Fraga om uppforande av anlaggning for renovering och modifiering av pansarvarnsvapen till Saudiarabien ;nom ramen for projekt SIMOOM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fraga om uppforande av anlaggning for renovering och modifiering av pansarvarnsvapen till Saudiarabien ;nom ramen for projekt SIMOOM."

Transkript

1 Handl. Thomas Tjader INSPEKTINEN FR S-RATEGISKA PRDU<TFR PRMEMRIA Ex till: Ch UDINIS A. Jato, UD/UrP Ch Fa/MIL ISP/KM HEMLIG en115kap1 och 3 kap 23 offentlighets- och sekretesslaoe.n ;29: Infor Exportkontrollradets sammantrade den 5 mad 21 INSPEKTINEN FR HEMLIG "*ATEGISKA PRDUKTEH J Fraga om uppforande av anlaggning for renovering och modifiering av pansarvarnsvapen till Saudiarabien ;nom ramen for projekt SIMM. Bakgrund Grontmij Installationspartner AB (foretaget) har i skrivelse den 21 april 21 till ISP, hemstallt om f6rhandsbesked ayseende uppfbrande av en anlaggning f6r renovering och modifiering av pansarvarnsvapen till Saudiarabien ;nom ramen for ett projekt, kallat SIMM. Grontmij Installationspartner AB är ett helagt dotterbolag till Grontmij AB som ingar i koncernen Grontmij Sverige AB. Fbretaget konstaterar att Sverige och Saudiarabien (SA) den 15 november 25 ingick ett samfbrstandsavtal om militart samarbete (S 25:59). Inom ramen f6r detta samarbetsavtal har Sverige genom FI och SA genom sitt forsvarsministerium (MDA) ingatt ett underavtal om samarbete for att bista SA bl.a. i att tillgodose deras behov av att sakert kunna hantera sina vapenforrad. Diskussionerna har resulterat i ett forslag att starta upp ett projekt kallat SIMM, vilket SA/MDA uttryckt onskemal att upphandla fran svensk leverantor. Grontmij Installationspartner AB har av FI rekommenderats att pa den svenska sidan leda projektet som huvudleverantor. FI ayses delta i projektet dels som radgivare till MDA, i enlighet med regeringens beslut, dels som konsult till de svenska leverantorerna. Fretaget har en lang erfarenhet att tillhandahalla denna typ av infrastruktur och fortifikationer i Sverige men ocksa i SA. Foretaget har tidigare varit delaktiga i byggandet av strategiska oljelager i landet. Dessutom har f6retaget erfarenhet av motsvarande projekt i Singapore. Projekten har gjort det mejligt for foretaget att bibehalla och starka kompetensen kring fortifikatoriska anlaggningar. Denna kompetens har sitt ursprung fran tiden da verksamheten tillhorde staten (Fortifikationsverket). Projektets innehall Specifikt syftar projektet till att uppfbra en anlaggning for renovering och modifiering av pansarvarnsvapen och da sarskilt dess driv- och verkansdelar. Renover ng och Klarabergsviadukten 9 Tel.: Box 7252 Fax: Stockholm

2 - modifiering utf6rs i ammunitionssakerhetssyfte fbr att vapnen skall kunna anvandas under en langre tid an ursprunglig specifikation anger. Tillsammans med det radgivningsarbete som FI ayser att bedriva till std f6r SA/MDA, skapas darmed en inhemsk frmaga till en saker hantering av ammunition och aven mojlighet att bedriva tekniskt ammunitionssakerhetsarbete. SA erhaller harmed en frmaga att vidmakthalla en teknologi, dock inte att vidareutveckla verkansdelarna. Projektet kommer att ha tva huvudsakliga intressenter, National Company for Mechanical Systems (NCMS) och fretaget. NCMS lyder under MDA och är ansvarigt f6r projektets upphandling och sedermera drift av anlaggningen. Grontmij kommer att koordinera svenska och utlandska underleverantbrer. Storre svenska underleverantrer ar Chematur AB, som är ansvarig for processutrustning och bearbetningstekniker, Saab Bofors Dynamics, som ansvarar f6r motorbearbetning och motorsammansattning, Eurenco Bofors AB, som ansvarar f6r krut- och explosivamnesutvrecklingen samt Grontmij, som ansvarar f6r konstruktion av byggnader och infrastruktur. Projektet bed6ms paga under 4-5 ar for att uppf6ra byggnaderna. For att sedan fa anlaggningarna i operativ drift bed6ms ytterligare ett antal ar passera. Vardet pa projektet bedoms uppga till 3-4 miljarder kr. Projektet bedoms generera drygt 2 a rsarbeten Forhandlingar forvantas paga under ar 21 och kontrakt tecknas i slutet av ar 21, b6rjan 211. Tillsammans med FI:s radgivningsarbete gentemot MDA syftar projektet till att skapa en saker hantering av explosivamnen i SA baserad pa svensk modell samt utbilda personal for att pa ett sakert satt driva anlaggningen. Utbildning (kurser och traning) sker saval i Sverige som i SA. Av framstallningen (se bilaga!) framgar att 8 byggnader skall uppfbras. I detalj ayses 1) laboratoriebyggnad (ej kontrollerad) 2) byggnad for tillverkning av nitroglycerin och krutmassa (byggnad ej kontrollerad) - anlaggning for tillverkning av nitroglycerin (ej kontrollerad) och krutmassa (under kontroll) 3) byggnad for raketmotor och RSV (riktad sprangverkan) inklusive testmetoder (ej kontrollerad) 4) byggnad for framstallning av krut (ej kontrollerad) - extruderprocess for framstallning av krut (under kontroll) 5) forradsbyggnad (ej kontrollerad) 6) byggnad for framstallning av RSV-stridsdelar (ej kontrollerad) - traning for framstallning av RSV-stridsdelar (stridsdel-booster-tandare) (under kontroll)

3 3 7) byggnad for framstallning av blyazid och pentyl (ej kontrollerad) - metoder for pentyl- och blyazidframstallning (ej kontrollerad) 8) byggnad samt syraatervinningsprocess (ej kontrollerad) 9) byggnad for framstallning av HMX och RDX (under kontroll) 1) byggnad for REM (renovering och modifiering) (ej kontrollerad) - REM- process, inkl. ammo.sakerhet (under kontroll) 11) Byggnad f6r svarvning och isolering av raketmotorer (ej kontrollerad) - process for svarvning och isolering av raketmotorer (under kontroll) Harutover redovisas ett antal utbildningar som kan komma att erfordras. Dessa ar dock inte tillstandspliktiga. Tankbara frdelar i handelse ett positivt forhandsbesked kan lamnas. Av skrivelsen framgar att, till foljd av minskade nationella bestallningar, en export av detta projekt kan mojliggora kir Eurenco Bofors AB att bevara kompetensen mom krutoch explosivamnesframstallningen, for Saab Bofors Dynamics AB att bevara kompetensen inom raketmotorframstallningen samt for FI att bevara kompetensen inom stridsdels- och framdrivningsteknikomradena. Tidigare svensk export till SA Sedan nuvarande lagstiftning tradde i kraft fbr drygt 15 ar sedan har ett antal arenden provats och positiva forhandsbesked lamnats. Exempel harps ar 1993 Karlskronavarvet Bevakningsfartyg Ericsson spaningsradar Giraffe Celsius Tech motmedel BZ 1994 Aimpoint - vapensikten for latta patrullbatar via USA 1996 Bofors Underwater Systems Undervattensfarkost for minrojning Akers Krutbruk Indikeringsbrickor for kemiska stridsmedel Bofors Minrjningsfordon Bofors LIAB Demilutrustning 1997 Hagglunds - BV 26 S Saab Training Lasersimulator BT 46 Ericsson Microwaves Erieye, Giraffe, Erijammer 1999 Celsius Tech Luftbevakningssystem StriC/E Celsius stridsfordon for rakning Saudi 2 Celsius stridsfordonssikte UTAAS 22 Saab Bofors Dynamics pv robot BILL, AT 4, grg Carl Gustaf

4 4 24 Saab Tech Helitow, siktes- och observationssystem inkl. rd. Under senare ar har foljande anbudsunderrattelser godkants 29 New Pac Safety - Skyddsmasker - Saab Avitronics (via Sydafrika) integration av digitala mottagare for signalspaning - Saab Training BT 47 simulatorsystem 28 Saab Avitronics Rep., uh service samt res.delar f6r Helitow siktessystem Saab Microwaves Programvara for ledn.system f6r ett Capability Development Center (CDC) - BAE Systems, C-ITS. Tran.utrustn for Fwd Air Controller baser. pa eldledn.simulator CATS Norma CISM-ammunition 27 - ISD Technologies Utbyggn av simulatorsyst for flygstridsledare - Saab AB Elektroniskt skyddssystem for det saudiska luftforsvaret. 26 Saab Ab Erieye Saab + ACR Aviation Flygstridsledarsimulator - Saab Barracuda kamouflageutr Eurenco Bofors krut via Belgian - Saab Training lasersimulatorer BT 46 samt BT 47 BAE Systems, C-ITS vn.styr.system for stridstraningsanlaggning 25 Saab Training BT 46 simulatorsystem f6r stridsfordon Piratia Two C Group AB - Add on armour kit fr stridsfordon M113 Saab Tech Storsandare A 11 via Avitronics, Sydafrika Saab Helitow systemet, rd + uh Under denna tid har emellertid den faktiska exporten varit begransad. Framst har export forekommit av simulatorer samt kamouflageutrustning. Under 21 pab6rjas leveranser av pansarvarnssystem BILL (RBS 56). Den svenska exporten till Saudiarabien har varit begransad under de gangna aren 24 1, Mkr 25 4,5 26 2,9 27 1, , 29 44, Mkr Den Gemensamma standpunkten och de svenska riktlinjerna Av regeringens beslut den 17 december 29 (Regleringsbrev for ISP for budgetaret 21) framgar att ISP i sin provning av tillstandsarenden pa krigsmaterielomradet ska

5 tillampa bade de strikta svenska riktlinjerna f6r krigsmaterielexport och de riktlinjer som framgar av radets gemensamma standpunkt 28/944/GUSP om faststallande av gemensamma regler for kontrollen av militar teknik och krigsmateriel. Av Standpunktens 8 kriterier ar de fyra fbrsta tvingande, dvs en export skall frvagras om - vapenembargon foreligger (inklusive forbud mot export av antipersonella minor) samt en export skulle sta i strid med MS internationella fbrpliktelser och ataganden inom de multilaterala regimerna. (Krit. 1) Materielen kan anvandas for fbrtryck av manskliga rattigheter, (Krit. 2) - Vapnad konflikt rader i landet (Krit. 3) samt Regional fred, sakerhet och stabilitet skulle aventyras. (Krit. 4) For ovriga fyra kriterier galler att respektive MS i varje enskilt arende har att overvaka dessa. Inget av de fyra f6rsta kriterierna kan i detta arende anses vara uppfyllda, varfr nagot generellt frbud mot export inte kan anses fbreligga. Tillverkningen kan inte anses utg6ra ett hot mot civilbefolkningen utan utgor snarare en sakerhetspolitisk dimension fr Saudi, varvid formagan att kunna uppgradera respektive modifiera tillgangliga pansarvarnsvapen har en fbr landet sakerhetspolitisk dimension. Av riktlinjerna framgar att en export bar medges om inte koparlandet befinner sig i en vapnad konflikt eller det forekommer omfattande, grova och systematiska krankningar av manskliga rattigheter. En negativ presumtion rader vid behandling av KS-klassade produkter, sarskiit ayseende risken att materielen kan komma till anvandning mot den egna befolkningen. I Ijuset av dessa riktlinjer har, som ovan redovisats, ett antal arenden prvats med positivt resultat samt har ett antal anbudsunderrattelser lamnats. Sammanfattning Ett antal arenden har provats under arens lopp, framst ayseende ovrig krigsmateriel. AL/ stnsp I unktens artikel 1, framgar vidare att medlemsstaterna, om sa ar Iampligt, ocksa kan beakta den tilltankta exportens inverkan pa de egna ekonomiska, sociala, kommersiella och industriella intressena. Med beaktande av saval inganget samarbetsavtal mellan landerna, inganget avtal mellan FI och MDA samt upprattat konsultavtal mellan FI och MDA och ovsigs kommersiella intressen som fragor kring pagaende upphandling av overvakningssystem, ar det viktigt att ordentligt studera forutsattningarna fr en mojlig export av denna ammunitionsanlaggning. Av betydelse i sammanhanget ar ocksa forutsattningarna att sakert hantera levererade svenska pansarvarnsvapen. Thomas Tjader

6 etc aoi E o4 Minskat 1 kont. V') 4.),gae XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X X er I- ) *6 1-1u a XXXXX XXX X X X X XX X Leverantor a a E E E 5 E o 5 ' = wwc7c7c7u '^1 "1 '^1 E E E 'Et a (.7 C7 C7 ca. ^ ao 4) se ri) U re. Iss) A " 1),1 r) (4) -1 U 4. a) $.1 4 oa U ea) ezi Et:

7 ,. =. ki i...- 3,r).),-....,:) a).)....).,..,..,,,.,.... _ c.. ir, 1-. 'a E cts.c = ol E r) 1:4 $. Fi) 1 EP el ' = 178.co mv om tr) 5 = b :os c LP :os 7_-, at) G >.4"' 1:1) Z4 4S 5 ad > i- -'4 -T,.tC 44 1) XXX XX X XXXX XXXXXXX X X XXX XXXXXXX XX XXX XX I- --, _7, --, -,,-- =.--,..., = E' >.-, -w -,, B E E 5 Vs B 1 B :g i.._.,i B t 8-5.a. +4 c c,. z E, b =,_,,,_, = =..., = = 2 2,,, co 5 R ti it. 5 5' 5 u ed ol.l.;.=.,oc.ot,) oor-/-).c os c a, I "I cct 1) bi) Z DA I $.. RI Iv = 1:1, v) r r - br.5 -E CC w 6 a, a) 1 A Z >,, -- 7-c-ts,.,' 26 L.5., co I os) c,1 g = E P so -E' co c. E v 1,1 'T) 48 c g. -cl...,,,, c.. ;,..k- rail a.4,,,,..., 1)......sg 73 ' Z,4 Z >, DA ca, til C.).). V E ia cn c.-. > - ta..r) as al.1:1 ac at > 1'..t: I-.. c 6 C.) :ctl c4 at '1 I 2 c to > c/) i49., is?, or 4.- N E... ti, a 1.". C4 > >-, a),... w., - * :FS o o cm is 4,, =, =.1 e xi 2 es tio > r.) -"s1 c t, :14. =, A..- co.5 cd D ) E E *-4 ea, 4". ;71 V. De C.) E. f, -c.- =,.._ = = to.)..5. I:1 = i ca g, 2 a co) "a -ci-i.... L 4 = = t r c4. E... 17,,, T trs C..-. t 2 t. o..,... 5 il, E -Tz b4 75 eu cu A 4..) = X el; b U t X a = c 4.1 e. "" E cg g.5,.. w) 44 = 6,-, > > -- et -- c a, 7.6 I.?...., 4 ; :1 1 t t4 t41.. es 3> es sr 7c1 = al 1 CA i a. ra X CA v..,,.. v), W = la, I CS CZ) 1. "C)..., ss. fa, e a (NI ce) ie. tr,_. ts. N :as :as, oc 5,,..,,-, B CI, I 4. + rw.-- E. EL- FL ci) [1

8 XXXXXX 4-, r.,- LI ) tim, = cl) cs = ao el " cy s. "C - c l': w, c che a o = c.) et co E E t oce cf; :et et > 6) 1. > L. ) 7.1 ok c.....= o..., as. ca a) as A a.1'' I In cu eis.) a? co -. I... et w 3- I. 6 on > 4.4 C. 1,... = :p > > > " fo, *C et et = a4 e ; ok L **Z " =.a ev - = = E = I. 17; E = : :Gd. a.a -tzv 5 nt cw c.) <.- a: c? co U Lista pa utbildningar: V. co v, o a az 1- - ca c.) 2...,,3,...)..., (..)61) - $... v) a.) -a C ;..,,,, 4; I.. ;.1.: (1.) CA CI C 4.. CZ 3 ti ct C > a) i... C. ci)..., C ca o.) s -.,_...t. r),vo is a.) v).,_ N 6:1) Q >, 1- a) 61L) c) c r.),,, c 2 c4 CC L R -t-' q u LIJ C31) 5 < ct 1... u- C... U,-- R E D CC cn (-),..= 7) cn.a' Ll "...,..., R. EL. C). C.).., v) c c..., (1)... ti).-. t ::r: 2 ct. > >,.. - C 1) m$ cts a, a ol. - BA 6) (1)..c, u) s... ='.....,.. c..., ca, EL. k = c c.) v; v, -tc _.,e 'iz; es c.i..) a vz...) v, 5 u > = tn c ty) 4-* (1) cn VD co -1.- ;) - c..).e, cn et -G c'.) ' 7,- > ;-. 'i cė, - c E o > ' t:. = 15 -I? (4 cu.=-.,-- 4 '7, >, 1-, tk -o -1:: co e) t -c 1 m 1) C...) ca tb re. ca C; C.) C) c -5,,,.,) c. C.),.. _C 2,..) 1., z c., cz g C.) v) c (i) CI- -2.., A fic E _a,.. = >, as i...,,= a. _ (... LL1 V Ca. (6$ v) -co a..) --c- 2 5 t4- c) rh-c "C "CS I-- = G 6) 1:4) - = o cn... a) = 't o.to o co >-, =... co [. co co il ti 1.) c), ^' ct ) E a 7) 7,,A es t,4 = -= a) > - el.) `vim co o 1.-. o o....). _.1 c.,) t. C, ""' =,..., 2 E 3 ai > es r, 715 r).. Ct a) Z.. (6 "=. CU.= IC *6 S G C C..) CI. V) V) i'-'., = Z c.) '` C.) rganisation Explosive Manager Tankt Projektstruktur

9 .,

Hemstallan om forhandsbesked angaende genomforandet av projekt innebarande uppbyggnad av produktionskapacitet av AT-vapen

Hemstallan om forhandsbesked angaende genomforandet av projekt innebarande uppbyggnad av produktionskapacitet av AT-vapen SSTI ISP Box 70252 107 22 Stockholm Er referens Jan-Erik Lovgren Hemstallan om forhandsbesked angaende genomforandet av projekt innebarande uppbyggnad av produktionskapacitet av AT-vapen Bakgrund Sverige

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114 Regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2009/10:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande ~~ INSPEKTIONEN FÖR c~ STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) 2000-02-28 Dnr 00886/2000 ISP:s årsredovisning 1999-12-31 Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande Resultatredovisning Resultaträkning

Läs mer

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

Vapenexport. - svenskt stål biter

Vapenexport. - svenskt stål biter Vapenexport - svenskt stål biter av Henrik Westander SÄK-häfte nr 2 1995, Vapenexport svenskt stål biter, av Henrik Westander, maj 1995. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1995 OBS att detta är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖRMÅGA ATT FÖRVALTA FÖRDELARNA AV EN BRA START Saab grundades 1937 för att tillverka stridsflygplan till det svenska försvaret. Kravet

Läs mer

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen RAPPORT 1 (18) Dnr (åberopas vid korresp.) AD001-8770-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ju2009/5174/PO Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen Sammanfattning Vid en allmän

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet 1. Vilka är ert partis tre mest högprioriterade områden för korruptionsbekämpning där ni tänker lägga förslag till riksdagen under kommande mandatperiod? Centerpartiet - Att värdegrundsfrågor om korruption

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Uppdaterad och omtryckt oktober 2013. Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport

Uppdaterad och omtryckt oktober 2013. Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport Uppdaterad och omtryckt oktober 2013 Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport Sverige är idag världens åttonde största vapenexportör. Att ha en betydande roll på den internationella vapenmarknaden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Opcon med anledning av en riktad emission av aktier

Läs mer

Övriga förändringar:... Försvarsmakten blir en myn. dighet istället för dagens loo-talet olika myndigheter. ~ Tre militärområden ersätter dagens fem.

Övriga förändringar:... Försvarsmakten blir en myn. dighet istället för dagens loo-talet olika myndigheter. ~ Tre militärområden ersätter dagens fem. HANS vann SM-guld Flygvapnet har under året begåvats med en svensk mästare - i segelflygning. Hans namn är HANS LARSSON och han är major vid F 16 i Uppsala. - Här berättar Hans lite om vad tävlingssegelflygning

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi 2009:18 Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-23 2009/122-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-05-07 S2009/3836/HS Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer