ÅRSREDOVISNING 2003 THE PARTNERTECH WAY VERKSAMHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2003 THE PARTNERTECH WAY VERKSAMHETEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003 THE PARTNERTECH WAY VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2003

2 INNEHÅLL Koncernchefen har ordet 4 Integrerad partner 6 Kompetenspartner 8 Medarbetare med fokus på kundens affärsnytta 10 The PartnerTech Way 14 Affärsenhet telekom infrastruktur 16 Affärsenhet IT/mekatronik 18 Affärsenhet medicinsk teknik 20 Kundteam 22 Affärsteam 24 Adresser 27 PÅ OMSLAGET: ERIK PEKKARI, PROJEKTLEDARE

3 PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare med hög kompetens inom mekatronik för utveckling och tillverkning av moduler och kompletta produkter. Vi arbetar med kunder vars produkter ofta har hög komplexitet och är baserade på elektronik, mekanik eller kombinationen av dem; mekatronik. Vi är vana vid att hantera snabba behovsförändringar vilket ställer särskilda krav på kompetens, flexibilitet och anpassade försörjningslösningar: The PartnerTech Way. Kontraktstillverkning för 2000-talet.

4 MIKAEL JONSON, KONCERNCHEF KONCERNCHEFEN HAR ORDET: KONTRAKTSTILLVERKNING MED FLERA MERVÄRDEN 4 PartnerTech är en av Europas ledande kontraktstillverkare och partner till ett stort antal branschledande kunder. I denna roll har vi under många år utvecklat kompetens, metoder och erfarenhet att öka konkurrenskraften för våra kunder och deras produkter, dels genom att produktionsoptimera, dels genom kvalificerade produktionsupplägg. Därmed sagt att vi fokuserar på produktens konkurrenskraft. Allt vi företar oss utgår från kundens behov. Viktigt är om produkten går att rationalisera, vilken flexibilitet som krävs vid produktuttag, lönekostnaden, var produkten ska monteras eller slutlevereras och hur den ska hanteras i olika faser i livscykeln. Det är summan av dessa och ytterligare parametrar som är väsentlig för kunden. INTEGRERAD PARTNER PartnerTech är en samarbetspartner på flera nivåer. Oberoende av om vår kund står i begrepp att lägga ut produktionen av någon detalj, delar av sin tillverkning och kanske även utveckling, eller vill ta steget fullt ut, har vi resurser och inarbetade arbetsformer för detta. Ett aktuellt exempel på ett integrerat partnerskap är Perten Instruments. Företaget är marknadsledande inom kvalificerade kontrollinstrument för livsmedel och djurfoder och har global försäljning. För att frigöra tid och kraft för utveckling och marknadsföring av nya applikationer, har Perten Instruments i början av 2004 lagt över tillverkning av analysinstrument på PartnerTech. Samarbetet inbegriper även produktutveckling och logistik och avser produkter som Perten Instruments förut själva tillverkade i Sverige och i andra länder. KOMPETENSPARTNER För att på bästa sätt svara upp till kundernas behov har vi organiserat verksamheten i tre affärsenheter. Dessa möter kraven inom telekom, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Våra funktioner för utveckling, tillverkning och inköp ger support till affärsenheterna. Genom vår kunskap inom elektronik och mekanik samt den unika kompetensen av kombinationen mellan dessa tekniker mekatronik kan vi hantera många av de utmaningar som våra kunder ställs inför. På så sätt frigör vi även tid och kraft åt kunderna med möjlighet för dem att fokusera på sina kärnverksamheter. THE PARTNERTECH WAY PartnerTech har en tätposition inom kontraktstillverkning och utveckling av mekatronik. Det vill vi tillvarata för att fortsätta växa med våra kunder på flera marknader.

5 Kompetensen inom specialområdet mekatronik har vi byggt upp under en lång rad av år. Det finns heller inga genvägar. Vår mekatroniksatsning påbörjades redan på 1970-talet och är i sig ett strategiskt löfte till marknaden. Under senare tid har vi bland annat genomfört eller startat nya mekatronikuppdrag för kunder som Perten Instruments, SWE-DISH och Gunnebo SafePay. Ett annat strategiskt löfte är att PartnerTech ska vara det bästa och mest kompletta alternativet för kunder med produkter inom business-to-business. Bekräftelse ges i form av nya uppdrag från bland annat EssNet och Hypercom Financial. För att kontinuerligt stärka vår egen och våra kunders konkurrenskraft, effektiviserar vi hela tiden vår kostnadsstruktur och söker nya, ännu bättre försörjningslösningar. Ett faktum som lett till ett utökat samarbete med LGP Allgon Microwave och ett nytt, större uppdrag för en global tillverkare av telekomutrustning. Vi söker ständigt kreativa lösningar för att addera mervärden till våra kunder. Exempel på sådana lösningar är rationalisering av prototyper, vårt helhetskoncept för effektivisering VA/VE Value Analysis/Value Engineering samt vårt nyutvecklade logistikupplägg. ENGAGEMANG OCH IHÄRDIGHET Under 2003 har PartnerTech både bromsat och gasat, vi har slagit ihop fabriker, gjort personalneddragningar och utvecklat nya arbetsmetoder. Trots tuffa tider har vi med kraft tagit fram kreativa kundlösningar och tecknat flera större kontrakt. Att vi är lönsamma är av största vikt, inte bara för våra aktieägare utan också för att uthålligt vara den bästa partnern för våra kunder. Ett stort arbete läggs på detta där kassaflöde och optimal kapitalbindning är i fokus. De senaste åren har vi drabbats av volymreduktioner framförallt inom telekombranschen. Med de nya order vi tagit och det arbete vi lagt ner på besparingar och omstruktureringar skapas möjligheter till positiva förändringar. Mycket tack vare våra kunniga medarbetares stora personliga engagemang och ihärdighet! Mikael Jonson Koncernchef PartnerTech 5

6 INTEGRERAD PARTNER Integrerad partner System Moduler Utveckling Tillverkning Inköp och logistik Komponenter Kund Eftermarknad 6 Integrerad partner. Precis som begreppet antyder handlar det om ett starkt etablerat samarbete mellan kunden och PartnerTech utifrån ett gemensamt synsätt och en ömsesidig övertygelse. För kunden är PartnerTech en väsentlig resurs med både verksamhetskunnande och teknisk kompetens. Ett faktum som gör att vår kund ofta ser PartnerTech som en integrerad del av sitt eget erbjudande. MER ÄN TILLVERKNING I starten av ett samarbete är kontraktstillverkning ofta entydigt med tillverkning. Tillverkningen fortsätter att vara själva grunden för samarbetet, samtidigt som allt fler tjänster tillkommer. Ett samarbete med PartnerTech kan bl a även inbegripa utveckling, distribution, förvaltning av mogna produkter, eftermarknad och VA/VE Value Analysis/Value Engineering. Det senare är PartnerTechs helhetskoncept för att rationalisera och sänka kostnaderna på både nya och befintliga produkter. Vilka tjänster som är aktuella kan dels bero på var i livscykeln produkten befinner sig, dels i vilken omfattning kunden vill lägga ut ansvar. Ett avgränsat uppdrag följs ofta av fler och större. När båda parter är övertygade om möjligheterna får PartnerTech rollen som integrerad partner. För kunden innebär det vanligtvis större flexibilitet och mindre problem med volymfluktuationer, kortare tid till marknad, minskad kapitalbindning och nöjdare egna kunder. Vårt affärskoncept förutsätter att vi har kompetenta och motiverade medarbetare med fokus på kundens affärsnytta. Läs mer om våra medarbetare på sidan 10.

7 JAN ARVIDSSON, LINJECHEF HAMZAH HAMDAN, PROJEKTLEDARE 7 JAN CEDERSKÄR, VERKSTADSCHEF

8 KOMPETENSPARTNER Telekom infrastruktur IT/mekatronik Medicinsk teknik Utveckling Eftermarknad Elektronik Mekanik Tillverkning Inköp och logistik 8 PartnerTech kan integrera alla eller flera av de tjänster som kunderna efterfrågar från utveckling och tillverkning till inköp, logistik och eftermarknad. I den meningen är vi även en kompetenspartner som levererar konkurrens- och växtkraft till våra kunder. UTVECKLING PartnerTech deltar i och tar ett stort ansvar för många kunders produktutveckling. Det avser både elektronik, mekanik och kombinationen av de båda; mekatronik. Genom att våra ca 70 utvecklingsingenjörer har fokus på produktionsbetingelserna kan kundens egen utvecklingsfunktion ägna resurser och kraft åt att till exempel utveckla och förbättra applikationer som marknaden efterfrågar. Utveckling och tillverkning hör nära ihop. En integrering av dem betyder ökad effektivitet. Arbetet går fortare och totalkostnaden för en produkt blir lägre. PartnerTech kan ta hela utvecklingsansvaret för en ny produkt. Andra gånger handlar det om att förbättra en befintlig produkt eller prototyp. Om kunden har utveckling som en del av sin kärnverksamhet kan PartnerTech exempelvis ansvara för produktrationalisering, i ett tidigt skede eller när produkten mognat. TILLVERKNING Våra insatser syftar till att öka konkurrenskraften för kunderna och deras produkter. Därför är produktionsanpassning och -optimering centrala inslag och ett arbete som sker kontinuerligt. Ett stort produktionstekniskt kunnande i hela koncernen är en förutsättning för att PartnerTech ska kunna tillgodose kundernas behov. För att skapa ett optimalt upplägg för varje produkt och kund, använder vi oss av det egna helhetskonceptet VA/VE Value Analysis/Value Engineering. Vi analyserar produkten

9 för att se om den går att rationalisera, gör material- och leverantörsval samt utser den fabrik som är mest lämplig ur produktionsteknisk, ekonomisk och geografisk synvinkel. Flera faktorer påverkar valet av fabrik och tillverkningsland. Hur ser kraven ut för produkten? Var ska den slutlevereras alternativt monteras? Tillverkningskostnad i relation till kravet på flexibilitet i produktionen? Behov av tjänster utöver tillverkningen? Samtidigt som dessa frågor ska besvaras måste det även beaktas att förutsättningarna för en produkt förändras under dess livscykel. För att skapa ett optimalt produktionsupplägg tillsätter PartnerTech ett kundteam med uppgift att säkerställa överenskommen produktprestanda. Se även sidan 23. INKÖP OCH LOGISTIK Eftersom grunden för kvalitet och kostnadseffektivitet skapas i ett tidigt skede, är det en styrka att PartnerTechs inköpsfunktion är med redan från början. Vi gör ett aktivt val av leverantörer och fastställer rätt leverantör för varje syfte. PartnerTech har en egen, global leverantörsstruktur som uppfyller höga krav på bland annat kvalitet och leveranssäkerhet. För våra inköpsaktiviteter i Asien har vi egen representation. Utifrån förutsättningarna i ett kundprojekt ser vi till att avtalssäkra den struktur som överensstämmer med vårt åtagande och förankrar kundkraven hos underleverantörerna. Kvalitetssäkring av underleverantörerna sker med hjälp av SQAP, Supplier Quality Assurance Plan. Om kunden så föredrar kan vi ta över gjorda leverantörsavtal i samband med produktionsstarten. Här, liksom i annat samarbete, söker vi en dialog med kunden för att få rätt förutsättningar och utbyta erfarenheter. TORBJÖRN RIPSTRAND, AVDELNINGSCHEF EFTERMARKNAD PartnerTechs kompetens och resurser inom utveckling, tillverkning, inköp och logistik ger en bra grund för att kunden även ska lägga ut ansvaret för eftermarknad och distribution. Vi erbjuder tjänster inom Last Time Buy-bevakning, lagring av produkter och reservdelar, distribution enligt PartnerTech Order Fulfilment samt service och reparation. 9 PER KLÖÖR, PROJEKTLEDARE

10 MEDARBETARE MED FOKUS PÅ KUNDENS AFFÄRSNYTTA PartnerTechs affärskoncept ställer stora krav på medarbetarna. Vi ska vara kunniga, engagerade och medverka till helheten; att stärka våra kunders affärer. Vår förmåga att behålla och utveckla koncernens drygt medarbetare samt att attrahera nya med rätt profil har stor betydelse för PartnerTechs framtida konkurrenskraft och för att vi ska nå våra mål. Därför väljer vi medarbetare med stor omsorg. DELAKTIGHET OCH PERSONLIGT ANSVAR Våra kunder anlitar oss för att vi har rätt kompetens. Det är ofta enskilda medarbetares insatser som avgör framgången i våra utvecklings- och tillverkningsuppdrag. Därför vill vi slå vakt om en organisation som uppmuntrar till delaktighet och personligt ansvar. Genom en långtgående decentralisering där besluten fattas av de medarbetare som arbetar närmast kunden skapas en effektiv helhet. på olika funktioner i företaget. Inom ramen för en lärande organisation har PartnerTech startat uppbyggnaden av PartnerTech Academy. Under denna paroll samlas företagets utbildningsprogram för medarbetarna. Vi skapar på så sätt en plattform som kompetensförsörjer och främjar tillväxten av olika tjänster inom PartnerTech. MÅNGFALD EN KONKURRENSFÖRDEL För att på bästa sätt förstå och stödja våra kunder är det viktigt att vi har medarbetare som speglar befolkningen i stort. En kulturell och etnisk mångfald ser vi som en konkurrensfördel. Genom mångfalden ökar den samlade kompetensen inom PartnerTech vilket gör att vi kan tillgodose våra kunders skiftande behov. Inom företaget råder god balans när det gäller utbildning, åldersstruktur, erfarenhet och ny kompetens. VÄL BEPRÖVADE METODER OCH VERKTYG Decentraliseringen är nyckeln till flexibilitet och handlingsfrihet, och innebär dessutom utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. För att arbetet ska bedrivs inom överenskomna ramar fordras en gemensam värdegrund. PartnerTech har väl förankrade värderingar vilket ökar vår möjlighet att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Vi arbetar med beprövade processer, metoder och verktyg som säkerställer att kundprojekten bedrivs rationellt och i enlighet med gällande kundkrav. TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA I KONCERNEN 2003 Övriga världen1% Europa 12% Sverige 87% Totalt antal anställda FÖRDELNINGEN KVINNOR OCH MÄN EN LÄRANDE ORGANISATION PartnerTech söker upprätthålla en organisation med vilja och förmåga till ständigt lärande. Det innebär att formella utbildningar kompletteras med en kontinuerlig kompetensutveckling genom utbyte av erfarenheter mellan medarbetare Kvinnor 32% Män 68% 10

11 PATRIK GRUNDMARK, ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR CHRISTER PERSSON, ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR 11

12 ALEKSANDRA CYWINSKA, KRETSKORTSMONTÖR DOROTA SOCZOWKA, KRETSKORTSMONTÖR 12

13 JONAS REINHOLDSSON, ELEKTRONIKMONTÖR ADAM TOKARSKI, KONTROLLTEKNIKER ROSE-MARIE BERGENHEIM, CNC-OPERATÖR KRZYSZTOF OPORA, SMT-OPERATÖR NICLAS DETTERFELT, KEY ACCOUNT MANAGER NILS SAGMAR, KEY ACCOUNT MANAGER PER BRODÉN, STRATEGISK INKÖPARE MATS BOJESSON, KEY ACCOUNT MANAGER CONNY JOHANSSON, CNC-OPERATÖR 13 SEBASTIAN VOJTCZAK, KRETSKORTSMONTÖR JACEK MACIEJEWSKI, PLATSCHEF

14 THE PARTNERTECH WAY FYRA STRATEGISKA LÖFTEN PartnerTech ska vara den bästa och mest kompletta kontraktstillverkaren för kunder med produkter inom business-to-business. För att kontinuerligt stärka våra kunders och vår egen konkurrenskraft, ska vi hela tiden effektivisera vår kostnadsstruktur och söka nya, ännu bättre försörjningslösningar. Vi ska ständigt söka kreativa lösningar för att addera mervärden till affärerna. PartnerTech har en tätposition inom mekatronik för utveckling och tillverkning av kompletta produkter. Den ska vi tillvarata genom att fortsätta växa med våra kunder på flera marknader. 14

15 LENA ROSANDER, ELEKTRONIKMONTÖR 15

16 AFFÄRSENHET TELEKOM INFRASTRUKTUR ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING % EXEMPEL PÅ KUNDER Avitech Emerson Energy Systems Ericsson LGP Allgon Microwave SWE-DISH EXEMPEL PÅ PRODUKTER Antennförstärkare, basstationsantenner, kraft- och kontrollenheter, combiners, kablage, repeaters och filter, mikrovågslänkar, mobila satellitkommunikationssystem, optikfiberprodukter, marina övervakningssystem och system för fjärravläsning av elmätare. AFFÄRSENHETSCHEF Silvano Bilich Huvudsakliga drivkrafter på marknaden för telekom infrastruktur är hög teknisk utveckling, strukturförändringar och en strävan efter ökad kostnadseffektivitet. På det tekniska området fortsätter utbyggnaden av 3G, tredje generationens mobiltelefoni med bland annat trådlöst Internet, samtidigt som det finns ett behov av kompletterande produkter för GSM (Global system for mobile communications) och GPRS (General packet radio service) samt av ytterligare mobila applikationer. De pågående strukturförändringarna resulterar i att antalet systemleverantörer minskar, att produktägarna blir viktigare och att efterfrågan på outsourcing ökar. Som en följd av de stora volymer som branschen förflyttat till låglöneländer har logistikfrågorna och förmågan att öka konkurrenskraften för produkten blivit allt viktigare. Därför utgår PartnerTech från kundens behov i allt vi företar oss inte ensidigt utifrån tillverkningsort eller -land. Lönekostnaden är en bland flera parametrar som bestämmer totalkostnaden för en produkt. Lika intressant är om produkten går att rationalisera, vilken flexibilitet som krävs vid produktuttag, var produkten ska monteras eller slutlevereras och hur den ska hanteras i olika faser i livscykeln. Det är summan av dessa och ytterligare parametrar som är väsentliga för kunden och som ger totalkostnaden för produkten. Med utvecklings- och tillverkningsresurser i Sverige, Polen, USA och Kina har vi skapat förutsättningar för att på ett säkert, flexibelt och kostnadseffektivt sätt stärka våra kunders marknadspositioner. NYUTVECKLING OCH PRODUKTRATIONALISERING Utveckling kan betyda nyutveckling men lika ofta produktrationalisering. Med vår höga utvecklingskompetens inom till exempel RF-teknik (radiofrekvens), GHZ (gigahertz), kablage och test kan vi under säkra och effektiva former ta ett projekt vidare från prototypstadiet via industrialisering (NPI, new product introduction) till serietillverkning. Att vi i ett tidigt skede deltar i projektet ger oss unika möjligheter att kontinuerligt arbeta med rationaliseringar av produkten under hela dess livscykel. Vi kan också fokusera på ständiga förbättringar och effektiviseringar inom de områden som vid varje given tidpunkt är centrala för våra kunder. 16 VANLIGA UPPDRAG Prototypframtagning och utveckling av moduler. Industrialisering samt systemintegration och systemtest. Produktionsuppdrag som inkluderar såväl montering som test av elektronik- och mekanikkomponenter och hela system. Olika former av outsourcing. Dels förvaltning av nyligen lanserade eller mogna produkter, dels eftermarknadstjänster som logistik, reparation m m.

17 PER KLÖÖR, PROJEKTLEDARE SWE-DISH SATELLITE SYSTEMS MOBIL UTRUSTNING FÖR SATELLIT- KOMMUNIKATION PartnerTech har inlett ett samarbete med SWE-DISH Satellite Systems AB, en världsledande leverantör av mobil satellitkommunikationsutrustning. Samarbetet avser utveckling, industrialisering och tillverkning av några av SWE-DISH produktfamiljer. Genom att överlåta ansvaret på PartnerTech räknar SWE-DISH med att snabbare nå sina kommersiella mål. Utrustningen används för att sända och ta emot video, data, Internettrafik och tal. LGP ALLGON MICROWAVE UTRUSTNING FÖR RADIOLÄNKSYSTEM Telekomleverantören LGP Allgon Microwave AB har lagt över elektroniktillverkning för radiolänksystem på PartnerTech. LGP Allgon Microwave sökte en partner med hög kompetens som kan medverka till kontinuerliga rationaliseringar med bibehållen kvalitet. Genom samarbetet räknar LGP Allgon Microwave med att stärka sin konkurrenskraft. Företaget erbjuder kostnadseffektiva radiolösningar till systemleverantörer, mobilteleoperatörer och andra nätverksleverantörer. Syftet med lösningarna är att nå förbättrad radiotäckning, dataöverföring och kapacitet vid mobil kommunikation. 17

18 AFFÄRSENHET IT/MEKATRONIK 18 ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 2003 EXEMPEL PÅ KUNDER ABB Atlas Copco Beijer Electronics Besam Bofors Defence BT Industries Electrolux Wascator EssNet Hypercom Financial Terminals M2 Engineering Precise Biometrics Saab Bofors Dynamics Tetra Pak 73% EXEMPEL PÅ PRODUKTER System för mynt- och sedelhantering, låssystem, kortläsare för betalsystem, biometriprodukter, förpackningsmaskiner, spelterminaler, operatörsterminaler till industrin, trådlösa mätinstrument, produkter med microscanners och optik, utrustning för pappershantering, motorelektronik, avancerad mekanik. AFFÄRSENHETSCHEF Nicolas Svensson Affärsenhet IT/mekatronik kännetecknas av en mångsidig teknikutveckling och både korta och långa produktlivscykler. Kunderna, som finns inom verkstadsindustri, informationsteknologi och försvarsindustri behöver fokusera allt mer på sina kärnverksamheter. Därför efterfrågar de i större utsträckning kontraktstillverkning och outsourcing. Inom branscherna för IT/mekatronik finns en stor variation av erfarenheter kring kontraktstillverkning. Oavsett om kunden redan har valt en partner för kontraktstillverkning och/eller -utveckling av sin produkt, står i begrepp att utveckla en ny produkt och söker samarbetsformer för denna eller vill finna alternativa lösningar för egentillverkade produkter, har PartnerTech väl utarbetade strategier för detta. För många har även hanteringen kring kapacitetsutnyttjande, kapitalbindning och investeringar blivit allt viktigare, vilket frammanar nya och mer konkurrenskraftiga samarbetsformer. De flesta produkter är numera så konkurrensutsatta att den partner som kunden väljer dessutom måste ha kompetens och möjlighet att addera värden genom hela värdekedjan. PartnerTechs spetskompetens inom mekatronik ger kunden en unik konkurrensfördel. Förutsättningarna och konkurrenssituationen för våra kunders produkter förändras under deras livscykler samtidigt som varje produkt har unika förutsättningar och krav från början. För att på bästa och mest kostnadseffektiva sätt kunna ta produkten genom dess skilda faser erbjuder vi våra kunder olika upplägg där de har möjlighet att använda våra utvecklings- och tillverkningsresurser i såväl Sverige som Polen, USA och Kina. NYA OCH BEFINTLIGA PRODUKTER PartnerTech erbjuder ett väl definierat tjänsteutbud inom utveckling, tillverkning, logistik och eftermarknad. Vare sig kundernas produkter är baserade på inbyggd elektronik, mekanik eller mekatronik har PartnerTech kompetensen och resurserna. Tjänsterna syftar till att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för kunden. Detta genom att vi svarar upp till hög service, snabbhet och flexibilitet både i hanteringen av nya och befintliga produkter. Kvaliteten upprätthålls med TQM, Total Quality Management, dvs beprövade metoder, arbetssätt och strategier för ständiga kvalitetsförbättringar. För att säkerställa en flexibel produktförsörjning skapar affärsenheten flödesorienterade upplägg som hanteras av utvalda kundteam. Vi ser också till att kunden har god inblick i produktionen och med kort varsel kan öka eller minska sina uttag av produkter. VANLIGA UPPDRAG Prototypframtagning och utveckling av moduler. Produktionsuppdrag där kunden efterfrågar industrialisering och/eller produktion av en produkt, modul, kretskort eller mekanikdetaljer. Helhetsuppdrag som startar med ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsinsatsen kan variera i omfattning beroende på i vilket skede PartnerTech kommer in. I flera fall engageras vi från första början, i andra fall i industrialiseringsfasen. Lagerhållning, logistik och reservdelshållning. Outsourcing där kunden och PartnerTech avtalar om formerna för övertagande av kundens befintliga produktion. Delar av den eller helt och hållet.

19 HYPERCOM FINANCIAL ELEKTRONISKA BETALNINGS- SYSTEM På uppdrag av det svenska bolaget inom Hypercom Corporation, som är en världsledande koncern inom elektroniska betalningssystemlösningar, ansvarar PartnerTech för utveckling och tillverkning av en terminal för säker elektronisk betalning. Produkten kommer att marknadsföras globalt. PartnerTechs förmåga att hantera både större och mindre volymer är ett starkt skäl till partnerskapet. För att möta ökade krav på säkerhet och minskade transaktionstider har världens tre största betalkortsföretag beslutat att samtliga terminalinnehavare ska byta ut existerande system. Totalt beräknas ca tio miljoner terminaler komma att skiftas under de närmaste åren världen över. M2 ENGINEERING PRODUKTIONS- LÖSNINGAR FÖR CD OCH DVD PartnerTech har inlett ett samarbete med teknikföretaget M2 Engineering AB, som utvecklar egna system inom optisk lagring. Huvudprodukter är produktionslösningar för tillverkning av CDoch DVD-skivor, både förinspelade och inspelningsbara. PartnerTechs uppdrag avser tillverkning av moduler till vissa av M2:s produktionslösningar. Ett starkt skäl till att PartnerTech fick uppdraget är bolagets höga kompetens inom mekatronik. M2 har en global försäljnings- och serviceorganisation med egna dotterbolag i flera länder. 19 JUSSI EKOLA, MÄTTEKNIKER

20 AFFÄRSENHET MEDICINSK TEKNIK 20 ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING % EXEMPEL PÅ KUNDER Biotage Gambro Getinge Gyros HemoCue Jolife Pharmacia Diagnostics Perten Instruments ProstaLund Siemens EXEMPEL PÅ PRODUKTER Utrustning för prostatabehandling, apparat för hjärtmassage, instrument för allergitest, DNA-analys och blodanalys, moduler för röntgen- och anestesiutrustning, kretskort till olika typer av instrument, analysinstrument för kontroll av livsmedel och djurfoder. AFFÄRSENHETSCHEF Ove Arbsjö Ett växande vårdbehov i världen och ökad efterfrågan på mer rationella metoder och utrustning för analys är drivkrafter i utvecklingen inom medicinsk teknik. De höga kostnaderna för sjukvård betyder att delar av vården flyttas till hemmen, vilket även skapar ett behov av ännu fler konsumentanpassade produkter. PartnerTech har rollen som kompetenspartner till tillverkare av medicintekniska produkter och analysinstrument inom områdena medicinsk teknik, bioteknik och livsmedel. På uppdrag av affärsenhetens kunder utvecklar och tillverkar vi kvalificerade produkter, såväl moduler som kompletta instrument, och ombesörjer även logistik, distribution och eftermarknadsservice av produkter, tillbehör och reservdelar. Vårt kvalitetssystem är anpassat för att möta våra kunders krav på globala leveranser. För att sälja produkter i USA måste dessa uppfylla QSR, 21 CFR Part 820, som är en amerikansk lag för tillverkning av medicintekniska produkter. FDA är den myndighet som inspekterar att lagen åtföljs. PartnerTech har haft ett flertal inspektioner från FDA. I övrigt är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO samt är certifieringsbara enligt ISO Vårt verksamhetssystem är anpassat för att klara alla marknads- och kundspecifika standarder och krav. VIKTIG HELHETSSYN Affärsenhet medicinsk teknik har kompetens och resurser att komma in tidigt i projekten och delta i utvecklingen på ett sätt som ger kostnadseffektiv tillverkning. Våra kunder får tillgång till kvalificerade utvecklingsingenjörer, produktionstekniker och monteringspersonal i en fabriksorganisation för medicin- och bioteknikkunder. I många projekt inom medicinsk teknik använder våra kunder oss som en integrerad partner i sitt erbjudande. Det innebär att de vid olika stadier i produktens livscykel använder en eller flera delar i vårt tjänsteutbud. För att säkerställa produktens kvalitet har vi validerade produktionsprocesser och produktunika ytor för montering. Via de utvecklings- och tillverkningsresurser som affärsenheten har i Sverige, Polen, USA och Kina finns det möjligheter att anpassa upplägget efter aktuella kund- och/eller produktspecifika krav. VANLIGA UPPDRAG Produktionsuppdrag där kunden behöver industrialisering och/eller produktion av en produkt eller modul. Helhetsuppdrag som startar med ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsinsatsen kan variera i omfattning beroende på i vilket skede PartnerTech kommer in. I flera fall engageras vi från första början, i andra fall i industrialiseringsfasen för att i ett senare skede rationalisera de prototyper som först tagits fram. Detta efter att vi med studier visat att det går att sänka kostnaderna. I helhetsuppdragen ingår ofta lagerhållning, logistik och reservdelshållning. Outsourcing där vi avtalar om formerna för övertagande av befintlig produktion. Delar av den eller helt och hållet. Vi ansvarar för transferering, industrialisering, serieproduktion och kan bidra till kostnadsrationaliseringar och/eller produktutveckling. Detta innebär i sin tur att kunden får tid och resurser för att fokusera på marknadsföring, utveckling av nya applikationsområden och/eller nya produkter.

21 PERTEN INSTRUMENTS KVALIFICERADE KONTROLL- INSTRUMENT Perten Instruments AB, som är specialister på kvalificerade kontrollinstrument för spannmål, foder, mjöl och livsmedel, har lagt över sin produktion av analysinstrument på PartnerTech. Dessa tillverkade Perten tidigare själva. Genom samarbetet, som även omfattar produktutveckling och logistiktjänster, räknar Perten med att öka sin flexibilitet och konkurrenskraft. Kunderna återfinns främst inom kvarn- och spannmålsindustrin. 90 procent av alla kvarnar i världen beräknas ha installerat Pertens analysinstrument. ERIK BERNHEDEN, TEKNIKER JOLIFE SYSTEM FÖR HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING För Jofile AB, vars fokus är produkter för ökad överlevnad och bibehållen livskvalitet för människor som drabbas av akut hjärtstopp, är PartnerTech en leverantör av helhetslösningar. PartnerTechs åtagande omfattar utveckling, verifiering, rationaliseringsprogram, industrialisering, tillverkning och sluttest, reservdels- och lagerhantering samt distribution av produkter och tillbehör för mobil hjärt- och lungräddning (HLR). Genom samarbetet kan Jolife lägga mer tid och kraft på sin kärnverksamhet, HLR-system, vilket lett till snabbare produktutveckling. Det faktum att PartnerTech ansvarar för tillverkningen betyder stor flexibilitet när det gäller produktuttag. 21

22 22 FRÅN VÄNSTER SOFIA EKERLUND, LOGISTIKER JONAS HELLSTRÖM, PRODUKTIONSLEDARE LARS-ERIK OLSSON, TEKNIKER (KUNDTEAMLEDARE) RICKARD JÖNSSON, UTVECKLINGSINGENJÖR

23 TOMAS ADOLFSSON, PRODUKTIONSTEKNIKER VÅRT KUNDTEAM ANSVARAR FÖR OCH UTVECKLAR KUNDENS PROJEKT TORLEIF HEDELUND, PRODUKTIONSTEKNIKER Syftet med PartnerTechs kundteam är att säkerställa överenskommen prestanda vid ett uppdrag. Kundteamet ansvarar för det operativa arbetet vid en eller flera utvalda fabriker. Teamet består oftast av två till tre funktioner beroende på uppdragets komplexitet och storlek. Medarbetare som har specialistkompetens inom exempelvis teknik, logistik, produktion och utveckling. Kundteamet är väl insatt i kundens verksamhet och mål samt utser en teamledare som löpande rapporterar till kunden. GRZEGORZ MISIAK, KONTROLLTEKNIKER JAKOB JUCHNEK, DOKUMENTTEKNIKER 23 NILS SAGMAR, KEY ACCOUNT MANAGER

24 24 FRÅN VÄNSTER JAN JOHANSSON, TQM-CHEF FREDRIK WISSMAR, UTVECKLINGSINGENJÖR (KUNDTEAMLEDARE) CARL-JOHAN FORSBERG, KEY ACCOUNT MANAGER MIKAEL SCHILLER, TECHNICAL PROGRAM MANAGER

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Delårsrapport januari mars 2004 Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Nettoomsättningen ökade till SEK 381,1 miljoner (320,2). Resultatet efter skatt uppgick till SEK 2,7 miljoner (-12,4).

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad Nettoomsättningen ökade till SEK 988,5 miljoner (811,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -35,6 miljoner (-41,6). Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -2,57 (-3,81). Kassaflödet,

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Välkommen till Conlego Elektronik AB

Välkommen till Conlego Elektronik AB Välkommen till Conlego Elektronik AB Om Conlego Startades 1983 av Markku Penttilä 45 anställda 2011, Oms 46 MSEK 2010, Mannerheim Industrier förvärvar Conlego. Joakim Norlén, VD Yta 2 300m 2 Vi är din

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Effektivitet, precision och närhet

Effektivitet, precision och närhet Effektivitet, precision och närhet Frontside Electronics har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka avancerad elektronik. Rationellt och med mycket hög kvalitet. Våra uppdragsgivare är ledande företag

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Företagspresentation. All in motion technology

Företagspresentation. All in motion technology Företagspresentation All in motion technology FAKTA OEM MOTOR Anställda Omsättning Tillverkare Huvudkontor Säljkontor ISO 28 st 120 MSEK 36 st Tranås Stockholm Malmö Hultsfred 9001:2008 14001:2004 Vi står

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Kablagetillverkning med montage för alla branscher. ASSO Produkter AB. www.asso.se

Kablagetillverkning med montage för alla branscher. ASSO Produkter AB. www.asso.se Kablagetillverkning med montage för alla branscher ASSO Produkter AB www.asso.se Välkommen till ASSO! ASSO har det mindre företagets flexibilitet samtidigt som vi har det större företagets kapacitet. Till

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Fallstudie Note AB. En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem.

Fallstudie Note AB. En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Hösten 2004 Fallstudie Note AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING NOTE AB, NORRTÄLJE...1 ORGANISATION...1

Läs mer

P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013

P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 PARTNERTECH I KORTHET PARTNERTECH EN BETRODD INDUSTRIPARTNER PartnerTech är en global industripartner som erbjuder kundanpassade lösningar genom hela produktlivscykeln, från produktutveckling

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 08, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry På EuroMaint Industry är vi specialister på effektiv produktion. Vi hjälper ledande industriföretag att öka sin konkurrenskraft genom

Läs mer

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Pilotprojekt för innovation och tillväxt Sepson AB Vansbro

Pilotprojekt för innovation och tillväxt Sepson AB Vansbro Sepson AB Vansbro Sepson AB Vansbro Världsledande tillverkare av vinschar för bärgningsfordon. Största delen av försäljningen går till internationella militära projekt. 15 anställda. Omsättning c:a 70

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK 02. OM OSS 03. VÅRT HELHETSERBJUDANDE Anpassade erbjudanden. Personlig kontaktperson. Inköpsavdelning hos oss. Rätt produkter utifrån dina behov. Servicepaket

Läs mer

DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum 20160127 BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY, 2016 1

DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum 20160127 BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY, 2016 1 DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum 20160127 BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY, 2016 1 Investment Area Manufacturing ett långsiktigt engagemang inom statliga investeringsfrämjande på Business Sweden, lanserat

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

A WORLD OF MAGNETICS

A WORLD OF MAGNETICS A WORLD OF MAGNETICS FÖRETAGET Välkommen till vår värld av magneter På Sura Magnets AB vet vi att det fi nns en magnetlösning för varje användningsområde, i allt från fordon till medicinteknik. Många formsprutade

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Välkommen till Familjen PARS!

Välkommen till Familjen PARS! Babak Karimi inköp/it, Bo Karimi BTT, Johan Axelsson vice VD, Stefan Wängermark marknad, Ali Karimi styrelseordförande, Åsa Brovall ACAB, Ulf Liljewern ABL, Sofia Karimi controller, Seppo Laukkanen PREFORM,

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Fortsatt god tillväxt för IT/mekatronik och medicinsk teknik mellanperiod för telekom infrastruktur

Fortsatt god tillväxt för IT/mekatronik och medicinsk teknik mellanperiod för telekom infrastruktur Fortsatt god tillväxt för IT/mekatronik och medicinsk teknik mellanperiod för telekom infrastruktur Nettoomsättningen ökade med 24 procent till SEK 310,5 miljoner (250,4). Rörelseresultatet blev SEK 4,4

Läs mer

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com ÅRSREDoViSninG 2012 PARTNERTECH I KORTHET en betrodd industripartner Vi är vad vi heter en industripartner till våra kunder. Det innebär att vi tar hand om hela eller delar av våra uppdragsgivares produktionsprocess,

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Micronic Mydata Årsstämma 2012 Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Agenda Micronic Mydata för framtidens elektronik Verksamhetsåret 2011 Strategin håller Starka underliggande affärer Summering

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning

Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning År 1989 bildades Merx Svenska AB av Hans Hammargren och Thomas Smedberg. Tillverkningen startade i mindre skala och nu tjugosex år

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Metsos produktionsanläggningar i Sverige

Metsos produktionsanläggningar i Sverige Metsos produktionsanläggningar i Sverige Ersmark» Sala» Trelleborg» Metso är en världsledande leverantör till gruv-, ballast-, återvinnings-, olje-, gas-, massa-, pappers- och processindustrin. Med unik

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

VEISTO GROUP. Veisto Sverige AB

VEISTO GROUP. Veisto Sverige AB VEISTO GROUP Veisto Sverige AB VEISTO SVERIGE AB INNEHÅLL Optimera din produktion med våra helhetslösningar 3 Ett gott samarbete ger goda framtidsutsikter 4 5 När dina behov förändras utvecklar vi nya

Läs mer

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder.

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder. Genomtänkt. datatillbehör / kontorsmateriel / konferensutrustning & kontorsmaskiner / emballage & förpackningsmateriel engångsartiklar & servering / torkpapper / städ, kem, hygien / skola & förskola Marknadsledande.

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Stålindustrins energibehov

Stålindustrins energibehov Stålindustrins energibehov Fokus Sandvik Materials Technology Alena Nordqvist 2014-10-29 Vad vi gör Vi tillverkar avancerade speciallegeringar och keramiska material, industriverktyg och gruvmaskiner.

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

precision som affärsidé.

precision som affärsidé. precision som affärsidé. Förutom en riktigt bra totalkapacitet är fördelen med Parsgruppen att vi kan få en större bredd av leverantörer utan att behöva fler kontaktpersoner. Vi kommer att utöka och ytterligare

Läs mer

Den pålitliga partnern

Den pålitliga partnern Den pålitliga partnern 1 2013 51002 1.0 Den pålitliga partnern Uponor Infrastruktur har mer än 60 års erfarenhet av att utveckla och tillverka plaströrssystem för distribution av vatten, avlopp, energi,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer