nr 12 / maj 2002 π utges av föreningen läkare mot aids och stiftelsen noaks ark röda korset pers pek tivpå hiv nr 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 12 / maj 2002 π utges av föreningen läkare mot aids och stiftelsen noaks ark röda korset pers pek tivpå hiv nr 12"

Transkript

1 nr 12 / maj 2002 π utges av föreningen läkare mot aids och stiftelsen noaks ark röda korset pers pek tivpå hiv nr 12

2

3 Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset i samarbete. Adressen är Perspektiv på hiv Stiftelsen Noaks Ark-Röda korset Drottninggatan Stockholm. Telefon för vidare hänvisning till redaktionsgruppens medlemmar. Fax e-post till redaktören via webbsajten redaktör och ansvarig utgivare lars moberg Infektionsläkare och verksam vid Infektionskliniken på Huddinge sjukhus samt ledamot i styrelserna för föreningen Läkare mot AIDS, Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset och Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond. redaktionsgrupp jan albert Docent. laboratoriet för klinisk virologi på Huddinge sjukhus, ledamot i styrelsen för Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond. jukka aminoff Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset. anders sönnerborg Infektionsläkare och virolog, verksam vid infektionskliniken samt vid laboratoriet för klinisk virologi på Huddinge sjukhus. Professor i infektionssjukdomarnas virologi. Ordförande för Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond. formgivning a4 text & form ab tryckning edita graphium Stockholm 2002 issn

4 le da re Perspektiv på hiv nr 12 färdigställs och trycks under en period av strålande försommarväder, sol, värme och torka. Gräsmattan utanför mottagningen på Huddinge sjukhus gulnar redan i torkan. I vår del av världen betyder vare sig torka under lång tid eller regn i övermått i regel något för vår tillgång på mat eller vatten. Så är det inte överallt i världen. Mer än en miljard människor saknar tillgång till tjänligt dricksvatten, något som spelar stor roll i många sammanhang, bland annat när det gäller att förebygga smitta av hiv från mor till barn, där amning är en viktig spridningsfaktor. Utan bröstmjölksersättning gjord på tjänligt dricksvatten måste också hiv-positiva mödrar amma sina barn. Som sig bör Det är som sig bör att en av de flitigaste skribenterna i Perspektiv på hiv inleder nummer 12 med en artikel om tillgång till nödvändiga mediciner. Det är PehrOlov Pehrson, som under det senaste året i huvudsak arbetat för Läkare utan gränser och då med ett projekt som handlat just om tillgång till nödvändiga mediciner världen över. Det han skriver om handlar inte bara om mediciner mot hiv utan mot många andra sjukdomar. Och det handlar inte bara om bristande tillgång på mediciner som finns att skaffa för den som har pengar utan också om brist på ekonomiskt incitament för forskning kring mediciner mot fattigmanssjukdomar. Det är en artikel som emellertid aktualiserar en del stora frågor. Att hiv-infekterade personer i stor mängd behöver antiretroviral behandling snarast, eftersom deras immunförsvar är dåligt och de riskerar att bli sjuka i en nära framtid, detta är alldeles uppenbart och klart. Och det är inte något som man kan bortse ifrån. Men man måste också fråga sig: Minskar hiv-behandling smittsamheten så kraftigt, att bra hiv-behandling verkligen är bra prevention som minskar spridningen i de många länder som har en snabb spridning av hiv. I händelse av begränsade resurser, vilken är den rimliga fördelningen mellan pengar, som satsas i preventionsprogram respektive på läkemedel mot hiv. Jag ger korta referat av och hänvisar till några artiklar som kan sägas vara problematiserande i dessa frågor. Det sker på sid Konferensintryck Om en dryg månad börjar den Fjortonde internationella aids-konferensen i Barcelona. Det är med andra ord redan två år sedan Durbankonferensen ägde rum. Nästa nummer av Perspektiv på hiv skall innehålla en del bevakning av Barcelona-konferensen. Detta nummer innehåller två artiklar med konferensintryck, av vilka den ena som jag själv skrivit tar upp blandade intryck, nyheter och reflexioner från förra årets ICAAC i Chicago och i viss mån från annat håll, den andra av Anders Blaxhult innehåller en mer systematisk rapportering av hiv-temata vid samma konferens. En del förkortningar i framför allt den senare artikeln får sin förklaring i en tabell på sidan 696, så att den som undrar vad IND/r eller SAQ/r betyder där kan stilla sin undran. Även om inte ICAAC i Chicago eller den stora retroviruskonferensen i Seattle i vintras innehöll nya stora genombrott om behandling eller vaccinforskning, fanns där åtskilligt om mediciner som förmodligen blir tillgängliga inom de närmaste åren. Dessutom har vi fått mer kunskap om medicinbiverkningar och de mekanismer som ligger bakom dem. Likaså om resistens hos hiv och mer detaljerad kunskap om hur resistens uppkommer. Biverkningar För dem som har tillgång till mediciner mot hiv utgör biverkningar ett mer eller mindre stort problem i praktiken men vare sig de själva har besvär av biverkningar eller ej utgör risken för biverkningar ett betydande hot, som skapar oro. I nästa nummer av Perspektiv på hiv skall vi presentera en del material om de väsentligaste biverkningar, som hivbehandling ger upphov till. I dagsläget ser det ut att vara metaboliska störningar i bland annat fett- och socker-omsättning. Från det man började tala om Crix-belly för fem, ja kanske nästan sex år sedan till idag har åtskillig kunskap samlats, som ger åtminstone möjlighet att ana en helhetsbild och ett sammanhang. Vi skall försöka antyda ett sådant sammanhang. Men först i nummer perspektiv på hiv nr 12/2002

5 Ledare Bortglömt immunförsvar Anders Sönnerborg är en genom åren trogen och flitig skribent i Perspektiv på hiv och medlem i dess redaktionsgrupp. Han har valt att skriva om en del av immunförsvaret som fått förhållandevis liten uppmärksamhet i hivforskningen och som av olika tecken att döma bör bli föremål för större intresse i den nära framtiden. Denna del av immunförsvaret kallas på engelska innate immunity, där ordet innate (av latinets natus=född) betyder medfödd eller ibland snarast naturlig. I svenska böcker om immunologi kallas det ofta det ospecifika immunförsvaret i motsats till det specifika immunförsvaret. Skillnaderna mellan dessa båda sinsemellan interagerande delar av immunförsvaret framgår av professor Sönnerborgs artikel. Som en kort introduktion till ämnet och för att om möjligt väcka aptiten på att läsa om något som kan te sig fjärran och esoteriskt vill jag här kort antyda följande. Alla som intresserat sig för hiv, för prognosen hos smittade med eller utan behandling, för long term non progressors eller slow progressors har stött på resonemang om antikroppars eventuella skyddande effekt och om ett cellulärt immunsvar med cytotoxiska T-celler (CTL). Båda dessa faktorer är beroende av det specifika eller adaptiva immunförsvarets funktion. Mera sällan har vi funnit något att läsa om det ospecifika immunförsvaret, som emellertid spelar en ytterst betydelsefull roll tidigt i en infektionssjukdoms förlopp, innan det specifika immunförsvarets effektorceller hinner reagera och dra nytta av sitt minne av eventuell tidigare exposition av smittämnet ifråga. Men till detta kommer att det ospecifika immunförsvaret också spelar en viktig roll vid kroniska infektionssjukdomar. En sådan är ju infektion med hiv. Trots att det ospecifika immunförsvaret saknar minne, kan det paradoxalt nog vara av betydelse för immunitet efter vaccination. Också inom vaccinforskningen behöver man därför gå tillbaka till det ospecifika immunförsvarets möjliga betydelse. Detta var några skäl om än inte alla för varför det borde vara av intresse att läsa om det bortglömda immunförsvaret vid infektion med hiv. För den som av läsningen blir riktigt intresserad finns i AIDS 2001 A year in review på sidorna en artikel av Siegal & Spear, som än mer detaljerat tar upp en del aspekter av det ospecifika immunförsvarets roll vid hivinfektion. Viktiga resultat Ännu en flitig skribent i Perspektiv på hiv är författare till den följande artikeln, docent Jan Albert som också är medlem i redaktionsgruppen för tidskriften. Han tar upp två ämnen: förebyggande av smitta från mor till barn och uppföljning av fyra patienter som smittats med multiresistent virus. Det förra är en företeelse som vi under epidemins historia hunnit bli väl förtrogna med men som sedan profylaktisk behandling av hiv-positiva barnaföderskor dessbättre minskat mycket kraftigt i vår del av världen men inte i de u-länder, där sådan profylax av olika skäl inte ges. Det senare är något som vi vet äger rum då och då men vars omfattning och betydelse vi kommer att känna till fullo först i framtiden. Att följa det som händer och försöka bedöma vilka konsekvenser spridning av resistent virus har, framför allt av virus med uttalad resistens mot en stor del av de läkemedel vi nu har tillgång till, är av största betydelse. Tänkvärt PehrOlov Pehrson presenterar två ytterst intressanta artiklar för oss i sin artikel Risk eller chans. Först en matematisk modell att beräkna vilka faktorer som avgör risken för hiv-smitta, en modell som har den fördelen att den åtminstone i vissa avseende verkar stämma överens med verkligheten. Därefter en studie av hur verkligheten kan te sig i ett disktrikt i Uganda, där 16 procent av studiedeltagarna i åldern år var smittade med hiv. Bland den lilla minoritet, knappt en tjugondedel av deltagarna i studien, som uppgav sig använda kondom vid varje samlag fann man, att en av 100 smittades årligen, trots konsekvent kondomanvändning om nu deras egna uppgifter går att lita på, vilket man av skäl som framgår i artikeln kanske trots allt bör anta. Sporadisk kondomanvändning i en population med så hög andel hiv-in- perspektiv på hiv nr 12/

6 Ledare fekterade innebär över tid lika stor risk för hiv-infektion som för den som inte använder kondom alls. Är hundraprocentig kondomanvändning med partner, vilkas hiv-status man inte känner, över huvud taget möjlig att uppnå på populationsnivå? Är vår något simplicistiska syn på säkrare sex säg kondom, det räcker! inte överdrivet simplicistisk? Jag har länge trott att arsenalen av åtgärder som behöver vidtas för att vi skall kunna rå på hiv-epidemin behöver vara betydligt större och beroende på personlig läggning och smak. Denna min tro grundar sig inte på sexualfientlighet eller så kallad moralism utan på övertygelsen att hiv kräver mer varierade preventiva åtgärder än blott och bart kondom, som givetvis om den används och används rätt är ett ytterst viktigt skydd. Två länder med olika hiv-epidemier Kambodja och Laos är två länder som hittills haft olikartade förlopp på sina hiv-epidemier. PehrOlov Pehrson som arbetade för Röda Korset i Sydostasien har återvänt på ett nytt om än kortare Röda Kors-uppdrag. Han berättar vad han sett, analyserar och drar sina slutsatser. Det är en fascinerande historia, som säger åtskilligt om mycket annat än om Kambodja och Laos. Det är en berättelse som ger oss epidemiologi i praktiken. Hiv-positiva barn i Sverige I förra numret av Perspektiv på hiv berättade Christina Ralsgård om ett arbete med hiv-positiva barn som bedrivs på Barnens sjukhus vid Huddinge Universitetssjukhus. Här följer en fortsättning, dels mer om samma, dels i viss mån en fördjupning. Antalet hiv-positiva barn i Sverige är inte stort i en internationell jämförelse. Men vart och ett av dem är en individ som möter alldeles speciella utmaningar i vuxenblivandet och det arbete som bedrivs är viktigt. Jag skall till nästa nummer av tidskriften försöka få bidrag om en del annat arbete med hiv-positiva barn och med barn, vilkas föräldrar har hiv. Ord & begrepp Under rubriken Ord & begrepp finns en del ordförklaringar. De ämnen som behandlas i Perspektiv på hiv fordrar av och till krångliga ord. Glöm inte bort att dessa ordförklaringar finns som en hjälp för läsaren. Lars Moberg 684 perspektiv på hiv nr 12/2002

7 Tillgång till nödvändiga mediciner av pehrolov pehrson Médécins Sans Frontières Läkare Utan Gränser Överläkare, Infektionskliniken, Huddinge Universitetssjukhus Uppgivenhet & ilska I november 1999, ungefär samtidigt som Médécins Sans Frontières (MSF) fick Nobels fredspris, lanserades kampanjen Access to Essential Medicines. Den tog sin kraft ur ofta upprepade vittnesmål från många av de mer än 80 länder, där MSF är verksamt från sköterskor och läkare som kände uppgivenhet men också ilska när de såg människor dö eller försämras på grund av brist på effektiv behandling. Så var det för Amina med Kala-Azar i Xuddur, Somalia; för Jean med cerebral malaria i Kisumu, Burundi; för Ngalula med sömnsjuka i Bolomba, Kongo; för Jevgenij med tuberkulos i Mariinsk, Ryssland; och för Oun, hans hustru och två av deras barn med aids i Phnom Penh, Kambodja. Megafon för mångas behov MSF blev megafonen för dessa och för många andra i samma situation, för deras rätt till livräddande behandling och för vår skyldighet att ge dem möjlighet till sådan. Vi blev det genom att peka på det obscena i att frågan vare sig kunnat lösas via marknadskrafterna eller politiskt och genom att samtidigt visa på att en förändring är möjlig. Tre grundstenar Kampanjen bygger på tre grundstenar att övervinna hinder för tillgång till läkemedel att göra undantag för hälsofrågor i handelsregler att stimulera forskning och utveckling kring försummade sjukdomar Inte bara hiv Den handlar således om mycket mer än hiv/aids framför allt koncentrerar vi oss på malaria, tuberkulos, leishmaniasis och trypanosomiasis men i forsättningen begränsar jag mig här till hiv-sjukdomen. Finns det då inte tillräckligt mycket forskning kring behandling av hiv/aids? Ja och nej. Mycket grundforskning har naturligtvis gjorts inom virologi, immunologi, patologi, farmakologi och även inom klinisk tillämpning av dessa upptäckter samt genom utveckling av nya läkemedel. Men väldigt litet har varit anpassat till förhållanden i resursfattiga länder. Detta har inte heller varit föremål för diskussioner vid vetenskapliga kongresser i proportion till sjukdomens fördelning i världen. Mycket litet har handlat om basal, enkel diagnostik av hiv och opportunistiska infektioner, om alternativa sätt att behandla och övervaka behandlingen eller om utveckling av lokalt verkande mikrobicider ( kemiska kondomer ). Ända tills helt nyligen har forskningen inte heller handlat om utveckling av vacciner riktade mot de stammar av hiv, som dominerar i de delar av världen där hiv förekommer mest. Påtryckare Inom forskning och utveckling har MSF framför allt fungerat som påtryckare för att WHO skall genomföra granskning av produktionsprocessen och göra så kallade bioekvivalensstudier av producerade hiv-läkemedel, som produceras av generika-tillverkare. Syftet med detta är att möjliggöra inköp av kvalitetssäkrade läkemedel till ett lägre pris så att fler patienter därigenom kan behand- perspektiv på hiv nr 12/

8 Tillgång till nödvändiga mediciner las. Vi stöder också uppbyggnaden av en databas över läkemedelspriser, kvalitets- och patentstatus i något FN-organs regi. Nästa steg När priset på en trippelkombination nu snart är lägre än kostnaden för diagnostik och monitorering, kommer vi att koncentrera oss på utvärdering av enklare metoder för att genomföra och följa behandling, exempelvis med klinisk observans och kroppsvikt i kombination med enkla laboratorietest som hemoglobin, totalantalet lymfocyter och eventuellt en förenklad version av T-lymfocytbestämning. Vid de modellprojekt som för närvarande pågår är det också viktigt att noggrant dokumentera följsamhet, klinisk och virologisk svikt för att kunna bemöta de farhågor som ofta uttalats om att följsamheten skulle vara sämre i resursfattiga länder och att detta skulle skapa en stor risk för spridning av resistenta stammar. Handelsregler Frågan om handelsregler och hiv/aids har ju noggrant belysts alltsedan det först togs upp vid WTO-mötet i Seattle Rättegången mellan 39 läkemedelsföretag och den sydafrikanska staten förra våren handlade formellt om frågan huruvida en nationell lag som skulle möjliggöra parallellimport och tvångslicensiering stred mot Sydafrikas konstitution. Men den kom massmedialt att handla om hiv-infekterades rätt till behandling och ifall patent och profit skulle få stå i vägen för detta. Efter starka påtryckningar lokalt, av hiv-infekterade aktivister i Treatment Action Campaign stödda av organisationer som Oxfam, Consumers Project of Technology och MSF, samt efter trycket av en stark internationell opinion lades rättegången ned i april förra året. Hot från USA Brasilien har genom att fram till 1997 tillämpa en nationell patentlagstiftning kunnat tillverka vissa hiv-läkemedel och har också erbjudit sig att exportera dessa tillsammans med överföring av kunskap och teknologi. Länge hotades landet av en handelsblockad från USA, men detta hot drogs tillbaka förra året. Andra länder har däremot råkat sämre ut. Thailand, som ekonomiskt är starkt beroende av USA, har exempelvis tvingats införa en strängare och tidigarelagd patentlagstiftning än nödvändigt. Mjältbrandshot som försynens gåva Frågan om patentreglerna i TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights)-avtalet och dess effekter på folkhälsan var en viktig fråga vid WTO s senaste ministermöte i Doha, Qatar i november Mötet slutade med en ministerdeklaration där det sägs att ingenting i TRIPS-avtalet får stå i vägen för ett lands åtgärder att skydda sin befolknings hälsa. Detta innebär att förutsättningarna klargjorts för att genomföra parallellimport och tvångslicensiering, med eller utan föregående försök till frivillig licensiering. Det framhålls ofta från industrihåll att det skulle krävas en nationell katastrofsituation för att få tillämpa principen om tvångslicensiering. Detta är inget krav, men om en sådan bedöms föreligga kan processen påskyndas. Ett sådant förfaringssätt var på gång i Kanada och USA inför mjältbrandshotet i höstas och var sannolikt ett viktigt skäl till att motståndet från USA mot användandet av säkerhetsbestämmelserna i avtalet bröts i Doha. En framgång Även om deklarationen är politisk och inte legalt bindande måste den ändå ses som en stor framgång för de fattigaste och av sjukdom och ohälsa mest drabbade länderna. En fråga som skjutits på framtiden men som skall lösas under 2002, är hur länder som saknar egen produktionskapacitet skall kunna utnyttja möjligheten av tvångslicensiering. Här hävdar MSF principen att få tillverka i och importera från ett land som har denna kapacitet oberoende av om patent finns eller ej. 686 perspektiv på hiv nr 12/2002

9 Tillgång till nödvändiga mediciner Varierande pris En annan viktig fråga som MSF drivit är att priset på läkemedel bör variera och sättas efter betalningsförmåga och inte efter hur mycket marknaden är villig att betala i det (oftast rika) land där det först lanseras. Detta equity pricing eller med ett mindre vittomfattande begrepp differential pricing diskuterades våren 2001 mellan WHO och WTO. Att detta inte är omöjligt visas av att principen sedan länge tillämpas, när det gäller vacciner och preventivmedel. Farhågor har rests från läkemedelsindustrin att de billiga medicinerna skulle komma bakvägen in i de rika länderna samt att krav skulle höjas från försäkringsbolag och intresseorganisationer att sänka priserna på läkemedlen även i dessa länder. MSF och andra har förklarat sig villiga i att medverka i en informationskampanj för att förklara bakgrunden till och syftet med en sådan jämlik prissättning och att bidra till att förhindra att återexport sker. Mest uppmärksammat Men det som uppmärksammats mest har varit den tredje grundstenen i kampanjen att övervinna hinder för tillgång till hiv-läkemedel. En viktig framgång kom i april 2001 när FN:s kommission för mänskliga rättigheter, på förslag från Brasilien, erkände tillgång till behandling mot bland annat hiv/aids som en mänsklig rättighet. Priset har genom diskussionen kring patenträttigheterna kommit i fokus. Låt mig först som sist säga, att vi är väl medvetna om att priset långtifrån är det enda hindret. Det får dock inte vara det hinder, som politiker kan gömma sig bakom och försvara en inaktivitet. Vid Durbankonferensen 2000 lade MSF fram ett dokument där priserna på hiv-läkemedel jämfördes och där vi angav ett mål 200 US dollar per patient och år. Vi är inte där ännu, men generika-tillverkare i Indien erbjuder en fast kombination av tre läkemedel för cirka 300 dollar och de patenterade läkemedlen kan nu köpas av vissa länder för cirka 1000 dollar per patientår, en prisreduktion med 90 procent och den beror på internationell uppmärksamhet och på konkurrens. MSF har också tillsammans med andra visat att flera av hiv-läkemedlen till stor del tagits fram med offentliga medel och att de inte alls haft de höga utvecklingskostnader som läkemedelsindustrin ofta hävdar. Dessutom har de kommit ut på marknaden snabbare än normalt, varför den effektiva patenttiden blivit längre än vad som vanligen är fallet. Och vi visar att behandling kan fungera i Kayelitsha, en kåkstad utanför Kapstaden, behandlas aids-sjuka i ett modellprojekt. Sedan december 2001 används brasilianska läkemedel till ett lägre pris för att möjliggöra att fler kan få tillgång till behandling. Detta beror på att hiv-läkemedlen är patenterade i Sydafrika och att landet av märkliga skäl inte utnyttjat möjligheten till frivillig eller tvångslicensiering. Inte ens gravida hiv-infekterade kvinnor får tillgång till nevirapin, vilket erbjudits kostnadsfritt och trots domstolsutslag att kvinnorna har rätt till preparatet. Det absurda i regimens hållning illustreras av att den läkare som gav zidovudin som profylax till den nio månader gamla flicka, som utsattes för en gängvåldtäkt, fått en reprimand och hotats med suspension. Andra hinder än priset Priset är som sagts inte det enda hindret. Det finns många brister, bland annat på det som slarvigt kallas för infrastruktur och som omfattar utbildad personal, effektivt upphandlings- och distributionssystem, kunskap hos personal och patienter. Till detta kommer sjukdomens sociala stigma och avsaknaden av sexuell, social och legal jämlikhet listan kan göras hur lång som helst på förhållanden som är viktiga men som det tar tid att förändra. Men en stor andel mellan sju och nio miljoner av de 40 miljoner som är smittade med hiv i världen idag är i behov av behandling nu. De har inte tid att vänta på förändringar. De behöver få vara föräldrar ännu några år, de måste bruka jorden, de kan vara lärare och sjuksköterskor ännu en tid. Idag har 5 procent av dem, och i Afrika betydligt mindre andel av dem, tillgång till behandling. Att ge de övriga behandling och vård och komplettera det med andra åtgärder för att bemästra hiv-epidemin beräknas kosta mellan sju och tio miljarder per år. Det är mindre än en halv promille av världens rika- perspektiv på hiv nr 12/

10 Tillgång till nödvändiga mediciner ste länders samlade bruttonationalprodukt, det är 2 procent av USA:s försvarsanslag, det är 1 procent av vad terroristattacken den 11 september kostat USA och det är litet mer än Astra Zenecas årliga försäljning av Losec/Prilosec. Skamlig brist på bidrag Till den Globala fond, som instiftats för att bekämpa hiv/aids, tuberkulos och malaria, har man hittills fått in endast 1,7 miljarder US dollar. Sverige har hittills bidragit med 60 miljoner kronor. Det är knappt dubbelt vad statliga AssiDomän gav 30 toppchefer i bonuslön i januari i år och mindre än hälften av vad en svensk vice vd i ett av de stora hivläkemedelsföretagen tjänade år Detta är en skam och så länge som denna skändliga ojämlikhet råder kommer MSF att göra sin röst hörd för att kräva att de som har ansvaret också tar på sig detta ansvar för att de mest utsatta som behöver vårt skydd, vårt stöd och vår hjälp också får tillgång till detta. Det handlar om mänsklig värdighet inte bara deras utan också vår. 688 perspektiv på hiv nr 12/2002

11 Blandade intryck och nyheter från ICAAC och annat håll av lars moberg I ett fjärran, förändrat land Den årliga amerikanska konferens för infektionsläkare, mikrobiologer och andra av smittämnen och infektionssjukdomar intresserade, en konferens som i vardagligt tal kallas för ICAAC bär i själva verket det ståtliga namnet Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. År 2001 ägde den förtioförsta konferensen av detta slag rum i Chicago men den hade flyttats fram från slutet av september till mitten av december på grund av det som hände den 11 september Det är väl ytterst tveksamt om man med rätta kan påstå att världen har förändrats efter den 11 september 2001 men tvivelsutan har USA förändrats. Eftersom USA, vare sig det vill eller inte, utgör en del av världen, har förstås även världen i någon mån blivit annorlunda. När jag nu skall sammanfatta en del intryck från den 41:a ICAAC, kommer jag något lite att beröra en del av de förändringar som jag syftar på. Inte alls de verkligt stora och viktiga förändringarna, som beredvilligheten att lämna rättssäkerhet därhän, åtminstone för personer utan amerikanskt medborgarskap medan amerikanska medborgare å andra sidan inte ens på misstanke om brott mot mänskligheten eller mot krigets lagar skall kunna ställas inför rätta utanför USA. Utan jag tar upp relativt små och obetydliga men likväl signifikanta förändringar. Som exempelvis nya och fram till nu oväntade och förbluffande ämnen och attityder under denna konferens i terrorismens skugga. Så var antalet deltagare ungefär hälften av de vanliga cirka Folk vågade inte resa vare sig inom USA eller från utlandet. Några av de ämnen som behandlades hade varit otänkbara utan händelserna den 11 september, likaså utan de anthrax-haltiga brevförsändelser som följde därefter. Här kommer jag utan att genera mig blanda information från ICAAC med annan information om sådana ämnen, som berördes på konferensen. Jag kommer dock att ange vilka källor jag använder mig av. Nya & nygamla sjukdomar Världens bekymmer och problem är ju av mångahanda slag. Även om vi i Perspektiv på hiv framhärdar med att ägna oss åt de problem som hiv-epidemin och dess konsekvenser utgör, så finns alla möjliga välbekanta problem kvar och till dessa kommer nya: nya sjukdomar eller gamla som dyker upp igen, miljöproblem, terrorism av enskilda, grupper och stater och mycket annat. Det som kallas emerging & re-emerging diseases är just sådana nya och nygamla sjukdomar och de har under de senaste åren blivit viktiga nog att vara föremål för hela konferenser eller att få sig tillägnat en dag, en halvdag eller några timmar på konferenser som ICAAC. Infektion med hiv hör förvisso till de nya sjukdomarna men hiv har i kraft av sin vidlyftiga och snabba spridning kommit att hamna i en klass för sig. perspektiv på hiv nr 12/

12 Blandade nyheter och intryck från ICAAC och annat håll Alltid någon annanstans Som i regel är fallet med epidemiska sjukdomar börjar de alltid någon annanstans. Bovine spongiform encephalopathy, förkortat BSE, på svenska galna ko-sjukan även om kogalenskap hade varit bättre, betraktades till en början även i Europa som ett slags engelska sjukan. Det var i Storbritannien man såg sjuka kor först och efter den första perioden av tvivel på att företeelsen över huvud taget fanns var det brittiska förändringar i djurfodertillverkningen, som ansågs ligga bakom BSE. Det var också i Storbritannien som man först såg den mänskliga varianten av BSE, variantformen av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vcjd), som varslade att den zoonos (sjukdom bland djur) som BSE utgör också kan gå över artgränsen till människa. På precis samma sätt som hiv förmodligen under de senaste fem till tio decennierna åtskilliga gånger har gjort. Efterhand som alltfler fall av BSE diagnosticerades i olika europeiska länder blev det allt svårare att hålla fast synen på BSE som ett brittiskt fenomen. En påminnelse om allas våra länders sårbarhet fick vi också genom den stora epizoti (epidemi bland djur) med mul & klövsjuka som drabbade Storbritannien förra året. Prionsjukdomar Prioner är avvikande proteiner (äggviteämnen) som kan åstadkomma och överföra sjukdomar som exempelvis scrapie hos får och BSE hos nötkreatur. Till skillnad från andra smittämnen saknar prioner egen arvsmassa. Som sjukdom bland djur har prionsjukdomar kommit att få stor betydelse genom att foderindustrin malt ner allt möjligt biologiskt material inklusive kadaver av olika djur, också nötkreatur, och därigenom spridit sjukdomen till mängder av nötkreatur. Än så länge är det emellertid oklart hur betydande spridningen av vcjd kommer att bli bland människor. Strängare regler för tillverkning av djurfoder anses ha minimerat eller helt eliminerat spridningen av BSE till nötkreatur. Måttligt intresse till i höstas I USA har det direkta intresset för prionsjukdomar varit måttligt fram till förra året, då under hösten 2001 hälsodepartementet i USA aviserade en fördubbling av bidragen till studier och forskning kring BSE och andra överförbara spongiforma encefalopatier (= sjukdomar som får infekterade hjärnor att anta ett tvättsvampslikande utseende och som beror på prioner). Bidragen skall för år 2002 höjas från 28 miljoner dollar till cirka 50 miljoner. Dessutom har man diskuterat en ytterst ovanlig åtgärd: man har föreslagit ett pris på en miljon dollar till den/dem som tar fram ett fungerande test för prionsjukdom hos människa, dvs vcjd i första hand, och ett pris på fem miljoner dollar till den/dem som tar fram ett test som godkänns för användning av FDA, som närmast kan sägas vara det amerikanska läkemedelsverket. Bakom detta snabbt tilltagande intresse ligger en oro för att prioner kan spridas genom blodtransfusioner och genom andra preparat samt genom ingrepp i sjukvårdssammanhang. Kanske fanns det också ett samband med att man i Japan tillkännagav det första fallet av BSE i Asien i början av hösten (Se även Nature Medicine, volume 7, Nr 10, October 2001). Om Japan, så kanske också Nordamerika. Inledningsföreläsning om prioner ICAAC inleddes med en föreläsning om prionsjukdomar och det var en schweizisk prionforskare vid namn Adriano Aguzzi, som talade under rubriken: Prions: Health Scare and Biological Challenge. Att så skedde utgör en markering på den betydelse som prionsjukdomar måste anses ha. I övrigt skall här inte sägas mer om prionsjukdomar än vad som redan sagts utom detta: Vi vet på intet sätt i vilken utsträckning den spridning av prioner, som ägt rum från BSE-sjuka djur till människa, kommer att slå igenom i form av fall av variantformen av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Beräkningar har gjorts och de antyder ett antal tusen fall i framför allt Storbritannien. Det är i dagsläget en ganska snabbt förlöpande dödlig sjukdom, för vilken inga läkemedel finns. Det är möjligt att forskning- 690 perspektiv på hiv nr 12/2002

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och stiftelsen Noaks Ark i samarbete. Adressen är Perspektiv på hiv Stiftelsen Noaks Ark Eriksbergsgatan 46 114 30 Stockholm. Telefon 08-700 46 00

Läs mer

nr 20 NR 20 / NOVEMBER 2009 UTGES AV FÖRENINGEN LÄKARE MOT AIDS OCH STIFTELSEN NOAKS ARK

nr 20 NR 20 / NOVEMBER 2009 UTGES AV FÖRENINGEN LÄKARE MOT AIDS OCH STIFTELSEN NOAKS ARK NR 20 / NOVEMBER 2009 UTGES AV FÖRENINGEN LÄKARE MOT AIDS OCH STIFTELSEN NOAKS ARK pers pek tiv på hiv nr 20 Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och stiftelsen Noaks Ark i samarbete.

Läs mer

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa a ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Utgiven av Föreningen Läkare mot aids

Läs mer

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott VÅREN 2013 TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria Virusfällan som kan fånga virus ur luften PROFILEN Maria Lerm sporras av orättvisor Välkommen till

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

2008 års nobelpris till cancerforskare

2008 års nobelpris till cancerforskare Cancerfondsrapporten 2009 2008 års nobelpris till cancerforskare Årets nobelpris i såväl medicin som kemi har stark koppling till cancerforskningen. Ena hälften av medicinpriset har bidragit till att förstå

Läs mer

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt En rapport till samhället om hur Sverige blev penningtvättens paradis Av: Bahman Azadfar Första utgåvan 2014 2014, Stoppa Penningtvätt www.stoppapenningtvatt.nu ISBN978-91-981311-2-3 Till: Sveriges kompetenta

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Vilket är ditt starkaste minne av Läkare Utan Gränser 2007? Somalia: Våldet hindrar hjälpen från att nå fram

Vilket är ditt starkaste minne av Läkare Utan Gränser 2007? Somalia: Våldet hindrar hjälpen från att nå fram årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Ett år av våld och hopp 2007 i korthet Vilket är ditt starkaste minne av Läkare Utan Gränser 2007? Somalia: Våldet hindrar hjälpen från att nå fram Trots freden:

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Annons ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN X X X X X X X** X X X*** Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling.

Annons ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN X X X X X X X** X X X*** Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling. Annons - SEROQUEL DEPOT (QUETIAPIN SEROQUEL DEPOT XR): (QUETIAPIN XR) : ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN - MÅNG ANVÄNDNINGSOMRÅDE N Annons Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Forskningsfusk eller Rättsövergrepp?

Forskningsfusk eller Rättsövergrepp? Johan Thyberg Forskningsfusk eller Rättsövergrepp? 1 2 Forskningsfusk eller Rättsövergrepp? Granskning av en Utredning vid Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet Johan Thyberg 3 Johan Thyberg 2009 ISBN

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer