Rapport. till Sida för perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. till Sida för perioden 2009-2011"

Transkript

1 Rapport till Sida för perioden

2 2

3 Bromma Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget för 2009 till Rapporten består av en berättande del och en samlad ekonomisk tabellbilaga där även revisionsintyg och rapporter är inkluderat. Både den berättande delen och den ekonomiska tabellbilagan översänds även till Sida elektroniskt. Som ett komplement till rapporten bifogas SMR:s verksamhetsberättelse för På efterfrågan kan vi även skicka SMR:s bedömningar av slutrapporterade insatser elektroniskt. Förändringar som gjordes i SMR:s underavtal för har påverkat avtalsperioderna gällande informationsanslaget. För 2011 lämnar SMR in en separat slutrapport för informationsanslaget. Slutrapporten för syd- och östanslaget har följande upplägg: Första kapitlet ger en kort sammanfattning av förändringar hos SMR och dess medlemsorganisationer under perioden vad gäller interna förändringsprocesser och policyer. Detta följs av ett kapitel som presenterar resultat och lärdomar utifrån SMR:s egna operativa arbete med utgångspunkt i de övergripande verksamhetsmålen. Kapitel tre handlar om SMR:s vidareförmedling under 2009 till 2011, där tyngdpunkten ligger på en aggregerad resultatredovisning utifrån SMR:s resultatmodell. Underlaget för utgörs av slutrapporterade insatser som bedömts och godkänts av SMR under perioden. I samma kapitel ges även en slutrapportering av den utbytesverksamhet som pågått under perioden. Avslutningsvis kommer ett kapitel som beskriver SMR:s hantering av slutrapporterade insatser. Hör gärna av er om det finns behov av förtydliganden eller kompletteringar. Vänliga hälsningar Eva Christina Nilsson Generalsekreterare Anders Malmstigen Ansvarig för utvecklingssamarbetet Svenska missionsrådet Postadress: Box 14038, SE Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks Torg, Bromma Tel: , Fax:

4 Innehållsförteckning 1 - Interna förändringsprocesser och policyer... 6 Nya policyer... 6 Organisationsutvärdering och strategi... 6 Utvärdering av rättighetsperspektivet och jämställdhet... 7 Interna förändringsprocesser hos medlemsorganisationerna SMR:s operativa verksamhet SMR:s utvecklingssyn och förändringsteori... 9 Hur har det gått under ? SMR:s vidareförmedling Sammanställning vidareförmedling SMR:s arbete med kvalitetssäkring Biståndseffektvitet och utvecklingseffektivitet SMR:s förändringsteori, förändringssyn och resultat Resultatredovisning Reflektioner och analys utifrån resultatredovisningen Övrigt utbytesverksamhet för perioden Slutrapporterade insatser SMR:s hantering av slutrapporter

5 Bilagor 1. Övergripande ekonomisk redovisning samt revisionsrapporter 2. SMR:s årsredovisning Utvecklingsinsatser i syd 2011, inklusive egeninsatslista och lista per region. 4. Utvecklingsinsatser i öst 2011, inklusive egeninsatslista. 5. Programgramavtal (del av total syd och öst) 6. Slutrapporterade sydinsatser 7. Ej slutrapporterade insatser, inklusive inkomna men ej färdiggranskade. 8. Slutrapporterade östinsatser 9. Management response SMR utvärderingen 10. Management response rättighetsutvärderingen 11. SMR:s handlingsplan för antikorruption 12. SMR:s system för hantering av avvikelseärenden 5

6 1 - Interna förändringsprocesser och policyer Perioden 2009 till 2011 har för Svenska missionsrådet, SMR, inneburit ett fördjupat ekumeniskt samarbete, ett fördjupat arbete kring religions- och övertygelsefrihet och kunskapsfördjupning kring religion och utveckling. Inledningen av perioden 2009 präglades av osäkerhet på grund av revidering av budget och lyftplaner samt en dialog med Sida kring beslut och bedömningar av vad som är relevanta insatser. Uppsägningen av treårsavtalet bidrog också till osäkerhet. Olika bud på neddragningarnas storlek bidrog till svårigheter att planera arbetet, vilket tog mycket tid och kraft samt ledde till förseningar. I slutet av 2009 fick SMR besked från Sida att det nya underavtalet inte medförde några ekonomiska förändringar för det långsiktiga utvecklingssamarbetet (sydanslaget), däremot stora neddragningar på öst- och informationsanslaget. Den osäkerhet som präglat arbetet sedan uppsägningen av avtalet började omnämnas, kunde i början av 2010 och fram till slutet av perioden bytas mot fokus på arbete och innehållsfrågor. Nya policyer SMR har under perioden antagit flera nya policyer och även reviderat redan existerade policyer antog styrelsen en utvärderingspolicy. Arbete med att utarbeta en antikorruptionspolicy påbörjades 2009, och 2010 antogs den av styrelsen. Samma år fastställdes även en hiv- och aidspolicy antogs en reviderad jämställdhetspolicy. Se vidare Som en del av arbetet med antikorruption har SMR även utarbetat en handlingsplan för arbete med antikorruption (se bilaga 11) samt gjort en systembeskrivning av hur vi hanterar avvikelseärenden (se bilaga 12). Organisationsutvärdering och strategi År 2011 har till stor del präglats av det förändringsarbete som inleddes i samband med utvärderingen av SMR. Utvärderingen syftade till att ge ett underlag för reflektion och lärande kring hur SMR uppfattas av sina intressenter när det gäller strategier, identitet, aktiviteter, tjänster, organisation, system, relationer till medlemmar och externa relationer. Utvärderingen genomfördes våren 2011 av externa konsulter, INTRAC. Utvärderingens slutsatser och rekommendationer har med stort engagemang bearbetats i olika fora av styrelse, medlemsorganisationer och kansli. Utvärderingsrapporten är ett viktigt redskap för utveckling av verksamheten. Den är ett värdefullt bidrag till lärande och den ständiga strävan att vara relevant och effektiv som organisation. Styrelsen har tagit fram en management response och handlingsplan för uppföljning av utvärderingen. Se bilaga 9. Som följd av utvärderingen har styrelsen utarbetat en strategi för SMR:s verksamhet för de kommande fem åren, Den syftar till att vara till stöd i prioritering och fokusering i verksamhetsplaneringen för , genom att identifiera vad SMR vill uppnå inom den närmaste femårsperioden. Utgångspunkten är SMR:s vision, förändringsteori, identitet och kärnvärden. Beslut om strategin tas vid SMR:s årsmöte i maj

7 Utvärdering av rättighetsperspektivet och jämställdhet Under perioden har SMR genomfört en lärande utvärdering för att belysa hur rättighetsperspektivet och jämställdhet präglar arbetet som SMR stödjer. Syftet med utvärderingen var att utveckla och stärka SMR:s arbete med rättighetsperspektivet och jämställdhet när det gäller handläggning, stöd till kapacitetsutveckling, kommunikation och resultatrapportering. Under 2010 genomförde SMR:s kansli elva fallstudier i olika länder. För bearbetningen av materialet från fallstudierna tog SMR hjälp av externa konsulter. Utvärderingsprocessen har kännetecknats av stor delaktighet från såväl SMR:s kansli som medlemsorganisationerna, vilket i sig är en viktig förutsättning för lärande. Även för denna utvärdering finns en management response med kommentarer till utvärderingens centrala observationer, slutsatser och rekommendation. Dessutom finns en handlingsplan för uppföljning, och implementeringen av denna har påbörjats. Riktlinjer för SMR:s arbete med rättighetsperspektivet och jämställdhet kommer att utarbetas, och ett metodpaket kommer att sammanställas innehållande verktyg till hjälp för medlemsorganisationerna att utveckla sitt arbete med t ex maktanalys. I november 2012 planeras ett internationellt seminarium i Kenya, för att erbjuda ett tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan olika medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer med fokus på rättighetsbaserat arbete, inklusive jämställdhet. Se bilaga 10. Interna förändringsprocesser hos medlemsorganisationerna Under denna rubrik följer en kort beskrivning av vad som hänt inom SMR:s medlemsorganisationer. Observera dock att det endast är ett antal exempel på interna förändringsprocesser under de senaste tre åren. De mest genomgripande organisationsförändringarna som under perioden genomförts hos SMR:s medlemsorganisationer är att några medlemsorganisationer gått samman. Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan har nu bildat ett samfund, Gemensam Framtid. En kartläggning har gjorts av den internationella verksamheten, och utifrån denna kommer nya strategier och policyer att utarbetas. NAVPartners har blivit en del av Skandinaviska Barnmissionen. Samgåendeprocessen inleddes under hösten 2011, och vid årsskiftet 2011/2012 blev de två medlemsorganisationerna en organisation. Några medlemsorganisationer arbetar med ökad regionalisering/decentralisering till fältkontor. För Individuell Människohjälp, IM, innebär det ökat samarbete mellan länder i samma region, möjligheter för regionala program samt kostnadsbesparingar för fältkontoren. Erikshjälpen har under 2011 startat arbetet med att etablera tre regionkontor i Västafrika, Östafrika och Sydostasien. Kontorens uppgift är att förstärka uppföljningen av insatser samt kapacitetsstärkning och samverkan med samarbetsorganisationer. Evangeliska Frikyrkan har etablerat ett nytt regionkontor i södra Afrika, som ett komplement till redan existerande regionkontor. När det gäller utveckling av verksamhetsinriktning, strategier och policyer har ett flertal medlemsorganisationer genomfört förändringsprocesser och utarbetat nya strategier och policyer under den senaste treårsperioden. Individuell Människohjälp antog 2010 en Strategisk Plattform för samt strategiska planer för IMs nya strategier innebär en betydande avsmalning och ökad styrning av verksamheten, samt en utveckling av det rättighetsbaserade arbetet. Erikshjälpen arbetar sedan 2009 med 7

8 treårsstrategier, som fortlöpande revideras utarbetades dessutom ett dokument om Erikshjälpens officiella utvecklingssyn, vilket bland annat slår fast att organisationen ska arbeta rättighetsbaserat med särskild fokus på barns rättigheter. Som följd av detta har Erikshjälpen även utarbetat en Child Protection Policy. Hoppets Stjärna har inlett en process för att fokusera på sin kärnverksamhet, som är utbildning till barn, samt att ge barn en bra start i livet. För att bredda sin finansiering har Kristna Fredsrörelsen på olika sätt stärkt sin insamlingskapacitet. Lepramissionen och International Aid Services har antagit policyer för antikorruption. Beträffande utvärderingar och granskningar så har International Aid Services genomgått den första delen av sin HAP-certifiering, vilket består av en utvärdering/baslinjestudie av organisationen. Målet är att bli certifierad i juni Individuell Människohjälp har gjort ett stort antal analyser som ett led i sitt strategiarbete, och som del av detta har de låtit sina samarbetsorganisationer bedöma IM som samarbetsorganisation. Erikshjälpen har under 2011 gjort en genomlysning av sin process i det internationella arbetet, vilket resulterat i en processkarta som beskriver nuvarande arbetssätt. I samband med samgåendet med NAVPartners har Skandinaviska Barnmissionen genomfört en organisationsöversyn/systemrevision. Evangeliska Frikyrkan har påbörjat en utvärdering av sitt Europaarbete. Kristna Fredsrörelsens utvärdering av sitt Fredstjänstprogram i slutet av 2010 gav belägg för att metoden internationell medföljning är relevant i kontext samtidigt som utvärderingen lämnade rekommendationer om hur programmet kan förstärkas. Merparten av de medlemsorganisationer som SMR vidareförmedlar Sidabidrag till har under treårsperioden genomgått en självbedömningsprocess i samverkan med SMR. 8

9 2 - SMR:s operativa verksamhet 2011 SMR:s 36 medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer internationellt är tillsammans ett omfattande nätverk av organisationer, som på olika sätt påverkar de samhällen de verkar i. SMR vill stärka kyrkors och kristna organisationers roll i samhället och bidra till ett internationellt samarbete av god kvalitet. Ekumenik, dialog och samverkan mellan kyrkor och kristna organisationer, samhällsutvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete är centrala för SMR. SMR:s medlemsorganisationer har olika karaktär, storlek och inriktning, flera av dem är med i stora internationella nätverk. SMR-gemenskapen är därför en betydelsefull resurs för förändringsarbete genom de möjligheter den ger för samverkan, stöd, lärande, utmaning och påverkan; i ekumeniska sammanhang, i kyrkorelationer, i organisationers samarbetsrelationer, i internationellt utvecklingssamarbete och i politiska sammanhang. SMR:s utvecklingssyn och förändringsteori SMR:s vision är att Guds rike gestaltas i världen genom att människor och samhällen förvandlas genom Guds kraft. SMR:s värdegrund uttrycker att detta innebär en värld befriad från fattigdom och förtyckande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och att skapelsen förvaltas med ansvar inför kommande generationer. Värdegrunden lyfter också fram att varje enskild människa har ett unikt värde, och har rätt att leva ett värdigt liv och påverka sin egen livssituation. Visionen och värdegrunden uttrycker det samhälle som SMR vill vara med och bidra till, och värderingar som ligger till grund för hur vi tror att förändring sker. Det är det vi kallar SMR:s utvecklingssyn. SMR ser utveckling som en ständigt pågående process, som kan påverkas, men inte kontrolleras. SMR har en processinriktad syn på förändring, och betonar värdet av deltagande och tillit. SMR:s resultatmodell - som används för uppföljning och redovisning av resultat i förhållande till SMR:s programmål för vidareförmedlingen - bygger på SMR:s förändringsteori på samhällsnivå. Där lyfts fram att i samhällsutvecklingsarbete måste vi se på relationerna mellan samhälle, organisationer och enskilda individer hur dessa ömsesidigt påverkar varandra. Det är denna påverkan vi behöver förstå för att kunna stödja eller genomföra ett framgångsrikt samhällsutvecklingsarbete. I kapitel 3 i den här rapporten beskrivs förändringsteorin mer utförligt. SMR:s förändringsteori på organisationsnivå - SMR:s operativa arbete - utgår från SMR:s vision, uppdrag och förändringsteori på samhällsnivå. SMR fokuserar på att stärka organisationer och organisering i civilsamhället för att därmed skapa utrymme för människor som lever i fattigdom och i förtryckande strukturer att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Att arbeta med stärkande innebär för SMR både att möjliggöra kapacitetsutveckling och att bidra till att skapa utrymme för organisationerna att verka i det civila samhället. Detta arbete har konkretiserats i nyckelområden för förändring för organisationer i det civila samhället: 9

10 - Verksamhetsutveckling baserad på erfarenhetsbaserat lärande och reflektion genom tematiska reflektionsområden som relaterar till samhällsutvecklingsfrågor. - Utbyte och samverkan med andra organisationer - Organisatoriskt lärande och kontinuerlig kapacitetsutveckling inom områden som är relevanta för organisationen. - Tillgång till ekonomiska bidrag och en bidragshantering med hög kvalitet för genomförande av utvecklingsinsatser, samt förmåga att hantera sådana bidrag. - Utrymme att verka i civilsamhället och att påverka samhällsutvecklingen. Utvecklingssamarbete och sociala utvecklingsinsatser behöver genomföras med kunskap, goda metoder och system, och dessa behöver skapas i dialog och samverkan. Att möta nya perspektiv och att reflektera och lära av det man gör menar vi är avgörande för att förändring ska ske. Att veta vem man är och våga tro på sin egen förmåga gör en organisation eller en rörelse stark. I samhället och i samhällsutveckling behövs en mångfald av aktörer och mångas röster behöver höras. Det här är arbetsområden där SMR har möjlighet att bidra positivt, vi har därför utvecklat metodkompetens när det gäller bidragsförmedling, kommunikation, kunskaps- och kapacitetsutveckling, mötesplatser och påverkansarbete. SMR:s målhierarki speglar SMR:s förändringsteori. 10

11 Vision Guds rike gestaltas i världen genom att människor och samhällen förvandlas genom Guds kraft Övergripande mål 1 Varje medlemsorganisation är en stark förändringsaktör för en rättvis och försonad värld Övergripande mål 2 SMR är en stark förändringsaktör för en rättvis och försonad värld K Ä R N V E R K S A M H E T E R S T Ö D V E R K S A M H E T E R Övergripande verksamhetsmål 1 Varje medlemsorganisation har tillgång till relevanta förutsättningar för att utveckla och genomföra sin verksamhet Övergripande verksamhetsmål 2 Medlemsorganisationerna har en effektiv gemensam röst för representation och påverkan Övergripande verksamhetsmål 3 SMR utvecklar och genomför verksamheten effektivt och med hög kvalitet Övergripande verksamhetsmål 4 SMR driver den egna organisationen effektivt och med hög kvalitet Verksamhetsområde 1.1 genom fördjupad reflektion kring uppdrag och värdegrund Verksamhetsområde 1.2 genom utbyte med medlemsorganisationer och andra relevanta aktörer Verksamhetsområde 1.3 genom utveckling av organisationens kapacitet Verksamhetsområde 1.4 genom ekonomiska bidrag Verksamhetsområde 2.1 genom att SMR företräder medlemsorganisationerna i nationell, internationell och ekumenisk samverkan som tydligt bidrar till SMRs mål Verksamhetsområde 2.2 genom att SMRs perspektiv är kända, respekterade och beaktade i relevanta nationella, internationella och ekumeniska Verksamhetsområde 3.1 genom fördjupad reflektion kring uppdrag och värdegrund Verksamhetsområde 3.2 genom utveckling av organisationens kapacitet Verksamhetsområde 4.1 genom ledning och samordning Verksamhetsområde 4.2 genom administration Verksamhetsområde 4.3 genom föreningsverksamhet Verksamhetsområde 4.4 genom kommunikation 11

12 Hur har det gått under ? De resultat som beskrivs för SMR:s operativa arbete ska ses i ljuset av det som sker i medlemsorganisationernas och samarbetsorganisationernas arbete. I kapitel 3 i den här rapporten redovisar SMR resultat från arbetet med bidragsförmedling utifrån SMR:s resultatmodell. Där beskrivs också 12 framgångsfaktorer för goda resultat i samhällsutvecklingsinsatser, baserat på erfarenheter som kommer fram ur insatsrapporteringen. Flera av framgångsfaktorerna är frågor som SMR arbetat med under en längre tid och som speglar SMR:s syn på hur förändring sker. Det är en bekräftelse på att vi valt relevanta arbetsområden för SMR:s operativa arbete. För SMR är det avgörande att det finns en nära koppling mellan SMR:s operativa arbete och resultaten av medlemsorganisationernas arbete i syd. Övergripande mål 1: Varje medlemsorganisation är en stark förändringsaktör för en rättvis och försonad värld Övergripande verksamhetsmål 1: Varje medlemsorganisation har tillgång till relevanta förutsättningar för att utveckla och genomföra sin verksamhet Tematisk reflektion SMR:s tematiska reflektionsarbete syftar till att utveckla praxis genom att ta tillvara erfarenheter och stimulera kunskapsutveckling. Reflektionen kopplas till konkreta uppgifter som t ex policyarbete, insatshantering, insatsplanering, utvärdering och metodutveckling. SMR har fokuserat följande teman under verksamhetsperioden: o Kyrkans roll i samhället o Religion och utveckling o Rättighetsperspektivet o Utvecklingssyn och förändringsteori o Jämställdhet och hiv och aids o Försoning och konflikt o Miljö Exempel på aktiviteter - Internationella och svenska mötesplatser som fokuserar något eller flera av de tematiska områden SMR har fokuserat under verksamhetsperioden - Deltagande utvärdering: rättighetsutvärderingen (mer information i kapitel 1) - Metodutveckling Rapporter - resursmaterial för reflektion - Rapport från rättighetsutvärderingen: Do the Right Thing make it even! - Rapport om kyrkor och samhällsutveckling: Tro och handling: möjligheter och utmaningar för kyrkan I Kambodja och Zimbabwe - Rapport från internationellt seminarium om kyrkans roll i samhället i södra Afrika: The Church needs to be Human. - Fallstudierapport: Owning our Change a case study on a development intervention among tribal groups in South India Resultat I arbetet med kyrkans roll i samhället och religion och utveckling har SMR bidragit till att skapa utrymme för dialog och reflektion om kyrkornas identitet och möjligheter och 12

13 utmaningar i samhällsengagemang. SMR har givit plats åt olika röster och skapat öppningar i dialog mellan nord och syd, mellan sekulära och religiösa perspektiv. SMR:s rättighetsutvärdering med deltagande metod förde samman personal från samarbetsorganisationer i syd och personal från medlemsorganisationer samt SMR, vilket bidragit till lärande i de deltagande organisationerna, som vi på sikt räknar med också kommer att påverka praxis. Arbetet med utvecklingssyn och förändringsteori har ökat kunskapen hos SMR:s medlemsorganisationer och stärkt förståelsen kring hur förändringsprocesser går till, vilket vi tror leder till högre kvalitet i insatsplanering, och starkare koppling mellan organisationens identitet och dess verksamhet. Medlemmar och deras samarbetsorganisationer har ökat sina kunskaper och utvecklat sina arbetssätt relaterat till hiv och aids och miljö. Reflektion Erfarenhetsbaserat lärande och reflektion är en förutsättning för utveckling. Genom att avsätta tid för att reflektera över en fråga eller en verksamhet öppnar man upp för nya perspektiv och kan utmanas. Man får en möjlighet att spegla sina egna tankar och förhållningssätt i andras, och förhoppningsvis utmanas till utveckling. I de mötesplatser SMR har anordnat under verksamhetsperioden har vi kunnat se hur förändringsprocesser satts igång. I arbetet med rättighetsutvärderingen och fallstudien från Indien ser vi värdet av att fokusera, och att arbeta med praktiska erfarenheter från organisationernas arbete. Vi ser också att det är nödvändigt att arbeta långsiktigt med tematiska frågor, att inte ha för bråttom med ett tema utan målmedvetet hålla fast vid det och kontinuerligt fördjupa kunskapen, metoder, insikter. I ett arbete som inkluderar samarbetsparter som är spridda över hela världen behöver man ta sig tid att låta en tematisk fråga växa, och för olika samarbetsparter att skaffa sig ett eget ägarskap då genereras ny kunskap och nya förhållningssätt som leder till förändring. Utbyte och samverkan Som ekumenisk organisation är SMR en mötesplats för organisationer med olika inriktningar. Utbyte och samverkan är både mål och metod för SMR. Exempel på aktiviteter - Ett 20-tal mötesplatser per år såväl egna som gemensamma med andra. - Samverkan mellan organisationer i specifika projekt. - Samverkan som generellt förhållningssätt. Resultat SMR:s mötesplatsverksamhet har bidragit till - relationsbyggande mellan organisationer. - idéutveckling och påverkan utrymme för dialog och diskussion. - kompetens- och kapacitetsutveckling. Samverkan som förhållningssätt har stärkts inom SMR, vilket leder till att SMR aktivt söker, och uppmuntrar till, samverkan med andra både när det gäller stöd till kapacitetsutveckling, påverkansarbete och ekumenik. Under verksamhetsperioden har 13

14 exempelvis samverkan med Sveriges Kristna Råd och med SMR:s motsvarigheter i Danmark och Norge stärkts. Samarbeten mellan SMR:s medlemsorganisationer har fördjupats, i ett fall har det till och med lett till ett samgående mellan två organisationer Skandinaviska Barnmissionen och NAVPartners. Reflektion SMR-gemenskapen med medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer visar sig gång på gång ha ett förtroendekapital som bidrar till att det går att skapa förtroendefulla mötesplatser, och förtroende är gynnsamt för utveckling. Samtidigt finns det ojämlika maktförhållanden inbyggda, vilket vi måste vara uppmärksamma på. Stöd till kapacitetsutveckling Stödet till kapacitetsutveckling riktar sig till organisationer och till individer och är kopplat till SMR:s arbete med bidragsförmedling. På organisationsnivå arbetar SMR med att stödja medlemsorganisationernas utveckling av system för organisatoriskt lärande, stärkande av organisationernas förmåga att arbeta med styrning och kontroll samt stöd till organisationsutvecklingsprocesser. På individnivå anordnas kurser för handläggare och utresande personal i medlemsorganisationerna. Exempel på aktiviteter - kurser för handläggare relaterat till insatshantering och till samhällsutvecklingsfrågor - stöd till utveckling av system för organisatoriskt lärande - webbaserad lärgrupp om organisationsutveckling i kyrkor och kristna organisationer - internationellt seminarium om organisationsutveckling i kyrkor och kristna organisationer Rapport - Minskar antalet ansökningar från svenska enskilda organisationer över tid? En studie genomförd i samarbete med Forum Syd om organisationernas kapacitet i förhållande till hantering av Sidabidrag. - Verktyg för ökad förståelse lärdomar från 10 år av fältstudier Resultat Personal i medlemsorganisationerna har stärkt sin kompetens när det gäller planering, uppföljning och utvärdering av utvecklingsinsatser, med fördjupningar i rättighetsperspektivet, utvecklingssyn och förändringsteori, målskrivning och ekonomifrågor. Medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer har ökat sin miljökompetens genom deltagande i Miljölinsens utbildningar, som är ett samarbete med Diakonia. SMR:s medlemsorganisationer har stärkt sin kapacitet när det gäller insatshantering, vilket bidrar till att de också stärkts som partner till sina samarbetsorganisationer. 10 medlemsorganisationer har stärkt sina system för organisatoriskt lärande, vilket har inneburit olika saker för olika organisationer. De har arbetat med: riktlinjer för lärande, att främja lärande mellan huvudkontor och regionkontor, kommunikation, 14

15 organisatoriskt minne, systemutveckling för planering-uppföljning-utvärdering samt dokumentationsrutiner. Genom den webbaserade lärgruppen OD & Christian Organisations Learning Group har handläggare, organisationskonsulter och ledare haft tillgång till resursmaterial, resurspersoner och dialog om organisationsfrågor och kunnat utveckla sina arbetssätt. Lärgruppen har drygt 250 medlemmar internationellt. Reflektion SMR:s arbete med stöd till kapacitetsutveckling under verksamhetsperioden haft tre huvudsakliga delar: - Kompetensutveckling genom kurser och seminarier. - Stärkande av lärande i organisationerna genom en medföljande stödprocess. - Stöd till organisationsutveckling bland annat genom att tillgängliggöra resursmaterial och resurspersoner. Relationen som finns mellan organisationerna inom SMR och i relation till SMR:s kansli är förtroendefull, vilket har skapat ett gott klimat för lärande och utveckling. I utbildningar finns en öppenhet för att dela utmaningar och brister, vilket genererar nya kunskaper. Kurser och utbildningar som har en nära koppling till praktik är oftast mycket effektiva. Men vi noterar också att kurser och seminarier bara är ett sätt att lära. Arbetet med organisatoriskt lärande visade på värdet av att alternera kursmoment och medföljande i organisationen för att stödja förändringsarbetet. Det är viktigt att SMR inte enbart hämtar inspiration från Sverige, eller att medlemmar och deras samarbetsorganisationer inte blir beroende av resurser enbart i Sverige. Arbetet med den webbaserade lärgruppen är en av SMR:s strategier för att underlätta att organisationerna får impulser från flera håll. Den studie om minskande antal ansökningar som SMR genomförde tillsammans med Forum Syd under hösten 2011 lyfter flera viktiga frågor för SMR:s fortsatta arbete med bidragsförmedling och stöd till kapacitetsutveckling. Studien bekräftar att antalet sökande organisationer har minskat, mycket på grund av att de administrativa kraven har ökat. Krav upplevs av en del organisationer som utvecklande, men för andra har kraven blivit alltför tunga. Engagemanget i organisationerna hotas, arbetet blir tråkigare. Det finns risk för att bra verksamhet försvinner. Fokus flyttas från utveckling till administration och byråkrati. SMR har noterat en trend att biståndsorganisationer har ökat sin andel av biståndsmedel medan kyrkor och samfund har minskat sin. Studien ger ett antal rekommendationer till SMR respektive Forum Syd för respektive organisations uppgift som vidareförmedlande organisation. I arbetet med organisatoriskt lärande har SMR tydligt upplevt att stressen har ökat i många organisationer. Det finns mindre utrymme för vård av organisationen och för reflektion, lärande och organisationsutveckling även om man känner behov. Detta är bekymmersamt. Bidragsförmedling SMR utvecklar kontinuerligt arbetet med bidragsförmedling. Det handlar om utveckling av SMR:s förståelse av medlemmarna och deras samarbetsorganisationer, utveckling av 15

16 handläggningsmetodik och verktyg för bedömning, analys och rapporter av insatser, samt utveckling och tillämpning av system för styrning och kontroll. De resultat som uppnåtts under perioden bidrar till fortsatt kvalitetssäkring och utveckling av den verksamhet som stöds genom SMR:s bidragsförmedling. Utgångspunkten är att SMR:s arbetssätt ska främja utveckling samt att SMR ska leva upp till de avtal och instruktioner som samarbete med Sida styrs av. Mer information om arbetet med bidragsförmedling och kvalitetssäkring finns i kapitel 3. Exempel på aktiviteter - SMR:s utvecklingsutskott möts regelbundet för principfrågor, beslut, uppföljning - Arbete med mallar och handbok - Arbete med stödmaterial för insatshantering - Systemutveckling relaterat till insatshantering - Organisations- och projektbesök - Arbete med antikorruption Resultat SMR har utvecklat ett system för självbedömning av medlemsorganisationernas efterlevnad av regler och avtalsvillkor relaterat till hanteringen av Sidabidrag, vilket bidrar till kvalitetssäkring och till kapacitetsutveckling i medlemsorganisationerna. Insatshanteringssystemet (IHS) har förbättrats, med ökad tillgänglighet för medlemsorganisationerna, vilket förenklar och skapar bättre transparens. Nya insatsbedömningar, som följer ett rättighetsbaserat perspektiv. Utvecklad resultatmodell, som bidrar till bättre överblick och till kunskapsutveckling relaterat till SMR:s förändringsteori på samhällsnivå. Antikorruptionspolicy antagen av SMR:s styrelse Stärkt intern och extern styrning kring insatshantering. Ny mall för ansökningar. Reflektion Det är värdefullt att arbeta fokuserat med frågor under en tid, till exempel ekonomifrågor och styrning. Det ger ett bättre genomslag, både internt på SMR:s kansli och i medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer. Arbete med stödmaterial; som till exempel SMR:s checklista för ekonomihantering och arbete med systemutveckling; som systemet för självbedömning stärker kvaliteten i arbetet genom att det ger en systematik och en tydlighet i vad som krävs för att hantera bidragsmedel. SMR har valt att ha ett lärande förhållningssätt även i kontrollfrågor, det vill säga att även i kontrollfrågor stärka medlemsorganisationernas förmåga att bedöma sig själva och ta ansvar för sin egen utveckling för att undvika att de blir externt styrda, eller alltför beroende av externa bedömningar för sitt kvalitetsarbete. 16

17 Övergripande mål 2: SMR är en stark förändringsaktör för en rättvis och försonad värld. Övergripande verksamhetsmål 2: Medlemsorganisationerna har en effektiv gemensam röst för representation och påverkan SMR vill vara med och stärka utrymmet för civilsamhällets organisationer att påverka samhällsutvecklingen. Inom det arbetet har vi under verksamhetsperioden fokuserat frågor som har med religion och utveckling, religions- och övertygelsefrihet samt bistånd att göra. För att effektivt kunna företräda medlemsorganisationerna behöver SMR vara en tydlig aktör som argumenterar väl för sina ståndpunkter och som har ett brett kontaktnät. SMR samverkar och bygger relationer både i ekumeniska sammanhang och i förhållande till andra aktörer. SMR arbetar för att dess perspektiv ska vara kända, respekterade och beaktade i relevanta nationella, internationella och ekumeniska sammanhang. SMR spelar en ledande roll i Sverige när det gäller att aktualisera religions- och övertygelsefrihet och dess betydelse för samhällsutveckling. SMR ska förmedla en nyanserad bild av och lyfta fram viktiga frågeställningar inom områden som utvecklingssamarbete, biståndspolitik, religion och utveckling och religions- och övertygelsefrihet. SMR:s arbete med hemsida och utgivning av skrifter och rapporter är ett sätt för oss att dokumentera och sprida erfarenheter och lärdomar som görs inom medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer. Exempel på aktiviteter - Utveckling av ekumeniska relationer och deltagande i ekumeniska mötesplatser. - Engagemang i nätverk relaterade till religions- och övertygelsefrihet och till bistånd. - Seminarier. - Nätverkande. - Mediearbete. Rapport - Vad religions- och övertygelsefrihet innebär och när den kan begränsas Resultat SMR har breddat och fördjupat sina nätverk i relation till religions- och övertygelsefrihet och bistånd. Beslutsfattare, tjänstemän och media har använt SMR:s skrivna material och fördjupade information om religions- och övertygelsefrihet mycket brett. Vi blir lyssnade till och får allt fler förfrågningar och kan på så sätt vara med och öka kunskapen om frågorna. Tillsammans med andra organisationer i olika nätverk är vi med och påverkar utvecklingen inom bistånd och i religions- och övertygelsefrihetsfrågor. Reflektion SMR vill vara med och skapa utrymme för organisationer i civilsamhället att påverka samhällsutvecklingen. Under verksamhetsperioden har vi valt att fokusera religions- och övertygelsefrihetsfrågor, religion och utveckling samt biståndsfrågor. Fokuseringen, och målmedveten samverkan har bidragit till att arbetet fått genomslag, i synnerhet när det gäller religions- och övertygelsefrihet. Vi har sett att konkreta mål för deltagande i 17

18 nätverk är viktigt, och att det är centralt att satsa på grundarbete i form av kunskapsbyggande och framställning av informationsmaterial. Genom kommunikationsoch påverkansarbete i Sverige länkar SMR till arbetet med bidragsförmedling och utveckling i syd. Övergripande verksamhetmål 3: SMR utvecklar och genomför verksamheten effektivt och med hög kvalitet Övergripande verksamhetsmål 4: SMR driver den egna organisationen effektivt och med hög kvalitet Dessa båda övergripande verksamhetsmål handlar om att stärka SMR som organisation, så att vi kan genomföra vårt uppdrag gentemot medlemsorganisationerna på ett tillfredsställande sätt. Under 2011 genomfördes en utvärdering av SMR, mer information om utvärderingen finns i kapitel 1 i den här rapporten. Exempel på aktiviteter - Systemutveckling för SMR:s interna uppföljning och utvärdering. - Utvärdering av SMR. - Utveckling av systemen för dokumenthantering och arkiv. - Utveckling av nya kommunikationskanaler inom sociala medier. - Rutiner för personalhantering. - Flytt till nya lokaler. - Ny hemsida. - Utveckling av kommunikation med medlemsorganisationerna. - Kompetensutveckling. Resultat Genom det interna uppföljningssystemet som utvecklats under perioden har SMR fått bättre överblick över det operativa arbetet och en tydligare sammanlänkning mellan olika delar av SMR:s arbete. Flytten till nya lokaler gav incitament för att ta krafttag när det gäller dokumenthantering och arkivering, mycket tack vare att vi redan innan hade arbetat fram en ny arkivpolicy och rutiner för dokumenthantering och arkivering. SMR har under perioden utvecklat användningen av sociala medier, vilket har varit mycket värdefullt både för SMR:s externa kommunikation och för relationen till SMR:s medlemsorganisationer. Den nya hemsidan är mer användarvänlig, och har stärkt SMR:s kommunikation. Reflektion Under verksamhetsperioden har systemutveckling skett på flera områden inom SMR. Sammantaget ser vi att detta har bidragit till att stärka kvaliteten i SMR:s arbete. 18

19 3. SMR:s vidareförmedling 3.1 Sammanställning vidareförmedling Under har en omfattande verksamhet bedrivits genom sydanslaget, östanslaget och anslaget för kommunikations- och informationsinsatser. Totalt handlar det om stöd till olika insatser i en mängd länder (se nedan). Med insats avses allt från ett mindre projekt till det större stöd som ges till en programavtalsorganisation (som i sig kan innehålla stöd till många projekt) (54 länder) 2010 (52 länder) 2011 (47 länder) 19

20 De 46 länder som varit med alla tre åren är: Afghanistan, Bangladesh, Benin, Brasilien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Colombia, Ecuador, Egypten, Elfenbenskusten, Etiopien, Filippinerna, Guatemala, Indien, Israel och Palestina, Kambodja, Kamerun, Kenya, Kina, Republiken Kongo, Demokratiska Republiken Kongo, Lesotho, Malawi, Mali, Mexico, Moldavien, Mongoliet, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Tchad, Thailand, Tibet, Togo, Tunisien, Uganda, Ukraina, Vitryssland, Västsahara och Zimbabwe. De två länder som försvunnit mellan 2009 och 2010 är Costa Rica och Moçambique. De sex länder som försvunnit mellan 2010 och 2011 är El Salvador, Laos, Liberia, Paraguay, Somalia och Zambia. Landet som tillkommit mellan 2010 och 2011 är Pakistan. Notera att stöd till praktikanter, stipendiater och Kyrkornas världsråd inte finns med i uppställningen.totalt under perioden har anslaget fördelats enligt följande: Totalt Syd Öst Info Totalt I ovanstående summor ingår SMR:s kostnader för vidareförmedlingsuppdraget (28,2 miljoner för syd och 1,5 miljoner för info) samt administrationsbidraget (17,7 miljoner) där cirka 84 procent skickas till den implementerande svenska organisationen och resterande 16 procent används av SMR. Bidraget har kanaliserats till totalt 21 svenska organisationer. De har i sin tur samarbetat med samarbetsorganisationer runt om i världen. Antal samarbetsorganisationer som de svenska organisationerna har samarbetat med, där Sidabidrag ingår: stycken stycken stycken I SMR:s ansökan till Sida för perioden skapades tio program för vidareförmedlingen. Fördelningen mellan programmen (miljoner kronor): Totalt Afrika 24,4 26,5 15,5 66,4 Asien 15,7 14,9 14,5 45,1 Latinamerika 2,8 2,5 2,2 7,5 Mena 4,3 2,9 4,8 12 Östeuropa 2,0 1,9 0,9 4,8 Globalt 8,2 6,5 10,2 24,9 Sverige 3,2 1,5 1,8 6,5 ADRA 14,0 13,8 15,9 43,7 IM 9,8 10,1 11,4 31,3 KrF 11,9 10,4 10,2 32,5 20

Ansökan. till Sida. Syd- och östanslaget 2013-2015

Ansökan. till Sida. Syd- och östanslaget 2013-2015 Ansökan till Sida Syd- och östanslaget 2013-2015 2 (61) Bromma, 2012-10-01 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Ansökan syd- och östanslaget för 2013-2015 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets ansökan för syd-

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Strategidokument 2009-2011

Strategidokument 2009-2011 Strategidokument 2009-2011 Antaget av Erikshjälpens styrelse 23 januari 2009 Inledning I barns drömmar finns en inneboende kraft som kan förändra världen. När jag blir stor ska jag. Med rätt stöd kan denna

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Lär av det ni gör. Lär av det ni gör

Lär av det ni gör. Lär av det ni gör Lär av det ni gör Lär av det ni gör Rapport från SMR:s arbete med organisatoriskt lärande 2009-2011 PAGE 2 of 18 INNEHÅLL Inledning... 3 Lärande är förändring... 4 Att stärka lärandet i den egna organisationen...

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet Gunilla Nordström Presentationen Bakgrund Uppdraget Processen Organisationen Varför? Väg och mål Frågor? Bakgrund Riksarkivet och landsarkivet en myndighet

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Regler för SMR-bidraget

Regler för SMR-bidraget 2013-01-25, Bilaga 1 Regler för SMR-bidraget Dessa regler gäller för bidrag förmedlade av SMR från Sida för utvecklingssamarbete i syd och öst samt för informationsarbete i Sverige. Reglerna utgör en bilaga

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Datum: 1 (6) 2015-10-20 Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr Postadress: Box 47141,

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Strategirapport för Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2014

Strategirapport för Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2014 Strategirapport för Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2014 Ärendenummer: 15/000682 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer