Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2 Försvarets materielverk (FMV) är en av de mest projektintensiva myndigheterna i Sverige. Uppgiften är att stärka totalförsvarets operativa förmåga genom en kostnadseffektiv materielanskaffning. Under 2004 omsatte vi cirka 17 miljarder kr. Verksamheten bedrivs i Stockholm och runt om i Sverige på flera platser. För provning av försvarsmateriel finns större anläggningar i Karlsborg, Vidsel och Linköping. Vår vision tar sin utgångspunkt i de omvärldsförändringar som nu sker och som medför krav på en förändrad materielförsörjningsprocess: Sverige ska ha ett av Europas mest effektiva materielförsörjningssystem. Därför ska FMV vara en kompetent och efterfrågad myndighet för materielanskaffning med fokus på affärsmässighet, systemkunnande och internationella anskaffningsprojekt. FMV ska inta en internationellt ledande roll, med beaktande av såväl nationella behov som internationella utvecklingstendenser, för att kunna tillgodose omvärldens krav och förväntningar.

3 Innehåll 2 GD om året som gått 4 FMV:s omgivning och inriktning 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat 11 Ledningsstöd 15 Anskaffning 19 Driftstöd 23 Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet 27 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter 29 Gemensam verksamhet 31 Medarbetare och arbetsmiljö 31 Uppföljning av mål och aktiviteter Mål för perioden Kommersiella uppgifter och tjänsteexport 35 Kommersiella uppgifter 36 Tjänsteexport 37 Sammanställning av väsentliga uppgifter 39 Ekonomisk redovisning 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Finansieringsanalys 42 Redovisningsprinciper 45 Noter 52 Förkortningar och förklaringar

4 GD om året som gått År 2004 har inneburit ett fortsatt intensivt arbete med leveranser till såväl vår huvudkund Försvarsmakten som till andra kunder. Samtidigt har FMV lämnat ett omfattande stöd, främst i form av analyser och underlag, till Regeringskansliet som en del i förberedelsearbetet inför regeringens försvarsbeslutsproposition. Under året har även åtgärder vidtagits rörande utvecklingen av myndighetens arbetsmetodik och organisation, vilket bland annat resulterat i att antalet anställda kunnat minskas med cirka 150 årsarbetskrafter. FMV:s resultat för år 2004 är positivt. Detta är en konsekvens av god kostnadskontroll och de anpassningar som fortlöpande genomförts av verksamheten. Produktionen för Försvarsmakten har präglats av de speciella förhållanden som rått även under detta år med begränsningar i anslagsutnyttjandet m.m. Situationen har dock kunnat hanteras på bra sätt genom ett nära samarbete med Försvarsmakten. De grundläggande förutsättningar som tidigare gällt för materielanskaffningen till det militära försvaret har under de senaste åren förändrats markant. Anskaffningen blir mer och mer inriktad mot materiel och system som är harmoniserade mellan olika intressenters krav och behov. Unika svenska särlösningar ska undvikas och civil teknik och metoder ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Andelen traditionell anskaffning av hårdvaruprodukter har minskat samtidigt som leveranser av tjänsteprodukter istället ökat. Regeringens och Försvarsmaktens uttalade prioritering mot internationella uppgifter påverkar även materielanskaffningen och bland leveranserna till Försvarsmakten kan nämnas modifierade Stridsfordon 90 för den internationella missionen i Liberia samt alla pansarterrängbilar som ska ingå i motsvarande förband. FMV välkomnar uppdrag från andra kunder än Försvarsmakten. Under året har FMV på regeringens uppdrag slutfört upphandlingen av ett nytt rikstäckande radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet. Upphandling av tre nya flygsystem till Kustbevakningen har också slutförts, liksom upphandlingen av ett ramavtal rörande IT-konsulttjänster som gjorts inom ramen för den statliga inköpssamordningen. Några av de under året genomförda upphandlingarna har överklagats. Trots detta är det tillfredsställande att kunna konstatera att FMV fått rätt i de efterföljande rättsprocesserna, vilket är ett bevis på kvaliteten i de genomförda upphandlingarna. Utöver våra traditionella utvecklings- och anskaffningsuppdrag har det blivit allt vanligare att FMV även företräder staten i olika typer av försäljningsuppdrag. En viktig händelse under det gångna året var då FMV den 14 juni undertecknade ett avtal med tjeckiska försvarsministeriet avseende leasing av 14 Gripenflygplan. Ett intensivt arbete inleddes omgående och pågår fortfarande, för att inom en kort tidsperiod utbilda personal och leverera de aktuella flygplanen. Sedan tidigare pågår även arbetet med att förbereda leveranser av Gripenflygplan till Ungern. FMV har under 2004 fortsatt att utveckla den arbetsmetodik och verksamhetsstyrningsmodell som infördes år Ett viktigt steg togs den 1 april då bland annat nya verksamhetsområden infördes och organisationen justerades. Målsättningen har varit att förenkla och uppnå en större tydlighet, vilket också blivit fallet i många avseenden. För att kunna effektivisera och genomföra nödvändiga rationaliseringar i verksamheten har FMV sedan tidigare beslutat att anskaffa ett nytt affärssystem. Upphandlingen har slutförts under året och avtal tecknades i december. Införandet sker successivt och beräknas vara slutfört under I slutet av december tog riksdagen ställning till regeringens försvarsbeslutsproposition. FMV berörs på många olika sätt av den inriktning som nu lagts fast för det militära försvarets utveckling. Som exempel kan nämnas den av regeringen fastlagda strategin för den framtida materielförsörjningsprocessen, vilken är en mycket viktig utgångspunkt för FMV:s fortsatta arbete. I direkt anslutning till riksdagens behandling av propositionen fattade sedan regeringen beslut om att tillsätta en utredning med uppgift att se över myndighets- och ledningsorganisationen inom försvaret. Utredningen har även i uppgift att lämna förslag som leder till långtgående besparingar inom verksamhetsområdet. FMV 2 FMV

5 har bejakat att utredningen genomförs och vi bedömer att det utifrån ett helhetsperspektiv går att åstadkomma såväl erforderliga rationaliseringar som en utveckling av verksamheterna vid de berörda myndigheterna. Sammantaget har FMV under det gångna året lagt grunden för att även fortsättningsvis kunna uppfylla våra kunders krav och behov. Vårt eget utvecklingsarbete kommer att fortsätta i hög takt, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar i verksamheten. FMV:s styrka är att vi kan kombinera systemutvecklingsförmåga, internationell samarbetsförmåga samt kommersiell kompetens till en helhet, vilket ger en säker och effektiv materielförsörjning till våra kunder. Jan-Olof Lind, t.f. Generaldirektör FMV 3

6 FMV:s omgivning och inriktning FMV:s verksamhet syftar ytterst till att öka det svenska samhällets säkerhet. Hotbilden och dess utveckling är det som utgör grunden för FMV:s verksamhet till största delen indirekt genom Försvarsmakten och andra kunder. Hotbilden har ändrats från ett militärt invasionshot, som var relativt förutsägbart, till ett mer komplext hot som bland annat omfattar internationella konflikter i främmande miljöer, terroristhot och miljökatastrofer. Detta påverkar såväl de system vi tar fram, som vårt arbetssätt och våra relationer till kunder, leverantörer och internationella samarbetspartner. Det försvarsbeslut som riksdagen fattade i december 2004 kommer att ha stor påverkan på FMV både direkt och genom Försvarsmakten. I försvarsbeslutspropositionen aviserades bland annat en översyn av lednings- och myndighetsorganisationen inom det militära försvaret, samt andra åtgärder för att kraftigt reducera kostnaderna vid FMV och de övriga stödmyndigheterna. Försvarsbeslutets konsekvenser för Försvarsmakten, och därmed indirekt för FMV, är också mycket stora. Beslutet innebär bland annat att Försvarsmakten inriktas mot ett mindre insatsförsvar med så kallade Battle Groups inom ramen för EU, samtidigt som utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar fortsätter. För FMV innebär detta bland annat att vissa utvecklingsuppdrag minskas och senareläggs, en del uppdrag stryks helt och att antalet uppdrag på högre systemnivåer blir färre. Ytterligare konsekvenser är att inga svenska särlösningar får förekomma. Materielförsörjningen i Sverige har, i likhet med materielförsörjningen i de flesta europeiska länder, inneburit allt mer internationellt samarbete, både bilateralt och multilateralt och mellan myndigheter och företag i skilda länder. Sverige deltar sedan tidigare i det mellanstatliga samarbetet inom sexnationssamarbetet LOI/FA (Letter of Intent/Framework Agreement). Bildandet av den europeiska försvarsmaterielbyrån (European Defence Agency, EDA), EU-kommissionens arbete till stöd för en konkurrenskraftig europeisk industriell bas, illustrerar de steg som nu tas för ytterligare samarbete. Sveriges inriktning har sedan mitten av 1990-talet varit att öka det internationella samarbetet. De senaste åren har antalet utvecklingsprojekt minskat kraftigt och materielanskaffningen är nu i högre grad inriktad mot materiel som passar internationella strukturer. Den traditionella anskaffningen av hårdvaruprodukter ersätts alltmer av en kombinerad anskaffning av varor och tjänster. Den svenska försvarsindustrin blir också allt mer internationaliserad, när det gäller ägare, samarbetspartner och kunder samtidigt som beställningarna från det svenska försvaret minskar. Detta medför en ändrad relation mellan myndigheterna och industrin. Försvarsplaneringen har länge kännetecknats av stabilitet och långsiktighet och det tog lång tid för hotbildsutvecklingen att få genomslag i den konkreta materielplaneringen. Den tiden är dock förbi. Hela försvarssektorn är under ett stort förändringstryck, både vad gäller innehåll och arbetssätt. Detta kommer inte att ändras under de närmaste åren, snarare lär många av de initiativ som har tagits under 2004 bland annat Battle Groups och EDA få stort genomslag på den svenska försvarssektorn under 2005 och framåt. Kraven på flexibilitet kommer därför att öka och FMV har under 2004 ägnat stor kraft åt att skapa bättre förutsättningar för att vi framöver ska kunna hantera en föränderlig omvärld. Verksamheten inom Forskning och Teknikutveckling (FoT) har under det gångna året väsentligt utvecklats på ett antal punkter. Uppdragen har styrts mot nyckelteknologier. Inom FMV har såväl styrningen som återrapporteringen och uppföljningen av uppdragen förbättrats. Verksamhet inriktad mot demonstratorer har ökat i betydelse. Genom dessa demonstratorer kan man tydliggöra hur resultaten från både forskning och teknikutveckling kan tillvaratas. FoT-samarbete nyttjades framgångsrikt som en delmängd vid förhandlingarna inför exporten av JAS 39 Gripen till Tjeckien. En angelägen förbättring av FoT-verksamheten vore att samtliga framtida anskaffningsbehov genomlystes i ett sammanhang och att den röda tråden från forskning till anskaffning därmed kunde tydliggöras. Erfarenheterna från de internationella multilaterala samarbetena inom FoT-verksamheten i dagens strukturer är blandade. Vid halvårsskiftet 2005 inkorporeras den västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) i EDA. I denna 4 FMV

7 nya struktur blir arbetsmetodiken sannolikt mer behovsstyrd, vilket är positivt ur många aspekter. Förändringarna inom Europa kommer att leda till behovet av en fortsatt utveckling av vår FoT-verksamhet. Ett problem i sammanhanget är att det åtminstone på kort sikt finns målkonflikter mellan internationellt samarbete och flexibilitet, eftersom det internationella samarbetet ofta kräver en långsiktighet i planeringen. ANSKAFFNING Återrapportering del av mål 1 FMV:s styrelse 2004 Bakre raden från vänster: Jan-Olof Lind, t.f. generaldirektör och styrelseledamot, Bengt Owe Birgersson, styrelseledamot, Bertil Wilhelmsson, personalföreträdare Försvarsförbundet, Göran Stolpe, personalföreträdare SEKO, Lennart Pettersson, personalföreträdare SACO. Främre raden från vänster: Monica Widegren, styrelseledamot, Kerstin Paulsson, styrelseledamot, Jan Carling, styrelseordförande, Madelene Sandström, styrelseledamot, Hans-Erik Magnusson, personalföreträdare Officersförbundet. FMV 5

8 Mål och resultat Mål för verksamheten Det övergripande målet för politikområdet Totalförsvar är enligt FMV:s regleringsbrev att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. FMV:s verksamhet delas in i följande verksamhetsgrenar: Ledningsstöd Anskaffning Driftstöd Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter Målen för respektive verksamhetsgren framgår av redovisningen i avsnittet om verksamhetsgrenarna. FMV:s verksamhet ska bedrivas effektivt och med god hushållning. Ett övergripande mål är att öka leveranssäkerheten och att härvid förbättra andelen leveranser som görs inom avtalad tid, det vill säga milstolpseffektiviteten. Antalet uppdrag minskade något inom samtliga verksamhetsgrenar. En förklaring är osäkerheterna inför riksdagens beslut om försvarets inriktning. Flera mindre uppdrag sammanfördes till större uppdrag, vilket också bidrog till att antalet uppdrag minskade. Orderstocken domineras beloppsmässigt av följande uppdrag: flygsystem JAS 39 Gripen, Helikopter 14, Helikopter 15, korvett Visby, minröjningsfartyg Landsort, Robotsystem 23 och radarjaktrobot Meteor. Dessa motsvarar drygt 70 procent av den totala orderstocken. Övriga större uppdrag som kan nämnas är utveckling inom Ledsyst T, anskaffning av artillerigranat Bonus, och anskaffning av Radio För övriga kunder kan nämnas avslut av projekt ubåt Viking med Danmark och Norge och samarbete inom Nationella flygtekniska flygforskningsprogrammet. Andra uppdrag till övriga kunder är upphandlingsstöd för Rakel, samutveckling Torped/Mina/Sensor, kryptooch sambandsuppkopplingar och provningsverksamhet. Resultat Kundorderstock Under år 2004 minskade kundorderstocken med cirka 160 uppdrag. Cirka 540 nya kundbeställningar tillkom och omkring 700 uppdrag slutlevererades och avslutades. Ordervärdet ökade under perioden med cirka 7,8 miljarder kr. För genomförda leveranser av tjänster och materiel fakturerades cirka 16,1 miljarder kr. KUNDORDERSTOCK, belopp i mkr FÖRSVARSMAKTEN ÖVRIGA KUNDER TOTALT Orderbelopp Antal KB Orderstock Antal KB Orderstock Antal KB Orderstock > 100 mkr > mkr > mkr > 1 10 mkr Total Källa: FMV:s produktionsledningssystem. 6 FMV

9 Milstolpseffektivitet 1 FMV genomförde under året drygt leveranser till Försvarsmakten och andra kunder. Bland leveranserna kan nämnas artillerigranat Bonus, bärgningsbandvagn 120, luftvärnets underrättelseenhet 23, korvett Visby, flygplan JAS 39 Gripen, studier inom Forskning och Teknikutveckling samt Försvarsmaktens drift- och uppföljningssystem. Sammantaget bidrar dessa till knappt hälften av årets fakturering. Ett antal färdigställda leveranser till Försvarsmakten omförhandlades till 2005 på grund av regeringens beslut om begränsningar av Försvarsmaktens utnyttjande av materielanslaget. Omfattningen av leveransförseningar har minskat jämfört med 2003 från 4,9 till 3,8 miljarder kr. De prestationer som vid årsskiftet 2004/2005 var mer än 12 månader försenade motsvarade sammantaget cirka 800 miljoner kr. Ett exempel på ett beloppsmässigt större uppdrag är precisionsvapen till flygplan JAS 39 Gripen. Den samlade milstolpseffektiviteten för milstolpar som godkänts i tid uppgick under året till 73 procent, vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med Om alla prestationer som levererats under året medräknas, motsvarar de totala leveranserna 86 procent av FMV:s åtagande för Detta motsvarar 2003 års nivå. Mediantiden för fakturering av godkänd milstolpe sjönk från nio till sju dagar, vilket minskar FMV:s behov att utnyttja krediten hos Riksgäldskontoret. Milstolpseffektiviteten för verksamhetsgren Ledningsstöd ökade till 89 procent. FMV:s mål för milstolpseffektiviteten nåddes därmed. Underlag till Försvarsmaktens materielplanering samt studier och andra rapporter levererades i fortsatt hög utsträckning enligt avtalade tidsplaner. Totalt klarades 97 procent av de milstolpar som var avtalade att levereras under året. För verksamhetsgren Anskaffning minskade milstolpseffektiviteten med tre procentenheter och uppgick till 59 procent. FMV:s interna mål på 65 procent uppnåddes därmed inte. Inom flera områden där industrin varit orsaken till förseningar, exempelvis inom system JAS 39 Gripen, förbättrades leveransläget successivt under senare delen av året. Sammantaget klarades 74 procent av de milstolpar som var avtalade att levereras under året. För verksamhetsgren Driftstöd blev milstolpseffektiviteten 77 procent, vilket är en minskning med tre procentenheter. FMV:s mål på 80 procent uppnåddes inte. Totalt klarades dock 91 procent av de avtalade milstolparna under året. Inom verksamhetsgren Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet skedde leveranserna planenligt. Även inom Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter pågick arbetet enligt planerna. Sammanfattningsvis kan konstateras att leveranserna i allt väsentligt kunnat genomföras under året och våra kunder har inte anmält några konsekvenser med anledning av de förseningar som uppstått. Omförhandlade avtal mellan Försvarsmakten och FMV 2 Under året omförhandlades 219 uppdrag, vilket motsvarar 17 procent av antalet uppdrag vid årets slut. År 2003 var motsvarande andel 13 procent. Merparten av omförhandlingarna (64 procent) genomfördes på begäran av Försvarsmakten och var föranledda av försvarets ominriktning. Detta förklarar även ökningen i förhållande till MILSTOLPSEFFEKTIVITET Återrapporteringskrav 9 Vem orsakade omförhandling? 1. Andel av årets antal avtalade milstolpar som godkänts i tid. Datafångst görs i FMV:s stödsystem PLS Ramses enligt den kontinuerligt uppdaterade informationen avseende produktionen. 2. En kundbeställning (KB) definieras som omförhandlad i och med att ny skriftlig beställning erhållits. MILSTOLPSEFFEKTIVITET AVTALADE MILSTOLPAR, belopp mkr LEDNINGSSTÖD ANSKAFFNING DRIFTSTÖD INTERNAT. CERTIFIERING TOTALT SAMARBETE IT-SÄKERHET 2002 Antal totalt Antal godkända i tid Andel godkända i tid 80% 62% 74% % 2003 Antal totalt Antal godkända i tid Andel godkända i tid 88% 62% 80% 100% 50% 75% 2004 Antal totalt Antal godkända i tid Andel godkända i tid 89% 59% 77% 100% 100% 73% Källa: FMV:s produktionsledningssystem. FMV 7

10 Andelen omförhandlingar orsakade av förseningar eller ökade kostnader har kunnat minskas till följd av att FMV i ökad utsträckning strävar efter att använda industrins underlag för att beräkna kostnaderna i offerterna. Inom verksamhetsgren Ledningsstöd genomfördes omförhandlingar i första hand till följd av ambitionsändringar inom studie- och teknikutvecklingsuppdrag och tidsmässigt förlängda åtaganden. För verksamhetsgren Anskaffning bestod en stor del av det omförhandlade beloppet av planerade omförhandlingar inom objektsram JAS 39 Gripen. Omförhandlingar till följd av kostnadsökningar är relativt ovanliga. Några uppdrag som kan nämnas är halvtidsmoderniseringen av minröjningsfartyget Landsort och anskaffning av räddningsbilar respektive splitterskyddade terrängbilar. Inom verksamhetsgren Driftstöd förklaras gjorda omförhandlingar mer av att uppdragens innehåll och tidsmässiga omfattning utökats än av kostnadsökningar. Begränsning av Försvarsmaktens anslagsutnyttjande Försvarsmakten ålades under året begränsning för utnyttjandet av materielanslaget 6.2. FMV:s möjligheter att fakturera färdiga prestationer reducerades därigenom avsevärt. Enligt överenskommen beslutsinriktning 3 initierade därför Försvarsmakten omförhandling av sju större leveranser så att dessa i stället avtalades för leverans Omförhandlingarna innebar totalt sett utebliven fakturering för FMV om miljoner kr under Uppdragens bokförda, men ännu inte fakturerade kostnader, ökar belastningen på FMV:s räntekontokredit och ger ökade räntekostnader. Kapitalkostnaden 4 för denna hantering beräknas till 6,9 miljoner kr, vilken debiteras Försvarsmakten i samband med fakturering av nämnda milstolpar. Därutöver tillkommer räntekostnader om 4,2 miljoner kr för ett antal prestationer som förbereddes för omförhandling men som inte behövde omförhandlas. OMFÖRHANDLADE AVTAL MELLAN FÖRSVARSMAKTEN OCH FMV Återrapporteringskrav 9 Omförhandlingsorsak 3. Försvarsmaktens och FMV:s överenskommelse tillställdes Regeringskansliet (Fö) (HKV :73342). 4. Räntekostnaden beräknas på respektive milstolpes avtalade belopp multiplicerat med antalet räntedagar mellan dag då prestationen skulle kunna faktureras till beräknad tidpunkt för faktisk fakturering med nyttjande av RGK:s reporänta (2,03%). OMFÖRHANDLADE AVTAL LEDNINGSSTÖD ANSKAFFNING DRIFTSTÖD TOTALT KUNDBESTÄLLNINGAR, belopp mkr 2002 Antal KB per 31/ Omförhandlade avtal, antal Belopp KB per 31/ Omförhandlade avtal, belopp Antal KB per 31/ Omförhandlade avtal, antal Belopp KB per 31/ Omförhandlade avtal, belopp Antal KB per 31/ Omförhandlade avtal, antal Belopp KB per 31/ Omförhandlade avtal, belopp Till följd av begränsningarna av Försvarsmaktens anslagsutnyttjande omförhandlades sju leveranser, motsvarande miljoner kr, till Dessa prestationer är inte med i tabellen. Källa: Manuell statistiksammanställning hos FMV. 8 FMV

11 Myndighetskostnad per externt debiterad timme FMV:s myndighetskostnad består främst av kostnader för personal, lokaler, utrustning och IT. Målet är att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt och att hålla myndighetskostnaden på en låg nivå. Under året hade FMV som mål att minska antalet årsarbetskrafter och att minska sjukfrånvaron. Målen uppnåddes och bidrog till att myndighetskostnaden kunde reduceras. Kvoten mellan myndighetskostnad och externt debiterad timme kan ses som en indikator på FMV:s produktivitet. En minskning av kvoten är positivt, men resultatet måste tolkas med försiktighet. Exempelvis vill FMV att kvoten ska vara så låg som möjligt, samtidigt som vi vill ha erfarna och välutbildade medarbetare, vilket kan göra att kvoten ökar. Kvoten minskade mellan 2000 och Orsaken var att debiteringsgraden steg och myndighetskostnaden sjönk. Mellan 2001 och 2002 var den i princip oförändrad. Mellan 2002 och 2003 ökade den, främst till följd av FMV:s anpassning till det nya försvaret där det ofta krävs hög utbildning och lång erfarenhet. Anpassningen innebar att lönekostnaderna och därmed myndighetskostnaden ökade. Därefter minskade kvoten mellan 2003 och 2004, framför allt beroende på minskade kostnader för personal, kontorsmaterial, tjänster och övrigt. Myndighetskostnad 1 /externt debiterade timmar Källa: FMV:s produktionsledningssystem. Kvalitet i genomförd verksamhet FMV ska leverera materiel och tjänster som uppfyller kraven från våra kunder. Produkterna ska levereras med rätt prestanda, i rätt tid och till rätt pris och bidra till att stärka Försvarsmaktens förmåga. FMV ställer höga krav på leverantörernas egen kvalitetsverksamhet och följer löpande upp att dessa krav efterlevs. Konkreta bevis på att materiel som tagits fram av FMV uppfyller de högt ställda kraven får vi bland annat då materielen används vid internationella insatser. Ett tydligt exempel på detta är den materiel som levererats till och använts i insatserna i Liberia. Erfarenheterna från denna verksamhet är mycket goda. Det förstärkta mekaniserade skyttekompaniet, utrustat med bland annat Stridsfordon 90, har fungerat med hög tillgänglighet och mer än väl fullgjort sina uppgifter. Detta trots att såväl driftprofil som miljöfaktorer varit mer krävande än vad materielen ursprungligen utvecklades för. Stridsfordon 90-systemet har, med smärre anpassningar, visat sig fungera mycket väl i denna klimatzon trots att materielen ursprungligen konstruerats för användning i övre Norrland. De högt ställda kraven på framkomlighet har visat sig komma väl till nytta i Liberia där det krävs extremt god framkomlighet i terrängen och på leriga vägar. Vissa förseningar har temporärt påverkat verksamheten. Åtgärder har vidtagits och förseningarna har i allt väsentligt kunnat minimeras så att de avtalade leveranserna under året ändå kunnat genomföras. Andelen omförhandlingar som orsakats av FMV respektive andelen leveranser som avvisats av våra kunder, ger en indikation på kvaliteten i vår verksamhet. Andelen omförhandlingar som orsakats av FMV var 29 procent. Antalet har minskat under de senaste åren. Andelen leveranser som avvisats av våra kunder är också låg. Under året genomfördes en kundundersökning i form av djupintervjuer. Undersökningen visar att FMV:s tekniska och kommersiella kompetens, som är en viktig förutsättning för hög kvalitet i verksamheten, fick högt betyg. Bland annat framhölls en stor tilltro till vår förmåga att upphandla och leverera komplexa system. Förbättringsområden finns utpekade och kommer att ligga till grund för ett åtgärdsprogram Sedan 2003 tar FMV årligen fram ett program för interna verksamhetsrevisioner. Revisionsprogrammet och revisionerna utgör ett av ledningens verktyg för att följa upp verksamhetsledningssystemets effektivitet och är ett systematiskt sätt att identifiera förbättringsområden. I revisionsprogrammet integreras behoven av revisioner inom kvalitets-, miljö-, RML- (Regler för militär luftfart) och arbetsmiljöområdet. Resultaten från FMV:s interna verksamhetsrevisioner sammanställs årligen i en rapport, som även den utgör en grund för det ovan nämnda åtgärdsprogrammet. De flesta revisioner under året genomfördes enligt fastställt program och avrapporterades i revisionsrapporter. En sammantagen analys av produktionsresultatet, kundundersökning och resultaten från interna revisioner visar att FMV i allt väsentligt uppfyller de högt ställda kraven på kvalitet i verksamheten. Det finns dock förbättringsområden. Bland annat måste FMV tillsammans NYCKELTAL OCH RESULTAT- INDIKATORER Återrapporteringskrav 12 ÅR DEBITERINGSGRAD % , , , , ,6 Källa: FMV:s produktionsledningssystem. ÅR GENOMSNITTLIGT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER Källa: FMV:s produktionsledningssystem. 1. Myndighetskostnaden är rensad från extraordinära poster som avsättningar för pensioner m.m. FMV 9

12 med kunderna utveckla förmågan att på ett tidigt stadium ensa förväntningarna för enskilda uppdrag vad avser tekniskt innehåll samt tidsmässiga och kostnadsmässiga förutsättningar. Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet för 2004 blev 142 miljoner kr. Resultatet är högre både än det budgeterade nollresultatet och prognosen i delårsrapporten som uppgick till 60 miljoner kr. Det förhållandevis höga resultatet beror till största delen på att de budgeterade kostnaderna för införandet av nytt affärssystem förskjutits. Upphandlingen var ursprungligen planerad till våren, men avtal kunde slutas först 28 december. Även stora delar av övrig planerad utveckling har senarelagts eller utgått ur planeringen. Timpriset var oförändrat jämfört med föregående år och trots minskat antal anställda kunde antalet fakturerade timmar hållas på samma nivå som föregående år. I övrigt kan resultatet förklaras av att provningsverksamheten hade ett bättre resultat än budgeterat och en höjd beläggning jämfört med tidigare år. En fortsatt strikt återhållsamhet med kostnader och få ersättningsrekryteringar påverkade också resultatet i samma riktning. Investeringar Under 2004 baserades budgeten för IT-utveckling på införandet av ett nytt affärssystem. Behovet av investeringar har dock till största delen förskjutits till perioden , vilket ledde till väsentligt lägre investeringar än planerat, både för uppdraget och för övrig IT-utveckling. Ett antal uppdrag kunde även genomföras till lägre kostnader än planerat. IT-investeringar, främst i hårdvara, påverkades positivt av en sjunkande dollarkurs och en generell prissänkning. En del investeringar i hårdvara har inte heller genomförts i planerad omfattning. Återhållsamhet med nya investeringar och omplanering (senareläggning eller strykningar) av ett antal investeringsprojekt innebar ett väsentligt lägre utfall av investeringar för förvaltningsutgifter och provsystem än den beräknade budgeten. Bland tidigare investeringar ansågs ett pågående ombyggnadsprojekt inte uppfylla kraven på en anläggningstillgång för FMV, varför det omfördes som en kostnad. FMV genomför flera ombyggnadsprojekt i annans fastighet för Försvarsmaktens räkning. Inom den externa produktionen har grundförutsättningen att investeringar på uppdrag inte ska förekomma fått ett klart ökat genomslag. EKONOMISKT RESULTAT Återrapporteringskrav 14 INVESTERINGAR Återrapporteringskrav 20 mkr BUDGET ENLIGT UTFALL REGLERINGSBREV IT-utveckling Förvalt. utgifter Provsystem 14 4 Externa uppdrag 8 1 Totalt Källa: FMV:s regleringsbrev och FMV:s produktionsledningssystem. EKONOMISKT RESULTAT PER VERKSAMHETSGREN MILITÄRT FÖRSVAR CIVILT FÖRSVAR Belopp i mkr LEDNINGSSTÖD ANSKAFFNING DRIFTSTÖD INTERNAT. CERTIFIERING TOTALT SAMARBETE IT-SÄKERHET 2002 Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Källa: FMV:s produktionsledningssystem. 10 FMV

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Mål och uppgift 27 Väsentliga prestationer i urval 27. Mål och uppgift 29 Väsentliga prestationer 29 Ekonomisk redovisning 30. Mål för verksamheten 9

Mål och uppgift 27 Väsentliga prestationer i urval 27. Mål och uppgift 29 Väsentliga prestationer 29 Ekonomisk redovisning 30. Mål för verksamheten 9 fmvs årsredovisning 2007 innehåll 4 resultat i korthet 6 några viktiga händelser under året 7 gds inledning 8 styrelse 9 Mål Mål för verksamheten 9 10 Materielförsörjning i förändring Materielförsörjningsstrategin

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2003

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 23 386: 62084 Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING Bilaga 7 Exportstöd Sida 1 (6) Exportstöd Allmänt Redovisningen omfattar det stöd som Försvarsmakten lämnat till industrin under 2003. Inom

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning öppna delar

Försvarsmaktens redovisning öppna delar 2015-01-23 FM2014-5882:36 Sida 1 (6) Öppen bilaga Försvarsmaktens redovisning öppna delar Redovisning avseende punkt 1 Vilken resultatindikator kan enligt myndigheten användas för att beskriva utvecklingen

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Leverans på utsatt tid?

Leverans på utsatt tid? Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten RiR 2011:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 FMV Försvarets materielverk Årsredovisning 2012 4 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 M å l f ö r v e r k s a

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Produktinformation viktigare än programvara?!

Produktinformation viktigare än programvara?! Produktinformation viktigare än programvara?! Standarden ISO 10303-239 PLCS gör g r det möjligt m att skapa en helhetsbild över den information som beskriver de krav du ställer påp din produkt, den resulterande

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Utredningens uppdrag är härmed slutfört.

Utredningens uppdrag är härmed slutfört. Promemoria 2005-01-21 Utredningen om transport av försvarsmateriel på M/S Estonia (Fö 2004:06) Till regeringen Transport av försvarsmateriel på M/S Estonia under september 1994 1 Förord Genom beslut den

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

FMV Delårsrapport 2008

FMV Delårsrapport 2008 DELÅRSRAPPORT 2008 Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva 2008-08-07 33155/2008 1.0 Ansv område/enhet Klassificeringsnr EkFinans 23 386 Regeringen och sändlista Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe,

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Årsredovisning 2010. Försvarsexportmyndigheten

Årsredovisning 2010. Försvarsexportmyndigheten Årsredovisning 2010 Försvarsexportmyndigheten Försvarsexportmyndigheten ska främja export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder även svenska

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG Underlag 1. Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen Årsredovisningar år 2009 Läkemedelsverket Ledningssystemet för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27001:2006 är under

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering inbjuder till höstseminariet Interoperabilitet och Nätverksförsvar 20 oktober 2005 Hotell Birger Jarl, Stockholm INTEROPERABILITET och NÄTVERKSFÖRSVAR

Läs mer

Har TeliaSonera kunnat börja använda Netsys än? 2. Är någon del klar för TeliaSonera att kunna använda?

Har TeliaSonera kunnat börja använda Netsys än? 2. Är någon del klar för TeliaSonera att kunna använda? Frågor och Svar: 2003-12-16 Nedan följer svar på frågor vi fått under den senaste tiden. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av VD Roger Blomquist och

Läs mer

Utvecklingen av materielförsörjningen till Försvarsmakten

Utvecklingen av materielförsörjningen till Försvarsmakten Utvecklingen av materielförsörjningen till Försvarsmakten Inträdesanförande vid Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 9 februari 2010 av Gunnar Holmgren vara rimligt heltäckande och inte vara full

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Public Procurement Service www.procurement.se

Public Procurement Service www.procurement.se Public Procurement Service Internutbildning Utbildningsprogram Vårt utbildningsprogram anpassas helt enligt de förutsättningar Ni själva sätter upp för respektive kurs. Skulle Ni vilja ändra på innehåll

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer