J-E Sundström Matera medica

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J-E Sundström Matera medica"

Transkript

1 DYSBIOSER Patologi Allmänt Dysbiostyperna Föruttnelsedysbios Intestinal autointoxination Jäsningsdysbios Diagnostik Tarmsanerande åtgärder Behandling av dysbioser Probiotika Olika prebiotika Antioxidanter och tarmfloran Patologi Allmänt Tarminnehållet hos en frisk västerlänning innehåller bakterier/g. Tjugo bakterier dominerar ca 75% av alla kolonierna; ej sporbildande anaerober dominerar över aerober i en kvot om 5 000:1. Organismer isolerade från slemhinnan är annorlunda från de man finner i avföringen och varierar även efter var i den gastrointestinala apparaten man mäter, det finns t.ex avgjort mindre bakterier i magsäcken. De vanligaste organismer man finner i slemhinnorna är kockobaciller och streptokocker, i ventrikelduodenum dominerar jästorganismer och laktobaciller som lever i tarmlumen. I kolon finns dessutom spiroketer och fusiforma bakterier som lever i slemhinneytan och anaeroba bakterier såsom eubakterier, bakterioider och bifidobakterier i lumen. De bakterier som normalt finns i tarmen utgör ett skydd mot nytillkommande mikroorganismer, dels genom att de förbrukar näring och syre och dels genom att de utsöndrar antibiotikaliknande ämnen som utgör ett svar mot invaderande bakterier. Den normala balansen kan störas av olika faktorer, t.ex kraftiga förändringar i dieten, felaktig antibiotikaanvändning eller invasion av patogena bakterier. Dem etablerade tarmfloran har anpassat sig till de näringsförhållanden som råder och till andra selekterande faktorer, såsom gallsalter m.m. En annan viktig skyddsmekanism mot nykolonisation i tarmen är saltsyran i magsäcken (Iwarson S et al.) Viktiga homeostatiska funktioner hos tarmfloran (Quigley EM) 1. Metabolisk betydelse Fullt utnyttjandet av kalorier Producerar kortkedjiga fettsyror Producerar arginin och glutamin Syntetiserar vitamin K och folsyra Deltar i läkemedelsmetabolism (exempelvis: aktiverar 5-aminosalicylsyra från sulfasalazin) 2. Dekonjugerar gallsyrorna 3. Förhindrar kolonialisering av patogena mikroorganismer 4. Immunologiska effekter Stimulerar IgA-produktion Gynnar antiinflammatorisk cytokines och nedreglerar proinflammatorisk cytokines Inducerar T-regceller Vanligaste symtomen vid dysbioser: Magsmärtor, magramper, uppkördhet och obehagskänslor av magen Flatulens Förstoppning, diarré, eller ömsom förstoppning/diarré Illaluktande avföring Halitosis, indigestion Aptitlöshet, födoämnesaversioner, eller begär efter vissa födoämnen, drycker

2 Födoämnesallergier Läkande tarmsyndromet Inflammatoriska G-I tillstånd t.ex gastrit, kolit Systemiska problem såsom huvudvärk, trötthet, och hudproblem (eksem) Lättast torde den antibiotikarelaterade dysbiosen vara, eftersom dess orsak är så uppenbar. Eljest kan de olika dysbioserna vara skilda i symtomen, beroende av tarmflorans sammansättning och om a) den karaktäriseras av en tydlig gasbildande form = jäsningsdysbios eller b) en form med illaluktande avföring = förruttnelsedysbios. Men symtomen kan vara högst varierande inom dysbiosformerna. Höga nivåer av: Bakterietyp Enterkocker Streptokocker Ofta förekommande symtom Huvudvärk, armsmärtor, skuldersmärtor, myalgier, palpitationer och insomningssvårigheter Abnormal trötthet efter fysisk aktivitet, fotofobi, minnesluckor, palpitationer, yrsel och matthet Dysbioser och kopplingar till andra tillstånd IBS: I studier på IBS-patienter ses ofta en signifikant stegring av gasbildning (tydligt väterik), och en diet som återställer en normal tarmflora hos dessa patienter medför avsevärt minskad sjukdomssymtom och en minskning av maximal gasexkretion. Ulcerös kolit: Det finns en teori att bakteriella kolesterol- eller gallsyrametaboliter (koprostanol m.fl) kan orsaka UC, det finns dessutom en interaktion mellan dessa metaboliter och kolons epiteliala celler vilket kan vara en bidragande orsak till utvecklingen av koloncancer. Många naturläkare anser också att celiaki och Crohns sjukdom är relaterat till denna patologi. CFS: Med en ökad transport av endotoxiner från gramnegativa bakterier genom tarmväggen. Jämför intestinal autointoxination och läckande tarmsyndromet. Candidiasis: Candidainfektioner kan inbegripa hela kroppen, och kan gastrointestinalt ge sig till känna som uppkördhet, rapningar, väderspändhet, trötthet, depression, ångest, hudutslag och brister i immunförsvaret. För diagnostik se nedan. Det finns en allt större anledning att anta att kroppsvänliga bakterier har effekter på CNS. Särskilt Lactobacillus rhamnosus kan ha effekter på neurotransmittorsubstanser såsom GABA B1b mrna i hjärnan. Än så länge har man endast fastställt detta i djurförsök men med en förhoppning att kunna iaktta om liknande egenskaper kan påvisas på människa. Dysbiostyperna Föruttnelsedysbios Uppstår vid en diet rik på fett och animalt kött, fattig på olösliga fibrer. Denna diet producerar en ökad koncentration av bacteroides sp. och en minskning av koncentrationen av Bifidobacteria sp. i avföringen. Den ökar gallflödet och inducerar bakteriell ureasaktivitet (Brown JP, 1977). Epidemiologiska och experimentella data antyder att denna typ av dysbios bidrar till cancer i kolon/bröst. Verkningar av dysbiosen: 1. Ureas, som produceras av Bacteroides-, Proteus- och Klebsiella-arter, hydrolyserar urea till ammoniak, vilket ökar avföringens ph. 2. Bakteriell dekarboxylering av aminosyror bidrar till vasoaktiva och neurotoxiska aminer, inkluderat histamin, oktopamin, tyramin och tryptamin; dessa absorberas via portala cirkulationen och deamineras i levern. Vid svår cirros når desssa den systemiska cirkulationen och bidrar till encefalopati/hypotension vid leversvikt. 3. Bakteriell tryptofanas omvandlar tryptofan till carcinogena fenolföreningar (Chung K-T et al.) 4. Andra bakteriella enzymer såsom β-glukuronidas hydrolyserar konjugerat ötrogen och gallsyror. Den hepatiska konjugationen och biliära exkretionen är viktiga mekanismer för östrogenregleringen i kroppen. Bakteriell dekonjugeringen ökar den enterohepatiska östrogenåtervinningen. 5. β-glukuronidas och andra hydrolytiska bakteriella enzymer kan också dekonjugera gallsalter. Dekonjugerade gallsalter är toxiska gentemot kolons epitelium och orsakar diarré. De kan bidra till utvecklingen av

3 koloncancer och ulcerös kolit. 6. Uppstår vid en diet rik på fett och animalt kött, fattig på olösliga fibrer. Denna diet producerar en ökad koncentration av bacteroides sp. och en minskning av koncentrationen av Bifidobacteria sp. i avföringen. Den ökar gallflödet och inducerar bakteriell ureasaktivitet. 7. Epidemiologiska och experimentella data antyder att denna typ av dysbios bidrar till cancer i kolon/bröst. 8. Verkningar av dysbiosen: 9. Ureas, som produceras av Bacteroides-, Proteus- och Klebsiella-arter, hydrolyserar urea till ammoniak, vilket ökar avföringens ph. 10. Bakteriell dekarboxylering av aminosyror bidrar till vasoaktiva och neurotoxiska aminer, inkluderat histamin, oktopamin, tyramin och tryptamin; dessa absorberas via portala cirkulationen och deamineras i levern. Vid svår cirros når desssa den systemiska cirkulationen och bidrar till encefalopati/hypotension vid leversvikt. 11. Bakteriell tryptofanas omvandlar tryptofan till carcinogena fenolföreningar. 12. Andra bakteriella enzymer såsom β-glukuronidas hydrolyserar konjugerat östrogen och gallsyror. Den hepatiska konjugationen och biliära exkretionen är viktiga mekanismer för östrogenregleringen i kroppen. Bakteriell dekonjugeringen ökar den enterohepatiska östrogenåtervinningen. 13. β-glukuronidas och andra hydrolytiska bakteriella enzymer kan också dekonjugera gallsalter. Dekonjugerade gallsalter är toxiska gentemot kolons epitelium och orsakar diarré. De kan bidra till utvecklingen av koloncancer och ulcerös kolit. Intestinal autointoxination Det var fysiologen Ilja Metjnikov ( ), som lanserade idén att fermenterade mjölkprodukter som t.ex yoghurt, var fördelaktig för den gastrointestinala mikrofloran. Hans tanke var att autointoxination pga dysbios uppstod genom förruttnelse av protein i tarmarna på grund av de intestinala bakterierna. Han ansåg att många sjukdomar, och åldrandet i sig kunde motverkas genom en förändring av tarmfloran. En nyare teori, som delvis börjat klarläggas är det läckande tarmsyndromet (Leaky gut syndrome): Det anges vara ett tillstånd med en ökad genomtränglighet av tarmens slemhinna, där stora molekyler, bakterier, proteinfragment och andra ämnen kan tränga över i blodet och orsaka trötthet, inflammation, magsmärtor, allergi m.m. Vid ME/CFS finns ökad transport av endotoxiner från gramnegativa bakterier genom tarmväggen, ett fenomen som av forskarna som studerat detta förhållande kallas intestinal mukosal dysfunktion. Förutom dysbios, är andra orsaker till intestinal permeabilitet: Postoperativt, posttraumatiskt, brännskador, septikemi, pankreatit, och chock; intestinala inflammationer eller infektioner, mukosa-oxidativ stress, stress, (över)användning av NSAIDs, alkohol(miss)bruk, komjölksallergi, onormal bakterietillväxt i tunntarmen, pankreasinsufficens och obstruktiv gulsot. Läckande tarmsyndromet är starkt besläktat med termen intestinal autointoxination, skillnaden ligger i den typiska förruttnelseprocessteorin för sistnämnda. Symtomen vid läckande tarmsyndromet förefaller vara mer psykologiskt betingade än de för den intestinala autointoxinationen. Grundbehandlingen är ofta lika för båda, med få skillnader; detta gäller också för sjukdomsprocessen: Graden av intestinal autointoxination ligger i: Diet: En diet rik på animala proteiner disponerar i högre grad för en ökning av (sub)toxiska nedbrytningsprodukter Härmed bestäms graden av intoxination och symtom därav Organismens detoxifierande förmåga Jäsningsdysbios (fementiv dysbios) Vid en intolerans mot kolhydrater bildas en onormal tillväxt av endogena bakterier i magsäcken, duodenum, jejunum och ileum samt blindtarmen (Kistler LA & Gianella RA). Orsaker kan också vara gastrisk hypoklorhydri, onormal tarmmotilitet, strikturer, fistlar, kirurgiskt orsakade åtknippningar, immunförsvarsbrister och malnutrition. En del av skadorna på organsystemens bakteriella överskott är beroende av bakteriernas produktion av proteaser vilka kan bidra till pankreas- och tarmluddsenzymer som orsakar pankreasinsufficens, slemhinneskador och malabsorption. Vid svåra fall blir villi tröga, vida och mononukleära cellinfiltrat i lamina propria uppstår. Ökad fekalt nitrogen leder till hypoalbuminuri. Bakteriernas konsumtion av kobalamin kan leda till brist.

4 Gallsalternas dehydroxylering försämrar micellformation. Den bakteriella endotoxemin bidrar till leverskador i djurstudier. Bakteriell överproduktion i magsäcken ökar risken för systemisk infektion. Gastriska bakterier omvandlar födans nitrater till nitriter och nitrosaminer, vilket ökar risken för magsäckscancer hos patienter med hypohydroklori. En del bakteriella infektioner i tarmarna kan öka den passiva intestinala permeabiliteten. Teorier antyder att jäsningsdyspeptiska syndrom (Hunisett et al.), i flesta fallen är beroende av jästsvampar och i ca 20% av fallen bakterier. Antibiotikarelaterad dysbios Antimikrobiella substansers påverkan av mikrofloran beror på det antibiotiska spektrumet, farmakokinetik, dos och duration. Särskilt vad det gäller spektrumet har t.ex ett medel med effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier större negativt inflytande på floran. Ökat antal av redan befintliga mikroorganismer såsom vissa svampar och Clostridium difficile, är vanligaste orsaken till antibiotikarelaterade diarréer; en överetablering av C. difficile kan ge direkt livshotande infektioner. Med dysbiosen uppträder även följande störningar: Minskning av kortkedjiga fettsyror såsom mjölk- och propionsyra, vilket kan resultera i en störd elektrolytbalans och diarré. Ökad mottaglighet för intestinala patogener beroende av minskad kolonialiseringsresistens. Minskade terapeutiska effekter av ett flertal medicinalväxter och fytoöstrogenhaltiga födoämnen. Av enzym som produceras av tarmbakterierna, är troligen β-glukosidas; många aktiva beståndsdelar i medicinalväxter är glykosider vars aglykon aktiveras först efter enzymets hydrolys. Exempel på sådana medicinalväxter är Salix spp, Cassia senna, Rheum palmatum, Harpagophytum, Glycine max, och Trifolium pratense. Effekter av några utvalda antibiotikas effekter på den gastrointestinala mikrofloran (Hawrelak JA & Myers SP) Substans Effekt på Onormal mängd av Enterobakteriekocker bakterier Entero- Anaeroba resistanta stammar Dagar till tarmfloran normaliserats (postadministrativt) Ampicillin + i.u av Lactobacilli & Bifidus; av Candida; SCFA-produktion Ampicillin/ Sulbactam Övrigt + 14 av Lactobacilli & Bifidus Amoxicillin + i.u av Candida Amoxicillin/ clavulanic acid + i.u Azlocillin + i.u av Lactobacilli Aztreonam + 14 Bacampillicin i.u Ingen signifikant skilln. hos Lactobacilli, Bifidus eller jästorganismer Cefaloridin i.u Cefazolin + i.u Cefbuperazon 28 av Lactobacilli & Bifidus Ceftizoxim + i.u Ingen effekt på Lactobacilli; av Citrobacter spp. & Proteus spp. Ceftriaxon + 28 av Bifidus; av Candida; 30% av subst. utsöndrat biliärt Cefradin i.u Ingen av jästorganismer

5 Cefrocil + 4 av C. difficile Ciprofloxacin 7 av jästkolonialisering; ingen eff. på Bifidus & Clostridia Enoxacin 14 av Candida Erythromycin + i.u Ingen signifikant skilln. av Lactobacilli & Bifidus; av jästkolonialisering; SCFA-produktion Fenoximetylpenicillin 14 Ingen signifikant skilln. på Bifidus; större doser Lactobacilli Imipenem/ cilastatin 14 av Lactobacilli & Bifidus Kefolor + 7 av Bifidus; av C. difficile Klindamycin % av substansen utsöndrat biliärt SCFA-prodkction; av Bifidus & Lactobacilli Lomefloxacin 21 Metronidazol i.u Ingen signifikant skilln. på Lactobacilli, jästorganismer, Bifidus, & SCFA-produktion Moxalactam + 14 av Lactobacilli & Bifidus; av Candida & C. difficile Norfloxacin 14 Ofloxacin i.u av Lactobacilli & Bifidus; av Candida Pefloxacin i.u Ingen eff. på Candida Piperacillin i.u Pivampicillin + i.u av Candida; inga skillnader på Bifidus & Lactobacilli Pivmecillinam + i.u av Lactobacilli & Bifidus Talampicillin + i.u Temocillin i.u Tetracyklin + i.u av Candida; av Bifidus & Lactobacilli Tikacillin i.u av Lactobacilli & Bifidus Tinidazol i.u Ingen signifikant skilln. på Bifidus, Lactobacilli, eller SCFA Doxycyklin + i.u Ingen eff. på SCFAproduktion = starkt undertryckande (> 4 log 10 CFU/g fekalier); = milt till måttligt undertryckande (2-4 log 10 CFU/g fekalier); = ökning av antalet organismer under terapi; - = inga signifikanta skillnader; = minskning; + = positivt resultat; SFCA=(Short-chain fatty acids) kortkedjiga fettsyror (t.ex mjölksyra); Bifidus= Bifidobacterium spp.

6 Diagnostik J-E Sundström Matera medica Anamnes: Diet, avföringsvanor, näringsstatus (särsk. kobalamin), läkemedelsanvändning (antibiotika, NSAIDs eller kortisonpreparat). D-arabinitol är en metabolit av flertalet arter av Candida (C. glabrata och C. krusei undantaget). I normal urin och även serum finns D-arabinitol/L-arabinitol i ett ungefärligt förhållande 2:1. Arabinitol utsöndras i urin, där halten är upp till 60 gånger högre än i serum; kvoten är samma som i serum. Vid nedsatt njurfunktion stiger såväl D- som L-arabinitol i serum, men kvoten påverkas ej. Diagnostiken baseras därför på denna kvot istället för absolutvärdet av D- arabinitol, detta för att undvika falskt positiva resultat beroende på nedsatt njurfunktion. > 5 Positivt 3-5 Gränsvärde < 3 Negativt CDSA (Comprehensive Stool and Digestive Analysis test) kan ge svar om abnormala störningar i - såsom förekomsten av Klebsiella, Candida och andra patogena bakterier, parasiter, förmåga att uppta näringsämnen och förekomsten av gliadinantikroppar (gluten). Tarmsanerande åtgärder Behandling av dysbioser I en studie med 165 patienter med övertillväxt av bakterier i tummtarmen, och som var LBT-positiva (lactulose breath testing), visade det sig att fytoterapeutika var lika effektiv som rifaximin för behandling (Chedid V et al.) Vid användningen av immunomodulatorer (Echinacea) har man en rationell strategi mot infektiösa orsaker, t.ex vid läkande tarmsyndromet. Högfibertillskott reglerar effektivt den normala tarmfloran. Vid fermentiva dysbioser dock kan höga fibertillskott störa tarmens naturliga ekologi (Berghouse L et al.) Morotsoligosackarider har använts i över 100 år vid bakteriella diarrésjukdomar (Guggenbichler JP et al.) Vid läkande tarmsyndromet ges naturliga antiinflogistika/antikoagulantia, främst glutamin, N-acetylcystein och zink. Glutamin förser snabbt delande celler (i synnerhet lymfocyter och enterocyter) och intestinala epiteliala celler med bränsle; den upprätthåller även tarmens barriärfunktion, och är en prekursor för den endogena antioxidanten glutation. Hos septiska patienter har man sett att tillskott förstärker TLR4 (Toll-like receptor 4)-beroende immunespons och verkar antibakteriellt och antiinflammatoriskt. Tillskott minskar risken för nekrotiserande enterokolit/septikemi hos för tidigt födda vid oral tillförsel om 0,3 g/kg kroppsvikt och dag. Aloe: Retningslindrande, antiinflammatoriskt. Som ej värmebehandlad, färskpressad gel (vanligen försedd med konserveringsmedel). Antiinfektiöst vid läckande tarmsyndromet: Olivbladsextrakt som har starka antimikrobiella egenskaper. Kaprylsyra undertrycker intestinala svampinfektioner, främst candida albicans infektion. Bieffekter: Illamående, förstoppning, halsbränna, diarré, och indigestion. Ej till gravida eller ammande pga bristande dokumentation; risker finns för att kaprylsyra kan interagera med inotropa substanser, nimodipin, fenylbutazon, warfarin och NSAIDs-medel. Probiotika har i studier effekter mot: Ulcerös kolit. Crohns sjukdom. Nekrotiserande enterokolit. Förebyggande av antibiotikarelaterad diarré. Infektiösa diarréer, i synnerhet diarré orsakad av C. difficile. Förebygga inflammation i samband med ileo anal anastomos, IPAA. Förebygga och behandla eksem i samband med komjölksallergi. Understödja immunförsvaret. Saccharomyces boulardii: Som profylax mot antibiotikaassocierad diarré samt som tillägg vid antibiotikabehandling för att förhindra recidiv vid C. difficile-orsakad diarré. Lactobacillus acidophilus. Bacillus coagulans, en blandning av Lactobacillus plantarum CECT 7315 och CECT 7316 kan rekommenderas.

7 Produkt, innehåll Probio-Tec Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 Culturelle Lactobacillus casei subsp. rhamnosus GG Enterogermina Bacillus clausii Florastor Saccharomyces boulardii Miyarisan Clostridium butyricum MIYAIRI588 Mutaflor Escherichia coli Nissle VSL#3 Lactobacillus casei, L. plantarum, L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgar-icus, Bifidobacterium longum, B. breve, B. infantis), Strepto- Mekanism, effekt, Medicinska/kliniska fördelar Minskar förstoppning Förbättrar fekaliernas egenskaper och mikrofloran Har positiva effekter vid akut diarré Kan ha en effekt på det gastrointestinala systemet Reducerar antibiotikaframkallad diarré Stegrar intestinal antikroppsvar hos nappflaskfödda spädbarn Förebyggandet av systemisk bakteremi Förbättring av intestinal epitelial homeostas Minskar lokal och systemisk inflammatorisk reaktion Reducering av lipidackumulering Secretion of anti-inflammatory substances Lokal ROS-induktion Producerar bacteriocin Interfererar med bakteriestyrd signaltransduktion Förebygger rotavirus-relaterad diarré hos barn Gastrointestinala tillstånd i barndomen Minskar risken för luftvägsinfektioner hos barn Förebyggande på atopiska eksem hos barn med ökad risk för allergi Förbättrad tillväxtförmåga och growth immunsvar Hindrar intestinal bakteriell överväxt Antimikrobiella och immunomodulerande egenskaper Minskar bieffekter och höjer toleransen vid Helicobactereradikeringsterapi Allergisk rinit hos barn (pilotstudie) Antitoxina effekter Trofiska effekter på enterocytes Antiinflammatoriska effekter Stegrat immunsvar Stegrade nivåer av disackaridaser Binder till och eliminerar bakteriella toxiner Binder till och eliminerar patogena bakterier Interfererar med bakteriestyrd signaltransduktion Verkan på bakteriella virulensfaktorer Interfererar med bakteriella motiliteten Effekter på permeabilitet Akut diarré Rekurrent Clostridium difficile-infektion Antibiotikaframkallad diarré Turistdiarré Inflammatoriska tarmsjukdomar IBS HIV/AIDS-associerad diarré Minskade bieffekter vid H. pylori-behandling Normalisering av tarmfloran Minskning av substanser med skadliga effekter på tarmarna Antimikrobiella effekter Butyratproduktion Antibiotikaframkallad diarré Minskade bieffekter vid H. pylori-behandling Produkion av koliciner Adhesin förknippad med kolonisering Effekter på patogener, epitelialceller, och immunförsvar Resistens mot kolonisering av patogener Effekter på permeabilitet Inflammatoriska tarmsjukdomar Akut diarré Kronisk förstoppning IBS Förbättrat immunsvar/antiinflammatoriska effekter Förbättring av slemhinnans värdförsvar Återskapande av barriärfunktion Produktion av angiogenes-promoterande tillväxtfaktorer

8 coccus salivarius subsp. thermophilus Modulering av tarmfloran Reducerar inflammation vid födoämnesallergi Inflammatoriska tarmsjukdomar IPAA IBS Olika prebiotika Prebiotika Medicinska/kliniska fördelar Mekanism, effekt Referens Inulin Crohns sjukdom Förbättring av immunsvar Emilia et al. FOS (Fruktooligosackarider) GOS (Galaktooligosackarider) Lösliga fibrer (Guar gummi, pektin) Kolit Effekt på ospecifik immunitet Macfarlane et al. Ramirez-Farias et al. Obesitas Diabetes type 2 Tjocktarmscancer, Förstoppn. Modifikation av tarmfloran och ökning av Bifidobakterier Hopping etal. Costabile et al. Ramnani et al. Crohns sjukdom Ökning av Bifidobakterier, Scholtensetal. Kolit minskat kolon-ph, Benjamin et al. Obesitas reduktion av lipidackumulering, de Luis et al. Förstoppning frisättning av antiinflammatoriska substanser Cummings et al. Turistdiarré Lokal induktion av ROS Arslanoglu et al. Tjocktarmscancer Crohns sjukdom Kolit Obesitas Crohns sjukdom Celiaki Förbättrad tillväxtförmåga och immunsvar Minskning av intestinal bakteriell överväxt Förbättrad produktion av kortkedjiga fettsyror, särskilt acetat Boutron-Ruault et al. Saavedra & Tschernia Macfarlane et al. Drakoularakou et al. Peng et al. Normalisering av intestinala tarmfloran Slavin Kolit Effekter på epitelial permeabilitet Chen et al. Tjocktarmscancer Trofiska effekter på enterocytes Hu et al. Metabolt syndrom Antiinflammatoriska effekter Cao et al. Artrit Kardiovaskulära sjukdomar Förbättrat immunsvar Minskat blodtryck och reducerat LDLserumkoncentration Slavin Antioxidanter och tarmfloran Elagitanniner och dess derivat i födoämnen och medicinalväxter övergår i tarmarna till metaboliterna urolitiner, med flera effekter på hälsan. Påträffas i urinen i form av urolitin B-glukuronid. Betydelsen av dessa ämnen och tarmhälsan har inte studerats särskilt ingående, däremot är urolitinerna troligen den viktigaste orsaken till ellagitanninerna positiva effekter vid kardiovaskulär sjukdom, som de farmkakolgiskt aktiva metaboliterna från ellagitanniner/-derivat. Den diet man har (över längre tid) har sannolikt betydelse för tarmfloran, inte kön, ålder, kroppsvikt m.m. Västerländska individer med högre grad urolitiner, visar på en högre förekomst av t.ex Clostridium leptum (tillhörande Firmicutes-stammarna) snarare än bacterioides. Exempel på urolitiner, bildade ur olika födoämnen hos människa Granatäppeljuice Urolitin A, Urolitin C, Isourolitin A, Urolitin B Granatäppelextrakt Urolitin A, Urolitin B, Urolitin C

9 Valnötter Jordgubbar Hallon Björnbär Hjortron Eklagrat rödvin Te Nötter J-E Sundström Matera medica Urolitin A, Urolitin B, Urolitin C Urolitin A, Isourolitin A, Urolitin B, Urolitin C Urolitin A, Isourolitin A, Urolitin B Urolitin A, Urolitin C Urolitin A Urolitin A Urolitin A Urolitin A, Isourolitin A, Urolitin B Biologiska effekter av urolitiner på mänskliga cellodlingar Substanser Aktivitet Testmodell Dos/duration Effekter UA, UB, UC, UD Antioxidant PMA DCFH-DA HL-60-celler UA, UB Antioxidant DMNQ SK-N-MCceller UA, UB Östrogena eller antiöstrogena 0, M/ 0,5 tim. 0,1 20 M/ 0,5 tim. MCF-7-celler 0,1 40 M/ 7 dagar UA, UB Antimalariaeffekt THP-1-stimulerad med haemozoin el. TNF-α UA, UB UA, UB UA, UB, UAG, UBG UA, UB, UC, UD Antiinflammatorisk CCD18-Co/THP-1 stimulerad med TNF-α Antiinflammatorisk CCD18-Co-stimulerad med IL-1β Antiinflammatorisk HAOEC/THP-1- stimulerad med TNF-α 25 M/ 48 tim M/ 48 tim. 0,1 40 M/ 18 tim M/ 4 24 tim. Anticancer 22Rv1 EROD 6,75 50 M/ 0,5, 24 tim. UA, UB Anticancer Caco-2-celler 40 M/ tim. UA Anticancer HEK T293-celler Wnt luciferas 0,2 200 g/ml/ 48 tim. Hämmad cellskada av ROS Ökad cellöverlevnad Inducerad cellproliferation (östrogen)/ hämmad cellproliferation i närvaro av östradiol (antiöstrogen) Hämmad frisättning och effekt av MMP-9 Minskad fibroblastmigration och monocytadhesion till fibroblaster Hämmad PGE2-produkction och mpges-1 och COX-2-frisättning Hämmad monocytadhesion och endotelialcells- migration Hämmade CYP1B1- och CYP1A1- aktiviteter Avstannad cellcykel i S- och G2/M-faser Inhiberat Wnt UA, UB, UC, Anticancer HT-29-celler M Apoptosisinducering och hämmad CYP1- UD aktivitet Caco-2: human tjocktarmcancercell odling; CCD18-Co: human tjocktarmfibroblastscell odling; DCFH-DA: 2,7 -diklorodihydrofluorescein diacetat; DMNQ: 2,3-dimetoxi-1,4-naftokinon; EROD: etoxyresorufin-o-deetylering; HAOEC: human aorta endotelialcell odling; HEK T293: human embryonnjurcell odling; HL-60: promyelocytiska leukemiceller; HT-29 human tjock-tarmskarcinom cell odling; MCF-7: human bröstcancercell odling; PGE2: prostaglandin E2; PMA: phorbol 12-myristat-13-acetat; SK-N-MC: humana neuroblastomceller; THP-1: human akut monocytleukemi cell odling; UA: urolitin A; UAG: urolitin A-glukuronid; UB: urolitin B; UBG: urolitin B-glukuronid; UC: urolitin C; UD: urolitin D; 22Rv1: human prostatakarcinom cell odling. Referenser: Bennet JD. Ulcerative colitis: the result of an altered bacterial metabolism of bile acids or cholesterol. Med Hypoth 1986, 20: Berghouse L, Hon S, Hill M, et al. Comparison between the bacterial and oligosaccharide content of ileostomy effluent in subjects taking diets rich in refined or unrefined carbohydrate. Gut 1984; 25: Bravo JA. Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. PNAS July;108(38): Brown JP. Role of gut bacterial flora in nutrition and health: a review of recent advances in bacteriological techniques, metabolism and factors affecting flora composition. CRC Rev Food Sci Nutr : Chedid V, Dhalla S, Clarke JO, Roland BC, Dunbar KB, Koh J, Justino E, Tomakin E, Mullin GE. Herbal therapy is equivalent to rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth. Glob Adv Health Med May;3(3): Chung K-T, Fulk GE, Slein MW. Tryptophanase of fecal flora as a possible factor in the etiology of colon cancer. J Natl Can Inst 1975, 54: du Moulin GC, Hedley-White J. The stomach as a bacterial reservoir: clinical significance. IM: Internal Medicine for the Specialist 1982; 3: Espín JC, Larrosa M, García-Conesa MT, Tomás-Barberán F. Biological significance of urolithins, the gut microbial ellagic Acidderived metabolites: the evidence so far. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013: Galland L. Effects of intestinal microbes on systemic immunity. Post Viral Fatigue Syndrome, Mowbray P, Jenkins R eds. John Wiley & Sons, London, 1991;

10 García-Villalba R, Beltrán D, Espín JC, Selma MV, Tomás-Barberán FA. Time course production of urolithins from ellagic acid by human gut microbiota. J Agric Food Chem Sep 18;61(37): Giménez-Bastida JA, González-Sarrías A, Larrosa M, Tomás-Barberán F, Espín JC, García-Conesa MT. Ellagitannin metabolites, urolithin A glucuronide and its aglycone urolithin A, ameliorate TNF-α-induced inflammation and associated molecular markers in human aortic endothelial cells. Mol Nutr Food Res May;56(5): Goldin BR. The metabolism of the intestinal microflora and its relationship to di- etary tat, colon and breast cancer. Dietary Fat and Cancer New York, Alan R. Liss Guggenbichler JP, Allerberger F, Hofstotter H, Dierich MP. Oral therapy for acute diarrhea. N Eng J Med 1991; 324: Haenel H, Bendig J. Intestinal flora in health and disease. Prog Food Nutr Sci 1975, 1: Hawrelak JA. Myers SP. The causes of intestinal dysbiosis: A Review. Alt Med Rev. 2004;9(2): Heizer, WD. Normal and abnormal intestinal absorption by humans. In: Schiller CM, editor. Intestinal toxicology. New York: Raven, 1984: Hill MJ, Melviulle DM, LennardÇJones JE, Neale K, Ritchie JK. Faecal bile acids, dysplasia, and carcinoma in ulcerative colitis. Lancet 1987; 2: Hunnisett A, Howard J, Davies S. Gut fermentation (or the auto-brewery) syn- drome: a new clinical test with initial observations and discussion of clinical and biochemical implications. J Nutr Med 1990; 1: Iwarson S et al. Infektionssjukdomar. Liber förlag 1985; Kim H. Glutamine as an immunonutrient. Yonsei Med J Nov;52(6): King TS, Elia M, Hunter JO. Abnormal colonic fermentation in irritable bowel syndrome. Lancet Oct 10;352(9135): Kistler LA, Gianella RA. Relationship of intestinal bacteria to malabsorption. Pract Gastroenterol 1980; 4: Larsson L, Pehrson C, Wiebe T, Christensson B Gas chromatographic determination of D-arabinitol/L-arabinitol ratios in urine: a potential method for diagnosis of disseminated candidiasis. J. Clin.Microbiol. 32: Lichtman SN, Keku J, Schwab JH, Sartor RB. Hepatic injury associated with small bowel bacterial overgrowth in rats is prevented by metronidazole and tetra- cycline. Gastroenterol 1991; 100: Maes M, Mihaylova I, Leunis JC. Increased serum IgA and IgM against LPS of enterobacteria in chronic fatigue syndrome (CFS/ME) indication fore the involvement of gram-negative enterobacteria in the etiology of CFS/ME and for the presence of an increased gut intestinal permeability. J Affect Disord. 2007;99 (1-3): Maes M, Leunis JC. Normalization of leaky gut in chronic fatigue syndrome (CFS) is accompanied by a clinical improvement: effects of age, duration of illness and the translocation of LPS from gram-negative bacteria. Neuro Endocrinol Lett Dec;29(6): Malhotra SL. Fecal urobilinogen levels and ph of stools. J Royal Soc Med 1982; 75:710. Mañé J, Pedrosa E, Lorén V, Gassull MA, Espadaler J, Cuñé J, Audivert S, Bonachera MA, Cabré E. A mixture of Lactobacillus plantarum CECT 7315 and CECT 7316 enhances systemic immunity in elderly subjects. A dose-response, double-blind, placebocontrolled, randomized pilot trial. Nutr Hosp Jan-Feb;26(1): Quigley EM. Gut Bacteria in Health and Disease. Gastroenterol Hepatol (N Y). Sep 2013;9(9): Reddy BS, Martin CW, Wynder EL. Fecal bile acids and cholesterol metabolites of patients with ulcerative colitis, a high-risk group for development of colon cancer. Cancer Res Jun;37(6): Serrander R, Magnusson K-E, Kihlstrom E, Sundqvist T. Acute yersinia infections in man increase intestinal permeability for lowmolecular weight polyethylene glycols (PEG 400). Scand J Inf Dis 1986, 18: Thapa D, Losa R, Zweifel B, Wallace RJ. Sensitivity of pathogenic and commensal bacteria from the human colon to essential oils. Microbiology Nov;158(Pt 11): Vieira AT, Teixeira MM, Martins FS. The Role of Probiotics and Prebiotics in Inducing Gut Immunity. Front Immunol Dec 12;4:445. Review.

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014 nr.3/2014 Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi Födoämnesöverkänslighet - en diagnostisk utmaning Funktionella buksmärtor och diet hos barn Mjölk - roten till det onda? Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Neuropsykologi. Tema: ADHD SID 3 17. Svensk MEDLEMSTIDNING FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING NR 3, 2013, ÅRG 25

Neuropsykologi. Tema: ADHD SID 3 17. Svensk MEDLEMSTIDNING FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING NR 3, 2013, ÅRG 25 Neuropsykologi Svensk MEDLEMSTIDNING FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING NR 3, 2013, ÅRG 25 Tema: ADHD SID 3 17 Fullspäckat ljus i höstmörkret Christine Bedinger, ordförande 3/2013 årgång 25 Medlemstidning

Läs mer

Allergierna ökar i västvärlden var dröjer preventionen?

Allergierna ökar i västvärlden var dröjer preventionen? Allergierna ökar i västvärlden var dröjer preventionen? Mikael Kuitunen Orsakerna till den markanta ökningen av de allergiska sjukdomarna är fortfarande på det hela taget inte kända. Den mest omfattade

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa

Läs mer

Passiv immunisering mot karies

Passiv immunisering mot karies F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 98 104 Carina Krüger Weiner Passiv immunisering mot karies Det råder en dynamisk balans mellan den endogena (kroppsegna) mikrofloran och kroppens immunförsvar.

Läs mer

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken Introduktion Irritable bowel syndrome (IBS, irritabel tarm, colon irritabile) kännetecknas av kronisk eller återkommande smärta och/eller obehag i buken i kombination med en avföringsrubbning. Besvären

Läs mer

DIABETES. Typer. Diet. J-E Sundström Matera medica

DIABETES. Typer. Diet. J-E Sundström Matera medica DIABETES Typer Diet Lågkaloridiet Lågfettdiet Functional food Livsföringsförändringar Terapi Kosttillskott Fytofarmaka Fytofarmaka, fytokemikalier som är α-amylashämmande Diabetesnefropati Diabetesneuropati

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

Metaboliskt syndrom och diabetes

Metaboliskt syndrom och diabetes VETENSKAP & KLINIK TEMA: PATIENTER MED NEDSATT HÄLSA Metaboliskt syndrom och diabetes så påverkar det munhålan SAMMANFATTAT Odiagnostiserade diabetiker och personer med MetS utgör en stor och växande population.

Läs mer

Stress och dess effekter påolika organsystem

Stress och dess effekter påolika organsystem Stress och dess effekter påolika organsystem Nazanin Fallahi Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet, Huddinge Sammanfattning Både fysiska och psykiska faktorer, s. k. stressorer, kan orsaka

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten

intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten maj 2015 intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten leaky skin - ett nytt perspektiv Atopisk dermatit EksEm LEAKY SKIN OCH IMMUNFÖRSVAR Huden är

Läs mer

Mastcellens funktion vid försvar mot infektioner

Mastcellens funktion vid försvar mot infektioner Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Mastcellens funktion vid försvar mot infektioner Jonna Sundell Johnestedt Examensarbete, 15 hp Agronomprogrammet - Husdjur,

Läs mer

Kapitel 1: En översikt över MS

Kapitel 1: En översikt över MS Kapitel 1: En översikt över MS Inledning Multipel skleros (MS) är en vanlig neurologisk sjukdom och en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning hos vuxna i arbetsför ålder. Även om MS numera

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Utredningsprojekt av SNF 2014 Hälsomässiga effekter av palmolja- från vetenskap till folkhälsa December 2014, SNF Swedish Nutrition Foundation,

Läs mer

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Hälsorisker och hantering av kost vid förskolor Foto: Microsoft Office ClipArt Lunds Universitet Handledare: Nils-Bo Bo Nilsson Författare: Jovanka

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2011 Volym 16 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk

Läs mer

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Bo H Jonsson, med dr, överläkare, Stockholm Dagens psykiatriska diagnostik är inte på något sätt okontroversiell. En amerikansk professor i psykiatri

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Läs mer

Behandling av vulvovaginit

Behandling av vulvovaginit Bakgrundsdokumentation Behandling av vulvovaginit Vulvo-vaginitt Babill Stray-Pedersen og P-G Larsson Innledning De fleste kvinner vil en eller flere ganger i livet oppleve ubehag fra vulva-regionen. Økt

Läs mer

MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp

MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp Tänk dig en produkt som förstärker ditt yttre genom att göra ditt hår starkare och mer levande, dina naglar starkare och din hud mjukare,

Läs mer

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011 bkn_111_2_cover.qxd:bkn 3/15/11 3:02 PM Page 1 nr.2/2011 Tema Gastroenterologi Tarmtransplantation ny möjlighet för barn med tarmsvikt Celiaki från raritet till folksjukdom Amning fritt eller på bestämda

Läs mer

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa medicin hälsa välbefinnande Nr 3 september december 2012 MGN l Så slipper du svullen mage fem tips! l Olika tarmsjukdomar Ditt husdjur får tandsten Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! Vikingasjukan

Läs mer

test av Glutenfri Pasta

test av Glutenfri Pasta ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XIX NUMMER 4 SEPTEMBER 2009 test av Glutenfri Pasta tema: allergi/celiaki 100% mjölkfri Ett mjölkfritt kosttillägg för barn Finns i svartvinbärs- och neutral

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2008 Volym 13 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan

Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan Cecilia Staaf Handledare: Hans Kindahl Instutitionen för kliniska vetenskaper Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete

Läs mer

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Vad är nyttigt och onyttigt fett? Vad är nyttigt och onyttigt fett? Innehåll Vad är nyttigt och onyttigt fett? 03 Nyttigt och onyttigt fett i praktiken 04 Smörgåsfett 07 Ost 08 Mjölk, fil och yoghurt 09 Vad står på menyn? 10 Pålägg 11

Läs mer