Verksamhetsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap

2 Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse Institutionen för data- och systemvetenskap

3 Vision... 4 Verksamhetsidé... 4 Verksamhetsplanering och kvalitetsarbete... 7 Ansvar och roller för genomförandet av verksamheten... 9 Verksamhetsplanen för Utbildning på grund- och avancerad nivå DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Aktiviteter under 2012 relaterade till delmålen Utbildningsvetenskap och lärarutbildning DSV:s övergripande mål Delmål Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen Samverkan med KTH Prioriterade delmål under Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen Uppdragsverksamhet Prioriterat delmål under Forskning och utbildning på forskarnivå DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Samverkan med det omgivande samhället DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Internationalisering DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Studenter och anställda DSV:s övergripande mål under Indikatorer och prognoser

4 Ekonomi Ekonomi 2012 prognos Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Forskning Gemensamma uppgifter Utbildning på forskarnivå Planerade utlysningar av tjänster och utnämningar Bilaga 1 - Grundutbildning vid Program med antagning HT Program på grundnivå Program på avancerad nivå Kurser med antagning VT12, ST12 och/eller HT Uppdrag till ICT-skolan Bilaga 2 - Grundutbildning 2012 på uppdrag av ICT-skolan KTH Programansvar Medverkan i program, övrigt Kurser Bilaga 3 Forskning vid DSV Business Process Management and Enterprise Modeling Consumer-oriented mobile services Data and Text Mining Digital games Digital Systems Security E-government and E-democracy ICT for Development Interaction design (incl. Computer support for cooperation) IT Management Health Care Analytics and Modeling Language Technology

5 Risk and decision analysis Service Science Technology Enhanced Learning Bilaga 4 - Doktorander vid DSV

6 Vision Följande vision gäller för verksamheten vid : År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. För DSV uttrycks visionen som: År 2015 ska utbildning och forskning vid institutionen bevara sin nationellt ledande ställning inom ett antal prioriterade områden inom data- och systemvetenskap och inta en internationellt framstående ställning inom prioriterade områden i data- och systemvetenskap. Syftet med visionen är att ange en allmän riktning för verksamheten de kommande åren. Visionen anger också en ambitionsnivå och ska fungera som en gemensam utgångspunkt för arbetet. Verksamhetsidé Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) har sedan den bildades 1966, varit en institution som organisatoriskt tillhört (SU) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och bedrivit fullständig verksamhet vid båda lärosätena. DSV finns geografiskt i Forumhuset i Campus Kista. Från 2010 tillhör DSV organisatorisk uteslutande. DSV kommer även fortsättningsvis att ha betydande samverkan med KTH inom samtliga verksamhetsområden. Detta regleras dels genom ett centralt avtal mellan rektorerna dels med lokala avtal mellan DSV och ICT-skolan (School of Information and Communication Technology). DSV:s verksamhet bedrivs sedan 2003 inom ramen för enheter eller särskilda centrumbildningar. Grunden för att bilda enheter har varit antingen DSV:s centrala ämnesområden där verksamheten innefattar forskning, utbildning på forskarnivå, fortoch vidareutbildning, uppdragsutbildning samt den tredje uppgiften, eller organisation av arbetet kring något slags specialiserad verksamhet. 4

7 Under 2011 fanns följande enheter: Informationssystem Kommunikations- och kunskapsteknik Säkerhetsinformatik Systemanalys och programvarudesign Flexibelt lärande samt centra Mobile Life, SPIDER, Digital Art Center (DAC), Service Science and Innovation (SSI) samt Centrum för gestaltning. I enlighet med beslut i instutionsstyrelsen har en förändring skett från 1 januari 2012 som innebär att enheterna blir fyra, men med bibehållna eller ökade personella och ekonomiska resurser: Informationssystem ACT in Communication with Technology Systemanalys och säkerhet Flexibelt lärande (namnet kommer att ändras) samt centra Mobile Life, The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider), Digital Art Center (DAC), Service Science and Innovation (SSI) och Centrum för gestaltning. Vidare har viss institutionsgemensam utvecklingsverksamhet förts från den tidigare enheten för Flexibelt lärande till en nyorganiserad drifts- och utvecklingsenhet som kallas DSV IT. Enheten för Informationssystem (IS) bedriver forskning och undervisning inom teknik och ledning av informationssystem. Ett informationssystem är ett IT-baserat system som lagrar, bearbetar och presenterar information i syfte att stödja arbete och kommunikation inom och mellan organisationer. IS undervisar och bedriver forskning inom ämnesområden som databasteknik, verksamhetsmodellering, processhantering, kravhantering, affärssystem, systemutvecklingsmetodik, systemintegration, tjänsteorienterad arkitektur och projektledning. ACT in Communication with Technology (ACT) arbetar huvudsakligen med tekniker för deltagande och kommunikation via Internet för nya sätt att interagera och nya upplevelser som involverar sömlös kommunikation, mobila enheter, sensorer, multimedia och virtualisering avseende både innehåll och tjänst. Enheten bedriver således tvärvetenskaplig forskning kring ubika, sensor-baserade tjänster och spel; och erbjuder utbildning i spel- och programvaruutveckling, samt datorsystem. Enheten för Systemanalys och säkerhet (Säk) arbetar med bl a systemanalys i form av studier av komplexa och dynamiska system som beskriver och definierar världen och samhället omkring oss och där beslut måste tas trots inkomplett kunskap, osäkerhet och tidsbegränsningar. Områdets mångfald baseras på matematik, statistik, filosofi, psykologi och ekonomi. Spektrumet av huvudaktiviteter täcker ämnen som beslut- och 5

8 riskanalys, data mining och simulering av komplexa system. Säk arbetar också med informationssäkerhet, integritet och pålitlighet för att förstå och applicera principerna av säkra, stabila och pålitliga system, hur man gör dem hållbara och tillförlitliga vid närvaron av olika hot, fientligt beteende och okunskap. Enheten för flexibelt lärande bedriver projekt, forskning och utbildning inom IT för lärande, flexibelt lärande, simulering för lärande och examination, människa-maskininteraktion samt kommunikations- och lärandesystem. Lärande handlar om att sätta studenten i centrum och skapa teknik och pedagogik för att göra högre och annan utbildning smidigare och mer studentcentrerad. Inom enheten utvecklas dessutom distanskurser och stödjer DSV:s övriga områden med kunskap vid framtagandet av distanskurser. Vidare utvecklar och driver enheten den tekniska plattformen som levererar distanskurser till studenterna vid DSV. Verksamheten vid Mobile Life är i huvudsak fokuserad på forskning kring Consumeroriented mobile services. Spider är ett resurs- och kompetenscenter för att främja nyttjandet av ICT för utveckling och fattigdomsbekämpning. DAC arbetar med målet att bli ett fullskaligt upplevelsecenter för, av och med forskare, kreatörer, studenter, allmänhet och näringsliv i samverkan. DAC ska synliggöra den forskning och innovation inom teknik, media, konst som skapas i och kring Kista. SSI bedriver forskning och utbildning inom tjänstesystem och design av samhällstjänster. Forskningen omfattar även innovation av IT-tjänster och tjänstesystem för effektivare offentlig service och bidrar därmed också till medborgares ökade medverkan i den demokratiska processen. På Centrum för gestaltning ska framtida forskning och teknik prövas och användas i konstnärliga processer och uttryck. Som en institution vid, följer DSV universitetets vision, beskriven i universitetets långsiktiga plan för Forskningen håller i allmänhet hög nivå och är inom många av sina områden i forskningsfronten i Sverige och inom vissa områden i forskningsfronten internationellt. Utbildningen bedrivs i stor grad inom de respektive delområdena i nära kontakt med forskningen, vilket stärker utbildningens vetenskapliga förankring. Institutionen är den största inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det finns en stor bredd i DSV:s verksamhet och sannolikt också en tillräcklig bas för fortsatt utveckling av excellent utbildning, potentiellt ledande och ledande forskningsområden. DSV har också goda förutsättningar genom sitt läge i Kista med närhet till omfattande näringsliv inom området. Dess positionering i huvudstaden underlättar vidare studentrekrytering och kontakter med myndigheter samt flera andra lärosäten. DSV har och ska även fortsatt ha ett brett utbud av utbildningar. DSV erbjuder idag åtta program inom utbildningen på grundläggande nivå och sex program på avancerad nivå. Det finns dessutom två vilande program på avancerad nivå. Samtliga program ska hålla mycket hög kvalitet och ha stark anknytning till DSV:s forskning samt samhällets 6

9 behov. Forskningsanknytningen blir naturlig genom att flertalet av DSV:s lärare samtidigt är aktiva forskare. I synnerhet på den avancerade nivån kopplas utbildningarna i hög grad till aktuell forskning inom ämnet. DSV:s utbildningar på avancerad nivå ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på styrkeområden inom institutionens forskning. Utbildningarnas potential ska bedömas. Ämnen som bedöms ha särskild potential ska förstärkas. Vetenskaplig metod ska ingå i utbildningen för alla studenter. Utbildningarna ska genomsyras av en mångfald av perspektiv, vad gäller såväl metod som teori. Förmågan att söka, kritiskt granska och hantera vetenskaplig information ska utgöra en del av utbildningen. Lärandemiljön ska vara studentcentrerad och stimulera till aktivitet och samarbete samt utnyttja modernaste teknik och didaktik. Studiemiljön ska vara kreativ och flexibel. Lärarna ska vara både vetenskapligt och pedagogiskt skickliga. DSV ska vara en jämställd och jämlik institution som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund ska ges hög prioritet. Studenter och anställda ska ges möjlighet att vara delaktiga i institutionens utveckling. DSV:s utbildnings- och forskningsverksamhet ska kännetecknas av nära samverkan med andra lärosäten i Stockholmsregionen men även i övriga i landet och internationellt. DSV ska arbeta för goda kontakter med grundskolan och gymnasieskolan för att bidra till kvaliteten i skolundervisningen och breddad rekrytering till högskolan. Samverkan ska också vara stark med övriga aktörer i samhället. Det gäller särskilt i Stockholmsregionen, där DSV ska eftersträva samverkan med Stockholms stad, Kista Science City, närkommunerna, landstingen, statliga myndigheter, forskningsinstitut och det kunskapsbaserade näringslivet. Verksamhetsplanering och kvalitetsarbete DSV har sedan mer än 10 år tillämpat en planeringsmodell för verksamheten med utformning av långsiktiga planer inkluderande mål och visioner för verksamheten på 3-5 år sikt kompletterade med årliga verksamhetsplaner. De nu aktuella planerna är : Långsiktig plan för DSV Av denna framgår i vilken riktning institutionen bör sträva inom sina olika verksamhetsområden: utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå, samverkan 7

10 och samarbete, ekonomi och infrastruktur, samt student- och arbetsmiljö. För varje område anges lägesbeskrivning, mål och handlingsplan. Verksamhetsplan för 2012 som fokuserar på de mål och aktiviteter som ska prioriteras under aktuellt verksamhetsår relaterat till den långsiktiga planen. Målen i verksamhetsplanen följs upp årligen. Syftet med planerna är att förbättra möjligheterna till strategisk planering och kraftsamling inom institutionens olika verksamhetsområden. Planerna är samtidigt de övergripande styrdokumenten för institutionens interna kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet, som omfattar kvalitetsutveckling, kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring, utgör en integrerad del av den allmänna planeringen och uppföljningen av institutionens verksamhet. DSV:s kvalitetsarbete berör alla medarbetare och studerande och avser samtliga verksamhetsområden liksom det inre arbetet. Speciell uppmärksamhet riktar vi mot att utveckla formerna för att ytterligare engagera de studerande i kvalitetsarbetet. I planerna samlas och samordnas kontinuerligt aktuella mål, strategier och ambitioner. Verksamhetsplanen och den långsiktiga planen kompletteras med Kommunikationsplan, Arbetsmiljöplan, Jämställdhetsplan samt Miljöhandlingsplan. Figuren nedan visualiserar planerings- och uppföljningsarbetet vid institutionen. Från och med 2011 ingår en årlig upprättad kommunikationsplan i modellen. 8

11 Planeringsarbetet sker iterativt och organiseras så att anställda och studeranderepresentanter kan delta i och aktivt påverka verksamhetens planering och utveckling. Institutionen inför rutiner för uppföljning av verksamhetsplanen två gånger årligen: i Juni resp December. I beskrivningen av DSV:s organisation framgår hur planerna för verksamheten bereds och beslutas. Ansvar för beredning av verksamhetsplaner och långsiktiga planer och för att institutionens planer ligger i linje med universitets planer är prefektens. Beredningen sker i ett iterativt förfarande med stöd av prefektens samrådsgrupp, med anställda och representanter för de studerande arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, miljöplan ligger hos den administrativa chefen med stöd av Skyddskommittén och Miljörepresentant kommunikationsplan ligger hos informationsansvarig med stöd av referensgruppen för informationsfrågor. Samtliga planer beslutas av institutionsstyrelsen. Institutionsstyrelsen utövar i samband med detta en övergripande styrning av kvalitetsarbetet vid institutionen. Ansvar och roller för genomförandet av verksamheten På en övergripande nivå framgår ansvar och roller för verksamheten vid DSV i beskrivningen av DSV:s organisation. Prefekten har ett övergripande ansvar för genomförande av verksamheten i enlighet med planer och beslutad budget. Prefekten tillser att både universitetets och DSV:s planer sprids bland de anställda och bland representanter för de studerande. Prefekten har även det direkta ansvaret för att upprätthålla rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten, samt för att utveckla institutionens kvalitetsarbete i enlighet med målen i planerna. Under 2011 tillsattes ny ställföreträdande prefekt. Fr o m 2011 har prefekten även utsett en biträdande prefekt. Dessa har delegerats ansvar för samordning av enheternas forskningsverksamhet vid DSV resp. för samordning av utbildning på grund- och avancerad nivå vid DSV. Enhetsföreståndarna ansvarar, på delegation från prefekten, för att utveckling och genomförande av verksamheten inom respektive enhets verksamhetsområde sker enligt planerna. De ansvarar för månatlig uppföljning och sammanställning av resultaten och för att dessa rapporteras till prefekten. DSV har organiserat det administrativa stödet för verksamheten enligt följande: 9

12 studieadministration inom grundutbildning under ledning av studierektor studieadministration inom utbildning på forskarnivå under ledning av studierektor ekonomi- och personaladministration under ledning av administrativ chef IT-drift och utveckling under ledning av enhetschefen för DSV IT vidare finns särskilda ansvarsområden för registrator, juridik, information samt vaktmästeri inom DSV. Planering och genomförande av verksamheten inom dessa ska göras i enlighet med fastställda planer. Som ett stöd till prefekten i planering av verksamheten och för koordinering av verksamheten finns prefektens samrådsgrupp med representanter för de olika verksamhetsområdena. Som ett komplement till formella delegationer och till DSV:s organisationsplan har beskrivningar av ansvar och roller relativt olika verksamhetsområden och relativt olika kategorier av medarbetare tagits fram enligt följande: arbetsordning för grundutbildning arbetsordning för utbildning på forskarnivå arbetsordning för stf. prefekt arbetsordning för bitr. prefekt arbetsordning för enhetsföreståndare arbetsordning för centrumföreståndare arbetsordning för professorer ansvariga för DSV:s webbplats ansvar och roller när det gäller DSV:s interna och externa information. Verksamhetsplanen för 2012 Verksamhetsplanen för 2012 innefattar DSV:s mål för 2012 samt planerade åtgärder som skall genomföras för att uppnå målen. Målen är relaterade till DSV:s Strategiplan för Dessa beskrivs inledningsvis i varje avsnitt. Dessutom ansluter DSV:s mål och aktiviteter i hög grad även till ytterligare delmål i universitetets långsiktiga plan. Verksamhetsindikatorer och verksamhetsprognoser för Bilagor som ger översikt av pågående verksamhet vid institutionen. 10

13 Utbildning på grund- och avancerad nivå DSV:s övergripande mål DSV:s övergripande målsättning är att utbildningen vid institutionen ska fortsätta vara landets mest attraktiva inom området. Den ska vidare ha stor attraktionskraft även internationellt. Undervisningen ska ge en god grund både för fortsatta studier inom landet och vid lärosäten utomlands samt ge en stabil grund för ett framgångsrikt yrkesliv. DSV avser att bli en mycket attraktiv institution såväl inom olika utbytesprogram som för s.k. freemovers. Prioriterade delmål under Kontinuerlig översyn av kvaliteten och relevansen i befintliga utbildningarna ska ske och åtgärder vidtas för att utveckla och uppdatera utbildningar och kurser för att ständigt hålla en hög kvalitet och relevans. 2. Uppföljning och utvärdering ska ytterligare systematiseras. 3. Öka forskningsanknytningen i utbildningen på grund- och avancerad nivå. Arbete med att än starkare knyta utbildningarna till vår forskning är av yttersta vikt för att också på sikt säkra hög kvalitet i undervisningen. 4. Utveckla verksamheten avseende digital kultur, media och konst. 5. Fortsätta arbetet med utformningen av pedagogiska modeller för undervisning på samtliga nivåer starkt kopplat till det flexibla lärandet. 6. Kopplingen till näringslivet ska fortsatt förstärkas och systematiseras. 7. Vidareutveckla DSV:s utnyttjande av virtuella undervisningsmiljöer. 8. Att öka prestationsgraden för distanskurser och sommarkurser till minst 35%. 9. I än högre grad involvera DSV:s olika centra som stöd inom utbildningen. 10. Stimulera studenter på kandidatnivå att i högre utsträckning ta examen. Aktiviteter under 2012 relaterade till delmålen 1 Kontinuerlig översyn av kvaliteten och relevansen i befintliga utbildningar ska ske 11

14 och åtgärder vidtas för att utveckla och uppdatera utbildningar och kurser för att ständigt hålla en hög kvalitet och relevans. att utveckla och genomföra termin 6 på kandidatprogrammet i datavetenskap att vidareutveckla och tydliggöra spelutbildningens designorienterade variant, genom att dela upp kandidatprogrammet i datorspelsutveckling i två stycken program, med inriktning mot design respektive konstruktion att utveckla och genomföra ett större antal kurser i flexibel lärandeform att utveckla och genomföra termin 4 och 5 på kandidatprogrammet i interaktionsdesign att utveckla och genomföra termin 2 och 3 på kandidatprogrammet i affärssystem och tjänstedesign att utveckla och genomföra termin 2 och 3 på masterprogrammet i projektledning att utveckla och genomföra termin 4 och 5 på kandidatprogrammet i digitala medier att slutföra införandet av en ny process för kandidat- och master examensarbeten att ytterligare systematisera relationen med studenterna avseende kvalitetshöjande åtgärder 2 Uppföljning och utvärdering ska ytterligare systematiseras. analys av hela grundutbildningsutbudet med avseende på synergier och samverkan ska fortsätta löpande utvärderingar ska genomföras på program- och kursnivå i syfte att kontinuerligt förbättra och uppdatera dessa samarbetsformen med kursråd och delkursråd på alla kurser/delkurser ska förstärkas och systematiseras, med betoning på genomförandet av utvidgade kursanalyser arbetet med att genomföra och att följa upp programmen på avancerad nivå med avseende på innehåll, sökandetryck och genomströmning fortsätter de pedagogiska seminarierna ska fortsätta med två stycken per termin, för samtlig undervisande personal, obligatoriska tillfällen utvärdera den nya processen för examensarbeten följa upp det nyligen införda betygssystemet med sjugradig skala enligt A/B/C/D/E/Fx/F. Särskilt de nya examensarbetskurserna som betygsätts med den nya betygsskalan kommer att utvärderas 3 Öka forskningsanknytningen i utbildningen på grund och avancerad nivå. Arbete med att än starkare knyta utbildningarna till vår forskning är av yttersta vikt för att också på sikt säkra hög kvalitet i undervisningen. att på utbildningarna informera om forskningsfrågor inom ämnesområdet i starkt ökad grad inkludera studenter på avancerad nivå och adjunkter i vår forskningsverksamhet systematiskt och tematiskt knyta examensarbeten på avancerad nivå till forskargrupperna 12

15 erbjuda ett antal adjunkter sänkning i undervisningsplikten för att snarast kunna disputera 4 Starkt utveckla verksamheten avseende digital kultur, media och konst. undersöka förutsättningarna för ett gemensamt program med de konstnärliga högskolorna på avancerad nivå inom ramen för Centrum för gestaltning att genomföra en kursverksamhet med Centrum för gestaltning tillsammans med ett flertal andra aktörer utveckla undervisning i samverkan med Digital Art Center och Centrum för gestaltning 5 Fortsätta arbetet med utformningen av pedagogiska modeller för undervisning på samtliga nivåer starkt kopplade till det flexibla lärandet. att fortsätta systematisk utveckling av nätbaserade kurser inom ramen för enheten för flexibelt lärande genomföra projektet SciPro för exjobbshantering i samarbete med andra partners, samt utbilda DSV:s lärare i systemet och utvärdera användatet av systemet utöka samarbetet inom ICT4D och flexibelt lärande med andra internationellt framstående aktörer utvidga DSV:s egen användning av teknik inom flexibelt lärande 6 Kopplingen till näringslivet ska förstärkas. att fortsätta driften av uppsatsdatabasen för industrirelaterade examensarbeten som definieras och läggs upp av företag och som är sökbar för studenter vid DSV att fortsätta samarbetet med Kista Science City i marknadsföringen av examensdatabasen och DSV:s utbildningar ut i industrin att utveckla en exjobbsprocessvariant som riktar sig mot små och medelstora företag att involvera fler undervisningsresurser från omgivande samhälle i samverkan med SSI öka vår uppdragsutbildning att utveckla ett kurspaket i nära samverkan med industriella aktörer att skapa en mötesplats för att öka samverkan med industri och näringsliv 7 Vidareutveckla vårt utnyttjande av virtuella undervisningsmiljöer. att genomföra ett antal mindre utvecklingsprojekt inom ramen för enheten för flexibelt lärande, inklusive preparandkurser på distans 13

16 att utveckla ett antal föreläsningar samt en grundkurs i datakunskap i samarbete med Utbildningsradion att utbilda fler lärare inom institutionen inom tekniska plattformar för undervisning att undersöka förutsättningarna för en autodidaktskurs att i modifierad form fortsätta samverkan med KTH inom projektet virtuellt campus att uppdatera utbildningsadministrativa systemet Daisy 2.0 att utveckla satsningen på öppna kurser och etablera DSV i Open courseware sammanhang fortsätta arbetet med att utveckla våra lärsalar i linje med flexibelt lärande och kopplat till virtuella lärmiljöer undersöka möjligheten att kreativt utnyttja multimodala medel för kurser inom grundutbildningsutbudet 8 Att öka prestationsgraden för distanskurserna och sommarkurserna till minst 35%. utvärdera kursutbudet med avseende på prestationsgrad att utveckla bättre uppföljningsmekanismer och se över studentstödet att utveckla och tillämpa stimuleringsmodeller att fortsätta utveckla det pedagogiska arbetet inom flexibelt lärande att utveckla den modell som används för handledning och interaktion med studentrna 9 I än högre grad involvera DSV:s olika centra som stöd inom utbildningen. att förlägga delar av relevanta utbildningar inom ramen för SSI, DAC och Centrum för gestaltning i ökad grad inkludera studenter på avancerad nivå och adjunkter i våra centra systematiskt och tematiskt knyta examensarbeten på avancerad nivå till DSV:s centra utvidga utbildningsprofilerna med avseende på entrepenörskap genom stöd från Spider verka för uppsatser i ICT4D 10 Stimulera studenter på kandidatnivå att i högre utsträckning ta examen. göra en genomgång över studenter som uppfyllt examensfordringarna men ej tagit ut sin examen och påminna dessa studenter om att ta ut sin examen identifiera de studenter som är nära en examen och erbjuda dem en individuell studieplan i syfte att få dem att avsluta sina studier 14

17 Utbildningsvetenskap och lärarutbildning DSV:s övergripande mål DSV avser att medverka till att blir ett av landets främsta lärosäten inom området IT och lärande. Delmål 1. Genom forskning och utveckling i samverkan med institutioner inom det utbildningsvetenskapliga området medverka till utveckling av IT:s roll för lärande i skola och högre utbildning. 2. Utvärdering, forskning och utveckling av IT stöd för olika typer av lärandeprocesser, situationer och målgrupper. Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen 1 Genom forskning och utveckling i samverkan med institutioner inom det utbildningsvetenskapliga området medverka till utveckling av IT:s roll för lärande i skola och högre utbildning. en ännu starkare koppling till utbildningsvetenskap ska etableras genom att knyta fler forskare och lärare inom pedagogik och didaktik till institutionen ytterligare satsa på att utveckla innovations- och scenarieforskning, forskning kring simulering för lärande och examination, vilka alla bedrivs tvärvetenskapligt ur ett helhetsperspektiv fortsätta att identifiera nya forskningssamarbeten och nya gemensamma medelsansökningar planera gemensamma seminarier fortsätta satsningen på verksamheten inom projektet ReFlex relaterat till IT-verksamhet i skolan och tydligare involvera dessa aktiviteter i projektet Digitala rummet fortsätta att bedriva aktiv samverkan i nationella och internationella forskarnätverk inom IT och lärande fortsätta det direkta samarbetet med skolor och regioner i Sverige för att stödja IT-integration i den pedagogiska verksamheten aktivt arbeta med att införa mer kring IT och lärande i s alla lärarutbildningar. Detta görs via medverkan i SamFaks "Arbetsgrupp för Lärarutbildningsfrågor", genom styrelsearbete i Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CESAM) samt inte minst genom att skapa nya kurser i IT och lärande för såväl lärare på s alla lärarutbildningar som för studenter på lärarprogrammen via DSVs uppdrag att leda projektet Future learn, verka för att använding av moderna ICThjälpmedel används inom hela 15

18 2 Utvärdering, forskning och utveckling av IT stöd för olika typer av lärandeprocesser, situationer och målgrupper. forsätta arbetet med att utveckla våra fysiska lärosalar, e-lärande plattformar och videotjänster samt integrera dessa fortsätta utvecklingen av det digitala handledningsstödet (SciPro) för examensarbeten på kandidat- och masternivå utvärdera och integrera lämpliga antiplagiatsystem för äkthetskontroll av studentarbeten samverka med internationellt ledande aktörer som driver den tekniska utvecklingen med relevans för lärandeprocesser etablera DSV inom området simulering och lärande att genom aktiv medverkan i utvecklingsprojekten inom Futurelearn, skapa ytterligare forskningsprojekt 16

19 Samverkan med KTH DSV:s övergripande mål är att fortsätta samarbetet med KTH inom alla verksamhetsområden samt att stärka och utveckla den akademiska miljön i Kista. För denna samverkan träffades avtal mellan rektorerna inför 2010 och lokala avtal har upprättats med ICT-skolan för De lokala avtalen är enligt följande: Ett ramavtal för anslagsfinansierad grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå Ett avtal vardera för uppdrag gällande grundutbildning 2012 till DSV från ICTskolan och från ICT-skolan till DSV. Aktuella kurser specificeras i bilagor till respektive avtal. Rörande uppdrag till och från ICT-skolan gällande utbildning på forskarnivå Rörande studentservice Rörande lokaler Rörande infrastruktur Löpande avtal rörande ICT-skolans användning av Daisy Dessa avtal reglerar i stort verksamheten i samverkan mellan ICT-skolan och DSV. Prioriterade delmål under Verka för att utbildningsplaner vid båda lärosätena kan inkludera kurser från det andra lärosätet 2. Verka för gemensam service för de studerande 3. Verka för samverkan avseende infrastruktur 4. Verka för samverkan i forskningen 5. Utvidga samarbetet med andra KTH-skolor Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen 1 Verka för att utbildningsplaner vid båda lärosätena kan inkludera kurser från det andra lärosätet. DSV ska genomföra utbildningsuppdraget i enlighet med de anvisningar som gäller för ICTskolan 17

20 ICT-skolan ska genomföra utbildningsuppdraget från DSV i enlighet med de anvisningar som gäller för DSV. Uppföljning av att så sker görs löpande analys av grundutbildningsutbudet med avseende på synergier och samverkan görs fortlöpande. Samkörning av kurser ska göras så långt detta är möjligt KTH-studenter som handleds av SU-anställda handledare följer samma exjobbsprocess som DSV/SU-studenter utveckla och driva Daisysystemet för ICT-skolans användning enligt avtal kontakta andra strategiskt valda KTH-skolor för diskussionener avseende utbildningssamarbete 2 Verka för gemensam service för de studerande. i samverkan med ICT-skolan planera för verksamheten inom ramen för studentcentrum att inom valda områden samverka vid rekryteringen av studenter till utbildningen på grundnivå. 3 Verka för samverkan avseende infrastruktur. sambruk av lokaler under 2012 innebär att grundutbildningen för uppdraget från ICT-skolan ska genomföras i DSV:s lokaler så långt detta är möjligt. Särskild ersättning utgår för detta tentamenstider kommer att samordnas för att effektivt kunna utnyttja kritiska resurser som lokaler, tentamensvakter etc att aktivt delta i utvecklingen inom ramen för projektet Virtuellt campus vid KTH 4 Verka för samverkan i forskningen. att fortsätta etablerad samverkan inom forskningen bland annat inom ramen för externfinansierade projekt att fortsätta att identifiera nya forskningssamarbeten och arbeta fram nya gemensamma medelsansökningar att arbeta aktivt i egenskap av affilierad partner i Centrat EIT ICT Labs 5 Utvidga samarbetet med andra KTH-skolor. klart identifiera relevanta utbildningar och program för samverkan 18

Verksamhetsplan Institutionen för dataoch systemvetenskap

Verksamhetsplan Institutionen för dataoch systemvetenskap Verksamhetsplan 2016 Institutionen för dataoch systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2016 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2016-02-23. 2 Vision... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan för MND 2010

Verksamhetsplan för MND 2010 Dnr SU 408 11-0067-10 1(9) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND Verksamhetsplan för MND 2010 Denna verksamhetsplan är beslutad av institutionsstyrelsen 10-02-11. Inledning

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet 1(5) BESLUT 2009-05-14 Dnr SU 40-0492-08 Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet Inledning Stockholms universitets huvuduppgift är att bedriva utbildning och forskning av

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 fakulteten DATUM: 2016-10-27 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan Dnr V 2016/526 FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum 2015 2017 Språk- och litteraturcentrums (SOLs) strategiska plan är en fördjupning och konkretisering av de planer som tagits fram av Lunds universitet (LU)

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad:

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad: Lokalt kvalitetssystem 2013-2015 Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2013-09-25 Reviderad: 2014-09-24 Sida 2(7) Inledning Detta dokument beskriver institutionens kvalitetssystem för året 2013-2015.

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet Birgitta Gelin Kansliet för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten birgitta.gelin@uadm.uu.se Åsa Kassman Rudolphi Institutionen

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 2013-04-10 Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 Idrottsvetenskap vid Malmö högskola är en sammanhållen organisation i en flervetenskaplig och progressiv miljö som bedriver utbildning, forskning

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Bruttolista för samverkansportfölj

Bruttolista för samverkansportfölj Bruttolista för samverkansportfölj Bilaga till rapporten Samverkan med det omgivande samhället. Projektgrupp 1B Cecilia Bjursell, ED Högskolan i Jönköping Peter Dobers, professor Mälardalens högskola Anna-Carin

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade )

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade ) 1 (6) Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet 2013-2015 (Reviderade 2013-03-07) Rektor beslutade 2009-05-14 om Riktlinjer för studie- och karriärvägledning. Enligt dessa

Läs mer

Plan för personalutveckling vid KTH Syd verksamhetsåret 2005

Plan för personalutveckling vid KTH Syd verksamhetsåret 2005 Plan för personalutveckling vid KTH Syd verksamhetsåret 2005 Behandlad i samverkansgruppen 2005-02-15, grundutbildningen ledningsgrupp 2005-02-15, Skolans ledningsgrupp 2005-02-18 Fastställd av dekan 2005-02-22

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer