RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN"

Transkript

1 RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN GRUPP E3 Jonathan Andersson Peter Andersson Mladen Gibanica Patrik Ollas Industriell konstruktion och tillverkning 7,5 hp Institution: Tillämpad Mekanik Handledare: Göran Brännare Grupp E3

2 SAMMANFATTNING Grupp E3 fick genom kursen Industriell konstruktion och tillverkning i uppdrag av SAAB Microwave Systems att konstruera en ny radarplattform till deras nya radarsystem. Anledningen var att den gamla plattformen inte höll för den nya typen av radar. Utvecklingsarbetet organiserades genom att tillämpa The Value Model, en omfattande beskrivning och metod för att driva projekt- och utvecklingsarbeten. Inom ramen för the Value Model togs ett flertal koncept fram som sedan, genom olika typer av urvalsmetoder, mynnade ut i ett koncept som gruppen vidareutvecklade och förfinade. Det slutgiltiga konceptet detaljkonstruerades och testades med avseende på hållfasthet samt att en fysisk prototyp tillverkades. Hållfastheten bedömdes som godkänd utifrån de krav som uttalats inledningsvis av beställaren (SAAB). Volym och räckvidd hölls även de inom de satta max värdena. Mer arbete rekommenderas när det gäller hållfasthetsberäkningar och kundvärdesanalys innan plattformen kan börja produceras och säljas till kunder. Grupp E3

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 2 Inledning... 4 Metod... 4 Koncept Koncept Koncept Koncept Koncept Diskussion/Slutsatser Bilaga Bilaga Bilaga Grupp E3 3

4 INLEDNING SAAB GROUP också benämnt SAAB AB (Svenska Aeroplan AB), är en stor spelare inom den militära industrin idag. De har en mängd olika produkter inom en mängd olika områden så som övervakningssystem till rymdteknik. Företaget bildades 1937 i Trollhättan men under 1939 slogs dåvarande SAAB ihop med ASJA (AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning) och flyttade därmed huvudkvarteret till Linköping. För nuvarande är huvudkontoret beläget i Järfälla, Stockholm. Under 2007 gjorde företaget en omsättning på 27 billioner SEK och hade anställda (2008). År 2006 köpte SAAB AB Ericsson Microwave Systems och avdelningen döptes då om till SAAB Microwave Systems - ett företag som utvecklar och tillverkar olika radarsystem. Ett av dessa är deras populära GIRAFFE produkt. De första GIRAFFE 40 och SEA GIRAFFE 50 tillverkades mellan 1978 och 1986 i ungefär 250 enheter. Den andra generationen tillverkades mellan 1986 och 2001 i mer än 100 enheter. Generation tre är den nuvarande med tre olika produkter - GIRAFFE AMB, SEA GIRAFFE AMB och ARTHUR WLS. Den nya generationen är den mest avancerade hittills med 3D-radarsystem. Behovet är stort på GIRAFFE AMB och därför skall en ny fjärde generation börja utvecklas för att inom några år bli tillgänglig på marknaden. För att få idéer till den nya generationen har SAAB Microwave Systems tagit hjälp av studenter på Chalmers Tekniska Högskola för att utveckla koncept och idéer specifikt för stödben och länkarm. Syftet med projektet var att, utifrån SAAB Microwave systems krav, ta fram ett konceptförslag på hur mast och stödben skall utformas för att klara nästa generations radarsensor. METOD När projektstrukturen var upplagd och gruppen utformad gjordes en kartläggning av produkten för att få en bättre uppfattning. Detta gjordes med hjälp av en livscykel och ett framtagande av kundvärdet, enligt värdemodellen. I tabellen nedan har produktens livscykel tagits fram och sedan har de olika stegen fått betyg utifrån kundvärdet. 1 1 Skala 1-5 (5= hög kundvärde, 1= lågt kundvärde). Grupp E3 4

5 Bilden av produkten Behövs produkten Verkar produkten trovärdig Kvalité produkt Optimal marknadsföring Köparfasen Bra deal Klargjort funktioner Säkert köp Lätt att köpa Leverans Nödvändig info om produkten Levereras rätt saker Levereras i rätt tid Levereras på rätt sätt Användarfasen Lätt att komma igång Enkel att använda Enkel att underhålla Avslutningsfasen Andrahandsvärde Återanvändning Minimerad effekt på miljön Produkten har på det flesta steg ett högt kundvärde men där man kan och bör öka kund värdet skulle t.ex. kunna vara att minimera effekten på miljön genom att i varje steg av livscykeln ta större hänsyn till miljön och att konstruktionen skulle drivas på solenergi med hjälp av solceller och även alternativa bränslen så som naturgas etc. Även kundvärdet för andrahandsvärdet skulle kunna ökas genom större reservdelsutbud och användning av befintliga delar som redan finns inom industrin vilket gör att produktionen blir lättare att sälja vidare. Man kan även titta på användarvänligheten i större utsträckning än vad som gjorts tidigare. För operatörerna är det av största vikt att kunna vara klara och övervaka sin omgivning så fort som möjligt det samma gäller för Grupp E3 5

6 reträtt. Att hitta flera applikationer till produkten (radarn, masten och stödbenen) är viktigt då det kan öppna för flera kundsegment och därigenom en större marknad. Produktens tillgänglighet och lättköpthet begränsas av byråkrati och politiska initiativ områden som ligger utanför projektets avgränsningar. För att få en ännu klarare bild över produkten och dess funktioner gjordes en funktionsbaserad kravspecifikation där produktens olika funktioner lades fram och värderades emot varandra. + Identifierar farkosters position +++ IFF (identify friend or foe) Lokaliserar granters avfyringspunkt och nedslagspunkt 0 Benen stabiliserar konstruktionen Armen ger radarn höjd - Konstruktionen avslöjar militär aktivitet Funktionerna är indelade enligt ovan där den översta (+) beskriver dess huvudsakliga funktion, tilläggsfunktioner (+++) är funktioner som ökar kundvärdet men ej anses som en huvudfunktion, stödfunktioner (0) är funktioner som inte höjer kundvärdet men anses nödvändiga för produkten samt oönskade funktioner som snarare sänker kundvärdet hos produkten. Där IFF-systemet skickar ut en krypterad signal som friends (allierade) kan svara på och på så sätt identifiera sig som allierade medans foes (fienden) inte kan svara på samma signal och på så sätt avslöjas som fiender. Radarn använder även avancerad beräkningsteknik och ballistiska beräkningar för att kunna bestämma varifrån en granat har avfyrats samt att den kan bestämma nedslagspunkten vilket ger eventuella mål tid på sig att fly (kan handla om minuter). De områden som vi inom projektet är ombedda att titta på ligger båda inom stödfunktionerna. Köparen bryr sig egentligen inte om hur radarn får sin höjd och stabilitet och därigenom uppfyller sitt syfte bara att den gör det. När en produkt utvecklas är det också vikigt att krav som kunden vill ha klargörs. Dessa kan delas in i tre olika kategorier som presenteras nedan. Grupp E3 6

7 Baskrav krav som kunden tar för givet ska vara uppfyllda Uttalade krav krav som kunden specifikt anger de vill ha uppfyllda Pricken över i:et saker som kunden inte förväntar sig men som skapar ett mervärde och en positiv upplevelse Nedan följer några av produktens baskrav, uttalade krav och några krav som ökar kundvärdet. Baskrav Stödbenen höjer upp konstruktionen Hydraulikcylindrarna stabiliserar containern Stödbenen skall tåla hela konstruktionens belastning Överdelen måste vara vertikal för att kunna användas En hydracylinder används för att resa den nedre delen av konstruktionen Rätt material för att undvika rost och andra deformationer Ha en minimum höjd Montering för radar skall finnas Uttalade krav Radarkonstruktionen skall vara mobil Armen skall ha en minimum höjd Lätt att installera Lätt att använda Snabb leveranstid Lång livslängd Tillgång till service Armen får inte överskrida containerns längd i nedfällt tillstånd Konstruktionen skall passa på en standard 20-fots container Radarn får inte vibrera för mycket när den är utsträckt i sin fulla längd Antennens underkant måste befinna sig minst 4,5 meter över oskyddad personal Pricken över i:et Konstruktionen skall ha så låg vikt som möjligt Antennen ska upp så högt som möjligt för att öka räckvidd mot flygande föremål Grupp E3 7

8 En kamera på den övre delen Någon typ av avfyrningsanordning på armen Armen skulle också kunna användas som lyftanordning För att kunna gå vidare med projekten gäller det att se till dess utvecklingspotential i de delar som rör projektet. Utvecklingen av armen strävar efter att ge länkarmens radar en högre höjd samtidigt som armen ska tåla en högre belastning. Stödbenens utveckling går mot att ge konstruktionen mer stabilitet samtidigt som de också måste tåla en högre belastning. Den nya iden bygger på att förstora radarn, vilket ger en ökad synradie, samtidigt som de mekaniska delarna, armen och stödbenen, skall klara av den ökade belastningen. En ökning av volymen och höjden hos den nya radarn medför en större risk att bli upptäckt i en eventuell strid. Detta kan anses som en stor risk i sammanhanget. Efter at kraven på radarn var klara började arbetet för att utforma den nya konstruktionen, flera befintliga lösningar studerades och de som användes var: Saxlift - har en del fördelar gentemot den rådande lösningen som är mer som skyliften nedan. Den klarar generellt högre laster och kan vara mer stabil och aerodynamisk. Skylift - Skyliften är väldigt lik den befintliga SAAB konstruktionen och har flera fördelar men då en ny konstruktion så tillverkas så är detta nog inte det bästa alternativet Reachlift - nedan är även den en typ av mastlösning som skulle kunna fungera för vår tillämpning. Den har dock nackdelen att inte klara lika stora laster som lösningarna ovan men fördelen är dess räckvidd. Ballonglösningen - En outside-the-box lösning vore att fästa radarn i någon form av ballonganordning med en typ av stabiliseringsmetod. Ballongen är förstås förtöjd i något fast på marken. Roland 3 En rysk försvarsradar från Denna modell bygger på samma princip som den befintliga Giraffe AMB där radarn och containern är en separat del och kan mobiliseras utan lastbilen. Med dessa befintliga idéer och koncept som en sorts utgångspunkt ger det idéer från ett stort spektra, där saxliften och reachliften är en typ av befintlig länkarmslösning medan ballonglösningen är en idé som är väldigt nytänkande och fördelaktig om man kan lösa alla dess svagheter. Roland 3 togs med som en jämförelse med en befintlig militär konstruktion. Dessa olika utgångspunkter gör det lätt att se fördelar och nackdelar med de olika konstruktionerna och gör det lätt att ta dess fördelar vidare in i den nya konstruktionen. För att uppnå de kravspecifikationerna som angivits så skulle en kombination av saxliftens bärförmåga och stabilitet samt höjdförmågan hos skyliften vore en optimal lösning. En nackdel hos saxliften är att den tar väldigt mycket plats då den är hopfälld. Detta problem skulle man kunna lösa genom att använda sig av samma princip som hos reachliften där armdelarna fälls ihop inuti varandra. Detta skulle då mynna ut i något som vi har valt att kalla pyramidsaxen, se figur 1. När det gäller stödbenen så finns det vissa begränsningar när det gäller att bära upp konstruktionen, de får inte sticka ut för långt, vilket skulle ge en för stor kraft från konstruktionen, samtidigt som den måste ha en viss bredd för att ge stabilitet. Ballonglösningen skulle ge en överlägsen höjd i förhållande till de andra lösningarna men väldigt svårt att utföra även om man skulle ha använt sig av en stabilisator, se figur 2. Med utgångspunkt från dessa framtagna konceptlösningar finns det lite olika sätt att gå vidare för att utveckla ett vinnande koncept. Grupp E3 8

9 Strategi Funktionsprincip Svårighetsgrad Användningsgrad Re-use Återanvända de befintliga lösningarna på problemet. Lätt Ofta Re-fine Utveckla den nuvarande lösningen och öka dess kundvärde snarare än att lägga till nya funktionselement. Re-duce Ta bort oönskade funktioner för att minska kostnaderna och därmed öka kundvärdet hos produkten. Re-inforce Behålla den nuvarande produkten samtidigt som man lägger till nya angränsande system eller komponenter för att öka kundvärdet. Re-form Hitta nya och mer effektiva lösningar på huvudfunktionen genom att ta dessa bort eller ändras. Re-place Hela den befintliga lösningen tas bort och en ny lösning tas fram. Svårt Strategiskt Modellen beskriver de olika tillvägagångssätten när det kommer till att öka kundvärdet hos en befintlig produkt. Där det lätta fallet, Re-use, bygger på att man gör minsta typen av förändring på konstruktionen för att uppnå målet, detta är också den lättaste vägen att gå. Re-place -strategin innebär alltså att man helt skrotar den befintliga lösningen och hoppar på en ny s-kurva där en helt ny lösning på huvudfunktionen, t.ex. som ballonglösningen i vårt fall. Detta fallet är den variant som kräver mest jobb och tid att utföra. I Re-fine stadiet skulle man kunna utveckla en ny lösning som ger ett ökat kundvärde utan att lägga till någon ny komponent, t.ex. genom att använda sig av en sax- eller reachlift. En stabilisator skulle ge konstruktionen en ökad stabilitet, detta sker genom att lägga till en komponent enligt Re-inforce -strategin. Re-form innebär att nya mer effektiva lösningar tas fram som ersätter huvudfunktionen eller ändrar den. Metoden används sällan och endast i strategiskt syfte eftersom de är relativt svår att utföra. Genom sökning i patentdatabaser och på Internet togs några kompletteringslösningar som stödjer våra huvudkoncept med att uppfylla deras huvudfunktioner och tilläggsfunktioner fram. Grupp E3 9

10 Figur 1 Pyramidsaxen Figuren ovan symboliserar den såkallade pyramidsaxen som blir kompaktare än de vanliga sorterna i hopfällt läge då den vecklar ut sig likt en pyramid. Den blir alltså mindre på bredden för varje sax. Figur 2 Stabilisator Stabiliseringsgyro som används inom offshoreindustrin till deras kranar som sitter på pråmar för att garantera raka lyft i vattnet. Produkten används även för att hålla biljardbord ombord på kryssningsfartyg horisontella. Figur 3 Vajer Vajrar och vinschar används för att stabilisera armen när den är utfälld genom att eftersträcka konstruktionen. En förutsättning för att detta skall fungera är att länkarmen måste vara helt vertikal för att vajrarna skall ge en balanserad konstruktion. Figur 4 Stödbenslösning 1 Den här typen av stödben är enklare en den befintliga lösningen då de endast kan röra sig i x- och y-led utan den extra nedsänkningsfunktion som finns på den nuvarande lösningen. Grupp E3 10

11 Figur 5 Stödbenslösning 2 Stödbenen är här monterade på axlar som ligger parallellt med containerns långsida. Axlarna åt ett håll för att sänka ner benen till marken och åt det motsatta för att resa dem igen. Figur 6 Stödbenslösning 3 - stödväggen Stödväggslösningen går ut på att båda väggarna på containerns långsidor fälls ut med hjälp av hydraulik för att ge stabilitet åt konstruktionen. KONCEPT För att komma fram till konkurrenskraftiga lösningar för vidareutveckling gjordes en morfologisk matris där man korsbefruktar de framtagna koncepten för att få några ytterligare konkurrenskraftiga koncept. Detta resulterade i fyra ytterligare koncept. A B C Koncept Ger Höjd Stabiliserar Energikälla 1 Saxlift Befintliga ben Motor 2 Skylift Axelmonterade ben Motor Grupp E3 11

12 3 Reachlift Stödväggar Motor 4 Brännare(ballong) Förtöjningsrep Motor 5 Fackverksmast Stödben Solceller och Motor KONCEPT 10 Kombination av A4, B4 och C5 ur den morfologiska matrisen samt gyro (figur 2). Genom att använda en ballongkonstruktion med en stabiliserande gyro fås en överlägsen höjd. Solceller funkar som en miljöbesparande energikälla. Samt ett förtöjningsrep för att hålla systemet på plats. Ballongsystemet kan förvaras i en container liknande referenslösningens. Fördelar Nackdelar + Systemet ger en överlägsen höjd + Bra ur miljösynpunkt då den delvis drivs av solceller - Kan bli svår att stabilisera - Kan vara lätt att upptäcka för fienden - Lång riggningstid Grupp E3 12

13 KONCEPT 20 Kombination av A3, B3, C5 ur den morfologiska matrisen samt vinschar med vajrar (figur 3). En Reachlift kombinerad med en solcellsinklädd container, stödben och stabiliserande vajrar. Fördelar Nackdelar + Systemet ger en god höjd och stabilitet + Bra ur miljösynpunkt då den delvis drivs av solceller - Reachkranen kan vara något vek - Stödväggarna upphör att fylla sin funktion så fort underlaget inte är helt plant KONCEPT 30 Kombination av B3, C5 ur den morfologiska matrisen samt vinschar med vajrar och en pyramidsax (figur 1). En pyramidsax kombinerad med en solcellsinklädd container, stödben och stabiliserande vajrar. Fördelar Nackdelar + Systemet ger en god höjd och stabilitet - Avancerad konstruktion + Bra ur miljösynpunkt då den delvis drivs av solceller Grupp E3 13

14 KONCEPT 40 En kombination av A5, C4 och B5 ur den morfologiska matrisen samt vinschar med vajrar. En fackverksmast kombinerad med stödben och stabiliserande vajrar. Fördelar Nackdelar + Systemet ger en god höjd och stabilitet - Kan motverka sin egna stabilitet om masten inte är helt vertikal när vajrarna spänns upp. - Skrymmande konstruktion - De något enklare stödbenen får svårigheter om terrängen är för tuff och de inte når ner riktigt till marken För att kunna jämföra de framtagna koncepten gjordes en Pugh-matris där konceptens egenskaper först viktades mot den befintliga referenslösningen och sedan mot varandra. Konceptet som gav mest kundvärde och högst betyg i viktningen valdes så klart. Kundvärdet kontrollerades löst med följande formel: Formel 1. Formel för kundvärdet. Funktion Formulering Mätetal Enhet Dagens Målvärde Huvudfunktion Identifierar farkosters position Räckvidd Km 60 Lika med eller mer än dagens Tilläggsfunktion IFF (Identify Friend or Foe) Räckvidd Km 60 Lika med eller mer än dagens Grupp E3 14

15 Tilläggsfunktion Lokaliserar granaters avfyringspunkt och nedslagspunkt Räckvidd Km 50 Lika med eller mer än dagens Stödfunktion Benen stabiliserar och bär upp konstruktionen Lyftförmåga Ton Stödfunktion Armen ger radarn höjd Längd M eller mer Oönskad funktion Konstruktionen avslöjar militär aktivitet Storlek 20-fotscontainer Lika eller mindre än föregående Tabell 1 Slutgiltig kravsopecifikation Efter kravspecifikationen gjordes en studie av tillverknings- och kostnadsberäkningar med hjälp av DFM och DFA. DFM (Design for Manufacture) går ut på att hitta det bästa materialet och den bästa konstruktionsprocessen som ger den lägsta kostnaden på den färdiga produkten eller detaljen. DFA (Design for Assembly) bygger på att konstruera en produkt optimalt för att erhålla den lägsta monteringskostnaden. Detta kan göras genom att reducera antalet detaljer, standardisera eller öka antalet funktioner per detalj. Kombinerar man DFM och DFA så fås DFMA vilket ger en helhetsbild över produktens tillverkningskostnad och ger också en bra överblick över olika designförslags inverkan på slutproduktens tillverkningskostnad. När det gäller tillverkningsprocess finns det många parametrar att ta hänsyn till hållfastighetskrav, kostnads och processkompabilitet, seriestorlek, investeringskostnader för maskiner och verktyg, yt- och toleranskrav, mm. Ser man till dessa kriterier kan man begränsa de möjliga tillverkningsprocesserna och detta hjälper oss att hitta de bästa, se bilaga 1. Genom att först välja vilket material vi använder oss utav i de olika komponenterna så kan man se vilka tillverkningsprocesser som lämpar sig bäst genom att titta i Process selection - boken figur 2.2. Till varje material finns det också flera olika tillverkningsprocesser, det är då vårt jobb att välja ut den bästa med hänsyn till de kriterier som angivits. Eftersom att konstruktionen består av många olika komponenter så kommer det att krävas många olika tillverkningsprocesser för att färdigställa den slutliga produkten. Eftersom att alla delar kommer att tillverkas i rostfritt stål så fås en stabil konstruktion som uppfyller de hållfastighetskrav som ställs. Det rostfria stålet ger också ett gott skydd mot korrosion i de extrema miljöerna som den kommer att utsättas för. I och med att alla delar tillverkas i samma material kan man använda samma leverantör och på så vis få fram en eventuell mängdrabatt, vilket skulle reducera priset något. Gemensamt för alla valda processer är att det inte krävs någon efterbearbetning utan den valda processen ger en så pass near net shape -produkt att efterbearbetning känns överflödigt och kostsamt. De hydraulcylindrar och kullager som används antas vara standardkomponenter och köps in från en extern leverantör och därför tas ingen hänsyn till dessa i DFA och DFM. Grupp E3 15

16 För att få en bättre förståelse över hur konstruktionen är uppbyggd följer nedan en komponentbeskrivningskarta. Samtliga ingående komponenter har ritats upp i ett CAD- program. Komponenterna sätts sedan samman till en färdig modell av hela konstruktionen. Utifrån en ännu mer förenklad modell av konstruktionen utförs beräkningar av hållfastheten med hjälp av ett finita element metoden - program. Resultaten av hållfasthetsberäkningarna kan ses i bilaga 2. I bilaga 2 finns även några detaljritningar av utvalda komponenter i konstruktionen Figur 7 CAD-modell 1. Bashjul som löper i skenor på containern 2. Lyftande hydraulcylinder 3. Stag vilket (2) håller i 4. Krysspinn som håller ihop respektive saxpar 5. Yttre pinn som sammanhåller två saxpar med varandra 6. Justerande hydraulcylindrar som håller plattformen plant Grupp E3 16

17 7. Plats för plattform och radar 8. Bärande container Konstruktionen utgår som bekant ifrån pyramidsaxskonceptet. Den här typen är kraftigt modifierad för att klara av de krav som ställs på konstruktionen både hållfasthetsmässiga och volymmässiga. Vissa balkpar är krökta i ena ändan för att kunna sättas ihop med nästkommande saxpar, samtidigt som de skall kunna lägga sig ner utan att gå in i varandra. Man kan intuitivt förstå att det, vid lösningar som de här, kan uppstå svaga länkar, något som hållfasthetsberäkningarna senare får utvisa. Konstruktionen utgår från den komponent som består av två balkar och hålls samman av ett stag. Staget i sin tur är fäst i en hydraulcylinder som sitter fast kring en axel monterad i containern. När hydraulstången skjuts ut ur cylindern trycker den genom ett geometrisksamband med sig det balkpar som det är fäst i. Figur 8. Hydraulcylinder. I och med att de första två nedersta saxparen reser sig så reser sig även de två paren som sitter på deras respektive insida. De två balkparen på respektive sida är fästa i varandra kring axlar som i sin som hålls på plats och tillåts rotera med hjälp av rullager. Figur 9. Saxliften. Under arbetet med detaljritningen har lika många nödlösningar som nya lösningar uppstått. Det var först då plattformen skulle konstrueras som frågan uppstod - vad skall den egentligen sitta fast i? Lösningen blev hydraulcylindrar, förutom att de är flexibla vad det gäller ner- och upphissning av radarn så löser de även problemet med att hålla radarn plant. Eftersom de fyra hydraulcylindrarna längst upp i konstruktionen kan ställas in oberoende av varandra kan radarnas position ytterligare bestämmas i ett extra led. Detta är bra då gruppen valt att endast gå vidare med konstruktion av armen eftersom en detaljritning av lösning för både arm och stödben skulle ta längre tid än vad som är avsatt inom projektets ramar. Grupp E3 17

18 De sista och översta saxparen lyfts samtidigt som de andra undre paren, detta på grund av deras fästpunkter. I de sista och översta saxparen sitter en hydraulcylinder fäst i varje ända på respektive balk. Dessa hydraulcylindrar är fästa i radarplattformen som p.g.a. programtekniska själ inte visas på den här bilden. Figur 10. Översta saxparet. Radarplattformen är fäst i hydraulcylindrarna och kan genom dem hållas plant. På plattformen sitter en rund skiva som skall hålla radarn och som kan rotera med rätt vinkelhastighet För att få en överblick över hur den verkliga konstruktionen skulle se ut så avslutades projektet med att göra en prototyp i skala 1:200. Figur 11. Radarplattform. DISKUSSION/SLUTSATSER Projektet har genererat i att ett länkarmskoncept har utvecklats för att klara den nya generationens radar utifrån de krav som SAAB Mircowave system ställde när det gäller högre höjd, stabilare konstruktion och grupperingstid. Vi valde i vårt projekt att ta fram lösningar på stödbenen men vi gick aldrig vidare med dessa utan såg bara till länkarmens funktion och utvecklingsmöjligheter. Detta för att kunna lägga ner så mycket tid och energi på detta som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat. För att vidareutveckla det framtagna konceptet skulle man kunna försöka se till vilka ytterligare stödfunktioner som skulle kunna appliceras på länkarmen för att öka dess kundvärde samtidigt som att man alltid kan försöka att öka prestandan på de uttalade kraven från SAAB detta för att öka dess kundvärde. Grupp E3 18

19 BILAGA 1 För att få en avgränsning på kostnadsuppskattningen och produktionsanpassningen valdes följande komponenter ut: Saxarmarna Stödbenen Hjulskenorna Stödfötterna Mittstag Där hjulskenorna är de skenor som hjulen kommer att rulla i när saxarna fälls ut och mittstaget är de stag som används för att hydraulcylindern ska kunna trycka upp saxparen. För att göra en avgränsning på de möjliga tillverkningsmetoderna har en uppskattning gjorts att seriestorlekarna kommer att vara omkring , (Medium to High, enligt Process selection), då komponenterna i konstruktionen är relativt standardiserade vid tillverkning. Länkarmarna kan, enligt Process selection - boken figur 2.2, tillverkas enligt dessa metoder: Sandgjutning [1.1] Sandgjutning där sand packas runt en modell av den önskade slutdelen. Sandformen tas sedan bort och tomrummet fylls med en smälta av stålet. Fördelen med denna metod är att man får en produkt som är Near net shape det behövs alltså ingen slutbehandling för att färdigställa produkten. Processen kan också tillämpas på i stort sett alla typer av seriestorlekar och har en låg verktygskostnad. Nackdelen här är metoden ger inte tillräckligt bra mekaniska egenskaper för att kunna tillämpas på konstruktionen. Vaxgjutning [1.6] Väldigt lik sandgjutningen i sitt utförande där formen tillverkas i vax istället för sand. Nackdelen med denna metod som gör att den är omöjlig att producera balkar med är att den bara kan tillverka produkter upp till 100 kg. så denna metod faller bort. Extrusion [3.12] Råmaterialet pressas genom en matris som gör den en önskad slutform. Metoden finns i olika utförande varm- eller kallextrusion beroende på materialets temperatur, indirekt eller direkt pressning beroende på hur matrisen och materialet rör sig i förhållande till varandra. Metoden lämpar sig bäst för långa produkter med symmetriska tvärsnitt vilket är precis vad som önskas i detta fall. Till stödbenen valdes följande tillverkningsmetoder: Smidning [3.1] Smältan bildar, under högt tryck, en erforderlig slutprodukt med hjälp av plastiska deformationer. Nackdelen med denna metod är att det krävs en unik smidesform för stödbenen som är dyr att tillverka. Den färdiga produkten kommer att ha bra mekaniska egenskaper ty de porer som kan uppstå vid gjutning är lätta att eliminera och kontrollera. Grupp E3

20 Sandgjutning [1.1] Bra bärande förmåga fås men nackdelen är också här att de mekaniska egenskaperna inte blir tillräckligt bra. Pressgjutning [1.9] En kombination mellan gjutning och smide där smältan hälls i en modell och sedan formas under tryck till den önskade slutprodukten. Utmärkta mekaniska egenskaper kan fås vilket är precis vad som krävs för stödbenen. Stödfötter kan göras enligt följande processer: Pressgjutning [1.9] Stödfötterna behöver motstå stora påfrestningar, detta gör att pressgjutningsmetoden är en lämplig kandidat till att tillverka fötterna i. Tyvärr finns det vissa storleksbegränsningar vid pressgjutning som gör det omöjligt att tillverka fötterna enligt denna metod. Sandgjutning [1.1] Denna metod har ett stort spann när det gäller vikt, vilket är fördelaktigt i detta fall då stödfötterna kommer att väga en del. En annan fördel med denna metod är att det går att tillverka stora solida delar så som motorblock och cylinderdelar vilket kan liknas med stödfötterna. Vaxgjutning [1.6] Denna metod är möjlig men ju större komponenter man vill tillverka desto fler och större porbildning fås, vilket kommer att påverka de mekaniska egenskaperna. Nackdelen med att tillverka fötterna enligt denna metod är att det kommer att vara svårt att kontrollera stelnandet då fötterna har en tjock del (skaftet) och en smalare del (foten), detta gör att denna metod känns lite tveksam i detta fall. Hjulskenorna som håller hjulen på plats kan göras enligt: Extrusion [3.12] Lämpar sig bra för delar med symmetriska tvärsnitt vilket är precis vad hjulskenorna har. Enligt Process selection - boken sidan 129 står det att denna metod lämpar sig bäst för räcken vilket liknar hjulskenorna väldigt mycket. Skenorna har ett visst krav på ytfinhet som skall göra så att hjulen inte hoppar, detta krav klarar extrusionsprocessen av då den slutliga produkten får väldigt fina ytor. Sandgjutning [1.1] Precis som beskrivet ovan så lämpar sig denna metod på i stort sett alla komponenter. Nackdelen med gjutprocesserna är att det alltid förekommer vissa defekter så som porer vilket kan påverka de mekaniska egenskaperna. Denna metod är alltså inte att föredra då skenorna behöver ha en viss ytfinhet och hållfastighet. Grupp E3

21 Vaxgjutning [1.6] Möjlig process då skenorna har ett homogent tvärsnitt och att alla partier har samma tjocklek överallt vilket leder till ett fördelaktigt stelnande. Nackdelen med gjutning är, som alltid, att det bildas defekter. Swaging [3.6] Tillverkningsprocess där man gradvis formar tvärsnittet med hjälp av slagkrafter. Nackdelen med denna metod är att den har ganska många dimensionskrav vilket betyder att våra skenor faller utom ramarna för vad metoden klarar utav. Det stag som skall trycka upp saxarna med hjälp av hydraulcylindern kan göras enligt: Extrusion [3.12] Metoden faller på att bara går att göra i dimensioner upp till 500mm vilket blir för kort i vårt fall. Sandgjutning [1.1] Gjutningsdefekterna ger en oönskad påverkan på de mekaniska egenskaperna vilket gör att även denna metod faller bort. Vaxgjutning [1.6] Även om denna metod ger gjutdefekter så ger den inte lika kraftig porbildning som de andra gjutmetoderna. Swaging [3.6] Metoden har vissa dimensionskriterier vilket betyder att den faller bort. Efter noga bearbetning av ovanstående förslag valdes slutligen extrusionsbearbetning som tillverkningsprocess för länkarmarna detta på grund av att den ger en near net shape produkt vilket betyder att ingen extra bearbetning behövs. För stödbenen visade det sig att smidning var den bästa tillverkningsprocess eftersom den ger mindre defekter än gjutningsprocesserna och bättre mekaniska egenskaper. När det gällde stödfötterna var det bara gjutningsmetoder som var aktuella och den metod som valdes var sandgjutning då det var en universal metod som fungerar på alla möjliga tillämpningar och den enda process som fungerade till stödfötterna av de utvalda När det kom till hjulskenorna så valdes extrusion som tillverkningsprocess då den processen ger fina ytor, vilket är viktigt då länkarmarna ska rulla i skenorna, och en near net shape produkt vilket betyder att vi återigen inte behöver bearbeta efteråt. Grupp E3

5 Skapa ett vinnande koncept

5 Skapa ett vinnande koncept 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Nuvarande funktionsmodell av referenslösningen. Strategi Funktionsprincip Svårighetsgrad Användningsgrad Re-use Återanvända de befintliga lösningarna

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

8. Verifiera och utvärdera konceptet

8. Verifiera och utvärdera konceptet 8. Verifiera och utvärdera konceptet 8.1 Prototyptillverkning Projektgruppen har valt att göra en digitalt tillverkad prototyp. Diskussion har förts med Håkan Almius om möjligheterna att tillverka en fysisk

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

5. Skapa ett vinnande koncept

5. Skapa ett vinnande koncept 5. Skapa ett vinnande koncept Grupp E5 Steg 5,6 5.1. Generering av koncept Att generera koncept är en lång och krävande process. Mycket av de idéer och tankar som byggs upp under vägen kommer att kasseras

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06 PROJEKTPLAN FORTSATT KONSTRUKTIO N AV LEDAD LYFTKRAN MED CENTRERAD LAST Personuppgifter 931217 4734 070-537 96 44 daniel.sjodin93@gmail.com Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Skapa ett vinnande koncept

Skapa ett vinnande koncept Skapa ett vinnande koncept Chalmers Tekniska Högskola Produkt- & produktionsutveckling Integrerad konstruktion och tillverkning Nils Andersson, Christian Arby, Kristofer Jovanov, Fredrik Slätte och Victor

Läs mer

Deadline 2 Beskriv produkten

Deadline 2 Beskriv produkten Deadline 2 Beskriv produkten 2011-02-09 Grupp E2: Josefin Bertilsson Dennis Carlsson Jacob Lindberg Karin Uhlén Fredrik Öhrby Handledare: Gauti Asbjörnsson Innehållsförteckning 2 Beskriv produkten... 2

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

IKOT-PROJEKT. Kontaktdon till en el-bil

IKOT-PROJEKT. Kontaktdon till en el-bil IKOT-PROJEKT Kontaktdon till en el-bil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

3. Kartlägg kundens röst

3. Kartlägg kundens röst 3. Kartlägg kundens röst 3.1 Kartlägg och formulera kritiska kundkrav För att utveckla en produkt som uppfyller kundens krav och önskemål gäller det att lyssna på kundens röst. Med hjälp av denna, existerande

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/17/2011

Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/17/2011 GRUPP E3 Deadline 3 Beskriv produkten Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/17/2011 3 Kartlägg kundens röst 3.1 Voice of the customer 3.1.1 Kundkedja Vid upprättning av en Voice of

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04 Chalmers Steg tre Kartlägg kundens röst Emelie Nyberg 88-02-21 Martina Thomasson 85-02-22 Mikael Carlsson 86-03-04 Robert Eriksson 89-01-04 Stefan Bröyn 89-01-11 2010-02-12 Integrerad Konstruktion och

Läs mer

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 3.1 Kritiska kundkrav

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som:

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: 2 Beskriv produkten 2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: Spekulant Köpare Mottagare Brukare

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar,

Läs mer

Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon.

Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon. Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon. Unik kompetens med unika mervärden Berco är en av Sveriges större och mer erfarna tillverkare av påbyggnadsskåp och specialskåp,

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar Deadline 4 Analysera alternativa lösningar Chalmers 2011 02 23 Grupp A2 Helena Almegius Fredrik Hermansson Johan Ljunggren Sofie Nilsson Marie Nydahl 4 Analysera alternativa lösningar Denna essä syftar

Läs mer

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-02-26. Inlämning inför deadline 5

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-02-26. Inlämning inför deadline 5 Inlämning inför deadline 5 IKOT A5 Innehållsförteckning 5.1 Generering av dellösningar med hjälp av funktionell modellering... 2 5.1.1 Dellösningar... 2 5.1.1.1 Utfällning av bräda (A)... 2 5.1.1.2 Position

Läs mer

2.1 Kundaspekter under produktens livscykel

2.1 Kundaspekter under produktens livscykel 2.1 Kundaspekter under produktens livscykel Använder man sig av värdemodellen som underlag är det fördelaktigt att dela in denna cykel i fem delar. De två första faserna, då kunden är spekulant respektive

Läs mer

Material, form och kraft, F11

Material, form och kraft, F11 Material, form och kraft, F11 Repetition Dimensionering Hållfasthet, Deformation/Styvhet Effektivspänning (tex von Mises) Spröda/Sega (kan omfördela spänning) Stabilitet instabilitet Pelarknäckning Vippning

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

IKOT 2010 Steg 2 Luddborttagning

IKOT 2010 Steg 2 Luddborttagning IKOT 2010 Steg 2 Luddborttagning 20100208 Eriksson, Jonathan Krause, Sebastian Kristoffersson, Carl Magnusson, Rickard Seebergs, Johanna Innehållsförteckning 2.1 Samverkan mellan kund och produkt... 3

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 1 2011-02-03 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Bakgrund

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

IKOT Projekt Steg 3. Grupp C5. 16 februari 2011

IKOT Projekt Steg 3. Grupp C5. 16 februari 2011 IKOT Projekt Steg 3 Grupp C5 16 februari 2011 1 Innehåll 1 Kartlägg kundens röst 3 1.1 Kort om kundens röst.......................... 3 1.2 Marknadssegment och målgrupp..................... 3 1.3 Kundkedja.................................

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

IKOT TME040. Inlämning 8. Verifiera och utvärdera konceptet. Grupp A6 VT2010

IKOT TME040. Inlämning 8. Verifiera och utvärdera konceptet. Grupp A6 VT2010 IKOT TME040 Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet VT2010 Gupp A6 består av: Hampus Bergman, Erik Hartelius, Tobias Holmström, Robert Hult och Marcus Slogén Chalmers Tekniska Högskola Innehåll 1.

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Avancerade metoder för planering och uppföljning av betongkonstruktioner

Avancerade metoder för planering och uppföljning av betongkonstruktioner Avancerade metoder 1(7) Avancerade metoder för planering och uppföljning av betongkonstruktioner Slutrapportering av SBUF-projekt nr 11015 med rubricerad titel. Sammanfattning Aktuellt forskningsprojekt

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Beskriv produkten. Integrerad Konstruktion och Tillverkning. Grupp C2

Beskriv produkten. Integrerad Konstruktion och Tillverkning. Grupp C2 Integrerad Konstruktion och Tillverkning Beskriv produkten Grupp C2 Nina Johansson, Susanna Lindberg, Maria Ludvigsson, Kajsa Taylor och Emil Ödebrink 2011-02-10 Produktens livscykel För att få en bra

Läs mer

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd Fordonsvågar VTS200 Kraftig konstruerad för lång livslängd Robust för tuffa miljöer POWERCELL MTX Noggrann service låga underhållskostnader Låg profil ger ökad körsäkerhet Robust vågbrygga av stål Ortotropisk

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Bärbara displayer från Expand.

Bärbara displayer från Expand. Bärbara displayer från Expand. Funktion, kvalitet och design. Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer. Med Expands

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Montageoch bruksanvisning

Montageoch bruksanvisning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/10 Lättmetallställningar 00 SPANN 00 : HD 100 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 100:1992 (BS119 DEL : 199) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M2 (BELASTNINGSKLASS

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Nr 12-2012 årgång 19. Traktor med vagn. i stället för dumper ENERGI. Din ENTREPRENADtidning inom Anläggning, bygg, PARK och Grönyta

Nr 12-2012 årgång 19. Traktor med vagn. i stället för dumper ENERGI. Din ENTREPRENADtidning inom Anläggning, bygg, PARK och Grönyta Nr 12-2012 årgång 19 Traktor med vagn TEMA: ENERGI i stället för dumper Din ENTREPRENADtidning inom Anläggning, bygg, PARK och Grönyta 32 CONPOT TESTAR AV FILIP NILÉHN Att köra med dumpervagn och traktor

Läs mer

Maximal plattformshöjd för fristående ställning

Maximal plattformshöjd för fristående ställning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/130 Lättmetallställningar 400 SPANN 400LF : HD 1004 3 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 1004:1992 (BS1139 DEL 3: 1994) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M

Läs mer

Exjobbspresentation: Utveckling av eye-tracker

Exjobbspresentation: Utveckling av eye-tracker Exjobbspresentation: Utveckling av eye-tracker Exjobb inom LättkonstruktionL Lars Viebke Viebke@kth.se Utveckling av eye-tracker: design, konstruktion och produktionsanpassning av monitor i kolfiberkomposit

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite NVF/Finska avdelningen Utskott 33 - asfaltbeläggningar FÖRBUNDSUTSKOTTSMÖTET 17. JUNI 22 PÅ NÅDENDAL SPA Jari Pihlajamäki Den eviga asfaltbeläggningen mot utmattningen? - erfarenheter från testsektioner

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning Brand & Räddning Utbildning är ett företag som inriktar sig på området trafikolycka. BRU driver utbildningar i taktisk losstagning, instruktörsutbildningar och Tung Räddning. Utbildningarna sker ute på

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer