Rapport. till Sida för perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. till Sida för perioden 2009-2011"

Transkript

1 Rapport till Sida för perioden

2 2

3 Bromma Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget för 2009 till Rapporten består av en berättande del och en samlad ekonomisk tabellbilaga där även revisionsintyg och rapporter är inkluderat. Både den berättande delen och den ekonomiska tabellbilagan översänds även till Sida elektroniskt. Som ett komplement till rapporten bifogas SMR:s verksamhetsberättelse för På efterfrågan kan vi även skicka SMR:s bedömningar av slutrapporterade insatser elektroniskt. Förändringar som gjordes i SMR:s underavtal för har påverkat avtalsperioderna gällande informationsanslaget. För 2011 lämnar SMR in en separat slutrapport för informationsanslaget. Slutrapporten för syd- och östanslaget har följande upplägg: Första kapitlet ger en kort sammanfattning av förändringar hos SMR och dess medlemsorganisationer under perioden vad gäller interna förändringsprocesser och policyer. Detta följs av ett kapitel som presenterar resultat och lärdomar utifrån SMR:s egna operativa arbete med utgångspunkt i de övergripande verksamhetsmålen. Kapitel tre handlar om SMR:s vidareförmedling under 2009 till 2011, där tyngdpunkten ligger på en aggregerad resultatredovisning utifrån SMR:s resultatmodell. Underlaget för utgörs av slutrapporterade insatser som bedömts och godkänts av SMR under perioden. I samma kapitel ges även en slutrapportering av den utbytesverksamhet som pågått under perioden. Avslutningsvis kommer ett kapitel som beskriver SMR:s hantering av slutrapporterade insatser. Hör gärna av er om det finns behov av förtydliganden eller kompletteringar. Vänliga hälsningar Eva Christina Nilsson Generalsekreterare Anders Malmstigen Ansvarig för utvecklingssamarbetet Svenska missionsrådet Postadress: Box 14038, SE Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks Torg, Bromma Tel: , Fax:

4 Innehållsförteckning 1 - Interna förändringsprocesser och policyer... 6 Nya policyer... 6 Organisationsutvärdering och strategi... 6 Utvärdering av rättighetsperspektivet och jämställdhet... 7 Interna förändringsprocesser hos medlemsorganisationerna SMR:s operativa verksamhet SMR:s utvecklingssyn och förändringsteori... 9 Hur har det gått under ? SMR:s vidareförmedling Sammanställning vidareförmedling SMR:s arbete med kvalitetssäkring Biståndseffektvitet och utvecklingseffektivitet SMR:s förändringsteori, förändringssyn och resultat Resultatredovisning Reflektioner och analys utifrån resultatredovisningen Övrigt utbytesverksamhet för perioden Slutrapporterade insatser SMR:s hantering av slutrapporter

5 Bilagor 1. Övergripande ekonomisk redovisning samt revisionsrapporter 2. SMR:s årsredovisning Utvecklingsinsatser i syd 2011, inklusive egeninsatslista och lista per region. 4. Utvecklingsinsatser i öst 2011, inklusive egeninsatslista. 5. Programgramavtal (del av total syd och öst) 6. Slutrapporterade sydinsatser 7. Ej slutrapporterade insatser, inklusive inkomna men ej färdiggranskade. 8. Slutrapporterade östinsatser 9. Management response SMR utvärderingen 10. Management response rättighetsutvärderingen 11. SMR:s handlingsplan för antikorruption 12. SMR:s system för hantering av avvikelseärenden 5

6 1 - Interna förändringsprocesser och policyer Perioden 2009 till 2011 har för Svenska missionsrådet, SMR, inneburit ett fördjupat ekumeniskt samarbete, ett fördjupat arbete kring religions- och övertygelsefrihet och kunskapsfördjupning kring religion och utveckling. Inledningen av perioden 2009 präglades av osäkerhet på grund av revidering av budget och lyftplaner samt en dialog med Sida kring beslut och bedömningar av vad som är relevanta insatser. Uppsägningen av treårsavtalet bidrog också till osäkerhet. Olika bud på neddragningarnas storlek bidrog till svårigheter att planera arbetet, vilket tog mycket tid och kraft samt ledde till förseningar. I slutet av 2009 fick SMR besked från Sida att det nya underavtalet inte medförde några ekonomiska förändringar för det långsiktiga utvecklingssamarbetet (sydanslaget), däremot stora neddragningar på öst- och informationsanslaget. Den osäkerhet som präglat arbetet sedan uppsägningen av avtalet började omnämnas, kunde i början av 2010 och fram till slutet av perioden bytas mot fokus på arbete och innehållsfrågor. Nya policyer SMR har under perioden antagit flera nya policyer och även reviderat redan existerade policyer antog styrelsen en utvärderingspolicy. Arbete med att utarbeta en antikorruptionspolicy påbörjades 2009, och 2010 antogs den av styrelsen. Samma år fastställdes även en hiv- och aidspolicy antogs en reviderad jämställdhetspolicy. Se vidare Som en del av arbetet med antikorruption har SMR även utarbetat en handlingsplan för arbete med antikorruption (se bilaga 11) samt gjort en systembeskrivning av hur vi hanterar avvikelseärenden (se bilaga 12). Organisationsutvärdering och strategi År 2011 har till stor del präglats av det förändringsarbete som inleddes i samband med utvärderingen av SMR. Utvärderingen syftade till att ge ett underlag för reflektion och lärande kring hur SMR uppfattas av sina intressenter när det gäller strategier, identitet, aktiviteter, tjänster, organisation, system, relationer till medlemmar och externa relationer. Utvärderingen genomfördes våren 2011 av externa konsulter, INTRAC. Utvärderingens slutsatser och rekommendationer har med stort engagemang bearbetats i olika fora av styrelse, medlemsorganisationer och kansli. Utvärderingsrapporten är ett viktigt redskap för utveckling av verksamheten. Den är ett värdefullt bidrag till lärande och den ständiga strävan att vara relevant och effektiv som organisation. Styrelsen har tagit fram en management response och handlingsplan för uppföljning av utvärderingen. Se bilaga 9. Som följd av utvärderingen har styrelsen utarbetat en strategi för SMR:s verksamhet för de kommande fem åren, Den syftar till att vara till stöd i prioritering och fokusering i verksamhetsplaneringen för , genom att identifiera vad SMR vill uppnå inom den närmaste femårsperioden. Utgångspunkten är SMR:s vision, förändringsteori, identitet och kärnvärden. Beslut om strategin tas vid SMR:s årsmöte i maj

7 Utvärdering av rättighetsperspektivet och jämställdhet Under perioden har SMR genomfört en lärande utvärdering för att belysa hur rättighetsperspektivet och jämställdhet präglar arbetet som SMR stödjer. Syftet med utvärderingen var att utveckla och stärka SMR:s arbete med rättighetsperspektivet och jämställdhet när det gäller handläggning, stöd till kapacitetsutveckling, kommunikation och resultatrapportering. Under 2010 genomförde SMR:s kansli elva fallstudier i olika länder. För bearbetningen av materialet från fallstudierna tog SMR hjälp av externa konsulter. Utvärderingsprocessen har kännetecknats av stor delaktighet från såväl SMR:s kansli som medlemsorganisationerna, vilket i sig är en viktig förutsättning för lärande. Även för denna utvärdering finns en management response med kommentarer till utvärderingens centrala observationer, slutsatser och rekommendation. Dessutom finns en handlingsplan för uppföljning, och implementeringen av denna har påbörjats. Riktlinjer för SMR:s arbete med rättighetsperspektivet och jämställdhet kommer att utarbetas, och ett metodpaket kommer att sammanställas innehållande verktyg till hjälp för medlemsorganisationerna att utveckla sitt arbete med t ex maktanalys. I november 2012 planeras ett internationellt seminarium i Kenya, för att erbjuda ett tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan olika medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer med fokus på rättighetsbaserat arbete, inklusive jämställdhet. Se bilaga 10. Interna förändringsprocesser hos medlemsorganisationerna Under denna rubrik följer en kort beskrivning av vad som hänt inom SMR:s medlemsorganisationer. Observera dock att det endast är ett antal exempel på interna förändringsprocesser under de senaste tre åren. De mest genomgripande organisationsförändringarna som under perioden genomförts hos SMR:s medlemsorganisationer är att några medlemsorganisationer gått samman. Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan har nu bildat ett samfund, Gemensam Framtid. En kartläggning har gjorts av den internationella verksamheten, och utifrån denna kommer nya strategier och policyer att utarbetas. NAVPartners har blivit en del av Skandinaviska Barnmissionen. Samgåendeprocessen inleddes under hösten 2011, och vid årsskiftet 2011/2012 blev de två medlemsorganisationerna en organisation. Några medlemsorganisationer arbetar med ökad regionalisering/decentralisering till fältkontor. För Individuell Människohjälp, IM, innebär det ökat samarbete mellan länder i samma region, möjligheter för regionala program samt kostnadsbesparingar för fältkontoren. Erikshjälpen har under 2011 startat arbetet med att etablera tre regionkontor i Västafrika, Östafrika och Sydostasien. Kontorens uppgift är att förstärka uppföljningen av insatser samt kapacitetsstärkning och samverkan med samarbetsorganisationer. Evangeliska Frikyrkan har etablerat ett nytt regionkontor i södra Afrika, som ett komplement till redan existerande regionkontor. När det gäller utveckling av verksamhetsinriktning, strategier och policyer har ett flertal medlemsorganisationer genomfört förändringsprocesser och utarbetat nya strategier och policyer under den senaste treårsperioden. Individuell Människohjälp antog 2010 en Strategisk Plattform för samt strategiska planer för IMs nya strategier innebär en betydande avsmalning och ökad styrning av verksamheten, samt en utveckling av det rättighetsbaserade arbetet. Erikshjälpen arbetar sedan 2009 med 7

8 treårsstrategier, som fortlöpande revideras utarbetades dessutom ett dokument om Erikshjälpens officiella utvecklingssyn, vilket bland annat slår fast att organisationen ska arbeta rättighetsbaserat med särskild fokus på barns rättigheter. Som följd av detta har Erikshjälpen även utarbetat en Child Protection Policy. Hoppets Stjärna har inlett en process för att fokusera på sin kärnverksamhet, som är utbildning till barn, samt att ge barn en bra start i livet. För att bredda sin finansiering har Kristna Fredsrörelsen på olika sätt stärkt sin insamlingskapacitet. Lepramissionen och International Aid Services har antagit policyer för antikorruption. Beträffande utvärderingar och granskningar så har International Aid Services genomgått den första delen av sin HAP-certifiering, vilket består av en utvärdering/baslinjestudie av organisationen. Målet är att bli certifierad i juni Individuell Människohjälp har gjort ett stort antal analyser som ett led i sitt strategiarbete, och som del av detta har de låtit sina samarbetsorganisationer bedöma IM som samarbetsorganisation. Erikshjälpen har under 2011 gjort en genomlysning av sin process i det internationella arbetet, vilket resulterat i en processkarta som beskriver nuvarande arbetssätt. I samband med samgåendet med NAVPartners har Skandinaviska Barnmissionen genomfört en organisationsöversyn/systemrevision. Evangeliska Frikyrkan har påbörjat en utvärdering av sitt Europaarbete. Kristna Fredsrörelsens utvärdering av sitt Fredstjänstprogram i slutet av 2010 gav belägg för att metoden internationell medföljning är relevant i kontext samtidigt som utvärderingen lämnade rekommendationer om hur programmet kan förstärkas. Merparten av de medlemsorganisationer som SMR vidareförmedlar Sidabidrag till har under treårsperioden genomgått en självbedömningsprocess i samverkan med SMR. 8

9 2 - SMR:s operativa verksamhet 2011 SMR:s 36 medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer internationellt är tillsammans ett omfattande nätverk av organisationer, som på olika sätt påverkar de samhällen de verkar i. SMR vill stärka kyrkors och kristna organisationers roll i samhället och bidra till ett internationellt samarbete av god kvalitet. Ekumenik, dialog och samverkan mellan kyrkor och kristna organisationer, samhällsutvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete är centrala för SMR. SMR:s medlemsorganisationer har olika karaktär, storlek och inriktning, flera av dem är med i stora internationella nätverk. SMR-gemenskapen är därför en betydelsefull resurs för förändringsarbete genom de möjligheter den ger för samverkan, stöd, lärande, utmaning och påverkan; i ekumeniska sammanhang, i kyrkorelationer, i organisationers samarbetsrelationer, i internationellt utvecklingssamarbete och i politiska sammanhang. SMR:s utvecklingssyn och förändringsteori SMR:s vision är att Guds rike gestaltas i världen genom att människor och samhällen förvandlas genom Guds kraft. SMR:s värdegrund uttrycker att detta innebär en värld befriad från fattigdom och förtyckande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och att skapelsen förvaltas med ansvar inför kommande generationer. Värdegrunden lyfter också fram att varje enskild människa har ett unikt värde, och har rätt att leva ett värdigt liv och påverka sin egen livssituation. Visionen och värdegrunden uttrycker det samhälle som SMR vill vara med och bidra till, och värderingar som ligger till grund för hur vi tror att förändring sker. Det är det vi kallar SMR:s utvecklingssyn. SMR ser utveckling som en ständigt pågående process, som kan påverkas, men inte kontrolleras. SMR har en processinriktad syn på förändring, och betonar värdet av deltagande och tillit. SMR:s resultatmodell - som används för uppföljning och redovisning av resultat i förhållande till SMR:s programmål för vidareförmedlingen - bygger på SMR:s förändringsteori på samhällsnivå. Där lyfts fram att i samhällsutvecklingsarbete måste vi se på relationerna mellan samhälle, organisationer och enskilda individer hur dessa ömsesidigt påverkar varandra. Det är denna påverkan vi behöver förstå för att kunna stödja eller genomföra ett framgångsrikt samhällsutvecklingsarbete. I kapitel 3 i den här rapporten beskrivs förändringsteorin mer utförligt. SMR:s förändringsteori på organisationsnivå - SMR:s operativa arbete - utgår från SMR:s vision, uppdrag och förändringsteori på samhällsnivå. SMR fokuserar på att stärka organisationer och organisering i civilsamhället för att därmed skapa utrymme för människor som lever i fattigdom och i förtryckande strukturer att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Att arbeta med stärkande innebär för SMR både att möjliggöra kapacitetsutveckling och att bidra till att skapa utrymme för organisationerna att verka i det civila samhället. Detta arbete har konkretiserats i nyckelområden för förändring för organisationer i det civila samhället: 9

10 - Verksamhetsutveckling baserad på erfarenhetsbaserat lärande och reflektion genom tematiska reflektionsområden som relaterar till samhällsutvecklingsfrågor. - Utbyte och samverkan med andra organisationer - Organisatoriskt lärande och kontinuerlig kapacitetsutveckling inom områden som är relevanta för organisationen. - Tillgång till ekonomiska bidrag och en bidragshantering med hög kvalitet för genomförande av utvecklingsinsatser, samt förmåga att hantera sådana bidrag. - Utrymme att verka i civilsamhället och att påverka samhällsutvecklingen. Utvecklingssamarbete och sociala utvecklingsinsatser behöver genomföras med kunskap, goda metoder och system, och dessa behöver skapas i dialog och samverkan. Att möta nya perspektiv och att reflektera och lära av det man gör menar vi är avgörande för att förändring ska ske. Att veta vem man är och våga tro på sin egen förmåga gör en organisation eller en rörelse stark. I samhället och i samhällsutveckling behövs en mångfald av aktörer och mångas röster behöver höras. Det här är arbetsområden där SMR har möjlighet att bidra positivt, vi har därför utvecklat metodkompetens när det gäller bidragsförmedling, kommunikation, kunskaps- och kapacitetsutveckling, mötesplatser och påverkansarbete. SMR:s målhierarki speglar SMR:s förändringsteori. 10

11 Vision Guds rike gestaltas i världen genom att människor och samhällen förvandlas genom Guds kraft Övergripande mål 1 Varje medlemsorganisation är en stark förändringsaktör för en rättvis och försonad värld Övergripande mål 2 SMR är en stark förändringsaktör för en rättvis och försonad värld K Ä R N V E R K S A M H E T E R S T Ö D V E R K S A M H E T E R Övergripande verksamhetsmål 1 Varje medlemsorganisation har tillgång till relevanta förutsättningar för att utveckla och genomföra sin verksamhet Övergripande verksamhetsmål 2 Medlemsorganisationerna har en effektiv gemensam röst för representation och påverkan Övergripande verksamhetsmål 3 SMR utvecklar och genomför verksamheten effektivt och med hög kvalitet Övergripande verksamhetsmål 4 SMR driver den egna organisationen effektivt och med hög kvalitet Verksamhetsområde 1.1 genom fördjupad reflektion kring uppdrag och värdegrund Verksamhetsområde 1.2 genom utbyte med medlemsorganisationer och andra relevanta aktörer Verksamhetsområde 1.3 genom utveckling av organisationens kapacitet Verksamhetsområde 1.4 genom ekonomiska bidrag Verksamhetsområde 2.1 genom att SMR företräder medlemsorganisationerna i nationell, internationell och ekumenisk samverkan som tydligt bidrar till SMRs mål Verksamhetsområde 2.2 genom att SMRs perspektiv är kända, respekterade och beaktade i relevanta nationella, internationella och ekumeniska Verksamhetsområde 3.1 genom fördjupad reflektion kring uppdrag och värdegrund Verksamhetsområde 3.2 genom utveckling av organisationens kapacitet Verksamhetsområde 4.1 genom ledning och samordning Verksamhetsområde 4.2 genom administration Verksamhetsområde 4.3 genom föreningsverksamhet Verksamhetsområde 4.4 genom kommunikation 11

12 Hur har det gått under ? De resultat som beskrivs för SMR:s operativa arbete ska ses i ljuset av det som sker i medlemsorganisationernas och samarbetsorganisationernas arbete. I kapitel 3 i den här rapporten redovisar SMR resultat från arbetet med bidragsförmedling utifrån SMR:s resultatmodell. Där beskrivs också 12 framgångsfaktorer för goda resultat i samhällsutvecklingsinsatser, baserat på erfarenheter som kommer fram ur insatsrapporteringen. Flera av framgångsfaktorerna är frågor som SMR arbetat med under en längre tid och som speglar SMR:s syn på hur förändring sker. Det är en bekräftelse på att vi valt relevanta arbetsområden för SMR:s operativa arbete. För SMR är det avgörande att det finns en nära koppling mellan SMR:s operativa arbete och resultaten av medlemsorganisationernas arbete i syd. Övergripande mål 1: Varje medlemsorganisation är en stark förändringsaktör för en rättvis och försonad värld Övergripande verksamhetsmål 1: Varje medlemsorganisation har tillgång till relevanta förutsättningar för att utveckla och genomföra sin verksamhet Tematisk reflektion SMR:s tematiska reflektionsarbete syftar till att utveckla praxis genom att ta tillvara erfarenheter och stimulera kunskapsutveckling. Reflektionen kopplas till konkreta uppgifter som t ex policyarbete, insatshantering, insatsplanering, utvärdering och metodutveckling. SMR har fokuserat följande teman under verksamhetsperioden: o Kyrkans roll i samhället o Religion och utveckling o Rättighetsperspektivet o Utvecklingssyn och förändringsteori o Jämställdhet och hiv och aids o Försoning och konflikt o Miljö Exempel på aktiviteter - Internationella och svenska mötesplatser som fokuserar något eller flera av de tematiska områden SMR har fokuserat under verksamhetsperioden - Deltagande utvärdering: rättighetsutvärderingen (mer information i kapitel 1) - Metodutveckling Rapporter - resursmaterial för reflektion - Rapport från rättighetsutvärderingen: Do the Right Thing make it even! - Rapport om kyrkor och samhällsutveckling: Tro och handling: möjligheter och utmaningar för kyrkan I Kambodja och Zimbabwe - Rapport från internationellt seminarium om kyrkans roll i samhället i södra Afrika: The Church needs to be Human. - Fallstudierapport: Owning our Change a case study on a development intervention among tribal groups in South India Resultat I arbetet med kyrkans roll i samhället och religion och utveckling har SMR bidragit till att skapa utrymme för dialog och reflektion om kyrkornas identitet och möjligheter och 12

13 utmaningar i samhällsengagemang. SMR har givit plats åt olika röster och skapat öppningar i dialog mellan nord och syd, mellan sekulära och religiösa perspektiv. SMR:s rättighetsutvärdering med deltagande metod förde samman personal från samarbetsorganisationer i syd och personal från medlemsorganisationer samt SMR, vilket bidragit till lärande i de deltagande organisationerna, som vi på sikt räknar med också kommer att påverka praxis. Arbetet med utvecklingssyn och förändringsteori har ökat kunskapen hos SMR:s medlemsorganisationer och stärkt förståelsen kring hur förändringsprocesser går till, vilket vi tror leder till högre kvalitet i insatsplanering, och starkare koppling mellan organisationens identitet och dess verksamhet. Medlemmar och deras samarbetsorganisationer har ökat sina kunskaper och utvecklat sina arbetssätt relaterat till hiv och aids och miljö. Reflektion Erfarenhetsbaserat lärande och reflektion är en förutsättning för utveckling. Genom att avsätta tid för att reflektera över en fråga eller en verksamhet öppnar man upp för nya perspektiv och kan utmanas. Man får en möjlighet att spegla sina egna tankar och förhållningssätt i andras, och förhoppningsvis utmanas till utveckling. I de mötesplatser SMR har anordnat under verksamhetsperioden har vi kunnat se hur förändringsprocesser satts igång. I arbetet med rättighetsutvärderingen och fallstudien från Indien ser vi värdet av att fokusera, och att arbeta med praktiska erfarenheter från organisationernas arbete. Vi ser också att det är nödvändigt att arbeta långsiktigt med tematiska frågor, att inte ha för bråttom med ett tema utan målmedvetet hålla fast vid det och kontinuerligt fördjupa kunskapen, metoder, insikter. I ett arbete som inkluderar samarbetsparter som är spridda över hela världen behöver man ta sig tid att låta en tematisk fråga växa, och för olika samarbetsparter att skaffa sig ett eget ägarskap då genereras ny kunskap och nya förhållningssätt som leder till förändring. Utbyte och samverkan Som ekumenisk organisation är SMR en mötesplats för organisationer med olika inriktningar. Utbyte och samverkan är både mål och metod för SMR. Exempel på aktiviteter - Ett 20-tal mötesplatser per år såväl egna som gemensamma med andra. - Samverkan mellan organisationer i specifika projekt. - Samverkan som generellt förhållningssätt. Resultat SMR:s mötesplatsverksamhet har bidragit till - relationsbyggande mellan organisationer. - idéutveckling och påverkan utrymme för dialog och diskussion. - kompetens- och kapacitetsutveckling. Samverkan som förhållningssätt har stärkts inom SMR, vilket leder till att SMR aktivt söker, och uppmuntrar till, samverkan med andra både när det gäller stöd till kapacitetsutveckling, påverkansarbete och ekumenik. Under verksamhetsperioden har 13

14 exempelvis samverkan med Sveriges Kristna Råd och med SMR:s motsvarigheter i Danmark och Norge stärkts. Samarbeten mellan SMR:s medlemsorganisationer har fördjupats, i ett fall har det till och med lett till ett samgående mellan två organisationer Skandinaviska Barnmissionen och NAVPartners. Reflektion SMR-gemenskapen med medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer visar sig gång på gång ha ett förtroendekapital som bidrar till att det går att skapa förtroendefulla mötesplatser, och förtroende är gynnsamt för utveckling. Samtidigt finns det ojämlika maktförhållanden inbyggda, vilket vi måste vara uppmärksamma på. Stöd till kapacitetsutveckling Stödet till kapacitetsutveckling riktar sig till organisationer och till individer och är kopplat till SMR:s arbete med bidragsförmedling. På organisationsnivå arbetar SMR med att stödja medlemsorganisationernas utveckling av system för organisatoriskt lärande, stärkande av organisationernas förmåga att arbeta med styrning och kontroll samt stöd till organisationsutvecklingsprocesser. På individnivå anordnas kurser för handläggare och utresande personal i medlemsorganisationerna. Exempel på aktiviteter - kurser för handläggare relaterat till insatshantering och till samhällsutvecklingsfrågor - stöd till utveckling av system för organisatoriskt lärande - webbaserad lärgrupp om organisationsutveckling i kyrkor och kristna organisationer - internationellt seminarium om organisationsutveckling i kyrkor och kristna organisationer Rapport - Minskar antalet ansökningar från svenska enskilda organisationer över tid? En studie genomförd i samarbete med Forum Syd om organisationernas kapacitet i förhållande till hantering av Sidabidrag. - Verktyg för ökad förståelse lärdomar från 10 år av fältstudier Resultat Personal i medlemsorganisationerna har stärkt sin kompetens när det gäller planering, uppföljning och utvärdering av utvecklingsinsatser, med fördjupningar i rättighetsperspektivet, utvecklingssyn och förändringsteori, målskrivning och ekonomifrågor. Medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer har ökat sin miljökompetens genom deltagande i Miljölinsens utbildningar, som är ett samarbete med Diakonia. SMR:s medlemsorganisationer har stärkt sin kapacitet när det gäller insatshantering, vilket bidrar till att de också stärkts som partner till sina samarbetsorganisationer. 10 medlemsorganisationer har stärkt sina system för organisatoriskt lärande, vilket har inneburit olika saker för olika organisationer. De har arbetat med: riktlinjer för lärande, att främja lärande mellan huvudkontor och regionkontor, kommunikation, 14

15 organisatoriskt minne, systemutveckling för planering-uppföljning-utvärdering samt dokumentationsrutiner. Genom den webbaserade lärgruppen OD & Christian Organisations Learning Group har handläggare, organisationskonsulter och ledare haft tillgång till resursmaterial, resurspersoner och dialog om organisationsfrågor och kunnat utveckla sina arbetssätt. Lärgruppen har drygt 250 medlemmar internationellt. Reflektion SMR:s arbete med stöd till kapacitetsutveckling under verksamhetsperioden haft tre huvudsakliga delar: - Kompetensutveckling genom kurser och seminarier. - Stärkande av lärande i organisationerna genom en medföljande stödprocess. - Stöd till organisationsutveckling bland annat genom att tillgängliggöra resursmaterial och resurspersoner. Relationen som finns mellan organisationerna inom SMR och i relation till SMR:s kansli är förtroendefull, vilket har skapat ett gott klimat för lärande och utveckling. I utbildningar finns en öppenhet för att dela utmaningar och brister, vilket genererar nya kunskaper. Kurser och utbildningar som har en nära koppling till praktik är oftast mycket effektiva. Men vi noterar också att kurser och seminarier bara är ett sätt att lära. Arbetet med organisatoriskt lärande visade på värdet av att alternera kursmoment och medföljande i organisationen för att stödja förändringsarbetet. Det är viktigt att SMR inte enbart hämtar inspiration från Sverige, eller att medlemmar och deras samarbetsorganisationer inte blir beroende av resurser enbart i Sverige. Arbetet med den webbaserade lärgruppen är en av SMR:s strategier för att underlätta att organisationerna får impulser från flera håll. Den studie om minskande antal ansökningar som SMR genomförde tillsammans med Forum Syd under hösten 2011 lyfter flera viktiga frågor för SMR:s fortsatta arbete med bidragsförmedling och stöd till kapacitetsutveckling. Studien bekräftar att antalet sökande organisationer har minskat, mycket på grund av att de administrativa kraven har ökat. Krav upplevs av en del organisationer som utvecklande, men för andra har kraven blivit alltför tunga. Engagemanget i organisationerna hotas, arbetet blir tråkigare. Det finns risk för att bra verksamhet försvinner. Fokus flyttas från utveckling till administration och byråkrati. SMR har noterat en trend att biståndsorganisationer har ökat sin andel av biståndsmedel medan kyrkor och samfund har minskat sin. Studien ger ett antal rekommendationer till SMR respektive Forum Syd för respektive organisations uppgift som vidareförmedlande organisation. I arbetet med organisatoriskt lärande har SMR tydligt upplevt att stressen har ökat i många organisationer. Det finns mindre utrymme för vård av organisationen och för reflektion, lärande och organisationsutveckling även om man känner behov. Detta är bekymmersamt. Bidragsförmedling SMR utvecklar kontinuerligt arbetet med bidragsförmedling. Det handlar om utveckling av SMR:s förståelse av medlemmarna och deras samarbetsorganisationer, utveckling av 15

16 handläggningsmetodik och verktyg för bedömning, analys och rapporter av insatser, samt utveckling och tillämpning av system för styrning och kontroll. De resultat som uppnåtts under perioden bidrar till fortsatt kvalitetssäkring och utveckling av den verksamhet som stöds genom SMR:s bidragsförmedling. Utgångspunkten är att SMR:s arbetssätt ska främja utveckling samt att SMR ska leva upp till de avtal och instruktioner som samarbete med Sida styrs av. Mer information om arbetet med bidragsförmedling och kvalitetssäkring finns i kapitel 3. Exempel på aktiviteter - SMR:s utvecklingsutskott möts regelbundet för principfrågor, beslut, uppföljning - Arbete med mallar och handbok - Arbete med stödmaterial för insatshantering - Systemutveckling relaterat till insatshantering - Organisations- och projektbesök - Arbete med antikorruption Resultat SMR har utvecklat ett system för självbedömning av medlemsorganisationernas efterlevnad av regler och avtalsvillkor relaterat till hanteringen av Sidabidrag, vilket bidrar till kvalitetssäkring och till kapacitetsutveckling i medlemsorganisationerna. Insatshanteringssystemet (IHS) har förbättrats, med ökad tillgänglighet för medlemsorganisationerna, vilket förenklar och skapar bättre transparens. Nya insatsbedömningar, som följer ett rättighetsbaserat perspektiv. Utvecklad resultatmodell, som bidrar till bättre överblick och till kunskapsutveckling relaterat till SMR:s förändringsteori på samhällsnivå. Antikorruptionspolicy antagen av SMR:s styrelse Stärkt intern och extern styrning kring insatshantering. Ny mall för ansökningar. Reflektion Det är värdefullt att arbeta fokuserat med frågor under en tid, till exempel ekonomifrågor och styrning. Det ger ett bättre genomslag, både internt på SMR:s kansli och i medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer. Arbete med stödmaterial; som till exempel SMR:s checklista för ekonomihantering och arbete med systemutveckling; som systemet för självbedömning stärker kvaliteten i arbetet genom att det ger en systematik och en tydlighet i vad som krävs för att hantera bidragsmedel. SMR har valt att ha ett lärande förhållningssätt även i kontrollfrågor, det vill säga att även i kontrollfrågor stärka medlemsorganisationernas förmåga att bedöma sig själva och ta ansvar för sin egen utveckling för att undvika att de blir externt styrda, eller alltför beroende av externa bedömningar för sitt kvalitetsarbete. 16

17 Övergripande mål 2: SMR är en stark förändringsaktör för en rättvis och försonad värld. Övergripande verksamhetsmål 2: Medlemsorganisationerna har en effektiv gemensam röst för representation och påverkan SMR vill vara med och stärka utrymmet för civilsamhällets organisationer att påverka samhällsutvecklingen. Inom det arbetet har vi under verksamhetsperioden fokuserat frågor som har med religion och utveckling, religions- och övertygelsefrihet samt bistånd att göra. För att effektivt kunna företräda medlemsorganisationerna behöver SMR vara en tydlig aktör som argumenterar väl för sina ståndpunkter och som har ett brett kontaktnät. SMR samverkar och bygger relationer både i ekumeniska sammanhang och i förhållande till andra aktörer. SMR arbetar för att dess perspektiv ska vara kända, respekterade och beaktade i relevanta nationella, internationella och ekumeniska sammanhang. SMR spelar en ledande roll i Sverige när det gäller att aktualisera religions- och övertygelsefrihet och dess betydelse för samhällsutveckling. SMR ska förmedla en nyanserad bild av och lyfta fram viktiga frågeställningar inom områden som utvecklingssamarbete, biståndspolitik, religion och utveckling och religions- och övertygelsefrihet. SMR:s arbete med hemsida och utgivning av skrifter och rapporter är ett sätt för oss att dokumentera och sprida erfarenheter och lärdomar som görs inom medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer. Exempel på aktiviteter - Utveckling av ekumeniska relationer och deltagande i ekumeniska mötesplatser. - Engagemang i nätverk relaterade till religions- och övertygelsefrihet och till bistånd. - Seminarier. - Nätverkande. - Mediearbete. Rapport - Vad religions- och övertygelsefrihet innebär och när den kan begränsas Resultat SMR har breddat och fördjupat sina nätverk i relation till religions- och övertygelsefrihet och bistånd. Beslutsfattare, tjänstemän och media har använt SMR:s skrivna material och fördjupade information om religions- och övertygelsefrihet mycket brett. Vi blir lyssnade till och får allt fler förfrågningar och kan på så sätt vara med och öka kunskapen om frågorna. Tillsammans med andra organisationer i olika nätverk är vi med och påverkar utvecklingen inom bistånd och i religions- och övertygelsefrihetsfrågor. Reflektion SMR vill vara med och skapa utrymme för organisationer i civilsamhället att påverka samhällsutvecklingen. Under verksamhetsperioden har vi valt att fokusera religions- och övertygelsefrihetsfrågor, religion och utveckling samt biståndsfrågor. Fokuseringen, och målmedveten samverkan har bidragit till att arbetet fått genomslag, i synnerhet när det gäller religions- och övertygelsefrihet. Vi har sett att konkreta mål för deltagande i 17

18 nätverk är viktigt, och att det är centralt att satsa på grundarbete i form av kunskapsbyggande och framställning av informationsmaterial. Genom kommunikationsoch påverkansarbete i Sverige länkar SMR till arbetet med bidragsförmedling och utveckling i syd. Övergripande verksamhetmål 3: SMR utvecklar och genomför verksamheten effektivt och med hög kvalitet Övergripande verksamhetsmål 4: SMR driver den egna organisationen effektivt och med hög kvalitet Dessa båda övergripande verksamhetsmål handlar om att stärka SMR som organisation, så att vi kan genomföra vårt uppdrag gentemot medlemsorganisationerna på ett tillfredsställande sätt. Under 2011 genomfördes en utvärdering av SMR, mer information om utvärderingen finns i kapitel 1 i den här rapporten. Exempel på aktiviteter - Systemutveckling för SMR:s interna uppföljning och utvärdering. - Utvärdering av SMR. - Utveckling av systemen för dokumenthantering och arkiv. - Utveckling av nya kommunikationskanaler inom sociala medier. - Rutiner för personalhantering. - Flytt till nya lokaler. - Ny hemsida. - Utveckling av kommunikation med medlemsorganisationerna. - Kompetensutveckling. Resultat Genom det interna uppföljningssystemet som utvecklats under perioden har SMR fått bättre överblick över det operativa arbetet och en tydligare sammanlänkning mellan olika delar av SMR:s arbete. Flytten till nya lokaler gav incitament för att ta krafttag när det gäller dokumenthantering och arkivering, mycket tack vare att vi redan innan hade arbetat fram en ny arkivpolicy och rutiner för dokumenthantering och arkivering. SMR har under perioden utvecklat användningen av sociala medier, vilket har varit mycket värdefullt både för SMR:s externa kommunikation och för relationen till SMR:s medlemsorganisationer. Den nya hemsidan är mer användarvänlig, och har stärkt SMR:s kommunikation. Reflektion Under verksamhetsperioden har systemutveckling skett på flera områden inom SMR. Sammantaget ser vi att detta har bidragit till att stärka kvaliteten i SMR:s arbete. 18

19 3. SMR:s vidareförmedling 3.1 Sammanställning vidareförmedling Under har en omfattande verksamhet bedrivits genom sydanslaget, östanslaget och anslaget för kommunikations- och informationsinsatser. Totalt handlar det om stöd till olika insatser i en mängd länder (se nedan). Med insats avses allt från ett mindre projekt till det större stöd som ges till en programavtalsorganisation (som i sig kan innehålla stöd till många projekt) (54 länder) 2010 (52 länder) 2011 (47 länder) 19

20 De 46 länder som varit med alla tre åren är: Afghanistan, Bangladesh, Benin, Brasilien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Colombia, Ecuador, Egypten, Elfenbenskusten, Etiopien, Filippinerna, Guatemala, Indien, Israel och Palestina, Kambodja, Kamerun, Kenya, Kina, Republiken Kongo, Demokratiska Republiken Kongo, Lesotho, Malawi, Mali, Mexico, Moldavien, Mongoliet, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Tchad, Thailand, Tibet, Togo, Tunisien, Uganda, Ukraina, Vitryssland, Västsahara och Zimbabwe. De två länder som försvunnit mellan 2009 och 2010 är Costa Rica och Moçambique. De sex länder som försvunnit mellan 2010 och 2011 är El Salvador, Laos, Liberia, Paraguay, Somalia och Zambia. Landet som tillkommit mellan 2010 och 2011 är Pakistan. Notera att stöd till praktikanter, stipendiater och Kyrkornas världsråd inte finns med i uppställningen.totalt under perioden har anslaget fördelats enligt följande: Totalt Syd Öst Info Totalt I ovanstående summor ingår SMR:s kostnader för vidareförmedlingsuppdraget (28,2 miljoner för syd och 1,5 miljoner för info) samt administrationsbidraget (17,7 miljoner) där cirka 84 procent skickas till den implementerande svenska organisationen och resterande 16 procent används av SMR. Bidraget har kanaliserats till totalt 21 svenska organisationer. De har i sin tur samarbetat med samarbetsorganisationer runt om i världen. Antal samarbetsorganisationer som de svenska organisationerna har samarbetat med, där Sidabidrag ingår: stycken stycken stycken I SMR:s ansökan till Sida för perioden skapades tio program för vidareförmedlingen. Fördelningen mellan programmen (miljoner kronor): Totalt Afrika 24,4 26,5 15,5 66,4 Asien 15,7 14,9 14,5 45,1 Latinamerika 2,8 2,5 2,2 7,5 Mena 4,3 2,9 4,8 12 Östeuropa 2,0 1,9 0,9 4,8 Globalt 8,2 6,5 10,2 24,9 Sverige 3,2 1,5 1,8 6,5 ADRA 14,0 13,8 15,9 43,7 IM 9,8 10,1 11,4 31,3 KrF 11,9 10,4 10,2 32,5 20

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

Ansökan. till Sida. Syd- och östanslaget 2013-2015

Ansökan. till Sida. Syd- och östanslaget 2013-2015 Ansökan till Sida Syd- och östanslaget 2013-2015 2 (61) Bromma, 2012-10-01 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Ansökan syd- och östanslaget för 2013-2015 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets ansökan för syd-

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

SMRs syn på utvecklingssamarbete

SMRs syn på utvecklingssamarbete SMRs syn på utvecklingssamarbete SMR tror att utvecklingssamarbete bäst sker utifrån en stabil grund och en tydlig identitet. För SMR är det vår värdegrund som inspirerar och vägleder oss när vi försöker

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Ansökan till Sida om förlängningsår. Informations- och kommunikationsarbete i Sverige 2016

Ansökan till Sida om förlängningsår. Informations- och kommunikationsarbete i Sverige 2016 Ansökan till Sida om förlängningsår Informations- och kommunikationsarbete i Sverige 2016 2015-09-29 Katrin Aidnell Sida Partnership Forum Avdelningen för partnerskap och innovation Sida Svenska missionsrådet

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 2014-06-30 Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 1 Bakgrund Svenska missionsrådets (SMRs) funktion som bidragsförmedlande ramorganisation regleras utifrån

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Tillsammans för förändring

Tillsammans för förändring SIDA 1 av 9 Tillsammans för förändring Svenska missionsrådets strategiska verksamhetsinriktning 2017 till 2021 Syfte och användning Den här strategin visar vilken inriktning Svenska missionsrådet vill

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet

Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet SIDA 1 av 8 Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet Bakgrund Svenska missionsrådets funktion som bidragsförmedlande ramorganisation

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Anbudsförfrågan för konsultuppdrag: Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Kristna Fredsrörelsen (KrF) utlyser konsulttjänst för utvärdering av måluppfyllelse

Läs mer

Sida har under 2012 som första myndighet i Sverige infört ett system för visselblåsare (whistle-blowing system)

Sida har under 2012 som första myndighet i Sverige infört ett system för visselblåsare (whistle-blowing system) Misstankar om korruption och oegentligheter 2012 Sammanfattning Totalt inkom det 120 anmälningar med misstankar om korruption/oegentligheter till Sida under året. Det är en markant ökning sedan rapporten

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Svenska missionsrådets policy för rättighetsperspektivet

Svenska missionsrådets policy för rättighetsperspektivet SIDA 1 av 20 Svenska missionsrådets policy för rättighetsperspektivet Antagen av Svenska missionsrådets styrelse 2014-03-13. Bakgrund Denna policy bygger bland annat på lärdomar och rekommendationer från

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Riktlinje för internationellt arbete

Riktlinje för internationellt arbete Dnr: KS-2014/00860 Riktlinje för internationellt arbete Beslutad av kommunstyrelsen 12 juni 2017 program policy handlingsplan riktlinje Innehåll Internationellt arbete och samverkan 3 Syfte med riktlinje

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag oktober 2006 Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering Riktlinjer Smärre humanitära rambidrag Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för svenska

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser

SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser Sida är huvudansvarig för praktikantverksamheten men har överlåtit handläggningen av ramorganisationernas och näringslivsorganisationernas ansökningar

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Rapport till Sida för syd- och östanslaget

Rapport till Sida för syd- och östanslaget Rapport till Sida för syd- och östanslaget 2013-2015 Eva-Lotta Gustafsson CIVSAM Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s syd- och östanslag 2013-2015 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Ansökan. till Sida. Informations- och kommunikationsarbete i Sverige

Ansökan. till Sida. Informations- och kommunikationsarbete i Sverige Ansökan till Sida Informations- och kommunikationsarbete i Sverige 2013-2015 2 (22) Bromma 2012-10-01 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Ansökan informationsanslaget för 2013-2015 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets

Läs mer

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Handbok Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Förord Välkommen till praktikantprogrammet. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Inledning Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och medför ökad fattigdom. Att motverka korruption i samhället såväl som

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

SMR:s ansökan till Sida för utvecklingssamarbete år

SMR:s ansökan till Sida för utvecklingssamarbete år SMR:s ansökan till Sida för utvecklingssamarbete år 2017-2021 Innehåll Innehåll... 0 1. SMR som organisation... 1 Vision, strategi och verksamhet... 1 Interna processer hos SMR och medlemmarna...

Läs mer

Ansökan till Sida för syd- och östanslaget år 2016

Ansökan till Sida för syd- och östanslaget år 2016 Ansökan till Sida för syd- och östanslaget år 2016 Annika Sandell/Eva-Lotta Gustafsson CIVSAM Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s förlängningsansökan för syd- och östanslaget 2016

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Strategirapport för Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 september 2011 september 2012

Strategirapport för Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 september 2011 september 2012 Strategirapport för Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING Under 2011 framtog Sida ett nytt och anpassad anvisningssystem

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Beviljade VB-projekt 2017

Beviljade VB-projekt 2017 Beviljade VB-projekt 2017 Här kan du se vilka projekt som beviljats medel under 2017: Organisation: Projekt: Land: Belopp (SEK): SIRA Utbildning för barn med funktionsnedsättning samt läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer