Vasallen årsredovisning 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallen årsredovisning 2000"

Transkript

1 Vasallen årsredovisning 2000

2 Innehå ll VDs kommentar 4 Vasallens personal 6 Vasallen i Sverige 7 Vasallens dotterbolag Campus Östersund 8 F18 Tullinge 10 Garnisonen Linköping 12 I17-Parken Uddevalla 14 Regementet Borås 16 Regementet Ystad 18 Jägarskolan Kiruna 20 KA5 Härnösand 21 Garnisonen Sollefteå 22 Nipan Sollefteå 23 Dalregementet falun 24 Almnäs Södertälje 25 Östra kasern Kristianstad 26 Rosenholm Karlskrona 27 KA3 Fårösund 28 Förvaltningsberättelse 31 Resultaträkningar 33 Balansräkningar 34 Kassaflödesanalyser 36 noter 37 Revisionsberättelse 46 Vasallens styrelse 47 Vasallens ledning 48 Övriga ledande befattningshavare 49 Adresser 50 Vasallen AB (publ). Org nr: Säte: Örebro. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna

3 Vasallen skall skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla och förädla f d försvarsfastigheter för alternativ kommersiell användning. Vasallen å rsredovisning 2000 Vasallens vision: Levande stadsdelar med hög attraktionskraft Vasallen är ett stabilt fastighetsbolag med finansiell styrka. Med kompetens och innovationskraft förvandlar vi tidigare regementsområden till nya, levande och spännande stadsdelar. Här finns arbetsplatser i form av kontor och verksamheter, som exempelvis utbildning, som integrerats med permanentboende och olika former av serviceinrättningar. De förädlade områdena har hög attraktionskraft hos hyresgästerna och är intressanta förvärvsobjekt för de fastighetsägare som söker affärsmässigt sunda fastigheter med låg risk. Finansiella mål Vasallens enskilda dotterbolag skall efter tre års verksamhet visa ett positivt rörelseresultat och efter fem års verksamhet visa ett positivt resultat efter finansnetto. 3

4 VDs kommentar Verksamhetsåret 2000 blev för Vasallens del ett år av stark expansion. Efter det försvarsbeslut som riksdagen tog i mars 2000 stod det klart att Vasallen kunde växa vidare och när året var över kunde summeringen göras. Vasallens expansion omfattar förvärv av sammanlagt nio nya försvarsfastigheter: i Kiruna, Härnösand, Falun, Almnäs i Södertälje, Fårösund på Gotland, Karlskrona och Kristianstad samt två i Sollefteå. Vasallens tillfördes drygt en halv miljon kvm och blev i ett slag ett rikstäckande fastighetsbolag, med en sammanlagd lokalarea om knappt kvm fördelat på 15 dotterbolag, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det är naturligt att en så snabb tillväxt satte sin prägel på merparten av Vasallens verksamhet under året. Att växa nästan trefalt på så kort tid kräver också noggrann planering, inte minst avseende översyn och utveckling av organisationen, bemanningen och styrformerna. Samtidigt har det varit viktigt att ständigt hålla verksamhetens ursprungliga mål för ögonen. I den proposition som förelades riksdagen i juni 1997, och som utmynnade i bildandet av Vasallen, löd formuleringen: Ändamålet för bolaget skall vara att utveckla och förädla fastighetsbeståndet i samarbete med kommuner och lokalt näringsliv för att slutligen sälja fastigheterna på kommersiella villkor. 4 VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2000

5 Denna tydligt formulerade strategi är i allra högsta grad levande och det är min bedömning att Vasallen under innevarande år, det fjärde hela verksamhetsåret i ordningen, kan komma att avyttra någon eller delar av någon av de sex försvarsfastigheter Vasallen förvärvade under Omfattande rekrytering Som ett resultat av ovan nämnda förvärv inleddes en omfattande personalrekrytering redan under andra kvartalet 2000 dels till de tillkommande dotterbolagen, dels till en planerad resursförstärkning till huvudkontoret. Det betyder en expansion i antalet anställda till drygt 70 medarbetare. Till de nya dotterbolagen gäller rekryteringen fastighetschefer, förvaltare och administratörer. Till huvudkontoret avser kompetensförstärkningen både en breddning av den verkställande ledningen i form av två fastighetsdirektörer och ytterligare resurser till områdena ekonomi/finans, affärsutveckling, teknik och information. vilket resulterat i tydliga riktlinjer för hur den framtida förädlingen skall hanteras. De kulturhistoriska värdena är en viktig framgångsfaktor i Vasallens förädlingsprocess. Vasallen och framtiden Vasallen är ett ungt fastighetsbolag med en mycket spännande framtid. Erfarenheterna hittills visar tydligt på möjligheterna att framgångsrikt kunna utveckla och förädla våra fastigheter på de lokala marknadernas villkor. Förmågan att lyhört lyssna på kundernas krav och önskemål för att på bästa sätt kunna erbjuda attraktiva lösningar på hyresgästernas lokalbehov kommer även fortsättningsvis att vara kännetecknande för Vasallen. Lägg därtill en stark balansräkning i kombination med hög kompetens inom den speciella nisch där verksamheten bedrivs, så finns det fog för en optimistisk syn på Vasallens framtida utveckling. Vasallens framgångsfaktorer De omfattande diskussioner som Vasallen under året fört med respektive kommuner i samband med förvärven av de nio nya försvarsanläggningarna har ytterligare bekräftat att en alldeles avgörande framgångsfaktor är att snabbt få igång en dialog med respektive kommuns ledning och ledande tjänstemän. De arbetsformer Vasallen utarbetar och successivt förfinar har också skapat utomordentliga referenser i Östersund, Tullinge, Linköping, Uddevalla, Borås och Ystad, där vårt samarbete sträcker sig mer än tre år tillbaka i tiden. Värde tillskapas genom ett strukturerat och processorienterat arbetssätt kombinerat med en entusiasm och framåtanda som präglar Vasallens personal, utifrån gemensamma mål och ständiga förbättringar. Med empiriska erfarenheter och flera facit i handen har därför ledtiden från inledande diskussioner med respektive kommun till att forma en hållbar vision i utvecklingsarbetet med de nyss nedlagda försvarsanläggningarna minimerats. Att sedan fortsättningsvis kunna arbeta med förädlingen i ett nära och kontinuerligt samarbete med kommunerna är en avgörande framgångsfaktor för att Vasallen skall kunna skapa de nya, levande stadsdelar som utgör visionen för vårt arbete. Andra betydelsefulla framgångsfaktor för Vasallen är att säkerställa ett bra samarbete med det lokala näringslivet samt att föra ett aktivt styrelsearbete i dotterbolagen, där det är av stor vikt att en lokal bransch- och marknadskompetens finns representerad. Jan-Peter Jonsson Verkställande direktör Stora kulturhistoriska värden Regeringen beslutade under året att anläggningarna i Fårösund och Falun befanns vara av stora kulturhistoriska värden, vilket föranledde ett utarbetande av skyddsföreskrifter för byggnader och mark. Här har ett fruktbart samarbete förts med respektive kommuner och länsstyrelser samt Riksantikvarieämbetet, 5

6 Bred utbildning av befintlig personal och omfattande rekrytering av ny kompetens Vasallens expansion under verksamhetsåret 2000 har ställt stora krav på såväl utbildning av den befintliga personalen som en omfattande rekrytering. Den snabba expansionen kräver en tydlig personalpolitik som säkerställer den företagskultur Vasallen byggt upp från grunden. På detta följer att varje medarbetare tillförsäkras möjligheter till en framtida personlig utveckling samt att förutsättningar skapas för att arbetet med ständiga förbättringar kan fortsätta enligt tidigare fastlagd plan. Som ett led i denna strävan genomfördes en omfattande personalenkät under hösten 2000, bestående dels av en attitydundersökning bland samtliga 41 medarbetare på huvudkontoret och i de sex ursprungliga dotterbolagen, dels en sammanställning av alla enskilda medarbetares tankar och förslag till förändringar och förbättringar i den löpande verksamheten. Uppföljning av personalenkäten Resultatet av personalenkäten blev mycket positivt, med ett uttalat engagemang för Vasallens arbetssätt och framtida mål bland samtliga medarbetare och där de framtida möjligheterna till personlig utveckling och kompetensförstärkning rankades högt. Som en uppföljning av personalenkäten inleddes ett projekt med syfte att ringa in de områden där Vasallen kan fördjupa arbetet med ständiga förbättringar. Arbetet förs i mindre, tvärsammansatta grupper där uppgiften är att definiera och sammanställa de förslag på förändringar och förbättringar som formulerats, allt för att de skall kunna utvärderas och senare på bästa sätt tas tillvara i det vardagliga arbetet inom hela Vasallen. Under innevarande år skall nyanställd personal successivt inkorporeras i detta kontinuerliga arbete, där den årligt återkommande personalenkäten blir en viktig mätpunkt för hur framgångsrikt förändringsarbetet bedrivs. syftet var att fatta beslut om styrformer och bemanning utifrån resultatet av Försvarsbeslutet 2000, som fattades i mars. Initialt inleddes arbetet med att rekrytera fastighetschefer till de nya dotterbolagen. En omfattande annonskampanj i såväl riks-, som lokal- och facktidningar genomfördes, med mycket gott gensvar. Innan halvårsskiftet var tre nya fastighetschefer anställda och innan årsskiftet ytterligare två. Under hösten kom nästa våg i rekryteringsarbetet, nu med inriktning mot en kompetensförstärkning till huvudkontoret, dels i form av två nya befattningar som fastighetsdirektörer till ledningsgruppen, dels som förstärkningar till funktionerna ekonomi/finans, affärsutveckling, teknik samt information och stöd till verkställande ledning. Under första kvartalet innevarande år inleddes den kompletterande rekryteringen till de nio nya dotterbolagen, avseende administratörer, förvaltare och drifttekniker. När Vasallen senare under innevarande år kommer att nå full bemanning beräknas antalet medarbetare att uppgå till drygt 70 stycken, innebärande en personalökning om 75 procent inom en tvåårsperiod. Utbyggnad av huvudkontoret I takt med huvudkontorets ökande numerär påbörjades även arbetet med att bygga ut huvudkontoret. Ytterligare 300 kvm kontorsyta har tillförts. Ombyggnaden var klar i oktober. I december hölls två introduktionsdagar vid huvudkontoret, där samtliga nyanställda under året deltog. Generellt har gemensamma aktiviteter inom Vasallen hög prioritet och ambitionen är att företaget skall präglas av en stor gemenskap och delaktighet. Eftersom verksamheten är utspridd på 15 orter i landet är det av stor vikt att prioritera aktiviteter och utbildningar som skapar en gemensam företagskultur. Snabb personalökning Vid årets inledning var medelantalet årsanställda inom Vasallen 38 personer. Vid utgången var siffran 49, motsvarande en ökning med 29 procent. Av de under året nyanställda har två personer rekryterats till huvudkontoret och sex till dotterbolagen. Fördelningen bland de 49 personer som utgjorde Vasallens personal vid utgången av 2000 var 33 män och 16 kvinnor. Genomsnittsåldern för männen var 45 år och för kvinnorna 39. Utbildningsinsatserna och kompetensutvecklingen uppgick i genomsnitt till fem dagar under året och har i huvudsak inriktats på Vasallens investeringsprocess samt de olika kvalitetsprojekt som kontinuerligt genomförs. Omfattande rekryteringsprogram Rekryteringen till det växande Vasallen påbörjades redan i april 2000 och föregicks av en organisationsutredning, där 6 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

7 Vasallen i Sverige Kiruna Östersund Sollefteå Härnösand Falun Örebro, HK Linköping Uddevalla Borås Ystad Tullinge Södertälje Fårösund Karlskrona Kristianstad 7

8 Vasallen i Östersund Östersund är en stad med tydlig inriktning mot förvaltning och tjänsteproduktion och utgör ett administrativt och ekonomiskt centrum i Mellersta Norrland. Närheten till Norge ligger som en grund för tätt utbyte och en omfattande gränshandel och en bland många starka kopplingar till närliggande Trondheim är den mellan det expansiva norska universitetet och Mitthögskolan i Östersund. Vasallen är idag en av de dominerande fastighetsägarna i Östersund. De spontana förfrågningar som erhålls samt den goda respons marknadsföringsarbetet ger är bra bevis på att A4 Vasallen är en mycket attraktiv hyresvärd i Östersund. Omfattande nybyggnation A4 Vasallen marknadsför Campus Östersund, ett område centralt placerat i staden med en lokalarea om cirka kvm. I januari 1999 tecknades ett 25-årigt hyresavtal med Mitthögskolan, som omfattar kvm, varav cirka kvm är nyproduktion. Vid halvårsskiftet 2000 flyttade Mitthögskolan in på området och tog cirka kvm i besittning. Under året inleddes även byggandet av Mitthuset, som avser en nybyggnation om kvm. För Mitthögskolans räkning färdigställs nu den första delen, på kvm, som skall innehålla bibliotek, restaurang, hörsalar och inrymma en rad servicefunktioner. Inflyttning i första delen av mitthuset beräknas till halvårsskiftet innevarande år. Resterande kvm skall vara färdigställt till halvårsskiftet Ny detaljplan Under 2000 fastslogs en ny detaljplan som omfattar hela området, exklusive den del som Mitthögskolan disponerar, som varit detaljplanelagt sedan tidigare. Markarbetet utomhus inleddes också under året, där målsättningen är att via en rad trivselskapande åtgärder skapa en stadsdelsliknande utomhusmiljö. Arbetet sker successivt och beräknas vara klart under Bland övriga nya hyresgäster som flyttade in på Campus Östersund under 2000 kan nämnas IT-konsultbolaget AU- System, som tecknat avtal om cirka kvm åt sammanlagt cirka 180 konsulter. Vidare tecknade Försvarsmakten ett hyresavtal gällande nybyggnad av en restaurang om ca kvm. Expansionen fortsätter Verksamheten under 2001 kommer i all väsentlighet att präglas av ett förädlingsarbete på bred front. Detaljplanerna för hela Campusområdet medger nya byggrätter om cirka kvm. Förhandlingar med ett flertal potentiella hyresgäster pågår. Klart är dessutom att en fortsatt utbyggnad skall ske åt ett expanderande AU- System. Mitthögskolans inflyttning i Mitthuset skall också vara helt avklarad och alla funktioner intrimmade innan höstterminen börjar Campus Östersund Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 16,6 16,6 16,6 Registerfastighet: Artilleristen 1, Ångern 2 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 8 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

9 VD för A4 Vasallen AB är Thomas Fuchs. 9

10 Vasallen i Tullinge Tullinge ligger cirka 25 km söder om centrala Stockholm, i Botkyrka kommun, och är beläget på Södertörn. Inom Södertörn finns sammanlagt åtta kommuner, med en befolkning om cirka personer. Södertörn är ett expansivt område som för närvarande genomgår en mycket positiv utveckling. Utbyggnaden av Huddinge sjukhus och Forskningscentrat Novum samt den fortsatta expansionen av Södertörns Högskola är några exempel. Inom den närmaste framtiden väntas flera omfattande infrastrukturella investeringar, i synnerhet en ny- och utbyggnad av väg- och järnvägsnätet. Förväntningar finns om en ny förbifart söder om Tullinge samhälle, med anslutning till F18 Tullinge. Tullinge är ett av få riktigt stora områden i Storstockholm som har mark med potential för en större exploatering, med utrymme för upp till nya bostäder. Fokus på bostadsområde Vasallen har hittills arbetat med tre i framtiden tänkbara användningsområden för F18 Tullinge: En civil storflygplats. En närflygplats med möjlighet att tillgodose det kapacitetsbehov som finns i Södertörn och dess omedelbara omgivningar. En kombination av nya stadsdelar innehållande bostäder i form av låghusbebyggelse, studentbostäder, kontor, handel, utbildning och service. F18 Tullinge De två alternativ som innebär fortsatt flygverksamhet avfördes definitivt som framtida exploateringsmöjligheter under hösten Istället har all kraft fokuserats på en satsning för att utveckla F18 Tullinges markområde till det sistnämnda alternativet. I samarbete med Botkyrka kommun genomförde F18 Tullinge under våren 2000 ett parallellt arkitektuppdrag, innebärande att tre olika arkitektlag fick i uppdrag att arbeta fram framtidsförslag av idémässig karaktär. Resultaten visar möjligheten till en exploatering av cirka kvm nya bostäder av låghuskaraktär och cirka kvm verksamhetslokaler, som sammanlagt resulterar i en ny stadsdel för upp till invånare. En viktig grundförutsättning i förslagen var även att integrera de befintliga byggnaderna på F18 Tullinges markområde. Det parallella arkitektuppdraget presenterades i april 2000 och utgör en hörnsten i det förslag till översiktsplan för Tullinge, som Botkyrka kommun presenterade vid årsskiftet 2000/2001. Förslaget till översiktsplan beräknas vara på remiss till och med första halvåret 2002, vilket innebär att kommunen förväntas ta ett slutgiltigt beslut under hösten samma år. Stora framtida investeringar Omdaningen av F18 Tullinges markområde till ett nytt bostadsområde kommer att kräva stora investeringar i den närliggande infrastrukturen, framför allt avseende framtida vägsträckningar och en utbyggnad av kollektivtrafiken. Även i dessa frågor har F18 Tullinge haft ett nära samarbete med Botkyrka kommun och Vägverket. De två viktigaste förslagen som vårt gemensamma arbete har utmynnat i är att det planeras en fyrfilig väg, som binder ihop Flemingsberg och Tumba med anslutning till F18 Tullinge. På sikt kan även förutsättningar skapas för en järnvägsstation utefter Grödingebanan, som angränsar F18 Tullinge. Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 373,3 373,0 373,0 Registerfastighet: Riksten 9:2, 10:1, Tullinge 21:404, 21:492 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 10 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

11 VD för F18 Vasallen AB är Christer Berglund. 11

12 Vasallen i Linköping Linköping är ett av Sveriges snabbaste tillväxtområden där handel, industri och datakommunikation är hörnstenar i näringslivet och Linköpings Universitet, med Tekniska högskolan, och Universitetssjukhuset är katalysatorer för forskning och utveckling samt utbildning. I4/A1 Vasallen utvecklar och förädlar Garnisonen i Linköping, ett område centralt placerat intill Mjärdevi Science Park (IT-inriktning) och Berzelius Science Park (BioTech-inriktning). Garnisonen i Linköping består av två kasernområden och ett verkstadsområde, omfattande cirka kvm byggnader och byggrätter på cirka kvm. Linköpings kommun har förvärvat ett intilliggande f d militärt övningsområde och har som avsikt att binda samman ett utvecklingsbälte från Mjärdevi Science Park i väster till SAAB, med Linköpings flygplats i öster. Mellan dessa punkter ligger, förutom Garnisonen i Linköping, även VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet), SGI (Statens geotekniska Institut), Linköpings Universitetssjukhus och Linköpings Universitet. Framtidsplaner som kommunledningen i Linköping offentliggjort ger vid handen att stadens tillväxt beräknas bli omfattande även i framtiden. Från dagens invånare prognosticeras och planeras för cirka invånare i Linköping om tio år. Stora möjligheter till en attraktiv förädling Under år 2000 fastställdes översiktsplanen för Garnisonsområdet och arbetet med en andra detaljplan inleddes, omfattande kasernområdet för tidigare I4. Garnisonen Linköping Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1 ), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % neg neg 45 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 79,4 80,0 80,0 Registerfastighet: Smedstad 1:21 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning I detta delområde finns cirka kvm befintlig lokalarea, varav cirka är uthyrt. I detaljplanen förväntas en nybyggnadsrätt om cirka kvm att ingå, vilket ger I4/A1 Vasallen goda möjligheter att genomföra ytterligare attraktiva förädlingar. Planerna för kasernområdet vid I4 är främst en satsning på höga kvaliteter i en omgivande attraktiv miljö och anpassade lokaler för utbildning samt forskning inom t ex medicin och medicinteknik, med en viss möjlighet till integration av bostäder. Flera nya hyresgäster har flyttat in på Garnisonen under året. Internationella skolan i Linköping har i en första etapp hyrt cirka kvm med option på ytterligare cirka kvm. Här bedrivs såväl förskoleverksamhet som en låg- och mellanstadieskola. Andra större, nya hyresgäster är Kriminalvårdsstyrelsen, som kommer att disponera cirka kvm samt Vägverket, som hyr cirka 500 kvm. Avtal har tecknats med Landstingsfastigheter, som under 2001 kommer att hyra cirka kvm med möjlig expansion till ytterligare ca kvm. Stor efterfrågan på lokaler Förädlingsarbetet under år 2000 har varit omfattande och fortsätter med oförminskad kraft. I april 2001 flyttar Polisen, Åklagarmyndigheten i Östergötlands län samt Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) in på ett gemensamt delområde inom Garnisonen, omfattande cirka kvm. Investeringarna i ny-, omoch tillbyggnad uppgår till cirka 350 Mkr. Hyresavtal kommer även att tecknas med tingsrätten samt länsrätten och hyresnämnden i Östergötlands län om kvm ombyggd samt nybyggd yta. Inflyttning är beräknad till hösten Efterfrågan på anpassade lokaler i det tillväxtområde där Garnisonen i Linköping ligger är mycket god. Förfrågningar kommer från företag i såväl Östergötland som i övriga landet. Vid ingången till år 2001 hade I4/A1 Vasallen uteliggande offerter motsvarande cirka kvm. Planer för permanentboende Vasallen har fattat beslut om att inleda ett samarbete med Linköpings kommun, i syfte att skapa nödvändiga ramar för ett framtida bostadsbyggande på Garnisonen. Det är framför allt två områden som är under utvärdering: Söder om kasernområdena kan på sikt upp till cirka 500 nya lägenheter byggas, företrädesvis i flerfamiljshus På det tidigare verkstadsområdets norra del finns lämplig mark för uppförande av radhus/småhusbebyggelse. Denna exploatering ligger tidsmässigt först och en preliminär tidplan visar att första inflyttning i området skulle kunna ske vid årsskiftet 2002/ VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

13 VD för I4/A1 Vasallen AB är Steve Andersson. 13

14 Vasallen i Uddevalla Uddevalla förvandlades under 1990-talet från en industristad med flera omfattande omstruktureringar inom stora verkstadsföretag till en tjänsteproducerande stad med stort inslag av nya företag. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen var etableringen av en ny Högskola. I17 Vasallen utvecklar, förädlar och marknadsför I17- Parken, det f d regementsområdet som ligger centralt placerat i Uddevalla. Med en lokalarea om cirka kvm och ett markområde på drygt 65 hektar har I17 Vasallen under de tre senaste åren utvecklats till ett av de dominerande fastighetsbolagen i staden. Affärsidén, att erbjuda Uddevallas bästa arbetsplatser till hyresgäster från en rad olika branscher, har varit framgångsrik. Idag är I17-Parken en väl fungerande stadsdel i Uddevalla, med betoning på anpassade lokaler för tjänsteföretag. Vid utgången av 2000 var uthyrningsgraden 78 procent och som ett resultat av pågående förädlingsarbete kommer ytterligare hyresgäster att flytta in i ombyggda och anpassade lokaler under innevarande år. Utomhusmiljö med stadsdelskänsla I det pågående detaljplanearbetet under verksamhetsåret 2000 har planerats för en uppdelning av I17-Parken i två delar, där den ena består av befintliga kasernbyggnader, som förädlats med goda resultat som följd. Del två omfattar markområdet med förrådsbyggnader, där det finns stora utvecklingsmöjligheter, exempelvis ett framtida utrymme för nya byggrätter. I17-Parken Första etappen av förädlingen av kaserngården slutfördes under Här har vissa ytor asfalterats, plattsättning har genomförts och ny belysning installerats, allt för att åstadkomma en levande och trivsam miljö med stadsdelskänsla. Nya hyresgäster som flyttat in till I17-Parken under året är bland annat flera Telia-företag, som tidigare varit spridda i Uddevalla. Fr o m november 2000 finns de samlade på en yta motsvarande cirka kvm. Komvux i Uddevalla disponerar en hel kasernbyggnad om cirka kvm och har dessutom hyrt 350 kvm i kanslihuset. Exempel på andra nya hyresgäster är teknik- och konstruktionsföretaget Simfotech, förmedlingsbolaget Grävsam och grossistföretaget Agenta Optik. En restaurang med konferensanläggning har också etablerats under året, som snabbt blivit välbesökt. I de två översta planen i en kasernbyggnad omvandlas cirka kvm till 18 stycken exklusiva lägenheter, i storlek från ett till fyra rum och kök. Inflyttning är beräknad till mars Lägenheterna har anpassats efter den befintliga byggnadens form och resultatet är ljusa, öppna boytor med högt i tak. Alla lägenheter är utrustade med balkonger, som ger en panoramautsikt över såväl hela Uddevalla som Byfjorden. Fortsatt förädling Förädlingsarbetet under 2001 kommer i första hand att inriktas på att ytterligare utveckla utomhusmiljön. Målsättningen är att ge hela området en ännu starkare karaktär av stadsdelskänsla. Tillgängligheten till I17-Parken skall ökas genom att entréområdet byggs om för både smidigare och säkrare inoch utfarter. Vid halvårsskiftet 2001 kommer Telia att flytta in i ytterligare cirka 600 kvm ombyggda lokaler och Komvux skall vid samma tidpunkt hyra ytterligare en hel kasernbyggnad om cirka kvm. Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 63,6 63,6 63,6 Registerfastighet: Halla-Stenbacken 1:91, Barkhögarne 12 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 14 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

15 Fastighetschef för I17 Vasallen AB är Bodil Persson. 15

16 Vasallen i Borås Borås är västra Sveriges näst mest folkrika stad, med cirka invånare, och utgör ett naturligt nav i Sjuhäradsbygden. Präglad av småföretagaranda har Borås klarat att ställa om från den tidigare dominerande textilindustrin och idag är näringslivet en god blandning av företag inom områden som handel, distribution, logistik, service och design. I15 Vasallen utvecklar, förädlar och marknadsför det f d regementsområdet under namnet Regementet Borås. Med cirka kvm befintlig lokalarea och 72 hektar mark är I15 Vasallen en betydande aktör på den lokala fastighetsmarknaden. Stadsplaneläggning I15 Vasallen har under verksamhetsåret genomfört ett parallellt arkitektuppdrag i samarbete med Borås kommun. Tre arkitektlag har var för sig arbetat med förslag till framtida inriktning av förädlingen av såväl befintliga byggnader som mark. Under hösten förelåg resultaten av det parallella uppdraget, vilket i sin tur ledde till att kommunfullmäktige fattade beslut om ett fördjupat arbetet med en översiktsplan för hela området. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart till halvårsskiftet innevarande år. Etableringar Under verksamhetsåret inleddes även arbetet med att bygga en ny rondell vid riksväg 40, i direkt anslutning till inoch utfarten vid Regementet Borås. I maj innevarande år skall arbetet vara avslutat och resultera i en väsentligt förbättrad tillgänglighet till området samtidigt som trafiksäkerheten höjs. Två nya större hyresgäster har under 2000 flyttat in i speciellt anpassade lokaler. The Dubliner Pub & Restaurant, som är en internationell restaurangkedja, har etablerat sig på Regementet Borås område och har vid sidan av sitt gängse koncept även utvecklat en konferensanläggning, om sammanlagt cirka kvm. Etappvis under året flyttade även Ericsson Microwave Systems in i nya lokaler om cirka kvm. Verksamheten utgörs av ett center för företagshälsovård och utbildning. Framtiden I början av 2001 slöt I15 Vasallen ett hyresavtal med ICA Fastighets AB, avseende verksamheterna inom ICA Kundkort och ICA Bank, som har för avsikt att allokera huvuddelen av dessa verksamheter till Borås. De lokaler som ingår i första etappen skall stå färdiga i september 2001 och kommer att bli arbetsplatsen för cirka 200 anställda. Fullt utbyggt kommer ICA att disponera drygt kvm och inrymma cirka 340 personer. Att Regementet Borås valdes som etableringsplats kommer att betyda mycket för området under de närmaste åren. I och med ICA:s etablering passeras uthyrningsgraden 60 procent inom Regementet Borås. Intresset från företag i västra Sverige att etablera sig inom området har successivt ökat under En försiktig bedömning är att denna trend kommer att hålla i sig även under Regementet Borås Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % 2,9 neg neg Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 71,9 71,9 73,9 Registerfastighet: Osdal 3:2 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 16 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

17 VD för I15 Vasallen AB är Dick Kjell. 17

18 Vasallen i Ystad Ystad är centralort i sydöstra Skåne, en tillväxtregion med sammanlagt cirka invånare, som är en vital del av den dynamiskt växande Öresundsregionen. Under en lång rad år har Ystad noterat en ökning av nettobefolkningen, som vid utgången av 2000 uppgick till drygt Invigningen av Öresundsbron under sommaren 2000, den allt mer ökande tåg- och busstrafiken mellan Ystad och Malmö/Köpenhamn samt färjeförbindelserna med Polen och Bornholm, där en snabbkatamaran sattes in i trafik under året, har på ett väsentligt sätt ökat Ystads roll som knutpunkt för resande och gods i Skåne. Ystads kommun och näringsliv har också satsat betydande resurser på att marknadsföra Ystad både som turiststad och bostadsetableringsort, med goda resultat som följd. Snabb ökning av antalet hyresgäster Lv4 Vasallen AB marknadsför Regementet Ystad. Förädlingen och utvecklingen av Regementet Ystad har sedan starten 1998 varit inriktad på att långsiktigt bygga upp en ny stadsdel, i nära anslutning till det centrala Ystad. Intresset för etablering av företag i Ystad och på Regementet grundas bl a på de fördelar som miljön har, för såväl företag som privatpersoner. Under tvåårsperioden har antalet hyresgäster ökat från 15 till 55 stycken och uthyrningsgraden vid utgången av året uppgick till 34 procent. Satsningen på uppbyggnaden av ett IT-center, Ystad Futurum, har mötts av stort intresse. Konceptet, att erbjuda anpassade moderna kontorslokaler åt IT-relaterade företag, har varit framgångsrikt. Den första etappen om dryg kvm är fullt uthyrd och planeringen av etapp två pågår. I slutet av maj invigdes Ystads nya biopalats på området. Cinema 3 har tre salonger öppna sju dagar i veckan och noterade under verksamhetens första fem månader drygt besökare, vilket får anses som en stor framgång. Parken och gatumiljön mellan Futurumhuset och Cinema 3 har iordningställts. Detta var starten till förädlingen av utemiljön på hela området. Under året har också arbetet påbörjats med utbyte av gatubelysningen på området. I november påbörjades byggandet av Ystads Spa & Konferenshotell, som omfattar cirka kvm. Invigning kommer att ske i maj Parallellt färdigställs en ny infart vid områdets norra del, vilket innebär att tillgängligheten ökar, samtidigt som hela området på ett naturligt sätt öppnas in mot staden. Under 2000 har även gatunätet inom hela området namngivits. Gatunamnen har fått historiskt betingade namn, som alla har ett ursprung från det f d Regementets och Ystads historia. Satsning på bostäder Efter en genomförd marknadsundersökning togs under året beslut om att omvandla en av de s k Portalkasernerna om cirka kvm, till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen Portalen kommer att bestå av 36 unika exklusiva lägenheter, fördelade på fyra våningsplan i storlek från 65 till 132 kvm, med endast fem minuter till stranden och tio minuters gångväg till centrum. Försäljningsarbetet påbörjades under sista kvartalet 2000 och inflyttning är beräknad till våren/sommaren Regementet Ystad Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % neg neg 28 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 24,4 24,4 24,4 Registerfastighet: Sandskogen 2:29 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning En levande stadsdel Utvecklingen av den nya stadsdelen Regementet Ystad kommer även framdeles att präglas av småskalighet och mångfald. Marknadsbearbetningen fortsätter med olika målgrupper i fokus, i syfte att finna nya etableringar till området. De blivande hyresgästerna är företag som antingen redan är verksamma inom Skåneregionen eller i Mälardalen och etableringen inom Regementet Ystad kan både handla om förflyttning av verksamhetsdelar eller en utvidgning i form av nya lokalkontor. Etablering av Callcenter-verksamhet är också av intresse. Den planerade fastighetsbildningen slutfördes under 2000, innebärande att området, som tidigare betecknades som en enda fastighet, delats upp i flera mindre enheter. En ny fastighetsbildning är en förutsättning för att enskilda fastigheter senare skall kunna försäljas. Samtidigt med att Ystad Spa & Konferenshotell invigs i maj 2001 kommer även en omfattande ombyggnad av områdets restaurang Mässen, en äkta dansk kro att vara avslutad. 18 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

19 VD för LV4 Vasallen AB är Birgitta Ehrenfeldt. 19

20 Vasallen i Kiruna Fastigheten Kasernområdet på I22 ligger cirka en kilometer från centrum, med milsvid utsikt över omgivningarna. Stadsbebyggelsen, med stort inslag av småhusbebyggelse, ligger i direkt anslutning till området. Anläggningen uppfördes Kasernbyggnaderna är låga träbyggnader, som med fördel kan konverteras för exempelvis kontorsändamål. Sammanlagt finns ett 50-tal byggnader med en total bruttoarea om drygt kvm. Vasallen tillträdde I22 per 1 januari 2001 och området kommer att marknadsföras under namnet Jägarskolan. Orten Tätorten Kiruna är cirka 100 år gammal och tillkom när exploateringen av järnmalmsfyndigheterna i Kirunavaara och Loussavaara inleddes. Staden Kiruna ligger relativt sett ensam, cirka 35 mil nordväst om Luleå och cirka 125 mil norr om Stockholm. Närmaste större tätort är Gällivare, knappt 12 mil söderut. I kommunen bor drygt personer, varav cirka i tätorten. Den dominerande arbetsgivaren i Kiruna är gruvbolaget LKAB, med anställda. Befolkningen har stadigt minskat under det senaste decenniet, till stor del beroende på neddragningar i gruvnäringen. LKAB har årligen reducerat arbetsstyrkan med personer. Övriga betydande arbetsgivare är Kiruna kommun och landstinget samt Svenska Rymdbolaget, som har 250 personer anställda. Rymdsektorn har successivt ökat i betydelse för kommunen, eftersom verksamheten skapat förutsättningar för en etablering av IT-baserade företag, främst med inriktning på bildhantering och fjärranalys. Den öppna arbetslösheten i Kiruna har under hela 1990-talet och in i 2000 varit väsentligt högre än rikssnittet. Den lokala fastighetsmarknaden Bostadsmarknaden i Kiruna har under de senaste åren präglats av höga vakanser. I centrala lägen beräknas dock en viss nyproduktion ske inom den närmaste framtiden. Kontorsmarknaden uppvisar vakanser på cirka 10 procent i centrum och förväntningarna är att siffran kommer att öka något på ett par tre års horisont. Det finns ett brett utbud av lokaler för mindre och mellanstora industrier, men generellt gäller att dessa är av äldre karaktär, med betydande behov av modernisering och anpassning samtidigt som efterfrågan är svag. VD för I22 Vasallen AB är Åsa Persson. Vasallens framtidsplaner Utvecklingsarbetet av I22-området inleddes under hösten Samarbetet med kommunen är omfattande och ett planarbete kommer att initieras under första halvåret Kasernområdet med logement, kanslihus, matsal och gymnastikhall ligger uppe på en höjd. Byggnaderna är i gott skick och är väl lämpade för en företagsby. Närheten till både stadskärnan och skogen, med ett stort system av motionsspår, innebär dessutom naturliga förutsättningar för turistverksamhet. Den lägre belägna delen av området innehåller garage, förråd och verkstäder och kan avskiljas till ett småindustriområde. 20 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Vasallen årsredovisning 2001. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer

Vasallen årsredovisning 2001. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Vasallen årsredovisning 2001 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll VDs kommentar 2 Vasallens kvalitetsarbete 4 Försäljningsstrategi 5 Vasallens medarbetare 6 Vasallen i Sverige

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Samhällsbyggnadskontoret Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Södertälje växer! VILL DU VARA MED OCH BYGGA OCH UTVECKLA SÖDERTÄLJE? Marknaden skriker efter nya bostäder i hela Stockholmsregionen, detta

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015 TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER 16 oktober 2015 20 BNP- OCH KYLINSTALLATIONSUTVECKLING 1994-2014, PROGNOS 2015-2016 Förändring, fasta priser, procent 8,0 15 10 Räntesänkningar Expansiv finanspolitik

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRI- LOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Uppe på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping ligger detta fantastiska bygge. Fastigheten har

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Karlstad Örebro Göteborg Halmstad Öresund Norrköping Linköping ÖST Borås SYD Kalmar Karlskrona Härnösand/Sollefteå Uppsala STOCKHOLM Kista

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD ANSÖKAN OM MARKANVISING 2017-03-13 ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD BAKGRUND & SYFTE Schottegården Invest AB ansöker om markanvisning och planbesked för del av fastigheten Sundbybergs

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer.

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. VÄLKOMMEN ILL EN SMAR OCH FÄRGGLAD MÖESPLAS Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. NAVE ILL SOCKHOLM När Förbifart Stockholm står klar 2025 kommer den att mynna

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren. Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2. Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren. Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2. Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 3 A B Svenska Bostadsfonden 3 Jätten 2 Svenska Bostadsfonden 3 Gästgivaren Svenska Bostadsfonden 3 Länsmansängen 2009 förvaltningsber ättelse

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västernorrlands län................................................... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet...

Läs mer

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Kungens kurva Delta i utvecklingen av Kungens kurva som destination välkommen med din intresseanmälan att skapa Skandinaviens modernaste resort Varje år

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm till AB Abacus Bostad.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm till AB Abacus Bostad. 01550 2012-01-11 DNR E2011-513- Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 270 54 sara.lunden@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-02-09 Markanvisning för bostäder inom del av

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

LAGER/VERKSTAD, HJORTRONVÄGEN 1, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD, HJORTRONVÄGEN 1, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD, HJORTRONVÄGEN 1, JÖNKÖPING NYBYGGD VERKSTADS/ LAGERLOKAL PÅ HEDENSTORP Nyproducerad verkstads/lager lokal blägen på Hedenstorp i Jönköping. Lokalen kommer i grundutförandet att byggas som

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING

KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING LOKAL MED NÄRHET TILL CENTRUM Ljust kontor centralt beläget på Öster i Jönköping. Mycket bra skyltläge ut mot rondellen Östra Storgatan/Norra Strandgatan

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRILOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Den här lokalen är under byggnation på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping. Lokalen består nu

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

BOSTADSUTVECKLING sater.se

BOSTADSUTVECKLING sater.se Investera i Säters kommuns BOSTADSUTVECKLING sater.se Stadskärnan Investera i Säter - investera i Dalarnas tillväxtmotor Säters kommun Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. Den strategiska

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Närvarande Ansvarstagande Utvecklande

Närvarande Ansvarstagande Utvecklande Utveckling av fastigheter för Life Science och sjukvård Hemsö i samverkan med Landsting och kommun Närvarande Ansvarstagande Utvecklande Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter Hemsö

Läs mer

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan.

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan. 5. Boende Sammanfattning Karlskoga och Degerfors ska erbjuda attraktiva boenden, i varierade lägen, med olika upplåtelseformer och för livets olika skeden. Centrumnära boende och boende med anknytning

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer