Innehåll och sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll och sammanfattning"

Transkript

1

2 Innehåll och sammanfattning Mål: VG skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter Struktur och organisation för arbetet i Västra Götaland Fokus på nyttan för medborgare och näringsliv. Syftet med vår arbetsgrupp. Våra första mål känns nu rätt stabila. SKL och statlig strategis rubriker används för bästa synkronisering mot nationellt arbete. Förankring av detta arbete bör ske på flera nivåer och i symbios med andra aktiviteter som pågår. Beslutat dokumentsstruktur. Dokumentutkast klart för politiskt feedback/hantering efter nästa möte 8 april. Tidplan med aktivitetsplanering Vårt förslag: Lansering av mål och strategi på kvalitetsmässan 2013 Page 2

3

4

5 VGR s fokus i arbetet med agendan Fokus på Nyttan för medborgare och näringsliv Befintliga projekt skall fortsätta som vanligt Grunden för detta uppdrag består av den nationella digitala agendan Gradvis kartläggning pågår regionalt. Regionala mål skapar vi tillsammans. Hänsyn tas till befintliga mål inom olika intressenters genomförda arbeten, ex kommunernas handlingsplan. En regional handlingsplan tas fram utifrån dessa. Arbetet med Den regionala agendan skall vara en arena för avstämning av att olika aktiviteter fungerar väl, inte överlappar varandra och agera/reagera om något område saknas eller behöver förstärkning/förändring/stöd.

6 Styrgrupp är BHU s presidie BHU- Regionstyrelsens beredningsgrupp för hållbar utveckling - Kommunerna genom kommunalförbunden. 4pers/kommf. - Presidierna i Regionstyr, regionutv, kultur, miljö Syftet med BHU är att diskutera strategiska utvecklingsfrågor för Västra Götalands framtida utveckling inför beslut i Regionstyrelsen. Gruppen är endast rådgivande Länsstyrelsen samordnar de statliga myndigheterna i Västra Götaland i arbetet med agendan

7 Referensgrupp just nu Namn Organisation 1Dan Gustafsson Västkom 2Birgitta Molin Mellander Västra Götalandsregionen 3Högblom, Olle Volvo IT 4 Lindsten, Jerker HiQ 5 Olausson, Inge Stampen 6Klas Bendrik? Volvo Car Corparation 7Lars Sandquist TeliaSonera 8 Göteborg stad 9Joakim Svärdström Länens KF samt Sjuhärads kommunalförbund 10 Gunilla Mitchell Västsvenska Turistrådet 11 Jan Smith IT universitetet( samt Visualization centre) 12 Paul Svensson Action Caring 13 Eva Lena Albihn Business Region Göteborg 14 Fredrik Ljungberg Chalmers Innovation 15 Ingmar Andersson Ericsson Microwave 16 Fredrik Mellbin Svenska Mässan 17 Småföretag 1, IT 18 SKF? 19 Lars Backström Västtrafik 20 Göran Ejbyfeldt Västra Götalandsregionen 21? Kultur 22? Miljö 23 Linda Carlsson Länsstyrelsen 24 Tore Johnsson (sammankallande) Västra Götalandsregionen

8 Arbetsgrupp Digital agenda VG län Ansvarig tjänsteman, Bertil Törsäter, VGR, Regionutvecklingsdirektör VGR, Tore Johnsson, Samordnare Läns IT, Karl Fors Sjuhärad, Marcus Nyström Göteborgsregionen, Linn Waller FyrBoDal, Siv Thorstensson Skaraborg, Maria Nilsson, BRG, Erik Behm VGR Webredaktör, Kenny Stolpe Lst? Företagarna Företag 2? Högskola? Någon deltar inom kort. Kultur, Örjan Hellström, Digidel Miljö? Page 8

9 Agenda 22 januari, IT & Innovations mässan Status i det regionala digitala agenda arbetet, Tore Johnsson, VGR. Kommunernas handlingsplan, Karl Fors, Västkom. Innovationsstrategi och samverkansplattformar, Marcus Nordanstad, VGR. SKL s arbete och öppen data, Magnus Petzäll, Domstolsverket f d SKL. IT företagens syn på den Digitala agendan, A-M Fransson, Telekomföretagen. Digitaliseringskommissionen och dess arbete, Loth Hammar, Näringsdep. Plats: Västsvenska handelskammaren. Ca 30 personer deltog. Page 9

10 Signatärsforum 30 januari 105 Signatärer deltog Tre huvudspår startas nu från Digitaliseringskommissionen Digitalt innanförskap och jämställdhet Skola, undervisning och digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling Tore Johnsson, VGR deltog Linda Carlsson, Lst deltog Nästa gång borde ex. Karl Fors, minst, vara med från Västra Götaland.

11 Linkedin grupp startad Digital agenda Västra Götaland, 88 medlemmar Välkomna att delta i diskussioner och få kontinuerlig information Page 11

12 Gartner lanserat utkast på mätindikatorer De är utkast än så länge. Och väldigt stort och brett. Kan vara bra att kunna mäta på samma sätt här. Regionala siffror kan vara svåra att hitta på alla delar. Page 12

13 Vad har vi gjort hittills för att få fram mål? Signatärskap med Näringsdepartement inkl nuv. referensgrupp. 4 april 2012 Workshop: Innovation och tillväxt Deltagande på offentliga rummet. 30 maj 2012 Workshop med 170 personer kring SKL områden Kommunledningsmöte 27 september Workshop: Måldiskussion inom av deltagarna utvalda områden Möte med kommunernas arkitekturledningsgrupp 23 oktober 2012 Workshop: Mål för den digitala agendan i Västra Götaland Referensgruppsmöte 5 oktober 2012 Workshop: Mål för den digitala agendan i Västra Götaland Deltagande på Komits, Halmstad 15 november Tema: esamhället

14 Syftet med arbetsgruppen. Den digitala agendan har målet att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbetsgruppen har fått i uppdrag av den politiska styrgruppen, BHU s presidie, att ta fram förslag på regionala mål och ett handlingsprogram för att nå dessa mål. Gruppen skall fokusera på nyttan för medborgare och näringsliv. Nyttan skall gärna gälla för flera parter i samhället och ett förtydligat budskap kan behövas för olika målgrupper. Det skall finnas ett hållbart perspektiv på arbetet. Arbetsgruppen bör lyfta fram och visualisera andra aktörers positiva arbete som sker i Västra Götalands län. Hjälpa till att förankra nationella mål. Att arrangera eller skapa aktiviteter som skapar kontakter och samarbetsmöjligheter mellan aktörer som inte tidigare arbetar tillsammans bör vara en del av uppdraget. Arbetet skall säkerställa att VG-län är i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbetet skall baseras på den nationella Digitala agendan Page 14

15 Målstruktur enligt SKL/Statlig strategi Enklare vardag för privat och företag Förutsättningar Alla kommuner klara med sina bredbandstrategier. Länets 145 bredbandsbristområden skall vara borta. Bredbandstrategi för VG-län 2.0 skall vara beslutad med ambitiösa mål för år Säker identifiering skall finnas för alla. Bra nationellt arbete pågår. Klart midsommar IPv6 kan hanteras hos offentliga organisationer innan Ökad kompetens för Småföretagare behöver öka sin IT-användning. Tillväxtverket får nationellt uppdrag. Vår målgrupp bör vara bl a kommunernas näringslivsansvariga. Digital kompetens i utbildning och skola Digital kompetens hos privatpersoner Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Förutsättningar Informationsklassningsmodeller för bra struktur på öppna data etc, klart Förankra och Informera Öppna data görs det mycket nationellt med. Följ och informera om utvecklingen. earkiv upphandling klar och genomförd hos alla kommuner/arkiv etc i VGlän?

16 Målstruktur enligt SKL/statlig strategi Högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna Alla kommuner i Västra Götaland och VGR bör genomföra ett estrategiarbete. Ta fram en bra mall. VGR erbjuder projekt för upphandling av små kommuners etjänstplattform? Arbeta för att nyttjandet av videokonferens system och skärmdelningssystem skall öka för att minska pendling och kunna verka där man bor på ett hållbart sätt. Gemensam standard mellan VGR och kommunerna för videokonferenssystem. Utreda gemensam drift för kommunal it. VG-län har 25 % mer individer i IT-bolag/IT-relaterade arbetsuppgifter? IT-branschens behov täcks? Västsvenska Handelskammarens 100-lista, mål xx och xy skall vara genomförda?

17 Hur skall vi arbeta tillsammans? Wikis på dropbox Delprojekt som drivs av delar av arbetsgruppen. Hemläxor till medlemmarna i arbetsgruppen mellan mötena. Ev blogg/hemsida Linkedgruppen skall involveras så mycket som möjligt, där det är lämpligt.

18 Saknas i vår arbetsgrupp? Företagarna, Maria Derner skall kontaktas Ny person från Länsstyrelsen. Högskolan. Möte genomförts. Person anländer förhoppningsvis. Page 18

19 Hur skall det här arbetet förankras? Dropbox tillgängligt för KF och Ubit. Och andra lämpliga. Kanske Linkedingruppen? Referensgruppens möten bokas 3-4 ggr/år. Eller efter behov. Läge att boka nytt i juni. Styrgrupp. Efter behov. Dokument klart för dragning i maj? Ja, så måste det bli. KF chefer och Bertil Törsäter-gruppen? Efter behov. Arbetsgruppen utökas med högskola, företagarna KF-chefs möten VGR internt mot Branschansvariga Företagarna Linkedingruppen Näringslivsansvariga hos kommunerna gällande småföretag och ITanvändning. Mer interaktiv hemsida? Aktivt förhållningssätt till nyttjande av hemsidan

20 Vad behöver vi kunna? Vad saknas? Göra färdigt mål och strategi dokument först. Gå externt sedan. Efter behov tas lämplig kompetens in till våra möten. När mål och strategi är klara måste rimligtvis resurser för genomförandet finnas också. Vår grupp borde vara lämplig också för genomförandet.

21 Sammanfattning Bakgrund Nuläge Dokumentstruktur Arbetsstruktur för genomförande. Styrgrupp Referensgrupp Arbetsgrupp Mål Strategi för att nå målen delprojekt Aktiviteter Uppföljning Hur skall nya delprojekt integreras i arbetet Bilaga: Projektbeskrivningar Page 21

22 Mässa där goda exempel/ bef. produkter redovisas? Genomförande 2013 Målgrupp(er): Sjukvård/Omsorg och/eller Småföretag/Näringsliv Sikta mot rätt arena för respektive målgrupp. Behöver läggas mer tid på. Hur: Visa goda exempel/lösningar som finns idag. Stöd kan nog fås av Utbildningspers på KF för genomförande. Var: Separat eller/och på Vitalismässa(våren) eller Kvalitetsmässa(hösten) Vem: Karl och Tore jobbar vidare med frågan Page 22

23 Tidplan och aktiviteter Tore deltar och informerar på ReVäst 14 mars Tore deltar och informerar på Webcoast 16 mars Förslag på mål samt handlingsplan framtagen. Q1-Q2. Mässa med tjänster som faktiskt finns redan idag. Q2-Q3? Innovationsmöten/workshop kring utpekade huvudområden Tillväxt och Näringslivsutveckling Miljöutveckling Kulturutveckling Skola och utbildning Omsorg och sjukvård? Småföretagaraktivitet? Offentliga rummet i Jönköping i slutet av maj? Tore, Kenny, Karl och ALVGgrupp åker. Vitalismässan, våren på Sv mässan? Kvalitetsmässan i höst i Gbg? Lansering av VG s mål och strategi? Page 23

24 Möten våren/sommaren 2013 Vårens möten i DA-arbetsgrupp; 25 februari, heldag, april, heldag, Dokumentutkast klart för politiskt hantering. 3 juni, heldag, Page 24

25 Nästa möte Då skall vi arbeta vidare och bli klara med det dokumentförslag med ovanstående struktur som Tore skapat. Läggs i Dropbox snarast för allmän tillgänglighet. Vi skall därefter vara beredda på att ta upp ett mål och strategi/handlingsprogramsförslag till BHU.

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer