Årsredovisning 2003 Viking Telecom AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003 Viking Telecom AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2003 Viking Telecom AB VIKING TELECOM

2 Detta är Viking Telecom Viking Telecoms affärsidé är att hjälpa nätoperatörer att öka trafiken i deras nät genom att utveckla och marknadsföra produkter och system som ger access till nät och tjänster. Målet är att erbjuda bolagets kunder högre nyttjandegrad av deras infrastruktur genom att tillhandahålla accessprodukter som genererar mer trafik i deras nät. Vikings konkurrenskraft är baserad på förmågan att snabbt gå från idé till leverans. Affärsområde Telecom utvecklar och marknadsför produkter och system som möjliggör och effektiviserar leverans av befintliga och nya tjänster mellan både fasttelefoni- och mobiltelefoniabonnenter. Affärsområde Microwave utvecklar och marknadsför access- och nätlösningar för nästa generations accessnät genom att erbjuda mikrovågslänkar och andra accessprodukter för höghastighetskommunikation. Bolaget grundades 1988 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. Huvudkontoret finns i Göteborg och dotterbolag i Stockholm och Hong Kong. Innehåll Viktiga händelser under det gångna året... 3 VD har ordet... 4 Verksamhetsöversikt... 6 Fastnäts- och mobiloperatörer... 8 Elnätsoperatörer Bredbandsoperatörer Kvalitet Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Aktieutveckling och ägarstruktur Ledning Styrelse Definitioner Historik Essenpe Communications AB importerar faxswitchar som marknadsförs till kunder som Telia och Telenor. Byter namn till Viking Telecom AB. Startar egen utvecklingsavdelning. Utvecklar första analoga routern för rösttelefoni på uppdrag av Tele2. Kontrakt signeras och leveranser startar. Marknaden för routers för rösttelefoni exploderar i Europa, på grund av avregleringen av telemarknaden. Routerföretaget Telware Electronics AB förvärvas. Kinnevik BV går in som delägare. Vid årsskiftet har över en miljon routers för rösttelefoni levererats. InfoTech Systems AB förvärvas (idag Viking Microwave AB). Introduktion på Stockholmsbörsens O-lista. Vidareutvecklar routers för rösttelefoni för införande av mervärdestjänster. HyLink ett samägt produktutvecklingsbolag med norska AxxessIT ASA startas. Det nya bolaget skall utveckla en produktportfölj av mikrovågslänkar för trådlös bredbandsaccess i fasta kommunikationsnät. Viking Telecom Comunicações Lda samt CIDCO Europe AB förvärvas VIKING TELECOM 2003

3 Viktiga händelser under det gångna året Omstrukturering av verksamheten och reducering av personalen med 24 personer samt två kostnadsreduktionsprogram genomförs. Affärsmodellen förändras och fokuseras mer på systemförsäljning. Rickard von Horn tillträder som ny VD. Viking Telecom döms att betala skadestånd i Frankrike, domen överklagas. Kontrakt tecknas med Vodafone Sverige avseende leverans av SMS till fasta nätet. Viking Microwave tecknar ramavtal med Teracom. Leverans av system och terminaler för SMS i det fasta nätet till teleoperatörer i Thailand. Fler order på terminaler för SMS i det fasta telenätet från både nya och gamla kunder. Året som gick i siffror Siffror i MSEK om inte annat anges Koncernen förändring Orderstock 14,4 69,0 54,6 Nettoomsättning 80,3 215,1 134,8 Rörelseresultat -77,9 104,6 26,7 Resultat före skatt -77,7 95,2 17,5 Resultat per aktie efter utspädning, kr -4,15 4,56 0,41 Produktutvecklingskostnad 19,7 22,8 12,3 Räntabilitet på eget kapital, % -85,1 49,5-35,6 Antal anställda 31/ Affärsområde Telecom Nettoomsättning 67,5 199,6 546,5 383,5 Rörelseresultat -52,2 90,0 54,2 24,5 Produktutvecklingskostnad 13,6 15,5 27,0 22,0 Antal anställda 31/ Affärsområde Microwave Nettoomsättning 12,8 15,5 9,3 6,4 Rörelseresultat -25,7-14,5-23,7-15,6 Produktutvecklingskostnad 6,1 7,3 15,0 6,4 Antal anställda 31/ Marknadsföring av mobila tjänster i det fasta telenätet startas. SMSit, en SMS-terminal med tillhörande serverplattform, lanseras. Leveranser av SMSit och tillhörande serverplattform i både Europa och Filippinerna. Mikrovågslänken Link155, avsedd för UMTS-nät, lanseras och genombrottsorder erhålls. Omstrukturering av verksamheten och reducering av personalen med 29 personer. Vidareutveckling av SMS i det fasta nätet. FMG (Fixed Messaging Gateway) erbjuder de största kunderna den systemlösning som krävs för att utnyttja befintlig infrastruktur. SMSit Phone, en vidareutveckling av SMSit, breddar Vikings terminalerbjudande. Partnerskap med globala huvudleverantörer av SMS till mobila operatörer. Partners är Comverse, Logica CMG, Ericsson EDB och Materna. Certifiering och produktionsstart av mikrovågslänken Link155REG genomförs. Produktportföljen kompletteras med PDH-länken Link36/50IP genom att teckna återförsäljaravtal med en marknadsledande leverantör av PDH-länk VIKING TELECOM

4 VD har ordet Telekommarknaden har under större delen av 2003 visat på fortsatt svag utveckling och låg investeringsvilja från teleoperatörerna. Under årets fjärde kvartal har en stabilisering till det bättre kunnat skönjas och nya order har tagits på flera nya marknader. Rickard von Horn, VD Viking Telecom AB För Viking Telecom blev 2003 ett nytt förlustår. Efterfrågan på koncernens produkter var svag, samtidigt som telekommarknaden i största allmänhet karaktäriserades av låg investeringsvilja. De kvalitetsproblem som Viking fick med leverenser till Tele2 under 2002 påverkade försäljningen negativt även under Utvecklingsarbetet med Viking Microwaves produktportfölj har drabbats av förseningar med påföljande intäktsbortfall. Verksamheten under året har därför till stor del präglats av analys och kritisk granskning av affärsmodellen. Samtliga utvecklingsprojekt har ifrågasatts och som en konsekvens har samarbetet med AxxessIT i det samägda utvecklingsbolaget Hylink upphört vid årsskiftet. Viking har övertagit de immateriella rättigheterna som avser bolagets primära produktutbud inom mikrovågsteknologin. Verksamheten i Hylink och avvecklingen har belastat resultatet med 10,7 MKr. Vidare har affärsmodellen förändrats, vilket innebär att bolaget ej kommer att bedriva egen hårdvaruutveckling i samma omfattning som tidigare, samtidigt som mer fokus läggs på utveckling och försäljning av system. Dessa åtgärder har inneburit att antalet anställda minskat med 24 personer under året och att kostnaderna reducerats med 13,3 Mkr. Eftersom marknadsförutsättningarna för Viking Telecoms verksamhet väsentligen har förändrats inom ett flertal områden de senaste åren beskrivs här de trender och förändringar av de marknader som bolaget adresserar. Router Ur ett Viking Telecom-perspektiv är avregleringen av telekommarknaden mer eller mindre över. Förvalsreformen fungerar hyfsat i Europa och därför är bolagets traditionella routeraffär i kontraktion. Routerverksamheten kommer att leva vidare med två inriktningar. Viking kommer att fortsätta sälja befintliga terminaler och system till fasttelefonioperatörer. Dessutom kommer bolaget att licensiera ut delar av teknologin för terminaler och routers till andra terminaltillverkare med avsikt att på så sätt försöka accelerera utvecklingen och mångfalden av terminaler med mer funktionalitet. Fasttelefoni En klart tydlig trend är att tillväxten inom fasttelefoni är mycket låg. På vissa håll till och med minskar antalet abonnenter till förmån för mobiloperatörer och IP-telefoni. De traditionella fasttelefonioperatörerna försöker nu skapa nya tjänster för att behålla sina kunder. SMS-tjänster i fasta nätet är ett område där utvecklingen gått framåt under PCCW, den dominerande fastnätsoperatören i Hong Kong, lanserade i juli 2003 en tjänst baserad på denna typ av teknologi. Fram till årsskiftet har de levererat mer än en halv miljon nya SMS-terminaler till sina kunder. Viking har under hösten framgångsrikt sålt och installerat SMS-system och terminaler till operatörer i Thailand. Lansering kommer att ske under första kvartalet Mobiltelefoni Mobiloperatörernas abonnenttillväxt i Västeuropa avmattas och därför accentueras behovet av mobila teletjänster som skapar nya intäkter för mobiloperatörerna. Nya erbjudande till mobiloperatörernas kunder, som Text- To-Speech (TTS), Vikings nya tjänst åt Vodafone, är ett exempel på en ny intäktsgenerator för mobiloperatörer. Tjänsten gör det möjligt för alla som har en vanlig fastnätstelefon att ta emot textmeddelanden - SMS - från Vodafones mobilkunder. Mottagaren får SMS:et uppläst i luren. Investeringen för mobiloperatören är låg eftersom affärsmodellen baseras på en delning av intäkterna. 4 VIKING TELECOM 2003

5 En relativt ny företeelse av negativ karaktär för mobiloperatörer är att det går att köpa en kod på Internet för att låsa upp operatörsbundna telefoner. Detta drabbar framför allt mobiloperatörer som agerar på nya marknader. Viking har utvecklat en ny typ av operatörslås, som minskar risken att förlora kunder och intäkter. En pilotleverans och utvärdering om cirka mobiltelefoner med detta operatörslås sker under första kvartalet Elmätare En ny marknad har skapats genom lagstiftning. Bakgrunden är ett EU-direktiv för att avreglera elmarknaden. Riksdagen fattade i juni 2003 ett beslut som fastslår att samtliga elmätare i Sverige ska avläsas månadsvis. Målsättningen är att månadsvis mätning kommer att leda till en effektivare och miljövänligare elmarknad samt att preliminärdebiteringen av el slutgiltigt kan upphöra. Detta innebär att drygt fem miljoner elmätare i Sverige kommer att behöva fjärravläsas senast den 1 juli Viking har, tillsammans med ett antal potentiella samarbetspartners, under hösten 2003 startat ett utvecklingsarbete med att ta fram en ny lösning för fjärravläsning av elmätare. Fjärravläsningen sker med hjälp av den SMS-teknologi för det fasta telenätet som Viking utvecklat de senaste åren. Den stora fördelen med denna lösning jämfört med konkurrerande fjärravläsningsmetoder är den låga terminaloch trafikkostnaden i kombination med att tekniken är avståndsoberoende genom nyttjandet av den befintliga infrastrukturen för fasttelefoni. Systemet planeras att lanseras under våren Viking Microwave När Viking Microwave för tre år sedan startade utvecklingen av högkapacitetslänkar, avsedda i första hand för utbyggnaden av den tredje generationens mobilnät, såg marknaden helt annorlunda ut än idag. Dagens utbyggnadstakt karaktäriseras mer av mottot så lite som möjligt så sent som möjligt - utan att för den skull riskera licensen. Detta har helt klart påverkat Viking Microwaves affärsmöjligheter och resultatet hittills har varit negativt. Den marknad som bolaget primärt har bearbetat under verksamhetsåret är nät ägda av privata företag, kommuner, högskolor, sjukhus etc. Det med AxxessIT ASA samägda utvecklingsbolaget Hylink har under slutet av året avvecklats. Produktportföljen kommer under 2004 att kompletteras med några nya frekvenser för att bli mer attraktiv. För att uppnå lönsamhet inom verksamhetsområdet krävs en betydande volymökning. Samarbete och allianser med andra aktörer inom segmentet är därför nödvändigt. Tvist Skiljedomen mellan Viking och en fransk före detta kund meddelades den 10 oktober Kunden har ifrågasatt dess giltighet inför såväl franska som svenska domstolar. Frågan torde nu vara definitivt avgjord i och med att såväl Hovrätten i Paris, i juni 2003, som Hovrätten för Västra Sverige, genom dom den 29 december 2003, har avfärdat kundens påstående om ogiltighet. Skiljedomen är alltså giltig. Framtiden Den utveckling som bedrivits inom bolagets SMSserverteknologi de senaste åren ger nu bolaget möjligheter, att på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, erbjuda nya tjänster, vilket innebär att risken kan spridas på flera olika marknadssegment. Under det sista kvartalet 2003 togs flera nya order inom områden som bearbetats aktivt under lång tid. Nästa naturliga fas borde vara att fastnätstelefonikunderna införskaffar nya telefoner och terminaler med SMSfunktionalitet, vilket ger dem möjlighet att även skicka SMS från fasttelefoninätet. Med den teknologi och kunskap som bolaget innehar samt den förändrade affärsmodellen är möjligheterna till en volymökning inom detta område goda. För affärsområde Microwave är den stora utmaningen att finna en samarbetspartner för att skapa större volymer. Det nya kvalitetsprogram som infördes förra året har börjat ge positivt resultat och kvalitetskostnaderna minskar. Med en telekommarknad som påvisat viss återhämtning, en betydligt lägre omkostnadsnivå, ett väl fungerande kvalitetsprogram och en ny lagstiftad marknad ser jag fram emot 2004 med spänning, även om det fortfarande finns problem som måste lösas. Göteborg den 6 februari 2004 Rickard von Horn Verkställande Direktör VIKING TELECOM

6 Verksamhetsöversikt Viking Telecom utvecklar och marknadsför produkter och system för access till dagens och framtidens kommunikationsnät. Vikings affärsområden är Telecom och Microwave. Affärsområde Telecom Inom affärsområde Telecom utvecklar och marknadsför Viking produkter och system som möjliggör och effektiviserar leverans av befintliga och nya tjänster i de fasta och mobila näten. Produkterna syftar till att skapa en ökad användning av operatörens nät, vilket genererar intäkter för såväl operatören som Viking. Det centrala inom affärsområde Telecom är den serverteknologi - FMG (Fixed Messaging Gateway) - som Viking har utvecklat. FMG är ett flexibelt nav som knyter ihop SMS i de fasta och de mobila näten. FMG-plattformen består av en mängd olika moduler som enkelt kan kombineras i olika konfigurationer för att möta olika kundbehov. Nya moduler utvecklas vid behov för att möta krav från nya kunder. En lösning för en fastnätsoperatör består av flera moduler, till exempel en modul som erbjuder kommunikation mot fastnätsterminaler, en modul som erbjuder e-post, en som översätter textmeddelanden till talmeddelanden, samt en som erbjuder faktureringsunderlag. De senaste årens utveckling av FMG till en modulär plattform ger Viking möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda nya tjänster. För Viking är detta en fördel, då risken sprids på flera olika applikationsområden. När det skapas nya marknader kan Vikings teknologi enkelt anpassas för nya tillämpningar. Primärt är målgrupperna för affärsområdet mobiloperatörer, fastnätsoperatörer och elnätsoperatörer. Affärsområde Microwave Affärsområde Microwave utvecklar och marknadsför accesslösningar för bredbandsoperatörer och nätägare genom att erbjuda mikrovågslänkar och andra accessprodukter för höghastighetskommunikation. Strategin är att utveckla och marknadsföra radio- och fiberbaserade accessprodukter. I företagets produktportfölj finns idag en egenutvecklad högkapacitetlänk vilken kompletteras med fiberprodukter och lågkapacitetslänkar från två av bolagets samarbetspartners. Målgruppen är primärt ägare och operatörer av privata nät för datakommunikation. 6 VIKING TELECOM 2003

7 Vikings serverplattform FMG består av en mängd olika moduler som enkelt kan kombineras i olika konfigurationer för att möta olika kundbehov. VIKING TELECOM

8 Fastnäts- och mobiloperatörer Fastnätsoperatörerna har under de senaste åren fått se sina intäkter vika till förmån för mobiloperatörerna. Allt fler fastnätsoperatörer lanserar därför nya tjänster för att behålla kunderna och generera nya intäkter. Mobiloperatörer världen över terminerar i år cirka 300 miljarder SMS-meddelanden. Viking kan nu erbjuda dem en lösning för att erhålla ytterligare drygt en miljard nya termineringspunkter, nämligen alla fastnätstelefoner. Mobiloperatörer över hela världen arbetar aktivt med att förädla SMS-tjänsten och öka intjäningsförmågan för denna globala succé. Genom att erbjuda samma typ av meddelandetjänster som mobiloperatörer har varit framgångsrika med kan fastnätsoperatörerna generera nya intäkter. Många fastnätsoperatörer kan idag distribuera SMS i sina nät. De har dock inte varit särskilt framgångsrika i sina lanseringar. Enligt Vikings bedömning på grund av bristande marknadsföring och aktivitet i lanseringen. Undantaget är PCCW, det gamla televerket i Hong Kong. De lanserade SMStjänster för fasttelefoni sommaren 2003 och har till och med årsskiftet levererat cirka en halv miljon terminaler. (Källa IDT). Marknad Sverige är en förhållandevis liten SMS-marknad. Under 2002 sändes i Sverige totalt 1,3 miljarder SMS. (15 skickade SMS per mobil och månad). På en marknad som England så skickas det 12 gånger fler SMS än i Sverige. Även mindre marknader som Norge har idag en SMS-volym som vida överskrider den svenska (57 per mobil och månad). (Källa: PTS Svensk Telemarknad, 2002). I Sverige utgör SMS-trafiken mellan åtta och tolv procent av mobiloperatörernas totala intäkter från mobila teletjänster. Situationen är likartad på andra marknader. Serversystem Många fastnätsoperatörer i Västeuropa och några i Asien har redan implementerat eller har pågående projekt för att lansera SMS-tjänster för fasttelefoni. Nya projekt initieras främst på tillväxtmarknader i Sydostasien, Syd- och Latinamerika. På dessa marknader finns även ett behov av att distribuera e-post till den del av populationen som inte har tillgång till PC, vilket Vikings system klarar av att hantera. Terminaler Marknaden för SMS-telefoner utvecklas i positiv riktning. På Hong Kong Electronic Fair i oktober 2003 fanns det ett 50-tal tillverkare som erbjöd en mängd olika telefoner med SMSfunktionalitet. Vikings uppfattning är att en stor del av fastnätstelefoner i framtiden kommer att innehålla teknik för att sända och ta emot SMS. Fastnäts-SMS är beroende av att det finns ett stort utbud av SMStelefoner. Att nå en stor penetration tar dock tid. Av den anledningen är TTS-funktionen viktig. Med TTS kan operatörens kunder omedelbart börja skicka SMS även till fastnätstelefoner. Text To Speech - TTS Fastnäts-SMS är beroende av att det finns ett stort utbud av SMS-telefoner. Att nå en tillräckligt stor penetration tar relativt lång tid och av den anledningen är TTS-funktionen viktig. Med TTS kan operatörens kunder omedelbart börja skicka SMS till fastnätstelefoner och nå alla mottagare. Operatören får igång faktureringen för trafiken omdelbart. Statistik från Tyskland och Italien, där TTS-tekniken används, visar att man kan förvänta sig att 1-2 procent av den totala mobila SMS-trafiken i landet termineras i fastnätet. Med ett snittpris på en krona per SMS innebär det att marknaden i Sverige för närvarande är värd 13 till 26 miljoner kronor årligen. 8 VIKING TELECOM 2003

9 Viking erbjuder även marknaden SMS-terminaler/telefoner med ett komplett tangentbord som gör det enkelt att skriva meddelanden. Det går dessutom att ansluta upp till tio av Vikings SMS-terminaler på en telefonlinje, alla med var sitt unikt telefonnummer. Den SMS-terminal som Viking utvecklat innehåller en unik mjukvara, VMM Viking Messaging Module. Marknadsaktiviteter pågår för att erbjuda andra tillverkare VMM genom ett licensieringsförfarande. TTS - Text-To-Speech -applikationen i Vikings serverplattform möjliggör för mobiloperatörernas kunder att skicka SMS till alla fastnätstelefoner. Vikings TTS-system ringer upp fastnätsabonnenten som får SMS-meddelandet uppläst som ett röstmeddelande i luren. Viking tar totalansvar för drift och underhåll av denna tjänst. Idag driver Viking TTS-tjänsten åt Vodafone i Sverige. Alla SMS som Vodafones kunder adresserar TTS gör det möjligt att från en mobiltelefon skicka SMS även till vanliga fastnätstelefoner. Mottagaren får SMS-meddelandet uppläst i luren. Även mobiloperatörerna har möjlighet att expandera SMSaffären till att innefatta terminering av SMS till alla befintliga fastnätstelefoner. I ett land som Sverige innebär detta att en mobiloperatör får cirka fem miljoner nya adresser att skicka SMS till. Vikings erbjudande Viking Telecom har ett komplett erbjudande för SMS-trafik mellan och inom det mobila och fasta telenätet, antingen med egna produkter eller i partnerskap med Comverse Inc. som återförsäljer Vikings serverprogramvara på vissa marknader. Vikings serverplattform, FMG, består av ett tiotal moduler som kan kombineras i olika konfigurationer för att möta kundernas skiftande behov. En installation hos en fastnätsoperatör består av moduler med olika funktioner, såsom kommunikation mellan mobiltelefoner och fastnätsterminaler, konvertering av SMS-meddelande till röstmeddelande och e-post till SMS-kommunikation. till fastnätet skickas via Vikings system. Konkurrenter Det finns en mängd leverantörer av terminaler som har SMSstöd. Philips, Alcatel, Siemens och Topcom är några av de mer kända varumärkena. Ett antal leverantörer i Asien har börjat leverera terminaler med SMS-stöd. Trots att dessa är konkurrenter till Vikings terminaler så är det en fördel för Viking att flera tillverkare av telefoner lanserar SMSfunktionalitet. Ett stort utbud av terminaler med SMS-stöd är en förutsättning för att lanseringar skall uppnå en hög marknadspenetration. Viking använder sig av tredjepartsleverantörer av TTSprogramvaran, det vill säga den del som genererar själva ljudet. Övrig programvara är egenutvecklad och har gränssnitt mot det mobila och det fasta nätet samt övrig funktionalitet som krävs av operatörerna. Antalet leverantörer som erbjuder denna typ av kompletta lösningar är betydligt färre. I dagsläget finns det, förutom Viking, sex globala konkurrenter aktiva inom segmentet, som kan presentera likvärdiga funktioner. Dessa är Materna, Urmet, ZTE, Alcatel, T-Nova och Logica CMG. VIKING TELECOM

10 Elnätsoperatörer I Sverige finns idag cirka fem miljoner elmätare, vilka på grund av ny lagstiftning kommer att behöva utrustas med möjligheten att avläsas månadsvis. För elnätägarna innebär detta betydande investeringar. Viking Telecom har, tillsammans med potentiella samarbetspartners inom elbranschen, tagit fram en lösning som baseras på den befintliga telenätsinfrastrukturen och SMS i fasta telenätet. Marknad De närmaste fem åren kommer 260 elbolag att installera ungefär fem miljoner nya elmätare till en kostnad av cirka tolv miljarder kronor. Några av de större nätägarna i Sverige exempelvis Vattenfall och Sydkraft, har redan startat utvärdering av olika teknologier för att starta implementering under Genom att utnyttja Viking Telecoms serverlösning kan elnätägare få mätvärden levererade via SMS i det befintliga fasta nätet. Nätagaren slipper därmed stora investeringar i ny infrastruktur. I Sverige har en förändring av lagstiftningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el legat till grund för hög aktivitet hos alla ägare av elnät. Lagstiftningen stipulerar att senast första juli 2009 ska alla elmätare kunna avläsas minst en gång per månad. Bakgrunden till den svenska lagstiftningen är ett EU-direktiv om avreglering av elmarknaden. För nätägaren innebär detta betydande investeringar i utrustning och datainsamlingssystem. Vikings erbjudande Systemet som Viking planerar att lansera våren 2004 baseras på den befintliga telenätsinfrastruktuen och SMS i fasta telenätet. Viking erbjuder ägarna av elnät färdiga mätvärden. Genom att använda sig av den mycket väl utbyggda och fungerande infrastrukturen i det fasta telenätet blir Vikings lösning oberoende av avstånd och antal abonnenter inom ett visst område. Nätägaren slipper därför att investera i en ny infrastruktur för att samla in mätvärden. Konkurrenter På marknaden finns flera leverantörer av system för datainsamling och leverans av mätvärden. Samtliga konkurrenter använder sig antingen av radioteknik eller av så kallad Power Line Communication det vill säga kommunikation över elnätet eller en kombination av dessa. Att samla in mätdata på detta sätt kräver avsevärda investeringar i någon form av infrastruktur. 10 VIKING TELECOM 2003

11 Bredbandsoperatörer Den globala marknaden för länkar är trots kraftig nedgång de senaste åren värd cirka 13 miljarder SEK. Den strukturomvandling som pågått i telekombranschen de senaste åren fortsätter och det medför att de stora leverantörerna fokuserar sina utvecklingsresurser på färre områden. Radiolänk används för att trådlöst förbinda två eller flera punkter, till exempel byggnader eller radiobasstationer, med tal- och datatrafik. Radiolänk är en viktig komponent i dagens mobilnät och utgör normalt cirka en femtedel av investeringen för själva nätet. Den används också utanför operatörssektorn av så kallade privata nätägare (Private Networks), som kommuner, företag och sjukhus. av de större leverantörernas erbjudande. Detta innebär en ökad möjlighet att nå en större marknad än vad som annars hade varit möjligt. Viking Microwave erbjuder en modern, tillförlitlig och lättproducerad länkplattform för trådlös högkapacitetskommunikation. Viking Microwave erbjuder dessa kunder en kostnadseffektiv produkt med hög kapacitet. För att skapa ett starkt erbjudande till kunden kompletteras sedan den egenutvecklade produktportföljen med produkter från underleverantörer. Radiolänk, som är en utvecklingsintensiv men relativt standardiserad produkt, lämpar sig väl att helt eller delvis läggas ut på entreprenad. Här äger Viking Microwave, som utvecklat, producerat och säljer en modern plattform för trådlös kommunikation, en värdefull tillgång. Viking Microwave har för avsikt att via OEM (Original Equipment Manufacturing) låta den egenutvecklade länkplattformen bli en del Viking Microwaves länkplattform är ett komplement till högkapacitetsmedier som till exempel optisk fiber. Plattformens fördelar är bland annat kort driftsättningstid och mobilitet vid eventuella omflyttningar, vilket gör det enkelt och billigt för bredbandsoperatören att anpassa sig till förändringar i efterfrågan av bandbredd. Marknad Den totala marknaden för mikrovågslänkar uppgick 2003 till 13 miljarder kronor. Det är något högre än under 2002, vilket i sin tur är en minskning med cirka 40% sedan Låga marginaler och konsolidering har präglat marknaden under 2003, detta förväntas fortsätta även under (Källa: CIBC). Marknadssegmentet Private Networks bedöms vara mindre än 50% av den totala marknaden där Europa idag utgör cirka 40% av världsmarknaden. Detta ger en marknadsstorlek för mikrovågslänk i Europa på cirka 2,2 miljarder SEK, som Viking Microwave kan adressera. De marknader som växer snabbast idag är Östeuropa, Ryssland och Kina. VIKING TELECOM

12 Mikrovågslänkarna (PDH och SDH) gör det möjligt att skicka information via radiovågor med mycket hög frekvens. De olika typerna av mikrovågslänkar kompletterar varandra och erbjuder kunderna ett stort antal lösningar vad gäller funktion och kapacitet. PDH-länken används vid behov av lägre kapacitet och SDH-länken vid behov av högre kapacitet. Vikings erbjudande Viking Microwave erbjuder en modern, tillförlitlig och lättproducerad plattform för trådlös högkapacitetskommunikation. Den primära målgruppen är bredbandsoperatörer. Viking Microwaves länkplattform är ett komplement till högkapacitetsmedier som till exempel optisk fiber. Plattformen erbjuder fördelar såsom kort driftsättningstid och mobilitet vid eventuella omflyttningar bland användarna av systemet. Detta gör det i sin tur enkelt och billigt för bredbandsoperatören att anpassa sig till förändringar i efterfrågan av bandbredd. Viking Microwaves produkter finns idag i drift i Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge och Sverige. Bland slutkunderna finns bland annat kommuner, företag och sjukhus. Genom att anpassa den egenutvecklade länkplattformen till andra leverantörers system kan Viking Microwave via OEM erbjuda snabbare utveckling, industrialisering och produktion av denna typ av produkter. Därigenom får OEM-kunderna en kortare utvecklingstid, lägre kostnad och minskad kapitalbindning. Viking Microwave marknadsför även ett antal fiberprodukter med olika funktioner som används i fiber- eller radionät. Produkterna ger Viking Microwaves kunder ett stort antal möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt använda näten till de tjänster de har behov av. Konkurrenter Konkurrensen inom branschen är hård och viss utslagning har skett. Teleoperatörena köper mer och mer på pris och eftersom produkterna har standardiserats leder det till stark prispress. Private Network-segmentet är mindre priskänsligt och Viking Microwaves produkter har vid ett antal upphandlingar i Europa stått sig mycket väl i konkurrensen. Pris Ericsson Allgon Microwave Viking Microwave Mellankapacitet (PDH) Alcatel Ericsson, Nera Ceragon Viking Microwave Högkapacitet (SDH) Kapacitet Viking Microwaves produkter erbjuder bra pris/prestandaförhållande och har vid ett antal upphandlingar i Europa stått sig mycket väl i konkurrensen. 12 VIKING TELECOM 2003

13 Kvalitet Interna felkostnader Kvalitetsarbetet under året har gett goda resultat då kostnader för bristande kvalitet och kundreklamationer minskats. Nuläge Mål Externa felkostnader Kontrollkostnader Förebyggande kostnader Det krävs dock fortsatt hårt arbete med kvalitetssäkrande åtgärder och ständiga förbättringar. Detta för att ytterligare öka kvalitén och undvika de kvalitetsproblem som tidigare drabbat och belastat bolaget med höga kostnader som följd. Kvalitetsbristkostnader Då Viking under tidigare år haft höga kostnader på grund av bristande kvalitet, har uppföljning av kvalitetskostnader förbättrats. I första skedet har fokus riktats mot att följa upp externa och interna felkostnader. Externa felkostnader avser kostnader som uppkommer efter leverans till kund och interna felkostnader avser brister och fel i inköpta varor, kassationer i produktion, omarbete av enheter etcetera. För att kunna utvärdera den totala kvalitetskostnaden följs kontrollkostnader och förebyggande kostnader upp. Kvalitetssäkrad tillverkning För att erhålla positiv effekt på den totala kvalitetskostnaden skall satsningar göras i tidigare skeden av projekten, då kvalitetsbristkostnader inte alltid är grundade på misstag i sammansättningen i fabriken. Det gäller att grundlägga kvalitén redan i konstruktionsstadiet och produktionsplaneringen. I nya projekt kommer mer vikt att läggas på att utföra riskanalyser, kvalificeringar och tester tidigt i projekten. Projektmodell BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 Marknadskrav/Förfrågan För- Utredning/Planering Implementering Överlämning Slutrapport studie Utvärdering KP1 Systemdesign KP2 Konstruktion delsystem KP3 Funktionskonstruktion KP4 Detaljkonstruktion KP5 Funktionsverifiering BP0 BP0 KP1 Fast Alternativ Kontrollpunkt/ beslutspunkt beslutspunkt Genomgång KP6 Systemverifiering KP7 Produktionsförberedelse Serieproduktion KP8 KP9 Projektmodellen skall fungera som stöd till ökad kvalitet och projektstyrning av nya produkter och beskriver grovt vilka aktiviteter som skall utföras och vilken utdata arbetet kan resultera i. Modellen är inget regelverk - den skall tjäna som ett stöd för hela organisationen. Interna Intressenter i bolagets projekt utgörs främst av sponsor, projektledare och projektmedlemmar (arbetsgrupp). Eftersom arbetsuppgifter och roller skiljer sig för intressenterna, är modellen delad i tre perspektiv: Affärsmässigt perspektiv, Projektledning och Utveckling/Konstruktion. För att mäta progressivitet och underlätta beslutsfattande på rätt nivå används granskningar, kontroll- och beslutspunkter. VIKING TELECOM

14 Fem år i sammandrag Viking Telecom redovisar per kalenderår från och med Nedanstående resultat- och balansräkningar har justerats för år 1999 för att avspegla resultatutvecklingen som om bolaget hade redovisat per kalenderår. Belopp angivna i miljoner kronor i detta avsnitt är avrundade till en decimal medan beräkningarna är utförda med ett större antal decimaler. Detta kan medföra att vissa tabeller till synes inte summerar. Resultaträkning Belopp i miljoner kronor Rörelseintäkter 184,4 400,0 582,2 220,6 84,9 Rörelsekostnader -175,0-382,3-540,7-312,4-138,3 Resultat från andelar i intesseföretag 0,0-6,5-8,3-4,5-10,7 Avskrivningar exklusive goodwill -1,2-2,6-3,3-5,3-11,0 Avskrivningar på goodwill -0,4-2,8-9,0-2,8-2,7 Rörelseresultat 7,8 5,9 21,0-104,6-77,9 Finansiella intäkter 2,7 7,0 12,9 13,2 7,7 Finansiella kostnader -0,2-3,6-3,3-3,8-7,5 Resultat efter finansnetto 10,3 9,3 30,6-95,2-77,7 Skatt på årets resultat -2,4-3,4-7,7 5,1-4,3 Årets resultat 7,8 5,9 22,9-90,1-81,9 Balansräkning Belopp i miljoner kronor Immateriella anläggningstillgångar 11,4 19,4 7,5 12,8 8,4 Materiella anläggningstillgångar 4,1 8,1 14,0 12,3 9,2 Finansiella anläggningstillgångar 0,0 5,7 9,3 14,2 0,0 Varulager 24,0 22,6 61,3 33,5 10,2 Kundfordringar 61,9 123,7 119,2 74,4 6,6 Övriga kortfristiga fordringar 1,3 7,3 31,5 28,3 19,6 Kassa och bank 27,8 139,7 67,3 47,3 30,6 Summa tillgångar 130,4 326,4 310,1 222,6 84,5 Eget kapital 81,6 205,2 227,6 136,6 56,1 Icke räntebärande långfristiga skulder 7,5 3,3 6,6 0,8 0,0 Leverantörskulder 35,5 100,1 55,6 71,2 9,5 Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder 5,8 12,9 20,3 14,1 19,0 Räntebärande skulder 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 Summa eget kapital och skulder 130,4 326,4 310,1 222,6 84,5 Kassaflödesanalys Belopp i miljoner kronor Rörelseresultat 6,6 5,9 21,0-104,6-77,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2,6 5,4 12,3 67,4 24,1 Övriga poster som påverkar kassaflödet -1,9 7,9 15,6 7,6 10,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7,4 19,2 48,9-29,5-43,4 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -49,9 5,1-101,4 32,1 32,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten -42,5 24,3-52,5 2,5-10,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,8-21,3-20,4-22,5-5,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45,0 109,0 0,5 0,0-0,8 Periodens kassaflöde -2,3 111,9-72,4-20,0-16,7 Orderstock Belopp i miljoner kronor Ingående orderstock 96,0 152,0 418,0 203,0 69,0 Erhållna order 240,4 658,0 341,8 81,1 25,8 Fakturerat 184,4 391,9 556,8 215,1 80,3 Utgående orderstock 152,0 418,0 203,0 69,0 14,5 14 VIKING TELECOM 2003

15 Nyckeltal Belopp i miljoner kronor Nettoomsättning 184,3 391,9 556,8 215,1 80,3 Nettomomsättningstillväxt, % Marginaler Bruttomarginal, % 5,1 2,9 6,0-44,8-79,9 Marginal före avskrivningar på goodwill,% 4,4 2,2 5,4-47,3-93,6 Rörelsemarginal, % 4,2 1,5 3,8-48,6-97,0 Vinstmarginal, % 4,2 1,5 4,1-41,9-102,0 Avkastningsmått Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 17,8 8,9 15,5-50,2-73,4 Räntabilitet på eget kapital, % 13,3 4,1 10,6-49,5-85,1 Kapitalstruktur Netto rörelsekapital 46,0 40,6 136,1 50,9 8,0 Netto rörelsekapital/nettoomsättning, % 24,9 10,4 24,4 23,7 9,9 Operativt kapital 53,9 70,3 160,3 89,2 25,5 Operativt kapital/nettoomsättning, % 29,3 17,9 28,8 41,5 31,8 Sysselsatt kapital 81,7 210,1 227,6 136,6 56,1 Sysselsatt kapital/nettoomsättning, % 44,3 53,6 40,9 63,5 69,8 Eget kapital 81,6 205,2 227,6 136,6 56,1 Kapitalomsättningshastighet, gånger 3,1 2,7 2,5 1,2 0,8 Räntebärande nettoskuld -27,7-134,9-67,3-47,3-30,6 Nettoskuldsättningsgrad, gånger -0,3-0,7-0,3-0,3-0,5 Räntetäckningsgrad, gånger 47,4 3,5 10,3-23,8-9,3 Soliditet, % 62,6 62,9 73,4 61,3 66,4 Likviditet Likvida medel 27,8 139,7 67,3 47,3 30,6 Anställda Antal anställda, medeltal Nettoomsättning per anställd 5,0 6,0 5,9 2,4 1,4 Förädlingsvärde per anställd 0,7 0,7 0,8-0,5-0,6 Personalkostnader 17,6 39,6 55,2 54,6 41,3 Data per aktie Belopp i kronor Före utspädning Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens slut Resultat efter full skatt 0,54 0,33 1,16-4,56-4,15 Eget kapital 5,27 10,39 11,53 6,92 2,84 Aktiekurs 31/12 32,50 21,50 3,40 2,94 P/E-tal, gånger Efter full utspädning Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens slut Resultat efter full skatt 0,53 0,33 1,14-4,56-4,15 Eget kapital 5,20 10,19 11,37 6,92 2,84 Aktiekurs 31/12 32,50 21,50 3,40 2,94 P/E-tal, gånger Kvartal Belopp i kronor Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Nettoomsättning 82,1 29,1 39,1 13,5 17,5 16,2 76,3 21,5 Rörelseresultat -8,9-14,9-10,2-19,7-24,5-24,2-53,9-19,1 Resultat före skatt -8,1-14,4-8, ,2-51,8-18,1 VIKING TELECOM

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Viking Telecom AB (publ), org nr Verksamheten Viking Telecom utvecklar och marknadsför produkter och system för access till dagens och framtidens kommunikationsnät. Koncernen är verksam inom affärsområdena Telecom och Microwave. Viking Telecoms strategi är att direkt eller genom partner erbjuda sina kunder högre nyttjandegrad av sin infrastruktur genom att tillhandahålla accessprodukter som genererar mer trafik i deras nät. Telekommarknaden har under större delen av 2003 visat på fortsatt svag utveckling och låg investeringsvilja från teleoperatörerna. Under årets fjärde kvartal har en stabilisering till det bättre kunnat skönjas och nya order har tagits på flera nya marknader. Inom affärsområde Telecom utvecklar och marknadsför Viking produkter och system som möjliggör och effektiviserar leverans av befintliga och nya tjänster i det fasta och det mobila nätet. Produkterna syftar till att skapa en ökad användning av operatörens nät, vilket genererar intäkter för såväl operatören som Viking blev ett nytt förlustår för affärsområde Telecom. Efterfrågan på koncernens produkter var svag, samtidigt som telekommarknaden i största allmänhet karaktäriserades av låg investeringsvilja. Verksamheten under året har därför till stor del präglats av analys och kritisk granskning av affärsmodellen. Samtliga utvecklingsprojekt har ifrågasatts och årets investeringar i aktiverade utvecklingsprojekt har av försiktighetsskäl skrivits ner. Vidare har affärsmodellen förändrats, vilket innebär att bolaget ej kommer att bedriva egen hårdvarutveckling i samma omfattning som tidigare, samtidigt som mer fokus läggs på utveckling och försäljning av system. Dessa åtgärder har inneburit att antalet anställda minskat med 24 personer under året och att kostnaderna reducerats med 13,3 Mkr. Personalen kommer att ha reducerats med ytterligare 9 personer efter första kvartalets utgång Viking har framgångsrikt under hösten sålt och installerat SMS-system och terminaler till operatörer i Thailand. Lansering kommer att ske under första kvartalet Text- To-Speech (TTS), Vikings nya tjänst åt Vodafone, är ett exempel på en ny intäktsgenerator för mobiloperatörer. Tjänsten gör det möjligt för alla som har en vanlig fastnätstelefon att ta emot textmeddelanden - SMS - från Vodafones mobilkunder. Mottagaren får SMS:et uppläst i luren. Investeringen för mobiloperatören är låg eftersom affärsmodellen baseras på en delning av intäkterna med Viking. En relativt ny företeelse som framförallt påverkar alternativa mobiloperatörer som agerar på nya marknader är att det går att köpa en kod på Internet, för att låsa upp operatörsbundna telefoner. Viking har utvecklat en ny typ av operatörslås, som minskar risken för operatören att förlora kunder och intäkter. En pilotleverans och utvärdering om cirka mobiltelefoner med detta operatörslås sker under första kvartalet Affärsområde Microwave utvecklar och marknadsför accesslösningar för i huvudsak privata nät med krav på hög kapacitet genom att erbjuda mikrovågslänkar och andra accessprodukter för höghastighetskommunikation. När affärsområde Microwave för tre år sedan startade utvecklingen av högkapacitetslänkar, avsedda i första hand för utbyggnaden av den tredje generationens mobilnät, såg marknaden helt annorlunda ut än idag. Den mycket svaga utbyggnadstakten av tredje generationens mobilnät har helt klart påverkat Viking Microwaves affärsmöjligheter och resultatet hittills har varit negativt. Den marknad som bolaget primärt har bearbetat under verksamhetsåret 2003 är nät ägda av privata företag, kommuner, högskolor, sjukhus etc. Det med AxxessIT ASA samägda utvecklingsbolaget Hylink har under slutet av året avvecklats.viking Microwave har övertagit de immateriella rättigheterna som avser bolagets primära produktutbud inom mikrovågsteknologin. Verksamheten i Hylink och avvecklingen har belastat resultatet med 10,7 MKr. Produktportföljen kommer under 2004 att kompletteras med nya frekvenser för att bli mer attraktiv. För att uppnå lönsamhet inom verksamhetsområdet krävs en betydande volymökning. Samarbete och allianser med andra aktörer inom segmentet är därför nödvändigt. I Viking Telecom-koncernen ingår moderbolaget Viking Telecom AB, de helägda dotterbolagen Viking Microwave AB, Viking Telecom Solutions AB, Viking Asia Ltd samt Viking Telecom Telesystems AB, där ingen aktiv verksamhet bedrivs. 16 VIKING TELECOM 2003

17 Nettoomsättning och orderstocksutveckling ,8 Turnover Nettoomsättning ,9 Orderstocksutveckling Order backlog 300 Resultatanalys ,3 215,1 Rörelsens intäkter Rörelseintäkterna under perioden minskade med 62 procent till 84,9 Mkr (220,6). Nettoomsättningen minskade med 63 procent till 80,3 Mkr (215,1). Försäljningen på den svenska marknaden var 8,6 Mkr (5,2), på övriga europeiska marknader 66,2 Mkr (209,0) och i övriga världen 5,6 Mkr (0,9). Exportandelen i försäljningen har minskat från 98 till 89 procent. Försäljningen till Tele2- koncernens olika bolag uppgick under året till 52,1 Mkr (193,2) vilket motsvarar en minskning med 141,1 Mkr. Tele2- koncernens andel av försäljningen minskade till 65 procent (90). Den kraftigt minskade försäljningen jämfört med 2002 beror främst på en kombination av att antalet levererade enheter minskat med 35 procent och att försäljningspriserna i snitt har fallit med 30 procent samt slutligen den fallande dollarkursen. Nettot av övriga intäkter inklusive aktiverade arbeten och övriga kostnader uppgick till 4,5 Mkr (5,5). En minskning med 1,0 Mkr beroende på färre aktiverade utvecklingsprojekt. Rörelsens kostnader Den fortsatta nedgången i verksamheten under året har tvingat styrelsen att vidta ett antal åtgärder som i sin tur har medfört kostnader av engångskaraktär på 33,9 Mkr. Av dessa kostnader avser 10,2 Mkr nedskrivning av varulager, 4,9 Mkr avser nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader, 10,7 Mkr avser avvecklingskostnader för Hylink och 7,0 Mkr avser uppsägningskostnader. Dessutom har en framtida hyreskostnad om 1,1 Mkr för en outnyttjad kontorsyta belastat resultatet. Resultat Rörelseförlusten minskade till 77,9 Mkr (-104,6). Under perioden har bolaget haft ett negativt finansnetto på 0,3 Mkr (9,4) varav 3,1 Mkr i valutakursdifferens. Denna är i huvudsak hänförlig till investeringen i Hylink och beror på den norska kronans försvagning. Skattekostnaden på 4,3 Mkr avser nedskrivning av en uppskjuten skattefordran i intressebolaget HyLink AS på grund av ökad osäkerhet på marknaden. Nedskrivningen har ingen likviditetspåverkan. Investeringen i Hylink AS har vid årsskiftet avvecklats. Inom affärsområde Telecom minskade nettoomsättningen och uppgick till 67,5 Mkr (199,6). Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till -52,2 Mkr (-90,0). Utvecklingskostnaderna uppgick till 13,6 Mkr (15,5), varav 4,9 Mkr (9,0) har aktiverats Omsättning per affärsområde Rörelseresultatutveckling Rörelseresultat per affärsområde Resultat före skatt ,5 54,2 10,3 9,3 199,6 67,5 9,3 15,5 12, ,8 5,9-23,7-90,0 21,0 30,6-14,5-104, ,2 Telecom Microwave ,2 80, ,9 Telecom Microwave -25,7-77,7 VIKING TELECOM

18 Hela den aktiverade summan för 2003 har av försiktighetsskäl skrivits ned. Orderstocken uppgick till 9,9 Mkr (55,0). Inom affärsområde Microwave uppgick nettoomsättningen till12,8 Mkr (15,5). Rörelseresultatet uppgick till 25,7 Mkr (-14,5), varav avvecklingskostnader för Hylink AS uppgick till 10,7 Mkr. Utvecklingskostnaderna uppgick till 6,1 Mkr (7,3) varav 0 Mkr (5,2) har aktiverats. Orderstocken uppgick till 4,6 Mkr (14,0). Produktutvecklingen 2003 På grund av en förändrad affärsmodell har utveckling av hårdvara minskat under året. De totala utvecklingskostnaderna inklusive av- och nedskrivningar uppgick under året till 19,7 Mkr (22,8). I affärsområde Telecom har flera nya produkter färdigställts och börjat säljas. Det viktigaste för att bredda den framtida kundbasen är serverplattformen FMG (Fixed Messaging Gateway), speciellt utvecklad för att installeras hos teleoperatörer. I affärsområde Microwave har produktportföljen Link155, bolagets egenutvecklade mikrovågslänk, utökats med ytterligare en frekvens. Miljö Bolaget bedriver inte tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar under året uppgick till 1,5 Mkr (3,5). Övriga investeringar avser aktiverade utvecklingskostnader och uppgick till 4,9 Mkr (9,0). Finansiering och likviditet Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 december till 30,6 Mkr (47,3) och soliditeten uppgick till 66,4 procent (61,3). Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 56,1 Mkr (136,6). Koncernen har inga bankkrediter. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,8 Mkr (2,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten består av 43,4 Mkr från rörelsen och 32,6 Mkr i minskad rörelsekapitalbindning. Kassaflöde efter investeringar uppgick till 16,7 Mkr ( 20,0). Periodens kassaflöde uppgick till 16,7 Mkr ( 20,0). Tvist Den tvist Viking Telecom har med en kund i Frankrike är, vad gäller utmätningsåtgärder, fortsatt föremål för prövning i fransk domstol, efter att kunden inlett flera obstruerande processer. Skiljedomen mellan parterna meddelades Kunden har ifrågasatt dess giltighet inför såväl franska som svenska domstolar. Frågan torde nu vara definitivt avgjord i och med att såväl Hovrätten i Paris, i juni 2003, som Hovrätten för Västra Sverige, genom dom i december 2003, har avfärdat kundens påstående om ogiltighet. Skiljedomen är alltså giltig. Det enskilda åtal som motparten har väckt mot Viking Telecom har bedömts av en fransk tingsrätt. Viking Telecom har därvid friats från påstått bedrägeri, men domstolen har samtidigt fällt till ansvar för förseelsen tromperie och dömt ut böter om EUR. I samband med detta har den franska domstolen även dömt ut 3 MEUR i skadestånd till motparten. Den franska domstolens rättstillämpning har framstått som tvivelaktig och har dessutom grundat sig på en felaktig uppfattning av fakta. Det finns ett flertal invändningar att resa mot domen, i samband med den prövning inför fransk hovrätt som kommer att äga rum under första hälften av Då domen har överklagats kan verkställighet av den inte heller äga rum. Hovrätten i Dijon har schemalagt datum för huvudförhandlingen i brottmålet till den 26 mars Styrelsens mening är att domen kommer att undanröjas och styrelsen har därför valt att även i fortsättningen endast redovisa tvisten som en ansvarsförbindelse. Personal Koncernen hade 49 (73) anställda den 31 december 2003, vilket är en minskning från årsskiftet med 24 personer. Genomsnittligt antal anställda under året var 59 (91). Finansiella risker Angående finansiella risker hänvisas till not 30 på sidan 34. Riskfaktorer Viking Telecoms riskfaktorer är till stor del hänförliga till koncernens beroende av en stor kundgrupp. Bolagets strategi att via partnerskap etablera sin utökade produktportfölj hos teleoperatörer på den globala marknaden syftar till att minska detta beroende. Nedanstående punkter belyser de viktigaste faktorerna som påverkar koncernens resultat: Stort beroende av en kundgrupp. Svag investeringsvilja inom Telekommarknaden. Egna utvecklingsprojekt. Komponenttillgång och kvalitet hos underleverantörer. Internationell etablering via samarbetspartners. Förvärv av produkter och bolag. 18 VIKING TELECOM 2003

19 Styrelsens arbete Styrelsen har under året genomfört 14 protokollförda styrelsemöten. Frågor som hanterats är bland annat stragegisk inriktning, ny affärsmodell, prognos samt bokslut och bokslutsrapport. För 2003 har bolaget ej haft någon av bolagsstämman vald nomineringskommitté eller revisionskommitté. Revisorerna har dock träffat styrelsen vid två tillfällen, dels för avrapportering av förvaltningsrevision och diskussion kring eventuella frågor i kommande årsbokslut, dels i samband med styrelsemöte som behandlade årsbokslutet. Övergång till IFRS 2005 Viking Telecom AB har löpande anpassat sig till Redovisningsrådets nya rekommendationer. Från och med 2005 skall övergång ske till IFRS regler. Bolaget kommer under 2004 enligt upprättad plan att anpassa sin redovisning till de nya reglerna som gäller från och med kvartal ett 2005, med jämförelsesiffror för Förslag till resultatdisposition Koncernen saknar disponibla vinstmedel. Till bolagsstämmans förfogande står kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten kronor avräknas i sin helhet mot överkursfonden. Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser, nyckeltal samt bokslutskommentarer. Göteborg den 6 februari 2004 Gunnar Dalby Karl-Erik Rasmusson Carl Schneider Ordförande Rickard von Horn Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 februari Lennart Bertheden Auktoriserad revisor Gunnar Johansson Auktoriserad revisor VIKING TELECOM

20 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Belopp i tusental kronor Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Handelsvaror och andra direkta kostnader Nedskrivning av varulager Övriga externa kostnader Personalkostnader Av-och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intresseföretag Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie Resultat per aktie, före utspädning -4,15-4,56 Resultat per aktie, efter utspädning -4,15-4,56 Antal aktier, före utspädning Antal aktier, efter utspädning VIKING TELECOM 2003

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2014 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 510 (5 647) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid!

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-03-31 Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Rapportperioden 2010-01-01 2010-03-31 Koncernens

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer