Vasallen årsredovisning 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallen årsredovisning 2000"

Transkript

1 Vasallen årsredovisning 2000

2 Innehå ll VDs kommentar 4 Vasallens personal 6 Vasallen i Sverige 7 Vasallens dotterbolag Campus Östersund 8 F18 Tullinge 10 Garnisonen Linköping 12 I17-Parken Uddevalla 14 Regementet Borås 16 Regementet Ystad 18 Jägarskolan Kiruna 20 KA5 Härnösand 21 Garnisonen Sollefteå 22 Nipan Sollefteå 23 Dalregementet falun 24 Almnäs Södertälje 25 Östra kasern Kristianstad 26 Rosenholm Karlskrona 27 KA3 Fårösund 28 Förvaltningsberättelse 31 Resultaträkningar 33 Balansräkningar 34 Kassaflödesanalyser 36 noter 37 Revisionsberättelse 46 Vasallens styrelse 47 Vasallens ledning 48 Övriga ledande befattningshavare 49 Adresser 50 Vasallen AB (publ). Org nr: Säte: Örebro. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna

3 Vasallen skall skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla och förädla f d försvarsfastigheter för alternativ kommersiell användning. Vasallen å rsredovisning 2000 Vasallens vision: Levande stadsdelar med hög attraktionskraft Vasallen är ett stabilt fastighetsbolag med finansiell styrka. Med kompetens och innovationskraft förvandlar vi tidigare regementsområden till nya, levande och spännande stadsdelar. Här finns arbetsplatser i form av kontor och verksamheter, som exempelvis utbildning, som integrerats med permanentboende och olika former av serviceinrättningar. De förädlade områdena har hög attraktionskraft hos hyresgästerna och är intressanta förvärvsobjekt för de fastighetsägare som söker affärsmässigt sunda fastigheter med låg risk. Finansiella mål Vasallens enskilda dotterbolag skall efter tre års verksamhet visa ett positivt rörelseresultat och efter fem års verksamhet visa ett positivt resultat efter finansnetto. 3

4 VDs kommentar Verksamhetsåret 2000 blev för Vasallens del ett år av stark expansion. Efter det försvarsbeslut som riksdagen tog i mars 2000 stod det klart att Vasallen kunde växa vidare och när året var över kunde summeringen göras. Vasallens expansion omfattar förvärv av sammanlagt nio nya försvarsfastigheter: i Kiruna, Härnösand, Falun, Almnäs i Södertälje, Fårösund på Gotland, Karlskrona och Kristianstad samt två i Sollefteå. Vasallens tillfördes drygt en halv miljon kvm och blev i ett slag ett rikstäckande fastighetsbolag, med en sammanlagd lokalarea om knappt kvm fördelat på 15 dotterbolag, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det är naturligt att en så snabb tillväxt satte sin prägel på merparten av Vasallens verksamhet under året. Att växa nästan trefalt på så kort tid kräver också noggrann planering, inte minst avseende översyn och utveckling av organisationen, bemanningen och styrformerna. Samtidigt har det varit viktigt att ständigt hålla verksamhetens ursprungliga mål för ögonen. I den proposition som förelades riksdagen i juni 1997, och som utmynnade i bildandet av Vasallen, löd formuleringen: Ändamålet för bolaget skall vara att utveckla och förädla fastighetsbeståndet i samarbete med kommuner och lokalt näringsliv för att slutligen sälja fastigheterna på kommersiella villkor. 4 VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2000

5 Denna tydligt formulerade strategi är i allra högsta grad levande och det är min bedömning att Vasallen under innevarande år, det fjärde hela verksamhetsåret i ordningen, kan komma att avyttra någon eller delar av någon av de sex försvarsfastigheter Vasallen förvärvade under Omfattande rekrytering Som ett resultat av ovan nämnda förvärv inleddes en omfattande personalrekrytering redan under andra kvartalet 2000 dels till de tillkommande dotterbolagen, dels till en planerad resursförstärkning till huvudkontoret. Det betyder en expansion i antalet anställda till drygt 70 medarbetare. Till de nya dotterbolagen gäller rekryteringen fastighetschefer, förvaltare och administratörer. Till huvudkontoret avser kompetensförstärkningen både en breddning av den verkställande ledningen i form av två fastighetsdirektörer och ytterligare resurser till områdena ekonomi/finans, affärsutveckling, teknik och information. vilket resulterat i tydliga riktlinjer för hur den framtida förädlingen skall hanteras. De kulturhistoriska värdena är en viktig framgångsfaktor i Vasallens förädlingsprocess. Vasallen och framtiden Vasallen är ett ungt fastighetsbolag med en mycket spännande framtid. Erfarenheterna hittills visar tydligt på möjligheterna att framgångsrikt kunna utveckla och förädla våra fastigheter på de lokala marknadernas villkor. Förmågan att lyhört lyssna på kundernas krav och önskemål för att på bästa sätt kunna erbjuda attraktiva lösningar på hyresgästernas lokalbehov kommer även fortsättningsvis att vara kännetecknande för Vasallen. Lägg därtill en stark balansräkning i kombination med hög kompetens inom den speciella nisch där verksamheten bedrivs, så finns det fog för en optimistisk syn på Vasallens framtida utveckling. Vasallens framgångsfaktorer De omfattande diskussioner som Vasallen under året fört med respektive kommuner i samband med förvärven av de nio nya försvarsanläggningarna har ytterligare bekräftat att en alldeles avgörande framgångsfaktor är att snabbt få igång en dialog med respektive kommuns ledning och ledande tjänstemän. De arbetsformer Vasallen utarbetar och successivt förfinar har också skapat utomordentliga referenser i Östersund, Tullinge, Linköping, Uddevalla, Borås och Ystad, där vårt samarbete sträcker sig mer än tre år tillbaka i tiden. Värde tillskapas genom ett strukturerat och processorienterat arbetssätt kombinerat med en entusiasm och framåtanda som präglar Vasallens personal, utifrån gemensamma mål och ständiga förbättringar. Med empiriska erfarenheter och flera facit i handen har därför ledtiden från inledande diskussioner med respektive kommun till att forma en hållbar vision i utvecklingsarbetet med de nyss nedlagda försvarsanläggningarna minimerats. Att sedan fortsättningsvis kunna arbeta med förädlingen i ett nära och kontinuerligt samarbete med kommunerna är en avgörande framgångsfaktor för att Vasallen skall kunna skapa de nya, levande stadsdelar som utgör visionen för vårt arbete. Andra betydelsefulla framgångsfaktor för Vasallen är att säkerställa ett bra samarbete med det lokala näringslivet samt att föra ett aktivt styrelsearbete i dotterbolagen, där det är av stor vikt att en lokal bransch- och marknadskompetens finns representerad. Jan-Peter Jonsson Verkställande direktör Stora kulturhistoriska värden Regeringen beslutade under året att anläggningarna i Fårösund och Falun befanns vara av stora kulturhistoriska värden, vilket föranledde ett utarbetande av skyddsföreskrifter för byggnader och mark. Här har ett fruktbart samarbete förts med respektive kommuner och länsstyrelser samt Riksantikvarieämbetet, 5

6 Bred utbildning av befintlig personal och omfattande rekrytering av ny kompetens Vasallens expansion under verksamhetsåret 2000 har ställt stora krav på såväl utbildning av den befintliga personalen som en omfattande rekrytering. Den snabba expansionen kräver en tydlig personalpolitik som säkerställer den företagskultur Vasallen byggt upp från grunden. På detta följer att varje medarbetare tillförsäkras möjligheter till en framtida personlig utveckling samt att förutsättningar skapas för att arbetet med ständiga förbättringar kan fortsätta enligt tidigare fastlagd plan. Som ett led i denna strävan genomfördes en omfattande personalenkät under hösten 2000, bestående dels av en attitydundersökning bland samtliga 41 medarbetare på huvudkontoret och i de sex ursprungliga dotterbolagen, dels en sammanställning av alla enskilda medarbetares tankar och förslag till förändringar och förbättringar i den löpande verksamheten. Uppföljning av personalenkäten Resultatet av personalenkäten blev mycket positivt, med ett uttalat engagemang för Vasallens arbetssätt och framtida mål bland samtliga medarbetare och där de framtida möjligheterna till personlig utveckling och kompetensförstärkning rankades högt. Som en uppföljning av personalenkäten inleddes ett projekt med syfte att ringa in de områden där Vasallen kan fördjupa arbetet med ständiga förbättringar. Arbetet förs i mindre, tvärsammansatta grupper där uppgiften är att definiera och sammanställa de förslag på förändringar och förbättringar som formulerats, allt för att de skall kunna utvärderas och senare på bästa sätt tas tillvara i det vardagliga arbetet inom hela Vasallen. Under innevarande år skall nyanställd personal successivt inkorporeras i detta kontinuerliga arbete, där den årligt återkommande personalenkäten blir en viktig mätpunkt för hur framgångsrikt förändringsarbetet bedrivs. syftet var att fatta beslut om styrformer och bemanning utifrån resultatet av Försvarsbeslutet 2000, som fattades i mars. Initialt inleddes arbetet med att rekrytera fastighetschefer till de nya dotterbolagen. En omfattande annonskampanj i såväl riks-, som lokal- och facktidningar genomfördes, med mycket gott gensvar. Innan halvårsskiftet var tre nya fastighetschefer anställda och innan årsskiftet ytterligare två. Under hösten kom nästa våg i rekryteringsarbetet, nu med inriktning mot en kompetensförstärkning till huvudkontoret, dels i form av två nya befattningar som fastighetsdirektörer till ledningsgruppen, dels som förstärkningar till funktionerna ekonomi/finans, affärsutveckling, teknik samt information och stöd till verkställande ledning. Under första kvartalet innevarande år inleddes den kompletterande rekryteringen till de nio nya dotterbolagen, avseende administratörer, förvaltare och drifttekniker. När Vasallen senare under innevarande år kommer att nå full bemanning beräknas antalet medarbetare att uppgå till drygt 70 stycken, innebärande en personalökning om 75 procent inom en tvåårsperiod. Utbyggnad av huvudkontoret I takt med huvudkontorets ökande numerär påbörjades även arbetet med att bygga ut huvudkontoret. Ytterligare 300 kvm kontorsyta har tillförts. Ombyggnaden var klar i oktober. I december hölls två introduktionsdagar vid huvudkontoret, där samtliga nyanställda under året deltog. Generellt har gemensamma aktiviteter inom Vasallen hög prioritet och ambitionen är att företaget skall präglas av en stor gemenskap och delaktighet. Eftersom verksamheten är utspridd på 15 orter i landet är det av stor vikt att prioritera aktiviteter och utbildningar som skapar en gemensam företagskultur. Snabb personalökning Vid årets inledning var medelantalet årsanställda inom Vasallen 38 personer. Vid utgången var siffran 49, motsvarande en ökning med 29 procent. Av de under året nyanställda har två personer rekryterats till huvudkontoret och sex till dotterbolagen. Fördelningen bland de 49 personer som utgjorde Vasallens personal vid utgången av 2000 var 33 män och 16 kvinnor. Genomsnittsåldern för männen var 45 år och för kvinnorna 39. Utbildningsinsatserna och kompetensutvecklingen uppgick i genomsnitt till fem dagar under året och har i huvudsak inriktats på Vasallens investeringsprocess samt de olika kvalitetsprojekt som kontinuerligt genomförs. Omfattande rekryteringsprogram Rekryteringen till det växande Vasallen påbörjades redan i april 2000 och föregicks av en organisationsutredning, där 6 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

7 Vasallen i Sverige Kiruna Östersund Sollefteå Härnösand Falun Örebro, HK Linköping Uddevalla Borås Ystad Tullinge Södertälje Fårösund Karlskrona Kristianstad 7

8 Vasallen i Östersund Östersund är en stad med tydlig inriktning mot förvaltning och tjänsteproduktion och utgör ett administrativt och ekonomiskt centrum i Mellersta Norrland. Närheten till Norge ligger som en grund för tätt utbyte och en omfattande gränshandel och en bland många starka kopplingar till närliggande Trondheim är den mellan det expansiva norska universitetet och Mitthögskolan i Östersund. Vasallen är idag en av de dominerande fastighetsägarna i Östersund. De spontana förfrågningar som erhålls samt den goda respons marknadsföringsarbetet ger är bra bevis på att A4 Vasallen är en mycket attraktiv hyresvärd i Östersund. Omfattande nybyggnation A4 Vasallen marknadsför Campus Östersund, ett område centralt placerat i staden med en lokalarea om cirka kvm. I januari 1999 tecknades ett 25-årigt hyresavtal med Mitthögskolan, som omfattar kvm, varav cirka kvm är nyproduktion. Vid halvårsskiftet 2000 flyttade Mitthögskolan in på området och tog cirka kvm i besittning. Under året inleddes även byggandet av Mitthuset, som avser en nybyggnation om kvm. För Mitthögskolans räkning färdigställs nu den första delen, på kvm, som skall innehålla bibliotek, restaurang, hörsalar och inrymma en rad servicefunktioner. Inflyttning i första delen av mitthuset beräknas till halvårsskiftet innevarande år. Resterande kvm skall vara färdigställt till halvårsskiftet Ny detaljplan Under 2000 fastslogs en ny detaljplan som omfattar hela området, exklusive den del som Mitthögskolan disponerar, som varit detaljplanelagt sedan tidigare. Markarbetet utomhus inleddes också under året, där målsättningen är att via en rad trivselskapande åtgärder skapa en stadsdelsliknande utomhusmiljö. Arbetet sker successivt och beräknas vara klart under Bland övriga nya hyresgäster som flyttade in på Campus Östersund under 2000 kan nämnas IT-konsultbolaget AU- System, som tecknat avtal om cirka kvm åt sammanlagt cirka 180 konsulter. Vidare tecknade Försvarsmakten ett hyresavtal gällande nybyggnad av en restaurang om ca kvm. Expansionen fortsätter Verksamheten under 2001 kommer i all väsentlighet att präglas av ett förädlingsarbete på bred front. Detaljplanerna för hela Campusområdet medger nya byggrätter om cirka kvm. Förhandlingar med ett flertal potentiella hyresgäster pågår. Klart är dessutom att en fortsatt utbyggnad skall ske åt ett expanderande AU- System. Mitthögskolans inflyttning i Mitthuset skall också vara helt avklarad och alla funktioner intrimmade innan höstterminen börjar Campus Östersund Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 16,6 16,6 16,6 Registerfastighet: Artilleristen 1, Ångern 2 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 8 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

9 VD för A4 Vasallen AB är Thomas Fuchs. 9

10 Vasallen i Tullinge Tullinge ligger cirka 25 km söder om centrala Stockholm, i Botkyrka kommun, och är beläget på Södertörn. Inom Södertörn finns sammanlagt åtta kommuner, med en befolkning om cirka personer. Södertörn är ett expansivt område som för närvarande genomgår en mycket positiv utveckling. Utbyggnaden av Huddinge sjukhus och Forskningscentrat Novum samt den fortsatta expansionen av Södertörns Högskola är några exempel. Inom den närmaste framtiden väntas flera omfattande infrastrukturella investeringar, i synnerhet en ny- och utbyggnad av väg- och järnvägsnätet. Förväntningar finns om en ny förbifart söder om Tullinge samhälle, med anslutning till F18 Tullinge. Tullinge är ett av få riktigt stora områden i Storstockholm som har mark med potential för en större exploatering, med utrymme för upp till nya bostäder. Fokus på bostadsområde Vasallen har hittills arbetat med tre i framtiden tänkbara användningsområden för F18 Tullinge: En civil storflygplats. En närflygplats med möjlighet att tillgodose det kapacitetsbehov som finns i Södertörn och dess omedelbara omgivningar. En kombination av nya stadsdelar innehållande bostäder i form av låghusbebyggelse, studentbostäder, kontor, handel, utbildning och service. F18 Tullinge De två alternativ som innebär fortsatt flygverksamhet avfördes definitivt som framtida exploateringsmöjligheter under hösten Istället har all kraft fokuserats på en satsning för att utveckla F18 Tullinges markområde till det sistnämnda alternativet. I samarbete med Botkyrka kommun genomförde F18 Tullinge under våren 2000 ett parallellt arkitektuppdrag, innebärande att tre olika arkitektlag fick i uppdrag att arbeta fram framtidsförslag av idémässig karaktär. Resultaten visar möjligheten till en exploatering av cirka kvm nya bostäder av låghuskaraktär och cirka kvm verksamhetslokaler, som sammanlagt resulterar i en ny stadsdel för upp till invånare. En viktig grundförutsättning i förslagen var även att integrera de befintliga byggnaderna på F18 Tullinges markområde. Det parallella arkitektuppdraget presenterades i april 2000 och utgör en hörnsten i det förslag till översiktsplan för Tullinge, som Botkyrka kommun presenterade vid årsskiftet 2000/2001. Förslaget till översiktsplan beräknas vara på remiss till och med första halvåret 2002, vilket innebär att kommunen förväntas ta ett slutgiltigt beslut under hösten samma år. Stora framtida investeringar Omdaningen av F18 Tullinges markområde till ett nytt bostadsområde kommer att kräva stora investeringar i den närliggande infrastrukturen, framför allt avseende framtida vägsträckningar och en utbyggnad av kollektivtrafiken. Även i dessa frågor har F18 Tullinge haft ett nära samarbete med Botkyrka kommun och Vägverket. De två viktigaste förslagen som vårt gemensamma arbete har utmynnat i är att det planeras en fyrfilig väg, som binder ihop Flemingsberg och Tumba med anslutning till F18 Tullinge. På sikt kan även förutsättningar skapas för en järnvägsstation utefter Grödingebanan, som angränsar F18 Tullinge. Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 373,3 373,0 373,0 Registerfastighet: Riksten 9:2, 10:1, Tullinge 21:404, 21:492 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 10 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

11 VD för F18 Vasallen AB är Christer Berglund. 11

12 Vasallen i Linköping Linköping är ett av Sveriges snabbaste tillväxtområden där handel, industri och datakommunikation är hörnstenar i näringslivet och Linköpings Universitet, med Tekniska högskolan, och Universitetssjukhuset är katalysatorer för forskning och utveckling samt utbildning. I4/A1 Vasallen utvecklar och förädlar Garnisonen i Linköping, ett område centralt placerat intill Mjärdevi Science Park (IT-inriktning) och Berzelius Science Park (BioTech-inriktning). Garnisonen i Linköping består av två kasernområden och ett verkstadsområde, omfattande cirka kvm byggnader och byggrätter på cirka kvm. Linköpings kommun har förvärvat ett intilliggande f d militärt övningsområde och har som avsikt att binda samman ett utvecklingsbälte från Mjärdevi Science Park i väster till SAAB, med Linköpings flygplats i öster. Mellan dessa punkter ligger, förutom Garnisonen i Linköping, även VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet), SGI (Statens geotekniska Institut), Linköpings Universitetssjukhus och Linköpings Universitet. Framtidsplaner som kommunledningen i Linköping offentliggjort ger vid handen att stadens tillväxt beräknas bli omfattande även i framtiden. Från dagens invånare prognosticeras och planeras för cirka invånare i Linköping om tio år. Stora möjligheter till en attraktiv förädling Under år 2000 fastställdes översiktsplanen för Garnisonsområdet och arbetet med en andra detaljplan inleddes, omfattande kasernområdet för tidigare I4. Garnisonen Linköping Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1 ), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % neg neg 45 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 79,4 80,0 80,0 Registerfastighet: Smedstad 1:21 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning I detta delområde finns cirka kvm befintlig lokalarea, varav cirka är uthyrt. I detaljplanen förväntas en nybyggnadsrätt om cirka kvm att ingå, vilket ger I4/A1 Vasallen goda möjligheter att genomföra ytterligare attraktiva förädlingar. Planerna för kasernområdet vid I4 är främst en satsning på höga kvaliteter i en omgivande attraktiv miljö och anpassade lokaler för utbildning samt forskning inom t ex medicin och medicinteknik, med en viss möjlighet till integration av bostäder. Flera nya hyresgäster har flyttat in på Garnisonen under året. Internationella skolan i Linköping har i en första etapp hyrt cirka kvm med option på ytterligare cirka kvm. Här bedrivs såväl förskoleverksamhet som en låg- och mellanstadieskola. Andra större, nya hyresgäster är Kriminalvårdsstyrelsen, som kommer att disponera cirka kvm samt Vägverket, som hyr cirka 500 kvm. Avtal har tecknats med Landstingsfastigheter, som under 2001 kommer att hyra cirka kvm med möjlig expansion till ytterligare ca kvm. Stor efterfrågan på lokaler Förädlingsarbetet under år 2000 har varit omfattande och fortsätter med oförminskad kraft. I april 2001 flyttar Polisen, Åklagarmyndigheten i Östergötlands län samt Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) in på ett gemensamt delområde inom Garnisonen, omfattande cirka kvm. Investeringarna i ny-, omoch tillbyggnad uppgår till cirka 350 Mkr. Hyresavtal kommer även att tecknas med tingsrätten samt länsrätten och hyresnämnden i Östergötlands län om kvm ombyggd samt nybyggd yta. Inflyttning är beräknad till hösten Efterfrågan på anpassade lokaler i det tillväxtområde där Garnisonen i Linköping ligger är mycket god. Förfrågningar kommer från företag i såväl Östergötland som i övriga landet. Vid ingången till år 2001 hade I4/A1 Vasallen uteliggande offerter motsvarande cirka kvm. Planer för permanentboende Vasallen har fattat beslut om att inleda ett samarbete med Linköpings kommun, i syfte att skapa nödvändiga ramar för ett framtida bostadsbyggande på Garnisonen. Det är framför allt två områden som är under utvärdering: Söder om kasernområdena kan på sikt upp till cirka 500 nya lägenheter byggas, företrädesvis i flerfamiljshus På det tidigare verkstadsområdets norra del finns lämplig mark för uppförande av radhus/småhusbebyggelse. Denna exploatering ligger tidsmässigt först och en preliminär tidplan visar att första inflyttning i området skulle kunna ske vid årsskiftet 2002/ VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

13 VD för I4/A1 Vasallen AB är Steve Andersson. 13

14 Vasallen i Uddevalla Uddevalla förvandlades under 1990-talet från en industristad med flera omfattande omstruktureringar inom stora verkstadsföretag till en tjänsteproducerande stad med stort inslag av nya företag. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen var etableringen av en ny Högskola. I17 Vasallen utvecklar, förädlar och marknadsför I17- Parken, det f d regementsområdet som ligger centralt placerat i Uddevalla. Med en lokalarea om cirka kvm och ett markområde på drygt 65 hektar har I17 Vasallen under de tre senaste åren utvecklats till ett av de dominerande fastighetsbolagen i staden. Affärsidén, att erbjuda Uddevallas bästa arbetsplatser till hyresgäster från en rad olika branscher, har varit framgångsrik. Idag är I17-Parken en väl fungerande stadsdel i Uddevalla, med betoning på anpassade lokaler för tjänsteföretag. Vid utgången av 2000 var uthyrningsgraden 78 procent och som ett resultat av pågående förädlingsarbete kommer ytterligare hyresgäster att flytta in i ombyggda och anpassade lokaler under innevarande år. Utomhusmiljö med stadsdelskänsla I det pågående detaljplanearbetet under verksamhetsåret 2000 har planerats för en uppdelning av I17-Parken i två delar, där den ena består av befintliga kasernbyggnader, som förädlats med goda resultat som följd. Del två omfattar markområdet med förrådsbyggnader, där det finns stora utvecklingsmöjligheter, exempelvis ett framtida utrymme för nya byggrätter. I17-Parken Första etappen av förädlingen av kaserngården slutfördes under Här har vissa ytor asfalterats, plattsättning har genomförts och ny belysning installerats, allt för att åstadkomma en levande och trivsam miljö med stadsdelskänsla. Nya hyresgäster som flyttat in till I17-Parken under året är bland annat flera Telia-företag, som tidigare varit spridda i Uddevalla. Fr o m november 2000 finns de samlade på en yta motsvarande cirka kvm. Komvux i Uddevalla disponerar en hel kasernbyggnad om cirka kvm och har dessutom hyrt 350 kvm i kanslihuset. Exempel på andra nya hyresgäster är teknik- och konstruktionsföretaget Simfotech, förmedlingsbolaget Grävsam och grossistföretaget Agenta Optik. En restaurang med konferensanläggning har också etablerats under året, som snabbt blivit välbesökt. I de två översta planen i en kasernbyggnad omvandlas cirka kvm till 18 stycken exklusiva lägenheter, i storlek från ett till fyra rum och kök. Inflyttning är beräknad till mars Lägenheterna har anpassats efter den befintliga byggnadens form och resultatet är ljusa, öppna boytor med högt i tak. Alla lägenheter är utrustade med balkonger, som ger en panoramautsikt över såväl hela Uddevalla som Byfjorden. Fortsatt förädling Förädlingsarbetet under 2001 kommer i första hand att inriktas på att ytterligare utveckla utomhusmiljön. Målsättningen är att ge hela området en ännu starkare karaktär av stadsdelskänsla. Tillgängligheten till I17-Parken skall ökas genom att entréområdet byggs om för både smidigare och säkrare inoch utfarter. Vid halvårsskiftet 2001 kommer Telia att flytta in i ytterligare cirka 600 kvm ombyggda lokaler och Komvux skall vid samma tidpunkt hyra ytterligare en hel kasernbyggnad om cirka kvm. Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter 1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 63,6 63,6 63,6 Registerfastighet: Halla-Stenbacken 1:91, Barkhögarne 12 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 14 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

15 Fastighetschef för I17 Vasallen AB är Bodil Persson. 15

16 Vasallen i Borås Borås är västra Sveriges näst mest folkrika stad, med cirka invånare, och utgör ett naturligt nav i Sjuhäradsbygden. Präglad av småföretagaranda har Borås klarat att ställa om från den tidigare dominerande textilindustrin och idag är näringslivet en god blandning av företag inom områden som handel, distribution, logistik, service och design. I15 Vasallen utvecklar, förädlar och marknadsför det f d regementsområdet under namnet Regementet Borås. Med cirka kvm befintlig lokalarea och 72 hektar mark är I15 Vasallen en betydande aktör på den lokala fastighetsmarknaden. Stadsplaneläggning I15 Vasallen har under verksamhetsåret genomfört ett parallellt arkitektuppdrag i samarbete med Borås kommun. Tre arkitektlag har var för sig arbetat med förslag till framtida inriktning av förädlingen av såväl befintliga byggnader som mark. Under hösten förelåg resultaten av det parallella uppdraget, vilket i sin tur ledde till att kommunfullmäktige fattade beslut om ett fördjupat arbetet med en översiktsplan för hela området. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart till halvårsskiftet innevarande år. Etableringar Under verksamhetsåret inleddes även arbetet med att bygga en ny rondell vid riksväg 40, i direkt anslutning till inoch utfarten vid Regementet Borås. I maj innevarande år skall arbetet vara avslutat och resultera i en väsentligt förbättrad tillgänglighet till området samtidigt som trafiksäkerheten höjs. Två nya större hyresgäster har under 2000 flyttat in i speciellt anpassade lokaler. The Dubliner Pub & Restaurant, som är en internationell restaurangkedja, har etablerat sig på Regementet Borås område och har vid sidan av sitt gängse koncept även utvecklat en konferensanläggning, om sammanlagt cirka kvm. Etappvis under året flyttade även Ericsson Microwave Systems in i nya lokaler om cirka kvm. Verksamheten utgörs av ett center för företagshälsovård och utbildning. Framtiden I början av 2001 slöt I15 Vasallen ett hyresavtal med ICA Fastighets AB, avseende verksamheterna inom ICA Kundkort och ICA Bank, som har för avsikt att allokera huvuddelen av dessa verksamheter till Borås. De lokaler som ingår i första etappen skall stå färdiga i september 2001 och kommer att bli arbetsplatsen för cirka 200 anställda. Fullt utbyggt kommer ICA att disponera drygt kvm och inrymma cirka 340 personer. Att Regementet Borås valdes som etableringsplats kommer att betyda mycket för området under de närmaste åren. I och med ICA:s etablering passeras uthyrningsgraden 60 procent inom Regementet Borås. Intresset från företag i västra Sverige att etablera sig inom området har successivt ökat under En försiktig bedömning är att denna trend kommer att hålla i sig även under Regementet Borås Omsättning, Tkr Driftnetto, Tkr Rörelseresultat efter finansnetto, Tkr Bokfört värde fastigheter1), Tkr Nettoinvesteringar, Tkr Pågående arbeten, Tkr Direktavkastning 1), % 2,9 neg neg Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % Uthyrbar lokalarea 2), kvm, cirka Markareal 3), ha, cirka 71,9 71,9 73,9 Registerfastighet: Osdal 3:2 1) exklusive pågående arbeten 2) ytförändringar till följd av försäljning, ombyggnad, ommätning eller rivning 3) arealförändringar till följd av fastighetsbildning 16 VASALLEN Å RSREDOVISNING 2000

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999 Årsredovisning 1998 INNEHÅLL: VD-ord...4 Historik...6 Organisation... 7 Humankapital...9 Fastighetsbestånd...10 Utvecklingsprojekt...20 Miljö...22 Realia-aktien...24 Fem år i sammandrag...25 Nyckeltal...

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. årsredovisning 2007 Medarbetare i Klövern Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Medarbetare i Klövern innehåll 2007 Året i korthet...

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an.

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an. Årsredovisning 2010 Innehåll 01 2010 i korthet 02 Intervju med VD 03 Intervju med styrelseordförande 04 Året som gick 06 Stora Frösunda 10 Fastighetsbeståndet 12 Stockholmsregionen 13 Göteborgsregionen

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Vision och verksamhetsidé

Vision och verksamhetsidé Verksamheten 2004 Vision och verksamhetsidé Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. Vi siktar på att bli Sveriges bästa förvaltare av ändamålsfastigheter, det vill säga sådana fastigheter som bara

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter www.naisvefa.se www.svenskfastighetsmarknad.se NAI Svefa Analys nr 3/2011 Stockholm Drottninggatan 78 Box 3316 103 66 Stockholm Tel: 08-441 15 50 malmö Södra Långgatan

Läs mer

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88 ÅRSREDOVISNING 2004 Inledning 2004 i sammandrag...................................................................... 3 Verksamhetsöversikt.....................................................................

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2014 Innehållsförteckning Bild till vänster: Aktern 1, Malmö Presentation 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vår affär 8 Drivkrafter och trender 10 Fastighets- och

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Huvudkontor NP3 Fastigheter AB (publ) Org.nr 556749-1963 info@np3fastigheter.se Besöksadress huvudkontor Esplanaden 16, 852 32 Sundsvall Postadress Box 12, 851 02 Sundsvall Faktureringsadress

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Å R S R E D O V I S N I N G ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer