Låg invandring höga krav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låg invandring höga krav"

Transkript

1 Låg invandring höga krav Sverigedemokratisk Ungdoms migrationspolitik Massinvandringen till Sverige består till stor del av lågutbildade från tredje världen och saknar motstycke i västvärlden. Idag gör invandringen anspråk på stora delar svenska skattemedel och orsakar motsättningar i samhället, men imorgon har vi även anledning att vara oroliga för den svenska nationalstatens bevarande. SDU vill att svensk migrationspolitik främst ska anpassas efter nationens bästa, men utöver det riktas in på att hjälpa verkligt nödställda i sina hemländer. Vi vill se krav om anpassning på invandrare för att återskapa gemenskap och ekonomi i samhället samt satsningar på frivillig återvandring för de som inte kan eller vill bli del av Sverige. SDU och invandringen till Sverige Nationalstaten och invandringen SDU som nationalistiskt politiskt ungdomsförbund värnar den svenska nationen och dess stat. Vi stöttar andra folk och hjälper människor i nöd, men för oss kommer Sverige alltid först i vår svenska strävan. Nationalstaten med stark nationell identitet och gemenskap som grund gör att vi har möjlighet att upprätthålla många ovärderliga ting i vårt land, som exempelvis människors grundläggande frihet och trygghet. Den nationella gemenskapen var i Sverige stark för några decennier sedan, innan dörrarna in till landet öppnades på vid gavel för invandring. Alltså, då etablissemanget bestämade sig för att mångkultur ska ersätta det som är svenskt. Följaktligen är Sverige ett mer splittrat land än någonsin förr. I SDU har vi en invandringskritisk grundsyn i och med vår nationalistiska åskådning. Invandringen till Sverige som den sett ut de senaste decennierna har inneburit enorm påfrestning på de offentliga finanserna, men framförallt så har den kraftiga massinvandringen på senare år eroderat nationalstatens fundament genom allvarliga demografiska förändringar. Även en invandring som kortsiktigt vore lönsam för Sverige rent ekonomiskt ser SDU anledning att vara kritisk till. På lång sikt riskerar även en invandring som på kort sikt var lönsam att få allvarlig konsekvens i form av försämrad nationell gemenskap och därmed lägre socialt kapital. SDU menar att många av de problem invandringen skapar är svåra att kvantifiera. Invandringens verkningar på nationell identitet och gemenskap går inte att enkelt räkna på som man gör med kronor och ören. Trots den svåra mätbarheten är det enkelt för den vanlige svensken att med sunt förnuft slå fast att Sverige försämrats på nämnda område genom den förda splittringspolitiken. Därför är det också oansvarigt att stå bakom experimentartad massinvandringspolitik om man värnar Sverige och bejakar en positiv och harmonisk samhällsutveckling. SDU sätter Sverige främst, och som nationalistiskt och konservativt inriktat förbund strävar vi efter en organisk och eftertänksam

2 samhällsutveckling, vilket drastiska demografiska förändringar utan riktig konsekvensanalys går stick i stäv med. Svensk invandringspolitik av idag är också historielös. Det är ingen slump att grunden till dagens europeiska demokratier lades i Europas länder under 1800-talet inom ramen för nationalstaten. Centrala händelser i europeisk politisk historia så som den westfaliska freden år 1648, franska revolutionen år 1789 och Napoleons härjningar i början av 1800-talet har format nationalstaterna till vad de är idag. Nationerna som är grunden till dagens nationalstater har i praktiken funnits så länge som det funnits olika folk på vår jord. Nationalstater med stark gemenskap har bättre förutsättningar att garantera människor frihet och trygghet än mångkulturella samhällen med stora minoriteter och splittrade identiteter. Mycket gott kommer ut ur nationalstater med stark gemenskap. I vårt Sverige drar folk åt samma håll i större utsträckning för att kunna nå gemensamma framtida mål. Begreppet hållbarhet används flitigt i samhällsdebatten, exempelvis inom miljö- och klimatpolitiken. SDU står som nationalistiskt ungdomsförbund också för en migrationspolitik som genomsyras av hållbarhet. Hållbarhet som i att hålla en nivå på invandringen som inte bygger in motsättningar i samhället och som hotar både trygghet och frihet. Hållbarhet som i att inte ta emot invandrare i den utsträckning att det dränerar statskassan och utarmar välfärden. SDU tror på nationalstaten, därför är en invandringskritisk syn grundläggande för oss. Invandringens kostnad SDU menar att de långsiktiga konsekvenser invandringen kan få för nationalstatens fortlevnad är ett större hot än dess kortsiktiga kostnader. Vi är dock tydliga med att även de av invandringen omedelbara kostnaderna måste minska drastiskt, och det omgående. Svenska skattebetalares pengar ska vara Sverige och svenskarna till nytta i första hand. Försök till att utreda hur mycket invandringens nettokostnad i Sverige uppgår till har skett under åren. Det finns exempelvis en beräkning från 2009 om att Sveriges massinvandring upptar en andel om 1,5-2 procent av BNP per år, vilket då motsvarade 40 miljarder kronor. Beräkningen återfinns i rapporten Invandringen och de offentliga finanserna, från statens egen utredare, Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Andra utredningar kring invandringens kostnad anger att den är lägre än 40 miljarder, medan andra uppgår till siffror på hundratals miljarder, beroende på tillvägagångssätt. Svenska regeringar från höger till vänster som förespråkar massinvandring och mångkultur har genom åren inte tagit ansvar för att utreda invandringens påverkan på de offentliga finanserna. Trots att en fullständig kostnadskalkyl för invandringen aldrig kommer att gå att få tag på så är ändå vissa kostnader redovisade idag. Det gäller exempelvis de direkta kostnaderna vid själva mottagandet av invandrare varje år, som exempelvis boenden för asylsökande, utbildning inom SFI och

3 svenskfientliga instegsjobb. De kostnader som är absolut störst uppstår dock till följd av invandrares överutnyttjande av välfärdstjänster som exempelvis försörjningsstöd, skola och sjukvård. Invandrare, och särskilt vissa invandrargrupper är generellt överrepresenterade inom många kostsamma verksamheter, inklusive brottslighet. Det är något som idag får svensk välfärd att gå på knäna med långa vårdköer till vårdcentralerna och låg lärartäthet på skolorna som följd, för att nämna ett par saker. Av naturliga skäl är invandringens totalkostnad något som är svårt att beräkna då den påverkar i princip samtliga sektorer i det svenska samhället. Just för att att det är något som är så svårt att räkna på är det också oansvarigt att fortsätta i oförminskad takt utan att utreda hur mycket pengar det är man sätter sprätt på. SDU förordar en konservativ försiktighetsprincip och restriktivitet på området. Vi ställer inte upp på samhällsexperiment som leder till svårberäkneliga men förmodade enorma kostnader för Sverige. Både politiker och väljare i Sverige måste kunna få göra ärliga prioriteringar av skattemedlens fördelning, med alla kort på bordet, och inte med halva leken gömd i rockärmen som idag. SDU vill investera i nationell gemenskap och svensk välfärd istället för splittring och ökad försörjningsbörda för svenska skattebetalare. Invandringens sammansättning De senaste åren har Sverige beviljat kring uppehållstillstånd per år. I dessa beviljade uppehållstillstånd ingår dock invandrare vars uppehållsrätter registrerats i enlighet med EES-avtalet. År 2012 beslutades av Migrationsverket att hela människor som sökt uppehållstillstånd får rätt att uppehålla sig i Sverige. Av dessa bestod stycken av EES-uppehållsrätter medan bestod av vanliga beviljade uppehållstillstånd. EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Samtliga EU:s 27 medlemsländer tillsammans med de tre EFTA-länderna Norge, Island och Lichtenstein har ratificerat avtalet. Avtalet innebär fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor mellan länderna. Den fria rörligheten innebär för invandringen till Sverige att en medlem av ett EES-land har rätt att stanna i ett annat EES-land (inklusive Sverige) i upp till tre månader med endast giltigt pass eller ID-kort. Har man arbete, studier eller vill bosätta sig som pensionär kan man stanna ännu längre, likväl som man kan om man på annat sätt klarar av att försörja sig själv. Bruttoinvandringen till Sverige har alltså legat på omkring människor de senaste åren i form av antalet beviljade uppehållstillstånd och EES-uppehållsrätter. Nettoinvandringen, som är vad den direkta invandringen bidrar med till befolkningstillväxten, har legat på några tiotusental färre eftersom det naturligtvis också finns en utvandring från Sverige. Det faktum att det sker en viss utvandring från Sverige påverkar inte det faktum att nettoinvandringen fortfarande är mycket stor och leder till radikala demografiska förändringar. Ser vi på hur de tidigare nämnda beviljade uppehållstillstånden (EES-uppehållsrätter exkluderade) från 2012 fördelar sig framkommer att vissa kategorier av invandring är betydligt större

4 till mängden än andra. Anhöriginvandringen inklusive beviljade uppehållstillstånd för adoptivbarn, flyktinganhöriga, arbetstagares anhöriga och studerandes anhöriga uppgick år 2012 till hela 48,1% av de beviljade uppehållstillstånden, eller i absoluta antal om man så vill. Anhöriginvandringen har befäst sin position de senaste åren som den klart största kategorin inom invandringspolitiken. De som beviljas uppehållstillstånd i Sverige inom ramen för den borgerliga regeringens allmänna arbetskraftsinvandring utgör också en allt större andel av den totala invandringen. Vad gäller antalet asylärenden som avgjordes under 2012 var dessa 10473, alltså lite drygt en fjärdedel av hur många anhöriginvandrarna var samma år. Kvot- och konventionsflyktingarna som kom till Sverige under det aktuella året var endast 6470 stycken. Vidare finns det såklart andra mindre invandringskategorier så som exempelvis studerande och fall där verkställighetshinder förelegat. Ovan har året 2012 använts som exempel, men i stort har det sett likadant ut under de senaste åren. Flera tiotusental har nettoinvandrat till Sverige under varje år de senaste åren. Många av de som har kommit till Sverige har haft kort eller ingen utbildningsbakgrund samt kommit från länder i tredje världen. Anhörig- och arbetskraftsinvandringen utgör alltjämt de största delarna av invandringen till Sverige, medan invandringen av de som klassas som flyktingar enligt FN:s definitioner varit liten. Anhöriginvandring Under de senaste åren har anhöriginvandringen varit den i särklass största invandringskategorin i Sverige. År 2012 beviljades uppehållstillstånd på grund av anhörigskäl, vilket motsvarar 48,1%, nästan hälften av det totala antalet beviljade uppehållstillstånd. Går vi tillbaka i tiden till 2009 så såg det likadant ut, då 44% av de som beviljades uppehållstillstånd gjordes det av anhörigskäl. SDU menar att det är ohållbart att Sverige tar emot så många människor utan påvisade skyddsbehov när vårt land redan lider enormt av tidigare års massinvandringspolitik och splittringen den gett upphov till. Sverige har sedan flera år tillbaka en mycket stor anhöriginvandring. Sedan Miljöpartiet och Fredrik Reinfeldts borgerliga regering kom överens om att det ska bli lättare att anhöriginvandra till Sverige så har en dom från Högsta Domstolen rivit upp kravet om uppvisande av identifikationshandlingar. Beslutet får stora konsekvenser i och med ökad anhöriginvandring till Sverige från länder som Somalia, vars invånare generellt visat sig vara ytterst svårintegrerade i Sverige. Idag finns i Sverige försörjningskrav uppsatta för de personer som vill ta anhöriga till landet, införda av den borgerliga regeringen under våren Försörjningskraven finns dock endast på papperet, då de många undantagen från kraven gör att de knappt inneburit någon skillnad i praktiken för anhöriginvandringens storlek. Anknytningspersonen i Sverige undantas exempelvis försörjningsansvar om den är flykting och vill ta hit anhöriga samt om den bott i landet i mer än fyra år. Inte ens två procent berördes av de nya reglerna efter införandet då bara 92 av personer prövades mot det nya regelverket hos Migrationsverket under april och maj SDU vill i stället för att slå ett slag i luften, slå ett verkligt slag för ett strikt och tydligt försörjningsansvar för de som vill ta anhöriga till

5 Sverige. Vi vill att ett mycket tydligare försörjningsansvar än idag ska åläggas anknytningspersonen för att på sikt minska anhöriginvandringens samhällsbelastning. Vad gäller regler för anhöriginvandring anser SDU att gifta par ska kunna ta sin andra hälft och barn till Sverige, men att ta hit hela släkten är uteslutet. Selektivitet är också något vi vill se mer av inom svensk migrationspolitik. Exempelvis har en nordeuropé generellt mycket bättre förutsättningar att anpassa sig i Sverige än vad en person från Mellanöstern har. Den typen av föutsättningar måste beaktas framöver. SDU vill kraftigt begränsa invandringen, men vi vill också säkerställa att de som ändå kommer till Sverige har så goda förutsättningar som möjligt att bli en del av vårt samhälle. Illegal invandring SDU vill se krafttag mot den ökande illegala invandringen till Sverige. The International Centre for Migration Policy har gjort en uppskattning som pekar på att omkring illegala invandrare finns i Sverige numera. Till sin natur är antalet illegala invandrare i vårt land svårt att exakt fastslå, men flera uppskattningar kring hur många illegala invandrare det finns i Sverige tyder på att antalet bara växer med åren. Svensk polis lyckas bara verkställa en liten del av de fall som lämnas över från Migrationsverket gällande människor som fått avslag på asylansökan och vägrar lämna vårt land. SDU anser att det är av största vikt att myndigheternas samarbete ges möjlighet att förbättras framöver samtidigt som de måste tillskjutas de resurser som krävs för att uppnå en acceptabel verkställighetsnivå. SDU vill se en lagändring som gör det straffbart att försvåra för myndigheter genom att medverka till att illegala invandrare kan gömma sig kvar i Sverige. Bostadsbolag, vårdinrättningar, skolor och andra samhällsaktörer ska i vårt Sverige ha skyldighet att anmäla till polisen om de misstänker att någon olovligen uppehåller sig i riket. Att hjälpa flest är mest humant Asyl- och flyktinginvandringens karaktär Sverige har i åtatal utmärkt sig i ett internationellt perspektiv med en extremt liberal och frikostig invandringspolitik, som inte minst avspeglar sig i hur många som beviljas asyl i vårt land. Vårt land utmärker sig som en extrem i västvärlden genom en asylpolitik med oerhört lössläppta tyglar, där vi länge legat i topp på listan bland länder med störst asylmottagande per capita. Många länder har insett det ohållbara i situationen och bromsat in tåget, medan man i Sverige oförtrutet ångar på framåt. SDU kräver att Sverige radikalt minskar asylinvandringen redan idag och riktar in hjälpen mot verkligt nödställda människor på mer kostnadseffektiva sätt i sina hemländer. Under senare år har stora delar av de asylsökande som kommit till Sverige kommit från länder som

6 Somalia, Irak och Afghanistan, vars invånare generellt visat sig ha mycket svårt att ta seden dit de kommit. Just somalierna som generellt haft mycket svårt att anpassa sig tar Sverige emot överlägset flest av i hela världen, trots vårt lands internationellt sett ringa befolkningsstorlek. Av de dryga somalier som kom till Europa för att söka asyl under 2010 och 2011 sökte sig cirka en tredjedel till Sverige. Av dessa närmare fick cirka två tredjedelar permanent uppehållstillstånd i här landet. Siffran om somalier blir mycket extrem sett till Sveriges folkmängd om man jämför med hur många somalier som sökt sig till andra länder i den industrialiserade västvärlden. Sverige fick mångdubbelt fler ansökningar från somalier under åren 2010 och 2011 än vad stora länder som USA, Kanada och Australien fick tillsammans. Sätter man ländernas folkmängd i förhållande till mottagandet tar Sverige med sina dryga nio miljoner invånare alltså emot absurda mängder av de mest svårintegrerade invandrargrupper som går att ta emot. Man måste förstå att vad gäller asylsökande så fungerar det så att ju fler som får stanna i Sverige just nu desto fler kommer också söka sig hit framöver. Många asylsökande vill också ta sina anhöriga till Sverige, vilket avspeglas väl i och med att anhöriginvandringen är den klart största invandringskategorin i Sverige. Vi kan räkna med att inflödet av somalier och andra svårintegrerade grupper kommer bli ännu större och mer svårhanterligt framöver. SDU vill säkerställa nationell gemenskap och välfärd i Sverige. Därför vill vi att Sverige under överskådlig tid framöver endast tar emot de som klassas som flyktingar enligt FN:s konventioner inom ramen för asylinvandringen. Det är dags att dra åt svångremmen och tänka på Sverige först, och därefter de som är verkliga flyktingar. Asylbedrägeri och så kallade ensamkommande flyktingbarn En del asylsökande som vill till Sverige kommer med ärliga intentioner, medan andra knappt hinner sätta foten på svensk mark innan de försöker lura och bedra svenska myndigheter. Alldeles för få asylsökande i Sverige har giltiga ID-handlingar. Årsapporter från Migrationsverket har visat att fler än 9 av 10 asylsökande saknar ID-handlingar när de kommer till Sverige. Många gånger är det ett medvetet drag att göra sig av med handlingarna redan innan man fått rätt att vistas i Sverige för att på så sätt försvåra identifikation i asylprocessen. SDU kräver hårdare tag mot fusket. Det är helt oacceptabelt att en överväldigande majoritet av de asylsökande som kommer till vårt land inte kan identifiera sig. Utländska brottslingar, krigsförbrytare, terrorister och andra potentiella hot mot samhället ska inte kunna ta sig in i riket, men idag står dörren vidöppen för de nämnda grupperna när man kan få permanent uppehållstillstånd i Sverige utan att ens kunna identifiera sig själv. En särskild del av svensk asylpolitik är mottagandet och hanteringen av ensamkommande minderåriga asylsökande, i media ofta kallade ensamkommande flyktingbarn. Sverige tog år 2011 emot ensamkommande minderåriga asylsökande, vilket är en ökning med 11% sedan året innan, och en ökning med hela 700% jämfört med år Inget tyder på att utvecklingen vi ser kommer att avta inom överskådlig tid.

7 Att vi ser en sådan kraftig utveckling av antalet ensamkommande minderåriga asylsökande som söker sig till Sverige är mycket anmärkningsvärt, inte minst i en europeisk kontext. I övriga Norden går trenden nämligen åt motsatt håll, där Finland tog emot 150 ensamkommande minderåriga asylsökande år 2011, vilket var en minskning med 54% från föregående år. Danmark tog samma år emot 284 stycken, vilket var en minskning med 34% från året innan. Även i Norge går trenden åt samma håll. Blickar man ut över vår kontinent och ser på länder som Tyskland och Storbritannien så bekräftas det igen att Sverige tar emot ett oproportionerligt stort antal ensamkommande minderåriga asylsökande. Tyskland med en folkmängd på cirka 80 miljoner tog år 2011 emot 677 asylsökande barn, medan Storbritannien med en folkmängd på cirka 60 miljoner tog emot en tredjedel så många som Sverige samma år. Att Sverige utmärker sig genom ett extremt stort mottagande av ensamkommande beror på att vi här i landet åldersbestämmer ensamkommande minderåriga asylsökandena med oseriösa och rättsosäkra metoder i jämförelse med våra nordiska grannländer. Man har i övriga Norden upptäckt att många vuxna bedragare, framförallt män, utger sig för att vara barn för att lättare beviljas asyl och tillskansa sig andra fördelar. I Sverige går åldersbestämingsprocessen till på ett närmast löjeväckande oseriöst sätt, där man framförallt bedömer de asylsökande efter deras egna uppgifter samt efter observationer av de asylsökande. Bristerna är stora i jämförelse med våra nordiska grannländer som använder sig av vetenskapliga och betydligt mer rättsäkra metoder så som rättsmedicinska undersökningar där tandstatus kontrolleras och röntgen av handleder sker, för en så korrekt åldersbestämning som möjligt. Ställer man inte upp på undersökning får man räkna med att klassas som vuxen och myndig. År 2009 genomfördes 120 undersökningar i Danmark av asylsökandes handleder och tandstatus för åldersbestämning och där framgick att hela 73 procent var myndiga, vuxna människor. Även i Finland har det visat sig att ungefär hälften av de asylsökande inte alls är barn. Inte bara åldern är många gånger falsk på de så kallade ensamkommande flyktingbarnen som tar sig till Sverige. Ibland är de varken ensamkommande, flyktingar eller barn, utan i stället vuxna myndiga bedragare som agerar "ankare" för att kunna ta familj från hemlandet till Sverige. Även kostnaderna är enorma vad gäller de ensamkommande minderåriga asylsökande. Migrationsverket ersätter kommunerna för ensamkommande minderåriga asylsökande med 1600 kr per dag plus 300 kr till per dag och fullsatt plats. Totalt blir det alltså 1900 kronor per dag och barn, vilket utslaget på ett år innebär att det för Sverige kostar smått otroliga kronor av våra skattemedel för att ta hand om en ensamkommande minderårig asylsökande. Vi ungdomar i SDU kräver ett slut på räkmacka för vuxna bedragare utan skam i kroppen som utger sig för att vara barn, för att enklare kunna ta sig in i Sverige och tillskansa sig fördelar som annars är förunnade minderåriga. SDU vill att det ska vara svårt att fuska och kännbart att ertappas med att försöka lura svenska myndigheter och skattebetalare. Därför kräver SDU att Sverige snarast inför ålderstester som är minst lika fullgoda som de i våra nordiska grannländer, för att komma till rätta med det utbredda fusket. I de fall de vuxna bedragarna blir påkomna först i efterhand ska det resultera i att

8 man i kombination med utvisning också permanent förlorar rätten att vistas i landet framledes. Humanitär hjälp för verkligt nödställda SDU ser alltid Sveriges väl och ve i första hand. Vi ställer oss dock självklart positiva till att utomlands hjälpa verkliga flyktingar och nödställda genom att bistå med humanitär hjälp vid katastrofer. Hjälpa gör vi bäst genom att vara kostnadseffektiva och hjälpa på plats i de behövandes hemländer och närliggande områden genom omfördelning och effektivisering av biståndet. De asylsökande som kommer till Sverige har ofta betalat människosmugglare mycket stora summor, ibland hundratusentals kronor, för att kunna ta sig till vårt land. Verkligt behövande flyktingar med akuta behov har inte råd att betala enorma summor för att korsa jordklotet och nå vår kalla nord. På något annat sätt än med flyktingsmugglare kan man inte ta sig genom hela Europa och söka asyl först när man kommit fram till Sverige, ett av världens nordligaste länder. För SDU är det självklart att det som är mest humant är att hjälpa så många verkliga flyktingar och nödställda som möjligt i närområdet istället för att ge ett relativt fåtal en gräddfil i Sverige. För exempelvis de kronor per år som Migrationsverket ersätter kommunerna med för en plats för ett så kallat ensamkommande flyktingbarn kan vi istället rädda oerhört många fler. Pengarna skulle räcka till att rädda personer från kolera eller ge barn vaccination mot mässlingen (kostnadsuppgifterna för behandlingarna kommer från Läkare Utan Gränser). SDU kräver att Sverige tar ett sant humanitärt ansvar genom att satsa på omfördelning och effektivisering av biståndet istället för ineffektiv massinvandring. Totalt sett vill vi minska biståndsbudgeten genom att följa FN:s rekommendationer om ett biståndsmål på 0,7% av BNI. Vi vill dock öka hjälpen till utsatta flyktingar genom en höjning av stödet till FN:s flyktingorgan UNHCR. SDU förespråkar en mer human politik både för Sverige och för nödställa i världen än vad som råder idag. Vårt förslag gagnar både svenska skattebetalare och verkliga flyktingar i jämförelse med dagens förda politik. I vårt Sverige gör man som svenskarna gör Splittring och motsättningar Massinvandring och mångkultur är båda förödande för en nationalstat med utbyggt välfärdssystem som Sverige. Tillsammans kan de dock skapa ännu värre problem som på sikt kan bli helt oöverstigliga. Vi är inte långt därifrån idag. En minskande andel av befolkningen i Sverige identifierar sig som svenskar, särskilt i de till antalet ständigt ökande invandrardominerade utanförskapsområdena, vilka präglas av många sociala problem som exempelvis undermåliga skolresultat, lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, och hög brottslighet. År 1990, innan

9 splittringspolitiken hunnit ge lika mycket utdelning som idag klassades endast tre bostadsområden i Sverige som utanförskapsområden, enligt rapporten "Utanförskapets karta" som kom år 2004 från SCB. År 2002 klassades över 130 bostadsområden som utanförskapsområden, enligt samma rapport. Med åren har det tidigare undantaget blivit regel, och trenden håller minst sagt i sig ännu. Idag har vi otaliga utanförskapsområden i landet. Vissa svenska förorter skulle idag kunna tas för stadsdelar i Bagdad eller Mogadishu snarare än i Södertälje eller Borlänge. Kriminaliteten skenar i det nya Sverige. Särskilt allvarligare typer av brott, så som sexual- och våldsbrott ökar drastiskt. Hatbrott mot svenskar i det egna landet Sverige breder ut sig allt mer. På senare år har även mångkulturella fenomen så som stenkastning mot myndighetspersonal, bilbränder, gruppvåldtäkter och "bötning" blivit allt mer frekvent förekommande. Upploppen som startade i Husby utanför Stockholm i maj 2013 och sedan spred sig till många andra mångkulturella bostadsområden över landet visar en ofrånkomlig effekt av massinvandring och mångkultur i nationalstater likt Sverige. Den farliga kombinationen mångkultur och massinvandring har lett till att kriminella invandrare i förorterna mer eller mindre har förklarat krig mot det svenska samhället genom attacker mot polis, brandkår, skola och annan samhällsservice. Sverige kommer att få se fler invandrarupplopp de kommande åren med attacker på det svenska samhället så länge landet inte regeras med nationellt sinnad politik. Sverige av idag ser allvarliga motsättningar mellan samhällsgrupper eskalera till följd av ett för stort inflöde på för kort tid av utlänningar från all världens länder. Svenskfientlighet och andra motsättningar är vardag för svenska ungdomar i dagens Sverige. Glåpord och svenskfientliga uttryck blir allt vanligare i skolor och på andra ställen i ungdomars vardag, där de tvingas utstå spott och spe endast för att de har en svensk identitet. I de värsta fallen våldtas, rånas, misshandlas och till och med mördas svenskar för att de hade "fel" nationstillhörighet. Dock kan svenskfientligheten ta sig helt andra uttryck, som exempelvis i att svenskar är den enda etniska grupp som idag inte omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. Inte bara svenskfientligheten är ett problem i Sverige, utan på flera fronter ökar motsättningarna i vårt samhälle, även från svenskars håll mot invandrare och inte minst mellan olika invandrargrupper. Etablissemanget ser mellan fingrarna med svenskfientligheten, men vi i SDU kräver nolltolerans från samhällets sida mot svenskfientlighet och alla andra former av rasism. Krav på anpassning av samhället från nyinflyttade minoriteter ökar i i Sverige. Islamiseringen som sker efter muslimska grupperingars allt mer högljudda krav är typexemplet, där multikulturalister rullar ut röda mattan när minoriteter vill bygga parallella samhällen i vårt land. Islams utbredning i landet gör också att ett hos de många muslimskt troende djupt rotat värderingssystem allt oftare går på kollisionskurs med den svenska motsvarigheten. Inom flera samhällsområden kommer konflikterna då bli oundvikliga. Flera fall med muslimer som ansett sig kränkta över att behöva skaka hand med kvinnor har uppmärksammats i media, och symboliserar den innboende konflikten väl. När parallellsamhällen i form av etniska, kulturella och religiösa enklaver breder ut sig och tar mark i vårt tidigare så sammanhållna Sverige, då är vi illa ute. I SDU:s Sverige är vi mycket tydliga med att det är

10 invandrare som ska anpassa sig till hur vi lever i Sverige, och inte tvärtom. Segregationen i dagens Sverige har uppstått naturligt till följd av massinvandringsexperimentet. Många bostadsområden i landet har omvandlats radikalt demografiskt genom åratal av negativa nettoinflyttningstal för svenskar och motsvarande höga positiva tal för utrikes födda. Inte ens med de mest generösa av tolkningar kan vissa bostadsområden i landet kallas för svenska längre. Områdens töms på svenskar som flyttar ut och fylls på av invandrare som flyttar in. Enligt en rapport från Matz Dahlberg på institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala Universitet, nås en brytpunkt redan vid 5% invandrare i ett bostadsområde. Då börjar de svenskar som bor där flytta ifrån, medan andra svenskar inte längre vill flytta dit. Roger Andersson vid IBF slog fast att det är ett väldigt påtagligt undvikandemönster och att svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden". Anpassning Integrationspolitiken vi ser i Sverige idag är en tragisk föreställning som ständigt återkommer i nya kreativa tappningar. År efter år dyker nygamla klyschiga integrationspolitiska satsningar upp som påstås ska förändra situationen och bryta utanförskapet. Erfarenheterna visar att de kostsamma åtgärderna inte fungerar särskilt bra, om ens alls. Varken den borgerliga regeringens etableringsreform eller någon av de åtskilliga fritidsgårdar som skapats i de invandrardominerade förorterna har i själva verket haft någon större effekt på integrationen. När du är i Sverige, gör som svenskarna gör. Man förväntas ta seden dit man kommer i vårt Sverige och anpassa sig till hur vi lever här. Det är något mycket grundläggande för oss i SDU. Som svensk i vårt Sverige ska man inte behöva mötas på mitten och göra avkall på det svenska för att blidka varken kravmaskiner eller svenskfientliga oikofober som sagt upp kontakten med fosterland och arv. Integrationspolitik fungerar inte, utan leder till motsättningar när svensk kultur utarmas till förmån för utländska influenser när naiva politiker bestämt att inkompatibla kulturer ska mötas på mitten. Politiker kan inte skapa integration ifrån maktens korridorer, utan anpassning är en process som måste ske inom civilsamhället och komma underifrån genom människor själva. Det är inte rimligt att anta att varenda människa som kommer till Sverige kommer att få svensk identitet. Att anpassa sig efter ett nytt samhälle och ta till sig en ny nationell identitet är en mycket komplex process som tar tid, vilket gör att mängden individer som kommer till vårt land är helt avgörande för om anpassningen ska lyckas. Anpassningen till det svenska samhället som vi vill se innebär ovillkorligen att respekt visas för svenskt levnadssätt samt svenska lagar och regler, oavsett om individen kan få en svensk nationell identitet eller inte. SDU vill kasta dagens kostsamma och icke-fungerande integrationspolitik överbord i kombination med att vi drar tvärt i invandringsbromsen. Uppehållstillstånd och medborgarskap

11 För många svenskar är det numera välbekant att Sverige utmärker sig med ett mycket stort antal beviljade uppehållstillstånd varje år sett till landets folkmängd. Permanenta uppehållstillstånd har delats ut på tok för frikostigt enligt SDU:s mening, särskilt till de som beviljats asyl i landet och har ansetts ha skyddsbehov. Det går stick i stäv med tanken om att Sverige ska vara en fristad för de som flytt så att de en dag kan återvända när situationen lugnat ner sig i hemlandet. SDU vill också se att de utlänningar som söker uppehållstillstånd i vårt land ska skriva under på en önskan om att anpassa sig till det svenska samhället och uppträda som skötsamma medborgare. Det svenska medborgarskapet ska i SDU:s Sverige vara ett bevis på att man ingår i den svenska nationella gemenskapen och därmed har en svensk identitet. Idag kan människor i Sverige enkelt bli medborgare utan att ingå i den nationella gemenskapen, vilket är problematiskt. Exempel finner vi i människor som fått medborgarskap i Sverige, men inte talar begriplig svenska. Kraven i Sverige är på tok för lågt satta och behöver snarast skärpas för att inte det redan devalverade svenska medborgarskapets värde ska bli lika med noll i framtiden. SDU förordar skärpta krav för erhållandet av svenskt medborgarskap. Med det menar vi till att börja med att man ska ha varit bosatt åtminstone tio år i Sverige och inte begått några brott under den tiden. Vidare vill SDU se ett medborgarskapstest likt vad som redan är infört i många andra länder i västvärlden. I det obligatoriska medborgarskapstest vi förespråkar ska sökanden uppvisa tillräckliga kunskaper i språk, kultur, historia och övrigt samhällsliv. SDU tror inte på dubbla medborgarskap. Vill man bli medborgare i Sverige ska man avsäga sig eventuella medborgarskap i andra länder. En annan självklarhet för oss är att invandrare som lyckats få uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap på falska grunder genom att exempelvis ha ljugit om sin identitet eller mutat myndighetspersonal ska få det hela indraget omgående, med utvisning som följd. Alla kan inte stanna och många vill hem Återvandringens betydelse Att kraftigt begränsa invandringen är den enskilt viktigaste åtgärden för att komma till rätta med alla invandrings- och integrationsrelaterade problem dagens Sverige lider av. Ett faktum vi har att leva med oavsett när i framtiden som invandringen kommer att begränsas, är att många som sökt sig till Sverige av diverse anledningar aldrig kommer kunna finna sig till ro i Sverige och komma in i samhället. Många av dessa människor som inte lyckats slå rot i Sverige har varken viljan eller förutsättningarna att bli en del av det svenska samhället, utan lever i tärande utanförskap. Vi behöver söka nya lösningar för att komma till rätta med problemen. SDU tror på att underlätta frivillig återvandring som en väsentlig del av en framtida nationellt sinnad svensk migrationspolitik. Det är dags att inse att återvandring ibland kan vara det bästa alternativet.

12 Många av oss svenskar inser när vi är utomlands att borta är bra, men att hemma är bäst. Ofta känner man sig allra mest som svensk när man är utomlands. Säkerligen är samma känslor utbredda bland flera invandrargrupper i i Sverige. En del har från första början längtat tillbaka till hemlandet man bröt upp med, medan andra som inte lyckats i Sverige efter en längre tid inser att man vill tillbaka till hemlandet där man har rötterna. Där vill vi i SDU göra en insats för de som bor i Sverige genom att hjälpa dels det svenska samhället, dels den invandrade individen, att bli av med ett för båda parter tärande utanförskap. För de som överväger att återvända och bosätta sig i hemlandet vill vi i SDU underlätta så mycket som möjligt och ta vårt medmänskliga ansvar. Som nationalister förstår vi betydelsen av att underlätta för människor att bli del av den nationella gemenskap man har störst förutsättningar att kunna ingå i. Reformerat resebidrag I SDU vill vi ta ansvar och se till att stora ekonomiska satsningar görs på återvandringsområdet för att uppnå så goda resultat som möjligt. Idag finns i Sverige ett återetableringsstöd infört av den borgerliga regeringen 2008, menat för de som fått avslag eller dragit in sin asylansökan i landet. Uppfyller man ett visst antal villkor och ämnar återvända till hemlandet får man ett frikostigt så kallat återetableringsstöd som kan uppgå till tiotusentals kronor. SDU menar att det är en felaktig prioritering att satsa på de här människorna. Människor som bedömts sakna asylskäl för att få uppehållstillstånd i Sverige saknar rättighet att vistas i landet. Därför är det helt ologiskt och orättvist att svenska skattebetalare ska bekosta flygbiljetter för utländska medborgare som inte har rätt att vistas i Sverige. En enkel biljett hem ska man ha om man inte har rätt att vistas i Sverige, men den ska inte bekostas av svenska skattebetalare. SDU vill avveckla återetableringsstödet, men i stället satsa på de som har rätt att vistas i Sverige men inte lyckats bli del av landet. Alltså, de människor som invandrat hit men som inte kommit in i samhället och befinner sig i utanförskap som varken gynnar samhället eller den enskilde själv. SDU vill se ett reformerat resebidrag för invandrare som vill återvända till sina hemländer. Idag menar vi att resebidragen dels är för låga, dels bör göras enklare att erhålla. Vi vill att bidragen ska höjas radikalt och fungera som en morot för att finansiera hemresor och återetablering den första tiden i hemlandet. Det ska även bli lättare för anhöriga till asylsökande och flyktingar att få del av resebidragen för att underlätta familjeåterförening i invandrarens hemland. Att satsa på ett reformerat resebidrag kommer innebära ökade kostnader för Sverige på kort sikt, särskilt om vi förväntar oss att antalet som återvänder till sina hemländer ökar i och med mer generösa bidrag. Den kostnaden är dock en droppe i havet i jämförelse med vad vi sparar på sikt genom att få invandrare ur utanförskap i Sverige. Ökad medvetenhet

13 SDU vill att den svenska staten ska ta större ansvar för att medvetandegöra och sprida information kring möjligheterna till återvandring. Det sker lämpligen genom att myndigheter som exempelvis Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, gärna i samarbete med andra samhällsaktörer som kommuner och landsting, ser till att informationen når ut till målgruppen. Målgruppen innefattar invandrare som exempelvis väldigt långa perioder suttit fast i tärande utanförskap och visat ointresse för att bli del av Sverige, exempelvis genom att inte aktivt ha sökt arbete eller försökt lära sig det svenska språket. Året 2012 inkom 18 ansökningar (varav endast sju (7) beviljades) om resebidrag från Migrationsverket, som det är format idag. SDU ställer sig frågande till att endast sju invandrare i dagens Sverige skulle vara lämpade för och intresserade av att återvandra. Utanförskapet i Sverige är enormt, och det finns självfallet många invandrare som är både lämpade och intresserade av att återetablera sig i hemlandet. Det står klart att samhället misslyckats med att nå ut med information kring det stöd som finns att tillgå vid återvandring. I SDU ser vi frivillig återvandring som ett av de allra viktigaste och naturligaste redskapen i vår långsiktiga strävan att vinna kampen kring att återskapa både ekonomi och nationell gemenskap i Sverige. Vi är beredda att satsa på frivillig återvandring redan idag för att ta ansvar för morgondagen. Sverige vid vägskälet Sverige kan även i framtiden vara känt som det lilla landet i Norden med en extrem massinvandringspolitik, där man tar emot fler människor än man egentligen förmår. Vi kan fortsätta med att årligen ta emot flest asylsökande per capita i västvärlden i kombination med en extremt frikostig anhöriginvandring från tredje världen. Vi kan fortsättningsvis se parallellsamhällen växa fram på svensk mark, och se hur problemen i dess spår blir ännu mer påtagliga. Brottsligheten kan skena ytterligare i landets laglösa invandrardominerade områden, samtidigt som svenskfientligheten och andra motsättningar växer. Vi kan också se varje svensk få mindre tillbaka för varje skattekrona, som till allt större del tas upp av massinvandringen. Det är oundvikligt att problemen kommer växa ännu mer om vi väljer splittringens väg vid det vägskäl Sverige står vid idag. Det finns dock ett alternativ vid vägskälet vi står vid, i och med den nationella gemenskapens väg i form av SDU:s migrationspolitik. SDU vill dra i invandringsbromsen, som inte längre är annat än en nödbroms. Vi vill endast bevilja asyl till verkliga flyktingar i enlighet med FN:s definitioner. Vi vill också tydligt skärpa reglerna för anhöriginvandringen och införa en selektiv invandring. I SDU vill vi först hjälpa Sverige och svenskarna, därefter verkliga flyktingar i hemländerna. Vidare vill vi avskaffa integrationspolitiken och höja kraven för att få svenskt medborgarskap. Vi vill också satsa på frivillig återvandring som vi är övertygade om kommer vara en väsentlig del av en framtida framgångsrik migrationspoltitik. Vårt Sverige är ett tryggt och sammanhållet land, med stark nationell identitet och

14 gemenskap samt en levande svensk kultur. Vi kan i stället för att fortsätta se landet slitas isär och splittras låta såren läka genom en nationellt sinnad migrationspolitik, vilket är vad SDU står för.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Frågor och svar: Om invandringen. 25 frågor. 25 svar

Frågor och svar: Om invandringen. 25 frågor. 25 svar Frågor och svar: Om invandringen 25 frågor 25 svar 1. Sverige är svenskarnas land, säger SD. Vad menas? Varje folk ska ha rätten till ett eget land. Det finns ingen anledning att detta inte ska gälla även

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit bort från sin familj, eller

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Migrantens resa Migrantens resa Länder Region/vistelse Rutter/rörelse EU - nationellt EU - system Sverige

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Sveriges Kristna Råd 2007 Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Rapport 2015-02-13 En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Sverige ska vara en humanitär stormakt och asylrätten ska värnas Sverige ska vara en humanitär stormakt. Vi

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi MIGRATIONSVERKET Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs www.migri.fi Organisation Överdirektör Stöd för verkets ledning Substansenheter Immigration Asyl

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Det står en Mercedes och väntar på alla flyktingar

Det står en Mercedes och väntar på alla flyktingar Den största invandrargruppen 2008 kom från Irak? INTEGRATION OCH INVANDRING RAPPORT 1/2010 Invandrare över 65 år Det står en Mercedes och väntar på alla flyktingar i Trelleborg! får bättre pension än de

Läs mer

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering Sammanfattning Integrationspolitikens övergripande mål är ett samhälle där alla har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. År 2006 infördes ett nytt system för uppföljning och analys av integrationspolitikens

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Utan migration stannar Norrland

Utan migration stannar Norrland Utan migration stannar Norrland Problemet är inte invandringen, problemet är vad som händer sedan, hur vi som samhälle tar hand om eller hjälper människor att ta hand som sig själva. Utan migration stannar

Läs mer

Q1 Vilket år kom du till Sverige?

Q1 Vilket år kom du till Sverige? Q1 Vilket år kom du till Sverige? ade: 365 Hoppade öv er: 0 2014 2013 2012 2011 2010 eller tidigare 2014 2013 2012 2011 2010 eller tidigare 4,38% 16 38,08% 139 27,40% 100 10,96% 40 19,18% 70 Totalt 365

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik 10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik Något är skevt i vår samtid. Främlingsfientligheten har ännu en gång kopplat greppet om dagordningen i svensk och europeisk politik. Varje år dör

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Nationella Samordnaren utsatta EU-medborgare S2015:01 Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Bakgrund Unionsmedborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i andra

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 Migration Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 2/13 Inledning Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer