UTVÄKDERAT BKSTÅNDET. Årsbale. l 993 SIDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄKDERAT BKSTÅNDET. Årsbale. l 993 SIDA"

Transkript

1 - Li BKSTÅNDET UTVÄKDERAT Årsbale H l 993 SIDA HB Ma

2 BISTANDET UTVARDERAT ARSBOK 1993 I

3 BBTANDET UTVARDERAT Årsbok I 993 UTGIVEN AV SIDA, UTVÄRDERlNGSENHETEN,

4 Layout och omslag; Pelle Anderson Redigeringr Martin Sanderson, Press Art Tryckeri: Västergötlands Tryckeri, Skara, 1993 issn ISBN 9I

5 O INNEHALLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNlNG 5 FÖRORD 7 UnlÄRDERINGSARBETET INOM SIDA 9 TEMA; HÄLSA 15 Utvårderingar av bistånd till hålsovård..15 Utvärderingarnas innehåll och slutsatser..16 Sektorstöd i Angola under krig 16 Sektorstöd i Vietnams reformprocess.. 18 Hälsa, sanitet och vatten i Tanzanias sjöregioner 21 lnstitutionsutveckling vid Tanzanias livsmedels- och nutritionscenter 24 Underhåll av landsbygdens hälsoanlåggningar i Kenya 25 Bärkraft i hålsovården i Tanzania. 26 TEMA: lmportstöd 29 Importstöd och utveckling..29 Svenskt importstöd: Riktlinjer och principer lmportstödets mål 3O Makroekonomiska aspekter på importstöd 32 Slutsatser från Guinea-Bissau, Mogambique, Nicaragua och Vietnam 34 Rekommendationer för framtiden. 36 ÖVERSIKT ÖVER SIDA-UWÄRDERINGAR INOM ÖVRIGA SEKTORER s8 Inledning 38 Biståndet till Uganda de närmaste fem åren. 39 Biståndet till Bangladesh efter Bo-talets kontroverser 41 Direktstödet till icke-statliga organisationer i Bangladesh 43 Personal- och konsultfonder inom landramarna 44 Kooperativt samarbete mellan Sverige och Uganda 45 Distriktsutveckling och decentralisering i Botswana 46 Stöd till transportsektorn i Zimbabwe...47 Sektorstöd till skogen i Nicaragua 47 Integrerad landsbygdsutveckling i Guinea-Bissau 48 Biologiskt mångfald i Costa Rica. 49 Miljvård i Kenya: Jord och vatten. 51 Rädda vår jord: Regionalt samarbete i Afrika.. 52 Ett kvartssekels utvecklingssamarbete i Botswana 53 Avslutning 54 FÖRTECKNING ÖVER: SiDA- utvårderingar, som ingår i årsboken Tidigare nummer av "Bistånd Utvärderat" SIDA Evaluation Report series lnnehållsföktecknihg 5

6 FÖRORD SIDA har en omfattande utvärderingsverksamhet. Den bedrivs av två skäl: för att vinna erfarenheter som kan förbättra biståndet, både pågående och framtida insatser, och för att kunna redovisa vad som uppnåtts med biståndet till regering, riksdag och allmänhet. Denna årsbok, som är ett komplement till SIDA:S årsredovisning, sammanfattar det föregående årets utvärderingar. För denna första årsbok har vi valt att presentera urvärderingarna i dels två tematiska översikter av nyligen genomförda utvärderingar inom hälsosek - torn och av importstödet, och dels i ett avsnitt som omfattar två landstudier Uganda och Bangladesh - samt utvärderingar inom övriga sektorer. Hälsostödet har alltid varit viktigt inom det svenska biståndet och bedrivs inom många mottagarländer. Denna översikt sammanfattar och diskuterar resultaten från aktuella insatser i Tanzania, Angola och Vietnam. lmportstödet med dess nuvarande makroekonomiska inriktning är en föga uppmärksammad biståndsform, men den är mycket viktig, både på grund av sin omfattning och sin strategiska betydelse som en del i de s k strukturanpassningsprogrammen. SIDA lägger därför ner mycket arbete på att följa programmen löpande och på att utvärdera dem. Inom sida finns en särskild utvärderingsenhet som har ett överordnat ansvar för utvärdering av biståndet genom sida. Enheten finns direkt under verksledningen och är skild från den operativa verksamheten för att tillgodose kravet på oberoende. I årsbokens inledande avsnitt beskrivs SlDAS utvärderingsarbete och enhetens verksamhet. SlDAS utvärderingar genomförs av utomstående, svenska eller utländska experter för att garantera trovärdighet och hög kvalitet. I utvärderingstea - men deltar oftast experter från mottagarlandet och SIDA arbetar tillsammans med övriga biståndsgivare för att stärka mottagarländernas egen utvärderingskapacitet. SInAS utvärderingsplan upptar varje år utvärderingar. Utöver detta sker olika mindre projektutvärderingar, genomgångar och studier, som andra enheter inom SIDA har ansvaret för. Utvärderingar som SIDA låter göra är offentliga handlingar och tillgäng - liga för alla, men de sprids självfallet i första hand till berörda inom SIDA, i mottagarlandet och de som arbetar med den utvärderade insatsen. l två skriftserier - Bistånd uruårdmzl och SlDÄ Eväluärizm Report - ger vi en större spridning åt utvärderingar som är särskilt intressanta för den svenska allmänheten eller för andra mottagarländer, utländska biståndsorganisati0- ner, forskare och utländska konsulter. Bistånd utuärdmz! innehåller utvärderingsrapporten i Förkortat skick på svenska. (l slutet av årsboken finns en lista över de två skriftserierna.) Det går inte att betygsätta biståndet, att enkelt avgöra om det "går bra eller är "misslyckat". Varje insats innehåller både positiva och negativa inslag, som vart och ett får bedömas i sitt sammanhang. Dagens bistånd hanteras av mottagarlandet och biståndsgivaren är inte projektledare utan finansiär, rådgivare och oftast förmedlare av resurser för kompetensupp - byggnad. Det avgörande för mottagarlandet och biståndsorganisationen är att få ett bra beslutsunderlag - har de avsedda effekterna uppnåtts, ska FÖRORD 7

7 utformningen ändras för att resultaten ska bli bättre, ska insatsen fortsatta eller avbrytas - dessa är frågor som utvärderingarna ska ge svar på. Vi hoppas att årsboken ger en kortfattad men god bild av resultaten från en del av det omfattande svenska bistånd som administreras av SIDA, och av hur det följs upp. Carl Tham Generaldirektör Sre än Däb~ ren Utvärderingschef Annika Idemälm Utvärderare ämes Donovan Utvärderare 8 FORORD

8 UTVÄRDERINGSARBETET 1NOMS1DA Varför görs utvärderingart Utvärderingar är systematiska bedömningar av projekt och program, stra - tegier och metoder och deras resultat och effekter. Utvärderingar är ingenting speciellt för biståndet. Tvärtom, görs de inom all möjlig verksamhet: teknisk, medicinsk, ekonomisk, social etc - överalltdär man man behöver veta om man uppnått uppställda mål och vilka resultat och effekter i övrigt en verksamhet lett till, vilka problem och hinder som finns och om satsningen varit värd vad den kostat. Utvärdering av bistånd är inte en exakt vetenskap, men är inte heller allmänt tyckande. Utvärdering i biståndssammanhang genomförs på ett systematiskt och metodiskt sätt och bygger på såväl vetenskapliga metoder som på expertkunnande och sunt förnuft. Det finns inte heller en enda, utan många ansatser och utvärderingsmetoder. Undersökningsmetodiken måste i varje enskilt fall anpassas till karaktären av det program som utvärderas, miljön kring programmet och den tid och de resurser som står till förfogande. Utvärderingens syfte har också betydelse för valet av ansats och datainsamlingsmetoder. Utvärderingsverksamhetens främsta syfte är att ge kunskaper och erfarenheter som leder till förbättring såväl av utvecklingssamarbetets kvalitet som av processerna för givande och mottagande av bistånd. Utvärderingar lär oss vad som fungerar bra respektive mindre bra i programmen, vilka problemen är och varför eller varför inte uppsatta mål uppnåtts och leder därigenom till bättre och mer effektivt bistånd. Sammanfattningsvis kan utvärderingsverksamheten därmed sägas ha tre syften: 1) att förbättra strategier, program och projekt inom biståndet Genom utvärderingar av såväl bra som dåliga program och projekt genereras kunskaper och erfarenheter som kan förbättra framtida bistånds - insatser. Tillgången på biståndsmedel är alltid knapp i förhållande till behoven och både givar- och mottagarland vill få ut bästa möjliga resultat av tillgängliga medel. 2) att öka kunskapen om biståndets mekanismer och att ompröva och förnya angreppssätt och metoder Både inom och utom biståndsmyndigheten ger utvärderingar dna upphov till debatter om biståndets inriktning och utformning. Detta har lett till omprövning och förnyelse av metoder och angreppssätt - både på projektnivå och strategiska nivåer. 3) att redovisa resultaten av biståndet Med resultatredovisning avses här systematisk information om de resultat och effekter som uppkommit som ett resultat av biståndsinsatsen. Denna information enerfrågas av riksdagen, som beslutat om målen för biståndet, angivit riktlinjerna och anslagit medlen, regeringm, som lämnat anvisningar till SIDA och allmänheten, som genom skatter bidragit med de Ul'VÄRDERlNGSARBFrE - r INOM SIDA 9

9 ekonomiska resurserna. Det bör observeras att denna resultatredovisning har inte att göra med den ekonomiska redovisningen av utbetalade medel, något som handhas av externa revisorer. För SIDA inrernroch för mottagarlandet är det de två förstnämnda syftena som står i fokus. Det tredje syftet är däremot det viktigaste för SIDA exrernz, d v s för SIDA:S relationer till andra myndigheter och organisationer samtför att bibehålla det politiska stödet för biståndet. Vad är utvärdering? OECD:S expertgrupp för utvärderingsfrågorsom representerar utvärderings - enheter i tjugotalet större biståndsorgan har efter långa överläggningar fastställt följande för biståndsverksamheten anpassad definition av utvärde - ring: 'Fn Im/årdering år en bedönzning, så gvstemälisle och objektiv som niojligr, äv en på gående eilerävslutäl projekt, pro grant ei ler politiöle, dess upplå ggning genonzjlirände och resultat. Sjyiei år ätt avgöra niålens releväns, Izpp]j~ llelse, ur1jeclelings ~ 'l ti'1)itel, l 0sinädstj]'z'leti'vi'rer, genonislägsleräji och väräkliglm. En Iuvårdering skall ge in or - rnätion som dr trovårdig och användbar, användas I' or ätt myllggörä ätt lårdomärnä kän ränilidä beslut både hot mollägärnä 0cb givärnä. Denna definition och den ansats som den representerar har SIDA gjort till sin. Vad är det då som karaktäriserar utvärderingar, skiljer dem från andra studier och ger dem ett särskilt värde som beslutsunderlag? Utvärderingsenheten inom SIDA ställer följande krav på utvärderingar: De skall vara tillbäkäblzöckände och syfta till att mäta resultat och effekter mot uppställda mål, analysera orsaker, granska effektivitet, biståndsprocesser och arbetsformer. * De skall bygga på gäsleznänsle insämlzng äv däm och vedertagen utvärderingsmetodik. De skall vara opärn3leä och genom/firäs äv oberoende cxperti3 som står fri i förhållande till den utvärderade verksamheten och inte tidigare varit engagerade i denna. * De skall ha syftet att tjäna som underlag or planering äu acb beslut om fortsatta insatser och/ eller uppbjvggnäd äv generell lezmsleäp om biståndsmetodik. Dessa krav anger utvärderingars karaktär men fastställer inte en absolut och otvetydig gräns mellan utvärderingar och andra värderande studier. Många andra studier uppfyller ett eller flera av kraven och det kan därför ibland snarare vara fråga om en grad - än en artskillnad. Obernendelerirerieiär ett absolut krav ifråga om SIDA:S utvärderingar och utgör därmed en skiljelinje mellan utvärderingar och flertalet andra studier. De senare genomföres i allmänhet åtminstone delvis av verkets egen operativa persohal eller av konsulter eller institutioner som kan ha anknytning till SIDA. Oberoende utvärderare, som har erfarenhet av liknande verksamhet men som tidigare inte varit engagerade i det utvärderade programmet, kan se med nya friska ögon på verksamheten och komma med nya och okonventionella idéer och lösningar. En oberoende utvärderingsprocess JO UTVARDERINGSARBETET INOM SIDA

10 och hög grad av integritet hos utvärderarna ger trovärdighet åt utvär - deringens resultat framför allt hos externa intressenter. Utvärderingar är endast en av många kunskapskällor som står till slda:s förfogande. Myndigheten gör hela tiden både löpande och punktvisa bedömningar av projekt, program, sektorstöd, strategier och metoder. SIDA har tillgång till ett stort antal informationskällor: förstudier, formella och informella rapporter från projekten, handläggares projektbesök, sektor - genomgångar, särskilda studier och utvärderingar. Alla dessa bidrar till - sammans till verkets samlade bedömning och bildar underlag för besluts - fattandet. Vad söker utvärderingar mätat Inom SIDA betyder insälsdet svenska bidraget till ett projekt eller program. Det är i allmänhet inte möjligt att bedöma den svenska insatsen separat, Utan endast som en del av det program till vilket insatsen utgör ett bidrag och ett stöd. Detta bygger på det inom svenskt bistånd förhärskande synsättet att srda:s stöd inte kan ses som en företeelse för sig, utan som en integrerad del av en verksamhet för vilken mottagarlandet bär det fulla ansvaret. Inom ramen för utvärderingen av programmet bör dock ägnas särskild uppmärk - samhet åt den svenska insatsen och SIDA:S roll i utvecklingssamarbetet. Det finns flera olika typer av utvärderingar. Utvärderingar görs på olika nivåer: projekt, program, sektor och landnivå. Utvärderingar kan också vara tematiska, d v s en serie av utvärderingar inom samma sektor eller som tar upp samma aspekt inom flera projekt. De kan göras beträffande organi - sationer som mottar biståndsmedel från SIDA. Utvärderingar kan också vara inriktade på biståndsmetoder. Ett särskilt slags utvärderingar rubriceras "effektutvärderingar" (impact evaluations). Alla utvärderingar är olika men det är möjligt att identifiera en antal bedömningar som måste göras i flertalet utvärderingar: Relemns Är den svenska insatsen relevant, dels i förhållande till behoven och problemen i mottagarlandet, dels i förhållande till de svenska biståndspo - litiska målen? Relevansen bör ju ha prövats innan insatsen påbörjades, men situationen i mottagarlandet kan ha förändrats eller en felbedömningkan ha gjorts. Måluppjj/llebe Ivad mån har de mål som uppställts för projektet uppnåtts? Analysen gäller mål på olika nivåer: produktionsmål, projektmål, sektormål och bistånds - mål. Orsaletsämbänd Vad är orsakerna till hög eller låg måluppfyllelse? Kan Orsakssamband säkert fastställas mellan projektet och uppmätta resultat? Vilka är huvudproblemen i verksamheten? Vilka hinder respektive positiva möjligheter för verksamheten återfinns i projektmiljön? UTVÄRDERlNGSARBETET INOM SIDA II

11 K 0$tnaé ig7z'letii/her Vad har verksamheten kostat - i sin helhet och i relation till resultatet? Har resursanvändningen varit effektiv? Kunde samma eller bättre resultat upp - nåtts med mindre resurser? Kunde insatta resurser använts mer effektivt? Väräletzgä qféletcr Vilka resultat har programmet lett till? Vilka ekonomiska, sociala eller andra effekter har programmet haft för målgruppen och det samhälle i vilket de lever? Har det lett till några varakzégä förändringar eller förbättringar? Har det uppstått några icke avsedda effekter, positiva eller negativa? Har miljön påverkats? Lårdonzär Vilka viktiga lärdomar och erfarenheter av mer generell art har utvärde - ringen givit? De lärdomar som är av intresse även för andra än de som arbetar med det utvärderade projektet eller programmet bör redovisas separat i utvärderingsrapporten. Mål för svenskt bistånd Gemensamt för allt svenskt bistånd är det överordnade målet att böja de amiga olkmsleunädsnivå. Detta mål har delats upp, i följande fem biståndsmål som beslutats av riksdagen; Resurstillväxt Ekonomisk och social utjämning Ekonomiskt och politiskt oberoende ' Demokratisk samhällsutveckling ' Framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön (miljömålet) Varje enskild biståndsinsats behöver inte uppfylla alla fem målen, men bör inte motverka något av dem. Flera av målen är inbördes beroende av varandra: ekonomisk tillväxt är i många fall en förutsättning för att de andra målen skall vara möjliga att uppnå. Inte sällan står ett mål i konflikt med ett annat, t ex kan ekonomisk tillväxt stå i konflikt med miljömålet eller utjämningsmålet. Det måste dock framhållas att målen på denna nivå sällan kan operationaliseras och formuleras så klart att de är direkt mätbara. Utvärderaren börjar med att mäta måluppfyllelsen på lägre nivåer. Resursinsatser, aktiviteter och produktionsmål erbjuder sällan större pro - blem om planeringsdokumenten är kompletta och den löpande rapporte - ringen väl genomförd. Att mäta uppnående av projektmålet är en mer komplex uppgift, eftersom detfinns faktorer utanför projektet som biståndsgivaren inte kan kontrollera som också påverkar om projektmålet uppnås. De högre målnivåerna kan inte uppnås mbärrgenom ett biståndsprojekt. Man får i stället söka konstatera i vad mån projektet bidragit till sektormål och biståndmål. Detta är svårt att belägga, då målen på dessa nivåer sällan har operationaliserats. Vad menar man med bättre hälsa (sektormål) eller med demokratisk samhällsutveckling (biståndsmål)? Även i de många fall då det inte är möjligt att konstatera i vad mån projektet bidragit till uppfyllandet av sektormål och biståndsmål, bör utvärderaren föra ett I2 UTVÄRDEKINGSARBETET INOM SIDA

12 resonemang om sambanden mellan projektets resultat och dessa mål. Det skall uppmärksammas att målhierarkin har en tidrdimmsion - ju högre uppi hierarkin, desto längre tid beräknas det ta innan målen beräknas uppnås. Planer för resursförbrukning och aktiviteter samt uppfyllande av produktionsmål har vanligen en tidshorisont som ungefär överensstämmer med avtalsperioden, ca tre år. Dessa görs sedan om för nästa avtalsperiod. Projektmålet ligger betydligt längre framåt i tiden, kanske 8-10 år eller mer. Sektormålet år ännu mer avlägset, vanligen årtionden framåt i tiden. Biståndsmålen får snarast betraktas som "ledstjarnor vid horisonten. Sammanfattningsvis skulle tidsdimensionen kunna illustreras så hår: I utvårderarens uppdrag får anses ingå att göra en realistisk bedöm - ning av möjligheterna att uppnå uppställda mål inom angiven tidsrymd. Utvärderaren måste ta Målnivå Biståndsmål Sektormål Projektmål Produktionsmål Tidsdimension hänsyn till tidsdimensionen för de olika målnivåerna och undvika att i sina bedömningar ställa orealistiska krav på snabba resultat. Ledstjärna vid horisonten 15-2O år eller längre 8 - jo år eller längre 2-3 år Utviirderingsenhetens roll och ansvar SIDA har en central utvärderingsenhet som rapporterar direkt till verks - chefen. Organisatoriskt utgör den en del av planeringssekretariatet. Enheten är fristående från de operativa enheterna, sektorbyråerna och regionsekretariaten. Trots utvårderingsenhetens förhållandevis starka ställning, kan SIDA ändå sägas ha ett decentraliserat utvåirderingssystem, därför att sektorbyråerna handlågger en stor del av projekt - och programut - vårderingarna. Utviirderingsenheten deltar i planering och genomförande av vissa större och principiellt viktiga utvårderingar, de s k prioriterade utvårderingarna, samtgenomför ett antal övergripande utvåirderingar i egen regi och med utnyttjande av oberoende konsulter. Utvärderingsenhetens roll är att /idmjä lwälirerocb oberomdeifråga om de utvåirderingar som enheten själv gör eller låter göra i samarbete med en sektorbyrå eller regionsekretariat. Utvärderingsenhetens uppgifter är för - jande: Utforma utvarderingsplanen Ansvara för genomförandet av vissa utvårderingar Ge stöd till andra enheter vid SIDA vid utformning av utviirderingar - Utbilda sida-personalen i utvåirderingsmetodik Följa upp utviirderingsresultaten Stimulera det organisatoriska lårandet Publicera utvårderingsrapporter Medverka i resultatanalys i slda:s anslagsframstiillning (HF) Utvåirderingsplanen omfattar utvårderingar per budgetår. Det bör framhållas attdessa är ett urval av de utvårderande studier som SIDA låter företa. Ytterligare projektutvärderingar görs men de hanteras helt och hållet av programansvarig sektorbyrå eller regionsekretariat. Gemensamt för de UWÄRDERHNGSAKBETET INOM SIDA l3

13 utvärderingar som upptas i verkets utvärderingsplan är att de uppfyller de kriterier som ställs och att utvärderingsenheten deltar i dem i högre eller lägre grad. En viktig del i verksamheten är att utvärderingsenheten har ett informa - tionsmandat gentemot olika intressenter, även utanför SIDA. Genom slda:s referensbibliotek för utvärderingsrapporter kan ut - värderingsenheten söka efter och tillhandahålla sida-rapporter från den senaste z0 - årsperioden. Men SIDA tillhör också ett mycket större nätverk för utvärderingsinformation. Ett tjugotal biståndsgivare - bilaterala och multi - laterala - inom oeco:s expertgrupp för utvärderingsfrågor har etablerat en gemensam databas för utvärderingsrapporter varigenom SIDA har tillgång till en mycket stor mängd högkvalitativ utvärderingsinformation. Ett urval av de utvärderingar som gjorts under året publiceras, dels på svenska i en serie kallad Br3låndurvårdmzl, dels i en engelskspråkig serie med namnet S/nÄ Evaluation Report. Fr o m K993 ger utvärderingsenheten ut en årsbok, som är ett komplement till sloa:s årsredovisning och ett sätt att kortfattat sprida information om stna:s större utvärderingar under det gångna året. Utvärderingsenheten söker att med utgångspunkt från utvärderingarna och i nära samarbete med de operativa enheterna sprida kunskaper och erfarenheter och därigenom stimulera lärandet i organisationen. Återfö - ringsprocessen koncentreras i hög grad till SIDA i Stockholm och bistånds - kontoren, medan motsvarande process i mottagarländerna är svagare. Initiativet till utvärderingar tas så gott som uteslutande av bistånds - givare. Dessa har ett legitimt intresse av att utvärdera verksamhet som de stöder och det är framför alltde som har kunskaper och ekonomiska resurser att företa utvärderingar. Det är naturligt att biståndsgivare i avtal med mottagarländerna förbehåller sig rätten ett genomföra utvärderingar av de program de stödet. Men utvärderingar bör vara av minst lika stort intresse fbi mottägarländernas myndigheter och projektledning eftersom de bi - ståndsstödda programmen innebär stora satsningar rör länderna själva. Det är mottagarländerna som bär det långsiktiga ansvaret för utvecklingsan - strängningarna. SIDA har ända sedan t970 - talet strävat efter att engagera mottagarländerna i utvärderingsarbetet och att utveckla deras metodologiska kompetens. Erfarenheten visar dock att länderna i allmänhet prioriterar planering och framåtblickande framför tillbakablickande, värde - rande verksamhet. Det finns därför goda anledningar att ägna ökad uppmärksamhet åt att förbättra mekanismerna för återföring och lärande i mottagarländerna. 14 UTVARDERINGSARBETET INOM SIDA

14 TEMA:HÄLSA Utvärderingar av bistånd till hälsovård Bistånd till förbättrad hälsovård i utvecklingsländer framstår efter en analys av de gjorda utvärderingarna som en svår uppgift. Insatserna är ofta komplicerade och effekterna av dem är svåra att mäta. Uppgiftens långsik - tiga inriktning gör att resultaten i det korta perspektivet kan ge en felaktig bild av verksamheten. Det är väsentligt att hålla detta i minnet när resultaten av utvärderingarna analyseras och erfarenheter fbi framtiden skall tolkas för att leda till beslut om Förändringar. Betydelsefullt att minnas är också att sådana svårigheter skulle uppstå om motsvarande utvärderingar av stöd till svensk sjukvård gjordes, vilket dock praktiskt taget aldrig sker. jämförelser med Sverige skulle halta på många sätt om man inte gör klart för sig i vilken verklighet biståndet till utvecklingsländer äger rum. För det första är hälsoläget i dessa länder helt annorlunda än i Sverige och bland de faktorer som påverkar befolkningens hälsostatus är många hart när opåverk - bara inom ramen för hälsobistånd, såsom till exempel folks ekonomiska resurser. För det andra är det inte Sverige eller SIDA som driver projekten och programmen i utvecklingsländerna: de leds alltid av myndigheterna i mottagarländerna, vilket ger ett visst perspektiv på vår roll. Det svenska stödet till hälsovård i utvecklingsländer har under de gångna två åren granskats i sex olika utvärderingar' som bildar underlag för denna tematiska översikt. Trots att de alla gäller hälsovård, berör de väsentligt olika studieobjekt. Utvärderingarna har avsett såväl sektorstöd och projektstöd som en studie av ett teoretiskt begrepp. Detta innebär att de inte medger någon direkt jämfdrbarhet med avseende på utvärderingar - nas specifika resultat. Likheterna mellan de studier som här analyseras är istället tematisk:de har samtliga avsett stöd som ingår iprojekteller program som isista hand syftar tillförbättrad hälsa för någon målgrupp. De kan också jämföras med avseende på uppnådda mål i de fall där gemensamma kriterier har använts, liksom med hänsyn till metodik och generella tendenser. Utvärderingarna av seletorsiödm i Angola och Vietnam avser längre perioder och hela sektorstödet. Studien av HEsawA - projektet är en utvärde - ring av stödet till ett stort och komplicerat prcjelet under en kortare tid, där hälsotillståndet skall förbättras genom folkligt deltagande, vatten och ' Andersson -Brolin, L. & Karlsson, A K, Ldngsiktigt bistånd i krig - en utmaning. Utvärdering uv slna:s stöd till hälsosektorn i Angola , Januari 1991; Valdelin, J., Michanek, E., Persson, H., Tran Thi Que & Simonsson, B., Doi Moi und health. Evuluotion of the Health Sector Cooperution between Viet Nam undsweden. August 1992; Smet, J., Evans, P., Boesveld, M., Brikké, F., Oenga, I. & Makerere. D.. Health Through Sunitotion ond Water. A study from (1 village perspective. SIDA Evaluation Report 1993/1; Latham, M., Andersson -Brolin, L., Antonsson - ogle. B.. Michanek, E., Mpanju, W. F. K. & Wagao, 1. W., Evuluution of the Tanzania Food nnd Nutrition Centre, March 1992; Ajode, K., Björkman, A., Dahlgren, 5., Hawkesworth, N., Hussein, I. M., Juul, L., Klingberg, T., Muriithi, T. & Wasike P. S., Muintenonce Project for Rurol Health Focilities in Kenya. Evuluution/in - Depth Review of the Pilot Phose, October 1991;Andersson-Brolin, L., Lorentzson, B., Ole-Memiri, Michanek, E. & Ndagala, D., The Art of Survival. A study on sustoinubility in health projects, lanuary TEMA: HÄLSA Is

15 sanitet, medan stödet under lång tid till livsmedels - och näringsinstitutet i Tanzania (rfnc) närmast är ett insn'tun'onszmäecklände program av en organisation inom landets hälsosektor. Underhållsprojektet för landsbygdens hälsoanläggningar i Kenya är ett väl avgränsatprcjeletmed tonvikt påfysisk förbättring av anläggningar och skapande av ett system för underhåll. Studien av hälsokliniker i Tanzania är en studie där komparativ utvärdering används som metod för att belysa begreppet bärkraft inom hälsosektorn. Översikten av utvärderingar inom hälsosektorn inleds med en kort sammanfattning av varje utvärdering, från sektorstudier över projekt och vidare till den teoretiska studien. Sammanfattningarna ger en bild av innehållet och slutsatserna. Därtill behandlas i korthet de mest intressanta aspekterna av varje utvärdering, vilket också kan innebära en diskussion av studiens metodik. Därefter följer en jämförande analys av hur de sex studierna har behandlat slda;s utvärderingskriterier: insatsens releväns, måluppjyllelse, kost - nädsejj%ktz'vzölersamt bårlmzji. I den mån studierna har presenterat erfarenheter för framtiden' tas detta också upp. ]ämförelsen ger också en uppfattning om hur väl stödet har verkat i förhållande till S1DA:S kriterier för utvärdering av biståndet. Avslutningsvis följer en analys av generella drag och väsentliga linjeri utvärderingarna med de tankar de kan väcka med avseende på rådande praxis såväl som på teoretisk nivå. l den mån intressanta jämförelser med andra biståndsgivares synteser kan göras, redovisas också dessa. Utvärderingamas innehåll och slutsatser Idetta avsnitt sammanfattas varje utvärderings innehåll och slutsatser. I den mån den använda metodiken har bedömts intressant redovisas också den, tillsammans med andra väsentliga aspekter på utvärderingen. Sektorstöd i Angola under krig Angola - studien avser hela det svenska stödet tillsektorn under åren K979 till t99t. Den innehåller tre delar. Den första är en historisk tillbakablick över biståndsprogrammets uppkomst och framväxt. I den andra delen redovisas de olika projekten inom ramen för sektorstödet. Den tredje delen är en övergripande analys, som av olika skäl tätt mindre utrymme än utvärderarna hade önskat. Det främsta skälet var brist på systematisk information. Analysen görs i termer av de utvärderingsfrågor som hade ställts, bland vilka de fyra kriterierna ingår. Totalt hade I992 cirka 225 mkr utbetalats till programmet, som omfattar ett femtontal projekt. Vaccinätionsprogram, transporter och malaria - bekämpning har pågått hela tiden, medan vatten, sanitet och nutrition togs bort under taiet. Projekten för basläkemedel, sömnsjuka och hälso - vårdsutbildning tillkom under samma årtionde, liksom hälsoupplysning, planeringsstöd, Aids-projektet och rekrytering och utveckling. t990 till - kom projektet för mödravård. Vaccinationsprogrammet hade 1989 lett till att 28% äv målgruppen i 2 lt Lessons Ieorned" i den internationella terminologin. Ib TEMA: HALSA

16 ' ' Luanda hade nåtts, medan resultaten i provinserna var nedslående. Genom hälsoupplysningsprogrammet har seminarier hållits for programansvariga och for lärare och man har påverkat läroplanen För sjuksköterskor. 70 hälsoinformatörer i provinserna hade utbildats 1990, liksom 200 sjukskö - terskor. Utbildning har också varit ett inslag i malariaprogrammet där t00 sjuksköterskor och ett femtiotal läkare hade fått utbildning Inom ramen för sömnsjukeprojektet har 10% av befolkningen i riskzonerna undersökts. I Aids-projektet har SIDA bidragit med kondomer och medverkat till att smitta från blod i Luanda har fdrhindrats genom tester. Projektet för baslåikemedel innebär att SIDA köper in lådor med en given uppsättning basläkemedel. Dessa utgick under I992 till 27 distrikt i fem provinser. Detta program har haft klara effekter på lokal nivå genom att det har byggt upp en mycket väl fungerande distribu - tionsform.. Slutsatserna av den historiska tillbakablick- Ö lix lv * J X en är många, men kan 3 7? sammanfattas i den vik- ' -. tigaste: sektorstödet till { - ={.-Å Angola består av ett antal M projekt' som inte tycks hänga ihop. Denna av- " li /*~ ~ ~ av-- {" 8 saknad av programstyr - X-/{ / ningkan till största delen / / förklaras av historiska faktorer. Viktiga sådana / faktorer är kriget, den Foto: ANDERSeUNNAKl1/BAZAAR katastrofala ekonomiska situationen, politisk centralstyrning, dåligt data - underlag samt biståndets politiska grund i Sverige. Dessa förklaringsfaktorer utanför srda:s påverkan kompletteras med sådana som legat inom SIDA:S möjligheter att påverka. Exempel på dylika faktorer är oförmå - gan att avsluta projekt, individuella aktörers subjektiva utrymme för infly - tande, knapphändigt beslutsunderlag, oberättigad optimism samt utbetal - ningsmålets dominans över biståndets egentliga mål. Med avseende på utvärderingsfrågorna är slutsatserna försiktigt formu - lerade och vaga, vilket till stora delar beror på utvärderingens grundprob - lem: sektorstödet kan inte utvärderas mot några klara mål, eftersom projekten är individuellt utformade. En granskning mot varje utvärderings - kriterium visar, for detfdrsta, att utvärderarna bedömer relevansen som god, men samtidigt påpekar de, för det andra, att de intervjuade personerna menar att stödet kunde fått större betydelse med annan inriktningi Målupp - fyllelsen, som är det andra kriteriet, är svår att tolka enligt utvärderarna. För ' l Angola- studien används "program" som beteckning på de olika delarna, men för att åstadkomma en enhetlig terminologi kallar vi dem här "projekt". vilka tillsammans kan utgöra ett program. " Det kan därför hävdas att stödet brustit i relevans. Utvärderarna har dock satt likhetstecken mellan stora behov och hög relevans. 1 %. ~ukstugu i Lubungo. Angola. Genom hälsoupplysningsprogrommet hade ZOO sjuksköter - skor utbilduts ~ N TEMA; HÄLSA I7

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Nurit Wahl, IBRD konsult. i samarbete med SIDA. Kathleen DiTullio, IBRD tjänsteman Ilmar Roostal, SIDA konsult

Nurit Wahl, IBRD konsult. i samarbete med SIDA. Kathleen DiTullio, IBRD tjänsteman Ilmar Roostal, SIDA konsult FINANSIERING AV SHÅINDUSTHIUTVECKLING Forekningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA 19?5 1 22 Resultatvärdering 9 (Financing the Development of Small- scale Industries, IBED. HPDM277, July

Läs mer

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com www.mapsec.com I nnehåll FÖRORD...1

Läs mer

Utvärdering steg för steg

Utvärdering steg för steg NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln Naturvårdsverket

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer