Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2 Försvarets materielverk (FMV) är en av de mest projektintensiva myndigheterna i Sverige. Uppgiften är att stärka totalförsvarets operativa förmåga genom en kostnadseffektiv materielanskaffning. Under 2004 omsatte vi cirka 17 miljarder kr. Verksamheten bedrivs i Stockholm och runt om i Sverige på flera platser. För provning av försvarsmateriel finns större anläggningar i Karlsborg, Vidsel och Linköping. Vår vision tar sin utgångspunkt i de omvärldsförändringar som nu sker och som medför krav på en förändrad materielförsörjningsprocess: Sverige ska ha ett av Europas mest effektiva materielförsörjningssystem. Därför ska FMV vara en kompetent och efterfrågad myndighet för materielanskaffning med fokus på affärsmässighet, systemkunnande och internationella anskaffningsprojekt. FMV ska inta en internationellt ledande roll, med beaktande av såväl nationella behov som internationella utvecklingstendenser, för att kunna tillgodose omvärldens krav och förväntningar.

3 Innehåll 2 GD om året som gått 4 FMV:s omgivning och inriktning 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat 11 Ledningsstöd 15 Anskaffning 19 Driftstöd 23 Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet 27 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter 29 Gemensam verksamhet 31 Medarbetare och arbetsmiljö 31 Uppföljning av mål och aktiviteter Mål för perioden Kommersiella uppgifter och tjänsteexport 35 Kommersiella uppgifter 36 Tjänsteexport 37 Sammanställning av väsentliga uppgifter 39 Ekonomisk redovisning 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Finansieringsanalys 42 Redovisningsprinciper 45 Noter 52 Förkortningar och förklaringar

4 GD om året som gått År 2004 har inneburit ett fortsatt intensivt arbete med leveranser till såväl vår huvudkund Försvarsmakten som till andra kunder. Samtidigt har FMV lämnat ett omfattande stöd, främst i form av analyser och underlag, till Regeringskansliet som en del i förberedelsearbetet inför regeringens försvarsbeslutsproposition. Under året har även åtgärder vidtagits rörande utvecklingen av myndighetens arbetsmetodik och organisation, vilket bland annat resulterat i att antalet anställda kunnat minskas med cirka 150 årsarbetskrafter. FMV:s resultat för år 2004 är positivt. Detta är en konsekvens av god kostnadskontroll och de anpassningar som fortlöpande genomförts av verksamheten. Produktionen för Försvarsmakten har präglats av de speciella förhållanden som rått även under detta år med begränsningar i anslagsutnyttjandet m.m. Situationen har dock kunnat hanteras på bra sätt genom ett nära samarbete med Försvarsmakten. De grundläggande förutsättningar som tidigare gällt för materielanskaffningen till det militära försvaret har under de senaste åren förändrats markant. Anskaffningen blir mer och mer inriktad mot materiel och system som är harmoniserade mellan olika intressenters krav och behov. Unika svenska särlösningar ska undvikas och civil teknik och metoder ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Andelen traditionell anskaffning av hårdvaruprodukter har minskat samtidigt som leveranser av tjänsteprodukter istället ökat. Regeringens och Försvarsmaktens uttalade prioritering mot internationella uppgifter påverkar även materielanskaffningen och bland leveranserna till Försvarsmakten kan nämnas modifierade Stridsfordon 90 för den internationella missionen i Liberia samt alla pansarterrängbilar som ska ingå i motsvarande förband. FMV välkomnar uppdrag från andra kunder än Försvarsmakten. Under året har FMV på regeringens uppdrag slutfört upphandlingen av ett nytt rikstäckande radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet. Upphandling av tre nya flygsystem till Kustbevakningen har också slutförts, liksom upphandlingen av ett ramavtal rörande IT-konsulttjänster som gjorts inom ramen för den statliga inköpssamordningen. Några av de under året genomförda upphandlingarna har överklagats. Trots detta är det tillfredsställande att kunna konstatera att FMV fått rätt i de efterföljande rättsprocesserna, vilket är ett bevis på kvaliteten i de genomförda upphandlingarna. Utöver våra traditionella utvecklings- och anskaffningsuppdrag har det blivit allt vanligare att FMV även företräder staten i olika typer av försäljningsuppdrag. En viktig händelse under det gångna året var då FMV den 14 juni undertecknade ett avtal med tjeckiska försvarsministeriet avseende leasing av 14 Gripenflygplan. Ett intensivt arbete inleddes omgående och pågår fortfarande, för att inom en kort tidsperiod utbilda personal och leverera de aktuella flygplanen. Sedan tidigare pågår även arbetet med att förbereda leveranser av Gripenflygplan till Ungern. FMV har under 2004 fortsatt att utveckla den arbetsmetodik och verksamhetsstyrningsmodell som infördes år Ett viktigt steg togs den 1 april då bland annat nya verksamhetsområden infördes och organisationen justerades. Målsättningen har varit att förenkla och uppnå en större tydlighet, vilket också blivit fallet i många avseenden. För att kunna effektivisera och genomföra nödvändiga rationaliseringar i verksamheten har FMV sedan tidigare beslutat att anskaffa ett nytt affärssystem. Upphandlingen har slutförts under året och avtal tecknades i december. Införandet sker successivt och beräknas vara slutfört under I slutet av december tog riksdagen ställning till regeringens försvarsbeslutsproposition. FMV berörs på många olika sätt av den inriktning som nu lagts fast för det militära försvarets utveckling. Som exempel kan nämnas den av regeringen fastlagda strategin för den framtida materielförsörjningsprocessen, vilken är en mycket viktig utgångspunkt för FMV:s fortsatta arbete. I direkt anslutning till riksdagens behandling av propositionen fattade sedan regeringen beslut om att tillsätta en utredning med uppgift att se över myndighets- och ledningsorganisationen inom försvaret. Utredningen har även i uppgift att lämna förslag som leder till långtgående besparingar inom verksamhetsområdet. FMV 2 FMV

5 har bejakat att utredningen genomförs och vi bedömer att det utifrån ett helhetsperspektiv går att åstadkomma såväl erforderliga rationaliseringar som en utveckling av verksamheterna vid de berörda myndigheterna. Sammantaget har FMV under det gångna året lagt grunden för att även fortsättningsvis kunna uppfylla våra kunders krav och behov. Vårt eget utvecklingsarbete kommer att fortsätta i hög takt, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar i verksamheten. FMV:s styrka är att vi kan kombinera systemutvecklingsförmåga, internationell samarbetsförmåga samt kommersiell kompetens till en helhet, vilket ger en säker och effektiv materielförsörjning till våra kunder. Jan-Olof Lind, t.f. Generaldirektör FMV 3

6 FMV:s omgivning och inriktning FMV:s verksamhet syftar ytterst till att öka det svenska samhällets säkerhet. Hotbilden och dess utveckling är det som utgör grunden för FMV:s verksamhet till största delen indirekt genom Försvarsmakten och andra kunder. Hotbilden har ändrats från ett militärt invasionshot, som var relativt förutsägbart, till ett mer komplext hot som bland annat omfattar internationella konflikter i främmande miljöer, terroristhot och miljökatastrofer. Detta påverkar såväl de system vi tar fram, som vårt arbetssätt och våra relationer till kunder, leverantörer och internationella samarbetspartner. Det försvarsbeslut som riksdagen fattade i december 2004 kommer att ha stor påverkan på FMV både direkt och genom Försvarsmakten. I försvarsbeslutspropositionen aviserades bland annat en översyn av lednings- och myndighetsorganisationen inom det militära försvaret, samt andra åtgärder för att kraftigt reducera kostnaderna vid FMV och de övriga stödmyndigheterna. Försvarsbeslutets konsekvenser för Försvarsmakten, och därmed indirekt för FMV, är också mycket stora. Beslutet innebär bland annat att Försvarsmakten inriktas mot ett mindre insatsförsvar med så kallade Battle Groups inom ramen för EU, samtidigt som utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar fortsätter. För FMV innebär detta bland annat att vissa utvecklingsuppdrag minskas och senareläggs, en del uppdrag stryks helt och att antalet uppdrag på högre systemnivåer blir färre. Ytterligare konsekvenser är att inga svenska särlösningar får förekomma. Materielförsörjningen i Sverige har, i likhet med materielförsörjningen i de flesta europeiska länder, inneburit allt mer internationellt samarbete, både bilateralt och multilateralt och mellan myndigheter och företag i skilda länder. Sverige deltar sedan tidigare i det mellanstatliga samarbetet inom sexnationssamarbetet LOI/FA (Letter of Intent/Framework Agreement). Bildandet av den europeiska försvarsmaterielbyrån (European Defence Agency, EDA), EU-kommissionens arbete till stöd för en konkurrenskraftig europeisk industriell bas, illustrerar de steg som nu tas för ytterligare samarbete. Sveriges inriktning har sedan mitten av 1990-talet varit att öka det internationella samarbetet. De senaste åren har antalet utvecklingsprojekt minskat kraftigt och materielanskaffningen är nu i högre grad inriktad mot materiel som passar internationella strukturer. Den traditionella anskaffningen av hårdvaruprodukter ersätts alltmer av en kombinerad anskaffning av varor och tjänster. Den svenska försvarsindustrin blir också allt mer internationaliserad, när det gäller ägare, samarbetspartner och kunder samtidigt som beställningarna från det svenska försvaret minskar. Detta medför en ändrad relation mellan myndigheterna och industrin. Försvarsplaneringen har länge kännetecknats av stabilitet och långsiktighet och det tog lång tid för hotbildsutvecklingen att få genomslag i den konkreta materielplaneringen. Den tiden är dock förbi. Hela försvarssektorn är under ett stort förändringstryck, både vad gäller innehåll och arbetssätt. Detta kommer inte att ändras under de närmaste åren, snarare lär många av de initiativ som har tagits under 2004 bland annat Battle Groups och EDA få stort genomslag på den svenska försvarssektorn under 2005 och framåt. Kraven på flexibilitet kommer därför att öka och FMV har under 2004 ägnat stor kraft åt att skapa bättre förutsättningar för att vi framöver ska kunna hantera en föränderlig omvärld. Verksamheten inom Forskning och Teknikutveckling (FoT) har under det gångna året väsentligt utvecklats på ett antal punkter. Uppdragen har styrts mot nyckelteknologier. Inom FMV har såväl styrningen som återrapporteringen och uppföljningen av uppdragen förbättrats. Verksamhet inriktad mot demonstratorer har ökat i betydelse. Genom dessa demonstratorer kan man tydliggöra hur resultaten från både forskning och teknikutveckling kan tillvaratas. FoT-samarbete nyttjades framgångsrikt som en delmängd vid förhandlingarna inför exporten av JAS 39 Gripen till Tjeckien. En angelägen förbättring av FoT-verksamheten vore att samtliga framtida anskaffningsbehov genomlystes i ett sammanhang och att den röda tråden från forskning till anskaffning därmed kunde tydliggöras. Erfarenheterna från de internationella multilaterala samarbetena inom FoT-verksamheten i dagens strukturer är blandade. Vid halvårsskiftet 2005 inkorporeras den västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) i EDA. I denna 4 FMV

7 nya struktur blir arbetsmetodiken sannolikt mer behovsstyrd, vilket är positivt ur många aspekter. Förändringarna inom Europa kommer att leda till behovet av en fortsatt utveckling av vår FoT-verksamhet. Ett problem i sammanhanget är att det åtminstone på kort sikt finns målkonflikter mellan internationellt samarbete och flexibilitet, eftersom det internationella samarbetet ofta kräver en långsiktighet i planeringen. ANSKAFFNING Återrapportering del av mål 1 FMV:s styrelse 2004 Bakre raden från vänster: Jan-Olof Lind, t.f. generaldirektör och styrelseledamot, Bengt Owe Birgersson, styrelseledamot, Bertil Wilhelmsson, personalföreträdare Försvarsförbundet, Göran Stolpe, personalföreträdare SEKO, Lennart Pettersson, personalföreträdare SACO. Främre raden från vänster: Monica Widegren, styrelseledamot, Kerstin Paulsson, styrelseledamot, Jan Carling, styrelseordförande, Madelene Sandström, styrelseledamot, Hans-Erik Magnusson, personalföreträdare Officersförbundet. FMV 5

8 Mål och resultat Mål för verksamheten Det övergripande målet för politikområdet Totalförsvar är enligt FMV:s regleringsbrev att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. FMV:s verksamhet delas in i följande verksamhetsgrenar: Ledningsstöd Anskaffning Driftstöd Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter Målen för respektive verksamhetsgren framgår av redovisningen i avsnittet om verksamhetsgrenarna. FMV:s verksamhet ska bedrivas effektivt och med god hushållning. Ett övergripande mål är att öka leveranssäkerheten och att härvid förbättra andelen leveranser som görs inom avtalad tid, det vill säga milstolpseffektiviteten. Antalet uppdrag minskade något inom samtliga verksamhetsgrenar. En förklaring är osäkerheterna inför riksdagens beslut om försvarets inriktning. Flera mindre uppdrag sammanfördes till större uppdrag, vilket också bidrog till att antalet uppdrag minskade. Orderstocken domineras beloppsmässigt av följande uppdrag: flygsystem JAS 39 Gripen, Helikopter 14, Helikopter 15, korvett Visby, minröjningsfartyg Landsort, Robotsystem 23 och radarjaktrobot Meteor. Dessa motsvarar drygt 70 procent av den totala orderstocken. Övriga större uppdrag som kan nämnas är utveckling inom Ledsyst T, anskaffning av artillerigranat Bonus, och anskaffning av Radio För övriga kunder kan nämnas avslut av projekt ubåt Viking med Danmark och Norge och samarbete inom Nationella flygtekniska flygforskningsprogrammet. Andra uppdrag till övriga kunder är upphandlingsstöd för Rakel, samutveckling Torped/Mina/Sensor, kryptooch sambandsuppkopplingar och provningsverksamhet. Resultat Kundorderstock Under år 2004 minskade kundorderstocken med cirka 160 uppdrag. Cirka 540 nya kundbeställningar tillkom och omkring 700 uppdrag slutlevererades och avslutades. Ordervärdet ökade under perioden med cirka 7,8 miljarder kr. För genomförda leveranser av tjänster och materiel fakturerades cirka 16,1 miljarder kr. KUNDORDERSTOCK, belopp i mkr FÖRSVARSMAKTEN ÖVRIGA KUNDER TOTALT Orderbelopp Antal KB Orderstock Antal KB Orderstock Antal KB Orderstock > 100 mkr > mkr > mkr > 1 10 mkr Total Källa: FMV:s produktionsledningssystem. 6 FMV

9 Milstolpseffektivitet 1 FMV genomförde under året drygt leveranser till Försvarsmakten och andra kunder. Bland leveranserna kan nämnas artillerigranat Bonus, bärgningsbandvagn 120, luftvärnets underrättelseenhet 23, korvett Visby, flygplan JAS 39 Gripen, studier inom Forskning och Teknikutveckling samt Försvarsmaktens drift- och uppföljningssystem. Sammantaget bidrar dessa till knappt hälften av årets fakturering. Ett antal färdigställda leveranser till Försvarsmakten omförhandlades till 2005 på grund av regeringens beslut om begränsningar av Försvarsmaktens utnyttjande av materielanslaget. Omfattningen av leveransförseningar har minskat jämfört med 2003 från 4,9 till 3,8 miljarder kr. De prestationer som vid årsskiftet 2004/2005 var mer än 12 månader försenade motsvarade sammantaget cirka 800 miljoner kr. Ett exempel på ett beloppsmässigt större uppdrag är precisionsvapen till flygplan JAS 39 Gripen. Den samlade milstolpseffektiviteten för milstolpar som godkänts i tid uppgick under året till 73 procent, vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med Om alla prestationer som levererats under året medräknas, motsvarar de totala leveranserna 86 procent av FMV:s åtagande för Detta motsvarar 2003 års nivå. Mediantiden för fakturering av godkänd milstolpe sjönk från nio till sju dagar, vilket minskar FMV:s behov att utnyttja krediten hos Riksgäldskontoret. Milstolpseffektiviteten för verksamhetsgren Ledningsstöd ökade till 89 procent. FMV:s mål för milstolpseffektiviteten nåddes därmed. Underlag till Försvarsmaktens materielplanering samt studier och andra rapporter levererades i fortsatt hög utsträckning enligt avtalade tidsplaner. Totalt klarades 97 procent av de milstolpar som var avtalade att levereras under året. För verksamhetsgren Anskaffning minskade milstolpseffektiviteten med tre procentenheter och uppgick till 59 procent. FMV:s interna mål på 65 procent uppnåddes därmed inte. Inom flera områden där industrin varit orsaken till förseningar, exempelvis inom system JAS 39 Gripen, förbättrades leveransläget successivt under senare delen av året. Sammantaget klarades 74 procent av de milstolpar som var avtalade att levereras under året. För verksamhetsgren Driftstöd blev milstolpseffektiviteten 77 procent, vilket är en minskning med tre procentenheter. FMV:s mål på 80 procent uppnåddes inte. Totalt klarades dock 91 procent av de avtalade milstolparna under året. Inom verksamhetsgren Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet skedde leveranserna planenligt. Även inom Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter pågick arbetet enligt planerna. Sammanfattningsvis kan konstateras att leveranserna i allt väsentligt kunnat genomföras under året och våra kunder har inte anmält några konsekvenser med anledning av de förseningar som uppstått. Omförhandlade avtal mellan Försvarsmakten och FMV 2 Under året omförhandlades 219 uppdrag, vilket motsvarar 17 procent av antalet uppdrag vid årets slut. År 2003 var motsvarande andel 13 procent. Merparten av omförhandlingarna (64 procent) genomfördes på begäran av Försvarsmakten och var föranledda av försvarets ominriktning. Detta förklarar även ökningen i förhållande till MILSTOLPSEFFEKTIVITET Återrapporteringskrav 9 Vem orsakade omförhandling? 1. Andel av årets antal avtalade milstolpar som godkänts i tid. Datafångst görs i FMV:s stödsystem PLS Ramses enligt den kontinuerligt uppdaterade informationen avseende produktionen. 2. En kundbeställning (KB) definieras som omförhandlad i och med att ny skriftlig beställning erhållits. MILSTOLPSEFFEKTIVITET AVTALADE MILSTOLPAR, belopp mkr LEDNINGSSTÖD ANSKAFFNING DRIFTSTÖD INTERNAT. CERTIFIERING TOTALT SAMARBETE IT-SÄKERHET 2002 Antal totalt Antal godkända i tid Andel godkända i tid 80% 62% 74% % 2003 Antal totalt Antal godkända i tid Andel godkända i tid 88% 62% 80% 100% 50% 75% 2004 Antal totalt Antal godkända i tid Andel godkända i tid 89% 59% 77% 100% 100% 73% Källa: FMV:s produktionsledningssystem. FMV 7

10 Andelen omförhandlingar orsakade av förseningar eller ökade kostnader har kunnat minskas till följd av att FMV i ökad utsträckning strävar efter att använda industrins underlag för att beräkna kostnaderna i offerterna. Inom verksamhetsgren Ledningsstöd genomfördes omförhandlingar i första hand till följd av ambitionsändringar inom studie- och teknikutvecklingsuppdrag och tidsmässigt förlängda åtaganden. För verksamhetsgren Anskaffning bestod en stor del av det omförhandlade beloppet av planerade omförhandlingar inom objektsram JAS 39 Gripen. Omförhandlingar till följd av kostnadsökningar är relativt ovanliga. Några uppdrag som kan nämnas är halvtidsmoderniseringen av minröjningsfartyget Landsort och anskaffning av räddningsbilar respektive splitterskyddade terrängbilar. Inom verksamhetsgren Driftstöd förklaras gjorda omförhandlingar mer av att uppdragens innehåll och tidsmässiga omfattning utökats än av kostnadsökningar. Begränsning av Försvarsmaktens anslagsutnyttjande Försvarsmakten ålades under året begränsning för utnyttjandet av materielanslaget 6.2. FMV:s möjligheter att fakturera färdiga prestationer reducerades därigenom avsevärt. Enligt överenskommen beslutsinriktning 3 initierade därför Försvarsmakten omförhandling av sju större leveranser så att dessa i stället avtalades för leverans Omförhandlingarna innebar totalt sett utebliven fakturering för FMV om miljoner kr under Uppdragens bokförda, men ännu inte fakturerade kostnader, ökar belastningen på FMV:s räntekontokredit och ger ökade räntekostnader. Kapitalkostnaden 4 för denna hantering beräknas till 6,9 miljoner kr, vilken debiteras Försvarsmakten i samband med fakturering av nämnda milstolpar. Därutöver tillkommer räntekostnader om 4,2 miljoner kr för ett antal prestationer som förbereddes för omförhandling men som inte behövde omförhandlas. OMFÖRHANDLADE AVTAL MELLAN FÖRSVARSMAKTEN OCH FMV Återrapporteringskrav 9 Omförhandlingsorsak 3. Försvarsmaktens och FMV:s överenskommelse tillställdes Regeringskansliet (Fö) (HKV :73342). 4. Räntekostnaden beräknas på respektive milstolpes avtalade belopp multiplicerat med antalet räntedagar mellan dag då prestationen skulle kunna faktureras till beräknad tidpunkt för faktisk fakturering med nyttjande av RGK:s reporänta (2,03%). OMFÖRHANDLADE AVTAL LEDNINGSSTÖD ANSKAFFNING DRIFTSTÖD TOTALT KUNDBESTÄLLNINGAR, belopp mkr 2002 Antal KB per 31/ Omförhandlade avtal, antal Belopp KB per 31/ Omförhandlade avtal, belopp Antal KB per 31/ Omförhandlade avtal, antal Belopp KB per 31/ Omförhandlade avtal, belopp Antal KB per 31/ Omförhandlade avtal, antal Belopp KB per 31/ Omförhandlade avtal, belopp Till följd av begränsningarna av Försvarsmaktens anslagsutnyttjande omförhandlades sju leveranser, motsvarande miljoner kr, till Dessa prestationer är inte med i tabellen. Källa: Manuell statistiksammanställning hos FMV. 8 FMV

11 Myndighetskostnad per externt debiterad timme FMV:s myndighetskostnad består främst av kostnader för personal, lokaler, utrustning och IT. Målet är att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt och att hålla myndighetskostnaden på en låg nivå. Under året hade FMV som mål att minska antalet årsarbetskrafter och att minska sjukfrånvaron. Målen uppnåddes och bidrog till att myndighetskostnaden kunde reduceras. Kvoten mellan myndighetskostnad och externt debiterad timme kan ses som en indikator på FMV:s produktivitet. En minskning av kvoten är positivt, men resultatet måste tolkas med försiktighet. Exempelvis vill FMV att kvoten ska vara så låg som möjligt, samtidigt som vi vill ha erfarna och välutbildade medarbetare, vilket kan göra att kvoten ökar. Kvoten minskade mellan 2000 och Orsaken var att debiteringsgraden steg och myndighetskostnaden sjönk. Mellan 2001 och 2002 var den i princip oförändrad. Mellan 2002 och 2003 ökade den, främst till följd av FMV:s anpassning till det nya försvaret där det ofta krävs hög utbildning och lång erfarenhet. Anpassningen innebar att lönekostnaderna och därmed myndighetskostnaden ökade. Därefter minskade kvoten mellan 2003 och 2004, framför allt beroende på minskade kostnader för personal, kontorsmaterial, tjänster och övrigt. Myndighetskostnad 1 /externt debiterade timmar Källa: FMV:s produktionsledningssystem. Kvalitet i genomförd verksamhet FMV ska leverera materiel och tjänster som uppfyller kraven från våra kunder. Produkterna ska levereras med rätt prestanda, i rätt tid och till rätt pris och bidra till att stärka Försvarsmaktens förmåga. FMV ställer höga krav på leverantörernas egen kvalitetsverksamhet och följer löpande upp att dessa krav efterlevs. Konkreta bevis på att materiel som tagits fram av FMV uppfyller de högt ställda kraven får vi bland annat då materielen används vid internationella insatser. Ett tydligt exempel på detta är den materiel som levererats till och använts i insatserna i Liberia. Erfarenheterna från denna verksamhet är mycket goda. Det förstärkta mekaniserade skyttekompaniet, utrustat med bland annat Stridsfordon 90, har fungerat med hög tillgänglighet och mer än väl fullgjort sina uppgifter. Detta trots att såväl driftprofil som miljöfaktorer varit mer krävande än vad materielen ursprungligen utvecklades för. Stridsfordon 90-systemet har, med smärre anpassningar, visat sig fungera mycket väl i denna klimatzon trots att materielen ursprungligen konstruerats för användning i övre Norrland. De högt ställda kraven på framkomlighet har visat sig komma väl till nytta i Liberia där det krävs extremt god framkomlighet i terrängen och på leriga vägar. Vissa förseningar har temporärt påverkat verksamheten. Åtgärder har vidtagits och förseningarna har i allt väsentligt kunnat minimeras så att de avtalade leveranserna under året ändå kunnat genomföras. Andelen omförhandlingar som orsakats av FMV respektive andelen leveranser som avvisats av våra kunder, ger en indikation på kvaliteten i vår verksamhet. Andelen omförhandlingar som orsakats av FMV var 29 procent. Antalet har minskat under de senaste åren. Andelen leveranser som avvisats av våra kunder är också låg. Under året genomfördes en kundundersökning i form av djupintervjuer. Undersökningen visar att FMV:s tekniska och kommersiella kompetens, som är en viktig förutsättning för hög kvalitet i verksamheten, fick högt betyg. Bland annat framhölls en stor tilltro till vår förmåga att upphandla och leverera komplexa system. Förbättringsområden finns utpekade och kommer att ligga till grund för ett åtgärdsprogram Sedan 2003 tar FMV årligen fram ett program för interna verksamhetsrevisioner. Revisionsprogrammet och revisionerna utgör ett av ledningens verktyg för att följa upp verksamhetsledningssystemets effektivitet och är ett systematiskt sätt att identifiera förbättringsområden. I revisionsprogrammet integreras behoven av revisioner inom kvalitets-, miljö-, RML- (Regler för militär luftfart) och arbetsmiljöområdet. Resultaten från FMV:s interna verksamhetsrevisioner sammanställs årligen i en rapport, som även den utgör en grund för det ovan nämnda åtgärdsprogrammet. De flesta revisioner under året genomfördes enligt fastställt program och avrapporterades i revisionsrapporter. En sammantagen analys av produktionsresultatet, kundundersökning och resultaten från interna revisioner visar att FMV i allt väsentligt uppfyller de högt ställda kraven på kvalitet i verksamheten. Det finns dock förbättringsområden. Bland annat måste FMV tillsammans NYCKELTAL OCH RESULTAT- INDIKATORER Återrapporteringskrav 12 ÅR DEBITERINGSGRAD % , , , , ,6 Källa: FMV:s produktionsledningssystem. ÅR GENOMSNITTLIGT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER Källa: FMV:s produktionsledningssystem. 1. Myndighetskostnaden är rensad från extraordinära poster som avsättningar för pensioner m.m. FMV 9

12 med kunderna utveckla förmågan att på ett tidigt stadium ensa förväntningarna för enskilda uppdrag vad avser tekniskt innehåll samt tidsmässiga och kostnadsmässiga förutsättningar. Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet för 2004 blev 142 miljoner kr. Resultatet är högre både än det budgeterade nollresultatet och prognosen i delårsrapporten som uppgick till 60 miljoner kr. Det förhållandevis höga resultatet beror till största delen på att de budgeterade kostnaderna för införandet av nytt affärssystem förskjutits. Upphandlingen var ursprungligen planerad till våren, men avtal kunde slutas först 28 december. Även stora delar av övrig planerad utveckling har senarelagts eller utgått ur planeringen. Timpriset var oförändrat jämfört med föregående år och trots minskat antal anställda kunde antalet fakturerade timmar hållas på samma nivå som föregående år. I övrigt kan resultatet förklaras av att provningsverksamheten hade ett bättre resultat än budgeterat och en höjd beläggning jämfört med tidigare år. En fortsatt strikt återhållsamhet med kostnader och få ersättningsrekryteringar påverkade också resultatet i samma riktning. Investeringar Under 2004 baserades budgeten för IT-utveckling på införandet av ett nytt affärssystem. Behovet av investeringar har dock till största delen förskjutits till perioden , vilket ledde till väsentligt lägre investeringar än planerat, både för uppdraget och för övrig IT-utveckling. Ett antal uppdrag kunde även genomföras till lägre kostnader än planerat. IT-investeringar, främst i hårdvara, påverkades positivt av en sjunkande dollarkurs och en generell prissänkning. En del investeringar i hårdvara har inte heller genomförts i planerad omfattning. Återhållsamhet med nya investeringar och omplanering (senareläggning eller strykningar) av ett antal investeringsprojekt innebar ett väsentligt lägre utfall av investeringar för förvaltningsutgifter och provsystem än den beräknade budgeten. Bland tidigare investeringar ansågs ett pågående ombyggnadsprojekt inte uppfylla kraven på en anläggningstillgång för FMV, varför det omfördes som en kostnad. FMV genomför flera ombyggnadsprojekt i annans fastighet för Försvarsmaktens räkning. Inom den externa produktionen har grundförutsättningen att investeringar på uppdrag inte ska förekomma fått ett klart ökat genomslag. EKONOMISKT RESULTAT Återrapporteringskrav 14 INVESTERINGAR Återrapporteringskrav 20 mkr BUDGET ENLIGT UTFALL REGLERINGSBREV IT-utveckling Förvalt. utgifter Provsystem 14 4 Externa uppdrag 8 1 Totalt Källa: FMV:s regleringsbrev och FMV:s produktionsledningssystem. EKONOMISKT RESULTAT PER VERKSAMHETSGREN MILITÄRT FÖRSVAR CIVILT FÖRSVAR Belopp i mkr LEDNINGSSTÖD ANSKAFFNING DRIFTSTÖD INTERNAT. CERTIFIERING TOTALT SAMARBETE IT-SÄKERHET 2002 Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Källa: FMV:s produktionsledningssystem. 10 FMV

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 FMV Försvarets materielverk Årsredovisning 2012 4 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 M å l f ö r v e r k s a

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: 202100-5182 Postadress: 164 90 Stockholm Telefon: 08-555 030 00, fax: 08-555 031 00 FOI Årsredovisning 2011 1 GD HAR ORDET...

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Sida 1 (60) Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL. C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30, 23 250:74315

Läs mer

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV T i d n i n g e n P r o t e c f r å n f m v t e k n i k f ö r S v e r i g e s s ä k e r h e t. n r 4 2 0 0 8 Mobil flygplats för tillfällig flygbas Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Världens tyngsta termiska kameleont

Världens tyngsta termiska kameleont 8 3 9 l e v e r a n s e r av försvarsmateriel och tjänster genomförde FMV under 2012. Två av dessa var multifunktionsfartygen HMS Visby och HMS Nyköping som Försvarsmakten nu kan använda till att jaga

Läs mer

5/2003. FMV teknik för Sveriges säkerhet. Satellit- hförsvarsbeslut hmaterialval

5/2003. FMV teknik för Sveriges säkerhet. Satellit- hförsvarsbeslut hmaterialval FMV teknik för Sveriges säkerhet 5/2003 Satellit- information hförsvarsbeslut hrakel RakelhNBF hmaterialval hnbc-indikering NBC-indikeringhElförsörjning FMVaktuellt Prenumeration (kostnadsfri) Berit Robotti

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114 Regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2009/10:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Kammaren som testar klimat. EU-samarbetet i fokus Ombyggd Leopard med klös SEPs framtid oviss

Kammaren som testar klimat. EU-samarbetet i fokus Ombyggd Leopard med klös SEPs framtid oviss T i d n i n g e n P r o t e c f r å n F M V t e k n i k f ö r S v e r i g e s s ä k e r h e t. n r 1 2 0 0 8 Kammaren som testar klimat EU-samarbetet i fokus Ombyggd Leopard med klös SEPs framtid oviss

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖRMÅGA ATT FÖRVALTA FÖRDELARNA AV EN BRA START Saab grundades 1937 för att tillverka stridsflygplan till det svenska försvaret. Kravet

Läs mer

Revisorn. mer guldkalv än gnällspik. hambulans för terrängen hmiljöarbete inom FMV. hmateriel till Kongo hmultilateralt samarbete 3/2003

Revisorn. mer guldkalv än gnällspik. hambulans för terrängen hmiljöarbete inom FMV. hmateriel till Kongo hmultilateralt samarbete 3/2003 FMV teknik för Sveriges säkerhet 3/2003 Revisorn mer guldkalv än gnällspik hambulans för terrängen hmiljöarbete inom FMV hcimi-mässan hmateriel till Kongo hmultilateralt samarbete FMVaktuellt Adress Försvarets

Läs mer

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser 2013 Detta är Försvarsexportmyndigheten Försvarsexportmyndigheten är en civil myndighet som bildades

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Årsredovisning. Allmän del. Organisationsnummer: 202100-6339

Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Årsredovisning. Allmän del. Organisationsnummer: 202100-6339 Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar Årsredovisning Allmän del 2012 Organisationsnummer: 202100-6339 1/22 Försvars sexportmyndighetens Årsredovisningg 2012

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box 2280 103 17 Stockholm Tfn 08-454 46 43 Tfx 08-454 46 45 E-post: publikations.service@statskontoret.se

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Årsredovisning. för budgetåret 2003

Årsredovisning. för budgetåret 2003 Årsredovisning för budgetåret 2003 Innehåll 2 Sammanfattning av genomförd verksamhet 4 Civilt försvar och svåra påfrestningar 5 Samverkansområde Teknisk infrastruktur 7 Samverkansområde Transporter 8 Samverkansområde

Läs mer