1 Inledning Uppdraget Uppdragets genomförande KBM:s tidigare arbete De olika samverkansmodellerna...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna..."

Transkript

1 Sid 1(12) Rapport Utvärdering av försöksverksamhet med samverkan på Gotland m.m. Innehåll 1 Inledning Uppdraget Uppdragets genomförande KBM:s tidigare arbete De olika samverkansmodellerna GotSam Bakgrund Verksamheten i stort CeSam Bakgrund Verksamheten i stort Räddsam F VästSam Iakttagelser från de olika samverkansmodellerna GotSam CeSam Räddsam F VästSam Jämförelser och slutsatser... 11

2 Sid 2(12) 1 Inledning 1.1 Uppdraget Regeringen har beslutat (Fö2004/2313/CIV) att Krisberedskapsmyndigheten (KBM) skall utvärdera den verksamhet som myndigheter enligt regeringsbeslut den 14 mars 2002 bedriver för samverkan i Gotlands län. Uppdraget skall redovisas den 15 mars 2005 avseende verksamheten år 2004 och därefter årligen senast den 1 mars till försöksperiodens slut vid utgången av år Den sista redovisningen skall lämnas den 1 mars 2008 och omfatta hela försöksperioden. Redovisningen den 15 mars 2005 och den 1 mars 2007 skall omfatta en mer genomgripande redogörelse av försöksverksamheten. Dessa redogörelser skall innehålla en jämförelse med samverkansmodellen CeSam i Uppsala län. Redogörelsen bör även omfatta jämförelser med andra regionala samverkansmodeller som KBM anser vara intressanta. 1.2 Uppdragets genomförande KBM har följt arbetet inom försöksverksamheten på Gotland under året och genomfört besök vid det inrättade samverkanscentrats lokaler i Visby. En dialog har genomförts med representanter för var och en av de deltagande myndigheterna och Gotlands kommun som inbjudits att delta i försöksverksamheten. Dialoger har även genomförts med företrädare för några andra intressanta regionala samverkansmodeller. Dessa har varit projektet Central samverkan i Uppsala län (CeSam), projektet Samverkansledning i Jönköpings län (Räddsam F), och förstudien Internetbaserat informationssystem för krishantering i Storgöteborg (VästSam). Utöver besök och diskussioner med företrädare enligt ovan har underlag såsom regeringsbeslut, rapporter, projektbeskrivningar och lägesredovisningar av olika slag, med tonvikt på verksamheten år 2004, använts som ingångsvärden i denna rapport. Företrädare för myndigheter/projekt har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rapportens innehåll. 1.3 KBM:s tidigare arbete I enlighet med ett uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende KBM lämnades en redovisning till regeringen den 3 november 2003, Utvärdering av försöksverksamheten med samverkan i Gotlands län m.m. (dnr 1045/2003). En jämförelse skulle i redovisningen göras med samverkansmodellen CeSam. KBM:s slutsatser var: Det var inte meningsfullt att jämföra GotSam, en nyss påbörjad försöksverksamhet i enlighet med ett särskilt regeringsbeslut, och CeSam, som på ingående parters (regionala och lokala) eget initiativ varit verksamt och utvecklats under många år. CeSam-verksamheten var förhållandevis väl överensstämmande med den teoretiska synen på krishantering som är under utveckling nationellt och modellen kunde omsättas i andra regioner.

3 GotSam var genom det begränsade antalet verksamhetsföreträdare och tonvikten på samgruppering redan i vardagsverksamheten inte lika överensstämmande med tankarna i krishanteringssystemet. En bättre vardagssamverkan som en effekt av försöksverksamheten GotSam skulle kunna ge en bättre grund för förbättrad krishanteringsförmåga på Gotland och eventuellt till delar i andra regioner i landet, men är inte i sin helhet omsättningsbar. Verksamheten i GotSam innebär även avsteg från gällande finansieringsprinciper. De ekonomiska förutsättningarna för GotSam borde ses över, liksom målen för verksamheten enligt den ursprungliga tidsplanen. Det var enligt KBM:s uppfattning svårt att exakt se hur den nationella krishanteringen bäst skulle utvecklas i ett längre perspektiv och med hänsyn till den utveckling som pågår internationellt. Erfarenheter från GotSam och CeSam förutsågs kunna användas i den fortsatta utvecklingen av framtida system för krishantering. Sid 3(12)

4 Sid 4(12) 2 De olika samverkansmodellerna 2.1 GotSam Bakgrund Redovisning av försöksverksamheten med GotSam år 2003 redovisades till regeringen av berörda myndigheter och Gotlands kommun den 26 februari 2004 och behandlades i stort i KBM:s redovisning hösten 2003 enligt ovan. Motsvarande redovisning avseende år 2004 har redovisats till regeringen den 28 februari 2005 och utgör i valda delar ett underlag till denna rapport från KBM. Regeringen uppdrog den 6 november 2003 åt de i GotSam deltagande myndigheterna att gemensamt analysera konsekvenser av och lämna förslag, dels till andra lokaler i anslutning till polishuset i Visby än nybyggnation, dels till andra alternativ till lokalisering. Myndigheterna har i skrivelse den 19 januari 2004 redovisat att de är eniga om att samlokalisera GotSam i direkt anslutning till polishuset genom en s.k. Instant Office-lösning. I en skrivelse till regeringen den 26 november 2003 har berörda myndigheter hemställt om att försöksverksamheten skall förlängas med två år, t.o.m Tullverket har i skrivelse till regeringen den 25 februari 2004 begärt att bli befriade från fortsatt deltagande i försöksverksamheten. Regeringen beslutade den 25 mars 2004 att förlänga försöksverksamheten med ett år till utgången av 2007 med slutrapport senast den 1 mars Den totala kostnaden för försöksverksamheten får inte överskrida den fastställda budgeten enligt regeringens beslut den 14 mars Regeringen hade vidare ingen erinran mot förslaget till lokalisering av försöksverksamheten i direkt anslutning till polishuset. Förslaget ligger inom ramen för bemyndigandet i regeringens beslut den 14 mars Regeringen beslutade också att Tullverket, som fr.o.m. den 1 juli 2004 inte längre har någon fast bemanning på Gotland, inte längre skall omfattas av det ursprungliga uppdraget att delta i försöksverksamheten Verksamheten i stort 2004 De lokaler i vilka försöksverksamheten GotSam skall bedrivas stod färdiga i september Lokalerna är väl fungerande med utrymme för berörda myndigheters vardagsverksamhet som berör försöksverksamheten, i stort enligt ursprungligt förslag. Lokalerna skall också användas för övningsverksamhet inom försöksverksamhetens ram och kommer att förses med teknikstöd som håller på att färdigställas. Försöksverksamheten i GotSam har därmed flyttats från Nya Wisborg till de nya lokalerna i anslutning till polishuset. Inom Försvarsmakten (FM) pågår förberedelser för att under 2005 flytta Sjöinfokompaniet till nya lokaler i anslutning till lokalerna för GotSam:s försöksverksamhet. Inflyttning beräknas till hösten FM:s representation på Gotland har genom det nya försvarsbeslutet förändrats radikalt. Det är numera Mellersta militärdistriktsstaben som inom FM har uppdraget att delta i GotSamverksamheten med två personer placerade i lokalerna. I nära samarbete med Ericsson Microwave Systems har en verksamhetsanalys genomförts och slutredovisats under året i syfte att bli ett lämpligt instrument för samverkansarbetet inom GotSam. Analysen kommer att följas av övningar och

5 hantering av eventuella verkliga händelser som skall ge erfarenheter i teknikutnyttjande och praktiskt kunnande. En plan är framtagen för att kunna utgöra en modell för krishantering i vardagen och vid mer omfattande krisförlopp. Sid 5(12) En omfattande teknikdiskussion har genomförts under 2004 och fortsätter under Inom GotSam-verksamheten kommer att väljas en teknikplattform som delvis bygger på Rikspolisstyrelsens säkerhet och system beträffande kommunikation, samt delvis på FM:s och Kustbevakningens (KBV) system för lägesredovisning. Säkerhetsansvariga från berörda myndigheter deltar och Datainspektionen är uppdaterad angående de olika systemen. Teknikuppbyggnaden innebär att varje deltagande verksamhet får en egen fiberkabel till sina utrymmen. Viss del av denna information läggs på en gemensam plattform för GotSam-samverkan som kan användas i krissituationer och övningsverksamhet. Denna plattform administreras av Länsstyrelsen. Information skall kunna presenteras i GotSam:s samverkans-/stabsrum. En mindre del skall även kunna presenteras i ett mobilt system. Genom bredband skall tillgång till relevanta hemsidor vid andra myndigheter/regeringskansli m.m. säkerställas. Olika behörigheter arbetas fram för olika tillfällen för samverkan i vardag och kris. Inom GotSam-verksamheten bedrivs idag ett delprojekt i samverkan mellan Polisen, KBV och FM (Sjöinfokompaniet) beträffande gränskontroll (GKI-arbetet). Syftet med delprojektet är bl.a. att förbättra gränskontrollen med snabbare, kvalitativt bättre och säkrare information till deltagande myndigheter. Inom ramen för detta delprojekt genomförde Polisen, KBV och Sjöinfokompaniet en omfattande aktivitet i juli Aktiviteten omfattade kartering och efterföljande ombordkontroller av samtliga fritidsbåtar, oavsett hemland, som kom från en angiven sektor/område med kurs mot Gotland. Vid denna gränskontroll deltog enheter ur KBV (flyg och fartyg), polishelikopter, gränspolis, samt användes Sjöinfokompaniets sensorer. Tullen, som var inbjuden, avstod. Under november drabbades Gotland av ett kraftigt snöoväder med åtföljande problem. Två fartyg gick på grund, båt- och flygförbindelser blev inställda och/eller försenades, elavbrott inträffade liksom problem i vägnätet. Verksamhetsföreträdare inom försöksverksamheten GotSam deltog i ett informationsmöte med ett antal andra aktörer som var berörda av händelserna, för att i första hand behandla gemensam information från respektive aktör. Respektive aktör kunde, i enlighet med ansvarsprincipen, klara av problemen med egna resurser som fanns tillgängliga och vädersituationen förbättrades avsevärt efter något dygn. Värdefull information från krismötet har kunnat användas i det fortsatta arbetet inom GotSam-verksamheten. Representanter från GotSam har under året varit observatörer vid ett antal övningar, bl.a. Samö 04 (KBM:s samverkansövning mellan ett urval av aktörerna inom krishanteringssystemet) och ACO (aircraft Co-ordinator). Vidare har det genomförts interna övningar inom försöksverksamheten. Vid en seminarievecka i november genomfördes åtta miniseminarier som givit värdefull information inför övningsverksamheten under Ett stort antal besök har skett vid GotSamprojektet. Arbetsutskottet (AU) och/eller delar av projektgruppen har också besökt andra liknande aktiviteter i Sverige och utomlands. Ett antal föreläsningar och redovisningar om GotSam har genomförts, liksom ett antal interna styrelse- och arbetsmöten. Beträffande projektets ekonomi kan konstateras att de förseningar som uppstått, genom att lokaliseringsfrågan inte har fått sin lösning förrän under år 2004, medfört att de budgeterade medlen inte har kunnat utnyttjas fullt ut under de inledande åren. Genom regeringens beslut, om ett års förlängning och att den totala kostnaden för

6 försöksverksamheten inte får överskrida den fastställda budgeten enligt regeringens beslut den 14 mars 2002, uppstår problem att lösgöra medel i den särskilda planerings- och budgetprocessen som skall finansiera verksamheten. KBM försöker att efter hand lösa finansieringsfrågan i samverkan med företrädare för GotSam. Sid 6(12) En verksamhetsplan för år 2005 finns framtagen. 2.2 CeSam Bakgrund I enlighet med regeringsbeslut redovisar Länsstyrelsen i Uppsala län varje år under perioden vilken verksamhet som bedrivits inom CeSam-verksamheten och hur denna har utvecklats. I en verksamhetsrapport den 27 februari 2003 hemställde länsstyrelsen om kronor i ekonomiskt utvecklingsbidrag för budgetåret 2004 från anslaget 6:5 Civilt försvar. Regeringen avslog denna hemställan i regeringsbeslut (Fö2003/561/CIV). Motsvarande redovisning avseende år 2004 har lämnats till regeringen den 22 februari 2005 och utgör i valda delar ett underlag till denna rapport från KBM. På grund av händelserna i samband med katastrofen i Sydostasien har mötesfrekvensen i slutet av december 2004 och början av januari 2005 intensifierats. Detta har medfört att rapporten från Länsstyrelsen omfattar även tiden fram till och med den 24 januari Verksamheten i stort 2004 Under året har ett nytt avtal mellan de olika verksamhetsföreträdarna inom CeSam slutits den 9 juni Bakgrunden till detta var att Knivsta kommun utträdde ur det länsövergripande samordningsorganet för räddningstjänstsamverkan i Uppsala län, Räddsam-C, den 1 februari 2003, för att inleda ett samarbete med motsvarande räddningstjänstsamverkan i norra Stockholms län. På motsvarande sätt lämnade Älvkarleby kommun Räddsam-C den 1 januari 2004, för att inleda ett samarbete med Gästrike räddningstjänstförbund i Gävleborgs län. Knivsta och Älvkarleby kommuner uttryckte dock ett särskilt önskemål om att även i fortsättningen delta i CeSam:s verksamhet. I och med denna organisatoriska omdaning uppstod ett behov av ändringar i det ursprungliga avtalet från den 6 juni Särskilda möten har genomförts med representanter från Gävleborgs län och Stockholms län för att klarlägga ansvarsförhållanden avseende Älvkarleby respektive Knivsta kommun. Inom CeSam-verksamheten har företrädare för berörda verksamheter samlats vid ett flertal tillfällen. Under de åtta olika mötena har även representanter från Svenska Kyrkan och Stiftet samt från Luftstridsskolan vid Ärna flygplats adjungerats. Under 2004 har CeSam inte varit operativt utöver händelserna i Sydostasien. Ett antal larm och vädervarningar har förekommit men inte varit av den omfattningen att CeSam har behövt aktiveras. Dessa larm har mottagits av vakthavande beslutsfattare (VB) vid Länsstyrelsen och stämts av via telefon med respektive part. I augusti 2004 genomfördes en totalövning Havsörn inom kärnenergiberedskapen i Uppsala län. I och med detta fick huvuddelen av de vakthavande beslutsfattarna inom CeSamverksamheten ett övningstillfälle inom ledning, samordning, informationshantering samt avlösning av krisledningen vid Länsstyrelsen. Under året har flera andra regioner visat intresse för CeSam-verksamheten.

7 Ambitionen för 2005 är att genomföra övning och fortbildning av deltagarna inom CeSam samt att informera om denna form av samverkan både inom och utanför länet. En utökad samverkan med näringslivet ingår i verksamheten. Sid 7(12) 2.3 Räddsam F Inom Jönköpings län pågår ett regionalt samarbete under namnet Räddsam F. Ursprungligen var detta samarbetsforum inriktat mot enbart räddningstjänst och handlade om att samutnyttja länets resurser inom detta område på bästa sätt. Under hösten 2000 inleddes diskussioner om hur en utvecklad samverkan och samordning skulle kunna bedrivas i Jönköpings län. Ingående myndigheter/organisationer är representanter från räddningstjänsterna i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län samt polismyndigheten i Jönköpings län. Målet med en utvecklad samverkan är att utveckla en gemensam grundsyn på ledning av olyckor och hanteringen av extraordinära händelser. Samverkan syftar till att öka kunskapen om legala grunder för ledning, att tydliggöra ansvar och befogenheter hos olika aktörer, att ensa termer och begrepp, bedriva gemensam övnings- och utbildningsverksamhet samt utveckla och förbättra förmågan till ledning och stabsarbete. Genom detta arbete vill man bland annat åstadkomma effektiv samverkan och samordning mellan länets aktörer. Inom Räddsam F har man i huvudsak fokuserat på samverkansformerna mellan aktörer i länet; hur man kan bedriva en effektiv samverkan och nyttja tillgängliga resurser inom länet på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Det finns även diskussioner om att belysa möjligheterna att nyttja tekniska system och verktyg för att effektivisera och underlätta samverkan och samordning, men fokus har legat, och ligger, i första hand på att utveckla samverkansformerna metodmässigt. 2.4 VästSam Med bakgrund av de inträffade händelserna i Göteborg som Göteborgsbranden och Göteborgskravallerna, har ett flertal av de aktörer som varit inblandade i hanteringen av dessa händelser sett ett behov av en fördjupad och förbättrad samverkan och samordning. Med detta som bakgrund har ett nätverk inom Västra Götalands län bestående av representanter från Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Länspolismyndigheten, Göteborgs stad, Södra Militärdistriktets stab, Föreningen för Göteborgs försvar samt Ericsson Microwave Systems AB genomfört en förstudie under år 2004 för att utreda behovet av och möjligheterna att utveckla ett tekniskt lednings och informationsförsörjningssystem som kan effektivisera och underlätta samverkan. Under arbetet med förstudien har följande faktorer belysts: tänkbara användare användarnas behov och krav på systemet effekter med avseende på samverkan och ledning i ett sektorsövergripande perspektiv effekter med avseende på informationssamordning förslag till test och presentation av systemets användbarhet behov av investeringar i teknisk utrustning krav på informationssäkerhet förslag till fortsatt projektarbete förslag till projektplan och beräkning av kostnader. För att arbeta med dessa frågeställningar har ingående aktörer i nätverket under det gångna året diskuterat dessa frågeställningar såväl sektorsvis som sektorsövergripande. Förstudien som nätverket genomfört har slutredovisats. Ett antal förslag har lagts om fortsatt arbete, men ännu har inga beslut om detta fattats.

8 Sid 8(12) KBM sitter med som observatörer i detta nätverk, med intresse av att följa arbetet och en eventuell utveckling av detta, inte minst med hänvisning till myndighetens arbete med ett regeringsuppdrag om Tekniska utvecklingen inom ledningssystemområdet (dnr 0223/2004) samt myndighetens uppdrag att utveckla ett skyddat webbaserat informationssystem (WIS). KBM gör bedömningen att det är en positiv utveckling som parterna inom detta nätverk tagit initiativ till. Detta med hänvisning till den fördjupning och utveckling av samverkan och samordning som arbetet syftar till. När det gäller utvecklingen av ett Internetbaserat informationssystem för Storgöteborg så anser KBM att den även fortsättningsvis bör koordineras med utvecklingen av WIS. Ännu finns inte något system utvecklat, varför det är för tidigt att uttala sig om fördelar och/eller nackdelar med ett sådant system eller vilka positiva effekter eller tillämpningar det kan ha inom andra län eller andra samverkanskonstellationer.

9 Sid 9(12) 3 Iakttagelser från de olika samverkansmodellerna På den regionala nivån finns en tendens mot att allt mer söka efter gemensamma lösningar i länet mellan olika parter såsom kommuner, landsting, polis och sjukvård redan i vardagen. Syftet är att inom länet kunna hantera uppkomna situationer så bra som möjligt med de resurser och den kunskap som finns gripbar inom länet. Det kan handla om allt från att tillsätta gemensamma arbetsgrupper för att komma överens om samverkansformer inom länet, till att diskutera behov av gemensamma informationssystem och samlokalisering för att effektivisera samverkan redan i vardagen. Till delar kan denna utveckling förklaras vara en följd av minskade resurser inom många områden, men även av en ökad insikt om behovet av samverkan till följd av inträffade händelser Det är svårt att göra en meningsfull jämförelse mellan de olika samverkansmodellerna med anledning av de olika förutsättningar som gäller. KBM har därför i det följande valt att ta upp några intressanta aspekter från de olika modellerna som beskrivits översiktligt ovan. 3.1 GotSam GotSam är i grunden ett politiskt initiativ där regeringen den 20 juli 2000 beslutade (Fö 2000/1702/CIV) att lämna uppdrag till ett antal myndigheter att belysa samordningsmöjligheterna av resurser på Gotland. Uppdraget ställdes likalydande till fem centrala myndigheter Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket samt Länsstyrelsen i Gotlands län. Myndigheterna skulle även inhämta synpunkter från Gotlands kommun och eventuella privata aktörer. För att kunna utveckla formerna för samverkan vid en inträffad händelse har de deltagande parterna sett det som nödvändigt att börja med att utveckla formerna för samverkan i vardagen, för att sedan bygga vidare på detta för att samverkan och samordning vid en större kris skall fungera så bra som möjligt. För att utveckla formerna för samverkan har man inom GotSam ansett det vara grundläggande att sitta tillsammans i gemensamma lokaler. Av ingående verksamhetsföreträdare har, som nämnts, Tullverket lämnat försöksverksamheten. Sjöfartsverket och kommunen kommer inte att finnas representerade i lokalerna i den utsträckning som var tänkt. Även i övrigt är det en förändrad kompetens hos många deltagare jämfört med det ursprungliga förslaget, där inte minst mycket av vakthavande-/ledningsfunktioner inte kommer att finnas närvarande i tänkt utsträckning. Länsstyrelsen och kommunen har ett likartat geografiskt områdesansvar vid en svår påfrestning på samhället i fred inom ramen för krishanteringssystemet. Den stödjande verksamheten, med att verka för att samverkan kommer till stånd mellan berörda sektorsintressen som detta innebär, är viktig att belysa i den fortsatta försöksverksamheten. Sjöinfokompaniets flytt till lokaler i anslutning till GotSam-verksamheten är ännu inte slutligt fastställd och finansierad. En följd av det grundläggande regeringsuppdraget har blivit att många förändringar i förhållande till det ursprungliga regeringsbeslutet fordrar nya regeringsbeslut. Detta leder till stelhet i försöksverksamheten. Frågor om lokalisering och Tullverkets deltagande har bidragit till förseningar och ominriktningar i verksamheten.

10 Även andra nationella politiskt grundade beslut, såsom de stora och avgörande förändringarna beträffande militär närvaro på Gotland, påverkar förutsättningarna för försöksverksamheten. De fåtaliga militära resurser som kommer att finnas placerade på Gotland i framtiden utgör ringa förstärkningsmöjligheter i ett snabbt krisförlopp (olycka och/eller svår påfrestning). Det är bl.a. av denna anledning väl så viktigt att i den fortsatta försöksverksamheten kartlägga befintliga tänkbara resurser på Gotland samt förbereda hur förstärkningsresurser, militära och övriga, vid behov kan tillföras regionen vid en omfattande kris i framtiden. Sid 10(12) Beslutade förändringar i försöksverksamheten har medfört/medför betydande svårigheter att snabbt lösgöra medel i den statliga planerings- och budgetprocessen. 3.2 CeSam Verksamhetsföreträdare inom CeSam bedriver samverkansaktiviteterna med egna medel och förväntas enligt regeringens ställningstagande göra så (se pkt 2.2.1). Inom CeSam har man utvecklat ett system med avtal mellan de olika verksamhetsföreträdarna för att styra upp verksamheten. De olika företrädarna använder befintligt teknikstöd där kärnkraftsberedskapen har skapat vissa gemensamma lösningar. Verksamheten kan på egna initiativ utvecklas och anpassas i förhållande till förändrade förutsättningar och behov. 3.3 Räddsam F Verksamhetsföreträdare deltar inom befintlig resurs- och medelsram. Fokus ligger på metoder för samverkan, och diskussioner förs om möjligheter att nyttja tekniska system och verktyg för att effektivisera och underlätta verksamheten. Verksamheten kan på egna initiativ utvecklas och anpassas i förhållande till förändrade förutsättningar och behov. 3.4 VästSam Verksamheten finansieras av de deltagande verksamhetsföreträdarna. Ett nätverk har bildats mellan ett begränsat antal verksamhetsföreträdare för att utreda behovet av och möjligheter till att utveckla ett tekniskt lednings- och informationsförsörjningssystem som kan underlätta och effektivisera samverkan. Verksamheten kan på egna initiativ utvecklas och anpassas i förhållande till förändrade förutsättningar och behov.

11 Sid 11(12) 4 Jämförelser och slutsatser Det är fortfarande svårt att göra jämförelser mellan de olika samverkansmodellerna. Detta beror främst på olika förutsättningarna för samverkansmodellerna. Förutsättningarna för GotSam styrs av ett regeringsbeslut, vilket bl.a. innebär avsteg från gällande finansieringsprinciper. Övriga pågående samverkansmodeller sker på ingående parters egna initiativ och i vissa fall med avtalslösningar. De olika samverkansmodellerna har olika ekonomiska förutsättningar. Genom regeringsbeslut med finansiering av GotSam:s försöksverksamhet har det skapats förutsättningar för projektledning, administration, lokalkostnader, vissa investeringar i tekniskt stöd, vissa kostnader för Gotlands kommuns deltagande, vissa kostnader för flytt av Sjöinfokompaniet m.m. Övriga nämnda samverkansmodeller driver arbetet med ordinarie resurser och inom egna budgetramar. Möjligheter till förändringar i verksamheten över tiden är olika. GotSam är ett politiskt initiativ med åtföljande regeringsbeslut. Detta innebär, som nämnts, att möjligheten till snabba förändringar försvåras, förseningar i verksamheten har uppstått och andra politiska beslut har inneburit ändrade förutsättningar, men också utmaningar. Den speciella Gotlandsproblematiken (Ö-problematiken) är tongivande som orsak till verksamheten. Övriga samverkansmodeller kan snabbare och på egna initiativ förändra verksamheten i takt med regionala/lokala förändringar i förutsättningar och behov. Alla andra regioner har i stort andra grundförutsättningar och problem jämfört med Gotland. Skillnader finns mellan nationella och regionala initiativ. Ett regeringsbeslut till ett urval av centrala myndigheter, förutom länsstyrelsen, att genomföra regional/lokal försöksverksamhet, GotSam, innebär att kontakten inom respektive myndighet om inriktning, omfattning, resursåtgång m.m. blir oerhört viktig. Det finns i vissa fall variationer mellan sektorns egen beslutade verksamhet och försöksverksamheten. Intressen kan vara svåra att förena centralt och regionalt. Gemensamma beslut i styrgruppen förväntas alltid vara förankrade, och ställer därför stora krav på representationen i gruppen. Kännedomen om försöksverksamheten kan bli olika inom myndighetsområdena. Försöksverksamheten bedrivs i viss utsträckning utifrån ett ovanifrånperspektiv. De övriga samverkansmodellerna bedrivs utifrån identifierade behov i ett underifrånperspektiv. Beslut om resurser m.m. som tas förutsätts, om så erfordras, vara förankrade inom de deltagande parternas organisationer. Även här fordras att verksamheten i möjligaste mån sker i överensstämmelse med myndighetens/organisationens hela verksamhet. Förutsättningar för verksamhet i ett längre perspektiv. Regeringsbeslutet anger att försöksverksamheten GotSam skall pågå till och med år Resultatet måste, om inget annat beslut fattas, därefter omsättas i ordinarie verksamhet. Detta medför att de deltagande

12 myndigheterna måste ta ställning till fortsatt verksamhet, från och med år 2008, redan i planerings- och budgetprocessen hösten Övriga samverkansmodeller avgör själva efterhand omfattning och inriktning av verksamheten, som kommer att fortsätta enligt gemensamma ställningstaganden. Sid 12(12) Likheter finns mellan de olika samverkansmodellerna. I de verksamhetsanalyser/liknande som genomförs inom de olika projekten kommer man fram till/stöter på likartade typer av problem. Bl.a kan nämnas: Informationshantering Organisationsfrågor Samverkansformer Tekniskt stöd KBM:s roll i utvecklingen av krishanteringssystemet är bl.a. att följa de olika utvecklingsprojekten och medverka till att de tvärsektoriella frågorna tas om hand. Det är viktigt att tappa av erfarenheter mellan de olika samverkansmodellerna och att inte genomföra samma utvecklingsinsatser på flera ställen samtidigt. KBM bör verka för att erfarenheter tas till vara på bästa sätt och att de olika regionala/lokala initiativen överensstämmer med en nationell syn, och i förekommande fall inte strider mot redan beslutade utvecklingsinsatser. KBM konstaterar avslutningsvis att etableringen i nya lokaler, förutom Sjöinfokompaniet, ger goda förutsättningar för att nu komma igång med försöksverksamheten inom GotSam på större bredd under år I föregående rapport uttryckte KBM behov av att, utöver de ekonomiska förutsättningarna, även se över möjligheten att uppnå målen för verksamheten inom den ursprungliga tidsplanen. KBM anser, trots beslut om ett års förlängning av projektet, att det kan uppstå svårigheter att nå de uppsatta målen för försöksverksamheten.

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. Dnr. 02-755/10:22 Översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. 12 januari 2011 Luleå Umeå Örnsköldsvik KRLN Härnösand Hudiksvall Gävle Strömstad Kungshamn Vänersborg Skärhamn Göteborg

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Årsredovisning. för budgetåret 2003

Årsredovisning. för budgetåret 2003 Årsredovisning för budgetåret 2003 Innehåll 2 Sammanfattning av genomförd verksamhet 4 Civilt försvar och svåra påfrestningar 5 Samverkansområde Teknisk infrastruktur 7 Samverkansområde Transporter 8 Samverkansområde

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Länsstyrelsesamverkan genom NordSam. - Har krisberedskapen stärkts?

Länsstyrelsesamverkan genom NordSam. - Har krisberedskapen stärkts? Länsstyrelsesamverkan genom NordSam - Har krisberedskapen stärkts? 2 3 MSB:s kontaktperson: Mats Alentun, 010-240 41 03 Publikationsnummer MSB511 November 2012 ISBN 978-91-7383-308-0 4 Innehållsförteckning

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Samordning av häktningsverksamhet

Samordning av häktningsverksamhet Samordning av häktningsverksamhet Domstolsverket Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress 551 81 Jönköping Kyrkogatan 34 036-15 53 00 036-16 57 21 www.dom.se domstolsverket@dom.se

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer