Verksamhetsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap

2 Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse Institutionen för data- och systemvetenskap

3 Vision... 4 Verksamhetsidé... 4 Verksamhetsplanering och kvalitetsarbete... 7 Ansvar och roller för genomförandet av verksamheten... 9 Verksamhetsplanen för Utbildning på grund- och avancerad nivå DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Aktiviteter under 2012 relaterade till delmålen Utbildningsvetenskap och lärarutbildning DSV:s övergripande mål Delmål Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen Samverkan med KTH Prioriterade delmål under Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen Uppdragsverksamhet Prioriterat delmål under Forskning och utbildning på forskarnivå DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Samverkan med det omgivande samhället DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Internationalisering DSV:s övergripande mål Prioriterade delmål under Studenter och anställda DSV:s övergripande mål under Indikatorer och prognoser

4 Ekonomi Ekonomi 2012 prognos Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Forskning Gemensamma uppgifter Utbildning på forskarnivå Planerade utlysningar av tjänster och utnämningar Bilaga 1 - Grundutbildning vid Program med antagning HT Program på grundnivå Program på avancerad nivå Kurser med antagning VT12, ST12 och/eller HT Uppdrag till ICT-skolan Bilaga 2 - Grundutbildning 2012 på uppdrag av ICT-skolan KTH Programansvar Medverkan i program, övrigt Kurser Bilaga 3 Forskning vid DSV Business Process Management and Enterprise Modeling Consumer-oriented mobile services Data and Text Mining Digital games Digital Systems Security E-government and E-democracy ICT for Development Interaction design (incl. Computer support for cooperation) IT Management Health Care Analytics and Modeling Language Technology

5 Risk and decision analysis Service Science Technology Enhanced Learning Bilaga 4 - Doktorander vid DSV

6 Vision Följande vision gäller för verksamheten vid : År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. För DSV uttrycks visionen som: År 2015 ska utbildning och forskning vid institutionen bevara sin nationellt ledande ställning inom ett antal prioriterade områden inom data- och systemvetenskap och inta en internationellt framstående ställning inom prioriterade områden i data- och systemvetenskap. Syftet med visionen är att ange en allmän riktning för verksamheten de kommande åren. Visionen anger också en ambitionsnivå och ska fungera som en gemensam utgångspunkt för arbetet. Verksamhetsidé Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) har sedan den bildades 1966, varit en institution som organisatoriskt tillhört (SU) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och bedrivit fullständig verksamhet vid båda lärosätena. DSV finns geografiskt i Forumhuset i Campus Kista. Från 2010 tillhör DSV organisatorisk uteslutande. DSV kommer även fortsättningsvis att ha betydande samverkan med KTH inom samtliga verksamhetsområden. Detta regleras dels genom ett centralt avtal mellan rektorerna dels med lokala avtal mellan DSV och ICT-skolan (School of Information and Communication Technology). DSV:s verksamhet bedrivs sedan 2003 inom ramen för enheter eller särskilda centrumbildningar. Grunden för att bilda enheter har varit antingen DSV:s centrala ämnesområden där verksamheten innefattar forskning, utbildning på forskarnivå, fortoch vidareutbildning, uppdragsutbildning samt den tredje uppgiften, eller organisation av arbetet kring något slags specialiserad verksamhet. 4

7 Under 2011 fanns följande enheter: Informationssystem Kommunikations- och kunskapsteknik Säkerhetsinformatik Systemanalys och programvarudesign Flexibelt lärande samt centra Mobile Life, SPIDER, Digital Art Center (DAC), Service Science and Innovation (SSI) samt Centrum för gestaltning. I enlighet med beslut i instutionsstyrelsen har en förändring skett från 1 januari 2012 som innebär att enheterna blir fyra, men med bibehållna eller ökade personella och ekonomiska resurser: Informationssystem ACT in Communication with Technology Systemanalys och säkerhet Flexibelt lärande (namnet kommer att ändras) samt centra Mobile Life, The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider), Digital Art Center (DAC), Service Science and Innovation (SSI) och Centrum för gestaltning. Vidare har viss institutionsgemensam utvecklingsverksamhet förts från den tidigare enheten för Flexibelt lärande till en nyorganiserad drifts- och utvecklingsenhet som kallas DSV IT. Enheten för Informationssystem (IS) bedriver forskning och undervisning inom teknik och ledning av informationssystem. Ett informationssystem är ett IT-baserat system som lagrar, bearbetar och presenterar information i syfte att stödja arbete och kommunikation inom och mellan organisationer. IS undervisar och bedriver forskning inom ämnesområden som databasteknik, verksamhetsmodellering, processhantering, kravhantering, affärssystem, systemutvecklingsmetodik, systemintegration, tjänsteorienterad arkitektur och projektledning. ACT in Communication with Technology (ACT) arbetar huvudsakligen med tekniker för deltagande och kommunikation via Internet för nya sätt att interagera och nya upplevelser som involverar sömlös kommunikation, mobila enheter, sensorer, multimedia och virtualisering avseende både innehåll och tjänst. Enheten bedriver således tvärvetenskaplig forskning kring ubika, sensor-baserade tjänster och spel; och erbjuder utbildning i spel- och programvaruutveckling, samt datorsystem. Enheten för Systemanalys och säkerhet (Säk) arbetar med bl a systemanalys i form av studier av komplexa och dynamiska system som beskriver och definierar världen och samhället omkring oss och där beslut måste tas trots inkomplett kunskap, osäkerhet och tidsbegränsningar. Områdets mångfald baseras på matematik, statistik, filosofi, psykologi och ekonomi. Spektrumet av huvudaktiviteter täcker ämnen som beslut- och 5

8 riskanalys, data mining och simulering av komplexa system. Säk arbetar också med informationssäkerhet, integritet och pålitlighet för att förstå och applicera principerna av säkra, stabila och pålitliga system, hur man gör dem hållbara och tillförlitliga vid närvaron av olika hot, fientligt beteende och okunskap. Enheten för flexibelt lärande bedriver projekt, forskning och utbildning inom IT för lärande, flexibelt lärande, simulering för lärande och examination, människa-maskininteraktion samt kommunikations- och lärandesystem. Lärande handlar om att sätta studenten i centrum och skapa teknik och pedagogik för att göra högre och annan utbildning smidigare och mer studentcentrerad. Inom enheten utvecklas dessutom distanskurser och stödjer DSV:s övriga områden med kunskap vid framtagandet av distanskurser. Vidare utvecklar och driver enheten den tekniska plattformen som levererar distanskurser till studenterna vid DSV. Verksamheten vid Mobile Life är i huvudsak fokuserad på forskning kring Consumeroriented mobile services. Spider är ett resurs- och kompetenscenter för att främja nyttjandet av ICT för utveckling och fattigdomsbekämpning. DAC arbetar med målet att bli ett fullskaligt upplevelsecenter för, av och med forskare, kreatörer, studenter, allmänhet och näringsliv i samverkan. DAC ska synliggöra den forskning och innovation inom teknik, media, konst som skapas i och kring Kista. SSI bedriver forskning och utbildning inom tjänstesystem och design av samhällstjänster. Forskningen omfattar även innovation av IT-tjänster och tjänstesystem för effektivare offentlig service och bidrar därmed också till medborgares ökade medverkan i den demokratiska processen. På Centrum för gestaltning ska framtida forskning och teknik prövas och användas i konstnärliga processer och uttryck. Som en institution vid, följer DSV universitetets vision, beskriven i universitetets långsiktiga plan för Forskningen håller i allmänhet hög nivå och är inom många av sina områden i forskningsfronten i Sverige och inom vissa områden i forskningsfronten internationellt. Utbildningen bedrivs i stor grad inom de respektive delområdena i nära kontakt med forskningen, vilket stärker utbildningens vetenskapliga förankring. Institutionen är den största inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det finns en stor bredd i DSV:s verksamhet och sannolikt också en tillräcklig bas för fortsatt utveckling av excellent utbildning, potentiellt ledande och ledande forskningsområden. DSV har också goda förutsättningar genom sitt läge i Kista med närhet till omfattande näringsliv inom området. Dess positionering i huvudstaden underlättar vidare studentrekrytering och kontakter med myndigheter samt flera andra lärosäten. DSV har och ska även fortsatt ha ett brett utbud av utbildningar. DSV erbjuder idag åtta program inom utbildningen på grundläggande nivå och sex program på avancerad nivå. Det finns dessutom två vilande program på avancerad nivå. Samtliga program ska hålla mycket hög kvalitet och ha stark anknytning till DSV:s forskning samt samhällets 6

9 behov. Forskningsanknytningen blir naturlig genom att flertalet av DSV:s lärare samtidigt är aktiva forskare. I synnerhet på den avancerade nivån kopplas utbildningarna i hög grad till aktuell forskning inom ämnet. DSV:s utbildningar på avancerad nivå ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på styrkeområden inom institutionens forskning. Utbildningarnas potential ska bedömas. Ämnen som bedöms ha särskild potential ska förstärkas. Vetenskaplig metod ska ingå i utbildningen för alla studenter. Utbildningarna ska genomsyras av en mångfald av perspektiv, vad gäller såväl metod som teori. Förmågan att söka, kritiskt granska och hantera vetenskaplig information ska utgöra en del av utbildningen. Lärandemiljön ska vara studentcentrerad och stimulera till aktivitet och samarbete samt utnyttja modernaste teknik och didaktik. Studiemiljön ska vara kreativ och flexibel. Lärarna ska vara både vetenskapligt och pedagogiskt skickliga. DSV ska vara en jämställd och jämlik institution som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund ska ges hög prioritet. Studenter och anställda ska ges möjlighet att vara delaktiga i institutionens utveckling. DSV:s utbildnings- och forskningsverksamhet ska kännetecknas av nära samverkan med andra lärosäten i Stockholmsregionen men även i övriga i landet och internationellt. DSV ska arbeta för goda kontakter med grundskolan och gymnasieskolan för att bidra till kvaliteten i skolundervisningen och breddad rekrytering till högskolan. Samverkan ska också vara stark med övriga aktörer i samhället. Det gäller särskilt i Stockholmsregionen, där DSV ska eftersträva samverkan med Stockholms stad, Kista Science City, närkommunerna, landstingen, statliga myndigheter, forskningsinstitut och det kunskapsbaserade näringslivet. Verksamhetsplanering och kvalitetsarbete DSV har sedan mer än 10 år tillämpat en planeringsmodell för verksamheten med utformning av långsiktiga planer inkluderande mål och visioner för verksamheten på 3-5 år sikt kompletterade med årliga verksamhetsplaner. De nu aktuella planerna är : Långsiktig plan för DSV Av denna framgår i vilken riktning institutionen bör sträva inom sina olika verksamhetsområden: utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå, samverkan 7

10 och samarbete, ekonomi och infrastruktur, samt student- och arbetsmiljö. För varje område anges lägesbeskrivning, mål och handlingsplan. Verksamhetsplan för 2012 som fokuserar på de mål och aktiviteter som ska prioriteras under aktuellt verksamhetsår relaterat till den långsiktiga planen. Målen i verksamhetsplanen följs upp årligen. Syftet med planerna är att förbättra möjligheterna till strategisk planering och kraftsamling inom institutionens olika verksamhetsområden. Planerna är samtidigt de övergripande styrdokumenten för institutionens interna kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet, som omfattar kvalitetsutveckling, kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring, utgör en integrerad del av den allmänna planeringen och uppföljningen av institutionens verksamhet. DSV:s kvalitetsarbete berör alla medarbetare och studerande och avser samtliga verksamhetsområden liksom det inre arbetet. Speciell uppmärksamhet riktar vi mot att utveckla formerna för att ytterligare engagera de studerande i kvalitetsarbetet. I planerna samlas och samordnas kontinuerligt aktuella mål, strategier och ambitioner. Verksamhetsplanen och den långsiktiga planen kompletteras med Kommunikationsplan, Arbetsmiljöplan, Jämställdhetsplan samt Miljöhandlingsplan. Figuren nedan visualiserar planerings- och uppföljningsarbetet vid institutionen. Från och med 2011 ingår en årlig upprättad kommunikationsplan i modellen. 8

11 Planeringsarbetet sker iterativt och organiseras så att anställda och studeranderepresentanter kan delta i och aktivt påverka verksamhetens planering och utveckling. Institutionen inför rutiner för uppföljning av verksamhetsplanen två gånger årligen: i Juni resp December. I beskrivningen av DSV:s organisation framgår hur planerna för verksamheten bereds och beslutas. Ansvar för beredning av verksamhetsplaner och långsiktiga planer och för att institutionens planer ligger i linje med universitets planer är prefektens. Beredningen sker i ett iterativt förfarande med stöd av prefektens samrådsgrupp, med anställda och representanter för de studerande arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, miljöplan ligger hos den administrativa chefen med stöd av Skyddskommittén och Miljörepresentant kommunikationsplan ligger hos informationsansvarig med stöd av referensgruppen för informationsfrågor. Samtliga planer beslutas av institutionsstyrelsen. Institutionsstyrelsen utövar i samband med detta en övergripande styrning av kvalitetsarbetet vid institutionen. Ansvar och roller för genomförandet av verksamheten På en övergripande nivå framgår ansvar och roller för verksamheten vid DSV i beskrivningen av DSV:s organisation. Prefekten har ett övergripande ansvar för genomförande av verksamheten i enlighet med planer och beslutad budget. Prefekten tillser att både universitetets och DSV:s planer sprids bland de anställda och bland representanter för de studerande. Prefekten har även det direkta ansvaret för att upprätthålla rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten, samt för att utveckla institutionens kvalitetsarbete i enlighet med målen i planerna. Under 2011 tillsattes ny ställföreträdande prefekt. Fr o m 2011 har prefekten även utsett en biträdande prefekt. Dessa har delegerats ansvar för samordning av enheternas forskningsverksamhet vid DSV resp. för samordning av utbildning på grund- och avancerad nivå vid DSV. Enhetsföreståndarna ansvarar, på delegation från prefekten, för att utveckling och genomförande av verksamheten inom respektive enhets verksamhetsområde sker enligt planerna. De ansvarar för månatlig uppföljning och sammanställning av resultaten och för att dessa rapporteras till prefekten. DSV har organiserat det administrativa stödet för verksamheten enligt följande: 9

12 studieadministration inom grundutbildning under ledning av studierektor studieadministration inom utbildning på forskarnivå under ledning av studierektor ekonomi- och personaladministration under ledning av administrativ chef IT-drift och utveckling under ledning av enhetschefen för DSV IT vidare finns särskilda ansvarsområden för registrator, juridik, information samt vaktmästeri inom DSV. Planering och genomförande av verksamheten inom dessa ska göras i enlighet med fastställda planer. Som ett stöd till prefekten i planering av verksamheten och för koordinering av verksamheten finns prefektens samrådsgrupp med representanter för de olika verksamhetsområdena. Som ett komplement till formella delegationer och till DSV:s organisationsplan har beskrivningar av ansvar och roller relativt olika verksamhetsområden och relativt olika kategorier av medarbetare tagits fram enligt följande: arbetsordning för grundutbildning arbetsordning för utbildning på forskarnivå arbetsordning för stf. prefekt arbetsordning för bitr. prefekt arbetsordning för enhetsföreståndare arbetsordning för centrumföreståndare arbetsordning för professorer ansvariga för DSV:s webbplats ansvar och roller när det gäller DSV:s interna och externa information. Verksamhetsplanen för 2012 Verksamhetsplanen för 2012 innefattar DSV:s mål för 2012 samt planerade åtgärder som skall genomföras för att uppnå målen. Målen är relaterade till DSV:s Strategiplan för Dessa beskrivs inledningsvis i varje avsnitt. Dessutom ansluter DSV:s mål och aktiviteter i hög grad även till ytterligare delmål i universitetets långsiktiga plan. Verksamhetsindikatorer och verksamhetsprognoser för Bilagor som ger översikt av pågående verksamhet vid institutionen. 10

13 Utbildning på grund- och avancerad nivå DSV:s övergripande mål DSV:s övergripande målsättning är att utbildningen vid institutionen ska fortsätta vara landets mest attraktiva inom området. Den ska vidare ha stor attraktionskraft även internationellt. Undervisningen ska ge en god grund både för fortsatta studier inom landet och vid lärosäten utomlands samt ge en stabil grund för ett framgångsrikt yrkesliv. DSV avser att bli en mycket attraktiv institution såväl inom olika utbytesprogram som för s.k. freemovers. Prioriterade delmål under Kontinuerlig översyn av kvaliteten och relevansen i befintliga utbildningarna ska ske och åtgärder vidtas för att utveckla och uppdatera utbildningar och kurser för att ständigt hålla en hög kvalitet och relevans. 2. Uppföljning och utvärdering ska ytterligare systematiseras. 3. Öka forskningsanknytningen i utbildningen på grund- och avancerad nivå. Arbete med att än starkare knyta utbildningarna till vår forskning är av yttersta vikt för att också på sikt säkra hög kvalitet i undervisningen. 4. Utveckla verksamheten avseende digital kultur, media och konst. 5. Fortsätta arbetet med utformningen av pedagogiska modeller för undervisning på samtliga nivåer starkt kopplat till det flexibla lärandet. 6. Kopplingen till näringslivet ska fortsatt förstärkas och systematiseras. 7. Vidareutveckla DSV:s utnyttjande av virtuella undervisningsmiljöer. 8. Att öka prestationsgraden för distanskurser och sommarkurser till minst 35%. 9. I än högre grad involvera DSV:s olika centra som stöd inom utbildningen. 10. Stimulera studenter på kandidatnivå att i högre utsträckning ta examen. Aktiviteter under 2012 relaterade till delmålen 1 Kontinuerlig översyn av kvaliteten och relevansen i befintliga utbildningar ska ske 11

14 och åtgärder vidtas för att utveckla och uppdatera utbildningar och kurser för att ständigt hålla en hög kvalitet och relevans. att utveckla och genomföra termin 6 på kandidatprogrammet i datavetenskap att vidareutveckla och tydliggöra spelutbildningens designorienterade variant, genom att dela upp kandidatprogrammet i datorspelsutveckling i två stycken program, med inriktning mot design respektive konstruktion att utveckla och genomföra ett större antal kurser i flexibel lärandeform att utveckla och genomföra termin 4 och 5 på kandidatprogrammet i interaktionsdesign att utveckla och genomföra termin 2 och 3 på kandidatprogrammet i affärssystem och tjänstedesign att utveckla och genomföra termin 2 och 3 på masterprogrammet i projektledning att utveckla och genomföra termin 4 och 5 på kandidatprogrammet i digitala medier att slutföra införandet av en ny process för kandidat- och master examensarbeten att ytterligare systematisera relationen med studenterna avseende kvalitetshöjande åtgärder 2 Uppföljning och utvärdering ska ytterligare systematiseras. analys av hela grundutbildningsutbudet med avseende på synergier och samverkan ska fortsätta löpande utvärderingar ska genomföras på program- och kursnivå i syfte att kontinuerligt förbättra och uppdatera dessa samarbetsformen med kursråd och delkursråd på alla kurser/delkurser ska förstärkas och systematiseras, med betoning på genomförandet av utvidgade kursanalyser arbetet med att genomföra och att följa upp programmen på avancerad nivå med avseende på innehåll, sökandetryck och genomströmning fortsätter de pedagogiska seminarierna ska fortsätta med två stycken per termin, för samtlig undervisande personal, obligatoriska tillfällen utvärdera den nya processen för examensarbeten följa upp det nyligen införda betygssystemet med sjugradig skala enligt A/B/C/D/E/Fx/F. Särskilt de nya examensarbetskurserna som betygsätts med den nya betygsskalan kommer att utvärderas 3 Öka forskningsanknytningen i utbildningen på grund och avancerad nivå. Arbete med att än starkare knyta utbildningarna till vår forskning är av yttersta vikt för att också på sikt säkra hög kvalitet i undervisningen. att på utbildningarna informera om forskningsfrågor inom ämnesområdet i starkt ökad grad inkludera studenter på avancerad nivå och adjunkter i vår forskningsverksamhet systematiskt och tematiskt knyta examensarbeten på avancerad nivå till forskargrupperna 12

15 erbjuda ett antal adjunkter sänkning i undervisningsplikten för att snarast kunna disputera 4 Starkt utveckla verksamheten avseende digital kultur, media och konst. undersöka förutsättningarna för ett gemensamt program med de konstnärliga högskolorna på avancerad nivå inom ramen för Centrum för gestaltning att genomföra en kursverksamhet med Centrum för gestaltning tillsammans med ett flertal andra aktörer utveckla undervisning i samverkan med Digital Art Center och Centrum för gestaltning 5 Fortsätta arbetet med utformningen av pedagogiska modeller för undervisning på samtliga nivåer starkt kopplade till det flexibla lärandet. att fortsätta systematisk utveckling av nätbaserade kurser inom ramen för enheten för flexibelt lärande genomföra projektet SciPro för exjobbshantering i samarbete med andra partners, samt utbilda DSV:s lärare i systemet och utvärdera användatet av systemet utöka samarbetet inom ICT4D och flexibelt lärande med andra internationellt framstående aktörer utvidga DSV:s egen användning av teknik inom flexibelt lärande 6 Kopplingen till näringslivet ska förstärkas. att fortsätta driften av uppsatsdatabasen för industrirelaterade examensarbeten som definieras och läggs upp av företag och som är sökbar för studenter vid DSV att fortsätta samarbetet med Kista Science City i marknadsföringen av examensdatabasen och DSV:s utbildningar ut i industrin att utveckla en exjobbsprocessvariant som riktar sig mot små och medelstora företag att involvera fler undervisningsresurser från omgivande samhälle i samverkan med SSI öka vår uppdragsutbildning att utveckla ett kurspaket i nära samverkan med industriella aktörer att skapa en mötesplats för att öka samverkan med industri och näringsliv 7 Vidareutveckla vårt utnyttjande av virtuella undervisningsmiljöer. att genomföra ett antal mindre utvecklingsprojekt inom ramen för enheten för flexibelt lärande, inklusive preparandkurser på distans 13

16 att utveckla ett antal föreläsningar samt en grundkurs i datakunskap i samarbete med Utbildningsradion att utbilda fler lärare inom institutionen inom tekniska plattformar för undervisning att undersöka förutsättningarna för en autodidaktskurs att i modifierad form fortsätta samverkan med KTH inom projektet virtuellt campus att uppdatera utbildningsadministrativa systemet Daisy 2.0 att utveckla satsningen på öppna kurser och etablera DSV i Open courseware sammanhang fortsätta arbetet med att utveckla våra lärsalar i linje med flexibelt lärande och kopplat till virtuella lärmiljöer undersöka möjligheten att kreativt utnyttja multimodala medel för kurser inom grundutbildningsutbudet 8 Att öka prestationsgraden för distanskurserna och sommarkurserna till minst 35%. utvärdera kursutbudet med avseende på prestationsgrad att utveckla bättre uppföljningsmekanismer och se över studentstödet att utveckla och tillämpa stimuleringsmodeller att fortsätta utveckla det pedagogiska arbetet inom flexibelt lärande att utveckla den modell som används för handledning och interaktion med studentrna 9 I än högre grad involvera DSV:s olika centra som stöd inom utbildningen. att förlägga delar av relevanta utbildningar inom ramen för SSI, DAC och Centrum för gestaltning i ökad grad inkludera studenter på avancerad nivå och adjunkter i våra centra systematiskt och tematiskt knyta examensarbeten på avancerad nivå till DSV:s centra utvidga utbildningsprofilerna med avseende på entrepenörskap genom stöd från Spider verka för uppsatser i ICT4D 10 Stimulera studenter på kandidatnivå att i högre utsträckning ta examen. göra en genomgång över studenter som uppfyllt examensfordringarna men ej tagit ut sin examen och påminna dessa studenter om att ta ut sin examen identifiera de studenter som är nära en examen och erbjuda dem en individuell studieplan i syfte att få dem att avsluta sina studier 14

17 Utbildningsvetenskap och lärarutbildning DSV:s övergripande mål DSV avser att medverka till att blir ett av landets främsta lärosäten inom området IT och lärande. Delmål 1. Genom forskning och utveckling i samverkan med institutioner inom det utbildningsvetenskapliga området medverka till utveckling av IT:s roll för lärande i skola och högre utbildning. 2. Utvärdering, forskning och utveckling av IT stöd för olika typer av lärandeprocesser, situationer och målgrupper. Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen 1 Genom forskning och utveckling i samverkan med institutioner inom det utbildningsvetenskapliga området medverka till utveckling av IT:s roll för lärande i skola och högre utbildning. en ännu starkare koppling till utbildningsvetenskap ska etableras genom att knyta fler forskare och lärare inom pedagogik och didaktik till institutionen ytterligare satsa på att utveckla innovations- och scenarieforskning, forskning kring simulering för lärande och examination, vilka alla bedrivs tvärvetenskapligt ur ett helhetsperspektiv fortsätta att identifiera nya forskningssamarbeten och nya gemensamma medelsansökningar planera gemensamma seminarier fortsätta satsningen på verksamheten inom projektet ReFlex relaterat till IT-verksamhet i skolan och tydligare involvera dessa aktiviteter i projektet Digitala rummet fortsätta att bedriva aktiv samverkan i nationella och internationella forskarnätverk inom IT och lärande fortsätta det direkta samarbetet med skolor och regioner i Sverige för att stödja IT-integration i den pedagogiska verksamheten aktivt arbeta med att införa mer kring IT och lärande i s alla lärarutbildningar. Detta görs via medverkan i SamFaks "Arbetsgrupp för Lärarutbildningsfrågor", genom styrelsearbete i Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CESAM) samt inte minst genom att skapa nya kurser i IT och lärande för såväl lärare på s alla lärarutbildningar som för studenter på lärarprogrammen via DSVs uppdrag att leda projektet Future learn, verka för att använding av moderna ICThjälpmedel används inom hela 15

18 2 Utvärdering, forskning och utveckling av IT stöd för olika typer av lärandeprocesser, situationer och målgrupper. forsätta arbetet med att utveckla våra fysiska lärosalar, e-lärande plattformar och videotjänster samt integrera dessa fortsätta utvecklingen av det digitala handledningsstödet (SciPro) för examensarbeten på kandidat- och masternivå utvärdera och integrera lämpliga antiplagiatsystem för äkthetskontroll av studentarbeten samverka med internationellt ledande aktörer som driver den tekniska utvecklingen med relevans för lärandeprocesser etablera DSV inom området simulering och lärande att genom aktiv medverkan i utvecklingsprojekten inom Futurelearn, skapa ytterligare forskningsprojekt 16

19 Samverkan med KTH DSV:s övergripande mål är att fortsätta samarbetet med KTH inom alla verksamhetsområden samt att stärka och utveckla den akademiska miljön i Kista. För denna samverkan träffades avtal mellan rektorerna inför 2010 och lokala avtal har upprättats med ICT-skolan för De lokala avtalen är enligt följande: Ett ramavtal för anslagsfinansierad grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå Ett avtal vardera för uppdrag gällande grundutbildning 2012 till DSV från ICTskolan och från ICT-skolan till DSV. Aktuella kurser specificeras i bilagor till respektive avtal. Rörande uppdrag till och från ICT-skolan gällande utbildning på forskarnivå Rörande studentservice Rörande lokaler Rörande infrastruktur Löpande avtal rörande ICT-skolans användning av Daisy Dessa avtal reglerar i stort verksamheten i samverkan mellan ICT-skolan och DSV. Prioriterade delmål under Verka för att utbildningsplaner vid båda lärosätena kan inkludera kurser från det andra lärosätet 2. Verka för gemensam service för de studerande 3. Verka för samverkan avseende infrastruktur 4. Verka för samverkan i forskningen 5. Utvidga samarbetet med andra KTH-skolor Aktiviteter under 2012 relaterat till delmålen 1 Verka för att utbildningsplaner vid båda lärosätena kan inkludera kurser från det andra lärosätet. DSV ska genomföra utbildningsuppdraget i enlighet med de anvisningar som gäller för ICTskolan 17

20 ICT-skolan ska genomföra utbildningsuppdraget från DSV i enlighet med de anvisningar som gäller för DSV. Uppföljning av att så sker görs löpande analys av grundutbildningsutbudet med avseende på synergier och samverkan görs fortlöpande. Samkörning av kurser ska göras så långt detta är möjligt KTH-studenter som handleds av SU-anställda handledare följer samma exjobbsprocess som DSV/SU-studenter utveckla och driva Daisysystemet för ICT-skolans användning enligt avtal kontakta andra strategiskt valda KTH-skolor för diskussionener avseende utbildningssamarbete 2 Verka för gemensam service för de studerande. i samverkan med ICT-skolan planera för verksamheten inom ramen för studentcentrum att inom valda områden samverka vid rekryteringen av studenter till utbildningen på grundnivå. 3 Verka för samverkan avseende infrastruktur. sambruk av lokaler under 2012 innebär att grundutbildningen för uppdraget från ICT-skolan ska genomföras i DSV:s lokaler så långt detta är möjligt. Särskild ersättning utgår för detta tentamenstider kommer att samordnas för att effektivt kunna utnyttja kritiska resurser som lokaler, tentamensvakter etc att aktivt delta i utvecklingen inom ramen för projektet Virtuellt campus vid KTH 4 Verka för samverkan i forskningen. att fortsätta etablerad samverkan inom forskningen bland annat inom ramen för externfinansierade projekt att fortsätta att identifiera nya forskningssamarbeten och arbeta fram nya gemensamma medelsansökningar att arbeta aktivt i egenskap av affilierad partner i Centrat EIT ICT Labs 5 Utvidga samarbetet med andra KTH-skolor. klart identifiera relevanta utbildningar och program för samverkan 18

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

fakulteten för konst och humaniora 2015

fakulteten för konst och humaniora 2015 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från 2015-02-02 1 (16) Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling.

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag baksida: Houdini, Christoffer Ohlander, kandidatprogrammet

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 Självvärderingens genomförande Självvärderingen av tandhygienistutbildningen har genomförts av en arbetsgrupp

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer