Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm."

Transkript

1 PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid 150 mg eller 300 mg. Beträffande hjälpämnen se LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. Moclobemid Actavis 300 mg: Vit till gul, avlång, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. 17 mm x 8,2 mm. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Moclobemid Actavis är indicerat för behandling av egentlig depression. 4.2 Dosering och administreringssätt Vuxna: Rekommenderad startdos är 300 mg uppdelad i flera doser efter måltid. Tabletterna bör sväljas med ett glas vatten. Efter 3 veckor kan den dagliga dosen gradvis ökas så att en dos på maximalt 600 mg per dag uppnås under vecka 6-8. Dosen bör inte ökas under den första behandlingsveckan eftersom biotillgängligheten ökar under denna tidsperiod och det kan ta 1-3 veckor innan klinisk effekt uppnås. Beroende på effekt kan dosen minskas till 150 mg per dag. Behandlingslängd: Behandling med moklobemid bör fortgå under minst 4-6 veckor för att effekten skall kunna utvärderas. Behandling med moklobemid bör fortgå tills patienten har varit symptomfri under en period av 4-6 månader. Därefter bör behandlingen gradvis minskas. Behandling med moklobemid bör avslutas genom gradvis minskning för att minska risken för utsättningssymptom när behandlingen avslutas. Äldre: Inga särskilda dosjusteringar är nödvändiga.

2 Barn: Moklobemid rekommenderas inte till barn eftersom klinisk erfarenhet saknas. Nedsatt lever- och njurfunktion: Dosjustering är ej nödvändig till patienter med nedsatt njurfunktion. Moklobemiddosen måste minskas till hälften eller till en tredjedel av den rekommenderade dosen till patienter med nedsatt leverfunktion. (Se 4.4 och 5.2) 4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot moklobemid eller mot något av hjälpämnena. Akuta förvirringstillstånd. Feokromocytom. Barn under 18 år. Samtidig behandling med Selegilin eller 5-HT-återupptagshämmare eller andra antidepressiva (inklusive tricykliska antidepressiva) (se 4.5 Interaktioner). Samtidigt intag av dextrometorfan, petidin, tramadol och serotonerga triptaner använda vid behandling av migrän (Se 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner). 4.4 Varningar och försiktighetsmått Patienter med depression där excitation eller agitation är dominerande kliniska symptom bör inte behandlas med moklobemid utan samtidig administration av ett sedativum (t.ex. bensodiazepin) och behandlingen bör ej överskrida 2-3 veckor. Om en depressiv fas i en bipolär sjukdom behandlas kan maniska episoder utlösas. I sådana fall måste moklobemidbehandlingen avbrytas. Patienter med schizofreni eller schizoaffektiva störningar bör inte behandlas med moklobemid utan samtidig behandling med antipsykotiskt läkemedel. Eftersom enskilda patienter kan vara extremt känsliga för tyramin måste alla patienter rådas till att undvika tyramininnehållande föda i stora kvantiteter (t.ex. rödvin eller lagrad ost). Liksom för andra psykofarmaka, ska alkohol undvikas tillsammans med moklobemid. Patienter med högt blodtryck måste övervakas noggrant under behandling med moklobemid. Teoretiskt kan MAO-hämmare framkalla en hypertensiv reaktion hos patienter med tyreotoxikos. Eftersom erfarenheter från moklobemidbehandling i denna grupp saknas måste försiktighet iakttas vid förskrivning av moklobemid. Suicid/suicidtankar eller klinisk försämring Depression är associerat med en ökad risk för suicidtankar, självskador och suicid. Denna risk kvarstår tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom förbättring kan utebli under de första behandlingsveckorna, eller uppträder ännu senare, bör patienten följas noggrant till dess förbättring sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka under de tidiga förbättringsfaserna. Det är känt att patienter som tidigare uppvisat suicidalitet eller patienter med påtagliga suicidtankar innan behandlingen påbörjas har en ökad risk för suicidtankar eller suicidförsök och bör observeras noga under behandlingen. En meta-analys baserad på placebokontrollerade kliniska studier av antidepressiva läkemedel hos vuxna patienter med psykiatriska sjukdomar påvisade en ökad risk för suicidalt beteende under behandling med antidepressiva läkemedel jämfört med placebo hos patienter yngre än 25 år.

3 Patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel, och speciellt sådana som har en hög risk för suicidalt beteende, skall följas noga i de tidiga faserna av behandlingen och vid dosförändringar. Patienter (och vårdgivare) bör uppmanas att vara observanta på tecken till klinisk försämring, suicidalt beteende/suicidtankar eller andra beteendeförändringar och att omgående kontakta läkare om sådana tecken uppkommer. Patienterna måste rådas till att undvika sympatomimetika, som efedrin, pseudoefedrin och fenylpropanolamin (innehållsämne i många läkemedel mot hosta) (Se 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner). Patienter som skall opereras måste informera narkosläkaren om att de tar moklobemid. Försiktighet måste iakttas när läkemedel som innehåller aktiva innehållsämnen som ökar serotonin administreras samtidigt, på grund av risken att framkalla serotonergt syndrom. Detta gäller speciellt för klomipramin och selektiva serotonin (5-HT) återupptagshämmare (SSRI). En washout-period mellan SSRI och moclobemid behandling är nödvändig (Se 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner). Moclobemid Actavis tabletter innehåller laktos och bör därför inte administreras till patienter med laktosintolerans, total laktasbrist eller nedsatt glukos-galaktos absorption. Moclobemid Actavis tabletter innehåller propylenglykol och kan därför i mycket ovanliga fall orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Dosen måste minskas vid administration till patienter med nedsatt leverfunktion (Se 4.2 Dosering och administreringssätt). Särskild uppmärksamhet måste ägnas denna patientgrupp, eftersom stora interindividuella skillnader kan förekomma. 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Moklobemid potentierar effekterna av vissa opioider, såsom petidin, dextrometorfan och tramadol (Se 4.3 Kontraindikationer). Enstaka fall av allvarliga biverkningar i centrala nervsystemet har rapporterats efter samtidig behandling med dextrometorfan. Läkemedel mot hosta och förkylning som innehåller dextrometorfan rekommenderas ej till patienter som behandlas med moklobemid. Morfin, fentanyl och kodein bör ges med försiktighet. Dosjustering kan vara nödvändig för dessa substanser. Cimetidin hämmar metabolismen av moklobemid. Den normala moklobemiddosen måste minskas till hälften eller en tredjedel till patienter som tar cimetidin. Samtidig behandling med triptaner (förutom naratriptan) och moklobemid är kontraindicerad på grund av risken för hypertension eller spasmer i hjärtats blodkärl till följd av kombinerade serotonerga effekter (Se 4.3 Kontraindikationer). Moklobemid bör ej kombineras med tricykliska antidepressiva läkemedel (t.ex. klomipramin) eller SSRI antidepressiva (t.ex. fluoxetin och fluvoxamin). Kombinationsbehandling kan orsaka serotonergt syndrom: Temperaturökning, förvirring, stelhet, irritation, takykardi, ökat

4 blodtryck och tremor. Kombinationsbehandling har orsakat dödsfall (Se 4.3 Kontraindikationer och 4.4 Varningar och försiktighetsmått). En washout-period rekommenderas när antidepressiv behandling ändras från ett annat antidepressivum till moklobemid, beroende på halveringstiden för det första läkemedlet. På grund av den i allmänhet långa halveringstiden för SSRI rekommenderas en washout-period på 4-5 gånger halveringstiden av den aktiva substansen eller aktiva metaboliten innan moklobemidbehandling påbörjas. Behandling med tricykliska antidepressiva, irreversibla MAO-hämmare eller andra antidepressiva kan emellertid initieras utan någon washout-period, förutsatt att patienten övervakas noga. Om serotonergt syndrom inträffar måste patienten övervakas noggrant av läkare (i regel krävs inläggning på sjukhus) och lämplig behandling måste snarast påbörjas. Den farmakologiska effekten av sympatomimetika som administreras systemiskt (adrenalin och noradrenalin) kan potentieras och förlängas vid samtidig behandling med moklobemid. En dosjustering av dessa substanser kan därför vara nödvändig. Samtidig behandling med selegilin är kontraindicerad (Se 4.3 Kontraindikationer). För närvarande finns ingen erfarenhet av samtidig behandling med moklobemid och buspiron i människa. På grund av de incidenter av hypertensiva kriser som har inträffat under behandling med andra MAO-hämmare och buspiron rekommenderas inte samtidig behandling med buspiron och moklobemid. 4.6 Graviditet och amning Graviditet: Klinisk erfarenhet från behandling av gravida kvinnor saknas. Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Förskrivning till gravida kvinnor ska ske med försiktighet. Amning: Moklobemid utsöndras i bröstmjölk. Moclobemid Pliva ska inte användas under amning. 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner Effekten på förmågan att köra bil eller använda maskiner har ej studerats. Utifrån biverkningarna förväntas inte moklobemid försämra förmågan att klara av situationer som kräver fullständig uppmärksamhet (t.ex. köra bil). Patientens reaktioner bör övervakas under initieringen av behandlingen. 4.8 Biverkningar Biverkningar vid moklobemidbehandling inträffar huvudsakligen under de första veckorna av behandlingen och minskar därefter, allt eftersom det depressiva tillståndet förbättras. Detta gäller speciellt för några av biverkningarna som är relaterade till karaktären av den depressiva sjukdomen, såsom ångest, agitation eller irritation, humörstörningar med maniska episoder eller delirium. Följande biverkningar är vanliga (1-10%): Sömnstörningar, yrsel, illamående, huvudvärk, muntorrhet.

5 Mindre vanliga biverkningar (0,1-1%) är: Hudreaktioner inklusive utslag, klåda, urticaria och rodnad; ångest, agitation eller irritation. Följande biverkningar är mycket sällsynta (<0,01%): Gastrointestinala problem (t.ex. diarré, förstoppning eller kräkningar), synstörningar, parestesier, ödem eller galaktorré. Fall av suicidtankar och suicidalt beteende har rapporterats under behandling med moklobemid eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt 4.4). Förvirring kan förekomma men försvinner strax efter avbrytande av behandling. I kliniska prövningar har några få fall av ökade leverenzymer rapporterats. Dessa har dock ej givit några kliniska symptom. 4.9 Överdosering Erfarenhet av överdosering till människa är begränsad. Tecken på agitation, aggression och beteendeförändringar har observerats. Behandling av överdosering bör koncentreras på att upprätthålla vitala funktioner. Blandad överdosering av moklobemid och andra läkemedel (t.ex. CNS-aktiva substanser) kan vara livshotande. Endast moklobemid, till och med i höga doser, leder sällan till dödliga biverkningar. Dödsfall pga. överdosering av moklobemid som enda läkemedel har dock rapporterats. För att kunna säkerställa lämplig behandling bör patienter på grund av detta läggas in på sjukhus och övervakas noggrant. 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: Antidepressiva medel ATC-Kod: N06AG02 Moklobemid är ett antidepressivum som verkar på det monoaminerga cerebrala neurotransmittorsystemet genom att reversibelt hämma monoaminooxidas, framförallt typ A (RIMA). Metabolismen för noradrenalin, dopamin och serotonin minskas härmed vilket resulterar i ökad extracellulär koncentration av dessa neurotransmittorer. 5.2 Farmakokinetiska uppgifter Efter oral administrering absorberas moklobemid fullständigt från mag-tarmkanalen till portavenen. Första-passage metabolism i levern minskar den systemiskt tillgängliga dosandelen (biotillgängligheten, F). Denna reduktion är mer uttalad efter en singeldos (F: 60%) än efter upprepade doser (F:80%). Till följd av sina lipofila egenskaper distribueras moklobemid i kroppen med en distributionsvolym (Vss) på ca. 1,2 l/kg. Plasmaproteinbindningen, framförallt till albumin, är relativt låg (50%). Maximala plasmakoncentrationer uppnås inom 1 timme efter administrering. Vid upprepad dosering ökar plasmakoncentrationen av moklobemid under den första behandlingsveckan och stabiliseras därefter. När den dagliga dosen ökas ökar steady-state koncentrationen mer än proportionellt. Moklobemid metaboliseras nästan fullständigt före eliminering: mindre än 1% av en dos utsöndras oförändrad via njurarna. Metabolismen sker främst genom oxidation av molekylens

6 morfolindel. Metaboliterna utsöndras via njurarna. Metaboliter med farmakologisk aktivitet in vitro eller i djurstudier förekommer endast i mycket låga koncentrationer hos människa. Plasmaclearance är ungefär l/timme och halveringstiden är 1-4 timmar. Halveringstiden ökar vid högre doser på grund av mättnad av metabolismvägarna. Ungefär 2% av den kaukasiska befolkningen och 15% av den asiatiska är långsamma metaboliserare för oxidativ hepatisk metabolism via cytokrom-p450-isoenzymet 2C19. Den maximala plasmakoncentrationen (C max ) och ytan under koncentrationskurvan (AUC) är cirka 1,5 gånger högre hos långsamma jämfört med snabba metaboliserare vid administrering av samma dos moklobemid. Farmakokinetik hos särskilda populationer: Patienter med nedsatt leverfunktion. Hos patienter med starkt försämrad leverfunktion är metabolismen av moklobemid nedsatt (se 4.2 Dosering och administreringssätt). 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter Prekliniska data visar inte på någon särskild risk för människa baserat på konventionella farmakologiska säkerhetsstudier, upprepade dostoxicitetsstudier, genotoxicitetsstudier, studier gällande den karcinogena potentialen och reproduktionstoxicitetsstudier. 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckning över hjälpämnen Tablettkärna: Laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse, povidon, natriumstärkelseglykollat (typ A), magnesiumstearat. Filmdragering: Hypromellos, makrogolstearat, mikrokristallin cellulosa, propylenglykol, titaniumdioxid (E 171). Järnoxid gul (E 172): Endast i 150 mg tabletter. 6.2 Inkompatibiliteter Ej relevant. 6.3 Hållbarhet 3 år. 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Inga särskilda förvaringsanvisningar. 6.5 Förpackningstyp och innehåll HDPE-tablettburk och PVC/Al blister. 150 mg: 30 och 100 filmdragerade tabletter.

7 300 mg: 30 och 60 tabletter filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion Inga särskilda anvisningar. 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING ACTAVIS Nordic A/S Örnegårdsvej 16 DK-2820 Gentofte Danmark 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 150 mg tabletter: mg tabletter: DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Sertralin KRKA 50 mg filmdragerade tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin.

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Priligy 30 mg filmdragerade tabletter Priligy 60 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CHAMPIX 0,5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ryzodeg 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller 100 enheter

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

BILAGA III PRODUKTRESUMÉ, FÖRPACKNINGSINFORMATION OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III PRODUKTRESUMÉ, FÖRPACKNINGSINFORMATION OCH BIPACKSEDEL BILAGA III PRODUKTRESUMÉ, FÖRPACKNINGSINFORMATION OCH BIPACKSEDEL Obs: För denna produktresumé gäller förpackningsinformation och bipacksedel vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel Bipacksedel: Information till användaren Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension paklitaxel Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi Zoledronsyra 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning tillhör kategorin kväveinnehållande bisfosfonater, och verkar huvudsakligen

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Ritalin (metylfenidat) 9.12.2014, version 6.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN. VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Ritalin (metylfenidat) 9.12.2014, version 6.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN. VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Ritalin (metylfenidat) 9.12.2014, version 6.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst ADHD Ritalin används

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer