Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN Värdeskapande kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens"

Transkript

1 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN Värdeskapande kompetens

2 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa. 2

3 Inledning Företag verkar i en alltmer global och kunskapsbaserad ekonomi vilket medför stora krav på deras skicklighet att våga överge gamla sanningar, parera hinder och snabbt gripa sig an nya möjligheter. Anpassningsförmågan till en värld som ständigt förändras är avgörande för våra företags fortsatta existens. En viktig förutsättning för detta är att de har tillgång till rätt kompet ens vid rätt tillfälle. Flertalet västsvenska företag ser med ökande oro på vårt utbildnings system och därmed deras möjligheter att rekrytera relevant kompetens både nu och i framtiden. Vi ställer oss frågan: Utbildar skolan de medarbetare som näringslivet verkligen behöver? I fyra tankesmedjor, bestående av nyckelpersoner från det västsvenska näringslivet, har frågan om vad som är värdeskapande kompetens på års sikt, diskuterats i regi av Västsvenska Industrioch Handelskammaren. Diskussionerna påbörjades under senhösten 2004 och avslutades våren Utgångspunkten för diskussionerna har varit behovet av att kunna förutspå den kompetens som krävs hos nästa generations medarbetare. Vi kan konstatera att det idag, på flera områden, endast finns låg överensstämmelse mellan skolans och näringslivets perspektiv. Baskunskaper som att kunna läsa, skriva och räkna ses i näringslivet som självklar grundkompetens som alla elever ska behärska. Avgörande för att kunskap skall vara värdeskapande är dock att den kan till ämpas i en konkret arbetssituation. Först då man förstår vad kunskap erna syftar till upplevs lärandet som meningsfullt, hanterbart och begripligt. Det ligger i näringslivets intresse att bättre förklara skillnaden i hur olika kunskaper gestaltar sig i skolan respektive i näringslivet. Vår roll är inte att vara experter på skolan eller att ha en detaljerad uppfattning om vare sig pedagogiken eller de enskilda ämnena. Däremot vill vi förmedla en bild av hur näringslivet ser på sitt framtida kom petensbehov och inbjuda till en konstruktiv dialog om hur vi bäst utvecklar kompetens av rätt värde. Kristina Ford Chef Kompetensförsörjning Gunilla Bellman Omvärldsanalys Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Fler än 2000 västsvenska företag är medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Väst sverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. 3

4 4

5 Innehållsförteckning Inledning 5 Sammanfattning 7 Bakgrund och syfte 8 Drivkrafter och ramar för utveckling 8 Samhällsnivå: Teknologi, talang och tolerans skapar god miljö 9 Organisationsnivå: Strukturkapitalet är avgörande 10 Individnivå: Begriplighet, hanterbarhet och mening skapar sammanhang 10 Metod 10 Inledande mötet gemensam brainstorm 11 Andra mötet analys, sortering och värdering av tankarna och idéerna 11 Tredje och fjärde mötet bilder av behoven, nu och framöver 11 Resultat 12 Den värdeskapande kompetensens beståndsdelar 12 Att ta tillvara och utveckla sina förmågor i ett sammanhang 12 Förmåga till livslångt lärande och framtidsorientering 13 Förmåga till entreprenörskap och innovatörskap 13 Förmåga att relatera till och respektera andra 14 Attityder och värderingar 15 Förmåga till medvetna val 15 Förebilder som inspirerar 15 Samhällets värdegrund vars och ens ansvar 16 Stödjande strukturer och system 17 Ledarskapets tydlighet 17 Summering och diskussionsfrågor 17 Bilaga 1. Presentation av tankesmedjornas deltagare 20 Bilaga 2. Resultatet av brainstormens temainventering, bearbetad till matrisform 24 5

6

7 Sammanfattning Västsvenska Industri- och Handelskammaren har ett omfattande program med projekt som på olika sätt knyter ihop skolans och företagens värld. Inom ramen för det arbetet samlade vi under hösten 2004 personalansvariga på västsvenska företag till fyra tankesmedjor. Huvudfrågan var: Vilken värdeskapande kompetens efterfrågar näringslivet hos framtida medarbetare? Huvud resultaten är samlade i nio punkter. Se dem som ett diskussionsunderlag. Hur kan vi skapa en läromiljö som gör Västsveriges ungdomar till framtidens vinnare? 1. Från 1+1=2 till att beräkna hållfasthet En god grundutbildning är en bra bas att stå på. Men för att kunskaperna ska vara riktigt relevanta för näringslivet är det viktigt att de tillämpas. Kopplingen mellan matteboken och hållfasthetsberäkningen av brobygget, mellan engelsklektionerna och internationella affärsmöten måste bli tydlig. Användbar kunskap är kul kunskap. Är det inte så motiverade elever skapas? 2. Att ta skolbänken med sig ut i arbetslivet Kravet på att utbilda sig tar inte slut vid examen. Livslångt lärande är en viktig del i dagens arbetsliv och ett allt större ansvar för fortbildningen vilar på den enskilda individen. Näringslivets villkor är ständig förändring. För att lyckas i framtidens yrkesliv krävs både vilja och förmåga att anpassa sig till nya situationer. Är morgondagens arbetskraft medveten om att den viktigaste kompetensen är att kunna lära och lära om? 3. Entreprenörskap en träningssak Svensk ekonomi har gått in i tjänstesamhället. Här har vi ännu mycket att lära och utveck la av tjänster och verksamhet. Entreprenörer, de som ser möjligheter där andra ser problem, behövs. Vi måste gemensamt skapa ett samhällsklimat där innovatörer kan utvecklas. Erfarenheter från bland annat Ung Företagsamhet och Snilleblixtarna visar att entreprenörskap och ta-sig-församhet går att träna. Fler elever borde ges den möjlig heten. 4. Vinnarinstinkt Carolina Klüft har det, Zlatan Ibrahimovic också vinnarinstinkt. Visst, talangen finns där. Men lika viktig är viljan att vinna och att jobba stenhårt för att bli bäst. Det gäller inte bara idrott. Handelskammaren mäter varje år västsvenska 18-åringars inställning till studier, jobb och fritid. Resultaten visar att många drömmer om ett bra jobb, men att få är intresserade av att lägga ned den energi som krävs för att nå ända fram. Det är oroan de. I den skarpa internationella konkurrensen behöver västsvenskt näringsliv ungdomar med vinnarvittring. Näst bäst är inte tillräckligt bra för att ta hem en affär. Hur ser det ut i skolan, uppmuntras de elever som är bäst i olika ämnen, tillräckligt mycket? 5. Alla behövs Att satsa på elit eller bredd ses ofta som två motpoler. I själva verket stärker de varandra. Alla individer behövs och kan bidra på sitt sätt. De idéer vi ska försörja oss på i framtiden måste få utrymme att gro. Därför behöver vi en flexibel skola som uppmuntrar varje individs unika förutsättningar. 6. Vikten av att lyfta blicken Jag, jag, jag. Vi lever i en tid av individualism. Näringslivet behöver personer som kan, vill och vågar vinnarskallar och entreprenörer. Men lika viktigt som eget driv är förmågan att se sin roll i ett större perspektiv. Näringslivet efterfrågar personer som ser hur deras eget arbete kan samspela med andras kompetens och på så sätt medverka till hela företagets utveckling. 7. Bygga nätverk ett framgångsrecept Det brukar kallas social kompetens. Att ha förmåga att bygga upp och vårda relationer, att skapa förtroende och att visa respekt för andras kunskaper och tid. I arbetslivet är den sociala kompetensen, förmågan att skapa ett gott nätverk en av de absolut viktigaste tillgångar en medarbetare kan ha. Det är ofta inom nätverket som nya affärsmöjligheter eller nya arbetserbjudanden dyker upp. 8. Välja och välja bort Unga kommer ut allt senare i arbetslivet. Inom loppet av ett par år ska karriären komma igång samtidigt som privatlivet

8 kanske gå in i en ny fas med familj. För många blir ek vation en med högt ställda krav både på arbetsliv och på privatliv svår att få ihop. Allt fler svenskar, särskilt kvinnor, stressar sig sjuka. För näringslivet är medarbetarens för måga att balansera sin vardag viktig kompetens. Att ta ansvar för sin egen tid, hälsa och vidareutveckling är betydelsefullt. Hur kan näringsliv och skola gemensamt förmedla behovet av en hållbar livsstil? 9. Förebilder Alla ungdomar vet vem Big Brother- Linda är men hur många känner till Carl Bennet? Konkurrensen om ungas uppmärksamhet är stenhård. Idolerna hämtas från musiken, filmen och dokusåporna på tv. Drömmen för många är kändisskap. Men vem drömmer om att bli företagsledare som Carl Bennet, som är ägare och styrelseordförande bl a i de väst svenska företagen Elanders och Getinge samt drivande kraft i samhällsdebatten? Skolan och näringslivet kan gemensamt bli bättre på att uppmärksamma förebilder i företags världen. 10. Samarbete för framtiden Ingen vet hur framtiden ser ut. Det enda vi kan vara säkra på är att världen ständigt förändras. För att försäkra oss om att Västsverige blir en stark region i världsklass även i framtiden behövs ett bra samarbete mellan skola och näringsliv. Hur ska vi utveckla våra kontakter för att bli ännu bättre? Bakgrund och syfte Initiativet till tankesmedjorna kommer från ett antal västsvenska företag som medverkar i Väst svenska Industri- och Handelskammarens kompetensförsörjningsråd 1. Syftet är att denna idé inventer ing av värde skapande kompetens ska resultera i ett budskap om näringslivets syn på kompetens och behov av framtida medarbetare samt ge underlag för en nyanserad diskussion med skolan och skolans förvaltning. För att ge en bakgrund till det resonemang som förts i tankesmedjorna och till de erfarenheter som olika projekt inom handelskammarens kompetensförsörjningsavdelning genererat, inleder vi med en be skriv ning av de driv krafter och ramar som styr och påverkar näringslivet idag. De förut sättningar som råder, och teorier om dessa, avgör även behovet av kompetens för framgång och för tillväxt. Drivkrafter och ramar för utveckling Vi lever i en tid när Sverige och övriga världen står inför en rad vägval som är avgörande för vår lång siktiga utveckling och vårt välstånd. Flera grund läggande och omdan ande drivkrafter kom mer att påverka oss under de närmaste åren, i många fall vare sig vi vill eller inte. Somliga måste vi anpassa oss till, andra kan vi själva ta makten över genom beslut och handling. Drivkrafterna kan sammanfattas så här 2 3 : Vi lever i en gränslös och komplex värld. Den ökande globaliseringen av produktion, handel, produkter, resor och livsstilar fortsätter att förändra förutsättning arna för vår utveckling. Motreaktionerna till globaliseringen ökar samtidigt och terrorismen skapar global sårbarhet. Vi utsätts för ökande konkurrens, från länder med en arbetskraft som är ytterst motiverad till intensivt arbete för ökat välstånd. Dessa länder konkurrerade förr med enbart låga priser, men konkur rerar idag även med kvalitet. Vi ser t ex hur Kina och Indien med sina många unga akademiker snabbt vinner andelar på världsmarknaden inom både tjänste- och varuproduktion. Den ökade insikten om betydelsen av en hållbar tillväxt kräver att en ekonomisk, social och miljömässig ut veck ling sker i samklang. Här krävs helhetssyn med nya kunskaper kring hur teorierna blir konkreta, genomförbara handlingsplaner och hur de nya affärs möjligheter denna utveckling möjliggör, kan tillvaratas. Kunskapssamhället slår igenom, ett samhälle allt mer baserat på information, kunskap och kompetens. Industrin fortsätter vara basen för vår export och välfärd och i industrin finns stort behov av relevant kompetens. Vi behöver skapa nya och effektivare lösning ar och samtidigt ligga i framkant i tjänstesektorns utveckling. Fler nya företag drivna av nytänkande personer behövs också, 8

9 då våra storföretag blir allt effektivare genom att producera mer, men med allt mindre behov av mänskliga resurser. Samtidigt som arbetstillfällen förloras i traditionella branscher uppstår utmaningar och affärsmöjligheter inom nya sektorer. En oförutsägbar och föränderlig arbetsmarknad innebär att framtidens med arbetare får vara beredda att anta nya utmaningar inom olika anställningsformer. Den snabba tekniska utveck lingen inom framförallt IT och bioteknik kommer i stor ut sträck ning för ändra vår livsstil. Med tiden ser vi mer och mer effekt av vad denna teknik kan komma att innebära för individ, organisationer och samhället som helhet. Individualiseringen ökar. Den lojalitet som tidigare generationer haft till arbetsplatsen och andra grupptillhörigheter finns inte i samma utsträckning hos ungdomar. De är mer be nägna att byta åsikter, arbetsgivare och yrkesbana, vilket sätter press på organisationer och företag att ha en god personalpolitik för att kunna attrahera och behålla medarbetare. Nedan visas en modell som exempel på samverkande faktorer i omvärlden vilka sätter ramarna för sam hällsutvecklingen. Faktorerna utgör samtidigt den spelplan på vilken företagen agerar. Genom medarbetare som har kompetens inom olika områden och har förmåga att se helheten kan man spela skickligt, tidigt se möjligheter och aktivt vara med och forma framtiden. Teknisk utveckling Ekonomi Miljöresurser Kompetens och värderingar Politik Lagstiftning Bild 1. Utvecklingsfaktorer och omvärldspåverkan Utvecklingsfaktorer och omvärlds-påverkan kan studeras på olika nivåer hos samhälle och individ. Nedan följer en kort introduktion med perspektiv på de nivåer vi arbetat med i tankesmedjorna. Samhällsnivå: Teknologi, talang och tolerans skapar god miljö Professor Richard Florida, lyfter fram teknologi, talang och tolerans 4 som avgörande framgångs faktorer för städer, regioner och orter. Han menar att personer i den kreativa klassen, d v s personer som arbetar inom kreativa, intellektuella och konst närliga yrken (talang), oftare väljer arbets platser i städer med öppnare mentalt klimat (tolerans), där det är större tolerans, högre i tak och lättare att uppleva livsutrymme och få gehör för idéer. Städer, regioner och orter med dessa förutsättningar som attraherar kompetens får därmed ett ekonomiskt och teknologiskt (teknologi) för språng. Framtidens vinnande region er måste alltså kunna attra hera, behålla och utveckla kreativa människor. Enligt Florida har Sverige idag goda förutsätt ningar i detta avseende då vi hamnar på en samlad förstaplats i en studie av 14 europeiska länders potential. 5 Det som talar till vår fördel är främst tolerans för bl a invandring och homosexuella samt svenskens höga grad av individualisering. Vi har även god potential gällande både teknologi och talang. Organisationsnivå: Strukturkapitalet är avgörande Det räcker dock inte med bara starka kreativa individer i ett öppet samhällsklimat. Det krävs även en struktur i organis ationer och institutioner som ger utrymme för dessa individer och för för nyelse. Sverige har i efterkrigstid byggt upp ett system där staten tagit stort ansvar för ut veckling av folkhemmet, sam hället och dess institu tioner. Det har länge fungerat som en framgångsrik modell. Men, idag möter vi nya ut man ing ar på en världs mark nad med global konkurrens. USA, med Kalifornien som ett gott exempel, uppvisar stor diversi fiering och flexibilitet i hur olika samhälls- och forskar institutioner är organ iserade. I Kaliforniens kunskaps eko nomi är både drivkraften och konkurrens kraften stark och de amerikanska organisationerna vinner försprång på världsmarknaden. Insti tutet för tillväxt politiska studier, ITPS, har identifierat områden där Kali for nien är mer framgångsrikt än 9

10 Sverige. Bland annat behöver vi i Sverige utveckla vårt sociala kapital och våra formella institutioner och organisationer. Målet är att våra institutioner blir bättre på att hantera både individer, pro cess er och kunskap för att stärka vårt lands konkurrens kraft. Det görs genom att vi på olika nivåer i samhället fokuserar på att hantera de utmaningar vi ser i framtiden. Utmaningen är att bli bättre på att 6 : underlätta import och integration av existerande, utländsk kunskap producera ny kunskap baserad på förvärvad, existerande kunskap kombinera och omforma olika kunskaper till produktinnovationer, och kombinera och omforma olika kunskaper till marknadsinnovationer Individnivå: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet skapar sammanhang 7 För att uppnå hållbara arbetsformer för individen, för elever eller medarbetare, är professor Aaron Antonov skys forskning med fokus på hälsans ursprung en god utgångspunkt. Han ställer sig frågan varför vissa människor nästan alltid har god hälsa. Detta är en högst relevant fråga idag då Sverige har höga ohälsotal inom många organisationer och företag med stigande antal förtids- och sjuk pensioneringar och en miljon människor i arbetsför ålder som står utanför arbets mark naden 8. Forskningen visar att friska människor upplever en känsla av samman hang i sitt arbete och sin tillvaro, vilken kan relateras till: Begriplighet - i vilken utsträckning man upplever yttre och inre stimuli som förnuftsmässigt begripliga och möjliga att tolka. Hanterbarhet - att man har tillgång till resurser, med vars hjälp man kan möta krav som ställs i ens arbets- eller livssituation. Meningsfullhet - att man upplever att ens situation har en känslomässig innebörd, och att de krav som ställs på individen är värt engagemang och att investera energi i. De olika omvärldsfaktorer som beskrivits i kapitlet ovan får stå som bakgrund till den metod och de resultat som smedjornas arbete resulterat i. Metod Under ett par månaders tid har fyra olika tankesmedjor, om vardera cirka sju företags repre sen tanter, träffats fyra gånger. Flertalet av de deltagande personerna kommer från en högre per sonal funktion eller annan ledande ställning i företagen. Företagen representerar både forskning och tillverkningsföretag såväl som tjänsteföretag inom olika sektorer. Personerna och företagen presen teras i bilaga 1 i slutet av rapporten. Metoden för grupp ernas arbete kan närmast beskrivas som en explorativ workshop, där brainstorming, scenariobildning och diskussioner varit de dominer ande verktygen. Målet med möte na var att steg för steg i grupperna närma sig en bild av komp etens behoven i en tänkt framtida organ i s ation eller samhälle. I metoden ligger också möj ligheten att träffa och lyssna av andra per soner som funderar på sam ma frågor men ur olika bransch perspektiv för att samtidigt lära mer om andra före tags utmaningar och idéer. Samtidigt ges möjlighet att avsätta tid för reflektion och for mul er ingar kring framtidsfrågor. Till vägagångs sättet inbjuder också till en fortsatt dialog, där detta första underlag kan byggas på med mer av bransch-, områdes- eller samhällsspecifika frågor efter behov. Inledande möte, gemensam brainstorm Vad menar vi egentligen med termen värdeskapande kompetens? Ordet kompetens kan ha många innebörder och formuleras olika beroende på sammanhang. För att inte fastna i en de finitionsfråga, in ledde vi tankesmedjornas första möte med att fånga in olika betydelser och den innebörd som respektive deltagare såg framför sig. Det gjordes genom en så kallad brain storm, utifrån frågan: Vilka aspekter, tankar, ämnen och teman behöver vi gå igenom, ta ställning till, belysa eller uppmärksamma, 10

11 Introduktion Presentation BRAINSTORM Temagenomgång SORTERING AV TEMAN BESKRIVNING av varför och hur detta är viktigt ur olika perspektiv Gemensam SYNTES- DISKUSSION utifrån alla gruppers samlade beskrivningar Bild 2. Processen och tankesmedjornas arbete i fyra steg Möte 1 Möte 2 Möte 3 Möte 4 Bild 3. Scenario-mall för att nå idén och tanken om vad värdeskapande kompetens är på års sikt? Denna uppmaning resulterade i en inventering av ett stort antal uppslag, men där flertalet teman hand lade om behov hos individen i en framtida, tänkt organisation eller samhälle. Andra mötet analys, sortering och värdering av tankarna och idéerna Vid mötesomgång två sorterades de olika temaområdena från brainstormen ovan in i figuren nedan. De olika tema lapparna färgsattes i tre nyanser för nivåerna omvärld, organisation och individ. Okänd effekt Individnivå Önskvärt viktigt Känd effekt Mindre viktigt Ej önskvärt Organisationsnivå Samhällsnivå Genom att organisera olika teman efter angelägenhetsgrad, blev det också möjligt att välja vilka teman varje grupp ville fördjupa sig i. Vilka teman är mest angelägna att diskutera ur ett framtidsperspektiv, för att behålla och utveckla vår regions och vårt lands konkurrenskraft på en global marknad? Diskussionerna tog med tiden olika form, då de olika grupperna valde att fokusera olika teman inom de fyra olika kvadranterna 9. Tema idéerna finns uppställda i en matris, se bilaga 2. Tredje och fjärde mötet - bilder av behoven, nu och framöver Vid tredje mötet fick respektive tankesmedja i uppgift att be skriva varför det är viktigt att skola, samhälle och företag arbetar med de kom pe tenser, förmågor och fråge ställningar som framkommit vid tidigare möten och vid fjärde mötet slutfördes och diskuterades de gemensamma punkter som framkommit från alla gruppers arbete. Resultat Värdeskapande kompetens ur ett näringslivsperspektiv är kompetens som leder till goda affärer och till växt. Denna kompetens består sammanfattningsvis av en persons förmågor, värder ingar och attityd er, vilka tillsammans avgör hur en individ planerar, prioriterar, presterar, levererar och reflekterar i sin yrkesroll. Kompetens är också förmåga till tydligt ledarskap, att förmedla inspir erande förebilder tillsam mans med väl fungerande strukturer och system som förmedlar begrip lighet, meningsfullhet och goda värderingar. Sammantaget utgör detta den grund ur vilken rel ev anta förmågor och attityder utvecklas. Grund kun skaper och förmågor är mycket viktiga för att alls komma i fråga för ett arbete, men helt avgörande är att ha rätt attityd baserad på sunda vär deringar och rimliga förväntningar. Mottot för många företag är recruit for atti tude, train for skills. Tankesmedjornas resultatpunkter utgår i huvudsak från individens perspektiv. 11

12 Den värdeskapande kompetensens beståndsdelar För att sätta resultaten i ett sammanhang, återger vi här en av många modeller som används för att hantera och värdera kompetens inom företag och organisationer när man rekryterar och an ställer per sonal. Modeller är till hjälp när man granskar hur väl den arbetssökande överens stämmer med de behov som företaget har. Model lerna ger också en vägledning åt det fram tids perspektiv som en organisation behöver. Den anställde skall inte bara tillföra sin kompetens i dag, utan också, förhoppningsvis, kunna följa företaget och både utvecklas och utveckla detta över tid. Förutom att gran ska de formella betygen och meriterna görs ofta person lig hets tester. Olika be ståndsdelar i person lig heten som man försöker ringa in och värde sätta hos individen, är bl a färdigheter, kunskap, erfarenheter, egenskaper, relationer, attityder och värd ering ar i samspel med individens motivation. Personliga nätverk räknas också ofta som kompetens. Att ha och att kun na bygga ett fungerande nätverk (inom eller utom sin arbetsplats, inom eller utanför sin bransch och över generations grupperingar) innebär att man kan snabbt kan få (komplexa) saker utförda, även om det kräver medverkan från andra personer eller professioner än det form ella område man själv arbetar inom. Det är också viktigt att upprätthålla ett nätverk då detta ofta är bästa förutsättning en för att hitta intressanta arbets erbjud anden eller affärsmöjligheter. Förmågan att marknadsföra sig och sitt budskap avgör vem som får förtroendet. Nedan visas som exempel, mo dellen Kompetenshanden 10 vilken används vid rekrytering hos ett av tanke smedjeföretagen. Motivation Färdighet Kunskap Erfarenhet Relationer Värderingar =RESULTAT Gemensamt för olika kompetensmodeller är att man betonar att de ingående parametrarna måste sam verka på olika sätt för att ge figurerna jämvikt, och för att de olika kompetens erna skall kun na komma till sin rätt hos varje individ. Samtidigt beror kraven på individen nat ur ligtvis på vilk en tjänst och vilka arbetsuppgifter som personen ställs inför eller rekryteras till. Större företag, vilka i hög grad utgör tankesmedjornas deltagare, har ofta skapat egna verktyg och modeller för sin kompetenshantering, angelägna om att systematiskt förvalta och utveckla företagets kom petens som en avgörande tillgång. Att ta tillvara och utveckla sina förmågor i ett sammanhang Arbetslivet förändras. Förr räckte det i hög utsträckning att vara kunnig inom sitt område då fokus låg på att inneha yrkesmässig kompetens. Idag gäller det i hög utsträckning att snabbt kunna tillägna sig en stor mängd fakta och grundläggande kunskaper genom studier, innan man börjar tillägna sig erfarenhet och tilläm pning av kun skap erna genom arbete. Utifrån samtalen framhöll tankesmedjorna vikten av att elever under hela sin skolgång tränar på att använda kunskap i ett relevant sammanhang. Bas kunskaper är grun den för vidareutveckling och förmågan att läsa, skriva och räkna måste alla behärska. En god all män bildning är en bas att verka utifrån och den underlättar integration och påbyggnad av ny kunskap. Avgörande för att all kunskap skall vara användbar och värdeskapande är dock att den kan tillämpas. Det är viktigt ur ett näringslivsperspektiv att skolan förmedlar hur exempelvis mate matik och språk blir redskap för entreprenörskap, affärsmannaskap och innovatörskap eller annan användning i arbetslivet. Kunskaper måste sättas in i ett sam man hang, dels för att skapa mening med lärandet och motivation och dels för att kunskapen skall vara till nytta i en konkret arbetssituation. Framtida medarbetare behöver kunna + Standarder Processer Meteoder Utrustning Bild 4. Kompetenshanden Källa: Kerstin Keen (1988) 12

13 se sin roll även i ett större sammanhang och förstå hur sin egen insats bidrar till hela gruppens, avdelningens och företagets resultat och utveck ling. Först då man förstår vad kunskaperna syftar till upplevs lärande och arbetsuppgifter som menings fulla, hanterbara och begripliga. Avsaknad av denna förståelse kan resultera i studie trötta elever och omotiverade medarbetare. Förmåga till livslångt lärande och framtidsorientering Livslångt lärande är väsentligt i dagens arbetsliv. Här tenderar allt större ansvar att falla på den enskilde individen att ständigt lära vidare. Det krävs allt mer att varje medarbetare har en egen drivkraft, god själv känsla, mod och lust att ständigt lära nytt och lära snabbt. Att förutspå framtiden är svårt. Trots svårigheter att förutsäga framtiden måste vi förhålla oss till den och ha en beredskap för olika tänkbara scenarier. Företag behöver analysera utvecklingen av hur mark na d en, tekniken eller konjunkturen blir på längre sikt för att upp rätt hålla en beredskap inför olika tänk bara scenarier och vara framtidsorienterade. Att vara förberedd ger utrymme för flexibilitet att parera hinder och gripa de möj lig heter snabba förändringar medför. Medarbetare behöver ha förmågan att analysera, kontinuerligt ompröva och utveckla sin roll i företaget, på marknaden och i branschen. Tankesmedjorna betonade behovet av att träna att göra analyser under skoltiden. Analysen är en förutsättning för att kunna se saker och företeelser ur olika per spektiv och att kunna ifrågasätta och göra avvägningar vilket behövs för att kunna bedöma vad som är rätt och fel i olika situationer. Steget från information till kunskap går via reflektion och insikt. Att lära sig avsätta tid för denna process är viktigt. Ett arbetsliv kommer framöver sannolikt att innehålla perioder i olika yrken. Männi skor kan till exempel byta roll från produktspecialist inom en bransch till säljande generalist inom en annan eller tvär t om, från gruppledare till avdelningschef med både budget-, resultatoch per sonal ansvar eller från att arbeta på företagets personalavdel ning till att starta eget som rekry ter ings konsult. En hantverkare som varit an ställd kan välja att starta firma med flera anställda. Detta kräver trygga individer med positivt förhåll ningssätt till förändringar och som med entusiasm och energi tar sig an nya utmaningar. Medarbetare som tar ansvar för sina val mot ett eget livs långt lärande och utveck ling är således en förutsättning för framgångs rika företag. Att träna den fina avvägningen mellan indi vi duella val och ansvar och ledarskap med respekt för gruppen, är därför en viktig roll skolan har, sam tidigt som uppgiften även behöver adresseras alla olika sammanhang ett barn möter under sin uppväxt. Förmåga till entreprenörskap och innovatörskap Idag präglas det västsvenska näringslivet av ökad tillväxt framförallt genom ökad export. Trots detta syns ingen markant ökning i efterfrågan av arbetskraft. Ur ett framtidsperspektiv kommer nya jobb med stor sannolikhet att skapas ur någon form av inno vation eller som kringtjänst eller service till existerande verksamhet. Tankesmedjornas deltagare framhöll att vårt samhälle idag behöver fler kreativa och handlingskraft iga medborgare som kan driva utvecklingen framåt. Vi behöver nya företag som skapar nya tjänster, lösningar och arbetstillfällen. Entreprenörer behövs emellertid inte bara till att starta nya företag, utan är viktiga även i etablerade före tag och org an is ationer. Entre pren örer och innovatörer brukar sägas ha en kreativ förmåga att komma med nya idéer och ser både lusten och utmaningen i att förbättra befintliga lösningar. Att skilja sig från mängden, ta egna initiativ, våga se möjligheter och ta chansen när den dyker upp är kännetecknande för entreprenörskap. Viktigt är också att man vågar både lyckas och faktiskt misslyckas. Både skola och företag behöver bli bättre på en tillåtande attityd som ger större utrymme för individen att utforska utmaningar och för att uppmuntra entreprenörsanda. Vi behöver ha ett tolerant för hållnings sätt till människor som vågar sticka ut och utmana Jantelagen. En fråga som ställdes till tankesmedjorna var huruvida man föds till, eller kan övas i att bli entrepren ör? Samtliga var övertygade om att dessa egenskaper 13

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. The war of talents Arbetsgivarna mobiliserar Personlig utveckling viktigast för dagens unga Kina satsar på kompetenshöjning profil

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer