Utvärdering av Security Arena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Security Arena"

Transkript

1 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB

2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive summary 5 1. Inledning Bakgrund Vårt uppdrag Genomfört arbete Disposition av rapporten 9 2. Security Arena Bakgrund Målsättning och fokus Finansiering Inputadditionalitet Satsningens måluppfyllelse och ändamålsenlighet Måluppfyllelse Parternas förväntningar på Security Arena och uppfyllelsen av dessa Ändamålsenlighet och effekter Formen för satsningen Security Arenas arbetssätt Styrkor Samverkan mellan aktörer Projektnivå Administrationen Utmaningar Samverkan kan vidgas mellan flera aktörer Produktifiering Forskning eller utveckling? Engagemanget från KBM/MSB Administrationen Slutsatser och reflexioner Den sammanfattande bilden Reflexion Arenans nationella roll 26 Utvärdering av Security Arena i

4 5.2.2 Kompetens och deltagande aktörer Arenans finansiering Mål och styrning Slutsatser och frågor att arbeta vidare med 28 ii Utvärdering av Security Arena

5 Utvärdering av Security Arena Sammanfattning Security Arena, lokaliserad vid Lindholmen Science Park, är en arena med samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle som bedriver forskning och utveckling för att stärka förmågan att hantera kriser och förbättra samhällets möjligheter att klara allvarliga hot och störningar. Arbetet är indelat i teman som i sin tur består av olika projekt. Temaområdena är idag följande: Tema 1, Samhällskritiska transporter Tema 2, mobilt bredband för säkerhet i samhället Tema 3, Surveillance and early warnings Forskningstema, Metoder och system för robust och säker krishantering Samt Ramverk för samhällssäkerhet, ett temaöverskridande område för gemensamma utvecklings- och driftsmiljöer samt studieuppdrag. Efter att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bildades i början av 2009 övertog myndigheten åtagandena enligt det avtal som Arenan och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ingått. KBM/MSB har totalt investerat nära 60 miljoner kronor i de aktörer som är aktiva inom Arenan under perioden Ser man enbart till perioden , d v s fr o m när Arenan genom en förstudie började byggas upp har KBM/MSB totalt investerat nära 55 miljoner kronor, varav drygt 32 miljoner kronor gått till deltagande företag. Det finns dock krav om 1:3-finansiering, d v s att företagen själva bidrar in kind med en krona till var tredje krona de får från staten. För styrning av verksamheten finns dels övergripande mål och dels delmål där 2010 har satts som år för måluppfyllelse. De övergripande målen är att: Genom det etablerade Triple Helix-samarbetet bedriva forskning, teknikutveckling och metodutveckling som bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser. erbjuda aktörer på olika nivåer i krishanteringssystemet behovsstyrda och anpassningsbara verktyg och koncept som stödjer en gemensam lägesbild. utveckla koncept för framtida nya förmågor inom krishanteringssystemet. Detta har Security Arena så här långt lyckats väl med, och de har skapat en grund för ett fortsatt konstruktivt arbete. Sju av 12 delmål har uppfyllts redan, och två är på god väg att uppfyllas. Parterna vid Arenan upplever också att deras förväntningar i stort är uppfyllda och att resultaten t o m överstigit deras förväntningar. Faktorer som negativt har påverkat verksamheten har bl a varit bildandet av MSB med personalmobilitet etc till följd. Strukturförändringar inom näringslivet har till viss del påverkat verksamheten negativt. Det finns flera styrkor att lyfta fram vad gäller Security Arenas arbetsform. Exempelvis att samverkan mellan inblandade aktörer fungerar väl, att det är en neutral och öppen mötesplats, att samarbetet ger tillgång till kontakter, information och problemställningar utanför det egna området. En stor styrka i sammanhanget är framförallt överensstämmelsen mellan hur satsningen är tänkt att fungera, dess programlogik, samt hur parterna de facto uppfattar verksamheten. Utvärdering av Security Arena 3

6 Bland förbättringsutrymmen kan nämnas bättre omhändertagande av resultat och synergimöjligheter, smidigare finansieringsformer för projekten samt breddning av akademisk kompetens. En utgångspunkt för MSBs engagemang har varit att Security Arena ska vara en nationell arena. Åsikterna går isär om detta uppfyllts eller ej. En bredare sammansättning av aktörerna, breddning av den nyttjade kompetensen och framför allt att utöka med aktörer med säte utanför Västra Götaland skulle främja den nationella rollen. En av denna utvärderings uppgifter var att beskriva effekter som satsningen gett upphov till. Detta går svårligen att göra då verksamheten endast har pågått i tre år. Det finns dock resultat och första ordningens effekter som utgör goda indicier på att senare ordningens effekter på aktörerna i Triple Helix så småningom ska komma att utvecklas. Denna utvärdering har som syfte att förse MSB med underlag inför beslut om eventuellt fortsatta åtagande i Security Arena samt att initiera en lärprocess inom myndigheten. De frågor vi ser behöver arbetas vidare med inför ett fortsatt engagemang från MSB är att: Klargöra Security Arenas roll i innovationssystemet. Se över målbilden och vid behov revidera övergripande mål samt delmål. Se över finansieringsinstrumentet för att avgöra om det bör modifieras för att på bästa sätt uppnå optimala effekter. Bredda engagemanget från MSB för erfarenhetsutbyte mellan myndigheten och Security Arena samt för att kunna ta ett helhetsgrepp om krishanteringssystemet. Främja deltagande från flera akademiska discipliner, lärosäten och forskningsinstitut. 4 Utvärdering av Security Arena

7 Executive summary Security Arena is situated in Gothenburg, at Lindholmen Science Park. Co-operation at Security Arena is conducted in a Triple Helix-model between industry, academia and society. Partners include the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), Chalmers University of technology, the University of Gothenburg, Ericsson, Saab AB and AB Volvo. In addition, end users, teams of experts, and collaboration partners are involved in the projects. The R&D focus of the Arena is to improve disaster management skills and making society better equipped to deal with serious threats and disruptions. The work today is conducted within four themes, all including several projects: Transportation security: Research and development into greater security of supply chains, transports of dangerous goods and safer, more efficient transport flows. Mobile broadband for security in society: Research and development into how commercial communication technologies can give authorities better support for information distribution in emergencies. Surveillance and early warning: Research and development of technology for surveillance, detection of deviations and early warnings applied to critical facilities such as ports. Methods and systems for robust and secure crisis management: Research into methods and technologies for preventive crisis management, including data and information security. There is also a framework area concerning societal security. The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) was established in January 2009, replacing the Swedish Emergency Management Agency (KBM), the Swedish Rescue Services Agency and the Swedish National Board of Psychological Defence which were then all closed down. In accordance with the agreement between the two parties, MSB took over the responsibility of former KBM at the Arena. KBM/MSB have in total invested approximately 55 million SEK in Security Arena, out of which participating companies have received 32 million SEK. In order to receive funding, the companies have to contribute in kind in relation 1:3. The Arena has identified a number of overall objectives and sub-objectives which are to be reached at The overall objectives are: Conduct research, develop technology and methods through the established Triple Helix co-operation in order to strengthen society s ability to manage crises. Offer actors at different levels within the crisis management system needs-driven and adaptable tools and concepts supporting a mutual perception of situations. Develop concepts for future new abilities within the crisis management system. So far, seven sub-objectives have been fulfilled and another two are about to be fulfilled. Security Arena, thus, has managed well in establishing a foundation for continued constructive work. The partners at the Arena generally express satisfaction with what has been achieved, and results even exceed some of their initial expectations. Getting the new MSB agency started, with personnel mobility etc as a consequence, is one negative aspect that has been mentioned. Also, some structural changes in industries have affected work in a negative way. Utvärdering av Security Arena 5

8 There are several strong points in the way Security Arena is set up and works. The Arena is a neutral and open forum, and co-operation between participating actors works well and gives access to contacts, information and problem insights from other competence areas than one s own. An important strength is the consistency between how the Arena is supposed to function (its so-called programme theory) and how the Arena partners actually see it. Some needs for improvement have been identified. Results and possibilities of synergies could be taken care of in a better way, and project funding modes could be smoother. Several interviewees would like to see a broader scope of academic disciplines represented at the Arena. A starting point for the Arena has been to become a national player, as opposed to a regional one. Opinions differ whether this has been fulfilled or not. A broader set of partners and better utilization of existing competences would benefit the ambition of being an arena of national concern, and so would in particular incorporating more actors who are geographically situated outside the west coast region. One evaluation question concerned describing the effects of the work carried out by Security Arena. We argue that this is not yet possible, as the Arena only has been active since We have seen, however, many results and first degree effects that indicate good development possibilities for effects later on. The purpose of this evaluation is to provide MSB with input for a decision on continued future commitment in Security Arena, and also to initiate a learning process within MSB. With a view to a continued commitment, we consider that MSB need to deal with the following questions in depth: Clarify the role of Security Arena in the innovation system. Consider existing objectives, and if needed revise overall as well as sub-objectives. Give attention to the funding form with the purpose of deciding whether it needs to be modified in order to achieve optimal effects. Broaden the commitment from MSB, in order to exchange experiences between MSB and Security Arena and to be able to take a holistic view of the crisis management system. Promote and encourage participation from other academic disciplines, higher education institutions and research institutes. 6 Utvärdering av Security Arena

9 1. Inledning 1.1 Bakgrund Vid Lindholmen Science Park (LSP) återfinns Security Arena inom vilken ett antal parter bedriver forskning och utveckling som syftar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser och förbättra dess möjligheter att klara allvarliga hot och störningar. Förutom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och LSP deltar Chalmers tekniska högskola (CTH), Göteborgs universitet, AB Volvo, Saab AB och Ericsson AB som samarbetspartners. Samarbetet bedrivs enligt den s k Triple Helix-modellen, d v s i samverkan mellan samhälle, FoU-utförare och näringsliv. Arbetet är indelat i olika temaprojekt, vilka leds av representanter från parterna. Inom varje tema ansvarar en utsedd part, men samverkan med de andra partner sker i förekommande fall i ingående projekt. Dessa teman kan variera över tid och beslutas av ledningen för Security Arena, d v s Security Arenas styrgrupp. I dagsläget bedrivs arbetet inom följande temaområden som definierades av LSP och MSBs föregångare Krisberedskapsmyndigheten (KBM) vid Arenans start: Tema 1, Samhällskritiska transporter. Volvo Technology (VTEC) ansvarar för temaområdet. Tema 2, Mobilt bredband för säkerhet i samhället. Ericsson ansvarar för temaområdet. Tema 3, Surveillance and Early Warnings. Saab ansvarar för temaområdet. Forskningstema, Metoder och system för robust och säker krishantering. CTH, Institutionen för data- och informationsteknik ansvarar för temaområdet. Ramverk för samhällssäkerhet, temaöverskridande område för gemensamma utvecklings- och driftsmiljöer samt studieuppdrag. Inom detta tema verkar samtliga aktörer aktiva inom Security Arena. Inom varje tema genomförs projekt, som exempelvis farliga godstransporter, hamnsäkerhet, användning av kommersiella nät för samhällssäkerhet, teknik för avvikelsedetektering etc. Flera parter deltar i varje tema som leds av en partner. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) finansierade under åren Security Arena. KBM, Räddningsverket (SRV) och Styrelsen för psykologiskt försvar avvecklades för att bilda den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vid bildandet av den nya myndigheten övertog MSB ansvaret för avtalet med Security Arena, som gäller t o m Då gällande avtal snart löper ut önskar MSB utvärdera verksamheten för att få underlag för beslut om MSBs framtida engagemang i Security Arena. MSB har gett Faugert & Co Utvärdering i uppdrag att genomföra utvärderingen. 1.2 Vårt uppdrag Uppdraget har bestått i att ge MSB underlag för överväganden om fortsatta insatser efter Security Arenas roll i ett nationellt perspektiv är en viktig utgångspunkt för MSB som har rikstäckande intressen att tillgodose. Utvärderingen skall även kunna ligga till grund för arbetet med att åstadkomma en lärprocess från resultaten av satsningen, d v s att få ett ökat lärande inom MSB och LSP gällande formulering av mål, val av kriterier för beslut om projekt, hur program och projekt har följts upp, hur avslutade projekt har värderats samt hur resultat av projekt och program gjorts kända bland programmets intressenter. Andra ändamål med utvärderingen är, i rangordning, enligt förfrågningsunderlaget att: Utvärdering av Security Arena 7

10 Ge MSB återkoppling avseende satsningens ändamålsenlighet med avseende på skrivna avtal, eftersträvade mål och genomförande. På en övergripande nivå (ej i detalj) belysa hur formen för satsningen har fungerat. Ge MSB återkoppling på hur satsningen har fungerat ur respektive relevant parts och aktörs perspektiv. Genom tolkningsseminarium och slutlig rapport ge återkoppling till alla parter, inklusive medverkande företag, om programmens relevans för samhället och industrin och på de effekter som kan iakttas eller förväntas. Målgrupper för utvärderingen är primärt MSBs enhet för inriktning av forskning samt MSBs ledningsgrupp. Övriga parter vid Security Arena inklusive utförare inom akademi och industri är viktiga målgrupper, liksom andra intressenter och aktörer utanför satsningen. Utvärderingens huvudsakliga fokus har, i rangordning, varit att: Värdera satsningens måluppfyllelse (både explicita och implicita mål). Beskriva de olika effekter som satsningen och dess projekt givit upphov till, eller kan förväntas ge upphov till i ett längre tidsperspektiv. Beskriva de deltagande aktörernas och parternas uppfattningar om behovet av satsningen och hur den har genomförts. Utvärderingen har även, i rangordning, haft i uppgift att belysa: Formerna för satsningen och om de är fördelaktiga för MSB vid en eventuell fortsatt satsning eller om det finns andra kända alternativ som är mer fördelaktiga. Om resultat av teman eller delprojekt har bidragit till nytta för inblandade parter. Hur kombinationen av deltagande parter, aktörer och intressenter fungerat och om de täckt satsningens inriktning på ett adekvat sätt. Om forskningsmiljöer med tillräcklig storlek (kritisk massa) etablerats som en följd av programmet. 1.3 Genomfört arbete Arbetet har bestått av datainsamling i olika moment. Vi har genomfört dokumentstudier av avtal, förstudie, mötesprotokoll, marknadsutvecklingsanalyser, verksamhetsplaner, årsrapporter etc. Vi har också genomfört en finansieringsanalys baserad på uppgifter från Security Arena. I samråd med MSB gjordes ett urval av intervjupersoner. Totalt har 22 intervjuer genomförts med företrädare från akademi, industri och samhälle (se Bilaga A). De har representerat följande kategorier intressenter: Projektmedarbetare Projektledargrupp Styrgrupp Expertgruppsmedlemmar och slutanvändare Övriga intressenter/uppdragsgivare Utvärderingens preliminära resultat har även presenterats vid ett tolkningsseminarium på Security Arena den 13 oktober 2009 där deltagare från projektledargrupp samt MSB deltog. Utvärderingens resultat tolkades i en gemensam diskussion som utgör ett 8 Utvärdering av Security Arena

11 bidrag till utvärderingen och dess slutsatser. Efter tolkningsseminariet slutfördes denna slutrapport. 1.4 Disposition av rapporten Nästföljande kapitel, kapitel 2, inriktas på Security Arena och dess verksamhet utifrån behov, målsättningar och fokus samt hur finansieringen vid Arenan sker. Här används begreppet additionalitet som syftar på det eventuella mervärde som inte hade uppkommit om satsningen inte genomförts. I kapitel 3 redogörs för satsningens måluppfyllelse och ändamålsenlighet, effekter och parternas förväntningar. Kapitel 4 fokuseras på formen på satsningen, d v s Security Arenas arbetssätt samt styrkor och svagheter med detta. I kapitel 5 ges slutligen en sammanfattande bild samt slutsatser och reflexioner. Den intervjuguide som använts vid intervjuerna samt en lista över intervjupersoner återfinns i bilagor. 2. Security Arena 2.1 Bakgrund KBM var en myndighet med uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. KBM genomförde regelbundna FoU-utlysningar och hade en årlig FoU-budget som uppgick till c:a 70 miljoner kronor per år. Med tanke på att projekten mestadels var treåriga utlystes ungefär en tredjedel av budgeten varje år. Före Security Arenas tillkomst var den FoU som KBM finansierade tämligen samhällsinriktad och innefattade endast i relativt blygsam utsträckning tekniska frågeställningar. SRV finansierade å sin sida teknisk FoU på en tämligen tillämpad nivå och med en årlig budget om ungefär 30 miljoner kronor. MSB har en årlig FoU-budget om c:a 120 miljoner kronor. De ursprungliga tankarna bakom Security Arena kom från företag som såg en civil marknad för sina militära produkter. Med den logik företagen hade med sig från den militära sidan skulle de i en ideal värld ha önskat en civil motsvarighet till Försvarets Materielverk (FMV), d v s en enda stor kund. Eftersom den civila marknaden snarare består av ett antal (relativt FMV) små kunder, behövdes en annan arena för utveckling och marknadsföring av produkter anpassade för civila tillämpningar. LSP erbjöd en sådan miljö där många av de relevanta aktörerna redan fanns på plats och dessutom redan hade gjort en del insatser inom området. Även om det var aktörer och företag som verkade vid LSP som initierade Security Arena, växte den fram och konkretiserades i interaktion och dialog mellan KBMs olika råd (bl a näringslivsrådet) och LSPs arenor där synergier med redan etablerade arenor på LSP, t ex Safety Arena, diskuterades. Enheter inom KBM som var involverade var Krishanteringsenheten och Stabens strategiska funktion som samordnade initiativet, samt Forsknings-, Informationssamt Tekniska enheten. KBM såg här en möjlighet att bygga upp förutsättningarna för att skapa en gemensam lägesuppfattning samt en möjlighet att skapa ett Triple Helixforum för forskning och utveckling inom samhällssäkerhetsområdet samtidigt som industrin såg en möjlighet att sälja sina produkter. Avsikten var att Security Arena skulle tillhandahålla konceptuella lösningar för att möjliggöra en gemensam lägesuppfattning. Med tanke på KBMs fokus på finansiering av samhällsinriktad FoU och SRVs fokus på tillämpad teknisk FoU, kom Security Arena att läggas på en systemnivå mellan dessa två ytterligheter. Värt att notera är också att KBMs anslag till Security Arena kom från både FoU-budgeten (ca en tredjedel) och ca två tredjedelar från KBMs eget Utvärdering av Security Arena 9

12 7.5-anslag 1 från KBMs tekniska enhet. När finansieringen ur 7.5-anslaget överflyttades till tekniska enheten på KBM kom Security Arena att ses som en teknisk utvecklingsfråga. Under hösten 2005 och till och med mars 2006 genomfördes vid LSP en förstudie på uppdrag av KBM, vilken följdes av ett projekt som huvudsakligen genomfördes under andra halvåret Under åren finansierade KBM också ett projekt vid den i Security Arena främsta akademiska miljön, Chalmers Institution för data- och informationsteknik (CTH, D&IT) med ett forskningsanslag. Samma miljö fick dessutom 2006 ett ettårigt anslag som låg parallellt med ovannämnda 2006 års projekt. De två projekten som genomfördes 2006 (det vid LSP och det vid CTH, D&IT) hade en konstruktion mycket snarlik den som i maj 2007 stadfästes för perioden då KBM och LSP slöt ett treårigt ramavtal om samarbete i syfte att bedriva forskning, teknikutveckling och metodutveckling som bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser. Vid bildandet av MSB övertog den nya myndigheten, som tidigare nämnts, KBMs åtaganden enligt ramavtalet. 2.2 Målsättning och fokus Enligt dess verksamhetsplan 2 har Security Arena som vision att bidra till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser. De övergripande målsättningarna är att: Genom det etablerade Triple Helix-samarbetet bedriva forskning, teknikutveckling och metodutveckling som bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser. Erbjuda aktörer på olika nivåer i krishanteringssystemet behovsstyrda och anpassningsbara verktyg och koncept som stödjer en gemensam lägesbild. Verksamheten ska ha ett långsiktigt perspektiv med inriktning mot att i första hand utveckla koncept för framtida nya förmågor inom krishanteringssystemet. Inom ramen för konceptutvecklingen ryms även viss pilotverksamhet där relevanta användargrupper kan knytas till arbetet och på lämpliga sätt prova och utvärdera framtagna teknik- och metodkoncept. Koncepten skall utvecklas utifrån identifierade behov, vilket bl a säkerställs genom styrning från expertgrupper och genom att tillämpa beskrivningar och analyser som producerats av KBM/MSB. Med konceptutveckling avses i detta sammanhang i huvudsak utveckling i simulerad miljö, medan ett pilotprojekt innefattar prov och försök i verklig miljö. Industriparter, akademi och KBM/MSB ska tillsammans skapa möjligheter till en förbättrad sektoröverskridande gemensam lägesuppfattning vid krishantering. Behov av att knyta ytterligare forskningsgrenar inom samhällssäkerhetsområdet till Security Arena finns och i förekommande fall skall sådan verksamhet kunna startas upp. För den aktuella verksamhetsperioden ( ) har ett antal delmål utvecklats, där 2010 valts för målstyrningen. Målen är dels kopplade direkt till det arbete som skall utföras under avtalsperioden, men relaterar också till ingående parters intressen och till den generella verksamhetsutvecklingen på Security Arena. Den gemensamma nämnaren för samtliga delmål är att de på olika sätt syftar till att uppfylla de övergripande målformuleringarna och att stödja den beskrivna visionen. Delmålen är följande: Utöver de redan existerande nationella nyckelintressenterna är TeliaSonera, Försvarsmakten, SRV, SOS Alarm och Vägverket engagerade och verkar på Security Arena. 1 I dag s k 2.4-anslag, medel att utveckla samhällets krishanteringsförmåga. 2 Verksamhetsplan Security Arena , Lindholmen Science Park AB, Utvärdering av Security Arena

13 Ett nationellt tvärdisciplinärt forskningscentrum har etablerats med ett 30-tal forskare, som verkar inom relevanta forskningsområden inom samhällssäkerhetsområdet, i nära dialog med nyckelaktörerna. Teknik- och metodpiloter har genomförts. En organiserad seminarieverksamhet inom krisberedskapsområdet drivs inom ramen för Security Arena av LSP. Representanter för Security Arena deltar aktivt på nationella evenemang, t.ex. Mötesplats Krisberedskap. Resultat från Security Arena har påverkat beslut som höjer krishanteringsförmågan för aktörerna inom krishanteringssystemet. Målsättningen är att åtminstone tre aktörer (lokal, regional och nationell nivå) utnyttjar en utvecklad gemensam lägesbild i det dagliga arbetet. Resultat från Security Arena har legat till grund för nya affärsmöjligheter för de industriella aktörerna. Minst ett EU-projekt inom säkerhetsforskningsområdet koordineras av Security Arena. Security Arena deltar (har deltagit) i tre EU-projekt. Resultat från arbete inom Security Arena har påverkat det globala standardiseringsarbetet. Demonstrationer och piloter har förevisats på ITS (Intelligent Transport Systems) Världskongressen En internationell konferens för ett relevant delområde inom krisberedskapsområdet har etablerats och genomförs regelbundet. Vi återkommer i avsnitt 3.1 till måluppfyllelsen. 2.3 Finansiering Som nämnts ovan föregicks det treåriga ramavtalet av flera olika projekt som finansierades av KBM, varav det som bedrevs vid CTH, D&IT under åren är det äldsta. Under hösten 2005 och till och med mars 2006 genomfördes vid LSP en förstudie vari VTEC, Ericsson och CTH, D&IT deltog. I denna förstudie fanns inga krav på medfinansiering från deltagande företag. I LSPs fall gick en betydande del av anslaget till konsultstöd för att bygga upp verksamheten. Förstudien följdes under 2006 av ett uppstartsprojekt som hade en finansiell konstruktion snarlik det senare treåriga anslaget. Företagen medfinansierade i detta projekt de offentliga anslagen med ytterligare en tredjedel egna insatser, vilket de även gjort under perioden Figur 1 visar budgetfördelningen för KBMs/MSBs anslag under perioden , vilken har en annan struktur än de tidigare anslagen. Anslagsposterna utgörs av de fem delprojekten samt projektledning och basorganisation. Som synes var tanken att alla anslagsposter, förutom Forskning som ökar med en miljon kronor per år, ska vara konstant. Utvärdering av Security Arena 11

14 16 14 Miljoner kronor For skning Tema 3 Tema 2 Tema 1 Ramv. f. samhällssäkerhet Proj.ledn. & basorg Figur 1: Budgeterade anslag från KBM/MSB för perioden Figur 2 nedan visar utfallet för hela perioden Det kan här noteras att totalbudgetarna för 2007 och 2009 uppfyllts, medan mindre omfördelningar gjorts mellan anslagsposterna. Utfallet 2008 överträffade budget med 2,14 miljoner kronor genom ytterligare optionsmedel som det året erhölls från KBM Miljoner kronor Outnyttjat per sept For skning Tema 3 Tema 2 Tema 1 Ramv. f. samhällssäkerhet Proj.ledn. & basorg. Tidigare fin. från KBM Figur 2: Utfallet för anslag från KBM/MSB under perioden Det kan noteras att anslagsposten Forskning utbetalas direkt till CTH, medan övriga poster rekvireras av och utbetalas till LSP. LSP lägger sedan beställningar på industriparterna inom Tema 1 3. Deltagande företag är således mottagare av offentliga anslag, men under förutsättning att de själva satsar minst en tredjedel utöver anslaget de mottar från myndigheten. Oftast sker det i form av eget arbete, men även i form av tillhandahållande av materiel, utrustning, infrastruktur för prov och försök eller licenser etc. Totalfördelningen av anslagen från KBM/MSB framgår av Figur 3 som också visar vilka aktörer som erhållit anslag vilka år. Totalt för hela perioden ger det 12 Utvärdering av Security Arena

15 fördelningen som visas i Figur 4. Det projekt som bedrevs vid CTH, D&IT under åren , vilket totalt hade en finansiering om 4,4 miljoner kronor, kan inte anses vara en del av Security Arena (som inte existerade då projektet beviljades), men anses likväl vara relevant i detta sammanhang då det bidrog till uppbyggnaden av den för Arenan viktiga verksamheten vid CTH, D&IT. Totalt har KBM/MSB alltså investerat nära 60 miljoner kronor i de aktörer som verkar inom Security Arena, varav 19,5 miljoner kronor i forskning vid CTH. Exkluderas det tidigare nämnda projektet har KBM/MSB investerat nära 55 miljoner kronor i Security Arena, varav nära 15 miljoner kronor i forskning vid CTH Miljoner kronor CTH, D&IT LSP IVA CTH, Teknik & samh. Viktoriainstitutet Saab Er icsson VTEC Figur 3: Anslag per aktör per år för perioden IVA står för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CTH, Teknik & samh. för Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Avdelningen för teknik och samhälle (finansiering är anslag från ordinarie forskningsutlysningar). Miljoner kronor Figur 4: Totala anslag per aktör för perioden (CTHs finansiering är anslag från ordinarie forskningsutlysningar). Utvärdering av Security Arena 13

16 Den relativa fördelningen av anslagen från KBM/MSB på typ av mottagare framgår av Tabell 1 nedan Totalt Andel till företag [%] 0,0 0,0 30,1 65,5 62,9 60,0 50,0 55,1 Andel till UoH [%] 100,0 100,0 48,2 23,6 25,8 27,6 37,9 33,1 Andel till institut [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 Andel till IVA [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,4 Andel till LSP [%] 0,0 0,0 21,7 10,9 11,3 9,9 11,7 11,0 Tabell 1: Andel av anslagen från KBM/MSB fördelat på typ av mottagare. UoH står för universitet och högskola där finansieringen är anslag från ordinarie forskningsutlysningar. Den 3:1-finansiering som avkrävs företagen är ett minimum och enligt uppgift från LSP utgör detta en underskattning av deras satsningar, dels i och med att företagen sägs lägga ned betydligt mer tid än så och dels genom att de bidragit med kostsam utrustning till delprojektet Ramverk för samhällssäkerhet. Med fokus uteslutande på 3:1-finansieringen fördelas företagens insatser som framgår av Figur 5. Som synes deltog inte Saab under 2006 och Ericssons engagemang är avsevärt mycket mindre 2009 än tidigare år, vilket bara till del kompenserats av VTEC. Företagen har tillsammans satsat lite drygt 10,5 miljoner kronor under ,5 3,0 2,5 Miljoner kronor 2,0 1,5 1,0 Saab Er icsson VTEC 0,5 0, Figur 5: Företagens egna insatser. 2.4 Inputadditionalitet 3 Security Arena har i flera fall lyckats använda anslagen från KBM/MSB för att attrahera ytterligare finansiering till verksamheten. Genomförda projekt och projektansökningar kopplade till Security Arena: Under 2008 genomfördes det så kallade Quickwins-experimentet till vilket 2,4 miljoner kronor erhölls i ytterligare anslag. Detta anslag kom från KBM ( Med inputadditionalitet avses skapande av mervärde, i detta fall attraherande av ytterligare finansiering. 14 Utvärdering av Security Arena

17 kronor i ytterligare anslag), FMV ( kronor) samt den ideella Föreningen för Göteborgs försvar ( kronor). Dessa medel fördelades på Ericsson kronor, VTEC kronor, Saab kronor och LSP kronor. Under 2008 erhölls ett anslag från VINNOVA om kronor för en pilotstudie av samverkande nät för blåljus, vilken genomfördes av CTH, Teknik och samhälle. SETIF, Säkra och Effektiva Transport- och Informationsflöden kopplade till hamnar, Security Research 2007, technical area 4.3, tillsammans med VINNO- VA/FMV/KBM. (Genomfört projekt 2007) ESTRIP (Efficient and Secure Transport Chains Involving Ports), ansökan inom EUs sjunde ramprogram, tema Security. Genomförd ansökan SeGIMT (Serious Games for Incident Management Training). Ansökan inom EUs sjunde ramprogram, tema Security. Genomförd ansökan MASSIP (Maritime Secure Supply chains Involving Ports). Ansökan DHS-MDA 2008 (Genomförd ansökan 2008, erhållet ansökningsbidrag på kronor från KBM). PORTSEC (Main PORT SECurity including transport corridors and hinterland operations). EUs sjunde ramprogram, tema Security. Genomförd ansökan 2008, erhållet ansökningsbidrag på kronor från KBM. Som redan nämnts erhöll Security Arena 2,14 miljoner kronor i optionsmedel från KBM 2008, men dessa är redan inkluderade i figurerna ovan. Pågående projekt kopplade till Security Arena under perioden : I projektet Live Response finansierar SAFER 4 Viktoriainstitutets arbete med kronor 2008 och kronor FORWARD (Managing Emerging Threats in ICT Infrastructures), ICT Working Programme (Security Arena Lindholmen medverkar utan ersättning) FORESEC, ett Europeiskt foresight-projekt inom EUs sjunde ramprogram om europeisk säkerhet, dess drivkrafter, trender och scenarier. (Security Arena Lindholmen medverkar utan ersättning) Projekt under förhandling under hösten 2009: Inom FFI 5 deltar Security Arena i en ansökan om transporteffektivitet som om den beviljas leder till en intäkt om kronor under I EU-ansökan CBRNEmap som koordineras av Umeå universitet deltar Security Arena i en ansökan om att utveckla en roadmap för en CBRNE 6 -demonstrator som om den beviljas ska leda till en intäkt om c:a kronor för Security Arena. Denna ansökan kontraktsförhandlas för tillfället med Europeiska kommissionen. Prevention of Cargo Crimes, EU-projekt med Polisen Västra Götaland som koordinator. (Security Arena Lindholmen medverkar utan ersättning) Dessutom deltar Security Arena i följande ansökningar hösten 2009: 4 The Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers. 5 Programmet för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. 6 Chemicals (C), dangerous infectious material (B), radioactive material (RN) and explosives (E). Utvärdering av Security Arena 15

18 IDSET (Integration of data, systems, tools and equipment), Security Research call 3 (Security Arena Lindholmen medverkande part) SERMATT (Serious Games for Management Team Training), EUs sjunde ramprogram, Technology-Enhanced Learning. Security Arena Lindholmen är koordinator. 3. Satsningens måluppfyllelse och ändamålsenlighet 3.1 Måluppfyllelse Verksamheten i de olika temana tycks ha bedrivits i enlighet med de övergripande målen. Detta styrks av intervjupersonerna som ger uttryck för att arbetet genom de delprojekt de deltagit i bedrivs i målens riktning. Inom varje tema har ett antal projekt bedrivits. Projekten inkluderar behovsanalyser, konceptutveckling och genomförande av pilotprojekt. Till varje projekt har en expertgrupp av varierande storlek knutits. Nedan ges för varje tema exempel på projekt. Tema 1, Samhällskritiska transporter Pilotprojekt som Säkra och effektiva farligt godstransporter, Säkra och effektiva transporter genom hamn, Monitorering av farligt godstransporter i urban miljö har genomförts. Tema 2, Mobilt bredband för säkerhet i samhället Delprojekt som Möjligheter och begränsningar för myndighetssamverkan, Samverkan mellan myndighetsägda och publika nät, Krisberedskap tjänster för att minska konsekvenser av naturolyckor har genomförts. Här har även demonstratorer tagits fram. Tema 3, Surveillance and early warning Aktiviteter med fokus på krisberedskap i hamn: utveckling av Secure and Efficient Port Operations (SEPO), Video Analysis for Real-time Networked Awarness (VARNA) samt ett examensarbete om klocksynkronisering. Forskningstema 4, Metoder och system för robust och säker krishantering Forskningen vid Security Arena är tillämpad och inriktad på metoder och system för robust och säker krishantering där aspekter som säker och effektiv kommunikation, möjligheten att skapa en gemensam lägesförståelse för medverkande aktörer, säker krishanteringsmetodik samt användaranpassad informationshantering och presentation prioriteras. Utifrån årsrapporter finner vi att forskningsprojektet Mobila bredbandstjänster för myndighetsanvändare har bedrivits vid CTH med stöd av VINNOVA. Projektet har anknutit till pågående arbete inom tema 2, Mobilt bredband för säkerhet i samhället. Delprojekt har rört effektiva sätt att genomföra datainsamling, avvärjning av tillgänglighetsattacker mot webbpublikationer, kvantitativ uppskattning av säkerhet och säkerhetsförbättringar, användning av sensornätverk och dess säkerhetsbrister. Ramverk för samhällssäkerhet Aktiviteter som genomförts inkluderar tekniksamordning av utvecklingsmiljö, analys av gemensam lägesbild och interoperabilitet, marknadsutvecklingsanalys, bidrag till utveckling av Gula Boken STIL (metod- och teknikkoncept). Experimentet Quickwins (informationsdelning mellan civila aktörer och militär) har genomförts i samverkan med Försvarsmakten, NATO och Försvarets Materialverk. Spridande av resultat och erfarenheter har, utöver rapporter, skett genom deltagande i konferenser, seminarier och demonstrationer, både nationellt och internationellt. Till 16 Utvärdering av Security Arena

19 expertgrupperna blir ett flertal olika aktörer från olika delar av samhället, näringsliv och akademi inbjudna att delta, vilka i sin tur verkar för ytterligare spridning. Få av de intervjupersoner vi talat med tycks känna till själva målformuleringarna, men bedömer vid upplysande om vad de är, att målen alltjämt är relevanta. Det påpekas dock att det är viktigt att bygga upp forskning och att få en kunskapsförsörjning inom Arenan och mellan involverade parter oberoende av hur näringslivets behov ter sig. Metodutveckling uppfattas av näringslivsrepresentanter som särdeles viktigt: Teknik går att lösa, men metod släpar nästan alltid efter. Intervjupersoner från näringslivets upplever att en del av deras förväntningar och mål tog längre tid än beräknat att uppfylla, exempelvis nämns att de mål som involverar verksamhetsmänniskor, användare, tog längre tid än förväntat etc. Målstyrningen för delmålen är nämnts i avsnitt I tabellen nedan redovisas de delmål som vi bedömer helt/delvis är uppfyllda ()och de som inte är uppfyllda alls (-): Tabell 2: Uppfyllelse av delmål Delmål 1: Delmålet är delvis uppfyllt med undantaget att TeliaSonera och Vägverket ännu inte är engagerade vid Arenan. Vid tolkningsseminariet underströks att även andra relevanta myndighetsaktörer kan vara aktuella nu. Delmål 2: Ett nationellt tvärdisciplinärt forskningscentrum har inte uppnåtts. Dock har ett nationellt nätverk etablerats där bl a Umeå Universitet ingår. Delmål 3: är genomfört. Test- och metodpiloter tycks vara efterfrågade av myndigheter. Delmål 4: Seminarier ges kontinuerligt vid Arenan. Delmål 5: Representanter för Arenan deltar vid olika evenemang såsom konferenser och andra sammankomster. Delmål 6: Målet håller på att uppfyllas. Det pågår en förstudie tillsammans med MSBs lägescentral där koncept och resultat kan spridas ut i konkret verksamhet. Ambitionen är att prov- och försöksverksamhet i MSBs operativa miljö med koncept utvecklade på Arenan ska starta i början av Utvärdering av Security Arena 17

20 Delmål 7: Näringslivet har pekat på nya affärsmöjligheter. Utöver resultat som tagits tillbaka till den egna organisationen för produktifiering, pekar intervjupersoner från näringslivet t ex på att området blivit mer stadfäst i deras egen organisation, att behovsanalyser gjort att de arbetar bredare etc. Delmål 8: Arenan koordinerar ännu inget EU-projekt. Delmål 9: Arenan deltar i två EU-projekt idag (ett är under kontraktsförhandling) och målet kan anses vara delvis uppfyllt. Delmål 10: Målet är uppfyllt genom att deltagande företag och individer som tar med sig resultat som tagits fram inom Security Arena in i standardiseringsarbeten, på Europeisk nivå (CEN) och Internationell nivå (ISO). Standardiseringsarbeten har även i vissa fall prövats vid demonstrationer vid Security Arena. Delmål 11: ITS Världskongress genomfördes i september Arenan förevisade då demonstrationer och piloter. Delmål 12: Ingen internationell konferens har genomförts. Vid tolkningsseminariet diskuterades det målet utifrån både önskan att ha ett större återkommande forum att föra ut resultat kontra kostnad för dylika evenemang och andra vägar att gå. Då kostnaderna för en internationell konferens är mycket höga kan det vara idé att överväga kurser för kommuner, företag etc. Sammanfattningsvis kan vi se att majoriteten av delmålen har uppfyllts eller är på väg att uppfyllas. Samtidigt förtjänar det att återupprepas att dessa mål var satta för 2010, varför Security Arena har ett drygt år på sig innan ett slutgiltigt bokslut i detta avseende kan göras. 3.2 Parternas förväntningar på Security Arena och uppfyllelsen av dessa Helt naturligt har olika parter uttryckt olika motiv för att ingå i samarbetet och delta i verksamheten. Från näringslivets håll framhålls behovet av att påskynda produktifieringen och hitta nya kunder och att få stöd i utvecklingen av samhällssäkerhetslösningar. Akademin önskar utveckla kunskap, finna fora för industrinära forskning, få arbeta med skarpa industri- och samhällsproblem samt få finansiering av doktorander. Samhällets önskan är att finna sätt att utveckla metoder för att förbättra krishanteringssystemet, att teknisk utveckling omsätts i användning och att få fram resultat som leder vidare till vidare frågor och projekt. Flera intervjupersoner framhåller motiv som skapandet av kontaktnät och att lära känna rätt personer. Förväntningarna har till stor del uppfyllts och flera personer pekar på att resultaten överträffat förväntningarna samt att flera följdprojekt har föreslagits. Det finns även kommentarer om icke uppfyllda förväntningar även om de är i minoritet. Bland dessa nämns t ex samarbetet akademi-industri, som p g a att forskares och företags arbete bedrivs utifrån olika tidshorisonter och skilda drivkrafter, inte helt uppfyllt förväntningarna. Från ett par håll reses även frågan om forskningen kan ha varit lite för industrinära och kanske inte genererat tillräckligt mycket ny kunskap. Förändringarna i omvärlden har också påverkat och resulterat i en långsammare takt i arbetet än förväntat. Bl a resulterade tillblivelsen av MSB i personalomflyttningar i och med den nya organisationen, vilket påverkade Arenans verksamhet. Även förändringar i den industriella världen har påverkat, t ex Saabs köp av Ericsson Microwave Systems. Trots omvärldsförändringar och förändrade förväntningar, uttrycker majoriteten av alla intervjupersoner tillfredsställelse över sitt eget deltagande och de resultat som framkommit ur arbetet. Några kommentarer från intervjupersonerna: 18 Utvärdering av Security Arena

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning

Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning 2011-06-30 Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning Evaluation of Environmentally oriented automotive research Tomas Åström, Petra Salino och Tommy Jansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

VA 2011:07. Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

VA 2011:07. Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem VINNOVA Analys VA 2011:07 Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem Faugert & Co Utvärdering AB - Technopolis group Titel : Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem Författare:

Läs mer

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet

Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet Rapport 2012:04 Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet Ett exempel på flernivåstyrning i praktiken Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera hur de regionala kompetensplattformarna

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer