Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS 2014-314"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med övriga förvaltningar och Hallandstrafiken, utreda kollektrafiken i kommunen i ett större perspektiv. 2 Utredningen ska ingå som del i kommunstyrelseförvaltningens uppdrag i budget 2015 att undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik. 3 Efter genomförd utredning ska återkoppling ske till förslagsställarna. 4 Därmed anse medborgarförslaget behandlat. Beslutsunderlag Medborgarförslag Yttrande från tekniska nämnden angående medborgarförslag från (KS ) Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna önskar att alla pensionärer från 70 år ålder och uppåt (eller eventuellt från 75 år uppåt) erbjuds att åka kostnadsfritt på kollektivtrafiken i Falkenbergs kommun under lågtrafik. Förslaget om fri kollektivtrafik för pensionärer har under senaste åren väckts i kommunen vid följande tillfällen: - Medborgarförslag 16 juni Motion från Vänsterpartiet 9 maj Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 22 februari Skrivelse från styrelsen Mötesplats Mölle 18 november Medborgarförslag 18 mars Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 28 maj Medborgarförslag 17 juli 2014 Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 341 Dessutom har kommunen besvarat ett medborgarförslag om fri kollektivtrafik för resenärer med rullstol eller rollator som inkom den 24 januari Förslagsställarna skickade in sitt förslag med tillhörande egen utredning till kommunen i maj Förslaget besvarades då med en skrivelse signerad kommunstyrelsens ordförande och 2:a vice ordförande i vilken det förklarades att det finns andra åtgärder som ligger närmare för kommunen att prioritera och satsa på än fri kollektivtrafik. Anledningen till att den inkomna skrivelsen besvarades på delegation var att förslag om fri kollektivtrafik redan hade behandlats flera gånger och att kommunens ståndpunkt i frågan inte förändrats. Ett medborgarförslag från den 18 mars 2014 har under hösten behandlats av tekniska nämnden och Hallandstrafiken. Region Halland ansvarar för kollektivtrafiken, genom Hallandstrafiken. Hallandstrafiken förklarar, liksom de gjort vid tidigare tillfällen, att förslaget hamnar inom ramen för Tillköp, det vill säga att kommunerna själva får finansiera det beräknade intäktsbortfall som kan komma att uppstå. Tekniska nämnden har undersökt vilket resultat de kostnadsfria resorna har gett i Halmstad sedan starten Halmstads kommun betalar idag 28 kr per resa för resenärer i åldern 75 år eller äldre (inkl. moms). Under 2013 gjordes ca resor, vilket innebar en kostnad för kommunen på cirka kronor. Nämnden har även sett att införandet av kostnadsfria resor i Halmstad innebar en viss minskning av färdtjänstresandet de första två åren, men sedan stabiliserades igen. Det har inte gjorts några djupare analyser av varför resandet minskade, Hallandstrafiken vill inte kategoriskt säga att det beror på införandet av kostnadsfria resor. Tekniska nämnden gör slutligen bedömningen att ett flertal andra åtgärder, till exempel ökad turtäthet, skulle ge större nytta om mer medel ska satsas på kollektivtrafiken. Ekonomi Någon ekonomisk beräkning har inte gjorts, men fri kollektivtrafik skulle innebära en omfattande kostnad för kommunen eftersom det innebär ett tillköp från Hallandstrafiken där kommunen själv står för kostnaden för de resor som görs av pensionärer. Övervägande Falkenbergs kommun har som nämns ovan vid ett flertal tidigare tillfällen besvarat frågan om gratis kollektivtrafik och eftersom omständigheterna är desamma så har kommunen inget nytt att tillföra än det svar som förslagsställarna fått vid tidigare tillfälle. När det gäller gratis kollektivtrafik så kan vi se på hur andra kommuner har gjort och vad det resulterat i, men det är svårt att utifrån detta kunna dra slutsatser om hur det skulle fungera i Falkenberg eftersom varje kommuns förutsättningar är unika. Det bör i Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 341 sammanhanget betonas att kollektivtrafiken redan är kraftigt subventionerad som den är. Även om det är svårt att räkna ut exakt vad fria resor för pensionärer skulle kosta kommunen så ser vi att det skulle innebära en betydande kostnad. Erfarenheterna från Halmstad är att det har varit en uppskattad åtgärd, men att det samtidigt har blivit dyrare för kommunen än först beräknat. Dessutom finns det skillnader i resemönster mellan Falkenberg och Halmstad och likväl så ser geografin olika ut, där fler långa resor görs inom Falkenbergs kommun jämfört med i Halmstads kommun. För Falkenberg är det främst en ekonomisk fråga om gratis kollektivtrafik skulle kunna införas. Kommunen har under senaste åren valt att satsa på seniorer, bland annat genom att öppna Mötesplats Mölle. Men vad det gäller kollektivtrafiken menar Falkenbergs kommuns stadsbyggnadskontor, som ansvarar för kommunala trafikfrågor, att det finns andra åtgärder som ligger närmare att satsa extra på de närmaste åren än fri kollektivtrafik. Om ekonomin hade funnits så ligger det istället närmare att satsa på tätare turer, vilket är en åtgärd som det finns ett större behov för hos fler invånare. Yrkande och beslut Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med övriga förvaltningar och Hallandstrafiken, utreda kollektrafiken i kommunen i ett större perspektiv. Utredningen ska ingå som del i kommunstyrelseförvaltningens uppdrag i budget 2015 att undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik. Därmed ska också medborgarförslaget anses behandlat. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4

5 Skrivelse Datum FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Pensionärsföreningarna i KPR i Falkenberg Svar på brev om fria bussresor för pensionärer i Falkenbergs kommun. Tack för ert brev. Som ni nämner i ert brev har frågan om gratis kollektivtrafik för pensionärer diskuterats i kommunen vid flera tidigare tillfållen, förslaget har kommit både från politiker och från föreningar, senast nu under tidiga våren Ni för fram många argument i er skrivelse. När det gäller fakta gällande gratis kollektivtrafik så kan vi se på hur andra kommuner har gjort och vad det resulterat i, men det är svårt att utifrån detta kunna dra slutsatser om hur det skulle fungera i Falkenberg eftersom varje kommuns förutsättningar är unika. Det bör i sammanhanget betonas att kollektivtrafiken redan är kraftigt subventionerad som den är. Även om det är svårt att räkna ut exakt vad fria resor för pensionärer skulle kosta kommunen så ser vi att det skulle innebära en betydande kostnad. Erfarenheterna från Halmstad är att det har varit en uppskattad åtgärd, men att det samtidigt har blivit dyrare för kommunen än man först hade beräknat. Dessutom finns det skillnader i resemönster mellan Falkenberg och Halmstad och likväl så ser geografin olika ut, där fler långa resor görs inom Falkenbergs kommun jämfört med i Halmstads kommun. För Falkenberg är det främst en ekonomisk fråga om gratis kollektivtrafik skulle kunna införas. Vi har under senaste åren valt att satsa på seniorer, bland annat genom att öppna Mötesplats Mölle. Men vad det gäller kollektivtrafiken menar Falkenbergs kommuns stadsbyggnadskontor, som ansvarar för kommunala trafikfrågor, att det finns andra åtgärder som ligger närmare att satsa extra på de närmaste åren än fri kollektivtrafik. Vi instämmer med vårt stadsbyggnadskontor och ser inte att vi i dagsläget kan införa fri kollektivtrafik för pensionärer. Om ekonomin hade funnits så borde vi istället satsa på att tätare turer, det är där vi upplever att det finns störst behov. FÖR KOMMUNSTYRELSEN law' ari-louise Wemersson (C) Kommunstyrelsens ordförande iri Dickens (S) kommunstyrelsens vice ordförande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

6 Medborgarförslag angående gratis bussresor för pensionärer under lågtrafik till kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun Behandling av detta ärende har tidigare varit uppe i kommunen 4 gånger år 2008, 2010 och avslog KS begäran från PRO med motiveringen att det skulle medföra en kostnad av 35,8 miljoner kronor. Tekniska nämnden anförde att resurserna i första hand skall läggas på förbättrad och tätare trafik som svar på ett medborgarförslag avslogs begäran med hänvisning till, att det skulle vara att inte följa likställighetsprincipen. Det gäller tydligen ej numera på alla andra ställen, där gratis resor införts t.ex. 20 kommuner i Västra Götaland. Varje kommun måste besluta om servicegrad och ev. avgiftsbefrielser. Detta gäller t.ex. Halmstad, där det redan införts. Man åberopar också ändring i Hallandstrafikens huvudmannaskap vid denna tidpunkt Ansökan från KPR KS avstyrker och väntar på initiativ till överläggningar mellan Hallands kommuner och kollektivtrafikmyndigheten efter ändring av huvudmannaskap för trafiken i Halland. 4. Medborgarförslag om resor för pensionärer och ungdomar upp till 20 år avslogs av fullmäktige med motiveringar som tidigare framhållits i KS Nuläget. Mycket har hänt sedan Vi har fått besked om att varje kommun måste själv besluta om vilken sorts tjänst man vill beställa. Vid vilken ålder skall pensionärerna få utnyttja tjänsten 65+, 70+ eller 75+? Kostnaden beror ju på vilka val man gör. Hänsyn bör givetvis vägas mot att man har stora möjligheter att minska andra kostnader i kommunen. Alla kommunerna som infört gratis kollektivtrafik är nöjda med sina beslut, vilket gör att vi nu sänder vårt medborgarförslag till Falkenbergs kommun. Sedan ovanstående kommuner redovisats i bilaga 2 har ytterliggare 2 tillkommit, eftersom det har visat sig att många utgifter för kommunen minskat med införande av fria bussresorna för pensionärerna. För att detta skall kunna genomföras måste Falkenbergs kommun ta ett beslut om införande, överlägga/ förhandla med Hallandstrafiken och till sist få avtalet godkänt av Region Halland enl. de uppgifter vi inhämtat. Vi hoppas att detta för oss viktiga ärende nu kommer att behandlas i KS au och kommunstyrelsen Bil 1. Denna historik Bil 2. Kommunikation - en viktigfaktor inom äldreomsorgen Bil 3. Motiveringar och kostnadskalkyl Bil 4. Statistik från Halmstad och hela Västra Götalands kommuner

7 Kommunikation - en viktig faktor inom äldreomsorgen Med åren minskar funktionerna hos en människa. Hörsel, syn, rörlighet och en allmän minskad förmåga att ta sig fram både fysiskt, mentalt och psykiskt blir ett faktum. Att underlätta problem och svårigheter för den enskilde är äldreomsorgens uppgift. Vi har hemtjänst, som har den direkta uppgiften att ge hjälp och stöd. Färdtjänst får man beviljad om man inte klarar allmänna kommunikationsmedel eller inte kan köra bil, cykla, eller gå. Kostnaden för färdtjänst är stor både för kommun och för biståndstagaren. Det har visat sig överallt att färdtjänsten minskat när man infört fria bussresor för pensionärer t.ex. i 20 kommuner i Västra Götaland. Alla människor vill klara sig själva så länge som möjligt och inte känna sig beroende av andra. Därför är ett förebyggande arbete viktigt d.v.s. att underlätta möjligheterna att klara sig själv och kunna röra sig i samhället. Här kommer ett utbyggt nät med allmänna kommunikationer in och också att underlätta för den gamla människan att använda sig av redan befintliga kommunikationer. Många kommuner har tänkt på detta och erbjuder pensionärer att åka buss utan kostnad. Det är ju så att redan 500 m kan vara en allt för lång sträcka att gå till fots och till parkeringsplats och många äldre klarar inte balansen för att cykla. Att åka två hållplatser tur och retur kostar ca 65 kr. Det kan gälla att åka till affären, hälsa på en vän eller klara av ett annat ärende. Att vänja pensionärer att ta bussen tjänar samhället på minskade trafikolyckor, miljö m.m. Många har säkert råd att åka ibland, men att åka ofta blir för dyrt. En annan svårighet kan vara betalningen. Antingen måste man åka någonstans för att köpa kort eller biljett eller ska man använda mobiltelefonen. Varje alternativ kan stöta på svårigheter. Resultatet blir att många äldre sitter hemma istället för att ge sig ut i samhället. Andra får sköta inköp och man anlitar färdtjänsten, när man måste ge sig ut t ex till vårdcentralen. Ensamhet och håglöshet ökar och därmed oro och depressioner. Genom att erbjuda fria resor skapar man tillfälle till mer social kontakt t.ex. på Mötesplats Mölle i vår kommun. På detta sätt kan en flytt till ett äldreboende uppskjutas, vilket är en stor besparing för kommunen. En annan aspekt är att om pensionären har möjlighet att åka kollektivt gratis väljer man sannolikt bort bilen och minskar riskerna, när så småningom sinnena försvagas och man kan bli en riskfaktor i trafiken Invändningar mot denna förmån för pensionärer är, att det blir för dyrt. I ett samhällsekonomiskt perspektiv är det dock en ekonomisk vinst. Livskvaliteten ökar för många äldre och man håller sig friskare och piggare. En direkt ekonomisk vinst är att antalet färdtjänster kommer att minska vilket visat sig överallt där det införts. Erfarenheten av införande av gratis bussar har visat att satsningen på 26 % av Sveriges befolkning och väljarkår dvs. pensionärerna lönar sig i det långa loppet. Vårt medborgarförslag blir därför: Ge alla pensionärer 70+ (75+) år ett erbjudande om att åka kollektivt utan kostnad i Falkenbergs kommun under lågtrafik. Alternativ finns för dessa tider enligt Hallandstrafiken. Praktiskt fungerar det så att man fyller i en blankett och får sedan ett årskort på posten. Om det gäller hela dygnet, kommer kortet att så småningom ersätta färdtjänsten i stor utsträckning.

8 Medborgarförslag angående gratis bussresor för pensionärer under lågtrafik Kostnadskalkyl (bokslut 2013) och motiveringar 1 Alla människor vill klara sig själva så länge som möjligt och inte känna sig beroende av andra. Därför är det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen viktigt. Att själv kunna använda sig av allmänna kommunikationer ökar den enskildes självbestämmande och har en positiv inverkan på hälsan. Här kommer ett utbyggt nät med allmänna kommunikationer in och också att underlätta för den gamla människan att använda sig av redan befintliga kommunikationer. Många kommuner har tänkt på detta och erbjuder pensionärer att åka buss utan kostnad. Det är ju så att redan 500 m kan vara en allt för lång sträcka att gå till fots och många äldre klarar inte att cykla. Halmstad är den kommun i Halland som erbjuder gratis buss vid lågtrafik. Här har man nyligen gjort en utvärdering av hur denna förmån till de äldre har fallit ut. Det visar sig att det har gett mycket positiva effekter. Kungsbacka inför det vid årsskiftet i år. I Västra Götaland erbjuder 20 kommuner denna förmån. Se bilaga 1 med invånarantal, regler och kostnader för 2013 Vi är medvetna om att det kostar pengar och här redovisas siffror från Halmstads kommun jämfört med vad det skulle kunna kosta i Falkenberg. Halmstad Falkenberg Inv. antal Pensionärer Antal resor/år Kostnad per resa ,00 3,9 milj 70+ Total kostnad per år 6,1 milj 2,8 milj 75+ Färdbeviset som utfärdats skannas vid varje busstur och gäller vardagar och lördag + söndag mellan och i Halmstad Av de kommuner som ingår i vår undersökning (Plalland och Västra Götaland) är åldersgränsen 75 år eller 65 år. Vi föreslår att en lämplig ålder för att få denna förmån är från +70 (alt 75+). Hallandstrafiken är villig att utan extra kostnad dessutom tillåta färdbeviset gälla vardagar I Falkenberg kostade färdtjänsten milj. för resor, vilket betyder att varje fardtjänstresa i snitt kostar 220,64 kr att jämföra med 28 kr för "gratis" bussresan. Egenavgiften enkel resa för färdtjänst inom centrum i Fbg är 36 kr men från Fegen däremot hela 99 kr. De vinster som man får, förutom nöjda pensionärer, är följande: En ökad social rörlighet for äldre - "man kommer ut lättare", vilket innebär att man håller sig friskare till kropp och själ. Hälsoaspekten i äldrevården är viktig inte minst möjlighet att få röra sig även utomhus, vilket Socialnämnden i Falkenberg tacksamt befrämjat genom inrättande av den nya aktivitetspotten. Den sociala aspekten är viktig för att kunna komma ut till olika aktiviteter och mötesplatser för äldre t.ex. den fina, nya mötesplats Mölle, vilken hela kommunens pensionärer borde kunna få tillgång till. Många äldre måste kanske sluta köra bil på grunda av dålig syn, hörsel eller nedsatt reaktionsförmåga och måste då anlita färdtjänst vilket är mycket dyrare för kommunen (se ovan) Bilkörning vintertid är alltid ett stort problem för äldre bilförare.

9 Man kan i stället få möjlighet att välja bussresa om den är gratis. En del pensionärer har mycket liten pension och en del pensionärer har inte råd att betala en bussresa in till tätorten. Kostnaden från yttersta delarna av kommunen in till tätorten är en stor utgift för många. En vanlig bussbiljett från Fegen till Centrum i Falkenberg kostar idag 126 kronor Tor, Detta känns särskilt tungt, när man nu fått Mötesplats Mölle och inte kan utnyttja den förmånen för att man bor långt från tätorten När det gäller inlandet är det tyvärr också många lanthandlare, som måste lägga ner sina butiker. Detta drabbar just dem, som bor i Falkenbergs inland och som därför måste ta sig till andra tätorter för att handla.. Minskad biltrafik skonar miljön. Bristen på parkeringsplatser i centrum är påtaglig och många äldre orkar ej gå flera 100 meter. Dessutom upplevs 1 Okr/timme som en stor parkeringsavgift. Man sparar stora utgifter för kommunen genom minskad färdtjänst (se ovan) Man får minskade utgifter för hemtjänsten, eftersom pensionären själv kan handla sin mat osv. Att klara sig själv och att bo hemma är en önskan hos de flesta och det har en hälsobefrämjande och social effekt. På varje plats på äldreboende, som skjuts framåt, sparar kommunen mycket pengar Detta är en del i ett långsiktigt förebyggande arbete i en omsorg om de äldre som har en positiv inverkan på samhällsekonomin också genom minskade kostnader för sjukvård och rehabilitering. Egenavgift för sjukresetaxi är idag 160 kr Tor, kollektiv tåg/buss 56 ki" + anslutningstaxi till buss/tåg. Till detta kommer kommunens kostnad till Resam. Läkarintyg fordras dessutom för dessa skjutsar. Några partier utlovade kostnadsfria resor för pensionärer redan i valet Nu hoppas vi, att vid årets val 2014 samtliga partier ser positivt på vårt förslag. Tidigare jämförelser med studerande/ungdomar/arbetslösa och deras rätt till samma förmåner känner vi inte adekvata. Pensionärerna har helt andra behov än dessa grupper. Vi pensionärer önskar oss samma förmåner, som så många andra kommuner i hela Sverige redan nu erbjuder sina pensionärer. Pensionärerna utgör 25 % av väljarkåren i Sverige och är en viktig del av Sveriges befolkning. Med stöd av ovanstående föreslår vi Falkenbergs kommun att införa kostnadsfria resor för pensionärer 70+ (alt 75+) t.ex. vardagar under lågtrafik och samt lördag + söndag mellan och Siw Christensen Inger Risell Rolf Johansson Anna-Lisa Karlsson Goldy Farland

10 Bussresor för pensionärer Västra Götaland Kommun Invånare Kostnad 2013 ex. moms Ale Borås Falköping Göteborg Götene Hjo Härryda Karlsborg Lidköping Lysekil Mariestad Skara Skövde Strömstad Tibro Trollhättan Uddevalla Vänersborg Tanum gäller dygnet runt Tidaholm gäller dygnet runt Halland Invånare Kostnad 2013 inkl. moms Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka inför gratis buss Laholm Var berg

11 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg Medborgarförslag om att låta pensionärer åka gratis buss mellan 9:30 och 14:30. Dnr KS 2014/130 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Överlämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Medborgarförslag Sammanfattning av ärendet Birgitta Wenzel föreslår i ett medborgarförslag att pensionärer får åka gratis buss mellan ca 9:30 och 14:30. Detta motiveras med att bussarna skulle utnyttjas bättre eftersom de oftast går tomma i det tidsspannet samt att kollektivtrafiken bör gynnas för att spara vår miljö. Förslagsställarens menar att denna möjlighet redan finns i Halmstad och borde också kunna finnas i Falkenberg. Ekonomi Om förslaget genomförs kommer kommunen att få betala pensionärernas resor eftersom detta kommer att räknas som ett tillköp. Övervägande Gratis kollektivtrafik för pensionärer har diskuterats i kommunen vid flera tidigare tillfällen, förslaget har kommit båda från politiker och från föreningar. Det finns ett antal kommuner i Sverige som erbjuder rabatterad eller gratis kollektivtrafik för pensionärer. För Falkenberg och Hallands del är det idag Region Halland som ansvarar för kollektivtrafiken genom Hallandstrafiken. Halländska kommuner som vill erbjuda pensionärer kostnadsfri kollektivtrafik får göra ett tillköp hos Hallandstrafiken. Tillköpet innebär att kommunerna själva får stå för kostnaden för de resor som görs av pensionärer. För Falkenberg är det främst en ekonomisk fråga om gratis kollektivtrafik skulle kunna införas. Det bör i sammanhanget betonas att kollektivtrafiken redan är kraftigt subventionerad som den är. Även om det är svårt att räkna ut exakt vad fria resor för pensionärer skulle kosta kommunen så kommer det att innebära en betydande kostnad. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

12 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg I Halmstad kommun infördes fria bussresor för pensionärer 2010, möjligheten kallas 75+. Halmstad kommun betalar idag 28 kr per resa för 75+ (inkl moms). Under 2013 gjordes ca resor, vilket innebar en kostnad för kommunen på ca 6,2 Mkr. 75+ kortet gäller vardagar samt lördag-söndag Ett särskilt avtal reglerar villkoren mellan Halmstad kommun och Hallandstrafiken. Halmstad är för närvarande den enda kommun i Halland som har fria resor för pensionärer. Kungsbacka för diskussioner om att införa det. Hallandstrafiken håller på att se över prissättningen för fria resor vilket innebär att kostnadsbilden kan förändras. Det förs ibland resonemang om att fria resor för pensionärer minskar kostnaderna för färdtjänst. I Halmstad kunde man se en viss minskning av färdtjänstresandet de första två åren efter införandet av 75+ för att sedan stabilisera sig igen. Det har inte gjorts några djupare analyser av varför resandet minskade, så Hallandstrafiken vill inte kategorsikt säga att det beror av införandet av 75+. Erfarenheterna från Halmstad är att det har varit en uppskattad åtgärd, men att det samtidigt har blivit dyrare för kommunen än man först hade beräknat. En frågeställning som har väckts under ärendets behandling är om gratis resor för pensionärer skulle kunna innebära att lagen om likabehandling inte följs. Frågan har ställts till en jurist på SKL och till Hallandstrafiken, ingen av dessa aktörer känner till att det skulle ha prövats. Enligt SKL är det mest sannolikt att det vid en prövning skulle liknas vid att ge rabatt vilket tidigare har accepterats. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det finns ett flertal andra åtgärder som ökad turtäthet och liknande som skulle ge större nytta om mer medel ska satsas på kollektivtrafiken. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg *kw' 2011-12-06 317 Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 189 Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg IO 2013-10-15 311 Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 49 Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet. Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre.

,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet. Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre. ,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre. I ett stort antal kommuner runt om i landet har avgiftsfria resor för äldre införts.

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 63 Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 KS, KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112.

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112. Beslutsförslag 2014-08-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras

Läs mer

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-22 321 Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 293 Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 75 Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten. (AU 396) KS 2014-401

Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten. (AU 396) KS 2014-401 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 32 Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten. (AU 396) KS 2014-401 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (41) Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 17 Au 37 Dnr KS/2011-0126 Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 73 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65.

Läs mer

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 156 Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 217 Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 82 Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-24 207 Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 52 Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 195 Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige

Läs mer

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 33 Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107

Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 123 Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-16 FALKENBERG 350 Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171

Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 329 Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171 KS, KF Beslut

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor.

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 35 Motion angående gång- och cykelbanor. (AU 11) KS 2013-327 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen att beslutssats

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter handels-, kontors- eller industrimark rättelse. (AU 244). KS 2015-261.

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter handels-, kontors- eller industrimark rättelse. (AU 244). KS 2015-261. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 259 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter handels-, kontors- eller industrimark rättelse. (AU

Läs mer

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 118 Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-10-07 243 Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 12 Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Länspensionärsrådet 1-11

Länspensionärsrådet 1-11 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-02-12 Länspensionärsrådet 1-11 Tid: Torsdag den 12 februari 2009, kl. 09:30-12:00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Ledamöter Mats Eriksson (M) Dan Skantz (S)

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-22 372 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-15 350 Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS 2015-127 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om kollektivtrafiken

Motion om kollektivtrafiken 2008-03-31 67 154 Kommunstyrelsen 2008-08-11 163 223 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 147 350 Dnr 08.179-008 marskf31 Motion om kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. (AU 350) KS

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. (AU 350) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 28 Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. (AU 350) KS 2015-127 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00. Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Faijallah (S)

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00. Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Faijallah (S) Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00 Nr 22 FALKENBERG Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice

Läs mer

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Bilaga KS 2012/188/1 1 (3) 2012-09-17 mranoe Kommunstyrelsens förvaltning Anders Johansson Ink 2012-09- l 8 YTTRANDE Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Kommunstyrelsen har förslag

Läs mer

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 133 Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen i

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33

Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-26 242 Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

Medborgarförslag om belysning av Tullbron från sidorna och inne i valven. (AU 245) KS 2013-330

Medborgarförslag om belysning av Tullbron från sidorna och inne i valven. (AU 245) KS 2013-330 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 215 Medborgarförslag om belysning av Tullbron från sidorna och inne i valven. (AU 245) KS 2013-330 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-06-26 201 Bredbandsstrategi för. Dnr KS 2012-49 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 112 Ks 151 Au 177 KS/2014-0267 Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS 2015-107

Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS 2015-107 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-21 109 Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS 2015-107 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

1. Motionen. Kultursekretariatet. Rapport Kulturupplevelser för regionens unga

1. Motionen. Kultursekretariatet. Rapport Kulturupplevelser för regionens unga Kultursekretariatet Diana Ghinea, diana.ghinea@gmail.com Rapport Kulturupplevelser för regionens unga 1. Motionen... 1 2. Befintliga satsningar... 2 3. Utredningen... 3 3.1 Finansiella aspekter... 3 3.2.

Läs mer

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Kommunstyrelsens arbetsutskott 189 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 192 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468

Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 74 Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 47 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

2013-10-01. Hemställan om planläggning - del av Hjortsberg 4:1. Dnr KS 2013-184

2013-10-01. Hemställan om planläggning - del av Hjortsberg 4:1. Dnr KS 2013-184 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-01 294 Hemställan om planläggning - del av Hjortsberg 4:1. Dnr KS 2013-184 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Länspensionärsrådet 23-31

Länspensionärsrådet 23-31 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-01 Länspensionärsrådet 23-31 Tid: Fredagen den 1 juni 2007, kl. 09:30-12:10 Plats: Sammanträdesrummet Överläkarvillan, Spenshult Ledamöter Mats Eriksson (m) Dan Skantz

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 211 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret Rådet för funktionshinderfrågor Anna-Maarit Tirkkonen Tfn. 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89 Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416

Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 77 Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54

Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-04-16 119 Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54 KS, KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun

Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun STRÖMSTADS KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida Kommunfullmäktige 19 (37) 2015-12-17 Kf 148 Ks 182 Au 214 KS/2013-0221 Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 35 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Ärende 18. Motion om att Karlskoga kommun ska uppmuntra barn och ungdomar under 15 år att använda hjälm

Ärende 18. Motion om att Karlskoga kommun ska uppmuntra barn och ungdomar under 15 år att använda hjälm Ärende 18 Motion om att Karlskoga kommun ska uppmuntra barn och ungdomar under 15 år att använda hjälm Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-21 KS 2015.0320 Handläggare Mats Johansson Kommunfullmäktige Svar på

Läs mer

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Kommunstyrelsens arbetsutskott 109 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-08-10 Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 317 Taxa för Kulturskolan och barn- och utbildningsnämndens lokaler. KS 2014-347 KS KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 309 Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal för detaljplanearbete

Läs mer

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-26 34 Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer