Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar."

Transkript

1

2 Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Index Se sidorna Sök med nyckelord. Felmeddelanden Se sidorna Om det visas en varning på kontrollpanelen, i sökaren eller på monitorn hittar du lösningen här. Felsökning Se sidorna Fungerar inte kameran som den brukar? Hitta lösningen här. Hjälp Använd kamerans inbygga hjälpfunktion när du behöver hjälp med menyalternativ och annat. Mer information finns på sidan 9.

3 Introduktion Handledning Fotografering och bildvisning Mer om fotografering (alla lägen) Referens Läge P, S, A och M Mer om uppspelning Ansluta till en TV, dator eller skrivare Bildvisningsalternativ: Playback-menyn Fotograferingsalternativ: Foto-menyn Meny-guide Custom-inställningar Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn Teknisk information i

4 För säkerhets skull Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och följa nedanstående säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran. Förvara säkerhetsanvisningarna där alla som använder produkten har tillgång till dem. Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte följs: Den här ikonen anger en varning. Läs alla varningar innan du använder den här Nikon-produkten, så att det inte uppstår några personskador. VARNING! Se till att solen inte hamnar i bilden Se till att inte solen hamnar i bilden när du fotograferar bakgrundsbelysta motiv. Solljus som fokuseras i kameran när solen är i eller nära bilden kan orsaka brand. Titta inte rakt in i solen genom sökaren Att titta rakt in i solen eller en annan stark ljuskälla genom sökaren kan orsaka bestående ögonskador. Använd sökarens dioptrijustering Var försiktig när du använder sökarens dioptrijustering med ögat mot sökaren, så att du inte sticker fingret i ögat. Stäng genast av produkten i händelse av tekniskt fel Om produkten eller AC-adaptern (som säljs separat) ryker eller luktar konstigt kopplar du genast bort adaptern och tar bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan ge skador. När du har avlägsnat batteriet lämnar du in produkten på ett auktoriserat Nikonservicecenter. Ta inte isär produkten Undvik att vidröra produktens inre delar, eftersom det kan leda till skador. Eventuella produktfel bör endast repareras av en kvalificerad tekniker. Om du råkar tappa eller stöta till produkten så att den öppnas, tar du bort batteriet och/eller nätadaptern och lämnar in produkten på ett auktoriserat Nikon-servicecenter. Använd inte produkten i närheten av lättantändlig gas Använd aldrig elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas, eftersom det finns risk för explosion och brand. Förvara produkten utom räckhåll för barn Underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder kan orsaka skada. Låt inte barn ha kameraremmen runt halsen Låt aldrig barn bära kameran med kameraremmen runt halsen, eftersom det finns risk för att de skadar sig allvarligt. Hantera batterierna varsamt Batterier kan läcka eller explodera till följd av ovarsam hantering. Iaktta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batterier till produkten: Använd endast batterier som är godkända för användning med den här produkten. Undvik att kortsluta eller att ta i sär batteriet. Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter batteri. Om du använder en nätadapter kontrollerar du att den är frånkopplad. Försök inte att sätta i batteriet uppochned eller åt fel håll. Utsätt inte batteriet för hög värme eller eldslågor. Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt det inte för väta. Sätt tillbaka kontaktskyddet när du transporterar batteriet. Transportera eller förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål, t.ex. halsband eller hårspännen. Helt urladdade batterier tenderar att läcka. Undvik skador på produkten genom att avlägsna urladdade batterier. Sätt fast terminalskyddet och förvara batteriet på en sval, torr plats när det inte används. Batteriet kan bli varmt direkt efter användning eller om produkten drivs med batteri under en längre tid. Stäng av kameran och låt batteriet svalna innan du tar ur det. Avbryt genast all användning om batteriet ändrar färg eller form. Hantera snabbladdaren varsamt Håll snabbladdaren torr. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Damm på eller i närheten av stickkontaktens metalldelar ska tas bort med en torr duk. Fortsatt användning medför risk för brand. Rör inte vid nätkabeln och gå inte i närheten av laddaren under åskväder. Det medför risk för elektriska stötar. Nätkabeln får inte skadas eller ändras och inte heller dras eller böjas med våld. Placera inte nätkabeln under tunga föremål, och utsätt den inte för värme eller öppen eld. Om isoleringen skadas så att ledarna syns, ska nätkabeln undersökas av en servicerepresentant som är godkänd av Nikon. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Hantera inte stickkontakten eller laddaren med våta händer. Det medför risk för elektriska stötar. ii För säkerhets skull

5 Använd rätt kablar När du ansluter kablar i in- och utgångskontakterna ska du endast använda de kablar som medföljer produkten eller som säljs av Nikon. CD-skivor CD-skivorna med programvara och handböcker ska inte spelas upp i vanliga CD-spelare. Om du spelar upp CD-skivorna på en vanlig CD-spelare, kan detta orsaka hörselskador eller skador på utrustningen. Hantera blixten varsamt Avfyra inte blixten om den vidrör en person eller ett föremål eftersom det kan ge upphov till brand eller leda till brännskador. Om blixten utlöses nära en persons ögon kan detta orsaka tilfällig synförsämring. Var särskilt försiktig när du fotograferar barn. Då bör blixten aldrig vara närmare än en meter från motivet. Undvik kontakt med flytande kristaller Var försiktig om bildskärmen går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och undvik att de flytande kristallerna från bildskärmen kommer i kontakt med hud, ögon eller mun. Anmärkningar Ingen del av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras, skrivas av, översättas till ett annat språk eller lagras i ett förvaringssystem i någon form eller med några medel, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon. Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen av denna produkt. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i den här handboken är så exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar felaktigheterna för närmaste Nikonåterförsäljare. Anmärkningar iii

6 Symbol för separat insamling i europeiska länder Den här symbolen anger att produkten måste lämnas till separat insamling. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats digitalt med hjälp av en scanner, digitalkamera eller annan liknande enhet kan vara straffbart enligt lag. Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt, värdehandlingar, statsobligationer eller premieobligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet Oäkta eller liknande. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder. Det är förbjudet att utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade postkort som ges ut av staten. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning. Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort o.s.v.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper, ID-kort och biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger. Copyrightregler Kopiering och reproduktion av upphovsrättsskyddade verk som böcker, musik, målningar, träsnitt, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella copyrightlagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på något sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar. Kassering av datalagringsenheter Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter. Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det vilar på användarens ansvar att säkerställa integriteten hos sådan information. Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan, bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram eller formatera enheten och sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Glöm inte att ersätta eventuella bilder som används för förinspelad vitbalans. Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter, så att du inte skadar dig själv. Varumärkesinformation Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Card Association. SDHC-logotypen är ett varumärke. Adobe, Acrobat och Adobe Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. PictBridge är ett varumärke. Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. iv Anmärkningar

7 Innehållsförteckning För säkerhets skull...ii Anmärkningar... iii Indexför frågor och svar... vii Introduktion... 1 Bli bekant med kameran... 2 Använda kamerans menyer... 9 De första stegen...11 Montera ett objektiv...11 Ladda och sätta i batteriet...12 Grundläggande inställningar...14 Sätta i minneskort...15 Justera sökarens fokus...17 Handledning...18 Sikta och knäpp -fotografering( läge)...19 Kreativ fotografering (Digital Vari-program)...24 Grunder för bildvisning...26 Referens...27 Mer om fotografering (alla lägen)...28 Fokus...28 Autofokus...28 Val av fokusområde...30 Fokuslås...31 Manuell fokusering...32 Bildkvalitet och storlek...33 Bildkvalitet...34 Bildstorlek...35 Välja fotograferingsläge...36 Självutlösare...37 Använda en fjärrkontroll...38 Använda den inbyggda blixten...40 ISO-känslighet...43 Tvåknapps reset...44 Läge P, S, A och M...45 Läge P (programautomatik)...47 Läge S (slutarprioritet)...48 Läge A (bländarstyrd tidsautomatik)...49 Läge M (manuell)...50 Exponering...52 Mätning...52 Autoexponeringslås...53 Exponeringskompensation...54 Blixtexponeringskompensation...55 Gaffling...56 Vitbalans...58 Finjustering av vitbalans...58 Välja färgtemperatur...59 Förinspelad vitbalans...59 Mer om uppspelning...61 Visa bilder på kameran...61 Bildinformation...62 Visa flera bilder: Visning av småbilder...63 Ta en närmare titt: Uppspelningszoom...64 Skydda bilder från radering...65 Radering av enskilda bilder...65 Ansluta till en TV, dator eller skrivare...66 Visa bilder på TV...66 Ansluta till en dator...67 Innan du ansluter kameran...67 Ansluta USB-kabeln...67 Skriva ut bilder...69 Skriva ut bilder via en direkt USB-anslutning...69 Meny-guide...74 Bildvisningsalternativ: Playback-menyn...74 Radera...74 Uppspellningsmapp...75 Rotera hög...75 Bildspel...75 Dölj bild...78 Utskriftsinst...78 Fotograferingsalternativ: Foto-menyn...79 Optimera bild (läge P, S, A och M)...79 Bildkvalitet (alla lägen)...81 Bildstorlek (alla lägen)...81 Vitbalans (läge P, S, A och M)...82 ISO-känslighet (alla lägen)...83 Brusreducering (alla lägen)...83 Hög ISO NR (alla lägen)...83 Multipla exponeringar (läge P, S, A och M)...84 Custom-inställningar...86 R: Återställ : Signal (alla lägen) : AF-omr.läge (alla lägen) : Mittersta AF-omr (alla lägen) : AF-hjälpljus (alla lägen utom, och ) : Inget minneskort? (alla lägen) : Bildvisning (alla lägen) : ISO-auto (endast läge P, S, A och M) : Rutnätdisplay (alla lägen) : Sökarvarning (alla lägen) : EV-steg (alla lägen) : Exponeringskomp. (endast läge P, S, A, och M ) : Centrumvägd (endast läge P, S, A och M) : Auto BKT inställd (endast läge P, S, A och M) : Auto BKT-ordning (endast läge P, S, A och M) : Manövervreden (endast läge P, S, A och M) : FUNK-knapp (alla lägen) : Belysning (alla lägen) : AE-L/AF-L (alla lägen) : AE-lås (alla lägen) : Fokusområde (alla lägen) : AF-omr. bely (alla lägen) : Inbyggd blixt (endast läge P, S, A och M)...95 Innehållsförteckning v

8 23: Blixtvarning (endast läge P, S, A och M) : Slutartid. blixt (endast läge P, S, A och M) : Auto FP (endast läge P, S, A och M) : Inställningsblixt (endast läge P, S, A och M) : Monitor av (alla lägen) : Automätning - av (alla lägen) : Självutlösare (alla lägen) : Fjärrstyrning på tid (alla lägen) : Exp. inst. fördröjn. (alla lägen) : MB-D80-batterier (alla lägen) Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn CSM/inställn.meny Formatera minneskort Världstid LCD-ljushet Videoläge Språk(LANG) USB Bildkommentar Mappar Filnummersekvens Spegellås Dust Off ref. bild Batteriinformation Firmware Version Auto bildrotering Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn D-lighting Korrigering röda ögon Beskär Enfärgad Filtereffekter Småbild Bildöverlägg Teknisk information Extra tillbehör Objektiv Blixtenheter (säljs separat) Övriga tillbehör Vårda din kamera Vård av kamera och batteri: Varningar Felsökning Felmeddelanden och indikatorer i kameran Bilaga Specifikationer Index vi Innehållsförteckning

9 Index för frågor och svar Hitta vad du söker med hjälp av det här indexet. Allmänna frågor Fråga Nyckelfras Sida Hur använder jag menyerna? Använda menyerna 9 10 Hur får jag mer information om en meny? Hjälp 3, 9 Vad betyder de här indikatorerna? Kontrollpanel, sökare 5, 6 Vad betyder den här varningen? Felmeddelanden och indikatorer i kameran Hur många bilder till kan jag ta med det här kortet? Antal återstående exponeringar 19 Hur mycket laddning finns det kvar i batteriet? Batterinivå 19 Vad betyder exponering och hur fungerar det? Exponering 46 Vad gör jag med ögonmusslan för sökaren? Självutlösare, fjärrkontroll 37, 38 Vilka separata blixtar kan jag använda? Blixtenheter (säljs separat) Vilka objektiv kan jag använda? Objektiv Vilka tillbehör finns det till kameran? Tillbehör till D Vilka minneskort kan jag använda? Godkända minneskort 122 Vilka program finns det till kameran? Tillbehör till D Vem kan reparera eller undersöka kameran? Kameraservice x, 126 Hur rengör jag kameran eller objektivet? Rengöra kameran 124 Kamerainställning Fråga Nyckelfras Sida Hur fokuserar jag sökaren? Sökarens fokus 17 Hur förhindrar jag att monitorn stängs av? Monitor Av 98 Hur ställer jag klockan? Hur ställer jag om klockan till sommartid? Världstid 103 Hur ändrar jag tidszonen på resor? Hur ändrar jag monitorns ljusstyrka? LCD-ljushet 103 Hur återställer jag standardinställningarna? Tvåknapps reset 44 Hur stänger jag av lampan på framsidan av kameran? AF-hjälpljus 87 Kan jag visa ett rutnät i sökaren? Rutnätsdisplay 89 Hur kan jag se kontrollpanelen i mörker? Belysningsreglage 3, 93 Hur förhindrar jag att indikatorerna för slutartid och bländare Automätning av stängs av? 99 Hur ändrar jag fördröjningen av självutlösaren? Självutlösare 99 Hur ändrar jag fördröjningen av fjärrkontrollen? Fjärrkontroll 99 Hur förhindrar jag att kameran piper? Pip 86 Hur kan jag visa alla alternativ på menyerna? CSM/inställn.menyn 101 Kan jag visa menyerna på ett annat språk? Språk 103 Hur förhindrar jag att filnumret återställs när jag sätter i ett nytt minneskort? Filnummersekvens 106 Hur återställer jag filnumreringen till 1? Index för frågor och svar vii

10 Ta bilder Fråga Nyckelfras Sida Finns det något enkelt sätt att ta ögonblicksbilder? Auto-läge Finns det något enkelt sätt att bli en mer kreativ fotograf? Digital Vari-programlägen Hur tar jag porträtt med oskarp bakgrund? Porträttläge 24, 25 Hur tar jag bra landskapsbilder? Landskapsläge 24, 25 Hur tar jag närbilder av små föremål? Närbildsläge 24, 25 Hur fryser jag ett rörligt motiv? Sportläge 24, 25 Hur tar jag landskapsbilder på natten? Nattlandskapsläge 24, 25 Kan jag ta med nattliga motiv som bakgrund i mina porträttbilder? Nattporträttläge 24, 25 Hur tar jag många bilder snabbt? Fotograferingsläge 36 Kan jag ta självporträtt? Självutlösare 37 Finns det en fjärrkontroll till den här kameran? Fjärrkontroll Hur ändrar jag exponeringen? Exponering; läge P, S, A och M Hur gör jag rörliga motiv skarpa eller oskarpa? Läge S (slutarprioritet) 48 Hur gör jag bakgrunden oskarp? Läge A (bländarstyrd tidsautomatik) 49 Kan jag göra bilderna ljusare eller mörkare? Exponeringskompensation 54 Hur gör jag en tidsexponering? Långtidsexponeringar 51 Hur använder jag blixten? Kan blixten utlösas automatiskt vid behov? Hur förhindrar jag att blixten utlöses? Hur förhindrar jag röda ögon? Blixtfotografering, blixtläge Röda ögon-reducering Kan jag ta bilder i svag belysning utan blixt? ISO-känslighet 43 Kan jag påverka kamerans fokusering? Autofokusering Hur fokuserar jag på ett rörligt motiv? Autofokusläge 29 Hur väljer jag var kameran ska fokusera? Fokusområde 30 Kan jag komponera om bilden efter fokusering? Fokuslås 31 Hur förbättrar jag bildkvaliteten? Hur tar jag större bilder? Hur får jag plats med fler bilder på minneskortet? Kan jag ta mindre bilder för att skicka med e-post? Bildkvalitet och bildstorlek viii Index för frågor och svar

11 Visa, skriva ut och retuschera bilder Fråga Nyckelfras Sida Kan jag se bilderna på kameran? Uppspelning på kameran 61, 63 Kan jag se mer information om bilderna? Bildinformation Varför blinkar vissa delar på bilderna? Bildinformation, sammanfattning Hur blir jag av med bilder jag inte vill ha? Radering av individuella bilder 26, 65 Kan jag radera flera bilder samtidigt? Radera 74 Kan jag zooma in i en bild och kontrollera skärpan? Uppspelningszoom 64 Kan jag skydda bilder så att de inte raderas av misstag? Skydda 65 Finns det möjlighet till automatisk uppspelning ( bildspel )? Bildspel Kan jag se bilderna på TV? Uppspelning på TV 66 Kan jag lägga till musik till ett bildspel? Pictmotion Hur kopierar jag bilder till datorn? Ansluta till en dator Hur skriver jag ut bilder? Skriva ut bilder Kan jag skriva ut bilder utan en dator? Skriva ut via USB Kan jag skriva ut datum på bilderna? Tidstämpel, DPOF 71, 73 Hur beställer jag kopior av professionell kvalitet? Utskriftsinst. 73 Hur tar jag fram detaljer i skuggorna? D-lighting 110 Kan jag ta bort röda ögon? Korrigering röda ögon 111 Kan jag beskära bilder i kameran? Beskär 111 Kan jag göra en svartvit kopia av en bild? Enfärgad 112 Kan jag göra en kopia med olika färger? Filtereffekter 112 Kan jag göra små kopior av bilder? Liten bild Kan jag lägga ihop två bilder och göra en bild av dem? Bildöverlägg Index för frågor och svar ix

12 Livslångt lärande Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online på följande webbplatser: Användare i USA: Användare i Europa och Afrika: Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress: x Index för frågor och svar

13 Introduktion Tack för att du köpt Nikon D80 en digital spegelreflexkamera (SLR) med utbytbara objektiv. Syftet med den här handboken är att hjälpa dig att ta bilder med din digitala Nikon-kamera. Läs handboken noga innan du börjar fotografera och ha den nära till hands när du använder kameran. För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver används följande symboler och ikoner: Den här ikonen används för varningar och information som du bör läsa innan du använder kameran, så att du undviker att skada den. Den här ikonen används för anmärkningar och information som du bör läsa innan du använder kameran. Den här ikonen används för inställningar som du kan justera med hjälp av kameramenyerna. Den här ikonen används för tips och extrainformation som kan vara till hjälp när du använder kameran. Den här ikonen anger att ytterligare information finns någon annanstans i handboken eller i Snabbguiden. Den här ikonen används för inställningar som du kan finjustera med hjälp av Custom-menyn. Objektiv Ett AF-S DX mm f/3,5 5,6G ED Zoom-Nikkor-objektiv ( 145) används i den här handboken för illustrationsändamål Brännviddsskala 4. Monteringsindikering: A-M-lägesväljare (Automatiskt/Manuellt): 11, Fokusring 5. Bakre skydd: Zoomring: Brännviddsindikering 6. CPU-kontakter: Objektivskydd: 17, 19 Introduktion 1

14 Bli bekant med kameran Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmarna. Det här avsnittet kan vara bra att gå tillbaka till när du läser resten av handboken. Kamerahus Inbyggd blixt... 23, Ögla för kamerarem knapp (blixtläge) AF-hjälpbelysning... 28, 87 (blixtkompensation) Självutlösarlampa... 37, knapp (gaffling) Röda ögon-reduceringslampa Infraröd mottagare Avtryckare... 22, 23 5 Objektivmonteringsindikering Strömbrytare... 11, 19 6 Ögla för kamerarem...8 Belysningsreglage Kontaktskydd... 66, 67, knapp (exponeringskompensation) USB-kontakt (återställningsknapp) Återställningsknapp knapp (blixtläge) DC-IN-kontakt för EH-5-AC-adapter (som säljs separat) Enbilds/serietagningsläge Självutlösare Videokontakt Fjärrstyrningsläge Fjärrkabelskontakt knapp (AF-läge) Fokuseringsreglage... 28, 32 (återställningsknapp) Objektivlås Kontrollpanel Objektivfäste Tillbehörsskoskydd Spegel...106, Tillbehörssko (för blixtenhet som säljs separat) Knapp för skärpedjupskontroll (skärpeplansmarkering) Grepp Rattläge...47, 48, 49, Sekundär ratt... 10, knapp (mätningsläge) FUNK-knapp knapp (format) Introduktion: Bli bekant med kameran

15 Lock till minneskortfack Fokusväljarlås Åtkomstlampa för minneskort... 15, knapp Spärr för batterilucka Batterilucka Multiväljare * 14 Stativgänga 15 -knapp (uppspelningszoom) QUAL-knapp (bildkvalitet/bildstorlek)... 34, knapp (tumnagel) ISO-knapp (ISO-känslighet) knapp (hjälp/skydd)... 9, 65 WB-knapp (vitbalans) knapp (meny) Ögonmussla knapp (uppspelning)... 26, 61 2 Ögonmussla... 6, 17, Monitor... 9, 26 3 Dioptrijustering knapp (radera)... 26, knapp (AE-L/AF-L)... 31, 94 -knapp (format) Skydd för DK-5-ögonmussla Huvudratt... 10, 91 * Multiväljare Du använder multiväljaren för att förflytta dig på menyerna och för att ange hur bildinformationen ska visas. Visa mer fotoinformation Bildvisning ( 61) Flytta markören uppåt Menynavigering ( 9) Visa föregående foto Gå tillbaka till föregående meny Avbryta Visa nästa foto Visa en undermeny Välj alternativet Visa mer fotoinformation Flytta markören nedåt Hjälp För hjälp beträffande aktuellt läge eller menyalternativ trycker du på -knappen längst ned i vänstra hörnet på monitorn. Hjälp visas när -knappen trycks ned. För att bläddra trycker du på uppåt eller nedåt på multiväljaren. Hjälp är tillgänglig i läge (auto) och i Digital Vari-program eller när en ikon visas längst ned till vänster på monitorn. LCD-belysningen Om du håller strömbrytaren i läget aktiveras exponeringsmätarna och kontrollpanelens bakgrundsbelysning (LCD-belysning), så att bildskärmen kan läsas av även i mörker. När du släpper strömbrytaren är belysningen tänd så länge exponeringsmätarna är aktiva eller tills slutaren utlöses. Introduktion: Bli bekant med kameran 3

16 Funktionsratten D80 har följande elva fotograferingslägen: Avancerade lägen (exponeringslägen) Välj dessa lägen när du vill ha full kontroll över kamerainställningarna. P Programautomatik ( 47): Kameran väljer slutartid och bländare, användaren styr andra inställningar. S Slutarstyrd bländarautomatik ( 48): Välj korta slutartider för att frysa rörelser, och långa slutartider för att antyda rörelse genom att skapa oskärpa. A Bländarstyrd tidsautomatik ( 49): Justera bländaren för att mjuka upp bakgrundsdetaljer, eller öka skärpedjupet för att fokusera både huvudmotivet och bakgrunden. M Manuell ( 50): Justera slutartiden och bländaren efter önskemål och behov. Sikta-och-knäpp-lägen (Digital Vari-Program) Om ett Digital Vari-Program väljs, optimeras automatiskt inställningarna så att de passar vald scen, och kreativ fotografering blir inte svårare än att vrida på funktionsratten. Automatisk ( 19): Kameran justerar automatiskt inställningarna för att ge bästra resultat på enkelt sikta- och-knäpp -sätt. Rekommenderas för förstagångsanvändare av digitala kameror. Porträtt ( 24, 25): Ta porträtt med bakgrund i mjukt fokus. Landskap ( 24, 25): Bevara detaljer i landskapsfoton. Närbild ( 24, 25): Ta klara närbilder av blommor, insekter och andra små föremål. Sport ( 24, 25): Frys rörelser för dynamiska sportbilder. Nattlandskap ( 24, 25): Ta landskapsbilder på natten. Nattporträtt ( 24, 25): Ta porträtt mot svagt upplyst bakgrund. 4 Introduktion: Bli bekant med kameran

17 Kontrollpanel Slutartid... 48, 50 9 K (visas när det återstår minne för Exponeringskompensationsvärde över exponeringar) Blixtkompensationsvärde Fotograferingsläge ISO-känslighet Självutlösar/fjärrkontrollsläge... 37, 38 Finjustering vitbalans eller färgtemperatur... 58, Bländare (f/-nummer)... 49, 50 Gafflingsteg Antal bilder i gafflingsserien... 56, 140 Indikator för datoranslutning ISO-känslighetsindikator Exponeringskompensationsindikator ISO AUTO-indikator Blixtkompensationsindikator Batteriindikator Indikator för flexibelt program Blixtsynkläge... 40, Fokusområde... 30, 87 5 Bildkvalitet AF-områdesläge... 30, 87 6 Bildstorlek AF-läge Vitbalansläge Indikator för pågående gaffling Antal återstående exponeringar Mätningsläge Antal återstående bilder innan minnesbufferten är full Indikator för multiexponering Indikator för svartvitt Indikator för datorläge Ljudindikator Indikator för förinställd vitbalans Klockan är inte inställd -indikator...103, Gafflingsindikator Minneskort med stor kapacitet Om det finns tillräckligt mycket utrymme kvar på minneskortet för att spara tusen bilder eller fler med de aktuella inställningarna, visas antalet återstående bilder i tusental, avrundat nedåt till närmaste hundratal (1 260 bilder visas till exempel som 1,2 K). Introduktion: Bli bekant med kameran 5

18 Sökarvisningen När batteriet är helt urladdat eller inte isatt är sökardisplayen nedtonad. När du sätter i ett fulladdat batteri visas sökarbilden som vanligt igen Rutnät (visas när På valts för Custom-inställning 8 (rutnätsdisplay)) Elektronisk, analog exponeringsvisning...50 Exponeringskompensation mm referenscirkel för centrumvägd ljusmätning...52, Blixtkompensationsindikator Exponeringskompensationsindikator Inget minneskort -varning , Antal återstående exponeringar Batteriindikator Antal återstående bilder innan 5 Indikator för svartvitt minnesbufferten är full Fokusmarkeringar (fokusområde)...19, 21, 30 Indikator för förinställd vitbalans Fokusmarkeringar för normalstort fokusområde (fokusområde)...21, 87 Exponeringskompensationsvärde...54 Blixtkompensationsvärde Fokusmarkeringar (fokusområde) för brett bildområde...87 Indikator för datoranslutning Fokusindikator Blixt klar-indikator FV-lås (blixtvärde) Auto ISO-känslighetsindikator Autoexponeringslås (AE) Batteriindikator Slutartid...48, Gafflingsindikator Bländare (f/-nummer)...48, K (visas när det återstår minne för över exponeringar) Kan döljas med Custom-inställning 9 ( 89) Kontrollpanelen och sökaren Kontrollpanelens och sökarens svarstider och ljusstyrka kan variera beroende på omgivningens temperatur. Den här typen av sökarbilder kan ge upphov till tunna linjer som strålar utåt från det valda fokusområdet. Detta är normalt och tyder inte på något fel. 6 Introduktion: Bli bekant med kameran

19 Medföljande tillbehör MH-18a batteriladdare ( 12) MH-18a är avsedd för användning med medföljande EN-EL3e-batteri. LADDNINGSLAMPA Nätadapterkontakt Nätingång Stickkontakt (modellen varierar beroende på land) Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL3e ( 12, 13) EN-EL3e är avsett för användning med D80. Negativ kontakt Signalkontakt Positiv kontakt Laddningsbara litiumjonbatterier från andra tillverkare utan Nikon-hologrammet som visas ovan kan störa kamerans normala funktioner eller göra att batteriet överhettas, antänds, brister eller läcker. Kontaktskydd. Använd bara tillbehör från Nikon En kamera från Nikon håller mycket hög klass och innehåller komplexa elektroniska kretsar. Det är endast tillbehör (objektiv, blixtar, batteriladdare, batterier och nätadaptrar) som har certifierats av Nikon för användning i Nikons digitalkameror som är utformade och testade för att fungera enligt funktions- och säkerhetskraven för dessa elektroniska kretsar. ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN KAN SKADA KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKON- GARANTI OGILTIG. Kontakta en auktoriserad återförsäljare av Nikon-produkter om du vill ha mer information om tillbehör till din Nikon-kamera. Introduktion: Bli bekant med kameran 7

20 Kameraremmen Fäst kameraremmen enligt bilden nedan. BM-7 LCD monitorskydd Ett genomskinligt plastlock medföljer kameran för att hålla monitorn ren och skydda den när kameran inte används. Du fäster locket genom att föra in den utskjutande delen överst på locket i motsvarande fördjupning ovanför monitorn på kameran ( ) och trycker sedan på nederdelen av locket tills det klickar på plats ( ). Du avlägsnar skyddet genom att hålla kameran stadigt och sedan försiktigt dra nederdelen av locket utåt som du ser på bilden till höger. DK-21 Ögonmussla Innan skyddet till ögonmusslan DK-5 eller andra tillbehör sätts fast ( 122) ska du ta bort ögonmusslan genom att placera fingrarna under flänsarna på varje sida och föra av den som bilden till höger visar. 8 Introduktion: Bli bekant med kameran

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Sök här Hitta det du söker i: i Innehållsförteckning 0 vi x Hitta poster med hjälp av funktioner eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 ii v Vet du vad du vill göra

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för "frågor och svar".

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digital spegelreflexkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckning se s. viii xiii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar se s. iv vii Vet du vad du vill

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckning 0 iv viii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 ii iii Vet du vad du vill göra men

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Inledning Kamerans delar Grundläggande fotografering och bildvisning Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Spela in och spela upp filmer Allmänna kamerainställningar

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion

Innehållsförteckning. Introduktion Teknisk guide Sv Introduktion Den här Tekniska guiden beskriver i detalj de fotografiska tekniker som använts för att skapa två av de mer tekniskt avancerade bilderna i broschyren till D800/D800E. Här

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Innehållsförteckning Fotografera Förbättra kamerans respons... 2 Inställningar efter motiv... 8 Matcha inställningarna med vad du vill uppnå...

Innehållsförteckning Fotografera Förbättra kamerans respons... 2 Inställningar efter motiv... 8 Matcha inställningarna med vad du vill uppnå... Guide till professionella inställningar Sv Innehållsförteckning Fotografera 1 Förbättra kamerans respons... 2 Inställningar efter motiv... 8 Matcha inställningarna med vad du vill uppnå... 14 Minska kameraoskärpa:

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Du hittar produktens serienummer på kamerans undersida. Innan du börjar Innan du använder kameran, ta några minuter för att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmbilderna.

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer FUJIFILM X100T Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf, finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat 9311542 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-11 uppfyller villkoren

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer