Hög IQ minskar självmordsrisk hos män

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög IQ minskar självmordsrisk hos män"

Transkript

1 Nr 1 Mars 2010 I detta nummer: s 2 Effekter av nanopartiklar i mänskliga celler Nanoteknologin expanderar mycket snabbt förknippas med högt ställda förväntningar inom teknisk s 3 Personlig assistent har uselt arbetsrättsligt skydd Dagens arbetsrätt är förknippad med stora, huvudsakligen industriella arbetsplatser med s 4 Hälsosam diet minskar riskerna för Alzheimers En hälsosam livsstil i medelåldern kan skydda mot demens/alzheimers senare i livet. s 5 Socioekonomisk ställning betyder mer än invandrarbakgrund Det är de socioekonomiska skillnaderna som är det grundläggande skälet till att invandrarbarn invandrarungdomar löper högre s 7 Nytt preventionsprogram inte bättre Det förebyggande arbete som bedrivs i svenska skolor om alkohol, narkotika tobak, ANT-undervisningen, visar inga säkra effekter. Hög IQ minskar självmordsrisk hos män I en longitudinell studie undersöktes olika samband mellan socioekonomiska förhållanden, kognitiv förmåga psykisk ohälsa i form av schizofreni självmord. Bakgrundsinformation hämtades bl.a. från UGU-databasen (Utvärdering genom uppföljning), som innehåller uppgifter om sex kohorter barn födda , totalt individer. Dessa kompletterades med vissa fakta från skolan, samkörning gjordes med Folk- bostadsräkningen för uppgifter om utbildning yrke i tidigt vuxenliv. Uppgifter om vård för schizofreni kom från Patientregistret om självmord från Dödsorsaksregistret. Bland resultaten: Högre IQ i barndomen är förenat med lägre självmordsrisk bland män, men inte bland kvinnor. Hos män med tidigare psykos fanns däremot ett samband mellan hög IQ högre risk för självmord, vilket möjligen kan förklaras av att psykossjukdom är förenat med stigma i grupper med högre yrkesrang. Hos elever med lägre medelbetyg i årskurs 3 var risken högre att senare drabbas av schizofreni andra psykossjukdomar, men här fanns inga påfallande könsskillnader. Justering för socioekonomisk bakgrund påverkade sambandet bara i liten grad. Fortsättning på sid. 2. Arbetslösas sökbeteende kartlagt Svenska företag sållar bort arbetssökande som har ickenordiska namn, är äldre eller arbetslösa. De kontaktas i mindre utsträckning än andra sökande. Att använda sådana enkelt observerbara fakta för att sortera bort sökande måste betecknas som diskriminering, menar forskarna bakom detta projekt, som studerar interaktionen mellan arbetssökande arbetsgivare vilka faktorer som bidrar till varaktig arbetslöshet. Mitt CV, som är Arbetsförmedlingens internetbaserade sökkanal, har använts för att få fram data om arbetssökande. Det visar sig fördelaktigt för den sökande att välja ett stort sökområde, speciellt om detta inbegriper storstadsregionerna. De könsskillnader som finns i valet av sökområde kan i hög grad förklara varför kvinnor får färre kontakter via Mitt CV. En annan faktor som påverkar möjligheten till anställning är löneanspråken. Många sökande begär ganska hög lön, höga löneanspråk medför färre kontakter med presumtiva arbetsgivare. Projektledare: Stefan Eriksson Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet Tel: E-post:

2 Forskning Resultat Flickor som lever i en hederskontext sociala barnavårdsutredningar Studiens syfte är att belysa situationen för flickor som utsätts för kränkningar som kan härledas till en hedersrelaterad värdegrund jämfört med flickor som inte gör det. Studien syftar också till att belysa socialtjänstens utredningsmetoder, bedömningar val av insatser, med särskilt fokus på det nya dokumentationsverktyget BBIC ( Barns behov i centrum ). Projektledare: Peter Allebeck Institutionen för folkhälsovetenskap, Socialmedicin, Karolinska institutet Tel: E-post: Tre delstudier ingår: tserie En aktstudie av socialtjänstens hälsa skriftserie sa skriftserie hälsa skriftserie te ansökningar hälsa skriftserie till länsrätten om vård med stöd av 1, 2 1, hälsa skriftserie 2, 3 LVU av flickor i åldrarna år under år 2008 i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland Skåne. En studie av BBIC-modellens möjligheter begränsningar i de utredningar i aktstudien som rör flickor som lever i en hedersrelaterad familjekontext. En intervjustudie av handläggarnas erfarenheter av att utreda situationen för dessa flickor. Intressant är också att få en uppfattning om handläggarnas erfarenheter av att arbeta utifrån BBIC-modellen deras intryck av utfallet av valda metoder, bedömningar insatser. Undersökningen ger en representativ bild av läget i de tre länen kommer även att kunna ge kunskaper av generell relevans. Studien förväntas ge fördjupad kunskap om såväl likheter som olikheter i livssituationen för flickor som växer upp med en hedersrelaterad värdegrund jämfört med dem som inte gör det. Dessutom bör den kunna ge ett kunskapsunderlag för barnavårdsärenden som rör flickor som lever i en hedersrelaterad familjekontext. Projektledare: Astrid Schlytter Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan Tel: E-post: forts. från sid 1. Hög IQ Effekter av nanopartiklar i mänskliga celler Nanoteknologin expanderar mycket snabbt förknippas med högt ställda förväntningar inom teknisk industri, elektronik biomedicin. Kunskapen om eventuella oönskade bieffekter på hälsa miljö är dock bristfällig. Nanopartiklar är mindre än 100 nanometer i diameter kan spridas i luft vatten. Därmed kan de ta sig in i våra celler via luftvägar, mag-tarmkanal hud, det är just förmågan att ta sig in i vår kropp som utgör grunden för ett tvärvetenskapligt projekt vid Kungliga Tekniska högskolan Karolinska institutet. I projektet studerades samspelet mellan nanomaterial olika celler som deltar i kroppens immunförsvar, t.ex. DCs-celler. Dessa utgör barriärer mot vår omgivning genom att fånga upp främmande ämnen rapportera till övriga celler i immunsystemet om huruvida intrånget ska tolereras eller om ett aktivt immunsvar ska ges. En fråga är hur DCs-cellerna påverkas av olika material, storlek form hos nanopartiklarna. Forskarna påpekar vikten av att partiklarna produceras i ren miljö. En del ämnen, som är vanliga i vår omgivning, aktiverar nämligen DCs, det kan medföra falskt positiva svar i testerna. Detta är ett välkänt förhållande inom immunologin, men visade sig vara obekant för nanoteknologerna. Det är dessutom betydelsefullt att olika nanopartiklar används för olika ändamål: de mindre kan vara kandidater för att t.ex. leverera läkemedel eller vaccin, medan de större också har en egen immunstimulerande förmåga som kan utnyttjas för att förstärka önskad effekt av t.ex. vaccin. Projektledare: Annika Scheynius Institutionen för medicin, Solna, Klinisk immunologi allergi, Karolinska institutet Tel: E-post: Antal rum i bostaden påverkar födslar Materialet i det här projektet bygger på enkätdata om individer, med detaljerade boendebiografier som innehåller information som antal rum hushållets storlek vid in- utflyttning. Till dessa uppgifter har registerdata om flyttningar, inkomster utbildning, sysselsättning, civilstånd barnafödande länkats. Projektet undersöker samband mellan förstabarnsfödslar boende i Sverige Antalet rum är den bostadsfaktor som har störst påverkan på förstabarnsfödslar. Sambanden mellan barnafödande boende ser dock olika ut under , som utgör olika bostadspolitiska epoker. Att bo i 1 2 rum kök är under den senare perioden förknippat med lägre benägenhet att skaffa första barnet, både när man jämför med samma bostadsstorlek under den förra perioden att bo i en bostad med tre rum kök under den senare. Projektledare: Sara Ström Institutet för framtidsstudier Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben:

3 Forskning Resultat Splittrat arbete med parallella projekt I den här studien har 43 intervjuer gjorts om splittring i arbetet, project overload. De intervjuade var anställda i tre olika organisationer arbetade med parallella produktutvecklingsprojekt. t var ofta tidskrävande intensivt. I med medverkan i studien, har man i organisationerna kommit att reflektera över arbeta med arbetssituationen för sina anställda. Intervjuerna gjordes utifrån teman: antalet projekt som varje respondent för tillfället arbetade med; huruvida respondenten kände till/följde organisationens projektprocess; arbetets kvantitet kvalitet; prioriteringskriterier; exempel på splittring samt effekter av denna. I stort sett alla respondenter upplevde project overload. Samtidigt menade de att arbetet var intressant, roligt, utvecklande fritt. Endast ett fåtal uppgav att de ofta arbetade övertid. Projektledare: Johann Packendorff Skolan för industriell teknik management, Institutionen för ekonomi organisation, Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan Tel: E-post: MARS forskareberattar Läs våra forskarintervjuer på webben under Forskare berättar. Under mars: Per-Anders Edin om den nya arbetsmarknaden Personlig assistent har uselt arbetsrättsligt skydd Dagens arbetsrätt är förknippad med stora, huvudsakligen industriella arbetsplatser med bilden av ett enat kollektiv. Där finns också en klar föreställning om att arbete i det privata, i familjen, inte bör regleras. Ju närmare det obetalda hemarbetet i familjen som verksamheten befinner sig, desto mindre reglerad är den. Det här projektet kartlägger det arbetsrättsliga läget när det gäller arbete med vård omsorg som utförs i hemmiljö. Läkarnas blanka vapen. Svensk smittskyddslagstiftning i historiskt perspektiv Anna Lundberg 246 s., Nordic Academic Press ISBN Sverige har sedan tidigt 1800-tal motarbetat könssjukdomarnas spridning genom bl.a. sträng lagstiftning. Författaren undersöker hur den nya lag som kom 1919, Lex Veneris, tillkom tillämpades. Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen. Styrning, legitimitet bevisning Lotta Vahlne Westerhäll med Stefan Thorpenberg Magnus Jonasson 314 s., Santérus Förlag ISBN Socialförsäkringssystemets förlitan på läkarintyget är ifrågasatt, främst p.g.a. de höga sjuktalen, som läkarna beskylls bidra till. Om betalt husligt arbete omsorg utförs av en familjemedlem, omfattas det inte av någon arbetsrättslig lagstiftning alls. Och regleringen är särpräglad när det gäller personliga assistenter, påpekar forskarna. Antalet verksamma i detta yrke har vuxit kraftigt de senaste åren, personlig assistans ersätter mer mer annan vård. Personliga assistenter kan vara anställda av kommunen, av en privat eller av en kooperativ assistansanordnare, men också av brukaren själv eller anhöriga till denne. Anställningsskyddet för personliga assistenter är svagt. När det gäller lönen finns ett högsta tak genom reglerna om assistansersättning, men någon lägsta lönenivå finns inte reglerad, eftersom verksamheten inte omfattas av kollektivavtal. Talesätt där den personliga assistenten ses som brukarens armar ben, ger en tydlig bild av att verksamheten inte betraktas som ett riktigt yrke. Projektledare: Catharina Calleman Juridiska institutionen, Umeå universitet Tel: E-post: Staten vill därför införa utbildning i intygsskrivande hälsa skriftse tserie hälsa endast skriftserie ge vissa läkare tillstånd att hälsa s skriva intyg. I denna bok undersöks läkarintyget ur tre perspektiv: ett hälsa skriftserie hälsa skriftserie o ekonomiskt-politiskt, intygets funktion som dels instrument för rättssäkra beslut, dels som bevismedel. Hälsa makt, tolkning, styrning Red. Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein 231 s., Institutet för Framtidsstudier ISBN ISSN X I boken diskuteras gränsdragningsprocesser runt hälsa ur kulturella perspektiv: hälsa inom konst litteratur; hur medborgare styrs att leva hälsosamt; förändringar av maktförhållanden mellan yrken inom hälsoområdet.

4 Det ger mig så mycket 28 röster om ideellt arbete Red. Ingrid Sjökvist 160 s., Liv i Sverige ISBN Barndom arbete I boken berättar 28 personer om sitt ideella arbete. Utan de ideella insatserna skulle Sverige stanna, men vad är det som driver dem? Två forskare berättar också om forskningen kring detta. Red. Ingrid Söderlind, Kristina Engwall 248 s., Boréa Bokförlag ISBN Boken handlar om barns ungas arbete under tiden Hur kontrollerar definierar myndigheter barns arbete? Hur ser barnen själva på arbete? Newly qualified teachers in northern tserie Europe comparative hälsa perspectives skriftserie on promoting professional development sa skriftserie hälsa skriftserie Red. Göran Fransson, te Christina hälsa Gustafsson skriftserie hälsa skriftserie 196 s., Gävle University Press ISBN ISSN Forskningsrapport från ett nordiskt nätverk av nyblivna lärare. En huvudfråga för nätverket var hur man försäkrar sig om hög kvalitet i läraryrket, när allt fler sektorer i samhället konkurrerar om den kvalificerade arbetskraften. Education, labour market and incomes for the deaf/hearing impaired and the blind/visually impaired Richard Baltander 300 s., Swedish Institute for Social Research 76, Stockholms universitet ISBN ISSN Avhandlingen behandlar hur två grupper med olika funktionshinder kan återvända till utbildning arbetsmarknaden hur löneutvecklingen ser ut. Hälsosam diet minskar riskerna för Alzheimers En hälsosam livsstil i medelåldern kan skydda mot demens/ Alzheimers senare i livet. Nyttan är större för personer med genetisk känslighet för demenssjukdom. Den slutsatsen kan dras av resultaten i detta projekt, som undersökte hur body mass index (BMI), matvanor, halt av vissa B-vitaminer aminosyror samt fysisk aktivitet är relaterade till risken för minskad kognitiv förmåga demens/alzheimers sjukdom. Speciellt uppmärksammades förmodade samband mellan miljömässiga genetiska riskfaktorer samt riskfaktorer i olika åldersgrupper. Data hämtades från två befolkningsbaserade studier. Bland resultaten kan nämnas: högt systoliskt blodtryck (det övre, högre blodtrycket) var, liksom hög kolesterolnivå fetma i medelåldern, oberoende riskfaktorer för demens/ Alzheimers senare i livet. En kombination av dessa faktorer ökade risken. Personerna i studien som inte drack alkohol i medelåldern visade sämre kognitiv förmåga senare i livet, bl.a. när det gällde episodiskt minne, än dem som drack alkohol. Varken orsakssamband eller vilken alkoholkonsumtion som är optimal för att nå bästa kognitiva funktion är dock klarlagda. Risken för demens/alzheimers minskade hos personerna som höll en hälsosam diet bestående av omättade fetter, fisk, grönsaker, bär, frukt, Besök vår bokhandel på webben FAS har tagit över distribution försäljning av ett antal av Arbetslivsinstitutets böcker. En del av skrifterna finns enbart som nedladdningsbara pdf-filer. En förteckning finns på webben plus uppgifter om vilka som har tagit över andra delar av Arbetslivsinstitutets utgivning. Beställningsadress: eller via FAS bokhandel på webben Forskning Resultat kaffedrickande måttlig alkoholkonsumtion, jämfört med dem som åt ohälsosamt, d.v.s. mättade fetter, korv godis, efter justering för påverkande faktorer. Bland personerna som deltog i fysisk aktivitet minst två gånger i veckan under medelåldern var risken för demens/alzheimers procent lägre än bland dem som inte motionerade. Effekterna av livsstilsrelaterade faktorer, som fysisk inaktivitet, intag av mättat fett, alkoholkonsumtion rökning, var alla mer uttalade hos bärarna av den viktigaste nu kända genetiska riskfaktorn för Alzheimers sjukdom. Projektledare: Miia Kivipelto Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap samhälle, Aging research center, ARC, Karolinska institutet/stockholms universitet Tel: E-post: Om trötthet ISBN X, ISSN Pris: 79 kr Normal trötthet försvinner efter en stunds vila, medan mental trötthet innebär att man inte orkar ta emot eller bearbeta fler intryck eller impulser. Den här boken tar upp trötthet utifrån flera olika aspekter: sjukdomstillstånd, utmattningssyndrom, sömnens roll, stress...

5 Forskning Resultat Organisationen påverkar återgång i arbete Två år efter en långtidssjukskrivning hade 77 procent återkommit till arbetet, 62 procent på heltid 15 procent på deltid. Studien utfördes på 900 anställda i kommuner landsting, de flesta kvinnor. Vid sidan av sjukdomens svårighetsgrad är det en rad andra omständigheter som också påverkar den sjukskrivnas möjlighet att komma igen. Chanserna ökar om arbetssituationen innebär rimliga krav i kombination med inflytande stimulans. God självskattad hälsa, bra fysik mental kapacitet i förhållande till arbetskraven har också positiv effekt. De organisatoriska förhållandena är av stor betydelse för hälsoutfallet hos personalen. Förändringar omorganisationer på arbetet som upplevs negativt ökar risken för både sjukskrivning arbetsbyte minskar dessutom chansen för återgång i arbete. Projektledare: Eva Vingård Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- miljömedicin, Uppsala universitet Tel: ; E-post: Löner sysselsättning i utlandsägda företag Internationaliseringen av svenskt näringsliv accentuerades under 1990-talet. Detta projekt analyserar effekter av utlandsägande multinationell verksamhet på sysselsättning löner. Det genomfördes med ett stort, internationellt datamaterial om företag arbetsställe som grundval. Då ett svenskt företag får utländsk ägare leder detta till en något långsammare löneökningstakt än om företaget hade stannat i svensk ägo. Den grupp som lönemässigt gynnas av ett uppköp är högutbildade personer i synnerhet VD:n. Projektledare: Ari Kokko The European Institute of Japanese Studies, EUS, Handelshögskolan i Stockholm Tel: E-post: Socioekonomisk ställning betyder mer än invandrarbakgrund Det är de socioekonomiska skillnaderna som är det grundläggande skälet till att invandrarbarn invandrarungdomar löper högre risk att placeras utanför hemmet än infödda barn ungdomar. Den här registerstudien visar att risken är 2 3 gånger större för barn i åldern 7 12 år som är födda utanför Europa. Men om man beaktar bakgrundsfaktorer som typ av familj, moderns utbildning, sysselsättning socialbidragstagande samt bostadsorten, försvinner den högre risken. På samma sätt påverkar de socioekonomiska förhållandena resultaten i 20 procent av lärarstudenterna hade tserie stämbandsförändringar hälsa skriftse hälsa skriftserie hälsa s hälsa skriftserie röststörning. hälsa I en annan skriftserie studie fann man att röstbesvären i en grupp o gruppen år, utom för ungdomar födda i Afrika söder om Sahara i Asien utanför Mellanöstern. Projektet specialgranskade också ärenden som gällde sju placerade unga män med bakgrund i Mellanöstern, nordöstra Afrika, sydöstra Europa respektive Centralasien. De berörda myndighetspersonerna samt anhöriga den unge själv intervjuades om hur de uppfattade hjälpbehov bemötande. Ungdomarnas socioekonomiska förhållanden var mycket lika. I båda grupperna fanns erfarenhet av arbetslöshet, ensamstående föräldraskap, ekonomiskt bistånd, lågutbildade föräldrar. Ändå gick det att urskilja två grupper: pojkar med gynnsamma framtidsodds pojkar där framtiden var bekymmersam. Skillnaden var att i den gynnsamma gruppens berättelser beskrevs en dialog med myndighetspersonerna. De ungdomarna deras föräldrar upplevde att de tillskrevs både makt ansvar. Hur de professionella förhåller sig till ungdomarnas etniska bakgrund påverkar alltså hur dessa ser på sin egen förmåga. Projektledare: Björn Gustafsson Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben: Röst tal hos blivande lärare Lärare utgör den största yrkesgruppen bland sjukhusens röstpatienter. Samtidigt saknas obligatorisk röstutbildning för lärarstudenterna vid de flesta av landets lärarutbildningar. Vetenskapliga studier visar att lärarstudenter har låg medvetenhet om vilka röstkrav som väntar i yrket, att de lärarstudenter som har svagheter i röstfunktionen under grundutbildningen riskerar att utveckla röststörning under lärarkarriären. I en finsk studie fann man att lärare hade fyrdubblats under en period av tolv år. Samtidigt har ett antal studier visat att röstutbildning av lärare förebygger röstproblem. Ett långsiktigt syfte med detta projekt är att minska röstproblem hos lärare. Specifikt är frågeställningen om tidig röstutbildning riktad till studenterna under lärarutbildningen kan förebygga senare utveckling av röststörning. Man utgår från en population av blivande lärare. Först genomförs en kartläggning av röstsymptom bland dem. Samtidigt besvarar studenterna också ett s.k. rösthandikappindex (RHI). Alla studenterna kommer åter att besvara röstformulären i slutet av sin lärarutbildning efter ett år i yrket för att man ska kunna se hur vanliga röstbesvär är hos de studenter som var utan besvär i början av sin lärarutbildning. Hypotesen är att förekomsten av röstbesvär i den grupp som fått röstutbildning kommer att vara lägre än i kontrollgruppen efter något års arbete. Projektledare: Ann-Christine Ohlsson Institutionen för medicin, Samhällsmedicin folkhälsa Arbets- miljömedicin, Göteborgs universitet Tel: E-post:

6 Kvinnor, hälsa rusmedel Historiskt framstår missbruk beroende av alkohol andra rusmedel som något som i huvudsak angått män. Under de senaste decennierna har dock situationen förändrats såväl alkoholkonsumtion, rökning snusande som bruk av andra rusmedel har blivit allt vanligare också bland kvinnor. Våra kunskaper om hur kvinnors konsumtionsmönster förändrats, om vilka hälsomässiga konsekvenser de haft, om hur framgångsrika samhällets sätt att möta ökat bruk ökande skador har varit, är drabbas, vilka förövarna är, eller hur dock fortfarande tserie ganska ytliga hälsa man kan skriftserie förhindra eller begränsa rbete hälsa skriftserie hälsa skriftserie riftserie fragmentariska. Forskningsprojektets huvudsyfte är att fylla dessa hälsa skriftserie mobbningen. Cybermobbning hälsa skriftserie skiljer sig från andra typer av mobbning, kunskapsluckor ge en allsidig översikt över aktuella pågående förändringar i svenska kvinnors bruk av alkohol, narkotika, psykofarmaka tobak samt av de hälsomässiga konsekvenserna av dessa förändringar. Ett andra syfte är att undersöka hur dessa förändringar uppfattats tolkats av olika myndigheter, av media av allmänheten, att granska olika intiativ på policy- preventionsområdet, som grundats på dessa styrande bilder. Ett tredje syfte är att studera förändringar vad gäller missbruk beroende av olika psykoaktiva substanser, analysera hur kvinnor med sådana problem bemöts har bemötts av hälso- sjukvård sociala myndigheter undersöka hur pågående samhällsförändringar påverkar kvinnors möjligheter att ta sig ur sådana problem. Projektledare: Jukka Törrönen Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- drogforskning, SoRAD Tel: E-post: Cybermobbning På senare år har en ny typ av mobbning dykt upp, s.k. cybermobbning. Cybermobbning sker med modern teknik, framförallt mobiltelefoner via Internet. Det kan röra sig om obehagliga eller kränkande sms, e-postmeddelanden eller genom att förövaren lägger ut obehaglig information (bilder, filmer eller text) på Internet. Cybermobbning är en relativt ny företeelse. Vi vet idag inte mycket om hur utbrett detta problem är, vilka konsekvenserna är för dem som bl.a. eftersom det ofta kan vara svårt att fastställa vem förövaren är. Den som utsätts för cybermobbning kan också tycka, att det inte finns någon fristad överhuvudtaget, eftersom mobbningen även sker när man är hemma inte bara i anslutning till skolan, som ofta är fallet med traditionell mobbning. I dagsläget finns enbart ett fåtal internationella undersökningar. Förståelsen av denna form av mobbning är begränsad. Det övergripande syftet med den planerade undersökningen är att studera cybermobbning dess konsekvenser. Det man vill ha svar på är bl.a. hur vanlig cybermobbning är dels vilka barn ungdomar som är utsatta, dels vilka barn ungdomar det är som utsätter andra för cybermobbning. Dessutom vill man ta reda på hur förloppet ser ut när det gäller cybermobbning. Undersökningen består av två steg: frågeformulär till barn ungdomar; åtta fokusgrupper med 3 6 elever i varje grupp. Projektledare: Ann Frisén Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen Tel: E-post: Forskning Resultat Svenska politiker invandrare En förutsättning för att som invandrare accepteras i politiska sammanslutningar tycks vara kunskap om de svenska spelreglerna, som mötesteknik politisk ideologi. En annan omständighet som verkar underlätta är om man kommer från en familj som var politiskt engagerad i det tidigare hemlandet. Det framgår av ett projekt om politiskt deltagande engagemang bland kvinnor män med invandrarbakgrund. Forskningen baseras dels på två stora datamaterial, dels på intervjuer. Bland annat ingår en studie av hur några svenska politiker med chilensk kurdisk bakgrund har tagit sig in i politiken. Samtliga elva politiker menar sig ha transnationell tillhörighet med identiteter dels som chilenare eller kurd, dels som svensk, dels som svensk-chilenare eller svensk-kurd. Detta kunde vara frustrerande eftersom de upplevde krav på att definiera sig i entydiga nationella termer. I det sammanhanget framstår frågor om vad svenskhet är vem som får kalla sig svensk som mångtydiga besvärande. Trots framgångsrika karriärer positiva erfarenheter, kunde de alla referera till tillfällen då de upplevt sig bli särbehandlade som invandrare. Det gällde i synnerhet kvinnorna i medelåldern. Projektledare: Clarissa Kugelberg Institutet för bostads- urbanforskning, Uppsala universitet Tel: E-post: Arbetsmiljöupplysningen.se Sveriges samlade kunskap om arbetsliv hälsa. Här hittar du fakta artiklar, nya forskningsrön goda exempel. Besök FAS projektkatalog på webben:

7 Forskning Resultat Nytt preventionsprogram inte bättre Det förebyggande arbete som bedrivs i svenska skolor om alkohol, narkotika tobak, ANTundervisningen, visar inga säkra effekter. Det är först när föräldrarna deltar i arbetet som insatserna tycks kunna påverka ungdomarnas attityder. Metoden The strengthening families program som har använts utvärderats i USA uppvisar däremot goda resultat. I Stockholm provades en svensk version av programmet: Stegför-steg. Den här studien undersökte om Steg-för-steg-programmet har bättre effekt på ungdomars alkohol- drogvanor än vanlig ANT-undervisning. Nitton Stockholmsskolor deltog: tio av dem fick genomgå Steg-för-steg resten, som fungerade som kontroll, fick den sedvanliga ANT-undervisningen. Utvärderingen visar inga skillnader mellan grupperna när det gäller alkohol- droganvändningen. Inte heller syntes några skillnader vad gäller ungdomarnas normbrytande beteende. Projektledare: Sven Andréasson Institutionen för folkhälsovetenskap, Socialmedicin, Karolinska institutet Tel: E-post: Negativt att flytta hemifrån tidigt Unga vuxna som växer upp i splittrade familjer /eller har upplevt allvarliga konflikter mellan sina föräldrar flyttar hemifrån tidigare än ungdomar som lever med båda sina biologiska föräldrar. Skillnaden är särskilt stor i mycket unga åldrar, år. Att flytta hemifrån tidigt har samband med ett antal negativa utfall för individen, t.ex. att lämna skolan i förtid. Det visar en av studierna vid SOFI som ingår i detta projekt. I en annan studie jämförs förändringen av levnadsförhållandena under för ensamstående mödrar, d.v.s. en av de grupper som drabbades hårdast under 1990-talskrisen. Den undersökta perioden utmärktes av förbättrade ekonomiska förhållanden, också för denna grupp blev ekonomin bättre, men deras inkomstökning var klart lägre än för befolkningen i stort. Likaså minskade arbetslösheten bland de ensamma mammorna, men denna minskning motverkas av att andelen förtidspensionärer i gruppen ökade i samma utsträckning. Boken är ett läromedel inom arbetsvetenskap, ergonomi, människamaskinsystem liknande ämnesbenämningar på tekniska högskole- universitetsutbildningar. Syftet med boken är att ge kunskap om hur man utformar produkter arbetsplatser tserie med hänsyn till människans hälsa skriftse förmågor begränsningar. hälsa skriftserie hälsa s hälsa skriftserie Arbetskraftsprognos hälsa skriftserie Utveck- o Projektledare: Michael Gähler Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet Tel: E-post: Strategier för att klara av ett tandläkarbesök Detta projekt behandlar ett folkhälsoområde: tandvårdsrädsla. I ett samarbete med Odontologiska institutionen i Göteborg utarbetades ett psykometriskt instrument för bemästringsstrategier hos personer med svår tandvårdsrädsla. Tre av de fyra strategierna var kopplade till om patienterna gick till sin tandläkare eller inte. Olika sätt att stärka tron på den egna förmågan att klara av en tandbehandling var förknippade med regelbunden tandvård, medan förhoppningar böner om att slippa rädslan var utmärkande för personer som undvek tandvård. Projektledare: Magnus Elfström Institutionen för medicin, Klinisk näringslära, Göteborgs universitet Tel: E-post: Creating sustainable work systems Red. Peter Derty, Mari Kira, A.B. (Rami) Shani 296 s., Routledge ISBN Sedan första upplagan av den här boken kom ut har begreppet hållbar tillväxt kommit att alltmer dominera tänkandet i affärsvärlden. I den nya upplagan tas den senaste utvecklingen forskningen upp. teknik på människans villkor Red. Mats Bohgard, Stig Karlsson, Eva Lovén m.fl. 726 s., Prevent ISBN lingen till år 2030 enligt två scenarier 145 s., Information om utbildning arbetsmarknad 2009:1, Statistiska centralbyrån ISBN , ISSN (online), ISSN (tryck) Prognosen är från maj 2008, innan den nuvarande ekonomiska krisen bröt ut. De två scenarierna visar en tänkt genomsnittlig utveckling, fri från konjunkturella variationer. Enligt båda scenarierna väntas försörjningsbördan öka under perioden. Att åldras med funktionshinder Annika Taghizadeh Larsson 308 s., Linköpings universitet, NISAL, Linköping studies in arts and science no. 470 ISBN ISSN Studien belyser vad det innebär att leva åldras med fysiska funktionsnedsättningar.

8 Vad säger barn när de ringer 112? Att få fram relevant information i samband med nödsituationer är nödvändigt för en lyckad räddningsinsats. SOS-samtal kan utgöra det första steget i räddningsarbetet kan vara avgörande för utgången av en olycka. Kommunikationen på larmcentraler är ämnet i detta forskningsprojekt. Inalles 130 inkommande samtal till nödnumret 112 samlades in analyserades. Av dessa var 70 barn tonårssamtal. Dessutom var det 40 vuxensamtal 20 samtal från ambulansförare sjuksköterskor samt äldre samtal till det gamla numret Hur svarar barn på operatörens öppningsfras SOS 112, vad har inträffat? I betydligt högre utsträckning än vuxna gör barn en s.k. beställningsöppning. Det innebär att de talar om vilken hjälp de vill ha, snarare än att svara på operatörens fråga om vad som hänt. Men barn svarar på det sättet bara om en närstående vuxen finns i närheten; de ringer på uppdrag av den vuxne säger det som de fått i uppdrag att säga. Först därefter blir de lyhörda för operatörens frågor. När barn ringer på egen hand, tenderar de att svara på öppningsfrågan i nästan lika hög grad som vuxna uppgiftslämnare. Tillsammans med den unga uppringaren resonerar sig operatören fram till en relevant, tillförlitlig lagom detaljerad rapport om nödläget. En metod, som operatörer kan använda sig av när kommunikationen inte fungerar fullt ut, är frågor med inbyggda svarsförslag. Projektledare: Jacob Cromdal Institutet för tema, Barn, Linköpings universitet Tel: E-post: Ny databas för socialpolitisk forskning Forskning om medborgarnas rätt till ekonomiskt bistånd från samhället vid inkomstbortfall baseras i huvudsak på uppgifter om offentliga utgifter. För att skapa ett fruktbart alternativ har forskarna i detta projekt i stället utgått från olika länders lagstiftning om socialförsäkringar sett i ett historiskt jämförande perspektiv. Informationen finns i databasen The social citizenship indicator program (SCIP), https://dspace.it.su.se/dspace/ handle/10102/7. Här beskrivs kvantifieras rätten till ekonomisk ersättning i samband med bortfall av arbetsinkomster p.g.a. ålderdom, sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada familjeförändringar. Projektledare: Walter Korpi Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet Tel: E-post: Industriarbetare lärare hör sämst Många patienter söker vård för problem med hörseln som de kopplar till yttre händelser, oftast exponering för buller. Oftast har de här patienterna normala hörtrösklar: de kan uppfatta ljud vid de frekvenser som är normala för åldern. En revolutionerande metodutveckling under senare tid gör det numera möjligt att studera funktionen hos hörselcellerna, de s.k. hårcellerna, i öronsnäckan. Det är de som omvandlar ljudvågorna till elektriska impulser som sänds från hörselnerven till hjärnan, som gör att vi hör. I ett projekt undersöktes 272 patienter från olika yrkesområden, bl.a. skola/förskola, musik, industri, transport service. Alla grupper visades ha något sämre hörtrösklar än normalt för åldern. Mest avvek lärarna. De yttre hårcellerna i snäckan fungerade sämre i alla grupper, sämst hos industrigruppen. Också de inre hårcellerna hade sämst funktion hos dessa hos lärarna. Läraryrket innebär ju helt andra bullernivåer än industriarbete, men arbetsmiljön är stressande lärarna har ofta nack muskelbesvär. Forskarna frågar sig därför om det är något i bullrets karaktär i skolan/förskolan som så småningom kan ge upphov till att hörseln fungerar sämre medför svårigheter att uppfatta tal i buller? Lärarnas resultat visar på ett stort behov av bättre skolmiljö, liksom mer forskning om vilken risk som stress innebär för hörselnedsättningar. Projektledare: Björn Hagerman Centrum för hörsel kommunikationsforskning, CFH, Teknisk klinisk audiologi, Karolinska institutet Tel: FAS Forskningsrådet för arbetsliv socialvetenskap Postadress: Box 2220, Stockholm Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2 Telefon: Telefax: E-post: Forskning Resultat utkommer med fyra nummer per år. Den är kostnadsfri kan beställas från FAS. Redaktör: Jan Jerring. E-post: Ansvarig utgivare: Solweig Rönström Grafisk form: Lena Eliasson Produktion: Prospect Communication AB Tryck: Åtta45 Tryckeri AB, Solna ISSN: Detta nummer är distribuerat mars 2010

Inte en ny man utan flera nya

Inte en ny man utan flera nya Nr 3 Oktober 2010 I detta nummer: s 2 Arbetsmarknaden påverkar välfärd och utslagning Det gemensamma temat för detta forskningsprogram är sambanden mellan välfärdsstatens organisering och social utslagning

Läs mer

Betydelsen av arv och miljö för hälsa och beteende

Betydelsen av arv och miljö för hälsa och beteende Nr 4 December 2005 BILDBYRÅ EKEGREN.SE I detta nummer: s2 Hur fungerar delad vårdnad? Svensk lag ger föräldrar automatiskt gemensam vårdnad s3 Boendeområdet påverkar hälsan I ett projekt vid Karolinska

Läs mer

Kan mangan påverka hjärnan via lukten?

Kan mangan påverka hjärnan via lukten? MARTIN BOGRAN/BILDHUSET Nr 3 September 2004 sid. 3 Alkoholpolitik och attityder till alkohol Ett projekt vid Stockholms universitet undersökte alkoholpolitik, dryckesvanor och inställning till drickande

Läs mer

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa En kunskapssammanställning av KvinnorKan KAPITEL 1 2 Copyright 2014 KvinnorKan Producerad med stöd av Ungdomsstyrelsen, Stockholm Författarna ansvarar för innehållet

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Förord. En redaktionskommitté med följande medlemmar har medverkat: Johan Fritzell vid Centre for Health Equity Studies (CHESS),

Förord. En redaktionskommitté med följande medlemmar har medverkat: Johan Fritzell vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Social rapport 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Recruitment for the future labour market Arnela Durakovic 2013-05-24 Handledare: Maria Appelqvist Examinator: Kerstin Hultén Urbana studier, Malmö högskola

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov FoU-Södertörn skriftserie nr 39/04 Att leva på marginalen - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov Andreas Andersson ISSN 1403-8358 1 Förord Hur föräldrar och barn upplever

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

(O)jämställdhet i hälsa och vård. reviderad upplaga 2014

(O)jämställdhet i hälsa och vård. reviderad upplaga 2014 (O)jämställdhet i hälsa och vård reviderad upplaga 2014 (O)jämställdhet i hälsa och vård Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN/Bestnr:

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap Social Insurance Report Ojämlikhet och utanförskap Rapport från forskarseminarium i Umeå 23 24 januari 2008 Utgivare Upplysningar Hemsida Försäkringskassan Försäkringsutveckling Agneta Kruse 08-786 92

Läs mer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer Att bemästra missbruk hos ungdomar Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer FoU i Väst/GR och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58 nr 3:2013 TIdskrIFTFörakTuElläldrEForsknIng 70 kr Gammal är äldst Ledaren: uti hundrade år! 2 Att bli 100 år något att sträva efter? 6 Hundraåring, hur har du det? 18 ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga

Läs mer

Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling Bo Malmberg, Eva Andersson, Mats Johansson, Kenth Hermansson

Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling Bo Malmberg, Eva Andersson, Mats Johansson, Kenth Hermansson Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling Bo Malmberg, Eva Andersson, Mats Johansson, Kenth Hermansson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Hälsans betydelse för individens

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

fattigdom i välfärdsstaten

fattigdom i välfärdsstaten fattigdom i välfärdsstaten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 fattigdom i välfärdsstaten En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 Konferensen

Läs mer