Utvärdering av Security Arena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Security Arena"

Transkript

1 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB

2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive summary 5 1. Inledning Bakgrund Vårt uppdrag Genomfört arbete Disposition av rapporten 9 2. Security Arena Bakgrund Målsättning och fokus Finansiering Inputadditionalitet Satsningens måluppfyllelse och ändamålsenlighet Måluppfyllelse Parternas förväntningar på Security Arena och uppfyllelsen av dessa Ändamålsenlighet och effekter Formen för satsningen Security Arenas arbetssätt Styrkor Samverkan mellan aktörer Projektnivå Administrationen Utmaningar Samverkan kan vidgas mellan flera aktörer Produktifiering Forskning eller utveckling? Engagemanget från KBM/MSB Administrationen Slutsatser och reflexioner Den sammanfattande bilden Reflexion Arenans nationella roll 26 Utvärdering av Security Arena i

4 5.2.2 Kompetens och deltagande aktörer Arenans finansiering Mål och styrning Slutsatser och frågor att arbeta vidare med 28 ii Utvärdering av Security Arena

5 Utvärdering av Security Arena Sammanfattning Security Arena, lokaliserad vid Lindholmen Science Park, är en arena med samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle som bedriver forskning och utveckling för att stärka förmågan att hantera kriser och förbättra samhällets möjligheter att klara allvarliga hot och störningar. Arbetet är indelat i teman som i sin tur består av olika projekt. Temaområdena är idag följande: Tema 1, Samhällskritiska transporter Tema 2, mobilt bredband för säkerhet i samhället Tema 3, Surveillance and early warnings Forskningstema, Metoder och system för robust och säker krishantering Samt Ramverk för samhällssäkerhet, ett temaöverskridande område för gemensamma utvecklings- och driftsmiljöer samt studieuppdrag. Efter att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bildades i början av 2009 övertog myndigheten åtagandena enligt det avtal som Arenan och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ingått. KBM/MSB har totalt investerat nära 60 miljoner kronor i de aktörer som är aktiva inom Arenan under perioden Ser man enbart till perioden , d v s fr o m när Arenan genom en förstudie började byggas upp har KBM/MSB totalt investerat nära 55 miljoner kronor, varav drygt 32 miljoner kronor gått till deltagande företag. Det finns dock krav om 1:3-finansiering, d v s att företagen själva bidrar in kind med en krona till var tredje krona de får från staten. För styrning av verksamheten finns dels övergripande mål och dels delmål där 2010 har satts som år för måluppfyllelse. De övergripande målen är att: Genom det etablerade Triple Helix-samarbetet bedriva forskning, teknikutveckling och metodutveckling som bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser. erbjuda aktörer på olika nivåer i krishanteringssystemet behovsstyrda och anpassningsbara verktyg och koncept som stödjer en gemensam lägesbild. utveckla koncept för framtida nya förmågor inom krishanteringssystemet. Detta har Security Arena så här långt lyckats väl med, och de har skapat en grund för ett fortsatt konstruktivt arbete. Sju av 12 delmål har uppfyllts redan, och två är på god väg att uppfyllas. Parterna vid Arenan upplever också att deras förväntningar i stort är uppfyllda och att resultaten t o m överstigit deras förväntningar. Faktorer som negativt har påverkat verksamheten har bl a varit bildandet av MSB med personalmobilitet etc till följd. Strukturförändringar inom näringslivet har till viss del påverkat verksamheten negativt. Det finns flera styrkor att lyfta fram vad gäller Security Arenas arbetsform. Exempelvis att samverkan mellan inblandade aktörer fungerar väl, att det är en neutral och öppen mötesplats, att samarbetet ger tillgång till kontakter, information och problemställningar utanför det egna området. En stor styrka i sammanhanget är framförallt överensstämmelsen mellan hur satsningen är tänkt att fungera, dess programlogik, samt hur parterna de facto uppfattar verksamheten. Utvärdering av Security Arena 3

6 Bland förbättringsutrymmen kan nämnas bättre omhändertagande av resultat och synergimöjligheter, smidigare finansieringsformer för projekten samt breddning av akademisk kompetens. En utgångspunkt för MSBs engagemang har varit att Security Arena ska vara en nationell arena. Åsikterna går isär om detta uppfyllts eller ej. En bredare sammansättning av aktörerna, breddning av den nyttjade kompetensen och framför allt att utöka med aktörer med säte utanför Västra Götaland skulle främja den nationella rollen. En av denna utvärderings uppgifter var att beskriva effekter som satsningen gett upphov till. Detta går svårligen att göra då verksamheten endast har pågått i tre år. Det finns dock resultat och första ordningens effekter som utgör goda indicier på att senare ordningens effekter på aktörerna i Triple Helix så småningom ska komma att utvecklas. Denna utvärdering har som syfte att förse MSB med underlag inför beslut om eventuellt fortsatta åtagande i Security Arena samt att initiera en lärprocess inom myndigheten. De frågor vi ser behöver arbetas vidare med inför ett fortsatt engagemang från MSB är att: Klargöra Security Arenas roll i innovationssystemet. Se över målbilden och vid behov revidera övergripande mål samt delmål. Se över finansieringsinstrumentet för att avgöra om det bör modifieras för att på bästa sätt uppnå optimala effekter. Bredda engagemanget från MSB för erfarenhetsutbyte mellan myndigheten och Security Arena samt för att kunna ta ett helhetsgrepp om krishanteringssystemet. Främja deltagande från flera akademiska discipliner, lärosäten och forskningsinstitut. 4 Utvärdering av Security Arena

7 Executive summary Security Arena is situated in Gothenburg, at Lindholmen Science Park. Co-operation at Security Arena is conducted in a Triple Helix-model between industry, academia and society. Partners include the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), Chalmers University of technology, the University of Gothenburg, Ericsson, Saab AB and AB Volvo. In addition, end users, teams of experts, and collaboration partners are involved in the projects. The R&D focus of the Arena is to improve disaster management skills and making society better equipped to deal with serious threats and disruptions. The work today is conducted within four themes, all including several projects: Transportation security: Research and development into greater security of supply chains, transports of dangerous goods and safer, more efficient transport flows. Mobile broadband for security in society: Research and development into how commercial communication technologies can give authorities better support for information distribution in emergencies. Surveillance and early warning: Research and development of technology for surveillance, detection of deviations and early warnings applied to critical facilities such as ports. Methods and systems for robust and secure crisis management: Research into methods and technologies for preventive crisis management, including data and information security. There is also a framework area concerning societal security. The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) was established in January 2009, replacing the Swedish Emergency Management Agency (KBM), the Swedish Rescue Services Agency and the Swedish National Board of Psychological Defence which were then all closed down. In accordance with the agreement between the two parties, MSB took over the responsibility of former KBM at the Arena. KBM/MSB have in total invested approximately 55 million SEK in Security Arena, out of which participating companies have received 32 million SEK. In order to receive funding, the companies have to contribute in kind in relation 1:3. The Arena has identified a number of overall objectives and sub-objectives which are to be reached at The overall objectives are: Conduct research, develop technology and methods through the established Triple Helix co-operation in order to strengthen society s ability to manage crises. Offer actors at different levels within the crisis management system needs-driven and adaptable tools and concepts supporting a mutual perception of situations. Develop concepts for future new abilities within the crisis management system. So far, seven sub-objectives have been fulfilled and another two are about to be fulfilled. Security Arena, thus, has managed well in establishing a foundation for continued constructive work. The partners at the Arena generally express satisfaction with what has been achieved, and results even exceed some of their initial expectations. Getting the new MSB agency started, with personnel mobility etc as a consequence, is one negative aspect that has been mentioned. Also, some structural changes in industries have affected work in a negative way. Utvärdering av Security Arena 5

8 There are several strong points in the way Security Arena is set up and works. The Arena is a neutral and open forum, and co-operation between participating actors works well and gives access to contacts, information and problem insights from other competence areas than one s own. An important strength is the consistency between how the Arena is supposed to function (its so-called programme theory) and how the Arena partners actually see it. Some needs for improvement have been identified. Results and possibilities of synergies could be taken care of in a better way, and project funding modes could be smoother. Several interviewees would like to see a broader scope of academic disciplines represented at the Arena. A starting point for the Arena has been to become a national player, as opposed to a regional one. Opinions differ whether this has been fulfilled or not. A broader set of partners and better utilization of existing competences would benefit the ambition of being an arena of national concern, and so would in particular incorporating more actors who are geographically situated outside the west coast region. One evaluation question concerned describing the effects of the work carried out by Security Arena. We argue that this is not yet possible, as the Arena only has been active since We have seen, however, many results and first degree effects that indicate good development possibilities for effects later on. The purpose of this evaluation is to provide MSB with input for a decision on continued future commitment in Security Arena, and also to initiate a learning process within MSB. With a view to a continued commitment, we consider that MSB need to deal with the following questions in depth: Clarify the role of Security Arena in the innovation system. Consider existing objectives, and if needed revise overall as well as sub-objectives. Give attention to the funding form with the purpose of deciding whether it needs to be modified in order to achieve optimal effects. Broaden the commitment from MSB, in order to exchange experiences between MSB and Security Arena and to be able to take a holistic view of the crisis management system. Promote and encourage participation from other academic disciplines, higher education institutions and research institutes. 6 Utvärdering av Security Arena

9 1. Inledning 1.1 Bakgrund Vid Lindholmen Science Park (LSP) återfinns Security Arena inom vilken ett antal parter bedriver forskning och utveckling som syftar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser och förbättra dess möjligheter att klara allvarliga hot och störningar. Förutom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och LSP deltar Chalmers tekniska högskola (CTH), Göteborgs universitet, AB Volvo, Saab AB och Ericsson AB som samarbetspartners. Samarbetet bedrivs enligt den s k Triple Helix-modellen, d v s i samverkan mellan samhälle, FoU-utförare och näringsliv. Arbetet är indelat i olika temaprojekt, vilka leds av representanter från parterna. Inom varje tema ansvarar en utsedd part, men samverkan med de andra partner sker i förekommande fall i ingående projekt. Dessa teman kan variera över tid och beslutas av ledningen för Security Arena, d v s Security Arenas styrgrupp. I dagsläget bedrivs arbetet inom följande temaområden som definierades av LSP och MSBs föregångare Krisberedskapsmyndigheten (KBM) vid Arenans start: Tema 1, Samhällskritiska transporter. Volvo Technology (VTEC) ansvarar för temaområdet. Tema 2, Mobilt bredband för säkerhet i samhället. Ericsson ansvarar för temaområdet. Tema 3, Surveillance and Early Warnings. Saab ansvarar för temaområdet. Forskningstema, Metoder och system för robust och säker krishantering. CTH, Institutionen för data- och informationsteknik ansvarar för temaområdet. Ramverk för samhällssäkerhet, temaöverskridande område för gemensamma utvecklings- och driftsmiljöer samt studieuppdrag. Inom detta tema verkar samtliga aktörer aktiva inom Security Arena. Inom varje tema genomförs projekt, som exempelvis farliga godstransporter, hamnsäkerhet, användning av kommersiella nät för samhällssäkerhet, teknik för avvikelsedetektering etc. Flera parter deltar i varje tema som leds av en partner. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) finansierade under åren Security Arena. KBM, Räddningsverket (SRV) och Styrelsen för psykologiskt försvar avvecklades för att bilda den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vid bildandet av den nya myndigheten övertog MSB ansvaret för avtalet med Security Arena, som gäller t o m Då gällande avtal snart löper ut önskar MSB utvärdera verksamheten för att få underlag för beslut om MSBs framtida engagemang i Security Arena. MSB har gett Faugert & Co Utvärdering i uppdrag att genomföra utvärderingen. 1.2 Vårt uppdrag Uppdraget har bestått i att ge MSB underlag för överväganden om fortsatta insatser efter Security Arenas roll i ett nationellt perspektiv är en viktig utgångspunkt för MSB som har rikstäckande intressen att tillgodose. Utvärderingen skall även kunna ligga till grund för arbetet med att åstadkomma en lärprocess från resultaten av satsningen, d v s att få ett ökat lärande inom MSB och LSP gällande formulering av mål, val av kriterier för beslut om projekt, hur program och projekt har följts upp, hur avslutade projekt har värderats samt hur resultat av projekt och program gjorts kända bland programmets intressenter. Andra ändamål med utvärderingen är, i rangordning, enligt förfrågningsunderlaget att: Utvärdering av Security Arena 7

10 Ge MSB återkoppling avseende satsningens ändamålsenlighet med avseende på skrivna avtal, eftersträvade mål och genomförande. På en övergripande nivå (ej i detalj) belysa hur formen för satsningen har fungerat. Ge MSB återkoppling på hur satsningen har fungerat ur respektive relevant parts och aktörs perspektiv. Genom tolkningsseminarium och slutlig rapport ge återkoppling till alla parter, inklusive medverkande företag, om programmens relevans för samhället och industrin och på de effekter som kan iakttas eller förväntas. Målgrupper för utvärderingen är primärt MSBs enhet för inriktning av forskning samt MSBs ledningsgrupp. Övriga parter vid Security Arena inklusive utförare inom akademi och industri är viktiga målgrupper, liksom andra intressenter och aktörer utanför satsningen. Utvärderingens huvudsakliga fokus har, i rangordning, varit att: Värdera satsningens måluppfyllelse (både explicita och implicita mål). Beskriva de olika effekter som satsningen och dess projekt givit upphov till, eller kan förväntas ge upphov till i ett längre tidsperspektiv. Beskriva de deltagande aktörernas och parternas uppfattningar om behovet av satsningen och hur den har genomförts. Utvärderingen har även, i rangordning, haft i uppgift att belysa: Formerna för satsningen och om de är fördelaktiga för MSB vid en eventuell fortsatt satsning eller om det finns andra kända alternativ som är mer fördelaktiga. Om resultat av teman eller delprojekt har bidragit till nytta för inblandade parter. Hur kombinationen av deltagande parter, aktörer och intressenter fungerat och om de täckt satsningens inriktning på ett adekvat sätt. Om forskningsmiljöer med tillräcklig storlek (kritisk massa) etablerats som en följd av programmet. 1.3 Genomfört arbete Arbetet har bestått av datainsamling i olika moment. Vi har genomfört dokumentstudier av avtal, förstudie, mötesprotokoll, marknadsutvecklingsanalyser, verksamhetsplaner, årsrapporter etc. Vi har också genomfört en finansieringsanalys baserad på uppgifter från Security Arena. I samråd med MSB gjordes ett urval av intervjupersoner. Totalt har 22 intervjuer genomförts med företrädare från akademi, industri och samhälle (se Bilaga A). De har representerat följande kategorier intressenter: Projektmedarbetare Projektledargrupp Styrgrupp Expertgruppsmedlemmar och slutanvändare Övriga intressenter/uppdragsgivare Utvärderingens preliminära resultat har även presenterats vid ett tolkningsseminarium på Security Arena den 13 oktober 2009 där deltagare från projektledargrupp samt MSB deltog. Utvärderingens resultat tolkades i en gemensam diskussion som utgör ett 8 Utvärdering av Security Arena

11 bidrag till utvärderingen och dess slutsatser. Efter tolkningsseminariet slutfördes denna slutrapport. 1.4 Disposition av rapporten Nästföljande kapitel, kapitel 2, inriktas på Security Arena och dess verksamhet utifrån behov, målsättningar och fokus samt hur finansieringen vid Arenan sker. Här används begreppet additionalitet som syftar på det eventuella mervärde som inte hade uppkommit om satsningen inte genomförts. I kapitel 3 redogörs för satsningens måluppfyllelse och ändamålsenlighet, effekter och parternas förväntningar. Kapitel 4 fokuseras på formen på satsningen, d v s Security Arenas arbetssätt samt styrkor och svagheter med detta. I kapitel 5 ges slutligen en sammanfattande bild samt slutsatser och reflexioner. Den intervjuguide som använts vid intervjuerna samt en lista över intervjupersoner återfinns i bilagor. 2. Security Arena 2.1 Bakgrund KBM var en myndighet med uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. KBM genomförde regelbundna FoU-utlysningar och hade en årlig FoU-budget som uppgick till c:a 70 miljoner kronor per år. Med tanke på att projekten mestadels var treåriga utlystes ungefär en tredjedel av budgeten varje år. Före Security Arenas tillkomst var den FoU som KBM finansierade tämligen samhällsinriktad och innefattade endast i relativt blygsam utsträckning tekniska frågeställningar. SRV finansierade å sin sida teknisk FoU på en tämligen tillämpad nivå och med en årlig budget om ungefär 30 miljoner kronor. MSB har en årlig FoU-budget om c:a 120 miljoner kronor. De ursprungliga tankarna bakom Security Arena kom från företag som såg en civil marknad för sina militära produkter. Med den logik företagen hade med sig från den militära sidan skulle de i en ideal värld ha önskat en civil motsvarighet till Försvarets Materielverk (FMV), d v s en enda stor kund. Eftersom den civila marknaden snarare består av ett antal (relativt FMV) små kunder, behövdes en annan arena för utveckling och marknadsföring av produkter anpassade för civila tillämpningar. LSP erbjöd en sådan miljö där många av de relevanta aktörerna redan fanns på plats och dessutom redan hade gjort en del insatser inom området. Även om det var aktörer och företag som verkade vid LSP som initierade Security Arena, växte den fram och konkretiserades i interaktion och dialog mellan KBMs olika råd (bl a näringslivsrådet) och LSPs arenor där synergier med redan etablerade arenor på LSP, t ex Safety Arena, diskuterades. Enheter inom KBM som var involverade var Krishanteringsenheten och Stabens strategiska funktion som samordnade initiativet, samt Forsknings-, Informationssamt Tekniska enheten. KBM såg här en möjlighet att bygga upp förutsättningarna för att skapa en gemensam lägesuppfattning samt en möjlighet att skapa ett Triple Helixforum för forskning och utveckling inom samhällssäkerhetsområdet samtidigt som industrin såg en möjlighet att sälja sina produkter. Avsikten var att Security Arena skulle tillhandahålla konceptuella lösningar för att möjliggöra en gemensam lägesuppfattning. Med tanke på KBMs fokus på finansiering av samhällsinriktad FoU och SRVs fokus på tillämpad teknisk FoU, kom Security Arena att läggas på en systemnivå mellan dessa två ytterligheter. Värt att notera är också att KBMs anslag till Security Arena kom från både FoU-budgeten (ca en tredjedel) och ca två tredjedelar från KBMs eget Utvärdering av Security Arena 9

12 7.5-anslag 1 från KBMs tekniska enhet. När finansieringen ur 7.5-anslaget överflyttades till tekniska enheten på KBM kom Security Arena att ses som en teknisk utvecklingsfråga. Under hösten 2005 och till och med mars 2006 genomfördes vid LSP en förstudie på uppdrag av KBM, vilken följdes av ett projekt som huvudsakligen genomfördes under andra halvåret Under åren finansierade KBM också ett projekt vid den i Security Arena främsta akademiska miljön, Chalmers Institution för data- och informationsteknik (CTH, D&IT) med ett forskningsanslag. Samma miljö fick dessutom 2006 ett ettårigt anslag som låg parallellt med ovannämnda 2006 års projekt. De två projekten som genomfördes 2006 (det vid LSP och det vid CTH, D&IT) hade en konstruktion mycket snarlik den som i maj 2007 stadfästes för perioden då KBM och LSP slöt ett treårigt ramavtal om samarbete i syfte att bedriva forskning, teknikutveckling och metodutveckling som bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser. Vid bildandet av MSB övertog den nya myndigheten, som tidigare nämnts, KBMs åtaganden enligt ramavtalet. 2.2 Målsättning och fokus Enligt dess verksamhetsplan 2 har Security Arena som vision att bidra till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser. De övergripande målsättningarna är att: Genom det etablerade Triple Helix-samarbetet bedriva forskning, teknikutveckling och metodutveckling som bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser. Erbjuda aktörer på olika nivåer i krishanteringssystemet behovsstyrda och anpassningsbara verktyg och koncept som stödjer en gemensam lägesbild. Verksamheten ska ha ett långsiktigt perspektiv med inriktning mot att i första hand utveckla koncept för framtida nya förmågor inom krishanteringssystemet. Inom ramen för konceptutvecklingen ryms även viss pilotverksamhet där relevanta användargrupper kan knytas till arbetet och på lämpliga sätt prova och utvärdera framtagna teknik- och metodkoncept. Koncepten skall utvecklas utifrån identifierade behov, vilket bl a säkerställs genom styrning från expertgrupper och genom att tillämpa beskrivningar och analyser som producerats av KBM/MSB. Med konceptutveckling avses i detta sammanhang i huvudsak utveckling i simulerad miljö, medan ett pilotprojekt innefattar prov och försök i verklig miljö. Industriparter, akademi och KBM/MSB ska tillsammans skapa möjligheter till en förbättrad sektoröverskridande gemensam lägesuppfattning vid krishantering. Behov av att knyta ytterligare forskningsgrenar inom samhällssäkerhetsområdet till Security Arena finns och i förekommande fall skall sådan verksamhet kunna startas upp. För den aktuella verksamhetsperioden ( ) har ett antal delmål utvecklats, där 2010 valts för målstyrningen. Målen är dels kopplade direkt till det arbete som skall utföras under avtalsperioden, men relaterar också till ingående parters intressen och till den generella verksamhetsutvecklingen på Security Arena. Den gemensamma nämnaren för samtliga delmål är att de på olika sätt syftar till att uppfylla de övergripande målformuleringarna och att stödja den beskrivna visionen. Delmålen är följande: Utöver de redan existerande nationella nyckelintressenterna är TeliaSonera, Försvarsmakten, SRV, SOS Alarm och Vägverket engagerade och verkar på Security Arena. 1 I dag s k 2.4-anslag, medel att utveckla samhällets krishanteringsförmåga. 2 Verksamhetsplan Security Arena , Lindholmen Science Park AB, Utvärdering av Security Arena

13 Ett nationellt tvärdisciplinärt forskningscentrum har etablerats med ett 30-tal forskare, som verkar inom relevanta forskningsområden inom samhällssäkerhetsområdet, i nära dialog med nyckelaktörerna. Teknik- och metodpiloter har genomförts. En organiserad seminarieverksamhet inom krisberedskapsområdet drivs inom ramen för Security Arena av LSP. Representanter för Security Arena deltar aktivt på nationella evenemang, t.ex. Mötesplats Krisberedskap. Resultat från Security Arena har påverkat beslut som höjer krishanteringsförmågan för aktörerna inom krishanteringssystemet. Målsättningen är att åtminstone tre aktörer (lokal, regional och nationell nivå) utnyttjar en utvecklad gemensam lägesbild i det dagliga arbetet. Resultat från Security Arena har legat till grund för nya affärsmöjligheter för de industriella aktörerna. Minst ett EU-projekt inom säkerhetsforskningsområdet koordineras av Security Arena. Security Arena deltar (har deltagit) i tre EU-projekt. Resultat från arbete inom Security Arena har påverkat det globala standardiseringsarbetet. Demonstrationer och piloter har förevisats på ITS (Intelligent Transport Systems) Världskongressen En internationell konferens för ett relevant delområde inom krisberedskapsområdet har etablerats och genomförs regelbundet. Vi återkommer i avsnitt 3.1 till måluppfyllelsen. 2.3 Finansiering Som nämnts ovan föregicks det treåriga ramavtalet av flera olika projekt som finansierades av KBM, varav det som bedrevs vid CTH, D&IT under åren är det äldsta. Under hösten 2005 och till och med mars 2006 genomfördes vid LSP en förstudie vari VTEC, Ericsson och CTH, D&IT deltog. I denna förstudie fanns inga krav på medfinansiering från deltagande företag. I LSPs fall gick en betydande del av anslaget till konsultstöd för att bygga upp verksamheten. Förstudien följdes under 2006 av ett uppstartsprojekt som hade en finansiell konstruktion snarlik det senare treåriga anslaget. Företagen medfinansierade i detta projekt de offentliga anslagen med ytterligare en tredjedel egna insatser, vilket de även gjort under perioden Figur 1 visar budgetfördelningen för KBMs/MSBs anslag under perioden , vilken har en annan struktur än de tidigare anslagen. Anslagsposterna utgörs av de fem delprojekten samt projektledning och basorganisation. Som synes var tanken att alla anslagsposter, förutom Forskning som ökar med en miljon kronor per år, ska vara konstant. Utvärdering av Security Arena 11

14 16 14 Miljoner kronor For skning Tema 3 Tema 2 Tema 1 Ramv. f. samhällssäkerhet Proj.ledn. & basorg Figur 1: Budgeterade anslag från KBM/MSB för perioden Figur 2 nedan visar utfallet för hela perioden Det kan här noteras att totalbudgetarna för 2007 och 2009 uppfyllts, medan mindre omfördelningar gjorts mellan anslagsposterna. Utfallet 2008 överträffade budget med 2,14 miljoner kronor genom ytterligare optionsmedel som det året erhölls från KBM Miljoner kronor Outnyttjat per sept For skning Tema 3 Tema 2 Tema 1 Ramv. f. samhällssäkerhet Proj.ledn. & basorg. Tidigare fin. från KBM Figur 2: Utfallet för anslag från KBM/MSB under perioden Det kan noteras att anslagsposten Forskning utbetalas direkt till CTH, medan övriga poster rekvireras av och utbetalas till LSP. LSP lägger sedan beställningar på industriparterna inom Tema 1 3. Deltagande företag är således mottagare av offentliga anslag, men under förutsättning att de själva satsar minst en tredjedel utöver anslaget de mottar från myndigheten. Oftast sker det i form av eget arbete, men även i form av tillhandahållande av materiel, utrustning, infrastruktur för prov och försök eller licenser etc. Totalfördelningen av anslagen från KBM/MSB framgår av Figur 3 som också visar vilka aktörer som erhållit anslag vilka år. Totalt för hela perioden ger det 12 Utvärdering av Security Arena

15 fördelningen som visas i Figur 4. Det projekt som bedrevs vid CTH, D&IT under åren , vilket totalt hade en finansiering om 4,4 miljoner kronor, kan inte anses vara en del av Security Arena (som inte existerade då projektet beviljades), men anses likväl vara relevant i detta sammanhang då det bidrog till uppbyggnaden av den för Arenan viktiga verksamheten vid CTH, D&IT. Totalt har KBM/MSB alltså investerat nära 60 miljoner kronor i de aktörer som verkar inom Security Arena, varav 19,5 miljoner kronor i forskning vid CTH. Exkluderas det tidigare nämnda projektet har KBM/MSB investerat nära 55 miljoner kronor i Security Arena, varav nära 15 miljoner kronor i forskning vid CTH Miljoner kronor CTH, D&IT LSP IVA CTH, Teknik & samh. Viktoriainstitutet Saab Er icsson VTEC Figur 3: Anslag per aktör per år för perioden IVA står för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CTH, Teknik & samh. för Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Avdelningen för teknik och samhälle (finansiering är anslag från ordinarie forskningsutlysningar). Miljoner kronor Figur 4: Totala anslag per aktör för perioden (CTHs finansiering är anslag från ordinarie forskningsutlysningar). Utvärdering av Security Arena 13

16 Den relativa fördelningen av anslagen från KBM/MSB på typ av mottagare framgår av Tabell 1 nedan Totalt Andel till företag [%] 0,0 0,0 30,1 65,5 62,9 60,0 50,0 55,1 Andel till UoH [%] 100,0 100,0 48,2 23,6 25,8 27,6 37,9 33,1 Andel till institut [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 Andel till IVA [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,4 Andel till LSP [%] 0,0 0,0 21,7 10,9 11,3 9,9 11,7 11,0 Tabell 1: Andel av anslagen från KBM/MSB fördelat på typ av mottagare. UoH står för universitet och högskola där finansieringen är anslag från ordinarie forskningsutlysningar. Den 3:1-finansiering som avkrävs företagen är ett minimum och enligt uppgift från LSP utgör detta en underskattning av deras satsningar, dels i och med att företagen sägs lägga ned betydligt mer tid än så och dels genom att de bidragit med kostsam utrustning till delprojektet Ramverk för samhällssäkerhet. Med fokus uteslutande på 3:1-finansieringen fördelas företagens insatser som framgår av Figur 5. Som synes deltog inte Saab under 2006 och Ericssons engagemang är avsevärt mycket mindre 2009 än tidigare år, vilket bara till del kompenserats av VTEC. Företagen har tillsammans satsat lite drygt 10,5 miljoner kronor under ,5 3,0 2,5 Miljoner kronor 2,0 1,5 1,0 Saab Er icsson VTEC 0,5 0, Figur 5: Företagens egna insatser. 2.4 Inputadditionalitet 3 Security Arena har i flera fall lyckats använda anslagen från KBM/MSB för att attrahera ytterligare finansiering till verksamheten. Genomförda projekt och projektansökningar kopplade till Security Arena: Under 2008 genomfördes det så kallade Quickwins-experimentet till vilket 2,4 miljoner kronor erhölls i ytterligare anslag. Detta anslag kom från KBM ( Med inputadditionalitet avses skapande av mervärde, i detta fall attraherande av ytterligare finansiering. 14 Utvärdering av Security Arena

17 kronor i ytterligare anslag), FMV ( kronor) samt den ideella Föreningen för Göteborgs försvar ( kronor). Dessa medel fördelades på Ericsson kronor, VTEC kronor, Saab kronor och LSP kronor. Under 2008 erhölls ett anslag från VINNOVA om kronor för en pilotstudie av samverkande nät för blåljus, vilken genomfördes av CTH, Teknik och samhälle. SETIF, Säkra och Effektiva Transport- och Informationsflöden kopplade till hamnar, Security Research 2007, technical area 4.3, tillsammans med VINNO- VA/FMV/KBM. (Genomfört projekt 2007) ESTRIP (Efficient and Secure Transport Chains Involving Ports), ansökan inom EUs sjunde ramprogram, tema Security. Genomförd ansökan SeGIMT (Serious Games for Incident Management Training). Ansökan inom EUs sjunde ramprogram, tema Security. Genomförd ansökan MASSIP (Maritime Secure Supply chains Involving Ports). Ansökan DHS-MDA 2008 (Genomförd ansökan 2008, erhållet ansökningsbidrag på kronor från KBM). PORTSEC (Main PORT SECurity including transport corridors and hinterland operations). EUs sjunde ramprogram, tema Security. Genomförd ansökan 2008, erhållet ansökningsbidrag på kronor från KBM. Som redan nämnts erhöll Security Arena 2,14 miljoner kronor i optionsmedel från KBM 2008, men dessa är redan inkluderade i figurerna ovan. Pågående projekt kopplade till Security Arena under perioden : I projektet Live Response finansierar SAFER 4 Viktoriainstitutets arbete med kronor 2008 och kronor FORWARD (Managing Emerging Threats in ICT Infrastructures), ICT Working Programme (Security Arena Lindholmen medverkar utan ersättning) FORESEC, ett Europeiskt foresight-projekt inom EUs sjunde ramprogram om europeisk säkerhet, dess drivkrafter, trender och scenarier. (Security Arena Lindholmen medverkar utan ersättning) Projekt under förhandling under hösten 2009: Inom FFI 5 deltar Security Arena i en ansökan om transporteffektivitet som om den beviljas leder till en intäkt om kronor under I EU-ansökan CBRNEmap som koordineras av Umeå universitet deltar Security Arena i en ansökan om att utveckla en roadmap för en CBRNE 6 -demonstrator som om den beviljas ska leda till en intäkt om c:a kronor för Security Arena. Denna ansökan kontraktsförhandlas för tillfället med Europeiska kommissionen. Prevention of Cargo Crimes, EU-projekt med Polisen Västra Götaland som koordinator. (Security Arena Lindholmen medverkar utan ersättning) Dessutom deltar Security Arena i följande ansökningar hösten 2009: 4 The Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers. 5 Programmet för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. 6 Chemicals (C), dangerous infectious material (B), radioactive material (RN) and explosives (E). Utvärdering av Security Arena 15

18 IDSET (Integration of data, systems, tools and equipment), Security Research call 3 (Security Arena Lindholmen medverkande part) SERMATT (Serious Games for Management Team Training), EUs sjunde ramprogram, Technology-Enhanced Learning. Security Arena Lindholmen är koordinator. 3. Satsningens måluppfyllelse och ändamålsenlighet 3.1 Måluppfyllelse Verksamheten i de olika temana tycks ha bedrivits i enlighet med de övergripande målen. Detta styrks av intervjupersonerna som ger uttryck för att arbetet genom de delprojekt de deltagit i bedrivs i målens riktning. Inom varje tema har ett antal projekt bedrivits. Projekten inkluderar behovsanalyser, konceptutveckling och genomförande av pilotprojekt. Till varje projekt har en expertgrupp av varierande storlek knutits. Nedan ges för varje tema exempel på projekt. Tema 1, Samhällskritiska transporter Pilotprojekt som Säkra och effektiva farligt godstransporter, Säkra och effektiva transporter genom hamn, Monitorering av farligt godstransporter i urban miljö har genomförts. Tema 2, Mobilt bredband för säkerhet i samhället Delprojekt som Möjligheter och begränsningar för myndighetssamverkan, Samverkan mellan myndighetsägda och publika nät, Krisberedskap tjänster för att minska konsekvenser av naturolyckor har genomförts. Här har även demonstratorer tagits fram. Tema 3, Surveillance and early warning Aktiviteter med fokus på krisberedskap i hamn: utveckling av Secure and Efficient Port Operations (SEPO), Video Analysis for Real-time Networked Awarness (VARNA) samt ett examensarbete om klocksynkronisering. Forskningstema 4, Metoder och system för robust och säker krishantering Forskningen vid Security Arena är tillämpad och inriktad på metoder och system för robust och säker krishantering där aspekter som säker och effektiv kommunikation, möjligheten att skapa en gemensam lägesförståelse för medverkande aktörer, säker krishanteringsmetodik samt användaranpassad informationshantering och presentation prioriteras. Utifrån årsrapporter finner vi att forskningsprojektet Mobila bredbandstjänster för myndighetsanvändare har bedrivits vid CTH med stöd av VINNOVA. Projektet har anknutit till pågående arbete inom tema 2, Mobilt bredband för säkerhet i samhället. Delprojekt har rört effektiva sätt att genomföra datainsamling, avvärjning av tillgänglighetsattacker mot webbpublikationer, kvantitativ uppskattning av säkerhet och säkerhetsförbättringar, användning av sensornätverk och dess säkerhetsbrister. Ramverk för samhällssäkerhet Aktiviteter som genomförts inkluderar tekniksamordning av utvecklingsmiljö, analys av gemensam lägesbild och interoperabilitet, marknadsutvecklingsanalys, bidrag till utveckling av Gula Boken STIL (metod- och teknikkoncept). Experimentet Quickwins (informationsdelning mellan civila aktörer och militär) har genomförts i samverkan med Försvarsmakten, NATO och Försvarets Materialverk. Spridande av resultat och erfarenheter har, utöver rapporter, skett genom deltagande i konferenser, seminarier och demonstrationer, både nationellt och internationellt. Till 16 Utvärdering av Security Arena

19 expertgrupperna blir ett flertal olika aktörer från olika delar av samhället, näringsliv och akademi inbjudna att delta, vilka i sin tur verkar för ytterligare spridning. Få av de intervjupersoner vi talat med tycks känna till själva målformuleringarna, men bedömer vid upplysande om vad de är, att målen alltjämt är relevanta. Det påpekas dock att det är viktigt att bygga upp forskning och att få en kunskapsförsörjning inom Arenan och mellan involverade parter oberoende av hur näringslivets behov ter sig. Metodutveckling uppfattas av näringslivsrepresentanter som särdeles viktigt: Teknik går att lösa, men metod släpar nästan alltid efter. Intervjupersoner från näringslivets upplever att en del av deras förväntningar och mål tog längre tid än beräknat att uppfylla, exempelvis nämns att de mål som involverar verksamhetsmänniskor, användare, tog längre tid än förväntat etc. Målstyrningen för delmålen är nämnts i avsnitt I tabellen nedan redovisas de delmål som vi bedömer helt/delvis är uppfyllda ()och de som inte är uppfyllda alls (-): Tabell 2: Uppfyllelse av delmål Delmål 1: Delmålet är delvis uppfyllt med undantaget att TeliaSonera och Vägverket ännu inte är engagerade vid Arenan. Vid tolkningsseminariet underströks att även andra relevanta myndighetsaktörer kan vara aktuella nu. Delmål 2: Ett nationellt tvärdisciplinärt forskningscentrum har inte uppnåtts. Dock har ett nationellt nätverk etablerats där bl a Umeå Universitet ingår. Delmål 3: är genomfört. Test- och metodpiloter tycks vara efterfrågade av myndigheter. Delmål 4: Seminarier ges kontinuerligt vid Arenan. Delmål 5: Representanter för Arenan deltar vid olika evenemang såsom konferenser och andra sammankomster. Delmål 6: Målet håller på att uppfyllas. Det pågår en förstudie tillsammans med MSBs lägescentral där koncept och resultat kan spridas ut i konkret verksamhet. Ambitionen är att prov- och försöksverksamhet i MSBs operativa miljö med koncept utvecklade på Arenan ska starta i början av Utvärdering av Security Arena 17

20 Delmål 7: Näringslivet har pekat på nya affärsmöjligheter. Utöver resultat som tagits tillbaka till den egna organisationen för produktifiering, pekar intervjupersoner från näringslivet t ex på att området blivit mer stadfäst i deras egen organisation, att behovsanalyser gjort att de arbetar bredare etc. Delmål 8: Arenan koordinerar ännu inget EU-projekt. Delmål 9: Arenan deltar i två EU-projekt idag (ett är under kontraktsförhandling) och målet kan anses vara delvis uppfyllt. Delmål 10: Målet är uppfyllt genom att deltagande företag och individer som tar med sig resultat som tagits fram inom Security Arena in i standardiseringsarbeten, på Europeisk nivå (CEN) och Internationell nivå (ISO). Standardiseringsarbeten har även i vissa fall prövats vid demonstrationer vid Security Arena. Delmål 11: ITS Världskongress genomfördes i september Arenan förevisade då demonstrationer och piloter. Delmål 12: Ingen internationell konferens har genomförts. Vid tolkningsseminariet diskuterades det målet utifrån både önskan att ha ett större återkommande forum att föra ut resultat kontra kostnad för dylika evenemang och andra vägar att gå. Då kostnaderna för en internationell konferens är mycket höga kan det vara idé att överväga kurser för kommuner, företag etc. Sammanfattningsvis kan vi se att majoriteten av delmålen har uppfyllts eller är på väg att uppfyllas. Samtidigt förtjänar det att återupprepas att dessa mål var satta för 2010, varför Security Arena har ett drygt år på sig innan ett slutgiltigt bokslut i detta avseende kan göras. 3.2 Parternas förväntningar på Security Arena och uppfyllelsen av dessa Helt naturligt har olika parter uttryckt olika motiv för att ingå i samarbetet och delta i verksamheten. Från näringslivets håll framhålls behovet av att påskynda produktifieringen och hitta nya kunder och att få stöd i utvecklingen av samhällssäkerhetslösningar. Akademin önskar utveckla kunskap, finna fora för industrinära forskning, få arbeta med skarpa industri- och samhällsproblem samt få finansiering av doktorander. Samhällets önskan är att finna sätt att utveckla metoder för att förbättra krishanteringssystemet, att teknisk utveckling omsätts i användning och att få fram resultat som leder vidare till vidare frågor och projekt. Flera intervjupersoner framhåller motiv som skapandet av kontaktnät och att lära känna rätt personer. Förväntningarna har till stor del uppfyllts och flera personer pekar på att resultaten överträffat förväntningarna samt att flera följdprojekt har föreslagits. Det finns även kommentarer om icke uppfyllda förväntningar även om de är i minoritet. Bland dessa nämns t ex samarbetet akademi-industri, som p g a att forskares och företags arbete bedrivs utifrån olika tidshorisonter och skilda drivkrafter, inte helt uppfyllt förväntningarna. Från ett par håll reses även frågan om forskningen kan ha varit lite för industrinära och kanske inte genererat tillräckligt mycket ny kunskap. Förändringarna i omvärlden har också påverkat och resulterat i en långsammare takt i arbetet än förväntat. Bl a resulterade tillblivelsen av MSB i personalomflyttningar i och med den nya organisationen, vilket påverkade Arenans verksamhet. Även förändringar i den industriella världen har påverkat, t ex Saabs köp av Ericsson Microwave Systems. Trots omvärldsförändringar och förändrade förväntningar, uttrycker majoriteten av alla intervjupersoner tillfredsställelse över sitt eget deltagande och de resultat som framkommit ur arbetet. Några kommentarer från intervjupersonerna: 18 Utvärdering av Security Arena

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Henry Ford Innovationsmekanism inom samhällssäkerhet Skånsk brandskyddsdag 14 september 2017 Utmaningar för den kommunala räddningstjänsten

Läs mer

Security Arena Lindholmen Samverkan för ett säkrare samhälle

Security Arena Lindholmen Samverkan för ett säkrare samhälle Security Arena Lindholmen Samverkan för ett säkrare samhälle Innehåll För ett säkrare samhälle 2 Nationell arena för stärkt säkerhet 4 Internationell arena 6 Arbetsmodell 7 Open Arena Innovation Session

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Forum för utbildning och forskningskommunikation

Forum för utbildning och forskningskommunikation Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Forum för utbildning och forskningskommunikation Diarienummer 2013-002562 Projektnummer 37439 Projekttid 2013-10-01 2015-10-31 Handläggare Projektledare

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead Regional growth through dynamic innovation systems Moa Eklund Energimyndigheten 28 april 2017 Först kort om Vinnova Om Vinnova 200 anställda Stockholm,

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Jaan Haabma Basesoft Open Systems AB jaan@basesoft.se www.basesoft.se Möjligheter Realisera nya behov / krav hos användare Finansiering

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan Göteborgs universitet Chalmers 2012-12-03 1(7) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsplan SAMMANFATTNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Säkerhetslösningar till smartmobil för oskyddade trafikanter jalp! Appen som ska skydda cyklister

Säkerhetslösningar till smartmobil för oskyddade trafikanter jalp! Appen som ska skydda cyklister Säkerhetslösningar till smartmobil för oskyddade trafikanter jalp! Appen som ska skydda cyklister SP-dagen 2016-03-02 TRANSPORT - DEN STORA OMSTÄLLNINGEN Stefan Candefjord Forskarassistent, Signaler och

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS 2013-02-07 Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet clas.herbring@msb.se MSB:s Uppdrag MSB har ansvar för frågor om skydd mot

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Teresa Åhman & Åsa Kyrk Gere, 22 november 2016 Syfte Informera om: Möjligheter inom transatlantiskt samarbete, pågående och planerade projekt Inspirera och

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response

Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response Research leaders involved Capability needs identified Ongoing projects Future funding possibilities Collaboration and cross disciplinary

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige Vad betyder utvärderingen för utvecklingen inför åttonde ramprogrammet? Arbetet inför FP8 Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige tillfört

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life

Utkast version 14.12.22. Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life Utkast version 14.12.22 Plattform för hållbar blå tillväxt Ansökan skrivarmedel Life 1 1. Plattform för hållbar blå tillväxt ÖstersjöInitiativet tillsammans med IVL ansöker om 150 000 i skrivarmedel för

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser Presentation på VINNOVA 2015-04-08 Tomas Åström Faugert &

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

FSPOS Strategisk plan

FSPOS Strategisk plan FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Strategisk plan 2018-2020 Version 0.95, 2017-03-31 Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND FSPOS 3 UTVÄRDERING AV FSPOS ARBETE 3 STRATEGIWORKSHOP

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Ett nytt sätt att skapa, ta hand om och sprida resultat. Lisa Hörnsten Friberg, FOI

Ett nytt sätt att skapa, ta hand om och sprida resultat. Lisa Hörnsten Friberg, FOI Ett nytt sätt att skapa, ta hand om och sprida resultat Lisa Hörnsten Friberg, FOI Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen Ett projekt inom 2:4 Krisberedskap Agenda Syfte Struktur Förutsättningar Ansvar

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN Lars Sjöström Director Future Business, Saab Aeronautics Almedalen 2 juli 2015 NOT EXPORT CONTROLLED NOT CLASSIFIED AGENDA Varför Flyg? Varför Brasilien? Vad kan ett samarbete

Läs mer