Grundläggande epidemiologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande epidemiologi"

Transkript

1 Grundläggande epidemiologi R BONITA R BEAGLEHOLE T KJELLSTRÖM Översättning: Cecilia Falk & Katarina Falk Andra upplagan _01_book.indd

2 Published by the World Health Organization in 2006 under the title Basic Epidemiology, 2 nd edition World Health Organization 2006 The Director General of the World Health Organization has granted translation rights for an edition in Swedish to Studentlitteratur AB, Sweden which is solely responsible for the Swedish edition. Art.nr 4855 ISBN Upplaga 2:1 Studentlitteratur 2010 för den svenska utgåvan Studentlitteratur AB, Lund Översättning: Cecilia Falk & Katarina Falk Fackgranskning: Thomas Kjellström Omslagslayout: Francisco Ortega Omslagsbild: Martine Castoriano Printed by Pozkal, Poland _01_book.indd

3 Innehållsförteckning FÖRORD 13 INLEDNING 15 1 VAD ÄR EPIDEMIOLOGI? 17 Historik 17 Ursprung 17 Epidemiologins utveckling under senare år 18 Epidemiologi: definition, omfång och användning 20 Definition 20 Omfång 21 Epidemiologi och folkhälsa 21 Orsak till sjukdom 21 Sjukdomars naturalhistoria 22 Hälsotillstånd hos populationer 22 Utvärdering av åtgärder 22 Epidemiologins landvinningar 24 Smittkoppor 24 Metylkvicksilverförgiftning 25 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom 26 Jodbristsjukdomar 27 Tobaksbruk, asbestos och lungcancer 27 Höftfrakturer 28 Hiv/aids 29 Sars 30 Instuderingsfrågor 31 Referenser 31 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

4 Innehållsförteckning 2 ATT MÄTA HÄLSA OCH SJUKDOM 35 Definitioner av hälsa och sjukdom 35 Definitioner 35 Diagnoskriterier 36 Att mäta sjukdomsfrekvens 37 Riskpopulation 38 Incidens och prevalens 38 Letalitet 43 Samband mellan de olika mätmetoderna 43 Att använda tillgänglig information för att mäta hälsa och sjukdom 44 Mortalitet 44 Dödsbevisens begränsningar 45 Hälsoregistersystemens begränsningar 45 Jämförbara bedömningar 46 Dödstal 47 Spädbarnsdödlighet 48 Barnadödlighet 49 Mödradödlighet 50 Dödlighet bland vuxna 51 Förväntad livslängd 51 Åldersstandardiserade antal 53 Morbiditet 54 Funktionshinder 55 Bestämmande hälsofaktorer, indikatorer och riskfaktorer för hälsa 56 Andra sammanfattande mått på folkhälsa 58 Att jämföra sjukdomsförekomst 59 Absolut jämförelse 59 Relativa jämförelser 61 Instuderingsfrågor 62 Referenser 62 3 UNDERSÖKNINGSTYPER 67 Observationer och experiment 67 Observationsstudier 67 Experimentella studier 68 4 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

5 Innehållsförteckning Icke-experimentell epidemiologi 69 Deskriptiva studier 69 Ekologiska studier 70 Ekologiska felslut 72 Tvärsnittsstudier 73 Fall kontrollstudier 74 Kohortstudier 77 Sammanfattning av epidemiologiska studier 80 Experimentell epidemiologi 81 Randomiserade kontrollerade prövningar 82 Fältstudier 82 Samhällsinterventioner 83 Potentiella fel vid epidemiologiska studier 84 Slumpmässiga fel 85 Urvalsstorlek 85 Bias 86 Selektionsbias 86 Felklassificering 87 Confounding 88 Att kontrollera confounding 89 Validitet 91 Etiska frågor 92 Instuderingsfrågor 95 Referenser 95 4 GRUNDLÄGGANDE BIOSTATISTIK: BEGREPP OCH VERKTYG 99 Sammanfatta data 99 Tabeller och diagram 100 Cirkeldiagram och staplat liggande diagram 101 Prickkartor och frekvenskartor 101 Stapeldiagram 102 Linjediagram 103 Frekvensfördelningar och histogram 104 Normalfördelningar 104 Sammanfattande mått 104 Medelvärden, medianer och typvärden 104 Varianser, standardavvikelser och standardfel 105 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

6 Innehållsförteckning Grundläggande begrepp inom statistisk inferens 106 Använda urval för att förstå populationer 107 Konfidensintervall 108 Hypotesprövningar, p-värden, statistisk styrka 111 P-värdet 111 Statistisk styrka 111 Grundläggande metoder 112 T-tester 112 Chi-två-tester för korstabelleringar 113 Korrelation 114 Regression 114 Linjär regression 115 Logistisk regression 118 Överlevnadsanalyser och Cox-regressionsmodellen 119 Kaplan-Meier överlevnadskurvor 120 Problem med urvalsstorlek 120 Metaanalys 122 Instuderingsfrågor 123 Referenser KAUSALITET INOM EPIDEMIOLOGIN 125 Kausalitetsbegreppet 125 Tillräcklig eller nödvändig 125 Tillräcklig och nödvändig 126 En kausal kedja 128 Enskilda och multipla orsaker 128 Kausala faktorer 129 Interaktion 131 Orsakshierarki 131 Att fastställa orsaken till en sjukdom 132 Att bedöma kausalitet 133 Temporala samband 134 Rimlighet 134 Konsekvens 136 Styrka 138 Dos-responssamband 138 Reversibilitet 140 Studiedesign Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

7 Innehållsförteckning Att bedöma evidensen 142 Instuderingsfrågor 142 Referenser EPIDEMIOLOGI OCH PREVENTION: KRONISKA, ICKE- SMITTSAMMA SJUKDOMAR 147 Preventionsområden 147 Nyare tendenser avseende dödstal 147 Preventiv potential 150 Ramverk för kausalitet 150 Preventionsnivåer 152 Tidig prevention 153 Primär prevention 155 Populationsstrategi 155 Individuell högriskstrategi 157 Sekundär prevention 159 Tertiär prevention 160 Screening 161 Definition 161 Typer av screening 161 Kriterier för screening 162 Instuderingsfrågor 166 Referenser SMITTSAMMA SJUKDOMAR: EPIDEMIOLOGISK ÖVERVAKNING OCH KONTROLL 171 Inledning 171 Definitioner 171 Epidemiologins roll 172 Smittsamma sjukdomar som samhällsbelastning 172 Hot mot den mänskliga säkerheten och hälso- och sjukvården 173 Epidemier och endemiska sjukdomar 174 Epidemier 174 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

8 Innehållsförteckning Endemiska sjukdomar 176 Nya och återkommande infektionssjukdomar 177 Infektionskedjan 179 Smittämnet 180 Överföringen 181 Värden 182 Miljön 183 Undersökning och kontroll av epidemier 183 Utredning 183 Identifiera fall 183 Bekämpning och kontroll 184 Övervakning och kontroll 185 Instuderingsfrågor 190 Referenser KLINISK EPIDEMIOLOGI 193 Inledning 193 Definitioner av normalitet och abnormalitet 194 Normal i betydelsen vanlig 194 Abnormalitet förknippad med sjukdom 195 Abnormal i betydelsen behandlingsbar 195 Diagnostiska tester 197 Ett tests värde 197 Naturalhistoria och prognos 199 Prognos 199 Livskvalitet 200 Livslängd 200 Behandlingens effektivitet 201 Evidensbaserade riktlinjer 202 Prevention i kliniskt arbete 203 Minska riskerna 203 Minska risker för patienter med befintlig sjukdom 204 Instuderingsfrågor 205 Referenser Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

9 Innehållsförteckning 9 MILJÖ- OCH ARBETSRELATERAD EPIDEMIOLOGI 209 Miljö och hälsa 209 Effekt av exponering för miljöfaktorer 211 Utvärdering av preventiva åtgärder 212 Exponering och dos 214 Allmänna begrepp 214 Biologisk mätning 216 Tolka biologiska data 216 Mätningar på individer kontra grupper 217 Populationsdos 219 Dos-effektsamband 219 Dos-responssamband 221 Bedöma risker 221 Riskbedömning 221 Bedömning av hälsoeffekter 221 Riskhantering 221 Bedömning av miljöns inverkan på hälsan 222 Skadeepidemiologi 224 Trafikskador 224 Arbetsplatsskador 225 Våld 225 Självmord 226 Särskilda kännetecken för miljö- och yrkesepidemiologi 226 Upprätta säkerhetsstandarder 227 Mäta tidigare exponering 227 Arbetets effekt på hälsotal i yrkesepidemiologiska studier 227 Framtida utmaningar för epidemiologer 228 Instuderingsfrågor 228 Referenser EPIDEMIOLOGI, HÄLSOPOLITIK OCH PLANERING 233 Inledning 233 Hälsopolitik 233 Hälsoplanering 234 Utvärdering 234 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

10 Innehållsförteckning Hälsopolitik 234 Epidemiologins inflytande 234 Hälsopolitikens utformning 236 Hälsopolitik i praktiken 237 Hälsoplanering 240 Planeringscykeln 240 Uppskatta sjukdomsförekomst 242 Förstå orsakerna 244 Att mäta effekter av åtgärder 244 Utvärdera verkningsgrad 244 Genomförande av åtgärder 247 Övervaka åtgärder och mäta framsteg 248 Instuderingsfrågor 249 Referenser DE FÖRSTA STEGEN INOM PRAKTISK EPIDEMIOLOGI 251 Inledning 251 Specifika sjukdomar 251 Kritisk läsning 252 Att planera ett forskningsprojekt 256 Välja projekt 257 Skriva protokoll 257 Genomföra forskningsprojektet 258 Analysera data 259 Bli publicerad 259 Litteraturtips 260 Vidareutbildning 260 Instuderingsfrågor 264 Sammanfattning 264 Metoder Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

11 Innehållsförteckning 12 SVAR PÅ INSTUDERINGSFRÅGORNA 267 Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel SAKREGISTER 283 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

12 _01_book.indd

13 Förord Grundläggande epidemiologi skrevs ursprungligen i avsikt att förbättra utbildningen och forskningen inom folkhälsoområdet. Sedan boken publicerades 1993 har den tryckts i mer än exemplar och översatts till mer än 25 språk. En lista över dessa språk och kontaktinformation till lokala förlag kan erhållas på begäran från WHO Press, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Schweiz. Grundläggande epidemiologi inleds med en definition av epidemiologi, beskriver den moderna epidemiologins historia och ger exempel på användning och tillämpningsområden. Mätning av exponering och sjukdom behandlas i kapitel 2 och en genomgång av olika studiedesigner samt dess fördelar och begränsningar finns i kapitel 3. Genomgången av statistiska metoder i kapitel 4 syftar till att ge en introduktion till grundläggande begrepp och tillgängliga verktyg för att analysera data och utvärdera effekter av interventioner. En fundamental uppgift för epidemiologer är att förstå hur kausala bedömningar görs och detta behandlas i kapitel 5. Tillämpning av epidemiologi inom breda folkhälsoområden tas upp i följande kapitel: kroniska, icke-smittsamma, sjukdomar (kapitel 6), smittsamma sjukdomar (kapitel 7), klinisk epidemiologi (kapitel 8) och miljö- och yrkesinriktad samt skadeinriktad epidemiologi (kapitel 9). En översikt över metoder för hälsoplanering finns i kapitel 10. I det avslutande kapitel 11 introduceras steg som nya epidemiologer kan ta för att fördjupa sin utbildning och här finns också länkar till ett antal aktuella riktningar inom epidemiologi och folkhälsa. Liksom i den första upplagan av Grundläggande epidemiologi hämtas exempel från olika länder för att illustrera epidemiologiska begrepp. Dessa är långt ifrån uttömmande eller heltäckande och vi uppmuntrar därför studenter och lärare att även identifiera lokalt relevanta exempel. Varje kapitel inleds med några viktiga huvudpunkter och avslutas med ett antal frågor (svar finns i slutet av boken) som syftar till att stimulera till diskussion och utvärdera kunskapsinhämtningen. Författarna vill tacka för bidragen till den första upplagan från John Last och Anthony McMichael. Martha Anker skrev kapitel 4 till den första upplagan. Till den andra upplagan skrevs kapitel 4 av professor O. Dale Williams. En version av kursmaterialet på vilket detta kapitel är baserat finns på: Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

14 Dessutom vill författarna tacka följande personer för deras bidrag till den andra upplagan: Michael Baker, Diarmid Campbell-Lendrum, Carlos Corvalen, Bob Cummings, Tevfik Dorak, Olivier Dupperex, Fiona Gore, Alec Irwin, Rodney Jackson, Mary Kay Kindhauser, Doris Ma Fat, Colin Mathers, Hoomen Momen, Neal Pearce, Rudolpho Saracci, Abha Saxena, Kate Strong, Kwok-Cho Tang och Hanna Tolonen. Laragh Gollogly ansvarade för redigering och den grafiska designen gjordes av Sophie Guetanah-Aguettants och Christophe Grangier. Den ursprungliga produktionen av denna bok fick stöd av International Programme on Chemical Safety (ett projekt som United Nations Environment Programme (UNEP), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Världshälsoorganisationen (WHO) gemensamt ligger bakom), Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) och SIDAs avdelning för forskningssamarbete (SAREC). 14 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

15 Inledning Epidemiologins centrala roll är att förbättra hälsan i befolkningsgruppen. Denna lärobok ger en introduktion till epidemiologins grundläggande principer och metoder. Den vänder sig till en bred läsekrets och är avsedd att användas som utbildningsmaterial för hälso- och miljövårdspersonal. Syftet med denna bok är att: förklara principerna bakom uppkomsten av sjukdom med speciell betoning på påverkbara miljöfaktorer, inklusive beteenden som bestäms av miljön stimulera tillämpning av epidemiologi för att förebygga sjukdom och främja hälsa betona vikten av att hälso- och sjukvårdens personal kan hantera befolkningens hälsa ur alla aspekter och att sjukvårdsresurserna används på effektivast möjliga sätt uppmuntra till god klinisk praxis genom att introducera begrepp inom klinisk epidemiologi Vid kursens slut bör eleven ha kunskap om: epidemiologins natur och tillämpningsområden de metoder som används inom epidemiologin för att definiera och mäta förekomsten av hälsorelaterade förhållanden i populationer styrkor och begränsningar i epidemiologiska studiedesigner den epidemiologiska synen på kausalitet (orsakssammanhang) vad epidemiologin kan bidra med för att förebygga sjukdom, främja hälsa och utveckla hälso- och sjukvårdspolitiken hur epidemiologin kan bidra till god klinisk praxis epidemiologins roll i uppföljningen av hälso- och sjukvårdens verksamhet. Dessutom förväntas den studerande ha tillägnat sig ett antal olika färdigheter, däribland förmågan att: Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

16 beskriva vanliga orsaker till död, sjukdom och invaliditet i det egna samhället skissera lämpliga upplägg av studier (studiedesigner) för att besvara specifika frågor angående sjukdomsorsaker, naturalhistoria, prognoser och prevention samt att kunna utvärdera terapeutiska insatser och andra åtgärder för att förebygga och kontrollera sjukdom. 16 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

17 K APITEL 1 Vad är epidemiologi? Huvudpunkter Epidemiologi är en grundläggande vetenskap som rör folkhälsan. Epidemiologin har starkt bidragit till att förbättra befolkningens hälsa. Epidemiologi är nödvändig för att kunna identifiera och kartlägga nya sjukdomar. Det föreligger ofta en frustrerande fördröjning mellan inhämtandet av epidemiologisk evidens och tillämpningen av dessa inom hälso- och sjukvårdspolitiken. Historik Ursprung Epidemiologin har sitt ursprung i Hippokrates mer än år gamla observation att miljöfaktorer inverkar på uppkomsten av sjukdom. Det var emellertid inte förrän på 1800-talet som man i någon större omfattning började mäta sjukdomsspridningen i vissa befolkningsgrupper. Arbetet med detta markerar inte bara epidemiologins formella födelse utan resulterade också i några av dess mest spektakulära landvinningar. 1 Ett välkänt exempel är John Snows upptäckt (inforuta 1.1) att risken för att smittas av kolera i London hade ett samband med om man drack vatten som levererades av ett visst bolag. Kartan i figur 4.1 illustrerar utbredningen av fallen. Snows epidemiologiska studier är ett exempel på en mängd olika undersökningar som även omfattade relaterade fysiska, kemiska, biologiska, sociologiska och politiska processer. 2 Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet blev det allt vanligare att man jämförde sjukdomsfrekvens hos undergrupper av populationen. Denna metod användes initialt för få kontroll över smittsamma sjukdomar (se kapitel 7), men visade sig också vara användbar för att hitta samband mellan miljöförhållanden eller agenser och specifika sjukdomar. Under den senare hälften av 1900-talet började man tillämpa dessa metoder på kroniska icke-smittsamma sjukdomar som t.ex. hjärtsjukdom och cancer, i synnerhet i medel- och höginkomstländer. Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

18 1 Vad är epidemiologi? Inforuta 1.1. Tidiga epidemiologiska observationer John Snow lokaliserade var alla de som hade dött i kolera London under åren och , hade bott och upptäckte ett tydligt samband mellan dricksvattnets ursprung och dödsfallen. 3 Han jämförde dödsfallen i kolera mellan distrikt med olika vattenleverantörer (tabell 1.1) och kunde visa att både antalet dödsfall och dödstalet var högre bland människor som fick sitt vatten från Southwarkbolaget. Med dessa noggranna studier som autgångspunkt utformade Snow en teori om hur infektionssjukdomar sprids och menade att kolera spreds via förorenat vatten. Han drev igenom förbättringar beträffande vattenförsörjningen långt innan man lyckades identifiera organismen som orsakar kolera. Hans forskning fick direkta och långtgående konsekvenser för socialpolitiken. Snows arbete påminner oss om att samhälleliga hälsoinsatser, t.ex. förbättringar vad gäller vattenförsörjning och hygien, har betytt enormt mycket för människors hälsa. Epidemiologiska studier har ända sedan år 1850 visat de ansvariga politikerna vilka åtgärder som varit lämpliga att genomföra. Det är dock värt att notera att kolerautbrott fortfarande är vanliga i fattiga populationer, särskilt i utvecklingsländerna. År 2006 rapporterade Angola in kolerafall och dödsfall i sjukdomen. Sudan rapporterade in fall vilket resulterade i 516 dödsfall under de första månaderna av året. Epidemiologins utveckling under senare år Epidemiologi i sin moderna form är en relativt ny disciplin 1 som använder sig av kvantitativa metoder för att studera sjukdom i mänskliga populationer i syfte att förbättra prevention- och kontrollstrategier. Richard Doll och Andrew Hill studerade t.ex. förhållandet mellan tobaksbruk och lungcancer i början av 1950-talet. 4 Deras arbete föregicks av experimentella studier av cancerogeniteten hos tobakstjäran och av kliniska observationer som kopplade tobaksbruk och andra möjliga faktorer till lungcancer. Med hjälp av långsiktiga kohortstudier kunde de fastställa sambandet mellan rökning och lungcancer (figur 1.1). Kohortstudien bland brittiska läkare har också visat en progressiv minskning av dödsfall bland icke-rökare under senare decennier. Manliga läkare, födda mellan , som rökte cigaretter dog i genomsnitt omkring tio år tidigare än de som aldrig hade rökt 5. (Figur 1.2.) Rökning är en ovanligt uppenbar orsak, men i de flesta fall bidrar flera faktorer vid uppkomst av sjukdom. Vissa faktorer är avgörande för utvecklingen av en sjukdom medan andra ökar risken för att utveckla sjukdom. Det krävdes nya epidemiologiska metoder för att analysera dessa 18 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

19 1 Vad är epidemiologi? Vattenbolag Befolkning 1851 Dödsfall i kolera (n) Southwark ,0 Lambeth ,9 Dödstal i kolera (per invånare) Tabell 1.1. Antal dödsfall i kolera i Londondistrikt med vattenförsörjning från två bolag 3, 8 juli till 26 augusti Årligt dödstal i lungcancer per Genomsnittligt antal rökta cigaretter per dag Figur 1.1. Dödstal i lungcancer (per 1 000) i förhållande till antal rökta cigaretter, 4 bland manliga brittiska läkare, Procent överlevande från 35 år Läkare födda Icke-rökare Cigarettrökare år Ålder (år) Figur 1.2. Överlevnad från 35 års ålder för dagliga rökare och de som aldrig rökt bland manliga brittiska läkare, födda med procent överlevande varje decennium 5 förhållanden. I låg- och medelinkomstländer där hiv /aids, tuberkulos och malaria är vanliga dödsorsaker, är de epidemiologiska kunskaperna om smittsamma sjukdomar av vital betydelse. Denna gren av epidemiologin har nu kommit att bli viktig i alla länder i och med uppkomsten av nya smittsamma sjukdomar, såsom svår akut respiratorisk sjukdom Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

20 1 Vad är epidemiologi? (sars ), bovin spongiform encefalopati (BSE, galna ko-sjukan ) och pandemisk influensa. Epidemiologin har utvecklats mycket under de senaste 50 åren och den stora utmaningen nu är att utforska och agera på grundval av sociala hälso- och sjukdomsfaktorer, vilka ofta ligger utanför hälsosektorn. 6 8 Epidemiologi: definition, omfång och användning Definition Epidemiologi har definierats av Last 9 som läran om utbredningen av och orsakerna till hälsorelaterade tillstånd eller förhållanden i specifika populationer och tillämpningen av denna lära för att förebygga hälsoproblem (se inforuta 1.2). Epidemiologer intresserar sig inte bara för sjukdom, invaliditet och död utan även för de mer positiva aspekterna av hälsa och, viktigast av allt, för insatser som främjar folkhälsan. Termen Inforuta 1.2. Definition av epidemiologi 9 Ordet epidemiologi kommer från de grekiska orden: epi bland, demos folk och logos studium. Denna vida definition av epidemiologi kan beskrivas mer detaljerat: Term Studie Distribution Determinanter Hälsorelaterade tillstånd och händelser Specificerade populationer Insatser för att förebygga och bekämpa Förklaring inbegriper: övervakning, observation, prövning av hypoteser, analytisk forskning och experiment. syftar på analys av: tidsperioder, personer, platser och klasser av berörda människor. inbegriper faktorer som påverkar hälsan: biologiska, kemiska, fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska, genetiska och beteendemässiga. syftar på: sjukdomar, dödsorsaker, beteenden t.ex. tobaksbruk, positiva aspekter av hälsa, reaktioner på preventiva insatser och tillgång på och användning av hälso- och sjukvården. syftar på grupper med identifierbara egenskaper, t.ex. yrkesgrupper. folkhälsomålen att förbättra, skydda och återställa hälsa. 20 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

21 1 Vad är epidemiologi? sjukdom inbegriper alla ogynnsamma förändringar av hälsan, inklusive kroppsskador och mental hälsa. Omfång I en epidemiologisk studie ligger fokus på en geografiskt avgränsad eller på annat sätt definierad population. En specifik grupp av sjukhuspatienter eller fabriksarbetare skulle t.ex. kunna utgöra en studiepopulation. Den vanligaste populationen i en epidemiologisk studie är ett urval från ett specifikt område eller land vid en specifik tidpunkt. Utifrån denna population definieras sedan undergrupper med avseende på kön, ålder eller etnisk tillhörighet. Befolkningsstrukturer varierar mellan geografiska områden och tidsperioder. Sådana variationer måste epidemiologiska analyser ta hänsyn till. Epidemiologi och folkhälsa Folkhälsa syftar, generellt uttryckt, på samlande effekter av handlingar i syfte att förbättra hälsan i en population. 1 Epidemiologi, som är ett av verktygen för att förbättra folkhälsan, används på flera sätt (figur ). I tidiga epidemiologiska studier intresserade man sig för orsakerna bakom smittsamma sjukdomar (etiologin). Detta arbete fortsätter att vara viktigt eftersom det kan leda till att förebyggande metoder utvecklas. I den meningen är epidemiologi en grundläggande medicinsk vetenskap som har som mål att förbättra befolkningens hälsa, i synnerhet hos socialt och ekonomiskt missgynnade grupper. Orsak till sjukdom Även om det finns sjukdomar som enbart orsakas av genetiska faktorer är det stora flertalet resultat av interaktion mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer. Diabetes har t.ex. både genetiska komponenter och miljökomponenter. I detta sammanhang definierar vi miljö brett och inbegriper alla biologiska, kemiska, fysiska, psykologiska, ekonomiska Genetiska faktorer God hälsa Dålig hälsa Miljöfaktorer (inklusive beteenden) Figur 1.3. Kausalitet (orsakssamband) Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

22 1 Vad är epidemiologi? och kulturella faktorer som kan påverka hälsan i begreppet (se kapitel 9). Det individuella beteendet påverkar detta samspel och epidemiologi används för att studera dess inflytande samt effekterna av preventiva hälsofrämjande åtgärder (figur 1.3). Sjukdomars naturalhistoria Inom epidemiologin intresserar man sig också för sjukdomars förlopp och följder för individer och grupper (naturalhistoria) (figur 1.4). Hälsotillstånd hos populationer Epidemiologi används ofta för att beskriva olika befolkningsgruppers hälsotillstånd (figur 1.5) För hälsovårdsmyndigheterna är det nödvändigt att ha kunskap om befolkningens sjukdomsbörda eftersom dess mål är att, med de begränsade resurser som står till buds, identifiera de insatser för prevention och vård som bör prioriteras för att bästa möjliga effekt ska uppnås. Inom vissa specialområden, som t.ex. miljö- och yrkesinriktad epidemiologi, läggs tonvikten vid studier av populationer som är utsatta för särskild exponering i närmiljön. Utvärdering av åtgärder Archie Cochrane övertygade epidemiologer om vikten av att utvärdera hälso- och sjukvårdens effektivitet och verkningsgrad (figur 1.6). 11 Detta innebär att man t.ex. fastställer hur lång sjukhusvistelse som är lämplig Död God hälsa Subkliniska förändringar Kliniska förändringar Figur 1.4. Naturalhistoria Tillfrisknande God hälsa Figur 1.5. Beskrivning av hälsotillstånd i populationer Andel med dålig hälsa förändras över tiden och med åldern Dålig hälsa Tid 22 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

23 1 Vad är epidemiologi? Behandling Medicinsk vård God hälsa Dålig hälsa Hälsofrämjande Preventiva åtgärder Allmän sjukvård Figur 1.6. Utvärdering av åtgärder vid olika tillstånd, hur värdefullt det är att behandla högt blodtryck, hur effektiva olika sanitära åtgärder är när det gäller att förhindra uppkomsten av diarrésjukdomar, vilka följderna blir för folkhälsan om blytillsatserna i bensinen minskas och så vidare (se kapitel 10). Det faktum att epidemiologiska principer och metoder tillämpas i det kliniska arbetet med enskilda patienter har lett till den kliniska epidemiologins utveckling (se kapitel 8). På liknande sätt har epidemiologin spritt sig till andra områden, t.ex. farmakoepidemiologi, molekylär epidemiologi och genetisk epidemiologi (inforuta 1.3). 10 Inforuta 1.3. Molekylär och genetisk epidemiologi Molekylär epidemiologi mäter exponering för specifika substanser och tidiga biologiska svarsreaktioner genom: att utvärdera värdegenskaper som förmedlar svarsreaktioner på yttre påverkan och att använda biokemiska markörer med specifik effekt för att förfina sjukdomskategorier. Genetisk epidemiologi intresserar sig för etiologi, distribution och kontroll av sjukdom i släkter och för ärftliga orsaker till sjukdom i populationer. Genetisk epidemiologisk forskning i familje- eller populationsstudier syftar till att fastställa: en genetisk orsakskomponent till sjukdomen den genetiska effektens relativa storlek i förhållande till andra källor till variation i sjukdomsrisk den eller de ansvariga generna. Folkhälsogenetik inbegriper: screeningprogram för hela populationer att organisera och utvärdera service till patienter med genetiska sjukdomar genetikens inflytande på medicinsk praxis. Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

24 1 Vad är epidemiologi? Epidemiologins landvinningar Smittkoppor Att man lyckades utrota smittkoppor har i hög grad bidragit till hälsa och välbefinnande för miljontals människor, speciellt i de allra fattigaste populationerna. Sjukdomen smittkoppor illustrerar både den moderna folkhälsans framgångar och dess frustrationer. Trots att man redan på 1790-talet kunde påvisa att kokoppsinfektion skyddade mot smittkoppsvirus dröjde det nästan 200 år innan fördelarna av denna upptäckt hade accepterats och började tillämpas i hela världen. Under många år fungerade Världshälsoorganisationen (WHO) som samordnare av en intensiv kampanj med målet att utrota smittkoppor. Att förstå epidemiologin bakom sjukdomen var avgörande för att kunna utrota den, särskilt genom att: förmedla information om falldistribution och mekanismerna och nivåerna för smittöverföring kartlägga sjukdomsutbrott utvärdera effekterna av kontrollåtgärderna (inforuta 1.4). Det faktum att det inte fanns någon icke-human värd var av avgörande betydelse tillsammans med det låga genomsnittliga antalet sekundärfall som infekterades av ett primärfall. När WHO 1967 tillkännagav att ett tioårigt program för att utrota sjukdomen skulle genomföras, inträffade årligen miljoner insjuknanden och 2 miljoner dödsfall i 31 länder. Under perioden minskade antalet länder som rapporterade in sjukdomsfall mycket snabbt. År 1976 rapporterade endast två länder in några fall av smittkoppor och det sista naturligt uppkomna fallet rapporterades år 1977 då en kvinna hade exponerats för smittkoppsvirus i ett laboratorium. Sjukdomen smittkoppor förklarades utrotad den 8 maj Flera faktorer bidrog till att projektet blev så framgångsrikt: ett globalt politiskt åtagande, ett definierat mål, en bestämd tidtabell, välutbildad personal och en flexibel strategi. Dessutom hade sjukdomen flera egenskaper som gjorde den möjlig att utrota och det fanns ett verksamt och värmebeständigt vaccin att tillgå. År 1979 hade WHO fortfarande ett lager smittkoppsvaccin som var tillräckligt för att vaccinera 200 miljoner människor. Detta lager reducerades så småningom till 2,5 miljoner doser, men eftersom det finns en oro för att smittan skulle kunna användas inom biologisk krigföring, fortsätter WHO att upprätthålla adekvata vaccinlager Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

25 1 Vad är epidemiologi? Inforuta 1.4. Epidemiologiska egenskaper hos smittkoppor 12 Epidemiologiska metoder användes för att fastställa följande egenskaper hos smittkoppor: det finns inga icke-humana värdar det finns inga subkliniska smittbärare patienter som tillfrisknat från sjukdomen är immuna och kan inte överföra infektion naturligt förekommande smittkoppor sprids inte lika snabbt som andra infektionssjukdomar t.ex. mässling eller kikhosta sjukdomsöverföring sker vanligen via långvarig kontakt mellan människor de flesta patienter är redan sängliggande när de blir infektiösa, vilket begränsar spridningen. Metylkvicksilverförgiftning Redan under medeltiden var det känt att kvicksilver var ett giftigt ämne. Under senare år har dock kvicksilver kommit att stå som symbol för de risker som miljöföroreningar medför. På 1950-talet släpptes kvicksilver ut i en liten vik utanför Minamata i Japan via avloppsvattnet från en fabrik (inforuta 1.5). Detta ledde till att metylkvicksilver lagrades i fisken, vilket förorsakade svåra förgiftningsskador hos de människor som åt av den. 15 Detta var den första kända förgiftningsepidemi som orsakats av metylkvicksilver i fisk och det krävdes flera år av forskning innan den exakta Inforuta 1.5. Minamatasjukan Epidemiologin kom att spela en avgörande roll för att identifiera orsaken till och begränsa vad som kom att utveckla sig till en av de första, rapporterade sjukdomsepidemierna som orsakats av miljöföroreningar. Man trodde att de första människorna som insjuknade hade infektiös meningit. Man kunde emellertid konstatera att 121 patienter med sjukdomen bodde nära Minamataviken. En kartläggning av drabbade och icke-drabbade personer visade att offren nästan uteslutande tillhörde familjer vars främsta sysselsättning var fiske och vars kost huvudsakligen bestod av fisk. Å andra sidan drabbades inte människor som besökte dessa familjer eller familjemedlemmar som bara åt små mängder fisk av sjukdomen. Man drog därför slutsatsen att någonting i fisken hade förgiftat patienterna och att sjukdomen inte var smittsam eller genetiskt betingad. 15 Författarna och Studentlitteratur _01_book.indd

Att mäta hälsa och sjukdom. Kvantitativa metoder II: teori och tillämpning Folkhälsovetenskap 4, termin 6 Hanna Hultin hanna.hultin@ki.

Att mäta hälsa och sjukdom. Kvantitativa metoder II: teori och tillämpning Folkhälsovetenskap 4, termin 6 Hanna Hultin hanna.hultin@ki. Att mäta hälsa och sjukdom Kvantitativa metoder II: teori och tillämpning Folkhälsovetenskap 4, termin 6 Hanna Hultin hanna.hultin@ki.se Disposition Introduktion Vad är epidemiologi? Varför behövs epidemiologin?

Läs mer

Epidemiologi. epi=bland demos=folk logos=läran om. Läran om det som är bland" folk. Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen

Epidemiologi. epi=bland demos=folk logos=läran om. Läran om det som är bland folk. Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen Epidemiologi epi=bland demos=folk logos=läran om Läran om det som är bland" folk Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen Epidemiologi är: Studier av fördelning (I) och orsaker (II) till hälsotillstånd

Läs mer

Epidemiologi. Definition sjukdomars utbredning i befolkningen och orsaker bakom sjukdomar. Epi = bland, mitt i Demo = befolkning

Epidemiologi. Definition sjukdomars utbredning i befolkningen och orsaker bakom sjukdomar. Epi = bland, mitt i Demo = befolkning Epidemiologi Definition sjukdomars utbredning i befolkningen och orsaker bakom sjukdomar Epi = bland, mitt i Demo = befolkning Logi= = läran l om Deskriptiv resp. Etiologisk inriktning Kan man mäta m hälsa?

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Läsanvisningar - Medicinsk statistik - Läkarprogrammet T10

Läsanvisningar - Medicinsk statistik - Läkarprogrammet T10 Läsanvisningar - Medicinsk statistik - Läkarprogrammet T10 Läsanvisningarna baseras på boken Björk J. Praktisk statistik för medicin och hälsa, Liber Förlag (2011), som är gemensam kursbok för statistikavsnitten

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer.

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer. Radon Basgrupp 9 Förekomst: Radon är en radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av uran. Den främsta källan till radon är berggrunden och i blåbetong som framställs ur sådan berggrund. Brunnar kan också

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland

Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland Varför vaccinerar vi mot MPR? Skydd mot svåra smittsamma sjukdomar dödliga

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

Fakta om virus, hiv och aids

Fakta om virus, hiv och aids Fakta om virus, hiv och aids Vad är ett virus? Virus är enkla organismer som bara består av arvsmassa omgiven av ett skyddande hölje. Virus kan endast föröka sig inuti levande celler. Virus fäster sig

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC. Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.NET I samarbete med EULAR och 22 center i hela Europa - Med stöd av EG:s

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Folkhälsokalkylator. Bakgrund

Folkhälsokalkylator. Bakgrund Folkhälsokalkylator Bakgrund Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara faktorer för många folksjukdomar och har en särskild betydelse för den framtida ohälsan. För folksjukdomar som cancer, hjärtkärlsjukdomar,

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Från funktionshinder till delaktighet ICF nytt tänkesätt och ett stöd för förändring

Från funktionshinder till delaktighet ICF nytt tänkesätt och ett stöd för förändring Anteckningar från kvällsseminarium inom projektet Från forskningsobjekt till medaktör Från funktionshinder till delaktighet ICF nytt tänkesätt och ett stöd för förändring Kerstin Möller, Örebro universitet

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Undernäring är vanligt bland äldre personer inom hela vård- och omsorgssektorn. Med en åldrande befolkning kan denna problematik komma att öka under de kommande decennierna.

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011

Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 Per Hortlund Elin Gabrielsson HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Rökning betraktas generellt sett

Läs mer

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 Vilka smittor talar vi om? De tre viktigaste Hepatit B HIV

Läs mer

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson Hur vet man om man är frisk eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Centrum för allmänmedicin Med.dr Anna Nixon Andreasson Hälsa och sjukdom genom historien Hälsa och sjukdom genom

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Grundlaggande epidemiologi

Grundlaggande epidemiologi R Beaglehole R Bonita T Kjellstrom Grundlaggande epidemiologi bversattning: Mia Ruthman Fackgranskning : Peter Allebeck a Studentlitteratur Originalets titel: R Beaglehole, R Bonita, T Kjellstrom: Basic

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Epidemiologi T5 Kursmål epidemiologi Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Prevalens Incidens Riskanalys Kursmål epidemiologi Kunna beräkna en diagnostisk metods informationsvärde

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsen Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? 50 % av alla kvinnor och 65%

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Screening av tuberkulos bland gravida Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Perinatal tuberkulos Transplacental spridning genom navelsträng till fostrets lever Nedsväljning

Läs mer

Kraftfältet kring evidensbaserad praktik. Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet

Kraftfältet kring evidensbaserad praktik. Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Kraftfältet kring evidensbaserad praktik Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Denna presentation Evidensrörelsens ursprung: varifrån idén om evidensbaserad praktik stammar Fokus

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV

HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV 14 april 2015 Batja Håkansson Leg läk, fil kand International Health Care Services, Stockholm TRAUMA Många olika betydelser Grekiska: Sår, skada (ursprungligen

Läs mer

EHEC läget utomlands. Ivar Vågsholm Professor, dipl ECVPH

EHEC läget utomlands. Ivar Vågsholm Professor, dipl ECVPH EHEC läget utomlands Ivar Vågsholm Professor, dipl ECVPH Outline Vad Promed kan berätta Från ett problem i USA till ett globalt problem Från hamburgare till kött och. Från O157 till O??? Supershedders

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014

Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014 Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014 Mässling, påssjuka, röda hund Sjukdomar, komplikationer Sjukdomsbördan i Sverige före vaccination och nu Mässling och

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Barn och ungdomar med hiv

Barn och ungdomar med hiv Smittskyddsläkaren Barn och ungdomar med hiv Riktlinjer för barnomsorg och skola Förlagan till detta dokument kommer från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting 2 (5) Barn och ungdomar med hiv

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR JUSSI HUTTUNEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin Generaldirektör emeritus, tid. Folkhälsoinstitutet Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR En väl genomförd läkemedelsbehandling

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel National Food Administration, Sweden Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel Formas, 2012-10-19 Heidi Pekar Hur stor del av sjukdomsbördan beror på dricksvattnet? Dricksvattnets

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5 Fas 5 innebär betydande smittspridning mellan människor i minst två länder Detta innebär De flesta länder blir

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Smittsamt på förskolan Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Förskola eller hemma Trött, orkar ej hela dagen Feber Smittar ned omgivningen Kräver mer skötsel än personalen

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Asbestrelaterad cancer bland svenska byggnadsarbetare en analys av bygghälsokohorten

Asbestrelaterad cancer bland svenska byggnadsarbetare en analys av bygghälsokohorten 1 Asbestrelaterad cancer bland svenska byggnadsarbetare en analys av bygghälsokohorten Bengt Järvholm, professor, överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Anders Englund,

Läs mer

Kommunikation av sjukdom

Kommunikation av sjukdom Kommunikation av sjukdom Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum hur förklarar man sjukdom till vem vänder man sig när man är sjuk

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist Vad är alfa-1? En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist 1 ALPHA-1 FOUNDATION Vad är alfa-1? Alfa-1-antitrypsinbrist (alfa-1) är

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige Sverige mot narkotika Seminarieblock E, kl. 10.15-11.00 2 oktober, 2015, Landskrona Adj professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet leg psykolog på Akademiskt

Läs mer