Låg invandring höga krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låg invandring höga krav"

Transkript

1 Låg invandring höga krav Sverigedemokratisk Ungdoms migrationspolitik Massinvandringen till Sverige består till stor del av lågutbildade från tredje världen och saknar motstycke i västvärlden. Idag gör invandringen anspråk på stora delar svenska skattemedel och orsakar motsättningar i samhället, men imorgon har vi även anledning att vara oroliga för den svenska nationalstatens bevarande. SDU vill att svensk migrationspolitik främst ska anpassas efter nationens bästa, men utöver det riktas in på att hjälpa verkligt nödställda i sina hemländer. Vi vill se krav om anpassning på invandrare för att återskapa gemenskap och ekonomi i samhället samt satsningar på frivillig återvandring för de som inte kan eller vill bli del av Sverige. SDU och invandringen till Sverige Nationalstaten och invandringen SDU som nationalistiskt politiskt ungdomsförbund värnar den svenska nationen och dess stat. Vi stöttar andra folk och hjälper människor i nöd, men för oss kommer Sverige alltid först i vår svenska strävan. Nationalstaten med stark nationell identitet och gemenskap som grund gör att vi har möjlighet att upprätthålla många ovärderliga ting i vårt land, som exempelvis människors grundläggande frihet och trygghet. Den nationella gemenskapen var i Sverige stark för några decennier sedan, innan dörrarna in till landet öppnades på vid gavel för invandring. Alltså, då etablissemanget bestämade sig för att mångkultur ska ersätta det som är svenskt. Följaktligen är Sverige ett mer splittrat land än någonsin förr. I SDU har vi en invandringskritisk grundsyn i och med vår nationalistiska åskådning. Invandringen till Sverige som den sett ut de senaste decennierna har inneburit enorm påfrestning på de offentliga finanserna, men framförallt så har den kraftiga massinvandringen på senare år eroderat nationalstatens fundament genom allvarliga demografiska förändringar. Även en invandring som kortsiktigt vore lönsam för Sverige rent ekonomiskt ser SDU anledning att vara kritisk till. På lång sikt riskerar även en invandring som på kort sikt var lönsam att få allvarlig konsekvens i form av försämrad nationell gemenskap och därmed lägre socialt kapital. SDU menar att många av de problem invandringen skapar är svåra att kvantifiera. Invandringens verkningar på nationell identitet och gemenskap går inte att enkelt räkna på som man gör med kronor och ören. Trots den svåra mätbarheten är det enkelt för den vanlige svensken att med sunt förnuft slå fast att Sverige försämrats på nämnda område genom den förda splittringspolitiken. Därför är det också oansvarigt att stå bakom experimentartad massinvandringspolitik om man värnar Sverige och bejakar en positiv och harmonisk samhällsutveckling. SDU sätter Sverige främst, och som nationalistiskt och konservativt inriktat förbund strävar vi efter en organisk och eftertänksam

2 samhällsutveckling, vilket drastiska demografiska förändringar utan riktig konsekvensanalys går stick i stäv med. Svensk invandringspolitik av idag är också historielös. Det är ingen slump att grunden till dagens europeiska demokratier lades i Europas länder under 1800-talet inom ramen för nationalstaten. Centrala händelser i europeisk politisk historia så som den westfaliska freden år 1648, franska revolutionen år 1789 och Napoleons härjningar i början av 1800-talet har format nationalstaterna till vad de är idag. Nationerna som är grunden till dagens nationalstater har i praktiken funnits så länge som det funnits olika folk på vår jord. Nationalstater med stark gemenskap har bättre förutsättningar att garantera människor frihet och trygghet än mångkulturella samhällen med stora minoriteter och splittrade identiteter. Mycket gott kommer ut ur nationalstater med stark gemenskap. I vårt Sverige drar folk åt samma håll i större utsträckning för att kunna nå gemensamma framtida mål. Begreppet hållbarhet används flitigt i samhällsdebatten, exempelvis inom miljö- och klimatpolitiken. SDU står som nationalistiskt ungdomsförbund också för en migrationspolitik som genomsyras av hållbarhet. Hållbarhet som i att hålla en nivå på invandringen som inte bygger in motsättningar i samhället och som hotar både trygghet och frihet. Hållbarhet som i att inte ta emot invandrare i den utsträckning att det dränerar statskassan och utarmar välfärden. SDU tror på nationalstaten, därför är en invandringskritisk syn grundläggande för oss. Invandringens kostnad SDU menar att de långsiktiga konsekvenser invandringen kan få för nationalstatens fortlevnad är ett större hot än dess kortsiktiga kostnader. Vi är dock tydliga med att även de av invandringen omedelbara kostnaderna måste minska drastiskt, och det omgående. Svenska skattebetalares pengar ska vara Sverige och svenskarna till nytta i första hand. Försök till att utreda hur mycket invandringens nettokostnad i Sverige uppgår till har skett under åren. Det finns exempelvis en beräkning från 2009 om att Sveriges massinvandring upptar en andel om 1,5-2 procent av BNP per år, vilket då motsvarade 40 miljarder kronor. Beräkningen återfinns i rapporten Invandringen och de offentliga finanserna, från statens egen utredare, Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Andra utredningar kring invandringens kostnad anger att den är lägre än 40 miljarder, medan andra uppgår till siffror på hundratals miljarder, beroende på tillvägagångssätt. Svenska regeringar från höger till vänster som förespråkar massinvandring och mångkultur har genom åren inte tagit ansvar för att utreda invandringens påverkan på de offentliga finanserna. Trots att en fullständig kostnadskalkyl för invandringen aldrig kommer att gå att få tag på så är ändå vissa kostnader redovisade idag. Det gäller exempelvis de direkta kostnaderna vid själva mottagandet av invandrare varje år, som exempelvis boenden för asylsökande, utbildning inom SFI och

3 svenskfientliga instegsjobb. De kostnader som är absolut störst uppstår dock till följd av invandrares överutnyttjande av välfärdstjänster som exempelvis försörjningsstöd, skola och sjukvård. Invandrare, och särskilt vissa invandrargrupper är generellt överrepresenterade inom många kostsamma verksamheter, inklusive brottslighet. Det är något som idag får svensk välfärd att gå på knäna med långa vårdköer till vårdcentralerna och låg lärartäthet på skolorna som följd, för att nämna ett par saker. Av naturliga skäl är invandringens totalkostnad något som är svårt att beräkna då den påverkar i princip samtliga sektorer i det svenska samhället. Just för att att det är något som är så svårt att räkna på är det också oansvarigt att fortsätta i oförminskad takt utan att utreda hur mycket pengar det är man sätter sprätt på. SDU förordar en konservativ försiktighetsprincip och restriktivitet på området. Vi ställer inte upp på samhällsexperiment som leder till svårberäkneliga men förmodade enorma kostnader för Sverige. Både politiker och väljare i Sverige måste kunna få göra ärliga prioriteringar av skattemedlens fördelning, med alla kort på bordet, och inte med halva leken gömd i rockärmen som idag. SDU vill investera i nationell gemenskap och svensk välfärd istället för splittring och ökad försörjningsbörda för svenska skattebetalare. Invandringens sammansättning De senaste åren har Sverige beviljat kring uppehållstillstånd per år. I dessa beviljade uppehållstillstånd ingår dock invandrare vars uppehållsrätter registrerats i enlighet med EES-avtalet. År 2012 beslutades av Migrationsverket att hela människor som sökt uppehållstillstånd får rätt att uppehålla sig i Sverige. Av dessa bestod stycken av EES-uppehållsrätter medan bestod av vanliga beviljade uppehållstillstånd. EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Samtliga EU:s 27 medlemsländer tillsammans med de tre EFTA-länderna Norge, Island och Lichtenstein har ratificerat avtalet. Avtalet innebär fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor mellan länderna. Den fria rörligheten innebär för invandringen till Sverige att en medlem av ett EES-land har rätt att stanna i ett annat EES-land (inklusive Sverige) i upp till tre månader med endast giltigt pass eller ID-kort. Har man arbete, studier eller vill bosätta sig som pensionär kan man stanna ännu längre, likväl som man kan om man på annat sätt klarar av att försörja sig själv. Bruttoinvandringen till Sverige har alltså legat på omkring människor de senaste åren i form av antalet beviljade uppehållstillstånd och EES-uppehållsrätter. Nettoinvandringen, som är vad den direkta invandringen bidrar med till befolkningstillväxten, har legat på några tiotusental färre eftersom det naturligtvis också finns en utvandring från Sverige. Det faktum att det sker en viss utvandring från Sverige påverkar inte det faktum att nettoinvandringen fortfarande är mycket stor och leder till radikala demografiska förändringar. Ser vi på hur de tidigare nämnda beviljade uppehållstillstånden (EES-uppehållsrätter exkluderade) från 2012 fördelar sig framkommer att vissa kategorier av invandring är betydligt större

4 till mängden än andra. Anhöriginvandringen inklusive beviljade uppehållstillstånd för adoptivbarn, flyktinganhöriga, arbetstagares anhöriga och studerandes anhöriga uppgick år 2012 till hela 48,1% av de beviljade uppehållstillstånden, eller i absoluta antal om man så vill. Anhöriginvandringen har befäst sin position de senaste åren som den klart största kategorin inom invandringspolitiken. De som beviljas uppehållstillstånd i Sverige inom ramen för den borgerliga regeringens allmänna arbetskraftsinvandring utgör också en allt större andel av den totala invandringen. Vad gäller antalet asylärenden som avgjordes under 2012 var dessa 10473, alltså lite drygt en fjärdedel av hur många anhöriginvandrarna var samma år. Kvot- och konventionsflyktingarna som kom till Sverige under det aktuella året var endast 6470 stycken. Vidare finns det såklart andra mindre invandringskategorier så som exempelvis studerande och fall där verkställighetshinder förelegat. Ovan har året 2012 använts som exempel, men i stort har det sett likadant ut under de senaste åren. Flera tiotusental har nettoinvandrat till Sverige under varje år de senaste åren. Många av de som har kommit till Sverige har haft kort eller ingen utbildningsbakgrund samt kommit från länder i tredje världen. Anhörig- och arbetskraftsinvandringen utgör alltjämt de största delarna av invandringen till Sverige, medan invandringen av de som klassas som flyktingar enligt FN:s definitioner varit liten. Anhöriginvandring Under de senaste åren har anhöriginvandringen varit den i särklass största invandringskategorin i Sverige. År 2012 beviljades uppehållstillstånd på grund av anhörigskäl, vilket motsvarar 48,1%, nästan hälften av det totala antalet beviljade uppehållstillstånd. Går vi tillbaka i tiden till 2009 så såg det likadant ut, då 44% av de som beviljades uppehållstillstånd gjordes det av anhörigskäl. SDU menar att det är ohållbart att Sverige tar emot så många människor utan påvisade skyddsbehov när vårt land redan lider enormt av tidigare års massinvandringspolitik och splittringen den gett upphov till. Sverige har sedan flera år tillbaka en mycket stor anhöriginvandring. Sedan Miljöpartiet och Fredrik Reinfeldts borgerliga regering kom överens om att det ska bli lättare att anhöriginvandra till Sverige så har en dom från Högsta Domstolen rivit upp kravet om uppvisande av identifikationshandlingar. Beslutet får stora konsekvenser i och med ökad anhöriginvandring till Sverige från länder som Somalia, vars invånare generellt visat sig vara ytterst svårintegrerade i Sverige. Idag finns i Sverige försörjningskrav uppsatta för de personer som vill ta anhöriga till landet, införda av den borgerliga regeringen under våren Försörjningskraven finns dock endast på papperet, då de många undantagen från kraven gör att de knappt inneburit någon skillnad i praktiken för anhöriginvandringens storlek. Anknytningspersonen i Sverige undantas exempelvis försörjningsansvar om den är flykting och vill ta hit anhöriga samt om den bott i landet i mer än fyra år. Inte ens två procent berördes av de nya reglerna efter införandet då bara 92 av personer prövades mot det nya regelverket hos Migrationsverket under april och maj SDU vill i stället för att slå ett slag i luften, slå ett verkligt slag för ett strikt och tydligt försörjningsansvar för de som vill ta anhöriga till

5 Sverige. Vi vill att ett mycket tydligare försörjningsansvar än idag ska åläggas anknytningspersonen för att på sikt minska anhöriginvandringens samhällsbelastning. Vad gäller regler för anhöriginvandring anser SDU att gifta par ska kunna ta sin andra hälft och barn till Sverige, men att ta hit hela släkten är uteslutet. Selektivitet är också något vi vill se mer av inom svensk migrationspolitik. Exempelvis har en nordeuropé generellt mycket bättre förutsättningar att anpassa sig i Sverige än vad en person från Mellanöstern har. Den typen av föutsättningar måste beaktas framöver. SDU vill kraftigt begränsa invandringen, men vi vill också säkerställa att de som ändå kommer till Sverige har så goda förutsättningar som möjligt att bli en del av vårt samhälle. Illegal invandring SDU vill se krafttag mot den ökande illegala invandringen till Sverige. The International Centre for Migration Policy har gjort en uppskattning som pekar på att omkring illegala invandrare finns i Sverige numera. Till sin natur är antalet illegala invandrare i vårt land svårt att exakt fastslå, men flera uppskattningar kring hur många illegala invandrare det finns i Sverige tyder på att antalet bara växer med åren. Svensk polis lyckas bara verkställa en liten del av de fall som lämnas över från Migrationsverket gällande människor som fått avslag på asylansökan och vägrar lämna vårt land. SDU anser att det är av största vikt att myndigheternas samarbete ges möjlighet att förbättras framöver samtidigt som de måste tillskjutas de resurser som krävs för att uppnå en acceptabel verkställighetsnivå. SDU vill se en lagändring som gör det straffbart att försvåra för myndigheter genom att medverka till att illegala invandrare kan gömma sig kvar i Sverige. Bostadsbolag, vårdinrättningar, skolor och andra samhällsaktörer ska i vårt Sverige ha skyldighet att anmäla till polisen om de misstänker att någon olovligen uppehåller sig i riket. Att hjälpa flest är mest humant Asyl- och flyktinginvandringens karaktär Sverige har i åtatal utmärkt sig i ett internationellt perspektiv med en extremt liberal och frikostig invandringspolitik, som inte minst avspeglar sig i hur många som beviljas asyl i vårt land. Vårt land utmärker sig som en extrem i västvärlden genom en asylpolitik med oerhört lössläppta tyglar, där vi länge legat i topp på listan bland länder med störst asylmottagande per capita. Många länder har insett det ohållbara i situationen och bromsat in tåget, medan man i Sverige oförtrutet ångar på framåt. SDU kräver att Sverige radikalt minskar asylinvandringen redan idag och riktar in hjälpen mot verkligt nödställda människor på mer kostnadseffektiva sätt i sina hemländer. Under senare år har stora delar av de asylsökande som kommit till Sverige kommit från länder som

6 Somalia, Irak och Afghanistan, vars invånare generellt visat sig ha mycket svårt att ta seden dit de kommit. Just somalierna som generellt haft mycket svårt att anpassa sig tar Sverige emot överlägset flest av i hela världen, trots vårt lands internationellt sett ringa befolkningsstorlek. Av de dryga somalier som kom till Europa för att söka asyl under 2010 och 2011 sökte sig cirka en tredjedel till Sverige. Av dessa närmare fick cirka två tredjedelar permanent uppehållstillstånd i här landet. Siffran om somalier blir mycket extrem sett till Sveriges folkmängd om man jämför med hur många somalier som sökt sig till andra länder i den industrialiserade västvärlden. Sverige fick mångdubbelt fler ansökningar från somalier under åren 2010 och 2011 än vad stora länder som USA, Kanada och Australien fick tillsammans. Sätter man ländernas folkmängd i förhållande till mottagandet tar Sverige med sina dryga nio miljoner invånare alltså emot absurda mängder av de mest svårintegrerade invandrargrupper som går att ta emot. Man måste förstå att vad gäller asylsökande så fungerar det så att ju fler som får stanna i Sverige just nu desto fler kommer också söka sig hit framöver. Många asylsökande vill också ta sina anhöriga till Sverige, vilket avspeglas väl i och med att anhöriginvandringen är den klart största invandringskategorin i Sverige. Vi kan räkna med att inflödet av somalier och andra svårintegrerade grupper kommer bli ännu större och mer svårhanterligt framöver. SDU vill säkerställa nationell gemenskap och välfärd i Sverige. Därför vill vi att Sverige under överskådlig tid framöver endast tar emot de som klassas som flyktingar enligt FN:s konventioner inom ramen för asylinvandringen. Det är dags att dra åt svångremmen och tänka på Sverige först, och därefter de som är verkliga flyktingar. Asylbedrägeri och så kallade ensamkommande flyktingbarn En del asylsökande som vill till Sverige kommer med ärliga intentioner, medan andra knappt hinner sätta foten på svensk mark innan de försöker lura och bedra svenska myndigheter. Alldeles för få asylsökande i Sverige har giltiga ID-handlingar. Årsapporter från Migrationsverket har visat att fler än 9 av 10 asylsökande saknar ID-handlingar när de kommer till Sverige. Många gånger är det ett medvetet drag att göra sig av med handlingarna redan innan man fått rätt att vistas i Sverige för att på så sätt försvåra identifikation i asylprocessen. SDU kräver hårdare tag mot fusket. Det är helt oacceptabelt att en överväldigande majoritet av de asylsökande som kommer till vårt land inte kan identifiera sig. Utländska brottslingar, krigsförbrytare, terrorister och andra potentiella hot mot samhället ska inte kunna ta sig in i riket, men idag står dörren vidöppen för de nämnda grupperna när man kan få permanent uppehållstillstånd i Sverige utan att ens kunna identifiera sig själv. En särskild del av svensk asylpolitik är mottagandet och hanteringen av ensamkommande minderåriga asylsökande, i media ofta kallade ensamkommande flyktingbarn. Sverige tog år 2011 emot ensamkommande minderåriga asylsökande, vilket är en ökning med 11% sedan året innan, och en ökning med hela 700% jämfört med år Inget tyder på att utvecklingen vi ser kommer att avta inom överskådlig tid.

7 Att vi ser en sådan kraftig utveckling av antalet ensamkommande minderåriga asylsökande som söker sig till Sverige är mycket anmärkningsvärt, inte minst i en europeisk kontext. I övriga Norden går trenden nämligen åt motsatt håll, där Finland tog emot 150 ensamkommande minderåriga asylsökande år 2011, vilket var en minskning med 54% från föregående år. Danmark tog samma år emot 284 stycken, vilket var en minskning med 34% från året innan. Även i Norge går trenden åt samma håll. Blickar man ut över vår kontinent och ser på länder som Tyskland och Storbritannien så bekräftas det igen att Sverige tar emot ett oproportionerligt stort antal ensamkommande minderåriga asylsökande. Tyskland med en folkmängd på cirka 80 miljoner tog år 2011 emot 677 asylsökande barn, medan Storbritannien med en folkmängd på cirka 60 miljoner tog emot en tredjedel så många som Sverige samma år. Att Sverige utmärker sig genom ett extremt stort mottagande av ensamkommande beror på att vi här i landet åldersbestämmer ensamkommande minderåriga asylsökandena med oseriösa och rättsosäkra metoder i jämförelse med våra nordiska grannländer. Man har i övriga Norden upptäckt att många vuxna bedragare, framförallt män, utger sig för att vara barn för att lättare beviljas asyl och tillskansa sig andra fördelar. I Sverige går åldersbestämingsprocessen till på ett närmast löjeväckande oseriöst sätt, där man framförallt bedömer de asylsökande efter deras egna uppgifter samt efter observationer av de asylsökande. Bristerna är stora i jämförelse med våra nordiska grannländer som använder sig av vetenskapliga och betydligt mer rättsäkra metoder så som rättsmedicinska undersökningar där tandstatus kontrolleras och röntgen av handleder sker, för en så korrekt åldersbestämning som möjligt. Ställer man inte upp på undersökning får man räkna med att klassas som vuxen och myndig. År 2009 genomfördes 120 undersökningar i Danmark av asylsökandes handleder och tandstatus för åldersbestämning och där framgick att hela 73 procent var myndiga, vuxna människor. Även i Finland har det visat sig att ungefär hälften av de asylsökande inte alls är barn. Inte bara åldern är många gånger falsk på de så kallade ensamkommande flyktingbarnen som tar sig till Sverige. Ibland är de varken ensamkommande, flyktingar eller barn, utan i stället vuxna myndiga bedragare som agerar "ankare" för att kunna ta familj från hemlandet till Sverige. Även kostnaderna är enorma vad gäller de ensamkommande minderåriga asylsökande. Migrationsverket ersätter kommunerna för ensamkommande minderåriga asylsökande med 1600 kr per dag plus 300 kr till per dag och fullsatt plats. Totalt blir det alltså 1900 kronor per dag och barn, vilket utslaget på ett år innebär att det för Sverige kostar smått otroliga kronor av våra skattemedel för att ta hand om en ensamkommande minderårig asylsökande. Vi ungdomar i SDU kräver ett slut på räkmacka för vuxna bedragare utan skam i kroppen som utger sig för att vara barn, för att enklare kunna ta sig in i Sverige och tillskansa sig fördelar som annars är förunnade minderåriga. SDU vill att det ska vara svårt att fuska och kännbart att ertappas med att försöka lura svenska myndigheter och skattebetalare. Därför kräver SDU att Sverige snarast inför ålderstester som är minst lika fullgoda som de i våra nordiska grannländer, för att komma till rätta med det utbredda fusket. I de fall de vuxna bedragarna blir påkomna först i efterhand ska det resultera i att

8 man i kombination med utvisning också permanent förlorar rätten att vistas i landet framledes. Humanitär hjälp för verkligt nödställda SDU ser alltid Sveriges väl och ve i första hand. Vi ställer oss dock självklart positiva till att utomlands hjälpa verkliga flyktingar och nödställda genom att bistå med humanitär hjälp vid katastrofer. Hjälpa gör vi bäst genom att vara kostnadseffektiva och hjälpa på plats i de behövandes hemländer och närliggande områden genom omfördelning och effektivisering av biståndet. De asylsökande som kommer till Sverige har ofta betalat människosmugglare mycket stora summor, ibland hundratusentals kronor, för att kunna ta sig till vårt land. Verkligt behövande flyktingar med akuta behov har inte råd att betala enorma summor för att korsa jordklotet och nå vår kalla nord. På något annat sätt än med flyktingsmugglare kan man inte ta sig genom hela Europa och söka asyl först när man kommit fram till Sverige, ett av världens nordligaste länder. För SDU är det självklart att det som är mest humant är att hjälpa så många verkliga flyktingar och nödställda som möjligt i närområdet istället för att ge ett relativt fåtal en gräddfil i Sverige. För exempelvis de kronor per år som Migrationsverket ersätter kommunerna med för en plats för ett så kallat ensamkommande flyktingbarn kan vi istället rädda oerhört många fler. Pengarna skulle räcka till att rädda personer från kolera eller ge barn vaccination mot mässlingen (kostnadsuppgifterna för behandlingarna kommer från Läkare Utan Gränser). SDU kräver att Sverige tar ett sant humanitärt ansvar genom att satsa på omfördelning och effektivisering av biståndet istället för ineffektiv massinvandring. Totalt sett vill vi minska biståndsbudgeten genom att följa FN:s rekommendationer om ett biståndsmål på 0,7% av BNI. Vi vill dock öka hjälpen till utsatta flyktingar genom en höjning av stödet till FN:s flyktingorgan UNHCR. SDU förespråkar en mer human politik både för Sverige och för nödställa i världen än vad som råder idag. Vårt förslag gagnar både svenska skattebetalare och verkliga flyktingar i jämförelse med dagens förda politik. I vårt Sverige gör man som svenskarna gör Splittring och motsättningar Massinvandring och mångkultur är båda förödande för en nationalstat med utbyggt välfärdssystem som Sverige. Tillsammans kan de dock skapa ännu värre problem som på sikt kan bli helt oöverstigliga. Vi är inte långt därifrån idag. En minskande andel av befolkningen i Sverige identifierar sig som svenskar, särskilt i de till antalet ständigt ökande invandrardominerade utanförskapsområdena, vilka präglas av många sociala problem som exempelvis undermåliga skolresultat, lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, och hög brottslighet. År 1990, innan

9 splittringspolitiken hunnit ge lika mycket utdelning som idag klassades endast tre bostadsområden i Sverige som utanförskapsområden, enligt rapporten "Utanförskapets karta" som kom år 2004 från SCB. År 2002 klassades över 130 bostadsområden som utanförskapsområden, enligt samma rapport. Med åren har det tidigare undantaget blivit regel, och trenden håller minst sagt i sig ännu. Idag har vi otaliga utanförskapsområden i landet. Vissa svenska förorter skulle idag kunna tas för stadsdelar i Bagdad eller Mogadishu snarare än i Södertälje eller Borlänge. Kriminaliteten skenar i det nya Sverige. Särskilt allvarligare typer av brott, så som sexual- och våldsbrott ökar drastiskt. Hatbrott mot svenskar i det egna landet Sverige breder ut sig allt mer. På senare år har även mångkulturella fenomen så som stenkastning mot myndighetspersonal, bilbränder, gruppvåldtäkter och "bötning" blivit allt mer frekvent förekommande. Upploppen som startade i Husby utanför Stockholm i maj 2013 och sedan spred sig till många andra mångkulturella bostadsområden över landet visar en ofrånkomlig effekt av massinvandring och mångkultur i nationalstater likt Sverige. Den farliga kombinationen mångkultur och massinvandring har lett till att kriminella invandrare i förorterna mer eller mindre har förklarat krig mot det svenska samhället genom attacker mot polis, brandkår, skola och annan samhällsservice. Sverige kommer att få se fler invandrarupplopp de kommande åren med attacker på det svenska samhället så länge landet inte regeras med nationellt sinnad politik. Sverige av idag ser allvarliga motsättningar mellan samhällsgrupper eskalera till följd av ett för stort inflöde på för kort tid av utlänningar från all världens länder. Svenskfientlighet och andra motsättningar är vardag för svenska ungdomar i dagens Sverige. Glåpord och svenskfientliga uttryck blir allt vanligare i skolor och på andra ställen i ungdomars vardag, där de tvingas utstå spott och spe endast för att de har en svensk identitet. I de värsta fallen våldtas, rånas, misshandlas och till och med mördas svenskar för att de hade "fel" nationstillhörighet. Dock kan svenskfientligheten ta sig helt andra uttryck, som exempelvis i att svenskar är den enda etniska grupp som idag inte omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. Inte bara svenskfientligheten är ett problem i Sverige, utan på flera fronter ökar motsättningarna i vårt samhälle, även från svenskars håll mot invandrare och inte minst mellan olika invandrargrupper. Etablissemanget ser mellan fingrarna med svenskfientligheten, men vi i SDU kräver nolltolerans från samhällets sida mot svenskfientlighet och alla andra former av rasism. Krav på anpassning av samhället från nyinflyttade minoriteter ökar i i Sverige. Islamiseringen som sker efter muslimska grupperingars allt mer högljudda krav är typexemplet, där multikulturalister rullar ut röda mattan när minoriteter vill bygga parallella samhällen i vårt land. Islams utbredning i landet gör också att ett hos de många muslimskt troende djupt rotat värderingssystem allt oftare går på kollisionskurs med den svenska motsvarigheten. Inom flera samhällsområden kommer konflikterna då bli oundvikliga. Flera fall med muslimer som ansett sig kränkta över att behöva skaka hand med kvinnor har uppmärksammats i media, och symboliserar den innboende konflikten väl. När parallellsamhällen i form av etniska, kulturella och religiösa enklaver breder ut sig och tar mark i vårt tidigare så sammanhållna Sverige, då är vi illa ute. I SDU:s Sverige är vi mycket tydliga med att det är

10 invandrare som ska anpassa sig till hur vi lever i Sverige, och inte tvärtom. Segregationen i dagens Sverige har uppstått naturligt till följd av massinvandringsexperimentet. Många bostadsområden i landet har omvandlats radikalt demografiskt genom åratal av negativa nettoinflyttningstal för svenskar och motsvarande höga positiva tal för utrikes födda. Inte ens med de mest generösa av tolkningar kan vissa bostadsområden i landet kallas för svenska längre. Områdens töms på svenskar som flyttar ut och fylls på av invandrare som flyttar in. Enligt en rapport från Matz Dahlberg på institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala Universitet, nås en brytpunkt redan vid 5% invandrare i ett bostadsområde. Då börjar de svenskar som bor där flytta ifrån, medan andra svenskar inte längre vill flytta dit. Roger Andersson vid IBF slog fast att det är ett väldigt påtagligt undvikandemönster och att svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden". Anpassning Integrationspolitiken vi ser i Sverige idag är en tragisk föreställning som ständigt återkommer i nya kreativa tappningar. År efter år dyker nygamla klyschiga integrationspolitiska satsningar upp som påstås ska förändra situationen och bryta utanförskapet. Erfarenheterna visar att de kostsamma åtgärderna inte fungerar särskilt bra, om ens alls. Varken den borgerliga regeringens etableringsreform eller någon av de åtskilliga fritidsgårdar som skapats i de invandrardominerade förorterna har i själva verket haft någon större effekt på integrationen. När du är i Sverige, gör som svenskarna gör. Man förväntas ta seden dit man kommer i vårt Sverige och anpassa sig till hur vi lever här. Det är något mycket grundläggande för oss i SDU. Som svensk i vårt Sverige ska man inte behöva mötas på mitten och göra avkall på det svenska för att blidka varken kravmaskiner eller svenskfientliga oikofober som sagt upp kontakten med fosterland och arv. Integrationspolitik fungerar inte, utan leder till motsättningar när svensk kultur utarmas till förmån för utländska influenser när naiva politiker bestämt att inkompatibla kulturer ska mötas på mitten. Politiker kan inte skapa integration ifrån maktens korridorer, utan anpassning är en process som måste ske inom civilsamhället och komma underifrån genom människor själva. Det är inte rimligt att anta att varenda människa som kommer till Sverige kommer att få svensk identitet. Att anpassa sig efter ett nytt samhälle och ta till sig en ny nationell identitet är en mycket komplex process som tar tid, vilket gör att mängden individer som kommer till vårt land är helt avgörande för om anpassningen ska lyckas. Anpassningen till det svenska samhället som vi vill se innebär ovillkorligen att respekt visas för svenskt levnadssätt samt svenska lagar och regler, oavsett om individen kan få en svensk nationell identitet eller inte. SDU vill kasta dagens kostsamma och icke-fungerande integrationspolitik överbord i kombination med att vi drar tvärt i invandringsbromsen. Uppehållstillstånd och medborgarskap

11 För många svenskar är det numera välbekant att Sverige utmärker sig med ett mycket stort antal beviljade uppehållstillstånd varje år sett till landets folkmängd. Permanenta uppehållstillstånd har delats ut på tok för frikostigt enligt SDU:s mening, särskilt till de som beviljats asyl i landet och har ansetts ha skyddsbehov. Det går stick i stäv med tanken om att Sverige ska vara en fristad för de som flytt så att de en dag kan återvända när situationen lugnat ner sig i hemlandet. SDU vill också se att de utlänningar som söker uppehållstillstånd i vårt land ska skriva under på en önskan om att anpassa sig till det svenska samhället och uppträda som skötsamma medborgare. Det svenska medborgarskapet ska i SDU:s Sverige vara ett bevis på att man ingår i den svenska nationella gemenskapen och därmed har en svensk identitet. Idag kan människor i Sverige enkelt bli medborgare utan att ingå i den nationella gemenskapen, vilket är problematiskt. Exempel finner vi i människor som fått medborgarskap i Sverige, men inte talar begriplig svenska. Kraven i Sverige är på tok för lågt satta och behöver snarast skärpas för att inte det redan devalverade svenska medborgarskapets värde ska bli lika med noll i framtiden. SDU förordar skärpta krav för erhållandet av svenskt medborgarskap. Med det menar vi till att börja med att man ska ha varit bosatt åtminstone tio år i Sverige och inte begått några brott under den tiden. Vidare vill SDU se ett medborgarskapstest likt vad som redan är infört i många andra länder i västvärlden. I det obligatoriska medborgarskapstest vi förespråkar ska sökanden uppvisa tillräckliga kunskaper i språk, kultur, historia och övrigt samhällsliv. SDU tror inte på dubbla medborgarskap. Vill man bli medborgare i Sverige ska man avsäga sig eventuella medborgarskap i andra länder. En annan självklarhet för oss är att invandrare som lyckats få uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap på falska grunder genom att exempelvis ha ljugit om sin identitet eller mutat myndighetspersonal ska få det hela indraget omgående, med utvisning som följd. Alla kan inte stanna och många vill hem Återvandringens betydelse Att kraftigt begränsa invandringen är den enskilt viktigaste åtgärden för att komma till rätta med alla invandrings- och integrationsrelaterade problem dagens Sverige lider av. Ett faktum vi har att leva med oavsett när i framtiden som invandringen kommer att begränsas, är att många som sökt sig till Sverige av diverse anledningar aldrig kommer kunna finna sig till ro i Sverige och komma in i samhället. Många av dessa människor som inte lyckats slå rot i Sverige har varken viljan eller förutsättningarna att bli en del av det svenska samhället, utan lever i tärande utanförskap. Vi behöver söka nya lösningar för att komma till rätta med problemen. SDU tror på att underlätta frivillig återvandring som en väsentlig del av en framtida nationellt sinnad svensk migrationspolitik. Det är dags att inse att återvandring ibland kan vara det bästa alternativet.

12 Många av oss svenskar inser när vi är utomlands att borta är bra, men att hemma är bäst. Ofta känner man sig allra mest som svensk när man är utomlands. Säkerligen är samma känslor utbredda bland flera invandrargrupper i i Sverige. En del har från första början längtat tillbaka till hemlandet man bröt upp med, medan andra som inte lyckats i Sverige efter en längre tid inser att man vill tillbaka till hemlandet där man har rötterna. Där vill vi i SDU göra en insats för de som bor i Sverige genom att hjälpa dels det svenska samhället, dels den invandrade individen, att bli av med ett för båda parter tärande utanförskap. För de som överväger att återvända och bosätta sig i hemlandet vill vi i SDU underlätta så mycket som möjligt och ta vårt medmänskliga ansvar. Som nationalister förstår vi betydelsen av att underlätta för människor att bli del av den nationella gemenskap man har störst förutsättningar att kunna ingå i. Reformerat resebidrag I SDU vill vi ta ansvar och se till att stora ekonomiska satsningar görs på återvandringsområdet för att uppnå så goda resultat som möjligt. Idag finns i Sverige ett återetableringsstöd infört av den borgerliga regeringen 2008, menat för de som fått avslag eller dragit in sin asylansökan i landet. Uppfyller man ett visst antal villkor och ämnar återvända till hemlandet får man ett frikostigt så kallat återetableringsstöd som kan uppgå till tiotusentals kronor. SDU menar att det är en felaktig prioritering att satsa på de här människorna. Människor som bedömts sakna asylskäl för att få uppehållstillstånd i Sverige saknar rättighet att vistas i landet. Därför är det helt ologiskt och orättvist att svenska skattebetalare ska bekosta flygbiljetter för utländska medborgare som inte har rätt att vistas i Sverige. En enkel biljett hem ska man ha om man inte har rätt att vistas i Sverige, men den ska inte bekostas av svenska skattebetalare. SDU vill avveckla återetableringsstödet, men i stället satsa på de som har rätt att vistas i Sverige men inte lyckats bli del av landet. Alltså, de människor som invandrat hit men som inte kommit in i samhället och befinner sig i utanförskap som varken gynnar samhället eller den enskilde själv. SDU vill se ett reformerat resebidrag för invandrare som vill återvända till sina hemländer. Idag menar vi att resebidragen dels är för låga, dels bör göras enklare att erhålla. Vi vill att bidragen ska höjas radikalt och fungera som en morot för att finansiera hemresor och återetablering den första tiden i hemlandet. Det ska även bli lättare för anhöriga till asylsökande och flyktingar att få del av resebidragen för att underlätta familjeåterförening i invandrarens hemland. Att satsa på ett reformerat resebidrag kommer innebära ökade kostnader för Sverige på kort sikt, särskilt om vi förväntar oss att antalet som återvänder till sina hemländer ökar i och med mer generösa bidrag. Den kostnaden är dock en droppe i havet i jämförelse med vad vi sparar på sikt genom att få invandrare ur utanförskap i Sverige. Ökad medvetenhet

13 SDU vill att den svenska staten ska ta större ansvar för att medvetandegöra och sprida information kring möjligheterna till återvandring. Det sker lämpligen genom att myndigheter som exempelvis Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, gärna i samarbete med andra samhällsaktörer som kommuner och landsting, ser till att informationen når ut till målgruppen. Målgruppen innefattar invandrare som exempelvis väldigt långa perioder suttit fast i tärande utanförskap och visat ointresse för att bli del av Sverige, exempelvis genom att inte aktivt ha sökt arbete eller försökt lära sig det svenska språket. Året 2012 inkom 18 ansökningar (varav endast sju (7) beviljades) om resebidrag från Migrationsverket, som det är format idag. SDU ställer sig frågande till att endast sju invandrare i dagens Sverige skulle vara lämpade för och intresserade av att återvandra. Utanförskapet i Sverige är enormt, och det finns självfallet många invandrare som är både lämpade och intresserade av att återetablera sig i hemlandet. Det står klart att samhället misslyckats med att nå ut med information kring det stöd som finns att tillgå vid återvandring. I SDU ser vi frivillig återvandring som ett av de allra viktigaste och naturligaste redskapen i vår långsiktiga strävan att vinna kampen kring att återskapa både ekonomi och nationell gemenskap i Sverige. Vi är beredda att satsa på frivillig återvandring redan idag för att ta ansvar för morgondagen. Sverige vid vägskälet Sverige kan även i framtiden vara känt som det lilla landet i Norden med en extrem massinvandringspolitik, där man tar emot fler människor än man egentligen förmår. Vi kan fortsätta med att årligen ta emot flest asylsökande per capita i västvärlden i kombination med en extremt frikostig anhöriginvandring från tredje världen. Vi kan fortsättningsvis se parallellsamhällen växa fram på svensk mark, och se hur problemen i dess spår blir ännu mer påtagliga. Brottsligheten kan skena ytterligare i landets laglösa invandrardominerade områden, samtidigt som svenskfientligheten och andra motsättningar växer. Vi kan också se varje svensk få mindre tillbaka för varje skattekrona, som till allt större del tas upp av massinvandringen. Det är oundvikligt att problemen kommer växa ännu mer om vi väljer splittringens väg vid det vägskäl Sverige står vid idag. Det finns dock ett alternativ vid vägskälet vi står vid, i och med den nationella gemenskapens väg i form av SDU:s migrationspolitik. SDU vill dra i invandringsbromsen, som inte längre är annat än en nödbroms. Vi vill endast bevilja asyl till verkliga flyktingar i enlighet med FN:s definitioner. Vi vill också tydligt skärpa reglerna för anhöriginvandringen och införa en selektiv invandring. I SDU vill vi först hjälpa Sverige och svenskarna, därefter verkliga flyktingar i hemländerna. Vidare vill vi avskaffa integrationspolitiken och höja kraven för att få svenskt medborgarskap. Vi vill också satsa på frivillig återvandring som vi är övertygade om kommer vara en väsentlig del av en framtida framgångsrik migrationspoltitik. Vårt Sverige är ett tryggt och sammanhållet land, med stark nationell identitet och

14 gemenskap samt en levande svensk kultur. Vi kan i stället för att fortsätta se landet slitas isär och splittras låta såren läka genom en nationellt sinnad migrationspolitik, vilket är vad SDU står för.

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Publicerad: 2009-12-07, Uppdaterad: 2009-12-07

Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Publicerad: 2009-12-07, Uppdaterad: 2009-12-07 SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MEDIERNA GUNNAR SANDELIN OM SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MEDIERNA Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Publicerad: 2009-12-07, Uppdaterad: 2009-12-07 Invandringens

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Migrationen en överblick Umeå den 18 januari 2017 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Olika typer av migration Arbete (anställning, starta företag) Studier Familjeskäl

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Disposition Migrationen till Sverige Svensk integrationspolitik Internationell jämförelse Dagens integrationsutmaning In och utvandring från Sverige 1851-2015

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

Fler lagliga vägar in i EU

Fler lagliga vägar in i EU Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD) Fler lagliga vägar in i EU Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Läs mer

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist 37 Asylsökande Anna Eriksson Arne Holmqvist Asylansökningar och flyktinginvandring reflekterar händelser i omvärlden; den vanligaste anledningen till flykt är väpnad konflikt i hemlandet. Sverige har tagit

Läs mer

Novus Group International AB Sid 1/5

Novus Group International AB Sid 1/5 Rapport: Flyktinglag Kund: SVT Undersökningen är genomförd 16 17 Mars 2016 i Novus Sverigepanel som en är riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1019 intervjuer av bland svenska

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Perspektivmeldingen 2017

Perspektivmeldingen 2017 Perspektivmeldingen 217 Flyktingsituationen i Sverige - konsekvenser och utmaningar 7 juni, 216 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

FÖRVALTARSKAP Migrationspolitik

FÖRVALTARSKAP Migrationspolitik FÖRALTARSKAP Migrationspolitik En främling skall du icke förorätta eller förtrycka. 2 Mos 22:21 Inledning i vill sträva efter en migrationspolitik som är baserad på den kristna värdegrunden. Rasism och

Läs mer

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION sid 1 av8 BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION I denna bilaga redogörs för hur Sverigedemokraterna skapar ett budgetutrymme genom att föra en mer restriktiv invandringspolitik. Den grupp som

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det svenska samhällskontraktet

Det svenska samhällskontraktet Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3463 av Robert Hannah (L) Det svenska samhällskontraktet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Frågor och svar: Om invandringen. 25 frågor. 25 svar

Frågor och svar: Om invandringen. 25 frågor. 25 svar Frågor och svar: Om invandringen 25 frågor 25 svar 1. Sverige är svenskarnas land, säger SD. Vad menas? Varje folk ska ha rätten till ett eget land. Det finns ingen anledning att detta inte ska gälla även

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Migrantens resa Migrantens resa Länder Region/vistelse Rutter/rörelse EU - nationellt EU - system Sverige

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

--------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Integration, mainstreaming, likabehandling och riktade åtgärder Fyra nyanser av grått i åtta länder BENNY CARLSON GABRIELA GALVAO TOBIAS SCHÖLIN

Integration, mainstreaming, likabehandling och riktade åtgärder Fyra nyanser av grått i åtta länder BENNY CARLSON GABRIELA GALVAO TOBIAS SCHÖLIN Integration, mainstreaming, likabehandling och riktade åtgärder Fyra nyanser av grått i åtta länder BENNY CARLSON GABRIELA GALVAO TOBIAS SCHÖLIN Syfte Kort översikt av integrationspolitiken i några länder

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Li Jansson Almega 214-11-1 Sammanfattning Den här rapporten visar att integrationen stärkts, men att utmaningar

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016 Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den Institutet för social forskning, Stockholms universitet Långsiktiga utvecklingsmönster 1 Befolkningsförändring och arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Hur hanterar vi diskussionen kring migration och integration?

Hur hanterar vi diskussionen kring migration och integration? Hur hanterar vi diskussionen kring migration och integration? Henrik Ripa! Grundmaterial från Mikael Cederbratt Sveriges Riksdag Idag ska jag prata om Att söka asyl en mänsklig rättighet Arbetskraftsinvandring

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Barnen i befolkningen

Barnen i befolkningen 17 Barnen i befolkningen Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år (22 procent). Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990 talet kommer den andelen att minska

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) En ansvarsfull invandringspolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Förslag till riksdagsbeslut...1 Motivering...4

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Barnperspektiv i asylprocessen

Motion till riksdagen 2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Barnperspektiv i asylprocessen Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Barnperspektiv i asylprocessen 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 2 4 Barnkonventionen

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Økonomisk institutt, UiO

Økonomisk institutt, UiO Økonomisk institutt, UiO Flyktningsituationen i Sverige - finanspolitiska utmaningar 18 januari 216 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

R 8717/2002 Stockholm den 27 februari 2002

R 8717/2002 Stockholm den 27 februari 2002 R 8717/2002 Stockholm den 27 februari 2002 Till Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 januari 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Uppehållstillstånd

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Sammanfattning av utredningens försias

Sammanfattning av utredningens försias Bilaga Sammanfattning av utredningens försias Inledning Utredningen föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att anknytningspersonen, dvs. den person som

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande 1 Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Basorganisationen måste fungera Vi behöver åstadkomma det vi ansvarar

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Trygghet och tillit Vår vision Sverigedemokraternas vision är ett samhälle där vi medborgare förväntas och tar ansvar för varandra.

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå RB1000, v 4.0, 2014-02-27 Catherine Johnsson Datum 2017-01-09 Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning Rädda Barnen är positiv till intentionerna med

Läs mer

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Catherine Johnsson Datum 2017-01-09 Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning Rädda Barnen är positiv till intentionerna med lagrådsremissen att underlätta

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13 1 (5) Sammanfattning 2016-06-08 Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM 8907-14, MIG 2016:13 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om familjeåterförening, bevislättnad gällande identiteten,

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (6) Omräknad statistik avseende Grund för bosättning

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (6) Omräknad statistik avseende Grund för bosättning STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-05-19 1(6) Omräknad statistik avseende Grund för bosättning Publicering av statistik rörande Grund för bosättning har skett i statistikdatabasen (SSD) sedan 2001. De publicerade

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse 1. Inledning Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse av Lina Aldén & Mats Hammarstedt Antalet utrikes födda i Sverige uppgår år 2013 till ungefär 1,5 miljoner

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Lättläst sammanfattning Tid för tolerans Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans.

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer