Försäkringskassans principer för e- tjänstelegitimationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringskassans principer för e- tjänstelegitimationer"

Transkript

1 Försäkringskassans principer för e- tjänstelegitimationer Version Rev A Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (31)

2 Innehåll 1 OMFATTNING REFERENSER DEFINIONER OCH FÖRKORTNINGAR DEFINIONER FÖRKORTNINGAR ALLMÄNNA BEGREPP UTFÄRDARE (CA) CERTIFIERINGSTJÄNSTER CERTIFIKATPOLICY OCH UTFÄRDARDEKLARATION NYCKELINNEHAVARE INTRODUKTION TILL DESSA E-TJÄNSTELEGIMATIONSPRINCIPER FÖRÄNDRINGSRUTIN ÅTAGANDEN FÖRSÄKRINGSKASSANS ÅTAGANDEN NYCKELINNEHAVARNAS ÅTAGANDEN FÖRLANDE PARTS ÅTAGANDEN KRAV PÅ RUTINER FÖR CERTIFIERINGSTJÄNSTEN UTFÄRDARDEKLARATION PKI LIVSCYKELHANTERING AV NYCKLAR Skapande av Försäkringskassans nycklar Lagring, backup och återskapande av Försäkringskassans nycklar Distribution av Försäkringskassans publika nyckel Nyckeldeponering Användning av Försäkringskassans nycklar Avslutning av utfärdarnycklarnas livscykel Livscykelhantering av kryptografisk hårdvara Av Försäkringskassan tillhandahållen nyckelgenereringstjänst Preparering av smart kort PKI LIVSCYKELHANTERING AV E-TJÄNSTELEGIMATIONER Användarregistrering Förnyande och uppdatering av e-tjänstelegitimationer och nycklar Skapande av e-tjänstelegitimationer Spridning av användarvillkor Spridning av e-tjänstelegitimationer Spärr av e-tjänstelegitimationer DRIFT OCH LEDNING Säkerhetsledning Klassificering och hantering av tillgångar Personsäkerhet Fysisk säkerhet Driftshantering Hantering av systemåtkomst Installation och underhåll av pålitliga system Kontinuitetsplanering och incidenthantering Upphörande av certifieringstjänster Uppfyllande av legala krav Registrering av uppgifter gällande e-tjänstelegitimationer BILAGA A: KORSREFERENS Copyright, Försäkringskassan Sid. 2 (31)

3 Versionshantering Datum Version Ändring Rev A Fastställande av dokument Rev A Smärre uppdateringar i kap c, kap e Copyright, Försäkringskassan Sid. 3 (31)

4 1 Omfattning Försäkringskassans principer för e-tjänstelegitimationer beskriver krav för: 1. att utfärda och använda e-tjänstelegitimationer, kopplade till privata nycklar skyddade i chip på smart kort 1 eller annan maskinvara med motsvarande säkerhetsegenskaper, och 2. att spärra och kontrollera spärr för sådana e-tjänstelegitimationer och relaterade smarta kort samt tillhandahålla tjänster för spärrkontroll. De uppgifter som finns i Försäkringskassans e-tjänstelegitimationer tas fram i enlighet med e-tjänstelegitimationsprinciperna i detta dokument. I den mån det finns uppgifter tryckta på respektive smart kort ska dessa ej vara motstridiga med uppgifterna i e-tjänstelegitimationen. Försäkringskassan svarar för de åtagande som anges i kapitel 6.1 även om någon annan utför åtgärderna på uppdrag av Försäkringskassan. Ändamålet med Försäkringskassans e-tjänstelegitimationsprinciper är: 1. att ange de rutiner som ska tillämpas av Försäkringskassan vid utfärdande och spärr av e-tjänstelegitimationer och de åtaganden som övriga aktörer avses göra, och 2. att bidra till att reducera och tydliggöra de finansiella, operativa och juridiska riskerna, och därigenom skapa tillit, hos förlitande parter, till Försäkringskassans e-tjänstelegitimationer som utfärdas i överensstämmelse med dessa principer och de elektroniska underskrifter som verifieras med hjälp av e-tjänstelegitimationerna. Den förlitande part som tar emot en e-tjänstelegitimation eller en elektronisk underskrift som verifieras med hjälp av en e-tjänstelegitimation som utfärdats av Försäkringskassan i enlighet med dessa e- tjänstelegitimationsprinciper: 1. svarar enligt kapitel 6.3 för att kontrollera att e- tjänstelegitimationen och den elektroniska underskriften är äkta, att e-tjänstelegitimationen är giltig och inte har spärrats samt att den endast används för ändamål som är förenliga med dessa e- tjänstelegitimationsprinciper och Försäkringskassans utfärdardeklaration, och 2. bedömer utifrån e-tjänstelegitimationsprinciperna och Försäkringskassans utfärdardeklaration om e-tjänstelegitimationen 1 Notera att det inte är ett krav i dessa e-tjänstelegitimationsprinciper att det smarta kortet måste vara ett SIS-godkänt tjänstekort. Därför kommer i fortsättningen benämningen smart kort eller endast kort att användas. Copyright, Försäkringskassan Sid. 4 (31)

5 och den elektroniska underskriften kan anses vara tillförlitliga för den användning som är aktuell i det enskilda fallet. Vid tolkning av e-tjänstelegitimationsprinciperna gäller följande: 1. Rubrikerna i detta dokument följer i huvudsak europeisk praxis [ETSI QCP]. Vid tolkning av Försäkringskassans e- tjänstelegitimationsprinciper ska texten under varje rubrik ges företräde framför formuleringar och uttryck i rubriker. 2. Detta dokument anger miniminivåer för rutiner och säkerhetskrav. Copyright, Försäkringskassan Sid. 5 (31)

6 2 Referenser I detta dokument refereras till följande information: [SignaturLag] [X.509] [ISO 9001] [ISO 15408] [ISO 27001] [ISO 27002] [RFC 3647] [RFC 5280] [ETSI QCP] [SBC 151-U] Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. U-T Recommendation X.509 (08/2005): Information Technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks. SS-EN ISO 9001:2008, Ledningssystem för kvalitet Krav ISO/IEC (2005) (Parts 1-3): Information technology Security techniques Evaluation criteria for security. SS-ISO/IEC 27001:2006, Ledningssystem för informationssäkerhet Krav SS-ISO/IEC 27002:2005, Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet RFC 3647: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework, Santosh Chokani, Warwick Ford, Randy V. Sabett, Charles R. Merrill, Stephen S. Wu, IETF, November 2003, RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile, David Cooper, Stefan Santesson, Steven Farrell, Sharon Boyen, Russel Housley, Tim Polk, IETF, May 2008, ETSI TS V1.4.3 ( ): Electronic Signatures and Infrastructure (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates, Technical specification. SBC 151-U, Särskilda Bestämmelser för Certifiering av överensstämmelse med standard, Utgåva 14, , (SS ), [FIPS 140-2] FIPS PUB 140-2: Federal Information Processing Standards Publication Security Requirements for Cryptographic Modules, May 25, 2001, [TCP] Bilaga 3: Tjänstecertifikatpolicy, Version 2.3, Skatteverket, Copyright, Försäkringskassan Sid. 6 (31)

7 3 Definitioner och förkortningar Termer och förkortningar som förekommer i dokumentet: 3.1 Definitioner Term Beskrivning Certifikat Publika nyckeln för en användare tillsammans med annan information som säkrats genom att de signerats av utfärdarens privata nyckel. [ETSI QCP] Certification En auktoritet som är betrodd av en eller flera användare att skapa och Authority (CA) tilldela certifikat. En CA kan även skapa användarnas nycklar. [X.509] CA-certifikat Ett certifikat för en CA utfärdat av en annan CA. [X.509] Certifikatpolicy En namngiven uppsättning regler som anger tillämpningen av ett certifikat till en viss gemenskap och/eller klass av tillämpningar med gemensamma krav på säkerhet. [X.509] E-tjänstelegitimation Certifikat som identifierar en fysisk person (med namn och unik beteckning) och att denne är knuten till en organisation (med namn och organisationsnummer). Förlitande part En användare eller agent som förlitar sig på uppgifterna i ett certifikat för att fatta beslut. [X.509] Kryptosystem En samling transformationer från klartext till chiffertext och vice versa, där en specifik transformation väljs ut med en nyckel. [X.509] Nyckelinnehavare Fysisk person som är i besittning av den privata nyckel som korresponderar mot den publika nyckeln i ett certifikat. Personnummer Identitetsbeteckning för varje folkbokförd person i Sverige enligt 18 folkbokföringslagen (1991:481) Privat nyckel (I ett asymmetriskt kryptosystem) Den nyckel av en användares nyckelpar vilken endast är känd av den användaren [X.509]. Publik nyckel (I ett asymmetriskt kryptosystem) Den nyckel av en användares Public Key Infrastructure (PKI) nyckelpar som är publikt känd [X.509]. En infrastruktur som kan stödja hanteringen av publika nycklar som kan användas för autentisering, kryptering, integritet eller oavvislighetstjänster. [X.509] Samordningsnummer En enhetlig identitetsbeteckning som utfärdats av Skatteverket för fysiska personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Består av tio siffror där de första sex siffrorna utgår från personens födelsetid. Talet för födelsedag ökas dock med talet 60. Därefter följer i likhet med personnummer, fyra siffror. [SBC 151-U] Spärrlista Utfärdare Utfärdardeklaration (CPS) Elektroniskt undertecknad lista av certifikat som inte längre anses giltiga av certifikatutfärdaren. [X.509] Utfärdare av e-tjänstelegitimationer. I detta dokument liktydigt med Certification Authority (CA). En redogörelse för de rutiner som en CA använder för att utfärda certifikat. [X.509] Copyright, Försäkringskassan Sid. 7 (31)

8 3.2 Förkortningar Förkortning Fullständigt uttryck CA CPS CRL ETSI PIN PKI PUK RSA Certification Authority Certification Practice Statement Certificate Revocation List European Telecommunications Standards Institute Personal Identification Number Public Key Infrastructure PIN Unblocking Key Rivest Shamir Adleman Copyright, Försäkringskassan Sid. 8 (31)

9 4 Allmänna begrepp 4.1 Utfärdare (CA) Den part som är betrodd av användare av certifieringstjänster att skapa och utfärda certifikat benämns CA eller certifikatutfärdare. Termen utfärdare har valts framför CA eftersom det är på svenska och tros underlätta förståelsen för läsare som inte är så insatta i PKI. Utfärdaren har det övergripande ansvaret för att tillhandahålla certifieringstjänster enligt kapitel Certifieringstjänster Certifieringstjänsterna är uppdelad i följande delar: Registreringstjänst: Verifierar nyckelinnehavarens identitet och i förekommande fall särskilda attribut hos denne. Resultatet av denna verifiering skickas vidare till certifikatgenereringstjänsten. Certifikatgenereringstjänst: Skapar och signerar certifikat baserat på den identitet och andra attribut som verifierats i registreringstjänsten. Spridningstjänst: Sprider certifikat till nyckelinnehavare samt, under förutsättning att nyckelinnehavaren går med på det, gör dem tillgängliga för förlitande parter. Denna tjänst tillhandahåller även utfärdarens villkor, samt eventuell publicerad certifikatpolicy och utfärdardeklaration till nyckelinnehavare och förlitande parter. Spärrtjänst: Behandlar inkommen spärrbegäran och vidtar nödvändiga åtgärder. Resultatet av spärrtjänsten distribueras via spärrkontrolltjänsten. Spärrkontrolltjänst: Förser förlitande parter med information om certifikats status. Detta kan göras i form av spärrlistor eller en realtidstjänst. Statusinformation kan komma att uppdateras regelbundet och kan således riskera att inte visa ett certifikats nuvarande status. Kortutfärdartjänst: Preparerar och delar ut smarta kort till nyckelinnehavare. Nyckelgenereringstjänst: Skapar och delar ut nycklar åt nyckelinnehavare. Copyright, Försäkringskassan Sid. 9 (31)

10 4.3 Certifikatpolicy och utfärdardeklaration Ett certifikat kan innehålla ett fält som intygar att en certifikatpolicy gäller för certifikatet. Enligt [X.509] är en certifikatpolicy en namngiven uppsättning regler som anger tillämpningen av ett certifikat till en viss gemenskap och/eller klass av tillämpningar med gemensamma krav på säkerhet. En certifikatpolicy kan användas av en förlitande part som hjälp att avgöra huruvida ett certifikat är tillräckligt pålitligt samt i övrigt lämpligt för en viss tillämpning. En beskrivning av de tillvägagångssätt som en utfärdare tillämpar för att utfärda och på annat sätt hantera certifikat ingår i utfärdardeklarationen (CPS) som utfärdaren publicerar eller refererar till. Enligt [X.509] är en utfärdardeklaration en redogörelse för de rutiner som en utfärdare använder för att utfärda certifikat. I allmänhet beskriver en utfärdardeklaration även vilka tillvägagångssätt en utfärdare tillämpar för alla certifieringstjänster under ett certifikats livscykel (t.ex. utfärdande, förvaltning, spärr och förnyande) och lämnar detaljerade upplysningar om andra affärsmässiga, juridiska och tekniska angelägenheter. Bestämmelserna i en certifikatpolicy eller utfärdardeklaration kan, men behöver inte, utgöra ett bindande kontrakt för deltagarna i PKI:n. Det vanligaste är att ett avtal mellan parterna kan innehålla hänvisningar till en certifikatpolicy och/eller en utfärdardeklaration. 4.4 Nyckelinnehavare Med begreppet nyckelinnehavare avses den person som är i besittning av den privata nyckel som korresponderar mot den publika nyckeln i certifikatet. Begreppet har valts framför certifikatinnehavare för att slippa kvalificera begreppet såsom blivande certifikatinnehavare etc. [ETSI QCP] använder begreppet subjekt för nyckelinnehavare och abonnent för den part som ingår avtal om certifieringstjänst med utfärdare. Abonnenten kan vara samma part som nyckelinnehavaren (subjektet), men det kan även exempelvis vara nyckelinnehavarens arbetsgivare. Dessa begrepp, liksom även begreppet användare, har undvikits. Copyright, Försäkringskassan Sid. 10 (31)

11 5 Introduktion till dessa e- tjänstelegitimationsprinciper Försäkringskassans e-tjänstelegitimationsprinciper är registrerade av Försäkringskassan och tilldelad följande unika objektidentifierare: { iso(1) member-body(2) SE(752) Forsakringskassan(146) Policies(1) e- tjanstelegitimationsprinciper(1) version1(1) } Ovanstående objektidentifierare ska framgå i Försäkringskassans e- tjänstelegitimationer som utfärdas i enlighet med dessa e- tjänstelegitimationsprinciper. Termen principer används i stället för policy för att särskilja detta dokument från interna fastställda policydokument inom Försäkringskassan. Detta dokument använder samma dokumentstruktur som ETSI:s policy för kvalificerade certifikat [ETSI QCP]. 5.1 Förändringsrutin Förändringar som kan ske utan underrättelse De ändringar som kan göras av dessa e-tjänstelegitimationsprinciper utan underrättelse är språkliga justeringar och omdispositioner som inte påverkar säkerhetsnivån i beskrivna regler. Förändringar som kräver underrättelse Stora ändringar av dessa e-tjänstelegitimationsprinciper får företas 90 dagar efter underrättelse. Mindre ändringar, som endast berör ett fåtal nyckelinnehavare eller förlitande parter, får göras 30 dagar efter underrättelse. Försäkringskassan, som är administrationsansvarig för dessa e- tjänstelegitimationsprinciper, avgör om ändringar ska ske efter underrättelse inom 90 dagar eller 30 dagar eller om ändringarna är så omfattande att ett nytt dokument ska utfärdas. Copyright, Försäkringskassan Sid. 11 (31)

12 6 Åtaganden 6.1 Försäkringskassans åtaganden Försäkringskassan ska säkerställa att alla krav som specificeras i kapitel 7 är uppfyllda. Försäkringskassan ska säkerställa att den tillämpar rutiner som överensstämmer med kraven som föreskrivs i dessa e- tjänstelegitimationsprinciper, även om delar av Försäkringskassans verksamhet utförs av entreprenörer. För delar av Försäkringskassans certifierings- och spärrtjänster som någon annan utför svarar Försäkringskassan som om han hade utfört dem själv. Försäkringskassan ska kontrollera att sådana underleverantörer följer dessa e- tjänstelegitimationsprinciper samt utfärdardeklarationen. Försäkringskassan ska tillhandahålla alla certifieringstjänster i överensstämmelse med sin utfärdardeklaration. 6.2 Nyckelinnehavarnas åtaganden Försäkringskassan ska ha en förbindelse med nyckelinnehavarna där det ska framgå att nyckelinnehavarna ska uppfylla följande åtaganden: a) Intyga att tillhandahållen information till Försäkringskassan vid ansökan om e-tjänstelegitimationer är korrekt och fullständig och i enlighet med kraven i dessa e-tjänstelegitimationsprinciper; b) Endast använda sitt nyckelpar för de ändamål som anges i e- tjänstelegitimationen samt i överensstämmelse med övriga begränsningar som påkallats nyckelinnehavaren; c) Utöva rimlig försiktighet för att motverka att obehöriga kan använda den privata nyckeln; Detta omfattar bl.a. följande åtgärder: i. inte avslöja PIN eller annan säkerhetsrutin för annan, ii. skydda det smarta kortet på motsvarande sätt som ett värdeföremål, iii. inte förvara anteckning om PIN eller PUK så att någon annan får del av uppgifterna eller kan förstå att noteringen avser PIN eller PUK, iv. inte förvara anteckning om PIN eller PUK tillsammans med det smarta kortet, v. inte lämna ett smart kort obevakat. d) Omedelbart meddela Försäkringskassan, genom att göra en anmälan om spärr, om något av följande inträffar: i. Den privata nyckeln har förkommit blivit stulen eller misstänks blivit komprometterad; Copyright, Försäkringskassan Sid. 12 (31)

13 ii. E-tjänstelegitimationen innehåller felaktig eller gammal information. e) Om den privata nyckeln blivit komprometterad ska den omedelbart sluta användas; f) Om de blivit informerade om att Försäkringskassans privata nyckel, som signerat e-tjänstelegitimationen, blivit komprometterad ska e- tjänstelegitimationen sluta användas. 6.3 Förlitande parts åtaganden Försäkringskassan ska informera förlitande parter om att förutsättningarna för att det ska vara rimligt att förlita sig på en e-tjänstelegitimation är att förlitande part har: a) Bekräftat att e-tjänstelegitimationen är giltig och inte är spärrad, givet den aktuella spärrinformation som kommit den förlitande parten till del. b) Tagit hänsyn till eventuella begränsningar i vad e- tjänstelegitimationen får användas till, som kommit den förlitande parten till del, antingen i e-tjänstelegitimationen eller i Försäkringskassans villkor i utfärdardeklarationen. c) Vidtagit andra försiktighetsåtgärder som kan ha föreskrivs i avtal eller på annat sätt. En förlitande part som underlåtit att med tillbörlig omsorg fullgöra sina åtaganden, enligt ovan, kan inte med fog förlita sig på elektroniska underskrifter, e-tjänstelegitimationer eller spärrinformation enligt dessa e- tjänstelegitimationsprinciper. Copyright, Försäkringskassan Sid. 13 (31)

14 7 Krav på rutiner för certifieringstjänsten Detta kapitel beskriver säkerhetskrav på Försäkringskassan för utfärdande och spärr av e-tjänstelegitimationer avsedda för användning inom svenska myndigheter. Kraven anges i termer av säkerhetsmål, och följs därefter av mer specifika krav på åtgärder för att uppfylla dessa mål, där så krävs för att skapa det nödvändiga förtroendet för att dessa mål kommer att bli uppfyllda. 7.1 Utfärdardeklaration Försäkringskassan ska säkerställa att den påvisar nödvändig tillförlitlighet för att erbjuda certifieringstjänster. I synnerhet ska följande punkt iakttas: a) Försäkringskassan ska ha en utfärdardeklaration som svarar mot kraven i dessa e-tjänstelegitimationsprinciper. Copyright, Försäkringskassan Sid. 14 (31)

15 7.2 PKI Livscykelhantering av nycklar Skapande av Försäkringskassans nycklar Försäkringskassan ska säkerställa att dess nycklar skapas under kontrollerade förhållanden. I synnerhet ska följande punkter iakttas: a) Skapandet av Försäkringskassans nycklar ska ske i en fysiskt säker miljö och utföras av tillförlitlig personal och kräva minst dubbelkommando. Antalet personer som är betrodda att utföra denna funktion ska hållas så få som möjligt och uppfylla Försäkringskassans utfärdardeklaration. b) Försäkringskassans privata nyckel för signering ska lagras och användas i en kryptografiskt säker hårdvara, som antingen: - minst uppfyller kraven i [FIPS 140-2], nivå 3, eller - är ett pålitligt system motsvarande minst EAL4 enligt [ISO 15408], eller motsvarande säkerhetskriterium. c) Skapande av Försäkringskassans nycklar ska göras med en algoritm som är erkänd för detta ändamål. d) Den valda nyckellängden och signeringsalgoritmen för utfärdarnycklarna ska vara erkända för detta ändamål. e) En lämplig tid före utgången av utfärdarnycklarnas giltighetstid (som anges i Försäkringskassans certifikat) ska Försäkringskassan skapa nya nycklar och tillämpa alla nödvändiga åtgärder för att undvika driftsavbrott för alla parter som förlitar sig på utfärdarnycklarna. De nya utfärdarnycklarna ska också skapas och distribueras i enlighet med dessa e-tjänstelegitimationsprinciper Lagring, backup och återskapande av Försäkringskassans nycklar Försäkringskassan ska säkerställa att dess privata nycklar behandlas konfidentiellt och med bibehållen integritet. Särskilt ska följande punkter iakttas: a) Försäkringskassans privata nyckel för underskrift ska lagras och användas i en kryptografiskt säker hårdvara, som antingen: - minst uppfyller kraven i [FIPS 140-2], nivå 3, eller - är ett pålitligt system motsvarande minst EAL4 enligt [ISO 15408], eller motsvarande säkerhetskriterium. b) Utanför den kryptografiska säkra hårdvaran ska Försäkringskassans privata nyckel vara skyddad på samma säkerhetsnivå som ges av den kryptografiska säkra hårdvaran. c) Försäkringskassans privata nyckel får endast säkerhetskopieras, lagras och återläsas av medarbetare i betrodd ställning och kräva minst dubbelkommando i fysiskt säker miljö. Antalet personer som Copyright, Försäkringskassan Sid. 15 (31)

16 är betrodda att utföra denna funktion ska hållas så få som möjligt och uppfylla Försäkringskassans utfärdardeklaration. d) Säkerhetskopior av Försäkringskassans privata nycklar ska minst hanteras med samma säkerhetsåtgärder som nycklarna som för tillfället används. e) När nycklar lagras i en speciellt avsedd hårdvara för nyckelhantering ska sådan behörighetskontroll användas som säkerställer att nycklarna inte är åtkomliga utanför hårdvaran Distribution av Försäkringskassans publika nyckel Försäkringskassan ska säkerställa att det finns förutsättningar för att dess publika nyckel med tillhörande parametrar kan hållas autentisk och med bibehållen integritet under distributionen till förlitande parter. Förlitande part har ansvaret för att bereda sig tillgång till Försäkringskassans publika nyckel samt att förvissa sig om att den är äkta och giltig. Särskilt ska följande punkt iakttas: a) Försäkringskassans publika nyckel ska göras tillgänglig för förlitande parter på sådant sätt att dess integritet och ursprung med fog kan anses vara autentiskt Nyckeldeponering Försäkringskassan ska säkerställa att deponering av nyckelinnehavarnas nycklar ej förekommer Användning av Försäkringskassans nycklar Försäkringskassan ska säkerställa att dess privata nycklar inte används på ett olämpligt sätt. Särskilt ska följande punkter iakttas: a) Försäkringskassans nycklar som används för att elektroniskt underteckna e-tjänstelegitimationer, enligt 7.3.3, kan också användas för att underteckna andra sorters certifikat, samt spärrinformation, så länge som driftkraven för utfärdarsystemet, enligt till 7.2.3, till och 7.4, inte bryts. b) Försäkringskassans nycklar som används för att elektroniskt underteckna e-tjänstelegitimationer ska endast användas inom fysiskt säkra lokaler Avslutning av utfärdarnycklarnas livscykel Försäkringskassan ska säkerställa att dess privata nycklar inte används under längre tid än till slutet av sin livscykel. Särskilt ska följande punkt iakttas: Copyright, Försäkringskassan Sid. 16 (31)

17 a) Alla kopior av Försäkringskassans privata nycklar för elektroniska underskrifter ska förstöras när de uppnått slutet av sin livscykel Livscykelhantering av kryptografisk hårdvara Försäkringskassan ska säkerställa att säkerheten för den kryptografiska hårdvaran, som används för att elektronisk underteckna e- tjänstelegitimationer, upprätthålls under hela dess livscykel. Särskilt ska Försäkringskassan säkerställa att: a) Det inte sker någon åverkan eller manipulation av hårdvaran för elektroniskt undertecknande av e-tjänstelegitimationer och spärrinformation under transport. b) Det inte sker någon åverkan eller manipulation av hårdvaran för elektroniskt undertecknande av e-tjänstelegitimationer och spärrinformation under förvaring. c) Installation, aktivering, back-up och återskapande av Försäkringskassans nyckel för elektronisk underskrift i kryptografisk hårdvara ska kräva samtidiga handgrepp av minst två betrodda medarbetare. d) Hårdvaran för elektroniskt undertecknande av e- tjänstelegitimationer och spärrinformation ska fungera korrekt. e) Försäkringskassans privata nycklar för elektronisk underskrift, som lagras i kryptografisk hårdvara, förstörs när de tas ur drift Av Försäkringskassan tillhandahållen nyckelgenereringstjänst I de fall att nyckelinnehavarnas nycklar skapas av Försäkringskassan ska Försäkringskassan säkerställa att de skapas på ett säkert sätt samt att nyckelinnehavarnas privata nycklar hålls hemliga. Skapande av e-tjänstelegitimationer I de fall att nyckelinnehavarnas nycklar skapas av Försäkringskassan: a) Nyckelinnehavarnas nycklar ska skapas med en erkänd algoritm som anses lämplig för ändamålet under hela e- tjänstelegitimationens giltighetstid. b) Nyckelinnehavarnas nycklar ska vara av sådan längd och användas av sådan asymmetrisk kryptoalgoritm som anses lämplig för ändamålet under hela e-tjänstelegitimationens giltighetstid. c) Försäkringskassan ska säkerställa att nycklarna skapas i en kontrollerad miljö som håller hög säkerhet samt att de skyddas på ett smart kort. d) Nyckelinnehavarnas privata nycklar ska levereras till nyckelinnehavarna på ett sätt som säkerställer att nycklarnas konfidentialitet och integritet inte komprometteras och den privata Copyright, Försäkringskassan Sid. 17 (31)

18 nyckeln ska endast kunna användas av nyckelinnehavaren efter att nycklarna levererats till nyckelinnehavarna. e) Efter leverans till nyckelinnehavaren ska alla eventuella kopior av nyckelinnehavarens privata nyckel förstöras av Försäkringskassan Preparering av smart kort Försäkringskassan ska säkerställa att smarta kort utfärdas på ett säkert sätt. Anskaffande av smarta kort I de fall att Försäkringskassan även utfärdar smarta kort ska Försäkringskassan särskilt säkerställa att: a) Preparering av smarta kort sker på ett säkert och kontrollerat sätt. b) Smarta kort lagras och levereras på ett säkert sätt. c) Låsning och upplåsning av smarta kort sker på ett säkert och kontrollerat sätt. d) Aktiveringskoder (PIN) till de smarta korten skapas på ett säkert sätt och levereras till innehavarna åtskilt från de smarta korten. Copyright, Försäkringskassan Sid. 18 (31)

19 7.3 PKI Livscykelhantering av e-tjänstelegitimationer Användarregistrering Försäkringskassan ska säkerställa att nyckelinnehavarna har blivit korrekt identifierade och att identiteterna blivit bestyrkta; samt att nyckelinnehavarnas beställningar av e-tjänstelegitimationer är fullständiga, korrekta och vederbörligen behörighetskontrollerade. Särskilt ska följande punkter iakttas: a) Innan Försäkringskassan utfärdar e-tjänstelegitimationer till nyckelinnehavaren ska Försäkringskassan skriftligen och på ett lättbegripligt språk informera motparten om villkoren för att använda e-tjänstelegitimationer i sin utfärdardeklaration i enlighet med kapitel b) Försäkringskassan ska tillhandahålla denna information varaktigt över tiden. c) Vid tidpunkten för registrering ska Försäkringskassan eller annan myndighet på lämpligt sätt kontrollera den blivande nyckelinnehavarens identitet. Identitetsintyg - i form av giltig legitimationshandling 2 - ska antingen kontrolleras direkt mot den fysiska personen eller ha kontrollerats indirekt på ett sätt som ger likvärdig säkerhet som fysisk närvaro. Tillhandahållna intyg får vara i pappersform eller i form av elektroniska dokument. d) Om sökanden saknar giltig legitimationshandling kan den ersättas med ett aktuellt personbevis i kombination med ett undertecknat intyg av en myndig person som uppvisar godkänd och giltig legitimationshandling och under straffansvar intygar sökandens identitet 3. 2 Fullgod identitetshandling är enligt [SBC 151-U], kapitel U3.3.1, svenskt körkort, svenskt vinrött pass, svenskt nationellt id-kort samt SIS-märkt företags-, tjänste- eller identitetskort. För att sådan identitetshandling ska godtas, krävs att den är giltig eller att giltighetstiden inte utgått mer än tre månader före beställningen av certifierat identitetskort. Identitetskort med samordningsnummer räknas inte som fullgod identitetshandling vid utfärdande av nytt identitetskort. Intygsgivande fordras vid utfärdande av id-kort. 3 I enlighet med [SBC 151-U], kapitel U Copyright, Försäkringskassan Sid. 19 (31)

20 e) Om sökanden saknar svenskt personnummer kan e- tjänstelegitimation utfärdas under förutsättning att samtliga följande sex kriterier 4 är uppfyllda: - Utländsk medborgare kan få e-tjänstelegitimation om han eller hon stadigvarande vistas i Sverige. - E-tjänstelegitimationens giltighetstid ska motsvara vistelsetiden i Sverige men får inte understiga sex månader eller överstiga tre år. - Om personnummer saknas ska samordningsnummer anges. Om också samordningsnummer saknas ska ordningsnummer skapas av behöriga beställare enligt separat rutin. - Försäkringskassan ansvarar för att kontrollera sökandens identitet. Ansvaret kan överlåtas till utsedda personer på andra myndigheter. - Intygsförfarandet enligt ovanstående punkt (d) ska alltid tillämpas. Intygsgivaren ska vara den utländske medborgarens arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige eller någon som på motsvarande säkra sätt kan styrka identitet och vistelsetid i Sverige. - Samordningsnummer ska styrkas med registerutdrag från Skatteverket eller i Sverige godkänd identitetshandling. f) Intyg ska tillhandahållas över: - Fullständigt namn, omfattande samtliga förnamn samt efternamn, inklusive eventuella mellannamn - Personnummer eller samordningsnummer. - Fullständigt namn och organisationsnummer tillhörande det statliga eller kommunala organ vid vilket nyckelinnehavaren tjänstgör eller innehar uppdrag. - Intyg att den blivande nyckelinnehavaren är anställd eller innehar uppdrag vid det inom den organisation som framgår av e-tjänstelegitimationen. 4 I enlighet med [SBC 161-U], kapitel U3.5. Copyright, Försäkringskassan Sid. 20 (31)

Försäkringskassans utfärdardeklaration. Rev A

Försäkringskassans utfärdardeklaration. Rev A Försäkringskassans utfärdardeklaration Rev A , Infrastruktur, Säkerhet Innehåll 1 OMFATTNING... 3 2 REFERENSER... 5 3 DEFINIONER OCH FÖRKORTNINGAR... 6 3.2 FÖRKORTNINGAR... 6 5 INTRODUKTION TILL DENNA

Läs mer

UTFÄRDARDEKLARATION (CPS) SJÖFARTSVERKET

UTFÄRDARDEKLARATION (CPS) SJÖFARTSVERKET UTFÄRDARDEKLARATION (CPS) SJÖFARTSVERKET KUNDCERTIFIKAT VERSION 1 2006-12-06 UTFÄRDARDEKLARATION (CPS) SJÖFARTSVERKET KUNDCERTIFIKAT VERSION 1 Copyright Sjöfartsverket, 2005, doc ver 1.0 The information

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare;

Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare; Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare; beslutade den 13 december 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

Tillitsramverk för Svensk e-legitimation. 1 (11) Ref.nr: ELN-0700-v1.2 Tillitsramverk för Svensk e-legitimation

Tillitsramverk för Svensk e-legitimation. 1 (11) Ref.nr: ELN-0700-v1.2 Tillitsramverk för Svensk e-legitimation Tillitsramverk för Svensk e-legitimation 1 (11) 2 (11) 1. Bakgrund och syfte Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden stödja och samordna elektronisk identifiering

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 Innehåll Allmänt... 2 A. Generella krav... 2 Övergripande krav på verksamheten... 2 Säkerhetsarbete... 3 Granskning och uppföljning... 3 Kryptografisk säkerhet... 3

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Vad är en Certifikatspolicy och utfärdardeklaration

Vad är en Certifikatspolicy och utfärdardeklaration Certifikatspolicy och Utfärdardeklaration Innehåll Certifikatpolicy Migrationsverket Filcertifikat Version1 Certifikatpolicy Migrationsverket Smarta Kort Version 1 Utfärdardeklaration (CPS) Migrationsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version 0.8

BILAGA 3 Tillitsramverk Version 0.8 BILAGA 3 Tillitsramverk Version 0.8 Sammanfattning Sambi har likt andra federativa initiativ som mål att i tillämpliga delar följa E-legitimationsnämndens Tillitsramverk (EID2) som i sin tur har använt

Läs mer

VGC RA Policy Västra Götalandsregionens Registration Authority Policy intern PKI

VGC RA Policy Västra Götalandsregionens Registration Authority Policy intern PKI 1 VGC RA Policy Västra Götalandsregionens Registration Authority Policy Kontaktperson: Fredrik Rasmusson OID för policy: 1.2.752.113.10.1.2.1.2.1 DOK.NAMN: Västra Götalandsregionens Registration Authority

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Terminologi för e-legitimationer

Terminologi för e-legitimationer Terminologi för e-legitimationer Terminologi för e-legitimationer Det pratas mycket om e-legitimationer nu. Men om man försöker hitta svaret på frågan Vad är egentligen en e-legitimation för något? möts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04.

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04. Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ SBC 151-U Utgåva 14 2008-04-04 Identitetskort SS 61 43 14 1 Särskilda bestämmelser 1 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL...

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy HSA Anslutningsavtal HSA-policy Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Telias CPS för certifikatutfärdande under SITHS CA-Policy (ver. 4 2008-06-24)

Telias CPS för certifikatutfärdande under SITHS CA-Policy (ver. 4 2008-06-24) -POLICY 2009-05-07 1 (42) Uppgjord, reviderad Dok nr Rev Telias CPS för certifikatutfärdande under -Policy (ver. 4 2008-06-24) version 2.0 Organisationsuppgifter Skapad Uppdaterad Godkänd Giltig från TeliaSonera

Läs mer

Säkerhet och Tillit vid elektronisk identifiering. Fredrik Ljunggren

Säkerhet och Tillit vid elektronisk identifiering. Fredrik Ljunggren Säkerhet och Tillit vid elektronisk identifiering? Fredrik Ljunggren 2012-11-13 Internationella tillitsramverk OMB M-04-04/NIST SP 800-63 STORK QAA Kantara IAF ISO/IEC 29115 Identifiering och registrering

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

SITHS Anslutningsavtal RA Policy

SITHS Anslutningsavtal RA Policy SITHS Anslutningsavtal RA Policy Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 5 1.1 ÖVERSIKT... 5 1.2 IDENTIFIERING... 5 1.3 MÅLGRUPPER OCH TILLÄMPLIGHET FÖR RA-POLICY... 5 1.4 KONTAKTUPPGIFTER... 6 2 ALLMÄNNA

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

MPS 7 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 7

MPS 7 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 7 1.9.2009 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 7 OM SKYLDIGHET FÖR LEVERANTÖRER AV IDENTIFIERINGSTJÄNSTER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE SOM TILLHANDAHÅLLER ALLMÄNHETEN KVALIFICERADE CERTIFIKAT ATT GÖRA

Läs mer

Telias Utfärdardeklaration, CPS, för Telia e-legitimation Version 1.3. Datum: 2014-03-14

Telias Utfärdardeklaration, CPS, för Telia e-legitimation Version 1.3. Datum: 2014-03-14 Telias Utfärdardeklaration, CPS, för Telia e-legitimation Version 1.3 Datum: 2014-03-14 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Identifiering... 4 1.3 Målgrupp och tillämplighet... 5

Läs mer

CERTIFIKATPOLICY SJÖFARTSVERKET

CERTIFIKATPOLICY SJÖFARTSVERKET CERTIFIKATPOLICY SJÖFARTSVERKET KUNDCERTIFIKAT VERSION 1 2006-12-06 CERTIFIKATPOLICY SJÖFARTSVERKET KUNDCERTIFIKAT VERSION 1 Copyright Sjöfartsverket, 2006, doc. ver 1.0 The information contained in this

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kvalificerade elektroniska signaturer; SFS 2000:832 Utkom från trycket den 14 november 2000 utfärdad den 2 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

SSEK Säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation

SSEK Säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation SSEK Säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation SSEK - Bakgrund Tydliga krav från företagen och distributörerna (2001) Lägre kostnad Högre kvalité Garanterade leveranstider Elektronisk kommunikation

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Certificate Policy och Certificate Practice Statement

Certificate Policy och Certificate Practice Statement Ulrika Norman DSV/Säkerhetsinformatik Stockholms Universitet Skrivuppgift Kommunikationssäkerhet, 2p VT-00 Certificate Policy och Certificate Practice Statement Dess roller som tillitshöjande instrument

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08 Säkerhetsbeskrivning 1 Syfte Syftet med det här dokumentet är att översiktligt beskriva säkerhetsfunktionerna i The Secure Channel för att på så vis öka den offentliga förståelsen för hur systemet fungerar.

Läs mer

Ansvarsförbindelse etjänstekort

Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse avseende användning, utgivning och administration av etjänstekort för verksamhet: [Verksamhet som ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation

Läs mer

Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv

Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning och förvaltning Anvisning Datum 2017-03-01 Version 1.0 1 (5) Hantering av elektroniska underskrifter

Läs mer

Version: Ska användas vid tillitsdeklaration enligt Sambi Tillitsramverk version 1.3.1

Version: Ska användas vid tillitsdeklaration enligt Sambi Tillitsramverk version 1.3.1 Tillitsdeklaration Version: 1.3-3 Ska användas vid tillitsdeklaration enligt Sambi Tillitsramverk version 1.3.1 Innehåll Regelverkets tillämpning... 2 Versionsnummer för denna Tillitsdeklaration... 3 Den

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Identitetskontroll - legitimering av patient

Identitetskontroll - legitimering av patient Riktlinje Process: Patientprocesser Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2016-11-07 Faktaägare: Ulrika Sjögren, Verksamhetsutvecklare Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret; FFS 2005:2 Utkom

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Beställning av certifikat v 3.0

Beställning av certifikat v 3.0 Beställning av certifikat 1 (7) Dnr 2014/1651 2016-04-07 Beställning av certifikat v 3.0 2 (7) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem... 3 Generell information... 3 Ordlista... 3 Certifikatsansökan...

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om begäran om tilldelning av samordningsnummer * SKV M Skatteverket kan tilldela samordningsnummer på begäran av en statlig myndighet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Bilaga 1 Krav på säkerhet för brevlådeoperatörer version 1.0 2 Bakgrund och syfte Enligt förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering.

Användningen av elektronisk identifiering. DATUM RAPPORTNUMMER 19 september 2003 PTS-ER-2003:35 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering. Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Delrapport till regeringen

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 [4301] Denna lag tillämpas vid

Läs mer

Att använda kryptering. Nyckelhantering och protokoll som bygger på kryptering

Att använda kryptering. Nyckelhantering och protokoll som bygger på kryptering Att använda kryptering Nyckelhantering och protokoll som bygger på kryptering 1 Nyckelhantering Nycklar måste genereras på säkert sätt Nycklar måste distribueras på säkert sätt Ägaren av en nyckel måste

Läs mer

2

2 1 2 3 4 5 Några av stegen till en effektiv e-förvaltning är att bidra till etablerade processer för säker autentisering, identitetshantering och signering. Ett högaktuellt mål är att bidra till miljön

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Tjänstespecifikation

Tjänstespecifikation TJÄNSTESPECIFIKATION 1(24) Tjänstespecifikation Underskriftstjänst som del av Svensk e-legitimation TJÄNSTESPECIFIKATION 2(24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1 Tjänsten i sitt sammanhang... 4

Läs mer

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad:

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: I N T E R N T Säkerhetskrav på extern part För enskild individs direktåtkomst till Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn: Säkerhetskrav på extern part

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

SITHS RAPS för Region Skåne Version 1.0-2003-06-04

SITHS RAPS för Region Skåne Version 1.0-2003-06-04 SITHS RAPS för Region Skåne INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITIONER... 3 FÖRKORTNINGAR... 5 1 INLEDNING... 6 1.1 ÖVERSIKT... 6 1.2 BILAGOR... 6 1.3 IDENTIFIERING... 6 1.4 RELATION TILL ÖVRIGA STYRANDE DOKUMENT...

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Bilaga 1 Krav på säkerhet för brevlådeoperatörer version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk

Läs mer

Vissa frågor om identitetskort för folkbokförda i Sverige

Vissa frågor om identitetskort för folkbokförda i Sverige PROMEMORIA Datum Dnr 2015-05-25 1 31 278865-15/111 Vissa frågor om identitetskort för folkbokförda i Sverige Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Policy. SITHS Certifikatspolicy för utgivande av certifikat inom vård och omsorg Version

Policy. SITHS Certifikatspolicy för utgivande av certifikat inom vård och omsorg Version PM Policy SITHS Certifikatspolicy för utgivande av Carelink AB Box 12713 112 94 Stockholm Telefon: 08/650 62 10 Fax: 08/650 26 42 ISBN 91-7188-581-1 Certifikatpolicy för utfärdande av (HCC). Copyright

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010. Revisionsrapport Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0735 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010 Riksrevisionen

Läs mer

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Damir Kvakic Systemansvarig Dokumentets namn:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer