Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar."

Transkript

1

2 Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Index Se sidorna Sök med nyckelord. Felmeddelanden Se sidorna Om det visas en varning på kontrollpanelen, i sökaren eller på monitorn hittar du lösningen här. Felsökning Se sidorna Fungerar inte kameran som den brukar? Hitta lösningen här. Hjälp Använd kamerans inbygga hjälpfunktion när du behöver hjälp med menyalternativ och annat. Mer information finns på sidan 9.

3 Introduktion Handledning Fotografering och bildvisning Mer om fotografering (alla lägen) Referens Läge P, S, A och M Mer om uppspelning Ansluta till en TV, dator eller skrivare Bildvisningsalternativ: Playback-menyn Fotograferingsalternativ: Foto-menyn Meny-guide Custom-inställningar Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn Teknisk information i

4 För säkerhets skull Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och följa nedanstående säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran. Förvara säkerhetsanvisningarna där alla som använder produkten har tillgång till dem. Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte följs: Den här ikonen anger en varning. Läs alla varningar innan du använder den här Nikon-produkten, så att det inte uppstår några personskador. VARNING! Se till att solen inte hamnar i bilden Se till att inte solen hamnar i bilden när du fotograferar bakgrundsbelysta motiv. Solljus som fokuseras i kameran när solen är i eller nära bilden kan orsaka brand. Titta inte rakt in i solen genom sökaren Att titta rakt in i solen eller en annan stark ljuskälla genom sökaren kan orsaka bestående ögonskador. Använd sökarens dioptrijustering Var försiktig när du använder sökarens dioptrijustering med ögat mot sökaren, så att du inte sticker fingret i ögat. Stäng genast av produkten i händelse av tekniskt fel Om produkten eller AC-adaptern (som säljs separat) ryker eller luktar konstigt kopplar du genast bort adaptern och tar bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan ge skador. När du har avlägsnat batteriet lämnar du in produkten på ett auktoriserat Nikonservicecenter. Ta inte isär produkten Undvik att vidröra produktens inre delar, eftersom det kan leda till skador. Eventuella produktfel bör endast repareras av en kvalificerad tekniker. Om du råkar tappa eller stöta till produkten så att den öppnas, tar du bort batteriet och/eller nätadaptern och lämnar in produkten på ett auktoriserat Nikon-servicecenter. Använd inte produkten i närheten av lättantändlig gas Använd aldrig elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas, eftersom det finns risk för explosion och brand. Förvara produkten utom räckhåll för barn Underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder kan orsaka skada. Låt inte barn ha kameraremmen runt halsen Låt aldrig barn bära kameran med kameraremmen runt halsen, eftersom det finns risk för att de skadar sig allvarligt. Hantera batterierna varsamt Batterier kan läcka eller explodera till följd av ovarsam hantering. Iaktta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batterier till produkten: Använd endast batterier som är godkända för användning med den här produkten. Undvik att kortsluta eller att ta i sär batteriet. Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter batteri. Om du använder en nätadapter kontrollerar du att den är frånkopplad. Försök inte att sätta i batteriet uppochned eller åt fel håll. Utsätt inte batteriet för hög värme eller eldslågor. Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt det inte för väta. Sätt tillbaka kontaktskyddet när du transporterar batteriet. Transportera eller förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål, t.ex. halsband eller hårspännen. Helt urladdade batterier tenderar att läcka. Undvik skador på produkten genom att avlägsna urladdade batterier. Sätt fast terminalskyddet och förvara batteriet på en sval, torr plats när det inte används. Batteriet kan bli varmt direkt efter användning eller om produkten drivs med batteri under en längre tid. Stäng av kameran och låt batteriet svalna innan du tar ur det. Avbryt genast all användning om batteriet ändrar färg eller form. Hantera snabbladdaren varsamt Håll snabbladdaren torr. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Damm på eller i närheten av stickkontaktens metalldelar ska tas bort med en torr duk. Fortsatt användning medför risk för brand. Rör inte vid nätkabeln och gå inte i närheten av laddaren under åskväder. Det medför risk för elektriska stötar. Nätkabeln får inte skadas eller ändras och inte heller dras eller böjas med våld. Placera inte nätkabeln under tunga föremål, och utsätt den inte för värme eller öppen eld. Om isoleringen skadas så att ledarna syns, ska nätkabeln undersökas av en servicerepresentant som är godkänd av Nikon. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Hantera inte stickkontakten eller laddaren med våta händer. Det medför risk för elektriska stötar. ii För säkerhets skull

5 Använd rätt kablar När du ansluter kablar i in- och utgångskontakterna ska du endast använda de kablar som medföljer produkten eller som säljs av Nikon. CD-skivor CD-skivorna med programvara och handböcker ska inte spelas upp i vanliga CD-spelare. Om du spelar upp CD-skivorna på en vanlig CD-spelare, kan detta orsaka hörselskador eller skador på utrustningen. Hantera blixten varsamt Avfyra inte blixten om den vidrör en person eller ett föremål eftersom det kan ge upphov till brand eller leda till brännskador. Om blixten utlöses nära en persons ögon kan detta orsaka tilfällig synförsämring. Var särskilt försiktig när du fotograferar barn. Då bör blixten aldrig vara närmare än en meter från motivet. Undvik kontakt med flytande kristaller Var försiktig om bildskärmen går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och undvik att de flytande kristallerna från bildskärmen kommer i kontakt med hud, ögon eller mun. Anmärkningar Ingen del av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras, skrivas av, översättas till ett annat språk eller lagras i ett förvaringssystem i någon form eller med några medel, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon. Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen av denna produkt. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i den här handboken är så exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar felaktigheterna för närmaste Nikonåterförsäljare. Anmärkningar iii

6 Symbol för separat insamling i europeiska länder Den här symbolen anger att produkten måste lämnas till separat insamling. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats digitalt med hjälp av en scanner, digitalkamera eller annan liknande enhet kan vara straffbart enligt lag. Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt, värdehandlingar, statsobligationer eller premieobligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet Oäkta eller liknande. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder. Det är förbjudet att utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade postkort som ges ut av staten. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning. Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort o.s.v.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper, ID-kort och biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger. Copyrightregler Kopiering och reproduktion av upphovsrättsskyddade verk som böcker, musik, målningar, träsnitt, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella copyrightlagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på något sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar. Kassering av datalagringsenheter Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter. Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det vilar på användarens ansvar att säkerställa integriteten hos sådan information. Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan, bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram eller formatera enheten och sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Glöm inte att ersätta eventuella bilder som används för förinspelad vitbalans. Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter, så att du inte skadar dig själv. Varumärkesinformation Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Card Association. SDHC-logotypen är ett varumärke. Adobe, Acrobat och Adobe Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. PictBridge är ett varumärke. Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. iv Anmärkningar

7 Innehållsförteckning För säkerhets skull...ii Anmärkningar... iii Indexför frågor och svar... vii Introduktion... 1 Bli bekant med kameran... 2 Använda kamerans menyer... 9 De första stegen...11 Montera ett objektiv...11 Ladda och sätta i batteriet...12 Grundläggande inställningar...14 Sätta i minneskort...15 Justera sökarens fokus...17 Handledning...18 Sikta och knäpp -fotografering( läge)...19 Kreativ fotografering (Digital Vari-program)...24 Grunder för bildvisning...26 Referens...27 Mer om fotografering (alla lägen)...28 Fokus...28 Autofokus...28 Val av fokusområde...30 Fokuslås...31 Manuell fokusering...32 Bildkvalitet och storlek...33 Bildkvalitet...34 Bildstorlek...35 Välja fotograferingsläge...36 Självutlösare...37 Använda en fjärrkontroll...38 Använda den inbyggda blixten...40 ISO-känslighet...43 Tvåknapps reset...44 Läge P, S, A och M...45 Läge P (programautomatik)...47 Läge S (slutarprioritet)...48 Läge A (bländarstyrd tidsautomatik)...49 Läge M (manuell)...50 Exponering...52 Mätning...52 Autoexponeringslås...53 Exponeringskompensation...54 Blixtexponeringskompensation...55 Gaffling...56 Vitbalans...58 Finjustering av vitbalans...58 Välja färgtemperatur...59 Förinspelad vitbalans...59 Mer om uppspelning...61 Visa bilder på kameran...61 Bildinformation...62 Visa flera bilder: Visning av småbilder...63 Ta en närmare titt: Uppspelningszoom...64 Skydda bilder från radering...65 Radering av enskilda bilder...65 Ansluta till en TV, dator eller skrivare...66 Visa bilder på TV...66 Ansluta till en dator...67 Innan du ansluter kameran...67 Ansluta USB-kabeln...67 Skriva ut bilder...69 Skriva ut bilder via en direkt USB-anslutning...69 Meny-guide...74 Bildvisningsalternativ: Playback-menyn...74 Radera...74 Uppspellningsmapp...75 Rotera hög...75 Bildspel...75 Dölj bild...78 Utskriftsinst...78 Fotograferingsalternativ: Foto-menyn...79 Optimera bild (läge P, S, A och M)...79 Bildkvalitet (alla lägen)...81 Bildstorlek (alla lägen)...81 Vitbalans (läge P, S, A och M)...82 ISO-känslighet (alla lägen)...83 Brusreducering (alla lägen)...83 Hög ISO NR (alla lägen)...83 Multipla exponeringar (läge P, S, A och M)...84 Custom-inställningar...86 R: Återställ : Signal (alla lägen) : AF-omr.läge (alla lägen) : Mittersta AF-omr (alla lägen) : AF-hjälpljus (alla lägen utom, och ) : Inget minneskort? (alla lägen) : Bildvisning (alla lägen) : ISO-auto (endast läge P, S, A och M) : Rutnätdisplay (alla lägen) : Sökarvarning (alla lägen) : EV-steg (alla lägen) : Exponeringskomp. (endast läge P, S, A, och M ) : Centrumvägd (endast läge P, S, A och M) : Auto BKT inställd (endast läge P, S, A och M) : Auto BKT-ordning (endast läge P, S, A och M) : Manövervreden (endast läge P, S, A och M) : FUNK-knapp (alla lägen) : Belysning (alla lägen) : AE-L/AF-L (alla lägen) : AE-lås (alla lägen) : Fokusområde (alla lägen) : AF-omr. bely (alla lägen) : Inbyggd blixt (endast läge P, S, A och M)...95 Innehållsförteckning v

8 23: Blixtvarning (endast läge P, S, A och M) : Slutartid. blixt (endast läge P, S, A och M) : Auto FP (endast läge P, S, A och M) : Inställningsblixt (endast läge P, S, A och M) : Monitor av (alla lägen) : Automätning - av (alla lägen) : Självutlösare (alla lägen) : Fjärrstyrning på tid (alla lägen) : Exp. inst. fördröjn. (alla lägen) : MB-D80-batterier (alla lägen) Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn CSM/inställn.meny Formatera minneskort Världstid LCD-ljushet Videoläge Språk(LANG) USB Bildkommentar Mappar Filnummersekvens Spegellås Dust Off ref. bild Batteriinformation Firmware Version Auto bildrotering Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn D-lighting Korrigering röda ögon Beskär Enfärgad Filtereffekter Småbild Bildöverlägg Teknisk information Extra tillbehör Objektiv Blixtenheter (säljs separat) Övriga tillbehör Vårda din kamera Vård av kamera och batteri: Varningar Felsökning Felmeddelanden och indikatorer i kameran Bilaga Specifikationer Index vi Innehållsförteckning

9 Index för frågor och svar Hitta vad du söker med hjälp av det här indexet. Allmänna frågor Fråga Nyckelfras Sida Hur använder jag menyerna? Använda menyerna 9 10 Hur får jag mer information om en meny? Hjälp 3, 9 Vad betyder de här indikatorerna? Kontrollpanel, sökare 5, 6 Vad betyder den här varningen? Felmeddelanden och indikatorer i kameran Hur många bilder till kan jag ta med det här kortet? Antal återstående exponeringar 19 Hur mycket laddning finns det kvar i batteriet? Batterinivå 19 Vad betyder exponering och hur fungerar det? Exponering 46 Vad gör jag med ögonmusslan för sökaren? Självutlösare, fjärrkontroll 37, 38 Vilka separata blixtar kan jag använda? Blixtenheter (säljs separat) Vilka objektiv kan jag använda? Objektiv Vilka tillbehör finns det till kameran? Tillbehör till D Vilka minneskort kan jag använda? Godkända minneskort 122 Vilka program finns det till kameran? Tillbehör till D Vem kan reparera eller undersöka kameran? Kameraservice x, 126 Hur rengör jag kameran eller objektivet? Rengöra kameran 124 Kamerainställning Fråga Nyckelfras Sida Hur fokuserar jag sökaren? Sökarens fokus 17 Hur förhindrar jag att monitorn stängs av? Monitor Av 98 Hur ställer jag klockan? Hur ställer jag om klockan till sommartid? Världstid 103 Hur ändrar jag tidszonen på resor? Hur ändrar jag monitorns ljusstyrka? LCD-ljushet 103 Hur återställer jag standardinställningarna? Tvåknapps reset 44 Hur stänger jag av lampan på framsidan av kameran? AF-hjälpljus 87 Kan jag visa ett rutnät i sökaren? Rutnätsdisplay 89 Hur kan jag se kontrollpanelen i mörker? Belysningsreglage 3, 93 Hur förhindrar jag att indikatorerna för slutartid och bländare Automätning av stängs av? 99 Hur ändrar jag fördröjningen av självutlösaren? Självutlösare 99 Hur ändrar jag fördröjningen av fjärrkontrollen? Fjärrkontroll 99 Hur förhindrar jag att kameran piper? Pip 86 Hur kan jag visa alla alternativ på menyerna? CSM/inställn.menyn 101 Kan jag visa menyerna på ett annat språk? Språk 103 Hur förhindrar jag att filnumret återställs när jag sätter i ett nytt minneskort? Filnummersekvens 106 Hur återställer jag filnumreringen till 1? Index för frågor och svar vii

10 Ta bilder Fråga Nyckelfras Sida Finns det något enkelt sätt att ta ögonblicksbilder? Auto-läge Finns det något enkelt sätt att bli en mer kreativ fotograf? Digital Vari-programlägen Hur tar jag porträtt med oskarp bakgrund? Porträttläge 24, 25 Hur tar jag bra landskapsbilder? Landskapsläge 24, 25 Hur tar jag närbilder av små föremål? Närbildsläge 24, 25 Hur fryser jag ett rörligt motiv? Sportläge 24, 25 Hur tar jag landskapsbilder på natten? Nattlandskapsläge 24, 25 Kan jag ta med nattliga motiv som bakgrund i mina porträttbilder? Nattporträttläge 24, 25 Hur tar jag många bilder snabbt? Fotograferingsläge 36 Kan jag ta självporträtt? Självutlösare 37 Finns det en fjärrkontroll till den här kameran? Fjärrkontroll Hur ändrar jag exponeringen? Exponering; läge P, S, A och M Hur gör jag rörliga motiv skarpa eller oskarpa? Läge S (slutarprioritet) 48 Hur gör jag bakgrunden oskarp? Läge A (bländarstyrd tidsautomatik) 49 Kan jag göra bilderna ljusare eller mörkare? Exponeringskompensation 54 Hur gör jag en tidsexponering? Långtidsexponeringar 51 Hur använder jag blixten? Kan blixten utlösas automatiskt vid behov? Hur förhindrar jag att blixten utlöses? Hur förhindrar jag röda ögon? Blixtfotografering, blixtläge Röda ögon-reducering Kan jag ta bilder i svag belysning utan blixt? ISO-känslighet 43 Kan jag påverka kamerans fokusering? Autofokusering Hur fokuserar jag på ett rörligt motiv? Autofokusläge 29 Hur väljer jag var kameran ska fokusera? Fokusområde 30 Kan jag komponera om bilden efter fokusering? Fokuslås 31 Hur förbättrar jag bildkvaliteten? Hur tar jag större bilder? Hur får jag plats med fler bilder på minneskortet? Kan jag ta mindre bilder för att skicka med e-post? Bildkvalitet och bildstorlek viii Index för frågor och svar

11 Visa, skriva ut och retuschera bilder Fråga Nyckelfras Sida Kan jag se bilderna på kameran? Uppspelning på kameran 61, 63 Kan jag se mer information om bilderna? Bildinformation Varför blinkar vissa delar på bilderna? Bildinformation, sammanfattning Hur blir jag av med bilder jag inte vill ha? Radering av individuella bilder 26, 65 Kan jag radera flera bilder samtidigt? Radera 74 Kan jag zooma in i en bild och kontrollera skärpan? Uppspelningszoom 64 Kan jag skydda bilder så att de inte raderas av misstag? Skydda 65 Finns det möjlighet till automatisk uppspelning ( bildspel )? Bildspel Kan jag se bilderna på TV? Uppspelning på TV 66 Kan jag lägga till musik till ett bildspel? Pictmotion Hur kopierar jag bilder till datorn? Ansluta till en dator Hur skriver jag ut bilder? Skriva ut bilder Kan jag skriva ut bilder utan en dator? Skriva ut via USB Kan jag skriva ut datum på bilderna? Tidstämpel, DPOF 71, 73 Hur beställer jag kopior av professionell kvalitet? Utskriftsinst. 73 Hur tar jag fram detaljer i skuggorna? D-lighting 110 Kan jag ta bort röda ögon? Korrigering röda ögon 111 Kan jag beskära bilder i kameran? Beskär 111 Kan jag göra en svartvit kopia av en bild? Enfärgad 112 Kan jag göra en kopia med olika färger? Filtereffekter 112 Kan jag göra små kopior av bilder? Liten bild Kan jag lägga ihop två bilder och göra en bild av dem? Bildöverlägg Index för frågor och svar ix

12 Livslångt lärande Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online på följande webbplatser: Användare i USA: Användare i Europa och Afrika: Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress: x Index för frågor och svar

13 Introduktion Tack för att du köpt Nikon D80 en digital spegelreflexkamera (SLR) med utbytbara objektiv. Syftet med den här handboken är att hjälpa dig att ta bilder med din digitala Nikon-kamera. Läs handboken noga innan du börjar fotografera och ha den nära till hands när du använder kameran. För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver används följande symboler och ikoner: Den här ikonen används för varningar och information som du bör läsa innan du använder kameran, så att du undviker att skada den. Den här ikonen används för anmärkningar och information som du bör läsa innan du använder kameran. Den här ikonen används för inställningar som du kan justera med hjälp av kameramenyerna. Den här ikonen används för tips och extrainformation som kan vara till hjälp när du använder kameran. Den här ikonen anger att ytterligare information finns någon annanstans i handboken eller i Snabbguiden. Den här ikonen används för inställningar som du kan finjustera med hjälp av Custom-menyn. Objektiv Ett AF-S DX mm f/3,5 5,6G ED Zoom-Nikkor-objektiv ( 145) används i den här handboken för illustrationsändamål Brännviddsskala 4. Monteringsindikering: A-M-lägesväljare (Automatiskt/Manuellt): 11, Fokusring 5. Bakre skydd: Zoomring: Brännviddsindikering 6. CPU-kontakter: Objektivskydd: 17, 19 Introduktion 1

14 Bli bekant med kameran Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmarna. Det här avsnittet kan vara bra att gå tillbaka till när du läser resten av handboken. Kamerahus Inbyggd blixt... 23, Ögla för kamerarem knapp (blixtläge) AF-hjälpbelysning... 28, 87 (blixtkompensation) Självutlösarlampa... 37, knapp (gaffling) Röda ögon-reduceringslampa Infraröd mottagare Avtryckare... 22, 23 5 Objektivmonteringsindikering Strömbrytare... 11, 19 6 Ögla för kamerarem...8 Belysningsreglage Kontaktskydd... 66, 67, knapp (exponeringskompensation) USB-kontakt (återställningsknapp) Återställningsknapp knapp (blixtläge) DC-IN-kontakt för EH-5-AC-adapter (som säljs separat) Enbilds/serietagningsläge Självutlösare Videokontakt Fjärrstyrningsläge Fjärrkabelskontakt knapp (AF-läge) Fokuseringsreglage... 28, 32 (återställningsknapp) Objektivlås Kontrollpanel Objektivfäste Tillbehörsskoskydd Spegel...106, Tillbehörssko (för blixtenhet som säljs separat) Knapp för skärpedjupskontroll (skärpeplansmarkering) Grepp Rattläge...47, 48, 49, Sekundär ratt... 10, knapp (mätningsläge) FUNK-knapp knapp (format) Introduktion: Bli bekant med kameran

15 Lock till minneskortfack Fokusväljarlås Åtkomstlampa för minneskort... 15, knapp Spärr för batterilucka Batterilucka Multiväljare * 14 Stativgänga 15 -knapp (uppspelningszoom) QUAL-knapp (bildkvalitet/bildstorlek)... 34, knapp (tumnagel) ISO-knapp (ISO-känslighet) knapp (hjälp/skydd)... 9, 65 WB-knapp (vitbalans) knapp (meny) Ögonmussla knapp (uppspelning)... 26, 61 2 Ögonmussla... 6, 17, Monitor... 9, 26 3 Dioptrijustering knapp (radera)... 26, knapp (AE-L/AF-L)... 31, 94 -knapp (format) Skydd för DK-5-ögonmussla Huvudratt... 10, 91 * Multiväljare Du använder multiväljaren för att förflytta dig på menyerna och för att ange hur bildinformationen ska visas. Visa mer fotoinformation Bildvisning ( 61) Flytta markören uppåt Menynavigering ( 9) Visa föregående foto Gå tillbaka till föregående meny Avbryta Visa nästa foto Visa en undermeny Välj alternativet Visa mer fotoinformation Flytta markören nedåt Hjälp För hjälp beträffande aktuellt läge eller menyalternativ trycker du på -knappen längst ned i vänstra hörnet på monitorn. Hjälp visas när -knappen trycks ned. För att bläddra trycker du på uppåt eller nedåt på multiväljaren. Hjälp är tillgänglig i läge (auto) och i Digital Vari-program eller när en ikon visas längst ned till vänster på monitorn. LCD-belysningen Om du håller strömbrytaren i läget aktiveras exponeringsmätarna och kontrollpanelens bakgrundsbelysning (LCD-belysning), så att bildskärmen kan läsas av även i mörker. När du släpper strömbrytaren är belysningen tänd så länge exponeringsmätarna är aktiva eller tills slutaren utlöses. Introduktion: Bli bekant med kameran 3

16 Funktionsratten D80 har följande elva fotograferingslägen: Avancerade lägen (exponeringslägen) Välj dessa lägen när du vill ha full kontroll över kamerainställningarna. P Programautomatik ( 47): Kameran väljer slutartid och bländare, användaren styr andra inställningar. S Slutarstyrd bländarautomatik ( 48): Välj korta slutartider för att frysa rörelser, och långa slutartider för att antyda rörelse genom att skapa oskärpa. A Bländarstyrd tidsautomatik ( 49): Justera bländaren för att mjuka upp bakgrundsdetaljer, eller öka skärpedjupet för att fokusera både huvudmotivet och bakgrunden. M Manuell ( 50): Justera slutartiden och bländaren efter önskemål och behov. Sikta-och-knäpp-lägen (Digital Vari-Program) Om ett Digital Vari-Program väljs, optimeras automatiskt inställningarna så att de passar vald scen, och kreativ fotografering blir inte svårare än att vrida på funktionsratten. Automatisk ( 19): Kameran justerar automatiskt inställningarna för att ge bästra resultat på enkelt sikta- och-knäpp -sätt. Rekommenderas för förstagångsanvändare av digitala kameror. Porträtt ( 24, 25): Ta porträtt med bakgrund i mjukt fokus. Landskap ( 24, 25): Bevara detaljer i landskapsfoton. Närbild ( 24, 25): Ta klara närbilder av blommor, insekter och andra små föremål. Sport ( 24, 25): Frys rörelser för dynamiska sportbilder. Nattlandskap ( 24, 25): Ta landskapsbilder på natten. Nattporträtt ( 24, 25): Ta porträtt mot svagt upplyst bakgrund. 4 Introduktion: Bli bekant med kameran

17 Kontrollpanel Slutartid... 48, 50 9 K (visas när det återstår minne för Exponeringskompensationsvärde över exponeringar) Blixtkompensationsvärde Fotograferingsläge ISO-känslighet Självutlösar/fjärrkontrollsläge... 37, 38 Finjustering vitbalans eller färgtemperatur... 58, Bländare (f/-nummer)... 49, 50 Gafflingsteg Antal bilder i gafflingsserien... 56, 140 Indikator för datoranslutning ISO-känslighetsindikator Exponeringskompensationsindikator ISO AUTO-indikator Blixtkompensationsindikator Batteriindikator Indikator för flexibelt program Blixtsynkläge... 40, Fokusområde... 30, 87 5 Bildkvalitet AF-områdesläge... 30, 87 6 Bildstorlek AF-läge Vitbalansläge Indikator för pågående gaffling Antal återstående exponeringar Mätningsläge Antal återstående bilder innan minnesbufferten är full Indikator för multiexponering Indikator för svartvitt Indikator för datorläge Ljudindikator Indikator för förinställd vitbalans Klockan är inte inställd -indikator...103, Gafflingsindikator Minneskort med stor kapacitet Om det finns tillräckligt mycket utrymme kvar på minneskortet för att spara tusen bilder eller fler med de aktuella inställningarna, visas antalet återstående bilder i tusental, avrundat nedåt till närmaste hundratal (1 260 bilder visas till exempel som 1,2 K). Introduktion: Bli bekant med kameran 5

18 Sökarvisningen När batteriet är helt urladdat eller inte isatt är sökardisplayen nedtonad. När du sätter i ett fulladdat batteri visas sökarbilden som vanligt igen Rutnät (visas när På valts för Custom-inställning 8 (rutnätsdisplay)) Elektronisk, analog exponeringsvisning...50 Exponeringskompensation mm referenscirkel för centrumvägd ljusmätning...52, Blixtkompensationsindikator Exponeringskompensationsindikator Inget minneskort -varning , Antal återstående exponeringar Batteriindikator Antal återstående bilder innan 5 Indikator för svartvitt minnesbufferten är full Fokusmarkeringar (fokusområde)...19, 21, 30 Indikator för förinställd vitbalans Fokusmarkeringar för normalstort fokusområde (fokusområde)...21, 87 Exponeringskompensationsvärde...54 Blixtkompensationsvärde Fokusmarkeringar (fokusområde) för brett bildområde...87 Indikator för datoranslutning Fokusindikator Blixt klar-indikator FV-lås (blixtvärde) Auto ISO-känslighetsindikator Autoexponeringslås (AE) Batteriindikator Slutartid...48, Gafflingsindikator Bländare (f/-nummer)...48, K (visas när det återstår minne för över exponeringar) Kan döljas med Custom-inställning 9 ( 89) Kontrollpanelen och sökaren Kontrollpanelens och sökarens svarstider och ljusstyrka kan variera beroende på omgivningens temperatur. Den här typen av sökarbilder kan ge upphov till tunna linjer som strålar utåt från det valda fokusområdet. Detta är normalt och tyder inte på något fel. 6 Introduktion: Bli bekant med kameran

19 Medföljande tillbehör MH-18a batteriladdare ( 12) MH-18a är avsedd för användning med medföljande EN-EL3e-batteri. LADDNINGSLAMPA Nätadapterkontakt Nätingång Stickkontakt (modellen varierar beroende på land) Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL3e ( 12, 13) EN-EL3e är avsett för användning med D80. Negativ kontakt Signalkontakt Positiv kontakt Laddningsbara litiumjonbatterier från andra tillverkare utan Nikon-hologrammet som visas ovan kan störa kamerans normala funktioner eller göra att batteriet överhettas, antänds, brister eller läcker. Kontaktskydd. Använd bara tillbehör från Nikon En kamera från Nikon håller mycket hög klass och innehåller komplexa elektroniska kretsar. Det är endast tillbehör (objektiv, blixtar, batteriladdare, batterier och nätadaptrar) som har certifierats av Nikon för användning i Nikons digitalkameror som är utformade och testade för att fungera enligt funktions- och säkerhetskraven för dessa elektroniska kretsar. ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN KAN SKADA KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKON- GARANTI OGILTIG. Kontakta en auktoriserad återförsäljare av Nikon-produkter om du vill ha mer information om tillbehör till din Nikon-kamera. Introduktion: Bli bekant med kameran 7

20 Kameraremmen Fäst kameraremmen enligt bilden nedan. BM-7 LCD monitorskydd Ett genomskinligt plastlock medföljer kameran för att hålla monitorn ren och skydda den när kameran inte används. Du fäster locket genom att föra in den utskjutande delen överst på locket i motsvarande fördjupning ovanför monitorn på kameran ( ) och trycker sedan på nederdelen av locket tills det klickar på plats ( ). Du avlägsnar skyddet genom att hålla kameran stadigt och sedan försiktigt dra nederdelen av locket utåt som du ser på bilden till höger. DK-21 Ögonmussla Innan skyddet till ögonmusslan DK-5 eller andra tillbehör sätts fast ( 122) ska du ta bort ögonmusslan genom att placera fingrarna under flänsarna på varje sida och föra av den som bilden till höger visar. 8 Introduktion: Bli bekant med kameran

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera Se Nikon Guide till Digital Fotografering med Digitalkamera Om den här handboken Avsnitten i den här handboken är ordnade från enkelt till avancerat. Följande kapitel innehåller allt du behöver veta för

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera Se Nikon Guide till Digital Fotografering med Digitalkamera Om den här handboken Ämnena i den här handboken är ordnade från enkla till avancerade. I följande kapitel finns allt du behöver veta för enkel

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Se Varumärkesinformation Microsoft och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för "frågor och svar".

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Sök här Hitta det du söker i: i Innehållsförteckning 0 vi x Hitta poster med hjälp av funktioner eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 ii v Vet du vad du vill göra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckningen 0 x xvii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 iv ix Vet du vad du vill göra men

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digital spegelreflexkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för "frågor och svar".

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckning se s. viii xiii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar se s. iv vii Vet du vad du vill

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

Startguide. Inledning. De första stegen. Ta bilder. Övriga funktioner. Installera PictureProject. Visa bilder på en dator DIGITALKAMERA

Startguide. Inledning. De första stegen. Ta bilder. Övriga funktioner. Installera PictureProject. Visa bilder på en dator DIGITALKAMERA Startguide Inledning De första stegen Ta bilder Övriga funktioner Installera PictureProject Visa bilder på en dator DIGITALKAMERA Se Inledning Förpackningens innehåll Ta ur kameran och tillbehören ur kartongen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ...

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 1 ccc Innehållsförteckning Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 16 Bildkontroller... 18 Anpassade

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckning 0 iv viii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 ii iii Vet du vad du vill göra men

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Inledning Kamerans delar Grundläggande fotografering och bildvisning Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Spela in och spela upp filmer Allmänna kamerainställningar

Läs mer

Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör

Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör Uppdatera firmware för Nikon 1-kameror med avancerat utbytbart objektiv, 1 NIKKORobjektiv och Nikon 1-tillbehör Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur du uppdaterar fast program

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmwareuppgraderingen. Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Din manual NIKON D40

Din manual NIKON D40 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON D40. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON D40 instruktionsbok (information,

Läs mer

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware

Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Uppgradera Digital SLR-kamerans firmware Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmwareuppgraderingen. Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-R10. Om du inte är säker

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE PRO Med FLIR ONE Pro kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och visuella bilder.

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Uppdatera blixtenhetens firmware

Uppdatera blixtenhetens firmware Uppdatera blixtenhetens firmware Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur du uppdaterar firmware för Nikons blixtenheter. Om du inte är säker på att du kan utföra uppdateringen

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Att göra rätt från början Blixtfotografering Ljusmätning Filter Vitbalans Bättre ljus i bilderna Att

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Uppgradera förvrängningskontroll objektivdata

Uppgradera förvrängningskontroll objektivdata Uppgradera förvrängningskontroll objektivdata Tack för att du har valt en Nikon-produkt. I denna handledning beskrivs hur du uppgraderar förvrängningskontroll objektivdata. Om du inte är säker på att du

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Uppgradera förvrängningskontroll objektivdata

Uppgradera förvrängningskontroll objektivdata Uppgradera förvrängningskontroll objektivdata Tack för att du har valt en Nikon-produkt. I denna handledning beskrivs hur du uppgraderar förvrängningskontroll objektivdata. Om du inte är säker på att du

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Uppgradera kamerans firmware

Uppgradera kamerans firmware Uppgradera kamerans firmware Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmwareuppgraderingen. Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till en av Nikons

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Tekniker - IXUS 300 HS

Tekniker - IXUS 300 HS Tekniker - IXUS 300 HS CMOS-sensor med hög känslighet med 10,0 megapixels Med en upplösning på 10 megapixels går det att fånga en stor mängd detaljer och skriva ut bilder upp till A3+-format. Den här sensorn

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

Uppgradera kamerans firmware

Uppgradera kamerans firmware Uppgradera kamerans firmware Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmwareuppgraderingen. Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till en av Nikons

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Uppgradera kamerans firmware

Uppgradera kamerans firmware Uppgradera kamerans firmware Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmwareuppgraderingen. Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till en av Nikons

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer