Slutrapport Spel och Trafiksäkerhet (Sp&Ts)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Spel och Trafiksäkerhet (Sp&Ts)"

Transkript

1 Slutrapport Spel och Trafiksäkerhet (Sp&Ts) Per Backlund Fil.dr Informationssystemutveckling Henrik Engström Fil.dr Datavetenskap Mikael Johannesson Fil.dr Kognitionsvetenskap Inledning Denna delrapport presenterar Sp&Ts-projektets aktiviteter och resultat. Projektet har tre huvuddelar: ett spelutvecklingsprojekt, en spelvaneundersökning bland elever på ett antal trafikskolor och experiment i Högskolan i Skövdes körsimulator. Projektet har delredovisats i två lägesrapporter (hösten 2005 och våren 2006). Denna rapport sammanfattar hela projektet och de resultat som föreligger vid projektavslutet. Samtidigt utgör slutrapporten startskottet för Sp&Ts2 som kommer att bli en fortsättning på detta arbete. I Sp&Ts utvecklas ett bilspel med fokus på säker bilköring, realistiska situationer och en rolig spelupplevelse där spelaren, i en "cave-miljö och med ett fullt realistiskt gränssnitt, får köra bil i ett antal olika scenarier. Scenarierna är tänkta att testa olika aspekter av bilkörning och på olika sätt utmana spelaren. Under utvecklingsprojektet har vi fört diskussioner med Länsförsäkringar Skaraborg, trafikskolor och Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) för att få in trafiksäkerhetsaspekter i arbetet. Under projektet har en enkätundersökning bland elever och lärare på tre trafikskolor (Thorells i Falköping; Anderssons i Mariestad; PO:s i Skövde) genomförts, detta för att undersöka sambandet mellan spelvanor och bedömd körskicklighet. Resultaten från analysen av enkätsvaren redovisades även i lägesrapport 2, våren I projektets avslutande fas har vi knutit ihop spelutvecklingsprojektet med enkätundersökningen i ett experiment som genomförts i den körsimulator som byggts i samband med projektet. I denna rapport redogörs för genomförandet av dessa experiment. Vi ger även en inledande dataanalys som ligger till grund för det publiceringsarbete som kommer att fortgå. Rapporten beskriver projektets genomförande (Kapitel 2), genomförande av experiment och initial dataanalys (Kapitel 3) samt exponering av arbete och resultat (Kapitel 4). 2 Projektgenomförande Enligt projektplanen skulle Fas 1 resultera i en spelbar prototyp som ska fungera i Högskolan i Skövdes simulatormiljö. Detta redovisades till största delen i lägesrapport 1. Fas 2 innefattar vidare arbete med Högskolan i Skövdes körsimulator, vidareutveckling av spelet, genomförande av enkätundersökning på tre körskolor samt planering av experiment. Detta redovisades i lägesrapport 2. Fas 3 innefattar genomförande av experiment och projektavslut. Figur 1 ger en översiktlig bild av projektets genomförande samt de mål som uppnåtts. 1

2 Projektstart Kick-off Spelidé Fungerande simulator klar Quick and dirty prototyp klar. Demo LF Analys enkätundersökning klar Spel version 2 i simulatorn Spel version 1 Enkätundersökning i simulatorn klar Pilotexperiment klara Spel version 3 i simulatorn Experiment klara Inledande analys av experiment klar Figur 1 Projektöversikt Vi noterar att tidsplanen har fungerat väl och att vi genomfört det vi avsåg, nämligen att bygga en spelprototyp för Högskolan i Skövdes körsimulator och utvärdera den. Vi har också analyserat vissa aspekter av förhållandet mellan dataspel och trafiksäkerhet. Arbetet har skett i samarbete med trafikskolor och trafikforskningsexpertis samt lett till värdefulla kontaktytor för framtida forskningsprojekt. 3 Resultat I detta avsnitt redovisar vi, mer detaljerat, de resultat som uppnåtts i Fas 2 och Fas 3 av projektet. De resultat som redovisas är: spelet (3.1), enkätstudien (3.2) och experiment i körsimulatorn (3.3). 3.1 Spelet Spelet tar upp ett antal olika moment som spelaren stöter på under spelets gång. Dessa är: reaktions- och uppmärksamhetsmoment (till exempel stillastående trafik) precisionsmoment (till exempel omkörning och avstånd till omgivande trafik) minneshantering och sortering av information (till exempel vägskyltar) kommunikation med omgivningen i spelet (användning av körriktningsvisare) Spelaren sitter bakom ratten i en riktig bil och kör mitt i spelvärlden med hjälp av bilens kontroller (Figur 2). Då spelet inte är en fullfjädrad simulator är upplevelsen framförallt baserad på syn- och hörselintryck. De komponenter som spelaren kan interagera med är: gas, broms, ratt, färdriktningsvisare, tuta, säkerhetsbälte och backspeglar. Figur 2. Scener ur spelet Spelaren ska genom interaktion med bilens kontroller köra enligt spelets trafikregler. I spelet finns diverse typer av fordon som spelaren inte kan kontrollera. Medtrafikanterna består av 2

3 personbilar och lastbilar, men även utryckningsfordon förekommer. Alla medtrafikanter styrs av olika AI-profiler vilket gör att de kommer att uppföra sig olika i olika trafiksituationer. Till exempel har olika förare olika uppfattning om vad som är lämpligt avstånd och lagom hastighet. AI-profilerna kan kalibreras för att simulera olika beteenden hos medtrafikanterna. Denna konstruktion gör det möjligt för oss att vidareutveckla spelet till nya trafiksituationer. Vi använder även AI-profilerna för att anpassa svårighetsgraden i spelets olika nivåer. När spelaren sätter sig framför ratten så visas spelets Title/briefing screen. Här presenteras målet med scenariot (följa efter ambulansen) och instruktioner för spelaren om vad denne skall göra och vilka regler och ikoner som finns i spelet. Spelaren kan sedan starta spelomgången genom att trycka på tutan. Spelaren flyttas då till den motorväg på vilken man färdas. Spelet är strukturerat som ett antal scenarier där varje scenario har ett händelseförlopp under unika trafikförutsättningar, såsom siktförhållanden, trafiktäthet och trafiksammansättning. De olika scenariona är inte tillgängliga från början utan låses upp stegvis genom att spelaren klarar föregående nivå. Spelaren har klarat en nivå om han/hon, med godkänt resultat, lyckas följa efter ambulansen till målet utan att tappa den ur sikte. Efter varje nivå får spelaren en bedömning av sin prestation samt en sammanfattning av de regler han/hon brutit mot. På de tre första nivåerna får föraren kontinuerlig information om regelbrott, till exempel felaktiga körfältsbyten, för kort avstånd till framförvarande fordon och hastighetsöverträdelser. Föraren får dessutom hjälp att lokalisera ambulansen i omgivande trafik. I de efterföljande nivåerna plockas denna information bort för att öka förarens självständighet och svårighetsgraden i spelmomentet. Samtidigt ökar också trafikintensiteten för varje nivå. Andelen lastbilar som skymmer sikten och försvårar omkörning ökar samtidigt som siktförhållandena försämras. Utmaningen ligger i att hålla rätt hastighet samt att följa ambulansen på rätt avstånd i allt sämre sikt. Marginalerna blir allt mindre under spelets gång. En viktig del av edutainmentaspekten (målinriktad inlärning genom spel) är den feedback spelaren får efter varje avklarad nivå. Vi arbetar för att reducera antalet explicita instruktionselement. Det är också viktigt att diskutera spelarens prestation efteråt för att låta honom eller henne reflektera över sitt beteende och dess konsekvenser. Spelmomentet blir på så sätt en del i ett upplevelsebaserat lärande. 3.2 Enkätundersökningen Som en del av Sp&Ts-projektet genomfördes under vintern 2005/2006 en enkätundersökning på tre trafikskolor i Skövde, Mariestad och Falköping. Syftet med enkätundersökningen var att studera samband mellan spelvanor och körförmåga hos elever på trafikskolor. Undersökningen bestod av två delar. I den ena delen svarade eleverna på frågor kring sina spelvanor och erfarenheter av bilkörning. I den andra delen bedömde trafiklärarna sina elevers förmågor. Bedömningen inkluderade rena färdighetsaspekter men även insiktsorienterade förmågor som hänsynstagande och omdöme. Totalt deltog 64 elever och nio lärare. Preliminära analyser indikerar dock att det finns en hel del intressanta resultat som motiverar att en mer omfattande studie genomförs. Lärarna betygsatte elevernas olika förmågor på en sjugradig skala där 1 var sämst och 7 bäst. Eleverna som deltog i studien fick klassificera sin erfarenhet av dataspel. Utifrån denna klassificering delades de in i grupper. Då det genomsnittliga läraromdömet jämfördes mellan grupperna fanns det signifikanta skillnader i vissa förmågor. Tabell 1 och Tabell 2 visar det genomsnittliga läraromdömet för elever som har liten erfarenhet jämfört med elever som har stor erfarenhet av dataspel. Tabell 1 innehåller omdömen kopplade till färdigheter och Tabell 3

4 2 omdömen som relaterar till elevens insikter och attityd till bilkörning. Tabellerna anger även resultatet för ett signifikanstest (p < 0.05) av skillnaden i medelvärde mellan grupperna. Tabell 1. Genomsnittliga betyg (7-gradig skala) från trafiklärare för färdighetsorienterade aspekter Erfarenhet\Förmåga Uppmärksamhet på flera saker samtidigt Trafiksituationer som kräver snabba beslut Riskbedömning Helhetsbedömning av körförmåga Liten spelerfarenhet Stor spelerfarenhet Signifikant skillnad Ja Ja Nej Ja Tabell 2. Genomsnittliga betyg (7-gradig skala) från trafiklärare för attitydorienterade aspekter Erfarenhet\Inställning Köra med goda marginaler Hålla hastigheter Hänsyn till medtrafikanter Bedömning av attityd Liten spelerfarenhet Stor spelerfarenhet Signifikant skillnad Ja Nej Nej Nej Från tabellerna kan utläsas att elever med stor spelerfarenhet rankas högre än de med låg erfarenhet i hälften av aspekterna. I resterande aspekter är skillnaderna inte signifikanta. Erfarna datapelare rankas högre i samtliga aspekter som är kopplade till färdigheter. Till exempel är medelbetyget för förmågan att hantera trafiksituationer som kräver snabba beslut nästan två hela betygsteg högre för spelvana. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att dataspelande utvecklar reaktionssnabbhet 1. Helhetsbedömningen av spelerfarna ligger ett helt betygsteg över oerfarna vilket är en tydlig signal att dataspelande är positivt för att utveckla vissa färdigheter i bilkörning. I de attitydorienterade aspekterna finns inga indikationer på att dataspelande leder till försämrad attityd eller bristande hänsyn. Tvärtom rankas spelerfarna signifikant högre i fråga om inställning till att köra med goda marginaler. Detta är intressant eftersom det strider mot den i media etablerade uppfattningen att dataspelande leder till bristande omdöme och empati. Resultatet av denna pilotundersökning är så intressant att det motiverar en mer heltäckande studie som omfattar en större, slumpmässigt utvald grupp av elever och trafikskolor. Detta för att verifiera de preliminära resultaten samt för att få en bättre förståelse för de underliggande orsakerna. Om dataspelande kan visas ha tydliga positiva effekter på körförmåga blir nästa steg att bättre försöka isolera vilken typ av dataspel som har bäst effekt och att identifiera vilka moment i spelen som är vitala för olika förmågor. I förlängningen kan sådana resultat leda till att trafikskoleelever uppmanas att spela vissa typer av dataspel beroende på vilken förartyp 2 de är, för att utveckla vissa förmågor. Till exempel kan man tänka sig att överdrivet 1 A. Lager, S. Bremberg, Hälsoeffekter av tv- och datorspelande, Statens Folkhälsoinstitut, R 2005:18, ISBN Linderholm, I. (1997), The Target Group and the Message. A model for audience segmentation and formulation of messages concerning traffic safety for young male road-users. Doctoral Dissertation, Department of Sociology Media and Communication Studies; Media and Communication Studies. Lund University Press. 4

5 försiktiga förare kan lära sig att hålla ett bättre trafiktempo genom att spela ett konventionellt bilspel, medan förare som tenderar att överskatta sin förmåga och vara riskbenägna kan påverkas med hjälp av riktade edutainmentspel. Enkätresultaten är således användbara i utvecklingen av upplevelsebaserat lärande. Andra tänkbara tillämpningar av resultaten är att låta äldre trafikanter spela spel för att bibehålla eller utveckla vissa förmågor eller låta personer med olika skador använda spel för rehabilitering. 3.3 Experiment Tanken med experimentet var att explorativt söka efter eventuella samband mellan bakgrundsvariabler som att ha/inte ha specifika spelmål, spelerfarenhet och kön å ena sidan och beteendevariabler (t ex avstånd till omgivande trafik), upplevelsevariabler (t ex upplevd rolighet) och spelvariabler variabler (t ex spenderad tid) å den andra. Ett övergripande syfte har varit att undersöka om exempelvis ett spelmoment ger en ökad insikt i spelvärldens egenskaper med avseende på orsakssamband i ett trafiksäkerhetssammanhang. Om spelvärldens regler och egenskaper överensstämmer med verkligheten i dessa avseenden kan försökspersonen lära sig något om verkligheten via spelet. Vidare avsåg vi att undersöka om spelare har bättre reaktionsförmåga än icke spelare i enlighet med tidigare rön Tillvägagångssätt 24 deltagare (16 kvinnor och 6 män) slumpades fram bland deltagarna i enkätstudien. Alla deltog mot reseersättning och en mindre premie. Urvalet kom att representera såväl mer erfarna som mindre erfarna spelare (enligt den första enkätundersökningen beskriven i 3.2 ovan) och vi analyserade resultaten utifrån bland annat dessa kategorier. Deltagarna delades upp i två grupper. Den ena fick spela det spel vi utvecklat, medan den andra fick köra fritt i samma värld, dock utan ett uttalat spelmoment. I fortsättningen kallas de två varianterna för spelvarianten respektive icke-spelvarianten. Båda varianterna hade en ökande svårighetsgrad med avseende på trafiktäthet, trafiksammansättning och siktförhållanden. Försökspersonerna fick köra så länge de ville 3 och kunde avbryta när som helst under denna fas (som här kallas behandling). Efter avslutad körning fick respektive deltagare fylla i en uppföljningsenkät där vi ställde frågor om såväl körupplevelsen som trafikattityd (i linje med Fotnot 2 ovan). I samtliga fall användes en 5-gradig Likert-skala. Totalt tog varje experimentsession cirka 1 timme. Innan behandlingen påbörjades fick samtliga försökspersoner köra en sträcka av spelet och följa instruktioner om körfältsbyten och hastighet från en radioröst. Efter behandlingen fick samtliga försökspersoner genomgå ett antal testscenarier: Köra en specifik sträcka av spelet utan spelmål och därefter samma sträcka, men denna gång med ett uttalat spelmål. I detta och efterföljande scenario registrerades antalet regelbrott. Följa instruktioner under liknande förutsättningar som gjordes innan behandlingen. 3 Av praktiska skäl satte vi den övre tidsgränsen till 30 minuter. 5

6 Genomgå ett reaktionstidstest. Reaktionstiden definierades som tiden från det att bromsljusen på framförvarande fordon (inom ett visst avståndsintervall) tändes till dess att försökspersonen trampade på bromsen. Under såväl behandlingen som testerna samlade vi kontinuerligt in data om beteendevariabler. De beteendevariabler som mättes hämtades från en sammanställning av Nyberg m fl 4. Följande beskrivningar kommer därifrån: Inbromsningar mättes genom både antalet inbromsningar och aktiveringsgrad. I reaktionstestet handlade det snarast om aktiveringsgrad för att kunna stanna innan kollision. Under testerna loggade vi händelser från bromspedalen, vilket bör jämställas med tidigare mått på antalet inbromsningar. Användning av körriktningsvisare har mätts i ett antal studier genom att en observatör bedömer om föraren använt sig av korrekt signal inom en viss tid från det att en händelse bedömts starta. Vi loggade alla bilars position i vägbanan identifierade korrekta eller felaktiga körfältsbyten genom att markera när försökspersonen bröt en körfältsgräns med eller utan föregående blinkning. Användning av backspeglar mättes genom att studera hur ofta föraren tittade i backspegel/sidospegel. Vi filmade förarens ansikte och kunde därigenom studera avsökningsmönster. Dessutom ger våra loggar och analysverktyg möjlighet att upptäcka samband mellan blinkning, backspegelanvändning och körfältsbyte. Detta är intressant ur trafiksäkerhetssynpunkt då Nyberg m fl. (Fotnot 4) beskriver att mycket få studier undersöker sambandet mellan olika variabler. Avstånd till omgivande trafik har mätts på olika sätt i olika studier. Tidslucka, time to collision och headway intervall är tre vanliga metoder. Vi använde en variant av tidslucka och headway intervall där vi beräknade hur stor del av körtiden som försökspersonen befann sig inom olika (mer eller mindre kritiska) avstånd till framförvarande bil. Analysen av de experimentdata som samlades in i loggfilerna var till viss del automatisk tack vare de analysverktyg som utvecklats inom projektet. Figur 3 visar ett möjligt analysscenario. 4 Nyberg, A., Henriksson, P., Nolén, S. och Engström, I. (2002) Körbeteenden som mäts med instrumenterade bilar i verklig trafik En litteraturstudie. Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI notat 53. 6

7 Figur 3. Analysverktyget Sp&Ts FunDigger Verktyget ger oss möjligheter att relativt snabbt lokalisera intressanta situationer i experimenten. I Figur 3 kan vi se att försökspersonen har hållit för hög hastighet samtidigt som denne gjort ett körfältsbyte och trängt sig in precis framför en medtrafikant. Diagrammen visar, från ovan: hastighet med överträdelser i det röda fältet; körfältsanvändning med antal sekunder i respektive körfält; avstånd till framförvarande bil i sekunder och avstånd bakåt i meter. De situationer som identifierats kan sedan analyseras mer noggrant genom att gå till grunddata. Förutom de trafiksäkerhetsaspekter som vi kan bearbeta går verktyget att använda för att identifiera sekvenser där det sker mycket spelmässigt. Vi kan, till exempel, följa spelarens ansiktsuttryck och rörelser i spelsekvenser med flera körfältsbyten och på så sätt analysera spelets karaktär i olika situationer Inledande analys Detta avsnitt beskriver en första analys av experimentdata. Vi arbetar fortfarande med artiklar till vetenskapliga konferenser som kommer att kräva ytterligare noggrann analys. I tabell 3 nedan presenteras resultaten av analysen av ett urval av upplevelserelaterade variabler för spelvarianten vs icke-spelvarianten, liten vs stor spelerfarenhet och kvinnor vs män. Resultat för beteenderelaterade variabler presenteras i Tabell 4. Resultat för utvalda spelvariabler presenteras i Tabell 5. 7

8 Tabell 3. Skillnader i upplevelserelaterade variabler för olika grupperingar av deltagare. Uppdeln.\Upplevelse Jag tycker det var roligt Jag tycker att det gick bra för mig Jag lärde mig något genom att köra Man kan lära sig saker i körsimulatorn som betyder något i en verklig trafiksituation Spelvariant, medel Icke-spelvariant, medel p-värde, t-test Signifikant skillnad Ja Ja Nej Nej Liten spelerf., medel Stor spelerf., medel p-värde, t-test Signifikant skillnad Nej Nej Nej Nej Kvinnor, medel Män, medel p-värde, t-test Signifikant skillnad Nej Nej Nej Nej Med tanke på de höga medelbetygen ( av 5) tyckte deltagarna i allmänhet att körningen i simulatorn var rolig. Något förvånande är att de deltagare som körde ickespelvarianten tyckte att körningen var roligare än de som hade ett specifikt spelmål. En möjlig förklaring är att våra idéer om vad som kunde göra en simulatorkörning till ett spel kan vara mer avslappnade än vad som nu är fallet, dvs. less is more. En i sammanhanget intressant kommentar från en av deltagarna i icke-spelvarianten var att denne själv satte upp egna mål under körningen, och därmed gjorde det till ett eget spel. Inga skillnader i upplevd rolighet kunde hänföras till faktorer som spelerfarenhet eller kön. Deltagarna i icke-spelvarianten upplevde att det gick bra för dem i en högre grad (signifikant) jämfört med deltagarna i spelvarianten. Detta resultat är inte förvånande, då spelnivåerna i spelvarianten, till skillnad från icke-spelvarianten, kunde misslyckas på grund av att ambulansen försvann ur sikte. Inga motsvarande skillnader beroende på spelerfarenhet eller kön kunde påvisas. Deltagarna upplevde i allmänhet att de lärde sig något under körningen (medelbetyg mellan 3.5 och 3.9 av 5) detta trots att de fick köra maximalt en halvtimme. Med avseende på detta fanns det inga systematiska skillnader mellan de olika grupperingarna (spelvariant vs ickespelvariant, liten spelerfarenhet vs stor spelerfarenhet, män vs kvinnor). Vi fann heller inga systematiska skillnader då det gällde den relaterade frågan om deltagarna upplevde att man kan lära sig saker i körsimulatorn som betyder något i en verklig trafiksituation. I det här fallet blev medelbetyget högre ( av 5). 8

9 Tabell 4. Skillnader i beteenderelaterade variabler för olika grupperingar av deltagare. Uppdeln.\Beteendevar. Antal blinkersfel i instr.test 1 Antal blinkersfel i instr.test 2 Förbättring i blinkersanvän dning fr test 1 till test 2 Antalet varningar under körning Spelvariant, medel Icke-spelvariant, medel p-värde, t-test Signifikant skillnad Nej (gränsfall) Nej Nej Nej Liten spelerf., medel Stor spelerf., medel p-värde, t-test Signifikant skillnad Nej Nej Nej Ja Kvinnor, medel Män, medel p-värde, t-test Signifikant skillnad Nej Ja Nej Ja Det blev en nästintill signifikant skillnad mellan deltagarna i spelvarianten och deltagarna i icke-spelvarianten med avseende på antalet fel i hantering av körriktningsvisare i det första instruktionstestet. Eftersom testet genomfördes innan behandling har vi ingen annan förklaring än att skillnaden berodde på tillfälligheter eller på bakgrundsvariabler som vi inte känner till. Slumpmässiga effekter lindras ju fler deltagare som är med. Som framgår av Tabell 4 och skillnaderna i antalet blinkersfel mellan det första och det andra instruktionstestet genomgick deltagarna generellt positiva förändringar. Vi kunde inte påvisa någon systematisk skillnad mellan grupperingarna då det gäller förbättring av blinkersanvändning. Däremot fann vi en signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller antalet fel under det andra testet. En nästintill signifikant skillnad fanns också mellan spelerfarna och deltagare med liten spelerfarenhet. Eftersom samtliga av de spelerfarna var män och gruppen med liten spelerfarenhet dominerades av kvinnor samvarierar resultaten. Även den här typen av effekter kan lindras med hjälp av fler experimentdeltagare. Antalet varningar under körning är ett sammanfattande mått på inkorrekt beteende enligt simulatorprogrammets regler (för kort avstånd till medtrafikanter, för hög hastighet etc.). Personer med stor spelerfarenhet fick fler varningar än de med liten erfarenhet. Män fick fler varningar än kvinnor. Dessa resultat är intressanta i sig själva, men ger också en mängd uppslag då de jämförs med exempelvis blinkersfel i det andra testet. 9

10 Tabell 5. Skillnader i spelvariabler för olika grupperingar av deltagare. Uppdeln.\Spelvariabel. Total körtid (i sekunder) Reaktionstid Spelvariant, medel Icke-spelvariant, medel p-värde, t-test Signifikant skillnad Nej Nej Liten spelerf., medel Stor spelerf., medel p-värde, t-test Signifikant skillnad Ja Nej Kvinnor, medel Män, medel p-värde, t-test Signifikant skillnad Ja Nej Tabell 5 visar att deltagarna i spelvarianten tenderade (dock ej signifikant) att köra längre tid i simulatorn. Motsvarande skillnader fanns också för spelerfarna vs mindre erfarna samt för män jämfört med kvinnor. Notera åter att de två senare grupperingarna var tämligen överlappande. När det gäller reaktionstider fanns det vissa skillnader mellan spelerfarna jämfört med mindre erfarna, samt mellan män och kvinnor. Skillnaderna var dock långt ifrån statistiskt säkerställda. Vi har även beteendedata från körningarna som ännu inte är analyserade. Exempelvis har vi nyligen manuellt markerat när deltagarna använder sig av någon backspegel. Sådana data låter oss studera sambandet mellan körfältsbyten och backspegelsanvändning. Vi har också möjligheter att mer noggrant analysera beteendeförändringar över tiden genom att jämföra tidiga och sena delar av experimentet. 4 Exponering och Publikationsplaner Sp&Ts-projektet och dess inledande resultat har exponerats i ett flertal olika sammanhang. Vid alla tillfällen har idéerna och resultaten mottagits med stort intresse och det är många som ser stor potential i det vi gör inom Sp&Ts. Under projekttiden har vi tagit emot ett flertal studiebesök och presenterat Sp&Ts. November 2005 och februari 2006: Länsförsäkringar Skaraborg uttryckte intresse för de idéer som presenteras i Sp&Ts. Framförallt såg man positivt på samarbetet med trafikskolor och andra trafiksäkerhetsorganisationer. Det finns utvecklingsmöjligheter inom området upplevelsebaserat lärande för yngre bilförare. 10

11 December 2005: Vägverket Region Väst såg möjligheter att modellera och simulera nya vägsträckningar med hjälp av den teknik vi använder. De uttryckte också intresse för de möjligheter till trafiksäkerhetsarbete som Sp&Ts innebär. December 2005: Räddningsverket Skövde uttryckte intresse för spel som träningssimulering i olika sammanhang. Januari 2006: Kommunstyrelsen i Skövde kommun uttryckte intresse för de möjligheter som finns att använda spel för andra syften än ren förströelse. Mars 2006: Ericsson Microwave Systems har ett stort intresse inom simuleringsområdet. I ett bredare perspektiv finns möjligheter till samarbete inom området träningssimulering inom ramen för Högskolan i Skövdes satsning på området. Maj 2006: Skaraborgs Trafikskoleförening höll sitt möte på Högskolan i Skövde. Sp&Ts presenteras och deltagare från ett 20-tal trafikskolor får tillfälla att provköra körsimulatorn. Dessutom diskuteras framtida samarbetsplaner. Flertalet av deltagarna visar intresse för projektet och dess framtida möjligheter. Maj 2006: Besökare från konsultföretaget Sjöland & Thyselius verksamma inom, bland annat, området modellering och simulering besökte Högskolan i Skövde. Besökarna visade intresse för den teknik och de idéer som utvecklas inom Sp&Ts. Juni 2006: Besök från Markstridsskolan i Skövde. MSS har ett intresse av simulatorer för träning och kunskaper och erfarenheter utväxlades. Juni 2006: Besök från Krauss-Maffei Wegman, tysk tillverkare av simulatorer. Juni 2006: Sp&Ts presenterades för besökare från Stanford University (Stanford Center for Innovations in Learning) i samband med diskussioner kring nya sätt att arbeta med undervisning och inlärning. Sp&Ts körsimulator tilldrog sig stort intresse. Högskolan i Skövdes användbarhetscenter invigdes i februari Vid detta evenemang presenterades Sp&Ts för 58 gäster, varav 35 kom från följande organisationer och företag utanför Högskolan: Ericsson Microwave Systems; Volvo Cars, Skövde; Försvarets Materielverk; Markstridsskolan; Lockpick Entertainment; Länsförsäkringar Skaraborg; Chalmers/Interactive Institute; Sjöland & Thyselius; Räddningsverket, räddningsskolan i Skövde; Vägverket; Kommunstyrelsen, Skövde; Näring Skövde; Gothia Science Park; AsItIs och Taxi Skövde. Sp&Ts har exponerats i media vid två tillfällen: Skaraborgs Läns Allehanda och Mariestadstidningen har haft ett stort reportage om projektet. Västnytt visade ett inslag om dataspelsutveckling i Skövde där Sp&Ts utgjorde en stor del av reportaget. Under projekttiden har vi påbörjat arbetet med att sprida våra resultat i olika forskningscommunities även om det huvudsakliga publiceringsarbetet kommer att ske efter projektavslut. Ett short paper har skickats till en välrenommerad spelkonferens. Vi har skrivit ett förslag till American Automobile Association (AAA) för hur spel kan användas för att påverka trafiksäkerhetskultur. AAA har bett om förslag till hur de kan bygga upp ett forskningsprogram för att förbättra trafiksäkerhetskulturen i USA. Högskolan i Skövde och Statens Väg och Transportforskningsinstitut skrev ett 11

12 gemensamt förslag. Det mottogs positivt men valdes tyvärr inte ut för fortsatt satsning den här gången. Efter projektavslut och avrapportering till Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond har vi följande publikationsplaner: Skicka en eller flera artiklar till ett spelforum. Redan enkätundersökningen bedöms ge ett tillräckligt underlag för att vara publicerbar inom området. Vi planerar även för en artikel som beskriver prototypen och dess potentiella användningsområden i relation till de experiment vi genomfört. Skicka en artikel på resultaten av försöken med trafiksäkerhetsvariabler och enkätstudien till ett trafikforum. Vi tror även att vi har material till en artikel till ett bredare samhällsvetenskapligt forum eftersom dataspel och dataspels påverkan på människor är ett område som debatterats flitigt under senare år. Vi kommer inte att hinna publicera något under projekttiden eftersom vi fått ägna tiden till att utveckla såväl spel som instrument för de experiment vi genomför. Forskning som innefattar produktdesign och experimentell utvärdering har denna egenskap. Skövde Per Backlund Henrik Engström Mikael Johannesson 12

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

BETYDELSEN AV ANVÄNDNING AV BIL MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA FÖR ÄLDRE BILFÖRARE

BETYDELSEN AV ANVÄNDNING AV BIL MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA FÖR ÄLDRE BILFÖRARE Skyltfonden Vägverket BETYDELSEN AV ANVÄNDNING AV BIL MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA FÖR ÄLDRE BILFÖRARE December 2008 Ingrid Bolin INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Syfte 4 Metod 4 Körslinga 4 Körbedömning

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Forum

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Kunskaps- och inlärningstester

Kunskaps- och inlärningstester Kunskaps- och inlärningstester Skapa kunskaps- och inlärningstester Utbilda och utvärdera Ta del av resultat löpande Be the first to know Kunskaps- och inlärningstester estracer är ett funktionellt och

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

Användbarhetstestning

Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Användare utför realistiska uppgifter i prototypen/systemet Observationer, tänka högt kompletteras med intervjuer

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd.

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Enligt transportstyrelsens föreskrifter skall en utredningen pröva om diagnosen ger sådana symptom att

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren B-R-A På baskursnivå finns det tre ledord, dessa var bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad (B-R-A). Dessa tre ledord ska även finnas med

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten B kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Portfolio Johan Brink

Portfolio Johan Brink Portfolio Johan Brink Index Kontakt s. 1 Rock N Rull s. 2-3 Clandestine s. 4-5 Examensarbete: Spelardrivet narrativ s. 6 PERSONUPPGIFTER Namn Johan Brink Född 1982/12/29 Kön Man KONTAKTUPPGIFTER Mobil

Läs mer

Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare:

Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare: Sammanställning utvärderingar MA och FA Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare: En strukturerad

Läs mer

Lektionsplanering Moped klass II

Lektionsplanering Moped klass II Lektionsplanering Moped klass II Allmänt Kurslängd: Kurslitteratur: Övrigt material: Kursledarmaterial: Kursort: Kurslokal: Kursledare: Pedagogisk utbildning: Genomförande: 5 sammankomster á 3 studietimmar

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SÅ MÅNGA ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... SMS:AR SMS- KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SLÅR ETT NUMMER PÅ MOBILEN LÄSER EN BOK ELLER TIDNING ÄTER TALAR I MOBIL DU HÅLLER

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

Fö: Användbarhetsutvärdering

Fö: Användbarhetsutvärdering Fö: Användbarhetsutvärdering Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Upplägg Heuristisk utvärdering Heuristiker Utvärderare Gå igenom systemet

Läs mer

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare TDDD60 användbarhetstest Olika syften Olika typer av metoder Mått på användbarhet/kravuppfyllelse Olika syften Hitta användbarhetsproblem för att förbättra (mål: åtgärda problem, förbättra produkten) Formativ

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

Så minskar du olycksrisken J

Så minskar du olycksrisken J Så minskar du olycksrisken J 5 10 20 25 50 och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska.

Läs mer

Riskutbildningar som gör skillnad

Riskutbildningar som gör skillnad Riskutbildningar som gör skillnad Ett trafiksäkerhetscenter med resurser På vårt trafiksäkerhetscenter erbjuder vi en modern inlärningsmiljö med väl dokumenterad pedagogik. Vårt huvuduppdrag är att ta

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Utvärdering Mattias Arvola Institutionen för datavetenskap Användbarhetstest med pappersprototyp 4 eller 6 användare som testar 3 eller 5 uppgifter Balansera ordningen

Läs mer

Bilar som talar med varandra

Bilar som talar med varandra Bilar som talar med varandra för säkerhets skull Trafikverket resultatkonferens 2012-04-23 Stefan Myhrberg Transport Engagements Ericsson Bilar som pratar med varandra AGENDA Uppkopplade fordon och samverkande

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt Forskning Jakthundar Björnhundar behöver bättre träning 76 184 Eftersöksekipage på björn saknar den kompetens som är nödvändig för att spåra björn. Det visar ett examensarbete som är baserat på praktiska

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Användbarhetstestning. Användbarhetstestning. Användbarhetstestning. Användbarhetstestning. Användbarhetstestning vs heuris7sk utvärdering

Användbarhetstestning. Användbarhetstestning. Användbarhetstestning. Användbarhetstestning. Användbarhetstestning vs heuris7sk utvärdering Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Uppgiften: Del 2: Användbarhetstestning Ni ska användbarhetstesta prototypen med minst en användare per

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

2015-09-03 MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) IDAG OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR

2015-09-03 MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) IDAG OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR SJÄLVKÖRANDE FORDON PÅVERKAS TRAFIK- OCH STADSPLANERING? Grandseminariet, 2 sept 2015 Christer Ljungberg MEN FÖRARLÖSA BILAR DÅ? OLIKA NIVÅER PÅ SJÄLVKÖRANDE BILAR Nivå 1: Ingen automatisering (som de

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER

STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER Sammanställt av Nils Karlsson efter att ha hört en föreläsning av Björn Liljeqvist, braingain.se samt inkluderande material från diverse andra källor INDEX Förord...1

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Linköpings Universitet Jour; Ulf Andersson Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03 Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Torsdagen den 3/5 2007, kl. 14.00-18.00

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Projekt i bildanalys Trafikövervakning

Projekt i bildanalys Trafikövervakning Projekt i danalys Trafikövervakning F 99 F 00 Handledare : Håkan Ardö Hösten 3 vid Lunds Tekniska Högskola Abstract Using traffic surveillance cameras the authorities can get information about the traffic

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

Tenstar Simulatorer. Anläggning Transport Naturbruk. utbildningsverktyg till skolor, organisationer och

Tenstar Simulatorer. Anläggning Transport Naturbruk. utbildningsverktyg till skolor, organisationer och Tenstar Simulatorer Tenstar Simulation tillhandahåller simulatorbaserade Anläggning Transport Naturbruk utbildningsverktyg till skolor, organisationer och företag som har behov att utbilda människor på

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Mer lönsam med bättre feedback?

Mer lönsam med bättre feedback? Introduktion Mer lönsam med bättre feedback? Pulsen är ett av de första svenska IT-konsultbolag, etablerat redan 1964, som verkar över hela landet. Idag arbetar ca 400 personer inom Pulsen med alltifrån

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Sid. 3 Access till Autochartist Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Autochartist gränssnitt (fortsättning) Sid. 5 Resultatruta Kompletta diagram Resultatruta

Läs mer

Människan och självkörande fordon. Mikael Ljung Aust, Volvo Cars

Människan och självkörande fordon. Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Människan och självkörande fordon Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Vilken blir förarens roll? Varför ska man köpa körstöd/självkörande bil (vad får jag för mina pengar)? Jo för att kunna (förslag från klinikdeltagare

Läs mer

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning 1 (7) TRAFI/8037/03.04.02.02/2011 Utfärdad: 10.05.2012 Träder i kraft: 15.05.2012 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet(1664/2009) 21 4 mom.

Läs mer

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Simon Hjort Från forskningsöversikt till undervisningspraktik: Hur förbättra elevers studieresultat i skolan? Vilka faktorer påverkar elevers studieprestationer

Läs mer

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Ämnesproven i grundskolans årskurs 6 Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Inledning Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för och införa nationella prov i SO-ämnena (dvs. geografi,

Läs mer

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckans tema är ouppmärksamhet användning av mobiltelefon (prata, lyssna på musik, spela) att röra sig i grupp att rikta uppmärksamheten på

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Kan neuropsykologiska test predicera olycksinblandning för äldre bilförare?

Kan neuropsykologiska test predicera olycksinblandning för äldre bilförare? Kan neuropsykologiska test predicera olycksinblandning för äldre bilförare? Catarina Lundberg, leg psykolog, med dr Kurt Johansson, överläkare, med dr Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

Analysmodeller och datainsamling. Människor och komplexa system. Exempel från lok. Informationshantering i en förarhytt. Direkt observation

Analysmodeller och datainsamling. Människor och komplexa system. Exempel från lok. Informationshantering i en förarhytt. Direkt observation Människor och komplexa system Datainsamlingsmetoder som grund för uppgiftsanalys Anders Jansson Analysmodeller och datainsamling Normativa Beskrivande Formativa Datainsamlingsmetoder Exempel från lok Direkt

Läs mer