Årsredovisning 2003 Viking Telecom AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003 Viking Telecom AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2003 Viking Telecom AB VIKING TELECOM

2 Detta är Viking Telecom Viking Telecoms affärsidé är att hjälpa nätoperatörer att öka trafiken i deras nät genom att utveckla och marknadsföra produkter och system som ger access till nät och tjänster. Målet är att erbjuda bolagets kunder högre nyttjandegrad av deras infrastruktur genom att tillhandahålla accessprodukter som genererar mer trafik i deras nät. Vikings konkurrenskraft är baserad på förmågan att snabbt gå från idé till leverans. Affärsområde Telecom utvecklar och marknadsför produkter och system som möjliggör och effektiviserar leverans av befintliga och nya tjänster mellan både fasttelefoni- och mobiltelefoniabonnenter. Affärsområde Microwave utvecklar och marknadsför access- och nätlösningar för nästa generations accessnät genom att erbjuda mikrovågslänkar och andra accessprodukter för höghastighetskommunikation. Bolaget grundades 1988 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. Huvudkontoret finns i Göteborg och dotterbolag i Stockholm och Hong Kong. Innehåll Viktiga händelser under det gångna året... 3 VD har ordet... 4 Verksamhetsöversikt... 6 Fastnäts- och mobiloperatörer... 8 Elnätsoperatörer Bredbandsoperatörer Kvalitet Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Aktieutveckling och ägarstruktur Ledning Styrelse Definitioner Historik Essenpe Communications AB importerar faxswitchar som marknadsförs till kunder som Telia och Telenor. Byter namn till Viking Telecom AB. Startar egen utvecklingsavdelning. Utvecklar första analoga routern för rösttelefoni på uppdrag av Tele2. Kontrakt signeras och leveranser startar. Marknaden för routers för rösttelefoni exploderar i Europa, på grund av avregleringen av telemarknaden. Routerföretaget Telware Electronics AB förvärvas. Kinnevik BV går in som delägare. Vid årsskiftet har över en miljon routers för rösttelefoni levererats. InfoTech Systems AB förvärvas (idag Viking Microwave AB). Introduktion på Stockholmsbörsens O-lista. Vidareutvecklar routers för rösttelefoni för införande av mervärdestjänster. HyLink ett samägt produktutvecklingsbolag med norska AxxessIT ASA startas. Det nya bolaget skall utveckla en produktportfölj av mikrovågslänkar för trådlös bredbandsaccess i fasta kommunikationsnät. Viking Telecom Comunicações Lda samt CIDCO Europe AB förvärvas VIKING TELECOM 2003

3 Viktiga händelser under det gångna året Omstrukturering av verksamheten och reducering av personalen med 24 personer samt två kostnadsreduktionsprogram genomförs. Affärsmodellen förändras och fokuseras mer på systemförsäljning. Rickard von Horn tillträder som ny VD. Viking Telecom döms att betala skadestånd i Frankrike, domen överklagas. Kontrakt tecknas med Vodafone Sverige avseende leverans av SMS till fasta nätet. Viking Microwave tecknar ramavtal med Teracom. Leverans av system och terminaler för SMS i det fasta nätet till teleoperatörer i Thailand. Fler order på terminaler för SMS i det fasta telenätet från både nya och gamla kunder. Året som gick i siffror Siffror i MSEK om inte annat anges Koncernen förändring Orderstock 14,4 69,0 54,6 Nettoomsättning 80,3 215,1 134,8 Rörelseresultat -77,9 104,6 26,7 Resultat före skatt -77,7 95,2 17,5 Resultat per aktie efter utspädning, kr -4,15 4,56 0,41 Produktutvecklingskostnad 19,7 22,8 12,3 Räntabilitet på eget kapital, % -85,1 49,5-35,6 Antal anställda 31/ Affärsområde Telecom Nettoomsättning 67,5 199,6 546,5 383,5 Rörelseresultat -52,2 90,0 54,2 24,5 Produktutvecklingskostnad 13,6 15,5 27,0 22,0 Antal anställda 31/ Affärsområde Microwave Nettoomsättning 12,8 15,5 9,3 6,4 Rörelseresultat -25,7-14,5-23,7-15,6 Produktutvecklingskostnad 6,1 7,3 15,0 6,4 Antal anställda 31/ Marknadsföring av mobila tjänster i det fasta telenätet startas. SMSit, en SMS-terminal med tillhörande serverplattform, lanseras. Leveranser av SMSit och tillhörande serverplattform i både Europa och Filippinerna. Mikrovågslänken Link155, avsedd för UMTS-nät, lanseras och genombrottsorder erhålls. Omstrukturering av verksamheten och reducering av personalen med 29 personer. Vidareutveckling av SMS i det fasta nätet. FMG (Fixed Messaging Gateway) erbjuder de största kunderna den systemlösning som krävs för att utnyttja befintlig infrastruktur. SMSit Phone, en vidareutveckling av SMSit, breddar Vikings terminalerbjudande. Partnerskap med globala huvudleverantörer av SMS till mobila operatörer. Partners är Comverse, Logica CMG, Ericsson EDB och Materna. Certifiering och produktionsstart av mikrovågslänken Link155REG genomförs. Produktportföljen kompletteras med PDH-länken Link36/50IP genom att teckna återförsäljaravtal med en marknadsledande leverantör av PDH-länk VIKING TELECOM

4 VD har ordet Telekommarknaden har under större delen av 2003 visat på fortsatt svag utveckling och låg investeringsvilja från teleoperatörerna. Under årets fjärde kvartal har en stabilisering till det bättre kunnat skönjas och nya order har tagits på flera nya marknader. Rickard von Horn, VD Viking Telecom AB För Viking Telecom blev 2003 ett nytt förlustår. Efterfrågan på koncernens produkter var svag, samtidigt som telekommarknaden i största allmänhet karaktäriserades av låg investeringsvilja. De kvalitetsproblem som Viking fick med leverenser till Tele2 under 2002 påverkade försäljningen negativt även under Utvecklingsarbetet med Viking Microwaves produktportfölj har drabbats av förseningar med påföljande intäktsbortfall. Verksamheten under året har därför till stor del präglats av analys och kritisk granskning av affärsmodellen. Samtliga utvecklingsprojekt har ifrågasatts och som en konsekvens har samarbetet med AxxessIT i det samägda utvecklingsbolaget Hylink upphört vid årsskiftet. Viking har övertagit de immateriella rättigheterna som avser bolagets primära produktutbud inom mikrovågsteknologin. Verksamheten i Hylink och avvecklingen har belastat resultatet med 10,7 MKr. Vidare har affärsmodellen förändrats, vilket innebär att bolaget ej kommer att bedriva egen hårdvaruutveckling i samma omfattning som tidigare, samtidigt som mer fokus läggs på utveckling och försäljning av system. Dessa åtgärder har inneburit att antalet anställda minskat med 24 personer under året och att kostnaderna reducerats med 13,3 Mkr. Eftersom marknadsförutsättningarna för Viking Telecoms verksamhet väsentligen har förändrats inom ett flertal områden de senaste åren beskrivs här de trender och förändringar av de marknader som bolaget adresserar. Router Ur ett Viking Telecom-perspektiv är avregleringen av telekommarknaden mer eller mindre över. Förvalsreformen fungerar hyfsat i Europa och därför är bolagets traditionella routeraffär i kontraktion. Routerverksamheten kommer att leva vidare med två inriktningar. Viking kommer att fortsätta sälja befintliga terminaler och system till fasttelefonioperatörer. Dessutom kommer bolaget att licensiera ut delar av teknologin för terminaler och routers till andra terminaltillverkare med avsikt att på så sätt försöka accelerera utvecklingen och mångfalden av terminaler med mer funktionalitet. Fasttelefoni En klart tydlig trend är att tillväxten inom fasttelefoni är mycket låg. På vissa håll till och med minskar antalet abonnenter till förmån för mobiloperatörer och IP-telefoni. De traditionella fasttelefonioperatörerna försöker nu skapa nya tjänster för att behålla sina kunder. SMS-tjänster i fasta nätet är ett område där utvecklingen gått framåt under PCCW, den dominerande fastnätsoperatören i Hong Kong, lanserade i juli 2003 en tjänst baserad på denna typ av teknologi. Fram till årsskiftet har de levererat mer än en halv miljon nya SMS-terminaler till sina kunder. Viking har under hösten framgångsrikt sålt och installerat SMS-system och terminaler till operatörer i Thailand. Lansering kommer att ske under första kvartalet Mobiltelefoni Mobiloperatörernas abonnenttillväxt i Västeuropa avmattas och därför accentueras behovet av mobila teletjänster som skapar nya intäkter för mobiloperatörerna. Nya erbjudande till mobiloperatörernas kunder, som Text- To-Speech (TTS), Vikings nya tjänst åt Vodafone, är ett exempel på en ny intäktsgenerator för mobiloperatörer. Tjänsten gör det möjligt för alla som har en vanlig fastnätstelefon att ta emot textmeddelanden - SMS - från Vodafones mobilkunder. Mottagaren får SMS:et uppläst i luren. Investeringen för mobiloperatören är låg eftersom affärsmodellen baseras på en delning av intäkterna. 4 VIKING TELECOM 2003

5 En relativt ny företeelse av negativ karaktär för mobiloperatörer är att det går att köpa en kod på Internet för att låsa upp operatörsbundna telefoner. Detta drabbar framför allt mobiloperatörer som agerar på nya marknader. Viking har utvecklat en ny typ av operatörslås, som minskar risken att förlora kunder och intäkter. En pilotleverans och utvärdering om cirka mobiltelefoner med detta operatörslås sker under första kvartalet Elmätare En ny marknad har skapats genom lagstiftning. Bakgrunden är ett EU-direktiv för att avreglera elmarknaden. Riksdagen fattade i juni 2003 ett beslut som fastslår att samtliga elmätare i Sverige ska avläsas månadsvis. Målsättningen är att månadsvis mätning kommer att leda till en effektivare och miljövänligare elmarknad samt att preliminärdebiteringen av el slutgiltigt kan upphöra. Detta innebär att drygt fem miljoner elmätare i Sverige kommer att behöva fjärravläsas senast den 1 juli Viking har, tillsammans med ett antal potentiella samarbetspartners, under hösten 2003 startat ett utvecklingsarbete med att ta fram en ny lösning för fjärravläsning av elmätare. Fjärravläsningen sker med hjälp av den SMS-teknologi för det fasta telenätet som Viking utvecklat de senaste åren. Den stora fördelen med denna lösning jämfört med konkurrerande fjärravläsningsmetoder är den låga terminaloch trafikkostnaden i kombination med att tekniken är avståndsoberoende genom nyttjandet av den befintliga infrastrukturen för fasttelefoni. Systemet planeras att lanseras under våren Viking Microwave När Viking Microwave för tre år sedan startade utvecklingen av högkapacitetslänkar, avsedda i första hand för utbyggnaden av den tredje generationens mobilnät, såg marknaden helt annorlunda ut än idag. Dagens utbyggnadstakt karaktäriseras mer av mottot så lite som möjligt så sent som möjligt - utan att för den skull riskera licensen. Detta har helt klart påverkat Viking Microwaves affärsmöjligheter och resultatet hittills har varit negativt. Den marknad som bolaget primärt har bearbetat under verksamhetsåret är nät ägda av privata företag, kommuner, högskolor, sjukhus etc. Det med AxxessIT ASA samägda utvecklingsbolaget Hylink har under slutet av året avvecklats. Produktportföljen kommer under 2004 att kompletteras med några nya frekvenser för att bli mer attraktiv. För att uppnå lönsamhet inom verksamhetsområdet krävs en betydande volymökning. Samarbete och allianser med andra aktörer inom segmentet är därför nödvändigt. Tvist Skiljedomen mellan Viking och en fransk före detta kund meddelades den 10 oktober Kunden har ifrågasatt dess giltighet inför såväl franska som svenska domstolar. Frågan torde nu vara definitivt avgjord i och med att såväl Hovrätten i Paris, i juni 2003, som Hovrätten för Västra Sverige, genom dom den 29 december 2003, har avfärdat kundens påstående om ogiltighet. Skiljedomen är alltså giltig. Framtiden Den utveckling som bedrivits inom bolagets SMSserverteknologi de senaste åren ger nu bolaget möjligheter, att på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, erbjuda nya tjänster, vilket innebär att risken kan spridas på flera olika marknadssegment. Under det sista kvartalet 2003 togs flera nya order inom områden som bearbetats aktivt under lång tid. Nästa naturliga fas borde vara att fastnätstelefonikunderna införskaffar nya telefoner och terminaler med SMSfunktionalitet, vilket ger dem möjlighet att även skicka SMS från fasttelefoninätet. Med den teknologi och kunskap som bolaget innehar samt den förändrade affärsmodellen är möjligheterna till en volymökning inom detta område goda. För affärsområde Microwave är den stora utmaningen att finna en samarbetspartner för att skapa större volymer. Det nya kvalitetsprogram som infördes förra året har börjat ge positivt resultat och kvalitetskostnaderna minskar. Med en telekommarknad som påvisat viss återhämtning, en betydligt lägre omkostnadsnivå, ett väl fungerande kvalitetsprogram och en ny lagstiftad marknad ser jag fram emot 2004 med spänning, även om det fortfarande finns problem som måste lösas. Göteborg den 6 februari 2004 Rickard von Horn Verkställande Direktör VIKING TELECOM

6 Verksamhetsöversikt Viking Telecom utvecklar och marknadsför produkter och system för access till dagens och framtidens kommunikationsnät. Vikings affärsområden är Telecom och Microwave. Affärsområde Telecom Inom affärsområde Telecom utvecklar och marknadsför Viking produkter och system som möjliggör och effektiviserar leverans av befintliga och nya tjänster i de fasta och mobila näten. Produkterna syftar till att skapa en ökad användning av operatörens nät, vilket genererar intäkter för såväl operatören som Viking. Det centrala inom affärsområde Telecom är den serverteknologi - FMG (Fixed Messaging Gateway) - som Viking har utvecklat. FMG är ett flexibelt nav som knyter ihop SMS i de fasta och de mobila näten. FMG-plattformen består av en mängd olika moduler som enkelt kan kombineras i olika konfigurationer för att möta olika kundbehov. Nya moduler utvecklas vid behov för att möta krav från nya kunder. En lösning för en fastnätsoperatör består av flera moduler, till exempel en modul som erbjuder kommunikation mot fastnätsterminaler, en modul som erbjuder e-post, en som översätter textmeddelanden till talmeddelanden, samt en som erbjuder faktureringsunderlag. De senaste årens utveckling av FMG till en modulär plattform ger Viking möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda nya tjänster. För Viking är detta en fördel, då risken sprids på flera olika applikationsområden. När det skapas nya marknader kan Vikings teknologi enkelt anpassas för nya tillämpningar. Primärt är målgrupperna för affärsområdet mobiloperatörer, fastnätsoperatörer och elnätsoperatörer. Affärsområde Microwave Affärsområde Microwave utvecklar och marknadsför accesslösningar för bredbandsoperatörer och nätägare genom att erbjuda mikrovågslänkar och andra accessprodukter för höghastighetskommunikation. Strategin är att utveckla och marknadsföra radio- och fiberbaserade accessprodukter. I företagets produktportfölj finns idag en egenutvecklad högkapacitetlänk vilken kompletteras med fiberprodukter och lågkapacitetslänkar från två av bolagets samarbetspartners. Målgruppen är primärt ägare och operatörer av privata nät för datakommunikation. 6 VIKING TELECOM 2003

7 Vikings serverplattform FMG består av en mängd olika moduler som enkelt kan kombineras i olika konfigurationer för att möta olika kundbehov. VIKING TELECOM

8 Fastnäts- och mobiloperatörer Fastnätsoperatörerna har under de senaste åren fått se sina intäkter vika till förmån för mobiloperatörerna. Allt fler fastnätsoperatörer lanserar därför nya tjänster för att behålla kunderna och generera nya intäkter. Mobiloperatörer världen över terminerar i år cirka 300 miljarder SMS-meddelanden. Viking kan nu erbjuda dem en lösning för att erhålla ytterligare drygt en miljard nya termineringspunkter, nämligen alla fastnätstelefoner. Mobiloperatörer över hela världen arbetar aktivt med att förädla SMS-tjänsten och öka intjäningsförmågan för denna globala succé. Genom att erbjuda samma typ av meddelandetjänster som mobiloperatörer har varit framgångsrika med kan fastnätsoperatörerna generera nya intäkter. Många fastnätsoperatörer kan idag distribuera SMS i sina nät. De har dock inte varit särskilt framgångsrika i sina lanseringar. Enligt Vikings bedömning på grund av bristande marknadsföring och aktivitet i lanseringen. Undantaget är PCCW, det gamla televerket i Hong Kong. De lanserade SMStjänster för fasttelefoni sommaren 2003 och har till och med årsskiftet levererat cirka en halv miljon terminaler. (Källa IDT). Marknad Sverige är en förhållandevis liten SMS-marknad. Under 2002 sändes i Sverige totalt 1,3 miljarder SMS. (15 skickade SMS per mobil och månad). På en marknad som England så skickas det 12 gånger fler SMS än i Sverige. Även mindre marknader som Norge har idag en SMS-volym som vida överskrider den svenska (57 per mobil och månad). (Källa: PTS Svensk Telemarknad, 2002). I Sverige utgör SMS-trafiken mellan åtta och tolv procent av mobiloperatörernas totala intäkter från mobila teletjänster. Situationen är likartad på andra marknader. Serversystem Många fastnätsoperatörer i Västeuropa och några i Asien har redan implementerat eller har pågående projekt för att lansera SMS-tjänster för fasttelefoni. Nya projekt initieras främst på tillväxtmarknader i Sydostasien, Syd- och Latinamerika. På dessa marknader finns även ett behov av att distribuera e-post till den del av populationen som inte har tillgång till PC, vilket Vikings system klarar av att hantera. Terminaler Marknaden för SMS-telefoner utvecklas i positiv riktning. På Hong Kong Electronic Fair i oktober 2003 fanns det ett 50-tal tillverkare som erbjöd en mängd olika telefoner med SMSfunktionalitet. Vikings uppfattning är att en stor del av fastnätstelefoner i framtiden kommer att innehålla teknik för att sända och ta emot SMS. Fastnäts-SMS är beroende av att det finns ett stort utbud av SMStelefoner. Att nå en stor penetration tar dock tid. Av den anledningen är TTS-funktionen viktig. Med TTS kan operatörens kunder omedelbart börja skicka SMS även till fastnätstelefoner. Text To Speech - TTS Fastnäts-SMS är beroende av att det finns ett stort utbud av SMS-telefoner. Att nå en tillräckligt stor penetration tar relativt lång tid och av den anledningen är TTS-funktionen viktig. Med TTS kan operatörens kunder omedelbart börja skicka SMS till fastnätstelefoner och nå alla mottagare. Operatören får igång faktureringen för trafiken omdelbart. Statistik från Tyskland och Italien, där TTS-tekniken används, visar att man kan förvänta sig att 1-2 procent av den totala mobila SMS-trafiken i landet termineras i fastnätet. Med ett snittpris på en krona per SMS innebär det att marknaden i Sverige för närvarande är värd 13 till 26 miljoner kronor årligen. 8 VIKING TELECOM 2003

9 Viking erbjuder även marknaden SMS-terminaler/telefoner med ett komplett tangentbord som gör det enkelt att skriva meddelanden. Det går dessutom att ansluta upp till tio av Vikings SMS-terminaler på en telefonlinje, alla med var sitt unikt telefonnummer. Den SMS-terminal som Viking utvecklat innehåller en unik mjukvara, VMM Viking Messaging Module. Marknadsaktiviteter pågår för att erbjuda andra tillverkare VMM genom ett licensieringsförfarande. TTS - Text-To-Speech -applikationen i Vikings serverplattform möjliggör för mobiloperatörernas kunder att skicka SMS till alla fastnätstelefoner. Vikings TTS-system ringer upp fastnätsabonnenten som får SMS-meddelandet uppläst som ett röstmeddelande i luren. Viking tar totalansvar för drift och underhåll av denna tjänst. Idag driver Viking TTS-tjänsten åt Vodafone i Sverige. Alla SMS som Vodafones kunder adresserar TTS gör det möjligt att från en mobiltelefon skicka SMS även till vanliga fastnätstelefoner. Mottagaren får SMS-meddelandet uppläst i luren. Även mobiloperatörerna har möjlighet att expandera SMSaffären till att innefatta terminering av SMS till alla befintliga fastnätstelefoner. I ett land som Sverige innebär detta att en mobiloperatör får cirka fem miljoner nya adresser att skicka SMS till. Vikings erbjudande Viking Telecom har ett komplett erbjudande för SMS-trafik mellan och inom det mobila och fasta telenätet, antingen med egna produkter eller i partnerskap med Comverse Inc. som återförsäljer Vikings serverprogramvara på vissa marknader. Vikings serverplattform, FMG, består av ett tiotal moduler som kan kombineras i olika konfigurationer för att möta kundernas skiftande behov. En installation hos en fastnätsoperatör består av moduler med olika funktioner, såsom kommunikation mellan mobiltelefoner och fastnätsterminaler, konvertering av SMS-meddelande till röstmeddelande och e-post till SMS-kommunikation. till fastnätet skickas via Vikings system. Konkurrenter Det finns en mängd leverantörer av terminaler som har SMSstöd. Philips, Alcatel, Siemens och Topcom är några av de mer kända varumärkena. Ett antal leverantörer i Asien har börjat leverera terminaler med SMS-stöd. Trots att dessa är konkurrenter till Vikings terminaler så är det en fördel för Viking att flera tillverkare av telefoner lanserar SMSfunktionalitet. Ett stort utbud av terminaler med SMS-stöd är en förutsättning för att lanseringar skall uppnå en hög marknadspenetration. Viking använder sig av tredjepartsleverantörer av TTSprogramvaran, det vill säga den del som genererar själva ljudet. Övrig programvara är egenutvecklad och har gränssnitt mot det mobila och det fasta nätet samt övrig funktionalitet som krävs av operatörerna. Antalet leverantörer som erbjuder denna typ av kompletta lösningar är betydligt färre. I dagsläget finns det, förutom Viking, sex globala konkurrenter aktiva inom segmentet, som kan presentera likvärdiga funktioner. Dessa är Materna, Urmet, ZTE, Alcatel, T-Nova och Logica CMG. VIKING TELECOM

10 Elnätsoperatörer I Sverige finns idag cirka fem miljoner elmätare, vilka på grund av ny lagstiftning kommer att behöva utrustas med möjligheten att avläsas månadsvis. För elnätägarna innebär detta betydande investeringar. Viking Telecom har, tillsammans med potentiella samarbetspartners inom elbranschen, tagit fram en lösning som baseras på den befintliga telenätsinfrastrukturen och SMS i fasta telenätet. Marknad De närmaste fem åren kommer 260 elbolag att installera ungefär fem miljoner nya elmätare till en kostnad av cirka tolv miljarder kronor. Några av de större nätägarna i Sverige exempelvis Vattenfall och Sydkraft, har redan startat utvärdering av olika teknologier för att starta implementering under Genom att utnyttja Viking Telecoms serverlösning kan elnätägare få mätvärden levererade via SMS i det befintliga fasta nätet. Nätagaren slipper därmed stora investeringar i ny infrastruktur. I Sverige har en förändring av lagstiftningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el legat till grund för hög aktivitet hos alla ägare av elnät. Lagstiftningen stipulerar att senast första juli 2009 ska alla elmätare kunna avläsas minst en gång per månad. Bakgrunden till den svenska lagstiftningen är ett EU-direktiv om avreglering av elmarknaden. För nätägaren innebär detta betydande investeringar i utrustning och datainsamlingssystem. Vikings erbjudande Systemet som Viking planerar att lansera våren 2004 baseras på den befintliga telenätsinfrastruktuen och SMS i fasta telenätet. Viking erbjuder ägarna av elnät färdiga mätvärden. Genom att använda sig av den mycket väl utbyggda och fungerande infrastrukturen i det fasta telenätet blir Vikings lösning oberoende av avstånd och antal abonnenter inom ett visst område. Nätägaren slipper därför att investera i en ny infrastruktur för att samla in mätvärden. Konkurrenter På marknaden finns flera leverantörer av system för datainsamling och leverans av mätvärden. Samtliga konkurrenter använder sig antingen av radioteknik eller av så kallad Power Line Communication det vill säga kommunikation över elnätet eller en kombination av dessa. Att samla in mätdata på detta sätt kräver avsevärda investeringar i någon form av infrastruktur. 10 VIKING TELECOM 2003

11 Bredbandsoperatörer Den globala marknaden för länkar är trots kraftig nedgång de senaste åren värd cirka 13 miljarder SEK. Den strukturomvandling som pågått i telekombranschen de senaste åren fortsätter och det medför att de stora leverantörerna fokuserar sina utvecklingsresurser på färre områden. Radiolänk används för att trådlöst förbinda två eller flera punkter, till exempel byggnader eller radiobasstationer, med tal- och datatrafik. Radiolänk är en viktig komponent i dagens mobilnät och utgör normalt cirka en femtedel av investeringen för själva nätet. Den används också utanför operatörssektorn av så kallade privata nätägare (Private Networks), som kommuner, företag och sjukhus. av de större leverantörernas erbjudande. Detta innebär en ökad möjlighet att nå en större marknad än vad som annars hade varit möjligt. Viking Microwave erbjuder en modern, tillförlitlig och lättproducerad länkplattform för trådlös högkapacitetskommunikation. Viking Microwave erbjuder dessa kunder en kostnadseffektiv produkt med hög kapacitet. För att skapa ett starkt erbjudande till kunden kompletteras sedan den egenutvecklade produktportföljen med produkter från underleverantörer. Radiolänk, som är en utvecklingsintensiv men relativt standardiserad produkt, lämpar sig väl att helt eller delvis läggas ut på entreprenad. Här äger Viking Microwave, som utvecklat, producerat och säljer en modern plattform för trådlös kommunikation, en värdefull tillgång. Viking Microwave har för avsikt att via OEM (Original Equipment Manufacturing) låta den egenutvecklade länkplattformen bli en del Viking Microwaves länkplattform är ett komplement till högkapacitetsmedier som till exempel optisk fiber. Plattformens fördelar är bland annat kort driftsättningstid och mobilitet vid eventuella omflyttningar, vilket gör det enkelt och billigt för bredbandsoperatören att anpassa sig till förändringar i efterfrågan av bandbredd. Marknad Den totala marknaden för mikrovågslänkar uppgick 2003 till 13 miljarder kronor. Det är något högre än under 2002, vilket i sin tur är en minskning med cirka 40% sedan Låga marginaler och konsolidering har präglat marknaden under 2003, detta förväntas fortsätta även under (Källa: CIBC). Marknadssegmentet Private Networks bedöms vara mindre än 50% av den totala marknaden där Europa idag utgör cirka 40% av världsmarknaden. Detta ger en marknadsstorlek för mikrovågslänk i Europa på cirka 2,2 miljarder SEK, som Viking Microwave kan adressera. De marknader som växer snabbast idag är Östeuropa, Ryssland och Kina. VIKING TELECOM

12 Mikrovågslänkarna (PDH och SDH) gör det möjligt att skicka information via radiovågor med mycket hög frekvens. De olika typerna av mikrovågslänkar kompletterar varandra och erbjuder kunderna ett stort antal lösningar vad gäller funktion och kapacitet. PDH-länken används vid behov av lägre kapacitet och SDH-länken vid behov av högre kapacitet. Vikings erbjudande Viking Microwave erbjuder en modern, tillförlitlig och lättproducerad plattform för trådlös högkapacitetskommunikation. Den primära målgruppen är bredbandsoperatörer. Viking Microwaves länkplattform är ett komplement till högkapacitetsmedier som till exempel optisk fiber. Plattformen erbjuder fördelar såsom kort driftsättningstid och mobilitet vid eventuella omflyttningar bland användarna av systemet. Detta gör det i sin tur enkelt och billigt för bredbandsoperatören att anpassa sig till förändringar i efterfrågan av bandbredd. Viking Microwaves produkter finns idag i drift i Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge och Sverige. Bland slutkunderna finns bland annat kommuner, företag och sjukhus. Genom att anpassa den egenutvecklade länkplattformen till andra leverantörers system kan Viking Microwave via OEM erbjuda snabbare utveckling, industrialisering och produktion av denna typ av produkter. Därigenom får OEM-kunderna en kortare utvecklingstid, lägre kostnad och minskad kapitalbindning. Viking Microwave marknadsför även ett antal fiberprodukter med olika funktioner som används i fiber- eller radionät. Produkterna ger Viking Microwaves kunder ett stort antal möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt använda näten till de tjänster de har behov av. Konkurrenter Konkurrensen inom branschen är hård och viss utslagning har skett. Teleoperatörena köper mer och mer på pris och eftersom produkterna har standardiserats leder det till stark prispress. Private Network-segmentet är mindre priskänsligt och Viking Microwaves produkter har vid ett antal upphandlingar i Europa stått sig mycket väl i konkurrensen. Pris Ericsson Allgon Microwave Viking Microwave Mellankapacitet (PDH) Alcatel Ericsson, Nera Ceragon Viking Microwave Högkapacitet (SDH) Kapacitet Viking Microwaves produkter erbjuder bra pris/prestandaförhållande och har vid ett antal upphandlingar i Europa stått sig mycket väl i konkurrensen. 12 VIKING TELECOM 2003

13 Kvalitet Interna felkostnader Kvalitetsarbetet under året har gett goda resultat då kostnader för bristande kvalitet och kundreklamationer minskats. Nuläge Mål Externa felkostnader Kontrollkostnader Förebyggande kostnader Det krävs dock fortsatt hårt arbete med kvalitetssäkrande åtgärder och ständiga förbättringar. Detta för att ytterligare öka kvalitén och undvika de kvalitetsproblem som tidigare drabbat och belastat bolaget med höga kostnader som följd. Kvalitetsbristkostnader Då Viking under tidigare år haft höga kostnader på grund av bristande kvalitet, har uppföljning av kvalitetskostnader förbättrats. I första skedet har fokus riktats mot att följa upp externa och interna felkostnader. Externa felkostnader avser kostnader som uppkommer efter leverans till kund och interna felkostnader avser brister och fel i inköpta varor, kassationer i produktion, omarbete av enheter etcetera. För att kunna utvärdera den totala kvalitetskostnaden följs kontrollkostnader och förebyggande kostnader upp. Kvalitetssäkrad tillverkning För att erhålla positiv effekt på den totala kvalitetskostnaden skall satsningar göras i tidigare skeden av projekten, då kvalitetsbristkostnader inte alltid är grundade på misstag i sammansättningen i fabriken. Det gäller att grundlägga kvalitén redan i konstruktionsstadiet och produktionsplaneringen. I nya projekt kommer mer vikt att läggas på att utföra riskanalyser, kvalificeringar och tester tidigt i projekten. Projektmodell BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 Marknadskrav/Förfrågan För- Utredning/Planering Implementering Överlämning Slutrapport studie Utvärdering KP1 Systemdesign KP2 Konstruktion delsystem KP3 Funktionskonstruktion KP4 Detaljkonstruktion KP5 Funktionsverifiering BP0 BP0 KP1 Fast Alternativ Kontrollpunkt/ beslutspunkt beslutspunkt Genomgång KP6 Systemverifiering KP7 Produktionsförberedelse Serieproduktion KP8 KP9 Projektmodellen skall fungera som stöd till ökad kvalitet och projektstyrning av nya produkter och beskriver grovt vilka aktiviteter som skall utföras och vilken utdata arbetet kan resultera i. Modellen är inget regelverk - den skall tjäna som ett stöd för hela organisationen. Interna Intressenter i bolagets projekt utgörs främst av sponsor, projektledare och projektmedlemmar (arbetsgrupp). Eftersom arbetsuppgifter och roller skiljer sig för intressenterna, är modellen delad i tre perspektiv: Affärsmässigt perspektiv, Projektledning och Utveckling/Konstruktion. För att mäta progressivitet och underlätta beslutsfattande på rätt nivå används granskningar, kontroll- och beslutspunkter. VIKING TELECOM

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Delårsrapport januari mars 213 Phonera AB (publ.) Q1 UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Januari mars 213 Nettoomsättningen uppgår till 99,2 (99,5) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer