J-E Sundström Matera medica

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J-E Sundström Matera medica"

Transkript

1 DYSBIOSER Patologi Allmänt Dysbiostyperna Föruttnelsedysbios Intestinal autointoxination Jäsningsdysbios Diagnostik Tarmsanerande åtgärder Behandling av dysbioser Probiotika Olika prebiotika Antioxidanter och tarmfloran Patologi Allmänt Tarminnehållet hos en frisk västerlänning innehåller bakterier/g. Tjugo bakterier dominerar ca 75% av alla kolonierna; ej sporbildande anaerober dominerar över aerober i en kvot om 5 000:1. Organismer isolerade från slemhinnan är annorlunda från de man finner i avföringen och varierar även efter var i den gastrointestinala apparaten man mäter, det finns t.ex avgjort mindre bakterier i magsäcken. De vanligaste organismer man finner i slemhinnorna är kockobaciller och streptokocker, i ventrikelduodenum dominerar jästorganismer och laktobaciller som lever i tarmlumen. I kolon finns dessutom spiroketer och fusiforma bakterier som lever i slemhinneytan och anaeroba bakterier såsom eubakterier, bakterioider och bifidobakterier i lumen. De bakterier som normalt finns i tarmen utgör ett skydd mot nytillkommande mikroorganismer, dels genom att de förbrukar näring och syre och dels genom att de utsöndrar antibiotikaliknande ämnen som utgör ett svar mot invaderande bakterier. Den normala balansen kan störas av olika faktorer, t.ex kraftiga förändringar i dieten, felaktig antibiotikaanvändning eller invasion av patogena bakterier. Dem etablerade tarmfloran har anpassat sig till de näringsförhållanden som råder och till andra selekterande faktorer, såsom gallsalter m.m. En annan viktig skyddsmekanism mot nykolonisation i tarmen är saltsyran i magsäcken (Iwarson S et al.) Viktiga homeostatiska funktioner hos tarmfloran (Quigley EM) 1. Metabolisk betydelse Fullt utnyttjandet av kalorier Producerar kortkedjiga fettsyror Producerar arginin och glutamin Syntetiserar vitamin K och folsyra Deltar i läkemedelsmetabolism (exempelvis: aktiverar 5-aminosalicylsyra från sulfasalazin) 2. Dekonjugerar gallsyrorna 3. Förhindrar kolonialisering av patogena mikroorganismer 4. Immunologiska effekter Stimulerar IgA-produktion Gynnar antiinflammatorisk cytokines och nedreglerar proinflammatorisk cytokines Inducerar T-regceller Vanligaste symtomen vid dysbioser: Magsmärtor, magramper, uppkördhet och obehagskänslor av magen Flatulens Förstoppning, diarré, eller ömsom förstoppning/diarré Illaluktande avföring Halitosis, indigestion Aptitlöshet, födoämnesaversioner, eller begär efter vissa födoämnen, drycker

2 Födoämnesallergier Läkande tarmsyndromet Inflammatoriska G-I tillstånd t.ex gastrit, kolit Systemiska problem såsom huvudvärk, trötthet, och hudproblem (eksem) Lättast torde den antibiotikarelaterade dysbiosen vara, eftersom dess orsak är så uppenbar. Eljest kan de olika dysbioserna vara skilda i symtomen, beroende av tarmflorans sammansättning och om a) den karaktäriseras av en tydlig gasbildande form = jäsningsdysbios eller b) en form med illaluktande avföring = förruttnelsedysbios. Men symtomen kan vara högst varierande inom dysbiosformerna. Höga nivåer av: Bakterietyp Enterkocker Streptokocker Ofta förekommande symtom Huvudvärk, armsmärtor, skuldersmärtor, myalgier, palpitationer och insomningssvårigheter Abnormal trötthet efter fysisk aktivitet, fotofobi, minnesluckor, palpitationer, yrsel och matthet Dysbioser och kopplingar till andra tillstånd IBS: I studier på IBS-patienter ses ofta en signifikant stegring av gasbildning (tydligt väterik), och en diet som återställer en normal tarmflora hos dessa patienter medför avsevärt minskad sjukdomssymtom och en minskning av maximal gasexkretion. Ulcerös kolit: Det finns en teori att bakteriella kolesterol- eller gallsyrametaboliter (koprostanol m.fl) kan orsaka UC, det finns dessutom en interaktion mellan dessa metaboliter och kolons epiteliala celler vilket kan vara en bidragande orsak till utvecklingen av koloncancer. Många naturläkare anser också att celiaki och Crohns sjukdom är relaterat till denna patologi. CFS: Med en ökad transport av endotoxiner från gramnegativa bakterier genom tarmväggen. Jämför intestinal autointoxination och läckande tarmsyndromet. Candidiasis: Candidainfektioner kan inbegripa hela kroppen, och kan gastrointestinalt ge sig till känna som uppkördhet, rapningar, väderspändhet, trötthet, depression, ångest, hudutslag och brister i immunförsvaret. För diagnostik se nedan. Det finns en allt större anledning att anta att kroppsvänliga bakterier har effekter på CNS. Särskilt Lactobacillus rhamnosus kan ha effekter på neurotransmittorsubstanser såsom GABA B1b mrna i hjärnan. Än så länge har man endast fastställt detta i djurförsök men med en förhoppning att kunna iaktta om liknande egenskaper kan påvisas på människa. Dysbiostyperna Föruttnelsedysbios Uppstår vid en diet rik på fett och animalt kött, fattig på olösliga fibrer. Denna diet producerar en ökad koncentration av bacteroides sp. och en minskning av koncentrationen av Bifidobacteria sp. i avföringen. Den ökar gallflödet och inducerar bakteriell ureasaktivitet (Brown JP, 1977). Epidemiologiska och experimentella data antyder att denna typ av dysbios bidrar till cancer i kolon/bröst. Verkningar av dysbiosen: 1. Ureas, som produceras av Bacteroides-, Proteus- och Klebsiella-arter, hydrolyserar urea till ammoniak, vilket ökar avföringens ph. 2. Bakteriell dekarboxylering av aminosyror bidrar till vasoaktiva och neurotoxiska aminer, inkluderat histamin, oktopamin, tyramin och tryptamin; dessa absorberas via portala cirkulationen och deamineras i levern. Vid svår cirros når desssa den systemiska cirkulationen och bidrar till encefalopati/hypotension vid leversvikt. 3. Bakteriell tryptofanas omvandlar tryptofan till carcinogena fenolföreningar (Chung K-T et al.) 4. Andra bakteriella enzymer såsom β-glukuronidas hydrolyserar konjugerat ötrogen och gallsyror. Den hepatiska konjugationen och biliära exkretionen är viktiga mekanismer för östrogenregleringen i kroppen. Bakteriell dekonjugeringen ökar den enterohepatiska östrogenåtervinningen. 5. β-glukuronidas och andra hydrolytiska bakteriella enzymer kan också dekonjugera gallsalter. Dekonjugerade gallsalter är toxiska gentemot kolons epitelium och orsakar diarré. De kan bidra till utvecklingen av

3 koloncancer och ulcerös kolit. 6. Uppstår vid en diet rik på fett och animalt kött, fattig på olösliga fibrer. Denna diet producerar en ökad koncentration av bacteroides sp. och en minskning av koncentrationen av Bifidobacteria sp. i avföringen. Den ökar gallflödet och inducerar bakteriell ureasaktivitet. 7. Epidemiologiska och experimentella data antyder att denna typ av dysbios bidrar till cancer i kolon/bröst. 8. Verkningar av dysbiosen: 9. Ureas, som produceras av Bacteroides-, Proteus- och Klebsiella-arter, hydrolyserar urea till ammoniak, vilket ökar avföringens ph. 10. Bakteriell dekarboxylering av aminosyror bidrar till vasoaktiva och neurotoxiska aminer, inkluderat histamin, oktopamin, tyramin och tryptamin; dessa absorberas via portala cirkulationen och deamineras i levern. Vid svår cirros når desssa den systemiska cirkulationen och bidrar till encefalopati/hypotension vid leversvikt. 11. Bakteriell tryptofanas omvandlar tryptofan till carcinogena fenolföreningar. 12. Andra bakteriella enzymer såsom β-glukuronidas hydrolyserar konjugerat östrogen och gallsyror. Den hepatiska konjugationen och biliära exkretionen är viktiga mekanismer för östrogenregleringen i kroppen. Bakteriell dekonjugeringen ökar den enterohepatiska östrogenåtervinningen. 13. β-glukuronidas och andra hydrolytiska bakteriella enzymer kan också dekonjugera gallsalter. Dekonjugerade gallsalter är toxiska gentemot kolons epitelium och orsakar diarré. De kan bidra till utvecklingen av koloncancer och ulcerös kolit. Intestinal autointoxination Det var fysiologen Ilja Metjnikov ( ), som lanserade idén att fermenterade mjölkprodukter som t.ex yoghurt, var fördelaktig för den gastrointestinala mikrofloran. Hans tanke var att autointoxination pga dysbios uppstod genom förruttnelse av protein i tarmarna på grund av de intestinala bakterierna. Han ansåg att många sjukdomar, och åldrandet i sig kunde motverkas genom en förändring av tarmfloran. En nyare teori, som delvis börjat klarläggas är det läckande tarmsyndromet (Leaky gut syndrome): Det anges vara ett tillstånd med en ökad genomtränglighet av tarmens slemhinna, där stora molekyler, bakterier, proteinfragment och andra ämnen kan tränga över i blodet och orsaka trötthet, inflammation, magsmärtor, allergi m.m. Vid ME/CFS finns ökad transport av endotoxiner från gramnegativa bakterier genom tarmväggen, ett fenomen som av forskarna som studerat detta förhållande kallas intestinal mukosal dysfunktion. Förutom dysbios, är andra orsaker till intestinal permeabilitet: Postoperativt, posttraumatiskt, brännskador, septikemi, pankreatit, och chock; intestinala inflammationer eller infektioner, mukosa-oxidativ stress, stress, (över)användning av NSAIDs, alkohol(miss)bruk, komjölksallergi, onormal bakterietillväxt i tunntarmen, pankreasinsufficens och obstruktiv gulsot. Läckande tarmsyndromet är starkt besläktat med termen intestinal autointoxination, skillnaden ligger i den typiska förruttnelseprocessteorin för sistnämnda. Symtomen vid läckande tarmsyndromet förefaller vara mer psykologiskt betingade än de för den intestinala autointoxinationen. Grundbehandlingen är ofta lika för båda, med få skillnader; detta gäller också för sjukdomsprocessen: Graden av intestinal autointoxination ligger i: Diet: En diet rik på animala proteiner disponerar i högre grad för en ökning av (sub)toxiska nedbrytningsprodukter Härmed bestäms graden av intoxination och symtom därav Organismens detoxifierande förmåga Jäsningsdysbios (fementiv dysbios) Vid en intolerans mot kolhydrater bildas en onormal tillväxt av endogena bakterier i magsäcken, duodenum, jejunum och ileum samt blindtarmen (Kistler LA & Gianella RA). Orsaker kan också vara gastrisk hypoklorhydri, onormal tarmmotilitet, strikturer, fistlar, kirurgiskt orsakade åtknippningar, immunförsvarsbrister och malnutrition. En del av skadorna på organsystemens bakteriella överskott är beroende av bakteriernas produktion av proteaser vilka kan bidra till pankreas- och tarmluddsenzymer som orsakar pankreasinsufficens, slemhinneskador och malabsorption. Vid svåra fall blir villi tröga, vida och mononukleära cellinfiltrat i lamina propria uppstår. Ökad fekalt nitrogen leder till hypoalbuminuri. Bakteriernas konsumtion av kobalamin kan leda till brist.

4 Gallsalternas dehydroxylering försämrar micellformation. Den bakteriella endotoxemin bidrar till leverskador i djurstudier. Bakteriell överproduktion i magsäcken ökar risken för systemisk infektion. Gastriska bakterier omvandlar födans nitrater till nitriter och nitrosaminer, vilket ökar risken för magsäckscancer hos patienter med hypohydroklori. En del bakteriella infektioner i tarmarna kan öka den passiva intestinala permeabiliteten. Teorier antyder att jäsningsdyspeptiska syndrom (Hunisett et al.), i flesta fallen är beroende av jästsvampar och i ca 20% av fallen bakterier. Antibiotikarelaterad dysbios Antimikrobiella substansers påverkan av mikrofloran beror på det antibiotiska spektrumet, farmakokinetik, dos och duration. Särskilt vad det gäller spektrumet har t.ex ett medel med effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier större negativt inflytande på floran. Ökat antal av redan befintliga mikroorganismer såsom vissa svampar och Clostridium difficile, är vanligaste orsaken till antibiotikarelaterade diarréer; en överetablering av C. difficile kan ge direkt livshotande infektioner. Med dysbiosen uppträder även följande störningar: Minskning av kortkedjiga fettsyror såsom mjölk- och propionsyra, vilket kan resultera i en störd elektrolytbalans och diarré. Ökad mottaglighet för intestinala patogener beroende av minskad kolonialiseringsresistens. Minskade terapeutiska effekter av ett flertal medicinalväxter och fytoöstrogenhaltiga födoämnen. Av enzym som produceras av tarmbakterierna, är troligen β-glukosidas; många aktiva beståndsdelar i medicinalväxter är glykosider vars aglykon aktiveras först efter enzymets hydrolys. Exempel på sådana medicinalväxter är Salix spp, Cassia senna, Rheum palmatum, Harpagophytum, Glycine max, och Trifolium pratense. Effekter av några utvalda antibiotikas effekter på den gastrointestinala mikrofloran (Hawrelak JA & Myers SP) Substans Effekt på Onormal mängd av Enterobakteriekocker bakterier Entero- Anaeroba resistanta stammar Dagar till tarmfloran normaliserats (postadministrativt) Ampicillin + i.u av Lactobacilli & Bifidus; av Candida; SCFA-produktion Ampicillin/ Sulbactam Övrigt + 14 av Lactobacilli & Bifidus Amoxicillin + i.u av Candida Amoxicillin/ clavulanic acid + i.u Azlocillin + i.u av Lactobacilli Aztreonam + 14 Bacampillicin i.u Ingen signifikant skilln. hos Lactobacilli, Bifidus eller jästorganismer Cefaloridin i.u Cefazolin + i.u Cefbuperazon 28 av Lactobacilli & Bifidus Ceftizoxim + i.u Ingen effekt på Lactobacilli; av Citrobacter spp. & Proteus spp. Ceftriaxon + 28 av Bifidus; av Candida; 30% av subst. utsöndrat biliärt Cefradin i.u Ingen av jästorganismer

5 Cefrocil + 4 av C. difficile Ciprofloxacin 7 av jästkolonialisering; ingen eff. på Bifidus & Clostridia Enoxacin 14 av Candida Erythromycin + i.u Ingen signifikant skilln. av Lactobacilli & Bifidus; av jästkolonialisering; SCFA-produktion Fenoximetylpenicillin 14 Ingen signifikant skilln. på Bifidus; större doser Lactobacilli Imipenem/ cilastatin 14 av Lactobacilli & Bifidus Kefolor + 7 av Bifidus; av C. difficile Klindamycin % av substansen utsöndrat biliärt SCFA-prodkction; av Bifidus & Lactobacilli Lomefloxacin 21 Metronidazol i.u Ingen signifikant skilln. på Lactobacilli, jästorganismer, Bifidus, & SCFA-produktion Moxalactam + 14 av Lactobacilli & Bifidus; av Candida & C. difficile Norfloxacin 14 Ofloxacin i.u av Lactobacilli & Bifidus; av Candida Pefloxacin i.u Ingen eff. på Candida Piperacillin i.u Pivampicillin + i.u av Candida; inga skillnader på Bifidus & Lactobacilli Pivmecillinam + i.u av Lactobacilli & Bifidus Talampicillin + i.u Temocillin i.u Tetracyklin + i.u av Candida; av Bifidus & Lactobacilli Tikacillin i.u av Lactobacilli & Bifidus Tinidazol i.u Ingen signifikant skilln. på Bifidus, Lactobacilli, eller SCFA Doxycyklin + i.u Ingen eff. på SCFAproduktion = starkt undertryckande (> 4 log 10 CFU/g fekalier); = milt till måttligt undertryckande (2-4 log 10 CFU/g fekalier); = ökning av antalet organismer under terapi; - = inga signifikanta skillnader; = minskning; + = positivt resultat; SFCA=(Short-chain fatty acids) kortkedjiga fettsyror (t.ex mjölksyra); Bifidus= Bifidobacterium spp.

6 Diagnostik J-E Sundström Matera medica Anamnes: Diet, avföringsvanor, näringsstatus (särsk. kobalamin), läkemedelsanvändning (antibiotika, NSAIDs eller kortisonpreparat). D-arabinitol är en metabolit av flertalet arter av Candida (C. glabrata och C. krusei undantaget). I normal urin och även serum finns D-arabinitol/L-arabinitol i ett ungefärligt förhållande 2:1. Arabinitol utsöndras i urin, där halten är upp till 60 gånger högre än i serum; kvoten är samma som i serum. Vid nedsatt njurfunktion stiger såväl D- som L-arabinitol i serum, men kvoten påverkas ej. Diagnostiken baseras därför på denna kvot istället för absolutvärdet av D- arabinitol, detta för att undvika falskt positiva resultat beroende på nedsatt njurfunktion. > 5 Positivt 3-5 Gränsvärde < 3 Negativt CDSA (Comprehensive Stool and Digestive Analysis test) kan ge svar om abnormala störningar i - såsom förekomsten av Klebsiella, Candida och andra patogena bakterier, parasiter, förmåga att uppta näringsämnen och förekomsten av gliadinantikroppar (gluten). Tarmsanerande åtgärder Behandling av dysbioser I en studie med 165 patienter med övertillväxt av bakterier i tummtarmen, och som var LBT-positiva (lactulose breath testing), visade det sig att fytoterapeutika var lika effektiv som rifaximin för behandling (Chedid V et al.) Vid användningen av immunomodulatorer (Echinacea) har man en rationell strategi mot infektiösa orsaker, t.ex vid läkande tarmsyndromet. Högfibertillskott reglerar effektivt den normala tarmfloran. Vid fermentiva dysbioser dock kan höga fibertillskott störa tarmens naturliga ekologi (Berghouse L et al.) Morotsoligosackarider har använts i över 100 år vid bakteriella diarrésjukdomar (Guggenbichler JP et al.) Vid läkande tarmsyndromet ges naturliga antiinflogistika/antikoagulantia, främst glutamin, N-acetylcystein och zink. Glutamin förser snabbt delande celler (i synnerhet lymfocyter och enterocyter) och intestinala epiteliala celler med bränsle; den upprätthåller även tarmens barriärfunktion, och är en prekursor för den endogena antioxidanten glutation. Hos septiska patienter har man sett att tillskott förstärker TLR4 (Toll-like receptor 4)-beroende immunespons och verkar antibakteriellt och antiinflammatoriskt. Tillskott minskar risken för nekrotiserande enterokolit/septikemi hos för tidigt födda vid oral tillförsel om 0,3 g/kg kroppsvikt och dag. Aloe: Retningslindrande, antiinflammatoriskt. Som ej värmebehandlad, färskpressad gel (vanligen försedd med konserveringsmedel). Antiinfektiöst vid läckande tarmsyndromet: Olivbladsextrakt som har starka antimikrobiella egenskaper. Kaprylsyra undertrycker intestinala svampinfektioner, främst candida albicans infektion. Bieffekter: Illamående, förstoppning, halsbränna, diarré, och indigestion. Ej till gravida eller ammande pga bristande dokumentation; risker finns för att kaprylsyra kan interagera med inotropa substanser, nimodipin, fenylbutazon, warfarin och NSAIDs-medel. Probiotika har i studier effekter mot: Ulcerös kolit. Crohns sjukdom. Nekrotiserande enterokolit. Förebyggande av antibiotikarelaterad diarré. Infektiösa diarréer, i synnerhet diarré orsakad av C. difficile. Förebygga inflammation i samband med ileo anal anastomos, IPAA. Förebygga och behandla eksem i samband med komjölksallergi. Understödja immunförsvaret. Saccharomyces boulardii: Som profylax mot antibiotikaassocierad diarré samt som tillägg vid antibiotikabehandling för att förhindra recidiv vid C. difficile-orsakad diarré. Lactobacillus acidophilus. Bacillus coagulans, en blandning av Lactobacillus plantarum CECT 7315 och CECT 7316 kan rekommenderas.

7 Produkt, innehåll Probio-Tec Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 Culturelle Lactobacillus casei subsp. rhamnosus GG Enterogermina Bacillus clausii Florastor Saccharomyces boulardii Miyarisan Clostridium butyricum MIYAIRI588 Mutaflor Escherichia coli Nissle VSL#3 Lactobacillus casei, L. plantarum, L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgar-icus, Bifidobacterium longum, B. breve, B. infantis), Strepto- Mekanism, effekt, Medicinska/kliniska fördelar Minskar förstoppning Förbättrar fekaliernas egenskaper och mikrofloran Har positiva effekter vid akut diarré Kan ha en effekt på det gastrointestinala systemet Reducerar antibiotikaframkallad diarré Stegrar intestinal antikroppsvar hos nappflaskfödda spädbarn Förebyggandet av systemisk bakteremi Förbättring av intestinal epitelial homeostas Minskar lokal och systemisk inflammatorisk reaktion Reducering av lipidackumulering Secretion of anti-inflammatory substances Lokal ROS-induktion Producerar bacteriocin Interfererar med bakteriestyrd signaltransduktion Förebygger rotavirus-relaterad diarré hos barn Gastrointestinala tillstånd i barndomen Minskar risken för luftvägsinfektioner hos barn Förebyggande på atopiska eksem hos barn med ökad risk för allergi Förbättrad tillväxtförmåga och growth immunsvar Hindrar intestinal bakteriell överväxt Antimikrobiella och immunomodulerande egenskaper Minskar bieffekter och höjer toleransen vid Helicobactereradikeringsterapi Allergisk rinit hos barn (pilotstudie) Antitoxina effekter Trofiska effekter på enterocytes Antiinflammatoriska effekter Stegrat immunsvar Stegrade nivåer av disackaridaser Binder till och eliminerar bakteriella toxiner Binder till och eliminerar patogena bakterier Interfererar med bakteriestyrd signaltransduktion Verkan på bakteriella virulensfaktorer Interfererar med bakteriella motiliteten Effekter på permeabilitet Akut diarré Rekurrent Clostridium difficile-infektion Antibiotikaframkallad diarré Turistdiarré Inflammatoriska tarmsjukdomar IBS HIV/AIDS-associerad diarré Minskade bieffekter vid H. pylori-behandling Normalisering av tarmfloran Minskning av substanser med skadliga effekter på tarmarna Antimikrobiella effekter Butyratproduktion Antibiotikaframkallad diarré Minskade bieffekter vid H. pylori-behandling Produkion av koliciner Adhesin förknippad med kolonisering Effekter på patogener, epitelialceller, och immunförsvar Resistens mot kolonisering av patogener Effekter på permeabilitet Inflammatoriska tarmsjukdomar Akut diarré Kronisk förstoppning IBS Förbättrat immunsvar/antiinflammatoriska effekter Förbättring av slemhinnans värdförsvar Återskapande av barriärfunktion Produktion av angiogenes-promoterande tillväxtfaktorer

8 coccus salivarius subsp. thermophilus Modulering av tarmfloran Reducerar inflammation vid födoämnesallergi Inflammatoriska tarmsjukdomar IPAA IBS Olika prebiotika Prebiotika Medicinska/kliniska fördelar Mekanism, effekt Referens Inulin Crohns sjukdom Förbättring av immunsvar Emilia et al. FOS (Fruktooligosackarider) GOS (Galaktooligosackarider) Lösliga fibrer (Guar gummi, pektin) Kolit Effekt på ospecifik immunitet Macfarlane et al. Ramirez-Farias et al. Obesitas Diabetes type 2 Tjocktarmscancer, Förstoppn. Modifikation av tarmfloran och ökning av Bifidobakterier Hopping etal. Costabile et al. Ramnani et al. Crohns sjukdom Ökning av Bifidobakterier, Scholtensetal. Kolit minskat kolon-ph, Benjamin et al. Obesitas reduktion av lipidackumulering, de Luis et al. Förstoppning frisättning av antiinflammatoriska substanser Cummings et al. Turistdiarré Lokal induktion av ROS Arslanoglu et al. Tjocktarmscancer Crohns sjukdom Kolit Obesitas Crohns sjukdom Celiaki Förbättrad tillväxtförmåga och immunsvar Minskning av intestinal bakteriell överväxt Förbättrad produktion av kortkedjiga fettsyror, särskilt acetat Boutron-Ruault et al. Saavedra & Tschernia Macfarlane et al. Drakoularakou et al. Peng et al. Normalisering av intestinala tarmfloran Slavin Kolit Effekter på epitelial permeabilitet Chen et al. Tjocktarmscancer Trofiska effekter på enterocytes Hu et al. Metabolt syndrom Antiinflammatoriska effekter Cao et al. Artrit Kardiovaskulära sjukdomar Förbättrat immunsvar Minskat blodtryck och reducerat LDLserumkoncentration Slavin Antioxidanter och tarmfloran Elagitanniner och dess derivat i födoämnen och medicinalväxter övergår i tarmarna till metaboliterna urolitiner, med flera effekter på hälsan. Påträffas i urinen i form av urolitin B-glukuronid. Betydelsen av dessa ämnen och tarmhälsan har inte studerats särskilt ingående, däremot är urolitinerna troligen den viktigaste orsaken till ellagitanninerna positiva effekter vid kardiovaskulär sjukdom, som de farmkakolgiskt aktiva metaboliterna från ellagitanniner/-derivat. Den diet man har (över längre tid) har sannolikt betydelse för tarmfloran, inte kön, ålder, kroppsvikt m.m. Västerländska individer med högre grad urolitiner, visar på en högre förekomst av t.ex Clostridium leptum (tillhörande Firmicutes-stammarna) snarare än bacterioides. Exempel på urolitiner, bildade ur olika födoämnen hos människa Granatäppeljuice Urolitin A, Urolitin C, Isourolitin A, Urolitin B Granatäppelextrakt Urolitin A, Urolitin B, Urolitin C

9 Valnötter Jordgubbar Hallon Björnbär Hjortron Eklagrat rödvin Te Nötter J-E Sundström Matera medica Urolitin A, Urolitin B, Urolitin C Urolitin A, Isourolitin A, Urolitin B, Urolitin C Urolitin A, Isourolitin A, Urolitin B Urolitin A, Urolitin C Urolitin A Urolitin A Urolitin A Urolitin A, Isourolitin A, Urolitin B Biologiska effekter av urolitiner på mänskliga cellodlingar Substanser Aktivitet Testmodell Dos/duration Effekter UA, UB, UC, UD Antioxidant PMA DCFH-DA HL-60-celler UA, UB Antioxidant DMNQ SK-N-MCceller UA, UB Östrogena eller antiöstrogena 0, M/ 0,5 tim. 0,1 20 M/ 0,5 tim. MCF-7-celler 0,1 40 M/ 7 dagar UA, UB Antimalariaeffekt THP-1-stimulerad med haemozoin el. TNF-α UA, UB UA, UB UA, UB, UAG, UBG UA, UB, UC, UD Antiinflammatorisk CCD18-Co/THP-1 stimulerad med TNF-α Antiinflammatorisk CCD18-Co-stimulerad med IL-1β Antiinflammatorisk HAOEC/THP-1- stimulerad med TNF-α 25 M/ 48 tim M/ 48 tim. 0,1 40 M/ 18 tim M/ 4 24 tim. Anticancer 22Rv1 EROD 6,75 50 M/ 0,5, 24 tim. UA, UB Anticancer Caco-2-celler 40 M/ tim. UA Anticancer HEK T293-celler Wnt luciferas 0,2 200 g/ml/ 48 tim. Hämmad cellskada av ROS Ökad cellöverlevnad Inducerad cellproliferation (östrogen)/ hämmad cellproliferation i närvaro av östradiol (antiöstrogen) Hämmad frisättning och effekt av MMP-9 Minskad fibroblastmigration och monocytadhesion till fibroblaster Hämmad PGE2-produkction och mpges-1 och COX-2-frisättning Hämmad monocytadhesion och endotelialcells- migration Hämmade CYP1B1- och CYP1A1- aktiviteter Avstannad cellcykel i S- och G2/M-faser Inhiberat Wnt UA, UB, UC, Anticancer HT-29-celler M Apoptosisinducering och hämmad CYP1- UD aktivitet Caco-2: human tjocktarmcancercell odling; CCD18-Co: human tjocktarmfibroblastscell odling; DCFH-DA: 2,7 -diklorodihydrofluorescein diacetat; DMNQ: 2,3-dimetoxi-1,4-naftokinon; EROD: etoxyresorufin-o-deetylering; HAOEC: human aorta endotelialcell odling; HEK T293: human embryonnjurcell odling; HL-60: promyelocytiska leukemiceller; HT-29 human tjock-tarmskarcinom cell odling; MCF-7: human bröstcancercell odling; PGE2: prostaglandin E2; PMA: phorbol 12-myristat-13-acetat; SK-N-MC: humana neuroblastomceller; THP-1: human akut monocytleukemi cell odling; UA: urolitin A; UAG: urolitin A-glukuronid; UB: urolitin B; UBG: urolitin B-glukuronid; UC: urolitin C; UD: urolitin D; 22Rv1: human prostatakarcinom cell odling. Referenser: Bennet JD. Ulcerative colitis: the result of an altered bacterial metabolism of bile acids or cholesterol. Med Hypoth 1986, 20: Berghouse L, Hon S, Hill M, et al. Comparison between the bacterial and oligosaccharide content of ileostomy effluent in subjects taking diets rich in refined or unrefined carbohydrate. Gut 1984; 25: Bravo JA. Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. PNAS July;108(38): Brown JP. Role of gut bacterial flora in nutrition and health: a review of recent advances in bacteriological techniques, metabolism and factors affecting flora composition. CRC Rev Food Sci Nutr : Chedid V, Dhalla S, Clarke JO, Roland BC, Dunbar KB, Koh J, Justino E, Tomakin E, Mullin GE. Herbal therapy is equivalent to rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth. Glob Adv Health Med May;3(3): Chung K-T, Fulk GE, Slein MW. Tryptophanase of fecal flora as a possible factor in the etiology of colon cancer. J Natl Can Inst 1975, 54: du Moulin GC, Hedley-White J. The stomach as a bacterial reservoir: clinical significance. IM: Internal Medicine for the Specialist 1982; 3: Espín JC, Larrosa M, García-Conesa MT, Tomás-Barberán F. Biological significance of urolithins, the gut microbial ellagic Acidderived metabolites: the evidence so far. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013: Galland L. Effects of intestinal microbes on systemic immunity. Post Viral Fatigue Syndrome, Mowbray P, Jenkins R eds. John Wiley & Sons, London, 1991;

10 García-Villalba R, Beltrán D, Espín JC, Selma MV, Tomás-Barberán FA. Time course production of urolithins from ellagic acid by human gut microbiota. J Agric Food Chem Sep 18;61(37): Giménez-Bastida JA, González-Sarrías A, Larrosa M, Tomás-Barberán F, Espín JC, García-Conesa MT. Ellagitannin metabolites, urolithin A glucuronide and its aglycone urolithin A, ameliorate TNF-α-induced inflammation and associated molecular markers in human aortic endothelial cells. Mol Nutr Food Res May;56(5): Goldin BR. The metabolism of the intestinal microflora and its relationship to di- etary tat, colon and breast cancer. Dietary Fat and Cancer New York, Alan R. Liss Guggenbichler JP, Allerberger F, Hofstotter H, Dierich MP. Oral therapy for acute diarrhea. N Eng J Med 1991; 324: Haenel H, Bendig J. Intestinal flora in health and disease. Prog Food Nutr Sci 1975, 1: Hawrelak JA. Myers SP. The causes of intestinal dysbiosis: A Review. Alt Med Rev. 2004;9(2): Heizer, WD. Normal and abnormal intestinal absorption by humans. In: Schiller CM, editor. Intestinal toxicology. New York: Raven, 1984: Hill MJ, Melviulle DM, LennardÇJones JE, Neale K, Ritchie JK. Faecal bile acids, dysplasia, and carcinoma in ulcerative colitis. Lancet 1987; 2: Hunnisett A, Howard J, Davies S. Gut fermentation (or the auto-brewery) syn- drome: a new clinical test with initial observations and discussion of clinical and biochemical implications. J Nutr Med 1990; 1: Iwarson S et al. Infektionssjukdomar. Liber förlag 1985; Kim H. Glutamine as an immunonutrient. Yonsei Med J Nov;52(6): King TS, Elia M, Hunter JO. Abnormal colonic fermentation in irritable bowel syndrome. Lancet Oct 10;352(9135): Kistler LA, Gianella RA. Relationship of intestinal bacteria to malabsorption. Pract Gastroenterol 1980; 4: Larsson L, Pehrson C, Wiebe T, Christensson B Gas chromatographic determination of D-arabinitol/L-arabinitol ratios in urine: a potential method for diagnosis of disseminated candidiasis. J. Clin.Microbiol. 32: Lichtman SN, Keku J, Schwab JH, Sartor RB. Hepatic injury associated with small bowel bacterial overgrowth in rats is prevented by metronidazole and tetra- cycline. Gastroenterol 1991; 100: Maes M, Mihaylova I, Leunis JC. Increased serum IgA and IgM against LPS of enterobacteria in chronic fatigue syndrome (CFS/ME) indication fore the involvement of gram-negative enterobacteria in the etiology of CFS/ME and for the presence of an increased gut intestinal permeability. J Affect Disord. 2007;99 (1-3): Maes M, Leunis JC. Normalization of leaky gut in chronic fatigue syndrome (CFS) is accompanied by a clinical improvement: effects of age, duration of illness and the translocation of LPS from gram-negative bacteria. Neuro Endocrinol Lett Dec;29(6): Malhotra SL. Fecal urobilinogen levels and ph of stools. J Royal Soc Med 1982; 75:710. Mañé J, Pedrosa E, Lorén V, Gassull MA, Espadaler J, Cuñé J, Audivert S, Bonachera MA, Cabré E. A mixture of Lactobacillus plantarum CECT 7315 and CECT 7316 enhances systemic immunity in elderly subjects. A dose-response, double-blind, placebocontrolled, randomized pilot trial. Nutr Hosp Jan-Feb;26(1): Quigley EM. Gut Bacteria in Health and Disease. Gastroenterol Hepatol (N Y). Sep 2013;9(9): Reddy BS, Martin CW, Wynder EL. Fecal bile acids and cholesterol metabolites of patients with ulcerative colitis, a high-risk group for development of colon cancer. Cancer Res Jun;37(6): Serrander R, Magnusson K-E, Kihlstrom E, Sundqvist T. Acute yersinia infections in man increase intestinal permeability for lowmolecular weight polyethylene glycols (PEG 400). Scand J Inf Dis 1986, 18: Thapa D, Losa R, Zweifel B, Wallace RJ. Sensitivity of pathogenic and commensal bacteria from the human colon to essential oils. Microbiology Nov;158(Pt 11): Vieira AT, Teixeira MM, Martins FS. The Role of Probiotics and Prebiotics in Inducing Gut Immunity. Front Immunol Dec 12;4:445. Review.

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän.

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015 Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning Minskar risk för (grade 1): - Mag- och tarminfektioner -

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile Susanna Walter Sektionen för gastroenterologi och hepatologi EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping IBS Definition och Symtom Kroniskt återkommande

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) översikt uppdaterad 2012-05-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Irritabel Tarm: Neuro-endokrine forstyrrelser

Irritabel Tarm: Neuro-endokrine forstyrrelser Irritabel Tarm: Neuro-endokrine forstyrrelser Magdy El-Salhy, Professor/Overlege Stord Sjukehus, Klinisk Inst. 1, Universitet i Bergen Patogense Ärftlighet. Miljö och socialt inlärning. Kost. Tjocktarmens

Läs mer

Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier

Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier Candida är en jästsvamp som är normalt förekommande på och i kroppen. Den hjälper till med en del av städningen och fyller därför, som

Läs mer

Amning och immunologi. 2013 Anna-karin Ringqvist VU

Amning och immunologi. 2013 Anna-karin Ringqvist VU Amning och immunologi 2013 Anna-karin Ringqvist VU Barnet har två stora behov Näring Infektionsskydd Modern kan ge båda dessa = ekologi Anna-Karin Ringqvist2 Det nyfödda barnets koloniseras av rätt mikrober

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R Författare till informationsskriften är P-G Larsson överläkare vid kvinnokliniken på Kärnsjukhuset i Skövde. Han har under

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

Vad är det som gör att Stomax är bra för din hund och katt?

Vad är det som gör att Stomax är bra för din hund och katt? Vad är det som gör att är bra för din hund och katt? Sammanfattning verkar på tre olika sätt samtidigt. Vad säger kunderna? Fallstudie Mer ingående information om beståndsdelar, dess funktioner och studier.

Läs mer

Vad är det som gör att Stomax är bra för din hund och katt? - PV70 - Jästfibrer - Inulin/oligofructos - Lecitin. - B-vitaminer.

Vad är det som gör att Stomax är bra för din hund och katt? - PV70 - Jästfibrer - Inulin/oligofructos - Lecitin. - B-vitaminer. Vad är det som gör att är bra för din hund och katt? är registrerat hos Jordbruksverket som ett dietiskt fodertillskott och motverkar dålig matsmältning hos hund och katt. Alla ingredienserna är av livsmedelskvalitet

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Celiaki. ur TKM-perspektiv

Celiaki. ur TKM-perspektiv Celiaki (glutenintolerans) ur TKM-perspektiv Ett examensarbete vid Akupunkturakademin Maria Mellander Nässjö ht 2007 Arbetet beskriver celiaki (glutenintolerans) dels ur västerländsk synvinkel och dels

Läs mer

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR ALLT OM GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR www.almirall.com Solutions with you in mind VILKA ÄR DE? Gastrointestinala störningar i samband med MS omfattar alltsom påverkar matsmältningssystemet och är ett resultat

Läs mer

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Bakteriella gastroenteriter Dominerande världshälsoproblem

Läs mer

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför?

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför? IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv - ellervad ska vi göra och varför? Gottskär 2011-11-15 Jenny Gunnarson, Överläkare gastroenterologi Medicinmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka Hur mycket ska man

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Probiotika. Karin Hedin. Lösningen på Antibiotikarelaterad Problematik?

Probiotika. Karin Hedin. Lösningen på Antibiotikarelaterad Problematik? Probiotika Lösningen på Antibiotikarelaterad Problematik? Karin Hedin Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, vårterminen 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning,

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Frågor om ditt matsmältningssystem

Frågor om ditt matsmältningssystem Frågor om ditt matsmältningssystem Instruktioner Ringa in det nummer som beskriver dina symptom. Du kan även låta bli att svara om du inte har något svar på frågorna. Summera poängen efter varje del. Följ

Läs mer

IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören. Aleksandra M. Havelka

IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören. Aleksandra M. Havelka IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören Aleksandra M. Havelka S100 proteinfamilj Calprotectin S100 proteinfamilj Består av 25 lågmolekylära proteiner, 10-12 kda Proteinerna innehåller en EF-hand

Läs mer

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Invasiva svampinfektioner Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Predisponerande faktorer! Immunsuppression! Neutropeni! Cystisk

Läs mer

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar.

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar. FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Mag-tarmkanalens

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Om Aloe Vera - superväxten

Om Aloe Vera - superväxten www.econordica.se Om Aloe Vera - superväxten Econordica.se säljer Aloe-Vera i tablettform. Aloe Vera är en av världens äldsta och mest väldokumenterade läkeväxt. Växten har används i flera tusen år över

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

Beskrivning - Colostrum

Beskrivning - Colostrum Beskrivning - Colostrum Råmjölk är en tjock gul vätska, rik på protein, tillväxtfaktorer, och immun faktorer. Det utsöndras från mjölkkörtlar hos alla kvinnliga däggdjur under de första dagarna av laktationen.

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome

Irritable Bowel Syndrome Irritable Bowel Syndrome Jenny Gunnarsson, Gastroenterolog Hallands sjukhus Kungsbacka Gottskär 2011-11-15 Bildmaterial ur IBS-irriterande för patient och doktor, M.Simrén Funktionella mag-tarm sjukdomar

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Mängd laktos i olika livsmedel

Mängd laktos i olika livsmedel Mängd laktos i olika livsmedel Mesost/messmör till en smörgås 7 8 g laktos I dl mjölk/lättmjölk 5 g laktos I dl filmjölk/lättfil 4 g laktos I dl kaffegrädde 4 g laktos 1 dl (50 g) glass, 8% fett 4 g laktos

Läs mer

Matsmältningen, A och O för din hälsa

Matsmältningen, A och O för din hälsa Matsmältningen, A och O för din hälsa Lär känna din kropps språk och förstå dess behov Matsmältningen är A och O för din hälsa. När den fungerar, fungerar du bättre och tvärtom. Genom att förstå vad som

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Balans - vägen till framgång Och Kostens betydelse Anna Melin Petra Lundström

Balans - vägen till framgång Och Kostens betydelse Anna Melin Petra Lundström Balans - vägen till framgång Och Kostens betydelse Anna Melin Petra Lundström Ansvarig för idrottsnutrition RF, Elit Bosön Doktorerar i idrottsfysiologi/ endokrinologi Certifierad fystränare, PT Fil mag.

Läs mer

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC)

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanlig är PBC... 6 Hur diagnostiseras PBC... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

Värt att veta om mögel

Värt att veta om mögel Värt att veta om mögel Anna-Sara Claeson Institutionen för psykologi Umeå universitet Seminarium om inomhusmiljö och hälsa, Umeå 28 februari 2013 Allmänt om mikroorganismer Vad? Mögel, jäst, rötsvamp,

Läs mer

Bli Fri från dina Magbesvär!

Bli Fri från dina Magbesvär! [Type text] Anton D. Hansson Bli Fri från dina Magbesvär! - 8 veckor till en Lugnare och mer Harmonisk mage - För dig med kroniska eller tillfälliga besvär av IBS, gaser, förstoppning, ballongmage, magsmärtor,

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 )

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) FoU- arbete 2004-06-09 Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) Atefa Zarin ST- läkare Nordmanna Vårdcentral 442 37 Kungälv atefa.zarin@vgregion.se

Läs mer

Rätt dietfoder. - ett viktigt steg mot bättre hälsa

Rätt dietfoder. - ett viktigt steg mot bättre hälsa Rätt dietfoder - ett viktigt steg mot bättre hälsa Har din hund en diagnostiserad sjukdom? Kanske äter den redan ett så kallat dietfoder? VETERINARY EXCLUSIVE Royal Canin har kliniskt väl beprövade produkter

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

2014-10-14. Stress mer än att tiden inte räcker till. Stress? Blodets fördelning vid fysisk aktivitet/vila

2014-10-14. Stress mer än att tiden inte räcker till. Stress? Blodets fördelning vid fysisk aktivitet/vila Stress mer än att tiden inte räcker till Vad är stress? Skillnaden mellan akut och kronisk stress Vad händer i kroppen och knoppen? Petra Lundström Doktorand Karolinska Institutet Ansvarig för Idrottsnutrition,

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier Fri från allergi? Om forskning och framsteg inom matallergier Mirja Vetander, Med Dr, ST-läkare i barnmedicin Hur vanligt är det med matallergi, blir det vanligare och i sådant fall varför? Vilka diagnostiska

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Är det nyttigt med fet mat?

Är det nyttigt med fet mat? Är det nyttigt med fet mat? Forskningens dag Falun 151008 David Iggman ST-läkare Norslund/Svärdsjö VC Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet

Läs mer

Födoämnesallergi - Provokation

Födoämnesallergi - Provokation Födoämnesallergi - provokation 1(6) Födoämnesallergi - Provokation Detta PM avser IgE-förmedlade reaktioner. Bakgrund. Födoämnesallergi definieras som en avvikande reaktion på ett födoämne, en reaktion

Läs mer

Patientinformation GODA RÅD

Patientinformation GODA RÅD Patientinformation GODA RÅD till dig som har brist på matsmältningsenzymer Den här skriften är framtagen för dig som har problem med din bukspottkörtel, och som därför behöver tillskott av matsmältningsenzymer.

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Födoämnesöverkänslighet hos vuxna

Födoämnesöverkänslighet hos vuxna Kap 4 Födoämnesöverkänslighet hos vuxna Ulf Bengtsson Innehållsförteckning Kap 4... 1 Födoämnesöverkänslighet hos vuxna... 1 Förekomst... 1 Sjukdomsbilder... 2 Mekanismer... 2 IgE-förmedlad allergi...

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Patologi och behandling vid sjukdomstillstånd i mag- och tarmkanalen

Patologi och behandling vid sjukdomstillstånd i mag- och tarmkanalen Patologi och behandling vid sjukdomstillstånd i mag- och tarmkanalen Magkatarr Vid magkatarr är magslemhinnan irriterad,vanligtvis pga en överproduktion av saltsyra. Många läkemedel har den biverkningen

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

STÄRK DIN INRE DOKTOR DIN INRE SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA MED QUORUM NUTRITION

STÄRK DIN INRE DOKTOR DIN INRE SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA MED QUORUM NUTRITION STÄRK DIN INRE DOKTOR DIN INRE SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA MED QUORUM NUTRITION VISSTE DU ATT 97,5% AV KOSTTILLSKOTT SOM FÖR NÄRVARANDE SÄLJS ÄR GIFTIGA, MÖGLIGA, VÄRMESKADADE OCH INEFFEKTIVA ATT ÅTERSTÄLLA DIN

Läs mer

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Antibiotika i tandvården STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Sid 4. 2014-05-27 Sid 5. 2014-05-27 skillnad Källa: ehälsomyndigheten, Concise Källa: ehälsomyndigheten,

Läs mer

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande

Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Purina Veterinary Diets Enkel, effektiv och omfattande Passionen för djur driver Purinas forskare. Nestlé Purina har ett globalt nätverk för forskning & utveckling som består av flera hundra dedikerade

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Azithromycin Krka 1.8.2 KRK, 16.6.2014 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Övre luftvägsinfektion är

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

mer liv än någonsin!

mer liv än någonsin! De syns inte men mer liv än någonsin! ProBion - den smarta tabletten. ProBion innehåller livskraftiga mjölksyrabakterier inbäddade i en sinnrik struktur. Mjölksyrabakterier är naturliga och utgör ett historiskt

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer