Sanid en översikt över utvecklingen samt jämförelse med den svenska FRG-modellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanid en översikt över utvecklingen 2009-2010 samt jämförelse med den svenska FRG-modellen"

Transkript

1 Sanid en översikt över utvecklingen samt jämförelse med den svenska FRG-modellen Patrik Vuorio, Civilförsvarsförbundet. Abu Dhabi - februari 2011 E-post: Mer information om Sanid: 1

2 Sanid Förenade Arabemiratens svar på frivilliga resursgrupper (FRG) Sanid, the UAE National Emergency Response Volunteer Programme, är FRGs motsvarighet i Förenade Arabemiraten (UAE), skapat med grund i the Swedish model och FRG i ett samarbete sedan 2009 mellan Takatof (den främsta frivilligorganisationen i UAE), UAEs krisberedskapsmyndighet NCEMA, och Civilförsvarsförbundet. Syftet med Sanid (som på arabiska betyder stöd ) är att stärka beredskapen för och insatsförmågan vid större kriser, katastrofer och olyckor i UAE genom att utbilda ett betydande antal frivilliga över hela landet, redo att förstärka professionella resurser för närvarande är målet 3500 utbildade frivilliga i slutet av Baserat på en utbildningsmodell och frivilligstruktur liknande svenska FRG, men implementerat i en helt annan kulturell och social miljö med ofta väldigt annorlunda förhållanden, har utvecklingen av Sanid till dags dato varit både intressant, intensiv och framgångsrik. Syftet med denna rapport är att kortfattat åskådliggöra utvecklingen fram till nu, i en översiktlig jämförelse med ursprungsmodellen, svenska FRG. Takatof inledde kontakter med Civilförsvarsförbundet vintern 2008 med studiebesök i Stockholm, då man sökte i Europa och USA efter den mest lämpliga internationella modellen att basera utvecklingen av en ny emiratisk frivillig krishanteringsresurs på. I UAE fanns tidigare ingen liknande insatsorganisation. Av alla internationella alternativ valdes the Swedish model ut som den lämpligaste huvudmodellen som grund för Sanid, med vissa inslag av utbildning även hämtade från USA och internt inom UAE. Vid upprepade besök under 2009 och 2010 från Civilförsvarsförbundets på riksnivå (Anders M. Johansson, Leni Björklund, Jan Alsander) och särskilda utbildare (Jannike Wåhlberg, Ingemar Byström, Leif Cronholm mfl) visade det sig att det svenska konceptet, med en del justeringar, fungerade mycket väl även i en så annorlunda miljö som UAE, och sedan dess har hundratals utbildningar genomförts med kontinuerlig vidareutveckling av utbildningskonceptet. Sedan april 2009 har undertecknad, Patrik Vuorio, varit fast placerad på plats i Abu Dhabi, UAE, som rådgivare (Senior Advisor) för Takatof från Civilförsvarsförbundet - under 2010 och vidare även med operativt ansvar för verksamheten som Technical Manager för Sanid. Sanid är i sin helhet baserad på Civilförsvarsförbundets FRG-koncept, och är liksom sin svenska motpart baserad på lokala team av frivilliga, med en ledarstruktur och frivilliga med stor lokalkännedom utbildade i viktiga grundkunskaper i krishantering, och kunskap och erfarenhet uppbyggd under utbildning och regelbundna övningar. Frivilliga från Sanid står redo att gripa in vid kriser i sitt närområde, eller förstärka andra team vid behov. Då UAE är betydligt mindre än Sverige har både Takatof och Sanid en mer nationell karaktär vad gäller insatser och aktiviteter; därmed är det inte ovanligt att se frivilliga från hela landet på samma plats vid större aktiviteter eller särskilda stora övningar. Frivilliga inom Sanid får en grundutbildning på timmar; grundnivån, level 1 (24 timmar) har sin grund i amerikansk utbildning för Community Emergency Response Teams (CERT), och fokuserar på katastrofer och stora olyckor, medan den påföljande mer avancerade level 2 är mycket lik FRGbasutbildning till sitt upplägg och fokuserar mer på kriser och organiserade insatser i team. Frivilliga kan välja att bara utbilda sig till level 1 (emergency response volunteers) och får då en stödfunktion. Utbildar man sig vidare till level 2 (advanced emergency response volunteers) inkluderas man i huvudstyrkan av aktiva frivilliga i något av de lokala teamen. 2

3 Då intresset för Sanid visat sig mycket stort och teamen växer hastigt, är just nu en mer komplex frivilligstruktur under utveckling med team indelade i sektioner, med team leaders, section leaders, och deras biträdande funktionärer (jfr Falu FRG). Under 2011 genomgår ledare och motsvarigheten till FRG-ansvariga särskilda utbildningar (liksom i Sverige) och övningsverksamheten, som hittills i mångt och mycket styrts av Sanid National Office och utbildare, går mot att ledas av de frivilliga ledarna själva med detaljerade insatsövningar och aktiviteter, i så realistisk tappning som möjligt (jfr Järfälla FRG, Strömstad FRG). Utbildningsoch övningsverksamhet genomförs på arabiska, med hjälp av lokala instruktörer. Tidslinje för Sanids utveckling Vintern Takatof besöker SCF; the Swedish model identifierad som bästa grundmodell Mars Första besök från SCF i UAE. Initiala utbildningsinsatser och demonstrationer av koncept för höga funktionärer i UAE, med gott resultat. Avtal tecknas mellan Takatof och SCF. April-Juni Konsulter från SCF och amerikanska CERT bygger upp initiala utbildningsmoduler som bas för Sanids utbildningsmodell, med en unik integrerad kursplan som resultat. Stort intresse från de frivilliga och initiala grupper börjar bildas. Juli-Dec Utbildningsaktiviteter intensifieras och grafisk profil, identitet osv för Sanid skapas med initialt arbete med grundläggande utrustning, utbildningskoncept och engagemang av frivilliga i team. Sanid testas med stor framgång vid en omfattande insats i Formel 1, där ca 1000 frivilliga från Takatof behöver organiseras enligt 30-minutersmetoden. Utbildning under 2009 enbart i emiratet Abu Dhabi; ca 450 utbildade vid årsskiftet. Jan Sanid lanseras officiellt med SCF (Anders M. Johansson, Leni Björklund) på plats. Bara någon dag senare får Sanid sitt första beredskapslarm med 150 frivilliga satta i standby som en del av katastrofberedskapen under ett stort event i Abu Dhabi. Feb-Aug Intresset för Sanid växer lavinartat när utbildningsområdet expanderas från Abu Dhabi till även de två näst största emiraten, Dubai och Sharjah. En stor mängd omfattande och spektakulära samövningar genomförs regionalt och lokalt med ambulans, räddningstjänst, polis och municipalities (kommuner), samtidigt som diskussioner med deras huvudorganisationer förs på nationell nivå. Arbetet fortsätter nationellt och regionalt. September Sanids första skarpa katastrofinsats blir inte i landet utan internationellt (!), med ett team av frivilliga lett av NCEMA sänt till Peshawar, Pakistan för att bistå med logistik, analys, distribution av matvaror, och grundläggande medicinsk hjälp efter översvämningskatastrofen. De frivilligas insatser lovordades av alla berörda parter. Oktober-December Sanid sätts in i stora insatser under Formel 1 och FIFA, med omfattande stationer för volunteer management/crowd control (30-minutersmetoden). Ca 1000 frivilliga utbildas sammanlagt under 2010; utbildningspass sker i princip dagligen. 2011: Fokus kommer att ligga på hållbara system, uppbyggande av infrastruktur, och promotion av Sanid externt bland myndigheter och befolkning. Sanid ska expandera till samtliga emirat (7) under Fokus på kvalitet och satsning på existerande frivilliga. 3

4 Uppnådda resultat Utvecklingen av Sanid har gått mycket snabbt vilket möjliggjorts i och med att projektet baseras på existerande erfarenhet, utbildningsmodeller och koncept från framför allt svenska FRG. Överlag har verksamheten varit mycket framgångsrik trots ett ännu litet team av anställda och instruktörer. Utmaningen har många gånger varit att hinna möta växande efterfrågan med begränsade resurser; Snabb utbildningstakt ca 1500 frivilliga har redan utbildats efter bara ett och ett halvt års utbildningsinsatser. Effektiv utbildningsmodell utbildningskonceptet tas mycket väl emot av frivilliga, som ibland står i kö för att få gå utbildningen. I och med Sanid växt genom ett initialt relativt litet antal instruktörer, som i regel genomför nya utbildningar varje vecka, utvecklas modellen konstant och erfarenheten byggs på dagligen hos ett fåtal utbildare, vilket gör att det än så länge är lätt att samla ny erfarenhet centralt. Skarpa insatser Sanids internationella insats i Peshawar, Pakistan, var mycket framgångsrik; beredskapslarm under IRENA-konferensen januari 2010 satte Sanids organisation på prov tidigt och visade vikten av organisationen. Under Formel 1 och FIFA i Abu Dhabi 2010 ställde 130 respektive 75 frivilliga från Sanid upp med volunteer/crowd management (30-minutersmetoden) för att organisera Takatofs funktionärer. Under Formel 1 bidrog Sanid dessutom med Marshals i Rescue Cars på själva banan (!), samt bemannade First Aid Rooms. De av höga funktionärer noterade stora framgångarna under dessa events gör att Sanid nu betraktas som en naturlig resurs för crowd control/registration vid stora event med Takatof. Stort intresse från frivilliga, organisationer och imponerade reaktioner från höga nivåer. Frivilliga utbildas både från allmänheten och i grupp från företag och organisationer, vilket utökar nätverk och kännedom om Sanid kontinuerligt. Jämförelse mellan Sanid i UAE och FRG i Sverige Område Likheter/skillnader vs FRG Fördelar/nackdelar Utbildningsmodell frivilliga i Sanid utbildas till level 1 (24 tim) eller level 2 (totalt 48 tim). Sanids kursplan är mycket inriktad på praktisk övning och scenarioövningar redan i grundutbildningen. Kulturellt relaterat till hur kurser bäst mottas av de frivilliga i UAE. Liknar SCFs medlemsutbildning i kombination med FRGbasutbildning, men har tyngre inriktning på katastrofer och olyckor (en inriktning baserad på UAE-förhållanden och inriktning angiven från myndighetshåll). Sanid har mer fokus på praktisk övning redan i grundutbildningen, inklusive scenarioövning. Ca 5-6 övningsscenarion ingår redan under grundutbildningen på 48h. Både level 1 och level 2 ingår i den direkta insatsorganisationen (till skillnad från medlemsutbildade SCF). Fördel: systemet erbjuder en möjlighet att välja nivå av engagemang. Utb. Upplägg skapar bra teambuildning och insatsförmåga initialt. Engagerande kursplan, dock väldigt krävande vad gäller instruktörens förmåga. 4

5 Övergripande struktur - Sanid byggs upp utan en tidigare existerande infrastruktur. Därför har det initialt varit mycket utveckling top-down och centralt koordinerat. Detta innebär att utbildningsmodell, instruktörers insatser, frivilligverksamhet osv hittills koordinerats och övervakats på i prinicip nationell nivå. Ska decentraliseras när mer resurser tillkommer. Utbildningstakt och tempo - UAE är ett samhälle där allt kulturellt sett ofta ska ske snabbt och resultat synliggöras mycket fort. Detta styr också naturligt hela utbildningskonceptet för Sanid. Formella beslut och utveckling - UAE har ett centralstyrt samhälle på ett annat sätt än svenska förhållanden vilket påverkar utvecklingsformer. Eftersom Sanid inte har tillgång till lokalföreningar och infrastruktur som SCF (allt byggs från scratch), samt att lokal nivå inte existerar så starkt som i Sverige (kommuner) är det inte realistiskt att bygga helt enligt FRGmodellen. Utbildning och verksamhet styrs centralt ifrån och går först under 2011 mot mer distriktsliknande enheter. Sanid styrs än så länge fortfarande operativt även i kriser och insatser i stora beslut av National Office och personal; pga kulturella skillnader är det svårt att helt delegera till frivilliga så långt som är möjligt i Sverige. Liknande som punkten ovan; medan team byggs genom initial rekrytering av FRG-ansvariga osv i Sverige från lokala enheter, är den tidsperiod som krävs inte gångbar på samma sätt i UAE då man har ett annat tidsperspektiv och lokala förhållanden. Utbildningar har därför i stället skett för stora grupper som sedan formas i efterhand till team allteftersom ledare, funktionärer etc identifieras. Nu när initiala resultat är klara kommer den modellen att kunna fokuseras om. Beslutsstrukturen är mer centraliserad i UAE än i Sverige vilket kan leda till väldigt annorlunda beslutsprocesser under utveckling av ett projekt som Sanid. Dessutom är konceptet med frivilliga i detta område nytt så mycket ny mark behöver brytas i kommunikation med olika myndigheter. Avsaknad av lokalföreningar/ existerande närvaro givetvis stor nackdel och kräver en annorlunda approach. Centralt styrd verksamhet oerhört tids- och resurskrävande och ska decentraliseras över tid när infrastruktur byggs vidare. Unik fördel dock i att gemensamma nationella resurser och beslut lett till en unikt snabb utveckling i initial utbildningsmodell och erfarenhetsuppbyggnad. Storlek på övningar och insatser blir också mycket mer omfattande med direkt stöd från nationell nivå. Den enormt snabba takten av utbildade frivilliga (baserat på krav från myndighet) gör att det initialt varit mycket fokus på utbildning och svårt att hinna satsa resurser även på kvalitativ vidareutveckling av utbildade frivilliga. Svensk FRG tar längre att bygga upp men byggs stabilare från grunden mer hållbart. Hög frekvens av utbildningar med samma instruktörer har dock som nämnts gett stora värden i initial utveckling och justering av kurskonceptet. Beslutsformer kan ibland leda till administrativa fördröjningar. En stor fördel i UAE är dock personbaserade beslut om man har kontakt med rätt person och förtroende kan ibland beslut fattas mycket fortare och i mer omfattande skala än vad som vore möjligt i Sverige. 5

6 Infrastruktur - Sanid är ett projekt under uppbyggnad och har än så länge en begränsad infrastruktur vad gäller personal, samt regional och lokal närvaro. Huvudorganisationer: Takatof / Civilförsvarsförbundet Notera: i UAE finns inte frivilliga försvarsorganisationer etc som i Sverige. Utrustning Sanid har ett utrustningskoncept direkt inspirerat av FRG. Utrustning lagras just nu regionalt medan målet är att efterhand lagra detta lokalt. FRG-modellen i Sverige stöttas av SCFs resurser med rikskansli, distrikt och föreningar. Sanid har ännu ett relativt litet nationellt kansli som fyller många regionala funktioner (detta ändras 2011). Fördel med Takatof som stöd. Civilförsvarsförbundet är nationellt, regionalt och lokalt förankrat. Takatof är en relativt ny organisation (2007) med stora initiala framgångar och regional närvaro men mer fokus på stora nationella events och aktiviteter. Västar, midjeväska, keps, ID-kort är den centrala utrustningen för både Sanid och FRG. Grupputrustning efter behov (ryggsäckar, bårar, radio, megafoner, etc) tillkommer. Sanid har i princip inga egna fordon eller annan tung utrustning ännu i nuläget, som vissa FRG. SCF har andra förhållanden med en sedan länge inarbetad struktur. Inom Sanid byggs detta från scratch. Litet team ger hög belastning men också fördel med stor kontroll över projektets utveckling initialt Begränsat antal instruktörer en utmaning för Civilförsvarsförbundet har en mycket större lokal närvaro. Takatof (och Sanid) har dock fördel i sin ibland nationellt baserade operativa inriktning i och med regelbundna unika events i stor skala på nationell nivå tex F1. Fickor på Sanids västar mycket praktiska för att bära småsaker utöver midjeväska. Midjeväskan+väst fick toppbetyg av de frivilliga som gjorde insatser i Pakistan. Midjeväskan är f.n. av samma modell (men annan färg) som standardmodellen för svenska FRG. Några lärdomar från utvecklingsarbetet med Sanid Kursinnehåll: insatsbaserade utbildningsmoduler av stort värde. Crowd control något som bör övas mer i Sverige ger unika möjligheter till övning och insats. Centrala instruktörer som leder övningar regelbundet ger särskilt intressanta storövningar och insatser. Nerkortad ledarskapsutbildning (ref. Leif, Ingemar) med praktisk FRG-inriktning mycket uppskattad och med inbyggd slutövning en effektiv del av Sanids FRG-utbildning. Centraliserade rekommendationer på vidareutbildningsmoduler som kan genomföras av FRG-ansvariga (tex bilolycka, radiokunskap, övningskoncept) mycket värdefullt som standardiserade övningar. Referensmaterial Kursplan, Sanid (level 1, level 2) Bilder från Sanids utveckling, utbildningsverksamhet och övningar 6

7 SANID Training curriculum LEVEL 1: Emergency Response Volunteer basic training (24 hours) CERT basic training (12 hours) Disaster Preparedness Disasters, how they affect society and individuals and how you can be better prepared for difficult situations. Leadership CERT structure, organization, and how to work safely in emergency situations. Disaster Medical Operations How to provide basic life-saving medical aid for large numbers of victims in large-scale emergencies. Fire Suppression Theory and practical training in basic fire safety and fire suppression techniques, using a fire extinguisher, etc. Disaster Psychology Insight into the psychological effects on rescue workers (and victims) during disasters. Light search & rescue Basic techniques for conducting search & rescue operations. Terrorism Awareness Basic awareness about terrorism and warning signs. Triage How to efficiently identify which victims most urgently need medical support in mass-casualty situations. Cribbing & Lifting Basic training in how to safely extricate persons trapped under heavy objects. CERT skills review and exercise (6 hours) Review of skills learned during the CERT training. Simulation disaster exercise to practice search & rescue, triage and medical operations under simulated realistic conditions. First aid and CPR (6 hours) While CERT training deals with large-scale situations where there may be many vicitims, this course deals with situations with one or few victims, and how to administer first aid, and CPR (cardio-pulmonary resuscitation) in these situations. 7

8 LEVEL 2: Advanced emergency response volunteer training (48+ hours) Emergency response volunteer basic training (24 hours) All level 2 volunteers must first go through the basic emergency response volunteer training. Crisis Communication and Crisis Reception Points (3 hours) Understanding of crisis reactions and how volunteers can assist, information in a crisis. Training in how to establish Crisis Reception Points to assist large numbers of people in case of major crisis or disaster situations. Management of spontaneous volunteers (3 hours) International experience shows that in large-scale disasters and emergencies, large numbers of people may to want to help, which can put great pressure on authorities. This training includes a special methodology (the 30-minute method) for organizing these spontaneous volunteers and systematically categorizing and allocating volunteers. Advanced first aid and AED training (6 hours) Deepened skills in first aid, including training in the use of an AED (automated external defibrillator) in case of cardiac arrest. Advanced CERT training (3 hours) Continued training in CERT skills and additional insight into safe and organized search & rescue, triage and medical operations as an organized team. Team organization and local orientation (3 hours) Placement into a local team within the level 2 volunteer structure. How the team operates if called out, safety, operational procedures. Orientation about the team s local area - risks, vulnerabilities and emergency responders. General leadership and teambuilding (6 hours) General leadership and teambuilding training, with exercises relevant to how a Sanid team functions operationally. SANID volunteer final training exercise (6-12 hours) Training exercise and disaster simulation (6-12 hours) After finishing the level 2 basic training, volunteers go through a more advanced training exercise, under realistic conditions, responding to a fictitious emergency situation as an organized team. Following the basic level 2 training and exercise, Sanid volunteers can choose to continue with more specialized training such as for example fire fighting, first aid, radio communication, etc. Volunteers will also go through regular continued training and exercises. 8

9 Bilder från Sanids verksamhet 30-minutersmetoden under Formel 1, November 2010 Insats i Peshawar, Pakistan, September

10 CPR/First Aid Training, Western Region, Abu Dhabi, June 2010 Crisis Communication/Rescue Exercise with Civil Defence, Abu Dhabi, Suqoor school, May 2010 Tsunami disaster simulation exercise with Dubai Ambulance Services, Dubai, April

11 Disaster simulation exercises in Sharjah, 2010 Training exercise for Special Needs Center staff, January

12 Training exercise with Civil Defence, Abu Dhabi, 2010 SCDL initial pilot trainings in 2009 SCDL-Takatof initial signing of agreement in

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011

observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 OBSERVATÖRSRAPPORT Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Samverkansområde Skydd, undsättning och vård Studieresa Dallas och New Orleans 2010 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2. Inledning 2.1. Bakgrund 2.2. Syfte med studieresan 2.3. Program 2.4. Finansiering

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet

Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet Rapport 2012:04 Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet Ett exempel på flernivåstyrning i praktiken Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera hur de regionala kompetensplattformarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information om projektet Vems säkerhet?... 3 Temaarbete i projektet Vems säkerhet?... 3 Förslag på upplägg:... 3 Inläsning:... 3 Klassrumsövningar:... 3 Intervjuer:...

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Styrning och organisation av universitet

Styrning och organisation av universitet PM 2014:25 Styrning och organisation av universitet En internationell utblick med åtta exempel Tillväxtanalys har på uppdrag av Utbildningsdepartementet studerat vissa styrnings- och organisationsaspekter

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Från Gudrun till Per

Från Gudrun till Per Förvaltningshögskolans rapporter nummer 99 Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och förändring Andreas Ivarsson Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

UTVÄRDERING. Polisens närvaro i sociala medier. RPS Rapport 2013 Genomförd av Brit Stakston, JMW Kommunikation

UTVÄRDERING. Polisens närvaro i sociala medier. RPS Rapport 2013 Genomförd av Brit Stakston, JMW Kommunikation UTVÄRDERING Polisens närvaro i sociala medier RPS Rapport 2013 Genomförd av Brit Stakston, JMW Kommunikation Rikspolisstyrelsen April 2013 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr:

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Effektiv miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn Henrik Artman, Joel Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Jonathan Gustavii, Mathias Herzing, Jonas Häckner, Adam Jacobsson, Eva-Maria Jacobsson, Håkan Källmén,

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Institutionen för hälsovetenskap Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Karin Berg & Kristina Hedengran

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Afghanistan lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling

Afghanistan lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling I denna rapport undersöks vilka lärdomar Norge, Danmark och Nederländerna har dragit under insatserna i Afghanistan. Vidare studeras hur lärdomarna har påverkat synen på framtida insatser och dessa staters

Läs mer

Humanitär Logistik - Best Practises

Humanitär Logistik - Best Practises Humanitär Logistik - Best Practises FREDRIK LIND Möjliga användningar inom militär logistik FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer

En myndighet för alarmering

En myndighet för alarmering En myndighet för alarmering Betänkande av Alarmeringstjänstutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer