Sanid en översikt över utvecklingen samt jämförelse med den svenska FRG-modellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanid en översikt över utvecklingen 2009-2010 samt jämförelse med den svenska FRG-modellen"

Transkript

1 Sanid en översikt över utvecklingen samt jämförelse med den svenska FRG-modellen Patrik Vuorio, Civilförsvarsförbundet. Abu Dhabi - februari 2011 E-post: Mer information om Sanid: 1

2 Sanid Förenade Arabemiratens svar på frivilliga resursgrupper (FRG) Sanid, the UAE National Emergency Response Volunteer Programme, är FRGs motsvarighet i Förenade Arabemiraten (UAE), skapat med grund i the Swedish model och FRG i ett samarbete sedan 2009 mellan Takatof (den främsta frivilligorganisationen i UAE), UAEs krisberedskapsmyndighet NCEMA, och Civilförsvarsförbundet. Syftet med Sanid (som på arabiska betyder stöd ) är att stärka beredskapen för och insatsförmågan vid större kriser, katastrofer och olyckor i UAE genom att utbilda ett betydande antal frivilliga över hela landet, redo att förstärka professionella resurser för närvarande är målet 3500 utbildade frivilliga i slutet av Baserat på en utbildningsmodell och frivilligstruktur liknande svenska FRG, men implementerat i en helt annan kulturell och social miljö med ofta väldigt annorlunda förhållanden, har utvecklingen av Sanid till dags dato varit både intressant, intensiv och framgångsrik. Syftet med denna rapport är att kortfattat åskådliggöra utvecklingen fram till nu, i en översiktlig jämförelse med ursprungsmodellen, svenska FRG. Takatof inledde kontakter med Civilförsvarsförbundet vintern 2008 med studiebesök i Stockholm, då man sökte i Europa och USA efter den mest lämpliga internationella modellen att basera utvecklingen av en ny emiratisk frivillig krishanteringsresurs på. I UAE fanns tidigare ingen liknande insatsorganisation. Av alla internationella alternativ valdes the Swedish model ut som den lämpligaste huvudmodellen som grund för Sanid, med vissa inslag av utbildning även hämtade från USA och internt inom UAE. Vid upprepade besök under 2009 och 2010 från Civilförsvarsförbundets på riksnivå (Anders M. Johansson, Leni Björklund, Jan Alsander) och särskilda utbildare (Jannike Wåhlberg, Ingemar Byström, Leif Cronholm mfl) visade det sig att det svenska konceptet, med en del justeringar, fungerade mycket väl även i en så annorlunda miljö som UAE, och sedan dess har hundratals utbildningar genomförts med kontinuerlig vidareutveckling av utbildningskonceptet. Sedan april 2009 har undertecknad, Patrik Vuorio, varit fast placerad på plats i Abu Dhabi, UAE, som rådgivare (Senior Advisor) för Takatof från Civilförsvarsförbundet - under 2010 och vidare även med operativt ansvar för verksamheten som Technical Manager för Sanid. Sanid är i sin helhet baserad på Civilförsvarsförbundets FRG-koncept, och är liksom sin svenska motpart baserad på lokala team av frivilliga, med en ledarstruktur och frivilliga med stor lokalkännedom utbildade i viktiga grundkunskaper i krishantering, och kunskap och erfarenhet uppbyggd under utbildning och regelbundna övningar. Frivilliga från Sanid står redo att gripa in vid kriser i sitt närområde, eller förstärka andra team vid behov. Då UAE är betydligt mindre än Sverige har både Takatof och Sanid en mer nationell karaktär vad gäller insatser och aktiviteter; därmed är det inte ovanligt att se frivilliga från hela landet på samma plats vid större aktiviteter eller särskilda stora övningar. Frivilliga inom Sanid får en grundutbildning på timmar; grundnivån, level 1 (24 timmar) har sin grund i amerikansk utbildning för Community Emergency Response Teams (CERT), och fokuserar på katastrofer och stora olyckor, medan den påföljande mer avancerade level 2 är mycket lik FRGbasutbildning till sitt upplägg och fokuserar mer på kriser och organiserade insatser i team. Frivilliga kan välja att bara utbilda sig till level 1 (emergency response volunteers) och får då en stödfunktion. Utbildar man sig vidare till level 2 (advanced emergency response volunteers) inkluderas man i huvudstyrkan av aktiva frivilliga i något av de lokala teamen. 2

3 Då intresset för Sanid visat sig mycket stort och teamen växer hastigt, är just nu en mer komplex frivilligstruktur under utveckling med team indelade i sektioner, med team leaders, section leaders, och deras biträdande funktionärer (jfr Falu FRG). Under 2011 genomgår ledare och motsvarigheten till FRG-ansvariga särskilda utbildningar (liksom i Sverige) och övningsverksamheten, som hittills i mångt och mycket styrts av Sanid National Office och utbildare, går mot att ledas av de frivilliga ledarna själva med detaljerade insatsövningar och aktiviteter, i så realistisk tappning som möjligt (jfr Järfälla FRG, Strömstad FRG). Utbildningsoch övningsverksamhet genomförs på arabiska, med hjälp av lokala instruktörer. Tidslinje för Sanids utveckling Vintern Takatof besöker SCF; the Swedish model identifierad som bästa grundmodell Mars Första besök från SCF i UAE. Initiala utbildningsinsatser och demonstrationer av koncept för höga funktionärer i UAE, med gott resultat. Avtal tecknas mellan Takatof och SCF. April-Juni Konsulter från SCF och amerikanska CERT bygger upp initiala utbildningsmoduler som bas för Sanids utbildningsmodell, med en unik integrerad kursplan som resultat. Stort intresse från de frivilliga och initiala grupper börjar bildas. Juli-Dec Utbildningsaktiviteter intensifieras och grafisk profil, identitet osv för Sanid skapas med initialt arbete med grundläggande utrustning, utbildningskoncept och engagemang av frivilliga i team. Sanid testas med stor framgång vid en omfattande insats i Formel 1, där ca 1000 frivilliga från Takatof behöver organiseras enligt 30-minutersmetoden. Utbildning under 2009 enbart i emiratet Abu Dhabi; ca 450 utbildade vid årsskiftet. Jan Sanid lanseras officiellt med SCF (Anders M. Johansson, Leni Björklund) på plats. Bara någon dag senare får Sanid sitt första beredskapslarm med 150 frivilliga satta i standby som en del av katastrofberedskapen under ett stort event i Abu Dhabi. Feb-Aug Intresset för Sanid växer lavinartat när utbildningsområdet expanderas från Abu Dhabi till även de två näst största emiraten, Dubai och Sharjah. En stor mängd omfattande och spektakulära samövningar genomförs regionalt och lokalt med ambulans, räddningstjänst, polis och municipalities (kommuner), samtidigt som diskussioner med deras huvudorganisationer förs på nationell nivå. Arbetet fortsätter nationellt och regionalt. September Sanids första skarpa katastrofinsats blir inte i landet utan internationellt (!), med ett team av frivilliga lett av NCEMA sänt till Peshawar, Pakistan för att bistå med logistik, analys, distribution av matvaror, och grundläggande medicinsk hjälp efter översvämningskatastrofen. De frivilligas insatser lovordades av alla berörda parter. Oktober-December Sanid sätts in i stora insatser under Formel 1 och FIFA, med omfattande stationer för volunteer management/crowd control (30-minutersmetoden). Ca 1000 frivilliga utbildas sammanlagt under 2010; utbildningspass sker i princip dagligen. 2011: Fokus kommer att ligga på hållbara system, uppbyggande av infrastruktur, och promotion av Sanid externt bland myndigheter och befolkning. Sanid ska expandera till samtliga emirat (7) under Fokus på kvalitet och satsning på existerande frivilliga. 3

4 Uppnådda resultat Utvecklingen av Sanid har gått mycket snabbt vilket möjliggjorts i och med att projektet baseras på existerande erfarenhet, utbildningsmodeller och koncept från framför allt svenska FRG. Överlag har verksamheten varit mycket framgångsrik trots ett ännu litet team av anställda och instruktörer. Utmaningen har många gånger varit att hinna möta växande efterfrågan med begränsade resurser; Snabb utbildningstakt ca 1500 frivilliga har redan utbildats efter bara ett och ett halvt års utbildningsinsatser. Effektiv utbildningsmodell utbildningskonceptet tas mycket väl emot av frivilliga, som ibland står i kö för att få gå utbildningen. I och med Sanid växt genom ett initialt relativt litet antal instruktörer, som i regel genomför nya utbildningar varje vecka, utvecklas modellen konstant och erfarenheten byggs på dagligen hos ett fåtal utbildare, vilket gör att det än så länge är lätt att samla ny erfarenhet centralt. Skarpa insatser Sanids internationella insats i Peshawar, Pakistan, var mycket framgångsrik; beredskapslarm under IRENA-konferensen januari 2010 satte Sanids organisation på prov tidigt och visade vikten av organisationen. Under Formel 1 och FIFA i Abu Dhabi 2010 ställde 130 respektive 75 frivilliga från Sanid upp med volunteer/crowd management (30-minutersmetoden) för att organisera Takatofs funktionärer. Under Formel 1 bidrog Sanid dessutom med Marshals i Rescue Cars på själva banan (!), samt bemannade First Aid Rooms. De av höga funktionärer noterade stora framgångarna under dessa events gör att Sanid nu betraktas som en naturlig resurs för crowd control/registration vid stora event med Takatof. Stort intresse från frivilliga, organisationer och imponerade reaktioner från höga nivåer. Frivilliga utbildas både från allmänheten och i grupp från företag och organisationer, vilket utökar nätverk och kännedom om Sanid kontinuerligt. Jämförelse mellan Sanid i UAE och FRG i Sverige Område Likheter/skillnader vs FRG Fördelar/nackdelar Utbildningsmodell frivilliga i Sanid utbildas till level 1 (24 tim) eller level 2 (totalt 48 tim). Sanids kursplan är mycket inriktad på praktisk övning och scenarioövningar redan i grundutbildningen. Kulturellt relaterat till hur kurser bäst mottas av de frivilliga i UAE. Liknar SCFs medlemsutbildning i kombination med FRGbasutbildning, men har tyngre inriktning på katastrofer och olyckor (en inriktning baserad på UAE-förhållanden och inriktning angiven från myndighetshåll). Sanid har mer fokus på praktisk övning redan i grundutbildningen, inklusive scenarioövning. Ca 5-6 övningsscenarion ingår redan under grundutbildningen på 48h. Både level 1 och level 2 ingår i den direkta insatsorganisationen (till skillnad från medlemsutbildade SCF). Fördel: systemet erbjuder en möjlighet att välja nivå av engagemang. Utb. Upplägg skapar bra teambuildning och insatsförmåga initialt. Engagerande kursplan, dock väldigt krävande vad gäller instruktörens förmåga. 4

5 Övergripande struktur - Sanid byggs upp utan en tidigare existerande infrastruktur. Därför har det initialt varit mycket utveckling top-down och centralt koordinerat. Detta innebär att utbildningsmodell, instruktörers insatser, frivilligverksamhet osv hittills koordinerats och övervakats på i prinicip nationell nivå. Ska decentraliseras när mer resurser tillkommer. Utbildningstakt och tempo - UAE är ett samhälle där allt kulturellt sett ofta ska ske snabbt och resultat synliggöras mycket fort. Detta styr också naturligt hela utbildningskonceptet för Sanid. Formella beslut och utveckling - UAE har ett centralstyrt samhälle på ett annat sätt än svenska förhållanden vilket påverkar utvecklingsformer. Eftersom Sanid inte har tillgång till lokalföreningar och infrastruktur som SCF (allt byggs från scratch), samt att lokal nivå inte existerar så starkt som i Sverige (kommuner) är det inte realistiskt att bygga helt enligt FRGmodellen. Utbildning och verksamhet styrs centralt ifrån och går först under 2011 mot mer distriktsliknande enheter. Sanid styrs än så länge fortfarande operativt även i kriser och insatser i stora beslut av National Office och personal; pga kulturella skillnader är det svårt att helt delegera till frivilliga så långt som är möjligt i Sverige. Liknande som punkten ovan; medan team byggs genom initial rekrytering av FRG-ansvariga osv i Sverige från lokala enheter, är den tidsperiod som krävs inte gångbar på samma sätt i UAE då man har ett annat tidsperspektiv och lokala förhållanden. Utbildningar har därför i stället skett för stora grupper som sedan formas i efterhand till team allteftersom ledare, funktionärer etc identifieras. Nu när initiala resultat är klara kommer den modellen att kunna fokuseras om. Beslutsstrukturen är mer centraliserad i UAE än i Sverige vilket kan leda till väldigt annorlunda beslutsprocesser under utveckling av ett projekt som Sanid. Dessutom är konceptet med frivilliga i detta område nytt så mycket ny mark behöver brytas i kommunikation med olika myndigheter. Avsaknad av lokalföreningar/ existerande närvaro givetvis stor nackdel och kräver en annorlunda approach. Centralt styrd verksamhet oerhört tids- och resurskrävande och ska decentraliseras över tid när infrastruktur byggs vidare. Unik fördel dock i att gemensamma nationella resurser och beslut lett till en unikt snabb utveckling i initial utbildningsmodell och erfarenhetsuppbyggnad. Storlek på övningar och insatser blir också mycket mer omfattande med direkt stöd från nationell nivå. Den enormt snabba takten av utbildade frivilliga (baserat på krav från myndighet) gör att det initialt varit mycket fokus på utbildning och svårt att hinna satsa resurser även på kvalitativ vidareutveckling av utbildade frivilliga. Svensk FRG tar längre att bygga upp men byggs stabilare från grunden mer hållbart. Hög frekvens av utbildningar med samma instruktörer har dock som nämnts gett stora värden i initial utveckling och justering av kurskonceptet. Beslutsformer kan ibland leda till administrativa fördröjningar. En stor fördel i UAE är dock personbaserade beslut om man har kontakt med rätt person och förtroende kan ibland beslut fattas mycket fortare och i mer omfattande skala än vad som vore möjligt i Sverige. 5

6 Infrastruktur - Sanid är ett projekt under uppbyggnad och har än så länge en begränsad infrastruktur vad gäller personal, samt regional och lokal närvaro. Huvudorganisationer: Takatof / Civilförsvarsförbundet Notera: i UAE finns inte frivilliga försvarsorganisationer etc som i Sverige. Utrustning Sanid har ett utrustningskoncept direkt inspirerat av FRG. Utrustning lagras just nu regionalt medan målet är att efterhand lagra detta lokalt. FRG-modellen i Sverige stöttas av SCFs resurser med rikskansli, distrikt och föreningar. Sanid har ännu ett relativt litet nationellt kansli som fyller många regionala funktioner (detta ändras 2011). Fördel med Takatof som stöd. Civilförsvarsförbundet är nationellt, regionalt och lokalt förankrat. Takatof är en relativt ny organisation (2007) med stora initiala framgångar och regional närvaro men mer fokus på stora nationella events och aktiviteter. Västar, midjeväska, keps, ID-kort är den centrala utrustningen för både Sanid och FRG. Grupputrustning efter behov (ryggsäckar, bårar, radio, megafoner, etc) tillkommer. Sanid har i princip inga egna fordon eller annan tung utrustning ännu i nuläget, som vissa FRG. SCF har andra förhållanden med en sedan länge inarbetad struktur. Inom Sanid byggs detta från scratch. Litet team ger hög belastning men också fördel med stor kontroll över projektets utveckling initialt Begränsat antal instruktörer en utmaning för Civilförsvarsförbundet har en mycket större lokal närvaro. Takatof (och Sanid) har dock fördel i sin ibland nationellt baserade operativa inriktning i och med regelbundna unika events i stor skala på nationell nivå tex F1. Fickor på Sanids västar mycket praktiska för att bära småsaker utöver midjeväska. Midjeväskan+väst fick toppbetyg av de frivilliga som gjorde insatser i Pakistan. Midjeväskan är f.n. av samma modell (men annan färg) som standardmodellen för svenska FRG. Några lärdomar från utvecklingsarbetet med Sanid Kursinnehåll: insatsbaserade utbildningsmoduler av stort värde. Crowd control något som bör övas mer i Sverige ger unika möjligheter till övning och insats. Centrala instruktörer som leder övningar regelbundet ger särskilt intressanta storövningar och insatser. Nerkortad ledarskapsutbildning (ref. Leif, Ingemar) med praktisk FRG-inriktning mycket uppskattad och med inbyggd slutövning en effektiv del av Sanids FRG-utbildning. Centraliserade rekommendationer på vidareutbildningsmoduler som kan genomföras av FRG-ansvariga (tex bilolycka, radiokunskap, övningskoncept) mycket värdefullt som standardiserade övningar. Referensmaterial Kursplan, Sanid (level 1, level 2) Bilder från Sanids utveckling, utbildningsverksamhet och övningar 6

7 SANID Training curriculum LEVEL 1: Emergency Response Volunteer basic training (24 hours) CERT basic training (12 hours) Disaster Preparedness Disasters, how they affect society and individuals and how you can be better prepared for difficult situations. Leadership CERT structure, organization, and how to work safely in emergency situations. Disaster Medical Operations How to provide basic life-saving medical aid for large numbers of victims in large-scale emergencies. Fire Suppression Theory and practical training in basic fire safety and fire suppression techniques, using a fire extinguisher, etc. Disaster Psychology Insight into the psychological effects on rescue workers (and victims) during disasters. Light search & rescue Basic techniques for conducting search & rescue operations. Terrorism Awareness Basic awareness about terrorism and warning signs. Triage How to efficiently identify which victims most urgently need medical support in mass-casualty situations. Cribbing & Lifting Basic training in how to safely extricate persons trapped under heavy objects. CERT skills review and exercise (6 hours) Review of skills learned during the CERT training. Simulation disaster exercise to practice search & rescue, triage and medical operations under simulated realistic conditions. First aid and CPR (6 hours) While CERT training deals with large-scale situations where there may be many vicitims, this course deals with situations with one or few victims, and how to administer first aid, and CPR (cardio-pulmonary resuscitation) in these situations. 7

8 LEVEL 2: Advanced emergency response volunteer training (48+ hours) Emergency response volunteer basic training (24 hours) All level 2 volunteers must first go through the basic emergency response volunteer training. Crisis Communication and Crisis Reception Points (3 hours) Understanding of crisis reactions and how volunteers can assist, information in a crisis. Training in how to establish Crisis Reception Points to assist large numbers of people in case of major crisis or disaster situations. Management of spontaneous volunteers (3 hours) International experience shows that in large-scale disasters and emergencies, large numbers of people may to want to help, which can put great pressure on authorities. This training includes a special methodology (the 30-minute method) for organizing these spontaneous volunteers and systematically categorizing and allocating volunteers. Advanced first aid and AED training (6 hours) Deepened skills in first aid, including training in the use of an AED (automated external defibrillator) in case of cardiac arrest. Advanced CERT training (3 hours) Continued training in CERT skills and additional insight into safe and organized search & rescue, triage and medical operations as an organized team. Team organization and local orientation (3 hours) Placement into a local team within the level 2 volunteer structure. How the team operates if called out, safety, operational procedures. Orientation about the team s local area - risks, vulnerabilities and emergency responders. General leadership and teambuilding (6 hours) General leadership and teambuilding training, with exercises relevant to how a Sanid team functions operationally. SANID volunteer final training exercise (6-12 hours) Training exercise and disaster simulation (6-12 hours) After finishing the level 2 basic training, volunteers go through a more advanced training exercise, under realistic conditions, responding to a fictitious emergency situation as an organized team. Following the basic level 2 training and exercise, Sanid volunteers can choose to continue with more specialized training such as for example fire fighting, first aid, radio communication, etc. Volunteers will also go through regular continued training and exercises. 8

9 Bilder från Sanids verksamhet 30-minutersmetoden under Formel 1, November 2010 Insats i Peshawar, Pakistan, September

10 CPR/First Aid Training, Western Region, Abu Dhabi, June 2010 Crisis Communication/Rescue Exercise with Civil Defence, Abu Dhabi, Suqoor school, May 2010 Tsunami disaster simulation exercise with Dubai Ambulance Services, Dubai, April

11 Disaster simulation exercises in Sharjah, 2010 Training exercise for Special Needs Center staff, January

12 Training exercise with Civil Defence, Abu Dhabi, 2010 SCDL initial pilot trainings in 2009 SCDL-Takatof initial signing of agreement in

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE Bild- och textdokumentation av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden RAPPORT FRÅN ÖVNING 2014-11-29 ALLMÄNT OM ÖVNINGEN

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB

Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB 2011-12-22 1 (10) Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB 2 (10) Bakgrund Sveriges Civilförsvarsförbund ansvarar för utbildning, och tillsammans med övriga

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande mfl i Sverige Robert Jonzon RNT, BA, MPH Utredare Avdelningen för kunskapsstöd Enheten för hälsa och sexualitet

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Intern kriskommunikation utmaningar och möjligheter CHARLOTTE SIMONSSON, INST. FÖR STRATEGISK KOMMUNIKATION, CAMPUS HELSINGBORG

Intern kriskommunikation utmaningar och möjligheter CHARLOTTE SIMONSSON, INST. FÖR STRATEGISK KOMMUNIKATION, CAMPUS HELSINGBORG Intern kriskommunikation utmaningar och möjligheter CHARLOTTE SIMONSSON, INST. FÖR STRATEGISK KOMMUNIKATION, CAMPUS HELSINGBORG Kriser och kommunikation Responsen på en kris hur vi kommunicerar och agerar

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Om nyhetsbrevet. Innehållsförteckning

Om nyhetsbrevet. Innehållsförteckning Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #5 (utgivningsdag fredag 14 november 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats 2013-09-05-05 1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Ett hjärtsäkert Sverige

Ett hjärtsäkert Sverige Ett hjärtsäkert Sverige Hur kan man beforska och utvärdera projekt och utbildningsmetoder i hjärt-lungräddning? Anette Nord Linköping Helene Bylow - Borås DISPOSITION Goda exempel Hjärtsäkra Sverige Utvärdering

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Nådde hjälpen fram? Psykologiskt och socialt stöd i en kommun vid tsunamin och en trafikolycka

Nådde hjälpen fram? Psykologiskt och socialt stöd i en kommun vid tsunamin och en trafikolycka Nådde hjälpen fram? Psykologiskt och socialt stöd i en kommun vid tsunamin och en trafikolycka Hans Michélsen Charlotte Therup Svedenlöf Abbe Schulman Inger Lingsten CeFAM Kris- & katastrofpsykologi Centrum

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING Henrik Engqvist September 2014 LÄRANDE ORGANISATION SPELA IN och/eller OBSERVERA ANALYSERA Scenario ÅTERKOPPLA LÄRA OCH BEFÄSTA AGERA

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Digitala medier och kriskommunikation. Michael Karlsson, Karlstads universitet Mats Eriksson, Örebro universitet

Digitala medier och kriskommunikation. Michael Karlsson, Karlstads universitet Mats Eriksson, Örebro universitet Digitala medier och kriskommunikation Michael Karlsson, Karlstads universitet Mats Eriksson, Örebro universitet Traditionell periodicitet och arbetsgång Periodicitet: 1 (radio) till 24 timmar (tidningar)

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris Rätt säkerhet 2009-05-25 Kris Ingen katastrof med en etablerad incidenthantering Krister Gillén Combitech AB Kjell Wilhelmsson fd CISO, Saab AB 1 Det här skall vi prata om Vad vi upptäckte att vi behövde

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 TV-sändning: TV Tävlingsexp. Race Office Tävlingen kommer sändas direkt i TV4 och Eurosport. The race will be broadcasted in national

Läs mer

Katastrofberedskap med fokus på barn - självklarhet eller utopi?

Katastrofberedskap med fokus på barn - självklarhet eller utopi? Katastrofberedskap med fokus på barn - självklarhet eller utopi? 20 mars 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Bussolycka (skolbuss) Mest sannolika olyckstypen i Sverige idag där flera

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Om nyhetsbrevet När du anmäler dig till nyhetsbrevet får

Läs mer

Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering

Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering Ett ny unik utbildning som baseras på behovet av att förbättra svenska insatser inom kris- medling och katastrofhantering både nationellt och internationellt

Läs mer

Open Source - Utmaningar och fördelar

Open Source - Utmaningar och fördelar Open Source - Utmaningar och fördelar Johan Hübner Emil Dicksved 16 mars 2011 Agenda Vad är open source? Historik och utveckling över tid Krav på open source-licenser Översiktlig genomgång av några vanliga

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer