Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering"

Transkript

1 Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Roland Kadefors

2 2

3 3 Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Roland Kadefors Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg

4 4 Författarna svarar själva för framlagda uppfattningar och slutsatser i Tankeverksamhetens skrifter. Tel Mob Fax Ansvarig utgivare: Ann-Sofie Hermansson ISBN Göteborg 2012

5 5 Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Sammanfattning Sverige har en åldrande befolkning. Prognoser visar att om vi ska kunna behålla samma andel av befolkningen som nu i arbetskraften, så behöver svenskarna genomsnittligt arbeta fler år. Men det är inte bråttom att ändra systemet; Sverige har en bättre demografisk situation än nästan alla andra EU-länder. Att arbeta längre upp i åren är i dagens läge inte realistiskt för stora grupper i arbetslivet. Bristande hälsa och kompetens är tillsammans med negativa attityder till äldre de viktigaste hindren för ett utsträckt arbetsliv. Därför måste Pensionsåldersutredningen, om man vill höja pensionsåldern och LAS-gränsen, också beakta behoven av bättre arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till livslångt lärande. Genomförda exempel visar att man genom organisatoriska insatser på Age Management (åldersmedvetet ledarskap) kan förvandla hotet inför en förestående generationsväxling till en konkurrensfördel, genom att kompetensförsörjningen säkerställs och företagets varumärke vårdas. Nedtrappning är ett bättre alternativ än avtalspensionering. Att Sverige har ett relativt högt arbetskraftsdeltagande hos äldre kan delvis hänföras till att kvinnor arbetar i nästan lika hög utsträckning som män. Det finns också fördelar med att arbetsmarknadspolitiken i stor utsträckning hanteras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Andra EU-länder har skäl att studera det svenska exemplet. Sverige har å andra sidan mycket att lära av det nu pågående norska reformarbetet. Pensionsåldersutredningen, som arbetar efter väl formulerade direktiv, bör ta god tid på sig och initiera processer som kan leda fram till en bred samsyn när det gäller möjlighet till ett utsträckt arbetsliv också för yrkesgrupper som nu lämnar arbetslivet i förtid.

6 6 Den demografiska bakgrunden År 1950 var Sveriges befolkning ungefär sju miljoner. I slutet av 1960-talet passerade befolkningen åtta miljoner, och nio miljoner år Tio miljoners nivån beräknas uppnås år 2021 (Figur 1). Figur 1. Sveriges befolkning , enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) prognos 1 miljoner år Sverige har en i ett EU-perspektiv relativt hög nativitet: år 2011 var den 1,9 barn per kvinna. 2 Det bidrar till att befolkningen inte minskar lika kraftigt som i andra EU-länder, men det är annat som ligger bakom den faktiska och prognostiserade ökningen. En viktig faktor är att den förväntade livslängden länge har ökat och beräknas fortsätta att öka. Under perioden beräknas den för kvinnor öka från 83 till 87 år; för män från 79 till 85 år. För närvarande ökar den förväntade livslängden vid födseln med ungefär ett år per decennium. Den andra faktorn av betydelse för befolkningsökningen är nettoinvandringen. Vid utgången av år 2010 uppgick befolkningen till 9,385 miljoner. Av dessa var 8,016 miljoner sverigefödda, medan 1,369 miljoner (14.6 %) var utlandsfödda. 3 Immigranternas bidrag till den svenska befolkningen illustreras av diagrammen i figur 2 (a-d). 1 SCB Framtidskommissionen SCB Det är en siffra som varierar kraftigt; år 1994 t ex var den 1,50. 3 SCB, Sveriges befolkning 2011.

7 7 Figur 2. Befolkningsprofiler för Sverige åren 1956, 2008, 2018 och Män och kvinnor, sverigefödda och utrikesfödda (antal i tusental) 4 Av figuren framgår att befolkningstillväxten framför allt sker i högre åldrar, och att de utrikesföddas andel ökar kraftigt. Hur påverkar den ökande men åldrande befolkningen storleken av den tillgängliga arbetskraften? Ett ofta använt mått för att beskriva detta är den sk demografiska försörjningskvoten, som uttrycker antalet i befolkningen under 20 och över 64 år i relation till antalet som ingår i arbetskraften, dvs de som är i åldern år; det 4 Sveriges framtida befolkning SCB Demografiska rapporter 2009:1.

8 8 är den andel av befolkningen som genom sitt förvärvsarbete står för den produktion som försörjer hela befolkningen. Om försörjningskvoten ökar innebär det att den arbetande delen av befolkningen måste försörja fler yngre och äldre. Figur 3 visar försörjningskvotens utveckling historiskt och i framtiden. Prognosen bygger på antaganden om nativitet (oförändrad), förväntad livslängd (fortsatt ökning), och nettoimmigration (ett fortsatt plus på personer per år). 5 Det framgår att det är ökningen av andelen äldre som bidrar till ökningen av försörjningskvoten. Figur 3. Försörjningskvotens utveckling. (SCB 2012) 1,0 0,8 0,6 Totalt Från yngre 0,4 0,2 Från äldre 0, Hur kan försörjningskvoten påverkas? Några räkneexempel belyser vilka möjligheter som finns. En höjd nativitet till 2,03, vilket är ett ambitiöst mål (och givetvis på sikt positivt), ökar kvoten fram till år 2060, och innebär ingen lösning under prognostiden. En ökad nettoinvandring från till personer per år (också det ett ambitiöst mål) har inte någon större inverkan, inte heller om den förväntade ökningen av livslängden skulle utebli. Vad som istället har stor betydelse är om åldersgränserna för inträde i respektive utträde ur arbetskraften ändras, antingen genom att unga inträder tidigare eller äldre lämnar senare. Här är det mest realistiska alternativet att höja åldersgränsen för äldres utträde. Som exempel kan tas att om åldersgränsen höjs till 66 år 2015, till 67 år 2021, och till 68 år 2033, gör detta att försörjningskvoten hålls stabil under prognosperioden. 6 Detta talar för att en höjning av pensionsåldern ur demografisk synpunkt framstår som ett möjligt alternativ. Men om beräkningen ska få genomslag krävs naturligtvis att en tillräckligt stor del av befolkningen i aktiv ålder faktiskt arbetar. 5 SCB Lena Lundkvist, presentation för Framtidskommissionen Lena Lundkvist, a.a.

9 9 Hur akut är situationen? Ja, det sker en demografisk förändring i Sverige, men den är mycket långsammare hos oss än i många andra länder in vår närhet. Som exempel kan vi i figur 4 se befolkningsprofiler dels för den nordtyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern, dels för Västsverige (Västra Götaland och Halland). 7 Figur 4. Befolkningsprofiler, (a) Mecklenburg-Vorpommern och (b) Västsverige. Gråa fält: 2008, orangefärgade profiler 2030 (prognos) I det tyska exemplet har man redan nu en ytterst ogynnsam åldersstruktur, som dessutom enligt prognosen kommer att förvärras. Man räknar med en betydande befolkningsminskning, ungefär med 15 procent under den aktuella perioden. Minskningen av antalet personer i åldersspannet år, alltså i den tillgängliga arbetskraften, överstiger 30 procent. Här kan man tala om demografisk kris. Bakgrunden är krigsåren med många förluster i människoliv, den fortsatt låga nativiteten, och det negativa flyttnettot. 7 Tivig, T. & Korb C., Best Agers project: Work Participation and Employability of Best Agers in the Baltic Sea Region., University of Rostock 2012.

10 10 Motsvarande västsvenska profil visar på en helt annan och mer gynnsam verklighet. Vi har en i huvudsak jämn åldersfördelning. Under tiden fram till 2030 kommer andelen äldre än 65 år att öka, men inte drastiskt. För Västsveriges del beräknas en befolkningstillväxt på 13 procent under perioden fram till Antalet personer i åldern år kommer att öka med ca 4 procent. Detta är prognoser som i stora drag överensstämmer med Sverige som helhet. I själva verket har Sverige bland de allra mest gynnsamma demografiska prognoserna i hela EU. Det regionala perspektivet När man utvärderar det demografiska hotet i Sverige är det nödvändigt att ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden. Ungefär 85 procent av den svenska befolkningen bor på 1,3 procent av Sveriges yta. Men också inom regioner med relativt hög befolkningstäthet och positiv demografisk utveckling kan det vara stora skillnader. Som exempel kan tas Västra Götalandsregionen, som består av 49 kommuner. Befolkningsutvecklingen skiljer sig markant mellan olika delar av regionen. Som figur 5 på nästa sida visar, finns i regionen kommuner där befolkningen under perioden beräknas minska med mer än 10 procent. Det är kommuner i regionens norra och nordöstra delar. De präglas av lands- och skogsbygd och har låg befolkningstäthet. De har också ett negativt flyttnetto. Figur 6 (a) och (b), också på nästa sida, visar som exempel befolkningsprognoser för Västra Götaland som helhet, Göteborgsregionen och två kommuner med negativ befolkningsutveckling. Vad betyder sådana förändringar i klartext? Det finns kommuner där pensioneringen av offentligt anställda ungefär beräknas motsvara tillflödet av ungdomar i arbetskraften; om alla ungdomar skulle få jobb i offentlig sektor skulle inga finnas kvar som kan ta anställning i det privata näringslivet. Detta är inte hållbart; arbetskraftsbrist uppstår, och samhällsservicen sviktar. Arbetskraftsituationen skulle kunna förbättras om äldre kan fås att fortsätta arbeta ytterligare några år. Det skulle i så fall vara ett exempel på solidaritet mellan generationerna. Vad är det som är påverkansbart? Faktorerna nativitet och livslängd är svåra att påverka; här har prognoserna stor trovärdighet. Vad som skulle kunna ha stor betydelse är däremot om man kan vända flyttnettot så att det blir positivt istället för negativt.

11 11 Figur 5. Förväntad befolkningsutveckling i Västra Götalands49 kommuner 8 Figur 6 (a) och (b). Befolkningsprognoser för Västra Götaland, Göteborgsregionen (GR)och två glesbygdskommuner (tusental) 9 8 Västra Götaland regional statistics. Fakta och analys 2009:1. Befolkningsprognos Västra Götalandsregionens statistikdatabas

12 12 Sammanfattningsvis kan man konstatera att även om den demografiska situationen för Sverige som helhet inte är särskilt problematisk, så finns subregionala avvikelser som kan ge orsak till stor oro. Det är ett mönster som finns inte bara i Västra Götaland, utan i hela landet, från Norrbotten i norr till Region Skåne i söder. Arbetskraftsdeltagandet hos äldre Sverige har i jämförelse med de flesta andra EU-länder ett högt arbetskraftsdeltagande; i Västra Götaland är det i storleksordningen 70% eller mer i åldersspannet år (Figur 7). Det framgår också att män har ett högre arbetskraftsdeltagande än kvinnor i alla åldrar, men att skillnaden är liten. Samtidigt säger statistiken här ingenting om förekomsten av deltidsarbete, som är vanligare bland kvinnor. Figur 7. Arbetskraftsdeltagande (%) i olika åldrar i Västra Götaland (2006). Röda staplar kvinnor, blå män 10 Att också i gruppen år många fortsätter att jobba placerar Sverige högt i ett EU-perspektiv (Figur 8). Den stora skillnaden är att så många äldre svenska kvinnor arbetar. I flera andra länder är det ungefär samma andel äldre män som fortsätter att arbeta som i Sverige, men kvinnornas arbetskraftsdeltagande hos oss är i särklass. 10 VGR statistikdatabas

13 13 Figur 8. Arbetskraftsdeltagande i olika EU-länder i ålderspannet år. Sverige (SE) ligger högst, följt av Danmark (DK), Estland (EE) och Storbritannien (UK). Lägst ligger Polen (PL), Malta (MT) och Belgien (BE). Män: mörka staplar, kvinnor: ljusa staplar 11 Att Sverige redan nu har ett högt arbetskraftsdeltagande bland de äldre är naturligtvis fördelaktigt; om man å andra sidan eftersträvar en ytterligare höjning hos oss kan det stöta på svårigheter eftersom det i stor utsträckning är personer som slagits ut från arbetsmarknaden som i så fall ska återrekryteras. I andra länder kan den potentialen vara större. Av figur 7 framgår att det föreligger en dramatisk minskning i arbetskraftsdeltagandet hos dem som är över 65 år, jämfört med yngre åldrar. Skälet är givetvis pensionsregelverket. Men har då inte de nya LAS-reglerna som infördes år 2001, och som innebar att man gavs rätt att fortsätta sin tillsvidareanställning upp till 67, haft någon betydelse? Det finns ingen nationell statistik som belyser detta, men en viss ledning kan man få om man ser till förhållandet hos en enskild stor arbetsgivare. I figur 9 visas antalet tillsvidareanställda i ålder i Göteborgs stad, under åren Det framgår att det inte skedde någon plötslig förändring år 2003, när möjligheten att fortsätta jobba när man fyllt 65 hade etablerats. Istället skedde en gradvis tillvänjning, så att det under perioden var allt fler som fortsatte i tillsvidareanställning efter det de fyllt 65. Möjligen kan man se en tendens till mättning mellan 2010 och 2011, att alltså antalet kan komma att stabiliseras strax under 450. Fortfarande rör det sig dock om en liten del av det totala antalet anställda; det rörde sig om 1.4 procent, samma andel 2010 och Labour Force Survey 2006, Eurostat. 12 Stadsledningsstaben, Personalstrategiska avdelningen, Göteborgs stad 2012

14 14 Figur 9. Antalet tillsvidareanställda i åldersspannet år i Göteborgs stad under Totalt antal anställda i december 2011 var ca Arbetsmarknadsmässiga skillnader Om många fortsätter att arbeta upp till 65, och en del också längre, vilka handlar det egentligen om? I arbetsmiljöundersökningen vid Göteborgs universitet år 2008 ställdes frågan: - Om det ges möjlighet att efter fyllda 67 år arbeta med samma arbetsuppgifter som nu, skulle du då kunna tänka dig att arbeta till 70 år? Tabell 1 Andel anställda vid Göteborgs universitet som kan tänka sig att fortsätta att arbeta upp till 70 år med oförändrade arbetsuppgifter Kategori Män % Kvinnor % Professorer Lärare Administratörer 16 7 Teknisk personal 14 8

15 15 Totala antalet som omfattades av undersökningen var ca 3 500; svarsfrekvensen var ca 70 procent. Tabell 1 visar hur stor del inom de olika kategorierna professorer, lärare, administrativ personal och teknisk personal som svarade jakande på frågan. Det framgår att professorer och i viss mån lärare har ett mycket större intresse att fortsätta att arbeta upp i åren än administrativ och teknisk personal. I alla kategorier är män betydligt mer intresserade än kvinnor av att fortsätta. Resultatet av undersökningen vid Göteborgs universitet ansluter väl till vad som är känt från svensk arbetsmarknad i stort om i vilka yrken man lämnar arbetslivet tidigt, och i vilka man fortsätter upp till lagstadgad pensionsålder. I tabell 2, som bygger på SCB-statistik omfattande hela den svenska arbetande befolkningen, sammanfattas i vilka yrken man utträder tidigt ur arbetsmarknaden; i dessa yrken har man en kort arbetslivslängd och därmed många förlorade år. Tabell 3 visar som jämförelse i vilka yrken man lämnar arbetslivet sent. Skillnaderna är inte marginella; det rör sig om 10 år eller mer i skillnad mellan mest och minst drabbade yrken. I alla yrken i tabell 2 är antalet förlorade år fem eller mer; i tabell 3 mindre än ett år. Tabell 2 omfattar i stort sett traditionella arbetaryrken, och tabell 3 mest högre tjänstemannayrken. 13 Kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män i praktiskt taget alla yrken. Tabell 2 Yrken med höga antal förlorade år Män Övriga servicearbetare Handpaketerare och andra fabriksarbetare Industrirobotoperatörer Köks- och restaurangbiträden Städare Kvinnor Övriga servicearbetare Handpaketerare och andra fabriksarbetare Tidningsdistributörer, vaktmästare Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Brevbärare 13 Kadefors, R. & Wikman, A., Inklusion och exklusion. En studie av arbetslivslängd i olika yrken, Arbetsliv i omvandling 03: , 2011

16 16 Tabell 3 Yrken med låga antal förlorade år Män Specialister inom biologi, jordoch skogsbruk Högre ämbetsmän och politiker Piloter, fartygsbefäl Kvinnor Verkställande direktörer, verkschefer Specialister inom biologi, jordoch skogsbruk Högre ämbetsmän och politiker Drift- och verksamhetschefer Dataspecialister Tecknare, underhållare Fysiker, kemister Tabellerna antyder en uppdelad arbetsmarknad när det gäller arbetslivslängd mellan arbetar- och tjänstemannayrken. En ofta framförd förklaring är att det är arbetsmiljöfaktorer som gör att många i vissa yrken slutar tidigt. I Arbetsmiljöverkets och SCB:s undersökning Arbetsmiljön 2007 tillfrågades de intervjuade om de trodde att de skulle orka fortsätta upp till lagstadgad pensionsålder. 14 De som inte trodde det, och som var över 50 år, utgjorde 13 procent av kvinnorna och 11 procent av männen. I motsvarande undersökning är 2001 fick denna grupp följdfrågan vad i arbetsmiljön som vore nödvändigt att åtgärda för att de skulle kunna orka fortsätta fram till ordinarie pension. 15 Svaren framgår av tabell 4 på nästa sida. Man fann att för alla kategorier, dvs män och kvinnor, arbetare och tjänstemän, var det arbetstakten som lyftes upp i första hand och i andra hand, utom för manliga arbetare, arbetstiden. 14 Arbetsmiljön Arbetsmiljöverket och SCB 15 Arbetsmiljön Arbetsmiljöverket och SCB

17 17 Tabell 4 Förändringar som behövs för att man skall kunna arbeta kvar i nuvarande yrke till ordinarie pensionsålder, enligt dem som bedömer att de annars inte kommer att orka fram till normal pensionsålder, och som är äldre än 50 år Män Kvinnor Arbetare Tjänstemän Arbetare Tjänstemän 1. arbetstakt 1. arbetstakt 1. arbetstakt 1. arbetstakt 2. arbetstid 3. fysiskbelastning 2. arbetstid 3. psykosociala förhållanden 2. fysiskbelastning 3. arbetstid 2. arbetstid 3. psykosociala förhållanden Yrkesgrupper där en särskilt stor andel bedömde att de inte skulle orka fram till normal pensionsålder var för kvinnor undersköterskor och lärare, för män byggnads- och metallarbetare. Det är uppenbart att arbetsmiljön har stor betydelse som förklaringsorsak till att många lämnar arbetslivet tidigt. I en underlagsrapport till den parlamentariska beredningen Senior 2005 sammanfattar SCB: 16 En betydande del av ohälsa är relaterad till arbetsförhållanden, vilket bl.a. tar sig uttryck i stora kostnader för sjukersättning och förtidspensioner. Effektiva åtgärder för att förbättra arbetsmiljön skulle förbättra folkhälsan. Kostnader för att göra detta kan jämföras med de mycket stora kostnader som i dag går till att ta hand om resultatet av ohälsan. Frågan när och varför man vill gå i pension är ändå komplex, och det som man tänker sig kanske inte är det man sedan faktiskt gör. För vissa grupper kan arbetsmiljön ha stor betydelse, men också ekonomiska faktorer spelar in. Många kvinnor i exempelvis sjukvården skulle egentligen vilja gå i tidig pension av hälsoskäl, men eftersom de arbetat deltid i många år måste de fortsätta av ekonomiska skäl; de skulle annars få alltför låg inkomst både före och efter pensionering. 17 Att kvinnor tenderar att lämna arbetslivet tidigare än män vilket gäller i praktiskt taget alla yrken har flera orsaker. En faktor är arbetsmiljörelaterade 16 Vikenmark, S. & Andersson, A. Arbetsmiljöbelastning som orsak till förtidspensionering och sjukersättning. Underlagsrapport till Senior 2005, Nilsson, K. Kön, arbetsliv och ålderspension. i Kadefors, R. Behov av och möjligheter till ett utsträckt arbetsliv för den äldre arbetskraften. Underlagsrapport, Regeringsuppdrag, Arbetslivsinstitutet 2007

18 18 problem; förekomsten av exempelvis besvär i rörelseorganen är mycket högre bland kvinnor än bland män. 18 Men det finns också helt andra förklaringar. Kvinnor är i parförhållanden oftare yngre än män, och det är inte ovanligt att kvinnan vill sluta att arbeta när mannen gått i pension. Som far- och morföräldrar är kvinnor ofta mer engagerade i att ta hand om barnbarnen. I sammanfattning kan vi konstatera att de som finns i traditionella arbetaryrken tenderar att lämna arbetslivet tidigare än de som finns i tjänstemannayrken. För denna senare grupp har förmodligen ekonomiska drivkrafter marginell betydelse, särskilt när det gäller högre tjänstemän. Det har framförts att ekonomiska morötter spelar en mycket mindre roll än som ofta antas; i själva verket har faktorer som självförverkligande, social status och sociala kontakter på arbetsplatsen större betydelse än ekonomin för många i mer kvalificerade yrken. 19 Hinder för fortsatt arbete. En fallstudie En vanlig erfarenhet är att den som är äldre än 50 år och blir arbetslös har mycket större svårigheter än en yngre person med liknande bakgrund när det gäller att få ett nytt jobb. I projektet Livskompetens 50+ intervjuades äldre arbetslösa, ombudsmän och representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om sina erfarenheter när det gällde hinder för äldre att finnas kvar eller i eller återgå till arbetskraften. Ett resultat var att hinder kan grupperas i fyra kategorier: 20 Regelverk Hälsorelaterade hinder Kompetensrelaterade hinder Attitydrelaterade hinder Regelverk Det fanns hindrande regelverk i form av diskriminerande lagar och förordningar, och det sätt som myndigheterna tillämpade dem: 18 Arbetsmiljön 2007, SCB och Arbetsmiljöverket 19 Wikman, A. Om arbetsengagemang och andra motiv för arbetet än ekonomiska i Arbetsliv i omvandling 2005:4, Kadefors, R., Lidfeldt, B., Olsson, A., Svennungsson, E. & Särner, A. Hindrande attityder och regelverk. Stockholm: Svenska ESF Rådet 2007; samt Holmer, J. Kadefors, R. & Thång, P-O. Enabling longer working life: four case studies i Cedefop, Working and Ageing. Emerging theories and empirical perspectives. Luxembourg: Publications Office of the European Union, pp , 2010.

19 19 Om man är äldre än 50 år har man inte rätt till studiebidrag och studielån. Man har inte rätt att arbeta deltid mellan 65 och 67 år. Det betyder att det inte finns möjlighet till nedtrappning. Det är dyrare för en arbetsgivare att anställa en äldre person än en yngre på grund av löneanspråk och pensionsavsättningar. Det flesta av andra hinder som påpekades och som hade med regelverken att göra, var sådana som alla arbetssökande kan råka ut för oavsett ålder. Men kombinationen av bådeåldersoberoende och åldersspecifika hinder talar för att äldre kan ha en särskilt utsatt situation. EU-direktivet om likabehandling, som infördes i svensk lagstiftning 2009, är en allmän ram för likabehandling, som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av ålder, religion eller övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning. Ingen får särbehandlas enbart på grund av sin ålder. Detta innefattar också tillträde till alla typer och alla nivåer av yrkesvägledning, yrkesutbildning, högre yrkesutbildning och omskolning, inklusive yrkespraktik. Men det finns möjligheter för medlemsländerna att göra undantag, om de kan motiveras av t ex arbetsmarknadspolitiska skäl. I Sverige tillskapades år 2009 en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO), som bland annat fick hand om diskrimineringsgrunden ålder. Det har dock tagit lång tid för myndigheten att komma igång med sitt vägledande arbete. Enligt en tidningsartikel hade 500 anmälningar resulterat i endast 2 domar i september Hälsorelaterade hinder Sviktande hälsa kan göra det svårt att möta arbetslivets krav. Hälsoproblem kan vara åldersrelaterade, eller orsakade av en sjukdom eller ett handikapp som inte har med ålder eller arbete att göra; hindret kan ändå vara detsamma. Hälsoproblem som hindrar anställningsbarheten var ett mycket vanligt problem som nämndes av de intervjuade i den aktuella undersökningen. De grupperas här i enlighet med SCB-undersökningens resultat i tabell 4. Arbetstid. Många intervjuade rapporterade om problem rörande skiftarbete, oregelbundna arbetstider och svårigheter att orka med att arbeta heltid. Det är i överensstämmelse med vad forskningen funnit: toleransen när det gäller nattarbete och oregelbundna arbetstider minskar med åren. Hög arbetstakt. Många intervjuade, både arbetare och tjänstemän, angav problem med hög arbetstakt, särskilt repetitivt, maskinstyrt arbete. Det avspeglar att den 21 Få åldersmobbade får rätt, Svenska Dagbladet 29 september 2011.

20 20 kognitiva förmågan, som handlar om sinnesorganens möjligheter att ta in och bearbeta information, avtar med åren. Forskning om arbetsförmåga i relation till arbetskrav och om hur arbetsförmågan kan upprätthållas när man blir äldre, har visat att en av de viktigaste förebyggande åtgärderna är att undvika repetitivt arbete. 22 Fysisk arbetsbelastning. De vanligaste hälsoproblemen i undersökningsgruppen handlade om värk i rygg och skuldra-nacke. Det var problem som rapporterades både av arbetare och tjänstemän, och av män och kvinnor. Även om dessa typer av problem förekommer i alla åldrar finns en tendens att de ökar med stigande ålder. 23 Kompetensrelaterade hinder Många intervjuade angav att de inte längre hade en kompetens som var efterfrågad i dagens arbetsliv. Det fanns två skäl till detta: De hade inte fått möjligheter att kompetensutvecklas i sina tidigare anställningar. De hade inte tagit vara på erbjudna möjligheter till kompetensutveckling, eller inte själva efterfrågat detta. Många av de intervjuade kände sig främmande för ny teknik och hade ingen tilltro till att de skulle kunna tillägna sig t ex ny datorteknik. Att otillräcklig kompetens hos många äldre i undersökningen framstod som ett huvudproblem och som utan tvivel begränsar anställningsbarheten, kan vara förvånande med hänsyn till att Sverige jämfört med andra EU-länder ligger rätt bra till när det gäller arbetsintegrerat lärande (figur 10). 22 Ilmarinen, J., Towards a longer working life. Ageing and the quality of worklife in the European Union, Helsingfors: National Institute for Occupational Health Arbetsmiljön 2007, SCB och Arbetsmiljöverket.

21 21 Figur 10. Procentuell andel av anställda i olika EU-länder som under det senaste året deltagit i kompetensutveckling (CVT: Continuing vocational training). 24 CZ: Tjeckien, SI: Slovenien, LU: Luxemburg, FR: Frankrike, SE: Sverige osv. Fyrkanter: kvinnor, trianglar: män Attityder Nästan alla intervjuade angav negativa attityder mot äldre som ett problem och ett hinder att få ny anställning. Sådana attitydrelaterade hinder hade de mött inte bara från arbetsgivare utan också från handläggare vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Men det fanns också negativa attityder hos de äldre själva: många upplevde att de hade låg anställningsbarhet. Många av de intervjuade arbetslösa beskrev en nedåtgående spiral där de från att ha varit positiva och aktiva arbetssökande hade blivit allt mer modlösa beroende på ett negativt bemötande i kontakt med både arbetsgivare och myndigheter. Om en person ska kunna vara fortsatt anställningsbar är det till en del fråga om hans eller hennes personliga egenskaper (hälsa, kompetens, aktivitet), men det handlar också om den sk situationsbetingade anställningsbarheten, där arbetsgivares syn på äldre anställda är en nyckelfråga. Kan en anställd som är äldre än 50 år bidra lika mycket till organisationens mål som en yngre person? Många arbetsgivare har en stereotyp negativ uppfattning om äldres produktivitet, och ser inte en arbetssökande som individ utan som en person som tillhör en viss åldersgrupp. I själva verket ökar skillnaden mellan individer med åldern, vilket gör att födelseåret blir allt mer irrelevant ju äldre en person blir. 25 Många intervjuade trodde, eller hade egen erfarenhet av, att arbetsgivare inte var intresserade så fort de fick veta att en arbetssökande var 50+. Det vanliga var att inte komma på intervju. Vid omställning ligger ofta de äldre dåligt till trots att de omfattas av LAS; arbetsgivaren hänvisar till bristande kompetens. 24 Cedefop CVTS3, Eurostat Eriksson, B.G., Studying Ageing: experiences, description, variation, prediction and explanation, Doktorsavhandling vid Göteborgs universitet 2010.

22 22 Det finns studier som visar att det finns stora skillnader mellan arbetsgivares attityder till äldre anställda; många arbetsgivare har en positiv inställning, många andra är negativa. 26 Ungefär hälften av arbetsgivarna säger att de aldrig anställer någon som är äldre än 50 år. Det finns positiva och negativa attityder till äldre både i privat och i offentlig sektor. Vanliga uppfattningar bland arbetsgivare var att de äldre hade svårt att lära sig nytt, att de var förändringsobenägna och att de var teknikfientliga. Men det fanns också uppfattningar att äldre var mer erfarna, plikttrogna och noggranna. Vad kan vi utläsa ur denna fallstudie? Begreppet anställningsbarhet beskriver vanligtvis en individs egna resurser. Men det finns också situationsbetingade hinder som den enskilde inte kan påverka: diskriminerande regler och arbetssätt, negativa attityder hos arbetsgivare och berörda myndigheter. Äldre på svensk arbetsmarknad I Sverige pågår när detta skrivs en översyn som kan komma att drastiskt förändra förhållandena rörande arbete, ålder och pensionering. Pensionsåldersutredningen, som tillsattes våren 2011, gavs följande uppgifter: analysera de pensionsrelaterade åldersgränserna samt de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv; ta fram förslag för hur de pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras; lämna förslag till åtgärder inom arbetsmiljö eller andra områden som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta längre upp i åldrarna. Direktiven har utformats av Pensionsgruppen, där både allianspartierna och socialdemokraterna är representerade; detta är de partier som gemensamt låg bakom pensionsöverenskommelsen år 1994 och därmed dagens pensionssystem. Varför gör man nu detta? Den angivna bakgrunden är att Sverige har en åldrande befolkning, vilket gör att färre kommer att behöva försörja fler, precis så som vi noterade i ett tidigare avsnitt. Därför behöver vi, framhålls det, öka antalet genomsnittligt arbetade år. Det finns också i direktiven en medvetenhet om att en eventuell höjning av den ålder till vilken anställda har rätt att kvarstå i tillsvidareanställning, kräver en konsekvensanalys. 26 Johansson Hanse, J., Särner, A-M. & Kadefors, R. Arbetsförhållanden och kompetens bland arbetstagare som är 50+. En web-baserad enkätundersökning riktad till arbetsgivare inom Svenskt Näringsliv. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet 2008; samt Arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma. Riksförsäkringsverket Analyserar 2001:9, 2001.

23 23 Det är relevant att diskutera det svenska initiativet utifrån de erfarenheter som nyligen gjorts i vårt västra grannland. I början av 2000-talet noterade man i Norge att fler lämnade arbetslivet än som kom in i det, vilket man ansåg var ohållbart i längden. En process startades med mål att öka antalet genomsnittligt arbetade år i det norska arbetslivet. Hösten 2010, omkring 10 år senare, beslutade Stortinget utan större protester om en reform som omfattar hela den privata delen av arbetsmarknaden, och som innebär att lagstadgad pensionsålder i princip tas bort; nu kan man fortsätta att tjäna pensionspoäng tills dess man fyller 75. Den offentliga delen av arbetsmarknaden väntas följa efter. Hur kunde detta ske, med tanke på de våldsamma protester som vi ser över hela Europa, när regeringar går ut med förslag att höja pensionsåldern? Två viktiga saker framhölls när propositionen lades fram för Stortinget: Ingen kommer att få det ekonomiskt sämre idet nya systemet än i det gamla. Om målet ska uppnås, att stora grupper i arbetslivet fortsätter att arbeta upp i åren, måste arbetsförhållanden som skapar problem för äldre anställda identifieras, och förebyggande åtgärder vidtas. Den norska regeringen ville skapa bredast möjliga acceptans för det nya systemet, i befolkningen, hos fack och hos arbetsgivare. Det finns en försäkran till arbetsgivarna att de ska förses med instrument och möjligheter att behålla och förnya kompetensen. En av de viktigaste erfarenheterna är att det tar tid att uppnå acceptans och politisk uppslutning om förslag som berör stora delar av befolkningen; kanske inte nödvändigtvis ett decennium som i Norge, men lång tid. Ett konkret norskt initiativ som kan tjäna som inspiration för andra länder är tillskapandet av ett Senter for Seniorpolitikk, en nationell plattform för information, kommunikation och debatt inom politikområdet ålder och arbete. Denna plattform, som är finansierad över statsbudgeten, engagerar ett spektrum av intressenter som politiska partier, myndigheter, arbetsgivare och fack, forskningsinstitutioner, pensionärsorganisationer. En hemsida har skapats som kommunikationsverktyg; se faktarutan

24 24 Senter for seniorpolitikk (SSP): Er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. Koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner. Initierer og støtter forskning innenfagområdet. SSP skal: Synliggjøre eldresressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet. Bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene. Arbeide for et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene. Från För Pensionsåldersutredningen bör det norska exemplet vara av stort intresse, om man vill uppnå bred samsyn i befolkningen omkring förändringar i pensionssystemet. Det kommer att kräva mer tid än vad utredningen har till sitt förfogande. Inte minst kan det ta tid att få med arbetsmarknadens parter i ett tänk som innebär högre pensionsålder; både arbetsgivare och fack har varit skeptiska till sådana tankar, bland annat i remissvaren till propositionen om EU-direktivet om likabehandling. De har ansett att egentligen ingen ändring behövs, och att det demografiska problemet kan hanteras genom ökad produktivitet. Problem och lösningar Omställning Det är inte ovanligt att företag som vill öka sin effektivitet och lönsamhet, eller som ska svara upp mot nya verksamhetsmål, väljer som en åtgärd att föryngra sin organisation. Man vill rekrytera nya yngre personer och göra sig av med äldre anställda som inte längre uppfattas som högpresterande, och som kanske har en inaktuell kompetensprofil. I många fall inträffar att äldre sägs upp på grund av arbetsbrist; arbetsgivaren hänvisar till bristande kompetens och kan därigenom runda LASregelsystemet. Man ingår överenskommelser med Trygghetsstiftelsen eller Trygghetsrådet, som erbjuder ett ofta välfungerande stöd i omställningssituationer både inom statlig och privat sektor. 28 Dessa fonder är en arbetsmarknadspolitiskt 28 Sedan 1 januari 2012 finns en liknande resurs också inom kommunal- och landstingsområdet: Omställningsfonden KOM-KL.

25 25 mycket viktig aktör på svensk arbetsmarknad, exempelvis Trygghetsrådet omfattar ca företag med ca anställda (ca 90 procent tjänstemän). Ett vanligt sätt att hantera generationsväxlingen är att erbjuda äldre anställda avtalspension eller avgångsvederlag vid viss ålder; det har snarast blivit rutin på vissa större arbetsplatser, både inom privat och inom offentlig sektor. Det är emellertid en mycket dyr åtgärd för arbetsgivaren, som betalar lön utan att få arbete utfört. Man riskerar också att bli av med kärnkompetens. En intressant innovation för att hantera organisatorisk föryngring var det omställningsprojekt som genomfördes vid Ericsson Microwave i Göteborg i åren Företaget hade kommit fram till att man behövde uppdatera sin tekniska kompetens, och ville göra detta genom nyanställning av unga ingenjörer. Man beslöt att inte genomföra uppsägningar utan att i samarbete med facket och Trygghetsrådet utveckla ett arbetssätt som skulle leda till frivilliga uppsägningar. Projektet var framgångsrikt: omkring 500 anställda lämnade frivilligt, och 100 nyanställdes. 29 Varför valde företaget att omstrukturera under frivillighet, och hur kunde man lyckas med att få tillsvidareanställda att säga upp sig? I grunden handlade det om att vårda varumärket. Att säga upp äldre anställda, som därigenom riskerade arbetslöshet, samtidigt som man nyanställde, skulle inte bidra positivt till företagets employer branding. Mellancheferna fick en nyckelroll i projektet. De instruerades att ha åtta möten med personer i målgruppen för att informera om möjligheten och skapa intresse för frivillig karriärväxling. Det man erbjöds var 1-2 års lön utan åtaganden från arbetsgivaren, och en personlig coach med uppgift att hitta ett nytt jobb. De äldsta i målgruppen erbjöds avtalspensionering. Ericssonmodellen har senare tillämpats också av Försvarsmakten i avsikt att växla ut övertaliga officerare, men med mycket mindre framgång. 30 Förebyggande insatser Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att äldre anställda är en utsatt grupp, som på många arbetsplatser riskerar att drabbas av arbetsmiljörelaterade problem. I sin publikation Anpassning av arbetsförhållandena med ett åldersperspektiv har man utformat rekommendationer om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 31 Det är en sam- 29 Bergström, O. & Diedrich, A., European corporate social responsibility and restructuring. Transversal Theme: Companies. IMIT och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kadefors, R. & Blomsterberg, M., A programme for phasing out older employees based on consent and social responsibility, i Cedefop, Working and Ageing.Guidance and councelling for mature learners.luxembourg: Publications Office of the European Union, pp , Anpassning av arbetsförhållandena med ett åldersperspektiv. Arbetsmiljöverket 2004

26 26 manställning avsedd särskilt för verkets egna arbetsmiljöinspektörer, men den bör ha stort värde också för andra aktörer med intresse inom området. Det är intressant att Arbetsmiljöverkets rekommendationer inte bara omfattar fysiska och mentala faktorer; det finns också referenser till organisatoriska aspekter i det nya arbetslivet: arbetsinnehåll, vikten av att skapa åldersbalanserade arbetsgrupper, förebyggande av arbetsolyckor. Det finns också i ett avslutningskapitel ett avsnitt om hur man praktiskt kan arbeta med att utveckla en policy på arbetsplatsen för anpassning av arbetsförhållandena till äldre anställda. Den kan göras till en del av företagets systematiska arbetsmiljöarbete, se figur 11. Figur11. Struktur för åldersanpassning på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket (2004) Age management Begreppet Age management har lanserats för att uttrycka hur en företagsledning kan agera för att utveckla ett åldersmedvetet ledarskap. Det handlar här inte om hur man ska lösa problem för anställda som är 55 år eller äldre, utan att förebygga problem genom att ge alla anställda oavsett ålder bästa förutsättningar att bidra till att uppfylla företagets mål. Age management har beskrivits av den finske forskaren Juhani Ilmarinen på följande sätt: 32 Age management kräver att man tar hänsyn till den anställdes ålder och tillåldersrelaterade faktorer i den dagliga verksamheten, i 32 Ilmarinen. J., Towards a longer Working Life, Ageing and the quality of worklife in the European Union.Helsingfors: Finnish Institute of Occupational Health 2006

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Arbetsmarknaden för de äldre

Arbetsmarknaden för de äldre Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/7 Arbetsmarknaden för de äldre Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet De åsikter som uttrycks i denna

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Kunskapssammanställning Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften Professor Dominique Anxo, docent Jonas Månsson samt civilekonom Ellinor Ivarsson Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm Pensionsåldern höjs Nya forskningsrön Åldersdiskriminering Vem orkar till 75? Lagar hindrar långt arbetsliv Testa din kunskap om ålder När är man gammal? Ålder&arbete ETT temamagasin FRÅN DU&JOBBET Gammal

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i arbetslivet Arbetsrapport 5 Gabriella Fägerlind Eva Ekelöf Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer G a b r i e

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

50+ i Europa En åldrande befolknings hälsa och ekonomi

50+ i Europa En åldrande befolknings hälsa och ekonomi 50+ i Europa En åldrande befolknings hälsa och ekonomi De första resultaten från en intervjuundersökning i tio länder Axel Börsch-Supan (projektkoordinator) Anders Klevmarken (redaktör) Forskningsprojektet

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och karens En rapport av Anna Hedborg Lagom är bäst. Varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

RÖRLIGHET FÖR ETT DYNAMISKT ARBETSLIV

RÖRLIGHET FÖR ETT DYNAMISKT ARBETSLIV VINNOVA RAPPORT VR 2007:9 RÖRLIGHET FÖR ETT DYNAMISKT ARBETSLIV Lärdomar från Dynamoprogrammet KJELL ÅKERLUND Titel: Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv Lärdomar från Dynamoprogrammet Författare: Kjell

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer