Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -"

Transkript

1 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar på att sträckan börjar närma sig det kapacitetstaket, vissa dagar har man redan nått taket. Trafikmängderna minskar ju längre västerut man kommer. Men problemen på Hjuviksvägen beror idag inte i första hand på trafikmängden i sig utan på att antalet korsningar på sträckan drar ner kapaciteten och på att trafiken från färjorna kommer pulsartat. Dock kommer trafikmängderna inom en tioårsperiod att vara så stora längs framför allt de östra delarna av Hjuviksvägen att kapacitetstaket nås. Bebyggelsen ligger nära Hjuviksvägen på båda sidorna, främst väster om Hällsviksvägen. Detta innebär att det inte finns något fysiskt utrymme för några större framkomlighetsåtgärder om inte ett flertal fastigheter löses in. Vid Hästevik har bilister norrifrån företräde gentemot bilister som kommer från färjan. Detta innebär att trafikströmmen från färjan och Hjuviks Bryggväg får stanna upp vid stora flöden norrifrån i korsningarna. Funktionsanalys Hjuviksvägen med omnejd Boende som ansluter Hjuviksvägen från Flyghamnsvägen i Gossbydalscirkulationen har mycket svårt att ta sig ut på Gösta Fraenkels väg, då trafikmängderna är stora i snittet. Under sker inflyttning i ca 600 bostäder i Amhult. Flertalet av dessa kommer att trafikmatas via cirkulationsplatsen i Gossbydal. Detta innebär att trafiken från Hjuviksvägen kommer att drabbas av ännu längre köer eftersom de måste lämna företräde i cirkulationen. Då Gösta Fraenkels väg redan idag har närapå fullt utnyttjad kapacitet under maxtimman innebär den ökade trafikmängden i framtiden att rusningstiden kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod på såväl morgonen som eftermiddagen. Det har tidigare utretts om det kan vara möjligt att leda personbilstrafik och kollektivtrafik mellan bostadsområdena i Hällsvik och Hjuvik. I så fall skulle antalet korsningspunkter på Hjuviksvägen kunna minskas och därmed kapaciteten ökas. Hällsviksområdet har tidigare till stor del varit ett fritidshusområde. Området har tillåtits permanentbebyggas och förtätas utan att någon plan för trafikförsörjning antagits. Att leda ner genomfartstrafik på dessa gator är inte rimligt då ett stort antal hus skulle behöva lösas in. Områdena i Hjuvik och Östra Hjuvik har samma karaktär som Hällsvik. Hjuviks Bryggväg har dock en bättre standard in till hamnen där bussarna vänder, men i övrigt är gatorna små och underdimensionerade. 3 Detta tillsammans med topografin medger inte en sammankoppling mellan områdena utan att göra stora intrång i naturmiljön. 3.2 Trafikutveckling Generell trafikutveckling Vägverket och SIKA, Statens institut för kommunikationsanalyser, har tagit fram prognoser för framtida transportefterfrågan. De bygger bland annat på prognoser för socioekonomiska variabler. Främst grundas trafikutvecklingsprognoserna på utveckling av folkmängd, bruttonationalprodukt (BNP), disponibel inkomst samt sysselsättning. Den årliga trafikökningen för Göteborgsregionen beräknas fram till år 2010 uppgå till 2,5-3% enligt SIKA. I nuvarande prognos beräknas personbilstrafiken öka med 39% under perioden och lastbilstrafiken med motsvarande 35%. Mellan åren beräknas ökningen uppgå till 68% för både person- och lastbilstrafiken. Prognosmodellerna baseras på att trafiken har fri framkomlighet på sträckorna, dvs att det inte uppstår köer långa tider

2 Trots att den politiska viljan är att den faktiska trafikutvecklingen ska ligga under SIKAs prognoser, visar utförda trafikmätningar att trafiken på Hjuviksvägen har ökat med nästan 5% per år mellan 1998 och Nya räkningar tyder dock på att ökningstakten har minskat, till ca 2,5% mellan 2003 och Det främsta skälet till den minskade trafikökningen är troligtvis kapacitetsbristen på Hjuviksvägen. Skälen till trafikökningen bedöms vara ökad arbetspendling, högre biltäthet och växande befolkningstal beroende på omvandlingen av fritidshus till helårsbostäder. Biltätheten inom Öckerö kommun är lägre än i andra kustområden kring Göteborg men bedöms öka snabbare än i Göteborgsregionen som helhet de närmaste åren. Däremot har områdena Hjuvik/Hästevik/Hällsvik redan en mycket hög biltäthet, vilket kan medföra att den del av den normala trafikökningen som baseras på ökat bilinnehav dämpas. Trafikökningen på väg 155 mellan cirkulationen vid Gossbydal och Lilla Varholmen bedöms utifrån detta underlag samt förväntad bostadsutveckling att bli i enlighet med, eller något under, SIKAs prognoser. Kollektivtrafik Kollektivresandet i Torslanda är idag endast ca 12%, Göteborg i genomsnitt ligger på ca 24% (Nulägesanalys K2020) Bussarnas största problem är att de inte kommer fram utan sitter fast i samma köer som biltrafiken. De har svårt att komma ut från Hjuviks Bryggväg och vid högtrafik kan de även ha svårt att ta sig ut från hållplatserna. Kollektivtrafiken i området måste bli bättre och ett flertal utredningar pågår i dagsläget. I de långtgående planerna finns diskussioner på kollektivtrafik på egen bana, på sikt spårbunden trafik från Amhult mot Göteborg. Separata kollektivstråk är positiva för det framtida resandet samt avgörande för att minska trängselproblemen på infartslederna mot Göteborg i framtiden. På kortare sikt planeras en bussterminal vid Amhult som anläggs i samband med byggandet av Amhult etapp 2. De flesta bussar som trafikerar västra Hisingen kan komma att angöra terminalen Funktionsanalys Alternativa kollektivstråk med knutpunkter, utdrag ur strukturstudien, Västra Hisingen Beräknade trafikmängder 2010, ÅDT (Årsdygnstrafi k).

3 I samband med att en stor inflyttning sker till Amhult försöker Stadsbyggnadskontoret m fl skapa en kampanj för att få människor att åka mera kollektivt. Det är då viktigt att det finns en god tillgänglighet till kollektivtrafiken med framför allt hög turtäthet. Problemet är att kollektivtrafiken idag har begränsad kapacitet i de centrala delarna av stan. Med nuvarande infrastruktur i innerstaden och strategi för kollektivtrafiken finns därför begränsade möjligheter att öka trafikomfattningen för att möta ett ökat resande. Behov av framtida kollektivtrafi k Trafiken på Hjuviksvägen kommer att fortsätta öka, vilket även innebär att köerna kommer att växa och tidsperioderna med långa köer ( rusningstrafik ) kommer att bli längre. Storleken på trafikökningen avgörs av både en naturlig ökning samt bebyggelseutvecklingen. Ett räkneexempel har utförs för att påvisa nödvändigheten av en tätare busstrafik. Samma uppräkningsfaktor har använts för att räkna upp trafiken som den reella trafikökningen har påvisat mellan , enligt Vägverkets mätningar (2,6%/år). Detta är en uppräkning något under SIKAs generella prognos (3,0%/år). Resultatet av räkneexemplet visar att om köerna ska kunna hålla sig på samma nivå som i dagsläget, under maxtimmen, behövs 2-3 extra bussturer som går fulla. Om i stället hela den beräknade trafikökningen omsätts i biltrafik kommer köerna på Hjuviksvägen teoretiskt att vara ca 1100 meter längre under maxtimmen. Då detta inte är fysiskt möjligt kommer maxtimmen att sträcka sig över en längre period i stället. För att ytterligare minska trafikflödet med 10% under maxtimmen behöver totalt 4-5 nya bussturer sättas in under förutsättning att samtliga går med fullt passagerarantal. För att de centrala bussterminalerna ska klara av en ökad kollektivtrafik bör linjesträckningarna ses över i framtiden. I vägutredningen för väg 155 delen västra Hisingen- Öckerö kommun är trafiksiffror för 2025 beräknade för Hjuviksvägen, både i alternativen att färjetrafiken behålls och att en ny bro med ny led byggs. I det förstnämnda alternativet kommer trafiken att öka kontinuerligt fram till Hjuviksvägen måste då byggas ut för att klara de ökade trafikmängerna. Om en ny Öckeröled byggs över Hästeviksberget kommer trafiken på Hjuviksvägen minska under några år för att sedan öka igen, främst på de östra delarna. Det är främst en ökad bostadsexploatering som gör att trafiken kommer att öka på Hjuviksvägen. Vägverkets mätning 2001 ÅDT Vägverkets mätning 2005 (Resultat av två mätningstillfällen) ÅDT Procentuel ökning /år ,60% Räkna upp med samma faktor till 2009 ÅDT Ökning av antal fordon Antag 1,2 personer/bil Antag 10% reser under maxtimme (Observera att denna siffran är ökningen) För att ökningen av biltrafiken skall vara 0 under maxtimmen krävs 180/80 extra bussar: Anm. ÅDT:n ökar ändå med fordon/dygn, dock ej under maxtimmen Totalt för att stanna trafikutvecklingen krävs: Om inga nya bussar sätts in kommer köerna på Hjuviksvägen att öka med 150 (ökningen antal fordon) x (5+2,5) m öster om Gossbydal, under maxtimmen Om man utöver ökningen av trafiken vill minska dagens trafikflöde med 10% krävs 2,3+134x1,2/80 Totalt över dygnet krävs 22,5+1340x1.2/ pers. 180 pers 2,3 nya bussar 22,5 nya bussar fördelade över dygnet 1125 m 4-5 nya bussar under maxtimmen 43 nya bussar Räkneexempel för att påvisa behov av utökad kollektivtrafik. Trafi kökning 2,6%, samma som åren Funktionsanalys

4 byggnadsnämnden i Göteborg beslutat om att inga detaljplaner för nya bostäder får upprättas i områden väster om Amhult och Flyghamnsvägen tills dess att Hjuviksvägen har blivit åtgärdad med avseende på framkomligheten. förstudier och arbetsplaner kräver. Åtgärder som kräver flera års planering anses i det här läget inte vara rimliga att genomföra. Om beslut fattas att en ny Öckeröled inte kommer att byggas kan detta beslut komma att omvärderas. Beräknade trafi kmängder 2025 enligt vägutredning, Alternativ: Nollalternativ Beräknade trafi kmängder 2025 enligt vägutredning, Alternativ: Ny bro. 3.3 Bostadsutveckling I anslutning till Gossbydal/ Gösta Fraenkels väg sker idag en stor nybyggnation på ca bostäder (Amhultområdet). Ungefär 600 av dessa kommer att ledas via Gossbydalsrondellen ut på väg 155. Den direkt genererade trafiken därav förväntas bli ungefär fordon/dygn fram till år Med anledning av den kraftigt ökade trafiken och de problem som härmed har uppstått längs väg 155 har Om trafiksituationen på Hjuviksvägen radikalt förbättras, genom en bättre framkomlighet längs Hjuviksvägen eller en ny Öckeröled, finns det möjligheter att förtäta västra Hisingen ytterligare. Dels vill man bebygga det gamla militärområdet söder om Hjuviksvägen, mellan Hällsvik och Hjuvik och dels finns det vissa exploateringsmöjligheter i Hästeviksområdet. Om exploatering sker norr om Hjuviksvägen kan det på sikt även bli aktuellt med en vägförbindelse mellan Hästeviksområdet och Torslanda/Kongahällavägen. 3.4 Markanspråk Denna rapport syftar till att föreslå åtgärder som har en livslängd på ca 10 år och som innebär att Hjuviksvägen på den tiden inte ska bli mera belastad än idag. Dessa åtgärder ska främst riktas till att öka framkomligheten för kollektivtrafiken för att locka en större del av allmänheten att byta färdmedel. Bostadsbebyggelsen är på flera ställen belägen mycket nära Hjuviksvägen. På andra ställen är områdena intill vägen detaljplanelagda. Under utredningens gång har önskemål framkommit att de åtgärder som föreslås ska ta så lite mark som möjligt utanför befintligt vägområde i anspråk. Dels ur kostnadssynpunkt, man vill inte gärna lösa in privata fastigheter eller delar av dessa. Inte heller vill man tvingas till de långa handläggningstider som kommunens detaljplaneändringar eller Vägverkets S A M M A N F A T T N I N G Trafiken från färjorna kommer pulsartat, vilket påverkar trafikrytmen negativt, mer ju längre västerut man kommer. Det stora antalet korsningar och direktutfarter på sträckan stoppar upp trafikrytmen. Bussarna sitter fast i samma köer som bilarna. De har dessutom svårt att ta sig ut från Hjuviks Bryggväg. Byggnadsnämnden har beslutat att inga nya detaljplaner ska upprätas väster om Gossbydal innan trafiksituationen har förbättrats Funktionsanalys

5 4.1 Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen I samband med att den nu gällande trafikpolitiken formades (prop1997/98:56) uttalades krav på att i ökad utsträckning välja lösningar som nyttjar befintlig väg på ett mer effektivt sätt. I det sammanhanget rekommenderades att innan ny- och ombyggnad av väginfrastruktur föreslås skall alternativa lösningar analyseras och övervägas. Som ett led i detta tillämpas den s k fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen bör ses som ett allmänt förhållningssätt i åtgärdsanalyser för vägtransportsystemet och inte som en strikt modell som skall tillämpas i något specifikt planeringsskede. Den lanserades ursprungligen för att hushålla med investeringsmedel, men har utvecklats till en allmän planeringsprincip för hushållning av resurser och minskning av vägtransportsystemets negativa effekter. De fyra stegen innebär att åtgärder ska analyseras i följande ordning: Steg 1. Åtgärder som påverkar efterfrågan på transporter och val av transportsätt. Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på såväl transportsystemet som samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan eller föra över transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel. Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser Steg 2. Åtgärder som ger effektivare nyttjande av befintligt vägnät. Omfattar insatser inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till vägtransportsystemets olika komponenter för att använda befintligt vägnät mer effektivt, säkert och miljövänligt. Steg 3. Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintlig sträckning, t ex trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder. Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, t ex nya vägsträckningar. Principen bygger på ett transportslagsövergripande synsätt, men hanterar i första hand brister och problem inom vägtransportsystemet. En grundtanke är att åtgärder utanför vägtransportsystemet kan minska behovet av åtgärder inom vägtransportsystemet. I ett första steg ska därför åtgärder utanför vägtransportsystemet prövas. Därefter handlar principen i stor utsträckning om analys av åtgärder inom vägtransportsystemet. 4 Påverka transportbehov och val av transportsätt Utnyttja befintligt vägnät effektivare Begränsad utbyggnad Nyinvestering Vägverkets fyrstegsprincip

6 4.2 Åtgärdsförslag Steg 1 - Påverkan av transportbehov och val av transportsätt De åtgärder som beskrivs i följande text ligger i linje med det program för Aktivt trafikantstöd som togs fram av Trafikkontoret i Göteborg tillsammans med Vägverket och Västtrafik år Syftet med Aktivt trafikantstöd är att påverka resbeteendet; minska antalet resor, minska antalet ensamresor i bil, samtidigt som nåbarheten och människors valfrihet ökar. För att uppnå beteendeförändringar krävs ett omfattande och långvarigt samarbete med alla berörda organisationer och inte minst lokala krafter: kommunerna och regionala myndigheter, arbetsgivare, Västtrafik, lokala organisationer osv. Nedan följer en beskrivning av olika arbetsmetoder som kan tillämpas samt alternativ som kan minska resandebehov och val av transportsätt. De presenteras i enlighet med fyrstegsprincipen. Metoder Beteendepåverkan/ information Utöver att förändra förutsättningarna för resandet, krävs också bearbetning av målgruppen för att uppnå beteendeförändringar. Beteendepåverkan förutsätter ett gediget informationsarbete för att få gynnsam effekt. I en så komplex och omdebatterad fråga som förbindelserna på Västra Hisingen och till Norra skärgården bör man initialt gå ut till media och ge en beskrivning av beslutsprocesserna kring frågan. En sådan beskrivning kan omfatta vilka instanser som tar ställning till förslagen och vilka faktorer som vägs in vid beslut. Direktbearbetning med hjälp av telefon av de boende har visat sig ge goda effekter: 10 % av de som bearbetats har ändrat beteende. Just direktbearbetning ger goda möjligheter att öppna de boendes ögon för bl a kombinationsresor, t ex bil - buss, eller cykel samåkning. En sådan direktbearbetning skulle kunna genomföras inom det närmsta året, med hjälp av Västtrafik. Via kommunerna och media kan information effektivt nå ut till stora grupper samtidigt. Vad gäller Öckerö kommun finns även en unik möjlighet att informera vid färjorna. Många av informationsinsatser är till stor del beroende av vilka fysiska åtgärder, såsom breddning av vägar och förbättring för kollektivtrafiken, som beslutas. Alla insatser måste också synkroniseras med insatser i närliggande områden/projekt, såsom Amhult (inflyttning) och Volvo Torslanda (projekt Trafiksäkerhet). När de konkreta planerna tagit form kan även informationsinsatser och direktbearbetning planläggas tidsmässigt. Gemensamt för informationsinsatserna är att de sedan måste underhållas för att bibehålla och öka den positiva effekten. Arbetsgivare Arbetsgivarna är en viktig grupp när det gäller beteendepåverkan. Det handlar om att få arbetsgivarna att bidra till att påverka de anställda till ändrat beteende, dels genom information, men också genom att underlätta praktiskt och genom ersättningar och/eller belöningar. Exempel kan vara bil- och cykelpool på arbetsplatsen, konkreta insatser för att underlätta distansarbete, subventionering av kollektivtrafikresande, fördelaktiga parkeringar för samåkare mm. Att avstå från resa Distansarbete Distansarbete har enligt erfarenheter visat sig vara ett attraktivt alternativ för de som har relativt långt till arbetsplatsen. Det är svårt att avgöra hur många inom Torslanda som detta skulle vara intressant för, medan sannolikheten är stor att intresse finns i norra skärgården. På Öckerö fanns tidigare ett distanskontor med arbetsplatser för uthyrning. Ett par Volvo-bolag samt Ericsson Microwave var några av de som utnyttjade faciliteten. Efterfrågan fanns, men distanskontoret drevs i form av ett företag och lönsamheten visade sig inte vara tillräckligt stor, varför det lades ner. Bredband har byggts ut på öarna och möjliggjort för öborna att arbeta hemifrån med smidig uppkoppling. En bearbetning av arbetsgivare för att underlätta distansarbete från hemmet kan få gensvar redan på kort sikt. Kanske kan större arbetsgivare förmås att själva driva distanskontor eller -center med t ex möjlighet till telekonferens Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser

7 Att inte åka ensam i bil Cykel Längs med större delen av Hjuviksvägen/väg 155 finns redan i dag en cykelbana. Eftersom en majoritet av pendlarna i området pendlar in till centrala Göteborg är bedömningen att cykel, för de flesta, inte är ett realistiskt alternativ då sträckan är för lång. Cykling till och från kollektivtrafikens hållplatser bör dock uppmuntras och cykelparkeringar i anslutning till dessa bör ses över och förbättras. Se vidare under steg 3-åtgärder. Kollektivtrafi k Redan i dag finns utbyggd busstrafik till både Torslanda och Öckerö. Denna bör dock utökas och förbättras på olika sätt. Vid färjan går en taxegräns, vilket leder till att många väljer att gå på/av bussen där, för att inte fördyra resan. Det här innebär att det inte är så intressant med något större antal bussar som går med färjan, trots att detta skulle leda till en bekvämare resa för många öbor. Ett sätt att göra resan mer bekväm för de passagerare som väljer att gå på bussen efter/före färjeresan, och således åker med färjan som båtpassagerare, är att förbättra färjans passagerarutrymmen. Detta skulle vara möjligt att genomföra i takt med att färjorna renoveras, vilket påbörjas under hösten Västtrafik och Trafikkontoret tittar på möjligheterna till att anlägga pendelparkering vid Brännekulla förskola (Hästeviksrondellen) och vid Skutehagens skola. Se vidare under steg 3-åtgärder. En ytterligare morot till fördel för kollektivtrafiken är att övertala arbetsgivare att subventionera busskort. En sådan bearbetning av arbetsgivarna kan påbörjas redan under hösten Under steg 3-åtgärder finns en personfärja mellan Hönö och centrala Göteborg beskriven. Taxegränsen vid Lilla Varholmen innebär många på- och avstigande från färjan. Exempel på internetbaserad anslagstavla för samåkare, första sidan, från Lunds kommun. S A M Å K Samåkning Med ovanligt hög biltäthet i Torslanda och bilfärjan som flaskhals för öborna borde samåkning ha stor potential i området. Vad man kan bistå med för att understödja samåkning är att underlätta kontakt mellan potentiella samåkare genom anslagstavlor, fysiska eller internetbaserade. Arbetsgivare kan även bearbetas för att upplåta attraktiva p-platser för samåkare och på annat sätt uppmuntra samåkning. Genom ett lokalt trafikförordnande skulle det också vara möjligt att erbjuda bilister med en eller två passagerare att få förtur på färjan t ex i bussfilen. Det bör ligga inom en nära framtid att påbörja kontaktandet av berörda arbetsgivare, bl a med hjälp av de båda kommunernas näringslivssekreterare. På denna sida kan du registrera dig själv som intresserad av samåkning. Du kan också söka samåkningspartners för såväl regelbundna som enstaka resor. för att hitta någon att samåka med. för att registrera dig som förare och/eller passagerare till dagliga resor. till något annat eller ta bort den. för att registrera och finna enstaka resor.» Skånetrafiken» trafiken.nu» bilabilligare.nu Sida 1 av 1 Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser

8 Steg 2 - Bättre utnyttjande av befintligt vägnät Att undvika rusningstrafi k Flextider Det är rimligt att anta att många som har möjlighet att undvika att resa vid rusningstrafik gör det. Man bör dock utnyttja möjligheten att bearbeta arbetsgivare för att få dem att ytterligare uppmuntra detta. För många, inte minst öbor, är det förmodligen intressant att t ex kunna flytta över arbetstid till fyra dagar i veckan och stanna hemma den femte. Skolskjuts Föräldrars bilkörning till skolor i området är ett problem, främst för att de är koncentrerade till vissa klockslag. För den enskilde är också skjutsandet till skolor ofta ett tungt skäl till att köra egen bil i stället för att t ex ta bussen. Signalreglering Anpassad signalreglering vid vissa av korsningspunkterna längs Hjuviksvägen skulle kunna bidra till bättre utnyttjande av vägen under rusningstrafik, främst vid den mest belastade korsningen som är Gossbydal. Trafiken styrs då så att de stora trafikflödena hindras minimalt. Det finns tre olika alternativ av signalreglering; att behålla cirkulationen till stor del, men att låta genomgående trafik köra igenom den och att ta bort cirkulationen och göra en traditionell 4-vägskorsning med två eller tre faser. Vilken lösning som är den bästa håller i nuläget på att utredas ytterligare. Det beror bland annat på antalet fordon på de anslutande vägarna. FAS 1 FAS 2 FAS 1 FAS 2 LÄMNAR FÖRETRÄDE Signal genom cirkulationen. Flera skolor i området har redan påbörjat ett arbete i samarbete med kommunen och Vägverket för att minska skjutsandet till skolorna, bl a med hjälp av Vandrande skolbuss. Detta arbete bör utökas och dessutom kan en översyn av busslinjer och gångoch cykelvägar ha effekt på skolskjutsandet. Traditionell signal med 2 faser. FAS 1 FAS 2 FAS 3 Traditionell signal med 3 faser. Vandrande skolbuss i Torslanda Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser

9 Steg 3 - Ombyggnad av befintligt vägnät Allmänt Den största positiva effekten för framkomligheten längs Hjuviksvägen skulle vara att begränsa antalet korsningspunkter och att förbättra standarden på de som man efter djupare studier väljer att behålla. Detta skulle innebära att ett flertal fastigheter måste lösas in för att få ett fungerande lokalvägnät mellan korsningspunkterna. Lokalvägarna kan lokaliseras både intill Hjuviksvägen eller längre in i områdena. Detta alternativ kräver stora investeringar och anses därför inte rimligt som kortsiktig åtgärd. Korsningspunkterna På den aktuella sträckan av väg 155, Hjuviksvägen finns det sju stycken större korsningspunkter, inklusive den vid Bur, varav sex stycken är utformade som cirkulationsplatser. Cirkulationsplatserna har olika standard och framkomlighet. Överlag är de ganska små, framför allt med tanke på den trafikmängd som ska passera. Generellt kan man säga att en större cirkulationsplats har en högre kapacitet än en mindre. Korsningspunkten vid Gossbydal är såpass belastad att det är nödvändigt att förbättra kapaciteten genom den inom kort. Både ombyggnad till en större cirkulation med bättre kapacitet och till signalreglerad korsning har utretts inom ramen för detta arbete. En ombyggnad till signalreglerad korsning bedöms ge den bästa effekten både för den genomgående trafiken på väg 155 och för trafiken från Flyghamnsvägen. Se beskrivning under steg 2-åtgärder. Lilla Varholmen Cirkulationen vid Torslanda Hästeviks väg Cirkulationen vid Hjuviks bryggväg Hjuviksvägen Korsningspunkter längs Hjuviksvägen. Cirkulationen vid Skalkorgarna Signalkorsningen vid Övre Hällsviksvägen Den korsning som på längre sikt kan vara nödvändig att öka kapaciteten i är cirkulationen vid Torslanda Hästeviks väg, men det är inte aktuellt i dagsläget enligt tidigare resonemang. Fysiska åtgärder för att öka framkomligheten för kollektivtrafi ken Utformning av kollektivtrafi kfält En breddning av Hjuviksvägen från ca 7-8,5 m till 10,5 m innebär att ett tredje körfält kan anläggas, för att användas som kollektivtrafikkörfält. En tänkbar sektionsindelning är att de yttre körfälten blir 3,25 m breda och det i mitten 3,5 m brett (vägrenarna blir 0,25 m breda). Det mittersta körfältet används av kollektivtrafiken, där det under morgontrafiken används av bussar in mot stan och under eftermiddagen mot Lilla Varholmen. Detta reversibla körfält kombineras med skyltning som informerar om i vilken riktning som körfältet är Hjuviksvägen Cirkulationen vid Hällsviksvägen Cirkulationen vid Gossbydal Cirkulationen vid Bur Gösta Fraenkels väg stängt och i vilken det är öppet. Bussar i motgående riktning kör tillsammans med biltrafiken i det vanliga körfältet. På detta vis skulle busstrafiken premieras framför biltrafik när det gäller framkomlighet, vilket skulle kunna innebära fler resande. Denna åtgärd bör dock kombineras med fler bussturer för maximal effekt. Behovet är störst längst i öster och minskar ju längre västerut man kommer på grund av den minskade trafikmängden. Då det reversibla körfältet väver in vid korsingspunkerna delas sträckan naturligt in i 6 delsträckor på mellan 450 och 750 m mellan Lilla Varholmens färjeläge och Flyghamnsvägen. Troligtvis måste man dela upp och bygga busskörfälten i etapper eftersom de olika delsträckorna kräver olika mycket intrång och arbete med detaljplaneändringar. Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser

10 Utformning av korsningspunkterna vid kollektivtrafi kfält De större korsningarna längs Hjuviksvägen är utformade som cirkulationsplatser. Vid samtliga korsningspunkter finns även busshållplatser. Detta innebär att bussarna måste väva in från busskörfältet för att kunna passera korsningen och komma till hållplatsläget. Det smidigaste sättet att lösa denna vävning är när hållplatsen är lokaliserad efter cirkulationsplatsen. Förslag på principutformning av hållplatserna visas på bilden intill. Signaler kan sättas där bussfälten måste väva in i de vanliga körfälten ALTERNATIVA (innan KORSNINGSUTFORMNINGAR korsningspunkterna), för att öka trafiksäkerheten VID ANVÄNDANDE och AV framkomligheten REVERSIBLA ytterligare för BUSSKÖRFÄLT bussarna. Det är viktigt att påpeka att modellen med reversibla busskörfält är ny för Sverige. Vägverket utreder under hösten genomförbarheten. Principskiss på sektion längs sträckan Hällsviksvägen - Flyghamnsvägen. Sektion från öster. NÄR HÅLLPLATSERNA LIGGER PÅ VAR SIN SIDA AV CIRKULATIONEN Heldragen linje Ev. placeras en signal här som slår till rött när buss ankommer Skyltar placeras på portal buss buss buss buss Ev. placeras en signal här som slår till rött när buss ankommer Heldragen linje Skyltar placeras på portal Korsningsutformning vid reversibla busskörfält. NÄR HÅLLPLATSERNA LIGGER PÅ SAMMA SIDA AV CIRKULATIONEN Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser Måla för bättre ledning för bussarna Refug på hela ytan, eller spärrmålad trafikö buss buss buss buss buss

11 Pendelparkeringar för bil och cykel För att kunna utnyttja en bättre och tätare busstrafik längs Hjuviksvägen krävs också bättre möjligheter att pendel- och cykelparkera. Busshållplatserna längs Hjuviksvägen ligger relativt långt ifrån bostadsområdena i exempelvis Hjuvik, Hästevik och Hällsvik. Gångavståndet är långt, vilket innebär att det är viktigt att anlägga bra pendel- och cykelparkeringar vid hållplatserna så att man enkelt kan byta färdsätt. Pendelparkeringar bör anläggas vid de hållplatser som ligger nära daghem, skolor eller affärer där föräldrar ändå stannar för att lämna och hämta sina barn. Lämpliga ställen för att anlägga pendelparkeringar kan vara vid Torslanda Hästeviks väg, Hällsviksvägen, alternativt närmare Skutehagens skola, samt eventuellt vid ICA Maxi tills det nya busstorget har anlagts. Se bild nedan för exempel på hur en pendelparkering kan se ut. Det är viktigt att stor omsorg läggs vid utformning och utrustning vid cykelparkeringarna. De bör vara under tak, ha goda låsanordningar samt bra belysing. För bra exempel, se bild nedan. För att bestämma var cykelparkeringar ska anläggas bör man utreda vilka hållplatser som har flest påoch avstigande passagerare. Tillgängligt utrymme intill hållplatserna är också avgörande, men tänkbara platser är vid Hjuviks Bryggväg, Torslanda Hästeviks väg, Övre Hällsviksvägen och Hällsviksvägen. Båttrafi k Hönö- centrala Göteborg Det har tidigare funnits fartygstrafik mellan Öckerö och Göteborg. Detta vore ett attraktivt alternativ för pendlare till centrala Göteborg och nu har man funnit en båt som tack vare sin konstruktion är både bränslesnål och snabbgående. Under våren 2005 har en sådan båt, under en kort tid att provkörts på sträckan Öckerö- Göteborgs centrum. Passagerare som provade färjan var genomgående mycket positiva till färdsättet. Resan tar ca 40 min. Försöket föll väl ut, såväl tekniskt som miljömässigt. Även resultatet av den enkät som passagerarna fick besvara, visade att de var mycket nöjda, enligt en rapport från Västtrafik. God utformning av cykelparkering. Passagerarfartyg konstruerat i kompositmaterial. God utformning av pendelparkering. Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser

12 Lilla Varholmens färjeterminal Färjorna till Hönö och Björkö kan idag inte avveckla trafiken i samma takt som den anländer till Lilla Varholmen under högtrafik. Det är inte möjligt att sätta in tätare turer då färjorna redan går med full turkapacitet under högtrafik. Det går inte heller att sätta in en färja till då färjeläget inte har kapacitet att ta emot fler. Utöver detta är ytan på terminalområdet alltför liten och kapaciteten på Hjuviksvägen för låg för att man på ett tillfredsställande sätt ska kunna lossa bilarna tätare under högtrafik. Köerna på de västra delarna av Hjuviksvägen under eftermiddagarna uppstår för att kapaciteten i själva färjeläget är för liten. De boende i Hjuviksområdet får stå i köer längs Hjuviksvägen på grund av detta, vilket ibland leder till att de kör om köerna i motgående körfält. För att minska köerna kan ett extra väntmagasin anläggas genom en omdisponering av färjeläget. Detta skulle även få till följd att bussarna lättare kommer ner till färjelägets hållplats och passagerarna hinner med färjan i tid. Dagens utformning av färjeläget Gång- och cykelväg Föreslagen utformning av färjeläget Gång- och cykelväg Parkering Angöring, Busshållplats och Förtur Angöring, Busshållplats och Förtur Parkering HÖNÖFÄRJAN BJÖRKÖFÄRJAN HÖNÖFÄRJAN BJÖRKÖFÄRJAN Principskiss av Lilla Varholmens färjeläge. Den övre bilden visar nuläget och den undre visar förslag till förändring. Åtgärden innebär att körfältsbredderna inne på terminalområdet minskas så att fler magasin ryms. Lilla Varholmens färjeläge. Gösta Fraenkels väg Det är redan idag mycket trafik på Gösta Fraenkels väg och köerna växer under rusningstid. Trafikmängderna kommer att öka ytterligare då inflyttningen till bostadsområdena i Amhult är klar. För att klara denna trafikökning och för att köerna längs Hjuviksvägen ska ha en möjlighet att minska är det nödvändigt att Gösta Fraenkels väg byggs ut till fyra körfält under de närmaste åren. Denna åtgärd ligger dock inte inom ramen för detta arbete. Steg 4 - Nyinvesteringar Nyinvesteringar behandlas inte i denna idéstudie, men beroende på vilket beslut som fattas angående vägutredningen för västra Hisingen- bro eller färja i framtiden, kommer nyinvesteringar av olika slag att behöva göras. Om beslut fattas om att en ny bro ska byggas, kommer även en ny Öckeröled, v155, att byggas över Hästeviksberget samt en ny trafikplats vid Gossbydal. Om beslut fattas om fortsatt/utökad färjedrift kommer större investeringar att behöva göras utefter Hjuviksvägen och i färjeläget för att få erforderlig kapacitet Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser

13 4.3 Effekter och konsekvenser Påverkan av transportbehov och val av transportsätt samt bättre utnyttjande av befi ntligt vägnät Aktivt trafi kantstöd Följande beräknade effekter för de tidigare redovisade åtgärderna bygger på de siffror som framgår i rapporten Aktivt trafikantstöd Öckerö (Vägverket Region Väst ). Observera att effekterna beräknas på 10 år, dvs de förutsätter en informationsinsats som pågår längre än vad som behandlas i detta dokument. I nämnda rapport betonas att de angivna effekterna är lågt räknade jämfört med de erfarenheter som finns på området. Effekterna av en signalreglering har inte kunnat beräknas på samma sätt. Möjlig minskning av arbetsresorna på 10 år: Distansarbete 3-5% Kollektivtrafik 3% Samåkning 3% Flextider 2-3% Summa: 11-14% Skolskjuts Vandrande skolbussar innebär goda effekter, speciellt för närmiljön samt för trafiksäkerheten runt skolorna, då antalet bilar som rör sig runt skolorna idag är stort. Eventuellt kan ett minskat skjutsande till skolorna från föräldrarnas sida även leda till ett ökat kollektivtrafikresande då behovet av bil minskar. Trafi ksignaler vid Gossbydal En trafiksignal vid den befintliga cirkulationsplatsen vid Gossbydal skulle innebära ett bättre trafikflöde genom korsningen. Framför allt skulle framkomligheten längs Hjuviksvägen och Gösta Fraenkels väg, där de största trafikströmmarna är, öka. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter blir något lägre i själva korsningspunkten, men eftersom det finns en planskild korsning något längre österut mot Skutehagens skola bedöms denna konsekvens som liten. Nedan beskrivs principiellt för- och nackdelar med de olika signalalternativen. Signal med 2 faser + Stor kapacitet för genomgående fordon. - Osäker korsningsrörelse. - Mer ytkrävande - kräver längre magasin för vänstersvängande fordon. - Flyghamnsvägen får det troligtvis svårare att komma ut från Gösta Fraenkels väg. - Måste dimensioneras för 50 km/h. Signal med 3 faser + Säkrare för svängande fordon. + Kan dimensioneras för 70 km/h. + Bättre kapacitet för svängande fordon. - Mindre kötid (sämre kapacitet) för genomgående fordon. Signal genom cirkulationen + God trafiksäkerhet. + Inga stora ombyggnader. - Har antagligen för korta magasin i högtrafik, korsningen kan låsa sig. - Otydliga signaler. Flera signaler kan behövas på samma stolpe. Ombyggnader av befi ntligt vägnät Korsningspunkterna Det finns möjligheter att bygga ut samtliga korsningar med mer eller mindre intrång på kommunal eller privat mark för att öka kapaciteten i dem. Åtgärderna bedöms dock i dagsläget ge en liten effekt för investeringen och prioriterar inte heller kollektivtrafiken. När det gäller korsningen vid Gossbydal så bedöms en ombyggnad till signalreglerad korsning ge god effekt på framkomligheten på Hjuviksvägen, samtidigt som den inte blir sämre från de anslutande vägarna. Kollektivtrafi kfält Den tidsvinst som en buss får kontra en bil om busskörfält anläggs har beräknats översiktligt. Antagandet har varit att bilarna endast kan köra i 15 km/h, medan bussarna kan hålla 50 km/h i sitt busskörfält. På delsträckorna öster om Torslanda Hästeviks väg finns det fysiskt utrymme för att det med mindre detaljplaneändringar och marklösen relativt snabbt går att bygga ett kollektivtrafikkörfält. Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser

14 Den totala tidsvinsten mellan Torslanda Hästeviks väg och Gossbydal har beräknats till 6 minuter och 15 sekunder. Observera att detta är en teoretisk siffra och kan variera på grund av växlingssträckors längd, bilarnas kösituation mm. Att bygga kollektivtrafikfält på sträckan mellan Lilla Varholmen och Torslanda Hästeviks väg kräver betydligt större investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder. Detta bland annat på grund av de många direktutfarter från fastigheter som finns på sträckan. En beräknad tidsvinst för bussar vid anläggande av kollektivtrafikfält är 2 minuter och 30 sekunder. Det finns inga exempel på reversibla körfält i Sverige så det finns ingen statistik på säkerhet eller efterlevnad av trafikreglerna. Systemet tillämpas dock i flera andra länder med den skillnaden att det då används på infartsleder med betydligt större trafikmängder, där delsträckorna är längre och där korsningspunkterna inte är lika många som på den aktuella sträckan. Detta innebär att det är svårt att bedöma de verkliga effekterna av ett busskörfält. Det är också svårt att bedöma konsekvenserna när det exempelvis gäller trafiksäkerheten. Pendelparkeringar för bil och cykel Att anlägga pendelparkeringar för bilar och cyklar vid strategiska busshållplatser, såsom vid skolor och affärer kan ge ett ökat antal kollektivtrafikresenärer. Då avståndet till hållplatserna ofta är stort för de boende underlättar denna typ av parkeringar att utföra sk kombiresor med byte mellan bil/cykel och buss. Båttrafi k Hönö - Göteborg De snabbgående båtar som kan bli aktuella att trafikera sträckan Hönö - Göteborg kan ta ca 150 passagerare. Som mest kan två stycken båtar komma att köpas in. En dubbeltur tar ca 1,5 timme varför det är troligt att färjorna maximalt kan gå med 45 minuters mellanrum. Om man räknar med att 100 av passagerarna tidigare har åkt bil kan effekterna på köerna längs Hjuviksvägen bli goda (ca meter under maxtimmen). Vid ett eventuellt införande av snabbgående färjor är det för Västtrafiks del viktigt att det inte bara blir en överflyttning av dagens bussresenärer utan att den totala andelen kollektivtrafikresenärer ökar. Lilla Varholmens färjeterminal Genom att trimma magasinen i färjeläget kan ytterligare bilar vänta nere i färjeläget utan att bilister med andra målpunkter längs Hjuviksvägen påverkas i lika stor grad. Ett extra väntmagasin beräknas rymma ca 50 bilar. Ett räkneexempel visar på att köerna på Hjuviksvägen skulle kunna minska med ca 300 meter. Detta beräknas på att en stillastående bil tar ca 5 meter i anspråk och en bil som kör i 10 km/h ungefär dubbelt så stor plats. En bättre planerad färjeterminal, där avåkande från Hönö respektive Björkö får separata körfält, skulle även innebära att bilarna lättare kommer av färjorna när färjorna från Hönö och Björkö anländer samtidigt Tänkbara åtgärder, deras effekter och konsekvenser

15 Kostnader Kostnader inom en sexårsperiod för föreslagna åtgärder De åtgärder som har beskrivits i kapitel 4 sammanställs här med kostnadsuppskattningar. För ÅTGÄRD vägombyggnadsåtgärderna redovisas produktionsoch projekteringskostnader samt anläggningskostnad exklusive och inklusive produktionsstöd, enligt Vägverkets mall för kostnadsredovisning. Kostnaderna är beräknade i prisläge november 2004 om inte annat anges. För busskörfält tillkommer Produktionskostnad (inkl sidoentreprenader och 10% oförutsedda byggkostnader) Ersättning till ledningsägare Projektering (arbetsplan och bygghandling) Marklösen Arkeologi Konto enligt MF Summa anläggningskostnad Osäkerhet i bedömningen och ÄT-arbeten, 25% även kostnader för skyltning på sträckan. De åtgärder som inte inbegriper vägombyggnad redovisas endast med en totalkostnad. Observera att de föreslagna och beräknade åtgärderna inte är finansierade. Summa anläggningskostnad + produktionsstöd 9% Övrig beräknad totalkostnad KOMMENTAR Steg 1-åtgärder Uppföljning nuläge 0,15 Kostnaden delas Distansarbetscenter 0,50 mellan åren Kostnaden delas Stöd för samåkning 0,30 mellan åren Kostnaden delas Bearbetning av arbetsgivare 0,30 mellan åren Kostnaden delas Kommunernas hemsidor, information 0,20 mellan åren Kostnaden delas Informationsmaterial, kampanjer 0,40 mellan åren Uppföljning 0,20 kostnadskalkyl ej Kollektivtrafik med båt Hönö - Göteborgs C klar Direktlinje 241 Burö - Nils Ericsonsplatsen 2,1 milj/år Linje 241* Steg 2-åtgärder Signalreglering Gossbydalskorsningen 3,5 milj Steg 3-åtgärder Bussfält: Sträckan L:a Varholmen - Hjuviks Bryggväg 17 Sträckan Hjuviks Bryggväg - Torslanda Hästeviks väg, inkl ny cykelbana intill Hjuviksvägen 3,5 0,4 0,3 0,02-4,3 1,1 5,8 Sträckan Torslanda Hästeviks väg - Skalkorgarna, inkl breddning av Hästeviks cirkplats (ej fler kf genom cirk) 3,3 0,3 0,3 0,01-3,9 1,0 5,2 Sträckan Skalkorgarna - Övre Hällsviksvägen 10,4 0,3 0,1 0,01-1,6 0,4 2,1 Sträckan Övre Hällsviksvägen - Hällsviksvägen 1,3 0,3 0,1 0,01-1,7 0,4 2,3 Sträckan Hällsviksvägen - Flyghamnsvägen 6,1 0,3 0,6 0,02-6,9 1,7 9,3 Övriga åtgärder: Pendelparkering 0,25 Cykelparkering 0,25 Omdisponering av Lilla Varholmens färjeläge, inkl ny beläggning under bef refuger 2,6-0, ,8 0,1 (ÄT-arbeten 5%) 3,2 Breddning till 4 körfält, Gösta Fraenkels väg 11,8 0,4 1,2 0,1-13,7 3,4 18,7 * Öckerö kommun står för kr/år

16

17 Fortsatt arbete 6 Problemstudien kommer under hösten 2005 att skickas ut till myndigheter och organisationer i de berörda kommunerna för att redovisa resultat och slutsatser. Studien kan ses som ett komplement till broutredningen då den redovisar möjliga åtgärder som kan förbättra framkomligheten på Hjuviksvägen på kort sikt. Åtgärdsförslagen är i dagsläget inte finansierade. Under hösten kommer Vägverkat att detaljprojektera två av förslagen ur problemstudien. Det är korsningen i Gossbydal som föreslås övergå från cirkulationsplats till signalreglerad korsning och färjeterminalsområdet i Lilla Varholmen som omdisponeras för att rymma fler köande bilar

18 - 32 -

19 Källor Vägverket Region Väst Vägutredning väg 155 delen västra Hisingen- Öckerö kommun - Förslagshandling juni 2001 Komplettering av Vägutredning, med tillhörande MKB - Samrådshandling december 2004 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Plattformen rapport 2, strukturstudier för västra Hisingen - Koncept juni 2004 Västra Hisingen i ett nötskal, strukturstudier för västra Hisingen - Koncept april 2003 Alternativa tvärförbindelser - del av strukturstudienjuni 2004 Amhult- Stadens puls - juni 2004 Program för bostäder norr om Hjuviksvägen inom stadsdelen Torslanda i Göteborg - januari 2004 Öckerö kommun Aktivt trafikantstöd Öckerö (Vägverket Region Väst ) Destinationsundersökning 2004 Vägverket, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik, Banverket, Göteborgsregionens kommunalförbund. K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborg - februari 2004 Chalmers Tekniska Högskola- Anders Hagson, Lars Mossfeldt Färja eller Bro - En bedömning av konsekvenserna för Öckerö kommun av utvecklad färjetrafik jämfört med broförbindelse. - maj 2005 Göteborgs Stad Trafikkontoret Biltrafikflöden på trafiknätet inom Göteborg Västra Hisingen- en studie av trafiken idag och i morgon- delstudie till strukturstudierna för västra Hisingen - Koncept Aktivt trafikantstöd

20

restidskvoten) något. att se över linjesträckningarna och skapa snabbusslinjer som går samma väg som bilarna längs infartslederna.

restidskvoten) något. att se över linjesträckningarna och skapa snabbusslinjer som går samma väg som bilarna längs infartslederna. Tor s n vä ge TorslandaBur krysset Hjuvik sväge n ds lan dav äge n rre Amhults Torg Sö Lilla Varholmen Torslanda Hästevik Syrhålamotet Hornkamsgatan Vädermotet Hjuvik Hällsvik n väge dals Aren Sandvik

Läs mer

3. Förutsättningar. Förutsättningar

3. Förutsättningar. Förutsättningar 3. Förutsättningar 3.1 Transportpolitiska mål I regeringens proposition om transportpolitik för en hållbar utveckling (prop. 1997/98:56) är det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige att säkerställa

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun

Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun Detta är en sammanställning av artiklar som skrivits i Torslanda-Tidningen under hösten 2011 och vintern 2012 från det att utredningen

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bakgrund Efter den Fördjupade Förstudie som Vägverket lade fram 1997 fattades beslut om att gå vidare med en Vägutredning, som omfattar väg 155 delen

Bakgrund Efter den Fördjupade Förstudie som Vägverket lade fram 1997 fattades beslut om att gå vidare med en Vägutredning, som omfattar väg 155 delen Hönö Öckerö Utökad färjetrafik Björkö Kalvsund Bro-Hästevik Bro-Hjuviksvägen Lilla Varholmen Hästevik Hjuvik Grötö Information om pågående Vägutredning Väg 155 delen Västra Hisingen - Öckerö kommun Färja

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER RAPPORT - TRAFIK Uppdrag Fjällvyn Loftsdalen UPPDRAGSNUMMER 16034 Uppdragsledare Truls Persson Datum 2016-08-25 Upprättad av: Truls Persson Granskad av: Olov Näslund Innehållsförteckning 1 Uppdrag och

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder 1 Friskare luft i Sundsvall: Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder Steg 1: Åtgärder för att påverka resande och val av transportsätt Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information riktade

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Bålsta Trafikutredning

Bålsta Trafikutredning Skanska Fastigheter Göteborg AB Göteborg 2017-10-19 Koncept Datum 2017-10-19 Uppdragsnummer 1320030409 Utgåva/Status Koncept Harald Lundström Anton Nilsson Åsa Dykes Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Trafi kområde ca 190 m i dpl. 1968. Söderleden, B = ca 190m. Sisjömotet. Fig 2.12 Sisjömotet från väster

Trafi kområde ca 190 m i dpl. 1968. Söderleden, B = ca 190m. Sisjömotet. Fig 2.12 Sisjömotet från väster Trafi kområde ca 190 m i dpl. 1968 Fig 2.12 Sisjömotet från väster Sisjömotet Söderleden, B = ca 190m Fig 2.11 Gällande detaljplan 1968 vid Sisjömotet 29 Söderleden Fig 2.13 Översiktlig sammanställning

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Simuleringar Ekerö Möte 2 juni

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Simuleringar Ekerö Möte 2 juni TMALL 0141 Presentation v 1.0 Simuleringar Ekerö Möte 2 juni Bussterminalfunktioner och kapacitet Sammanfattningsvis en god och en dålig nyhet De av TF efterfrågade funktionerna norr om Bryggavägen är

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som planeras för

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 rev 2012-11-05 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Projektets bakgrund: Emmabodavägen är planerad att ändra karaktär från industrigata till stadsmässig gata. Trafiksäkerhetsåtgärd för att skydda oskyddade trafikanter,

Läs mer

UTVECKLING MÖJLIGHETER KONFLIKTER

UTVECKLING MÖJLIGHETER KONFLIKTER V Ä S T R A T O R S L A N D A U T V E C K L I N G M Ö J L I G H E T E R K O N F L I K T E R A N D R E A S L I D H O L M E X A M E N S A R B E T E 2 0 P O Ä N G P R O G R A M M E T F Ö R F Y S I S K P L

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 24 MAJ 2012

BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 24 MAJ 2012 BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 2 MAJ 202 Denna bilaga redovisar utredning om olika kombinationer av hållplatslägen vid Västerbroplan. Det valda alternativet

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer