nr 12 / maj 2002 π utges av föreningen läkare mot aids och stiftelsen noaks ark röda korset pers pek tivpå hiv nr 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 12 / maj 2002 π utges av föreningen läkare mot aids och stiftelsen noaks ark röda korset pers pek tivpå hiv nr 12"

Transkript

1 nr 12 / maj 2002 π utges av föreningen läkare mot aids och stiftelsen noaks ark röda korset pers pek tivpå hiv nr 12

2

3 Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset i samarbete. Adressen är Perspektiv på hiv Stiftelsen Noaks Ark-Röda korset Drottninggatan Stockholm. Telefon för vidare hänvisning till redaktionsgruppens medlemmar. Fax e-post till redaktören via webbsajten redaktör och ansvarig utgivare lars moberg Infektionsläkare och verksam vid Infektionskliniken på Huddinge sjukhus samt ledamot i styrelserna för föreningen Läkare mot AIDS, Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset och Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond. redaktionsgrupp jan albert Docent. laboratoriet för klinisk virologi på Huddinge sjukhus, ledamot i styrelsen för Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond. jukka aminoff Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset. anders sönnerborg Infektionsläkare och virolog, verksam vid infektionskliniken samt vid laboratoriet för klinisk virologi på Huddinge sjukhus. Professor i infektionssjukdomarnas virologi. Ordförande för Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond. formgivning a4 text & form ab tryckning edita graphium Stockholm 2002 issn

4 le da re Perspektiv på hiv nr 12 färdigställs och trycks under en period av strålande försommarväder, sol, värme och torka. Gräsmattan utanför mottagningen på Huddinge sjukhus gulnar redan i torkan. I vår del av världen betyder vare sig torka under lång tid eller regn i övermått i regel något för vår tillgång på mat eller vatten. Så är det inte överallt i världen. Mer än en miljard människor saknar tillgång till tjänligt dricksvatten, något som spelar stor roll i många sammanhang, bland annat när det gäller att förebygga smitta av hiv från mor till barn, där amning är en viktig spridningsfaktor. Utan bröstmjölksersättning gjord på tjänligt dricksvatten måste också hiv-positiva mödrar amma sina barn. Som sig bör Det är som sig bör att en av de flitigaste skribenterna i Perspektiv på hiv inleder nummer 12 med en artikel om tillgång till nödvändiga mediciner. Det är PehrOlov Pehrson, som under det senaste året i huvudsak arbetat för Läkare utan gränser och då med ett projekt som handlat just om tillgång till nödvändiga mediciner världen över. Det han skriver om handlar inte bara om mediciner mot hiv utan mot många andra sjukdomar. Och det handlar inte bara om bristande tillgång på mediciner som finns att skaffa för den som har pengar utan också om brist på ekonomiskt incitament för forskning kring mediciner mot fattigmanssjukdomar. Det är en artikel som emellertid aktualiserar en del stora frågor. Att hiv-infekterade personer i stor mängd behöver antiretroviral behandling snarast, eftersom deras immunförsvar är dåligt och de riskerar att bli sjuka i en nära framtid, detta är alldeles uppenbart och klart. Och det är inte något som man kan bortse ifrån. Men man måste också fråga sig: Minskar hiv-behandling smittsamheten så kraftigt, att bra hiv-behandling verkligen är bra prevention som minskar spridningen i de många länder som har en snabb spridning av hiv. I händelse av begränsade resurser, vilken är den rimliga fördelningen mellan pengar, som satsas i preventionsprogram respektive på läkemedel mot hiv. Jag ger korta referat av och hänvisar till några artiklar som kan sägas vara problematiserande i dessa frågor. Det sker på sid Konferensintryck Om en dryg månad börjar den Fjortonde internationella aids-konferensen i Barcelona. Det är med andra ord redan två år sedan Durbankonferensen ägde rum. Nästa nummer av Perspektiv på hiv skall innehålla en del bevakning av Barcelona-konferensen. Detta nummer innehåller två artiklar med konferensintryck, av vilka den ena som jag själv skrivit tar upp blandade intryck, nyheter och reflexioner från förra årets ICAAC i Chicago och i viss mån från annat håll, den andra av Anders Blaxhult innehåller en mer systematisk rapportering av hiv-temata vid samma konferens. En del förkortningar i framför allt den senare artikeln får sin förklaring i en tabell på sidan 696, så att den som undrar vad IND/r eller SAQ/r betyder där kan stilla sin undran. Även om inte ICAAC i Chicago eller den stora retroviruskonferensen i Seattle i vintras innehöll nya stora genombrott om behandling eller vaccinforskning, fanns där åtskilligt om mediciner som förmodligen blir tillgängliga inom de närmaste åren. Dessutom har vi fått mer kunskap om medicinbiverkningar och de mekanismer som ligger bakom dem. Likaså om resistens hos hiv och mer detaljerad kunskap om hur resistens uppkommer. Biverkningar För dem som har tillgång till mediciner mot hiv utgör biverkningar ett mer eller mindre stort problem i praktiken men vare sig de själva har besvär av biverkningar eller ej utgör risken för biverkningar ett betydande hot, som skapar oro. I nästa nummer av Perspektiv på hiv skall vi presentera en del material om de väsentligaste biverkningar, som hivbehandling ger upphov till. I dagsläget ser det ut att vara metaboliska störningar i bland annat fett- och socker-omsättning. Från det man började tala om Crix-belly för fem, ja kanske nästan sex år sedan till idag har åtskillig kunskap samlats, som ger åtminstone möjlighet att ana en helhetsbild och ett sammanhang. Vi skall försöka antyda ett sådant sammanhang. Men först i nummer perspektiv på hiv nr 12/2002

5 Ledare Bortglömt immunförsvar Anders Sönnerborg är en genom åren trogen och flitig skribent i Perspektiv på hiv och medlem i dess redaktionsgrupp. Han har valt att skriva om en del av immunförsvaret som fått förhållandevis liten uppmärksamhet i hivforskningen och som av olika tecken att döma bör bli föremål för större intresse i den nära framtiden. Denna del av immunförsvaret kallas på engelska innate immunity, där ordet innate (av latinets natus=född) betyder medfödd eller ibland snarast naturlig. I svenska böcker om immunologi kallas det ofta det ospecifika immunförsvaret i motsats till det specifika immunförsvaret. Skillnaderna mellan dessa båda sinsemellan interagerande delar av immunförsvaret framgår av professor Sönnerborgs artikel. Som en kort introduktion till ämnet och för att om möjligt väcka aptiten på att läsa om något som kan te sig fjärran och esoteriskt vill jag här kort antyda följande. Alla som intresserat sig för hiv, för prognosen hos smittade med eller utan behandling, för long term non progressors eller slow progressors har stött på resonemang om antikroppars eventuella skyddande effekt och om ett cellulärt immunsvar med cytotoxiska T-celler (CTL). Båda dessa faktorer är beroende av det specifika eller adaptiva immunförsvarets funktion. Mera sällan har vi funnit något att läsa om det ospecifika immunförsvaret, som emellertid spelar en ytterst betydelsefull roll tidigt i en infektionssjukdoms förlopp, innan det specifika immunförsvarets effektorceller hinner reagera och dra nytta av sitt minne av eventuell tidigare exposition av smittämnet ifråga. Men till detta kommer att det ospecifika immunförsvaret också spelar en viktig roll vid kroniska infektionssjukdomar. En sådan är ju infektion med hiv. Trots att det ospecifika immunförsvaret saknar minne, kan det paradoxalt nog vara av betydelse för immunitet efter vaccination. Också inom vaccinforskningen behöver man därför gå tillbaka till det ospecifika immunförsvarets möjliga betydelse. Detta var några skäl om än inte alla för varför det borde vara av intresse att läsa om det bortglömda immunförsvaret vid infektion med hiv. För den som av läsningen blir riktigt intresserad finns i AIDS 2001 A year in review på sidorna en artikel av Siegal & Spear, som än mer detaljerat tar upp en del aspekter av det ospecifika immunförsvarets roll vid hivinfektion. Viktiga resultat Ännu en flitig skribent i Perspektiv på hiv är författare till den följande artikeln, docent Jan Albert som också är medlem i redaktionsgruppen för tidskriften. Han tar upp två ämnen: förebyggande av smitta från mor till barn och uppföljning av fyra patienter som smittats med multiresistent virus. Det förra är en företeelse som vi under epidemins historia hunnit bli väl förtrogna med men som sedan profylaktisk behandling av hiv-positiva barnaföderskor dessbättre minskat mycket kraftigt i vår del av världen men inte i de u-länder, där sådan profylax av olika skäl inte ges. Det senare är något som vi vet äger rum då och då men vars omfattning och betydelse vi kommer att känna till fullo först i framtiden. Att följa det som händer och försöka bedöma vilka konsekvenser spridning av resistent virus har, framför allt av virus med uttalad resistens mot en stor del av de läkemedel vi nu har tillgång till, är av största betydelse. Tänkvärt PehrOlov Pehrson presenterar två ytterst intressanta artiklar för oss i sin artikel Risk eller chans. Först en matematisk modell att beräkna vilka faktorer som avgör risken för hiv-smitta, en modell som har den fördelen att den åtminstone i vissa avseende verkar stämma överens med verkligheten. Därefter en studie av hur verkligheten kan te sig i ett disktrikt i Uganda, där 16 procent av studiedeltagarna i åldern år var smittade med hiv. Bland den lilla minoritet, knappt en tjugondedel av deltagarna i studien, som uppgav sig använda kondom vid varje samlag fann man, att en av 100 smittades årligen, trots konsekvent kondomanvändning om nu deras egna uppgifter går att lita på, vilket man av skäl som framgår i artikeln kanske trots allt bör anta. Sporadisk kondomanvändning i en population med så hög andel hiv-in- perspektiv på hiv nr 12/

6 Ledare fekterade innebär över tid lika stor risk för hiv-infektion som för den som inte använder kondom alls. Är hundraprocentig kondomanvändning med partner, vilkas hiv-status man inte känner, över huvud taget möjlig att uppnå på populationsnivå? Är vår något simplicistiska syn på säkrare sex säg kondom, det räcker! inte överdrivet simplicistisk? Jag har länge trott att arsenalen av åtgärder som behöver vidtas för att vi skall kunna rå på hiv-epidemin behöver vara betydligt större och beroende på personlig läggning och smak. Denna min tro grundar sig inte på sexualfientlighet eller så kallad moralism utan på övertygelsen att hiv kräver mer varierade preventiva åtgärder än blott och bart kondom, som givetvis om den används och används rätt är ett ytterst viktigt skydd. Två länder med olika hiv-epidemier Kambodja och Laos är två länder som hittills haft olikartade förlopp på sina hiv-epidemier. PehrOlov Pehrson som arbetade för Röda Korset i Sydostasien har återvänt på ett nytt om än kortare Röda Kors-uppdrag. Han berättar vad han sett, analyserar och drar sina slutsatser. Det är en fascinerande historia, som säger åtskilligt om mycket annat än om Kambodja och Laos. Det är en berättelse som ger oss epidemiologi i praktiken. Hiv-positiva barn i Sverige I förra numret av Perspektiv på hiv berättade Christina Ralsgård om ett arbete med hiv-positiva barn som bedrivs på Barnens sjukhus vid Huddinge Universitetssjukhus. Här följer en fortsättning, dels mer om samma, dels i viss mån en fördjupning. Antalet hiv-positiva barn i Sverige är inte stort i en internationell jämförelse. Men vart och ett av dem är en individ som möter alldeles speciella utmaningar i vuxenblivandet och det arbete som bedrivs är viktigt. Jag skall till nästa nummer av tidskriften försöka få bidrag om en del annat arbete med hiv-positiva barn och med barn, vilkas föräldrar har hiv. Ord & begrepp Under rubriken Ord & begrepp finns en del ordförklaringar. De ämnen som behandlas i Perspektiv på hiv fordrar av och till krångliga ord. Glöm inte bort att dessa ordförklaringar finns som en hjälp för läsaren. Lars Moberg 684 perspektiv på hiv nr 12/2002

7 Tillgång till nödvändiga mediciner av pehrolov pehrson Médécins Sans Frontières Läkare Utan Gränser Överläkare, Infektionskliniken, Huddinge Universitetssjukhus Uppgivenhet & ilska I november 1999, ungefär samtidigt som Médécins Sans Frontières (MSF) fick Nobels fredspris, lanserades kampanjen Access to Essential Medicines. Den tog sin kraft ur ofta upprepade vittnesmål från många av de mer än 80 länder, där MSF är verksamt från sköterskor och läkare som kände uppgivenhet men också ilska när de såg människor dö eller försämras på grund av brist på effektiv behandling. Så var det för Amina med Kala-Azar i Xuddur, Somalia; för Jean med cerebral malaria i Kisumu, Burundi; för Ngalula med sömnsjuka i Bolomba, Kongo; för Jevgenij med tuberkulos i Mariinsk, Ryssland; och för Oun, hans hustru och två av deras barn med aids i Phnom Penh, Kambodja. Megafon för mångas behov MSF blev megafonen för dessa och för många andra i samma situation, för deras rätt till livräddande behandling och för vår skyldighet att ge dem möjlighet till sådan. Vi blev det genom att peka på det obscena i att frågan vare sig kunnat lösas via marknadskrafterna eller politiskt och genom att samtidigt visa på att en förändring är möjlig. Tre grundstenar Kampanjen bygger på tre grundstenar att övervinna hinder för tillgång till läkemedel att göra undantag för hälsofrågor i handelsregler att stimulera forskning och utveckling kring försummade sjukdomar Inte bara hiv Den handlar således om mycket mer än hiv/aids framför allt koncentrerar vi oss på malaria, tuberkulos, leishmaniasis och trypanosomiasis men i forsättningen begränsar jag mig här till hiv-sjukdomen. Finns det då inte tillräckligt mycket forskning kring behandling av hiv/aids? Ja och nej. Mycket grundforskning har naturligtvis gjorts inom virologi, immunologi, patologi, farmakologi och även inom klinisk tillämpning av dessa upptäckter samt genom utveckling av nya läkemedel. Men väldigt litet har varit anpassat till förhållanden i resursfattiga länder. Detta har inte heller varit föremål för diskussioner vid vetenskapliga kongresser i proportion till sjukdomens fördelning i världen. Mycket litet har handlat om basal, enkel diagnostik av hiv och opportunistiska infektioner, om alternativa sätt att behandla och övervaka behandlingen eller om utveckling av lokalt verkande mikrobicider ( kemiska kondomer ). Ända tills helt nyligen har forskningen inte heller handlat om utveckling av vacciner riktade mot de stammar av hiv, som dominerar i de delar av världen där hiv förekommer mest. Påtryckare Inom forskning och utveckling har MSF framför allt fungerat som påtryckare för att WHO skall genomföra granskning av produktionsprocessen och göra så kallade bioekvivalensstudier av producerade hiv-läkemedel, som produceras av generika-tillverkare. Syftet med detta är att möjliggöra inköp av kvalitetssäkrade läkemedel till ett lägre pris så att fler patienter därigenom kan behand- perspektiv på hiv nr 12/

8 Tillgång till nödvändiga mediciner las. Vi stöder också uppbyggnaden av en databas över läkemedelspriser, kvalitets- och patentstatus i något FN-organs regi. Nästa steg När priset på en trippelkombination nu snart är lägre än kostnaden för diagnostik och monitorering, kommer vi att koncentrera oss på utvärdering av enklare metoder för att genomföra och följa behandling, exempelvis med klinisk observans och kroppsvikt i kombination med enkla laboratorietest som hemoglobin, totalantalet lymfocyter och eventuellt en förenklad version av T-lymfocytbestämning. Vid de modellprojekt som för närvarande pågår är det också viktigt att noggrant dokumentera följsamhet, klinisk och virologisk svikt för att kunna bemöta de farhågor som ofta uttalats om att följsamheten skulle vara sämre i resursfattiga länder och att detta skulle skapa en stor risk för spridning av resistenta stammar. Handelsregler Frågan om handelsregler och hiv/aids har ju noggrant belysts alltsedan det först togs upp vid WTO-mötet i Seattle Rättegången mellan 39 läkemedelsföretag och den sydafrikanska staten förra våren handlade formellt om frågan huruvida en nationell lag som skulle möjliggöra parallellimport och tvångslicensiering stred mot Sydafrikas konstitution. Men den kom massmedialt att handla om hiv-infekterades rätt till behandling och ifall patent och profit skulle få stå i vägen för detta. Efter starka påtryckningar lokalt, av hiv-infekterade aktivister i Treatment Action Campaign stödda av organisationer som Oxfam, Consumers Project of Technology och MSF, samt efter trycket av en stark internationell opinion lades rättegången ned i april förra året. Hot från USA Brasilien har genom att fram till 1997 tillämpa en nationell patentlagstiftning kunnat tillverka vissa hiv-läkemedel och har också erbjudit sig att exportera dessa tillsammans med överföring av kunskap och teknologi. Länge hotades landet av en handelsblockad från USA, men detta hot drogs tillbaka förra året. Andra länder har däremot råkat sämre ut. Thailand, som ekonomiskt är starkt beroende av USA, har exempelvis tvingats införa en strängare och tidigarelagd patentlagstiftning än nödvändigt. Mjältbrandshot som försynens gåva Frågan om patentreglerna i TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights)-avtalet och dess effekter på folkhälsan var en viktig fråga vid WTO s senaste ministermöte i Doha, Qatar i november Mötet slutade med en ministerdeklaration där det sägs att ingenting i TRIPS-avtalet får stå i vägen för ett lands åtgärder att skydda sin befolknings hälsa. Detta innebär att förutsättningarna klargjorts för att genomföra parallellimport och tvångslicensiering, med eller utan föregående försök till frivillig licensiering. Det framhålls ofta från industrihåll att det skulle krävas en nationell katastrofsituation för att få tillämpa principen om tvångslicensiering. Detta är inget krav, men om en sådan bedöms föreligga kan processen påskyndas. Ett sådant förfaringssätt var på gång i Kanada och USA inför mjältbrandshotet i höstas och var sannolikt ett viktigt skäl till att motståndet från USA mot användandet av säkerhetsbestämmelserna i avtalet bröts i Doha. En framgång Även om deklarationen är politisk och inte legalt bindande måste den ändå ses som en stor framgång för de fattigaste och av sjukdom och ohälsa mest drabbade länderna. En fråga som skjutits på framtiden men som skall lösas under 2002, är hur länder som saknar egen produktionskapacitet skall kunna utnyttja möjligheten av tvångslicensiering. Här hävdar MSF principen att få tillverka i och importera från ett land som har denna kapacitet oberoende av om patent finns eller ej. 686 perspektiv på hiv nr 12/2002

9 Tillgång till nödvändiga mediciner Varierande pris En annan viktig fråga som MSF drivit är att priset på läkemedel bör variera och sättas efter betalningsförmåga och inte efter hur mycket marknaden är villig att betala i det (oftast rika) land där det först lanseras. Detta equity pricing eller med ett mindre vittomfattande begrepp differential pricing diskuterades våren 2001 mellan WHO och WTO. Att detta inte är omöjligt visas av att principen sedan länge tillämpas, när det gäller vacciner och preventivmedel. Farhågor har rests från läkemedelsindustrin att de billiga medicinerna skulle komma bakvägen in i de rika länderna samt att krav skulle höjas från försäkringsbolag och intresseorganisationer att sänka priserna på läkemedlen även i dessa länder. MSF och andra har förklarat sig villiga i att medverka i en informationskampanj för att förklara bakgrunden till och syftet med en sådan jämlik prissättning och att bidra till att förhindra att återexport sker. Mest uppmärksammat Men det som uppmärksammats mest har varit den tredje grundstenen i kampanjen att övervinna hinder för tillgång till hiv-läkemedel. En viktig framgång kom i april 2001 när FN:s kommission för mänskliga rättigheter, på förslag från Brasilien, erkände tillgång till behandling mot bland annat hiv/aids som en mänsklig rättighet. Priset har genom diskussionen kring patenträttigheterna kommit i fokus. Låt mig först som sist säga, att vi är väl medvetna om att priset långtifrån är det enda hindret. Det får dock inte vara det hinder, som politiker kan gömma sig bakom och försvara en inaktivitet. Vid Durbankonferensen 2000 lade MSF fram ett dokument där priserna på hiv-läkemedel jämfördes och där vi angav ett mål 200 US dollar per patient och år. Vi är inte där ännu, men generika-tillverkare i Indien erbjuder en fast kombination av tre läkemedel för cirka 300 dollar och de patenterade läkemedlen kan nu köpas av vissa länder för cirka 1000 dollar per patientår, en prisreduktion med 90 procent och den beror på internationell uppmärksamhet och på konkurrens. MSF har också tillsammans med andra visat att flera av hiv-läkemedlen till stor del tagits fram med offentliga medel och att de inte alls haft de höga utvecklingskostnader som läkemedelsindustrin ofta hävdar. Dessutom har de kommit ut på marknaden snabbare än normalt, varför den effektiva patenttiden blivit längre än vad som vanligen är fallet. Och vi visar att behandling kan fungera i Kayelitsha, en kåkstad utanför Kapstaden, behandlas aids-sjuka i ett modellprojekt. Sedan december 2001 används brasilianska läkemedel till ett lägre pris för att möjliggöra att fler kan få tillgång till behandling. Detta beror på att hiv-läkemedlen är patenterade i Sydafrika och att landet av märkliga skäl inte utnyttjat möjligheten till frivillig eller tvångslicensiering. Inte ens gravida hiv-infekterade kvinnor får tillgång till nevirapin, vilket erbjudits kostnadsfritt och trots domstolsutslag att kvinnorna har rätt till preparatet. Det absurda i regimens hållning illustreras av att den läkare som gav zidovudin som profylax till den nio månader gamla flicka, som utsattes för en gängvåldtäkt, fått en reprimand och hotats med suspension. Andra hinder än priset Priset är som sagts inte det enda hindret. Det finns många brister, bland annat på det som slarvigt kallas för infrastruktur och som omfattar utbildad personal, effektivt upphandlings- och distributionssystem, kunskap hos personal och patienter. Till detta kommer sjukdomens sociala stigma och avsaknaden av sexuell, social och legal jämlikhet listan kan göras hur lång som helst på förhållanden som är viktiga men som det tar tid att förändra. Men en stor andel mellan sju och nio miljoner av de 40 miljoner som är smittade med hiv i världen idag är i behov av behandling nu. De har inte tid att vänta på förändringar. De behöver få vara föräldrar ännu några år, de måste bruka jorden, de kan vara lärare och sjuksköterskor ännu en tid. Idag har 5 procent av dem, och i Afrika betydligt mindre andel av dem, tillgång till behandling. Att ge de övriga behandling och vård och komplettera det med andra åtgärder för att bemästra hiv-epidemin beräknas kosta mellan sju och tio miljarder per år. Det är mindre än en halv promille av världens rika- perspektiv på hiv nr 12/

10 Tillgång till nödvändiga mediciner ste länders samlade bruttonationalprodukt, det är 2 procent av USA:s försvarsanslag, det är 1 procent av vad terroristattacken den 11 september kostat USA och det är litet mer än Astra Zenecas årliga försäljning av Losec/Prilosec. Skamlig brist på bidrag Till den Globala fond, som instiftats för att bekämpa hiv/aids, tuberkulos och malaria, har man hittills fått in endast 1,7 miljarder US dollar. Sverige har hittills bidragit med 60 miljoner kronor. Det är knappt dubbelt vad statliga AssiDomän gav 30 toppchefer i bonuslön i januari i år och mindre än hälften av vad en svensk vice vd i ett av de stora hivläkemedelsföretagen tjänade år Detta är en skam och så länge som denna skändliga ojämlikhet råder kommer MSF att göra sin röst hörd för att kräva att de som har ansvaret också tar på sig detta ansvar för att de mest utsatta som behöver vårt skydd, vårt stöd och vår hjälp också får tillgång till detta. Det handlar om mänsklig värdighet inte bara deras utan också vår. 688 perspektiv på hiv nr 12/2002

11 Blandade intryck och nyheter från ICAAC och annat håll av lars moberg I ett fjärran, förändrat land Den årliga amerikanska konferens för infektionsläkare, mikrobiologer och andra av smittämnen och infektionssjukdomar intresserade, en konferens som i vardagligt tal kallas för ICAAC bär i själva verket det ståtliga namnet Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. År 2001 ägde den förtioförsta konferensen av detta slag rum i Chicago men den hade flyttats fram från slutet av september till mitten av december på grund av det som hände den 11 september Det är väl ytterst tveksamt om man med rätta kan påstå att världen har förändrats efter den 11 september 2001 men tvivelsutan har USA förändrats. Eftersom USA, vare sig det vill eller inte, utgör en del av världen, har förstås även världen i någon mån blivit annorlunda. När jag nu skall sammanfatta en del intryck från den 41:a ICAAC, kommer jag något lite att beröra en del av de förändringar som jag syftar på. Inte alls de verkligt stora och viktiga förändringarna, som beredvilligheten att lämna rättssäkerhet därhän, åtminstone för personer utan amerikanskt medborgarskap medan amerikanska medborgare å andra sidan inte ens på misstanke om brott mot mänskligheten eller mot krigets lagar skall kunna ställas inför rätta utanför USA. Utan jag tar upp relativt små och obetydliga men likväl signifikanta förändringar. Som exempelvis nya och fram till nu oväntade och förbluffande ämnen och attityder under denna konferens i terrorismens skugga. Så var antalet deltagare ungefär hälften av de vanliga cirka Folk vågade inte resa vare sig inom USA eller från utlandet. Några av de ämnen som behandlades hade varit otänkbara utan händelserna den 11 september, likaså utan de anthrax-haltiga brevförsändelser som följde därefter. Här kommer jag utan att genera mig blanda information från ICAAC med annan information om sådana ämnen, som berördes på konferensen. Jag kommer dock att ange vilka källor jag använder mig av. Nya & nygamla sjukdomar Världens bekymmer och problem är ju av mångahanda slag. Även om vi i Perspektiv på hiv framhärdar med att ägna oss åt de problem som hiv-epidemin och dess konsekvenser utgör, så finns alla möjliga välbekanta problem kvar och till dessa kommer nya: nya sjukdomar eller gamla som dyker upp igen, miljöproblem, terrorism av enskilda, grupper och stater och mycket annat. Det som kallas emerging & re-emerging diseases är just sådana nya och nygamla sjukdomar och de har under de senaste åren blivit viktiga nog att vara föremål för hela konferenser eller att få sig tillägnat en dag, en halvdag eller några timmar på konferenser som ICAAC. Infektion med hiv hör förvisso till de nya sjukdomarna men hiv har i kraft av sin vidlyftiga och snabba spridning kommit att hamna i en klass för sig. perspektiv på hiv nr 12/

12 Blandade nyheter och intryck från ICAAC och annat håll Alltid någon annanstans Som i regel är fallet med epidemiska sjukdomar börjar de alltid någon annanstans. Bovine spongiform encephalopathy, förkortat BSE, på svenska galna ko-sjukan även om kogalenskap hade varit bättre, betraktades till en början även i Europa som ett slags engelska sjukan. Det var i Storbritannien man såg sjuka kor först och efter den första perioden av tvivel på att företeelsen över huvud taget fanns var det brittiska förändringar i djurfodertillverkningen, som ansågs ligga bakom BSE. Det var också i Storbritannien som man först såg den mänskliga varianten av BSE, variantformen av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vcjd), som varslade att den zoonos (sjukdom bland djur) som BSE utgör också kan gå över artgränsen till människa. På precis samma sätt som hiv förmodligen under de senaste fem till tio decennierna åtskilliga gånger har gjort. Efterhand som alltfler fall av BSE diagnosticerades i olika europeiska länder blev det allt svårare att hålla fast synen på BSE som ett brittiskt fenomen. En påminnelse om allas våra länders sårbarhet fick vi också genom den stora epizoti (epidemi bland djur) med mul & klövsjuka som drabbade Storbritannien förra året. Prionsjukdomar Prioner är avvikande proteiner (äggviteämnen) som kan åstadkomma och överföra sjukdomar som exempelvis scrapie hos får och BSE hos nötkreatur. Till skillnad från andra smittämnen saknar prioner egen arvsmassa. Som sjukdom bland djur har prionsjukdomar kommit att få stor betydelse genom att foderindustrin malt ner allt möjligt biologiskt material inklusive kadaver av olika djur, också nötkreatur, och därigenom spridit sjukdomen till mängder av nötkreatur. Än så länge är det emellertid oklart hur betydande spridningen av vcjd kommer att bli bland människor. Strängare regler för tillverkning av djurfoder anses ha minimerat eller helt eliminerat spridningen av BSE till nötkreatur. Måttligt intresse till i höstas I USA har det direkta intresset för prionsjukdomar varit måttligt fram till förra året, då under hösten 2001 hälsodepartementet i USA aviserade en fördubbling av bidragen till studier och forskning kring BSE och andra överförbara spongiforma encefalopatier (= sjukdomar som får infekterade hjärnor att anta ett tvättsvampslikande utseende och som beror på prioner). Bidragen skall för år 2002 höjas från 28 miljoner dollar till cirka 50 miljoner. Dessutom har man diskuterat en ytterst ovanlig åtgärd: man har föreslagit ett pris på en miljon dollar till den/dem som tar fram ett fungerande test för prionsjukdom hos människa, dvs vcjd i första hand, och ett pris på fem miljoner dollar till den/dem som tar fram ett test som godkänns för användning av FDA, som närmast kan sägas vara det amerikanska läkemedelsverket. Bakom detta snabbt tilltagande intresse ligger en oro för att prioner kan spridas genom blodtransfusioner och genom andra preparat samt genom ingrepp i sjukvårdssammanhang. Kanske fanns det också ett samband med att man i Japan tillkännagav det första fallet av BSE i Asien i början av hösten (Se även Nature Medicine, volume 7, Nr 10, October 2001). Om Japan, så kanske också Nordamerika. Inledningsföreläsning om prioner ICAAC inleddes med en föreläsning om prionsjukdomar och det var en schweizisk prionforskare vid namn Adriano Aguzzi, som talade under rubriken: Prions: Health Scare and Biological Challenge. Att så skedde utgör en markering på den betydelse som prionsjukdomar måste anses ha. I övrigt skall här inte sägas mer om prionsjukdomar än vad som redan sagts utom detta: Vi vet på intet sätt i vilken utsträckning den spridning av prioner, som ägt rum från BSE-sjuka djur till människa, kommer att slå igenom i form av fall av variantformen av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Beräkningar har gjorts och de antyder ett antal tusen fall i framför allt Storbritannien. Det är i dagsläget en ganska snabbt förlöpande dödlig sjukdom, för vilken inga läkemedel finns. Det är möjligt att forskning- 690 perspektiv på hiv nr 12/2002

13 Blandade nyheter och intryck från ICAAC och annat håll en är botemedel på spåren. I Nature Volume 412, 16 augusti 2001, sid. 739 ff fanns en artikel om antikroppar som kan förhindra prioneffekter. I bästa fall kommer det inom en framtid att finnas möjligheter att påverka prionsjukdom hos människa men i dagsläget är det en obönhörligt dödlig sjukdom. Infektionssjukdomarnas come back Kanske vore det också på sin plats att här peka på det ovedersägliga faktum, att infektionssjukdomarna som för några decennier sedan redan räknats ut som huvudsakligt problem för mänsklighetens framtida hälsa och välbefinnande håller på att göra en imponerande och illavarslande come back. Nya infektioner visar sig skapa stora och växande hälsoproblem på många håll i världen. I detta sammanhang spelar givetvis hiv första fiolen. Och åtskilliga av de hälsoproblem som vi har i den rika delen av vår jord avslöjar sig efterhand också bero på infektioner eller åtminstone ha infektionssjukdomar som delfaktorer. Lika väl som fattigdom och undernäring i kombination med infektioner är ödesdigra på de flesta håll i världen samspelar välstånd och övergöddhet i vår del av världen med infektioner för att bidra till sjukdom och ohälsa och inte sällan förtidig död. Få eller inga genombrott Efter den inledande prionföreläsningen på ICAAC i Chicago följde tre hiv-föreläsningar som gav överblickar över hiv-epidemins olika aspekter. Dr Anders Blaxhult berör en del av dessa i sin artikel från ICAAC och jag överlåter år läsaren att ta del av hans rapport i ämnet. Ifråga om behandling rapporterades inga genombrott i dessa översiktsföreläsningar. Över huvud taget var det ont om nyheter ifråga om behandling. Konferensen innehöll åtskilligt som kan rubriceras som lite mer om samma saker som tidigare : mer om nya läkemedel som varit aktuella under kortare eller i regel längre tid, mer om läkemedelsbiverkningar, mer om resistens hos hiv, både hur resistens uppkommer och hur pass vanligt förekommande resistens är hos behandlade och även obehandlade patienter med hiv i USA. Kanske ändå ett genombrott En alldeles ny princip visade Amalio Telenti från Schweiz på i en presentation som lyfte upp farmakogenetiken från det teoretiskt intressanta till det faktiskt betydelsefulla för utfallet av viss hiv-behandling. Han påvisar en effekt på utfall av hiv-behandling av olika genetiska varianter av ett transportglykoprotein glykoprotein P som kan transportera ut läkemedel ur celler, där de ju utöver sin verkan. Det är i hiv-sammanhang framför allt proteashämmare och NNRTI-preparat (efavirenz = Stocrin och nevirapin = Viramun) som är föremål för den transportverksamhet ut ur celler som glykoprotein P utövar. Att olika genetiska faktorer hos den smittade personen påverkar hiv-sjukdomens förlopp är i och för sig ingen nyhet. Däremot är det så vitt jag vet första gången som någon på populationsnivå har visat, att genetiska faktorer påverkar behandlingsutfallet mätt i form av hjälparcellsnivå och också hiv-rna. Jag visar här för den intresserade hans abstrakt. Abstract: 423 Citation: Abstracts of the 41st Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, September and December 2001, page 502 Pharmacogenetics of Antiretrovirals. A. TELENTI CHUV, Lausanne, Switzerland There is an increasing amount of information on genetic determinants of the susceptibility to HIV infection and of the natural history of the disease. However there is limited knowledge on genetic regions and allelic variants that may influence response to treatment or toxicity. Pharmacogenomics and pharmacogenetics are therefore priority areas for HIV research given the complexity of treatment interactions, toxicity, and the observed marked inter-individual differences in plasma antiretroviral drug levels. Analysis has been initiated by studying treatment re- perspektiv på hiv nr 12/

14 Blandade nyheter och intryck från ICAAC och annat håll sponse according to known chemokine receptor variants. More recently, attention has been directed to the CYP450 system, a metabolic pathway for protease inhibitors and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, and to the efflux multidrug transporter P-glycoprotein (PGP). Work on other transporters and plasma drug binding proteins is being initiated. Of the CYP450 isoenzymes, CYP3A4, 2C19 and 2D6, it is the later that contributes most markedly to determining plasma drug levels for a number of antiretroviral compounds. In addition, a particular polymophism in the exon26 of MDR1 (the gene encoding the PGP) appears as a strong predictor of plasma drug levels for various antiretroviral drugs, and is associated with marked differences in CD4 cell response after initiation of HIV treatment. Thus, MDR1 allelic variants represent the first genetic marker for HIV treatment response. In addition, MDR1 variants appear associated with differences in viremia and CD4 cell count prior to initiation of therapy, and differences in expression of PGP and other transporters modulate the permissiveness of specific cell lines to HIV infection in vitro. That a cell membrane transporter may modify the natural history of HIV infection opens a new field of research in HIV cell biology. Mer farmakogenetik och immungenetik Några månader efter ICAAC innehöll The Lancet av den 2 mars 2002 en artikel som visade ett samband mellan förekomsten av vissa HLA-typer och risk för överkänslighet mot abacavir (Ziagen ). MHC-antigen 1 eller HLAantigen, som ibland också kallas transplantationsantigen, är genetiska markörer som bland annat undersöks inför transplantationer. Många andra genetiska faktorer eller determinanter än HLA-antigen påverkar mot- Vad gäller MHC och HLA, se Ord & begrepp under MHC; kom över huvud taget ihåg att det finns ordförklaringar i slutet av varje nummer av Perspektiv på hiv! De är avsedda att underlätta läsningen. tagligheten för hiv-infektion och naturalförloppet för infektionen. Vi har tidigare i Perspektiv på hiv diskuterat mutationer i kemokin-receptorn CCR5, som minskar mottagligheten för hiv. När det gäller naturalförloppet av hiv-sjukdomen, dvs dess förlopp utan behandling, finns det ett antal faktorer som har mer eller mindre väl dokumenterad påverkan på sjukdomsförloppets hastighet. Och nu har alltså Amalio Telenti enligt ovanstående stycke visat ett samband mellan genen MDR1, som kodar för uttrycket av multidrogtransportören P-glykoprotein. Genen/genregionen CYP2D6 kodar för en av isoformerna hos cytochrome P450, med namn 2D6, som bland annat är förknippad med skillnader i koncentrationer av proteashämmare och icke nukleosidanaloga hämmare av omvänt transkriptas (efavirenz och nevirapin). Dessa båda genetiska faktorer påverkar således hur bra eller dåligt vi människor svarar på en del läkemedel. Abacavir-överkänslighet Mallal och medarbetare i Perth, Australien, har undersökt de 200 första abacavir-patienterna i en kohortstudie i västra Australien. Syftet var att se om man kunde finna några samband mellan olika MHC-alleler och abacavir-överkänslighet hos hiv-patienter, som behandlades med abacavir (Ziagen). Bland dessa 200 patienter fann man arton stycken, hos vilka diagnosen överkänslighet mot abacavir ansågs säkerställd, femton som hade symtom av ett eller annat slag men som inte uppfyllde kriterierna för abacavir-överkänslighet. Resterande 167 patienter ansågs tåla abacavir. Hos de överkänsliga fann man HLA-B*5701 hos 14 av de 18 (78 procent), hos dem som tålde abacavir förelåg denna HLA-typ hos fyra av 167 (2 procent). Kombinationen HLA-DR7 och HLA-DQ3 förelåg hos 13 av de 18 överkänsliga (73 procent) och hos fem av dem som tålde abacavir (3 procent). I hela den exponerade gruppen om 200 personer hade närvaron av dessa tre HLA-typer ett positivt prediktivt värde på 100 procent och negativt prediktivt värde på 97 procent. The Lancet, 2 mars 2002 sid 727ff. 692 perspektiv på hiv nr 12/2002

15 Blandade nyheter och intryck från ICAAC och annat håll Kommentarer På sidan 722 i samma nummer av The Lancet finns en kommentar, signerad av den tidigare nämnde Amalio Telenti, av Vincent Aubert och Francois Spertini. I den diskuterar författarna, hur man eventuellt kan individualisera hiv-behandling utifrån de kunskaper om genetiska faktorers påverkan av hur läkemedel hanteras i kroppen och hur immunförsvaret reagerar. Så till exempel risken för toxicitet som överkänslighet för abacavir på grund av de faktorer som beskrivs ovan eller risken för blodfettsrubbningar utifrån SREBC-1c som reglerar kolesterol och triglyceridnivåer. De diskuterar även vilka kända effekter olika MHC-alleler kan ha för olika reaktioner på läkemedel. De räknar ut att testning för den ovanstående genetiska uppsättningen hos dem som skall få abacavir skulle kanske gå på cirka 5000 svenska kronor per patient. Om man antar att haplotypen HLA- B*5701, HLA-DR7 och HLA-DQ3 förekommer hos 1 5 procent av en given befolkning, skulle kostnaden för varje fall av överkänslighet som i just den populationen förebyggs genom sådan testning uppgå till allra lägst mellan och svenska kronor (beroende på prevalensens storlek), om det positiva prediktiva värdet verkligen är 100 procent, dvs att förekomst av denna haplotyp med 100-procentig säkerhet också förutsäger överkänslighetsreaktion. Andra raser än kaukasier ( vita ) har denna genetiska uppsättning i långt mindre utsträckning och svarta borde därför löpa långt mindre risk för abacavir-överkänslighet, vilket återstår att visa. Min egen reflexion Överkänslighet för abacavir kan förvisso te sig på många olika sätt men med ordentlig, upprepad undervisning av de patienter som skall påbörja behandling med abacavir, av den personal som sköter patienter med hivbehandling, av personal involverad i akutsjukvård av hiv-patienter, då särskilda hivmottagningar är stängda, samt både muntlig och skriftlig information, inklusive de kort för plånboken eller handväskan med kortfattad sammanfattning, som tillverkaren tillhandahåller, har överkänslighet för abacavir hittills på intet sätt känts som ett ohanterbart problem. Om möjligt skall man också låta bli att inleda abacavir-behandling samtidigt som man påbörjar behandling med andra mediciner som ofta ger biverkningar efter en eller ett par veckor. Detta kan inte alltid undvikas och då får man använda sitt omdöme efter bästa förmåga. I den refererade artikeln låg förekomsten av överkänslighet på 9 procent, vilket är mellan två och tre gånger högre än i de flesta andra material. Det verkligt viktiga i den forskning som jag här har refererat är enligt min mening, att vi får mer och mer dokumentation på vilka faktorer som påverkar mottaglighet för sjukdom, sjukdomsförlopp, och nu även vårt behandlingssvar och vår reaktion på behandling. Åter till ICAAC Samtidigt som dr Aguzzi talade om prionsjukdomar fanns ett Meet-the-experts -seminarium som lite angav den nya tonen i ICAAC för 2001, ett par månader efter den 11 september: Suspected Hemmorhagic Fever, Smallpox and Anthrax. Att infektionsläkare skulle ha anledning lära sig känna igen hemorragiska febrar, hur ovanliga de än är, är inget förvånansvärt. Att smittkoppor och mjältbrand får en framträdande plats i ett konferensprogram anno 2001 betingas helt och hållet av oro för terrorattacker. Under de dagar som ICAAC pågick i Chicago anordnade Centers for Disease Control and Prevention, den amerikanska epidemiövervakningsbyrån, en utbildning i hur man känner igen smittkoppor och hur man immuniserar mot sjukdomen, som ju redan 1980 förklarades vara utrotad från världens yta, så när som på levande virusstammar i laboratorier hos CDC och i Ryssland. Det finns nu en rädsla för att framför allt virus i Ryssland skulle kunna hamna i rövarhänder eller med andra ord utnyttjas för biologisk krigföring av terrorister. Senare under ICAAC fanns det seminarier som handlade om beredskap för bioterrorism, hur läkare kan känna igen symtom som beror på biologisk krigföring och hur perspektiv på hiv nr 12/

16 Blandade nyheter och intryck från ICAAC och annat håll man kan behandla olika tillstånd. Ett annat symposium handlade om virus som möjliga medel för bioterrorism. På annat håll under konferensen behandlades frågor om hur oro och rädsla hos allmänheten påverkar dess relation med hälsooch sjukvård. Det är klart att rädsla för nya och okända fenomen påverkar människor i deras kontakt med sjukvården. Hur befogad den oro som ligger bakom dessa seminarier är kommer endast framtiden att kunna ge besked om. Aningslöshetens och oskuldens tid är ändå förbi och måste nog så vara för ett bra tag framöver. Detta lårde oss med eftertryck ICAAC i Chicago år perspektiv på hiv nr 12/2002

17 Hiv vid ICAAC 2001 av anders blaxhult Överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Sjukhuset Den årliga amerikanska infektionsläkarkonferensen, ICAAC, gick 2001 av stapeln i ett decemberkallt, rått och regnigt Chicago. Hiv är den infektionssjukdom som dominerar på dessa konferensen. Detta beror på att hiv utgör en så stor del av de infektioner amerikanska infektionsläkare möter hos sina patienter. De stora internationella aids-konferenserna kan ej förläggas till USA, då hiv-positiva ej får besöka USA. Detta medför också till att ICAAC blir den dominerande konferensen för hiv/aids i Nordamerika. Nedan följer några axplock av noteringar jag gjorde under dagarna i Chicago. Epidemiologi Dr Coovadia från Durban, Sydafrika, talade i konferensens öppningsanförande om den globala situationen med tonvikt på Sydafrika. Under 2001 har i världen fem millioner smittats med hiv ( av dem är under 15 år). Under året har också 3 millioner hiv-infekterade avlidit ( av dem under 15 år). Sammanlagt sedan epidemins början har 60 millioner smittats, varav 20 millioner avlidit. Subtyper från A till K har identifierats där A och C är vanligast i Afrika. Subtyperna A, G och AG är mest spridda i Västafrika medan C är vanligast i Östra och Södra Afrika. Den olika epidemiologiska utvecklingen i olika länder tillskrivs skillnader i andra sexuellt överförda infektioner, omskärelse och olika sociala faktorer. Högsta frekvensen i Sydafrika ses i gruvstäder och själva smittöverföringen är ofta kopplad till alkoholintag. Hiv får förutom konkret sjukdom och död många sociala konsekvenser. Här följer några exempel. I Sydafrika utbildas årligen lärare men under samma tidsrymd dör 500 lärare i aids. Man räknar med att barn i Sydafrika idag står utan skolundervisning, därför att deras lärare dött i aids. I Afrika finns 12 millioner föräldralösa barn, vilkas föräldrar dött i aids. Sju millioner lantarbetare i Afrika har dött av aids. I Burkina Faso beräknar man att 20 procent av jordbruksmarken ligger oanvänd, eftersom de som skulle brukat den har dött i aids. Initial och fortsatt hivbehandling Hiv-behandling som tidigare, inte minst i Nordamerika, förespråkades redan vid CD4- tal på 500 föreslås nu initieras först då CD4 talet ligger mellan 200 och 350. I en internationell multi-cohort studie med patienter ser man att tre års-prognosen är densamma vid start i olika strata med CD4-celler högre än 200 men betydligt sämre om man startar senare. Tonvikten för beslut om behandlingsstart ligger på CD4-talet men även en virusmängd på mer än kan i sig tala för behandling, då det visat sig vara en oberoende riskfaktor. Behandlingen mot hiv föreslogs initieras med två nukleosidanaloger (AZT eller D4T kombinerat med 3TC eller DDI). Detta tillsammans med EFV, NLF, IND/r, LOP/r eller SAQ/sr. Hos patienter som fått sin behandling insatt vid betydligt högre CD4-tal de senaste åren och speciellt där man ser biverkningar kan patientens välbefinnande höjas genom ett utsättande av hiv-behandlingen. Återinsättande kan därefter vid behov ske enligt dagens riktlinjer. Vid första svikt föreslogs byte enligt resi- perspektiv på hiv nr 12/

18 Hiv vid ICAAC 2001 Hiv-läkemedel i bokstavsordning efter substansnamn Den som intresserar sig för hivbehandling möter olika benämningar på samma produkt. Eftersom detta gäller flera artiklar i Perspektiv på hiv, publicerar vi här en förteckning med substansnamn, produktnamn (det namn som står på receptet, åtminstone vid förskrivning av registrerade läkemedel) samt eventuella andra namn som också används, exempelvis AZT för zidovudin. Av kolumnen Verkningsmekanism framgår var i virusets replikation som läkemedlet utövar sin effekt Substans Produktnamn Verkningsmekanism Abacavir Ziagen NRTI=nukleosidanalog hämmare av RT Didanosin Videx (ddl) NRTI Efavirenz Stocrin NNRTI=icke nukleosidanalog hämmare av RT Indinavir Crixivan PI=proteashämmare Lamivudin Epivir (3TC) NRTI Nelfinavir Viracept PI Nevirapin Viramune NNRTI Ritonavir Norvir PI Saquinavir Fortovase (soft gel capsules =SGC) PI Saquinavir Invirase (hard gel capsules =HGC) PI Stavudin Zerit (d4t) NRTI Tenofovir Viread nukleotidanalog hämmare av RT; Zalcitabin Hivid (ddc) NRTI Zidovudin Retrovir (AZT) NRTI Kombinationspreparat Lamivudin/zidovudinCombivir Två NRTI Lamivudin/zidovudin/ abacavir Trizivir Tre NRTI Lopinavir/ritonavir Kaletra En PI, vars farmakologiska egenskaper förbättras av en låg dos ritonavir Nukleosidanaloga hämmare av det omvända transkriptaset (RT) hos hiv kallas ibland för nukleosidanalaoger och de fungerar som falska byggstenar, när RT bygger en DNA-kopia av virusets arvsmassa. NRTI är en förkortning av nucleoside RT inhibitor. Nukleosidanaloger måste genomgå trefaldig fosforylering, innan de kan fungera. Nukleotidanalogen tenofovir har redan vid tillverkningen genomgått det första fosforyleringssteget men verkar i övrigt på samma sätt som nukleosidanaloger. Icke nukleosidanaloga hämmare av omvänt transkriptas utgör inte falska byggstenar utan hindrar enzymets funktion genom att ändra dess utsende och påverka det aktiva områdets funktionsduglighet. Proteashämmare används ofta tillsammans med en låg dos ritonavir, som då inte avses ha någon effekt på viruset utan förbättra de farmakologiska egenskaperna hos den proteashämmare som skall hämma virusets replikation. Så är fallet med lopinavir, indinavir och saquinavir i kombination med låg dos ritonavir. Förkortningarna LOP/r, IND/r och SAQ/r betecknar ritonavir-modifierad behandling med de olika läkemedlen. Lars Moberg 696 perspektiv på hiv nr 12/2002

19 Hiv vid ICAAC 2001 stensmönster. Det bedöms inte längre nödvändigt eller kanske ens önskvärt att byta alla läkemedel men om möjligt bör man inkludera en ny läkemedelsgrupp. Om patientens virus är känsligt endast för två eller färre läkemedel, får målsättningen modifieras från virologisk kontroll till att förhindra livshotande immundefekt. Med MegaHAART (6 9 läkemedel) kan vanligtvis en virusmängd under 50 kopior/ml åstadkommas men detta har inte visat sig förbättra det kliniska förloppet. På grund av läkemedelstoxicitet finns risken att sänkningen av virusmängd sker på bekostnad av CD4-cellerna. För dessa patienter kan bibehållen CD4- cellsnivå vara viktigare. Interleukin-2 kan hos dessa patienter höja CD4-talet men det kan vara förenat med biverkningar. Någon säker risk/benefit analys ifråga om behandling med interleukin-2 föreligger ej. Primärinfektion Som behandling föreslogs PI + 2 NRTI för att åstadkomma normalisering av immunsvaret. Man ser vid behandling en ökning av CD4- celler, en minskning av antalet aktiverade T- celler och minskning av virus-reservoaren. Immunpatogenes och rekonstitution mm En modell för hur man skall förstå sjukdomsutvecklingen presenterades. Själva hiv-infektionen ger en aktivering av immunsystemet som leder till en ökad omsättning av CD4- och CD8- celler. Upp till 20 procent av CD8 cellerna och 4 procent av CD4 cellerna kan hos den obehandlade patienten vara specifikt riktade mot hiv. Aktiveringen ger en ökad konsumtion av naiva T-celler. NSI-varianten (ej syncytiebildande hiv-stammar) av hiv infekterar aktiverade celler. SI varianter (syncytiebildande) infekterar naiva och minnes celler. Övergång från NSI till SI ger därför ett ökat antal målceller och snabbare sjukdomsprogress. Thymus är oförmögen att kompensera förlusten av T-celler. Eventuellt har hiv förutom att det ökar omsättningen av T-celler även en direkt effekt på själva thymus. Vid påbörjande av antiretroviral behandling är den snabba ökningen av CD4 celler orsakad av re-distribution av CD4 celler. Behandlingen ger också en snabb sänkning av T-cells proliferationen. HIV-2 ger lägre grad av aktivering av immunsystemet vilket kan förklara den långsammare sjukdomsutvecklingen. Hos macaque-apor ger SIV ingen aktivering av immunsystemet och ej heller någon sjukdom. Resistens Skrämmande data presenterades från USA om virusresistens. I en grupp på flera tusen patienter som följs sedan 1996 har 78 procent utvecklat någon resistens (70 procent för NRTI, 31 procent för NNRTI och 42 procent för PI) och 14 procent hade utvecklat resistens mot alla tre läkemedelsgrupperna. Av behandlade patienter i USA beräknas mindre än 50 procent ligga på icke detekterbara virusnivåer, vilket naturligtvis befrämjar en fortsatt resistensutveckling. Man kan som svensk konstatera, att vi har glädje av den satsning vi gör på ett gott omhändertagande av alla hiv-patienter i Sverige. Anekdotiskt berättades från USA problem man hade vid rekrytering till studier som för många är ett sätt att få tillgång till nya mediciner. En patient hade deltagit i sex olika studier för naiva patienter (som ej tidigare haft behandling) och alltså vid varje tillfälle presenterat sig som behandlingsnaiv. Gamla läkemedel Få riktiga jämförande effektstudier finns mellan dagens hiv läkemedel. Lopinavir/r har visat sig överlägset nelfinavir; efavirenz har visat sig överlägset indinavir och slutligen nelfinavir och nevirapine har visat likartad effekt. Nelfinavir är starkt beroende av födointaget för upptag. Viktigt påpeka detta för patienterna då man kunnat se att effekt varit kopplad till läkemedelskoncentration. Vid ritonavir-boostrad behandling med saquinavir har Invirase (hård kapsel) fördelar framför Fortovase (mjuk kapsel), då mindre gastrointestinala biverkningar ses. Efavirenz ger varierande läkemedelskoncentrationer. Dessa har kunnat kopplas till perspektiv på hiv nr 12/

20 Hiv vid ICAAC 2001 effekt, varför koncentrationsbestämningar här kan vara värdefulla. Boostrade proteashämmare kan också ge varierande koncentrationer och därmed behöva koncentrationsbestämmas. Nya läkemedel inom befintliga grupper DAPD är en guanin-nukleosidanalog som tas i dosen 500 mg 2. Den har effekt på AZToch 3TC-resistenta stammar. Den bedöms också sakna mitokondrie-toxicitet. Tenofovir är sedan oktober registrerat i USA och sedan mars också i Sverige under namnet Viread. Det är den första nukleotidanalogen. Den bedöms inte ha den mitokondrie-skadande effekt som nuklosidanalogerna har. Dessutom har den ett resistensmönster som till viss del är skilt från nukleosidanalogerna. Doseringen är enkel, 1 tablett à 300 mg per dag. Biverkningar måttliga, huvudsakligen gastro-intestinala. Största nackdelen är att antivirala effekten är relativt måttlig. Vid tillägg till en sviktande behandling erhölls 0,6 log sänkning av viral load (VL). Tenofovoir har också effekt mot hepatit B virus. Emtricitabine (FTC) är en cytosin-analog som kan ges i dosen 200 mg 1. Toxicitetsstudier har visat resultat helt jämförbara med lamivudine. DPC 083 är ett efavirenz-derivat som är aktivt även vid mutation 103 mot NNRTI. TMC125 är ett nytt NNRTI preparat med effekt på NNRTI resistenta stammar (100, 103, 181, 188, 190 mutationer). Under sju dagars behandling sågs en sänkning på 2,0 log av viral load. Tipranavir är en ny proteashämmare, som har delvis unik resistensprofil. Otillräcklig effekt sågs dock hos patienter med ett stort antal resistens-mutationer. Preparatet ges boostrat med ritonavir 2 gånger dagligen. Effekt föreligger både mot hiv-1 och -2. Biverkningarna är huvudsakligen gastro-intestinala (diare, illamående och kräkningar). Atazanavir är en proteashämmare som inte ger blodfettstegring och som kan doseras en gång per dag. Vid kombination med stavudine och lamivudine hos naiva patienter erhölls 2,5 log sänkning av VL. Det har även använts i kombination med saquinavir (1200 mg 1), och ritonavir i boosterdos med god effekt på resistenta stammar och bibehållna blodfetter. Läkemedel med nya angreppsätt Förutom ovanstående nyheter inom de befintliga läkemedelsgrupperna pågår utveckling av läkemedel som skall verka redan innan det att cellen infekterats, så kallade entry inhibitors. Fusionsinhibitorn T-20 har använts mest. En sänkning av VL med 1,5 log har erhållits efter två veckors behandling. Den saknar dock till skillnad från sin uppföljare T-1249 effekt på hiv-2. T-1249 verkar också ha en god effekt mot stammar med olika typer av resistensmutationer, inklusive T-20 resistens. PRO-542 blockerar virusets bindning till CD4 celler genom bindning till gp120. Ges i injektionsform men är stabilt, vilket möjliggör glesa doseringsintervall SCH-C är en CXCR5 co-receptor blockerare. Prövas nu peroralt 1 gång dagligen. Försök att utveckla CXCR4 inhibitor har stoppats på grund av dålig effekt. AXD455 är en ny inhibitor, som blockerar export från cellen av rev protein som skall bilda mrna. Fas I/IIa studier pågår i Tyskland. Man har sett procent minskning av virusmängden. Medlet förväntas ha effekt på befintliga resistenta stammar. Vaccin CD8 celler och cytotoxiska T-lymfocyter är avgörande för kontroll av hiv-infektionen. De uppträder parallellt med sänkningen av virusmängd efter primärinfektion. Om man hos försöksdjur blockerar CD8 celler får man snabb replikaktion av SIV. DNA- och kombinations-vacciner har i djurmodeller gett svar mot gag och env. Vaccinerade djur som infekterats har högre CD4 tal och lägre virusmängd än ovaccinerade djur. Vaccin som idag inte kan skydda mot infektion kan förbättra det immunologiska svaret och göra individen till en long term slow progressor. 698 perspektiv på hiv nr 12/2002

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011)

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2012 COM(2012) 775 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2010 2011) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.2014 COM(2014) 737 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2012-2013) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 HIV/AIDS Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 Sverige 1982 Första fallet av AIDS diagnostiseras i Sverige 1983 HIV viruset upptäcks (Montagnier, Nobelpris 2008)

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Referat från Riksstämman Göteborg nov-06 Ref. AW

Referat från Riksstämman Göteborg nov-06 Ref. AW Infektionskliniken Anna Werner, öl Datum November 2006 Referat från Riksstämman Göteborg nov-06 Ref. AW UHIV-AIDS: Blandat från: - Virologisymposiet Hiv-behandling inför 2007 vetenskap och trender (Anders

Läs mer

Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor

Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor Profylax med zidovudin och elektivt kejsarsnitt sänker risken för smittöverföring av HIV från mor till barn radikalt. Detta

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Folkhälsomyndigheten, 2014 Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion Denna titel kan beställas från:

Läs mer

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige Professor Anders Sönnerborg 2 MSB:s kontaktpersoner: Sara Brunnberg 010-240 4087 Publikationsnummer: MSB1000 - april 2016 3 Förord Humant immunbrist

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Smittsamhet och hiv-behandling idag

Smittsamhet och hiv-behandling idag Smittsamhet och hiv-behandling idag Anna Mia Ekström Professor, specialistläkare Karolinska Institutet Global Health, HIV/AIDS & SRHR research group & Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par.

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Fakta om virus, hiv och aids

Fakta om virus, hiv och aids Fakta om virus, hiv och aids Vad är ett virus? Virus är enkla organismer som bara består av arvsmassa omgiven av ett skyddande hölje. Virus kan endast föröka sig inuti levande celler. Virus fäster sig

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala Uppdatering HIV-behandling - Med lite regulatoriskt perspektiv Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala HIV-behandling effekt inte något större bekymmer Resistens per startår

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Hepatit C hos unga. - Fakta

Hepatit C hos unga. - Fakta Hepatit C hos unga - Fakta 2 Kan jag vara smittad med hepatit C? Hepatit C är ett virus som överförs genom kontakt med smittat blod och som kan påverka levern. De vanligaste sätten för unga personer att

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 1 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Basfakta om hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm.

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En vägledning till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen RFSL_Folder 12.indd 1 06-12-15 11.50.47 RFSL_Folder 12.indd 2 06-12-15 11.50.47 k o m b i n a

Läs mer

ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2005-10-23 Biologi http://www.rejbrand.se. Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom

ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2005-10-23 Biologi http://www.rejbrand.se. Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2005-10-23 Biologi http://www.rejbrand.se Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom Inledning Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som bland annat angriper

Läs mer

Sammanfattning av HIV-symposium i Luleå 9-10 september 2004

Sammanfattning av HIV-symposium i Luleå 9-10 september 2004 Sammanfattning av HIV-symposium i Luleå 9-10 september 2004 Det är nu för tolfte gången som Bristol-Myers Squibb arrangerar detta norsk-svenska HIVsymposium. Knappt 50 doktorer deltar, varav 6 stycken

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev No 3, 2006

Noaks Ark Nyhetsbrev No 3, 2006 Terapeutisk vaccinering öppnar för behandlingsfria perioder En klinisk studie med terapeutisk vaccination av hivpatienter visar att de vaccinerade klarar av behandlingsavbrott under en längre tid. Resultatet

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 HIV-1 struktur 2 Barn med HIV Lars Navér 1 HIV-1 replikationscykel 3 Barn med HIV Lars Navér HIV-1 replikationscykel 4 Barn

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer

Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Förutsättningar för god handläggning under graviditet aktuell kunskap med nationella

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev No 1, 2007

Noaks Ark Nyhetsbrev No 1, 2007 Aptima; hivtest som detekterar virusets arvsmassa Ett nytt hivtest, Aptima, har godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten. Aptima som har förmågan att upptäcka virusets genetiska material kan användas

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län.

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län. HIV Grundutbildning för lokalt smittskydd och strama ansvariga sjuksköterskor och läkare 14 april 2016 Inger Zedenius sjuksköterska Global estimates for adults and children 2014 People living with HIV

Läs mer

Arkiverad. Antiretroviral behandling av hiv-infektion, uppdaterad version Behandlingsrekommendation. Inledning. Förberedelser inför behandling

Arkiverad. Antiretroviral behandling av hiv-infektion, uppdaterad version Behandlingsrekommendation. Inledning. Förberedelser inför behandling , uppdaterad version Behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och RAV, Referensgruppen för antiviral terapi, har tidigare vid två tillfällen, 2002 och 2003, i samarbete publicerat rekommendationer för

Läs mer

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Ungdomar lyssnar på en kamratutbildare som talar om hiv/aids under en lektion i gymnasiet i Umzimkhulu. Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Apple! Buller och brak, springande

Läs mer

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 Bergen visade sig från sin vackraste sida när det elfte norsk-svenska hiv-symposiet gick av stapeln. Himlen var blå och inte en enda regndroppe

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Arne Tärnvik Professor i infektionssjukdomar När Västerbottensnytt ringde till mig igår och frågade lite inför den här dagen sade journalisten att tuberkulos

Läs mer

Är det möjligt att bota HIV?

Är det möjligt att bota HIV? Är det möjligt att bota HIV? Varför livslång infektion? Varför behövs bot? Är bot möjlig? Vilka metoder provas? Jan Albert Professor i Smittskydd, speciellt virologi, MTC, KI Överläkare, Mikrobiologen,

Läs mer

Noaks Arks Nyhetsbrev No 2, 2007

Noaks Arks Nyhetsbrev No 2, 2007 Viracept dras omedelbart tillbaka från den europeiska marknaden Det europeiska läkemedelsverket (EMEA) återkallar Viracept från den europeiska marknaden med omedelbar effekt. Orsaken är en eventuell kontamination

Läs mer

Sammanfattning av Hiv-symposium 5-6 december 2002, i Kalmar

Sammanfattning av Hiv-symposium 5-6 december 2002, i Kalmar Sammanfattning av Hiv-symposium 5-6 december 2002, i Kalmar Av Thomas Linglöf. För tionde gången anordnar Bristol-Myers Squibb detta uppskattade HIV-symposium, återigen förlagt till Kalmar där det första

Läs mer

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) reglerar immaterialrätt, eller skydd av intellektuell

Läs mer

15. Hiv och hepatiter

15. Hiv och hepatiter Kapitel 15 1 15. Hiv och hepatiter Hiv-infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus, ett så kallat retrovirus. En Hiv infektion kan förlöpa asymtomatisk under många år. En del nysmittade får en

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

TBC vid HIV. Maria Norrby 2010

TBC vid HIV. Maria Norrby 2010 TBC vid HIV Maria Norrby 2010 Figure 1.3 Estimated TB incidence rate, by country, 2006 Estimated new TB cases (all forms) per 100 000 population No estimate 0 24 25 49 50 99 100 299 300 or more Epidemiologi

Läs mer

Perspektiv på hiv. lars moberg. jan albert. jukka aminoff. anders sönnerborg. a4 text & form ab. redaktör och ansvarig utgivare

Perspektiv på hiv. lars moberg. jan albert. jukka aminoff. anders sönnerborg. a4 text & form ab. redaktör och ansvarig utgivare Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset i samarbete. Adressen är Perspektiv på hiv Stiftelsen Noaks Ark-Röda korset Eriksbergsgatan 46 114 30 Stockholm.

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) PREZISTA Filmdragerad 400 mg Burk, , , mg Burk, 30.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) PREZISTA Filmdragerad 400 mg Burk, , , mg Burk, 30. 2013-11-21 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Janssen-Cilag AS Box 144 1325 Lysaker, Oslo SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist Blodsmitta FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist ann-louise.svedberg@nll.se Hepatit B Av vuxna som smittas utvecklar < 5% kronisk hepatit. Störst risk att utveckla kronisk hepatit är det

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Aids Impact. Öppningsceremonin. 13th international Aids Impact conferense, november What will it really take to end the epidemic?

Aids Impact. Öppningsceremonin. 13th international Aids Impact conferense, november What will it really take to end the epidemic? Aids Impact 13th international Aids Impact conferense, 13-15 november 2017 What will it really take to end the epidemic? Vilka ansträngningar kommer krävas för att avsluta epidemin? Studenter från Stellenbosch

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

11th Conference on Retroviruses and opportunistic infections 8-11/2 2004 (CROI)

11th Conference on Retroviruses and opportunistic infections 8-11/2 2004 (CROI) 11th Conference on Retroviruses and opportunistic infections 8-11/2 2004 (CROI) av Dr. Leo Flamholc Bland det efter hand allt större utbudet av hiv-konferenser så framstår CROI allt mer som den viktigaste

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

VADVARJE KILLE BÖR VETA

VADVARJE KILLE BÖR VETA Box 350 10126 Stockholm 08 7360211 hivkansli@rfsl.se www.rfsl.se produktionsdatum: september 2000 VADVARJE KILLE BÖR VETA Säkrare sex för män som har sex med män VAD ÄR OSÄKER SEX? Osäker sex är analsex

Läs mer

Sammanfattning från ICAAC 14-17 September, 2003

Sammanfattning från ICAAC 14-17 September, 2003 Sammanfattning från ICAAC 14-17 September, 2003 Av Leo Flamholc Årets ICAAC gick av stapeln i Chicago i strålande sommarväder. Det allmänna intrycket var att årets ICAAC var något mindre än vad det brukar

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Till dig som börjat med Tivicay (dolutegravir)

Till dig som börjat med Tivicay (dolutegravir) Cutterguide: No Printing Process: Offset, GD: RV32305 Size: 195 X 125 mm Pages: 16 Colors: C M Y K (4 Colors), Native File: Indesign CC Windows Generated in: Acrobat Distiller XI Läkare och sköterskor

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Patientinformation Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bendamustine medac 25 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska,

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Blodsmitta stick- och skärskador

Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta Hiv Hepatit B Hepatit C Hiv 30-35 miljoner människor lever med hiv idag 7 000 i Sverige 400-500 nya fall per år majoriteten smittade utomlands Hiv i världen

Läs mer

BILAGA. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

BILAGA. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.214 COM(214) 737 final ANNEX 1 BILAGA till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (212-213) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/23 av den 26 maj 23

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation.

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Folkhälsomyndighetens kampanj om hiv har som motto Hiv idag är inte som hiv igår. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM)

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) Beslut i anmälningsärende Dnr. W482/02 2003-01-26 Ärende Schering Nordiska AB./. Biogen AB angående marknadsföring av Avonex i patientskrift. Avonex är ett interferon beta-1a preparat för behandling av

Läs mer

HIV. Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle

HIV. Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle HIV Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle Stora utmaningar med HIV-behandling i u-länder 1. På flera ställen har fortfarande endast en minoritet tillgång till bromsmediciner. 2. Flera av mediciner

Läs mer

Tuberkulos (TBC) under graviditet, förlossning och eftervård

Tuberkulos (TBC) under graviditet, förlossning och eftervård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) MEDICINSK INDIKATION Inledning Gravida kvinnor har samma mottaglighet för tuberkulos och sjukdomsutveckling som andra. De flesta som infekterats med tuberkelbakterier blir aldrig

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Noaks Arks Nyhetsbrev No 3, 2007

Noaks Arks Nyhetsbrev No 3, 2007 Vaccinstudien STEP visar ingen effekt - stoppas i förtid En storskalig vaccinstudie, den så kallade STEP-studien, avslutades nyligen i förtid när analyserna visar att vaccinet inte hade någon skyddseffekt.

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer