1929 Föredrag: 1930 Föredrag: 1931 Föredrag: 1932 Föredrag: AKTIVITETER HÅLLNA I BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN ÅREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1929 Föredrag: 1930 Föredrag: 1931 Föredrag: 1932 Föredrag: AKTIVITETER HÅLLNA I BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN ÅREN 1929-2011"

Transkript

1 Studiebesök under föreningens tidiga år: AB Vin- och Spritcentralens nybyggnad. Studentkårens nybyggnad. Göteborgs Stadsteater. Nya elevhemmet vid Sahlgrenska sjukhuset. Mölndals reningsverk. Åbyfältet. Oceanografiska Institutet. Nya mässhallarna. AB Turitz & Co:s nybyggnad. Statens skeppsprovningsanstalt. Göteborgs Yrkesskolors nybyggnad. Nya centralmälteriet vid Carnegies porterbryggeri. AB Fjäråsgnejs anläggningar. Restaurant Henriksberg. Rederi AB Transatlantics nybyggnad. Tenggrenstorps och Nabbenbergs Tegelbruk. Skandinaviska Bankens bombsäkra valv. Götaverkens kontor, maskinverkstad, plåtslageri. Londonskjulet Arkitekt Axel Erikson: Stockholms Byggnadsförenings ledande grundsatser, historik och uppgifter. Stadsingenjör A. Södergren: En orientering i Göteborgs stadsplan. Ingenjör A. Dahrén: Grundförstärkning med Dahrén-pålar. Ingenjör A. Björkman: Användning av modern betongteknik vid restaurering och förstärkning av domen i Mainz. Arkitekt Birger Hammarén: Den dynamiska stadskroppen. Nya riktlinjer för rnodern stadsplanekonst belyst med exempel från världens största stad Ingenjör Karl Åkerberg: Några Höganäsprodukter inom byggnadsbranschen. Direktör C. R. Cramér: Den nyinrättade Svenska Bostadskreditkassan. Ingenjör Torsten Ekman: Om tillkomsten och utläggning av en modern gata samt byggnads anslutning till stadens olika ledningsnät. Professor H. Kruger: Framsteg inom byggnadstekniken i början av talet. Ingenjör G. Cronquist: Färgen i svenska städer. Professor Carl Forsell: Nyare byggnadskonstruktioner Ingenjör V. Bährner: Smältcement och specialcement. Arkitekt Sven Steen: Den amerikanska sopförbränningensugnen Kernerator. Arkitekt Sven Markelius: Om arkitektens inverkan på arkitektonisk formgivning. Målarmästare Alb. Persson: Rön beträffande målningsarbetens utförande och dess bestånd. Arkitekt Gunnar Heimburger: Treetex, en svensk isoleringsskivas tillverkning och användning. Ingenjör G. Chatillon-Vinbergh: Nya tegelsorter och deras byggnadstekniska användning. Ingenjör D. A. Carlsson: Vad bör en byggnadsfackman veta angående värme-, ventilations- och sanitära installationsanläggningar i moderna byggnader? 1932 Ingenjör Ivar Folcker: Några synpunkter på elektrisk belysning i byggnader. Byråingenjör E. Hedvall: Cementinjekterings- och betongsprutningsarbeten. Byggnadsrådet Gustaf Linden: Nya byggnadsstadgan. Direktör A. R. Grane: Några erfarenheter från en 8-årig byggnadsverksamhet i Ryssland. Professor: T. Lagerberg: Rötskador i byggnader.

2 1933 Arkitekt Björner Hedlund: Förslag till Hedens ordnande. Ingenjör J. B. Ouchterlony: Vattenåtgång och varmvattenförsörjning i hyreshus, villor etc. Ingenjör John Lindberg: Om sjunkningarna i Göteborgsterrängen samt dess inverkan på stadsplanearbetet och grundläggningssystemen. Herr Georg Hansson: Tillverkning av sanitetsgods. Brandchef Nils Grönvall: Brandskyddssynpunkter på stadshusbyggande. Doktor Lennart Bladini: Några hygieniska synpunkter på husbyggandet. Intendent Gustaf Munthe: En resa till världsutställningen i Chicago Ingenjör Alex. Törnblom: Värdering av fastigheter i Göteborg. Arkitekt Harry Kjellkvist: Göteborgs småstugor, ett storbygge med monteringsfärdiga hus. Direktör Karl Boström: Den första acetyléngassvetsade byggnadsstommen i England. Stadsingenjör Uno Åhrén: Den nya älvförbindelsen. Doktor Lennart Forsén: Om olika cementsorter. Direktör A. R. Grane: Hur man nu bygger i Ryssland. Lillhagens sjukhusanläggning Byggmästare Olle Engkvist: Byggnadstyper och byggnadskostnader. Herr David Warholm: Om fönsterglas. lngenjör Gustaf Carman: Ljudisolering i byggnader. Arkitekt Arvid Fuhre: Nutidsmänniskan och den nya arkitekturen. Ingenjör Filip Ahlrén: Moderna ventilationssystem i kontors- och bostadshus. Konstruktioner och driftsresultat. Professor Axel Boethius: Hyreshus i kejsarens Rom. Arkitekt Tage William-Olsson: Om Slussen i Stockholm Arkitekt Kai Fisker: 10 aars Dansk Boligbyggeri. Arkitekt A. Funkquist: Om aktuella förbättringar i bostadsfastigheter, Arkitekt F. S. Platou: Betongbebyggelse i Oslo. Sahlgrenska sjukhusets värme- och kraftcentral. Mölndals reningsverk Ingenjör Sven Nycander: Huru åstadkomma tidsenliga program för husbyggnadsentreprenader? Intendent S. Ekman: Från storskog till stjärnplywood. Ingenjör Helge Thomasson: Utformning av arbetslokaler vid Lidköpings porslinsfabrik med särskild hänsyn till dagsbelysningen. Professor Carl Forsell: Grundläggning på sand. Ingenjör Eric Ericsson: Småstugeverksamheten i Göteborg. Ingenjör John Lindberg: Gustaf Adolfskyrkans i Borås restaurering Ingenjör Karl F. Angst: Erdluftgewinnungsverfahren System Solair, Friskluft ur marken. Stadsingenjör U. Åhrén: Huru åstadkomma ändamålsenliga stadsplaner och tomtindelningar för hyreshusområden. Professor Henrik Kruger: Västkustklimatets förstörande inverkan på byggnader och medel däremot. Arkitekt Sven Markelius: Sveriges deltagande i New York-utställningen Arkitekt Ole Gripenberg: Värdering av bostadsfastigheter ur kreditgivarsynpunkt. Advokat Stig Wiberg: Något om entreprenörs skadeståndsskyldighet i vissa fall.

3 1939 Arkitekt Gösta Nesser: Svensk byggnadsverksamhet i Iran. Professor Hans Pettersson: Havets gröda. Intendent Gustaf Munthe: Bostadsundersökning Johanneberg. Ingenjör John Eliasson: Byggnadstekniska luftskyddsåtgärder. Advokat Stig Wiberg: Om giltigheten av äganderättsförbehåll vid leveranser till byggnader. Brandchef Nils Grönvall: Brandtjänst i Åbo under krigstid. Professor Hjalmar Granholm: Några moderna byggnadskonstruktioner Disponent Nils Danielsson: Om situationen på cementmarknaden. Fyringenjör Hilmer Carlsson: Hur fyrar byggas. Ingenjör Viktor Bährner: Hållfastheten av E-cement. Direktör Viktor Wångfelt: Orientering i skolbyggnadsfrågan. Arkitekt Åke Wahlberg: Något om byggnadstekniska detaljer. Ingenjör Evert Strokirk: Några besparingsåtgärder för nedbringandet av byggnadskostnaderna. Ingenjör Filip Ahlrén: Värme- och sanitetsanläggningars utformning med hänsyn till rådande dyrtid och materialbrist Rektor Gösta Melander: Om nutida yrkesundervisning. Kapten R. Götherström: Aktuella byggnadstekniska brandskyddsfrågor. Stadsplanechef U. Åhrén: Några aktuella stadsplanefrågor i Göteborg. Arkitekt Sten Branzell: Reflektioner till garnla byggnadsordningens 34. Doktor Lennart Bladini: Om nybyggnadsfukt. Professor Hjalmar Granholm: Armerade tegelkonstruktioner. Arkitekt Sten Branzell: Förslagen till Skanstorgets ordnande Arkitekten Hans Holst: Byggnadsindustrin i stöpsleven. Ingenjör Harri Carlsson: Värmetekniska synpunkter på ytterväggarnas sammansättning. Ingenjör P. Wallén: Aktuella golvproblem. Konsul Algot Friman: Modern värmeisolering med metallfolier. Ingenjör Sven Nycander: Putsproblemet. Ingenjör Sune Lundquist: Staden och kriget Ingenjör O. Elmberg: Byggnadsindustrien och arbetarskyddet. Statsrådet E. Rosander: Behovet av den statliga regleringen av byggnads- och anläggningsarbetena. Assuransdirektör C. 0 Sjöberg: Hur skall jag försäkra min egendom, mina arbetare och mig själv. Ingenjör Axel Rosell: Kontrollventiler och deras tillämpning i bostadsventilationen. Byggnadsrådet G. Wejke: Guldhedsområdets bebyggelse Stadsarkitekt S. Branzell: Konsten att mura. Statsrådet Tage Erlander: Läget på byggnadsmarknaden. Fastighetsdirektör Frans Persson: Stadens exploateringsverksamhet. Major P. G Bildberg: Vattenverksanläggningen vid Alelyckan. Byråchef Sune Lundquist: Nu gällande bestämmelser för ordnande av skyddsrum i byggnader. Arkitekt Kaj Englund: Återuppbyggnadsarbete i finska Lappland Ingenjör Harald Gille: Fuktskador å takbjälklag. Arkitekt Erik Wannfors: Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan.

4 Byggmästare Olle Engkvist: Diskussion till frågan om bostadsbehov och bostadsprodukten i anslutning till Bostadssociala utredningen. Stadsarkitekt Sten Branzell: Yrkesintryck från en resa i England hösten Ingenjör Mejse Jacobsson: Transportproblem inom byggnadsfacket. Ingenjör David W. Österberg: Ställningsbyggande Arkitekt G. Wetterlundh och målarmästare Nilsson: Om målning. Major Sten Sjöstedt: Om värmemätning. Stadsrådet John Ericsson: Byggnadsregleringen - tillämpning och varaktighet. Professor Hjalmar Granholm: Virkesbesparande konstruktioner för trähus. Revisionssekreterare A. Bexelius: Den nya byggnadslagstiftningen. Arkitekt Arvid Bjerke: Byggfolket och Krångel-Sverige Professor Nils Hast: Några glimtar från byggnadsverksamheten i England, U.S.A. och Mexico. Civilingengör Eric Byström: Entreprenadkontrakt och dess tillämpning. Fil. dr. Stig Roth: Hur byggdes det gamla Göteborg? Arkitekt Gunnar Hoving, Civilingenjör L. Rönnmark och majoren Fred Hansen: Vem bär ansvaret? Tekn. dr. Gustaf Birch-Lindgren: Sahlgrenska sjukhusets utbyggnad. Stadsarkitekt Sten Branzell: Intryck från en resa i Schweiz och Italien sommaren Docent Börje Kullenberg: Glimtar från Albatrossexpeditionen. Arkitekt Gunnar Hoving, brandchef Nils Grönvall och stadsarkitekten Gerhard Paulsson: Bort(a) med vinden. Arkitekt Mats Edström: Praktiska erfarenheter av ventilationsbestämmelserna i Anvisningar till Byggnadsstadgan. Civilingenjör Evert Strokirk och diplomingenjör Nils Alenius: Stenhus contra trähus. Stadsarkitekt Sten Branzell och professor Axel Romdahl: Stadsbilden, några reflektioner. Stockholm och Gustavsberg, maj Docent Paul Nylén: Aktuella problem vid byggnadsmålning. Stadsplanechef Tage William-Olsson: Aktuella stadsplanefrågor i Göteborg. Tekn. dr. Bertil Thunell: Virkesbestämmelser i Anvisningar till Byggnadsstadgan. Stadsplanechef Gunnar Lindman och trädgårdskonsulent Ernst Lomenius: Småhusområdenas planeringsproblem. Fil. lic. Sven Rydenfelt: Vägar ut ur bostadskrisen. Direktör Herbert Wikström: Om rationell betongbebyggelse med självklättrande glidformar. Oslo, maj Byråchef Harry Bernhard: En orientering i den statliga bostadslånegivningen. Stadsplanechef T. William-Olsson: Principen för planering av Göteborgs nya perifera bostadsområden. Hamndirektör S. Axelsson: Något om Göteborgs hamn i dag och i framtiden. Stadsarkitekt Sten Branzell: Vår stad. Professor Hj. Granholm: Fukt i tegelväggar. Arkitekt C. A. Frid: Hur bygger tre man ett hus på tre dagar? Redaktör Lennart Thölén: På familjecykel genom England. Volvo - X-hallens nybyggnad, oktober.

5 Danmark, maj Civilingenjör Filip Ahlrén: Aktuella synpunkter på värmecentraler för bostadsområden. Arkitekt Nils Einar Eriksson: Utformning och planlösning av Folkets Hus med teater och scenanläggning. Överingenjör Ulf Bjuggren: Senaste nyheter i strängbetong. Civilingenjör Hjalmar Schlyter: Hålmurar. Överingenjör E.J. Kjellerås: Några synpunkter på branddörrsproblemet. Överingenjör K.A. Bazlen vid Zuiderzee-verken: Torrläggning av Zuiderzee. Stud. Erling Zachrisson visade en av honom tagen färgfilm: Sol och saltstänk över Bohuslän. Folkets hus med teater, mars. Lindholmens nya dieselhall, april. E. A. Rosengrens AB - Dörrverkstaden, oktober Bankdirektör Arne Nilsson: Läget på fastighetskreditmarknaden. Arkitekt Gustaf Lettström: Plats för plast inom husbyggnadskonsten. Arkitekt Lennart Bergvall och direktör Walter Wredenfors: Ett nytt system monteringsfärdiga stenhus. Ingenjör Henrik Sjöblom, Timmernabben: Värmeisolerande puts och murbruk. Överingenjör D. Lorentzon: Göteborgs utbyggnadsplaner för el-kraft och fjärrvärmeförsörjning. Tekn. dr. Mejse Jacobsson: Byggnadskostnader och arbetsorganisation i Stockholm, Göteborg och Malmö. Erfarenheter från trestadshusen. F. stadsplanechefen Tage William-Olsson: Vilka möjligheter finns idag för individuella planlösningar av hyreslägenheter. Disponent Egon Plomgren: Några glimtar från en medelhavsresa. Galon AB - Den nya fabriken, mars. Göteborgs Sand AB, april. Kraftstationer Pustervik, Sävenäs, Muraregatan, maj. Fläktfabriken i Jönköping, oktober. Järnbrottshus med flyttbara väggar, november. Jylland, april-maj Civilingenjör I. Häggbom, Stockholm och civilingenjör V. Hasselblad, Malmö: Nyare konstruktioner i betong och förspänd betong. Disponent Nils Kjellström, Malmö: Öresundsbron. F. distriktschefen M. Blomberg framförde S.J:s synpunkter på problem i samband härmed. Disponent Andersson, Stockholm samt direktör D. Pertelius, ingenjör Thorwald Flodén, ingenjör Alvar Ericsson och Tore Bergström: Bostadsgolv. Civilingenjör Lars Birkner: Tryckimpregnering av virke. Överingenjör Günter Brünkhorst: Pyromorsflamskyddsmedel. Civilingenjör K.W. Torsten Möller: Plåt i spikförband vid moderna träkonstuktioner. Professor Hjalmar Granholm, professor Arvid Hedvall, docent Arne Johnson, docent Ove Pettersson, docent Hans Ronge, professor Lennart Rönnmark och generaldirektör Gunnar Wejke: Byggforskningsrapsodi. Arkitekt SAR Per-Olov Klang: Varuhuset och bilen i USA. Ett kåseri med färgbilder över ämnet: En resa till Kanarieöarna. Linoleum AB Forshaga, mars. Timber Trading Co AB och AB Nihlmarks Trävaruaffär, april. Skövde och Falköping med besök hos AB Gullhögens Cement AB, Skövde Gasbetong AB och Ytong AB samt Rockwool AB, oktober.

6 Lübeck, Hamburg och Kiel, maj Stadsarkitekt Sten Branzell: Färg och stadsarkitektur. Diplomingenjör ETH docent Paul Haller, Zurich: Bärförmågan hos tegelmurverk särskilt med hänsyn till knäckning, tillämpning vid bygghus i Basel. (Föredraget framfördes på svenska av civilingenjör Lars Erik Nevander, Sveriges Tegelindustriförening, Stockholm). Civilingenjör Ingvar Strömdahl: Brandskyddsproblem vid höghusbebyggelse. Överingenjör Kjell Westman i Kungl. Arbetsm.styrelsen: Byggnadsverksamheten och arbetskraften. Elementbyggardag med medverkan av: Arkitekt Eske Kristensen, Hellerup: Montagebyggeri og den arkitektoniske frihed; civilingenjör L. Gravesen, Köpenhamn: Betongelementer - Konstruktive og dekorative muligheder; civilingenjör I. Hjertén: Fastighets AB Göteborgsbostäders provhus; byrådirektör G. Essunger: Allmänna fordringar på betongelement för husbyggnader; byggnadsingenjör J. Svanberg: Några aktuella exempel från och synpunkter på svenskt elementbyggeri med betongelement och civilingenjör Bo Bouvin: Elementbyggeri - erfarenheter och synpunkter. Civilingenjör Hans Vinberg, Byggforskningen och tekn. dr. Sven Bergström, Cement- och Betonginstitutet: Arbetstekniska problem och materialproblem vid vinterbetongarbeten. Wallins nya bilhallar, mars. Studiebesök i Kyrkbyn, oktober. Helsingfors i samband med Nordisk Byggnadsdag, juni Regionplanechef Bertil Hultén: Planering av Göteborgsrayonen. Stadssekreterare Torsten Henriksson: Göteborgs utbyggnad - framtidsperspektiv. Civilingenjör Anders Kjellin: Målningsbehandling av putsfria betonghus. Arkitekt Perry Marthin: Färgen och vi - några psykologiska synpunkter samt Normer för färgsättning. Arkitekt SAR Lennart Kvarnström: Skolbyggeri hemma och utomlands. Trafikkonsulent L. E. Dahlman: Flyg och SAS. Filmen Ovan jordens topp visades vid detta tillfälle. AB Förenade Färgs fabrik i Järnbrott, mars. Södra Biskopsgården och Kortedala i samband med byggdagarna, oktober. Studieresa till Malmö och Köpénhamn, maj-juni Ingenjör Erik Carlsson: Göteborgs vattenförsörjning. Civilingenjör E. Sylvén: Amerika och biltrafiken - några glimtar från en studieresa i USA. Professorn Helge Zimdal: Nya strömningar i amerikansk arkitektur. Civilingenjör Sven Bertil Neuman, Stockholm: Ändamålsenliga konstruktionshandlingar:grundläggande idéer, civilingenjör Bengt Plass, Stockholm: Rekommendationer för utformning av konstruktionshandlingar och civilingenjör Sven Bertil Neuman, Stockholm: Orientering om stomritningar. Civilingenjör Thure Mannerfelt: Byggnadsfaktorer: kostnadsökningar - förebyggande åtgärder. Tidsmoment. Civilingenjören vid Gas- och elverken i Göteborg, Lars Dirke: Fjärrvärme i Göteborg. Interbau Berlin, september Tekn. lic. Lars-Erik Larsson: Om betongväggarnas bärförmåga. Arkitekt SAR Alexander Ericsson: USA

7 Överingenjör Vitold Saretok: Murbruk - sammansättning, beredning, användning. Civilingenjör Bernt Gerde: Projekteringen av konstruktionerna till Nya Ullevi. Civilingenjör Fred Sundberg: Byggnadsarbetets och arbetsplatsens planering på Nya Ullevi. Norrahammars Bruk, april. Centralkomplexet vid Sahlgrenska sjukhuset, oktober. Holland - Belgien med besök på världsutställningen i Bryssel i maj Ombudsman Rolf Engstrand: Skadeståndsskyldigheten för byggherre och entrepenör. Fastighetsdirektör Frans Persson: Sanering av äldre stadsdelspartier i Göteborg. Professor Allan Bergfelt: Pålning. Civilingenjör Sten Jacobsson: Byggnadsrationalisering i samverkan - en aktuell fråga. Tekn. lic. Torsten Möller: Några vanliga materialskador vid byggen och synpunkter på deras örebyggande. Stadsplanechef Koj Jonsson: Dagens och morgondagens planfrågor i Göteborg. Skövde med besök hos Gullhögens Bruk, Durox och Rockwool AB, maj. Kvibergshuset, september. Norditalien och Schweiz, september Ingenjör Lennart Lundberg : Färg och målning - utvecklingen under 1950-talet. Hovrättsrådet Voldmar Körlof: Den nya byggnadslagstiftningen. Direktör Jerker Eriksson: Glas i fasad. Museichefen fil. dr. Stig Roth: Hur Göteborg byggdes. Trädgårdsarkitekt Ernst Loménius: Hyreshus- och villatomters planering. Civilingenjör Erik Gabrielson: Rationalisering på byggnadsarbetsplatserna - en sidoentreprenörs erfarenheter. Civilingenjör Erik Sylvén: Göteborgs genomfartsleder. Ferm & Perssons nya anläggning i Högsbo, februari. Halmstads Järnverk och Slottsmöllans Tegelbruk, maj. USA med besök i New York, Niagara Falls, Detroit, Chicago, Dayton, Pittsburgh, Washington D.C. och Levittown, New Jersey, oktober-november Professor Folke Tenelius: Mekanisk eller naturlig ventilation. Fil. lic. Erik Saare: Fuktproblem inom byggnadsfacket. Professor Gunnar Hoving: Konst och teknik - sken och verklighet. Direktör Erik Rindegård: Några synpunkter beträffande Göteborgs vatten- och avloppsfrågor. Arkitekt Alf Folmer: Intryck från studieresor i USA. Byrådirektör Oscar Bylund: Göteborgs Universitets och Chalmers Tekniska Högskolas utbyggnadsplaner. Länsarbetsdirektör Arvid Odlöw: Tillgången på arbetskraft och det aktuella investeringsbehovet i Göteborgsregionen. Bankdirektör Arne Nilsson: Läget på kapitalmarknaden. Aalborg, maj. London, september Överingenjör Bengt Gabrielsson, Göteborg: Volvo-Torslandaverken.

8 Professor Helge Zimdal och arkitekt Alf Valentin: Redogörelse för den nya byggnationen på Kungsportsavenyen, varefter stadsarkitekt Gerhard Paulson framlade samlande synpunkter härpå. Skolinspektör Birger Gårdstedt, Göteborg: Byggnadsarbetareutbildningen i Stor-Göteborg. Arkitekt SAR Lennart Bergquist, Göteborg: Parkering och parkeringshus - ett aktuellt stadsbyggnadsproblem. Götaverken - Arendal, april. Svenska AB Gyproc, Varberg, maj. Linoleum AB Forshaga, november. Wien och Munchen, september Civilingenjör Ralf Nyman, Göteborg: Synpunkter på brandskyddet vid byggprojektering. Tekn. dr. Hans Wilhelmsson: Vågutbredningsobservatoriet på Råö. Stadsplanechef Folke Björck, arkitekt Rune Lund och arkitekt Sten Söderström: Orientering om nybyggnader vid och omformning av Götaplatsen. Överingenjören vid Zuiderzee-Werken K. A. Bazlen: Holland och kampen mot vattnet. (I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola, Chalmerska Ingenjörsföreningen och Tekniska Samfundet.) Idrottsdirektör Roland Jerneryd: Pågående och planerade anläggningar på idrottens område. Ingenjör Bengt Malmsten: Rätt och fel: några synpunkter på ett och annat inom den praktiska byggnadstekniken. Civilingenjör Christer Ugander: Den kritiska linjen - en ny planeringsteknik. Malmö med orientering om stadens utveckling, maj. Paris, september Hamndirektör Stig Axelsson, Göteborg: Göteborgs hamn och dess byggnadsplaner. Docent Elias Cornell: Siffror och visioner i miljöplaneringen. Stadsplanechef Folke Björck, Göteborg: Inledningstal till orientering om Aktuella områdessaneringar. Civilingenjör Ragnar Askling: Älvsborgsbron och civilingenjör Torsten Hjertonsson: Götaälvtunneln. Stadsplanechefen Gabriel Winge: Örestad - fantasi eller verklighet? Fil. mag. Ulf Langefors: Vad händer inom bergsprängningstekniken? CTC-fabriken i Ljungby, maj. Rom, september Professor Bo Adamsson och arkitekt SAR Ingemar Wennström: Småhusbyggandet i dag och i morgon. Arkitekt SAR Werner Langenbach: Koppar och aluminium, två moderna byggnadsmaterial. Professor Carl-Axel Moberg: När forntiden är i vägen för de nutida byggena i Göteborg. Överingenjör Erik Sylvén: Trafiken i det framtida Göteborg. Utredningschefen Staffan Berg von Linde: Parkeringsproblem i Göteborg. Professor Sven Bergström: Betonggjutning vintertid. Boda, Emmaboda och Kosta glasbruk, maj. Istanbul, september Stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson: Göteborgs parker och planteringar. Redaktör Tor Alm: Att fotografera hus.

9 Arkitekt SAR Ragnar Hansson, överingenjör Karl-Eric Kollind och stadsarkitekt Gerhard Paulsson: Nytt vid Avenyen. Arkitekt SAR Lennart Bergquist: Fritidsbebyggelse. Ingenjör Folke Marmstål: Husbyggnadsmaskiner - något om deras användning och kostnader. Direktör Frans Persson: Vad händer i Östra Nordstaden? Marbodals snickerifabrik, maj. Vattenreningsverket i Lackarebäck och Gunnebo slott, september. Aten, september Civilingenjör Sven Lindqvist: Trafikproblem i Göteborg inför dagen H. Professor Helge Zimdal: Brasilia, huvudstad - byggnadsplats. Estraddebatt om Byggnads- och bostadskostnader med byggmästare Gösta Andersson, direktör Sven Gustafson och direktör Alf Ljung som inledare. Stadsbibliotekarie Sigurd Möhlenbrock: Stadsbiblioteket vid Götaplatsen - tankar, intentioner, lösningar. Direktör Bengt Flodin: Tillverkning och användning av Galon, i första hand Bygg-Galon. Estraddebatt om Beställarens, entreprenörens och besiktningsmannens syn på byggandet med överingenjör Bengt Gabrielsson, direktör Wilner Warnhammar och professor Lennart Rönnmark som inledare. Perstorps AB, Perstorp, maj. Galonfabriken, oktober. Moskva, september Ingenjör Rolf Sandgren: Tysta badrum och rationell VVS-planering. Professor Artur Attman: Hur Göteborg blivit Göteborg. Estraddebatt om Standard och kostnader i bostadsbyggandet med direktör Erik Johannesson som inledare. Överingenjör Bengt Gabrielsson: Volvo bygger för administration och marknadsföring. Presentation av företagets nya huvudkontor, reservdelslager och serviceanläggning. Byggnadsteknisk revy, omfattande film om Tingstadstunneln med kommentarer av civilingenjör Tor Gustafsson samt föredrag av ingenjör Robert Loott om Kaknästornet och av arkitekt SAR Rune Falk om Radio- och TV-huset i Göteborg. Generalplanechefen Axel Lund: Hur ser Göteborg ut år 2000? Volvo-Torslandaverken, april. Hasselfors Bruk, maj. Nya hamnanläggningar och Nya Älvsborg, september. Budapest, september Estraddebatt om Ekonomiska synpunkter på olika uppvärmningssystem med överingenjörerna Lars Dirke och Nils Önnheim, direktör Lars Pehrzon och planeringsdirektör Jonas Norrby, inledare. Redaktör Sven Schånberg: Göteborgsvitsen. Redaktör Olle Bengtzon: Husesyn i öst och väst - byggresa jorden runt i ord och bild. Ingenjör Rune Källqvist: Vägen till industriellt småhusbyggeri hos llvén & Källqvist. Fil. dr. Thomas Paulsson: Mot en mänskligare stad. Arkitekt SAR Lars Stalin: Synpunkter på ett effektivare bostadsbyggande. Elementfabriken i Lindome och småhusmontage i Nol, april. WST, Forserum, och Svenska Dörr AB, Jönköping, maj.

10 Radio- och TV-huset vid Delsjövägen, september. Studieresa till Lissabon, oktober Ingenjör Folke Lindblad: Våra vanligaste byggfel. Redaktör EvaId Karlsten: Rymd. Volvos nya Tekniska centrum med föredrag av direktör Bengt Gabrielsson och civilingenjör Kai Dierks. Estraddebatt om Flygplatsfrågan med landshövding Karl Frithiofson, flygplatschefen Stig Andersson, chefsarkitekt Ingegerd Ågren och direktör Bengt Våge som inledare. Estraddebatt om Totalentreprenader för bostadsområden med direktör Carl-Olof Abelson som inledare och inlägg av ombudsman Åke Jönsson, överingenjör Gudmund Carlander, kommunrådet Urban Palmgren, direktör Lars Ranhem, arkitekt SAR Rune Falk och länsbostadsdirektör Olle Larborn. Institutionsbyggnaderna för Arkitektur samt Väg- och Vatten vid Chalmers, april. Kallinge och Ronneby, maj. Skagen, september. Geneve, Lausanne och Montreux, oktober Ahlsell & Ågrens nya anläggningar med orientering av direktör Curt Sandström, arkitekt SAR Sten Ericsson, civilingenjör Gunnar Wiel-Nilson, direktör Sven A. Svennberg och ingenjör Rolf Mattsson samt föredrag av AR-chefen Rolf Turvall om Varför inga väggar? Herr Jan Husander: SAS sommarprogram 1971 med visning av filmerna Jet, Discover America och Arkitektoniska visioner på Expo 70. Civilingenjör Jan Emard: Marknadsföring och produktion i amerikanska byggnadsföretag. En renare Göteborgsregion med redogörelser av överingenjör Sören Hallquist, civilingenjör Åke Mattsson, civilingenjör Bengt Rundqvist, arkitekt SAR Sten Ericsson, civilingenjör Ulf Jonsson, överingenjör Göran Wettlegren och direktör Sven A. Svennberg. Fastighetsdirektör Louis Campanello: Göteborg expanderar. Utbyggnadsriktningar för bostäder och arbetsområden. Ingenjör Bengt Malmsten: Kontorslandskap eller ej. Bengt Malmsten presenterar chockerande nyheter för många tyckare. Ahlsell & Ågren, januari. Svenska Mässans tillbyggnader och Scandinavium, april. Skara Tegelbruk, Brittgården i Tibro samt Rockwool och Billingehus i Skövde, maj. Ryaverket och sopförbränningsanläggningen i Sävenäs, september. Studieresa till London, september Direktör Tore Lundqvist: Köpregler enligt Nya Jordabalken. Professor Walter Goldberg: Strategi för att överleva i en föränderlig värld. Direktör Sven Platzer: Vilken framtid har byggandet? Tekn. sekreteraren Bo Jedler: Plast i bygge med visning av filmerna Perspektiv på plast och Essem plast. Pålfabriken i Ingebäck, april. Volvo Tekniska Centrum, maj. Tunnlar i Eriksbo och Majorna, september. Östra Nordstaden, oktober. Kiel och Hamburg, maj. Madrid och Barcelona, oktober.

11 1973 Vice brandchefen Bengt Sjöstrand: Funderingar kring det byggnadstekniska brandskyddet. Direktör Hans Werthén: Optimism i näringslivet. Estraddebatt om Småhus med advokat Jon Mannheimer, arkitekt SAR Ingegerd Ågren, redaktör Crispin Ahlström, arkitekt SAR Gösta Celander och bankdirektör Sverker Ingemarsson som inledare. Byggnadsteknisk revy, omfattande föredrag av civilingenjör Bengt Våge och flygplatschefen Stig Andersson om Härryda flygfält, direktör Ingemar Törnberg om Nilssons berg och direktör Sven Wejdling om KemaNord - utbyggnads-, miljö- och processfrågor. Estraddebatt om Göteborgs city i omvandling med stadsbyggnadsdirektör Karl-Henry Henriksson, kommunstyrelsens ordförande Lennart Ström, civilingenjör Nils Fagerberg och direktör Olle Gullin som inledare. Kärnkraftverket i Ringhals och Tjolöholms slott, april. Pripp och Linoleum AB Forshaga, september. Aalborg, maj. Warschawa, september oktober Energikrisen ur Göteborgs horisont med föredrag av överingenjör Nils-Einar Wahlgren om Den aktuella energisituationen och överingenjör Thore Abrahamsson om Hur spara energi inom byggnadssektorn? Direktör Bengt Tengroth: Den industriella arbetsmiljöns betydelse för den framtida rekryteringen. Stadsförnyelse genom ombyggnad med föredrag av direktör Arne Näverfelt om Ombyggnadsmarknaden i en vikande byggkonjunktur, direktör Arne Magnusson om Aktuella saneringsplaner i Göteborg, direktör Bertil Andréasson om Genomförandet av sanering i landshövdinge-hus och ingenjör Hans Kjellberg om Genomförandet av sanering i stenhus. Estraddebatt över ämnet Bara bygga eller bygga bra med underrubriken God projektering = god ekonomi med civilingenjör Bengt Bengtsson, arkitekt SAR Rune Lund och civilingenjör Roland Rengefors som inledare. Murat byggande med föredrag av ingenjör Jan-Åke Jönsson om Murning och putsning vintertid och professor Bengt Hidemark om Murat byggande förr och nu. AB Electrolux i Mariestad och Junga Verkstäder i Jung, april. Pelly AB i Falkenberg och Gyprocfabriken i Varberg, september. Kiel, Malente, Garkan, Travemunde och Lübeck, maj. USA och Canada, november Bygga, riva - samhället bestämmer. Direktör Ulf Brunfelter inledde med föredrag om Vad betyder den föreslagna byggnadslagstiftningen för samhället och den enskilde? och kommunalrådet Erik Johannesson framförde sina synpunkter i frågan. Stadsarkitekt Bengt-Olof Melin om En ny stadsarkitekt ser framåt. Byråchef Göran Persson om Hur bygger man bort luft- och vattenföroreningar? och ingenjör Alf Hansson Hur bygger man in god arbetsmiljö? Information av direktör Kaj Larsson om Ytong lättbetong, Mexi kalksandsten och naturstensprodukter samt av direktör Olle Svensson om Ernströms Serponitprodukter. Det lätta.betongtaket med information av direktör Henning Collborg, ingenjör Reinhold Järpling, ingenjör Lars Skogsström, civilingenjör Ralf Friberg och civilingenjör Svante Eckerstein. Götaverkens nya fritidsanläggning Arken i Arendal, oktober. Landvetter, Fristad och Borås, september. Örebro, Glanshammar och Hällabrottet, april. Hamburg och Bremen, maj. Paris, september - oktober.

12 1976 Byggnadsteknisk revy, där arkitekt SAR Alf Valentin redogjorde för GP-GT Nytt tidningshus i Göteborg, arkitekt SAR Per-Axel Ekholm för Kommunal förvaltningsbyggnad i kv. Traktören och arkitekt SAR Jonas Göransson för Marstrands bevaringsplan. Kommunalrådet Holger Bergqvist om Min skatt - vart tog Du vägen?. Direktör Roland Falk om Mässans utbyggnad, arkitekt SAR Alexander Ericsson om Byggcentrum 20 år och direktör Thure Samuelsson om Byggcentrums verksamhet nu och i framtiden. Ingenjör Sten Delle om Byggandet av oljeplattformar. Direktör Erik Ohlsson om Synpunkter på utlandsbyggande. Direktör Dage Kåberger om Byggandet i energisparandets spår, varefter ingenjör Bengt Axén redogjorde för värmekameran och ingenjör Stig Winstedt för producentens synpunkter. Utställningen Bygg 76 på Svenska Mässan, mars. Oljeplattformsbyggandet i Strömstad och telesatellitstationen i Tanum, april. Helsingborg och Höganäs, september. Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok och Hong-Kong, november Paneldiskussion om Småhus 76 (kvalitetskontroll av småhusbyggande) med överingenjör Erik Sundin, pol. mag. Bruno Isacsson, direktör Hugo Nilsson och byggnadsingenjör Carl-Magnus Magnusson-Bowring som inledare. Professor Lennart Rönnmark om Något om byggnadsteknikens utveckling under 50 år. Reflektioner kring en bild. Kommunalrådet Erling Sundwall om Utbyggnadsplaner i Göteborg. Direktör Nils Önnheim om Göteborgs energiförsörjning och civilingenjör Sven Inge Eriksson om Kommunal energiplanering. Ingenjör Tormod Fjärem om Perlite - morgondagens byggnadsmaterial?. Landvetter flygfält, april. Liseberg, augusti. Köpenhamn och Helsingör, maj. Wien och Budapest, september oktober Pol. mag. Kjell Olsson och direktör Ragnar Widegren om Kan byggandet öka - vad säger konjunkturen?. Redaktör Arne Thorén om Sverige efter ett år - med amerikanska perspektiv. Tekn. dr. Ingmar Andreasson om Framtidens persontransporter - en del i samhällsbyggandet. Estraddebatt över ämnet Konsekvenserna av den nya byggnormen med generaldirektör Lennart Holm, arkitekt SAR Gösta Celander, civilingenjör Gunnar Franzén och ingenjör Jan Kilnäs som inledare. Ingenjör Sten Delle om Något om Saudi-Arabien. Pilkington Floatglas i Halmstad, april. Televerkets nybyggnad vid Hvitfeldtsplatsen, september. Hamburg, maj. Mexico och Cuba, oktober Byggnadsingenjör Bo Fredriksson om Reflexioner kring ombyggnadsverksamhet. Direktör Bo Sillén om Göteborgs framtida näringsliv. Statssekreterare Ola Nyqvist om Aktuellt från bostadsdepartementet. Arkitekt SAR P.O. Wallner och civilingenjör Jan Råberger om Södra Älvstranden - ett problem och en tillgång.

13 Byggnadsingenjörerna Rune Augustsson och Ingvar Håkman om Ombyggnadskostnader - RO-gruppens studier. Fjärås, Tjolöholm och Kungsbacka, april. Ängelholm, Landskrona, Lund, Ystad och Limhamn, augusti. Postterminalen vid Kruthusgatan och GP - GT-huset i Backa, september. Moskva och Leningrad, september oktober Alla våra fönster - Chalmers Husbyggnad informerar med föredrag av arkitekt SAR Lasse Jakobson om Glaset i fönstret, arkitekt SAR Gunilla Billgren om Skador på fönster och professor Valter Kiessling om Bullerstörningar. Tekn. lic. Karl Elis Bowin om Japanskt byggande idag - unika och nyttiga iakttagelser. Kommunstyrelsens ordförande Lennart Ström om Byggandet i Göteborg under 80-talet. Att bygga på lera med föredrag av civilingenjör Per Riise om Bärighet, sättning, grundvattnets roll, överingenjör Stig Bernander om Grundläggning. Traditionellt - nya idéer och civilingenjör Tore Andersson om Att rädda gamla hus. Golv på mark. Överingenjör Bo Stjernberg om Gas, olja, kol, sol. Energi för framtiden? Vad gör Volvo? Stenungsund, april. Hamnen samt Svenska Tobak AB:s och VBB:s nybyggen på Hultmans Holme, september. Helsingfors, september. Californien, november Tekn. dr. Arne Elmioth om Täta hus - alltför täta hus? Redaktör Erik Bergsten om Blir giganten Kina den nya teknologiska stormakten? Erik Bergsten bland en miljard kineser i blåställ. Byggnadsteknisk revy, där arkitekt SAR Alf Valentin redogjorde för Skandias bygge för Volvobil i Angered, civilingenjör Bengt Bengtsson för konstruktionerna för detta bygge, arkitekt SAR Jan Vasell för Skandias kontorshus öster om Heden, civilingenjör Bo Alte för Solsten - ett intressant grundläggningsproblem samt civilingenjör Kurt Tenning för Mikro-Lam, ett konstruktionsmaterial i trä. Civilingenjör Gösta Christoffersson om Att leva och bo på Nordsjön - offshore. Aktuella saneringsomiåden i Göteborg, då arkitekt SAR Ronny Reinholdsson redogjorde för Centrala Gårda, arkitekt Karl Winell för Prippska tomten på Stampen, arkitekt SAR Sven Öjersjö för Hängmattan i Majorna samt ingenjör Lennart Mellgren för Lindholmen. Vice brandchefen Birger Lennmalm om Är brandskyddet för dyrt? Arendalsvarvet och Tjörnbron, september. Oslo och Herning, maj. Syd-Frankrike, september oktober Professor Ove Pettersson om Byggkatastrofer genom tiderna. Direktör Roland Falk om Mässor - bransch i stark utveckling världen över samt ingenjörerna Lars Arnesen och Kenneth Jindén om Svenska Mässans utbyggnadsplaner. Professor Enno Abel om Energiforskarens syn på morgondagens byggande. Civilingenjör Bengt Bengtsson om Byggnadskonstruktionerna Volvo Angered och direktör Jan Danielsson om Synpunkter på byggen och byggande för Volvo. Civilingenjörerna Ingemar Blomgren och Lars-Gunnar Hellgren om Slutsatser av Tuveraset. Forssa tegelbruk och Borås, april.

14 Studieresa till Åbo, september. Studieresa till Japan, september oktober Datorer i byggbranschen med föredrag av civilingenjör Harald Tägnfors om Roboten vid ritbordet - CAD och civilingenjör Jan-Erik Jonsson om Vem tjänar på det? Japan - ett land för byggare med föredrag av civilingenjör Sture Wickenberg om Förr och nu och annorlunda. Vad händer i det centrala Göteborg med föredrag av arkitekt SAR Göran Wallin om City SV. Linnéplatsen - Riva och bygga nytt i stenstaden med en panel, bestående av civilingenjör Göran Börjesson, arkitekt SAR Per Wetterlundh, civilingenjör Jan-Ove Nilsson, arkitekt SAR Bengt Bilén, arkitekt SAR Göran Lottsfeldt, civilingenjör Tor Gustafson och ingenjör Lennart Blixt. Aktuella hotellprojekt i Göteborg med en sammanfattning av arkitekt Lennart Olauson och redogörelser för Svenska Mässans hotell av arkitekt SAR Anders Andersson, för Hotell Volrat Tham av arkitekt SAR Per-Rune Semrén, för Hotell Carnegie av arkitekt SAR Stig Henrik Lundgren och för Hotell Sheraton av arkitekt SAR Rune Lund. Professor Ove Pettersson om Hur hållfasthetsläran kom till. OCÉ i Askim och Kodak i Billdal, september. Lübeck, maj. Paris, september oktober Ombyggnad av äldre bebyggelse, från landshövdingehus till stenstaden med föredrag av arkitekt SAR Anders Blomqvist om Förutsättningar och krav, 1:e ingenjör Christer Hansson om Finansiering samt arbetschef Lars-Göran Berg och fastighetschef Bo Carlsson om Byggarens synpunkter på ombyggnad. Tekn. direktör Sten Jacobsson om Framtidsvisioner. Professor Björn Karlsson om Livstidsoptimerade hus - om SBN inte fanns. Stadsarkitekt Ronny Reinholdsson om Vem är han? Vad vill han? Han, stadsarkitekten. Lilla Bommen-tävlingen med beskrivning av bakgrunden av arkitekt SAR Jöran Bellman samt presentation av de fyra tävlingsförslagen av arkitekt Staffan Premmert, arkitekt SAR Krister Bjurström, arkitekt SAR Jöran Bellman och arkitekt SAR Armand Björkman. Volvos koncernhuvudkontor, april. Uddevalla, Lysekil och Tanum, augusti. Stockholm och Helsingfors, maj. Holland, september Föredrag av arkitekt SAR Göran Wallin om City Syd. Föredrag av direktör Boo Kinntorph om Vart är Liseberg och världens nöjesparker på väg? samt av arkitekterna SAR Christina Hultén och Elsa-Brita Stjernberg om Arkitektur för nöjes skull. Föredrag av direktör Rune Svensson om Scandinavian Link. Föredrag av stadsarkitekt Ronny Reinholdsson: Att segla uppför Mölndalsån..., som behandlade aktuella planer i Gårda samt kring Svenska Mässan, Scandinavium och Valhallabadet. Föredrag av bankdirektör Jaak Järv om Våra konjunkturutsikter inför Spårvägshallarna på Gårda, april. Studieresa till Lund/Malmö och Eslöv, maj. Studieresa till Oslo, oktober.

15 1986 Turistdirektör Leif Forsberg höll föredrag om Göteborg - Evemangsstaden. Informationssekreterare Karin Hernriksson, Uddevalla kommun, kåserade över Uddevalla satsar för fullt. Direktör Sven Älveborn, Uddevalla Invest AB, höll föredrag om Industriell förnyelse samt byggnadsingenjör K J Pettersson, Volvo, om Volvos nya monteringsfabrik. Chefsarkitekt Gunnar Jansson, Innerstadsbyrån, redovisade Drottningtorgstävlingen. Länsbostadsdirektör Karl Olof Wahlgren, Länsbostadsnämnden, och arkitekt Anders Blomqvist, Fastighetskontoret: Den nya bostadspropositionen samt Vad händer med våra 50-talshus. Hotel Sheraton, januari. Carnegie-området, september Studieresa till Berlin, maj Studieresa till Australien, november Överingenjör Alf Elmberg, Fastighetskontoret: En presentation av musikteatertävlingen. Arkitekt Göran Wallin och trafikingenjör Jan-Olof Berntsson, Stadsbyggnadskontoret: City Nord. Direktör Ulf Gustafsson, Byråingenjör Ralf Kristoffersson och överingenjör Anders Brette: Näringslivsutveckling och kontorsbyggande i Göteborg. Direktör Bengt Tengroth, Eriksbergs Förvaltnings AB: Norra Älvstrandens förnyelse - Eriksbergsperspektivet. Utvecklingschef Leif Sandström, Volvo: Volvo som byggare. Fredrikshamn, STENA:s nya hotell, maj. Köpenhamn, maj. Wien - Budapest, september oktober Gasverkschef Bertil Wiktorén, Energiverken och Informationschef Svante Bergö, Västgas: Naturgas till Västsverige och Göteborg. Civilingenjör Rutger Blidberg: De göteborgska gatunamnens historia. Teknologie dr. Professor Johannes Olivgren: Industribyggnader för kreativt arbete. Vice brandchef Birger Lennmalm: Funktionsanpassat brandskydd i överglasade rum. Chefsmäklare Reine Öst och aktieanalytiker Lennart Ericsson, Handelsbanken: Fastigheter på Börsen, vad man tror om framtiden. Scandic Crown Hotel och WASA:s nya kontor på Prippska tomten, mars. Stockholm, maj. Stenungsundsbostäder - bostäder, kontor och affärer september. Sydöstra USA, oktober Professor Sten Samuelsson: Arkitektur i Sverige och utlandet. Arkitekt SAR Sten Habba Ericsson: Veteranernas rätta användning. Chefen för distrikt Hisingen på Stadsbyggnadskontoret Kenth Johansson: Hisingen - den gröna ön. Avd.chef Curt Ivarsson, Boverket: Vad händer med våra bygg- och låneregler. Huvudbrandstationen i Gårda, januari. Skanskas arbetsplats Lilla Bommen, maj. Vattenpalatset i Lerum, Good Morning Hotels och Öijareds Executive Country Club, September. Studieresa till Hamburg, april. Studie- och seminarieresa till Lissabon och Vilamoura, Portugal, oktober.

16 Resa till Skåne och Bornholm, juni Representanter från olika partier, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetsägareföreningen: Svar direkt - Göteborgs centrum i framtiden. Ingenjör Mats Länsberg: Byggare att lita på. Arkitekt Nicke Blomqvist, EFTA, Gösta Fernström, IFL, Bo Lönn, Healy 8 Baker, arkitekt Mats Karlsson, White Arkitekter: EG och byggbranschen. Tekn. dr Hans Werthén: Svenskt näringsliv i en föränderlig värld. Energiverkens VD Bengt Söderström: En energibransch i förändring. Liseberg-Tornet, maj Universitetsbygget i Haga, oktober. Studieresa till Helsingborg och Malmö, maj. Studie- och seminarieresa till Argentina och Brasilien, oktober november. Lunchmöte med redogörelse för dess syfte och mål samt planerade resor. Föredrag av verkställande direktör Roland Nilsson och anläggningschef Lars-Ragnar Molander om Lindholmen Utvecklings AB:s verksamhet. Resa runt Vättern, juni Dir. Lars Carlsson, Aranäs AB: Aranäs International. Jan Izikowitz, Lund och Valentin, Jan Landmark, CA Consultadministration, Jarl Ljungqvist, Totalinstallation, Rune Locking, Kullenbergbyggen, Mats Nyström, Stora Teatern och Berndt Svensson, Skanska: Göteborgs nya musikteater. Torslanda, ny målerifabrik, januari. Stadsdelen Gårda, april. Studiebesök Astra Hässle, Mölndal, oktober. Studiebesök på Byggcentrum, Mölndal, november. Studieresa Oslo (inställdes på grund av för litet deltagande), maj Studieresa Barcelona, oktober Lunchmöte med föredrag av civilingenjör Roland Hallberg om byggnadstekniska minnen, erfarenheter och synpunkter under 75 år. Lunchmöte med kåseri av arkitekt Tor Hermond om Göteborgs undre värld. Resa till Kalmar och Öland, maj - juni Dir. Conny Plånborg, Plånborg Film AB och arkitekt Håkan Cullberg, Cullberg Arkitektkontor AB: Filmens underbara värld. Regionchef Bengt-Olof Holmberg, SJ Väst: Resecentrum i Göteborg. Civ. ek. Gustaf Olivecrona: Konjunkturer, prognoser och deras tillförlitlighet, ekonomisk politik samt bygg- och fastighetsmarknad. Tekn. dr och docent Stellan Lundström, inst. för fastighetsekonomi vid KTH, Stockholm: Svensk fastighetsmarknad. Agronom Sture Larsson, Dalby Miljö AB: Luftburna smittoämnen i ventilationsanläggningar. Kunskapscentrum Lindholmen, Göteborg, mars. Volvo Personvagnar AB Motor, Skövde, maj. Berlin, oktober.

17 Centralposthuset, Göteborg, november. Lunchmöte med information om planerade resor och kåseri av Sven Bergman om Karlskrona med omnejd. Resa till Blekinge, maj. Resa i Halland, augusti Överingenjör Ingvar Olofsson, Skanska Teknik och professor Stig Bernander: Stora Bält-bron resp. vågbrytarprojekt i Monacos hamn. Näringslivsdirektör Lennart Olausson: Det framtida Göteborg. Ackordscentralens VD Per-Ivan Lundberg: Sverige i konkurs? Direktör Bengt Gidefjord: Higabgruppen och Bältespännaren kommer loss. Saab-Ericsson Space Center, mars. Havets Hus i Lysekil och Kristinebergs Marinbiologiska Station, Fiskebäckskil, maj. Göteborgsoperan, november. Prag via Berlin och Dresden, september-oktober. Lunchmöte på Stora Teatern med guidning av operasångaren Rolf Nilsson. Besök på Botaniska Trädgården med lunch i Botaniska Paviljongen och guidning i växthuset. Resa till Gotland, juni. Resa till Falköpingsbygden, september Direktör Lars-Erik Jansson: Securum-koncernens verksamhet. VM-generalen Ulf Ekelund: Friidrotts-VM Civilingenjör Esbjörn Henricson: EES-avtalets påverkan på byggandet. Civilingenjör Orvar Toreskog: STENAs höghastighetskatamaraner. Björn Linn, professor vid CTH och Anders Huvstig, chef för Vägverkets tekniska avdelning: Broars estetik resp. brobyggnad i Sverige. Hestra Parkstad, Borås, maj. Burgårdens Utbildningscentrum, november. Studieresa till OS-byn i Lillehammer m.m., mars. London och Irland, september. 5-årsjubiléum med högtidsmiddag, kåseri av adjunkt Lars Larsson över Romerska galärer i Bohuslän och underhållning med gamla spexlåtar av f.d. chalmerister. Utflykt till Götaälvdalen, oktober. Resa i Dalsland och Värmland, juni. Resa i Bohuslän, september Gunilla Björck, VD för Renhållningsverket i Göteborg och Maj-Britt Olsbo, distriktsarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret: Kretsloppsanpassad avfallshantering av bygg- och rivningsavfall (BRA). Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson: Göteborg och Västsverige i framtiden. Arkitekt Gert Wingårdh: Kåseri om sin verksamhet och sina mest uppmärksammade uppdrag. Tekn. dr. Hans Werthén: Ett blomstrande Sverige - Småföretagarnas framgång. Barken Viking, mars. VM-byn på Heden och Ullevi, april. Nya Handelshögskolan, september. Storebält utställningscenter i Korsör och Öresundsbroutställningen i Malmö, maj.

18 Fjärran Östern, november. Möten i Eriksbergshallen med guidad visning av Leonardo da Vinci-utställningen och luncher på Restaurant Westra Piren med kåseri av Anders Wästfelt om Götheborg III. Lunchmöte på Barken Viking med visning av denna. Lunchmöten på Hotel 11 med visning av hotellet och guidade visningar av utställningen Vikingar i Eriksbergshallen. Resa till Jylland och Fyn, juni. Resa i Sjuhäradsbygden, augusti Hans-Eric Holmqvist, politiskt sakkunnig i Näringsdepartementet och Lisbeth Grönfeldt Bergman, kommunalråd i Göteborg: Synpunkter på bostadsbyggandet i framtiden. IFK:s ordförande Gunnar Larsson: Företaget IFK Göteborg. Därefter enskild förflyttning till Ullevi och matchen mellan IFK Göteborg och AC Milan, som IFK vann med 2-1. Lunch- och kvällsmöten i Hotel 11 och Eriksbergshallen med guidade visningar av utställningen Skagen - Mellan de två haven i samarbete med Veteransektionen. Astra Hässle i Mölndal, januari. Sahlgrenska Sjukhusets nybyggnad för operationskirurgi, mars. Volvo - nuvarande produktion och framtidsplaner, april. Studiebesök på GLAB:s nybyggnad av regionbussterminal, september. Studiebesök på den ombyggda Konsthögskolan Valand (f.d. Polhemsgymnasiet), november. Planerad resa till Skövde Lidköping inställdes p.g.a. för lågt deltagareantal. Warszawa, september. Lunchmöten i Konstmuséet med föredrag av arbetschefen Anders Göransson, Skanska och arkitekten Håkan Cullberg betr. förutsättningar och svårigheter vid planering och genomförande av den nya entréhallen med utställningslokaler. Resa till nordvästra Skåne och Österlen, maj-juni Resa i norra Halland, september Nybyggnader för Psykologen och BASF, januari. Liseberg i samband med årsmötet, februari. Ericsson i Mölndal, mars. Hagabadet - Renströmska Badanläggningen, juni. 3 nybyggnader för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, november. Gunnebo Slott med Tjänstebostaden och Hönshuset, september. Lundbytunneln, oktober. Oslo med studiebesök på bl.a. Gardemoens flygplats, april. Sydafrika, oktober. Lunchmöten på Artisten - Musikhögskolan med piano- och fiolkonserter samt kåseri av intendent Kjell Thorjörnson om högskolan och visning av denna. Resa till Örebro och Bergslagen, maj Lunchmöte med besök på Röhsska museet, november Resa till Trestad - Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla, augusti Lundby och Örgryte nya kyrkor, januari. Medicinarberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mars. Nya Restaurant Trägår n, maj Rundvandring i Vasastaden med anledning av projektet Rädda Stenstaden, september. Rundresa i Kortedala, Bergsjön och Hammarkullen, november.

19 Köpenhamn och Malmö med besök bl.a. på Öresundstunnelns elementfabrik och tunnelläge, kontorsbyggnad för Phil & Son och Arken - det Moderna Konstmuseet - i Köpenhamn, Öresundsbroutställningen i Malmö, april. Glasgow och Edinburgh, september. Lunchmöte på Byggcentrum med kåseri av fil.dr. Henri Usselmann om Svenska konstnärer i Paris, beledsagat med diabilder. Lunch och kvällsmöten på Terra Nova-varvet i Veteranssektionens regi, oktober. Resa till Östergötland och norra Småland, juni. Resa till Varberg och Falkenberg, september Saab Ericsson Space, Kallebäck, januari. Årsmöte i februari på Svenska Mässan, med information om Hotel Gothia Twin Tower, Vetenskapscentrum, Världskulturmuseet och Kringen med den nya spårvägstunneln vid Korsvägen. Göteborgs Hamn med besök på på Frans Maas, mars. Hotel Plaza och Meeths Salonger, september. Eklanda Trädgårdsstad och Eklandaskolan, oktober. Åbro motet och Söderleden, november. Utställningen Infra i Stadsmuseet och därefter middag och underhållning med anledning av föreningens 70-årsjubileum, december. Aalborg med seminarium och besök bl. i de centrala hamnområdena, universitetet och Aalborg Portland Cementfabrik, april. Studieresa till Uddevalla med besök på Sunningeleden och bron, maj. Studieresa till USA och sydvästra Kanada med besök i Chicago, Seattle, Vancover, San Fransisco och Los Angeles, september oktober. Lunchmöte på Byggcentrum med kåseri av arkitekt Tor Hermond om Göteborgs undre värld, dvs tidiga befästningsarbeten, beledsagad med diabilder. 10-års jubileum med högtidsmiddag, kåseri av Tore Norrby över veteranernas möten och resor under åren, beledsagad av diabilder samt underhållning av BTF-kören, som samtidigt firar 20-årsjubileum. Resa till Skåne med besök på Öresundsutställningen i Malmö och Lunds domkyrka och rundresa på Bornholm, maj. Resa till Nääs Slott, Alingsås och Sollebrunn mm, augusti Nya ABB-huset i Mölndal, februari. Årsmöte på Chalmers med föredrag om bl a Chalmers Mikroelektronik. februari EHPT-huset i Gårda, mars. Rudolf Steiner skolan, april. Akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn, augusti. Volvo bilsäkerhetscentrum, september. Chalmers, mikroelektronik, oktober. Volvo bilsäkerhetscentrum, extra besök, november Hotel Gothia Twin Tower, november. Stockholm med besök bl.a. på Arlanda Airport, maj Berlin med omfattande guidade studiebesök i nybyggda områden, oktober Lunchmöte på Byggcentrum med kåseri av Gustav Lagergren, f.d. informationschef på kamerafabriken Victor Hasselblad, över ämnet 30 år på månen beledsagad av fina rymdbilder. Lunchmöte på Byggcentrum med kåseri av marinmålaren Curt-Henry Freje över ämnet Att skapa konst - Hur ett konstverk blir till. Bussresa till Oslo med besök bl.a. på Rådhuset, Nationalgalleriet och Bygdöy samt, under hemresan, på Blaafarveverket vid Modum, maj 2000.

20 Resa till Kungälv med besök på Bohus Fästning, Öckerö och Hönö med besök på Fiskemuseet och Volvos museum i Arendal, september Övrigt: Julfest på Cabaré Lorensberg med Stefan Odelberg Show, december Chalmers Högskoleutbildning på Lindholmen med en interaktiv upplevelse av Norra Älvstrandens framtida utseende i skolans VR-studio i januari. Årsmöte på Astra Zeneca, februari. Solhusen i Gårdsten, mars. Vetenskapscentrum vid Korsvägen, mars. Ombyggnad av Härlanda f.d. fängelse, maj. Chalmers nya kårhus & spårvägstunneln från Korsvägen, september. Ericsson Microwave i Kallebäck, oktober. Eriksberg Köpcentrum, Norra Älvstranden, november. Studieresa till bl.a. Bangkok i Thailand, Sydney i Australien och Auckland i Nya Zeeland i november. Lunchmöte på Byggcentrum med kåseri av stadsträdgårdsmästare Bernt Finnskog över ämnet Parkernas Göteborg med hjälp av bilder. Lunchmöte med Becke Hinnerson som visade bilder och kåserade över ämnet Göteborg i konsten - från Arosenius till våra dagar. Bussresa i maj till Norra Själland med besök på bl.a. Fredriksborgs slott i Hilleröd och Vikingaskeppsmuseet i Roskilde samt Köpenhamn med besök bl.a. på Kungl. bibliotekets nya filial Den svarta Diamanten, Ny Carlsberg Glyptotek och Grundtsvigs Minneskyrka. Hemfärd över den nya Öresundsbron. Bussresa i augusti till Skaraborg med besök bl.a. på museet och domkyrkan i Skara, Forshems kyrka, Mariestads Residens med utställningen Sverige-Paris, 50 år i konsten och kåseri av konstnären Bengt Olsson samt Varnhems kyrka och klosterruin. Från 2002 och framåt finns resuméer från de flesta av föreningens aktiviteter på Övrigt: Julfest på Aftonstjärnan med föreställning, december Fryshuset, Göteborg, januari. Årsmöte på Medicinarberget, Restaurang Lyktan, februari. Hälsovetarbacken, mars. Göteborgs Stadsteater, april. Lindholmsallén, september Götatunneln, 2 st besök i oktober. Ericsson, ERV, Lindholmspiren, november. Barcelona, september. Lunch- och kvällsmöte på Terra Nova varvet med information och guidning på varvet med efterföljande lunch och middag, mars. Lunchmöte på Byggcentrum med kåseri av arkitekt Stina Ejderoth-Linden över ämnet Göteborg 300 år på 30 minuter, november. Studieresa till Polen (Gdansk och Warszawa). Kortresa till Vitlycke museum i Tanum samt Galleri Volund i Skärhamn. Övrigt: Julfest på Lorensbergsteatern med Galenskaparnas föreställning Kasinofeber, december Årsmötet på SKF i Kristinedal, februari. Centralhuset, Göteborg, 2 st besök i april.

Artiklar i tidskriften Tegel 1935-1987

Artiklar i tidskriften Tegel 1935-1987 Artiklar i tidskriften Tegel 1935-1987 1/35 Bygg med tegel men bygg billigt!* A Andersson Statsingripanden i Amerika och Tyskland under fil dr I Sundbom världskrisen Redogörelse för en murverksprovning

Läs mer

GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING

GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING EKMANSGATAN 1 411 EKMANSGATAN 32 GÖTEBORG 1 411 32 VERKSAMHETEN 2014 Innehållsföteckning Föreningsstämma 2015-04-22 Verksamheten 2014... sid. 4 Medlemsaktiviteter

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies Verksamheten1998 SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle Center for Business and Policy Studies Några glimtar från jubileumsåret 1998 och med en medlemskonferens i Uppsala där två av grundarna Tore

Läs mer

50 år. Sollentuna Rotaryklubb 1959-2009

50 år. Sollentuna Rotaryklubb 1959-2009 Sollentuna Rotaryklubb 50 år 1959-2009 Turebergs Torg igår och idag. Mycket har förändrats i Sollentuna på 50 år, men vissa spår finns kvar. Där Östrings ekiperingsbutik låg 1959, huserar SEB idag. Taxibilarnas

Läs mer

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen 1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen Gemensam innehållsförteckning, del 1 och 2 Hälsningsanförande

Läs mer

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 1964-2004 INLEDNING Det är nu 40 år sedan Göteborg Kungsporten Rotaryklubb bildades och med anledning av det har denna

Läs mer

Liten minnesskrift över Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige.

Liten minnesskrift över Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige. 1 Liten minnesskrift över Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige. Vad hände under de dryga 50 åren och framöver? En sammanställning av Ingrid Alexandersson. Innehåll: Text ss. 1-17 Förteckningar över

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 GLAD SOMMAR! För alla tjejer! Följ med till Kvillebäcken Seminarium Erfarenheter av Lean Öga för detaljer Katarina jobbar med framtidens

Läs mer

Bygdegården. Torsö Årets bygdegårdsförening. Ännu en nybyggd bygdegård Sidan17. Kadir Meral på turné Sidan16. Ny replokal i Bolmsö Sidan10

Bygdegården. Torsö Årets bygdegårdsförening. Ännu en nybyggd bygdegård Sidan17. Kadir Meral på turné Sidan16. Ny replokal i Bolmsö Sidan10 Bygdegården Nr 1 2000 Tidskrift från Bygdegårdarnas Riksförbund Nr2 2009 Torsö Årets bygdegårdsförening Sidan4 Ny replokal i Bolmsö Sidan10 Ännu en nybyggd bygdegård Sidan17 Kadir Meral på turné Sidan16

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 8038 04-06-02 10.56 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Juni 2004 NR 2 Ur innehållet: Kristen sionism och Harmageddon Vattenförsörjning den avgörande frågan i området En av flera

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Välkomna att beställa boken! (ISBN 978-91-974907-4-0) Den kostar 200 SEK + porto Birger Sjöberg-sällskapet

Läs mer

Träffar på hög nivå. Hösten. Region Syd

Träffar på hög nivå. Hösten. Region Syd Region Syd Småland Öland Blekinge Skåne Halland Hösten 2009 Träffar på hög nivå ar Företagsbesök Aktiecafé Nybörjarträffar Bussresor Kvinnoträffar Temakvällar Stora Aktie- och Fonddagen Här hittar du din

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande,

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande, Nätverkande, kunskap och inspiration program FÖRSTA PROGRAMVERSIONEN Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE PARTNERS STOCKHOLM 2015 PER DEN 9 JUNI Cu be Swedish

Läs mer

Våren. 136 träffar på hög nivå. Region Väst. Aktieträffar Företagsbesök Aktiecafé Nybörjarträffar

Våren. 136 träffar på hög nivå. Region Väst. Aktieträffar Företagsbesök Aktiecafé Nybörjarträffar Region Väst Fyrbodal Göteborg Norra Småland Närke/Värmland Skaraborg 136 träffar på hög nivå ar Företagsbesök Aktiecafé Nybörjarträffar Bussresor Kvinnorträffar Temakvällar Stora Aktie- och Fonddagen Våren

Läs mer

Grön oas i Färjenäs. Läget lockar till Lindholmen Science Park Medvind för Sigma Hur planera för barn i staden? Nytt liv i stapelbädden

Grön oas i Färjenäs. Läget lockar till Lindholmen Science Park Medvind för Sigma Hur planera för barn i staden? Nytt liv i stapelbädden Grön oas i Färjenäs Läget lockar till Lindholmen Science Park Medvind för Sigma Hur planera för barn i staden? Nytt liv i stapelbädden INFORMATION FRÅN NORRA OCH SÖDRA ÄLVSTRANDEN nr 2 2010 Sälj din bostad

Läs mer

40 år med Sveriges Television i Växjö 1969-2009

40 år med Sveriges Television i Växjö 1969-2009 40 år med Sveriges Television i Växjö 1969-2009 4 5 10 16 17 18 19 20 21 22 23 27 33 33 36 37 44 49 50 51 58 59 60 61 62 66 67 68 69 71 72 74 INNEHÅLL Hur det hela började: Ny teknik, expansion och byggplaner

Läs mer

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2004

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2004 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2004 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2004 4 VD:s inledning 4 7 11 17 18 21 23 23 25 27 27 30 31 Föreningen Svensk Form 5 Designforum Svensk Form, Skeppsholmen 9 Bibliotek

Läs mer

Allt fler transportföretag använder telematik

Allt fler transportföretag använder telematik Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se TBM Utbildning AB 054-85 09 20 070-699 48 81 www.tbmutbildning.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång 24 Nr 2 April 2008

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 KamraToff Kamratföreningen 2013-11-13 Sida 1 (24) KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 Styrelseordförande har ordet Bästa medlemmar Visserligen är inte ett mannaminne så långt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO TEODOR AASTRUP KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR

Läs mer

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer.

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. aktuella konstutställningar i Sverige september december 2010 Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. Vi har bra produkter till ett bra & framgångsrikt måleri. Vi har priser som tål att jämföras

Läs mer

Gatl us. En Tidning från Göteborgs kyrkliga stadsmission Nummer 1 2014

Gatl us. En Tidning från Göteborgs kyrkliga stadsmission Nummer 1 2014 Gatl us En Tidning från Göteborgs kyrkliga stadsmission Nummer 1 2014 profilen Maria Edlind Livet bakom Fasaden Vår åsikt. Inte finns väl fattigdom i Sverige? Är det vår självbild som får sig en törn när

Läs mer