#3/2014 Årgång 72 Utgiven av Sveriges Yngre Läkares Förening sedan 1942

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#3/2014 Årgång 72 Utgiven av Sveriges Yngre Läkares Förening sedan 1942"

Transkript

1 #3/2014 Årgång 72 Utgiven av Sveriges Yngre Läkares Förening sedan 1942 REPORTAGE Health In Harmony sjukvårdsmodellen som räddar Borneos regnskog INTERVJU Moderna Läkare möter Margaret Munghurera medicinvärldens mäktigaste kvinna REPORTAGE Superhjältarna har blivit deprimerade hollywoodstjärnorna berättar

2 Innehåll #3/2014 Ledare...3 Tema: AT SYLF presenterar AT-rankingen Kan du påverka din arbetsmiljö?...6 Svenska läkare med utländsk utbildning...7 Från botten till plats Reportage Dr. Margaret Mungherera, ordf WMA...10 Om superhjältar och depression...14 Hälsovård räddar regnskog...18 Dr Anders krönika...23 Fackligt Rapport från fullmäktigemöte...17 Läkare på Stockholm Pride...21 Ordförande ordet...22 Basfackligt...24 Lokalfackligt AT-rankingen Reportage från Borneo 22 Ordförandeordet Mungherera SYLF på berättar sin historia Pride-festivalen Om superhjätar och depression ISSN Chefredaktör och ansvarig utgivare Joanna Ahlkvist Repro & Tryck Carlshamn Tryck & Media Layout 2Oss Reklambyrå Annonser samt prenumerationer Ann Abrahamsson Styrelse Emma Spak, ordf. Pär Näverskog, v. ordf. David Svaninger, a. v. ordf. Joanna Ahlkvist, chefredaktör Jonas Ålebring, ledamot Sara Lei, ledamot Maja Weinryb, ledamot SYLFs kansli Kajsa Holmberg Adress Box Stockholm Tel Fax Pg Bg Omslagsfoto Montage Oss Reklambyrå

3 Ledare Inflytande på jobbet ger nöjdare AT-läkare Väntan på AT blir allt längre. Sedan SYLF 2008 började följa väntetiderna genom AT-rankingen har de successivt ökat från 7 månader till toppnoteringen 9,6 månader i år. SYLF:s styrelse Trenden är att väntetiden blir längre i hela landet. Väntan på AT-tjänst varierar från 3 månader (Kiruna sjukhus) till 24 månader (Danderyds sjukhus). Sjukhusen med de längsta väntetiderna är dock inte nödvändigtvis de som sedan rankas högst av AT-läkarna, tvärt om har de tre sjukhus som nu rankas högst några av de kortaste väntetiderna. SYLF anser att långa väntetider gör att AT inte fyller sin tilltänkta funktion som en trygg första introduktion till läkaryrket. De flesta nyutexaminerade läkare arbetar kliniskt i väntan på AT, ofta med sämre stöd än de sedan får som AT-läkare. Den stora utökningen av antalet platser på läkarprogrammet i Sverige och det höga antalet hemvändande utlandsutbildade läkare kan under de närmaste åren ytterligare förlänga väntetiden om inte landstingens och regionernas utbud av AT-tjänster bättre anpassas till behovet. SYLF vill att antalet AT-tjänster utökas för att ge en smidig process från läkarexamen till specialistkompetens. En utökning av AT-platserna måste vara välplanerad och ske under kontrollerade former för att garantera hög kvalitet. På de sjukhus som rankas som topp tre i år tycker en mycket hög andel av AT-läkarna att de har inflytande över sin arbetsmiljö, medan flera av orterna med placeringar i AT-rankningens botten har AT-läkare som anser att de har lågt inflytande. En svensk studie utförd på specialister i allmänmedicin och Theorell-Karaseks krav-kontrollmodell visar att upplevelsen att kunna styra över sina arbetsuppgifter och att kunna förändra dessa är kopplade till ett ökat välbefinnande på arbetsplatsen. 1, 2 En ort som involverar sina AT-läkare i verksamhetsutvecklingen har således potential att öka nöjdheten och skapa en bättre AT-tjänstgöring. AT-läkare som upplever delaktighet och trivs med sitt arbete bör rimligtvis också ha bättre förutsättningar att ge patienterna god vård. SYLF anser att det ska vara en självklarhet att AT-läkare blir inbjudna att delta i arbetsplatsträffar på de kliniker eller vårdcentraler de är placerade på. Verksamheten måste anpassas så att ett deltagande blir praktiskt möjligt. AT-läkare bör liksom all annan personal också engageras i diskussioner om hur verksamheten ska organiseras. Kollegialt inflytande är viktigt eftersom den läkare som känner att den har ett inflytande på arbetsplatsen kan vara mer benägen att stanna kvar och bidra till att driva verksamheten framåt. För att attrahera och behålla duktiga läkare som trivs med sitt arbete behöver alla orter skapa bästa möjliga förutsättningar för AT-läkare att utöva inflytande på sin arbetsmiljö. Detta är av största vikt för såväl universitetssjukhuset i storstaden som för det lilla lasarettet på landet! 1. Sundquist J, Johansson SE. High demand, low control, and impaired general health: working conditions in a sample of Swedish general practitioners. Scand J Public Health 2000;28: Karasek R, Theorell T. Healthy work: productivity, and the reconstruction of working life. New York: Basic Books. På de sjukhus som rankas topp tre tycker en mycket hög andel av AT-läkarna att de har inflytande över sin arbetsmiljö. 3

4 Tema Kiruna sjukhus är Sveriges bästa AT-ort Med det högsta AT-betyget som uppmätts på fem år klättrar Kiruna sjukhus hela 22 platser och når i år toppen på SYLF:s AT-ranking Tätt bakom skuggar Avesta lasarett som även har de enskilt bästa placeringarna inom medicin och allmänmedicin. Text Kajsa Holmberg Listans tredjeplats delas av tre orter som imponerar med sin AT-kvalitet över tid. Lidköpings, Sunderbyns och Västerviks sjukhus har prenumererat på topplaceringar de senaste åren, och så även i år. Klättrare AT-läkarnas omdömen på sin AT avgörs till stor del av kvaliteten på de olika AT-placeringarna och hur väl aspekter som handledning, introduktion och kollegialt stöd fungerar. Även AT-läkarnas möjlighet att påverka sin egen arbetsmiljö är mycket viktig. Detta förklarar varför vi på rankinglistans sjundeplats hittar sjukhuset i Torsby som årets största klättrare. Torsby har förbättrat betygen på samtliga delplaceringar och andelen som upplever sig kunna påverka sin arbetsmiljö har ökat från 33 till 71 procent. Detta har resulterat i ett lyft på enorma 46 placeringar, den största enskilda förbättringen sedan AT-rankingen startade! Längre ner på listan gör Länssjukhuset i Halmstad en nästan lika imponerande klättring och förbättrar sig 44 placeringar. Sett över längre tid har Akademiska sjukhuset i Uppsala en stark utveckling från en bottenplacering år 2010 har sjukhuset gradvis förbättrat sig och når i år en elfteplats. När AT-kvaliteten brister I listans botten återfinns sjukhuset i Arvika, tätt följt av lasarettet i Enköping. Medan Enköping varit cementerat i rankinglistans botten de senaste åren är 4 Arvikas placering resultatet av ett tapp på 21 platser. Här påtalar AT-läkarna bland annat samma brister i handledningen på kirurgkliniken som Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) senare kritiserade kirurgkliniken för.1 brister i grundläggande aspekter av AT har i sin tur långtgående konsekvenser för hur AT-läkarna ser på sin framtid i läkaryrket. I Arvika och i flera andra bottenplacerade orter överväger nära 40 procent av de svarande att lämna yrket. Här blir lokala brister i kvaliteten på AT ett samhällsproblem och stora nationella och personliga investeringar i utbildning och kompetensförsörjning riskerar att gå till spillo. Ensamjour Knappt 45 procent av de svarande AT-läkarna har gått ensamjour någon gång under sin AT. Män går fler ensamjourer än kvinnor och har också mer positiva upplevelser av att vara ensam jourhavande. Exempelvis anger 17 procent av de kvinnliga svarande att det varit mycket stressande att jourtjänstgöra ensam, att jämföra med endast 3,6 procent av männen. En markant högre andel män än kvinnor uppger också att de aktivt sökte sig till AT-orter med möjlighet till ensamjour. Förekomsten av ensamjour på en ATort har ingen entydig koppling till ortens placering på rankinglistan ensamjourer är vanliga både i Kiruna och Arvika. Vad som däremot har stor betydelse är hur väl jourerna fungerar. De med en negativ upplevelse av att vara ensam jourhavande betygsätter i genomsnitt sin AT ett helt betygssteg lägre än de med en positiv upplevelse av detsamma. Detta understryker betydelsen av god handledning inför och kring ensamjourer. Det krävs väl utbyggda bakjourssystem och attityder som uppmuntrar inte stigmatiserar användandet av dessa. Väntetid Sedan SYLF först började undersöka väntetiden mellan läkarexamen och ATstart år 2008 har väntetiden gradvis ökat och är i år 9,6 månader den längsta väntetiden sedan mätningarna startade. Nytt för i år är att väntetiderna ökat generellt både där väntetiderna är som längst och där de är som kortast. Detta innebär att det inte längre finns några landsting eller sjukhus där en nyexaminerad läkare kan räkna med att få börja sin AT direkt efter examen. En fråga som ofta återkommer i diskussionen om AT-platser och väntetid är möjligheten för utlandsexaminerade läkare att få AT. En närmare undersökning av detta visar att de svarande med examen från annat land inom EU/EES i genomsnitt har en knappt två månader kortare väntetid än sina svenskexaminerade kollegor. Om denna skillnad beror på att de med EU-examen är mer pragmatiska i sitt val av AT-ort, eventuellt under påverkan av negativa förvänt-

5 BÄSTA AT-ORT 2014 Tema Väntetid i månader Väntetid mellan examen och AT ningar på sina möjligheter att få AT, eller om de i högre utsträckning är särskilt meriterade går inte att utröna ur befintliga data men är en viktig fråga för framtida undersökningar. Tiden innan AT Väntetiden mellan examen och ATstart påverkar inte hur AT-läkarna betygsätter sin AT när de väl börjat. En naturlig följd av de allt längre väntetiderna är dock att andelen svarande som jobbat kliniskt innan AT ökat under de senaste åren, och fortsatt att öka från cirka 80 procent 2013 till 85 procent i år. Att endast 46 procent av dessa hade en personlig handledare under tiden de arbetade kliniskt innan AT är därför oacceptabelt. En stor majoritet av nya läkare får sin kliniska introduktion till yrket utan det stöd som både läkarnas inlärning och patienternas trygghet kräver. Läkare som arbetar kliniskt innan AT måste snarast omfattas av samma regler för undervisning, handledning och instruktion som AT-läkare. Vill du veta mer? Vill du veta mer om vad som gör Kiruna sjukhus till Sveriges bästa AT-ort, varför sjukhusen i Torsby och Halmstad förbättrat sig så kraftigt och vilket betyg de olika klinikerna på just ditt sjukhus får? Klicka in på sylf.se och läs rankingrapporten i sin helhet! 1. Läkartidningen År BÄSTA MEDICINORT Avesta lasarett Lycksele lasarett Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Torsby BÄSTA KIRURGIORT Västerviks sjukhus Kiruna sjukhus Lasarett i Ystad BÄSTA PSYKIATRIORT Oskarshamns sjukhus Västerviks sjukhus Hässleholms sjukhusorganisation BÄSTA ALLMÄNMEDICINORT Avesta lasarett Oskarshamns sjukhus Universitetssjukhuset i Linköping OM AT-RANKINGEN SYLF:s AT-ranking har genomförts sedan 2003 och baseras på medelbetyget varje AT-ort får på frågan Vilket sammanfattande betyg vill du ge din AT? Skalan är sexgradig; ett är mycket dåligt och sex är mycket bra. För att en ort ska rankas krävs att minst fem personer från orten besvarat rankingsfrågan. Svarsfrekvensen vid årets AT-ranking var 71 procent. Rankingen baseras på svar från 1390 personer som antingen gör eller nyligen avslutat AT. 1. Kiruna sjukhus 2. Avesta lasarett 3. Västerviks sjukhus 4. Sjukhuset i Lidköping 5. Sunderby sjukhus Luleå 6. Ålands centralsjukhus 7. Sjukhuset i Torsby 8. Lycksele lasarett 9. Universitetssjukh Linköping/Motala lasarett 10. Västmanlands sjukhus Västerås/Köping 11. Akademiska sjukhuset i Uppsala 12. Blekingesjukhuset i Karlskrona 13. Kalix sjukhus 14. Kärnsjukhuset i Skövde 15. Länssjukhuset i Halmstad 16. Örnsköldsviks sjukhus 17. Hudiksvalls sjukhus 18. Tiohundra AB - Norrtälje sjukhus 19. Gällivare sjukhus 20. Sahlgrenska universitetssjukhuset 21. Sollefteå sjukhus 22. Hässleholms sjukhusorganisation 23. Falu lasarett/ludvika lasarett 24. Vrinnevisjukhuset i Norrköping 25. Höglandssjukhuset Eksjö 26. Ängelholms sjukhus 27. Ljungby lasarett 28. Länssjukhuset i Kalmar 29. Alingsås lasarett 30. Värnamo sjukhus 31. Centrallasarettet i Växjö 32. Karlskoga lasarett 33. Södertälje sjukhus 34. Skellefteå lasarett 35. Piteå Älvdals sjukhus 36. Karolinska universitetssjukhuset i Solna 37. S:t Görans sjukhus 38. Lasarett i Ystad 39. Nyköpings lasarett 40. Centralsjukhuset i Karlstad 41. Lindesbergslasarett 42. Kungälvs sjukhus 43. Mora lasarett 44. Lasarettet i Motala* 45. Sjukhuset i Varberg 46. Universitetssjukhuset i Örebro 47. Gävle sjukhus 48. Södra Älvsborgs sjukhus 49. Södersjukhuset 50. Centralsjukhuset i Kristianstad 51. Kullbergska sjukhuset i Katrineholm 52. Visby lasarett 53. Universitetssjukhuset i Linköping* 54. Oskarshamns sjukhus 55. NU-sjukvården 56. Länssjukhuset Ryhov 57. Östersunds sjukhus 58. Skånes Universitetssjukhus - Malmö 59. Helsingborgs lasarett 60. Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 61. Danderyds sjukhus 62. Lasarettet i Landskrona 63. Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 64. Norrlands universitetssjukhus Umeå 65. Mälarsjukhuset i Eskilstuna 66. Skånes Universitetssjukhus - Lund 67. Lasarettet i Enköping 68. Sjukhuset i Arvika Lasarettet i Trelleborg och Blekingesjukhuset i Karlshamn hade ej tillräckligt antal svarande (färre än fem). * Sedan 2013 är Motala lasarett och Linköpings universitetssjukhus två separata AT-orter. Eftersom några AT-läkare/nyligen legitimerade läkare fortfarande befinner sig i den gamla strukturen redovisas i år samtliga tre konstellationer. 5

6 Tema Kan du påverka din arbetsmiljö? Möjligheten att påverka sin arbetsmiljö är en av de enskilt viktigaste faktorerna för hur en AT-läkare betygsätter sin AT-ort. Totalt upplever 57 procent av de svarande på SYLF:s AT-ranking 2014 att de har en sådan möjlighet. En avsevärd och glädjande ökning från förra årets 38 procent. Text Kajsa Holmberg AT-råd, AT-chef, korta beslutsvägar och överskådlig schemaläggning är faktorer som AT-läkarna upplever förbättrar deras möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Detta gör att påverkansmöjligheterna ofta upplevs som större i små organisationer. Även på större sjukhus kan dock mycket göras för att förbättra AT-läkarinflytandet. På Sahlgrenska har man genom utvecklandet av ett helt nytt schemasystem gett AT-läkarna möjlighet att påverka upplägget av sin egen AT. I Varberg har man genom ett AT-råd, AT-kollegium och en AT-chef med gott mandat fått samtliga svarande AT-läkare hela 22 stycken att uppleva sig ha möjlighet att kunna påverka sin arbetsmiljö. 6 Skillnader mellan grupper Upplevelsen av inflytande skiljer sig dock avsevärt mellan olika grupper av AT-läkare, oavsett sjukhusstorlek. Män upplever sig ha något större påverkansmöjligheter än kvinnor och svenskutbildade läkare upplever sig ha markant större inflytande över sin arbetsmiljö än de med examen från tredje land. Här återstår ett stort arbete att göra. Den största skillnaden finns mellan de som deltar och inte deltar i utvecklingsarbete av de som står utanför upplever endast 45 procent att de har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, att jämföra med knappt 70 procent av de som deltar. Detta betyder att det utvecklingsarbete som bedrivs runt om på landets AT-orter i hög utsträckning upplevs som konstruktivt. Det betyder också att det är viktigt att välkomna och möjliggöra för AT-läkarna att delta i detta arbete. Delaktighet Idag deltar knappt hälften av de svarande AT-läkarna regelbundet i utvecklingsarbete. Bland de som inte deltar är den klart vanligaste orsaken att de inte blir inbjudna till denna typ av verksamhet. Betydande andelar uppger också att de inte känner sig välkomna att delta eller inte får tid avsatt för sådant arbete. Här har verksamhetschefer, handledare och seniora kollegor ett stort ansvar. Att avsätta tid och aktivt bjuda in AT-läkarna att delta i klinikens utvecklingsarbete skulle inte bara gynna AT-läkarna själva utan även klinikens verksamhet som helhet och i förlängningen även patienterna AT-läkarna har massor av engagemang och uppdaterad kunskap! TACK! SYLF:s styrelse och kansli vill sända ett stort tack till alla som deltagit i enkäten. Utan er insats och ert engagemang blir det ingen ranking!

7 Tema Svenska läkare med utländsk utbildning inte ens hur man ska gå till väga. Tidigt under läkarutbildningen tog Rebecka en akademisk paus och arbetade ett halvår som undersköterska på bland annat Neurokirurgen på Karolinska Sjukhuset. Det var väldigt lärorikt att arbeta som undersköterska och också viktigt för att få in en fot i den svenska sjukvården. Jag lärde mig vad svensk sjukvård innebär. När jag studerade fanns inte möjligheten att arbeta i Sverige som underläkare, men nu kan man få ett förordnande att arbeta som underläkare före examen. Idag är Rebecka 30 år gammal. Hon har jobbat som underläkare på vårdcentral och arbetar numera som legitimerad läkare på akutmottagningen på Karolinska Sjukhuset i Solna. Mer än hälften av svenska läkarlegitimationer ges till personer utbildade utomlands. Rebecka Stern berättar här om sina erfarenheter. Text Bahira Shahmin, underläkare Karolinska Sjukhuset Rebecka Stern tog sin läkarexamen 2012 från universitetet i Kaunas i Litauen. Efter en 6-årig läkarutbildning erhöll hon svensk legitimation från Socialstyrelsen, utan att behöva göra allmäntjänstgöring (AT) i Sverige. Jag var så motiverad att bli läkare att jag valde att åka till Litauen och ta den kostnaden. Det är något som man i Sverige inte tar i beaktande när man möter utländskt utbildade läkare. Istället har många inom den svenska vården fördomen att vi inte är lika duktiga som svenskt utbildade läkare. Man måste visa att man kan minst lika mycket som de som studerat i Sverige. Det kan vara väldigt motsträvigt. De som studerat utomlands och inte har gjort AT i Sverige oroar sig över att bli diskriminerade här. Genom att göra AT skaffar man sig viktiga kontakter och referenser här. Många som återvänder till Sverige efter en utländsk utbildning tycker att det är tufft att söka jobb i Sverige. Man vet Jag gick till underläkarchefen och frågade efter anställningsmöjligheter. Jag hade hört om jobbet via vänner. Det har varit roligt att arbeta på akuten för att få en bredd i kunskaperna. Jag visste inte vad jag ville specialisera mig inom. Genom mina vikariat i Sverige har jag lärt mig om svensk samhällsmedicin, sjukvårdens struktur och kultur samt juridik. Man får lära sig sådant som att skriva LUH (läkarutlåtande om hälsotillstånd) och vårdintyg. Idag finns det en föreställning om att läkarutbildningen i andra EU-länder är mer teoretiskt inriktad än den svenska läkarutbildningen, som skulle ha större fokus på kliniska färdigheter. Det är en felaktig bild. Vi hade precis som i den svenska utbildningen kliniska placeringar tidigt. Dessutom hade vi problembaserad inlärning och träffade patienter med många olika åkommor. 7

8 Tema Från botten till plats 11 så lyckades vi I september 2010 blev jag kallad till ett möte med sjukhusdirektören på Akademiska sjukhuset. Anledningen var SYLF:s AT-ranking som samma dag offentliggjorts och där vårt sjukhus hamnat på 67:e och sista plats! Text Sune Larsson, AT-Chef på Akademiska sjukhuset i Uppsala Vid den tidpunkten hade jag sedan två år ett sjukhusövergripande ansvar för forskningsfrågor, men inget utbildningsuppdrag. Min kunskap om AT var begränsad till den kontakt jag haft med AT-läkare i arbetet som ortoped. Mötet med sjukhusdirektören avslutades med att jag fick det övergripande ansvaret även för utbildningsfrågor. Vad gäller AT är du från och med nu chef och ditt uppdrag är att vi får en AT-utbildning i toppklass som alla kan vara stolta över. Tre veckor senare presenterade jag en lista med förslag på åtgärder som sjukhusdirektören och därefter landstingsledningen stödde helt och hållet. Under de gångna veckorna hade mycket tid ägnats åt att fånga nuläget. Nuvarande och tidigare AT-läkare intervjuades och studiebesök på andra sjukhus genomfördes. Sammantaget hade AT-rankingen gett en sann bild av verkligheten. Den enda ljusglimten var att halvåret i primärvård som följde efter sjukhusåret prisades. Några av de viktigaste ändringar som genomförts: Organisation Redan innan förändringsarbetet fanns en organisation för AT, men de involverade saknade mandat och ett tydligt uppdrag. För AT-läkarna var det oklart om de tillhörde den klinik där de tjänstgjorde eller AT-organisationen. Vem är min chef?, Var hör jag hemma organisatoriskt? var återkommande frågor. Efter diskussion med sjukhusdirektören skapades en helt ny AT/ST-avdelning 8 med egen budget där alla kostnader för AT-verksamheten samlades. Förutom löner till AT-läkarna budgeterades även för ett AT-kansli samt löner till AT-studierektorer och AT-ansvariga där samtliga skulle vara specialister för att betona uppdragets betydelse. Ökat antal block I relation till Akademiska sjukhusets storlek tillsattes få AT-block per år. En konsekvens blev att vissa kliniker var utan AT-läkare långa perioder. AT-läkarna sågs därför som sporadiska gäster och inte som en del av läkarstaben. Kontinuitet inom varje berörd klinik skapades genom att antalet AT-block mer än fördubblades. Även antalet ATblock med forskningsinriktning fördubblades, samtidigt som tiden för forskning ökades till 12 månader. Tydliga arbetsuppgifter samt ansvar En vanlig åsikt bland AT-läkarna var att de saknade definierade arbetsuppgifter samt ansvar. I samarbete mellan AT-läkarna, AT-studierektorerna samt AT-ansvariga definierades därför lämpliga arbetsuppgifter. Resultatet blev att både AT-läkarna, andra läkare, liksom övrig personal utvecklade en samstämmig bild av allt som AT-läkarna kunde bidra med i det kliniska arbetet. AT-läkaren blev behövd och uppskattad. Förändrat antagningsförfarande Vid intervjuer med medicinstuderande blev det uppenbart att många mycket duktiga personer inte sökte AT på Akademiska sjukhuset. Dels för att utbildningen bedömdes som dålig, men också som en följd av vårt ansökningsförfarande där antalet vikariatmånader var avgörande. Hela vårt ansökningsförfarande ändrades därför radikalt. De sökande får nu tillgodogöra sig maximalt sex månaders vikariat. Ett stort antal av de sökande kallas till intervju där var och en under 1-1,5 timmar får träffa tre intervjugrupper. Med detta som underlag beslutas om vilka som ska erbjudas anställning. Skapa hållbar förändring För att tillgodose sjukhusdirektörens önskemål hade det kunnat vara frestande att genomföra några snabba men synliga förändringar. Tidigt bestämde vi oss dock att arbeta för viktiga förändringar, även om det skulle ta tid. Quick-fix förbjöds. Är förändringsarbetet klart? Absolut inte! Det vi hittills skapat är en plattform för en bra AT-utbildning inom Akademiska sjukhuset, där detaljerna hela tiden kommer att förfinas. För utvärdering har ett enkelt instrument med tio frågor, AT-Kurt, införts. Detta ger möjlighet att se om vi håller önskad standard på varje placering samtidigt som det ger underlag till åtgärder om det visar sig vara behov av detta. Sune Larsson Rankingresultat för Akademiska plats plats plats plats plats

9 Tema Styrkan sitter i idéerna GötaPriset efterlyser idéerna som utvecklar och förbättrar kvaliteten i kommuner, landsting, regioner och stat. Har du varit med och förändrat din verksamhet på ett nytt och spännande sätt? Skicka en kort beskrivning till GötaPriset senast den 13 december så är ditt bidrag med och tävlar om kr. KVALITETSMÄSSAN DEN 3-5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar 9

10 Medicinvärldens mäktigaste Reportage Margaret Mungherera med SYLF:s ordförande Emma Spak. Hon är den första kvinnliga ordföranden för World Medical Association. Dr. Margaret Mungherera, psykiatrikern från Uganda har gjort en fantastisk resa i karriären. Text Joanna Ahlkvist Foto Sofia Segergren Vid Läkarförbundets fullmäktige fick Moderna Läkare äran att intervjua inledningstalaren Dr Margaret Mungherera, ordförande för World Medical Association (WMA). Joanna Ahlkvist, chefredaktör, och Margaret Mungherera hittade en lugn vrå i Näringslivshuset och satte sig ner för en kopp kaffe och en avslappnad diskussion. Margaret, du är den första kvinnliga ordföranden för WMA. Ja! När jag blev ombedd att kandidera 2011 sade jag att det kommer aldrig att ske. När jag klev upp på scenen (inför valet) vid WMA:s årsmöte var jag den enda kvinnan på scenen, jag var det enda svarta ansiktet på scenen, jag var den yngsta på scenen och så brukar jag skämta att jag även var den fattigaste personen på scenen! 10 Och nu är du på resande fot? Ja, jag är ute på något av en världsturné. För tre veckor sedan var jag i Sydafrika och sedan tillbaka till Uganda i några dagar, därefter Addis Ababa för det etiopiska Medical Associations-mötet, sedan vidare till International Federation of Medical Students. Efter det var jag i Tokyo och sedan flög jag tillbaka till Nigeria. Då hade jag en vecka hemma. Imorgon flyger jag till Genève, vidare till Australien, Nya Zeeland, Chicago och Storbritannien och sedan hem. Jag är faktiskt lyckligt gift, vet du! Men nu kommer jag inte att träffa min man på sex veckor. Jag får många inbjudningar, men jag kan inte acceptera dem allihop. Jag valde att komma till Sveriges Läkarförbund. Det här är mitt första besök i Sverige. Du har varit med om en otrolig resa i din karriär. Idi Amin tog över i Uganda 1971 och jag började plugga 1977 på Kampala Makerere University Medical School. Det var den första medicinska högskolan i Östafrika och jag var med om den sämsta tiden. Samhället hade blivit helt anarkiskt och det var själva staten som ansvarade för våldet mot befolkningen. Det fanns skjutvapen på sjukhusmurarna, ursprungligen för att skydda sjukhuset. Men Idi Amin vände dem mot sjukhuset. Läkare och sjuksköterskor var måltavlor. Vi tog av oss våra sjukhuskläder om man var tvungen att gå utomhus. Man gick aldrig utanför sjukhusområdet. Många lämnade landet under den här tiden en gigantisk brain drain. Detta pågick tills Idi Amin avgick 1979.

11 Reportage Tiden efter var också mycket svår fick jag chansen att studera på London School of Tropical Medicine. Jag och en annan kvinna från Uganda var nummer ett och två i klassen, men det var förbjudet för oss från Uganda att stanna i Storbritannien. Hemma i Uganda fick jag jobb på det enda psykiatriska sjukhus vi hade, Botanica. Jag var förskräckt. Även att ta sig dit var ett problem. Inga bussar eller taxi åkte så långt, så man var tvungen att gå. Vi hade mycket begränsade resurser, många patienter var också somatiskt sjuka vi hade inga handskar och ganska ofta ingen lokalbedövning. Men jag valde att bli psykiatriker och så småningom fick jag förfrågan om jag kunde hjälpa till på fängelset bredvid och ge psykiatrisk vård. Vi kunde träna några sköterskor och började med rättspsykiatri. Vi hade inga socialarbetare. Det var ingen annan som brydde sig. Efter tio år fick jag studera rättspsyk på Keele University i England. Det gav mig en plattform för att kunna återvända hem och starta ett rättspsykiatriskt utbildningsprogram för läkare. När jag blev psykiatriker blev jag den sjätte psykiatrikern i Uganda och så småningom den första rättspsykiatrikern. Hur förhåller du dig till mental hälsa och ohälsa i Uganda när ni är så få psykiatriker? Ja, det är många utmaningar. För det första saknar många afrikanska länder en lag om mental hälsa och behandling och där lagar finns är de ofta uråldriga. I Uganda ärvde vi vår lag från britterna. Lagen är från 1964 och rör enbart behandling. Den saknar multiprofessionella aspekter och nämner inte ens poliklinisk behandling. Terminologin är hemsk: den använder ord som dåre och imbecill. Den omfattar inte utsatta grupper som föräldralösa minderåriga. Dessutom handlar det om ett kriminaliserande av mental sjukdom man får inte läggas in frivilligt, allt måste gå genom rätten. I verkligheten är det ingen som gör så, men ändå. Lagen saknar rättspsykiatrin helt. I 15 år har vi försökt få igenom en ny lag, men det prioriteras inte av regeringen. Mmm... jag antar att faktumet att bussen inte kör hela vägen till det psykiatriska sjukhuset säger en hel del om hur mental ohälsa betraktas i samhället. Visst! Det finns mycket diskriminering, mycket stigmatisering. Det finns okunskap och myter. Myterna säger att om man är psykiskt sjuk så är Det fanns skjutvapen på sjukhusmurarna, ursprungligen för att skydda sjukhuset. Men Idi Amin vände dem mot sjukhuset. det frågan om onda andar och man borde behandlas traditionellt, inte av en läkare. Det handlar inte om patientens utbildningsnivå det är kulturellt. Patienter med kroniska sjukdomar schizofreni och bipolär sjukdom de vänder sig till slut ofta bort från sjukvården. Politiken i Afrika generellt, under ledning av WHO, är att integrera traditionell behandling av både somatiska och psykiska sjukdomar i den konventionella sjukvården. Det är en pragmatisk lösning. Tanzania har gjort en bra start där måste traditionella helare vara registrerade, så att man vet vem som är en kvackare och vem som inte är det. Vilken är motivationen till att integrera traditionell medicin? Är det populärt? Ja. Särskilt bland psykiatriska patienter. I början var vi emot traditionell medicin, men till slut insåg vi att det var fel inställning. Särskilt för icke-psykotiska patienter med psykologiska problem. Man frågar dem: Vad tror du kommer att hjälpa dig? Själv vill man att de ska träffa en psykolog, men de vill träffa en medicinman. De går på permission och de kommer tillbaka efter två veckor och säger: Jag mår så mycket bättre! Glöm inte att många befinner sig längre än 10 km från närmaste sjukvårdsinstans i Afrika. Traditionell medicin finns på plats, så människor vänder sig dit först den är tillgänglig. Och vet du vad? De är bättre på kommunikation än vad vi är, de ger mer tid, de ser det sociala sammanhanget. Genom samarbete kan man ta hjälp av deras kunskaper och tillgänglighet och utbilda dem så att farliga behandlingar försvinner. Ditt rättspsykiatriska arbete, vad innebar det? Ja... i början gjorde jag väl allt! Ha! Jag fick det intrycket! En sak var att jag tillsammans med arkitekterna fick rita en ny rättspsykiatrisk avdelning. Det låter bra att få påverka från första början. Nja, jag sade till dem att vi måste ha hög säkerhet, mellan avdelningarna för hög och låg säkerhet. Men de byggde bara för låg säkerhet. Då kunde vi inte ta hand om mer krävande patienter. Många av dem sitter fortfarande I fängelse. Så jag lämnade projektet. Min kollega tog över och blev den andra rättspsykiatrikern i Uganda. 11

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning.

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning. Onsdag 29 februari 2012 AT-guiden Hans AT visade sig vara ogiltig Felix Warren får inte ut sin legitimation, trots att han kollade med Socialstyrelsen i förväg. µ sid 10 Välj rätt tjäna tusenlappar Mellan

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Tema utbildning. Ronden

Tema utbildning. Ronden Ronden Nummer 1 2011 Tema utbildning Klinikkurt förändrade handledningen Planer på kua i Uppsala Rundabordssamtal Pedagogiska insatser uppvärderas Storsatsning på at-utbildningen foto: staffan claesson

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle Kultur & samhälle Sluta sätt unga tjejer på rättspsyk! 6 Brukarinflytande på riktigt 12 Pillerindustrin avslöjad 22 Kultur som kraft och utveckling 26 NR 1 l 8 mars 2012 l PRIS: 79 KRONOR MIG TILLHÖR VÄRLDEN

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN ÄR UTBILDAD FÖR KLINISK VERKSAMHET? Henrietta Arwin Henrietta.arwin@vgregion.se ST-läkare allmänmedicin Lerums vårdcentral/ledarskaps-st VGR Handledare: Robert Eggertsen, distriktsläkare,

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer