Vasallen årsredovisning 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallen årsredovisning 2000"

Transkript

1 Vasallen årsredovisning 2000

2 Innehå ll VDs kommentar 4 Vasallens personal 6 Vasallen i Sverige 7 Vasallens dotterbolag Campus Östersund 8 F18 Tullinge 10 Garnisonen Linköping 12 I17-Parken Uddevalla 14 Regementet Borås 16 Regementet Ystad 18 Jägarskolan Kiruna 20 KA5 Härnösand 21 Garnisonen Sollefteå 22 Nipan Sollefteå 23 Dalregementet falun 24 Almnäs Södertälje 25 Östra kasern Kristianstad 26 Rosenholm Karlskrona 27 KA3 Fårösund 28 Förvaltningsberättelse 31 Resultaträkningar 33 Balansräkningar 34 Kassaflödesanalyser 36 noter 37 Revisionsberättelse 46 Vasallens styrelse 47 Vasallens ledning 48 Övriga ledande befattningshavare 49 Adresser 50 Vasallen AB (publ). Org nr: Säte: Örebro. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna

3 Vasallen skall skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla och förädla f d försvarsfastigheter för alternativ kommersiell användning. Vasallen å rsredovisning 2000 Vasallens vision: Levande stadsdelar med hög attraktionskraft Vasallen är ett stabilt fastighetsbolag med finansiell styrka. Med kompetens och innovationskraft förvandlar vi tidigare regementsområden till nya, levande och spännande stadsdelar. Här finns arbetsplatser i form av kontor och verksamheter, som exempelvis utbildning, som integrerats med permanentboende och olika former av serviceinrättningar. De förädlade områdena har hög attraktionskraft hos hyresgästerna och är intressanta förvärvsobjekt för de fastighetsägare som söker affärsmässigt sunda fastigheter med låg risk. Finansiella mål Vasallens enskilda dotterbolag skall efter tre års verksamhet visa ett positivt rörelseresultat och efter fem års verksamhet visa ett positivt resultat efter finansnetto. 3

4 VDs kommentar Verksamhetsåret 2000 blev för Vasallens del ett år av stark expansion. Efter det försvarsbeslut som riksdagen tog i mars 2000 stod det klart att Vasallen kunde växa vidare och när året var över kunde summeringen göras. Vasallens expansion omfattar förvärv av sammanlagt nio nya försvarsfastigheter: i Kiruna, Härnösand, Falun, Almnäs i Södertälje, Fårösund på Gotland, Karlskrona och Kristianstad samt två i Sollefteå. Vasallens tillfördes drygt en halv miljon kvm och blev i ett slag ett rikstäckande fastighetsbolag, med en sammanlagd lokalarea om knappt kvm fördelat på 15 dotterbolag, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det är naturligt att en så snabb tillväxt satte sin prägel på merparten av Vasallens verksamhet under året. Att växa nästan trefalt på så kort tid kräver också noggrann planering, inte minst avseende översyn och utveckling av organisationen, bemanningen och styrformerna. Samtidigt har det varit viktigt att ständigt hålla verksamhetens ursprungliga mål för ögonen. I den proposition som förelades riksdagen i juni 1997, och som utmynnade i bildandet av Vasallen, löd formuleringen: Ändamålet för bolaget skall vara att utveckla och förädla fastighetsbeståndet i samarbete med kommuner och lokalt näringsliv för att slutligen sälja fastigheterna på kommersiella villkor. 4 VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2000

5 Denna tydligt formulerade strategi är i allra högsta grad levande och det är min bedömning att Vasallen under innevarande år, det fjärde hela verksamhetsåret i ordningen, kan komma att avyttra någon eller delar av någon av de sex försvarsfastigheter Vasallen förvärvade under Omfattande rekrytering Som ett resultat av ovan nämnda förvärv inleddes en omfattande personalrekrytering redan under andra kvartalet 2000 dels till de tillkommande dotterbolagen, dels till en planerad resursförstärkning till huvudkontoret. Det betyder en expansion i antalet anställda till drygt 70 medarbetare. Till de nya dotterbolagen gäller rekryteringen fastighetschefer, förvaltare och administratörer. Till huvudkontoret avser kompetensförstärkningen både en breddning av den verkställande ledningen i form av två fastighetsdirektörer och ytterligare resurser till områdena ekonomi/finans, affärsutveckling, teknik och information. vilket resulterat i tydliga riktlinjer för hur den framtida förädlingen skall hanteras. De kulturhistoriska värdena är en viktig framgångsfaktor i Vasallens förädlingsprocess. Vasallen och framtiden Vasallen är ett ungt fastighetsbolag med en mycket spännande framtid. Erfarenheterna hittills visar tydligt på möjligheterna att framgångsrikt kunna utveckla och förädla våra fastigheter på de lokala marknadernas villkor. Förmågan att lyhört lyssna på kundernas krav och önskemål för att på bästa sätt kunna erbjuda attraktiva lösningar på hyresgästernas lokalbehov kommer även fortsättningsvis att vara kännetecknande för Vasallen. Lägg därtill en stark balansräkning i kombination med hög kompetens inom den speciella nisch där verksamheten bedrivs, så finns det fog för en optimistisk syn på Vasallens framtida utveckling. Vasallens framgångsfaktorer De omfattande diskussioner som Vasallen under året fört med respektive kommuner i samband med förvärven av de nio nya försvarsanläggningarna har ytterligare bekräftat att en alldeles avgörande framgångsfaktor är att snabbt få igång en dialog med respektive kommuns ledning och ledande tjänstemän. De arbetsformer Vasallen utarbetar och successivt förfinar har också skapat utomordentliga referenser i Östersund, Tullinge, Linköping, Uddevalla, Borås och Ystad, där vårt samarbete sträcker sig mer än tre år tillbaka i tiden. Värde tillskapas genom ett strukturerat och processorienterat arbetssätt kombinerat med en entusiasm och framåtanda som präglar Vasallens personal, utifrån gemensamma mål och ständiga förbättringar. Med empiriska erfarenheter och flera facit i handen har därför ledtiden från inledande diskussioner med respektive kommun till att forma en hållbar vision i utvecklingsarbetet med de nyss nedlagda försvarsanläggningarna minimerats. Att sedan fortsättningsvis kunna arbeta med förädlingen i ett nära och kontinuerligt samarbete med kommunerna är en avgörande framgångsfaktor för att Vasallen skall kunna skapa de nya, levande stadsdelar som utgör visionen för vårt arbete. Andra betydelsefulla framgångsfaktor för Vasallen är att säkerställa ett bra samarbete med det lokala näringslivet samt att föra ett aktivt styrelsearbete i dotterbolagen, där det är av stor vikt att en lokal bransch- och marknadskompetens finns representerad. Jan-Peter Jonsson Verkställande direktör Stora kulturhistoriska värden Regeringen beslutade under året att anläggningarna i Fårösund och Falun befanns vara av stora kulturhistoriska värden, vilket föranledde ett utarbetande av skyddsföreskrifter för byggnader och mark. Här har ett fruktbart samarbete förts med respektive kommuner och länsstyrelser samt Riksantikvarieämbetet, 5

6 Bred utbildning av befintlig personal och omfattande rekrytering av ny kompetens Vasallens expansion under verksamhetsåret 2000 har ställt stora krav på såväl utbildning av den befintliga personalen som en omfattande rekrytering. Den snabba expansionen kräver en tydlig personalpolitik som säkerställer den företagskultur Vasallen byggt upp från grunden. På detta följer att varje medarbetare tillförsäkras möjligheter till en framtida personlig utveckling samt att förutsättningar skapas för att arbetet med ständiga förbättringar kan fortsätta enligt tidigare fastlagd plan. Som ett led i denna strävan genomfördes en omfattande personalenkät under hösten 2000, bestående dels av en attitydundersökning bland samtliga 41 medarbetare på huvudkontoret och i de sex ursprungliga dotterbolagen, dels en sammanställning av alla enskilda medarbetares tankar och förslag till förändringar och förbättringar i den löpande verksamheten. Uppföljning av personalenkäten Resultatet av personalenkäten blev mycket positivt, med ett uttalat engagemang för Vasallens arbetssätt och framtida mål bland samtliga medarbetare och där de framtida möjligheterna till personlig utveckling och kompetensförstärkning rankades högt. Som en uppföljning av personalenkäten inleddes ett projekt med syfte att ringa in de områden där Vasallen kan fördjupa arbetet med ständiga förbättringar. Arbetet förs i mindre, tvärsammansatta grupper där uppgiften är att definiera och sammanställa de förslag på förändringar och förbättringar som formulerats, allt för att de skall kunna utvärderas och senare på bästa sätt tas tillvara i det vardagliga arbetet inom hela Vasallen. Under innevarande år skall nyanställd personal successivt inkorporeras i detta kontinuerliga arbete, där den årligt återkommande personalenkäten blir en viktig mätpunkt för hur framgångsrikt förändringsarbetet bedrivs. syftet var att fatta beslut om styrformer och bemanning utifrån resultatet av Försvarsbeslutet 2000, som fattades i mars. Initialt inleddes arbetet med att rekrytera fastighetschefer till de nya dotterbolagen. En omfattande annonskampanj i såväl riks-, som lokal- och facktidningar genomfördes, med mycket gott gensvar. Innan halvårsskiftet var tre nya fastighetschefer anställda och innan årsskiftet ytterligare två. Under hösten kom nästa våg i rekryteringsarbetet, nu med inriktning mot en kompetensförstärkning till huvudkontoret, dels i form av två nya befattningar som fastighetsdirektörer till ledningsgruppen, dels som förstärkningar till funktionerna ekonomi/finans, affärsutveckling, teknik samt information och stöd till verkställande ledning. Under första kvartalet innevarande år inleddes den kompletterande rekryteringen till de nio nya dotterbolagen, avseende administratörer, förvaltare och drifttekniker. När Vasallen senare under innevarande år kommer att nå full bemanning beräknas antalet medarbetare att uppgå till drygt 70 stycken, innebärande en personalökning om 75 procent inom en tvåårsperiod. Utbyggnad av huvudkontoret I takt med huvudkontorets ökande numerär påbörjades även arbetet med att bygga ut huvudkontoret. Ytterligare 300 kvm kontorsyta har tillförts. Ombyggnaden var klar i oktober. I december hölls två introduktionsdagar vid huvudkontoret, där samtliga nyanställda under året deltog. Generellt har gemensamma aktiviteter inom Vasallen hög prioritet och ambitionen är att företaget skall präglas av en stor gemenskap och delaktighet. Eftersom verksamheten är utspridd på 15 orter i landet är det av stor vikt att prioritera aktiviteter och utbildningar som skapar en gemensam företagskultur. Snabb personalökning Vid årets inledning var medelantalet årsanställda inom Vasallen 38 personer. Vid utgången var siffran 49, motsvarande en ökning med 29 procent. Av de under året nyanställda har två personer rekryterats till huvudkontoret och sex till dotterbolagen. Fördelningen bland de 49 personer som utgjorde Vasallens personal vid utgången av 2000 var 33 män och 16 kvinnor. Genomsnittsåldern för männen var 45 år och för kvinnorna 39. Utbildningsinsatserna och kompetensutvecklingen uppgick i genomsnitt till fem dagar under året och har i huvudsak inriktats på Vasallens investeringsprocess samt de olika kvalitetsprojekt som kontinuerligt genomförs. Omfattande rekryteringsprogram Rekryteringen till det växande Vasallen påbörjades redan i april 2000 och föregicks av en organisationsutredning, där 6 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

7 Vasallen i Sverige Kiruna Östersund Sollefteå Härnösand Falun Örebro, HK Linköping Uddevalla Borås Ystad Tullinge Södertälje Fårösund Karlskrona Kristianstad 7

8 Vasallen i Östersund Östersund är en stad med tydlig inriktning mot förvaltning och tjänsteproduktion och utgör ett administrativt och ekonomiskt centrum i Mellersta Norrland. Närheten till Norge ligger som en grund för tätt utbyte och en omfattande gränshandel och en bland många starka kopplingar till närliggande Trondheim är den mellan det expansiva norska universitetet och Mitthögskolan i Östersund. Vasallen är idag en av de dominerande fastighetsägarna i Östersund. De spontana förfrågningar som erhålls samt den goda respons marknadsföringsarbetet ger är bra bevis på att A4 Vasallen är en mycket attraktiv hyresvärd i Östersund. Omfattande nybyggnation A4 Vasallen marknadsför Campus Östersund, ett område centralt placerat i staden med en lokalarea om cirka kvm. I januari 1999 tecknades ett 25-årigt hyresavtal med Mitthögskolan, som omfattar kvm, varav cirka kvm är nyproduktion. Vid halvårsskiftet 2000 flyttade Mitthögskolan in på området och tog cirka kvm i besittning. Under året inleddes även byggandet av Mitthuset, som avser en nybyggnation om kvm. För Mitthögskolans räkning färdigställs nu den första delen, på kvm, som skall innehålla bibliotek, restaurang, hörsalar och inrymma en rad servicefunktioner. Inflyttning i första delen av mitthuset beräknas till halvårsskiftet innevarande år. Resterande kvm skall vara färdigställt till halvårsskiftet Ny detaljplan Under 2000 fastslogs en ny detaljplan som omfattar hela området, exklusive den del som Mitthögskolan disponerar, som varit detaljplanelagt sedan tidigare. Markarbetet utomhus inleddes också under året, där målsättningen är att via en rad trivselskapande åtgärder skapa en stadsdelsliknande utomhusmiljö. Arbetet sker successivt och beräknas vara klart under Bland övriga nya hyresgäster som flyttade in på Campus Östersund under 2000 kan nämnas IT-konsultbolaget AU- System, som tecknat avtal om cirka kvm åt sammanlagt cirka 180 konsulter. Vidare tecknade Försvarsmakten ett hyresavtal gällande nybyggnad av en restaurang om ca kvm. Expansionen fortsätter Verksamheten under 2001 kommer i all väsentlighet att präglas av ett förädlingsarbete på bred front. Detaljplanerna för hela Campusområdet medger nya byggrätter om cirka kvm. Förhandlingar med ett flertal potentiella hyresgäster pågår. Klart är dessutom att en fortsatt utbyggnad skall ske åt ett expanderande AU- System. Mitthögskolans inflyttning i Mitthuset skall också vara helt avklarad och alla funktioner intrimmade innan höstterminen börjar Campus Östersund Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 16,6 16,6 16,6 Registerfastighet: Artilleristen 1, Ångern 2 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 8 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

9 VD för A4 Vasallen AB är Thomas Fuchs. 9

10 Vasallen i Tullinge Tullinge ligger cirka 25 km söder om centrala Stockholm, i Botkyrka kommun, och är beläget på Södertörn. Inom Södertörn finns sammanlagt åtta kommuner, med en befolkning om cirka personer. Södertörn är ett expansivt område som för närvarande genomgår en mycket positiv utveckling. Utbyggnaden av Huddinge sjukhus och Forskningscentrat Novum samt den fortsatta expansionen av Södertörns Högskola är några exempel. Inom den närmaste framtiden väntas flera omfattande infrastrukturella investeringar, i synnerhet en ny- och utbyggnad av väg- och järnvägsnätet. Förväntningar finns om en ny förbifart söder om Tullinge samhälle, med anslutning till F18 Tullinge. Tullinge är ett av få riktigt stora områden i Storstockholm som har mark med potential för en större exploatering, med utrymme för upp till nya bostäder. Fokus på bostadsområde Vasallen har hittills arbetat med tre i framtiden tänkbara användningsområden för F18 Tullinge: En civil storflygplats. En närflygplats med möjlighet att tillgodose det kapacitetsbehov som finns i Södertörn och dess omedelbara omgivningar. En kombination av nya stadsdelar innehållande bostäder i form av låghusbebyggelse, studentbostäder, kontor, handel, utbildning och service. F18 Tullinge De två alternativ som innebär fortsatt flygverksamhet avfördes definitivt som framtida exploateringsmöjligheter under hösten Istället har all kraft fokuserats på en satsning för att utveckla F18 Tullinges markområde till det sistnämnda alternativet. I samarbete med Botkyrka kommun genomförde F18 Tullinge under våren 2000 ett parallellt arkitektuppdrag, innebärande att tre olika arkitektlag fick i uppdrag att arbeta fram framtidsförslag av idémässig karaktär. Resultaten visar möjligheten till en exploatering av cirka kvm nya bostäder av låghuskaraktär och cirka kvm verksamhetslokaler, som sammanlagt resulterar i en ny stadsdel för upp till invånare. En viktig grundförutsättning i förslagen var även att integrera de befintliga byggnaderna på F18 Tullinges markområde. Det parallella arkitektuppdraget presenterades i april 2000 och utgör en hörnsten i det förslag till översiktsplan för Tullinge, som Botkyrka kommun presenterade vid årsskiftet 2000/2001. Förslaget till översiktsplan beräknas vara på remiss till och med första halvåret 2002, vilket innebär att kommunen förväntas ta ett slutgiltigt beslut under hösten samma år. Stora framtida investeringar Omdaningen av F18 Tullinges markområde till ett nytt bostadsområde kommer att kräva stora investeringar i den närliggande infrastrukturen, framför allt avseende framtida vägsträckningar och en utbyggnad av kollektivtrafiken. Även i dessa frågor har F18 Tullinge haft ett nära samarbete med Botkyrka kommun och Vägverket. De två viktigaste förslagen som vårt gemensamma arbete har utmynnat i är att det planeras en fyrfilig väg, som binder ihop Flemingsberg och Tumba med anslutning till F18 Tullinge. På sikt kan även förutsättningar skapas för en järnvägsstation utefter Grödingebanan, som angränsar F18 Tullinge. Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 373,3 373,0 373,0 Registerfastighet: Riksten 9:2, 10:1, Tullinge 21:404, 21:492 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 10 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

11 VD för F18 Vasallen AB är Christer Berglund. 11

12 Vasallen i Linköping Linköping är ett av Sveriges snabbaste tillväxtområden där handel, industri och datakommunikation är hörnstenar i näringslivet och Linköpings Universitet, med Tekniska högskolan, och Universitetssjukhuset är katalysatorer för forskning och utveckling samt utbildning. I4/A1 Vasallen utvecklar och förädlar Garnisonen i Linköping, ett område centralt placerat intill Mjärdevi Science Park (IT-inriktning) och Berzelius Science Park (BioTech-inriktning). Garnisonen i Linköping består av två kasernområden och ett verkstadsområde, omfattande cirka kvm byggnader och byggrätter på cirka kvm. Linköpings kommun har förvärvat ett intilliggande f d militärt övningsområde och har som avsikt att binda samman ett utvecklingsbälte från Mjärdevi Science Park i väster till SAAB, med Linköpings flygplats i öster. Mellan dessa punkter ligger, förutom Garnisonen i Linköping, även VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet), SGI (Statens geotekniska Institut), Linköpings Universitetssjukhus och Linköpings Universitet. Framtidsplaner som kommunledningen i Linköping offentliggjort ger vid handen att stadens tillväxt beräknas bli omfattande även i framtiden. Från dagens invånare prognosticeras och planeras för cirka invånare i Linköping om tio år. Stora möjligheter till en attraktiv förädling Under år 2000 fastställdes översiktsplanen för Garnisonsområdet och arbetet med en andra detaljplan inleddes, omfattande kasernområdet för tidigare I4. Garnisonen Linköping Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1 ), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % neg neg 45 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 79,4 80,0 80,0 Registerfastighet: Smedstad 1:21 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning I detta delområde finns cirka kvm befintlig lokalarea, varav cirka är uthyrt. I detaljplanen förväntas en nybyggnadsrätt om cirka kvm att ingå, vilket ger I4/A1 Vasallen goda möjligheter att genomföra ytterligare attraktiva förädlingar. Planerna för kasernområdet vid I4 är främst en satsning på höga kvaliteter i en omgivande attraktiv miljö och anpassade lokaler för utbildning samt forskning inom t ex medicin och medicinteknik, med en viss möjlighet till integration av bostäder. Flera nya hyresgäster har flyttat in på Garnisonen under året. Internationella skolan i Linköping har i en första etapp hyrt cirka kvm med option på ytterligare cirka kvm. Här bedrivs såväl förskoleverksamhet som en låg- och mellanstadieskola. Andra större, nya hyresgäster är Kriminalvårdsstyrelsen, som kommer att disponera cirka kvm samt Vägverket, som hyr cirka 500 kvm. Avtal har tecknats med Landstingsfastigheter, som under 2001 kommer att hyra cirka kvm med möjlig expansion till ytterligare ca kvm. Stor efterfrågan på lokaler Förädlingsarbetet under år 2000 har varit omfattande och fortsätter med oförminskad kraft. I april 2001 flyttar Polisen, Åklagarmyndigheten i Östergötlands län samt Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) in på ett gemensamt delområde inom Garnisonen, omfattande cirka kvm. Investeringarna i ny-, omoch tillbyggnad uppgår till cirka 350 Mkr. Hyresavtal kommer även att tecknas med tingsrätten samt länsrätten och hyresnämnden i Östergötlands län om kvm ombyggd samt nybyggd yta. Inflyttning är beräknad till hösten Efterfrågan på anpassade lokaler i det tillväxtområde där Garnisonen i Linköping ligger är mycket god. Förfrågningar kommer från företag i såväl Östergötland som i övriga landet. Vid ingången till år 2001 hade I4/A1 Vasallen uteliggande offerter motsvarande cirka kvm. Planer för permanentboende Vasallen har fattat beslut om att inleda ett samarbete med Linköpings kommun, i syfte att skapa nödvändiga ramar för ett framtida bostadsbyggande på Garnisonen. Det är framför allt två områden som är under utvärdering: Söder om kasernområdena kan på sikt upp till cirka 500 nya lägenheter byggas, företrädesvis i flerfamiljshus På det tidigare verkstadsområdets norra del finns lämplig mark för uppförande av radhus/småhusbebyggelse. Denna exploatering ligger tidsmässigt först och en preliminär tidplan visar att första inflyttning i området skulle kunna ske vid årsskiftet 2002/ VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

13 VD för I4/A1 Vasallen AB är Steve Andersson. 13

14 Vasallen i Uddevalla Uddevalla förvandlades under 1990-talet från en industristad med flera omfattande omstruktureringar inom stora verkstadsföretag till en tjänsteproducerande stad med stort inslag av nya företag. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen var etableringen av en ny Högskola. I17 Vasallen utvecklar, förädlar och marknadsför I17- Parken, det f d regementsområdet som ligger centralt placerat i Uddevalla. Med en lokalarea om cirka kvm och ett markområde på drygt 65 hektar har I17 Vasallen under de tre senaste åren utvecklats till ett av de dominerande fastighetsbolagen i staden. Affärsidén, att erbjuda Uddevallas bästa arbetsplatser till hyresgäster från en rad olika branscher, har varit framgångsrik. Idag är I17-Parken en väl fungerande stadsdel i Uddevalla, med betoning på anpassade lokaler för tjänsteföretag. Vid utgången av 2000 var uthyrningsgraden 78 procent och som ett resultat av pågående förädlingsarbete kommer ytterligare hyresgäster att flytta in i ombyggda och anpassade lokaler under innevarande år. Utomhusmiljö med stadsdelskänsla I det pågående detaljplanearbetet under verksamhetsåret 2000 har planerats för en uppdelning av I17-Parken i två delar, där den ena består av befintliga kasernbyggnader, som förädlats med goda resultat som följd. Del två omfattar markområdet med förrådsbyggnader, där det finns stora utvecklingsmöjligheter, exempelvis ett framtida utrymme för nya byggrätter. I17-Parken Första etappen av förädlingen av kaserngården slutfördes under Här har vissa ytor asfalterats, plattsättning har genomförts och ny belysning installerats, allt för att åstadkomma en levande och trivsam miljö med stadsdelskänsla. Nya hyresgäster som flyttat in till I17-Parken under året är bland annat flera Telia-företag, som tidigare varit spridda i Uddevalla. Fr o m november 2000 finns de samlade på en yta motsvarande cirka kvm. Komvux i Uddevalla disponerar en hel kasernbyggnad om cirka kvm och har dessutom hyrt 350 kvm i kanslihuset. Exempel på andra nya hyresgäster är teknik- och konstruktionsföretaget Simfotech, förmedlingsbolaget Grävsam och grossistföretaget Agenta Optik. En restaurang med konferensanläggning har också etablerats under året, som snabbt blivit välbesökt. I de två översta planen i en kasernbyggnad omvandlas cirka kvm till 18 stycken exklusiva lägenheter, i storlek från ett till fyra rum och kök. Inflyttning är beräknad till mars Lägenheterna har anpassats efter den befintliga byggnadens form och resultatet är ljusa, öppna boytor med högt i tak. Alla lägenheter är utrustade med balkonger, som ger en panoramautsikt över såväl hela Uddevalla som Byfjorden. Fortsatt förädling Förädlingsarbetet under 2001 kommer i första hand att inriktas på att ytterligare utveckla utomhusmiljön. Målsättningen är att ge hela området en ännu starkare karaktär av stadsdelskänsla. Tillgängligheten till I17-Parken skall ökas genom att entréområdet byggs om för både smidigare och säkrare inoch utfarter. Vid halvårsskiftet 2001 kommer Telia att flytta in i ytterligare cirka 600 kvm ombyggda lokaler och Komvux skall vid samma tidpunkt hyra ytterligare en hel kasernbyggnad om cirka kvm. Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 63,6 63,6 63,6 Registerfastighet: Halla-Stenbacken 1:91, Barkhögarne 12 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 14 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

15 Fastighetschef för I17 Vasallen AB är Bodil Persson. 15

16 Vasallen i Borås Borås är västra Sveriges näst mest folkrika stad, med cirka invånare, och utgör ett naturligt nav i Sjuhäradsbygden. Präglad av småföretagaranda har Borås klarat att ställa om från den tidigare dominerande textilindustrin och idag är näringslivet en god blandning av företag inom områden som handel, distribution, logistik, service och design. I15 Vasallen utvecklar, förädlar och marknadsför det f d regementsområdet under namnet Regementet Borås. Med cirka kvm befintlig lokalarea och 72 hektar mark är I15 Vasallen en betydande aktör på den lokala fastighetsmarknaden. Stadsplaneläggning I15 Vasallen har under verksamhetsåret genomfört ett parallellt arkitektuppdrag i samarbete med Borås kommun. Tre arkitektlag har var för sig arbetat med förslag till framtida inriktning av förädlingen av såväl befintliga byggnader som mark. Under hösten förelåg resultaten av det parallella uppdraget, vilket i sin tur ledde till att kommunfullmäktige fattade beslut om ett fördjupat arbetet med en översiktsplan för hela området. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart till halvårsskiftet innevarande år. Etableringar Under verksamhetsåret inleddes även arbetet med att bygga en ny rondell vid riksväg 40, i direkt anslutning till inoch utfarten vid Regementet Borås. I maj innevarande år skall arbetet vara avslutat och resultera i en väsentligt förbättrad tillgänglighet till området samtidigt som trafiksäkerheten höjs. Två nya större hyresgäster har under 2000 flyttat in i speciellt anpassade lokaler. The Dubliner Pub & Restaurant, som är en internationell restaurangkedja, har etablerat sig på Regementet Borås område och har vid sidan av sitt gängse koncept även utvecklat en konferensanläggning, om sammanlagt cirka kvm. Etappvis under året flyttade även Ericsson Microwave Systems in i nya lokaler om cirka kvm. Verksamheten utgörs av ett center för företagshälsovård och utbildning. Framtiden I början av 2001 slöt I15 Vasallen ett hyresavtal med ICA Fastighets AB, avseende verksamheterna inom ICA Kundkort och ICA Bank, som har för avsikt att allokera huvuddelen av dessa verksamheter till Borås. De lokaler som ingår i första etappen skall stå färdiga i september 2001 och kommer att bli arbetsplatsen för cirka 200 anställda. Fullt utbyggt kommer ICA att disponera drygt kvm och inrymma cirka 340 personer. Att Regementet Borås valdes som etableringsplats kommer att betyda mycket för området under de närmaste åren. I och med ICA:s etablering passeras uthyrningsgraden 60 procent inom Regementet Borås. Intresset från företag i västra Sverige att etablera sig inom området har successivt ökat under En försiktig bedömning är att denna trend kommer att hålla i sig även under Regementet Borås Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % 2,9 neg neg Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 71,9 71,9 73,9 Registerfastighet: Osdal 3:2 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 16 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

17 VD för I15 Vasallen AB är Dick Kjell. 17

18 Vasallen i Ystad Ystad är centralort i sydöstra Skåne, en tillväxtregion med sammanlagt cirka invånare, som är en vital del av den dynamiskt växande Öresundsregionen. Under en lång rad år har Ystad noterat en ökning av nettobefolkningen, som vid utgången av 2000 uppgick till drygt Invigningen av Öresundsbron under sommaren 2000, den allt mer ökande tåg- och busstrafiken mellan Ystad och Malmö/Köpenhamn samt färjeförbindelserna med Polen och Bornholm, där en snabbkatamaran sattes in i trafik under året, har på ett väsentligt sätt ökat Ystads roll som knutpunkt för resande och gods i Skåne. Ystads kommun och näringsliv har också satsat betydande resurser på att marknadsföra Ystad både som turiststad och bostadsetableringsort, med goda resultat som följd. Snabb ökning av antalet hyresgäster Lv4 Vasallen AB marknadsför Regementet Ystad. Förädlingen och utvecklingen av Regementet Ystad har sedan starten 1998 varit inriktad på att långsiktigt bygga upp en ny stadsdel, i nära anslutning till det centrala Ystad. Intresset för etablering av företag i Ystad och på Regementet grundas bl a på de fördelar som miljön har, för såväl företag som privatpersoner. Under tvåårsperioden har antalet hyresgäster ökat från 15 till 55 stycken och uthyrningsgraden vid utgången av året uppgick till 34 procent. Satsningen på uppbyggnaden av ett IT-center, Ystad Futurum, har mötts av stort intresse. Konceptet, att erbjuda anpassade moderna kontorslokaler åt IT-relaterade företag, har varit framgångsrikt. Den första etappen om dryg kvm är fullt uthyrd och planeringen av etapp två pågår. I slutet av maj invigdes Ystads nya biopalats på området. Cinema 3 har tre salonger öppna sju dagar i veckan och noterade under verksamhetens första fem månader drygt besökare, vilket får anses som en stor framgång. Parken och gatumiljön mellan Futurumhuset och Cinema 3 har iordningställts. Detta var starten till förädlingen av utemiljön på hela området. Under året har också arbetet påbörjats med utbyte av gatubelysningen på området. I november påbörjades byggandet av Ystads Spa & Konferenshotell, som omfattar cirka kvm. Invigning kommer att ske i maj Parallellt färdigställs en ny infart vid områdets norra del, vilket innebär att tillgängligheten ökar, samtidigt som hela området på ett naturligt sätt öppnas in mot staden. Under 2000 har även gatunätet inom hela området namngivits. Gatunamnen har fått historiskt betingade namn, som alla har ett ursprung från det f d Regementets och Ystads historia. Satsning på bostäder Efter en genomförd marknadsundersökning togs under året beslut om att omvandla en av de s k Portalkasernerna om cirka kvm, till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen Portalen kommer att bestå av 36 unika exklusiva lägenheter, fördelade på fyra våningsplan i storlek från 65 till 132 kvm, med endast fem minuter till stranden och tio minuters gångväg till centrum. Försäljningsarbetet påbörjades under sista kvartalet 2000 och inflyttning är beräknad till våren/sommaren Regementet Ystad Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % neg neg 28 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 24,4 24,4 24,4 Registerfastighet: Sandskogen 2:29 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning En levande stadsdel Utvecklingen av den nya stadsdelen Regementet Ystad kommer även framdeles att präglas av småskalighet och mångfald. Marknadsbearbetningen fortsätter med olika målgrupper i fokus, i syfte att finna nya etableringar till området. De blivande hyresgästerna är företag som antingen redan är verksamma inom Skåneregionen eller i Mälardalen och etableringen inom Regementet Ystad kan både handla om förflyttning av verksamhetsdelar eller en utvidgning i form av nya lokalkontor. Etablering av Callcenter-verksamhet är också av intresse. Den planerade fastighetsbildningen slutfördes under 2000, innebärande att området, som tidigare betecknades som en enda fastighet, delats upp i flera mindre enheter. En ny fastighetsbildning är en förutsättning för att enskilda fastigheter senare skall kunna försäljas. Samtidigt med att Ystad Spa & Konferenshotell invigs i maj 2001 kommer även en omfattande ombyggnad av områdets restaurang Mässen, en äkta dansk kro att vara avslutad. 18 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

19 VD för LV4 Vasallen AB är Birgitta Ehrenfeldt. 19

20 Vasallen i Kiruna Fastigheten Kasernområdet på I22 ligger cirka en kilometer från centrum, med milsvid utsikt över omgivningarna. Stadsbebyggelsen, med stort inslag av småhusbebyggelse, ligger i direkt anslutning till området. Anläggningen uppfördes Kasernbyggnaderna är låga träbyggnader, som med fördel kan konverteras för exempelvis kontorsändamål. Sammanlagt finns ett 50-tal byggnader med en total bruttoarea om drygt kvm. Vasallen tillträdde I22 per 1 januari 2001 och området kommer att marknadsföras under namnet Jägarskolan. Orten Tätorten Kiruna är cirka 100 år gammal och tillkom när exploateringen av järnmalmsfyndigheterna i Kirunavaara och Loussavaara inleddes. Staden Kiruna ligger relativt sett ensam, cirka 35 mil nordväst om Luleå och cirka 125 mil norr om Stockholm. Närmaste större tätort är Gällivare, knappt 12 mil söderut. I kommunen bor drygt personer, varav cirka i tätorten. Den dominerande arbetsgivaren i Kiruna är gruvbolaget LKAB, med anställda. Befolkningen har stadigt minskat under det senaste decenniet, till stor del beroende på neddragningar i gruvnäringen. LKAB har årligen reducerat arbetsstyrkan med personer. Övriga betydande arbetsgivare är Kiruna kommun och landstinget samt Svenska Rymdbolaget, som har 250 personer anställda. Rymdsektorn har successivt ökat i betydelse för kommunen, eftersom verksamheten skapat förutsättningar för en etablering av IT-baserade företag, främst med inriktning på bildhantering och fjärranalys. Den öppna arbetslösheten i Kiruna har under hela 1990-talet och in i 2000 varit väsentligt högre än rikssnittet. Den lokala fastighetsmarknaden Bostadsmarknaden i Kiruna har under de senaste åren präglats av höga vakanser. I centrala lägen beräknas dock en viss nyproduktion ske inom den närmaste framtiden. Kontorsmarknaden uppvisar vakanser på cirka 10 procent i centrum och förväntningarna är att siffran kommer att öka något på ett par tre års horisont. Det finns ett brett utbud av lokaler för mindre och mellanstora industrier, men generellt gäller att dessa är av äldre karaktär, med betydande behov av modernisering och anpassning samtidigt som efterfrågan är svag. VD för I22 Vasallen AB är Åsa Persson. Vasallens framtidsplaner Utvecklingsarbetet av I22-området inleddes under hösten Samarbetet med kommunen är omfattande och ett planarbete kommer att initieras under första halvåret Kasernområdet med logement, kanslihus, matsal och gymnastikhall ligger uppe på en höjd. Byggnaderna är i gott skick och är väl lämpade för en företagsby. Närheten till både stadskärnan och skogen, med ett stort system av motionsspår, innebär dessutom naturliga förutsättningar för turistverksamhet. Den lägre belägna delen av området innehåller garage, förråd och verkstäder och kan avskiljas till ett småindustriområde. 20 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

Vasallen årsredovisning 2001. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer

Vasallen årsredovisning 2001. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Vasallen årsredovisning 2001 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll VDs kommentar 2 Vasallens kvalitetsarbete 4 Försäljningsstrategi 5 Vasallens medarbetare 6 Vasallen i Sverige

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum Modern arkitektur med bästa läge i torslanda Terminal 3 ligger alldeles

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Innehåll VD-kommentar 2 Kommentar tillträdande VD 4 KONCERNEN Affärsidé, vision, mål och strategi 6 Vasallens processer 8

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2006. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer

Å RSREDOVISNING 2006. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Å RSREDOVISNING 2006 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll VD-kommentar 2 KONCERNEN Strategisk inriktning 4 Marknad 9 Fastighetsbestånd 16 Samhälle och miljö 22 Medarbetare

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd

Läs mer

Investeringar. Större pågående projekt

Investeringar. Större pågående projekt Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer