Verksamhetsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap

2 Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse Institutionen för data- och systemvetenskap

3 Vision... 4 Verksamhetsidé... 4 Verksamhetsplanering och kvalitetsarbete... 7 Ansvar och roller för genomförandet av verksamheten... 9 Verksamhetsplanen för Utbildning på grund- och avancerad nivå DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Aktiviteter under 2012 relaterade till delmålen Utbildningsvetenskap och lärarutbildning DSV:s övergripande mål Delmål Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen Samverkan med KTH Prioriterade delmål under Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen Uppdragsverksamhet Prioriterat delmål under Forskning och utbildning på forskarnivå DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Samverkan med det omgivande samhället DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Internationalisering DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Studenter och anställda DSV:s övergripande mål under Indikatorer och prognoser

4 Ekonomi Ekonomi 2012 prognos Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Forskning Gemensamma uppgifter Utbildning på forskarnivå Planerade utlysningar av tjänster och utnämningar Bilaga 1 - Grundutbildning vid Program med antagning HT Program på grundnivå Program på avancerad nivå Kurser med antagning VT12, ST12 och/eller HT Uppdrag till ICT-skolan Bilaga 2 - Grundutbildning 2012 på uppdrag av ICT-skolan KTH Programansvar Medverkan i program, övrigt Kurser Bilaga 3 Forskning vid DSV Business Process Management and Enterprise Modeling Consumer-oriented mobile services Data and Text Mining Digital games Digital Systems Security E-government and E-democracy ICT for Development Interaction design (incl. Computer support for cooperation) IT Management Health Care Analytics and Modeling Language Technology

5 Risk and decision analysis Service Science Technology Enhanced Learning Bilaga 4 - Doktorander vid DSV

6 Vision Följande vision gäller för verksamheten vid : År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. För DSV uttrycks visionen som: År 2015 ska utbildning och forskning vid institutionen bevara sin nationellt ledande ställning inom ett antal prioriterade områden inom data- och systemvetenskap och inta en internationellt framstående ställning inom prioriterade områden i data- och systemvetenskap. Syftet med visionen är att ange en allmän riktning för verksamheten de kommande åren. Visionen anger också en ambitionsnivå och ska fungera som en gemensam utgångspunkt för arbetet. Verksamhetsidé Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) har sedan den bildades 1966, varit en institution som organisatoriskt tillhört (SU) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och bedrivit fullständig verksamhet vid båda lärosätena. DSV finns geografiskt i Forumhuset i Campus Kista. Från 2010 tillhör DSV organisatorisk uteslutande. DSV kommer även fortsättningsvis att ha betydande samverkan med KTH inom samtliga verksamhetsområden. Detta regleras dels genom ett centralt avtal mellan rektorerna dels med lokala avtal mellan DSV och ICT-skolan (School of Information and Communication Technology). DSV:s verksamhet bedrivs sedan 2003 inom ramen för enheter eller särskilda centrumbildningar. Grunden för att bilda enheter har varit antingen DSV:s centrala ämnesområden där verksamheten innefattar forskning, utbildning på forskarnivå, fortoch vidareutbildning, uppdragsutbildning samt den tredje uppgiften, eller organisation av arbetet kring något slags specialiserad verksamhet. 4

7 Under 2011 fanns följande enheter: Informationssystem Kommunikations- och kunskapsteknik Säkerhetsinformatik Systemanalys och programvarudesign Flexibelt lärande samt centra Mobile Life, SPIDER, Digital Art Center (DAC), Service Science and Innovation (SSI) samt Centrum för gestaltning. I enlighet med beslut i instutionsstyrelsen har en förändring skett från 1 januari 2012 som innebär att enheterna blir fyra, men med bibehållna eller ökade personella och ekonomiska resurser: Informationssystem ACT in Communication with Technology Systemanalys och säkerhet Flexibelt lärande (namnet kommer att ändras) samt centra Mobile Life, The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider), Digital Art Center (DAC), Service Science and Innovation (SSI) och Centrum för gestaltning. Vidare har viss institutionsgemensam utvecklingsverksamhet förts från den tidigare enheten för Flexibelt lärande till en nyorganiserad drifts- och utvecklingsenhet som kallas DSV IT. Enheten för Informationssystem (IS) bedriver forskning och undervisning inom teknik och ledning av informationssystem. Ett informationssystem är ett IT-baserat system som lagrar, bearbetar och presenterar information i syfte att stödja arbete och kommunikation inom och mellan organisationer. IS undervisar och bedriver forskning inom ämnesområden som databasteknik, verksamhetsmodellering, processhantering, kravhantering, affärssystem, systemutvecklingsmetodik, systemintegration, tjänsteorienterad arkitektur och projektledning. ACT in Communication with Technology (ACT) arbetar huvudsakligen med tekniker för deltagande och kommunikation via Internet för nya sätt att interagera och nya upplevelser som involverar sömlös kommunikation, mobila enheter, sensorer, multimedia och virtualisering avseende både innehåll och tjänst. Enheten bedriver således tvärvetenskaplig forskning kring ubika, sensor-baserade tjänster och spel; och erbjuder utbildning i spel- och programvaruutveckling, samt datorsystem. Enheten för Systemanalys och säkerhet (Säk) arbetar med bl a systemanalys i form av studier av komplexa och dynamiska system som beskriver och definierar världen och samhället omkring oss och där beslut måste tas trots inkomplett kunskap, osäkerhet och tidsbegränsningar. Områdets mångfald baseras på matematik, statistik, filosofi, psykologi och ekonomi. Spektrumet av huvudaktiviteter täcker ämnen som beslut- och 5

8 riskanalys, data mining och simulering av komplexa system. Säk arbetar också med informationssäkerhet, integritet och pålitlighet för att förstå och applicera principerna av säkra, stabila och pålitliga system, hur man gör dem hållbara och tillförlitliga vid närvaron av olika hot, fientligt beteende och okunskap. Enheten för flexibelt lärande bedriver projekt, forskning och utbildning inom IT för lärande, flexibelt lärande, simulering för lärande och examination, människa-maskininteraktion samt kommunikations- och lärandesystem. Lärande handlar om att sätta studenten i centrum och skapa teknik och pedagogik för att göra högre och annan utbildning smidigare och mer studentcentrerad. Inom enheten utvecklas dessutom distanskurser och stödjer DSV:s övriga områden med kunskap vid framtagandet av distanskurser. Vidare utvecklar och driver enheten den tekniska plattformen som levererar distanskurser till studenterna vid DSV. Verksamheten vid Mobile Life är i huvudsak fokuserad på forskning kring Consumeroriented mobile services. Spider är ett resurs- och kompetenscenter för att främja nyttjandet av ICT för utveckling och fattigdomsbekämpning. DAC arbetar med målet att bli ett fullskaligt upplevelsecenter för, av och med forskare, kreatörer, studenter, allmänhet och näringsliv i samverkan. DAC ska synliggöra den forskning och innovation inom teknik, media, konst som skapas i och kring Kista. SSI bedriver forskning och utbildning inom tjänstesystem och design av samhällstjänster. Forskningen omfattar även innovation av IT-tjänster och tjänstesystem för effektivare offentlig service och bidrar därmed också till medborgares ökade medverkan i den demokratiska processen. På Centrum för gestaltning ska framtida forskning och teknik prövas och användas i konstnärliga processer och uttryck. Som en institution vid, följer DSV universitetets vision, beskriven i universitetets långsiktiga plan för Forskningen håller i allmänhet hög nivå och är inom många av sina områden i forskningsfronten i Sverige och inom vissa områden i forskningsfronten internationellt. Utbildningen bedrivs i stor grad inom de respektive delområdena i nära kontakt med forskningen, vilket stärker utbildningens vetenskapliga förankring. Institutionen är den största inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det finns en stor bredd i DSV:s verksamhet och sannolikt också en tillräcklig bas för fortsatt utveckling av excellent utbildning, potentiellt ledande och ledande forskningsområden. DSV har också goda förutsättningar genom sitt läge i Kista med närhet till omfattande näringsliv inom området. Dess positionering i huvudstaden underlättar vidare studentrekrytering och kontakter med myndigheter samt flera andra lärosäten. DSV har och ska även fortsatt ha ett brett utbud av utbildningar. DSV erbjuder idag åtta program inom utbildningen på grundläggande nivå och sex program på avancerad nivå. Det finns dessutom två vilande program på avancerad nivå. Samtliga program ska hålla mycket hög kvalitet och ha stark anknytning till DSV:s forskning samt samhällets 6

9 behov. Forskningsanknytningen blir naturlig genom att flertalet av DSV:s lärare samtidigt är aktiva forskare. I synnerhet på den avancerade nivån kopplas utbildningarna i hög grad till aktuell forskning inom ämnet. DSV:s utbildningar på avancerad nivå ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på styrkeområden inom institutionens forskning. Utbildningarnas potential ska bedömas. Ämnen som bedöms ha särskild potential ska förstärkas. Vetenskaplig metod ska ingå i utbildningen för alla studenter. Utbildningarna ska genomsyras av en mångfald av perspektiv, vad gäller såväl metod som teori. Förmågan att söka, kritiskt granska och hantera vetenskaplig information ska utgöra en del av utbildningen. Lärandemiljön ska vara studentcentrerad och stimulera till aktivitet och samarbete samt utnyttja modernaste teknik och didaktik. Studiemiljön ska vara kreativ och flexibel. Lärarna ska vara både vetenskapligt och pedagogiskt skickliga. DSV ska vara en jämställd och jämlik institution som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund ska ges hög prioritet. Studenter och anställda ska ges möjlighet att vara delaktiga i institutionens utveckling. DSV:s utbildnings- och forskningsverksamhet ska kännetecknas av nära samverkan med andra lärosäten i Stockholmsregionen men även i övriga i landet och internationellt. DSV ska arbeta för goda kontakter med grundskolan och gymnasieskolan för att bidra till kvaliteten i skolundervisningen och breddad rekrytering till högskolan. Samverkan ska också vara stark med övriga aktörer i samhället. Det gäller särskilt i Stockholmsregionen, där DSV ska eftersträva samverkan med Stockholms stad, Kista Science City, närkommunerna, landstingen, statliga myndigheter, forskningsinstitut och det kunskapsbaserade näringslivet. Verksamhetsplanering och kvalitetsarbete DSV har sedan mer än 10 år tillämpat en planeringsmodell för verksamheten med utformning av långsiktiga planer inkluderande mål och visioner för verksamheten på 3-5 år sikt kompletterade med årliga verksamhetsplaner. De nu aktuella planerna är : Långsiktig plan för DSV Av denna framgår i vilken riktning institutionen bör sträva inom sina olika verksamhetsområden: utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå, samverkan 7

10 och samarbete, ekonomi och infrastruktur, samt student- och arbetsmiljö. För varje område anges lägesbeskrivning, mål och handlingsplan. Verksamhetsplan för 2012 som fokuserar på de mål och aktiviteter som ska prioriteras under aktuellt verksamhetsår relaterat till den långsiktiga planen. Målen i verksamhetsplanen följs upp årligen. Syftet med planerna är att förbättra möjligheterna till strategisk planering och kraftsamling inom institutionens olika verksamhetsområden. Planerna är samtidigt de övergripande styrdokumenten för institutionens interna kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet, som omfattar kvalitetsutveckling, kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring, utgör en integrerad del av den allmänna planeringen och uppföljningen av institutionens verksamhet. DSV:s kvalitetsarbete berör alla medarbetare och studerande och avser samtliga verksamhetsområden liksom det inre arbetet. Speciell uppmärksamhet riktar vi mot att utveckla formerna för att ytterligare engagera de studerande i kvalitetsarbetet. I planerna samlas och samordnas kontinuerligt aktuella mål, strategier och ambitioner. Verksamhetsplanen och den långsiktiga planen kompletteras med Kommunikationsplan, Arbetsmiljöplan, Jämställdhetsplan samt Miljöhandlingsplan. Figuren nedan visualiserar planerings- och uppföljningsarbetet vid institutionen. Från och med 2011 ingår en årlig upprättad kommunikationsplan i modellen. 8

11 Planeringsarbetet sker iterativt och organiseras så att anställda och studeranderepresentanter kan delta i och aktivt påverka verksamhetens planering och utveckling. Institutionen inför rutiner för uppföljning av verksamhetsplanen två gånger årligen: i Juni resp December. I beskrivningen av DSV:s organisation framgår hur planerna för verksamheten bereds och beslutas. Ansvar för beredning av verksamhetsplaner och långsiktiga planer och för att institutionens planer ligger i linje med universitets planer är prefektens. Beredningen sker i ett iterativt förfarande med stöd av prefektens samrådsgrupp, med anställda och representanter för de studerande arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, miljöplan ligger hos den administrativa chefen med stöd av Skyddskommittén och Miljörepresentant kommunikationsplan ligger hos informationsansvarig med stöd av referensgruppen för informationsfrågor. Samtliga planer beslutas av institutionsstyrelsen. Institutionsstyrelsen utövar i samband med detta en övergripande styrning av kvalitetsarbetet vid institutionen. Ansvar och roller för genomförandet av verksamheten På en övergripande nivå framgår ansvar och roller för verksamheten vid DSV i beskrivningen av DSV:s organisation. Prefekten har ett övergripande ansvar för genomförande av verksamheten i enlighet med planer och beslutad budget. Prefekten tillser att både universitetets och DSV:s planer sprids bland de anställda och bland representanter för de studerande. Prefekten har även det direkta ansvaret för att upprätthålla rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten, samt för att utveckla institutionens kvalitetsarbete i enlighet med målen i planerna. Under 2011 tillsattes ny ställföreträdande prefekt. Fr o m 2011 har prefekten även utsett en biträdande prefekt. Dessa har delegerats ansvar för samordning av enheternas forskningsverksamhet vid DSV resp. för samordning av utbildning på grund- och avancerad nivå vid DSV. Enhetsföreståndarna ansvarar, på delegation från prefekten, för att utveckling och genomförande av verksamheten inom respektive enhets verksamhetsområde sker enligt planerna. De ansvarar för månatlig uppföljning och sammanställning av resultaten och för att dessa rapporteras till prefekten. DSV har organiserat det administrativa stödet för verksamheten enligt följande: 9

12 studieadministration inom grundutbildning under ledning av studierektor studieadministration inom utbildning på forskarnivå under ledning av studierektor ekonomi- och personaladministration under ledning av administrativ chef IT-drift och utveckling under ledning av enhetschefen för DSV IT vidare finns särskilda ansvarsområden för registrator, juridik, information samt vaktmästeri inom DSV. Planering och genomförande av verksamheten inom dessa ska göras i enlighet med fastställda planer. Som ett stöd till prefekten i planering av verksamheten och för koordinering av verksamheten finns prefektens samrådsgrupp med representanter för de olika verksamhetsområdena. Som ett komplement till formella delegationer och till DSV:s organisationsplan har beskrivningar av ansvar och roller relativt olika verksamhetsområden och relativt olika kategorier av medarbetare tagits fram enligt följande: arbetsordning för grundutbildning arbetsordning för utbildning på forskarnivå arbetsordning för stf. prefekt arbetsordning för bitr. prefekt arbetsordning för enhetsföreståndare arbetsordning för centrumföreståndare arbetsordning för professorer ansvariga för DSV:s webbplats ansvar och roller när det gäller DSV:s interna och externa information. Verksamhetsplanen för 2012 Verksamhetsplanen för 2012 innefattar DSV:s mål för 2012 samt planerade åtgärder som skall genomföras för att uppnå målen. Målen är relaterade till DSV:s Strategiplan för Dessa beskrivs inledningsvis i varje avsnitt. Dessutom ansluter DSV:s mål och aktiviteter i hög grad även till ytterligare delmål i universitetets långsiktiga plan. Verksamhetsindikatorer och verksamhetsprognoser för Bilagor som ger översikt av pågående verksamhet vid institutionen. 10

13 Utbildning på grund- och avancerad nivå DSV:s övergripande mål DSV:s övergripande målsättning är att utbildningen vid institutionen ska fortsätta vara landets mest attraktiva inom området. Den ska vidare ha stor attraktionskraft även internationellt. Undervisningen ska ge en god grund både för fortsatta studier inom landet och vid lärosäten utomlands samt ge en stabil grund för ett framgångsrikt yrkesliv. DSV avser att bli en mycket attraktiv institution såväl inom olika utbytesprogram som för s.k. freemovers. Prioriterade delmål under Kontinuerlig översyn av kvaliteten och relevansen i befintliga utbildningarna ska ske och åtgärder vidtas för att utveckla och uppdatera utbildningar och kurser för att ständigt hålla en hög kvalitet och relevans. 2. Uppföljning och utvärdering ska ytterligare systematiseras. 3. Öka forskningsanknytningen i utbildningen på grund- och avancerad nivå. Arbete med att än starkare knyta utbildningarna till vår forskning är av yttersta vikt för att också på sikt säkra hög kvalitet i undervisningen. 4. Utveckla verksamheten avseende digital kultur, media och konst. 5. Fortsätta arbetet med utformningen av pedagogiska modeller för undervisning på samtliga nivåer starkt kopplat till det flexibla lärandet. 6. Kopplingen till näringslivet ska fortsatt förstärkas och systematiseras. 7. Vidareutveckla DSV:s utnyttjande av virtuella undervisningsmiljöer. 8. Att öka prestationsgraden för distanskurser och sommarkurser till minst 35%. 9. I än högre grad involvera DSV:s olika centra som stöd inom utbildningen. 10. Stimulera studenter på kandidatnivå att i högre utsträckning ta examen. Aktiviteter under 2012 relaterade till delmålen 1 Kontinuerlig översyn av kvaliteten och relevansen i befintliga utbildningar ska ske 11

14 och åtgärder vidtas för att utveckla och uppdatera utbildningar och kurser för att ständigt hålla en hög kvalitet och relevans. att utveckla och genomföra termin 6 på kandidatprogrammet i datavetenskap att vidareutveckla och tydliggöra spelutbildningens designorienterade variant, genom att dela upp kandidatprogrammet i datorspelsutveckling i två stycken program, med inriktning mot design respektive konstruktion att utveckla och genomföra ett större antal kurser i flexibel lärandeform att utveckla och genomföra termin 4 och 5 på kandidatprogrammet i interaktionsdesign att utveckla och genomföra termin 2 och 3 på kandidatprogrammet i affärssystem och tjänstedesign att utveckla och genomföra termin 2 och 3 på masterprogrammet i projektledning att utveckla och genomföra termin 4 och 5 på kandidatprogrammet i digitala medier att slutföra införandet av en ny process för kandidat- och master examensarbeten att ytterligare systematisera relationen med studenterna avseende kvalitetshöjande åtgärder 2 Uppföljning och utvärdering ska ytterligare systematiseras. analys av hela grundutbildningsutbudet med avseende på synergier och samverkan ska fortsätta löpande utvärderingar ska genomföras på program- och kursnivå i syfte att kontinuerligt förbättra och uppdatera dessa samarbetsformen med kursråd och delkursråd på alla kurser/delkurser ska förstärkas och systematiseras, med betoning på genomförandet av utvidgade kursanalyser arbetet med att genomföra och att följa upp programmen på avancerad nivå med avseende på innehåll, sökandetryck och genomströmning fortsätter de pedagogiska seminarierna ska fortsätta med två stycken per termin, för samtlig undervisande personal, obligatoriska tillfällen utvärdera den nya processen för examensarbeten följa upp det nyligen införda betygssystemet med sjugradig skala enligt A/B/C/D/E/Fx/F. Särskilt de nya examensarbetskurserna som betygsätts med den nya betygsskalan kommer att utvärderas 3 Öka forskningsanknytningen i utbildningen på grund och avancerad nivå. Arbete med att än starkare knyta utbildningarna till vår forskning är av yttersta vikt för att också på sikt säkra hög kvalitet i undervisningen. att på utbildningarna informera om forskningsfrågor inom ämnesområdet i starkt ökad grad inkludera studenter på avancerad nivå och adjunkter i vår forskningsverksamhet systematiskt och tematiskt knyta examensarbeten på avancerad nivå till forskargrupperna 12

15 erbjuda ett antal adjunkter sänkning i undervisningsplikten för att snarast kunna disputera 4 Starkt utveckla verksamheten avseende digital kultur, media och konst. undersöka förutsättningarna för ett gemensamt program med de konstnärliga högskolorna på avancerad nivå inom ramen för Centrum för gestaltning att genomföra en kursverksamhet med Centrum för gestaltning tillsammans med ett flertal andra aktörer utveckla undervisning i samverkan med Digital Art Center och Centrum för gestaltning 5 Fortsätta arbetet med utformningen av pedagogiska modeller för undervisning på samtliga nivåer starkt kopplade till det flexibla lärandet. att fortsätta systematisk utveckling av nätbaserade kurser inom ramen för enheten för flexibelt lärande genomföra projektet SciPro för exjobbshantering i samarbete med andra partners, samt utbilda DSV:s lärare i systemet och utvärdera användatet av systemet utöka samarbetet inom ICT4D och flexibelt lärande med andra internationellt framstående aktörer utvidga DSV:s egen användning av teknik inom flexibelt lärande 6 Kopplingen till näringslivet ska förstärkas. att fortsätta driften av uppsatsdatabasen för industrirelaterade examensarbeten som definieras och läggs upp av företag och som är sökbar för studenter vid DSV att fortsätta samarbetet med Kista Science City i marknadsföringen av examensdatabasen och DSV:s utbildningar ut i industrin att utveckla en exjobbsprocessvariant som riktar sig mot små och medelstora företag att involvera fler undervisningsresurser från omgivande samhälle i samverkan med SSI öka vår uppdragsutbildning att utveckla ett kurspaket i nära samverkan med industriella aktörer att skapa en mötesplats för att öka samverkan med industri och näringsliv 7 Vidareutveckla vårt utnyttjande av virtuella undervisningsmiljöer. att genomföra ett antal mindre utvecklingsprojekt inom ramen för enheten för flexibelt lärande, inklusive preparandkurser på distans 13

16 att utveckla ett antal föreläsningar samt en grundkurs i datakunskap i samarbete med Utbildningsradion att utbilda fler lärare inom institutionen inom tekniska plattformar för undervisning att undersöka förutsättningarna för en autodidaktskurs att i modifierad form fortsätta samverkan med KTH inom projektet virtuellt campus att uppdatera utbildningsadministrativa systemet Daisy 2.0 att utveckla satsningen på öppna kurser och etablera DSV i Open courseware sammanhang fortsätta arbetet med att utveckla våra lärsalar i linje med flexibelt lärande och kopplat till virtuella lärmiljöer undersöka möjligheten att kreativt utnyttja multimodala medel för kurser inom grundutbildningsutbudet 8 Att öka prestationsgraden för distanskurserna och sommarkurserna till minst 35%. utvärdera kursutbudet med avseende på prestationsgrad att utveckla bättre uppföljningsmekanismer och se över studentstödet att utveckla och tillämpa stimuleringsmodeller att fortsätta utveckla det pedagogiska arbetet inom flexibelt lärande att utveckla den modell som används för handledning och interaktion med studentrna 9 I än högre grad involvera DSV:s olika centra som stöd inom utbildningen. att förlägga delar av relevanta utbildningar inom ramen för SSI, DAC och Centrum för gestaltning i ökad grad inkludera studenter på avancerad nivå och adjunkter i våra centra systematiskt och tematiskt knyta examensarbeten på avancerad nivå till DSV:s centra utvidga utbildningsprofilerna med avseende på entrepenörskap genom stöd från Spider verka för uppsatser i ICT4D 10 Stimulera studenter på kandidatnivå att i högre utsträckning ta examen. göra en genomgång över studenter som uppfyllt examensfordringarna men ej tagit ut sin examen och påminna dessa studenter om att ta ut sin examen identifiera de studenter som är nära en examen och erbjuda dem en individuell studieplan i syfte att få dem att avsluta sina studier 14

17 Utbildningsvetenskap och lärarutbildning DSV:s övergripande mål DSV avser att medverka till att blir ett av landets främsta lärosäten inom området IT och lärande. Delmål 1. Genom forskning och utveckling i samverkan med institutioner inom det utbildningsvetenskapliga området medverka till utveckling av IT:s roll för lärande i skola och högre utbildning. 2. Utvärdering, forskning och utveckling av IT stöd för olika typer av lärandeprocesser, situationer och målgrupper. Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen 1 Genom forskning och utveckling i samverkan med institutioner inom det utbildningsvetenskapliga området medverka till utveckling av IT:s roll för lärande i skola och högre utbildning. en ännu starkare koppling till utbildningsvetenskap ska etableras genom att knyta fler forskare och lärare inom pedagogik och didaktik till institutionen ytterligare satsa på att utveckla innovations- och scenarieforskning, forskning kring simulering för lärande och examination, vilka alla bedrivs tvärvetenskapligt ur ett helhetsperspektiv fortsätta att identifiera nya forskningssamarbeten och nya gemensamma medelsansökningar planera gemensamma seminarier fortsätta satsningen på verksamheten inom projektet ReFlex relaterat till IT-verksamhet i skolan och tydligare involvera dessa aktiviteter i projektet Digitala rummet fortsätta att bedriva aktiv samverkan i nationella och internationella forskarnätverk inom IT och lärande fortsätta det direkta samarbetet med skolor och regioner i Sverige för att stödja IT-integration i den pedagogiska verksamheten aktivt arbeta med att införa mer kring IT och lärande i s alla lärarutbildningar. Detta görs via medverkan i SamFaks "Arbetsgrupp för Lärarutbildningsfrågor", genom styrelsearbete i Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CESAM) samt inte minst genom att skapa nya kurser i IT och lärande för såväl lärare på s alla lärarutbildningar som för studenter på lärarprogrammen via DSVs uppdrag att leda projektet Future learn, verka för att använding av moderna ICThjälpmedel används inom hela 15

18 2 Utvärdering, forskning och utveckling av IT stöd för olika typer av lärandeprocesser, situationer och målgrupper. forsätta arbetet med att utveckla våra fysiska lärosalar, e-lärande plattformar och videotjänster samt integrera dessa fortsätta utvecklingen av det digitala handledningsstödet (SciPro) för examensarbeten på kandidat- och masternivå utvärdera och integrera lämpliga antiplagiatsystem för äkthetskontroll av studentarbeten samverka med internationellt ledande aktörer som driver den tekniska utvecklingen med relevans för lärandeprocesser etablera DSV inom området simulering och lärande att genom aktiv medverkan i utvecklingsprojekten inom Futurelearn, skapa ytterligare forskningsprojekt 16

19 Samverkan med KTH DSV:s övergripande mål är att fortsätta samarbetet med KTH inom alla verksamhetsområden samt att stärka och utveckla den akademiska miljön i Kista. För denna samverkan träffades avtal mellan rektorerna inför 2010 och lokala avtal har upprättats med ICT-skolan för De lokala avtalen är enligt följande: Ett ramavtal för anslagsfinansierad grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå Ett avtal vardera för uppdrag gällande grundutbildning 2012 till DSV från ICTskolan och från ICT-skolan till DSV. Aktuella kurser specificeras i bilagor till respektive avtal. Rörande uppdrag till och från ICT-skolan gällande utbildning på forskarnivå Rörande studentservice Rörande lokaler Rörande infrastruktur Löpande avtal rörande ICT-skolans användning av Daisy Dessa avtal reglerar i stort verksamheten i samverkan mellan ICT-skolan och DSV. Prioriterade delmål under Verka för att utbildningsplaner vid båda lärosätena kan inkludera kurser från det andra lärosätet 2. Verka för gemensam service för de studerande 3. Verka för samverkan avseende infrastruktur 4. Verka för samverkan i forskningen 5. Utvidga samarbetet med andra KTH-skolor Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen 1 Verka för att utbildningsplaner vid båda lärosätena kan inkludera kurser från det andra lärosätet. DSV ska genomföra utbildningsuppdraget i enlighet med de anvisningar som gäller för ICTskolan 17

20 ICT-skolan ska genomföra utbildningsuppdraget från DSV i enlighet med de anvisningar som gäller för DSV. Uppföljning av att så sker görs löpande analys av grundutbildningsutbudet med avseende på synergier och samverkan görs fortlöpande. Samkörning av kurser ska göras så långt detta är möjligt KTH-studenter som handleds av SU-anställda handledare följer samma exjobbsprocess som DSV/SU-studenter utveckla och driva Daisysystemet för ICT-skolans användning enligt avtal kontakta andra strategiskt valda KTH-skolor för diskussionener avseende utbildningssamarbete 2 Verka för gemensam service för de studerande. i samverkan med ICT-skolan planera för verksamheten inom ramen för studentcentrum att inom valda områden samverka vid rekryteringen av studenter till utbildningen på grundnivå. 3 Verka för samverkan avseende infrastruktur. sambruk av lokaler under 2012 innebär att grundutbildningen för uppdraget från ICT-skolan ska genomföras i DSV:s lokaler så långt detta är möjligt. Särskild ersättning utgår för detta tentamenstider kommer att samordnas för att effektivt kunna utnyttja kritiska resurser som lokaler, tentamensvakter etc att aktivt delta i utvecklingen inom ramen för projektet Virtuellt campus vid KTH 4 Verka för samverkan i forskningen. att fortsätta etablerad samverkan inom forskningen bland annat inom ramen för externfinansierade projekt att fortsätta att identifiera nya forskningssamarbeten och arbeta fram nya gemensamma medelsansökningar att arbeta aktivt i egenskap av affilierad partner i Centrat EIT ICT Labs 5 Utvidga samarbetet med andra KTH-skolor. klart identifiera relevanta utbildningar och program för samverkan 18

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Ledande IT-utbildare i framtidens akademiska miljö

Ledande IT-utbildare i framtidens akademiska miljö Ledande IT-utbildare i framtidens akademiska miljö Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV En av de mest intressanta akademiska miljöerna i Europa Institutionen för data- och systemvetenskap,

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet UFV 2009/872 Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2009-06-12 Innehållsförteckning Inledning 3 Ett universitet för framstående forskning 3 Ett universitet

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare

Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare Swedish Higher Education Authority Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare Jan-Åke Engström Carin Callerholm 2013-04-15 Sidan 1 Bakgrunden till insamlingen Varför? Krav i förordning

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06 1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper Beslutad: 2012-02-06 2 1 Bakgrund Målen i verksamhetsplan 2012 utgår från Umeå universitets verksamhetsplan, med prioriterade mål och verksamhetsuppdrag.

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer