ÅRSREDOVISNING 2003 THE PARTNERTECH WAY VERKSAMHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2003 THE PARTNERTECH WAY VERKSAMHETEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003 THE PARTNERTECH WAY VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2003

2 INNEHÅLL Koncernchefen har ordet 4 Integrerad partner 6 Kompetenspartner 8 Medarbetare med fokus på kundens affärsnytta 10 The PartnerTech Way 14 Affärsenhet telekom infrastruktur 16 Affärsenhet IT/mekatronik 18 Affärsenhet medicinsk teknik 20 Kundteam 22 Affärsteam 24 Adresser 27 PÅ OMSLAGET: ERIK PEKKARI, PROJEKTLEDARE

3 PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare med hög kompetens inom mekatronik för utveckling och tillverkning av moduler och kompletta produkter. Vi arbetar med kunder vars produkter ofta har hög komplexitet och är baserade på elektronik, mekanik eller kombinationen av dem; mekatronik. Vi är vana vid att hantera snabba behovsförändringar vilket ställer särskilda krav på kompetens, flexibilitet och anpassade försörjningslösningar: The PartnerTech Way. Kontraktstillverkning för 2000-talet.

4 MIKAEL JONSON, KONCERNCHEF KONCERNCHEFEN HAR ORDET: KONTRAKTSTILLVERKNING MED FLERA MERVÄRDEN 4 PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare och partner till ett stort antal branschledande kunder. I denna roll har vi under många år utvecklat kompetens, metoder och erfarenhet att öka konkurrenskraften för våra kunder och deras produkter, dels genom att produktionsoptimera, dels genom kvalificerade produktionsupplägg. Därmed sagt att vi fokuserar på produktens konkurrenskraft. Allt vi företar oss utgår från kundens behov. Viktigt är om produkten går att rationalisera, vilken flexibilitet som krävs vid produktuttag, lönekostnaden, var produkten ska monteras eller slutlevereras och hur den ska hanteras i olika faser i livscykeln. Det är summan av dessa och ytterligare parametrar som är väsentlig för kunden. INTEGRERAD PARTNER PartnerTech är en samarbetspartner på flera nivåer. Oberoende av om vår kund står i begrepp att lägga ut produktionen av någon detalj, delar av sin tillverkning och kanske även utveckling, eller vill ta steget fullt ut, har vi resurser och inarbetade arbetsformer för detta. Ett aktuellt exempel på ett integrerat partnerskap är Perten Instruments. Företaget är marknadsledande inom kvalificerade kontrollinstrument för livsmedel och djurfoder och har global försäljning. För att frigöra tid och kraft för utveckling och marknadsföring av nya applikationer, har Perten Instruments i början av 2004 lagt över tillverkning av analysinstrument på PartnerTech. Samarbetet inbegriper även produktutveckling och logistik och avser produkter som Perten Instruments förut själva tillverkade i Sverige och i andra länder. KOMPETENSPARTNER För att på bästa sätt svara upp till kundernas behov har vi organiserat verksamheten i tre affärsenheter. Dessa möter kraven inom telekom, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Våra funktioner för utveckling, tillverkning och inköp ger support till affärsenheterna. Genom vår kunskap inom elektronik och mekanik samt den unika kompetensen av kombinationen mellan dessa tekniker mekatronik kan vi hantera många av de utmaningar som våra kunder ställs inför. På så sätt frigör vi även tid och kraft åt kunderna med möjlighet för dem att fokusera på sina kärnverksamheter. THE PARTNERTECH WAY PartnerTech har en tätposition inom kontraktstillverkning och utveckling av mekatronik. Det vill vi tillvarata för att fortsätta växa med våra kunder på flera marknader.

5 Kompetensen inom specialområdet mekatronik har vi byggt upp under en lång rad av år. Det finns heller inga genvägar. Vår mekatroniksatsning påbörjades redan på 1970-talet och är i sig ett strategiskt löfte till marknaden. Under senare tid har vi bland annat genomfört eller startat nya mekatronikuppdrag för kunder som Perten Instruments, SWE-DISH och Gunnebo SafePay. Ett annat strategiskt löfte är att PartnerTech ska vara det bästa och mest kompletta alternativet för kunder med produkter inom business-to-business. Bekräftelse ges i form av nya uppdrag från bland annat EssNet och Hypercom Financial. För att kontinuerligt stärka vår egen och våra kunders konkurrenskraft, effektiviserar vi hela tiden vår kostnadsstruktur och söker nya, ännu bättre försörjningslösningar. Ett faktum som lett till ett utökat samarbete med LGP Allgon Microwave och ett nytt, större uppdrag för en global tillverkare av telekomutrustning. Vi söker ständigt kreativa lösningar för att addera mervärden till våra kunder. Exempel på sådana lösningar är rationalisering av prototyper, vårt helhetskoncept för effektivisering VA/VE Value Analysis/Value Engineering samt vårt nyutvecklade logistikupplägg. ENGAGEMANG OCH IHÄRDIGHET Under 2003 har PartnerTech både bromsat och gasat, vi har slagit ihop fabriker, gjort personalneddragningar och utvecklat nya arbetsmetoder. Trots tuffa tider har vi med kraft tagit fram kreativa kundlösningar och tecknat flera större kontrakt. Att vi är lönsamma är av största vikt, inte bara för våra aktieägare utan också för att uthålligt vara den bästa partnern för våra kunder. Ett stort arbete läggs på detta där kassaflöde och optimal kapitalbindning är i fokus. De senaste åren har vi drabbats av volymreduktioner framförallt inom telekombranschen. Med de nya order vi tagit och det arbete vi lagt ner på besparingar och omstruktureringar skapas möjligheter till positiva förändringar. Mycket tack vare våra kunniga medarbetares stora personliga engagemang och ihärdighet! Mikael Jonson Koncernchef PartnerTech 5

6 INTEGRERAD PARTNER Integrerad partner System Moduler Utveckling Tillverkning Inköp och logistik Komponenter Kund Eftermarknad 6 Integrerad partner. Precis som begreppet antyder handlar det om ett starkt etablerat samarbete mellan kunden och PartnerTech utifrån ett gemensamt synsätt och en ömsesidig övertygelse. För kunden är PartnerTech en väsentlig resurs med både verksamhetskunnande och teknisk kompetens. Ett faktum som gör att vår kund ofta ser PartnerTech som en integrerad del av sitt eget erbjudande. MER ÄN TILLVERKNING I starten av ett samarbete är kontraktstillverkning ofta entydigt med tillverkning. Tillverkningen fortsätter att vara själva grunden för samarbetet, samtidigt som allt fler tjänster tillkommer. Ett samarbete med PartnerTech kan bl a även inbegripa utveckling, distribution, förvaltning av mogna produkter, eftermarknad och VA/VE Value Analysis/Value Engineering. Det senare är PartnerTechs helhetskoncept för att rationalisera och sänka kostnaderna på både nya och befintliga produkter. Vilka tjänster som är aktuella kan dels bero på var i livscykeln produkten befinner sig, dels i vilken omfattning kunden vill lägga ut ansvar. Ett avgränsat uppdrag följs ofta av fler och större. När båda parter är övertygade om möjligheterna får PartnerTech rollen som integrerad partner. För kunden innebär det vanligtvis större flexibilitet och mindre problem med volymfluktuationer, kortare tid till marknad, minskad kapitalbindning och nöjdare egna kunder. Vårt affärskoncept förutsätter att vi har kompetenta och motiverade medarbetare med fokus på kundens affärsnytta. Läs mer om våra medarbetare på sidan 10.

7 JAN ARVIDSSON, LINJECHEF HAMZAH HAMDAN, PROJEKTLEDARE 7 JAN CEDERSKÄR, VERKSTADSCHEF

8 KOMPETENSPARTNER Telekom infrastruktur IT/mekatronik Medicinsk teknik Utveckling Eftermarknad Elektronik Mekanik Tillverkning Inköp och logistik 8 PartnerTech kan integrera alla eller flera av de tjänster som kunderna efterfrågar från utveckling och tillverkning till inköp, logistik och eftermarknad. I den meningen är vi även en kompetenspartner som levererar konkurrens- och växtkraft till våra kunder. UTVECKLING PartnerTech deltar i och tar ett stort ansvar för många kunders produktutveckling. Det avser både elektronik, mekanik och kombinationen av de båda; mekatronik. Genom att våra ca 70 utvecklingsingenjörer har fokus på produktionsbetingelserna kan kundens egen utvecklingsfunktion ägna resurser och kraft åt att till exempel utveckla och förbättra applikationer som marknaden efterfrågar. Utveckling och tillverkning hör nära ihop. En integrering av dem betyder ökad effektivitet. Arbetet går fortare och totalkostnaden för en produkt blir lägre. PartnerTech kan ta hela utvecklingsansvaret för en ny produkt. Andra gånger handlar det om att förbättra en befintlig produkt eller prototyp. Om kunden har utveckling som en del av sin kärnverksamhet kan PartnerTech exempelvis ansvara för produktrationalisering, i ett tidigt skede eller när produkten mognat. TILLVERKNING Våra insatser syftar till att öka konkurrenskraften för kunderna och deras produkter. Därför är produktionsanpassning och -optimering centrala inslag och ett arbete som sker kontinuerligt. Ett stort produktionstekniskt kunnande i hela koncernen är en förutsättning för att PartnerTech ska kunna tillgodose kundernas behov. För att skapa ett optimalt upplägg för varje produkt och kund, använder vi oss av det egna helhetskonceptet VA/VE Value Analysis/Value Engineering. Vi analyserar produkten

9 för att se om den går att rationalisera, gör material- och leverantörsval samt utser den fabrik som är mest lämplig ur produktionsteknisk, ekonomisk och geografisk synvinkel. Flera faktorer påverkar valet av fabrik och tillverkningsland. Hur ser kraven ut för produkten? Var ska den slutlevereras alternativt monteras? Tillverkningskostnad i relation till kravet på flexibilitet i produktionen? Behov av tjänster utöver tillverkningen? Samtidigt som dessa frågor ska besvaras måste det även beaktas att förutsättningarna för en produkt förändras under dess livscykel. För att skapa ett optimalt produktionsupplägg tillsätter PartnerTech ett kundteam med uppgift att säkerställa överenskommen produktprestanda. Se även sidan 23. INKÖP OCH LOGISTIK Eftersom grunden för kvalitet och kostnadseffektivitet skapas i ett tidigt skede, är det en styrka att PartnerTechs inköpsfunktion är med redan från början. Vi gör ett aktivt val av leverantörer och fastställer rätt leverantör för varje syfte. PartnerTech har en egen, global leverantörsstruktur som uppfyller höga krav på bland annat kvalitet och leveranssäkerhet. För våra inköpsaktiviteter i Asien har vi egen representation. Utifrån förutsättningarna i ett kundprojekt ser vi till att avtalssäkra den struktur som överensstämmer med vårt åtagande och förankrar kundkraven hos underleverantörerna. Kvalitetssäkring av underleverantörerna sker med hjälp av SQAP, Supplier Quality Assurance Plan. Om kunden så föredrar kan vi ta över gjorda leverantörsavtal i samband med produktionsstarten. Här, liksom i annat samarbete, söker vi en dialog med kunden för att få rätt förutsättningar och utbyta erfarenheter. TORBJÖRN RIPSTRAND, AVDELNINGSCHEF EFTERMARKNAD PartnerTechs kompetens och resurser inom utveckling, tillverkning, inköp och logistik ger en bra grund för att kunden även ska lägga ut ansvaret för eftermarknad och distribution. Vi erbjuder tjänster inom Last Time Buy-bevakning, lagring av produkter och reservdelar, distribution enligt PartnerTech Order Fulfilment samt service och reparation. 9 PER KLÖÖR, PROJEKTLEDARE

10 MEDARBETARE MED FOKUS PÅ KUNDENS AFFÄRSNYTTA PartnerTechs affärskoncept ställer stora krav på medarbetarna. Vi ska vara kunniga, engagerade och medverka till helheten; att stärka våra kunders affärer. Vår förmåga att behålla och utveckla koncernens drygt medarbetare samt att attrahera nya med rätt profil har stor betydelse för PartnerTechs framtida konkurrenskraft och för att vi ska nå våra mål. Därför väljer vi medarbetare med stor omsorg. DELAKTIGHET OCH PERSONLIGT ANSVAR Våra kunder anlitar oss för att vi har rätt kompetens. Det är ofta enskilda medarbetares insatser som avgör framgången i våra utvecklings- och tillverkningsuppdrag. Därför vill vi slå vakt om en organisation som uppmuntrar till delaktighet och personligt ansvar. Genom en långtgående decentralisering där besluten fattas av de medarbetare som arbetar närmast kunden skapas en effektiv helhet. på olika funktioner i företaget. Inom ramen för en lärande organisation har PartnerTech startat uppbyggnaden av PartnerTech Academy. Under denna paroll samlas företagets utbildningsprogram för medarbetarna. Vi skapar på så sätt en plattform som kompetensförsörjer och främjar tillväxten av olika tjänster inom PartnerTech. MÅNGFALD EN KONKURRENSFÖRDEL För att på bästa sätt förstå och stödja våra kunder är det viktigt att vi har medarbetare som speglar befolkningen i stort. En kulturell och etnisk mångfald ser vi som en konkurrensfördel. Genom mångfalden ökar den samlade kompetensen inom PartnerTech vilket gör att vi kan tillgodose våra kunders skiftande behov. Inom företaget råder god balans när det gäller utbildning, åldersstruktur, erfarenhet och ny kompetens. VÄL BEPRÖVADE METODER OCH VERKTYG Decentraliseringen är nyckeln till flexibilitet och handlingsfrihet, och innebär dessutom utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. För att arbetet ska bedrivs inom överenskomna ramar fordras en gemensam värdegrund. PartnerTech har väl förankrade värderingar vilket ökar vår möjlighet att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Vi arbetar med beprövade processer, metoder och verktyg som säkerställer att kundprojekten bedrivs rationellt och i enlighet med gällande kundkrav. TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA I KONCERNEN 2003 Övriga världen1% Europa 12% Sverige 87% Totalt antal anställda FÖRDELNINGEN KVINNOR OCH MÄN EN LÄRANDE ORGANISATION PartnerTech söker upprätthålla en organisation med vilja och förmåga till ständigt lärande. Det innebär att formella utbildningar kompletteras med en kontinuerlig kompetensutveckling genom utbyte av erfarenheter mellan medarbetare Kvinnor 32% Män 68% 10

11 PATRIK GRUNDMARK, ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR CHRISTER PERSSON, ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR 11

12 ALEKSANDRA CYWINSKA, KRETSKORTSMONTÖR DOROTA SOCZOWKA, KRETSKORTSMONTÖR 12

13 JONAS REINHOLDSSON, ELEKTRONIKMONTÖR ADAM TOKARSKI, KONTROLLTEKNIKER ROSE-MARIE BERGENHEIM, CNC-OPERATÖR KRZYSZTOF OPORA, SMT-OPERATÖR NICLAS DETTERFELT, KEY ACCOUNT MANAGER NILS SAGMAR, KEY ACCOUNT MANAGER PER BRODÉN, STRATEGISK INKÖPARE MATS BOJESSON, KEY ACCOUNT MANAGER CONNY JOHANSSON, CNC-OPERATÖR 13 SEBASTIAN VOJTCZAK, KRETSKORTSMONTÖR JACEK MACIEJEWSKI, PLATSCHEF

14 THE PARTNERTECH WAY FYRA STRATEGISKA LÖFTEN PartnerTech ska vara den bästa och mest kompletta kontraktstillverkaren för kunder med produkter inom business-to-business. För att kontinuerligt stärka våra kunders och vår egen konkurrenskraft, ska vi hela tiden effektivisera vår kostnadsstruktur och söka nya, ännu bättre försörjningslösningar. Vi ska ständigt söka kreativa lösningar för att addera mervärden till affärerna. PartnerTech har en tätposition inom mekatronik för utveckling och tillverkning av kompletta produkter. Den ska vi tillvarata genom att fortsätta växa med våra kunder på flera marknader. 14

15 LENA ROSANDER, ELEKTRONIKMONTÖR 15

16 AFFÄRSENHET TELEKOM INFRASTRUKTUR ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING % EXEMPEL PÅ KUNDER Avitech Emerson Energy Systems Ericsson LGP Allgon Microwave SWE-DISH EXEMPEL PÅ PRODUKTER Antennförstärkare, basstationsantenner, kraft- och kontrollenheter, combiners, kablage, repeaters och filter, mikrovågslänkar, mobila satellitkommunikationssystem, optikfiberprodukter, marina övervakningssystem och system för fjärravläsning av elmätare. AFFÄRSENHETSCHEF Silvano Bilich Huvudsakliga drivkrafter på marknaden för telekom infrastruktur är hög teknisk utveckling, strukturförändringar och en strävan efter ökad kostnadseffektivitet. På det tekniska området fortsätter utbyggnaden av 3G, tredje generationens mobiltelefoni med bland annat trådlöst Internet, samtidigt som det finns ett behov av kompletterande produkter för GSM (Global system for mobile communications) och GPRS (General packet radio service) samt av ytterligare mobila applikationer. De pågående strukturförändringarna resulterar i att antalet systemleverantörer minskar, att produktägarna blir viktigare och att efterfrågan på outsourcing ökar. Som en följd av de stora volymer som branschen förflyttat till låglöneländer har logistikfrågorna och förmågan att öka konkurrenskraften för produkten blivit allt viktigare. Därför utgår PartnerTech från kundens behov i allt vi företar oss inte ensidigt utifrån tillverkningsort eller -land. Lönekostnaden är en bland flera parametrar som bestämmer totalkostnaden för en produkt. Lika intressant är om produkten går att rationalisera, vilken flexibilitet som krävs vid produktuttag, var produkten ska monteras eller slutlevereras och hur den ska hanteras i olika faser i livscykeln. Det är summan av dessa och ytterligare parametrar som är väsentliga för kunden och som ger totalkostnaden för produkten. Med utvecklings- och tillverkningsresurser i Sverige, Polen, USA och Kina har vi skapat förutsättningar för att på ett säkert, flexibelt och kostnadseffektivt sätt stärka våra kunders marknadspositioner. NYUTVECKLING OCH PRODUKTRATIONALISERING Utveckling kan betyda nyutveckling men lika ofta produktrationalisering. Med vår höga utvecklingskompetens inom till exempel RF-teknik (radiofrekvens), GHZ (gigahertz), kablage och test kan vi under säkra och effektiva former ta ett projekt vidare från prototypstadiet via industrialisering (NPI, new product introduction) till serietillverkning. Att vi i ett tidigt skede deltar i projektet ger oss unika möjligheter att kontinuerligt arbeta med rationaliseringar av produkten under hela dess livscykel. Vi kan också fokusera på ständiga förbättringar och effektiviseringar inom de områden som vid varje given tidpunkt är centrala för våra kunder. 16 VANLIGA UPPDRAG Prototypframtagning och utveckling av moduler. Industrialisering samt systemintegration och systemtest. Produktionsuppdrag som inkluderar såväl montering som test av elektronik- och mekanikkomponenter och hela system. Olika former av outsourcing. Dels förvaltning av nyligen lanserade eller mogna produkter, dels eftermarknadstjänster som logistik, reparation m m.

17 PER KLÖÖR, PROJEKTLEDARE SWE-DISH SATELLITE SYSTEMS MOBIL UTRUSTNING FÖR SATELLIT- KOMMUNIKATION PartnerTech har inlett ett samarbete med SWE-DISH Satellite Systems AB, en världsledande leverantör av mobil satellitkommunikationsutrustning. Samarbetet avser utveckling, industrialisering och tillverkning av några av SWE-DISH produktfamiljer. Genom att överlåta ansvaret på PartnerTech räknar SWE-DISH med att snabbare nå sina kommersiella mål. Utrustningen används för att sända och ta emot video, data, Internettrafik och tal. LGP ALLGON MICROWAVE UTRUSTNING FÖR RADIOLÄNKSYSTEM Telekomleverantören LGP Allgon Microwave AB har lagt över elektroniktillverkning för radiolänksystem på PartnerTech. LGP Allgon Microwave sökte en partner med hög kompetens som kan medverka till kontinuerliga rationaliseringar med bibehållen kvalitet. Genom samarbetet räknar LGP Allgon Microwave med att stärka sin konkurrenskraft. Företaget erbjuder kostnadseffektiva radiolösningar till systemleverantörer, mobilteleoperatörer och andra nätverksleverantörer. Syftet med lösningarna är att nå förbättrad radiotäckning, dataöverföring och kapacitet vid mobil kommunikation. 17

18 AFFÄRSENHET IT/MEKATRONIK 18 ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 2003 EXEMPEL PÅ KUNDER ABB Atlas Copco Beijer Electronics Besam Bofors Defence BT Industries Electrolux Wascator EssNet Hypercom Financial Terminals M2 Engineering Precise Biometrics Saab Bofors Dynamics Tetra Pak 73% EXEMPEL PÅ PRODUKTER System för mynt- och sedelhantering, låssystem, kortläsare för betalsystem, biometriprodukter, förpackningsmaskiner, spelterminaler, operatörsterminaler till industrin, trådlösa mätinstrument, produkter med microscanners och optik, utrustning för pappershantering, motorelektronik, avancerad mekanik. AFFÄRSENHETSCHEF Nicolas Svensson Affärsenhet IT/mekatronik kännetecknas av en mångsidig teknikutveckling och både korta och långa produktlivscykler. Kunderna, som finns inom verkstadsindustri, informationsteknologi och försvarsindustri behöver fokusera allt mer på sina kärnverksamheter. Därför efterfrågar de i större utsträckning kontraktstillverkning och outsourcing. Inom branscherna för IT/mekatronik finns en stor variation av erfarenheter kring kontraktstillverkning. Oavsett om kunden redan har valt en partner för kontraktstillverkning och/eller -utveckling av sin produkt, står i begrepp att utveckla en ny produkt och söker samarbetsformer för denna eller vill finna alternativa lösningar för egentillverkade produkter, har PartnerTech väl utarbetade strategier för detta. För många har även hanteringen kring kapacitetsutnyttjande, kapitalbindning och investeringar blivit allt viktigare, vilket frammanar nya och mer konkurrenskraftiga samarbetsformer. De flesta produkter är numera så konkurrensutsatta att den partner som kunden väljer dessutom måste ha kompetens och möjlighet att addera värden genom hela värdekedjan. PartnerTechs spetskompetens inom mekatronik ger kunden en unik konkurrensfördel. Förutsättningarna och konkurrenssituationen för våra kunders produkter förändras under deras livscykler samtidigt som varje produkt har unika förutsättningar och krav från början. För att på bästa och mest kostnadseffektiva sätt kunna ta produkten genom dess skilda faser erbjuder vi våra kunder olika upplägg där de har möjlighet att använda våra utvecklings- och tillverkningsresurser i såväl Sverige som Polen, USA och Kina. NYA OCH BEFINTLIGA PRODUKTER PartnerTech erbjuder ett väl definierat tjänsteutbud inom utveckling, tillverkning, logistik och eftermarknad. Vare sig kundernas produkter är baserade på inbyggd elektronik, mekanik eller mekatronik har PartnerTech kompetensen och resurserna. Tjänsterna syftar till att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för kunden. Detta genom att vi svarar upp till hög service, snabbhet och flexibilitet både i hanteringen av nya och befintliga produkter. Kvaliteten upprätthålls med TQM, Total Quality Management, dvs beprövade metoder, arbetssätt och strategier för ständiga kvalitetsförbättringar. För att säkerställa en flexibel produktförsörjning skapar affärsenheten flödesorienterade upplägg som hanteras av utvalda kundteam. Vi ser också till att kunden har god inblick i produktionen och med kort varsel kan öka eller minska sina uttag av produkter. VANLIGA UPPDRAG Prototypframtagning och utveckling av moduler. Produktionsuppdrag där kunden efterfrågar industrialisering och/eller produktion av en produkt, modul, kretskort eller mekanikdetaljer. Helhetsuppdrag som startar med ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsinsatsen kan variera i omfattning beroende på i vilket skede PartnerTech kommer in. I flera fall engageras vi från första början, i andra fall i industrialiseringsfasen. Lagerhållning, logistik och reservdelshållning. Outsourcing där kunden och PartnerTech avtalar om formerna för övertagande av kundens befintliga produktion. Delar av den eller helt och hållet.

19 HYPERCOM FINANCIAL ELEKTRONISKA BETALNINGS- SYSTEM På uppdrag av det svenska bolaget inom Hypercom Corporation, som är en världsledande koncern inom elektroniska betalningssystemlösningar, ansvarar PartnerTech för utveckling och tillverkning av en terminal för säker elektronisk betalning. Produkten kommer att marknadsföras globalt. PartnerTechs förmåga att hantera både större och mindre volymer är ett starkt skäl till partnerskapet. För att möta ökade krav på säkerhet och minskade transaktionstider har världens tre största betalkortsföretag beslutat att samtliga terminalinnehavare ska byta ut existerande system. Totalt beräknas ca tio miljoner terminaler komma att skiftas under de närmaste åren världen över. M2 ENGINEERING PRODUKTIONS- LÖSNINGAR FÖR CD OCH DVD PartnerTech har inlett ett samarbete med teknikföretaget M2 Engineering AB, som utvecklar egna system inom optisk lagring. Huvudprodukter är produktionslösningar för tillverkning av CDoch DVD-skivor, både förinspelade och inspelningsbara. PartnerTechs uppdrag avser tillverkning av moduler till vissa av M2:s produktionslösningar. Ett starkt skäl till att PartnerTech fick uppdraget är bolagets höga kompetens inom mekatronik. M2 har en global försäljnings- och serviceorganisation med egna dotterbolag i flera länder. 19 JUSSI EKOLA, MÄTTEKNIKER

20 AFFÄRSENHET MEDICINSK TEKNIK 20 ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING % EXEMPEL PÅ KUNDER Biotage Gambro Getinge Gyros HemoCue Jolife Pharmacia Diagnostics Perten Instruments ProstaLund Siemens EXEMPEL PÅ PRODUKTER Utrustning för prostatabehandling, apparat för hjärtmassage, instrument för allergitest, DNA-analys och blodanalys, moduler för röntgen- och anestesiutrustning, kretskort till olika typer av instrument, analysinstrument för kontroll av livsmedel och djurfoder. AFFÄRSENHETSCHEF Ove Arbsjö Ett växande vårdbehov i världen och ökad efterfrågan på mer rationella metoder och utrustning för analys är drivkrafter i utvecklingen inom medicinsk teknik. De höga kostnaderna för sjukvård betyder att delar av vården flyttas till hemmen, vilket även skapar ett behov av ännu fler konsumentanpassade produkter. PartnerTech har rollen som kompetenspartner till tillverkare av medicintekniska produkter och analysinstrument inom områdena medicinsk teknik, bioteknik och livsmedel. På uppdrag av affärsenhetens kunder utvecklar och tillverkar vi kvalificerade produkter, såväl moduler som kompletta instrument, och ombesörjer även logistik, distribution och eftermarknadsservice av produkter, tillbehör och reservdelar. Vårt kvalitetssystem är anpassat för att möta våra kunders krav på globala leveranser. För att sälja produkter i USA måste dessa uppfylla QSR, 21 CFR Part 820, som är en amerikansk lag för tillverkning av medicintekniska produkter. FDA är den myndighet som inspekterar att lagen åtföljs. PartnerTech har haft ett flertal inspektioner från FDA. I övrigt är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO samt är certifieringsbara enligt ISO Vårt verksamhetssystem är anpassat för att klara alla marknads- och kundspecifika standarder och krav. VIKTIG HELHETSSYN Affärsenhet medicinsk teknik har kompetens och resurser att komma in tidigt i projekten och delta i utvecklingen på ett sätt som ger kostnadseffektiv tillverkning. Våra kunder får tillgång till kvalificerade utvecklingsingenjörer, produktionstekniker och monteringspersonal i en fabriksorganisation för medicin- och bioteknikkunder. I många projekt inom medicinsk teknik använder våra kunder oss som en integrerad partner i sitt erbjudande. Det innebär att de vid olika stadier i produktens livscykel använder en eller flera delar i vårt tjänsteutbud. För att säkerställa produktens kvalitet har vi validerade produktionsprocesser och produktunika ytor för montering. Via de utvecklings- och tillverkningsresurser som affärsenheten har i Sverige, Polen, USA och Kina finns det möjligheter att anpassa upplägget efter aktuella kund- och/eller produktspecifika krav. VANLIGA UPPDRAG Produktionsuppdrag där kunden behöver industrialisering och/eller produktion av en produkt eller modul. Helhetsuppdrag som startar med ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsinsatsen kan variera i omfattning beroende på i vilket skede PartnerTech kommer in. I flera fall engageras vi från första början, i andra fall i industrialiseringsfasen för att i ett senare skede rationalisera de prototyper som först tagits fram. Detta efter att vi med studier visat att det går att sänka kostnaderna. I helhetsuppdragen ingår ofta lagerhållning, logistik och reservdelshållning. Outsourcing där vi avtalar om formerna för övertagande av befintlig produktion. Delar av den eller helt och hållet. Vi ansvarar för transferering, industrialisering, serieproduktion och kan bidra till kostnadsrationaliseringar och/eller produktutveckling. Detta innebär i sin tur att kunden får tid och resurser för att fokusera på marknadsföring, utveckling av nya applikationsområden och/eller nya produkter.

21 PERTEN INSTRUMENTS KVALIFICERADE KONTROLL- INSTRUMENT Perten Instruments AB, som är specialister på kvalificerade kontrollinstrument för spannmål, foder, mjöl och livsmedel, har lagt över sin produktion av analysinstrument på PartnerTech. Dessa tillverkade Perten tidigare själva. Genom samarbetet, som även omfattar produktutveckling och logistiktjänster, räknar Perten med att öka sin flexibilitet och konkurrenskraft. Kunderna återfinns främst inom kvarn- och spannmålsindustrin. 90 procent av alla kvarnar i världen beräknas ha installerat Pertens analysinstrument. ERIK BERNHEDEN, TEKNIKER JOLIFE SYSTEM FÖR HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING För Jofile AB, vars fokus är produkter för ökad överlevnad och bibehållen livskvalitet för människor som drabbas av akut hjärtstopp, är PartnerTech en leverantör av helhetslösningar. PartnerTechs åtagande omfattar utveckling, verifiering, rationaliseringsprogram, industrialisering, tillverkning och sluttest, reservdels- och lagerhantering samt distribution av produkter och tillbehör för mobil hjärt- och lungräddning (HLR). Genom samarbetet kan Jolife lägga mer tid och kraft på sin kärnverksamhet, HLR-system, vilket lett till snabbare produktutveckling. Det faktum att PartnerTech ansvarar för tillverkningen betyder stor flexibilitet när det gäller produktuttag. 21

22 22 FRÅN VÄNSTER SOFIA EKERLUND, LOGISTIKER JONAS HELLSTRÖM, PRODUKTIONSLEDARE LARS-ERIK OLSSON, TEKNIKER (KUNDTEAMLEDARE) RICKARD JÖNSSON, UTVECKLINGSINGENJÖR

23 TOMAS ADOLFSSON, PRODUKTIONSTEKNIKER VÅRT KUNDTEAM ANSVARAR FÖR OCH UTVECKLAR KUNDENS PROJEKT TORLEIF HEDELUND, PRODUKTIONSTEKNIKER Syftet med PartnerTechs kundteam är att säkerställa överenskommen prestanda vid ett uppdrag. Kundteamet ansvarar för det operativa arbetet vid en eller flera utvalda fabriker. Teamet består oftast av två till tre funktioner beroende på uppdragets komplexitet och storlek. Medarbetare som har specialistkompetens inom exempelvis teknik, logistik, produktion och utveckling. Kundteamet är väl insatt i kundens verksamhet och mål samt utser en teamledare som löpande rapporterar till kunden. GRZEGORZ MISIAK, KONTROLLTEKNIKER JAKOB JUCHNEK, DOKUMENTTEKNIKER 23 NILS SAGMAR, KEY ACCOUNT MANAGER

24 24 FRÅN VÄNSTER JAN JOHANSSON, TQM-CHEF FREDRIK WISSMAR, UTVECKLINGSINGENJÖR (KUNDTEAMLEDARE) CARL-JOHAN FORSBERG, KEY ACCOUNT MANAGER MIKAEL SCHILLER, TECHNICAL PROGRAM MANAGER

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande Årsredovisning 2005 Innehåll NOTE i korthet 1 Kundsegment 3 VD har ordet 10 Året i korthet 12 Mål och strategi 13 5 år i sammandrag 14 Verksamheten 16 Organisation 17 NOTEs erbjudande 18 Positionering

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi Bolagsinformation Historia och utveckling Vår historia går tillbaka till år 1876, då Lars Magnus Ericsson öppnade en liten verkstad i Stockholm för att reparera telegrafutrustning. Samma år sökte Alexander

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

Innehåll. Det här är Skanditek 1 VDs kommentar 2 4 Skanditek idag 5 7 Aktien 8 9 Koncernstruktur 9 Fem år i sammandrag 10

Innehåll. Det här är Skanditek 1 VDs kommentar 2 4 Skanditek idag 5 7 Aktien 8 9 Koncernstruktur 9 Fem år i sammandrag 10 ÅRSREDOVISNING 1999 Innehåll Det här är Skanditek 1 VDs kommentar 2 4 Skanditek idag 5 7 Aktien 8 9 Koncernstruktur 9 Fem år i sammandrag 10 Portföljbolag 11 Arkivator/LGP 12 14 Axis 15 17 MYDATA automation

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Bolagsinformation. Bolagets historia och utveckling. Innehåll. Kultur och kompetens förblir viktiga framgångsfaktorer

Bolagsinformation. Bolagets historia och utveckling. Innehåll. Kultur och kompetens förblir viktiga framgångsfaktorer Bolagsinformation Bolagets historia och utveckling Innovationer för effektivare människor, företag och samhälle Vår historia går tillbaka till år 1876, då Alexander Graham Bell sökte patent på telefonen

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 WM-DATA ÅRSREDOVISNING 2004 NYA VILLKOR PÅ EN MOGEN MARKNAD 1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 3. MER NYTTA MED MINDRE

Läs mer