Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2 Försvarets materielverk (FMV) är en av de mest projektintensiva myndigheterna i Sverige. Uppgiften är att stärka totalförsvarets operativa förmåga genom en kostnadseffektiv materielanskaffning. Under 2004 omsatte vi cirka 17 miljarder kr. Verksamheten bedrivs i Stockholm och runt om i Sverige på flera platser. För provning av försvarsmateriel finns större anläggningar i Karlsborg, Vidsel och Linköping. Vår vision tar sin utgångspunkt i de omvärldsförändringar som nu sker och som medför krav på en förändrad materielförsörjningsprocess: Sverige ska ha ett av Europas mest effektiva materielförsörjningssystem. Därför ska FMV vara en kompetent och efterfrågad myndighet för materielanskaffning med fokus på affärsmässighet, systemkunnande och internationella anskaffningsprojekt. FMV ska inta en internationellt ledande roll, med beaktande av såväl nationella behov som internationella utvecklingstendenser, för att kunna tillgodose omvärldens krav och förväntningar.

3 Innehåll 2 GD om året som gått 4 FMV:s omgivning och inriktning 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat 11 Ledningsstöd 15 Anskaffning 19 Driftstöd 23 Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet 27 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter 29 Gemensam verksamhet 31 Medarbetare och arbetsmiljö 31 Uppföljning av mål och aktiviteter Mål för perioden Kommersiella uppgifter och tjänsteexport 35 Kommersiella uppgifter 36 Tjänsteexport 37 Sammanställning av väsentliga uppgifter 39 Ekonomisk redovisning 39 Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Finansieringsanalys 42 Redovisningsprinciper 45 Noter 52 Förkortningar och förklaringar

4 GD om året som gått År 2004 har inneburit ett fortsatt intensivt arbete med leveranser till såväl vår huvudkund Försvarsmakten som till andra kunder. Samtidigt har FMV lämnat ett omfattande stöd, främst i form av analyser och underlag, till Regeringskansliet som en del i förberedelsearbetet inför regeringens försvarsbeslutsproposition. Under året har även åtgärder vidtagits rörande utvecklingen av myndighetens arbetsmetodik och organisation, vilket bland annat resulterat i att antalet anställda kunnat minskas med cirka 150 årsarbetskrafter. FMV:s resultat för år 2004 är positivt. Detta är en konsekvens av god kostnadskontroll och de anpassningar som fortlöpande genomförts av verksamheten. Produktionen för Försvarsmakten har präglats av de speciella förhållanden som rått även under detta år med begränsningar i anslagsutnyttjandet m.m. Situationen har dock kunnat hanteras på bra sätt genom ett nära samarbete med Försvarsmakten. De grundläggande förutsättningar som tidigare gällt för materielanskaffningen till det militära försvaret har under de senaste åren förändrats markant. Anskaffningen blir mer och mer inriktad mot materiel och system som är harmoniserade mellan olika intressenters krav och behov. Unika svenska särlösningar ska undvikas och civil teknik och metoder ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Andelen traditionell anskaffning av hårdvaruprodukter har minskat samtidigt som leveranser av tjänsteprodukter istället ökat. Regeringens och Försvarsmaktens uttalade prioritering mot internationella uppgifter påverkar även materielanskaffningen och bland leveranserna till Försvarsmakten kan nämnas modifierade Stridsfordon 90 för den internationella missionen i Liberia samt alla pansarterrängbilar som ska ingå i motsvarande förband. FMV välkomnar uppdrag från andra kunder än Försvarsmakten. Under året har FMV på regeringens uppdrag slutfört upphandlingen av ett nytt rikstäckande radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet. Upphandling av tre nya flygsystem till Kustbevakningen har också slutförts, liksom upphandlingen av ett ramavtal rörande IT-konsulttjänster som gjorts inom ramen för den statliga inköpssamordningen. Några av de under året genomförda upphandlingarna har överklagats. Trots detta är det tillfredsställande att kunna konstatera att FMV fått rätt i de efterföljande rättsprocesserna, vilket är ett bevis på kvaliteten i de genomförda upphandlingarna. Utöver våra traditionella utvecklings- och anskaffningsuppdrag har det blivit allt vanligare att FMV även företräder staten i olika typer av försäljningsuppdrag. En viktig händelse under det gångna året var då FMV den 14 juni undertecknade ett avtal med tjeckiska försvarsministeriet avseende leasing av 14 Gripenflygplan. Ett intensivt arbete inleddes omgående och pågår fortfarande, för att inom en kort tidsperiod utbilda personal och leverera de aktuella flygplanen. Sedan tidigare pågår även arbetet med att förbereda leveranser av Gripenflygplan till Ungern. FMV har under 2004 fortsatt att utveckla den arbetsmetodik och verksamhetsstyrningsmodell som infördes år Ett viktigt steg togs den 1 april då bland annat nya verksamhetsområden infördes och organisationen justerades. Målsättningen har varit att förenkla och uppnå en större tydlighet, vilket också blivit fallet i många avseenden. För att kunna effektivisera och genomföra nödvändiga rationaliseringar i verksamheten har FMV sedan tidigare beslutat att anskaffa ett nytt affärssystem. Upphandlingen har slutförts under året och avtal tecknades i december. Införandet sker successivt och beräknas vara slutfört under I slutet av december tog riksdagen ställning till regeringens försvarsbeslutsproposition. FMV berörs på många olika sätt av den inriktning som nu lagts fast för det militära försvarets utveckling. Som exempel kan nämnas den av regeringen fastlagda strategin för den framtida materielförsörjningsprocessen, vilken är en mycket viktig utgångspunkt för FMV:s fortsatta arbete. I direkt anslutning till riksdagens behandling av propositionen fattade sedan regeringen beslut om att tillsätta en utredning med uppgift att se över myndighets- och ledningsorganisationen inom försvaret. Utredningen har även i uppgift att lämna förslag som leder till långtgående besparingar inom verksamhetsområdet. FMV 2 FMV

5 har bejakat att utredningen genomförs och vi bedömer att det utifrån ett helhetsperspektiv går att åstadkomma såväl erforderliga rationaliseringar som en utveckling av verksamheterna vid de berörda myndigheterna. Sammantaget har FMV under det gångna året lagt grunden för att även fortsättningsvis kunna uppfylla våra kunders krav och behov. Vårt eget utvecklingsarbete kommer att fortsätta i hög takt, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar i verksamheten. FMV:s styrka är att vi kan kombinera systemutvecklingsförmåga, internationell samarbetsförmåga samt kommersiell kompetens till en helhet, vilket ger en säker och effektiv materielförsörjning till våra kunder. Jan-Olof Lind, t.f. Generaldirektör FMV 3

6 FMV:s omgivning och inriktning FMV:s verksamhet syftar ytterst till att öka det svenska samhällets säkerhet. Hotbilden och dess utveckling är det som utgör grunden för FMV:s verksamhet till största delen indirekt genom Försvarsmakten och andra kunder. Hotbilden har ändrats från ett militärt invasionshot, som var relativt förutsägbart, till ett mer komplext hot som bland annat omfattar internationella konflikter i främmande miljöer, terroristhot och miljökatastrofer. Detta påverkar såväl de system vi tar fram, som vårt arbetssätt och våra relationer till kunder, leverantörer och internationella samarbetspartner. Det försvarsbeslut som riksdagen fattade i december 2004 kommer att ha stor påverkan på FMV både direkt och genom Försvarsmakten. I försvarsbeslutspropositionen aviserades bland annat en översyn av lednings- och myndighetsorganisationen inom det militära försvaret, samt andra åtgärder för att kraftigt reducera kostnaderna vid FMV och de övriga stödmyndigheterna. Försvarsbeslutets konsekvenser för Försvarsmakten, och därmed indirekt för FMV, är också mycket stora. Beslutet innebär bland annat att Försvarsmakten inriktas mot ett mindre insatsförsvar med så kallade Battle Groups inom ramen för EU, samtidigt som utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar fortsätter. För FMV innebär detta bland annat att vissa utvecklingsuppdrag minskas och senareläggs, en del uppdrag stryks helt och att antalet uppdrag på högre systemnivåer blir färre. Ytterligare konsekvenser är att inga svenska särlösningar får förekomma. Materielförsörjningen i Sverige har, i likhet med materielförsörjningen i de flesta europeiska länder, inneburit allt mer internationellt samarbete, både bilateralt och multilateralt och mellan myndigheter och företag i skilda länder. Sverige deltar sedan tidigare i det mellanstatliga samarbetet inom sexnationssamarbetet LOI/FA (Letter of Intent/Framework Agreement). Bildandet av den europeiska försvarsmaterielbyrån (European Defence Agency, EDA), EU-kommissionens arbete till stöd för en konkurrenskraftig europeisk industriell bas, illustrerar de steg som nu tas för ytterligare samarbete. Sveriges inriktning har sedan mitten av 1990-talet varit att öka det internationella samarbetet. De senaste åren har antalet utvecklingsprojekt minskat kraftigt och materielanskaffningen är nu i högre grad inriktad mot materiel som passar internationella strukturer. Den traditionella anskaffningen av hårdvaruprodukter ersätts alltmer av en kombinerad anskaffning av varor och tjänster. Den svenska försvarsindustrin blir också allt mer internationaliserad, när det gäller ägare, samarbetspartner och kunder samtidigt som beställningarna från det svenska försvaret minskar. Detta medför en ändrad relation mellan myndigheterna och industrin. Försvarsplaneringen har länge kännetecknats av stabilitet och långsiktighet och det tog lång tid för hotbildsutvecklingen att få genomslag i den konkreta materielplaneringen. Den tiden är dock förbi. Hela försvarssektorn är under ett stort förändringstryck, både vad gäller innehåll och arbetssätt. Detta kommer inte att ändras under de närmaste åren, snarare lär många av de initiativ som har tagits under 2004 bland annat Battle Groups och EDA få stort genomslag på den svenska försvarssektorn under 2005 och framåt. Kraven på flexibilitet kommer därför att öka och FMV har under 2004 ägnat stor kraft åt att skapa bättre förutsättningar för att vi framöver ska kunna hantera en föränderlig omvärld. Verksamheten inom Forskning och Teknikutveckling (FoT) har under det gångna året väsentligt utvecklats på ett antal punkter. Uppdragen har styrts mot nyckelteknologier. Inom FMV har såväl styrningen som återrapporteringen och uppföljningen av uppdragen förbättrats. Verksamhet inriktad mot demonstratorer har ökat i betydelse. Genom dessa demonstratorer kan man tydliggöra hur resultaten från både forskning och teknikutveckling kan tillvaratas. FoT-samarbete nyttjades framgångsrikt som en delmängd vid förhandlingarna inför exporten av JAS 39 Gripen till Tjeckien. En angelägen förbättring av FoT-verksamheten vore att samtliga framtida anskaffningsbehov genomlystes i ett sammanhang och att den röda tråden från forskning till anskaffning därmed kunde tydliggöras. Erfarenheterna från de internationella multilaterala samarbetena inom FoT-verksamheten i dagens strukturer är blandade. Vid halvårsskiftet 2005 inkorporeras den västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) i EDA. I denna 4 FMV

7 nya struktur blir arbetsmetodiken sannolikt mer behovsstyrd, vilket är positivt ur många aspekter. Förändringarna inom Europa kommer att leda till behovet av en fortsatt utveckling av vår FoT-verksamhet. Ett problem i sammanhanget är att det åtminstone på kort sikt finns målkonflikter mellan internationellt samarbete och flexibilitet, eftersom det internationella samarbetet ofta kräver en långsiktighet i planeringen. ANSKAFFNING Återrapportering del av mål 1 FMV:s styrelse 2004 Bakre raden från vänster: Jan-Olof Lind, t.f. generaldirektör och styrelseledamot, Bengt Owe Birgersson, styrelseledamot, Bertil Wilhelmsson, personalföreträdare Försvarsförbundet, Göran Stolpe, personalföreträdare SEKO, Lennart Pettersson, personalföreträdare SACO. Främre raden från vänster: Monica Widegren, styrelseledamot, Kerstin Paulsson, styrelseledamot, Jan Carling, styrelseordförande, Madelene Sandström, styrelseledamot, Hans-Erik Magnusson, personalföreträdare Officersförbundet. FMV 5

8 Mål och resultat Mål för verksamheten Det övergripande målet för politikområdet Totalförsvar är enligt FMV:s regleringsbrev att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. FMV:s verksamhet delas in i följande verksamhetsgrenar: Ledningsstöd Anskaffning Driftstöd Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter Målen för respektive verksamhetsgren framgår av redovisningen i avsnittet om verksamhetsgrenarna. FMV:s verksamhet ska bedrivas effektivt och med god hushållning. Ett övergripande mål är att öka leveranssäkerheten och att härvid förbättra andelen leveranser som görs inom avtalad tid, det vill säga milstolpseffektiviteten. Antalet uppdrag minskade något inom samtliga verksamhetsgrenar. En förklaring är osäkerheterna inför riksdagens beslut om försvarets inriktning. Flera mindre uppdrag sammanfördes till större uppdrag, vilket också bidrog till att antalet uppdrag minskade. Orderstocken domineras beloppsmässigt av följande uppdrag: flygsystem JAS 39 Gripen, Helikopter 14, Helikopter 15, korvett Visby, minröjningsfartyg Landsort, Robotsystem 23 och radarjaktrobot Meteor. Dessa motsvarar drygt 70 procent av den totala orderstocken. Övriga större uppdrag som kan nämnas är utveckling inom Ledsyst T, anskaffning av artillerigranat Bonus, och anskaffning av Radio För övriga kunder kan nämnas avslut av projekt ubåt Viking med Danmark och Norge och samarbete inom Nationella flygtekniska flygforskningsprogrammet. Andra uppdrag till övriga kunder är upphandlingsstöd för Rakel, samutveckling Torped/Mina/Sensor, kryptooch sambandsuppkopplingar och provningsverksamhet. Resultat Kundorderstock Under år 2004 minskade kundorderstocken med cirka 160 uppdrag. Cirka 540 nya kundbeställningar tillkom och omkring 700 uppdrag slutlevererades och avslutades. Ordervärdet ökade under perioden med cirka 7,8 miljarder kr. För genomförda leveranser av tjänster och materiel fakturerades cirka 16,1 miljarder kr. KUNDORDERSTOCK, belopp i mkr FÖRSVARSMAKTEN ÖVRIGA KUNDER TOTALT Orderbelopp Antal KB Orderstock Antal KB Orderstock Antal KB Orderstock > 100 mkr > mkr > mkr > 1 10 mkr Total Källa: FMV:s produktionsledningssystem. 6 FMV

9 Milstolpseffektivitet 1 FMV genomförde under året drygt leveranser till Försvarsmakten och andra kunder. Bland leveranserna kan nämnas artillerigranat Bonus, bärgningsbandvagn 120, luftvärnets underrättelseenhet 23, korvett Visby, flygplan JAS 39 Gripen, studier inom Forskning och Teknikutveckling samt Försvarsmaktens drift- och uppföljningssystem. Sammantaget bidrar dessa till knappt hälften av årets fakturering. Ett antal färdigställda leveranser till Försvarsmakten omförhandlades till 2005 på grund av regeringens beslut om begränsningar av Försvarsmaktens utnyttjande av materielanslaget. Omfattningen av leveransförseningar har minskat jämfört med 2003 från 4,9 till 3,8 miljarder kr. De prestationer som vid årsskiftet 2004/2005 var mer än 12 månader försenade motsvarade sammantaget cirka 800 miljoner kr. Ett exempel på ett beloppsmässigt större uppdrag är precisionsvapen till flygplan JAS 39 Gripen. Den samlade milstolpseffektiviteten för milstolpar som godkänts i tid uppgick under året till 73 procent, vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med Om alla prestationer som levererats under året medräknas, motsvarar de totala leveranserna 86 procent av FMV:s åtagande för Detta motsvarar 2003 års nivå. Mediantiden för fakturering av godkänd milstolpe sjönk från nio till sju dagar, vilket minskar FMV:s behov att utnyttja krediten hos Riksgäldskontoret. Milstolpseffektiviteten för verksamhetsgren Ledningsstöd ökade till 89 procent. FMV:s mål för milstolpseffektiviteten nåddes därmed. Underlag till Försvarsmaktens materielplanering samt studier och andra rapporter levererades i fortsatt hög utsträckning enligt avtalade tidsplaner. Totalt klarades 97 procent av de milstolpar som var avtalade att levereras under året. För verksamhetsgren Anskaffning minskade milstolpseffektiviteten med tre procentenheter och uppgick till 59 procent. FMV:s interna mål på 65 procent uppnåddes därmed inte. Inom flera områden där industrin varit orsaken till förseningar, exempelvis inom system JAS 39 Gripen, förbättrades leveransläget successivt under senare delen av året. Sammantaget klarades 74 procent av de milstolpar som var avtalade att levereras under året. För verksamhetsgren Driftstöd blev milstolpseffektiviteten 77 procent, vilket är en minskning med tre procentenheter. FMV:s mål på 80 procent uppnåddes inte. Totalt klarades dock 91 procent av de avtalade milstolparna under året. Inom verksamhetsgren Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet skedde leveranserna planenligt. Även inom Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter pågick arbetet enligt planerna. Sammanfattningsvis kan konstateras att leveranserna i allt väsentligt kunnat genomföras under året och våra kunder har inte anmält några konsekvenser med anledning av de förseningar som uppstått. Omförhandlade avtal mellan Försvarsmakten och FMV 2 Under året omförhandlades 219 uppdrag, vilket motsvarar 17 procent av antalet uppdrag vid årets slut. År 2003 var motsvarande andel 13 procent. Merparten av omförhandlingarna (64 procent) genomfördes på begäran av Försvarsmakten och var föranledda av försvarets ominriktning. Detta förklarar även ökningen i förhållande till MILSTOLPSEFFEKTIVITET Återrapporteringskrav 9 Vem orsakade omförhandling? 1. Andel av årets antal avtalade milstolpar som godkänts i tid. Datafångst görs i FMV:s stödsystem PLS Ramses enligt den kontinuerligt uppdaterade informationen avseende produktionen. 2. En kundbeställning (KB) definieras som omförhandlad i och med att ny skriftlig beställning erhållits. MILSTOLPSEFFEKTIVITET AVTALADE MILSTOLPAR, belopp mkr LEDNINGSSTÖD ANSKAFFNING DRIFTSTÖD INTERNAT. CERTIFIERING TOTALT SAMARBETE IT-SÄKERHET 2002 Antal totalt Antal godkända i tid Andel godkända i tid 80% 62% 74% % 2003 Antal totalt Antal godkända i tid Andel godkända i tid 88% 62% 80% 100% 50% 75% 2004 Antal totalt Antal godkända i tid Andel godkända i tid 89% 59% 77% 100% 100% 73% Källa: FMV:s produktionsledningssystem. FMV 7

10 Andelen omförhandlingar orsakade av förseningar eller ökade kostnader har kunnat minskas till följd av att FMV i ökad utsträckning strävar efter att använda industrins underlag för att beräkna kostnaderna i offerterna. Inom verksamhetsgren Ledningsstöd genomfördes omförhandlingar i första hand till följd av ambitionsändringar inom studie- och teknikutvecklingsuppdrag och tidsmässigt förlängda åtaganden. För verksamhetsgren Anskaffning bestod en stor del av det omförhandlade beloppet av planerade omförhandlingar inom objektsram JAS 39 Gripen. Omförhandlingar till följd av kostnadsökningar är relativt ovanliga. Några uppdrag som kan nämnas är halvtidsmoderniseringen av minröjningsfartyget Landsort och anskaffning av räddningsbilar respektive splitterskyddade terrängbilar. Inom verksamhetsgren Driftstöd förklaras gjorda omförhandlingar mer av att uppdragens innehåll och tidsmässiga omfattning utökats än av kostnadsökningar. Begränsning av Försvarsmaktens anslagsutnyttjande Försvarsmakten ålades under året begränsning för utnyttjandet av materielanslaget 6.2. FMV:s möjligheter att fakturera färdiga prestationer reducerades därigenom avsevärt. Enligt överenskommen beslutsinriktning 3 initierade därför Försvarsmakten omförhandling av sju större leveranser så att dessa i stället avtalades för leverans Omförhandlingarna innebar totalt sett utebliven fakturering för FMV om miljoner kr under Uppdragens bokförda, men ännu inte fakturerade kostnader, ökar belastningen på FMV:s räntekontokredit och ger ökade räntekostnader. Kapitalkostnaden 4 för denna hantering beräknas till 6,9 miljoner kr, vilken debiteras Försvarsmakten i samband med fakturering av nämnda milstolpar. Därutöver tillkommer räntekostnader om 4,2 miljoner kr för ett antal prestationer som förbereddes för omförhandling men som inte behövde omförhandlas. OMFÖRHANDLADE AVTAL MELLAN FÖRSVARSMAKTEN OCH FMV Återrapporteringskrav 9 Omförhandlingsorsak 3. Försvarsmaktens och FMV:s överenskommelse tillställdes Regeringskansliet (Fö) (HKV :73342). 4. Räntekostnaden beräknas på respektive milstolpes avtalade belopp multiplicerat med antalet räntedagar mellan dag då prestationen skulle kunna faktureras till beräknad tidpunkt för faktisk fakturering med nyttjande av RGK:s reporänta (2,03%). OMFÖRHANDLADE AVTAL LEDNINGSSTÖD ANSKAFFNING DRIFTSTÖD TOTALT KUNDBESTÄLLNINGAR, belopp mkr 2002 Antal KB per 31/ Omförhandlade avtal, antal Belopp KB per 31/ Omförhandlade avtal, belopp Antal KB per 31/ Omförhandlade avtal, antal Belopp KB per 31/ Omförhandlade avtal, belopp Antal KB per 31/ Omförhandlade avtal, antal Belopp KB per 31/ Omförhandlade avtal, belopp Till följd av begränsningarna av Försvarsmaktens anslagsutnyttjande omförhandlades sju leveranser, motsvarande miljoner kr, till Dessa prestationer är inte med i tabellen. Källa: Manuell statistiksammanställning hos FMV. 8 FMV

11 Myndighetskostnad per externt debiterad timme FMV:s myndighetskostnad består främst av kostnader för personal, lokaler, utrustning och IT. Målet är att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt och att hålla myndighetskostnaden på en låg nivå. Under året hade FMV som mål att minska antalet årsarbetskrafter och att minska sjukfrånvaron. Målen uppnåddes och bidrog till att myndighetskostnaden kunde reduceras. Kvoten mellan myndighetskostnad och externt debiterad timme kan ses som en indikator på FMV:s produktivitet. En minskning av kvoten är positivt, men resultatet måste tolkas med försiktighet. Exempelvis vill FMV att kvoten ska vara så låg som möjligt, samtidigt som vi vill ha erfarna och välutbildade medarbetare, vilket kan göra att kvoten ökar. Kvoten minskade mellan 2000 och Orsaken var att debiteringsgraden steg och myndighetskostnaden sjönk. Mellan 2001 och 2002 var den i princip oförändrad. Mellan 2002 och 2003 ökade den, främst till följd av FMV:s anpassning till det nya försvaret där det ofta krävs hög utbildning och lång erfarenhet. Anpassningen innebar att lönekostnaderna och därmed myndighetskostnaden ökade. Därefter minskade kvoten mellan 2003 och 2004, framför allt beroende på minskade kostnader för personal, kontorsmaterial, tjänster och övrigt. Myndighetskostnad 1 /externt debiterade timmar Källa: FMV:s produktionsledningssystem. Kvalitet i genomförd verksamhet FMV ska leverera materiel och tjänster som uppfyller kraven från våra kunder. Produkterna ska levereras med rätt prestanda, i rätt tid och till rätt pris och bidra till att stärka Försvarsmaktens förmåga. FMV ställer höga krav på leverantörernas egen kvalitetsverksamhet och följer löpande upp att dessa krav efterlevs. Konkreta bevis på att materiel som tagits fram av FMV uppfyller de högt ställda kraven får vi bland annat då materielen används vid internationella insatser. Ett tydligt exempel på detta är den materiel som levererats till och använts i insatserna i Liberia. Erfarenheterna från denna verksamhet är mycket goda. Det förstärkta mekaniserade skyttekompaniet, utrustat med bland annat Stridsfordon 90, har fungerat med hög tillgänglighet och mer än väl fullgjort sina uppgifter. Detta trots att såväl driftprofil som miljöfaktorer varit mer krävande än vad materielen ursprungligen utvecklades för. Stridsfordon 90-systemet har, med smärre anpassningar, visat sig fungera mycket väl i denna klimatzon trots att materielen ursprungligen konstruerats för användning i övre Norrland. De högt ställda kraven på framkomlighet har visat sig komma väl till nytta i Liberia där det krävs extremt god framkomlighet i terrängen och på leriga vägar. Vissa förseningar har temporärt påverkat verksamheten. Åtgärder har vidtagits och förseningarna har i allt väsentligt kunnat minimeras så att de avtalade leveranserna under året ändå kunnat genomföras. Andelen omförhandlingar som orsakats av FMV respektive andelen leveranser som avvisats av våra kunder, ger en indikation på kvaliteten i vår verksamhet. Andelen omförhandlingar som orsakats av FMV var 29 procent. Antalet har minskat under de senaste åren. Andelen leveranser som avvisats av våra kunder är också låg. Under året genomfördes en kundundersökning i form av djupintervjuer. Undersökningen visar att FMV:s tekniska och kommersiella kompetens, som är en viktig förutsättning för hög kvalitet i verksamheten, fick högt betyg. Bland annat framhölls en stor tilltro till vår förmåga att upphandla och leverera komplexa system. Förbättringsområden finns utpekade och kommer att ligga till grund för ett åtgärdsprogram Sedan 2003 tar FMV årligen fram ett program för interna verksamhetsrevisioner. Revisionsprogrammet och revisionerna utgör ett av ledningens verktyg för att följa upp verksamhetsledningssystemets effektivitet och är ett systematiskt sätt att identifiera förbättringsområden. I revisionsprogrammet integreras behoven av revisioner inom kvalitets-, miljö-, RML- (Regler för militär luftfart) och arbetsmiljöområdet. Resultaten från FMV:s interna verksamhetsrevisioner sammanställs årligen i en rapport, som även den utgör en grund för det ovan nämnda åtgärdsprogrammet. De flesta revisioner under året genomfördes enligt fastställt program och avrapporterades i revisionsrapporter. En sammantagen analys av produktionsresultatet, kundundersökning och resultaten från interna revisioner visar att FMV i allt väsentligt uppfyller de högt ställda kraven på kvalitet i verksamheten. Det finns dock förbättringsområden. Bland annat måste FMV tillsammans NYCKELTAL OCH RESULTAT- INDIKATORER Återrapporteringskrav 12 ÅR DEBITERINGSGRAD % , , , , ,6 Källa: FMV:s produktionsledningssystem. ÅR GENOMSNITTLIGT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER Källa: FMV:s produktionsledningssystem. 1. Myndighetskostnaden är rensad från extraordinära poster som avsättningar för pensioner m.m. FMV 9

12 med kunderna utveckla förmågan att på ett tidigt stadium ensa förväntningarna för enskilda uppdrag vad avser tekniskt innehåll samt tidsmässiga och kostnadsmässiga förutsättningar. Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet för 2004 blev 142 miljoner kr. Resultatet är högre både än det budgeterade nollresultatet och prognosen i delårsrapporten som uppgick till 60 miljoner kr. Det förhållandevis höga resultatet beror till största delen på att de budgeterade kostnaderna för införandet av nytt affärssystem förskjutits. Upphandlingen var ursprungligen planerad till våren, men avtal kunde slutas först 28 december. Även stora delar av övrig planerad utveckling har senarelagts eller utgått ur planeringen. Timpriset var oförändrat jämfört med föregående år och trots minskat antal anställda kunde antalet fakturerade timmar hållas på samma nivå som föregående år. I övrigt kan resultatet förklaras av att provningsverksamheten hade ett bättre resultat än budgeterat och en höjd beläggning jämfört med tidigare år. En fortsatt strikt återhållsamhet med kostnader och få ersättningsrekryteringar påverkade också resultatet i samma riktning. Investeringar Under 2004 baserades budgeten för IT-utveckling på införandet av ett nytt affärssystem. Behovet av investeringar har dock till största delen förskjutits till perioden , vilket ledde till väsentligt lägre investeringar än planerat, både för uppdraget och för övrig IT-utveckling. Ett antal uppdrag kunde även genomföras till lägre kostnader än planerat. IT-investeringar, främst i hårdvara, påverkades positivt av en sjunkande dollarkurs och en generell prissänkning. En del investeringar i hårdvara har inte heller genomförts i planerad omfattning. Återhållsamhet med nya investeringar och omplanering (senareläggning eller strykningar) av ett antal investeringsprojekt innebar ett väsentligt lägre utfall av investeringar för förvaltningsutgifter och provsystem än den beräknade budgeten. Bland tidigare investeringar ansågs ett pågående ombyggnadsprojekt inte uppfylla kraven på en anläggningstillgång för FMV, varför det omfördes som en kostnad. FMV genomför flera ombyggnadsprojekt i annans fastighet för Försvarsmaktens räkning. Inom den externa produktionen har grundförutsättningen att investeringar på uppdrag inte ska förekomma fått ett klart ökat genomslag. EKONOMISKT RESULTAT Återrapporteringskrav 14 INVESTERINGAR Återrapporteringskrav 20 mkr BUDGET ENLIGT UTFALL REGLERINGSBREV IT-utveckling Förvalt. utgifter Provsystem 14 4 Externa uppdrag 8 1 Totalt Källa: FMV:s regleringsbrev och FMV:s produktionsledningssystem. EKONOMISKT RESULTAT PER VERKSAMHETSGREN MILITÄRT FÖRSVAR CIVILT FÖRSVAR Belopp i mkr LEDNINGSSTÖD ANSKAFFNING DRIFTSTÖD INTERNAT. CERTIFIERING TOTALT SAMARBETE IT-SÄKERHET 2002 Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Källa: FMV:s produktionsledningssystem. 10 FMV

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Sida 1 (7) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning nr 7 a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Innehållsförteckning 1. Försvarsmaktens budgetunderlag

Läs mer

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Sida 1 (7) Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS

Läs mer

Försvarets materielverk (fmv) är en självständig, civil myndighet som är

Försvarets materielverk (fmv) är en självständig, civil myndighet som är årsredovisning 25 FMV i Stockholm. fmv teknik för sveriges säkerhet Försvarets materielverk (fmv) är en självständig, civil myndighet som är direkt underställd regeringen. Den främsta uppdragsgivaren är

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning Sida 1 (12) Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning () Sida 2 (12) Grunder Materielförsörjningsstrategin är en gemensam strategi för Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) som skall

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Bakgrund Kommissionens meddelande (2013) Politisk uppmärksamhet från EU:s stats- och regeringschefer (2013/2015) EU:s globala strategi

Läs mer

Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser

Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser 1 Syfte Detta dokument beskriver organisationsstruktur, arbetsfördelning och beslutsprocesser för försvarssektorns

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Dir. 2015:71 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över materiel-

Läs mer

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI Svensk materielförsörjningsstrategi Materiel med hög förmåga/låg

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

Internationellt materielsamarbete. Tobias Evers, Rådgivare Försvarets Materielverk

Internationellt materielsamarbete. Tobias Evers, Rådgivare Försvarets Materielverk Internationellt materielsamarbete Tobias Evers, Rådgivare Försvarets Materielverk Försvarsmaterielanskaffning i ett internationellt perspektiv Internationellt materielsamarbete Vad är syftet med internationella

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

fmvs årsredovisning 2008

fmvs årsredovisning 2008 fmvs årsredovisning 28 FMVs årsredovisning 28 1 FMV teknik för Sveriges säkerhet Försvarets materielverk (FMV) anskaffar, vidmakthåller och avvecklar materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Mål och uppgift 27 Väsentliga prestationer i urval 27. Mål och uppgift 29 Väsentliga prestationer 29 Ekonomisk redovisning 30. Mål för verksamheten 9

Mål och uppgift 27 Väsentliga prestationer i urval 27. Mål och uppgift 29 Väsentliga prestationer 29 Ekonomisk redovisning 30. Mål för verksamheten 9 fmvs årsredovisning 2007 innehåll 4 resultat i korthet 6 några viktiga händelser under året 7 gds inledning 8 styrelse 9 Mål Mål för verksamheten 9 10 Materielförsörjning i förändring Materielförsörjningsstrategin

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens helikopterresurser. Dir. 2008:118. Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens helikopterresurser. Dir. 2008:118. Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008 Kommittédirektiv Försvarsmaktens helikopterresurser Dir. 2008:118 Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda hur förmågan att understödja

Läs mer

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringsbeslut 3 2010-01-14 Fö2009/1354 /MIL (Slutligt) Försvarsdepartementet Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringens beslut Regeringen beslutar att

Läs mer

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare Datum, Bild 1, Författare Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen 18 november 2011 Lena Jupiter Larsson, FMV Datum, Bild 2, Författare Agenda Presentation av uppdrag: Fas 1 Inhämtning Underlag och

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (13) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 57 Regeringsbeslut 8, Regleringsbrev för 2005, 2004-12-22,

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103 Kommittédirektiv Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Dir. 2011:103 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist

Läs mer

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Kommittédirektiv Personalförsörjning för det reformerade försvaret Dir. 2009:58 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över och föreslå

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut I:7 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/UD/79271/PLAN (delvis) UF2014/UD/80404/NIS Inspektionen för strategiska produkter 164 90 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen Promemoria 2011-05-19 PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 3 1 Promemorians innehåll Denna promemoria innehåller

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

Lägesbild av dagens totalförsvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten Magnus Dyberg-Ek, MSB

Lägesbild av dagens totalförsvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten Magnus Dyberg-Ek, MSB Lägesbild av dagens totalförsvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten Magnus Dyberg-Ek, MSB MSB:s särskilda ansvar rörande civilt försvar MSB ska företräda det

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap; SFS 2008:1003 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe, handläggare, telefon FMV föreg. datum FMV föreg. beteckning, Boel Enjin, 08-782 56 98

Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe, handläggare, telefon FMV föreg. datum FMV föreg. beteckning, Boel Enjin, 08-782 56 98 Datum Diarienummer Utgåva Ansv område/enhet EkFinans 1(103) Regeringen (Försvarsdepartementet) och sändlista Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe, handläggare, telefon FMV föreg. datum

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Resultat i korthet. Årsarbetskrafter Genomsnitt. Fördelning av kundorderstock 2009. Milstolpseffektivitet för Anskaffning Procent

Resultat i korthet. Årsarbetskrafter Genomsnitt. Fördelning av kundorderstock 2009. Milstolpseffektivitet för Anskaffning Procent f m vs å r s r e d o v i s n i n g 2 9 r e s u lt a t i k o r t h e t r e s u lt a t i k o r t h e t Årsarbetskrafter Genomsnitt 2 5 2 1 982 1 841 1 749 1 5 1 595 1 518 1 516 1 Vidsel 5 24 25 26 27 28

Läs mer

Vidsel. Östersund. Linköping. Arboga. Stockholm. Karlsborg. Skövde. Ekonomi 2009 2010 2011

Vidsel. Östersund. Linköping. Arboga. Stockholm. Karlsborg. Skövde. Ekonomi 2009 2010 2011 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 R e s u lt a t i k o r t h e t R e s u lt a t i k o r t h e t Vidsel Resultat i korthet Östersund Ekonomi 2009 2010 2011 Ekonomiskt resultat, mnkr 37 13 4 Fakturering,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Försvarsmaktens uppgifter Svensk suveränitet Svenska intressen Samhället skydd och beredskap FÖRSVARSMAKTENS UNIKA KOMPETENS ÄR VÄPNAD STRID Försvarsmaktens huvuduppgift enligt riksdagens beslut är förmåga

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden

Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet. Ministry of Defence Sweden Government Offices of Sweden Regeringens MoU-samarbeten på försvarsområdet MoU-samarbete Ansvarsfördelning Varför Vad Vilka Hur Ansvarsfördelning inom Regeringen Internationellt försvarsmaterielsamarbete: Försvarsminister Peter Hultqvist

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Modularitet inom Ledningssystemområdet Lars Burström Teknisk chef FMV AK Led

Modularitet inom Ledningssystemområdet Lars Burström Teknisk chef FMV AK Led Modularitet inom Ledningssystemområdet Lars Burström Teknisk chef FMV AK Led Varför moduler? Förutsättningar? Konsekvenser? Förutsättningar att värdera Tid Ekonomi Civil ITindustri Försvarsindustri Arv

Läs mer

Vindkraft och Försvarets sensorer m.m.

Vindkraft och Försvarets sensorer m.m. Vindkraft och Försvarets sensorer m.m. Per Nordlöf FM frekvenshandläggning per.nordlof@mil.se Frekvenskontoret: smo@mil.se Peter Modigh - Försvarets Bildbyrå Lasse Sjögren - Försvarets Bildbyrå Försvarets

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Anförande Rikskonferensen 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist

Anförande Rikskonferensen 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist Anförande Rikskonferensen 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist Jenny Salaj 141219 Hultqvist: Käre bror och hederspojke, vi som har växt upp tillsammans, kom så sjunger vi en parsång, flätar samman våra

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

e e Atta Gripen-divisioner

e e Atta Gripen-divisioner e e er o Atta Gripen-divisioner Framtidens flygvapen kommer att bestå av fem flygflottiljer, sedan F 10 i Ängelholm lagts ner 2003. Det fårslås i en regeringsproposition som lämnades till Riksdagen den

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 55 Nr 55 Samförståndsavtal med Tyskland om samarbete i fråga om forskning, utveckling, tillverkning och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

skjutövningar för amerikanska flygvapnet på provplats Vidsel unde:r 2010 enligt Försvarets materielverks närmare bestämmande.

skjutövningar för amerikanska flygvapnet på provplats Vidsel unde:r 2010 enligt Försvarets materielverks närmare bestämmande. U/ l [4J 002 Regeringsbeslut 5 REGERINGEN Försvarsdepartementet 2010-04-14 Fö2010/409/S1 Fö2010/434/S1 F örsvarets materielverk 115 88 Stockholm Övning med utländskt flygförband 510/6029 Regeringens beslut

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Stockholm 2015 1 2015-02-06 Varför fördjupningsseminarium? - 2013 FFD inkl. Arenadialoger 2014- FFD + Fördjupningsseminarium 2 2015-02-06 Agenda Agenda

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer