Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10."

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet Örebro, ordförande Maria Sahlén Eriksson, Regionförbundet Örebro Sören Carlsson Arewång, Sydnärkes Utbildningsförbund Ingegärd Kind-Tideström, Örebro kommun Eva Brolund-Johnsson, Örebro Universitet Madde Gustavsson, Lindesbergs kommun Kent Hiding, Lindesberg Kommun Pernilla Göransson, Kommunal Örebro län Åsa Thor Gustafsson, Örebro läns landsting Annika Gunnarsson, Örebro läns landsting Jannie Agirman Lexö, Arbetsförmedlingen Örebro Förhindrade att närvara; Jan Strid, Karlskoga kommun, Barbro Glaad-Persson, Karlskoga kommun, Sölve Persson, Örebro läns landsting, Ing-Marie Wessén, Örebro kommun, Mathias Olaisson, Attendo Care Underskrifter Sekreterare Maria Sahlén Eriksson Ordförande Hans Karlsson Justerare Ingegärd Kind-Tideström Paragrafer 64-82

2 2 (7) 64 Mötets öppnande Ordförande hälsar välkommen till dagens möte. 65 Fastställande av dagordningen Regionala styrgruppen beslutar att godkänna dagordningen. 66 Val av justerare Regionala styrgruppen beslutar att, förutom ordförande och sekreterare, utse Ing- Ingegärd Kind-Tideström att justera dagens protokoll. 67 Nya ledamöter - Jannie Agirman Lexö, Arbetsförmedlingen och Mathias Olaisson, Attendo Care Mathias Olaisson som är ny ledamot för Attendo Care eftersom Ann Sandberg har slutat sin tjänst på Attendo Care för annat arbete. Han har tyvärr fått förhinder att närvara det här mötet. Den regionala styrgruppen hälsade Jannie Agirman Lexö välkommen som ny ledamot. 68 Yrkeshögskolan - Ingrid Gustavsson som är utbildningsmäklare på CityAkademin i Örebro informerar om Yrkeshögskolan Mälardalen. Ingrid Gustavsson informerade om Yrkeshögskolan Mälardalen som är ett regionalt samarbetsprojekt som leds av Handelskammaren Mälardalen. I Örebro län är det Cityakademin som har det övergripande ansvaret för yrkeshögskolefrågor och projektet Yrkeshögskolan Mälardalen. Projektet ska vara ett stöd till utbildningsanordnare och ansvara för att utbildningar skapas som svarar mot det kompetensbehov som finns i länet. Yrkeshögskolan är efterträdaren till kvalificerade yrkesutbildningar. Det som kännetecknar utbildningarna inom yrkeshögskolan är att de ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Regionala styrgruppen tackar Ingrid Gustavsson för informationen och beslutar att ta den till handlingarna. 69 Föregående mötesprotokoll Maria Sahlén Eriksson bad att få återkoppla till en punkt i föregående mötesprotokoll: 46 Övriga frågor

3 3 (7) Christopher von Stedingk, Enhetschef/Rektor, Språk och Framtid (komvux) i Örebro kommun har fått svar, enligt beslut på föregående styrgruppsmöte, på sin fråga angående idé/förslag för synpunkter om ett utbildningsprojekt till Kommunanställd äldreomsorgare. 56 Marknadsföring av VO-College Nu finns materialet för broschyrer, roll-upper, dekaler och pins i dokumentarkivet på den regionala webbsidan för VO-College både som PDF-filer för att använda direkt för tryckning och som redigerbara filer. 57 Utökad samverkan Arbetsförmedlingen och privata vårdgivare Ny ledamot är från och med nu Jannie Agirman Lexö från Arbetsförmedlingen. Kontakt med Capio läkargruppen har tagits och de kommer att återkomma med besked efter möte med sin ledningsgrupp. 58 Omvärldsbevakning Angående uppdraget som regionförbundet har fått av regeringen att skapa kompetensplattformar så finns nu ett förslag på hur organisationen för kompetenssamarbetet ska fungera. Syftet är att spana in i framtiden efter nya kompetensbehov, samla kunskap och analysera, sprida information, samverka mellan utbildningsanordnare och branscher/arbetsliv. Regionala kompetenskansliet ska enligt förslaget bestå av representanter från: Örebro kommun (arbetsgivare/cityakademin), Handelskammaren, Arbetsförmedlingen, lokala/regionala kompetensråd, Norr Lindesberg, Väst Karlskoga, Syd Hallsberg och Örebro, Örebro läns landsting, Regionförbundet (gäster bjuds in efter behov). Kansliet på regionförbundet som är en del av kompetenskansliet utgörs av: 100 % projektledare, 100% utvecklingsledare, 50% information/kommunikation, 25% analytiker. Kompetenskansliet kommer att träffas ca 8-10 ggr per år. 70 Tvåårsuppföljningen Tvåårsuppföljningen ska bestå av en verksamhetsberättelse för det regionala VO- Collegearbetet där lokala college i länet ska ingå. Arbetsgruppen för kvalitetsuppföljning har tagit fram ett förslag till underlag för uppföljning inför den regionala tvåårsuppföljningen som består dels av en blankett för uppföljning av kvantitativt mätbara mål och dels av ett antal frågor som ska besvaras. Tvåårsuppföljningen ska vara godkänd av den regionala styrgruppen och inlämnad till Nationella Rådet senast den 20 januari vilket innebär att det kommer att vara brådskande att få in svar på frågorna i underlaget. Arbetsgruppen färdigställer materialet på sitt nästa möte den 15 november och skickar därefter ut det till berörda representanter från varje lokal styrgrupp.

4 4 (7) Kent Hiding föreslog en ändring i materialet för kvantitativt mätbara mål så att man konsekvent frågar efter samma typ av värde i alla frågor. Regionala styrgruppen beslutar att godkänna förslaget till uppföljningsunderlag med den ändringen som föreslagits av Kent Hiding ovan. 71 Rapport från det lokala VO-Collegearbetet Örebro arbetar med problemet att få med en upphandlad privat omsorgsgivare i sitt lokala VO-College. Det är problem när man inte tänkt på att man blir av med praktikplatser på en stor arbetsplats när verksamheten inte längre är en del av VO-Collegesamarbetet. Norra länsdelens har fått sin certifieringsansökan godkänd och man planerar nu inför certifieringsceremonin den 8 december. Styrgruppens ledamöter hälsas välkomna att delta i ceremonin i Lindesberg. Inbjudan har skickats ut. I den södra länsdelen förbereder man sig nu för certifieringsbesöket den 26 november. 72 Rapport från den regionala rektorsgruppen Sören Carlsson Arewång informerade om arbetet inom de arbetsgrupper som initierats av rektorsgruppen. Rektorsgruppen kommer också att försöka få igång ett samarbete kring ett länsgemensamt kursutbud. 73 Information från Nationella Rådet och mötet för regionala samordnare Maria informerade om vad man pratade om på mötet för samordnare den 22 oktober: - Nya aktörer Varje VO-College bör undersöka vilka privata vård- och omsorgsgivare och utbildningsanordnare med omvårdnadsutbildningar som finns i regionen som inte är certifierade och har skrivit samverkansavtal inom VO-College. Arbetsplatser som inte är certifierade får inte användas för APU. Certifierade arbetsgivare får inte ta emot praktikanter från utbildningsanordnare inte är certifierade. Kvalitetskraven för VO-College och krav på samarbetsavtal bör finnas med i upphandlingsavtalet. Vanligt är tydligen att Arbetsförmedlingen köper omvårdnadsutbildningar från utbildningsanordnare som inte är certifierade VO-College. När det gäller t ex assistans-företag kan man kanske inte kräva att anställningskrav ska vara omvårdnadsutbildning eftersom även anhörig kan anställas som assistent.

5 5 (7) - Återcertifiering Certifieringsbesöket vid återcertifiering kommer endast att göras regionalt. Endast vid problem i ett lokalt college, eller som stickprov, kommer besök i ett lokalt college att göras. Ny certifieringsansökan görs regionalt där lokala college ingår på samma sätt som i uppföljningsrapporterna. Ansökan ska innehålla nya och/eller tillspetsade mål och hur man uppfyllt målen i den ursprungliga ansökan. - Validering Nationella Rådet informerade om att vid certifiering är det validering mot omvårdnads- /vård- och omsorgsprogrammet det som efterfrågas. - Handledarutbildning Som det är idag har alla regioner olika handledarutbildningar. Kan VO-College rekommendera vad en handledarutbildning ska innehålla? I den nya gymnasieskolan kommer handledning vara insprängt i utbildningens olika kurser. På Rikskonferensen kommer Lotta Tydell som är samordnare för VO-College i Sörmland att hålla i ett seminarium om handledarutbildning. - Information från SKL Socialstyrelsen har föreslagit att de nya yrkeskraven (baskompetenser) är lika med nya Vård- och omsorgsprogrammet. I Budgetproposition 2010 föreslås satsningar för kompletterande utbildning för att uppnå yrkeskraven för redan anställd personal samt till ledarskapsutbildning för chefer inom omsorgen. 74 Information från Fredagsakademin 22 oktober Rätt kompetens för att trygga vård och omsorg Maria presenterade VO-College Örebro län, Anders Björnstig som är samordnare för VO- College i Västmanland berättade hur man arbetar med VO-College där och Richard Krusell som är enhetschef för lärcentret i Säffle berättade om hur man arbetar med arbetsplatsförlagd kompetensutveckling inom vård- och omsorg i Värmland. Presentationerna finns i dokumentarkivet på vår regionala webbplats för VO-College i mappen Fredagsakademin som ligger i mappen Presentationer & information. 75 Samarbete VO-College Örebro län och Västmanlands län Under fredagsakademin den 22 oktober presenterade Anders Björnstig från Västmanland några förslag på möjliga samarbetsområden mellan Västmanland och Örebro län: - Praktik (APU/APL): Kvalitetssäkring av elevers praktik och av handledarutbildningar, inom VO-College - Validering enhetlighet i länet/landet - Samsyn baskompetens, del av kvalitetssäkringen

6 6 (7) - Kompetensutveckling både av lärare och personal inom vård och omsorg. (Se följande bilder) - Samverkan Mälardalens Högskola - Gemensam regional marknadsföring - regional plan för marknadskommunikation inom VO- College - IT/regional lärplattform Vård- och omsorgscollege Västmanland Regionala styrgruppen beslutar att samordnarna för Örebro län och Västmanlands län fortsätter arbeta med samarbetsmöjligheter mellan länens VO-College. 76 Uppdrag för Skolverket och Tillväxtverket - Entreprenörskap inom vård och omsorg Skolverket har fått i regeringens uppdrag att tillsammans med Tillväxtverket genomföra ett projekt för att undersöka hur man ska arbeta med entreprenörskap inom vård och omsorg. Uppdraget riktar sig till elever inom gymnasieskolan vuxenutbildning och de som går på högskolan samt deras lärare. Nu vill man veta vilka insatser inom området som har gjorts eller planeras i länet. Regionala styrgruppen beslutar att frågan om vilka insatser inom området som har gjorts eller planeras i länet undersöks till nästa styrgruppsmöte. 77 Omvärldsbevakning SKL har gett ut en rapport om framgångsfaktorer i äldreomsorgen. Rapporten finns i dokumentarkivet på den regionala webbsidan för VO-College i mappen Omvärldsbevakning & forskning. 78 Samverkansutveckling Regionala rektorsgruppen fortsätter att utveckla samverkansmöjligheter mellan utbildningsanordnarna. Maria ställde frågan om arbetsgivarna behöver utveckla sitt samarbete t ex när det gäller kompetensutveckling och hur vård- och omsorgsyrket ska göras mer attraktivt. Madde Gustavsson påpekade att man bör använda de nätverk som redan samordnas av regionförbundet. Regionala styrgruppen beslutar att ta informationen till handlingarna och arbeta vidare med samverkansutveckling under höstens möten. 79 Fördjupnings- /samverkansdag för styrgruppen. Den goda arbetsplatsen i Karlskoga

7 7 (7) Eftersom ingen från Karlskoga kunde vara med på dagens möte beslutar den regionala styrgruppen att tid för fördjupningsdagen ännu en gång skjuts upp till nästa möte. 80 Vårens mötestider Regionala styrgruppen beslutar att styrgruppens första möte ska hållas fredagen den 14 januari kl. 09:00 11:00 på regionförbundet i konferensrum Gullvivan. 81 Övriga frågor Maria föreslog att man under nästa möte beslutar om vilka utvecklings-/problemområden som ska prioriteras i collegearbetet under VO-College övergripande syfte är att trygga kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg genom att fler väljer att utbilda sig och validera sig inom vård- och omsorg. Därför är det viktigt att öka vård- och omsorgsyrkenas attraktivitet. Hur gör man det? Åsa Thor Gustafsson berättade om ett material angående karriärvägar efter gymnasiet som man tagit fram på Örebro universitet. Materialet finns i dokumentarkivet på den regionala webbsidan för VO-College i samma mapp som protokollen för styrgruppen. Regionala styrgruppen beslutade att punkten prioriterade utvecklingsområden ska tas upp under nästa styrgruppsmöte. Hans Karlsson meddelade att han efter dagens möte avgår som ordförande för den regionala styrgruppen. Anledningen är att man i regionförbundets styrelse beslutat att styrgruppen för VO-College Örebro län inte ska vara politisk. Organisationerna i samarbetet ska i stället representeras av tjänstemän. Av samma anledning lämnar också Sölve Persson sitt uppdrag i styrgruppen. Regionförbundet styrelse förslår Christer Lenke, chef för regionförbundets enhet Social välfärd, som ny ordförande för regionala styrgruppen. Hans Karlsson tackades med en liten gåva från regionförbundet. Det har betytt mycket för förankringen i länet och varit mycket positivt för uppbyggnaden av VO-College att styrgruppen haft representation och ledning av erfarna förtroendevalda. Sölve Persson som var förhindrad att närvara vid dagens möte kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Regionala styrgruppen beslutade att Christer Lenke blir ny ordförande för VO-College Örebro län. 82 Mötets avslutande Ordföranden tackar för visa intresse och avslutar mötet.

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Regional styrgrupp VO-College Uppland 2012-11-19

Regional styrgrupp VO-College Uppland 2012-11-19 Regional styrgrupp VO-College Uppland 2012-11-19 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Ulrika Norman, Ingrid Berglin-Eriksson, Kerstin Kallin-Nilsson, Christina Hanson, Christina Ekman, Ulla Andersson.

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll 081107 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl. 13.30-16.00 Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare

Läs mer

Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för vård och omsorg. Britt-Inger Kajnäs sektionschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för vård och omsorg. Britt-Inger Kajnäs sektionschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik Carina Schmidt projektledare, Carpe Stockholms stad 08-508 25 410 carina.schmidt@stockholm.se Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Till: Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKANSLIMÖTE 2015-03-27

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKANSLIMÖTE 2015-03-27 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKANSLIMÖTE 2015-03-27 Närvarande: Anna-Lena Lehto, Cecilia Meurling, Ingrid Holström, Margaretha Sjöberg Boström, Maria Orvehed, Monica Söderström, Tomas Stavbom, Eva Söderman INFÖR

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer