Hög IQ minskar självmordsrisk hos män

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög IQ minskar självmordsrisk hos män"

Transkript

1 Nr 1 Mars 2010 I detta nummer: s 2 Effekter av nanopartiklar i mänskliga celler Nanoteknologin expanderar mycket snabbt förknippas med högt ställda förväntningar inom teknisk s 3 Personlig assistent har uselt arbetsrättsligt skydd Dagens arbetsrätt är förknippad med stora, huvudsakligen industriella arbetsplatser med s 4 Hälsosam diet minskar riskerna för Alzheimers En hälsosam livsstil i medelåldern kan skydda mot demens/alzheimers senare i livet. s 5 Socioekonomisk ställning betyder mer än invandrarbakgrund Det är de socioekonomiska skillnaderna som är det grundläggande skälet till att invandrarbarn invandrarungdomar löper högre s 7 Nytt preventionsprogram inte bättre Det förebyggande arbete som bedrivs i svenska skolor om alkohol, narkotika tobak, ANT-undervisningen, visar inga säkra effekter. Hög IQ minskar självmordsrisk hos män I en longitudinell studie undersöktes olika samband mellan socioekonomiska förhållanden, kognitiv förmåga psykisk ohälsa i form av schizofreni självmord. Bakgrundsinformation hämtades bl.a. från UGU-databasen (Utvärdering genom uppföljning), som innehåller uppgifter om sex kohorter barn födda , totalt individer. Dessa kompletterades med vissa fakta från skolan, samkörning gjordes med Folk- bostadsräkningen för uppgifter om utbildning yrke i tidigt vuxenliv. Uppgifter om vård för schizofreni kom från Patientregistret om självmord från Dödsorsaksregistret. Bland resultaten: Högre IQ i barndomen är förenat med lägre självmordsrisk bland män, men inte bland kvinnor. Hos män med tidigare psykos fanns däremot ett samband mellan hög IQ högre risk för självmord, vilket möjligen kan förklaras av att psykossjukdom är förenat med stigma i grupper med högre yrkesrang. Hos elever med lägre medelbetyg i årskurs 3 var risken högre att senare drabbas av schizofreni andra psykossjukdomar, men här fanns inga påfallande könsskillnader. Justering för socioekonomisk bakgrund påverkade sambandet bara i liten grad. Fortsättning på sid. 2. Arbetslösas sökbeteende kartlagt Svenska företag sållar bort arbetssökande som har ickenordiska namn, är äldre eller arbetslösa. De kontaktas i mindre utsträckning än andra sökande. Att använda sådana enkelt observerbara fakta för att sortera bort sökande måste betecknas som diskriminering, menar forskarna bakom detta projekt, som studerar interaktionen mellan arbetssökande arbetsgivare vilka faktorer som bidrar till varaktig arbetslöshet. Mitt CV, som är Arbetsförmedlingens internetbaserade sökkanal, har använts för att få fram data om arbetssökande. Det visar sig fördelaktigt för den sökande att välja ett stort sökområde, speciellt om detta inbegriper storstadsregionerna. De könsskillnader som finns i valet av sökområde kan i hög grad förklara varför kvinnor får färre kontakter via Mitt CV. En annan faktor som påverkar möjligheten till anställning är löneanspråken. Många sökande begär ganska hög lön, höga löneanspråk medför färre kontakter med presumtiva arbetsgivare. Projektledare: Stefan Eriksson Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet Tel: E-post:

2 Forskning Resultat Flickor som lever i en hederskontext sociala barnavårdsutredningar Studiens syfte är att belysa situationen för flickor som utsätts för kränkningar som kan härledas till en hedersrelaterad värdegrund jämfört med flickor som inte gör det. Studien syftar också till att belysa socialtjänstens utredningsmetoder, bedömningar val av insatser, med särskilt fokus på det nya dokumentationsverktyget BBIC ( Barns behov i centrum ). Projektledare: Peter Allebeck Institutionen för folkhälsovetenskap, Socialmedicin, Karolinska institutet Tel: E-post: Tre delstudier ingår: tserie En aktstudie av socialtjänstens hälsa skriftserie sa skriftserie hälsa skriftserie te ansökningar hälsa skriftserie till länsrätten om vård med stöd av 1, 2 1, hälsa skriftserie 2, 3 LVU av flickor i åldrarna år under år 2008 i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland Skåne. En studie av BBIC-modellens möjligheter begränsningar i de utredningar i aktstudien som rör flickor som lever i en hedersrelaterad familjekontext. En intervjustudie av handläggarnas erfarenheter av att utreda situationen för dessa flickor. Intressant är också att få en uppfattning om handläggarnas erfarenheter av att arbeta utifrån BBIC-modellen deras intryck av utfallet av valda metoder, bedömningar insatser. Undersökningen ger en representativ bild av läget i de tre länen kommer även att kunna ge kunskaper av generell relevans. Studien förväntas ge fördjupad kunskap om såväl likheter som olikheter i livssituationen för flickor som växer upp med en hedersrelaterad värdegrund jämfört med dem som inte gör det. Dessutom bör den kunna ge ett kunskapsunderlag för barnavårdsärenden som rör flickor som lever i en hedersrelaterad familjekontext. Projektledare: Astrid Schlytter Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan Tel: E-post: forts. från sid 1. Hög IQ Effekter av nanopartiklar i mänskliga celler Nanoteknologin expanderar mycket snabbt förknippas med högt ställda förväntningar inom teknisk industri, elektronik biomedicin. Kunskapen om eventuella oönskade bieffekter på hälsa miljö är dock bristfällig. Nanopartiklar är mindre än 100 nanometer i diameter kan spridas i luft vatten. Därmed kan de ta sig in i våra celler via luftvägar, mag-tarmkanal hud, det är just förmågan att ta sig in i vår kropp som utgör grunden för ett tvärvetenskapligt projekt vid Kungliga Tekniska högskolan Karolinska institutet. I projektet studerades samspelet mellan nanomaterial olika celler som deltar i kroppens immunförsvar, t.ex. DCs-celler. Dessa utgör barriärer mot vår omgivning genom att fånga upp främmande ämnen rapportera till övriga celler i immunsystemet om huruvida intrånget ska tolereras eller om ett aktivt immunsvar ska ges. En fråga är hur DCs-cellerna påverkas av olika material, storlek form hos nanopartiklarna. Forskarna påpekar vikten av att partiklarna produceras i ren miljö. En del ämnen, som är vanliga i vår omgivning, aktiverar nämligen DCs, det kan medföra falskt positiva svar i testerna. Detta är ett välkänt förhållande inom immunologin, men visade sig vara obekant för nanoteknologerna. Det är dessutom betydelsefullt att olika nanopartiklar används för olika ändamål: de mindre kan vara kandidater för att t.ex. leverera läkemedel eller vaccin, medan de större också har en egen immunstimulerande förmåga som kan utnyttjas för att förstärka önskad effekt av t.ex. vaccin. Projektledare: Annika Scheynius Institutionen för medicin, Solna, Klinisk immunologi allergi, Karolinska institutet Tel: E-post: Antal rum i bostaden påverkar födslar Materialet i det här projektet bygger på enkätdata om individer, med detaljerade boendebiografier som innehåller information som antal rum hushållets storlek vid in- utflyttning. Till dessa uppgifter har registerdata om flyttningar, inkomster utbildning, sysselsättning, civilstånd barnafödande länkats. Projektet undersöker samband mellan förstabarnsfödslar boende i Sverige Antalet rum är den bostadsfaktor som har störst påverkan på förstabarnsfödslar. Sambanden mellan barnafödande boende ser dock olika ut under , som utgör olika bostadspolitiska epoker. Att bo i 1 2 rum kök är under den senare perioden förknippat med lägre benägenhet att skaffa första barnet, både när man jämför med samma bostadsstorlek under den förra perioden att bo i en bostad med tre rum kök under den senare. Projektledare: Sara Ström Institutet för framtidsstudier Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben:

3 Forskning Resultat Splittrat arbete med parallella projekt I den här studien har 43 intervjuer gjorts om splittring i arbetet, project overload. De intervjuade var anställda i tre olika organisationer arbetade med parallella produktutvecklingsprojekt. t var ofta tidskrävande intensivt. I med medverkan i studien, har man i organisationerna kommit att reflektera över arbeta med arbetssituationen för sina anställda. Intervjuerna gjordes utifrån teman: antalet projekt som varje respondent för tillfället arbetade med; huruvida respondenten kände till/följde organisationens projektprocess; arbetets kvantitet kvalitet; prioriteringskriterier; exempel på splittring samt effekter av denna. I stort sett alla respondenter upplevde project overload. Samtidigt menade de att arbetet var intressant, roligt, utvecklande fritt. Endast ett fåtal uppgav att de ofta arbetade övertid. Projektledare: Johann Packendorff Skolan för industriell teknik management, Institutionen för ekonomi organisation, Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan Tel: E-post: MARS forskareberattar Läs våra forskarintervjuer på webben under Forskare berättar. Under mars: Per-Anders Edin om den nya arbetsmarknaden Personlig assistent har uselt arbetsrättsligt skydd Dagens arbetsrätt är förknippad med stora, huvudsakligen industriella arbetsplatser med bilden av ett enat kollektiv. Där finns också en klar föreställning om att arbete i det privata, i familjen, inte bör regleras. Ju närmare det obetalda hemarbetet i familjen som verksamheten befinner sig, desto mindre reglerad är den. Det här projektet kartlägger det arbetsrättsliga läget när det gäller arbete med vård omsorg som utförs i hemmiljö. Läkarnas blanka vapen. Svensk smittskyddslagstiftning i historiskt perspektiv Anna Lundberg 246 s., Nordic Academic Press ISBN Sverige har sedan tidigt 1800-tal motarbetat könssjukdomarnas spridning genom bl.a. sträng lagstiftning. Författaren undersöker hur den nya lag som kom 1919, Lex Veneris, tillkom tillämpades. Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen. Styrning, legitimitet bevisning Lotta Vahlne Westerhäll med Stefan Thorpenberg Magnus Jonasson 314 s., Santérus Förlag ISBN Socialförsäkringssystemets förlitan på läkarintyget är ifrågasatt, främst p.g.a. de höga sjuktalen, som läkarna beskylls bidra till. Om betalt husligt arbete omsorg utförs av en familjemedlem, omfattas det inte av någon arbetsrättslig lagstiftning alls. Och regleringen är särpräglad när det gäller personliga assistenter, påpekar forskarna. Antalet verksamma i detta yrke har vuxit kraftigt de senaste åren, personlig assistans ersätter mer mer annan vård. Personliga assistenter kan vara anställda av kommunen, av en privat eller av en kooperativ assistansanordnare, men också av brukaren själv eller anhöriga till denne. Anställningsskyddet för personliga assistenter är svagt. När det gäller lönen finns ett högsta tak genom reglerna om assistansersättning, men någon lägsta lönenivå finns inte reglerad, eftersom verksamheten inte omfattas av kollektivavtal. Talesätt där den personliga assistenten ses som brukarens armar ben, ger en tydlig bild av att verksamheten inte betraktas som ett riktigt yrke. Projektledare: Catharina Calleman Juridiska institutionen, Umeå universitet Tel: E-post: Staten vill därför införa utbildning i intygsskrivande hälsa skriftse tserie hälsa endast skriftserie ge vissa läkare tillstånd att hälsa s skriva intyg. I denna bok undersöks läkarintyget ur tre perspektiv: ett hälsa skriftserie hälsa skriftserie o ekonomiskt-politiskt, intygets funktion som dels instrument för rättssäkra beslut, dels som bevismedel. Hälsa makt, tolkning, styrning Red. Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein 231 s., Institutet för Framtidsstudier ISBN ISSN X I boken diskuteras gränsdragningsprocesser runt hälsa ur kulturella perspektiv: hälsa inom konst litteratur; hur medborgare styrs att leva hälsosamt; förändringar av maktförhållanden mellan yrken inom hälsoområdet.

4 Det ger mig så mycket 28 röster om ideellt arbete Red. Ingrid Sjökvist 160 s., Liv i Sverige ISBN Barndom arbete I boken berättar 28 personer om sitt ideella arbete. Utan de ideella insatserna skulle Sverige stanna, men vad är det som driver dem? Två forskare berättar också om forskningen kring detta. Red. Ingrid Söderlind, Kristina Engwall 248 s., Boréa Bokförlag ISBN Boken handlar om barns ungas arbete under tiden Hur kontrollerar definierar myndigheter barns arbete? Hur ser barnen själva på arbete? Newly qualified teachers in northern tserie Europe comparative hälsa perspectives skriftserie on promoting professional development sa skriftserie hälsa skriftserie Red. Göran Fransson, te Christina hälsa Gustafsson skriftserie hälsa skriftserie 196 s., Gävle University Press ISBN ISSN Forskningsrapport från ett nordiskt nätverk av nyblivna lärare. En huvudfråga för nätverket var hur man försäkrar sig om hög kvalitet i läraryrket, när allt fler sektorer i samhället konkurrerar om den kvalificerade arbetskraften. Education, labour market and incomes for the deaf/hearing impaired and the blind/visually impaired Richard Baltander 300 s., Swedish Institute for Social Research 76, Stockholms universitet ISBN ISSN Avhandlingen behandlar hur två grupper med olika funktionshinder kan återvända till utbildning arbetsmarknaden hur löneutvecklingen ser ut. Hälsosam diet minskar riskerna för Alzheimers En hälsosam livsstil i medelåldern kan skydda mot demens/ Alzheimers senare i livet. Nyttan är större för personer med genetisk känslighet för demenssjukdom. Den slutsatsen kan dras av resultaten i detta projekt, som undersökte hur body mass index (BMI), matvanor, halt av vissa B-vitaminer aminosyror samt fysisk aktivitet är relaterade till risken för minskad kognitiv förmåga demens/alzheimers sjukdom. Speciellt uppmärksammades förmodade samband mellan miljömässiga genetiska riskfaktorer samt riskfaktorer i olika åldersgrupper. Data hämtades från två befolkningsbaserade studier. Bland resultaten kan nämnas: högt systoliskt blodtryck (det övre, högre blodtrycket) var, liksom hög kolesterolnivå fetma i medelåldern, oberoende riskfaktorer för demens/ Alzheimers senare i livet. En kombination av dessa faktorer ökade risken. Personerna i studien som inte drack alkohol i medelåldern visade sämre kognitiv förmåga senare i livet, bl.a. när det gällde episodiskt minne, än dem som drack alkohol. Varken orsakssamband eller vilken alkoholkonsumtion som är optimal för att nå bästa kognitiva funktion är dock klarlagda. Risken för demens/alzheimers minskade hos personerna som höll en hälsosam diet bestående av omättade fetter, fisk, grönsaker, bär, frukt, Besök vår bokhandel på webben FAS har tagit över distribution försäljning av ett antal av Arbetslivsinstitutets böcker. En del av skrifterna finns enbart som nedladdningsbara pdf-filer. En förteckning finns på webben plus uppgifter om vilka som har tagit över andra delar av Arbetslivsinstitutets utgivning. Beställningsadress: eller via FAS bokhandel på webben Forskning Resultat kaffedrickande måttlig alkoholkonsumtion, jämfört med dem som åt ohälsosamt, d.v.s. mättade fetter, korv godis, efter justering för påverkande faktorer. Bland personerna som deltog i fysisk aktivitet minst två gånger i veckan under medelåldern var risken för demens/alzheimers procent lägre än bland dem som inte motionerade. Effekterna av livsstilsrelaterade faktorer, som fysisk inaktivitet, intag av mättat fett, alkoholkonsumtion rökning, var alla mer uttalade hos bärarna av den viktigaste nu kända genetiska riskfaktorn för Alzheimers sjukdom. Projektledare: Miia Kivipelto Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap samhälle, Aging research center, ARC, Karolinska institutet/stockholms universitet Tel: E-post: Om trötthet ISBN X, ISSN Pris: 79 kr Normal trötthet försvinner efter en stunds vila, medan mental trötthet innebär att man inte orkar ta emot eller bearbeta fler intryck eller impulser. Den här boken tar upp trötthet utifrån flera olika aspekter: sjukdomstillstånd, utmattningssyndrom, sömnens roll, stress...

5 Forskning Resultat Organisationen påverkar återgång i arbete Två år efter en långtidssjukskrivning hade 77 procent återkommit till arbetet, 62 procent på heltid 15 procent på deltid. Studien utfördes på 900 anställda i kommuner landsting, de flesta kvinnor. Vid sidan av sjukdomens svårighetsgrad är det en rad andra omständigheter som också påverkar den sjukskrivnas möjlighet att komma igen. Chanserna ökar om arbetssituationen innebär rimliga krav i kombination med inflytande stimulans. God självskattad hälsa, bra fysik mental kapacitet i förhållande till arbetskraven har också positiv effekt. De organisatoriska förhållandena är av stor betydelse för hälsoutfallet hos personalen. Förändringar omorganisationer på arbetet som upplevs negativt ökar risken för både sjukskrivning arbetsbyte minskar dessutom chansen för återgång i arbete. Projektledare: Eva Vingård Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- miljömedicin, Uppsala universitet Tel: ; E-post: Löner sysselsättning i utlandsägda företag Internationaliseringen av svenskt näringsliv accentuerades under 1990-talet. Detta projekt analyserar effekter av utlandsägande multinationell verksamhet på sysselsättning löner. Det genomfördes med ett stort, internationellt datamaterial om företag arbetsställe som grundval. Då ett svenskt företag får utländsk ägare leder detta till en något långsammare löneökningstakt än om företaget hade stannat i svensk ägo. Den grupp som lönemässigt gynnas av ett uppköp är högutbildade personer i synnerhet VD:n. Projektledare: Ari Kokko The European Institute of Japanese Studies, EUS, Handelshögskolan i Stockholm Tel: E-post: Socioekonomisk ställning betyder mer än invandrarbakgrund Det är de socioekonomiska skillnaderna som är det grundläggande skälet till att invandrarbarn invandrarungdomar löper högre risk att placeras utanför hemmet än infödda barn ungdomar. Den här registerstudien visar att risken är 2 3 gånger större för barn i åldern 7 12 år som är födda utanför Europa. Men om man beaktar bakgrundsfaktorer som typ av familj, moderns utbildning, sysselsättning socialbidragstagande samt bostadsorten, försvinner den högre risken. På samma sätt påverkar de socioekonomiska förhållandena resultaten i 20 procent av lärarstudenterna hade tserie stämbandsförändringar hälsa skriftse hälsa skriftserie hälsa s hälsa skriftserie röststörning. hälsa I en annan skriftserie studie fann man att röstbesvären i en grupp o gruppen år, utom för ungdomar födda i Afrika söder om Sahara i Asien utanför Mellanöstern. Projektet specialgranskade också ärenden som gällde sju placerade unga män med bakgrund i Mellanöstern, nordöstra Afrika, sydöstra Europa respektive Centralasien. De berörda myndighetspersonerna samt anhöriga den unge själv intervjuades om hur de uppfattade hjälpbehov bemötande. Ungdomarnas socioekonomiska förhållanden var mycket lika. I båda grupperna fanns erfarenhet av arbetslöshet, ensamstående föräldraskap, ekonomiskt bistånd, lågutbildade föräldrar. Ändå gick det att urskilja två grupper: pojkar med gynnsamma framtidsodds pojkar där framtiden var bekymmersam. Skillnaden var att i den gynnsamma gruppens berättelser beskrevs en dialog med myndighetspersonerna. De ungdomarna deras föräldrar upplevde att de tillskrevs både makt ansvar. Hur de professionella förhåller sig till ungdomarnas etniska bakgrund påverkar alltså hur dessa ser på sin egen förmåga. Projektledare: Björn Gustafsson Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben: Röst tal hos blivande lärare Lärare utgör den största yrkesgruppen bland sjukhusens röstpatienter. Samtidigt saknas obligatorisk röstutbildning för lärarstudenterna vid de flesta av landets lärarutbildningar. Vetenskapliga studier visar att lärarstudenter har låg medvetenhet om vilka röstkrav som väntar i yrket, att de lärarstudenter som har svagheter i röstfunktionen under grundutbildningen riskerar att utveckla röststörning under lärarkarriären. I en finsk studie fann man att lärare hade fyrdubblats under en period av tolv år. Samtidigt har ett antal studier visat att röstutbildning av lärare förebygger röstproblem. Ett långsiktigt syfte med detta projekt är att minska röstproblem hos lärare. Specifikt är frågeställningen om tidig röstutbildning riktad till studenterna under lärarutbildningen kan förebygga senare utveckling av röststörning. Man utgår från en population av blivande lärare. Först genomförs en kartläggning av röstsymptom bland dem. Samtidigt besvarar studenterna också ett s.k. rösthandikappindex (RHI). Alla studenterna kommer åter att besvara röstformulären i slutet av sin lärarutbildning efter ett år i yrket för att man ska kunna se hur vanliga röstbesvär är hos de studenter som var utan besvär i början av sin lärarutbildning. Hypotesen är att förekomsten av röstbesvär i den grupp som fått röstutbildning kommer att vara lägre än i kontrollgruppen efter något års arbete. Projektledare: Ann-Christine Ohlsson Institutionen för medicin, Samhällsmedicin folkhälsa Arbets- miljömedicin, Göteborgs universitet Tel: E-post:

6 Kvinnor, hälsa rusmedel Historiskt framstår missbruk beroende av alkohol andra rusmedel som något som i huvudsak angått män. Under de senaste decennierna har dock situationen förändrats såväl alkoholkonsumtion, rökning snusande som bruk av andra rusmedel har blivit allt vanligare också bland kvinnor. Våra kunskaper om hur kvinnors konsumtionsmönster förändrats, om vilka hälsomässiga konsekvenser de haft, om hur framgångsrika samhällets sätt att möta ökat bruk ökande skador har varit, är drabbas, vilka förövarna är, eller hur dock fortfarande tserie ganska ytliga hälsa man kan skriftserie förhindra eller begränsa rbete hälsa skriftserie hälsa skriftserie riftserie fragmentariska. Forskningsprojektets huvudsyfte är att fylla dessa hälsa skriftserie mobbningen. Cybermobbning hälsa skriftserie skiljer sig från andra typer av mobbning, kunskapsluckor ge en allsidig översikt över aktuella pågående förändringar i svenska kvinnors bruk av alkohol, narkotika, psykofarmaka tobak samt av de hälsomässiga konsekvenserna av dessa förändringar. Ett andra syfte är att undersöka hur dessa förändringar uppfattats tolkats av olika myndigheter, av media av allmänheten, att granska olika intiativ på policy- preventionsområdet, som grundats på dessa styrande bilder. Ett tredje syfte är att studera förändringar vad gäller missbruk beroende av olika psykoaktiva substanser, analysera hur kvinnor med sådana problem bemöts har bemötts av hälso- sjukvård sociala myndigheter undersöka hur pågående samhällsförändringar påverkar kvinnors möjligheter att ta sig ur sådana problem. Projektledare: Jukka Törrönen Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- drogforskning, SoRAD Tel: E-post: Cybermobbning På senare år har en ny typ av mobbning dykt upp, s.k. cybermobbning. Cybermobbning sker med modern teknik, framförallt mobiltelefoner via Internet. Det kan röra sig om obehagliga eller kränkande sms, e-postmeddelanden eller genom att förövaren lägger ut obehaglig information (bilder, filmer eller text) på Internet. Cybermobbning är en relativt ny företeelse. Vi vet idag inte mycket om hur utbrett detta problem är, vilka konsekvenserna är för dem som bl.a. eftersom det ofta kan vara svårt att fastställa vem förövaren är. Den som utsätts för cybermobbning kan också tycka, att det inte finns någon fristad överhuvudtaget, eftersom mobbningen även sker när man är hemma inte bara i anslutning till skolan, som ofta är fallet med traditionell mobbning. I dagsläget finns enbart ett fåtal internationella undersökningar. Förståelsen av denna form av mobbning är begränsad. Det övergripande syftet med den planerade undersökningen är att studera cybermobbning dess konsekvenser. Det man vill ha svar på är bl.a. hur vanlig cybermobbning är dels vilka barn ungdomar som är utsatta, dels vilka barn ungdomar det är som utsätter andra för cybermobbning. Dessutom vill man ta reda på hur förloppet ser ut när det gäller cybermobbning. Undersökningen består av två steg: frågeformulär till barn ungdomar; åtta fokusgrupper med 3 6 elever i varje grupp. Projektledare: Ann Frisén Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen Tel: E-post: Forskning Resultat Svenska politiker invandrare En förutsättning för att som invandrare accepteras i politiska sammanslutningar tycks vara kunskap om de svenska spelreglerna, som mötesteknik politisk ideologi. En annan omständighet som verkar underlätta är om man kommer från en familj som var politiskt engagerad i det tidigare hemlandet. Det framgår av ett projekt om politiskt deltagande engagemang bland kvinnor män med invandrarbakgrund. Forskningen baseras dels på två stora datamaterial, dels på intervjuer. Bland annat ingår en studie av hur några svenska politiker med chilensk kurdisk bakgrund har tagit sig in i politiken. Samtliga elva politiker menar sig ha transnationell tillhörighet med identiteter dels som chilenare eller kurd, dels som svensk, dels som svensk-chilenare eller svensk-kurd. Detta kunde vara frustrerande eftersom de upplevde krav på att definiera sig i entydiga nationella termer. I det sammanhanget framstår frågor om vad svenskhet är vem som får kalla sig svensk som mångtydiga besvärande. Trots framgångsrika karriärer positiva erfarenheter, kunde de alla referera till tillfällen då de upplevt sig bli särbehandlade som invandrare. Det gällde i synnerhet kvinnorna i medelåldern. Projektledare: Clarissa Kugelberg Institutet för bostads- urbanforskning, Uppsala universitet Tel: E-post: Arbetsmiljöupplysningen.se Sveriges samlade kunskap om arbetsliv hälsa. Här hittar du fakta artiklar, nya forskningsrön goda exempel. Besök FAS projektkatalog på webben:

7 Forskning Resultat Nytt preventionsprogram inte bättre Det förebyggande arbete som bedrivs i svenska skolor om alkohol, narkotika tobak, ANTundervisningen, visar inga säkra effekter. Det är först när föräldrarna deltar i arbetet som insatserna tycks kunna påverka ungdomarnas attityder. Metoden The strengthening families program som har använts utvärderats i USA uppvisar däremot goda resultat. I Stockholm provades en svensk version av programmet: Stegför-steg. Den här studien undersökte om Steg-för-steg-programmet har bättre effekt på ungdomars alkohol- drogvanor än vanlig ANT-undervisning. Nitton Stockholmsskolor deltog: tio av dem fick genomgå Steg-för-steg resten, som fungerade som kontroll, fick den sedvanliga ANT-undervisningen. Utvärderingen visar inga skillnader mellan grupperna när det gäller alkohol- droganvändningen. Inte heller syntes några skillnader vad gäller ungdomarnas normbrytande beteende. Projektledare: Sven Andréasson Institutionen för folkhälsovetenskap, Socialmedicin, Karolinska institutet Tel: E-post: Negativt att flytta hemifrån tidigt Unga vuxna som växer upp i splittrade familjer /eller har upplevt allvarliga konflikter mellan sina föräldrar flyttar hemifrån tidigare än ungdomar som lever med båda sina biologiska föräldrar. Skillnaden är särskilt stor i mycket unga åldrar, år. Att flytta hemifrån tidigt har samband med ett antal negativa utfall för individen, t.ex. att lämna skolan i förtid. Det visar en av studierna vid SOFI som ingår i detta projekt. I en annan studie jämförs förändringen av levnadsförhållandena under för ensamstående mödrar, d.v.s. en av de grupper som drabbades hårdast under 1990-talskrisen. Den undersökta perioden utmärktes av förbättrade ekonomiska förhållanden, också för denna grupp blev ekonomin bättre, men deras inkomstökning var klart lägre än för befolkningen i stort. Likaså minskade arbetslösheten bland de ensamma mammorna, men denna minskning motverkas av att andelen förtidspensionärer i gruppen ökade i samma utsträckning. Boken är ett läromedel inom arbetsvetenskap, ergonomi, människamaskinsystem liknande ämnesbenämningar på tekniska högskole- universitetsutbildningar. Syftet med boken är att ge kunskap om hur man utformar produkter arbetsplatser tserie med hänsyn till människans hälsa skriftse förmågor begränsningar. hälsa skriftserie hälsa s hälsa skriftserie Arbetskraftsprognos hälsa skriftserie Utveck- o Projektledare: Michael Gähler Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet Tel: E-post: Strategier för att klara av ett tandläkarbesök Detta projekt behandlar ett folkhälsoområde: tandvårdsrädsla. I ett samarbete med Odontologiska institutionen i Göteborg utarbetades ett psykometriskt instrument för bemästringsstrategier hos personer med svår tandvårdsrädsla. Tre av de fyra strategierna var kopplade till om patienterna gick till sin tandläkare eller inte. Olika sätt att stärka tron på den egna förmågan att klara av en tandbehandling var förknippade med regelbunden tandvård, medan förhoppningar böner om att slippa rädslan var utmärkande för personer som undvek tandvård. Projektledare: Magnus Elfström Institutionen för medicin, Klinisk näringslära, Göteborgs universitet Tel: E-post: Creating sustainable work systems Red. Peter Derty, Mari Kira, A.B. (Rami) Shani 296 s., Routledge ISBN Sedan första upplagan av den här boken kom ut har begreppet hållbar tillväxt kommit att alltmer dominera tänkandet i affärsvärlden. I den nya upplagan tas den senaste utvecklingen forskningen upp. teknik på människans villkor Red. Mats Bohgard, Stig Karlsson, Eva Lovén m.fl. 726 s., Prevent ISBN lingen till år 2030 enligt två scenarier 145 s., Information om utbildning arbetsmarknad 2009:1, Statistiska centralbyrån ISBN , ISSN (online), ISSN (tryck) Prognosen är från maj 2008, innan den nuvarande ekonomiska krisen bröt ut. De två scenarierna visar en tänkt genomsnittlig utveckling, fri från konjunkturella variationer. Enligt båda scenarierna väntas försörjningsbördan öka under perioden. Att åldras med funktionshinder Annika Taghizadeh Larsson 308 s., Linköpings universitet, NISAL, Linköping studies in arts and science no. 470 ISBN ISSN Studien belyser vad det innebär att leva åldras med fysiska funktionsnedsättningar.

8 Vad säger barn när de ringer 112? Att få fram relevant information i samband med nödsituationer är nödvändigt för en lyckad räddningsinsats. SOS-samtal kan utgöra det första steget i räddningsarbetet kan vara avgörande för utgången av en olycka. Kommunikationen på larmcentraler är ämnet i detta forskningsprojekt. Inalles 130 inkommande samtal till nödnumret 112 samlades in analyserades. Av dessa var 70 barn tonårssamtal. Dessutom var det 40 vuxensamtal 20 samtal från ambulansförare sjuksköterskor samt äldre samtal till det gamla numret Hur svarar barn på operatörens öppningsfras SOS 112, vad har inträffat? I betydligt högre utsträckning än vuxna gör barn en s.k. beställningsöppning. Det innebär att de talar om vilken hjälp de vill ha, snarare än att svara på operatörens fråga om vad som hänt. Men barn svarar på det sättet bara om en närstående vuxen finns i närheten; de ringer på uppdrag av den vuxne säger det som de fått i uppdrag att säga. Först därefter blir de lyhörda för operatörens frågor. När barn ringer på egen hand, tenderar de att svara på öppningsfrågan i nästan lika hög grad som vuxna uppgiftslämnare. Tillsammans med den unga uppringaren resonerar sig operatören fram till en relevant, tillförlitlig lagom detaljerad rapport om nödläget. En metod, som operatörer kan använda sig av när kommunikationen inte fungerar fullt ut, är frågor med inbyggda svarsförslag. Projektledare: Jacob Cromdal Institutet för tema, Barn, Linköpings universitet Tel: E-post: Ny databas för socialpolitisk forskning Forskning om medborgarnas rätt till ekonomiskt bistånd från samhället vid inkomstbortfall baseras i huvudsak på uppgifter om offentliga utgifter. För att skapa ett fruktbart alternativ har forskarna i detta projekt i stället utgått från olika länders lagstiftning om socialförsäkringar sett i ett historiskt jämförande perspektiv. Informationen finns i databasen The social citizenship indicator program (SCIP), https://dspace.it.su.se/dspace/ handle/10102/7. Här beskrivs kvantifieras rätten till ekonomisk ersättning i samband med bortfall av arbetsinkomster p.g.a. ålderdom, sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada familjeförändringar. Projektledare: Walter Korpi Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet Tel: E-post: Industriarbetare lärare hör sämst Många patienter söker vård för problem med hörseln som de kopplar till yttre händelser, oftast exponering för buller. Oftast har de här patienterna normala hörtrösklar: de kan uppfatta ljud vid de frekvenser som är normala för åldern. En revolutionerande metodutveckling under senare tid gör det numera möjligt att studera funktionen hos hörselcellerna, de s.k. hårcellerna, i öronsnäckan. Det är de som omvandlar ljudvågorna till elektriska impulser som sänds från hörselnerven till hjärnan, som gör att vi hör. I ett projekt undersöktes 272 patienter från olika yrkesområden, bl.a. skola/förskola, musik, industri, transport service. Alla grupper visades ha något sämre hörtrösklar än normalt för åldern. Mest avvek lärarna. De yttre hårcellerna i snäckan fungerade sämre i alla grupper, sämst hos industrigruppen. Också de inre hårcellerna hade sämst funktion hos dessa hos lärarna. Läraryrket innebär ju helt andra bullernivåer än industriarbete, men arbetsmiljön är stressande lärarna har ofta nack muskelbesvär. Forskarna frågar sig därför om det är något i bullrets karaktär i skolan/förskolan som så småningom kan ge upphov till att hörseln fungerar sämre medför svårigheter att uppfatta tal i buller? Lärarnas resultat visar på ett stort behov av bättre skolmiljö, liksom mer forskning om vilken risk som stress innebär för hörselnedsättningar. Projektledare: Björn Hagerman Centrum för hörsel kommunikationsforskning, CFH, Teknisk klinisk audiologi, Karolinska institutet Tel: FAS Forskningsrådet för arbetsliv socialvetenskap Postadress: Box 2220, Stockholm Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2 Telefon: Telefax: E-post: Forskning Resultat utkommer med fyra nummer per år. Den är kostnadsfri kan beställas från FAS. Redaktör: Jan Jerring. E-post: Ansvarig utgivare: Solweig Rönström Grafisk form: Lena Eliasson Produktion: Prospect Communication AB Tryck: Åtta45 Tryckeri AB, Solna ISSN: Detta nummer är distribuerat mars 2010

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se Lisa Berg PhD, forskare vid CHESS lisa.berg@chess.su.se Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr

Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr Modul I - det ofödda barnet Salut-satsningen - resultat från fyra pilotområden i Västerbotten Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr 1 FoUU-staben, VLL 2 Epidemiologi, Inst. för Folkhälsa och klinisk

Läs mer

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår Dålig självskattad hälsa 2 15 1 5 Page 1 Dålig självskattad hälsa Kön Man Kvinna 2 15 1 5 Page 2 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) 2 15 1 5 Page 3 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) Kön Man Kvinna 25 2 15 1 5 Page

Läs mer

Analys av sjukfrånvarons variation

Analys av sjukfrånvarons variation Analys av sjukfrånvarons variation - Väsentliga förklaringar till upp- och nedgång över tid Peje Bengtsson Patric Tirmén Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan Peje Bengtsson & Patric Tirmén

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Elsäkerhetsdagen 14 oktober 2015 Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Sara Thomée, psykolog och forskare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset sara.thomee@amm.gu.se Arbets- och

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Välkomna till samråd och workshop!

Välkomna till samråd och workshop! Välkomna till samråd och workshop! Hålltider Vi börjar den 29 augusti, kl 12.00 med lunch. Workshopen startar kl 13.00 med inledning. Eftermiddagen avslutas kl 17.00. Dagen efter börjar vi kl kollas???

Läs mer

med familj och barn går det?

med familj och barn går det? Ann-Christin Jans Flytta till jobb med familj och barn går det? Den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden har minskat de senaste decennierna i Sverige. Undantag finns dock. Under 1990-talet blev unga

Läs mer

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid.

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Karolinska Institutet Institutionen för Folkhälsovetenskap Folkhälsovetenskapens utveckling Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Abstract Bakgrund:

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

12. Behov av framtida forskning

12. Behov av framtida forskning 12. Behov av framtida forskning Som framgår av denna rapport är forskningen om sjukfrånvaro både vad gäller orsaker till sjukfrånvaro, vad som påverkar hur snabbt en sjukskriven person återgår i arbete,

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL Olika perspektiv i synen på barnen Riskperspektiv en riskgrupp för psykisk ohälsa, missbruk

Läs mer

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA Vi vill uppmana dig att delta i detta ursprungliga forskningsprojekt. Du ska bara delta om du vill det. Om du väljer att inte delta kommer

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil?

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Tobaksmottagningen Hälsopedagog Dipl tobaksterapeut Leg barnmorska MI tränare (Lärare

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Psykisk hälsa i framtiden säkra kort och utmaningar

Psykisk hälsa i framtiden säkra kort och utmaningar Psynk psykisk hälsa barn och unga Psykisk hälsa i framtiden säkra kort och utmaningar 2015-04-16 ing-marie.wieselgren@skl.se www.psynk.se Psykisk hälsa hos barn och unga. Vad kommer hända framöver? Förväntningar

Läs mer

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare

ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG. Anders Drejare ATTITYDER TILL ALKOHOL OCH TOBAK BLAND KOMMUNALANSTÄLLDA I NORDANSTIG Anders Drejare Handledare doktor Anders Wimo Adjungerad professor Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Hälsobarometern. Första kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Första kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Första kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 25 maj 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige Sverige mot narkotika Seminarieblock E, kl. 10.15-11.00 2 oktober, 2015, Landskrona Adj professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet leg psykolog på Akademiskt

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Dåliga skolresultat en tung riskfaktor för fosterbarns utveckling

Dåliga skolresultat en tung riskfaktor för fosterbarns utveckling Dåliga skolresultat en tung riskfaktor för fosterbarns utveckling Stockholm 8 nov 2010 Bo Vinnerljung Forskare vid Socialstyrelsen Professor i Socialt Arbete, Stockholms Universitet bo.vinnerljung@socialstyrelsen.se

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Sämre hälsa och levnadsvillkor

Sämre hälsa och levnadsvillkor Sämre hälsa och levnadsvillkor bland barn med funktionsnedsättning Rapporten Hälsa och välfärd bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning (utgiven 2012) Maria Corell, avdelningen för uppföljning

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Helsingborg 25 februari 15 Hur ser det ut statistik från Region Skånes folkhälsoenkäter Peter Groth 1 Rapport från folkhälsoinstitutet 8 Onödig ohälsa En stor

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Barns strategier och ekonomisk utsatthet

Barns strategier och ekonomisk utsatthet Södertälje 22/10 2015 Barns strategier och ekonomisk utsatthet Stina Fernqvist, forskare i sociologi Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Uppsala Universitet stinafernqvist@ibf.uu.se Upplägg

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Jenny Nybom 2015-02-04 Aktivering = förändringsarbetet inom försörjningsstöd, dvs. arbetet som syftar till att göra biståndsmottagare

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering Sammanfattning Integrationspolitikens övergripande mål är ett samhälle där alla har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. År 2006 infördes ett nytt system för uppföljning och analys av integrationspolitikens

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun

Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun Varför en social investeringsfond? Bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer