Regeringskansliet Socialdepartementet STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM"

Transkript

1 1(7) Rättsenheten Lars-Erik Persson Länsjurist Regeringskansliet Socialdepartementet STOCKHOLM Yttrande över ansökan om tillstånd till expropriation av nyttjanderätt till fastigheterna Brännö 5:65, 1:29, 1:39, 1:42, 3:25, 3:68, 5:63, 5:89, s:2, 12:4, Styrsö 1:115, s:157, s:158, 1:165, Donsö s:96 samt Vrångö s:2 i Göteborgs kommun Remiss S2013/8451/PBB Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen tillstyrker att Fortifikationsverket får tillstånd, enligt 1 kap. 1 och 2 kap 6 expropriationslagen (ExL), att med nyttjanderätt expropriera fastigheterna Brännö 5:65, 1:29, 1:39, 1:42, 3:25, 3:68, 5:63, 5:89, s:2, 12:4, Styrsö 1:115, s:157, s:158, 1:165, Donsö s:96 samt Vrångö s:2 i Göteborgs kommun. Länsstyrelsen anser dock att avgörandet av expropriationsärendet bör anstå i avvaktan på regeringens slutliga avgörande av miljöprövningsärendet (se nedan) samt att tillstånd endast ska ges i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till utfallet av miljöprövningen. Vidare bör ansökan endast beviljas under förutsättning att frivilliga upplåtelser inte bedöms lämpligare och kan uppnås till skäliga villkor. Länsstyrelsen anser också att om ansökan beviljas nyttjanderätten ska begränsas till en tidsperiod som bedöms förutsebar med hänsyn till Försvarsmaktens behov. Redogörelse för ärendet Fortifikationsverket ansöker om tillstånd för Försvarsmaktens behov och enligt 1 kap 1 och 2 kap 6 ExL att med nyttjanderätt ta i anspråk angivna delar av ovanstående fastigheter. Som skäl och grunder för ansökan anför Fortifikationsverket i huvudsak följande. Aktuella områden inom fastigheterna består av vatten, holmar och skär. Fastigheterna är belägna inom riskområdet för Göteborgs skärgårdsskjutfält och vid skjutning behöver av säkerhetsmässiga skäl Försvarsmakten kunna kontrollera området. Försvarsmaktens behov av att nyttja fastigheterna syftar således till att utfärda skjutvarning till skydd för tredje man vid skjutövningar enligt gällande tillståndsbeslut. Försvarsmakten bedriver övningsverksamhet i Göteborgs södra skärgård innefattande skjutningar med såväl skarp som lös ammunition samt sprängverksamhet. Försvarsmakten har bedrivit verksamhet inom området sedan 1930-talet. Sakägarna har historiskt sett aldrig haft några invändningar eller ställt några krav gentemot Försvarsmakten på grund av nyttjandet av Fastigheterna ifråga. Fortifikationsverket har fört förhandlingar med fastighetsägarna i syfte att nå en överenskom- c:\users\ \appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\hbs77u8y\.docx Postadress: GÖTEBORG Besöksadress: Ekelundsgatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

2 2(7) melse genom nyttjanderättsavtal. Fortifikationsverket har även försökt nå en enskild överenskommelse om nyttjanderätt omfattande hela skärgården som inryms inom skärgårdsskjutfältet, med fastigheten Göteborg Brännö s:86 som nav, se Ansökan om tillstånd till expropriation avseende fastigheten Göteborg Brännö s:86 daterad den 26 november Någon överenskommelse har inte kunnat nås då fastighetsägarna motsätter sig omfattningen av den verksamhet som Försvarsmakten bedriver i skärgården. Som skäl till expropriationen anför Fortifikationsverket i huvudsak följande. Fastigheterna är belägna inom riskområdet för skärgårdsskjutfältet, de utgör dock inget direkt målområde. Om de inte kan användas som riskområde medför det att skjutområdet inte kan nyttjas i enlighet med gällande tillståndsbeslut. Det är därför av särskild betydelse för det militära försvaret att fastigheterna får nyttjas i enlighet med förevarande ansökan. I beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län definieras antal dagar med särskilt angivna tider under dygnet för den miljöfarliga verksamhet som användningen av skjutfältet innebär, till maximalt 115 skjutdagar per år avseende hela skjutfältet. För de olika delområdena (öarna) gäller delramar som är mindre än totalramen. Beslutet är dock överklagat och inväntar för närvarande regeringens prövning i ärende M Se Mark- och miljödomstolens yttrande den 4 januari Antal dagar enligt gällande beslut bör utgöra den maximala ramen för utfärdande av skjutvarning för området. Någon mer omfattande rätt att förfoga över fastigheterna än vad som yrkats ovan i form av nyttjanderätt behövs inte för att säkerställa användningen av skjutfältet för det militära försvaret. Då det inte finns någon bebyggelse på Fastigheterna samt att samvaron mellan Försvarsmakten och fastighetsägarna i skärgården har fungerat väl sedan 1930-talet kan det inte anses att olägenheterna av expropriationen utgör någon oskälig inskränkning i fastighetsägarnas nyttjande. Om ansökan bifalles avser Fortifikationsverket i stämningsansökan närmare ange ersättningsvillkor som syftar till att reglera intrånget. Sammanfattningsvis finner Fortifikationsverket att en ändamålsenlig verksamhet vid skjutfältet inte kan uppnås på annat sätt än genom expropriation med nyttjanderätt och kan inte finna att olägenheterna av expropriationen för sakägarna skulle överstiga de fördelar för den militära verksamheten som kan vinnas. Länsstyrelsen har berett fastighetsägarna (eller motsvarande), Göteborgs kommun, Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig över ansökan. KB Stjärnvik, ägare till Styrsö 1:165, motsätter sig expropriation. Göte Westberg, ägare till Brännö 3:68 och 5:89, motsätter sig att det finns skäl till expropriation med nyttjanderätt till dessa fastigheter. Han anför vidare i huvudsak följande. Någon förhandling har inte forts med Fortifikationsverket i frågan trots att man skriver det i sin ansökan. Han motsätter sig inte Försvarsmaktens nuvarande verksamhet, utan det är den stora nästan sexfaldiga ökningen av antalet dagar som han vänder mig emot.

3 3(7) Som skärgårdsbo är man till stor del hänvisad till egen båt för att kunna ta sig till de andra öarna i skärgården då all service som anses självklar på fastlandet inte finns på varje ö. Att utestängas därifrån kan inte vara rimligt. De aktuella fastigheterna 3:68 och 5:89 utgör förutom ett viktigt fårbete ett väl frekventerat område för fiske, bad och rekreation. Området besöks i mycket stor utsträckning av Göteborgs båtburna befolkning. För kanot- och roddklubbarna i skärgården är det också ett självklart mål. Att förhindra så många berörda tillgång till öarna under så lång tid är inte relevant, särskilt inte i en stadsdel i en stor stad som Göteborg. Han kan tänka sig en överenskommelse om nyttjanderätt med Fortifikationsverket, men det bör föregås av ett beslut rörande omfattningen av Försvarets verksamhet i området. Hans Bränning, ägare till Brännö 5:65, anför i huvudsak följande. Han bestrider att det föreligger skäl att expropriera del av fastigheten Brännö 5:65 med nyttjanderätt. Fortifikationsverket skriver att man fört förhandlingar med fastighetsägaren i syfte att nå en överenskommelse genom nyttjanderättsavtal. Detta är inte riktigt då inga diskussioner har förts med enskilda fastighetsägare. Fortifikationsverket översände den 3 juli 2013 ett avtalsförslag för en 50-årig nyttjanderätt till ovannämnda fastighet med krav om svar senast 15 augusti Vidare skriver Fortifikationsverket att någon överenskommelse inte kunnat ske då fastighetsägarna motsätter sig omfattningen av den verksamhet som Försvarsmakten bedriver i skärgården. Även detta påstående är felaktigt, då de invändningar som förekommer är relaterade till den mycket stora ökning av verksamheten, som ansökan omfattar, inte den verksamhet som hittills varit för handen. Fortifikationsverket kallar det beslut som meddelades av Länsstyrelsen , diarienummer , dossiernummer , för gällande tillståndsbeslut. Samtidigt konstaterar man att frågan ligger hos regeringen för avgörande. Han svarade Fortifikationsverket den 11 augusti 2013, att han kunde tänka sig att träffa ett nyttjanderättsavtal avseende berörd mark, del av Brännö 5:65, men först efter det att verket nått en uppgörelse med Brännö Bys Samfällighetsförening angående Känsö och det samfällda vattenområdet. Han är fortsatt villig att träffa en överenskommelse om nyttjanderätt med Fortifikationsverket. Men menar att det naturliga vore att ett sådant avtal föregicks av ett övergripande beslut rörande Försvarets verksamhet. I övrigt hänvisas till yttrande i frågan från Brännö Bys Samfällighetsförening. Hans Holmberg och Monica Holm, ägare till fastigheterna Brännö 3:25 och 1:29, bestrider att det föreligger skäl att expropriera fastigheterna med nyttjanderätt och anför också att det är oriktigt att förhandlingar förts med fastighetsägarna. Han anför dessutom argument som hänför sig till antalet skjutdagar i skärgården och avstängning av vattenområden under skjutövningar. Han anför att han är villig att träffa överenskommelse om nyttjanderätt till Brännö 3:25 och 1:29 om antalet skjutdagar återgår till ca dagar per år, dagar, vintertid oktober-mars och begränsning av miljöförstörning av havet redovisas av försvaret samt att fastighetsägarna på Brännö accepterar försvarets framtida närvaro med begränsat antal skjutdagar. Natalia Karlunds dödsbo, ägare till fastigheterna Brännö 5:63 och 1:42, anför att det är oriktigt att Fortifikationsverket fört några diskussioner med enskilda fastighetsägare. Dödsboet anför vidare i huvudsak samma skäl som Hans Bränning.

4 4(7) Carl-Gustav Granströms dödsbo, ägare till Brännö 1:39, bestrider att det föreligger skäl att tillåta expropriation av nyttjanderätt till fastigheten och i andra hand yrkar dödsboet att en sådan nyttjanderätt ska tidsbegränsas. Dödsboet instämmer i de grunder för sitt bestridande och dödsboets andrahandsyrkande som Brännö Bys Samfällighetsförening anfört i sitt yttrande i ärendet. Brännö Bys Samfällighetsförening, företrädd av Christer Elander och Lars Gahnström, Wistrands Advokatbyrå, anför i huvudsak följande. Samfällighetsföreningen är i första hand av uppfattningen att något expropriationstillstånd inte ska medges på grund av pågående miljöprövning av det s.k. skärgårdsskjutfältet i Göteborgs södra skärgård ( Skärgårdsskjutfältet ) alternativt att prövningen av expropriationstillståndsfrågan ska anstå i avvaktan på att pågående miljöprövning av Skärgårdsskjutfältet slutligt avgjorts. Samfällighetsföreningens uppfattning är i andra hand att expropriationstillstånd inte ska medges eftersom Fortifikationsverket inte utrett möjligheterna till en frivillig uppgörelse. Samfällighetsföreningen är, om det trots allt skulle finnas skäl att bevilja expropriationstillstånd, i fjärde hand av uppfattningen att tillståndet endast ska avse en rätt att expropriera en till femton (15) år begränsad nyttjanderätt. Vidare är Samfällighetsföreningen av uppfattningen att expropriationstillstånd i vart fall inte ska medges såvitt avser vissa delar av Känsö. Som grund för sin inställning åberopar samfällighetsföreningen bland annat följande. Det är osäkert om i vilken utsträckning försvaret genom på pågående miljöprövning kommer att få utnyttja Skärgårdsskjutfältet innan pågående miljöprövning slutförts. Dessutom har Fortifikationsverket inte på sätt förarbetena föreskriver utrett möjligheterna till en frivillig uppgörelse. De behov Fortifikationsverket åberopat till stöd för en expropriation tillgodoses lämpligast på andra sätt än genom en expropriation av Känsö. Skulle Länsstyrelsen/regeringen anse att skäl föreligger att bevilja expropriationen ska expropriationens omfattning inte vara större än nödvändigt på grund av tekniska landvinningar, av en ändrad omvärld och av ändrade målsättningar med Försvarsmakten. Försvarsmakten har under alla omständigheter inte styrkt att åberopade expropriationsändamål motiverar en expropriation av Känsö i dess helhet. Kommunstyrelsen i Göteborgs stad har i yttrande anfört i huvudsak följande. Göteborgs stad har vid upprepade tillfällen yttrat sig över de villkor som Försvarsmakten yrkat för framtida skjutverksamhet inom övningsområdet. Staden har varit mycket kritisk till de nivåer (dvs. antal skott etc.) som Försvarsmakten yrkat på. Staden har förståelse för att om Göteborg och dess hamninlopp ska kunna försvaras, behöver det finnas en viss beredskap och möjlighet till realistiska övningar inom området. Det har fungerat med nyttjanderättsavtal. Så av den anledningen behöver inte Känsö och de övriga fastigheterna exproprieras. Staden har också ifrågasatt att övningsområdet skulle användas för internationella övningar. Göteborgs Stad har betonat skärgårdens vikt för såväl regioninnevånarna som turismen. Det är viktigt att Södra skärgården görs så tillgänglig som möjligt. Göteborgs Stad är fortsatt negativ till Försvarsmaktens yrkande om skjutnivåer och detta har också varit en allmän inställning hos öarnas befolkning. Befolkningens inställning påverkar självklart möjligheten att komma överens i den aktuella frågan. Vid skjutövningar så utfärdar Försvarsmakten tillträdesförbud på flera öar. Tillträdesrätten saknar dock betydelse om man inte har nyttjanderätt. Därför behöver Försvarsmakten ha denna för att kunna förhindra tillträde till skjutområdet vid övningstillfällena av säkerhetsskäl.

5 5(7) Försvarsmakten anför i sin inlaga, att man gjort sitt yttersta för att genom förhandling med sakägarna försöka komma till en annan utväg än att ansöka om expropriation, men har kommit till slutsatsen att samtliga vägar att nå det avsedda målet - Försvarsmaktens exklusiva nyttjande av fastigheten - är stängda. Göteborgs Stad önskar att parterna kommer överens om ett långsiktigt nyttjanderättsavtal för både Känsö och de andra berörda fastigheterna. Det har fungerat under en tid och skulle sannolikt vara det bästa för parterna långsiktigt. Det handlar trots allt om att samexistera under så goda betingelser som möjligt och hitta vägar framåt. En expropriation skulle väsentligt minska dessa möjligheter. Göteborgs Stad anser också att det är bra om de framtida möjligheterna att använda aktuella fastigheter är öppnare än idag. Försvarsmaktens intresse för de aktuella fastigheterna kan förändras över tid och Göteborgs Stad kan i ett sådant läge ha ett intresse av de aktuella fastigheterna. Utifrån detta perspektiv är ett långsiktigt nyttjanderättsavtal också att föredra. Staden ifrågasätter fortsatt att övningsområdet i skärgården ska användas för internationella skjutövningar. Om expropriationen är ett led i denna strävan gör det staden än mer tveksam till Försvarsmaktens ansökan. Varför ska Försvarsmakten in i tätbebyggda områden i Göteborg för att övningsskjuta mer tillsammans med andra länders militär? En sådan utveckling är inte positiv för göteborgarna och västsvenskarna. Den bofasta befolkningen i skärgården har ingenstans att ta vägen om sådana övningar ska genomföras. Ett gemensamt yttrande har kommit in från Donsö Bys samfällighetsförening, Styrsö Sörgårds skifteslag och Vrångö samfällighetsförening (Samfällighetsföreningarna), företrädda av Maria Paijkull och Thelma Fredin, Advokatfirman Vinge KB. De anför i huvudsak följande. De motsätter sig expropriation av berört vattenområde och bestrider att det föreligger skäl att meddela Fortifikationsverket expropriationstillstånd. Samfällighetsföreningarna yrkar att ansökan avslås. Som grunder för yrkandet anför de att verket inte har visat att Försvarsmakten ska eller får använda berört skärgårdsområde för sådana ändamål som framgår av 2 kap. 6 ExL. Fortifikationsverket har inte visat att berörda skärgårdsområden får användas till avsett ändamål varför det inte kan anses utrett om Försvarsmakten har ett fastställt behov av skärgårdsområdena. Den verksamhet som Försvarsmakten har för avsikt att utöva kräver miljötillstånd. Frågan om miljötillstånd är för närvarande föremål för prövning hos regeringen och ännu inte avgjord varför det i nuläget inte går att uttala sig om ett eventuellt behov. Vidare anför de att verket inte uppfyllt den förhandlingsskyldighet som de anser följa av 2 kap. 12 ExL, vilket medför att expropriationsansökan inte kan bifallas. Det stämmer inte att Fortifikationsverket försökt förhandla med sakägarna för att på så sätt nå en överenskommelse och undvika expropriationsförfarandet. Vidare har det förslag om frivillig uppgörelse som Fortifikationsverket lämnat inte innehållit skäliga avtalsvillkor. De intressen som Försvarsmakten har åberopat som skäl för att få expropriera skärgårdsområdena överväger inte de olägenheter som en expropriation skulle innebära varför ansökan ska avslås. Äganderättens betydelse måste i ett demokratiskt samhälle beaktas och de enskildas intresse i den här frågan måste få genomslag. En frivillig uppgörelse vore ett betydligt bättre alternativ än expropriation. Slutligen görs gällande att ett eventuellt expropriationstillstånd måste begränsas i tid. Försvarsmaktens behov kan inte förutses för längre tid än år. Det är osäkert

6 6(7) hur den militära övningsverksamheten kan komma att förändras i framtiden. Som exempel kan nämnas att sedan början av 1990-talet är Göteborg södra skärgård inte längre militärt skyddsområde och flera av de tidigare militära inrättningarna har lagts ned. Amfibieregementet i Göteborg har lagts ned, och av Amfibiekårens (f.d. Kustartilleriet) tidigare fem regementen finns numera bara ett kvar. Samtidigt lever vi i en föränderlig omvärld som skulle kunna leda till att ytterligare anslag medges totalförsvaret. Mot denna bakgrund kan sökanden inte ge några garantier för hur verksamheten i ett längre perspektiv kommer att bedrivas och med vilken omfattning. Med tanke på expropriationens ingripande karaktär är det således nödvändigt att ett eventuellt expropriationstillstånd tidsbegränsas. Samfällighetsföreningarna anför i övrigt liknande skäl som Brännö Bys samfällighetsförening anfört. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de avstår från att yttra sig i ärendet. Företrädare för Samfällighetsföreningarna (Maria Paijkull och Thelma Fredin) har därefter vid ett personligt besök på Länsstyrelsen meddelat att de inte företräder sökande i ärendet om själva Brännö s:86 (Känsö). De framförde vidare att de trycker speciellt på bestämmelserna i 2 kap. 12 expropriationslagen att frågor om tillträde till mark i första hand ska lösas genom en frivillig uppgörelse. De framförde också att avgörande i expropriationsfrågan borde anstå till dess att regeringen (Miljödepartemenet) avgjort miljöprövningsärendet om tillstånd att bedriva militär verksamhet på Göteborgs skärgårdsskjutfält. De uppger vidare att de i övrigt ställer sig bakom yttandet från Wistrands Advokatbyrå i huvuddrag. Skälen för Länsstyrelsens yttrande Enligt 1 kap. 1 ExL får fastighet, som tillhör annan än staten, tagas i anspråk genom expropriation enligt denna lag med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. Genom expropriation får även särskild rätt till fastighet upphävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än staten. Enligt 2 kap. 6 ExL får expropriation ske för det militära försvaret eller för annat ändamål som är av särskild betydelse för totalförsvaret. Enligt 2 kap. 12 första stycket ExL skall expropriationstillstånd icke meddelas om ändamålet lämpligen bör ske på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. De aktuella fastigheterna ligger i Göteborgs södra skärgård och har använts av försvaret för militär verksamhet under mycket lång tid. Fastigheterna omfattas av riksintressen för totalförsvaret, kulturmiljövård samt friluftsliv. Expropriationen innebär inte någon förändring av nuvarande markanvändning. Länsstyrelsen bedömer att användningen för militär verksamhet kommer att bestå under avsevärd tid framåt. Länsstyrelsen anser att det är av stor betydelse att Försvarsmakten finns representerad i Göteborg. Det handlar om försvaret av hamnen men också det att Göteborg är rikets andra stad och är en viktig knutpunkt ur andra avseenden. Riksintresset för rikets försvar överväger därför de övriga riksintressen som fastigheterna omfattas av.

7 7(7) Enligt Fortifikationsverkets ansökan har förhandlingar förts med fastighetsägarna i syfte att få till stånd överenskommelser genom nyttjanderättsavtal, men att detta inte har kunnat ske eftersom fastighetsägarna motsätter sig den verksamhet som Försvarsmakten bedriver i skärgården. Vissa fastighetsägare har ifrågasatt uppgiften om att förhandlingar förts eller ifrågasatt att tillräckliga försök att nå en frivillig uppgörelse gjorts. Länsstyrelsen går inte in i någon bedömning av om expropriationsansökan föregåtts eller borde ha föregåtts av förhandlingar med markägarna. Bestämmelsen i 2 kap. 12 första stycket ExL innebär enligt Länsstyrelsens uppfattning endast att ett försök till frivillig uppgörelse normalt bör göras och innebär inte att någon regelrätt förhandling måste ske innan en expropriationsansökan ges in. Frågan om Fortifikationsverket gjort tillräckliga försök att få till stånd frivilliga uppgörelser bör bedömas av regeringen i samband med att beslut meddelas i ärendet. Det pågår en miljöprövning hos regeringen (Miljödepartementet) om tillstånd för Försvarsmakten att bedriva militär verksamhet på Göteborgs skärgårdsskjutfält. Eftersom utgången av denna prövning skulle kunna påverka behovet av aktuell mark, anser Länsstyrelsen att ett avgörande av expropriationsfrågan bör anstå till dess att miljöprövningsärendet är slutgiltigt avgjort. Länsstyrelsen anser att de fördelar för det allmänna som uppnås genom att Försvarsmakten får tillgång till sökta områden överväger de nackdelar som fastighetsägarna kommer att drabbas av. Expropriationsansökan bör därför bifallas om inte frivilliga upplåtelser bedöms lämpligare och kan uppnås till skäliga villkor. En förutsättning bör också vara att kommande miljöprövning hos regeringen leder till ett tillstånd som motiverar nyttjanderätt till sökt fastighet eller område av fastighet. Eftersom ansökan avser expropriation av nyttjanderätt och då Försvarsmaktens behov inte kan förutses för någon längre tidsperiod, anser Länsstyrelsen vidare att om ansökan beviljas nyttjanderätten ska begränsas till en tidsperiod som bedöms förutsebar med hänsyn till Försvarsmaktens behov. I detta ärende har landshövding Lars Bäckström beslutat och länsjurist Lars- Erik Persson varit föredragande. I ärendet har också deltagit Roger Lind från Samhällsbyggnadsenheten. Lars Bäckström Lars-Erik Persson Bilaga Handlingarna i Länsstyrelsens akt

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(5) Mål nr 5383-13 meddelad i Stockholm den 26 juni 2014 SÖKANDE Kvänum Badene Vind AB, 556889-0015 Ombud: Advokat Maria Paijkull Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404

Läs mer

Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning

Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning Sida 1 (7) Söderorts åklagarkammare i Stockholm YTTRANDE Svea hovrätt Box 2290 103 17 STOCKHOLM Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning

Läs mer

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Mål nr UM 5416-15 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 1 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés AB Box 2098

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING Detaljplan för Kebal 1:33, Strömstads Kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-01-29 6 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 27 maj 2016 KLAGANDE AA Ombud: BB Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Kommunstyrelsen i Rättviks kommun Ombud: Chefsjurist

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7979-11 Enhet 1 1 KLAGANDE AB Kramfors Energiverk, 556066-8492 872 80 Kramfors Ombud: Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0601 2014-12-09 Stockholm Mål nr P 5880-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-27 i mål nr P 179-14, se bilaga

Läs mer

Generella synpunkter på utredningen

Generella synpunkter på utredningen YTTRANDE 1(7) Tillsynsavdelningen Ellen Ringqvist ellen.ringqvist@socialstyrelsen.se 2012-02-07 Dnr 1.4-39364/2011 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian Överklagande

Läs mer

DOM 2013-05-10 Stockholm

DOM 2013-05-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2013-05-10 Stockholm Mål nr P 8575-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-17 i mål P 508-12, se bilaga A KLAGANDE Bergs kommun MOTPART

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar Motion av Eva Oivio och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2000:6)

Åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar Motion av Eva Oivio och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2000:6) Utlåtande 2003:65 RIV (Dnr 410-139/2000, 419-616/1999) Åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar Motion av Eva Oivio och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2000:6) Simkunnighetsundersökning

Läs mer

DOM 2014-02-18 Stockholm

DOM 2014-02-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-18 Stockholm Mål nr M 8124-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-14 i mål nr M 1711-13, se

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2015-04-09 M2015/800/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. En ny lag om personnamn Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

Detaljplan för Tusenfotingen 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande

Detaljplan för Tusenfotingen 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande 2015-08-17 Dnr SBN 2014/0527 Detaljplan för Tusenfotingen 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskningen har skett på biblioteket samt på Samhällbyggnad i stadshuset

Läs mer

BESLUT 2016-04-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2016-04-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-04-15 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 5712-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens dom den 18 juni 2015

Läs mer

Anståndsreglerna dags för förändring?

Anståndsreglerna dags för förändring? ly n d a ondrasek ol o f s s o n & karl-johan nörklit Anståndsreglerna dags för förändring? Anståndsreglerna innebär att anstånd med betalning av skatt ska beviljas bland annat om utgången i det underliggande

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Förslag till lokala miljömål för Nacka.

Förslag till lokala miljömål för Nacka. 6 (57) 52 Dnr MSN 2012/156-003 Förslag till lokala miljömål för Nacka Beslut Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutar att remittera bifogat förslag till lokala miljömål för Nacka till berörda nämnder i

Läs mer

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/270 2012-05-21 Kommunstyrelsen Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) YTTRANDE Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 2015-10-23 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 97-2015 Sid 1 (6) Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn,

Läs mer

Remissyttrande - Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Remissyttrande - Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regionala frågor +4616104894 2015-12-01 LS-LED15-1662-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS meddelad i Stockholm den 18 mars 2013 KLAGANDE Sophia Sääf, 840313-5547 Ombud: Förbundsjurist Kerstin Burman LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S)

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) PM 2010:119 RII (Dnr 325-1608/2009) Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Skrivelse av Carin Jämtin

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-08-18 771 ÄRENDENUMMER SÖKANDE CV-Sverige AB (org. nr 556890-9047) Box 21 183 21 Täby Ombud: Magnus H. Box 21 183 21 Täby INNEHAVARE Kristina A. SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 15 mars 2011 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Elisabeth Nygren Malmströms Advokatbyrå Box 175 551 13 Jönköping

Läs mer

DOM 2013-06-17 Stockholm

DOM 2013-06-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-17 Stockholm Mål nr P 10625-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-14 i mål P 3391-12,

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD Detaljplan för del av Strömstad 4:31, Strömstads Kommun REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-02-26 45 att genomföra ett programsamråd gällande

Läs mer

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Avdelning 01 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 5179-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 april 2006 Ö 3309-05 KLAGANDE KH Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur. kand. HK MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85

Läs mer

Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. (rättsprövning)

Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. (rättsprövning) HFD 2013 ref 66 Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. (rättsprövning) Lagrum: 1 och 7 lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut; 1 kap. 5, 2 kap. 1 första

Läs mer

Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM. Jag vill anföra följande.

Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM. Jag vill anföra följande. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Kammaråklagare Ingmarie Olsson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AC./. riksåklagaren angående häktning i utlämningsärende (Malmö tingsrätts beslut

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 1161-16 1 SÖKANDE Nav International AB, 556783-2570 Safirgatan 18 554 47 Jönköping MOTPART Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2015-11-27 Stockholm

DOM 2015-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2015-11-27 Stockholm Mål nr M 3356-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-19 i mål M 1883-13, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Luleå

DOM 2011-10-21 Meddelad i Luleå Föredragande: S. Poulsen Meddelad i Luleå Mål nr D5 1 KLAGANDE 1. Tor Lundberg, 610519-8979 Randijaurvägen 12 962 98 Randijaur 2. Svenska Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm Ombud: Joanna Cornelius

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Malmö kommun Ombud: Chefsjurist Tomas Bärring Malmö kommun 205 80 Malmö MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2015 T 2895-13 KLAGANDE Europeiska Motor AB, 556406-5448 Box 2097 174 02 Sundbyberg Ombud: Advokat FZ MOTPART Stockholm Yrkesmannen

Läs mer

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län.

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kulturmiljöenheten FÖRSLAG TILL BESLUT 2002-05-15 sid 1 (8) 223-6104-01 Enligt sändlista Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 september 2010 Ö 3243-10 KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Ombud: Advokat TT MOTPART

Läs mer

Norra Smedjegatan Gatan som försvann Motion av Birgit Marklund Beijer (s) (2009:49)

Norra Smedjegatan Gatan som försvann Motion av Birgit Marklund Beijer (s) (2009:49) Utlåtande 2010: RVIII (Dnr 312-2498/2009) Norra Smedjegatan Gatan som försvann Motion av Birgit Marklund Beijer (s) (2009:49) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion (2009:49)

Läs mer

Mål B 12885-10, avdelning 1, Åklagaren./. Julian Assange angående våldtäkt, mindre allvarlig; nu fråga om häktning.

Mål B 12885-10, avdelning 1, Åklagaren./. Julian Assange angående våldtäkt, mindre allvarlig; nu fråga om häktning. Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Göteborg Handling 311 Överåklagare Marianne Ny Ärende AM-131226-10 Åklagarkammaren i Västerås 2016-04-13 Handläggare 504A-1 Chefsåklagare Ingrid Isgren Stockholms tingsrätt

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2015-05-20 Stockholm

DOM 2015-05-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2015-05-20 Stockholm Mål nr M 559-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-23 i mål nr M 2810-14, se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Advokatfirman S.J.P. Haglund AB Box 74 521 02 Falköping MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

DOM 2015-09-07 Stockholm

DOM 2015-09-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060301 DOM 2015-09-07 Stockholm Mål nr M 1394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-27 i mål nr M 3154-14, se bilaga A KLAGANDE Sluts samfällighetsförening,

Läs mer

DOM 2014-08-07 Stockholm

DOM 2014-08-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 2014-08-07 Stockholm Mål nr P 11862-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE X MOTPART Kalix

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-10-21 266 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Patent- och registreringsverket Box 5055 10242 Stockholm MOTPART ME Data Isle of Man Great Britain SAKEN Alternativt

Läs mer

BESLUT 1 (8) BESLUT. 2004-12-27 Dnr: 551-6024-00. Landstinget i Uppsala län Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA. Delgivningskvitto

BESLUT 1 (8) BESLUT. 2004-12-27 Dnr: 551-6024-00. Landstinget i Uppsala län Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA. Delgivningskvitto BESLUT 1 (8) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Landstinget i Uppsala län Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Delgivningskvitto Slutliga villkor för utsläpp av silver från den fotografiska verksamheten vid

Läs mer

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö Mål nr 6921-13 1 SÖKANDE C. Ledel AB, 556302-4396 Västergård 141 311 69 Ugglarp MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52)

Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52) Utlåtande 2005: RV (Dnr 339-3440/2005) Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion

Läs mer

DOM 2014-06-05 Meddelad i Malmö

DOM 2014-06-05 Meddelad i Malmö DOM 2014-06-05 Meddelad i Malmö Mål nr 2821-14 1 SÖKANDE Sodexo AB, 556232-7873 Ombud: bolagsjuristen Olle Westerlund c/o Sodexo AB Box 47620 117 94 Stockholm MOTPART Staffanstorps kommun 245 80 Staffanstorp

Läs mer

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 1 NACKA TINGSRÄTT meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 2. Anne-Marie Holmen, samma adress MOTPART Gotlands kommun, 621 81 VISBY SAKEN Detaljplan för

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Remissyttrandet godkänns.

Landstingsstyrelsens beslut. Remissyttrandet godkänns. Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0775-5 97/16 Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2011 Ö 517-11 SÖKANDE OCH KLAGANDE Föreningen Bevara Ojnareskogen c/o OS MOTPART Nordkalk AB, 556073-4054 Box 901 731 29

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-04 219 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Procter & Gamble Sverige AB Box 27303 102 54 Stockholm Ombud Advokaterna Peter v H och Lars-Göran N Gozzo Advokater

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-17 Rubrik: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (6) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08 535 364 06 ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande till mark- och miljööverdomstolen utvecklad talan i överklagande av mark- och miljödomstolens dom

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-08-15 ANTAGANDEHANDING. Röd skrafferad yta redovisar planområdets ungefärliga omfattning.

SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-08-15 ANTAGANDEHANDING. Röd skrafferad yta redovisar planområdets ungefärliga omfattning. SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-08-15 ANTAGANDEHANDING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av del av detaljplan för del av Dillingby 1:10 i Husby, Skederid och Rö församling, som vann laga kraft den 28

Läs mer

DOM 2015-02-25 Stockholm

DOM 2015-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-02-25 Stockholm Mål nr M 8665-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-02 i mål nr M 1231-14, se bilaga

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening

Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening 2014-03-29 Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening Allmänt Vi har en vacker hamn här i Logarns Västervik och många har glädje av bryggorna för

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2590-13 Enhet 14 Sida 1 (12) SÖKANDE Hela Människan Ria Järfälla, 813200-1341 Box 266 177 25 Järfälla MOTPART Järfälla kommun 177 80 Järfälla SAKEN Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN Högsta domstolens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART ID Kommunikation AB, 556503-2926 Beijerskajen 12 A 211 19 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 Sammanfattning En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund

Läs mer

DOM 2013-02-04 Stockholm

DOM 2013-02-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-02-04 Stockholm Mål nr P 5735-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-01 i mål P 5770-11, se bilaga

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 Målnummer: UM2028-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-18 Rubrik: En asylansökan från en utlänning som har ett gällande lagakraftvunnet avlägsnandebeslut

Läs mer

DOM 2012-11-21 Stockholm

DOM 2012-11-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0602 DOM 2012-11-21 Stockholm Mål nr F 3768-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-29 i mål F 5763-11,

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060305 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr F 985-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-08 i mål nr F 4584-14, se

Läs mer

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Sune Wennerberg BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Mål nr 3838-15 1 SÖKANDE Samres AB, 556433-7417 Ombud: advokaten Tomas Eliasson Advokatfirman Delphi i Malmö AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö MOTPART

Läs mer

Vunnit eller förlorat? det är frågan

Vunnit eller förlorat? det är frågan SKATTENYTT 2005 699 Erik Klinton Vunnit eller förlorat? det är frågan I artikeln behandlas ett fall där Regeringsrätten prövade frågan om den skattskyldige förlorat i kammarrätten trots att de i domslutet

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10438-11 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende Björns Trädgård Medborgarplatsen Fatbursparken

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende Björns Trädgård Medborgarplatsen Fatbursparken Utlåtande 2003:39 RI (Dnr 667-2627/2002) Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende Björns Trädgård Medborgarplatsen Fatbursparken Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga

Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-07 Blad 12 Ks 67 Au 75 Dnr 213/2012-101 Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga Mats Öhgren,

Läs mer

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården PM 2013: RI (Dnr 125-192/2011) Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) Remiss från Socialdepartementet

Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) Remiss från Socialdepartementet PM 2009:135 RVII (Dnr 001-1158/2009) Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer