1. Sammanfattning. Rapport PG G 4055 II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sammanfattning. Rapport PG G 4055 II"

Transkript

1 Rapport PG G 4055 II 1. Sammanfattning Datum FMV beteckning VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 1(14) Huvudsyftet med denna studie är att hantera avgränsningarna (se avsnitt 4.1) från den konsekvensanalys av PARP-mål G 4055 som genomfördes hösten 2003 (se UO DU :62 986/03). I den analys som nu gjorts av dessa avgränsningar har inget framkommit som föranleder en ändring av den rekommendation som blev resultatet av konsekvensanalysen. Således står denna rekommendation fast, d v s: För att tillmötesgå Försvarsmaktens primära krav på materiell interoperabilitet rekommenderas att ett införande av NATO Codification System primärt endast sker för materiel i internationell tjänst och då som komplement till F- och M-nummer. Med komplement avses i detta fall att NATO Stock Number, NSN presenteras i form av alternativ referensbeteckning. En långsiktig målsättning bör dock vara att så mycket materiel som möjligt ska ha NSN som komplement till F- och M-nummer, bland annat all ny materiel. Detta alternativ tillfredsställer Försvarsmaktens framtida behov av interoperabilitet, stödjer återanskaffningen av reservmateriel samt skapar möjlighet till exportstöd för svensk försvarsindustri. För att kunna nå den målsättningen måste Sverige etablera en National Codification Bureau, NCB, med egen kodifieringskapacitet enligt NCS. Redan nu bör samtliga av Försvarsmaktens IT-system som är föremål för ersättning (t ex DIDAS) eller genomgår större modifieringar (t ex LIFT) säkerställa att de tar höjd för att kunna hantera både parallella identifierare och en primär identifierare med annat antal tecken än dagens F- och M-nr. Ytterliggare ett antal uppgifter ingår i studien, se avsnitt 4.2. Av dessa uppgifter var vissa beroende av djupanalys för att kvalitetssäkrad referenskomplettering med NSN i FREJ88 ska kunna påbörjas, andra berörde kompetensuppbyggnad och informationsspridning. Samtliga uppgifter har genomförts och avrapportering återfinns på respektive avsnitt enligt innehållsförteckning samt på bilagor. Service / Upprättad handling / Ver 9.2 Försvarets materielverk, Arboga Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internet Box 1002 G:a Kungsörsvägen Arboga

2 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 2(14) 2. Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND KONSEKVENSANALYS PG G 4055, UO DU :62 986/ UPPDRAGET AVGRÄNSNINGAR FRÅN KONSEKVENSANALYS UO DU :62 986/ ÖVRIGA UPPGIFTER RAPPORTERING RESULTAT ALLIED COMMITTEE 135, AC/ SAMARBETE MED ANDRA NCB KONSEKVENSER FÖR RML KONSEKVENSER FÖR NÄTVERKS BASERAT FÖRSVAR, NBF KONSEKVENSER FÖR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, SCM REFERENSGRUPP FÖRSVARSINDUSTRIFÖRENINGEN, FIF PRIORITERINGSORDNING KVALITETSSÄKRING FREJ88:S INTRESSENTSYSTEM NCS FRAMTIDA UTVECKLINGSPOTENTIAL...13 Service / Upprättad handling / Ver 9.1

3 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 3(14) 3. Bakgrund 3.1 Konsekvensanalys PG G 4055, UO DU :62 986/03 Hösten 2003 genomförde FMV en konsekvensanalys avseende en implementering av NATO Codification System, NCS, i ett antal olika ambitionsnivåer (se UO DU :62 986/03). Resultatet blev en rekommendation att, åtminstone inledningsvis, enbart fokusera på de förnödenheter som används vid internationell tjänst. Implementering bör ske i form av att NATO Stock Number, NSN, anges som komplement till berörda Förrådsbeteckningar. Konsekvensanalysens rekommendation har förankrats inom FM, och ligger nu som fastställd implementeringsnivå avseende NCS (se avsnitt 3.2 i bilaga 1 till HKV :78837). 4. Uppdraget Våren 2005 fick FMV en tilläggsbeställning på en fördjupad studie, som skulle ta vid där konsekvensanalysen slutade. 4.1 Avgränsningar från Konsekvensanalys UO DU :62 986/03 Syftet med den fördjupade studien var främst att hantera de avgränsningar som av tidsskäl gjordes i den föregående analysen. Dessa var: Fördjupning i den problematik som Regler för Militär Luftfart, RML innebär. Påverkan på Nätverksbaserat Försvar, NBF, som endast belystes i ringa omfattning i förgående analys. Belysa konsekvenserna för FREJ88:s intressentsystem. Endast de fem största omfattades av föregående analys. 4.2 Övriga uppgifter I uppdraget ingick dessutom ytterliggare ett antal uppgifter. Dessa var: Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Deltaga i AC/135 Main Group och AC/135 Panel A Etablera ett nära samarbete med både ett erfaret National Codification Bureau, NCB, förslagsvis Norge, och ett NCB i uppbyggnadsfas, förslagsvis Finland Deltaga i AC/135 Codification Symposium Utöka kunskapsbasen genom att belysa konsekvenserna för fler företag inom den svenska försvarsindustrin samt representativa civila företag. Utarbeta regler & rutiner för referenskomplettering av Försvarsmaktens förnödenheter avs: o Prioritetsordning en kvalitetssäkrad referenskomplettering kommer att ta lång tid att genomföra, därför måste en prioriteringsordning

4 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 4(14) fastställas. Slutprodukten måste vara på förnödenhetsnivå, och skall utgöra underlag för upphandling av referenskompletteringen. Syftet med prioriteringsordningen är att så fort som möjligt ge Försvarsmaktens operativa insatsförband materiell interoperabilitet. o Kvalitetssäkring frågor som måste besvaras är exempelvis: hur hanterar man de fall där en Förrådsbeteckning motsvaras av flera NSN, eller tvärtom? Vilka av de referensparametrar som finns på alla NSN ska vara godkända för att referenskomplettering ska få ske? Utarbeta ansökan om sponsorship avtal på Tier-1 nivå med AC/ Rapportering Delrapport Delrapport Slutrapport Service / Upprättad handling / Ver 9.1

5 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 5(14) 5. Resultat 5.1 Allied Committee 135, AC/135 AC/135, the Group of National Directors on Codification, ansvarar för vidmakthållande och utveckling av NATO Codification System AC/135 Main Group (Bilaga 1 och 2) Main Group är det beslutande organet inom AC/135, och består av de nationella direktörerna från respektive lands NCB. Forumet har två möten per år, ett där enbart NATO-länder har tillträde och ett som är öppet även för Sponsorship- och Partnerskap För Fred, PFF-nationer avhölls det öppna mötet på Ministry of Defence i Bonn i Tyskland 31 maj - 2 juni. Göran Bostedt och Sven Tholin deltog i mötet, som var nr 87 i ordningen. Se bilaga 1 för reserapport avhölls det öppna mötet på NAMSA i Capellen i Luxemburg maj. Göran Bostedt och Sven Tholin deltog i mötet, som var nr 89 i ordningen. Se bilaga 2 för reserapport AC/135 Panel A (Bilaga 3) Panel A är det operativa organet i AC/135, och består av de tekniska experterna på NCS från respektive lands NCB. Även detta forum har två möten per år, ett där enbart NATO-länder har tillträde och ett som är öppet även för Sponsorship- och PFFnationer avhölls det öppna mötet på NAMSA i Capellen i Luxemburg 6 8 september. Sven Tholin deltog i mötet, som var nr 106 i ordningen. Se bilaga 3 för reserapport avhölls det öppna mötet på NAMSA i Capellen i Luxemburg september. Göran Bostedt fanns på plats fysiskt på NAMSA för genomgång av NICOLOG programmet. Han deltog därför i delar av mötet, som var nr 108 i ordningen. Någon reserapport framställdes ej, eftersom Göran inte hade möjlighet att bevaka hela mötet AC/135 Codification Symposium Service / Upprättad handling / Ver 9.1 (Bilaga 4)

6 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 6(14) Mats Elgh (Produktområdesledare Logistik), Sven Tholin och Reidar Wittsell deltog i 10 th International Symposium on Codification, Edinburgh Storbritannien den oktober AC/135 Codification Symposium arrangeras vart fjärde år, och syftet är att samla personer från samtliga länder som i någon form kommer i kontakt med kodifiering enligt NATO-standard. Förutom samtliga NATO-länder (26 st) inbjuds även Sponsorshipnationer (27 st) och PFF-nationer att deltaga. Förutom kodifieringsansvariga från respektive land så deltar även personer från de olika ländernas försvarsindustri, försvarsdepartement, försvarsmakter, logistikorganisationer mm. Givetvis finns även deltagare från NATO med. En sammanfattning av resultatet av konferensen är följande: Standardisering är en förutsättning för ett internationellt samarbete. NATOs standarder kommer på sikt att övergå till ISO standarder. Vikten av att ha kontroll av informationen/data kring produkterna och att den ska vara entydig. Partnerskap mellan försvar och leverantörer är mer eller mindre ett måste i den krympande försvarssektorn. Se bilaga 4 för utförlig reserapport Sponsorshipavtal på Tier-1 nivå (Bilaga 5, 6 och 7) Ansökan om Sponsorshipavtal på Tier 1 nivå har utarbetats och inlämnats till ordföranden i AC/135 Main Group, se bilaga 5. Ansökan behandlades på AC/135 Main Group #87 mötet, men på grund av att den Svenska ansökan inkom efter det att Main Group Agenda fastställts saknas punkten i agendan. Fortsatt handläggning från AC/135 kollektivets sida stipuleras i MG List of Actions. Under sommaren 2005 utarbetades och inskickades svar på det frågeformulär, se bilaga 6, som på uppdrag av AC/135 tillställts oss av sponsorship ansvarig inom NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA. Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Sedermera fick projektet tilläggsdirektiv från Verksamhetsområdesledare Logistik att utreda huruvida ett beslut från Regeringen krävdes i frågan samt i förekommande fall bereda och handlägga ett Regeringsbeslut avseende Tier-1 sponsorship. Samtliga bakgrundsdokument samt en framställan avsedd för Regeringens bord utarbetades och skickades på remiss. Vid en senare tidpunkt gjordes en förnyad bedömning och därvid framkom att sponsorshipavtalet enbart behandlade tekniska och kommersiella frågor varvid Sveriges regering ej behöver besväras med denna relativt triviala fråga. Detta är huvudorsaken till att den ursprungliga tidplanen inte kunde innehållas.

7 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 7(14) Sveriges ansökan beviljades den 18 maj 2006 på AC/135 Main Group #89 i Capellen i Luxemburg. Sverige är således numera officiella medlemmar i AC/135. Se bilaga 7 för avtalet. De omedelbara effekter som detta resulterat i är: Sverige har fått en officiell NCB-kod, 64 Sverige har fått en officiell landskod, s k MOE-code, VK. Sveriges framtida CAGE-struktur är fastställd, AxxxN. Den absolut viktigaste effekten är dock att vi efter åtta år som observatörer numera har ett formellt avtal med AC/135. Tonläget mot Sverige från både NAMSA och övriga medlemsländer i AC/135 har förändrats till det bättre. Medlemskapet innebär dessutom helt andra möjligheter att erhålla råd, stöd, dokumentation och utbildning. 5.2 Samarbete med andra NCB Estland Under tiden 3-4 maj 2005 besökte personal från Log Command i Estland FMV och FMLOG Resmat. Besökarna bestod av tre personer och en svensk-estnisk tolk. Delegationen leddes och sammanhölls av Mj Peter Holmqvist, som är stationerad i Estland. Syftet med besöket var att informera om FMV och Försvarsmakten i allmänhet och vårt sätt att arbeta med kodifiering i synnerhet. Anledningen till Estländarnas intresse var främst att försöka underlätta arbetet med kodifiering av den materiel som Försvarsmakten donerat till dem. Besöket avlöpte mycket väl, och Lettlands NCB har nu uttryckt önskemål om att komma hit för motsvarande föredragning Norge 14 juni 2006 besökte Göran Bostedt och Sven Tholin Norges NCB. Syftet med besöket var att diskutera ett framtida samarbete avseende kodifiering. På grund av att Nordic Battle Group ska vara operativ redan 2008 har Sverige behov av att få stöd med kodifiering av de förnödenheter som ska ingå i denna. Ett svenskt NCB ska i nuvarande plan inte vara operativt förrän Konsekvenser för RML (Bilaga 8) Service / Upprättad handling / Ver 9.1 En av de avgränsningar som gjordes i föregående analys var att det inte fanns tid att belysa konsekvenserna avseende Regler för Militär Luftfart, RML. I den fördjupade studien tillsattes därför en arbetsgrupp som utredde dessa konsekvenser. Arbetsgruppen, som döptes till AG RML, bestod av ordförande och sekreterare från Projektgruppen,

8 Tekniksamordnare Luft från FMLOG ResmatK samt en representant från materielhandläggarna från Resmat Luft. Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 8(14) AG RML:s åsikt är att den av FM beslutade implementeringsnivån avseende NCS inte är tillämplig på förnödenheter som omfattas av RML:s regelverk. Arbetsgruppens anser därför att berörda förnödenheter inte bör ingå i underlaget för den planerade referenskompletteringen med NSN fr.o.m I stället föreslås att man avvaktar tills ett svenskt NCB är etablerat, i nuvarande Materielplan år Då kommer Sverige att kunna ta ut egna NSN, där vi själva styr vilka referensbeteckningar som anges. I samverkan med typcertifikatinnehavaren kan vi då säkerställa att RML:s regelverk uppfylls. Undantag från ovanstående kan endast ske efter att godkännande inhämtats från respektive typcertifikatinnehavare. En sådan begäran kan inte komma från AG RML:s nivå, utan måste komma från betydligt högre instans inom FM eller FMV. 5.4 Konsekvenser för Nätverks baserat försvar, NBF Sammanfattningsvis kan sägas att FM NBF projekt fortfarande befinner sig på en sådan hög abstraktionsnivå att eventuella konsekvenser av en implementering av NCS i form av alternativ referensbeteckning i det svenska systemet i dagsläget är väldigt svåra att bedöma. Kontakt har tagits med FMV:s Projektledare för LedsystT, Lars Ahlm, som hittills inte har kunnat identifiera några sådana indikationer En del av den teknik som kommer att möjliggöra NBF är inte tillgänglig idag och dessa lösningar bortom teknikens framkant måste vägas in i beslutet att övergå till det nätverksbaserade försvaret. Detta innebär att en förnyad analys måste göras när projektet i högre grad konkretiserats och den tekniska plattformen fastslagits. Kraven på nätverks baserade försvar vad gäller samverkan är hårda. Samverkan skall kunna ske mellan olika aktörer såväl på nationellt som internationell nivå samt där NATO standarder gäller. En inte alltför vågad slutsats är att denna interoperabillitet underlättas av att NSN tillförs förnödenheter avsedda för utlandsmission samtidigt som vi behåller de Sverigeunika F- och M-numren för arvet. 5.5 Konsekvenser för Supply Chain Management, SCM (Bilaga 9) Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Konsekvenser för SCM belystes redan i konsekvensanalys UO DU :69 /03. På grund av den extremt korta ledtiden för projektet hann dock konsekvenserna endast belysas på konceptuell nivå. I samband med att den fördjupade studien genomförts har projektgruppen därför analyserat frågan tillsammans med de handläggare på FMV som arbetat med pilotprojektet inom SCM, Bandvagn 206. I detta pilotprojekt har man istället för det vida begreppet SCM, som översatt till svenska betyder ungefär Styrning av försörjningskedja, använt sig av begreppet

9 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 9(14) Vendor Managed Inventory, VMI. Detta kan översättas som leverantörsstyrt lager, vilket innebär att leverantören ansvarar för lagerhållning och distribution av ett antal utvalda förnödenheter. I nuläget kan inga negativa konsekvenser för SCM-konceptet vid den av FM beslutade implementeringsnivån av NCS spåras. Vid utökat samarbete med NAMSA eller andra utländska företag/myndigheter är det dock en klar fördel att ha tillgång till uppgift om NSN i våra system. Det bör dock poängteras att SCM är ett mycket vitt begrepp, och att det i dagsläget är mycket svårt att förutsäga hur försörjningskedjan kommer att förändras i framtiden. Se bilaga 9 för utförlig rapport. 5.6 Referensgrupp Försvarsindustriföreningen, FIF (Bilaga 10 Sammanfattning Bilaga 11 BAE Systems Hägglunds Bilaga 12 Saab Bilaga 13 BAE Systems Bofors Bilaga 14 Ericsson Microwave Systems Bilaga 15 Scania) I den konsekvensanalys av PG G 4055, som genomfördes hösten 2003, ingick en referensgrupp från försvarsindustrin. Denna referensgrupp skapades genom att kontakt togs med FIF, dels med anmodan att lämna förslag på företag som var intresserade att delta i projektet, dels utgjorde ett representativt urval ur den försvarsindustriella basen i Sverige. De företag som FIF föreslog var Saab, Kockums samt dåvarande Alvis- Hägglunds (numera BAE Systems Hägglunds). Efter det första mötet valde Kockums dessvärre att hoppa av det fortsatta deltagandet. I den fördjupade studie som nu genomförts ingick att inhämta synpunkter från fler företag inom den svenska försvarsindustrin. Kontakt togs därför återigen med FIF för hjälp att lämna förslag på lämpliga företag och kontaktpersoner. Resultatet av detta blev en ny, större referensgrupp bestående av representanter från: Saab AB BAE Systems Hägglunds AB Ericsson Microwave Systems AB (numera Saab Microwave Systems) BAE Systems Bofors AB Volvo Aero Corporation Scania CV AB AerotechTelub AB (numera Saab Aerotech) Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Kockums AB fick även denna gång inbjudan att delta, med valde dessvärre även denna gång att utebli.

10 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 10(14) Den nya referensgruppen hade trots Kockums frånvaro ett betydligt bredare perspektiv än den förra från Då var det ju endast företag verksamma inom mark-, sjö- och luftområdet som deltog. Den nya referensgruppen utökades med företag som är verksamma inom områdena ledning (Ericsson Microwave Systems), vapen (BAE Systems Bofors), framdrivning (Volvo Aero Corp), underhåll (Saab Aerotech) samt även från den civila marknaden (Scania). Samtliga företag är överrens om att ett svenskt NCB överlag är positivt för dem. De är dock oroliga för att den period som åtgår innan ett svenskt NCB är etablerat kommer att innebära administrativt merarbete för dem. Detta eftersom Försvarsmakten under denna period tvingas att hantera både F/M-nr och NSN. Samtliga har dock förståelse för detta angreppssätt, eftersom en Big Bang-lösning av flera skäl inte är önskvärd. Se konsekvensanalysen från 2003 för detaljerad information om anledningen till Försvarsmaktens val av angreppssätt. Samtliga deltagande företag har även anmält att de har behov av utbildning. De är därför villiga att delta i de eventuella kurser, seminarier och workshops som kommer att hållas i ämnet. Den marknadsföring av 10 th International Symposium on Codification som FMV gjorde i RG FIF resulterade även i att Saab var representerade på plats. Se bilagor för en mer detaljerad sammanfattning samt de olika företagens separata rapporter. Volvo Aero Corp lämnade endast muntliga synpunkter och AerotechTelub deltog endast i arbetsgruppen ur bevakningssynpunkt, därav saknas rapporter från dessa båda företag. 5.7 Prioriteringsordning Prioriteringsordning för referenskomplettering med NSN (Bilaga 16) Enligt uppdragsplanen för Projekt NCS ska storskalig referenskomplettering med NSN i FREJ88 påbörjas år Detta arbete kommer att pågå i många år innan Försvarsmakten uppnått total interoperabilitet. Därför måste en prioriteringslista tas fram där det fastställs i vilken ordning Försvarsmaktens förnödenheter ska referenskompletteras. Denna lista måste vara på förrådsbeteckningsnivå, eftersom det är på den nivån som referenskompletteringen sker. Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Enligt den konsekvensanalys som FMV genomförde hösten 2003 (UO DU :62 986/03) bör fokus inledningsvis läggas på de förnödenheter som används för internationell tjänst. Detta har även förankrats med Försvarsmakten, se avsnitt 3.2 i bilaga 1 till HKV : Se bilaga för projektgruppens förslag till prioriteringsordning samt motivering till denna Prioriteringsordning om en Förrådsbeteckning motsvaras av flera NSN (Bilaga 17)

11 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 11(14) Den grundläggande förutsättningen för referenskomplettering med NSN i FREJ88 är att en referens på berört NSN ska vara identisk med en referens på berörd förrådsbeteckning. Dessutom skall de referensparametrar som finns på detta NSN uppfylla kvalitetskraven i bilaga 19, Tolkning av referensparametrar på NSN. En försvårande omständighet är att det förekommer att samma förnödenhet har flera olika NSN. Detta innebär att det kommer att förekomma fall där en förrådsbeteckning motsvaras av flera olika NSN, och därför måste det en prioriteringsordning fastställas. Se bilaga 17 för projektgruppens förslag till prioriteringsordning samt motivering till denna Arbetsgång om ett NSN motsvaras av flera förrådsbeteckningar (Bilaga 18) Precis som NCS-kollektivet har vi i Sverige vissa problem med dubbletter i vårt kodifieringssystem. Detta beror främst på otillräcklig eller felaktig deskriptiv data i samband med att förnödenheten nummersatts med en förrådsbeteckning. Av den anledningen är det mycket troligt att det även kommer att uppstå situationer där ett NSN motsvaras av flera förrådsbeteckningar. Eftersom FREJ88 inte tillåter samma referensbeteckning på flera olika förrådsbeteckningar så innebär det att en arbetsgång för att hantera en sådan situation måste fastställas. Se bilaga 18 för projektgruppens förslag till arbetsgång. 5.8 Kvalitetssäkring (Bilaga 19) För att kunna genomföra kvalitetssäkrad komplettering av NSN som alternativ referensbeteckning i FREJ88 krävs att FMV har kompetens att förstå de referenskoder som varje NSN har, så kallade RN Codes. Dessa framgår i Allied Codification Publication-1, ACodP-1 samt i utdataprodukten NATO Master Catalogue of References for Logistics, NMCRL. Projektgruppen har därför tagit fram ett dokument som har till syfte att utgöra underlag för tolkning av dessa referenskoder. Detta har skett genom att en tidigare inofficiell tolkning som togs fram år 2001 har moderniserats. Denna inofficiella tolkning har tidigare endast använts för att underlätta det ordinarie kodifieringsarbetet med F- och M-nummer. Se bilaga 19, Tolkning av referensparametrar, för projektgruppens förslag till tolkning. Service / Upprättad handling / Ver FREJ88:s intressentsystem FREJ88 fungerar som mastersystem för all Grund- och Förvaltningsdata, GoF. Det finns i dagsläget 14 intressentsystem, som alla hämtar uppgifter från FREJ88. Flera av

12 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 12(14) dessa intressentsystem exporterar dessutom uppgifter till ett antal egna kringsystem. Det sammanlagda antalet system som direkt eller indirekt hämtar uppgifter från FREJ88 uppgår till ca. 80 stycken. I samtliga dessa är F- och M-nummer det sökbegrepp som används för information om förnödenheterna. I föregående analys saknades, på grund av uppdragets korta löptid, möjlighet att utreda konsekvenserna för samtliga system. Projektgruppen valde därför att fokusera på de största och viktigaste systemen. Dessa bedömdes, förutom FREJ88, vara DELTA, DIDAS med kringsystem, LIFT, KRO-systemen (KRA, KRM och KRF) och VDLIV. KRO-systemen har sedan dess ersatts av IOR-FM. Övriga system har genomgåtts i denna studie, dock inte lika grundligt som i föregående analys. Anledningen till detta var att föregående analys inbegrep fem potentiella implementeringsnivåer. I denna studie är implementeringsnivån fastställd. Den fastställda nivån innebär dessutom betydligt lindrigare konsekvenser för systemen, eftersom NSN då endast ska presenteras i form av alternativ referensbeteckning SJV Systemet är enligt uppgift från ansvariga ej längre i drift AMP Systemet hanterar idag term110, referensbeteckning. Detta innebär att systemet redan nu hanterar NATO Item Identification Number, NIIN, vilket för närvarande är tillräcklig information Boris Systemet abonnerar inte på referensbeteckningar från system FREJ88. För övergång till NSN som primärnyckel krävs inga större insatser då endast fältlängden behöver utökas MDB Systemet hanterar idag term110, referensbeteckning. Detta innebär att systemet redan nu hanterar NIIN, vilket för närvarande är tillräcklig information. Systemet innehåller förnödenheter som finns i fasta installationer inom Sverige. Dessa omfattas med andra ord inte av interoperabilitetskravet EMB Systemet hanterar idag term110, referensbeteckning. Detta innebär att systemet redan nu hanterar NIIN, vilket för närvarande är tillräcklig information. Service / Upprättad handling / Ver UEF Konsekvenserna för systemet belystes i föregående studie. I rapporten från DIDAS togs även höjd för kringsystemen, däribland UEF

13 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 13(14) PDS Konsekvenserna för systemet belystes i föregående studie. I rapporten från DIDAS togs även höjd för kringsystemen, däribland PDS 5.10 NCS framtida utvecklingspotential N-TIR I respektive land som använder NCS finns en databas som kallas Total Item Record, TIR. Denna innehåller information om deskriptiv data på de NSN som respektive land har producerat. Denna information sprids i dagsläget dock inte till övriga länder, vilket försvårar dubblettsökning vid kodifiering av förnödenheter. I projekt NATO Total Item Record (NTIR) pågår dock utvecklingen av en produkt som ska innehålla samtliga medlemsländers TIR-data. Produkten kommer att innebära stora möjligheter till kvalitetsförbättringar för NCS, eftersom den kraftigt kommer att förbättra möjligheterna för screening av befintligt sortiment. Det har nyligen beslutats att produkten på sikt ska integreras med NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics), vilket innebär att endast en databas behöver vidmakthållas ECCMA Open Technical Dictionary, eotd The Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA) bildades i februari 1999 och är en standardorganisation som arbetar för att förenkla internationell e-handel. Detta sker på så vis att medlemmarna själva producerar sina kataloger online på webben i ett standardiserat format. Förnödenheterna har då en unik identifierare som är globalt vedertagen. ECCMA OTD är det kodsystem för entydig klassificering av individer, organisationer, lokaler, varor och tjänster som organisationen använder sig av. ECCMA:s koder är tillgängliga för allmänheten utan upphovsrättsrestriktioner. Koderna vidmakthålls och distribueras exklusivt via Internet. Målsättningen är att alla leverantörer som så önskar ska kunna tillgängliggöra sina produkter via eotd. Av de medlemsföretag som är drivande i projektet att sprida eotd kan nämnas Boeing, General Motors, General Electric m fl. Medlemsantalet ökar i mycket hög takt, under hösten 2006 har eotd bl a beslutats gälla som standardformat av den kinesiska industrin. Service / Upprättad handling / Ver 9.1 De första kontakterna mellan ECCMA och AC/135 skedde på ett ISO-möte i San Francisco Sedan hösten 2004 har de båda organisationerna ett avtal som säkerställer ömsesidigt samarbete och erfarenhetsutbyte. Utvecklingen går raskt framåt, och eotd är numera i sin grund baserad på NCS. Med stöd av Defense Logistics Information Service, DLIS, och AC/135 arbetar ECCMA dessutom för att konvertera

14 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 14(14) eotd till en ISO-standard. Standarden kommer att heta ISO och beräknas publiceras i slutet av När ISO är fastställd har alltså NATO Codification System ett gränssnitt till en civil internationellt vedertagen standard, vilket är ett stort steg in i framtiden. Det innebär bl a en kraftigt förbättrad tillgänglighet och en eliminering av den eventuella politiska känslighet som fortfarande kan finnas för svensk del när det gäller närmanden till NATO Smart STEP Codification, SSC Smart STEP Codification är från början ett brittiskt initiativ som syftar till att förbättra kvalitén och minska kostnaderna för kodifiering. Kodifiering är traditionellt sätt ett manuellt arbete, där en klassifikatör med hjälp av en ritning, standard eller ett tekniskt datablad åsätter en förnödenhet ett NATO Stock Number enligt de kodifieringsnycklar som finns. På samma vis har tidigare både ritning, standardblad och tekniskt datablad skapats manuellt genom att en sakkunnig granskat konstruktionsunderlaget. Smart STEP Codification, SSC, innebär att kodifieringen i hög utsträckning automatiseras. Detta sker genom att man använder sig av data direkt från källan, d v s konstruktören av förnödenheten ifråga. De data som produceras i konstruktionsunderlaget lagras och distribueras enligt ISO 10303, den så kallade STEPstandarden (Standard for Exchange of Product Data Model), som är en internationell standard för presentation och utbyte av data. I SSC-konceptet ingår även en mjukvara som automatiserar vissa delar av det manuella arbetet med själva nummersättningen, Smart Codification Tool. Mjukvaran bygger på en produkt från huvudkontraktören LSC Group som heter LOCAM. LOCAM:s användarmiljö stödjer regelbaserad process av data. Data skall alltså vara användbara redan från födseln, oavsett om det är en ritning, ett tekniskt datablad eller kodifiering som man vill åstadkomma. Data ska även vara tillgängliga genom förnödenhetens hela livscykel, oberoende av vilka hård- och mjukvara som används. Ett pilotprojekt för användande av SSC pågår i detta nu i samband med Polens köp av finsktillverkade fordonet Patria Armored Modular Vehicle från finska Patria Vehicles OY. Service / Upprättad handling / Ver 9.1

15 Bilaga 1 till VO Logistik :63426/2006 Reserapport från AC/135 Main Group #87 Tid: 31 maj 2 juni 2005 Plats: Deltagare från FMV: Moltkesaal, Ministry of Defence, Bonn, Tyskland Göran Bostedt Sven Tholin Deltagare var representanter från: Albanien, Österrike, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Israel, Italien, Sydkorea, Lettland, Litauen, Malaysia, Holland, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Makedonien, Turkiet, Ukraina, Storbritannien och USA. Följande punkter sammanfattar de ur svensk synvinkel de viktigaste frågorna som diskuterades: Tysklands NCB har tagit fram ett förslag till ny kvalitetspolicy inom NCS-kollektivet. Denna har följande utseende: 1. All NCBs recognise the authority of AC/135 Main Group to define and provide guidance on implementation of quality principles. 2. NCBs are committed to support AC/135 by providing available technical expertise. 3. Quality principles and procedures are stipulated in ACodP All NCBs to ensure the inclusion of the Codification Contract Clause in every national contract. 5. Descriptive method of codification is the preferred identification type. 6. NCBs additional quality requirements shall be a matter for national discretion. 7. Codification tasks will be performed by qualified and trained personnel. 8. Any new national codification tool will be qualified in accordance with AC135 systems compliance tests. Om ovanstående kvalitetspolicy implementeras kommer detta att innebära ett rejält kvalitetslyft för NCS. Var femte år anordnar AC/135 ett symposium om kodifiering. Nästa symposium anordnas i Edinburgh oktober i år. Omfattningen av det svenska deltagandet är ännu inte beslutad, men projekt NCS s inriktning är att Sverige bör delta med 4-5 representanter. Marknadsföring av symposiet för Sveriges försvarsindustri kommer att ske inom ramen för AG FIF (Försvarsindustriföreningen) inom projekt NCS. LSA Task Group: Dagens krav på ledtider säger att codification requests ska åtgärdas inom 90 dagar, vilket uppfylls till 96 %. En framtida inriktning är att minska ledtiden till 60 dagar, vilket 78 % uppfyller idag. Trenden är dock positiv, fler och fler ärenden klarar ledtiden 60 dagar. AcodP2 och AcodP3 finns numera åtkomliga via Internet. Webbadressen är På AC/135 Main Group #85 beslutades om projektstart för att utveckla NTIR (NATO Total Item Record). NTIR är en produkt som till skillnad från NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) även kommer att innehålla segment M

16 Bilaga 1 till VO Logistik :63426/2006 och segment V, där information om deskriptiv data på NSN lagras. En arbetsgrupp bestående av Belgien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA och NAMSA har bildats. Utveckling pågår för fullt, och den plattform som kommer att användas är den webbaserade UK ISIS. Produkten är webbaserad och körs via Internet. För de länder som likt Sverige har LAN som är spärrade för extern kommunikation krävs CD/DVD för att kunna använda produkten. Beslut om eventuellt införande, inklusive vilket/vilka media som ska användas, kommer att tas på AC/135 Main Group #88 i november Denna produkt skulle kraftigt förbättra screeningen, och därmed kraftigt minska antalet dubbletter av NSN. Detta skulle i sin tur innebära ett rejält kvalitetslyft för NCS. Det råder ingen tvekan om att Sverige skulle ha stor nytta av NTIR, inte minst när/om vi ska påbörja storskalig referenskomplettering med NSN. Även i vårt dagliga kodifieringsarbete (F- och M-nr) skulle den dock göra mycket nytta. Den skulle både underlätta typminskningen och minska andelen F-nr till förmån för M-nr. Det troliga är dock att endast Tier-2 medlemmar kommer att få tillgång till produkten. UK NCB höll en presentation om kopplingen mellan NSN och UID (Unique Identification). Presentationen har vidarebefordrats till FMV:s ansvarige handläggare för UID, Andreas Viberg, LogUtv. I övrigt när det gäller UID kan nämnas att Tysklands NCB är utsedda att bevaka Asset Tracking för AC/135. Dessutom är ordföranden i Panel A utsedd kontaktman för ISO-standarder, och via detta har han kommit i kontakt med UID. Tydligen är UID på väg att implementeras i en ISOstandard. UID drivs av Dan Kimble, DLIS (Defense Logistics Information Service) i USA. Österrike och Sydkorea har ansökt om Tier-2 medlemskap, medan Sverige har ansökt om Tier-1 medlemskap. Enligt Sponsorshipansvarige på NAMSA är dessutom en Tier-1 ansökan från Israel att vänta i närtid.

17 Bilaga 2 till VO Logistik :63426/2006 Reserapport från AC/135 Main Group #89 Tid: maj 2006 Plats: Deltagare från FMV: Conference Hall, NAMSA, Capellen, Luxemburg Göran Bostedt Sven Tholin Deltagare var representanter från: Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Georgien, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sverige, Ukraina, Schweiz, Makedonien, USA, Storbritannien, Albanien, Österrike, Chile, Kroatien, Finland, Israel, Sydkorea, Malaysia, Marocko, Oman och Qatar Inledning För oss i Sverige var detta möte mycket speciellt, eftersom vi tecknade sponsorshipavtal på Tier-1 nivå med AC/135. Detta innebär att Sverige inte längre enbart innehar observatörsstatus i AC/135, numera är vi faktiskt officiellt medlemmar! Ett sponsorshipavtal på Tier-1 nivå innebär ett envägs datautbyte med AC/135. Sverige har numera således ett formellt avtal med tillhörande rättigheter. Några skyldigheter finns dock inte, sånär som på medlemsavgiften på Euro/år. Detta möte hade en lite annorlunda utformning än normalt. Hela första dagen ägnades åt ett seminarium om ECCMA Open Technical Dictionary (eotd) och Smart Step Codification (SSC). Själva mötet genomfördes därefter på två dagar istället för tre som i vanliga fall. eotd/ssc Seminarium Seminariet var mycket givande. Nedan följer en sammanfattning av de ur svensk synvinkel mest intressanta punkterna som togs upp: eotd Samarbetet mellan AC/135 och standardorganisationen ECCMA (Electronic Commerce Code Management Association) startade Sedan dess har mycket hänt, eotd är numera i sin grund helt baserad på NCS. Utvecklingen går framåt i rasande takt, och arbetet med att få eotd accepterad som en ISO-standard har nästan gått i mål. Standarden kommer att heta ISO och den förväntas bli publicerad under När detta skett är det förmodligen bara en tidsfråga innan även NCS byter namn till ISO I övrigt kan nämnas att Boeing just nu trycker på mycket hårt för att eotd ska implementeras som den gällande katalogstandarden inom flygindustrin.

18 Bilaga 2 till VO Logistik :63426/2006 SSC Fas 1 av projekt Smart Step Codification (SSC) avslutades i december Konceptet innebär att stora delar av kodifieringsarbetet automatiseras. Detta möjliggörs i och med att data redan vid källan produceras enligt STEP-standarden (ISO 10303). Dessa data används sedan för att genomföra kodifieringen. För att ytterliggare automatisera processen har dessutom en mjukvara som möjliggör regelbaserade åtgärder konstruerats. I fas 2 kommer ett pilotprojekt att genomföras, nämligen Polens köp av det finsktillverkade fordonet Patria Armored Modular Vehicle. Ordinarie möte Det ordinarie mötet i AC/135 Main Group genomfördes som tidigare nämnts under två dagar mot de tre som är brukligt i normala fall. Följande punkter sammanfattar de ur svensk synvinkel viktigaste frågorna som diskuterades. Kvalitetsplan Vid vårmötet 2005 i Bonn presenterade Tyskland ett utkast till kvalitetsplan för NCS. Denna har efter vissa smärre modifieringar nu antagits i och med att silent procedure inte brutits. Denna kommer helt klart att innebära ett kvalitetslyft för NCS. NTIR Utvecklingen av en produkt för tillgängliggörande av NATO Total Item Record (NTIR), som innehåller deskriptiv data på NSN, fortgår enligt plan. Produkten kommer att innebära stora möjligheter till kvalitetsförbättringar, eftersom den kraftigt kommer att förbättra möjligheterna till screening. Det har nyligen beslutats att produkten på sikt ska integreras med NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics), vilket innebär att endast en databas behöver vidmakthållas. Sponsorshipfrågor Förutom de 26 länder som är medlemmar i NATO så har AC/135 även ett trettiotal så kallade Sponsorshipmedlemmar. Det totala antalet länder som använder NCS uppgår i dagsläget till 51. Som tidigare nämnts så signerade alltså Sverige ett sponsorshipavtal på Tier-1 nivå vid detta möte, så gjorde även Israel. Det totala antalet användarländer har nu således ökat till 53. Dessutom har Nya Guinea och Marocko ansökt om sponsorshipavtal, men där är beredningen inte klar ännu. Av de tidigare Tier-1 länderna har Österrike och Sydkorea nyligen ansökt om att övergå till Tier-2 medlemskap. Alla tester är numera klara och båda har därmed godkänts som Tier-2 medlemmar.

19 Bilaga 2 till VO Logistik :63426/2006 Värt att notera i övrigt är att Schweiz för första gången deltog i ett AC/135-möte, vilket troligtvis innebär att även de planerar för ett framtida medlemskap. Dessutom framkom på senaste mötet i PACS (Pacific Area Cataloging Seminar) att Kina är mycket intresserade av ett närmande till NCS. Detta försvåras dock av att Kina inte är medlemmar i något av de forum (t ex PfP) som krävs för att erhålla observatörsstatus i AC/135. NAMSA har fått uppgiften att hitta en lösning på detta problem. ASD AECMA, den europeiska standardorganisationen för flyg- och försvarsindustrin, har numera blivit global och därmed bytt namn till ASD (Aerospace and Defence Standard). Sverige är sedan lång tid medlemmar, och till och med drivande, när det gäller publikationsstandarden ASD 1000D. ASD är numera dock betydligt mer än 1000D. En mycket intressant presentation hölls, där fokus låg på Material Management standarden ASD 2000 M och de projekt där denna används. Det informerades dock även om den pågående utvecklingen av ASD S 4000M (Scheduled Maintenance Analysis), ASD S 3000L (Logistics Support Analysis) och ASD STE 100 (Simplified Technical English). Sverige bör omedelbart påbörja studier av dessa standarder. Försvarskonferenser juni genomförs Defence Logistics 2006 Conference i Bryssel, Belgien. Sverige bör överväga att skicka deltagare dit.

20 Bilaga 3 till VO Logistik :63 426/2006 Reserapport från AC/135 Panel A #106 Tid: 6-8 sept 2005 Plats: Deltagare från FMV: Conference Center, NAMSA, Capellen, Luxemburg Sven Tholin Deltagare var representanter från: Österrike, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Jordan Lettland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Makedonien, Ukraina, Storbritannien, USA samt NAMSA. Följande punkter sammanfattar de ur svensk synvinkel de viktigaste frågorna som diskuterades: 350 betalande deltagare har nu anmält sig till Symposiet i Edinburgh oktober i år. Utöver dessa tillkommer ca 100 gäster, sponsorer, talare, utställare etc. Sammanlagt alltså ca 450 deltagare, dessa kommer från 40 olika länder. Av samtliga NATO- och PFF-länder är det nu endast Sverige, Rumänien, Turkiet och Ukraina som ännu inte anmält någon deltagare. Flera av de Workshops som kommer att avhållas på nämnda Symposium är av stort intresse för Sverige. Exempelvis uppmanades samtliga NATO-länder att ha åtminstone en representant närvarande på den Workshop som behandlar UID (Unique Identification). Med tanke på den pågående studien av UID i Sverige borde även en svensk representant närvara på denna Workshop. Genom samarbetet med ECCMA är NCS på god väg att bli accepterad som en ISOstandard. Projektnamnet är ISO Även i detta ämne kommer en Workshop att avhållas på Symposiet. De länder som ännu inte övergått från CD till DVD i sin prenumeration på CD- NMCRL ombads att på nytt överväga om detta är möjligt. Förutom att det är kostnadskrävande för NAMSA att producera produkten i två olika media så är faktiskt DVD-versionen billigare för prenumeranten. Sverige har i dagsläget CD-versionen, och frågan om att eventuellt övergå till DVD kommer därför att tas upp med Systemansvariga. Utvecklingen av NTIR (NATO Total Item Record) fortsätter enligt plan. En prototyp visades, och produkten skulle helt klart innebära ett stort kvalitetslyft för hela NCS. Även NTIR kommer givetvis att behandlas i en Workshop på Symposiet.

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

1(13) 2011-05-26 11FMV6474-1:1 1.0. Designregel. Sven Tholin, 263 85. Håkan Seipel, Teknisk Direktör. Designregel Förnödenhetsdataregistrering.

1(13) 2011-05-26 11FMV6474-1:1 1.0. Designregel. Sven Tholin, 263 85. Håkan Seipel, Teknisk Direktör. Designregel Förnödenhetsdataregistrering. Svenska/ Dokumentbeteckning: 1/616/2006/ / PEORT 2006-06-25 1(13) Svenska/ Dokumentbeteckning: 1/616/2006/ / PEORT 2006-06-25 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Ansvar...

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Förnödenhetsdataregistrering vad är det bra för?

Förnödenhetsdataregistrering vad är det bra för? Förnödenhetsdataregistrering vad är det bra för? ALLMÄNT OM FÖRNÖDENHETSDATASYSTEMET FREJ88 FÖR ANSKAFFANDE ENHET, MS-LEDARE, MOTSVARANDE Utgåva 3, Juli 2011 1. Allmänt om förnödenhetsregistrering Varför

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Produktinformation viktigare än programvara?!

Produktinformation viktigare än programvara?! Produktinformation viktigare än programvara?! Standarden ISO 10303-239 PLCS gör g r det möjligt m att skapa en helhetsbild över den information som beskriver de krav du ställer påp din produkt, den resulterande

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2003

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 23 386: 62084 Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING Bilaga 7 Exportstöd Sida 1 (6) Exportstöd Allmänt Redovisningen omfattar det stöd som Försvarsmakten lämnat till industrin under 2003. Inom

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer