1. Sammanfattning. Rapport PG G 4055 II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sammanfattning. Rapport PG G 4055 II"

Transkript

1 Rapport PG G 4055 II 1. Sammanfattning Datum FMV beteckning VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 1(14) Huvudsyftet med denna studie är att hantera avgränsningarna (se avsnitt 4.1) från den konsekvensanalys av PARP-mål G 4055 som genomfördes hösten 2003 (se UO DU :62 986/03). I den analys som nu gjorts av dessa avgränsningar har inget framkommit som föranleder en ändring av den rekommendation som blev resultatet av konsekvensanalysen. Således står denna rekommendation fast, d v s: För att tillmötesgå Försvarsmaktens primära krav på materiell interoperabilitet rekommenderas att ett införande av NATO Codification System primärt endast sker för materiel i internationell tjänst och då som komplement till F- och M-nummer. Med komplement avses i detta fall att NATO Stock Number, NSN presenteras i form av alternativ referensbeteckning. En långsiktig målsättning bör dock vara att så mycket materiel som möjligt ska ha NSN som komplement till F- och M-nummer, bland annat all ny materiel. Detta alternativ tillfredsställer Försvarsmaktens framtida behov av interoperabilitet, stödjer återanskaffningen av reservmateriel samt skapar möjlighet till exportstöd för svensk försvarsindustri. För att kunna nå den målsättningen måste Sverige etablera en National Codification Bureau, NCB, med egen kodifieringskapacitet enligt NCS. Redan nu bör samtliga av Försvarsmaktens IT-system som är föremål för ersättning (t ex DIDAS) eller genomgår större modifieringar (t ex LIFT) säkerställa att de tar höjd för att kunna hantera både parallella identifierare och en primär identifierare med annat antal tecken än dagens F- och M-nr. Ytterliggare ett antal uppgifter ingår i studien, se avsnitt 4.2. Av dessa uppgifter var vissa beroende av djupanalys för att kvalitetssäkrad referenskomplettering med NSN i FREJ88 ska kunna påbörjas, andra berörde kompetensuppbyggnad och informationsspridning. Samtliga uppgifter har genomförts och avrapportering återfinns på respektive avsnitt enligt innehållsförteckning samt på bilagor. Service / Upprättad handling / Ver 9.2 Försvarets materielverk, Arboga Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internet Box 1002 G:a Kungsörsvägen Arboga

2 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 2(14) 2. Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND KONSEKVENSANALYS PG G 4055, UO DU :62 986/ UPPDRAGET AVGRÄNSNINGAR FRÅN KONSEKVENSANALYS UO DU :62 986/ ÖVRIGA UPPGIFTER RAPPORTERING RESULTAT ALLIED COMMITTEE 135, AC/ SAMARBETE MED ANDRA NCB KONSEKVENSER FÖR RML KONSEKVENSER FÖR NÄTVERKS BASERAT FÖRSVAR, NBF KONSEKVENSER FÖR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, SCM REFERENSGRUPP FÖRSVARSINDUSTRIFÖRENINGEN, FIF PRIORITERINGSORDNING KVALITETSSÄKRING FREJ88:S INTRESSENTSYSTEM NCS FRAMTIDA UTVECKLINGSPOTENTIAL...13 Service / Upprättad handling / Ver 9.1

3 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 3(14) 3. Bakgrund 3.1 Konsekvensanalys PG G 4055, UO DU :62 986/03 Hösten 2003 genomförde FMV en konsekvensanalys avseende en implementering av NATO Codification System, NCS, i ett antal olika ambitionsnivåer (se UO DU :62 986/03). Resultatet blev en rekommendation att, åtminstone inledningsvis, enbart fokusera på de förnödenheter som används vid internationell tjänst. Implementering bör ske i form av att NATO Stock Number, NSN, anges som komplement till berörda Förrådsbeteckningar. Konsekvensanalysens rekommendation har förankrats inom FM, och ligger nu som fastställd implementeringsnivå avseende NCS (se avsnitt 3.2 i bilaga 1 till HKV :78837). 4. Uppdraget Våren 2005 fick FMV en tilläggsbeställning på en fördjupad studie, som skulle ta vid där konsekvensanalysen slutade. 4.1 Avgränsningar från Konsekvensanalys UO DU :62 986/03 Syftet med den fördjupade studien var främst att hantera de avgränsningar som av tidsskäl gjordes i den föregående analysen. Dessa var: Fördjupning i den problematik som Regler för Militär Luftfart, RML innebär. Påverkan på Nätverksbaserat Försvar, NBF, som endast belystes i ringa omfattning i förgående analys. Belysa konsekvenserna för FREJ88:s intressentsystem. Endast de fem största omfattades av föregående analys. 4.2 Övriga uppgifter I uppdraget ingick dessutom ytterliggare ett antal uppgifter. Dessa var: Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Deltaga i AC/135 Main Group och AC/135 Panel A Etablera ett nära samarbete med både ett erfaret National Codification Bureau, NCB, förslagsvis Norge, och ett NCB i uppbyggnadsfas, förslagsvis Finland Deltaga i AC/135 Codification Symposium Utöka kunskapsbasen genom att belysa konsekvenserna för fler företag inom den svenska försvarsindustrin samt representativa civila företag. Utarbeta regler & rutiner för referenskomplettering av Försvarsmaktens förnödenheter avs: o Prioritetsordning en kvalitetssäkrad referenskomplettering kommer att ta lång tid att genomföra, därför måste en prioriteringsordning

4 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 4(14) fastställas. Slutprodukten måste vara på förnödenhetsnivå, och skall utgöra underlag för upphandling av referenskompletteringen. Syftet med prioriteringsordningen är att så fort som möjligt ge Försvarsmaktens operativa insatsförband materiell interoperabilitet. o Kvalitetssäkring frågor som måste besvaras är exempelvis: hur hanterar man de fall där en Förrådsbeteckning motsvaras av flera NSN, eller tvärtom? Vilka av de referensparametrar som finns på alla NSN ska vara godkända för att referenskomplettering ska få ske? Utarbeta ansökan om sponsorship avtal på Tier-1 nivå med AC/ Rapportering Delrapport Delrapport Slutrapport Service / Upprättad handling / Ver 9.1

5 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 5(14) 5. Resultat 5.1 Allied Committee 135, AC/135 AC/135, the Group of National Directors on Codification, ansvarar för vidmakthållande och utveckling av NATO Codification System AC/135 Main Group (Bilaga 1 och 2) Main Group är det beslutande organet inom AC/135, och består av de nationella direktörerna från respektive lands NCB. Forumet har två möten per år, ett där enbart NATO-länder har tillträde och ett som är öppet även för Sponsorship- och Partnerskap För Fred, PFF-nationer avhölls det öppna mötet på Ministry of Defence i Bonn i Tyskland 31 maj - 2 juni. Göran Bostedt och Sven Tholin deltog i mötet, som var nr 87 i ordningen. Se bilaga 1 för reserapport avhölls det öppna mötet på NAMSA i Capellen i Luxemburg maj. Göran Bostedt och Sven Tholin deltog i mötet, som var nr 89 i ordningen. Se bilaga 2 för reserapport AC/135 Panel A (Bilaga 3) Panel A är det operativa organet i AC/135, och består av de tekniska experterna på NCS från respektive lands NCB. Även detta forum har två möten per år, ett där enbart NATO-länder har tillträde och ett som är öppet även för Sponsorship- och PFFnationer avhölls det öppna mötet på NAMSA i Capellen i Luxemburg 6 8 september. Sven Tholin deltog i mötet, som var nr 106 i ordningen. Se bilaga 3 för reserapport avhölls det öppna mötet på NAMSA i Capellen i Luxemburg september. Göran Bostedt fanns på plats fysiskt på NAMSA för genomgång av NICOLOG programmet. Han deltog därför i delar av mötet, som var nr 108 i ordningen. Någon reserapport framställdes ej, eftersom Göran inte hade möjlighet att bevaka hela mötet AC/135 Codification Symposium Service / Upprättad handling / Ver 9.1 (Bilaga 4)

6 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 6(14) Mats Elgh (Produktområdesledare Logistik), Sven Tholin och Reidar Wittsell deltog i 10 th International Symposium on Codification, Edinburgh Storbritannien den oktober AC/135 Codification Symposium arrangeras vart fjärde år, och syftet är att samla personer från samtliga länder som i någon form kommer i kontakt med kodifiering enligt NATO-standard. Förutom samtliga NATO-länder (26 st) inbjuds även Sponsorshipnationer (27 st) och PFF-nationer att deltaga. Förutom kodifieringsansvariga från respektive land så deltar även personer från de olika ländernas försvarsindustri, försvarsdepartement, försvarsmakter, logistikorganisationer mm. Givetvis finns även deltagare från NATO med. En sammanfattning av resultatet av konferensen är följande: Standardisering är en förutsättning för ett internationellt samarbete. NATOs standarder kommer på sikt att övergå till ISO standarder. Vikten av att ha kontroll av informationen/data kring produkterna och att den ska vara entydig. Partnerskap mellan försvar och leverantörer är mer eller mindre ett måste i den krympande försvarssektorn. Se bilaga 4 för utförlig reserapport Sponsorshipavtal på Tier-1 nivå (Bilaga 5, 6 och 7) Ansökan om Sponsorshipavtal på Tier 1 nivå har utarbetats och inlämnats till ordföranden i AC/135 Main Group, se bilaga 5. Ansökan behandlades på AC/135 Main Group #87 mötet, men på grund av att den Svenska ansökan inkom efter det att Main Group Agenda fastställts saknas punkten i agendan. Fortsatt handläggning från AC/135 kollektivets sida stipuleras i MG List of Actions. Under sommaren 2005 utarbetades och inskickades svar på det frågeformulär, se bilaga 6, som på uppdrag av AC/135 tillställts oss av sponsorship ansvarig inom NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA. Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Sedermera fick projektet tilläggsdirektiv från Verksamhetsområdesledare Logistik att utreda huruvida ett beslut från Regeringen krävdes i frågan samt i förekommande fall bereda och handlägga ett Regeringsbeslut avseende Tier-1 sponsorship. Samtliga bakgrundsdokument samt en framställan avsedd för Regeringens bord utarbetades och skickades på remiss. Vid en senare tidpunkt gjordes en förnyad bedömning och därvid framkom att sponsorshipavtalet enbart behandlade tekniska och kommersiella frågor varvid Sveriges regering ej behöver besväras med denna relativt triviala fråga. Detta är huvudorsaken till att den ursprungliga tidplanen inte kunde innehållas.

7 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 7(14) Sveriges ansökan beviljades den 18 maj 2006 på AC/135 Main Group #89 i Capellen i Luxemburg. Sverige är således numera officiella medlemmar i AC/135. Se bilaga 7 för avtalet. De omedelbara effekter som detta resulterat i är: Sverige har fått en officiell NCB-kod, 64 Sverige har fått en officiell landskod, s k MOE-code, VK. Sveriges framtida CAGE-struktur är fastställd, AxxxN. Den absolut viktigaste effekten är dock att vi efter åtta år som observatörer numera har ett formellt avtal med AC/135. Tonläget mot Sverige från både NAMSA och övriga medlemsländer i AC/135 har förändrats till det bättre. Medlemskapet innebär dessutom helt andra möjligheter att erhålla råd, stöd, dokumentation och utbildning. 5.2 Samarbete med andra NCB Estland Under tiden 3-4 maj 2005 besökte personal från Log Command i Estland FMV och FMLOG Resmat. Besökarna bestod av tre personer och en svensk-estnisk tolk. Delegationen leddes och sammanhölls av Mj Peter Holmqvist, som är stationerad i Estland. Syftet med besöket var att informera om FMV och Försvarsmakten i allmänhet och vårt sätt att arbeta med kodifiering i synnerhet. Anledningen till Estländarnas intresse var främst att försöka underlätta arbetet med kodifiering av den materiel som Försvarsmakten donerat till dem. Besöket avlöpte mycket väl, och Lettlands NCB har nu uttryckt önskemål om att komma hit för motsvarande föredragning Norge 14 juni 2006 besökte Göran Bostedt och Sven Tholin Norges NCB. Syftet med besöket var att diskutera ett framtida samarbete avseende kodifiering. På grund av att Nordic Battle Group ska vara operativ redan 2008 har Sverige behov av att få stöd med kodifiering av de förnödenheter som ska ingå i denna. Ett svenskt NCB ska i nuvarande plan inte vara operativt förrän Konsekvenser för RML (Bilaga 8) Service / Upprättad handling / Ver 9.1 En av de avgränsningar som gjordes i föregående analys var att det inte fanns tid att belysa konsekvenserna avseende Regler för Militär Luftfart, RML. I den fördjupade studien tillsattes därför en arbetsgrupp som utredde dessa konsekvenser. Arbetsgruppen, som döptes till AG RML, bestod av ordförande och sekreterare från Projektgruppen,

8 Tekniksamordnare Luft från FMLOG ResmatK samt en representant från materielhandläggarna från Resmat Luft. Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 8(14) AG RML:s åsikt är att den av FM beslutade implementeringsnivån avseende NCS inte är tillämplig på förnödenheter som omfattas av RML:s regelverk. Arbetsgruppens anser därför att berörda förnödenheter inte bör ingå i underlaget för den planerade referenskompletteringen med NSN fr.o.m I stället föreslås att man avvaktar tills ett svenskt NCB är etablerat, i nuvarande Materielplan år Då kommer Sverige att kunna ta ut egna NSN, där vi själva styr vilka referensbeteckningar som anges. I samverkan med typcertifikatinnehavaren kan vi då säkerställa att RML:s regelverk uppfylls. Undantag från ovanstående kan endast ske efter att godkännande inhämtats från respektive typcertifikatinnehavare. En sådan begäran kan inte komma från AG RML:s nivå, utan måste komma från betydligt högre instans inom FM eller FMV. 5.4 Konsekvenser för Nätverks baserat försvar, NBF Sammanfattningsvis kan sägas att FM NBF projekt fortfarande befinner sig på en sådan hög abstraktionsnivå att eventuella konsekvenser av en implementering av NCS i form av alternativ referensbeteckning i det svenska systemet i dagsläget är väldigt svåra att bedöma. Kontakt har tagits med FMV:s Projektledare för LedsystT, Lars Ahlm, som hittills inte har kunnat identifiera några sådana indikationer En del av den teknik som kommer att möjliggöra NBF är inte tillgänglig idag och dessa lösningar bortom teknikens framkant måste vägas in i beslutet att övergå till det nätverksbaserade försvaret. Detta innebär att en förnyad analys måste göras när projektet i högre grad konkretiserats och den tekniska plattformen fastslagits. Kraven på nätverks baserade försvar vad gäller samverkan är hårda. Samverkan skall kunna ske mellan olika aktörer såväl på nationellt som internationell nivå samt där NATO standarder gäller. En inte alltför vågad slutsats är att denna interoperabillitet underlättas av att NSN tillförs förnödenheter avsedda för utlandsmission samtidigt som vi behåller de Sverigeunika F- och M-numren för arvet. 5.5 Konsekvenser för Supply Chain Management, SCM (Bilaga 9) Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Konsekvenser för SCM belystes redan i konsekvensanalys UO DU :69 /03. På grund av den extremt korta ledtiden för projektet hann dock konsekvenserna endast belysas på konceptuell nivå. I samband med att den fördjupade studien genomförts har projektgruppen därför analyserat frågan tillsammans med de handläggare på FMV som arbetat med pilotprojektet inom SCM, Bandvagn 206. I detta pilotprojekt har man istället för det vida begreppet SCM, som översatt till svenska betyder ungefär Styrning av försörjningskedja, använt sig av begreppet

9 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 9(14) Vendor Managed Inventory, VMI. Detta kan översättas som leverantörsstyrt lager, vilket innebär att leverantören ansvarar för lagerhållning och distribution av ett antal utvalda förnödenheter. I nuläget kan inga negativa konsekvenser för SCM-konceptet vid den av FM beslutade implementeringsnivån av NCS spåras. Vid utökat samarbete med NAMSA eller andra utländska företag/myndigheter är det dock en klar fördel att ha tillgång till uppgift om NSN i våra system. Det bör dock poängteras att SCM är ett mycket vitt begrepp, och att det i dagsläget är mycket svårt att förutsäga hur försörjningskedjan kommer att förändras i framtiden. Se bilaga 9 för utförlig rapport. 5.6 Referensgrupp Försvarsindustriföreningen, FIF (Bilaga 10 Sammanfattning Bilaga 11 BAE Systems Hägglunds Bilaga 12 Saab Bilaga 13 BAE Systems Bofors Bilaga 14 Ericsson Microwave Systems Bilaga 15 Scania) I den konsekvensanalys av PG G 4055, som genomfördes hösten 2003, ingick en referensgrupp från försvarsindustrin. Denna referensgrupp skapades genom att kontakt togs med FIF, dels med anmodan att lämna förslag på företag som var intresserade att delta i projektet, dels utgjorde ett representativt urval ur den försvarsindustriella basen i Sverige. De företag som FIF föreslog var Saab, Kockums samt dåvarande Alvis- Hägglunds (numera BAE Systems Hägglunds). Efter det första mötet valde Kockums dessvärre att hoppa av det fortsatta deltagandet. I den fördjupade studie som nu genomförts ingick att inhämta synpunkter från fler företag inom den svenska försvarsindustrin. Kontakt togs därför återigen med FIF för hjälp att lämna förslag på lämpliga företag och kontaktpersoner. Resultatet av detta blev en ny, större referensgrupp bestående av representanter från: Saab AB BAE Systems Hägglunds AB Ericsson Microwave Systems AB (numera Saab Microwave Systems) BAE Systems Bofors AB Volvo Aero Corporation Scania CV AB AerotechTelub AB (numera Saab Aerotech) Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Kockums AB fick även denna gång inbjudan att delta, med valde dessvärre även denna gång att utebli.

10 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 10(14) Den nya referensgruppen hade trots Kockums frånvaro ett betydligt bredare perspektiv än den förra från Då var det ju endast företag verksamma inom mark-, sjö- och luftområdet som deltog. Den nya referensgruppen utökades med företag som är verksamma inom områdena ledning (Ericsson Microwave Systems), vapen (BAE Systems Bofors), framdrivning (Volvo Aero Corp), underhåll (Saab Aerotech) samt även från den civila marknaden (Scania). Samtliga företag är överrens om att ett svenskt NCB överlag är positivt för dem. De är dock oroliga för att den period som åtgår innan ett svenskt NCB är etablerat kommer att innebära administrativt merarbete för dem. Detta eftersom Försvarsmakten under denna period tvingas att hantera både F/M-nr och NSN. Samtliga har dock förståelse för detta angreppssätt, eftersom en Big Bang-lösning av flera skäl inte är önskvärd. Se konsekvensanalysen från 2003 för detaljerad information om anledningen till Försvarsmaktens val av angreppssätt. Samtliga deltagande företag har även anmält att de har behov av utbildning. De är därför villiga att delta i de eventuella kurser, seminarier och workshops som kommer att hållas i ämnet. Den marknadsföring av 10 th International Symposium on Codification som FMV gjorde i RG FIF resulterade även i att Saab var representerade på plats. Se bilagor för en mer detaljerad sammanfattning samt de olika företagens separata rapporter. Volvo Aero Corp lämnade endast muntliga synpunkter och AerotechTelub deltog endast i arbetsgruppen ur bevakningssynpunkt, därav saknas rapporter från dessa båda företag. 5.7 Prioriteringsordning Prioriteringsordning för referenskomplettering med NSN (Bilaga 16) Enligt uppdragsplanen för Projekt NCS ska storskalig referenskomplettering med NSN i FREJ88 påbörjas år Detta arbete kommer att pågå i många år innan Försvarsmakten uppnått total interoperabilitet. Därför måste en prioriteringslista tas fram där det fastställs i vilken ordning Försvarsmaktens förnödenheter ska referenskompletteras. Denna lista måste vara på förrådsbeteckningsnivå, eftersom det är på den nivån som referenskompletteringen sker. Service / Upprättad handling / Ver 9.1 Enligt den konsekvensanalys som FMV genomförde hösten 2003 (UO DU :62 986/03) bör fokus inledningsvis läggas på de förnödenheter som används för internationell tjänst. Detta har även förankrats med Försvarsmakten, se avsnitt 3.2 i bilaga 1 till HKV : Se bilaga för projektgruppens förslag till prioriteringsordning samt motivering till denna Prioriteringsordning om en Förrådsbeteckning motsvaras av flera NSN (Bilaga 17)

11 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 11(14) Den grundläggande förutsättningen för referenskomplettering med NSN i FREJ88 är att en referens på berört NSN ska vara identisk med en referens på berörd förrådsbeteckning. Dessutom skall de referensparametrar som finns på detta NSN uppfylla kvalitetskraven i bilaga 19, Tolkning av referensparametrar på NSN. En försvårande omständighet är att det förekommer att samma förnödenhet har flera olika NSN. Detta innebär att det kommer att förekomma fall där en förrådsbeteckning motsvaras av flera olika NSN, och därför måste det en prioriteringsordning fastställas. Se bilaga 17 för projektgruppens förslag till prioriteringsordning samt motivering till denna Arbetsgång om ett NSN motsvaras av flera förrådsbeteckningar (Bilaga 18) Precis som NCS-kollektivet har vi i Sverige vissa problem med dubbletter i vårt kodifieringssystem. Detta beror främst på otillräcklig eller felaktig deskriptiv data i samband med att förnödenheten nummersatts med en förrådsbeteckning. Av den anledningen är det mycket troligt att det även kommer att uppstå situationer där ett NSN motsvaras av flera förrådsbeteckningar. Eftersom FREJ88 inte tillåter samma referensbeteckning på flera olika förrådsbeteckningar så innebär det att en arbetsgång för att hantera en sådan situation måste fastställas. Se bilaga 18 för projektgruppens förslag till arbetsgång. 5.8 Kvalitetssäkring (Bilaga 19) För att kunna genomföra kvalitetssäkrad komplettering av NSN som alternativ referensbeteckning i FREJ88 krävs att FMV har kompetens att förstå de referenskoder som varje NSN har, så kallade RN Codes. Dessa framgår i Allied Codification Publication-1, ACodP-1 samt i utdataprodukten NATO Master Catalogue of References for Logistics, NMCRL. Projektgruppen har därför tagit fram ett dokument som har till syfte att utgöra underlag för tolkning av dessa referenskoder. Detta har skett genom att en tidigare inofficiell tolkning som togs fram år 2001 har moderniserats. Denna inofficiella tolkning har tidigare endast använts för att underlätta det ordinarie kodifieringsarbetet med F- och M-nummer. Se bilaga 19, Tolkning av referensparametrar, för projektgruppens förslag till tolkning. Service / Upprättad handling / Ver FREJ88:s intressentsystem FREJ88 fungerar som mastersystem för all Grund- och Förvaltningsdata, GoF. Det finns i dagsläget 14 intressentsystem, som alla hämtar uppgifter från FREJ88. Flera av

12 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 12(14) dessa intressentsystem exporterar dessutom uppgifter till ett antal egna kringsystem. Det sammanlagda antalet system som direkt eller indirekt hämtar uppgifter från FREJ88 uppgår till ca. 80 stycken. I samtliga dessa är F- och M-nummer det sökbegrepp som används för information om förnödenheterna. I föregående analys saknades, på grund av uppdragets korta löptid, möjlighet att utreda konsekvenserna för samtliga system. Projektgruppen valde därför att fokusera på de största och viktigaste systemen. Dessa bedömdes, förutom FREJ88, vara DELTA, DIDAS med kringsystem, LIFT, KRO-systemen (KRA, KRM och KRF) och VDLIV. KRO-systemen har sedan dess ersatts av IOR-FM. Övriga system har genomgåtts i denna studie, dock inte lika grundligt som i föregående analys. Anledningen till detta var att föregående analys inbegrep fem potentiella implementeringsnivåer. I denna studie är implementeringsnivån fastställd. Den fastställda nivån innebär dessutom betydligt lindrigare konsekvenser för systemen, eftersom NSN då endast ska presenteras i form av alternativ referensbeteckning SJV Systemet är enligt uppgift från ansvariga ej längre i drift AMP Systemet hanterar idag term110, referensbeteckning. Detta innebär att systemet redan nu hanterar NATO Item Identification Number, NIIN, vilket för närvarande är tillräcklig information Boris Systemet abonnerar inte på referensbeteckningar från system FREJ88. För övergång till NSN som primärnyckel krävs inga större insatser då endast fältlängden behöver utökas MDB Systemet hanterar idag term110, referensbeteckning. Detta innebär att systemet redan nu hanterar NIIN, vilket för närvarande är tillräcklig information. Systemet innehåller förnödenheter som finns i fasta installationer inom Sverige. Dessa omfattas med andra ord inte av interoperabilitetskravet EMB Systemet hanterar idag term110, referensbeteckning. Detta innebär att systemet redan nu hanterar NIIN, vilket för närvarande är tillräcklig information. Service / Upprättad handling / Ver UEF Konsekvenserna för systemet belystes i föregående studie. I rapporten från DIDAS togs även höjd för kringsystemen, däribland UEF

13 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 13(14) PDS Konsekvenserna för systemet belystes i föregående studie. I rapporten från DIDAS togs även höjd för kringsystemen, däribland PDS 5.10 NCS framtida utvecklingspotential N-TIR I respektive land som använder NCS finns en databas som kallas Total Item Record, TIR. Denna innehåller information om deskriptiv data på de NSN som respektive land har producerat. Denna information sprids i dagsläget dock inte till övriga länder, vilket försvårar dubblettsökning vid kodifiering av förnödenheter. I projekt NATO Total Item Record (NTIR) pågår dock utvecklingen av en produkt som ska innehålla samtliga medlemsländers TIR-data. Produkten kommer att innebära stora möjligheter till kvalitetsförbättringar för NCS, eftersom den kraftigt kommer att förbättra möjligheterna för screening av befintligt sortiment. Det har nyligen beslutats att produkten på sikt ska integreras med NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics), vilket innebär att endast en databas behöver vidmakthållas ECCMA Open Technical Dictionary, eotd The Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA) bildades i februari 1999 och är en standardorganisation som arbetar för att förenkla internationell e-handel. Detta sker på så vis att medlemmarna själva producerar sina kataloger online på webben i ett standardiserat format. Förnödenheterna har då en unik identifierare som är globalt vedertagen. ECCMA OTD är det kodsystem för entydig klassificering av individer, organisationer, lokaler, varor och tjänster som organisationen använder sig av. ECCMA:s koder är tillgängliga för allmänheten utan upphovsrättsrestriktioner. Koderna vidmakthålls och distribueras exklusivt via Internet. Målsättningen är att alla leverantörer som så önskar ska kunna tillgängliggöra sina produkter via eotd. Av de medlemsföretag som är drivande i projektet att sprida eotd kan nämnas Boeing, General Motors, General Electric m fl. Medlemsantalet ökar i mycket hög takt, under hösten 2006 har eotd bl a beslutats gälla som standardformat av den kinesiska industrin. Service / Upprättad handling / Ver 9.1 De första kontakterna mellan ECCMA och AC/135 skedde på ett ISO-möte i San Francisco Sedan hösten 2004 har de båda organisationerna ett avtal som säkerställer ömsesidigt samarbete och erfarenhetsutbyte. Utvecklingen går raskt framåt, och eotd är numera i sin grund baserad på NCS. Med stöd av Defense Logistics Information Service, DLIS, och AC/135 arbetar ECCMA dessutom för att konvertera

14 Rapport PG G 4055 II VO Logistik :63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik :61 229/2006 Sida 14(14) eotd till en ISO-standard. Standarden kommer att heta ISO och beräknas publiceras i slutet av När ISO är fastställd har alltså NATO Codification System ett gränssnitt till en civil internationellt vedertagen standard, vilket är ett stort steg in i framtiden. Det innebär bl a en kraftigt förbättrad tillgänglighet och en eliminering av den eventuella politiska känslighet som fortfarande kan finnas för svensk del när det gäller närmanden till NATO Smart STEP Codification, SSC Smart STEP Codification är från början ett brittiskt initiativ som syftar till att förbättra kvalitén och minska kostnaderna för kodifiering. Kodifiering är traditionellt sätt ett manuellt arbete, där en klassifikatör med hjälp av en ritning, standard eller ett tekniskt datablad åsätter en förnödenhet ett NATO Stock Number enligt de kodifieringsnycklar som finns. På samma vis har tidigare både ritning, standardblad och tekniskt datablad skapats manuellt genom att en sakkunnig granskat konstruktionsunderlaget. Smart STEP Codification, SSC, innebär att kodifieringen i hög utsträckning automatiseras. Detta sker genom att man använder sig av data direkt från källan, d v s konstruktören av förnödenheten ifråga. De data som produceras i konstruktionsunderlaget lagras och distribueras enligt ISO 10303, den så kallade STEPstandarden (Standard for Exchange of Product Data Model), som är en internationell standard för presentation och utbyte av data. I SSC-konceptet ingår även en mjukvara som automatiserar vissa delar av det manuella arbetet med själva nummersättningen, Smart Codification Tool. Mjukvaran bygger på en produkt från huvudkontraktören LSC Group som heter LOCAM. LOCAM:s användarmiljö stödjer regelbaserad process av data. Data skall alltså vara användbara redan från födseln, oavsett om det är en ritning, ett tekniskt datablad eller kodifiering som man vill åstadkomma. Data ska även vara tillgängliga genom förnödenhetens hela livscykel, oberoende av vilka hård- och mjukvara som används. Ett pilotprojekt för användande av SSC pågår i detta nu i samband med Polens köp av finsktillverkade fordonet Patria Armored Modular Vehicle från finska Patria Vehicles OY. Service / Upprättad handling / Ver 9.1

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV T i d n i n g e n P r o t e c f r å n f m v t e k n i k f ö r S v e r i g e s s ä k e r h e t. n r 4 2 0 0 8 Mobil flygplats för tillfällig flygbas Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Frank Ulbrich och Kristina Nilsson. Handelshögskolan i Stockholm Sektionen för Information Management Box 6501 113 83 Stockholm

Frank Ulbrich och Kristina Nilsson. Handelshögskolan i Stockholm Sektionen för Information Management Box 6501 113 83 Stockholm Frågor kring ämnet Information Management i svenskt näringsliv våren 2002 Frank Ulbrich och Kristina Nilsson Handelshögskolan i Stockholm Sektionen för Information Management Box 6501 113 83 Stockholm

Läs mer

Kartläggning av civil logistikforskning

Kartläggning av civil logistikforskning Kartläggning av civil logistikforskning STEN TERNBLAD OCH GUSTAF SALOMONSSON LTU HIG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod-

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser 2013 Detta är Försvarsexportmyndigheten Försvarsexportmyndigheten är en civil myndighet som bildades

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Rapport från the Society of American Archivists årliga möte 10-15 augusti 2010.

Rapport från the Society of American Archivists årliga möte 10-15 augusti 2010. IT-avdelningen Datum 2010-10-04 1 (24) Rapport från the Society of American Archivists årliga möte 10-15 augusti 2010. Karin Bredenberg SoU/ IT-avdelningen Postadress: Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar JONAS HARALDSSON, NINA LEWAU, SUSANNA NILSSON, HELENA GRANLUND, NIKLAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

SAMI 2011 Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

SAMI 2011 Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation SAMI 2011 Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation Söder Mälarstrand 75, 118 25 Stockholm Tel +46 8 453 34 00, fax +46 8 453 34 40 www.sami.se info@sami.se Innehåll SAMI utövarnas organisation

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer