STM slutmöte. Stockholm den 25 januari 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STM slutmöte. Stockholm den 25 januari 2008"

Transkript

1 STM slutmöte Stockholm den 25 januari 2008

2 Dagordning Samling med kaffe Tillbakablick Föreningens historia, milstolpar i verksamheten (Uno med support från alla) Vad händer nu? Vart går respektive företag? Möjliga kopplingar till FCC (alla) Avslutning Lunch

3 Deltagare STM / ITM från år aut Lars-Göran Löwenadler Thomas Edström Rolf Hulthén Gunnar Andersson Tomas Lefvert Hans Ansell Stefan Edlund Ulf Sjöblom Boualem Djehiche Per Lindberg / revisor Uno Nävert Annika Eriksson

4 Tillbakablick: STM och ITM Historik och kuriosa Projektverksamhet Stipendieverksamhet Konferenser Referenser

5 Crouching Tiger Hidden Dragon

6 STM har påverkat! 1000 SEK STM ITM NTM FCC År

7 Tidtabell för STM och ITM - Startschemat Hösten 1970 Förberedelser, utformning av ramprogram, stiftelsens stadgar och uppbyggnad m m andelsteckning för perioden 1/ / februari 1971 Stiftelsens konstituerande möte 2 februari 1971 Avtal med STU för perioden 1/ / juni 1971 Avtalet godkänt av Kungl Majt Hösten 1971 Institutet konstituerades November 1971 Första programbudget antogs för 1/1 30/ Juni 1972 Programbudget för 1/ / December 1972 Kompletterande budget för 1/ /6 1973

8 STM konstituerande möte den 2 februari 1971 A Claesson Allmänna Ingenjörsbyrån 0 B Kredell, A Elldin ASEA /LM Ericsson 5 J E Rollén ASG 1 - AB Astra 1 B Pettersson Billeruds AB 1 L O Odengren Ekonomisk Företagsledning 1 M Strååt AB Elektrolux 5 S Edling Gränges 2 S Lundberg Holmens Bruk AB 1 U Berg IBM Svenska AB 3 R Carstens Kooperativa Förbundet 1 T Lauritzson (ordf) Malmros Rederi AB 5 A Scholander Mo& Domsjö AB 1 B Dellby Rederi AB Nordstjernan 1 fortsättning

9 STM konstituerande möte den 2 februari 1971 fortsättning B Asker SAAB-Scania 3 H Bohman Försäkringsbolaget Skandia 3 T Olhede Statsföretag 5 T Söderström Svenska Cellulosa AB 5 P Schalin AB Volvo 1 T Högberg AB Volvo D Sundström (sekr) L Båveryd IVA

10 Den första styrelsen för STM fr o m 2 februari 1971 Ordinarie Suppleant B Kredell ASEA A Elldin LM Ericsson T Lauritzson Frigoscandia AB P O Persson Frigoscandia AB M Strååt AB Elektrolux T Olhede Försvarsdepartementet P Jonasson LKAB T Söderström SCA B Hedenström SCA S Ulfsparre Träforskningscentrum U Söderlund Holmens Bruk AB B Asker Saab-Scania AB U Berg IBM Svenska AB D Sundström ITM (sekreterare)

11 STMs första styrelsemöte den 11 mars 1971 Närvarande: Hrr A Elldin (suppl) B Kredell T Lindström (adj) T Olhede P O Persson (ordf) D Sundström (sekr) U Söderlund T Söderström 1 P O Persson utsågs till ordförande vid dagens sammanträde i hr Lauritzsons frånvaro. Hrr Asker, Lauritzson, Strååt och Ulfsparre hade anmält förhinder. Hr Lindström adjungerades. 2 Sekreteraren meddelade att Kungl Majts behandling av avtalet mellan STU och stiftelsen dragit ut på tiden. STU står i kontakt med Industridepartementet i ärendet. Hr Persson fick i uppdrag att hos professor Brohult efterhöra huruvida därutöver något klargörande av stiftelsens synpunkter kunde göras exempelvis i berörda departement.

12 Stadgar för ITM den 3 februari 1971 Stadgar för Institutet för tillämpad matematik Styrelsen för tekniska utveckling har med skrivelse den 3 februari 1971 för Kungl Majts fastställelse ingivit stadgar för Institutet för tillämpad matematik. Kungl Majt fastställer stadgarna att gälla fr o m den 1 juli Krister Wickman Jan Olof Carlsson

13 STMs första ramavtal den 2 februari 1971 Utdrag ur - Avtal mellan svenska staten och Stiftelsen tillämpad matematik angående gemensam finansiering av viss forskning och utvecklingsverksamhet 1 Styrelsen för tekniska utveckling, STU, och Stiftelsen tillämpad matematik, i det följande kallad stiftelsen, åtar sig att under tiden 1 juli juni 1974 gemensamt finansiera forskning och utveckling inom tillämpad matematik samt praktisk användning av dess resultat. Verksamheten skall bedrivas enligt de riktlinjer, som angetts i ett mellan STU och stiftelsen överenskommet ramprogram, vilket bilägges detta avtal. 6 STU åtar sig att under avtalsperioden medverka i finansieringen av den avtalade verksamheten genom att tillskjuta kronor varav kronor under budgetåret 1971/72, kronor under budgetåret 1972/73 och kronor under budgetåret 1973/74. Stiftelsen åtar sig å sin sida att under avtalsperioden medverka i finansieringen av den avtalade verksamheten genom att tillskjuta lägst kronor. Krister Wickman Jan Olof Carlsson

14 Den första styrelsen för ITM fr om den 19 augusti 1971 Representanter för staten Generaldirektör Martin Fehrm Professor Tord Ganelius Överingenjör Carl-Gustaf Jennergren Direktör Arne Sjöberg Representanter för Stiftelsen tillämpad matematik Direktör Sven Edling Direktör Torsten Lindström, ordförande Generaldirektör Jonas Norrby Direktör P O Persson Dessutom på särskild kallelse stiftelsens ordförande Direktör Tore Lauritzson

15 Utdrag ur brev från Tord Ganelius till Daniel Sundström jan-73 Dyre Daniel:... Protokoll nummer 13 Jag skulle nog velat föreslå några ändringar, men eftersom jag startat mitt nya år av förtroendefullt samarbete med bl a Dig begränsar jag mig till paragraf 3, allra mest sista stycket. Det är svårt att skriva något förnuftigt om Centra!!! Det finns faktiskt sedan tre år tillbaka ett centrum i Göteborg, organiserat av Chalmers konsistorium och Rektor (med min hjälp naturligtvis) och tillsammans med GU konsistorium, och jag har försiktigtvis lämnat dess styrelse och ledning helt och hållet.... Din stillsamt entusiastiske Tord Ganelius

16 ITM utveckling av intäkter

17 ITM utveckling av eget kapital

18 Stadgar för ITM den 19 juni 1996 Framställning om fastställande av stadgar Institutet för Tillämpad Matematik, ITM, har hemställt att regeringen fastställer stadgeändringar som föranletts av att institutets verksamhetsår övergått till att omfatta kalenderår. Regeringen fastställer stadgarna. På regeringens vägnar Björn von Sydow Ingemar Ahlandsberg

19 Stadgar för ITM den 19 december 1996 Framställning om fastställande av stadgar Institutet för Tillämpad Matematik, ITM, har hemställt att regeringen fastställer stadgeändringar som gör det möjligt för institutet att ändra organisationsform från stiftelse till aktiebolag. Regeringen fastställer stadgarna. På regeringens vägnar Anders Sundström Ingemar Ahlandsberg

20 Swedish industry should become leading in using mathematics and statistics for technological and financial analysis by modelling, simulation, optimization, and quality assessment of products and production processes.

21 Industri - akademi Intressentföreningen STM Volvo 5 SKF 5 ABB 3 Saab 3 Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut 1 AstraZeneca R&D Mölndal 5 AstraZeneca R&D Södertälje 2 Elforsk 5 Försäkringsförbundet 5 Ericsson 1 Ericsson Microwave Systems 1 TeliaSonera Sverige 1 StoraEnso Corporate Research 1 Statistiska Centralbyrån 1 39 SSF Chalmers ICM ASN ECMI Göteborg Linköping Stockholm/ Uppsala Göteborg Lund Stockholm/ Uppsala Göteborg Lund

22 Noder Chalmers 47% Lunds Universitet 17% Uppsala Universitet 12% KTH 8% Linköpings Universitet 4% Uppsala Universitet Blandat Lunds Universitet Chalmers Total budget är 57 MSEK Linköpings Universitet KTH

23 Programområden (SEK) Ledning ECMI och utbytesprogram ASN ICM

24 Programbudget Ledning 60% finansierar forskarstuderande 25% finansierar forskningsprogram Externa kontakter Forskarstuderande Forskningsprogram Total budget är 57 MSEK Kursutveckling

25 Forskarstuderande NTM Totalt 67 antagna Grundexamen Licentiatexamen 10 Doktorsexamen Doktorer i industri Licentiater i industri

26 Dagens NTM-träff ordnas av Johan Carlson Fil Dr, Chalmers Robert Bohlin Tekn Dr, Chalmers Sofia Andersson Tekn Dr, Lund Tekniska Högskola

27 Stadgar för ITM den 9 juli 2001 Angående ändrade stadgar för stiftelsen Länsstyrelsen beslutar att godkänna de av styrelsen den 23 november 2000 beslutade ändringarna av stiftelsens stadgar. Länsstyrelsen beslutar att lägga de den 21 maj 2001 ingivna reviderade stadgarna till stiftelsens akt såsom rättsligt gällande stadgar för stiftelsen. De ingivna stadgarna är reviderade i enlighet med Kammarkollegiets beslut och med styrelsens ändringsbeslut den 23 november Länsstyrelsen finner att ändringarna kan godkännas. Annika Oldenburg

28 Optimering av kraftsystem deltagare

29 Optimering av kraftsystem problemställning Optimal styrning av termisk kraftproduktion har studerats i ett treårigt projekt : ABB Network Control, Krångedegruppens Samkörnings AB, Vattenfall Optimering av kraftsystem under osäkerhet har studerats i ett treårigt projekt : Sydkraft, Vattenfall, Elforsk, : Fortum, Sydkraft, Elforsk

30 Optimering av kraftsystem resultat Avhandlingar Torbjörn Magnusson, The Unit Commitment Problem a Dual Approach, Lic thesis, KTH, December 1991 Stefan Feltenmark, On Optimization of Power Production, PhD thesis, KTH, March 1997 Andreas Nöu, Large-Scale Combinatorial Optimization with Transportation Science Applications, PhD thesis, KTH, October 1997 Roger Halldin, Stochastic Modeling and Optimization Under Uncertainty of a Hydro Power System, PhD thesis, Lund University, June 2005 Företag Optimization Partner Stockholm AB, Danderydsgatan 11, Stockholm, VD Stefan Feltenmark, startat år 2000

31 Belastnings- och utmattningsanalys deltagare

32 Belastnings- och utmattningsanalys deltagare

33 Belastnings- och utmattningsanalys problemställning 1 Belastnings- och utmattningsanalys av fordon : Volvo PV, Scania, Banverket; : Volvo Lastvagnar, Volvo 3P, PSA Peugeot Citroen, DAF, Daimler Chrysler, Iveco, MAN, Scania.

34 Belastnings- och utmattningsanalys problemställning 2 Statistiska modeller för utmattningsgräns : ABB, Sandvik, IVF, SP; : SKF, VAC

35 Belastnings- och utmattningsanalys problemställning 3 Expertsystem för vibrationsanalys : AssiDomän, MoDo, StoraEnso, Nåiden Teknik

36 Belastnings- och utmattningsanalys resultat Avhandlingar Pär Johannesson, Rainflow Analysis for Switching Markov Loads, PhD thesis, Lund University, October 1999 Jesper Rydén, Statistical Analysis of Crests and Maxima in Gaussian Seas, PhD thesis, Lund University, March 2002 Ulla Machado, Statistic Analysis of non-gaussian Environmental Loads and Responses, PhD thesis, Lund University, April 2002 Sara Lorén, Fatigue Limit, Inclusions and Finit Lives a Statistical Point of View, PhD thesis, Chalmers, April 2004 Niklas Grip, Wavelet and Gabor Frames and Basis: Approximations, Sampling, and Applications, PhD thesis, Luleå Technical University, December 2002 Företag Nåiden Teknik, Luleå, senare uppköpt av SKF

37 Simulering av byggnader och installationssystem deltagare

38 Simulering av byggnader och installationssystem problemställning Simulering av byggnader och installationssystem : ABB Airtech AB Bengt Dahlgren AB Bo Lönner AB BrisData Comfortia AB Energo Enessen AB EVR och Wahlings FLK AB Helenius Ingenjörsbyrå Hugo Theorells Ing byrå Incoord AB LGM-konsult AB NCC Postfastigheter SCC Skandiakonsult Sigma VVS-konsult Skandia Fastighet Skanska Teknik Stifab-Farex Stockholm konsult Strängbetong Svenska Bostäder SP Swedisol Teknoterm Tour & Andersson Vasakronan AB ÅF-VVS Projekt

39 Simulering av byggnader och installationssystem resultat Avhandlingar Per Sahlin, Modelling and Simulation Methods for Modular Continuous Systems in Buildings, PhD thesis, KTH, May 1996 Företag Bris Data AB, Västerlånggatan 27, 4 tr, Stockholm EQUA Simulation AB, Råsundavägen 100, Solna

40 Adaptiv FEM och högupplösande metoder deltagare

41 Adaptiv FEM och högupplösande metoder deltagare

42 Adaptiv FEM och högupplösande metoder deltagare

43 Adaptiv FEM och högupplösande metoder problemställning 1 FEM för strömningsproblem : ABB, Volvo Aero

44 Adaptiv FEM och högupplösande metoder problemställning 2 FEM för strömningsproblem 1995: ABB, Volvo Aero

45 Adaptiv FEM och högupplösande metoder problemställning 3 Tekniska beräkningar på multiprocessorsystem : ABB, Saab Military Aircraft, Volvo Aero Corporation, NUTEK

46 Adaptiv FEM och högupplösande metoder problemställning 4 Generella elektromagnetiska lösare - GEMS : Ericsson Saab Avionics, Saab Microwave Systems, FOA, PSCI projekt

47 Adaptiv FEM och högupplösande metoder problemställning 5 Adaptiv FEM för CEM, CFD och Multifysik : ABB, Volvo Teknisk Utveckling

48 Adaptiv FEM och högupplösande metoder resultat Avhandlingar Anders Ålund, High Performance Computing in Fluid Dynamics and Electromagnetics, Lic thesis, KTH, October 1998 Rickard Bergström, Adaptive Finite Element Methods for Div-Curl Problems, PhD thesis, Chalmers, August 2002 Fredrik Edelvik, Hybrid Solvers for the Maxwell Equations in Time Domain, PhD thesis, Uppsala University, September 2002 Företag EnMesh Intuitive Engineering, Viktoriagatan 2A, Göteborg, VD Mats Larson Efield Solutions AB, Finlandsgatan 62, Box 87, Kista, VD Harald Hermansson, från år 2006

49 Finans- och försäkringsmatematik deltagare

50 Finans- och försäkringsmatematik deltagare

51 Finans- och försäkringsmatematik problemställningar Styrning av överskott i sakförsäkring : Åsa Larsson Ruinsannolikheter vid skadeförsäkring : Mats Åke Berg Riskanalys av katastrofer med Bayesmetodik : Elizabeth Saers Bigün Professur i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm : Tomas Björk Extremteori och risk vid finans och försäkring : Holger Rootzén

52 Finans- och försäkringsmatematik resultat Avhandlingar Camilla Landén, On the Term Structure of Forwards, Futures and Interest Rates, PhD thesis KTH, February 2001 Elizabeth Saers-Bigün, Bayesian risk analysis of rare events, such as catastrophes, by means of expert assessments, PhD thesis, Stockholm University, April 1997 Mats Åke Berg, A generalization of the classical risk model asymptotic estimators, Lic thesis, Stockholm Univeristy, October 1994 Position Professur för Tomas Björk vid Handelshögskolan i Stockholm

53 Stipendiater Sverker Holmgren, Uppsala 1989 Kurt Otto, Uppsala Anders Szepessy, Göteborg Inge Söderquist, Umeå Stefan Peterson, Lund Svante Littmarck, Stockholm Lars Klingberg, Stockholm Åsa Larsson, Stockholm 1990 Roger Pettersson, Lund Pär-Ola Olsson, Lund Klas Samuelsson, Linköping

54 Stipendiater - fortsättning 1991 Pär-Ola Olsson, Lund Roger Pettersson, Lund Marcus Berglund, Stockholm 1992 Ulf Strömberg, Lund Klas Samuelsson, Linköping Mats Åke Berg, Stockholm 1993 Lars Eriksson, Stockholm Andreas Nöu, Stockholm Eva Sjö, Lund Ulf Strömberg, Lund Marcus Berglund, Stockholm Klas Samuelsson, Linköping

55 Stipendiater - fortsättning Patrik Andersson, Göteborg 1994 Niclas Börlin, Umeå Anders Svensson, Lund Mats Åke Berg, Stockholm Lars Eriksson, Stockholm Andreas Bergwall, Linköping 1995 Karl Hörnell, Uppsala Martin Lindberg, Göteborg Niclas Börlin, Umeå Patrik Andersson Göteborg Camilla Landén, Stockholm

56 Stipendiater - fortsättning 1996 David Pettersson, Linköping Carl Fredrik Stein, Göteborg Martin Lindberg, Göteborg Andréas Bergwall, Linköping Karl Hörnell, Uppsala 1997 Mikael Signahl, Lund David Pettersson, Linköping Carl Fredrik Stein, Göteborg 1998 Mikael Signahl, Lund

57 Konferensverksamhet Ur programmet: 12/6 1991, H Neunzert: Industrial Mathematics an Adventure on a European Scale 13/6 1991, P Lindberg, Televerket: Optimering av nätstrukturen i ett nationellt telefonnät

58 Konferensverksamhet fortsättning

59 Konferensverksamhet fortsättning

60 Konferensverksamhet fortsättning

61 Konferensverksamhet fortsättning Stockholm den 14 maj 1993 Göteborg den 6 november 2000

62 Avhandlingar Anders Szepessy, Göteborg (PhD; stipendium) Christer Johansson, Uppsala (PhD; projekt) Torbjörn Magnusson, Stockholm (Lic; projekt) 1992 Ulf Strömberg, Lund (PhD; stipendium) Klas Samuelsson, Linköping (Lic; stipendium) 1993 Kurt Otto, Uppsala (PhD; stipendium) Sverker Holmgren, Uppsala (PhD; stipendium)

63 Avhandlingar Mats Åke Berg, Stockholm (Lic; stipendium) 1994 Marcus Berglund, Stockholm (Lic; stipendium) Niclas Brännberg, Linköping (Lic; projekt) Roger Pettesson, Lund (PhD; stipendium) Patrik Andersson, Göteborg (Lic; stipenidium) 1995 Hans Johansson, Stockholm (PhD; projekt) Elizabeth Saers-Bigün, Stockholm (Lic; projekt) Pär-Ola Bendahl, Lund (PhD; stipendium) 1996 Magnus Johansson, Göteborg (Lic; projekt) Thomas Svedberg, Göteborg (Lic; projekt) Per Sahin, Stockholm (PhD; projekt) Klas Samuelsson, Stockholm (PhD; stipendium) Karl Hörnell, Uppsala (Lic; stipendium) Stefan Peterson, Lund (PhD; stipendium) Niclas Ohlsson, Linköping (Lic; projekt)

64 Avhandlingar 1997 Patrik Andersson, Göteborg (PhD; stipendium) Stefan Feltenmark, Stockholm (PhD; projekt) Andreas Nöu, Stockholm (PhD; stipendium) Pär Johannesson, Lund (Lic; projekt) Martin Lindberg, Göteborg (Lic; stipendium) Niclas Lundin, Linköping (Lic; projekt) 1998 Andréas Bergwall, Linköping (Lic; stipendium) Niclas Ohlsson, Linköping (PhD; projekt) Carl Fredrik Stein, Göteborg (Lic; stipendium) Anders Ålund, Stockholm (Lic; projekt) 1999 Pär Johannesson, Lund (PhD; projekt) Niclas Ohlsson, Linköping (PhD; projekt) Carl Fredrik Stein, Göteborg (Lic; stipendium) Anders Ålund, Stockholm (Lic; projekt)

65 Avhandlingar 2000 Magnus Ekh, Göteborg (PhD; projekt) Carl Fredrik Stein, Göteborg (PhD; stipendium) Rickard Bergström, Göteborg (Lic; projekt) Eva Sjö, Lund (PhD; stipendium) 2001 Camilla Landén, Stockholm (PhD; stipendium) Mikael Signahl, Lund (Lic; stipenidum) 2002 Rickard Bergström, Göteborg (PhD; projekt) Jesper Rydén, Lund (PhD; projekt) Roger Halldin, Lund (Lic; projekt) 2005 Roger Halldin, Lund (PhD; projekt)

66 Avslutning

Årsberättelse. Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber

Årsberättelse. Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber Årsberättelse 2011 Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet 412 96 Göteborg

Läs mer

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies Verksamheten1998 SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle Center for Business and Policy Studies Några glimtar från jubileumsåret 1998 och med en medlemskonferens i Uppsala där två av grundarna Tore

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning Ansvar och styrning / Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNING Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2001

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2001 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2001 ============================================================================= Tid och plats 2001-09-05, AROS Center, Västerås Deltagare: 83 st medlemmar, representerande 25 betalande

Läs mer

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA Ansvar och styrning Bolagsstyrning Bolagsstyrning Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

1 Information 3 1.1 Praktisk information... 3 1.1.1 Registrering, informationsdisk och kontakt... 3

1 Information 3 1.1 Praktisk information... 3 1.1.1 Registrering, informationsdisk och kontakt... 3 Innehåll 1 Information 3 1.1 Praktisk information...................... 3 1.1.1 Registrering, informationsdisk och kontakt...... 3 1.1.2 Trådlöst nätverk.................... 3 1.1.3 Lunch och fika......................

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Beslutsdatum: 2011-03-08 Innehåll 1. Personal 3 2. Grundutbildning 4 3. Forskning 11 4. Forskarutbildning 19 5. Arbetsmiljö 19

Läs mer

SNRV SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN FÖR RADIOVETENSKAP

SNRV SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN FÖR RADIOVETENSKAP SNRV SVENSKA NATIONALKOMMITTÉN FÖR RADIOVETENSKAP 6 sidor + 2 bilagor THE SWEDISH NATIONAL COMMITTEE OF URSI Protokoll fört vid höstmöte med Nationalkommittén för Radiovetenskap onsdagen den 11 november

Läs mer

INNOVATION MED ÖPPEN KÄLLKOD GER KONKURRENS FÖRDELAR

INNOVATION MED ÖPPEN KÄLLKOD GER KONKURRENS FÖRDELAR EN ARTIKEL UR: Nr 2 Maj 2015 of Innovation and Technology INNOVATION MED ÖPPEN KÄLLKOD GER KONKURRENS FÖRDELAR av Björn Regnell, Per Runeson, Martin Höst och Johan Linåker Forskningsinformation från Stiftelsen

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Gert Persson Computers and Computing de första 15 åren

Gert Persson Computers and Computing de första 15 åren COMPUTERS AND COMPUTING I SKANDINAVIEN - tillbakablick över de första 15 åren i ett svenskt perspektiv - av Gert Persson gert.person.gpinformatik@telia.com Kort sammanfattning Den 16 december 1948 fattades

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Förändringsprocessen. viktig för lyckad outsourcing av tjänster. På jakt efter en hållbarare organisation. Från anställningstrygghet.

Förändringsprocessen. viktig för lyckad outsourcing av tjänster. På jakt efter en hållbarare organisation. Från anställningstrygghet. Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology Förändringsprocessen viktig för lyckad outsourcing av tjänster sid 3 På jakt efter en hållbarare organisation

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 KALLELSE Nr 3:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-05-28 MDH 2.16-2015/0071 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 Plats: Styrelserummet B212, Eskilstuna Tid: kl. 09.30

Läs mer

Framtidens forskningsledare

Framtidens forskningsledare STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Framtidens forskningsledare Bakgrund, genomförande och utvärdering av ledarskapsutvecklingsprogrammet 2001 2006 Individual Grant for the Advancement of Research Leaders

Läs mer

Inkubatorer och inkubering mer än rekrytering. Ledning av innovationsprojekt. Köpa eller tillverka ett tvärfunktionellt beslut. IMITs 30-årsjubileum!

Inkubatorer och inkubering mer än rekrytering. Ledning av innovationsprojekt. Köpa eller tillverka ett tvärfunktionellt beslut. IMITs 30-årsjubileum! Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #2 maj 2009 Inkubatorer och inkubering mer än rekrytering sid 3 Ledning av innovationsprojekt sid 5 Köpa

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2005

Bolagsstyrningsrapport 2005 Handläggare, enhet Datum Jan-Olof Johansson 1 (6) Bolagsstyrningsrapport 2005 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ägs till 100 procent av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, som

Läs mer

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 VERKSAMHETSIDÉN 3 STYRELSEN 4 5 VD-KOMMENTAR OCH LEDNINGSGRUPP 6 7 FORSKNINGSOMRÅDEN Ekonomisk politik för tillväxt 8 11 Välfärdsstat i omvandling

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 139:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2001 Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2001 anslog stiftelserna 72,8 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål.

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

SiSA. Svenska Informationssystemakademin

SiSA. Svenska Informationssystemakademin SiSA Svenska Informationssystemakademin PROTOKOLL FRÅN ARSMÖTE 2012 Tid Plats 25 september, klto.oo- t6.oo Uppsala Universitet, Ekonomikum Närvarande Anmält förhinder Pär Ägerfalk Göran Goldkuhl Björn

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006 1997-2007 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm 2007 2006 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve

Läs mer