Regler för lure coursing prov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för lure coursing prov"

Transkript

1 Regler för lure coursing prov LCK LC 01 O 1 (15)

2 Versionshistorik Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum M Första utgåvan som godkänts av SKK/BK Jonny Hedberg N N1 N2 N3 O Av SKK/BK den godkända regler att gälla from tom Omfattande omarbetning av version M Samma innehåll som i version N ovan men ny stabil dokumentmall Paragraf 18.1: Anpassning till ändrade FCI regler Punkt 9: Struken Punkt 13 (12): Tillägg "och en dag" Punkt 14 (13): Tillägg i bruksklass eller öppen klass Punkt 15: Krav on Svenskt championat struket. Paragraf 18.2: Mindre justeringar av texten Paragraf 13.6 ny med avseende på lindning av tassar Paragraf 18: Omarbetad pga av ändrade FCI regler (Circular 13/2003 Daterad ) Ett antal mindre ändringar samt att SKKs allmänna bestämmelser är inlagd som bilaga 3. Jonny Hedberg Jonny Hedberg Jonny Hedberg Jonny Hedberg Jonny Hedberg LCK LC 01 O 2 (15)

3 Innehåll Versionshistorik Ändamål Grundläggande allmänna bestämmelser Lure coursing prov Deltagande i prov Rätt att delta I provet får ej delta Funktionärs begränsningar Doping Åldersgränser Registreringskrav Krav på ID-märkning Krav på vaccination Kryptorchid hund Deltagarnas ansvar Säkerhet Banan Starten Bedömning Rörlighet Fart Uthållighet Entusiasm Följsamhet Poängsättning vid lure coursing prov Sanktioner Tjuvstart Sen start Försening av start Avvisning LCK LC 01 O 3 (15)

4 17.5 Diskvalificering Oacceptabelt beteende Protester Tilläggsregler för internationella prov Allmänna tilläggsregler CACIL regler Storlekar och mätmetoder för whippet och italiensk vinthund Lure coursing licens Avgifter Force majeure Bilagor Bilaga 1: Naturvårdsverkets regler Bilaga 2: Deltagarförbindelse Bilaga 3: SKKs allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar LCK LC 01 O 4 (15)

5 1. Ändamål Dessa regler gäller för nationella lure coursing tävlingar/prov. Internationella tilläggsregler finns under separat punkt, se punkt 19. Om arrangerande sektion/avdelning uppenbart åsidosätter dessa regler kan detta medföra att tillstånd att anordna officiell lure coursing ej ges under viss tid. Officiella tävlingar/prov enligt dessa regler anordnas av Svenska Vinthundklubben. Verksamhetens ändamål är att bidra till att hundarna ska kunna bibehålla sin ursprungliga karaktär. Kraven att kunna jaga har skapat vinthundens karaktär och utseende under årtusenden. Lure coursing är ett sätt att få ett mått på vinthundens naturliga bruksegenskaper, dess förmåga att effektivt utnyttja sin ursprungliga kapacitet att springa fort, vända snabbt och komma ifatt ett byte, samt dess sociala beteende i kontakt med andra hundar och människor. I enlighet med SvVK:s stadgar 1 framgår att Vinthundklubben har till ändamål att inom landet skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet samt att främja en sund avel av hundar tillhörande de raser som hänföres till vinthundsgruppen samt Cirneco dell Etna, Faraohund, Podenco Ibicenco, och Podengo Portugués eller de raser som SvVK av SKK tilldelats rasansvar. Lure coursing skall ses som ett funktionsprov, en tävling, en träningsmetod och ett sätt att bevara vinthundarnas naturliga instinkter i överensstämmelse med citatet ovan. Lure coursing kommittén (LCK) är Svenska Vinthundklubbens verkställande organ för lure coursing verksamheten. 2. Grundläggande allmänna bestämmelser Dessa regler detaljreglerar Svenska Vinthundklubbens lure coursing verksamhet. Kompletterande regler och tillstånd är uppräknade nedan och gäller i tillämpliga delar. SvVKs stadgar. SKKs Stadgar och Grundregler. SKKs Tävlings- och Championatbestämmelser. SKKs Allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar (Bilaga 3). Naturvårdsverkets (NVV) tillstånd (Bilaga 1). FCI regler. 3. Lure coursing prov 1. Lure coursing prov kan genomföras officiellt eller inofficiellt med priser i form av t ex pokaler eller segrartäcken. Däremot kan man aldrig vid ett officiell eller inofficiell prov belöna tävlande med prispengar eller något som på ett enkelt sätt kan omsättas till kontanter. Inteckningskort av den typ som används inom utställningsverksamheten är tillåtet. 2. Vid prov, officiellt eller inofficiellt, får ej heller någon form av spel på hundarna förekomma. LCK LC 01 O 5 (15)

6 3. Vid all lure coursing verksamhet skall en av SvVK auktoriserad funktionär närvara. 4. Träningstillfällen i syfte att godkänna tränings- eller licenslopp skall vara öppna för samtliga raser tillhörande SvVK. 5. Officiella tävlingar/prov skall vara öppna för samtliga raser som SvVK av SKK tilldelats ansvar för och för raser tillhörande med SvVK associerade hundklubbar. 6. Officiell licensbok skall lösas ut av ägare till hund senast 12 månader efter godkänt licenslopp. Om så ej sker krävs nytt licenslopp för utfärdande av lure coursing licens. 7. Hund kan vara inaktiv (= årsmärket ej uttaget) i max ett kalenderår för att behålla erhållen licens. Därefter måste nytt licenslopp genomföras (godkända träningslopp behövs ej). Årsmärke löses för aktuellt tävlings/provår, ej för det inaktiva mellanåret. 4. Deltagande i prov 4.1 Rätt att delta 1. Lure coursing är öppen för hundar vars ägare är medlem i SvVK eller erkänd utländsk specialklubb. 2. Svenskregistrerad/ägd hund skall inneha giltig/officiell lure coursing licens. För utlandsregistrerad/ägd hund gäller officiell lure coursing licens eller kapplöpningslicens utfärdad enligt FCI eller ASFA regler accepteras. 4.2 I provet får ej delta 1. Se även bilaga 3 SKKs Allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar punkt Hund som är folkilsken har inte rätt att delta. Se även punkt Hund som inte besitter normal fysik. 4. Hund som ägs av tjänstgörande lure coursing ledare, domare eller domarspirant. 5. Hund som ägts av lure coursing ledare, domare eller domaraspirant under de senaste sex månaderna. 6. Hund som ägs av någon ur tjänstgörande lure coursing ledares, domares eller domaraspirants hushåll. 7. Tik som löper (får ej vistas inom tävlings/provområdet). 8. Hund som vistats i karantän under de senaste två månaderna före provet. 9. Hund som dopats. Dopingkontroll kan komma att ske. 10. Klippta eller på annat sätt uppenbart modifierade hundar. 4.3 Funktionärs begränsningar För lure pilot och starter gäller att de ej får tjänstgöra som funktionär i de(-n) egna raserna(-n) när de har hund med i provet. LCK LC 01 O 6 (15)

7 5. Doping Se bilaga 3 SKKs Allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar punkt Åldersgränser 1. Minimiålder för att erhålla lure coursing licens är 18 mån, utom för whippet och italiensk, vinthund där minimiåldern är 15 mån. 2. Maximiålder för startande hundar är 8 år. Hundar får starta under det år som de fyller 8 år. 7. Registreringskrav Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd hund som är född före kan ha norskt registreringsnummer. För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. 8. Krav på ID-märkning Se bilaga 3 SKKs Allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar punkt Krav på vaccination Se bilaga 3 SKKs Allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar punkt Kryptorchid hund Om deltagande hund är kryptorchid skall detta anges i prislistan. Kryptorchid hund kan inte tilldelas CERT eller CACIL. 11. Deltagarnas ansvar 1. För att få delta i lure coursing verksamheten måste förbindelsen i bilaga 2 undertecknas och lämnas till tävlings/provledaren. 2. Deltagarna förbinder sig att i alla delar följa Naturvårdsverkets tillstånd. 3. Varje hund skall hållas kopplad (vid behov med dubbla koppel) och under fullständig kontroll av hundägaren/handlern under hela lure coursing tillfället, utom då hunden springer för bedömning. 4. Ingen hundägare/handler får handha fler hundar än vad som går att genomföra med bibehållen säkerhet. 5. Deltagarna är skyldiga att följa lure coursing ledarens anvisningar. 6. För skada, som orsakas av hund, ansvarar dess ägare enligt lag om tillsyn över hundar. 7. Deltagande sker på egen risk. Varken SvVK eller lure coursing funktionärer kan ställas till ansvar för skada som uppstått till följd av lure coursing verksamheten. LCK LC 01 O 7 (15)

8 12. Säkerhet 13. Banan 14. Starten 8. Det är förbjudet att aga hund. 9. Deltagaren är skyldig att betala fastställda avgifter. 10. Det är ej tillåtet att under pågående prov diskutera bedömning eller domslut med tjänstgörande domare eller att kritisera domarens bedömning. I det fall detta sker kan poängavdrag göras med upp till 10 poäng. Tävlings/provledaren avgör detta efter samråd med domarna. 11. Se även bilaga 3 SKKs Allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar punkt 3 1. Det är mycket viktigt att hundarnas säkerhet går i första hand vid genomförandet av prov. Hundarna springer med stor kraft och intensiv anspänning. Banan och andra förhållanden (omgivning, underlag etc) måste vara sådana att risken för skador minimeras. 2. Domaren alternativt lure coursing ledaren, har rätt att göra mindre justeringar av banan under pågående prov, om de bedömer att säkerheten så kräver. Justeringar av banan under pågående prov förändrar förutsättningarna för en konsekvent bedömning. Därför skall erforderligt antal test-lopp köras före provet, så att förändringar under provet om möjligt undviks. 3. Om banan förändras under pågående prov bör de hundar som sprungit före förändringen ges möjlighet till omlopp om omständigheterna så tillåter. Domarna avgör detta. 1. Marken kan få vara något kuperad och enstaka träd, buskar eller andra naturliga hinder kan även få finnas på banan, så länge det inte innebär någon fara för hundarna. Stenar och håligheter får inte förekomma på banan. Eventuella hinder på banan skall vara väl synliga för hundarna. Fältet bör ej ha alltför högt gräs. 2. Banans underlag får inte vara av sådan beskaffenhet att den kan orsaka skada på hundarna. 3. Utformningen av banan får variera med markens förutsättningar. Normalt kan avståndet mellan trissorna vara meter. Fram till den första trissan skall det vara minst 60 meter från starten. Sista raksträckan intill målet skall vara meter. Banvinklar skarpare än 60 grader får ej finnas. Bansträckningen skall ändras mellan 1:a och 2:a omgången i ett prov. 4. Banlängden bör vara mellan 500 till 1000 meter för de större raserna och mellan 400 till 700 meter för de mindre raserna. 5. Då vinthundar har stora skillnader i storlek och sätt att röra sig kan banan anpassas till respektive ras. 1. Hundarna skall startas i par och släppas exakt samtidigt, gärna med hjälp av dubbelslippers. För att underlätta inkallningen efter ett lopp kan hundarna behålla halsbanden på under lopp, dock bör halsbanden vara av en typ som inte stör hundarnas arbete på fältet. LCK LC 01 O 8 (15)

9 2. Munkorg skall bäras av alla hundar under lopp. Munkorg skall sättas på strax innan hunden kommer in på lure coursing fältet och skall vara på till dess hunden lämnat fältet efter genomfört lopp. 3. Hundarna skall ha färgade täcken, som skall tillhandahållas av den arrangerande klubben. Egna täcken får användas. Kragar är ej tillåtet. 4. Munkorg är obligatorisk vid alla lure coursing aktiviteter anordnade i Sverige. Detta gäller även vid träning. Munkorgarna får inte förhindra hundarnas andning eller sikt. 5. Startordningen i första omgången fastställs av arrangören genom lottning. Till andra omgången blir startordningen enligt placeringsordningen i första omgången dvs hundar med höga poäng paras ihop i en fallande skala och springer tillsammans. De på så sätt framtagna parens startordning för omgång två, lottas fram. 6. Minst en halvtimme bör förflyta mellan två lopp för varje enskild hund. 7. Lindning av hundars ben är tillåtet för att skydda mot skador på sporrarna all annan lindning är förbjuden. Lindning skall ske strax före inropet till start. Lindningen är bara till för att skydda sporrarna och får endast utföras enligt nedanstående skiss. 15. Bedömning Benlindan placeras över sporren och den övre trampdynan, den får ej användas i syfte att stödja leden. Domarna värderar hundarnas lure coursing egenskaper enligt de fem nedanstående kriterierna. För en utförligare beskrivning av delmomenten se dokument, Domarhandledning, dokument LC 06. Vid prov skall bedömning ske av två licensierade domare. LCK LC 01 O 9 (15)

10 15.1 Rörlighet Rörlighet är en hunds förmåga att snabbt och lätt röra sig i olika riktningar och under olika markförhållanden 15.2 Fart Fart är hur snabbt en hund rör sig relativt sina konkurrenter och i förhållande till marken Uthållighet Uthållighet märks i en hunds förmåga att hålla full fart både fysiskt och mentalt Entusiasm Entusiasm är hundens intresse för och uppmärksamhet på trasan Följsamhet Följsamhet är graden av hur en hund fäster blicken vid trasan och i viss mån hur hunden följer trasans bana, men även hur den samarbetar med andra hundar för att på ett effektivt sätt fånga trasan. 16. Poängsättning vid lure coursing prov 1. För de fem olika momenten rörlighet, fart, uthållighet, entusiasm och följsamhet kan hund sammanlagt erhålla maximala 100 poäng fördelat på 20 poäng per moment. 2. Godkänt prov tilldelas hund som erhåller minst 50 snittpoäng i båda omgångarna. Uppnås inte detta är hunden ej godkänd och utgår därmed ur resultatlistan. 3. Hund som inte uppnått minst 50 snittpoäng i första omgången får ej starta i andra omgången. 4. Hund som diskvalificeras tilldelas 0 poäng. 5. Varje ras springer för sig. 6. Om vinnaren i en prov är LC-champion, tilldelas certet nästkommande hund osv under förutsättning att denne uppnått minst 67 snittpoäng. 7. Vid lika poäng utses vinnaren genom att de olika delmomenten granskas i följande ordning: rörlighet, fart, uthållighet, entusiasm, följsamhet. Vid det delmoment som skiljer hundarna först utses vinnaren. 8. För championat, se SKKs tävlings- och championat bestämmelser. 9. Domarens poängsättning av de enskilda delmomenten kan, i fall domaren medger detta, delges respektive deltagare. 10. I det fall en domares summerade delpoäng inte stämmer med den totalsumma domaren angivit (dvs en felsummering föreligger) gäller den angivna totalsumman som domarens poängsättning för hunden. LCK LC 01 O 10 (15)

11 17. Sanktioner 17.1 Tjuvstart I det fall en handler släpper hunden före startsignalen skall domarna dra av 1 till 5 poäng, beroende på graden av tjuvstart, från hundens totala poäng i det aktuella loppet. Poängavdraget för tjuvstart förs ej vidare till ett eventuellt omlopp om omloppsstarten sker enligt reglerna Sen start I det fall en handler släpper hunden för sent efter startsignalen (medveten fördröjning) gäller samma regler som för tjuvstart, se Försening av start Om en handler försenar starten av ett lopp gäller samma regler som för tjuvstart se Avvisning Domare kan besluta om avvisning av följande skäl: 1. Hunden visar inte tillräcklig entusiasm. 2. Hunden följer den andra hunden och ej trasan. 3. Hunden bedöms inte vara lämplig som lure coursinghund, tillfälligt eller permanent (t ex pga skada, dålig kondition etc). 4. Hundägaren/handlern uppträder olämpligt. 5. Skäl enligt punkt Ett avvisningsbeslut skall alltid motiveras, och ges muntligen av lure coursingledaren i annan funktionärs närvaro. Avvisningsbeslutet gäller det enskilda tävlings/provtillfället. I grava fall av skäl enligt ovan kan domare besluta om diskvalificering enligt punkt Diskvalificering Domare kan diskvalificera en hund av följande skäl: 1. Hunden angriper sin konkurrent. 2. Hunden visar osund mentalitet. 3. Annan anledning enligt domarnas avgörande. 4. Skäl enligt punkt 17.6 (Oacceptabelt beteende). 5. Om en hund diskvalificeras fyra gånger under en period av två år, förlorar hunden sin licens under en period av ett år. Den kan återfå sin licens genom att genomföra nytt licenslopp. Upprepas diskningsförloppet ovan efter förnyad licens diskvalificeras hunden på livstid. 6. Diskvalificering och indragen licens skall antecknas i licensboken. 7. Hund som diskvalificeras får ej delta vidare i det aktuella provet. Eventuella tilldelade poäng stryks. LCK LC 01 O 11 (15)

12 17.6 Oacceptabelt beteende 18. Protester Se bilaga 3 SKKs Allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar punkt 5 Deltagare som anser sig tillfogad orätt genom att gällande bestämmelser åsidosatts, äger rätt att till lure coursing ledaren avge skriftlig protest. Domslut kan ändras endast i följande fall: 1. Om fel av teknisk art föreligger. 2. Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser. Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning. Frågan om ändring av domslut prövas: 1. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrade domslutet. 2. Efter anmälan från lure coursing ledaren eller från den domare som fattat domslutet. 3. Efter beslut av SvVK/SKK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst domslut Protest mot domslut skall vara skriftlig. Den skall lämnas in till lure coursing ledaren inom 30 minuter efter det att domslutet har tillkännagivits och skall vara åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift. Om protest lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är åtföljd av fastställd protestavgift, skall protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av lure coursing ledaren. Lure coursing ledaren avgör efter hörande av domaren om protesten kan anses vara befogad. Beslut lämnas skriftligen till den som protesterat. Godkänns protesten ändras hundens pris i resultatlistan, alternativt omprövas hunden (om möjligt beredas tillfälle till ny start), och protestavgiften återbetalas. Om ett godkännande av protesten medför att hundens pris utgår ur resultatlistan, återbetalas förutom protestavgiften, också anmälningsavgiften. Den tävlings/provdeltagare som berörs av lure coursing ledarens beslut kan överklaga till SvVK/HS. Överklagandet skall ske skriftligt och skall ha inkommit till SvVK/HS senast två veckor efter dagen för tävlings/provledningens beslut. Ändring i resultatlista kan ske inom två år från tävlings/provtillfället. 19. Tilläggsregler för internationella prov 19.1 Allmänna tilläggsregler Nedanstående regler baseras på FCIs gällande lure coursing regler. 1. Internationella tävlingar/prov skall dömas av minst två licensierade domare. Vid internationella prov måste en av domarna vara från ett annat land. 2. Vid internationella tävlingar/prov skall en veterinär vara tillgänglig under hela provet. LCK LC 01 O 12 (15)

13 3. Det åligger tävlings/provdeltagaren att anmäla om hunden inte uppfyller kraven nedan CACIL regler 1. CACIL kan endast utdelas till hundar som tillhör grupp 10 Vinthundar. CACIL utdelas till hanhund och tik som erhållit högst poäng inom rasen dock lägst 67 snittpoäng. Näst bästa hund tilldelas reserv-cacil (R-CACIL) om den uppnått lägst 67 snittpoäng 2. CACIL kan endast utdelas vid internationella lure coursing prov där tidpunkt och plats godkänts av FCI. 3. Titeln Internationell lure coursing Champion utdelas av FCI och under följande förutsättningar: Oberoende av ålder skall en vinthund ha tilldelats minst två CACIL i minst två olika länder via två segrar i internationella lure coursing tävlingar/prov. Minst ett år och en dag skall ha förflutit mellan tilldelningen av första och sista CACIL. Vid 15 månaders ålder eller senare måste hunden ha tilldelats två andra pris (FCI: very good ) i kvalitet vid internationell utställning under två olika domare i någon av klasserna öppen-, intermediate, bruks- eller championklass. Åtminstone ett andra pris måste ha tilldelats hunden före det att den erhåller det sista CACIL. 4. Reserv-CACIL gäller som CACILi det fall där CACIL tilldelas en hund som redan är Internationell lure coursing champion eller av annat skäl inte kan erhålla CACIL. CACIL tillfaller automatiskt den hund som tilldelats R-CACIL i det fall ovan inträffar. 5. CACIL utdelas enligt följande: Startar minst 6 hundar per ras och kön utdelas CACIL både till vinnande hanhund och till vinnande tik inom rasen. Startar färre än 6 hundar av något kön, utdelas endast ett CACIL inom rasen. Startar färre än 6 hundar totalt inom rasen, utdelas inget CACIL 6. Om en hunds stamtavla icke är fullständig kan CACIL inte delas ut. 7. Hund som är för stor enligt punkt 19.3 kan inte tilldelas CACIL. 8. Kryptorchid hund kan inte tilldelas CACIL Storlekar och mätmetoder för whippet och italiensk vinthund Nedanstående storleksregler gäller vid internationella tävlingar/prov och endast för utdelandet av CACIL således kan högre hundar delta men kan då inte erhålla CACIL eller reserv CACIL. Om storleksmätningar av en hund enligt denna punkt inte sker, kan hunden inte delta i internationella tävlingar/prov. Nationella tävlingar/prov påverkas inte. Följande storlekar gäller (mätpunkten är skuldertoppen): 1. För whippet hanar gäller max höjden: 51 cm, för tikar: 48 cm. LCK LC 01 O 13 (15)

14 2. När hunden är mellan 12 och 24 månader gäller för whippethanar max höjden 49 cm och för tikar 47 cm. 3. För italiensk vinthund, hanar och tikar, är max höjden 38 cm. 4. När hunden är mellan 12 och 24 månader gäller för italiensk vinthund max höjden 37 cm Mätningarna utförs från 12 månader. Dessutom skall hunden mätas en andra gång före säsongstarten det år hunden fyller 2 år. Båda mätningarna skall skrivas in i licensboken, den andra mätning skall betraktas som definitiv. Angående förnyade mätningar se nedan. Mätningarna, som skall utföras vid skulderbladets högsta punkt, måste utföras av lure coursing domare. Följande procedur skall följas: 1. FCI regler avseende ålder vid mätning skall följas, enligt ovan. 2. Hunden skall mätas när den står lugnt. Den skall stå på ett jämnt och halkfritt underlag eller på ett tillräckligt stort bord. Hunden skall ha korrekta vinklar på benen och naturligt höjt huvud (struphuvudet skall befinna sig på ungefärlig samma nivå som skulderbladstoppen). 3. Mellan mätningarna skall hunden röra sig minst två varv på marken. Vid mätningarna skall hunden hållas av sin ägare eller av den utsedd person. Hunden kan flyttas av mätningspersonen endast om ägaren så tillåter. 4. Hunden skall mätas genast när hunden står korrekt. Hunden skall mätas vid skulderbladets topp eller vid ryggraden/ryggkotan om den skjuter över skulderbladet. Är det omöjligt att ställa en hund korrekt, skall mätningen stoppas och ogiltigförklaras. 5. Mätutrustningen skall vara stabil med tillräcklig upplösning ev. med en elektronisk sensor. 6. De ansvariga domarna för att mätningarna och sekretariatet där resultaten skall registreras, skall utses av LCK eller av LCK utsedd person. Mätansvarig och sekreterare får ej vara ägare till eller uppfödare av den aktuella hunden. 7. Kommittén ansvarig för mätningarna skall bestå av två domare och en sekreterare. De mätansvariga domarna mäter varannan gång och sekreteraren övervakar och skriver ner mätvärdena. 8. Hunden mäts tio gånger. Det mest vanliga resultatet skrivs in i licensboken. Om hunden är väl under max gränsen kan kommittén, om den är enhällig, stoppa mätningarna efter fjärde mätningen och skriva in resultatet i licensboken. Om man efter 10 mätningar uppnår 5 mätningsresultat under och 5 över maxhöjden, skall en elfte mätning genomföras och den skall då gälla som slutresultat. 9. Slutresultatet skall alltid skrivas in i licensboken och signeras av de mätansvariga domarna. Vid en protest avseende höjden på en whippet eller italiensk vinthund som har genomgått officiell mätning enligt ovan, kan Svenska Vinthundklubbens LCK begära en kontrollmätning av hunden ifråga. Hunden skall då mätas av två överdomare. De skall följa ovanstående mätprocedur. Resultatet är definitivt och kan ej överklagas. Kostnaden för denna mätning skall betalas av den person som lämnar in protesten. Visar kontrollmätningen att hunden har felaktig höjd angiven i sin licensbok skall protestavgiften återbetalas till den som lämnat in protesten. LCK LC 01 O 14 (15)

15 Ägare till hund kan begära kontrollmätning av sin hund. Detta kan ske två gånger under hundens livstid, ovanstående mätningar oräknade (dvs ägare kan begära kontrollmätning två gånger utöver de mätningar som är obligatoriska enligt reglerna ovan). Senaste mätning gäller som storlek på hunden. Har protestmätning genomförts av överdomare enligt ovan gäller denna mätning för hunden livet ut. 20. Lure coursing licens 21. Avgifter 1. Lure coursing licens tilldelas hund efter godkänt licenslopp. I första hand bedömer domaren/licensgivaren att hunden har fysiska förutsättningar samt springer utan att störa den andra hunden under hela loppet. 2. Licenslopp skall föregås av två träningslopp som godkänts av domare/licensgivare enligt ovan angivna kriterier. 3. Träningslopp och licenslopp måste genomföras vid minst två olika träningsdatum samt godkännas av minst två olika licensgivare alternativt en domare. 1. De arrangerande lokala sektionerna bestämmer vilka lokala avgifter för träning och prov som skall betalas av de deltande. 2. Licensavgift för ny licens, licensbok och för att årligen förnya licens föreslås av LCK och fastställes av HS. 3. Den arrangerande lokala sektionen skall till SvVK betala gällande avgifter. 22. Force majeure 23. Bilagor Se bilaga 3 SKKs Allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar punkt Bilaga 1: Naturvårdsverkets regler 23.2 Bilaga 2: Deltagarförbindelse 23.3 Bilaga 3: SKKs allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar LCK LC 01 O 15 (15)

16

17

18

19 LC 04 DELTAGAR FÖRBINDELSE Ver C doc Förbindelse att följa SvVKs regler och anvisningar för Lure Coursing Denna blankett ifylles och lämnas till sektionens träningsansvarige före deltagande i någon Lure Coursing aktivitet. Undertecknad har tagit del av och är helt införstådd med SvVKs regler och anvisningar för Lure Coursing. Jag godkänner genom undertecknandet att mitt namn läggs i ett dataregister över Lure Coursing deltagare. I den mån jag blir antagen som funktionär godkänner jag även att mitt namn läggs ut på Internet i SvVKs lista över funktionärer. Jag är medveten om att deltagande sker på egen risk och varken SvVK eller Lure Coursing funktionärer kan ställas till ansvar för skador som uppstått under träning eller prov. Avsteg från SvVKs regler kan innebära att tillståndet från Naturvårdsverket dras in och att all Lure Coursing verksamhet blir omöjlig. Härmed förbinder sig undertecknad att helt följa SvVKs regler och anvisningar. Ort och datum: Namn: Adress: Ort & postnummer: Telefon: Mobiltelefon: E-post: Namnteckning:. LCK KANSLI LC 04 C 1 (1)

20 Allmänna bestämmelser för officiella utställningar, prov och tävlingar. Nedanstående bestämmelser gäller för officiella utställningar, prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet. Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur. Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden. Det åligger deltagare: att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare. Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden. När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på blankett F145 Sveriges Veterinärförbund. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta. Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 1 Vaccinationer Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos). Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: Hund (valp) under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder. Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan. Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen. Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta). 2 ID-märkning Hund född eller senare ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund).

21 ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISOstandard och Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund oavsett om arrangören beslutat om tatuering. Vid utställning anordnad av SKKs central-styrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare. Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov. 3 Ansvar Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter. Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada. Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang. Aga av hund är förbjuden. 4 Force majeure SKK eller medlemsorganisation, som på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på det sätt som planerats, är inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. SKK eller medlemsorganisation äger således rätt att behålla hela eller del av den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Medlemsorganisations beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till centralstyrelsen. På motsvarande sätt äger SKK eller medlemsorganisation rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 5 Oacceptabelt beteende Hundar som under utställning, prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar ska avvisas från utställnings-/provområdet. 5.1 Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov eller tävling visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare samt figurant vid prov.

22 6 Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar 6.1 Mentalitet Hund som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris, på grund av att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende äger inte rätt att delta. Med tydligt flyktbeteende menas då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. 6.2 Smittsam sjukdom Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta. Hund som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse. 6.3 Dräktig tik och valptik Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning. 6.4 Valpar Valpar under 4 månaders ålder får ej delta på prov, tävling eller utställning och ej heller införas på området. 6.5 Öronkupering Öronkuperad hund född i Sverige eller i annat land där öronkuperingsförbud råder får inte delta. Öronkuperad hund fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte heller delta. 6.6 Svanskupering Svanskuperad hund får delta endast under förutsättning att den uppfyller någon av följande förutsättningar: är född i annat land än Sverige och Norge, inte fallen undan svensk- eller norskägd tik och kuperingen då den företogs var tillåten i hundens födelseland. är född i Sverige eller senare och kuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födseln förvärvad skada, samt att intyg om detta på av SKK fastställt formulär (blankett F145 Sveriges Veterinärförbund) kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare. Svanskuperad hund av rasen dobermann eller rottweiler född eller senare i land där kuperingsförbud råder, får inte delta oavsett orsaken till kuperingen. Observera att detta inte gäller för Mentalbeskrivning Hund. 6.7 Generalklausul och dispensmöjlighet Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta. Detta gäller även valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken. Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger.

23 7 Doping och andra otillbörliga förhållanden Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan. Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling. Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyl-dig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden. Detaljerade regler för provtagningsrutiner mm återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. 7.1 Kastrerad hanhund/tik Hanhund som kastrerats genom operativt ingrepp äger rätt att delta med styrkande av intyg (blankett F145 Sveriges Veterinärförbund) om att hunden efter 6 månaders ålder, men före operation, haft normalt utvecklade och belägna testiklar. Kastrerad tik medges generell dispens för deltagande.

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

REGLER för lure coursing prov

REGLER för lure coursing prov REGLER för lure coursing prov PKLC 2011-11-08 LC01 P1 1 (23) Versionshistorik Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum M Första utgåvan som godkänts av SKK/BK Jonny Hedberg 1998-08-10 N N1 N2 N3 O0

Läs mer

Bestämmelser för Korning

Bestämmelser för Korning Bestämmelser för Korning 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar

Läs mer

REGLER för lure coursing prov

REGLER för lure coursing prov REGLER för lure coursing prov PKLC 2013-01-01 LC01 P2 1 (23) Versionshistorik Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum M Första utgåvan som godkänts av SKK/BK Jonny Hedberg 1998-08-10 N N1 N2 N3 O0

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben 2012-01-01 Flik 6 2.1 Svenska Brukshundklubben Regler och Anvisningar Uthållighetsprov UHP Fastställt för en provperiod 2012-01-01 2014-12-31 Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken

Läs mer

Bestämmelser för korning

Bestämmelser för korning Bestämmelser för korning Bestämmelser Korning Dessa bestämmelser gäller för korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Dessa dokument ska finnas tillgängligt vid korning. Anvisningar, bestämmelser

Läs mer

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser 1. Reglernas tillämplighet Dessa

Läs mer

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer

Läs mer

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 Innehåll Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar,

Läs mer

Bestämmelser för freestyletävlingar. Gäller från 2010-01-01 t o m 2011-12-31

Bestämmelser för freestyletävlingar. Gäller från 2010-01-01 t o m 2011-12-31 Bestämmelser för freestyletävlingar Gäller från 2010-01-01 t o m 2011-12-31 vargen.com Det är viktigt att skilja på sak och person. Och djur. Är din kompis rätt försäkrad? Vi har hundförsäkringar både

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Gäller från 2007-01-01 2006-12-19 1 2 Innehåll Regler för viltspårprov... 4 Allmänna bestämmelser... 5 1 Ändamål... 5 2 Organisation... 5 3 Vaccination... 5 4 ID-märkning... 6 5

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Reviderad 2012-01-01 Bestämmelser för korning Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-6 4 Ansvar sid 6-7

Läs mer

Meriteringsregler 2012-01-01 2016-12-31 Publicerade i juli 2012

Meriteringsregler 2012-01-01 2016-12-31 Publicerade i juli 2012 Meriteringsregler 2012-01-01 2016-12-31 Publicerade i juli 2012 Fastställda av SKK/PtK nr 2/2011, 51, nr 3/2011, 78, nr 2/2012, 43 och PtK/VU juli 2012. Innehållsförteckning 1. Syfte med SPHK:s meriteringsregler...

Läs mer

Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin. SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar. Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar

Läs mer

ANVISNINGAR. för lure coursing verksamhet PKLC 2013-03-01 LC02 M 1 (15) Informations referens: Datum: Dokumentnummer: Version: Sida av (sidor)

ANVISNINGAR. för lure coursing verksamhet PKLC 2013-03-01 LC02 M 1 (15) Informations referens: Datum: Dokumentnummer: Version: Sida av (sidor) ANVISNINGAR för lure coursing verksamhet PKLC 2013-03-01 LC02 M 1 (15) Versionshistorik Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum J Till SKK insänd version, tillsammans med reglerna I Jonny Hedberg

Läs mer

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. 1. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande

Läs mer

Svenska Mästerskap för Räddningshundar

Svenska Mästerskap för Räddningshundar Svenska Mästerskap för Räddningshundar Regler och anvisningar för genomförande och bedömning Gäller fr o m 2012-01-01 ~ 1 ~ Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK

Läs mer

Bestämmelser för jaktprov med älghundar

Bestämmelser för jaktprov med älghundar Bestämmelser för jaktprov med älghundar 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov)

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever, nova scotia duck

Läs mer

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Fastställda av SKK för tiden 2007-07-01 till och med 2012-06-30.

Läs mer

Svenska Sennenhundklubben SShK:

Svenska Sennenhundklubben SShK: Svenska Sennenhundklubben SShK: Rekommenderade hälsokrav för träning och deltagande i arbetsprov Arbetsprovet för Sennenhundar kräver att hunden är vältränad och inte har grav utvecklingsskada i höftleder

Läs mer

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01 RETRIEVER Jaktprovs bestämmelser A-prov Gällande fr.o.m. 2012-01-01 3 ändrad 2013-07-01 Innehållsförteckning SKK:s Allmäna bestämmelser sid. 3-10 1 Ändamål sid. 11 2 Organisation och godkännande sid. 11-12

Läs mer

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige, HS 46/2015

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige, HS 46/2015 RJK skickade i slutet av 2013 ut en skrivelse till avdelningar, rasklubbar och JDF för att inhämta synpunkter på gällande Jaktprovsbestämmelser Retriever A- prov och B- prov inför den kommande regelrevideringen

Läs mer

Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11)

Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11) Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11) Bestämmelser för jaktprov med älghundar Röd text: Innebär förslag till ändringar. Där det förekommer fler än ett förslag för samma

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-7 4 Ansvar sid 7 5 Anmälan och

Läs mer

Lydnadsprovsbestämmelser. Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11

Lydnadsprovsbestämmelser. Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11 Lydnadsprovsbestämmelser Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11 1 VARGEN.COM Ömhetsbevis Relationen mellan människa och hund är unik och svårförklarlig. En djup känsla av vänskap,

Läs mer

RETRIEVER. Jaktprovs. B-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01

RETRIEVER. Jaktprovs. B-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01 RETRIEVER Jaktprovs bestämmelser B-prov Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning SKK:s Allmänna bestämmelser sid. 3-10 1 Ändamål sid. 11 2 Organisation och godkännande sid. 11 3 Rätt att deltaga

Läs mer

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige 2015, HS 46/2015

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige 2015, HS 46/2015 RJK skickade i slutet av 2013 ut en skrivelse till avdelningar, rasklubbar och JDF för att inhämta synpunkter på gällande Jaktprovsbestämmelser Retriever A- prov och B- prov inför den kommande regelrevideringen

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 1 BESTÄMMELSER FÖR BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND /BPH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Lokalavdelning kan på egen bekostnad införa meddelande i "Hundsport" i form av radannons mot avgift som fastställes av SKK.

Lokalavdelning kan på egen bekostnad införa meddelande i Hundsport i form av radannons mot avgift som fastställes av SKK. 2008-01-29 Flik 1, sid1 UTSTÄLLNINGAR OCH JAKTPROV Utställningar och jaktprov (drev-, gryt- och viltspårprov) bedrivs av Svenska Taxklubbens (SvTK) lokalavdelningar. Huvudstyrelsen (HS) svarar för en ändamålsenlig

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31

Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31 Förslag till reviderade regler för freestyle SHFK Beslut 2015-05-31 Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31 Förslag version 1 Nya regler gällande från 2017-01-01. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31 Regler för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Allmänna regler för utställningar,

Läs mer

Utställnings- och championatbestämmelser. Gäller från 2008-01-01

Utställnings- och championatbestämmelser. Gäller från 2008-01-01 Utställnings- och championatbestämmelser Gäller från 2008-01-01 Uppdaterad mars 2009 Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar

Läs mer

Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag

Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag Fastställda av SKK att gälla fr.o.m. 2017-07-01 tillsvidare Förslag till nya jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund. Sida 1 INNEHÅLL 1 JAKTPROV FÖR WACHTELHUND...

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31

Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31 Förslag till reviderade regler för freestyle SHFK 2015-11-24 Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31 Förslag version 3 Nya regler gällande från 2017-01-01. 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Regler för IPO-R-prov

Regler för IPO-R-prov Svenska Brukshundklubben Regler för IPO-R-prov inom Federation Cynologique Internationale FCI och Internationale Rettungshunde Organisation IRO Gäller fr.o.m. 2012 Översättning och anpassning: Leif Sundberg

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Viltspårprovets målsättning är att pröva deltagande hunds spårningsförmåga och lämplighet vid eftersök av skadat klövvilt. 2 Organisation Officiella

Läs mer

Bestämmelser för mentalbeskrivning Bestämmelser för Mentalbeskrivning.

Bestämmelser för mentalbeskrivning Bestämmelser för Mentalbeskrivning. Bestämmelser för mentalbeskrivning 2007-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning. 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Mentalbeskrivning (MH) som anordnas av Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 2012-01-01 Bestämmelser MH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Dessa bestämmelser

Läs mer

Regler för lure coursing-prov

Regler för lure coursing-prov Regler för lure coursing-prov Versionshistoria. Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum R1.4 R1.5 Omarbetat dokument med avseende på 5- årsrevidering 2017 2.20 p5 Redaktionell ändring ordningsföljd

Läs mer

Bestämmelser för grythundsarbete

Bestämmelser för grythundsarbete Bestämmelser för grythundsarbete Gäller från 2008-01-01 till 2011-12-31 2007-11-13 1 Vi är vana vid skäll. Fast inte från hussar och mattar. Ett hundliv kan vara riktigt gott. Men skulle det av någon anledning

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

1 (6) TÄVLINGAR WHIPPET RACE VERSION 01

1 (6) TÄVLINGAR WHIPPET RACE VERSION 01 1 (6) TÄVLINGAR I WHIPPET RACE 2 (6) Innehållsförteckning 1 Tävlingar... 3 1.1 Derby... 3 1.2 Rakbane SM... 3 1.2.1 SM regler... 4 1.3 Tävlingstider... 4 1.4 Omlopp... 4 1.5 Veterinärbesiktning... 5 1.6

Läs mer

Regler för anlagstest i vildsvinshägn

Regler för anlagstest i vildsvinshägn Gäller från 2017-01-01 Regler för anlagstest i vildsvinshägn SVENSKA KENNELKLUBBEN Allmänna regler för anlagstest i vildsvinshägn anordnade av SKKs jakthundskommitté, jakthundsklubbar samt avtalsanslutna

Läs mer

Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov

Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar... 2 1.1 Vaccinationer... 3 1.2

Läs mer

Utställnings- och championatbestämmelser. Gäller från 2011-01-10 till 2011-12-31

Utställnings- och championatbestämmelser. Gäller från 2011-01-10 till 2011-12-31 Utställnings- och championatbestämmelser Gäller från 2011-01-10 till 2011-12-31 Agria Klubben för dig som föder upp hundar 200 startpoäng för nya medlemmar Agria Breeders Club ger dig tillgång till förmåner,

Läs mer

Regler för ringsekreterare

Regler för ringsekreterare Regler för ringsekreterare 2002-01-01 1 Innehåll Utbildningsgång... 3 Auktorisation... 4 Regler/anvisningar för tjänstgöring... 4 Etik vid tjänstgöring... 6 Övrigt... 6 Avauktorisation... 6 Utställningsstrukturer...

Läs mer

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund 1/17 Jaktprovsverksamhet för wachtelhund (Arbetsversion 1.7, 21.3.2010) Jaktprovsverksamheten startade inofficiellt 2009. Anlagsprov Skogsprov a) Unghundsklass I unghundsklass (UKL) startar hundar från

Läs mer

Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar

Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar Utbildning i Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar Studiehandledning (sid. 42) Reviderad 2007 Regelkonferensen 2007-05-12--13 Svenska Stövarklubben 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utbildning av drevprovsdomare

Läs mer

Regler för Mentalbeskrivning Hund (MH) Gäller 1 januari december 2021

Regler för Mentalbeskrivning Hund (MH) Gäller 1 januari december 2021 Regler för Mentalbeskrivning Hund (MH) Gäller 1 januari 2017 31 december 2021 www.brukshundklubben.se Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Tel: 08-505 875 00 - Organisationsnummer:

Läs mer

Regler för uthållighetsprov (UHP) Gäller 1 januari december 2021

Regler för uthållighetsprov (UHP) Gäller 1 januari december 2021 Regler för uthållighetsprov (UHP) Gäller 1 januari 2017 31 december 2021 www.brukshundklubben.se Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Tel: 08-505 875 00 - Organisationsnummer:

Läs mer

Regler för anlagstest i vildsvinshägn

Regler för anlagstest i vildsvinshägn Gäller från 2013-03-01 Regler för anlagstest i vildsvinshägn SVENSKA KENNELKLUBBEN Allmänna regler för anlagstest i vildsvinshägn anordnade av SKKs jakthundskommitté, jakthundsklubbar samt avtalsanslutna

Läs mer

SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022.

SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. Dessa reviderade provregler har genomförts på följande sätt. En regelgrupp bestående av en representant från varje distrikt

Läs mer

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Innehåll 1 Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer... 3 2 Brukshundklubbens uppgift... 3 3 Medlemskap... 4 4 Medlemsavgift...

Läs mer

Gäller från till Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från till Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2017-01-01 till 2021-12-31 Regler för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Allmänna regler för utställningar,

Läs mer

Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer

Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer 1 Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer Kapitel 1 regler för medlemmar i SKK-organisationen Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen 1:1 Att behandla

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 4. Regler

Förbundsstyrelsens förslag nr 4. Regler Förbundsstyrelsens förslag nr 4 revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT) Regler www.brukshundklubben.se Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Tel:

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505

Läs mer

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Version 1.0 December 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 2 VAD ÄR NOSE WORK?... 2 SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK)... 2 ARRANGERA TÄVLING

Läs mer

Working Kelpie. Mästerskaps regler. Denna regelbok kommer att utvärderas efter. 2015 års mästerskap

Working Kelpie. Mästerskaps regler. Denna regelbok kommer att utvärderas efter. 2015 års mästerskap Working Kelpie Mästerskaps regler 2015 Denna regelbok kommer att utvärderas efter 2015 års mästerskap Allmänna bestämmelser... 1 Vaccinationer... 1 ID-märkning... 2 Ansvar... 2 Oacceptabelt beteende...

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Regler för anlagstest i vildsvinshägn

Regler för anlagstest i vildsvinshägn Gäller från 2017-01-01 Regler för anlagstest i vildsvinshägn SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag använder både egna och inlånade hundar

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB- R)

BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB- R) BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB- R) Förslag: Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever,

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER

SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER SVENSKA HUNDKLUBBENS Fastställda att gälla från ALLMÄNT Nedanstående utställningsregler gäller vid Svenska Hundklubbens (SHKs) internationella och nationella utställningar med certifikaträttighet och är

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål...3 2 Organisation och godkännande...3 3 Rätt att delta...3 Lottning...3

Läs mer

Regler för Mentaltest 2017 (MT2017) Gäller fr.o.m

Regler för Mentaltest 2017 (MT2017) Gäller fr.o.m Regler för Mentaltest 2017 (MT2017) Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Inledning om regelverk för MT2017 och exteriörbeskrivning Gällande MT2017 Regelverket för MT2017 är tillsvidare inofficiella där SBK arrangerar

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Uppdaterad 2015-06-08 Innehållsförteckning Allmänna regler för arrangemang 3-5 Audiogrambestämmelser 6 Hörapparat/CI-bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker)

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) Innehåll 1. Allmänna tävlingsbestämmelser (alla grenar) 2. Förbundstävling eller officiell tävling 3. Nationell tävling 4. Internationell tävling

Läs mer

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 2013-10-20 1 (5) Svenska Norfolkterrierklubben Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR

INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR Godkänd 21.11.2014 av Kennelklubbens styrelse, gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016. Denna

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS 1. Tävlingsarrangemang 1.1 Tävlingslokalen ( 2.9.1 ) Tävlingslokalen skall vara anpassad till den/de grenar som skall genomföras. I Nationellt Mästerskap och GP-tävling skall

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Önskar er ALLA välkomna till Furudal & Nordiska Mästerskapen för samojed

Önskar er ALLA välkomna till Furudal & Nordiska Mästerskapen för samojed Önskar er ALLA välkomna till Furudal & Nordiska Mästerskapen för samojed Program för utställning och dragtävling Onsdag 10 februari 2016 Dragprov 10, meriteringslappar lämnas vid start, där delas även

Läs mer

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01 RETRIEVER Jaktprovs bestämmelser A-prov Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning SKK:s Allmäna bestämmelser sid. 3-10 1 Ändamål sid. 11 2 Organisation och godkännande sid. 11-12 3 Rätt att deltaga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Innehåll. Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 5

Innehåll. Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 5 Innehåll Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar, prov och

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 1 JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 2 Jaktprovsbestämmelser för spaniel Fastställda av SSRK att gälla fr.o.m. 2008-01-01 för amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, cocker spaniel, engelsk

Läs mer

Regler Funktionsbeskrivning retriever

Regler Funktionsbeskrivning retriever Regler Funktionsbeskrivning retriever 2017-01-01 Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt

Läs mer

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Kursens program och innehåll 1. Jaktprov Jaktprovets historia Älghundsraserna Jaktprovets ändamål och arrangemang Regler Bedömningsdirektiven Att fylla i skogskortet

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉN Ansvarig avel Syfte Avelsansvariga har som syfte att hjälpa nya och redan etablerade uppfödare med frågor gällande avel på rottweiler. Till tikägare som efterfrågar ska minst tre

Läs mer

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Fastställt vid ordinarie årsmöte 20150322 Club Show Club Show arrangeras av Welsh Springer Spaniel klubbens klubbstyrelse i samarbete med medlemmar eller aktivitetsgrupper

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2012-12-16 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna

Läs mer

Regler och bestämmelser för Svenska Amstaff Specialen

Regler och bestämmelser för Svenska Amstaff Specialen Regler och bestämmelser för Svenska Amstaff Specialen För samtliga, till SKK-organisationen anslutna klubbar, gäller att vid arrangerandet av utställning som inte stambokförs (inofficiell), ska nedan angivna

Läs mer

Svenskt Mästerskap Time Attack

Svenskt Mästerskap Time Attack SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Svenskt Mästerskap Time Attack Reglemente 2016 [Utgåva: Feb. 2016] Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A - 192 79 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626

Läs mer

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Introduktion Juridikboken är en del i det utbildningspaket som Svenska Kennelklubben (SKK) erbjuder uppfödare och andra hundintresserade.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

Meriteringsregler 2017-01-01 2021-12-31 Publicerade i mån år

Meriteringsregler 2017-01-01 2021-12-31 Publicerade i mån år Meriteringsregler 2017-01-01 2021-12-31 Publicerade i mån år Fastställda av Innehållsförteckning 1. Syfte med SPHK:s meriteringsregler... 3 2. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar...

Läs mer

1 Tävlingsfunktionärer

1 Tävlingsfunktionärer TÄVLINGAR BILAGA 1 1 (5) 1 Tävlingsfunktionärer 1.1 Funktionärer a) Tävlingsledare b) Två bandomare c) Sekretariatsansvarig d) Två funktionärer vid startbur e) Harmaskinist f) Tre måldomare, varav en måldomaransvarig

Läs mer

Svenska Kennelklubben Hundägarnas riksorganisation

Svenska Kennelklubben Hundägarnas riksorganisation Svenska Kennelklubben Hundägarnas riksorganisation Svenska Kennelklubbens mål Svenska Kennelklubbens och dess medlemsorganisationers gemensamma mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden,

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 1 Förslag till JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 2 Jaktprovsbestämmelser för spaniel Fastställda av SKK att gälla fr.o.m. XXXX-XX-XX för amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, cocker spaniel,

Läs mer

Tävlingsregler för. Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc

Tävlingsregler för. Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc Reglemente Sprintcupen 2007 Sidan 1 MB07-04 Tävlingsregler för Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc 1 INLEDNING 1.1 Generellt Tävlingar ingående i mästerskapet skall arrangeras i full överrensstämmelse SBF:s

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo

Tävlingsreglemente för SM i kendo Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kendosektion Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2006-04-17 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS/Södra årsmöte den 15 februari 2015 INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 4 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 3. RESULTATRÄKNING... 7 4. BALANSRÄKNING...

Läs mer

Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H

Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H Gäller från 2014 Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H...5 Utbildningsgång Certifierade utställningsarrangörer, CUA...5

Läs mer