Personlig assistans enligt LSS/SFB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans enligt LSS/SFB"

Transkript

1 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1

2 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Parter Giltighetstid Uppdragsbeskrivningar Uppdrag och inriktning Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Myndighetsutövning och individuppdrag Kvalitetsarbete Ledningssystem Processer och rutiner Systematiskt förbättringsarbete Evidens Jämställdhet Säkerhet Verksamhet Värdegrund och bemötande Ledningen Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Kost Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet Stöd till anhöriga Dokumentation och förvaring av handlingar Genomförandeplan och vårdplan Kontaktpersonal Sekretess Misstanke om brott Avgifter och privata medel Nyckelhantering Lokaler och inventarier Transporter Tolk Verksamhetsövergång Miljö Kommunikation, samverkan, och tillsyn Kommunikation Samverkan och samarbete Parternas samverkan Tillsyn och kostnadsansvar Personal Arbetsgivaransvar Bemanning

3 8.3. Rekrytering och kompetens Arbetstekniska hjälpmedel Studerande och praktikanter Uppföljning och utvärdering Ekonomi Ersättning Utskrivningsklara Skadeståndsansvar Övrigt Överlåtelse av delar av denna uppdragsbeskrivning Krav på eventuella underleverantörer Tvist Insats - Personlig assistans Beskrivning av uppdrag Krav på utförandet Övergripande mål Kvalitets- och verksamhetskrav Ersättning och avtal Genomförande Delaktighet och Dokumentation Bemanning och kompetens Arbetsmetoder Arbetsledning Arbetsmiljö Tillgänglighet och information Hälsofrämjande insatser Hälso- och sjukvård

4 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Uppdragsbeskrivningen är ett verktyg för ledning, styrning och uppföljning av vuxenförvaltningens interna verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdragsbeskrivningen är en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten (kallas fortsättningvis utföraren) och reglerar åtagandet i form av verksamhetens innehåll, kvalitet, volymer och ersättning. Kraven i kapitel 1-11 är gemensamma för all utförarverksamhet. Kapitlen därefter beskriver de krav som gäller för en specifik verksamhet/process. Utföraren ansvarar för att medarbetarna känner till vilka krav som ställs i uppdragsbeskrivningen. I Uppdragsbeskrivningen används begreppen personer, individer och enskilda. Dessa begrepp, och eventuella ytterligare begrepp som används för att beskriva såväl enskilda personer som målgrupp/-er, avser både kvinnor och män. Uppdragsfunktionens uppdrag (beställare) Uppdragsfunktionens uppdrag är att säkerställa att vård och sociala tjänster av god kvalitet tillhandahålls till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån befolkningens behov, gällande lagstiftning, vuxennämndens mål och prioriteringar samt givna resursramar. Handläggarna på Myndighetskontoret utreder och beslutar om insatser på individnivå enligt (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utförarverksamhetens uppdrag (utförare) Utförarnas uppdrag är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster enligt uppdragsbeskrivningar och styrdokument. 2. Parter Mellan uppdragsfunktionen och utförararen (kallas fortsättningsvis utföraren), vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun har denna överenskommelse träffats för drift av verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Överenskommelsen har fastställts av Styrgruppen för överenskommelser (STÖK) i vilken representanter för ledning för uppdragsfunktionen och ledning för utförarna samt förvaltningschef ingår. 3. Giltighetstid Uppdragsbeskrivningen gäller

5 Uppdragsfunktionen ansvarar för att årligen revidera uppdragsbeskrivningarna i dialog med utförarna om behov av revidering föreligger. Hur och när revideringen ska genomföras ska finnas beskrivet i en fastställd processbeskrivning Uppdragsbeskrivningar Det finns uppdragsbeskrivningar för alla verksamhetsområden/processer inom vuxenförvaltningens utförarverksamhet. Uppdragsbeskrivningar finns för: 1. Anhörigcentrum 2. Avlösarservice LSS 3. Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL/LSS 4. Bostad med särskild service enligt LSS 5. Daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS/SoL 6. Dagverksamhet för äldre enligt SoL 7. Hemtjänst enligt SoL 8. Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning (omfattar hemtjänst till personer med psykisk funktionsnedsättning och boendestöd) enligt SoL 9. Kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL 10. Kontaktperson enligt LSS 11. Korttidsvistelse enligt LSS 12. Korttidsvistelse enligt SoL 13. Kostverksamheten 14. Ledsagarservice enligt LSS 15. Personlig assistans enligt LSS/SFB 16. Vård- och omsorgsboende för äldre enligt SoL 17. Öppen verksamhet och fritid för personer med funktionsnedsättningar 18. Öppen verksamhet för personer över 65 år och hälsofrämjande verksamhet Därutöver finns särskild uppdragsbeskrivning för myndighetskontorets verksamhet. 5. Uppdrag och inriktning Utföraren ska verkställa beslut som fattats enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt utföra hälso- och sjukvård och personlig assistans enligt gällande lagstiftning. Utföraren ska också bedriva öppen verksamhet som framgår av berörda uppdragsbeskrivningar. 1 Arbete pågår under

6 5.1. Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Utföraren ska följa gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella riktlinjer för verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Utföraren ska också följa den lagstiftning som reglerar skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv. Utföraren ska följa gällande styrande dokument som gäller för Eskilstuna kommun och vuxenförvaltningen Myndighetsutövning och individuppdrag Vuxennämndens handläggare på myndighetskontoret tar emot ansökningar, utreder, bedömer behov och fattar beslut om bistånd enligt SoL och LSS. Överlämning av beslut från myndighetskontoret till utföraren för verkställighet görs genom att beställning skickas i förvaltningens verksamhetssystem, Viva. Om beställningen skickas till fel utförarenhet har mottagande skyldighet att annullera beställningen i verksamhetssystemet innan den blivit verkställd, på detta sätt får handläggaren tillbaka beställningen och kan skicka den till rätt enhet. Verkställighetsdatum är den dag då insatsen är tillgänglig för den enskilde, efter att den enskilde tackat ja. Vad som ska tolkas som verkställighetsdatum för del olika verksamheterna framgår av Rutin för definition av verkställighetsdatum. Utföraren ska följa rutinen och utan dröjsmål registrera verkställighetsdatum i verksamhetssystemet. Utföraren ska rapportera alla avvikelser från beslutet, dödsfall och in- och utflyttningar till berörd handläggare på myndighetskontoret genom att flagga journalanteckning i verksamhetssystemet Kvalitetsarbete Ledningssystem Utföraren ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 vilket ska ingå i förvaltningens integrerade ledningssystem. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Processer och rutiner Utföraren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För varje aktivitet som ingår i processen ska utföraren utarbeta och fastställa de rutiner som behövs. Rutinerna och beskrivningarna i processen ska beskriva hur en arbetsuppgift ska utföras och ange vem/vilka som är ansvariga för utförandet. Medarbetarna ska ha tillgång till, och vara väl förtrogna med processen och dess tillhörande dokument. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra vårdgivare, myndigheter, organisationer. 6

7 Systematiskt förbättringsarbete Riskanalys Utföraren ska systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och bedöma risker, samt uppskatta sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser i syfte att minimera risken för brister i verksamhetens kvalitet. Utföraren ska ha rutiner för detta. Egenkontrollen Utföraren ska utöva egenkontroll dvs. systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de processer, rutiner och beskrivningar som ingår i verksamhetens ledningssystem. Klagomål och synpunkter Utföraren ska aktivt verka för att den enskilde, dennes anhöriga eller annan person ges möjlighet att lämna synpunkter, klagomål, förslag och beröm på verksamheten eller begära rättelse för något som man anser vara fel. Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående. Eskilstuna kommuns broschyr Säg vad du tycker och blankett om synpunktshantering och Patientnämndens broschyr Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landsting eller kommun ska finnas tillgänglig och synlig ute i verksamheten. Information om kommunens synpunktshantering och Patientnämnden ska ges till den enskilde och företrädare då insats börjar utföras. Utföraren ansvarar för att alla medarbetare vet vad som räknas som en synpunkt och hur de kan hjälpa till att fylla i synpunkts blanketter. Kommunens rutiner för synpunktshantering ska vara känd i verksamheten. Avvikelser Utföraren ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelser och synpunkter blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten. Utföraren ska ha rutiner för avvikelserapportering enl. socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som beskriver hur fel och brister identifieras, dokumenteras, analyseras och följs upp. Rutinerna ska vara kända i verksamheten. Rapporteringsskyldighet Rapportering enligt Lex Sarah vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden gäller såväl aktiva handlingar som försummelser, och ska ske omgående och gäller alla medarbetare, uppdragstagare m.fl. i verksamheten. Socialt ansvarig samordnare utreder och rapporterar till nämnd. Socialt ansvarig samordnare gör på delegation från vuxennämnden en anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om rapporten och/eller utredningen visar att det var ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Detta gäller oavsett om det allvarliga missförhållandet har avhjälpts eller inte. Avvikelserapportering utifrån hälso- och sjukvårdslagen inklusive Lex Maria ska ske omgående. Medicinsk ansvarig sjuksköterska bedömer om avvikelsen ska rapporteras enligt Lex Maria till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). 7

8 Utföraren ansvarar för att kommunens riktlinjer för anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria och avvikelser görs kända och följs i verksamheten. Sammanställning och analys Enhetschef ansvarar för att inkomna klagomål, beröm, synpunkter och avvikelser ska sammanställas och analyseras för att utföraren ska upptäcka mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. På grundval av resultatet ska åtgärder vidtas för att utveckla verksamhetens kvalitet samt för att undanröja att avvikelser upprepas Evidens Utföraren ska i all verksamhet arbeta utifrån en evidensbaserad och/eller en kunskapsbaserad praktik. Det innebär att verksamheten grundar sig på ett samspel mellan den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen alternativt bästa kända praxis, den enskildes erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenhet och förmåga Jämställdhet Utföraren har ansvar för att verksamheterna bedrivs på ett, för kvinnor och män, jämställt sätt avseende tillgänglighet, kvalité och anpassning. Utföraren ansvarar för att genomföra kartläggningar av verksamheterna och verksamhetsprocesserna ur jämställdhetsperspektiv i syfte att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar och livsvillkor. Dessa kartläggningar ska sedan analyseras och användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Den metod som ska användas i Eskilstuna kommun för kartläggning ur jämställdhetsperspektiv är 3-5 R metoden. Utföraren har ett ansvar för att se till att verksamheten arbetar medvetet för att uppmärksamma och förebygga våld i nära relationer hos den enskilde, och att kunskap finns om vilken hjälp och stöd en drabbad kan erbjudas. All personal bör regelbundet få kompetensutveckling inom området våld och andra övergrepp av eller mot närstående. Personal ska känna till styrdokument gällande våld i nära relationer Säkerhet Utföraren ansvarar för säkerheten inom verksamheten. Rutiner för systematiskt säkerhetsarbete ska finnas för att förebygga händelser och för att ha beredskap och kunskap om hur man ska agera vid krissituationer som t.ex. brand, inbrott/stölder, hot och våld. Med krissituation menas också beredskap vid större händelser som t.ex. längre elavbrott, avbrott i värmeförsörjning, svårighet att förse den enskilda med mat/livsmedel samt avbrott kommunikation så som IT-kommunikation och telefoni. Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande rutiner. Säkerhetsutrustningen ska hållas i driftdugligt skick. 8

9 Utföraren ska medverka i kommunens krisledningsarbete. Larmanrop från den enskilde åtgärdas skyndsamt om inget annat framgår beträffande inställighetstider. Alla typer av larm ska underhållas och driftsäkras i nödvändig omfattning. All personal ska kunna styrka att de är anställda av vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. Rutin för återlämnande av presentationskort/ tjänstelegitimation/nycklar ska finnas. 6. Verksamhet 6.1. Värdegrund och bemötande Verksamheten ska präglas av respekt för varje enskild individs behov, resurser och önskemål och bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Detta innebär att personal i mötet med den enskilde ska ha respekt för självbestämmandet, värna integritet, trygghet och värdighet, oavsett exempelvis kön, etnicitet, sexualitet, religiös övertygelse etc. All service och alla tjänster ska planeras, erbjudas och utförs på ett jämställt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Utföraren producerar tjänster tillsammans med den enskilde. Varje möte är unikt och ska karakteriseras av organisationens värden; brukarfokus, respekt, tydlighet, helhetssyn och professionalism. Utförarens verksamhet för äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Inom vuxenförvaltningens verksamhetsområde ska socialt stöd, service och omsorg ges utifrån ett salutogent förhållningssätt där den enskilde sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. I verksamheterna ska dagen utformas så att den stärker den enskildes fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillvarata den enskildes egna initiativ och uppmuntra till samspel med omvärlden för att bidra till meningsfullhet och sammanhang. Den enskilde ska ha delaktighet och inflytande över sin person och vardag. Den enskildes självständighet och hälsa ska främjas genom ett förebyggande, habiliterande och rehabiliterande synsätt Ledningen Utföraren ansvarar för att kompetent arbetsledning finns tillgänglig i tillräcklig omfattning för att leda, och styra verksamheten Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård Vårdgivaren svarar för att det finns verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschef har det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvården och ansvarar för att hälso- och sjukvården utförs på ett säkert sätt med god kvalitet och kostnadseffektivt. Undantaget är ledningsansvaret för uppgifter som MAS ansvarar för enligt HSL 24 och 9

10 Patientsäkerhetsförordningen 7kap 3 som säkerställer att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Hälso- och sjukvård Utföraren ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfatta såväl förebyggande hälsovård som sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilda boendeformer, korttidsvistelse SoL och till de som vistas i utförarens dagverksamheter och daglig verksamhet och sysselsättning. Utföraren ansvarar även för den hemsjukvård, d.v.s. den hälso-och sjukvård som ges i det egna hemmet, till personer över 18 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral eller mottagning, enligt den så kallade tröskelprincipen. Tröskelprincipen innebär också att oplanerade och planerade hemsjukvårdsbesök och hembesök, även för personer som inte är inskrivna i hemsjukvården, kan utföras. Uppdraget för hemsjukvård och hembesök regleras i Avtal om övertagande av hälsooch sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Sörmland Utföraren ska följa de vårdprogram, föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och rutiner som rör hälso- och sjukvården. Verksamhetens ansvar för hälso- och sjukvården förtydligas i uppdragsbeskrivningen Kommunal hälso- och sjukvård. Omvårdnadspersonal ska efter delegering och eller instruktion på uppdrag av legitimerad personal utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Utförarens enhetschefer ansvarar för att ha tillräckligt med omvårdnadspersonal med grundkompetens för att kunna utföra delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser, dygnet runt, årets alla dagar. Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för att handleda/ge instruktion till omvårdnadspersonal för utförande av hälso- och sjukvård. Enhetschef i verksamheten och ansvarig sjuksköterska/distriktssköterska ska, tillsammans med övriga yrkesprofessioner, samverka för att samordna hälso- och sjukvårds - och sociala insatser runt den enskilde. Det ska finnas rutiner för hur teamsamverkan ska ske. All personal ska delta i patientsäkerhetsarbetet vilket kan innebära faktainsamling, registrering, åtgärder och uppföljning gällande de nationella kvalitetsregistren. Alla enheter inom hemtjänst, vård och omsorgsboenden, bostad med särskild service och korttidsenheter ska årligen genomföra egenkontroll av basala hygienrutiner och klädregler. 10

11 6.5. Kost Måltiderna ska ses som en del av individens livssituation. Måltiderna ska ge en positiv upplevelse och främja hälsa och välbefinnande. De verksamheter som hanterar och serverar mat och andra livsmedel ska se till att måltidsmiljön präglas av lugn och ro och att den är individuellt anpassad. Enheter som hanterar måltider ska ha ett egenkontrollprogram som visar att livsmedelslagens krav på temperaturer, tider för varmhållning och hygien o.d. följs. Kostverksamheten kan vid behov bistå med råd till verksamheterna gällande deras egenkontrollprogram. Utföraren ska delta i kostråd som kökschef bjuder in till. Resultat av verksamheternas egenkontroll och resultat av eventuella enkäter och kvalitetsuppföljningar samt synpunkter och önskemål från gäster och samarbetspartners ska tas upp på kostrådet. Produktionskökens ansvar för att tillhandahålla måltider och livsmedel regleras i uppdragsbeskrivningen Kostverksamhet Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet ska bedrivas i boenden, på mötesplatser och i fritidsverksamhet i syfte att uppnå en mer jämställd och jämlik folkhälsa. Verksamheten ska genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt, sprida kunskap om hälsa och stimulera till hälsosamma val när det gäller t ex kost, motion och sömn. Utföraren ska skapa miljöer med möjligheter till goda möten samt erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och ett brett kulturutbud. Utföraren ska samverka med andra förvaltningar och externa aktörer för att öka kulturutbudet i förvaltnigens verksamheter Stöd till anhöriga All personal ska bemöta anhöriga med respekt och engagemang och kunna informera om kommunens anhörigstöd. Utförarens målsättning ska vara att anhöriga ska känna sig trygga med insatserna som närstående får och ska ges möjlighet till delaktighet i vården och omsorgen, om den enskilde så önskar. Alla verksamheter/processer ska ha handlingsplaner/rutiner som beskriver hur man konkret ska samverka och bemöta anhöriga. Kommunens program för anhörigstöd ska följas vid utförandet av insatser och vid myndighetsutövning och ligga till grund för utförarens rutiner. Utföraren ska årligen utvärdera hur anhöriga upplevt det indirekta stödet i form av avlösning i hemmet, avlösarservice, korttidsplats LSS, växelvårdsplats SoL och dagverksamhet för äldre. För detta ändamål ska utföraren utforma enhetliga enkäter. Resultatet ska redovisas fördelat på kön och över/under 65 år. Utföraren ska utifrån resultatet vid behov vidta åtgärder för att utveckla verksamheten. Utföraren ska sammanställa resultatet och redovisa detta till nämnd. Detta för att nämnden ska kunna ta ställning till om stödet till anhöriga behöver utvecklas. 11

12 Även det direkta stödet som ges vid anhörigcentrum ska utvärderas, se uppdragsbeskrivning för anhörigcentrum Dokumentation och förvaring av handlingar Utföraren ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, LSS och patientdatalagen. Här erinras särskilt om utförarens skyldighet att dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse Syftet med dokumentation är att säkerställa den enskildes rätt till en god och säker service, stöd, vård och omsorg, samt personalens rättssäkerhet vid händelse av internkoll, oenighet mm. Dokumentationen ska, utifrån den enskildes behov, beskriva insatsernas planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga den enskildes säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering, revidering och planering av insatserna. Dokumentation som rör enskilda personer ska vara värdeneutralt skriven och förvaras på ett säkert sätt, så att endast de som behöver den för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får tillgång till dokumentationen. Arkivlagen och vuxennämndens dokumenthanteringsplan ska följas. Utföraren ska ha rutiner som säkerställer att nödvändig dokumentation finns tillgänglig även vid datorproblem Genomförandeplan och vårdplan Hur en beslutad insats enligt SoL eller LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan, såvida det inte framgår av annan plan eller är uppenbart obehövligt. Obehövligt kan anses vara genomförandeplan till personer med enbart larm och till personer med kontaktperson enligt LSS. Genomförandeplanen ska upprättas och följas upp enligt gällande rutiner. Målsättningen är att genomförandeplanen ska upprättas snarast efter det att beslutet börjar verkställas, dock senast upprättad efter fjorton dagar. Den enskilde ska, så långt som är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det ska framgå av genomförandeplanen hur den enskilde har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Detta ska företrädesvis ske genom att den enskilde tillfrågas hur och när han/hon önskar få sina insatser utförda. Det som är betydelsefullt i bemötande av den enskilde ska noteras i genomförandeplanen. Finns särskild bemötandeplan ska hänvisning till denna finnas med i genomförandeplanen. Av genomförandeplanen ska framgå 2 ; 2 SOSFS 2006:5 12

13 om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras, på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen vilka personer som har deltagit i planeringen när planen har fastställts när och hur planen ska följas upp Genomförandeplan ska vara aktuella och revideras kontinuerligt, minst var sjätte månad i samråd med den enskilde. Ny eller reviderad genomförandeplan ska skrivas på anvisad blankettmall i verksamhetssystemet. Ny eller omfattande reviderad genomförandeplan ska flaggas i verksamhetssystemet så att handläggaren kan ta del av den. Om en person har ett hälso- och sjukvårdsbehov där insatsen behöver planeras, åtgärdas och följas upp, ska en vårdplan upprättas enligt Instruktion för dokumentation av vårdplan Kontaktpersonal Utföraren ska se till att varje person har en namngiven kontaktpersonal (gäller inte personlig assistans, trygghetslarm och tillfälliga insatser). Kontaktpersonalen har ett särskilt ansvar att bidra till trygghet och kontinuitet. Kontaktpersonalen ska ha regelbunden kontakt med den enskilde. Kontaktpersonal ska erbjudas i samband med att insatsen verkställs. En skriftlig rutin för kontaktpersonal, som beskriver vad som ingår i uppdraget, ska finnas upprättad. Utföraren ska säkerställa att den enskilde, och i förekommande fall legal företrädare och/eller anhörig, vet vem som är kontaktpersonal. I samband med att kontaktpersonal utses samt vid behov ska den enskilde informeras om möjligheten att byta kontaktpersonal. I första hand bör eventuella problem lösas i dialog med den enskilde. Önskemål/krav om att få byta kontaktpersonal får inte anses oskäliga Sekretess Utföraren ansvarar för att all personal som är verksam hos utföraren har kunskaper om Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Utföraren ansvarar för att frivilligaktörer avger tystnadslöfte Misstanke om brott Utföraren ansvarar för att all personal har kännedom om regelverket kring korruption, mutor och jäv. Utföraren ansvarar för att ha skriftliga rutiner för personalens agerande om den enskilde blir utsatt för brott eller då det föreligger misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för brott. Rutinerna ska innehålla styrning av situationer gällande brott/misstanke om brott begått av utomstående/närstående, brott/misstanke om brott begått av annan brukare samt brott/misstanke om brott begått av personal. 13

14 Utföraren ansvarar för att personalen har kännedom om reglering av sekretess vid misstanke om brott och/eller försök till brott Avgifter och privata medel Uppdragsfunktionen debiterar och tar in avgift från den enskilde för vård, omsorg och mat enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt. Den enskilde betalar själv sin egen hyra/ boavgift. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som omfattas av uppdragsbeskrivningen. Utföraren ansvarar för att verkställighetsdatum, frånvaro, förändringar av insatsens omfattning och andra förhållanden som påverkar den enskildes avgift registreras omgående i verksamhetssystemet, så att faktura med rätt belopp kan skickas till den enskilde. Den enskilde, i samverkan med anhörig, god man eller annan känd företrädare, ansvarar själv för sin privata ekonomi och sina privata värdeföremål samt förvaring av dessa. Om den enskilde eller dennes anhöriga inte har möjlighet att ta hand om den enskildes ekonomi ska legal företrädare utses. Utförarens personal kan vara behjälplig med ansökan om god man/företrädare. Vid behov ska enhetschef anmäla behov av god man/företrädare till överförmyndaren. Personal ska i så liten utsträckning som möjligt hantera den enskildes ekonomi eller värdeföremål, när så måste ske ska rutinen Handhavande av privata tillgångar följas Nyckelhantering Utföraren ska ha rutiner för nyckelhantering samt ansvara för att nycklar förvaras på ett betryggande sätt. Utföraren ska stå för eventuella kostnader om nycklar kommer bort när utföraren har övertagit ansvaret för den enskildes nycklar. Rutin för återlämnande av nycklar och passerkort ska finnas Lokaler och inventarier Utföraren ansvarar för effektiv lokalförsörjning vilket innebär att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och kostnadseffektivt sätt. Kommunens riktlinjer inom området ska följas. Lokalförändring som medför ökade kostnader ska tas upp med vuxenförvaltningens lokalstrateg för beslut. Utföraren ansvarar för att tillhandahålla och vårda de inventarier och den utrustning som behövs för att utföra uppdraget. Utföraren ansvarar för att gemensamhetslokaler och övriga lokaler städas och vårdas så att god trivsel och hygien upprätthålls. Utföraren svarar för TV-licensavgift för gemensamma utrymmen och anslutna lägenheter/rum och ett standardutbud av kanaler. 3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:4 kap

15 6.15. Transporter Utföraren ansvarar för att personalen har tillgång till de transportmedel som behövs för att utföra uppdraget Tolk Utföraren ska vid behov anlita och bekosta tolk med undantag för den tolktjänst som landstinget har ansvar för Verksamhetsövergång Vid politiska beslut om verksamhetsövergång till annan utförare eller annan förändring, ska utföraren medverka till att övergången sker utan olägenheter för kommunen och brukarna. Utföraren är skyldig att utan kostnad, efter anmodan, tillställa uppdragsfunktionen de uppgifter som behövs vid en eventuell övergång till annan utförare eller annan förändring Miljö Utföraren ska arbeta för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, det vill säga en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Utföraren ska så långt som möjligt arbeta på ett sådant sätt att klimatpåverkan minskar och sträva efter att begränsa förbrukningen av fossila bränslen och andra ändliga resurser samt att avveckla sådana processer som leder till att föroreningar i miljön ökar. Utföraren ska följa lagar och förordningar samt kommunens styrdokument och miljömål som gäller inom miljöområdet. Utföraren ska identifiera negativ påverkan på miljön och vid behov vidta förbättringsåtgärder för att undvika negativ klimatpåverkan. 7. Kommunikation, samverkan, och tillsyn 7.1. Kommunikation Utföraren har ett kommunikationsansvar för sitt ansvarsområde. Utföraren ansvarar för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med den enskilde, anhöriga och företrädare. Det innebär att ge aktuell information om verksamheten, bland annat genom att se till att det finns aktuella beskrivningar och kontaktuppgifter på eskilstuna.se. Detta är särskilt viktigt för nya personer med insats och deras anhöriga och företrädare. I de fall servicedeklarationer finns ska dessa delas ut vid inledande kontakt med den enskilde. Vid förändringar av exempelvis öppettider, byte av tid eller dag för insatsen och annan information av vikt för den enskilde och/eller dess företrädare ska utföraren se till att denna information når berörda i tid. Utföraren ska säkerställa en säker informationsöverföring, såväl mellan arbetspass på samma arbetsplats som mellan olika yrkesgrupper och organisatoriska gränser. 15

16 Utföraren ansvarar även för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med medarbetarna. Det innebär bland annat ansvaret för att medarbetare vet var de ska söka information och för att de har tillgång till informations- och kommunikationskanalerna. Utföraren ansvarar dessutom för mediekontakter inom sitt sakområde Samverkan och samarbete För att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet ansvarar utföraren för att nödvändig samverkan och samarbete sker i vård- och omsorgsprocesserna inom och mellan olika yrkesgrupper, olika funktioner och enheter, olika verksamheter och vårdgivare. För att nå den enskildes individuella mål ska samverkan och samarbete ske med såväl professionella som andra aktörer som finns i den enskildes nätverk. Utföraren ska ha väl fungerande rutiner för detta och inhämta samtycke till samverkan och informationsöverföring Parternas samverkan Parterna, utföraren och uppdragsfunktionen, ska ha ett ömsesidigt utbyte av information, kunskap och erfarenhet. Parterna ska ömsesidigt informera om väsentliga förändringar som påverkar verksamhet och förutsättningar för verksamheten. 7.4 Tillsyn och kostnadsansvar Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), Arbetsmiljöverket, Räddningstjänst m.fl. har tillsynsansvar för verksamheten. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande vid tillsyn. Utföraren ska svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från tillsynsmyndigheterna. Uppdragsfunktionen ska informeras och vid behov utarbetas en gemensam åtgärdsplan där kostnadsansvar anges. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar tillsyn över hälso- och sjukvården. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande. Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 8. Personal 8.1. Arbetsgivaransvar Utföraren är arbetsgivare med fullt ansvar för medarbetare och chefer inom utförarens ansvarsområde samt utifrån den delegation som givits från vuxennämnden. Utföraren har som arbetsgivare ansvar att följa gällande lagar, avtal, föreskrifter och Eskilstuna kommuns riktlinjer och rutiner inom personalområdet. 16

17 8.2. Bemanning Alla enheter ska arbeta med optimal bemanning utifrån verksamhetsns behov. Utföraren ska ha den bemanning som krävs för att tillgodose behov av tillsyn, vårdoch omsorg. Bemanningen ska motsvara de eventuella krav som anges i Socialstyrelsens föreskrifter Rekrytering och kompetens Utföraren ansvarar för att medarbetare som anställs har adekvat utbildning och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget. Om det finns krav på särskild kompetens beskrivs det under kapitel Krav på utförande. Utföraren ansvarar för att ha tillräckligt med personal med grundkompetens för att kunna utföra delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats dygnet runt årets alla dagar. Medarbetarna ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med svensktalande brukare, deras anhöriga och övrig personal, kan förstå instruktioner kopplade till verksamheten samt kan fullgöra sin dokumentationsplikt. Utföraren ska eftersträva att utifrån behov ha medarbetare med kompetens att möta brukare med annan språk- och/eller kulturtillhörighet. Medarbetarna ska ha sådana datorkunskaper att dokumentationsskyldigheten kan fullföljas samt att andra arbetsuppgifter som fodrar datorkunskap kan utföras. Vid rekrytering till chefsbefattningar ska det krävas relevant högskoleutbildning och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget. Vid varje rekrytering ska utföraren sträva efter en personalsammansättning som främjar mångfald i vid bemärkelse. Utföraren ska utarbeta och följa introduktionsprogram för nyanställda. Nyanställda medarbetare ska få tillräcklig introduktion för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett adekvat sätt. Utföraren ansvarar för att regelbundna tillfällen skapas för lärande och reflektion kring etik och bemötandefrågor för alla medarbetare. Utföraren ansvarar även för att regelbundet stödja och handleda medarbetare.. Utförarens ansvarar för att alla medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Detta ska speglas i medarbetarnas medarbetaröverenskommelser Arbetstekniska hjälpmedel Utföraren ska bekosta och ansvara för att medarbetarna har de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Med arbetstekniska hjälpmedel avses sådana hjälpmedel som de anställda behöver för att förebygga arbetsskador Studerande och praktikanter Utföraren ska regelbundet ta emot studenter/praktikanter på gymnasie- och högskolenivå utifrån dialog, samtal/avtal med Mälardalens högskola och andra utbildningsaktörer. 17

18 9. Uppföljning och utvärdering Utföraren ska fortlöpande följa upp resultat av utförda insatser på individnivå och på verksamhetsnivå. Uppföljning av den enskildes genomförandeplan samt egenkontroll är exempel på utförarens uppföljning. Utföraren ska även använda de planerings- och uppföljningssystem som finns att tillgå t.e.x. Stratsys och styrkort för planering och uppföljning. Utföraren ska medverka i brukarundersökningar och andra uppföljningar som initieras av vuxenförvaltningen eller annan. Vid förändrade behov hos den enskilde ska utföraren påtala behov av uppföljning genom att kontakta berörd handläggare. Utföraren ska medverka vid uppföljning av uppdragsbeskrivning och vid individuell uppföljning som utförs av handläggare. Med medverka menas till exempel att vid förfrågan delta på uppföljning och att möjliggöra att uppdragskansliet och myndighetskontoret får del av dokumentation, rutiner och resultat av egenkontroller och enkäter. Uppdragskansliet ska vid verksamhetsuppföljning få tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs, med undantag av den enskildes bostad. Verksamhetsuppföljningen är en del av vuxenförvaltningens kvalitetsarbete. Att planera, utföra, följa upp och förbättra, PUFF, i ett processinriktat arbetssätt förväntas leda till systematisk kvalitetsutveckling i verksamheten. Resultatet av uppföljningen ska användas som stöd för enheternas verksamhets- och kvalitetsutveckling. Utföraren ansvarar för att syftet med verksamhetsuppföljningen är känd i verksamheten och ansvarar för att följa processen Verksamhetsuppföljning när uppföljning genomförs. Utföraren ansvarar för att sprida resultatet av verksamhetsuppföljningen till alla enheter inom verksamhetsområdet så att eventuella påpekanden kan uppmärksammas av flera enheter och inte bara de som direkt berörts av verksamhetsuppföljningen. Eventuella kostnader som uppstår i samband med genomförandet av uppföljning och/eller kostnader för åtgärder till följd av uppföljning finansieras av utföraren. 10. Ekonomi Ersättning Utföraren ersätt genom fast anslag och/eller utifrån en rörlig del som utgår från brukarnas bedömda behov eller antal deltagare i en verksamhet. I slutet av varje uppdragsbeskrivning framgår vilka principer som gäller för den ekonomiska ersättningen till verksamheten. Av bilaga framgår med vilka belopp verksamheten ersätts. Ersättningen kan komma att ändras under året vid ändrade ekonomiska förutsättningar. Eventuell oenighet om ersättning avgörs av förvaltningchef. Utföraren ansvarar för att inom föreskriven tid förse ekonomifunktionen med underlag för ersättning i de fall sådan efterfrågas. I övrigt hämtas underlag ur verksamhetssystemet av ansvarig systemförvaltare alternativt statistiker. 18

19 Utföraren ansvarar för att tilldelade resurser används på ett resurseffektivt sätt Utskrivningsklara Personer som vistats på sjukhus ska kunna återvända hem enligt gällande regler, under förutsättning att personen bedömts vara utskrivningsklar. Utföraren ska medverka till att kostnader för betalningsansvar är så låga om möjligt utan att personen far illa. Utföraren har betalningsansvar för utskrivningsklara personer enligt Riktlinjer för samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvården i Sörmland Skadeståndsansvar Om utförarens personal orsakar skada på brukaren eller brukarens egendom svarar utföraren för eventuellt skadestånd och ersättning. 11. Övrigt Överlåtelse av delar av denna uppdragsbeskrivning Hela eller delar av denna uppdragsbeskrivning får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan uppdragsfunktionens medgivande. Detta gäller även eventuella underleverantörer. Utföraren ansvarar för köp av externa placeringar när utföraren inte kan verkställa beviljade beslut Krav på eventuella underleverantörer Utföraren ansvarar för att eventuella underleverantörer innehar F-skattebevis. Med underleverantör avses person eller företag som förbinder sig att utföra kraven i en annan parts kontrakt. Med kontrakt avses i detta fall kraven i uppdragsbeskrivningen. Utföraren ansvarar för att förändringar beträffande utförarens eller underentreprenörens F-skatt meddelas uppdragsfunktionen Tvist Om en part inte uppfyller sin del i uppdragsbeskrivningen ska frågan lyftas till STÖK (Styrgrupp för överenskommelser). Eventuell tvist hanteras av förvaltningschef. 12. Insats - Personlig assistans Beskrivning av uppdrag Målgrupp för vuxennämndens insats personlig assistans är personer tidigast från 18år med stora och varaktiga funktionshinder, vilka medför ett så omfattande behov av stöd och service för att goda levnadssvillkor skall kunna uppnås, att rätt till personlig assistans enligt LSS 4 eller Socialförsäkringsbalken 5 ges. 4 9 Lagen om stöd och service 5 51 kap Socialförsäkringsbalken 19

20 Stöd och service genom personlig assistans ges för grundläggande behov, såsom hygien, måltider, på- och avklädning och kommunikation. Förutom för de grundläggande behoven kan stöd och service även ges för andra kvalificerade personliga behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Åtagandet enligt denna uppdragsbeskrivning gäller dygnet runt årets alla dagar. 13. Krav på utförandet Övergripande mål Den personliga assistansen syftar till att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor och ge den enskilde ökade möjligheter till ett självständigt liv. Assistansen skall anpassas efter den enskildes förutsättningar och behov av stöd och service. Stödet och servicen skall bygga på den enskildes självbestämmande, värdighet, integritet och upplevelse av trygghet och präglas av kontinuitet och flexibilitet Den enskilde skall, efter egen förmåga, vara delaktig i allt som rör assistansen. Den enskilde skall, så långt som är möjligt, kunna välja när och hur stöd och service skall ges, inom ramen för beviljat antal timmar Kvalitets- och verksamhetskrav Personlig assistans med god kvalité skall garanteras den enskilde. Med målsättning att den enskilde skall kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt skall assistansen fokusera på att understödja att den enskilde behåller och stärker de förmågor hon/han besitter, stimulera till utvecklande av nya förmågor, samt genomföra en kontinuerlig anpassning av den vardagliga omgivningen för att skapa optimala förutsättningar för henne/honom Ersättning och avtal Utföraren får ersättning för beräknade lönekostnader enligt anslag. När den enskilde 6 önskar Eskilstuna kommun som utförare av personlig assistans kontaktar hon/han vuxenförvaltningens utförarverksamhet för upprättande av avtal. Om den enskilde har beslut om rätt till insats och önskar kommunen som utförare har utföraren skyldighet att skriva avtal med den enskilde rörande verkställighet av insatsen. Utföraren ansvarar för att ett skriftligt avtal upprättas mellan Eskilstuna kommun/vuxenförvaltningen och den enskilde. Utföraren ansvarar för att det skriftliga avtalet är individanpassat och innehåller information gällande kostnad för köp av insats, överenskommelse om ersättning för 6 Den enskilde, hon/han = den enskilde och/eller dennes företrädare 20

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer