Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar."

Transkript

1

2 Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Index Se sidorna Sök med nyckelord. Felmeddelanden Se sidorna Om det visas en varning på kontrollpanelen, i sökaren eller på monitorn hittar du lösningen här. Felsökning Se sidorna Fungerar inte kameran som den brukar? Hitta lösningen här. Hjälp Använd kamerans inbygga hjälpfunktion när du behöver hjälp med menyalternativ och annat. Mer information finns på sidan 9.

3 Introduktion Handledning Fotografering och bildvisning Mer om fotografering (alla lägen) Referens Läge P, S, A och M Mer om uppspelning Ansluta till en TV, dator eller skrivare Bildvisningsalternativ: Playback-menyn Fotograferingsalternativ: Foto-menyn Meny-guide Custom-inställningar Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn Teknisk information i

4 För säkerhets skull Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och följa nedanstående säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran. Förvara säkerhetsanvisningarna där alla som använder produkten har tillgång till dem. Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte följs: Den här ikonen anger en varning. Läs alla varningar innan du använder den här Nikon-produkten, så att det inte uppstår några personskador. VARNING! Se till att solen inte hamnar i bilden Se till att inte solen hamnar i bilden när du fotograferar bakgrundsbelysta motiv. Solljus som fokuseras i kameran när solen är i eller nära bilden kan orsaka brand. Titta inte rakt in i solen genom sökaren Att titta rakt in i solen eller en annan stark ljuskälla genom sökaren kan orsaka bestående ögonskador. Använd sökarens dioptrijustering Var försiktig när du använder sökarens dioptrijustering med ögat mot sökaren, så att du inte sticker fingret i ögat. Stäng genast av produkten i händelse av tekniskt fel Om produkten eller AC-adaptern (som säljs separat) ryker eller luktar konstigt kopplar du genast bort adaptern och tar bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan ge skador. När du har avlägsnat batteriet lämnar du in produkten på ett auktoriserat Nikonservicecenter. Ta inte isär produkten Undvik att vidröra produktens inre delar, eftersom det kan leda till skador. Eventuella produktfel bör endast repareras av en kvalificerad tekniker. Om du råkar tappa eller stöta till produkten så att den öppnas, tar du bort batteriet och/eller nätadaptern och lämnar in produkten på ett auktoriserat Nikon-servicecenter. Använd inte produkten i närheten av lättantändlig gas Använd aldrig elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas, eftersom det finns risk för explosion och brand. Förvara produkten utom räckhåll för barn Underlåtenhet att följa ovanstående försiktighetsåtgärder kan orsaka skada. Låt inte barn ha kameraremmen runt halsen Låt aldrig barn bära kameran med kameraremmen runt halsen, eftersom det finns risk för att de skadar sig allvarligt. Hantera batterierna varsamt Batterier kan läcka eller explodera till följd av ovarsam hantering. Iaktta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batterier till produkten: Använd endast batterier som är godkända för användning med den här produkten. Undvik att kortsluta eller att ta i sär batteriet. Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter batteri. Om du använder en nätadapter kontrollerar du att den är frånkopplad. Försök inte att sätta i batteriet uppochned eller åt fel håll. Utsätt inte batteriet för hög värme eller eldslågor. Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt det inte för väta. Sätt tillbaka kontaktskyddet när du transporterar batteriet. Transportera eller förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål, t.ex. halsband eller hårspännen. Helt urladdade batterier tenderar att läcka. Undvik skador på produkten genom att avlägsna urladdade batterier. Sätt fast terminalskyddet och förvara batteriet på en sval, torr plats när det inte används. Batteriet kan bli varmt direkt efter användning eller om produkten drivs med batteri under en längre tid. Stäng av kameran och låt batteriet svalna innan du tar ur det. Avbryt genast all användning om batteriet ändrar färg eller form. Hantera snabbladdaren varsamt Håll snabbladdaren torr. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Damm på eller i närheten av stickkontaktens metalldelar ska tas bort med en torr duk. Fortsatt användning medför risk för brand. Rör inte vid nätkabeln och gå inte i närheten av laddaren under åskväder. Det medför risk för elektriska stötar. Nätkabeln får inte skadas eller ändras och inte heller dras eller böjas med våld. Placera inte nätkabeln under tunga föremål, och utsätt den inte för värme eller öppen eld. Om isoleringen skadas så att ledarna syns, ska nätkabeln undersökas av en servicerepresentant som är godkänd av Nikon. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Hantera inte stickkontakten eller laddaren med våta händer. Det medför risk för elektriska stötar. ii För säkerhets skull

5 Använd rätt kablar När du ansluter kablar i in- och utgångskontakterna ska du endast använda de kablar som medföljer produkten eller som säljs av Nikon. CD-skivor CD-skivorna med programvara och handböcker ska inte spelas upp i vanliga CD-spelare. Om du spelar upp CD-skivorna på en vanlig CD-spelare, kan detta orsaka hörselskador eller skador på utrustningen. Hantera blixten varsamt Avfyra inte blixten om den vidrör en person eller ett föremål eftersom det kan ge upphov till brand eller leda till brännskador. Om blixten utlöses nära en persons ögon kan detta orsaka tilfällig synförsämring. Var särskilt försiktig när du fotograferar barn. Då bör blixten aldrig vara närmare än en meter från motivet. Undvik kontakt med flytande kristaller Var försiktig om bildskärmen går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och undvik att de flytande kristallerna från bildskärmen kommer i kontakt med hud, ögon eller mun. Anmärkningar Ingen del av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras, skrivas av, översättas till ett annat språk eller lagras i ett förvaringssystem i någon form eller med några medel, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon. Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen av denna produkt. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i den här handboken är så exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar felaktigheterna för närmaste Nikonåterförsäljare. Anmärkningar iii

6 Symbol för separat insamling i europeiska länder Den här symbolen anger att produkten måste lämnas till separat insamling. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats digitalt med hjälp av en scanner, digitalkamera eller annan liknande enhet kan vara straffbart enligt lag. Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt, värdehandlingar, statsobligationer eller premieobligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet Oäkta eller liknande. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder. Det är förbjudet att utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade postkort som ges ut av staten. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning. Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort o.s.v.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper, ID-kort och biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger. Copyrightregler Kopiering och reproduktion av upphovsrättsskyddade verk som böcker, musik, målningar, träsnitt, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella copyrightlagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på något sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar. Kassering av datalagringsenheter Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter. Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det vilar på användarens ansvar att säkerställa integriteten hos sådan information. Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan, bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram eller formatera enheten och sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Glöm inte att ersätta eventuella bilder som används för förinspelad vitbalans. Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter, så att du inte skadar dig själv. Varumärkesinformation Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Card Association. SDHC-logotypen är ett varumärke. Adobe, Acrobat och Adobe Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. PictBridge är ett varumärke. Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. iv Anmärkningar

7 Innehållsförteckning För säkerhets skull...ii Anmärkningar... iii Indexför frågor och svar... vii Introduktion... 1 Bli bekant med kameran... 2 Använda kamerans menyer... 9 De första stegen...11 Montera ett objektiv...11 Ladda och sätta i batteriet...12 Grundläggande inställningar...14 Sätta i minneskort...15 Justera sökarens fokus...17 Handledning...18 Sikta och knäpp -fotografering( läge)...19 Kreativ fotografering (Digital Vari-program)...24 Grunder för bildvisning...26 Referens...27 Mer om fotografering (alla lägen)...28 Fokus...28 Autofokus...28 Val av fokusområde...30 Fokuslås...31 Manuell fokusering...32 Bildkvalitet och storlek...33 Bildkvalitet...34 Bildstorlek...35 Välja fotograferingsläge...36 Självutlösare...37 Använda en fjärrkontroll...38 Använda den inbyggda blixten...40 ISO-känslighet...43 Tvåknapps reset...44 Läge P, S, A och M...45 Läge P (programautomatik)...47 Läge S (slutarprioritet)...48 Läge A (bländarstyrd tidsautomatik)...49 Läge M (manuell)...50 Exponering...52 Mätning...52 Autoexponeringslås...53 Exponeringskompensation...54 Blixtexponeringskompensation...55 Gaffling...56 Vitbalans...58 Finjustering av vitbalans...58 Välja färgtemperatur...59 Förinspelad vitbalans...59 Mer om uppspelning...61 Visa bilder på kameran...61 Bildinformation...62 Visa flera bilder: Visning av småbilder...63 Ta en närmare titt: Uppspelningszoom...64 Skydda bilder från radering...65 Radering av enskilda bilder...65 Ansluta till en TV, dator eller skrivare...66 Visa bilder på TV...66 Ansluta till en dator...67 Innan du ansluter kameran...67 Ansluta USB-kabeln...67 Skriva ut bilder...69 Skriva ut bilder via en direkt USB-anslutning...69 Meny-guide...74 Bildvisningsalternativ: Playback-menyn...74 Radera...74 Uppspellningsmapp...75 Rotera hög...75 Bildspel...75 Dölj bild...78 Utskriftsinst...78 Fotograferingsalternativ: Foto-menyn...79 Optimera bild (läge P, S, A och M)...79 Bildkvalitet (alla lägen)...81 Bildstorlek (alla lägen)...81 Vitbalans (läge P, S, A och M)...82 ISO-känslighet (alla lägen)...83 Brusreducering (alla lägen)...83 Hög ISO NR (alla lägen)...83 Multipla exponeringar (läge P, S, A och M)...84 Custom-inställningar...86 R: Återställ : Signal (alla lägen) : AF-omr.läge (alla lägen) : Mittersta AF-omr (alla lägen) : AF-hjälpljus (alla lägen utom, och ) : Inget minneskort? (alla lägen) : Bildvisning (alla lägen) : ISO-auto (endast läge P, S, A och M) : Rutnätdisplay (alla lägen) : Sökarvarning (alla lägen) : EV-steg (alla lägen) : Exponeringskomp. (endast läge P, S, A, och M ) : Centrumvägd (endast läge P, S, A och M) : Auto BKT inställd (endast läge P, S, A och M) : Auto BKT-ordning (endast läge P, S, A och M) : Manövervreden (endast läge P, S, A och M) : FUNK-knapp (alla lägen) : Belysning (alla lägen) : AE-L/AF-L (alla lägen) : AE-lås (alla lägen) : Fokusområde (alla lägen) : AF-omr. bely (alla lägen) : Inbyggd blixt (endast läge P, S, A och M)...95 Innehållsförteckning v

8 23: Blixtvarning (endast läge P, S, A och M) : Slutartid. blixt (endast läge P, S, A och M) : Auto FP (endast läge P, S, A och M) : Inställningsblixt (endast läge P, S, A och M) : Monitor av (alla lägen) : Automätning - av (alla lägen) : Självutlösare (alla lägen) : Fjärrstyrning på tid (alla lägen) : Exp. inst. fördröjn. (alla lägen) : MB-D80-batterier (alla lägen) Grundläggande kamerainställningar: Setup-menyn CSM/inställn.meny Formatera minneskort Världstid LCD-ljushet Videoläge Språk(LANG) USB Bildkommentar Mappar Filnummersekvens Spegellås Dust Off ref. bild Batteriinformation Firmware Version Auto bildrotering Retuschera bilder: Retuscheringsmenyn D-lighting Korrigering röda ögon Beskär Enfärgad Filtereffekter Småbild Bildöverlägg Teknisk information Extra tillbehör Objektiv Blixtenheter (säljs separat) Övriga tillbehör Vårda din kamera Vård av kamera och batteri: Varningar Felsökning Felmeddelanden och indikatorer i kameran Bilaga Specifikationer Index vi Innehållsförteckning

9 Index för frågor och svar Hitta vad du söker med hjälp av det här indexet. Allmänna frågor Fråga Nyckelfras Sida Hur använder jag menyerna? Använda menyerna 9 10 Hur får jag mer information om en meny? Hjälp 3, 9 Vad betyder de här indikatorerna? Kontrollpanel, sökare 5, 6 Vad betyder den här varningen? Felmeddelanden och indikatorer i kameran Hur många bilder till kan jag ta med det här kortet? Antal återstående exponeringar 19 Hur mycket laddning finns det kvar i batteriet? Batterinivå 19 Vad betyder exponering och hur fungerar det? Exponering 46 Vad gör jag med ögonmusslan för sökaren? Självutlösare, fjärrkontroll 37, 38 Vilka separata blixtar kan jag använda? Blixtenheter (säljs separat) Vilka objektiv kan jag använda? Objektiv Vilka tillbehör finns det till kameran? Tillbehör till D Vilka minneskort kan jag använda? Godkända minneskort 122 Vilka program finns det till kameran? Tillbehör till D Vem kan reparera eller undersöka kameran? Kameraservice x, 126 Hur rengör jag kameran eller objektivet? Rengöra kameran 124 Kamerainställning Fråga Nyckelfras Sida Hur fokuserar jag sökaren? Sökarens fokus 17 Hur förhindrar jag att monitorn stängs av? Monitor Av 98 Hur ställer jag klockan? Hur ställer jag om klockan till sommartid? Världstid 103 Hur ändrar jag tidszonen på resor? Hur ändrar jag monitorns ljusstyrka? LCD-ljushet 103 Hur återställer jag standardinställningarna? Tvåknapps reset 44 Hur stänger jag av lampan på framsidan av kameran? AF-hjälpljus 87 Kan jag visa ett rutnät i sökaren? Rutnätsdisplay 89 Hur kan jag se kontrollpanelen i mörker? Belysningsreglage 3, 93 Hur förhindrar jag att indikatorerna för slutartid och bländare Automätning av stängs av? 99 Hur ändrar jag fördröjningen av självutlösaren? Självutlösare 99 Hur ändrar jag fördröjningen av fjärrkontrollen? Fjärrkontroll 99 Hur förhindrar jag att kameran piper? Pip 86 Hur kan jag visa alla alternativ på menyerna? CSM/inställn.menyn 101 Kan jag visa menyerna på ett annat språk? Språk 103 Hur förhindrar jag att filnumret återställs när jag sätter i ett nytt minneskort? Filnummersekvens 106 Hur återställer jag filnumreringen till 1? Index för frågor och svar vii

10 Ta bilder Fråga Nyckelfras Sida Finns det något enkelt sätt att ta ögonblicksbilder? Auto-läge Finns det något enkelt sätt att bli en mer kreativ fotograf? Digital Vari-programlägen Hur tar jag porträtt med oskarp bakgrund? Porträttläge 24, 25 Hur tar jag bra landskapsbilder? Landskapsläge 24, 25 Hur tar jag närbilder av små föremål? Närbildsläge 24, 25 Hur fryser jag ett rörligt motiv? Sportläge 24, 25 Hur tar jag landskapsbilder på natten? Nattlandskapsläge 24, 25 Kan jag ta med nattliga motiv som bakgrund i mina porträttbilder? Nattporträttläge 24, 25 Hur tar jag många bilder snabbt? Fotograferingsläge 36 Kan jag ta självporträtt? Självutlösare 37 Finns det en fjärrkontroll till den här kameran? Fjärrkontroll Hur ändrar jag exponeringen? Exponering; läge P, S, A och M Hur gör jag rörliga motiv skarpa eller oskarpa? Läge S (slutarprioritet) 48 Hur gör jag bakgrunden oskarp? Läge A (bländarstyrd tidsautomatik) 49 Kan jag göra bilderna ljusare eller mörkare? Exponeringskompensation 54 Hur gör jag en tidsexponering? Långtidsexponeringar 51 Hur använder jag blixten? Kan blixten utlösas automatiskt vid behov? Hur förhindrar jag att blixten utlöses? Hur förhindrar jag röda ögon? Blixtfotografering, blixtläge Röda ögon-reducering Kan jag ta bilder i svag belysning utan blixt? ISO-känslighet 43 Kan jag påverka kamerans fokusering? Autofokusering Hur fokuserar jag på ett rörligt motiv? Autofokusläge 29 Hur väljer jag var kameran ska fokusera? Fokusområde 30 Kan jag komponera om bilden efter fokusering? Fokuslås 31 Hur förbättrar jag bildkvaliteten? Hur tar jag större bilder? Hur får jag plats med fler bilder på minneskortet? Kan jag ta mindre bilder för att skicka med e-post? Bildkvalitet och bildstorlek viii Index för frågor och svar

11 Visa, skriva ut och retuschera bilder Fråga Nyckelfras Sida Kan jag se bilderna på kameran? Uppspelning på kameran 61, 63 Kan jag se mer information om bilderna? Bildinformation Varför blinkar vissa delar på bilderna? Bildinformation, sammanfattning Hur blir jag av med bilder jag inte vill ha? Radering av individuella bilder 26, 65 Kan jag radera flera bilder samtidigt? Radera 74 Kan jag zooma in i en bild och kontrollera skärpan? Uppspelningszoom 64 Kan jag skydda bilder så att de inte raderas av misstag? Skydda 65 Finns det möjlighet till automatisk uppspelning ( bildspel )? Bildspel Kan jag se bilderna på TV? Uppspelning på TV 66 Kan jag lägga till musik till ett bildspel? Pictmotion Hur kopierar jag bilder till datorn? Ansluta till en dator Hur skriver jag ut bilder? Skriva ut bilder Kan jag skriva ut bilder utan en dator? Skriva ut via USB Kan jag skriva ut datum på bilderna? Tidstämpel, DPOF 71, 73 Hur beställer jag kopior av professionell kvalitet? Utskriftsinst. 73 Hur tar jag fram detaljer i skuggorna? D-lighting 110 Kan jag ta bort röda ögon? Korrigering röda ögon 111 Kan jag beskära bilder i kameran? Beskär 111 Kan jag göra en svartvit kopia av en bild? Enfärgad 112 Kan jag göra en kopia med olika färger? Filtereffekter 112 Kan jag göra små kopior av bilder? Liten bild Kan jag lägga ihop två bilder och göra en bild av dem? Bildöverlägg Index för frågor och svar ix

12 Livslångt lärande Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online på följande webbplatser: Användare i USA: Användare i Europa och Afrika: Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress: x Index för frågor och svar

13 Introduktion Tack för att du köpt Nikon D80 en digital spegelreflexkamera (SLR) med utbytbara objektiv. Syftet med den här handboken är att hjälpa dig att ta bilder med din digitala Nikon-kamera. Läs handboken noga innan du börjar fotografera och ha den nära till hands när du använder kameran. För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver används följande symboler och ikoner: Den här ikonen används för varningar och information som du bör läsa innan du använder kameran, så att du undviker att skada den. Den här ikonen används för anmärkningar och information som du bör läsa innan du använder kameran. Den här ikonen används för inställningar som du kan justera med hjälp av kameramenyerna. Den här ikonen används för tips och extrainformation som kan vara till hjälp när du använder kameran. Den här ikonen anger att ytterligare information finns någon annanstans i handboken eller i Snabbguiden. Den här ikonen används för inställningar som du kan finjustera med hjälp av Custom-menyn. Objektiv Ett AF-S DX mm f/3,5 5,6G ED Zoom-Nikkor-objektiv ( 145) används i den här handboken för illustrationsändamål Brännviddsskala 4. Monteringsindikering: A-M-lägesväljare (Automatiskt/Manuellt): 11, Fokusring 5. Bakre skydd: Zoomring: Brännviddsindikering 6. CPU-kontakter: Objektivskydd: 17, 19 Introduktion 1

14 Bli bekant med kameran Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmarna. Det här avsnittet kan vara bra att gå tillbaka till när du läser resten av handboken. Kamerahus Inbyggd blixt... 23, Ögla för kamerarem knapp (blixtläge) AF-hjälpbelysning... 28, 87 (blixtkompensation) Självutlösarlampa... 37, knapp (gaffling) Röda ögon-reduceringslampa Infraröd mottagare Avtryckare... 22, 23 5 Objektivmonteringsindikering Strömbrytare... 11, 19 6 Ögla för kamerarem...8 Belysningsreglage Kontaktskydd... 66, 67, knapp (exponeringskompensation) USB-kontakt (återställningsknapp) Återställningsknapp knapp (blixtläge) DC-IN-kontakt för EH-5-AC-adapter (som säljs separat) Enbilds/serietagningsläge Självutlösare Videokontakt Fjärrstyrningsläge Fjärrkabelskontakt knapp (AF-läge) Fokuseringsreglage... 28, 32 (återställningsknapp) Objektivlås Kontrollpanel Objektivfäste Tillbehörsskoskydd Spegel...106, Tillbehörssko (för blixtenhet som säljs separat) Knapp för skärpedjupskontroll (skärpeplansmarkering) Grepp Rattläge...47, 48, 49, Sekundär ratt... 10, knapp (mätningsläge) FUNK-knapp knapp (format) Introduktion: Bli bekant med kameran

15 Lock till minneskortfack Fokusväljarlås Åtkomstlampa för minneskort... 15, knapp Spärr för batterilucka Batterilucka Multiväljare * 14 Stativgänga 15 -knapp (uppspelningszoom) QUAL-knapp (bildkvalitet/bildstorlek)... 34, knapp (tumnagel) ISO-knapp (ISO-känslighet) knapp (hjälp/skydd)... 9, 65 WB-knapp (vitbalans) knapp (meny) Ögonmussla knapp (uppspelning)... 26, 61 2 Ögonmussla... 6, 17, Monitor... 9, 26 3 Dioptrijustering knapp (radera)... 26, knapp (AE-L/AF-L)... 31, 94 -knapp (format) Skydd för DK-5-ögonmussla Huvudratt... 10, 91 * Multiväljare Du använder multiväljaren för att förflytta dig på menyerna och för att ange hur bildinformationen ska visas. Visa mer fotoinformation Bildvisning ( 61) Flytta markören uppåt Menynavigering ( 9) Visa föregående foto Gå tillbaka till föregående meny Avbryta Visa nästa foto Visa en undermeny Välj alternativet Visa mer fotoinformation Flytta markören nedåt Hjälp För hjälp beträffande aktuellt läge eller menyalternativ trycker du på -knappen längst ned i vänstra hörnet på monitorn. Hjälp visas när -knappen trycks ned. För att bläddra trycker du på uppåt eller nedåt på multiväljaren. Hjälp är tillgänglig i läge (auto) och i Digital Vari-program eller när en ikon visas längst ned till vänster på monitorn. LCD-belysningen Om du håller strömbrytaren i läget aktiveras exponeringsmätarna och kontrollpanelens bakgrundsbelysning (LCD-belysning), så att bildskärmen kan läsas av även i mörker. När du släpper strömbrytaren är belysningen tänd så länge exponeringsmätarna är aktiva eller tills slutaren utlöses. Introduktion: Bli bekant med kameran 3

16 Funktionsratten D80 har följande elva fotograferingslägen: Avancerade lägen (exponeringslägen) Välj dessa lägen när du vill ha full kontroll över kamerainställningarna. P Programautomatik ( 47): Kameran väljer slutartid och bländare, användaren styr andra inställningar. S Slutarstyrd bländarautomatik ( 48): Välj korta slutartider för att frysa rörelser, och långa slutartider för att antyda rörelse genom att skapa oskärpa. A Bländarstyrd tidsautomatik ( 49): Justera bländaren för att mjuka upp bakgrundsdetaljer, eller öka skärpedjupet för att fokusera både huvudmotivet och bakgrunden. M Manuell ( 50): Justera slutartiden och bländaren efter önskemål och behov. Sikta-och-knäpp-lägen (Digital Vari-Program) Om ett Digital Vari-Program väljs, optimeras automatiskt inställningarna så att de passar vald scen, och kreativ fotografering blir inte svårare än att vrida på funktionsratten. Automatisk ( 19): Kameran justerar automatiskt inställningarna för att ge bästra resultat på enkelt sikta- och-knäpp -sätt. Rekommenderas för förstagångsanvändare av digitala kameror. Porträtt ( 24, 25): Ta porträtt med bakgrund i mjukt fokus. Landskap ( 24, 25): Bevara detaljer i landskapsfoton. Närbild ( 24, 25): Ta klara närbilder av blommor, insekter och andra små föremål. Sport ( 24, 25): Frys rörelser för dynamiska sportbilder. Nattlandskap ( 24, 25): Ta landskapsbilder på natten. Nattporträtt ( 24, 25): Ta porträtt mot svagt upplyst bakgrund. 4 Introduktion: Bli bekant med kameran

17 Kontrollpanel Slutartid... 48, 50 9 K (visas när det återstår minne för Exponeringskompensationsvärde över exponeringar) Blixtkompensationsvärde Fotograferingsläge ISO-känslighet Självutlösar/fjärrkontrollsläge... 37, 38 Finjustering vitbalans eller färgtemperatur... 58, Bländare (f/-nummer)... 49, 50 Gafflingsteg Antal bilder i gafflingsserien... 56, 140 Indikator för datoranslutning ISO-känslighetsindikator Exponeringskompensationsindikator ISO AUTO-indikator Blixtkompensationsindikator Batteriindikator Indikator för flexibelt program Blixtsynkläge... 40, Fokusområde... 30, 87 5 Bildkvalitet AF-områdesläge... 30, 87 6 Bildstorlek AF-läge Vitbalansläge Indikator för pågående gaffling Antal återstående exponeringar Mätningsläge Antal återstående bilder innan minnesbufferten är full Indikator för multiexponering Indikator för svartvitt Indikator för datorläge Ljudindikator Indikator för förinställd vitbalans Klockan är inte inställd -indikator...103, Gafflingsindikator Minneskort med stor kapacitet Om det finns tillräckligt mycket utrymme kvar på minneskortet för att spara tusen bilder eller fler med de aktuella inställningarna, visas antalet återstående bilder i tusental, avrundat nedåt till närmaste hundratal (1 260 bilder visas till exempel som 1,2 K). Introduktion: Bli bekant med kameran 5

18 Sökarvisningen När batteriet är helt urladdat eller inte isatt är sökardisplayen nedtonad. När du sätter i ett fulladdat batteri visas sökarbilden som vanligt igen Rutnät (visas när På valts för Custom-inställning 8 (rutnätsdisplay)) Elektronisk, analog exponeringsvisning...50 Exponeringskompensation mm referenscirkel för centrumvägd ljusmätning...52, Blixtkompensationsindikator Exponeringskompensationsindikator Inget minneskort -varning , Antal återstående exponeringar Batteriindikator Antal återstående bilder innan 5 Indikator för svartvitt minnesbufferten är full Fokusmarkeringar (fokusområde)...19, 21, 30 Indikator för förinställd vitbalans Fokusmarkeringar för normalstort fokusområde (fokusområde)...21, 87 Exponeringskompensationsvärde...54 Blixtkompensationsvärde Fokusmarkeringar (fokusområde) för brett bildområde...87 Indikator för datoranslutning Fokusindikator Blixt klar-indikator FV-lås (blixtvärde) Auto ISO-känslighetsindikator Autoexponeringslås (AE) Batteriindikator Slutartid...48, Gafflingsindikator Bländare (f/-nummer)...48, K (visas när det återstår minne för över exponeringar) Kan döljas med Custom-inställning 9 ( 89) Kontrollpanelen och sökaren Kontrollpanelens och sökarens svarstider och ljusstyrka kan variera beroende på omgivningens temperatur. Den här typen av sökarbilder kan ge upphov till tunna linjer som strålar utåt från det valda fokusområdet. Detta är normalt och tyder inte på något fel. 6 Introduktion: Bli bekant med kameran

19 Medföljande tillbehör MH-18a batteriladdare ( 12) MH-18a är avsedd för användning med medföljande EN-EL3e-batteri. LADDNINGSLAMPA Nätadapterkontakt Nätingång Stickkontakt (modellen varierar beroende på land) Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL3e ( 12, 13) EN-EL3e är avsett för användning med D80. Negativ kontakt Signalkontakt Positiv kontakt Laddningsbara litiumjonbatterier från andra tillverkare utan Nikon-hologrammet som visas ovan kan störa kamerans normala funktioner eller göra att batteriet överhettas, antänds, brister eller läcker. Kontaktskydd. Använd bara tillbehör från Nikon En kamera från Nikon håller mycket hög klass och innehåller komplexa elektroniska kretsar. Det är endast tillbehör (objektiv, blixtar, batteriladdare, batterier och nätadaptrar) som har certifierats av Nikon för användning i Nikons digitalkameror som är utformade och testade för att fungera enligt funktions- och säkerhetskraven för dessa elektroniska kretsar. ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN KAN SKADA KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKON- GARANTI OGILTIG. Kontakta en auktoriserad återförsäljare av Nikon-produkter om du vill ha mer information om tillbehör till din Nikon-kamera. Introduktion: Bli bekant med kameran 7

20 Kameraremmen Fäst kameraremmen enligt bilden nedan. BM-7 LCD monitorskydd Ett genomskinligt plastlock medföljer kameran för att hålla monitorn ren och skydda den när kameran inte används. Du fäster locket genom att föra in den utskjutande delen överst på locket i motsvarande fördjupning ovanför monitorn på kameran ( ) och trycker sedan på nederdelen av locket tills det klickar på plats ( ). Du avlägsnar skyddet genom att hålla kameran stadigt och sedan försiktigt dra nederdelen av locket utåt som du ser på bilden till höger. DK-21 Ögonmussla Innan skyddet till ögonmusslan DK-5 eller andra tillbehör sätts fast ( 122) ska du ta bort ögonmusslan genom att placera fingrarna under flänsarna på varje sida och föra av den som bilden till höger visar. 8 Introduktion: Bli bekant med kameran

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se I AM YOUR GUIDE iamnikon.se Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Digital systemkamera Läs det här först

Digital systemkamera Läs det här först 3-216-920-51 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

DIGITAL SYSTEMKAMERA

DIGITAL SYSTEMKAMERA DIGITAL SYSTEMKAMERA D70s redo att fånga varje ögonblick med snabbhet Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 12 24 mm f/4g IF-ED Exponeringsläge:[A], 1/1 000 sekund, f/5,6 Vitbalans:

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer