Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand"

Transkript

1

2 Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand -

3

4 .. rnus LI~1US. OrvUSÄTTlIllIG O. KOlMODIN. ~nb:ra IDtltll. Tl'UII U L4G... STOCI:BOLM, IlOl l. J JUU, tut.

5 STOCIi.BOLlL fttcu.a;s U:,.",. USI

6 FJY.I\OE no K Ri'l', ~to-z!51. INNEHÅLL: En fejnlag om UtenskDp emellan Adng~ och OarlHga blir, ~nnm JUenl,lInts-TriblJllcrnrs ifrl~n b~rlrirvalhlr. Bntal!cl,oak rlt Arlelns filolstånd. (Kap. 1-6). Krjl!~ Trlbunrr: ell II~g. Öherbe'. If 1L\'lI~en RomenkIl Folkets angcl~llenbeler, hemma och l lall, ner. 5r ron.lto!. (Kap. 1). - Jemv31 bliha etll IOrer DI1 l'/lr ronta 1!5n~en uhlc. (Kall. I}. - "et Ilnduycte., 1010 genom Romentl folkets dom bllr..il A.rlic.ternl fräntillel, Ilerslll.lIu genom ditjindl"de If KololJisler. (Kip. 9-11). Under en tryl:kiinde hun,ersoöd l Rom. utdelar Sllurius lfellol, eu Romersk Riddare. pii rgen heko>lnad slid Ibllnd rolkel; ledan hin deri,lenom b1ifvil menillllnens ~unllling, ertenlr.f. var hin konllnsdma~t, DIen dlldds nr nyltrrl.öf~eule/l CajlIs Senllfus Ahala pli. Iliktatorn Qlllnctli Cinr.lnn~li befalinin!:; Anglheren Luelul :!tunnclul ",rhlllh lill heiilning en Ole med lörg,ldl born. (KIp. tt-is). _ Åt de lir FidcMtrrna mordlde RomenkI ~ndeburlcn tesill bildstoder pi Talarebanan IRollra), emedln de ralli! islatenl ljeoll. (Kap. uj. JtrlCf-Tribunen Cornellul CaMuI dödar \'rjl:'nltrnrs KotIun, Tolumnius, ocll.-ionft del andra Mullilla byttls"o/ia opirtla). (K.p. Uj. Diktatorn A:milius MAmereus inlkrinter CenlOrIembe1.et. lom rllrul lullthades I fem lr. ljjl.eu h och le.

7 ntcs 1.ITlll8. månader, och blir derfor af.cen,oremll skrmfli!' utmbrkl. (Kap. U). - lljdcnw underknrvu oeh KoI01II~Ler (Utskickas. Fidenaternl ullpr~sa IiI; OI"b mörda K"lllnisterna, liien be5e~ fil If DiUatorn.iElnilius MsmercU5, di Ihen Fidl':nlJli erl'>rral (Kap. SI-3-I). - :En 5I'"m~nlvlrjning If slarvar diimpld. (Kap. U). - Krigs-Tribunen POllumlul för.jn ltryrnllel tlmad af krigsmren. (KAll ISO). _ Sold a' Sklltlkallll1lllren (iir foula,l!lgen utbetald till uopparne. (Kap. ls9, 60J. - FOr Mrlgt innebiller denna bok 8om'roet! fi1tijll tinot Vol.kerna, FldenalerDl. och )o',liskern KUlnE1' t. De nlllftjljlode KODlulerne.,oro Marcus Genucius och C.jus CUrlitu. E. R. b. lito. 1rel VIII' upprjlldl IIf irll'l.' ocl. yllre F. C. r. Ut oroligheter. Ty del. hade Menighels-Tribunell Cajus c.nulejlu.id areu borjan uppgir.it eil forjimil rörande r(jll till giflermltldörbindelli<!r emdllln AdeliG" och Oade!ig.. pers'lilcr, hvilkct PH\ricierna IIn~i1l;o leda lill orenan,le ar Sill blod och lill för.irnnde If r"mili",rne~ rlllighel..,,-; dels bier t:n t."le,,om i rikston" bloll lösliseu IIf Tribuuerne fnmitan"dd - Dlrolilijfll, all dd ~rde lill~las an.liij' Il",n ena Konsul.. af det oadelig. sl~ndel _ sedermen fulllgljd Rnda der!.'", Alt nio Tribuner framg;'f..o rörslag till ett stadgande,...il det skulle :iii Folket (rill au efler bdla; dlja KODJuler af Menigheten eller Af Adelo~. Men om della gioge i.erkstll1is hel, skulle följdeu, efter de Adelill,e~ örvhlys.lse, blir.,. all Staleos högsta styrelsemakl icke auellul bler.e till.

8 IV BOKItN. KAP. i, 2., glnglig rör personer al de ]~I(SI. Tillkol', utan au den.}ldeln borltof:" frh d.. förnaull och ]ell1n~dej il Me!lighelell. Med fill;nad ijlird.. de ded(lr.. ah Ardut..rn.. upprest 'ig, (;ir d.. t land. som orlll~isl hlif~jt (1,,111 (r.llildomdt, au Vejrlllun.. I'ilrjat I(rlnserna ar del Uomerl>h omr'del, och IU Voliil.nlle och Ai:(]u...ne,)'1I...d.. miss 1I0jc (l(ver Verru!=o's h..l'lrisl.nde. Så "')'clel.ns~go d.. eu hig _ om och. ol)'ckli;1 _ rör bittre in en neslig fred. Vid dtsu lidnin;:ar, som ochil genoin liiis.u Jer I:jordps nar... p~ del Tribullunn for"iis und..r I.i milnsa kri!tsr)'~ten malle Ilim'IlU, b..f.ltd.. Se"al.." alt (01'1"11111 ubkdrning oel,.1 alla h.ner rusla sig lill krig. om 1IJ0jlilt' vo..., m..d llnnu sl;:;...e if.er ilin dpl sken under Konsuln 1'illl.< QuinClius. Sedan CanulPjus dpr..mot infö.. Senaleo, i lä ord m..o med ifwtr, fliru...i,»lit KOllsule,ne (lirk~rvu I(eoolll slrllm~c:1 sökle ~lintl. M..oighelen ifr"" upp"'li, ksamlu'l I'" <:I.. ".p' l'l:r.. ~gorn., och au d...idri!!, _" lilll!:..!la" tefrl... skull.. furriilla nagon uuhif"i";;:, furr An M.."i;;llt:lcn slama,lol del, ~om ~r bon/lll1 och IIRIIJ embelsbrlider vore (lirul~~elll _ k81111d~ han I:Cllast tolket lill allllliin saulr""flkolllsi, K~p, 2, Vid samlnn tirl Upprel.rle I\Onsulerne S.. nalen cmol Tribunen, odl TrihlHll'1I Folket emol Konlulel na, ~O'l ~Ol <! icke 1~"l:re ml)jliljllll sade Konsulerne, "oh rlirdrri:" Tribuner""s roslod. Det Ilode nu kommit till sin 1,t1jd; de hil;. 1011' upr\'~cktes inom liam~ blll"l vore liera lin de uiil!nd~la. DeU.,"or" ide si myckcl M..nigIJelens som Adelnl skuld, ocb bord.. ej

9 6 TITIJS UVIIJI. mindre lil1skrifns KonsululIlI lir T"ibnnema. Det,om i ett lu,hlille {unne sin belo..iuj.:. "ore ock alltid del, mejl {rodades oel! lill..jl[lt:,å bild.d<"5 mill, duglise i fredens, si i Lrif:"IJ )'rioen, I ROIll,'ote uppror del som mejt bd6n.d(~; della I.Mde b~de ål enskild. pulooer och lit I,el. SI!lnd i.. II" ti!lcr skalfal IIuleende. De borde besinna i hvilkel lijl..und ar "Il;:\u. l de emot Inflit SenalelI lir sillll F;;der, i "vilkd lill"imld dc skulle öfverlclililll den At sj n" 1,011":1: mi'llllc ärv~n de, 5~.iom Menighelell, ku"du heröm,"a sig IIf Itn liljrr.xt illlllkt och..."seende'! - I)CI1" llpphij,-dc (iiljakijil;cll icke och kunde jåe upflll/in. 5~ Jan;;e u['pror..;li(lar"e "oro Iiklo s. hedr.de, 5<)10 lijlpnh"ltll.onl '.l'cijige. lh i1kll uhr ocl 1 I",ilken "ist huj" ide denne C~jus C~"UlljUS f4rlla:::il! Au iofdr. ln hi..,,!n;n!:.f ~IlU, III fdr"irrillg ar owenll;s", och en~ldda :\u'picier, s~ ~lt ;ngelllinl( Illera blehe renl, ingeoling o~lbd:...,tl; sl;l".d urph5f. des och illgen Iller. kltndc Il,"rh'n si;: sjelf eller de sim. Ty IW"11.nnal bi"l~e "",h".f tiesj" hlnndnde!lir,en, ~n alt M~II;Shel och,\del, "n,l..o SiUll1ll osl~l,ga djur, utan Of,lninl: phndc ~j;: IlIed hvnrllnd'".i /lit harnen, som dcr~r föd lic" jck",-j.'jio lir hv... ti ~Iod de voro, ej hvilkr olter dcn, lilll,/;,.,i,,; ni! dc \"01'0 lit! h,ijflen lllllr;cicr. lill 1.;llfleo I'lchrjer. icke en :::Ö1nS eul:;e med lis sjellva? MCll ide nog all..iii Gudoml;;;1 odl ulensk Hgt s/tlun.!a lö...irn"les _ ;liven till KOll~ullllel strlåle nu dene pöhelllprvigl:lre lilla Insl'r~k. io"ör,t h.de de blott i d...gligl 1..1 pa furs"k y"nl den önskan,.n den en. Konsuln kunde viiljn If I'lebejsliodel; IlU ville d.

10 IV BOll!!!. KAP.!Il. 7 g6ra det till lag, alt rolkel ~~ulle ella Crihet au efler he hag vilja Konsuler bland Add" eller hl~nd Meni!l,eleD och UIMO hiful ~lulle del wlolja bla"d llenillbelen, dca mest aroliga. Canulf'jer och lcilier d,ulle s"edc!! hlify;, Kon~ultr!.\lille dc" sode, den [5101'1' Jupiter aldrig tmlat. "u cll lombele af K"nslijl:1!I.jf'51~1 si. djupl f6rnedrlde~1! För,in del.,ille de hlld,-t lu~ellde sl",ser dö, fin lala en sad~n van1ra. Vis.serligen om f6rflderne kunnat ana, au Menigi,eteII, Ilnst irr~1i att stnom medgifnndel ar.lia de,s fonlrillg"' blifwa 0ll'igare, ~lr.ulle, sednl1 de f6rsla blifrit ul'pr)'ll<ie, med ökad oginl.d immerfort gö... 11)'11, dcn ('Ila obillig"re ~n dcn a'lllra ähcn dt skulle dil I.11ldre.'rut I..rva under"5tal sig alla lifvenly", lin lillitlil 1111 Sil,lana I"S""dem'pilrugades. Men sedan m~n den,,""gcn samlytkt lill Triblllllllels inrlillllnde, I,.de man IIfl'en fl\1' andra sl"'gen nodg.'s gif. n ehtr. Sitd"nl )kulle aldrig up\,hora 'J. J samma Slal kunde icke finnas Menighets.Tdhllner och Parll'ieier; anlingen mhte della SI'nd elj~r d~t Ämbdd af~~"ltas. och bmllre.,01'11' alt Stnl In aldrig Ila h'lickllelen Del> öfverdidel lill milles. Hud! O.lnolTlIdt J~ulle Ile, förd GenOln ul5!ltnde ar Itedrll:ufrOn. f~ rtla I:ranna.-na tdl krig, och sedan förbjuda "u dpna foltel lill förstu emot de Llill' Jom de upptllelll odl di de Jjelfte snart pgdt inkallat fienden, id.e 1,II.u, a" IIiirar emot firruie" upp' rllla~l Ulan en ClIllultjus skull...ilga alt olrenlligen i Stnaten fo,'ullr.., del ban skulle rörljudll u!skri'ol"g, så oj Enllll~ d~li d GrOnol'lus förcslsjlna ~ndrlngen: Fillt17l "on /l,r", 1\'on POII' in. eadem eit.'ilall tu;.

11 nttlll UVlIl~. rum' iclle Senaten 5AlUlyckul All anlasa hans bilar, Il! &Om J.gllT af en ~e~e... i"n~re! Hvad vore della annal in hotll, all han skulle 'öl'i"lidll f~derllf.5landel och tåla det Angripa" och erllfr?,? H"ad lifvlll'/llod må'oi1.' ide eu sadant ol'd vlicb, i<:ke il'u lloll1e,"ska mellighell'n, utall ho, Voblerna och iequerilll och Vejenlel'nll? Miste de icke hoppas, all under CAIlUI"j' "!IfGrande kunna bestiga C. pitolium och Uurgen, om tribunerne Afv<:'D 11lrmlltlde be- rtlf,.a llatriciern3 der'as "'0,1, sllsofn de berm_al dem deras r~ll och deru höghet? Men Konsulernc VOI"O beredde nit försl gil i spelsen emol mcdborgaffles förräderi, och sedan emot fiend<:'ri1as npe,,». KAP. 5. Just vid S/lmmA lid som deu. föregick i S1.'olll1.'o, 11öll C,,,,ulejus, lill försvar af sina IlIgförslag, och emot Konsulerll~. I'öljande 1~1: ~Quirilerl nuru Jjupl P~'riderne för,,~ta Erler.lJuru ovllrdige de an,e Ede, "II lefv" med sig i s"mma siad och inom samm" murar ~ del tror jag mig väj äfven tillförne "id milnga lillf':il1en lwf"" f'unnit; men,ner i1n D~gonsin finner jag det nu, d~ j"s ser med IlVilken hmtiglret de upprest sil; emot de Jnsar vi föreslagii. Och lik"..], hvad sllre.,.j derisenom ",mal, lin erinre dem, alt vi lir:) deras li)f~dhol"!:"re? alt vi, om icke deras likar i rikedolli, likväl h.bo med dem ett gelllens~mt r~dcl"lles~ land? Genu'n det en".f deua rörslag fordre vi rqllighet till ftkla föl'hindeher emellan stånden; en 1'1Itlisl,et, som pl~gal' bevilj"s åt s, ~t1ljar (le," ulliloningar. Vi I,afve ju beviljat medborgal'erau. bvilket lir mera liu Akten-

12 n. BOKR1{. IUP. 3. shpsrlll, 1H'~n ~I orv~,.v"nn. fiencer. Genom det.ndn fllresl. vi ide nil"oi nyll; vi illerfordre bloll och lillegne oss en riil1ighel, som Iillh/lr 1\01llef"h fol~et: den,.u III h,ilkeo del bel...gar, upp,/rag" olteloljis_ imbelen. _ IIva.1 on...k h..fv;o de dl, all upprör. I,imme! och jord' hud form,,,lde dem l)lillen i Scn.leD Dista" orverf.li. niig'! hurför hol" de _11 blir. binder pll ou O('h ide I~OI1l1 del h~lig" 0<:" fredty'i' 5mbele, JQrn,i beklide1 Om m'n I~m..u liolllu.l.. lolket fritt ni, 'In uppdr"fi' KonsuloleI ål hvitka del bt-h,,~arj om mao il;ke bel.gn Ifve" deo oaddill:e minneli 110ppd "It noll SlaltfJJ h6~jif I",be'e, si fr"uli h.." Ir del JIl:;~SII imbetel...,lift: s!t.. 1l denn. s...,1 de.för ide lunna bula? ir del <I"" för slut me,l dl"1 Ilouier~h dldel? Del. itu (rill;_ Om ej en Plebej lo;; blir", Konsut. Ar del d..lsamma. ~m 0111,n"n,l"lIe lå.ii", all rll 1111 eller e1l frigir. 'eo shll blif,. Iio..sul? Kan"e" J ej, Ito,""re, i h,i1ket IlIrah J lefve..? Af >jetrv" della d"s.lju~ skulte ce, om möjligl vore, bel"~" Eder "jululillle... O~l ['Ilrt,")",er dem.n J andell';,.. Il J t.. len, ~II J b~r.en eu menskjig skap. Ilad. JIl, ville rnan 11'0 de,,,s ord, sli.~ulle rid vara en f:urllli$iiih, RIl glira en PI..bcj.ill I\On5UI. S~gen mig dll, PRlricicr, rl'5in.. UlMl icke kulnar o.u del lic lidebllck~l"lln eller Rf Ör' CI.P"fSIt:l"n"S "1I1"c\;t1in~.I', liro,.i del"rörc okunnige OUl d..i, so", Qf.eu alla llll;nuilll:"" vet,,?.n Konsuleme inla~\l Ko"un~","es ru.,,1 all de Jlvlll"ken harva nilgon rahighel.. Il..r n~~o" hdlil'n, som Kem"" g"'ne r(lru! icke lude~ T"oll J dlo ".an..idrig Illlrt,nat.las, alt Noma Pompilius, som icke.lltuasl ide val

13 t. TITUS LlVIUS. Romersk AdelsmAn, utan kke an 1(5,,1:' Romenk med boti:h., ifr;l1' rlal S~bjn,kn I~llrlct jroknl/.des, och J;enom rolkel~ vol arl, Sena len,. r,ckl~r,d.>c ),Iel' 1\",,,, KoulIlIg? Dit sedermera '-"du.; Tarqn;lllus,.fl I;",~l ift'j,n att Vdra af I\on,er.k sl~~i, ~Il huu i<'ke ell g!lllg h~rsl"lllm"defriln II.lien, ell,,,n ni' Cnrihlloicl'o ()"lilnr"tlls, ;,,(Iyttnu {räo Tarq.j"ii, v"lde.~ till (ioll""!:. f'slil".'\ngli.;!e'llllnl.1i11er 80m )"I'de'! "l!. cr'h hooolll, SOnen nf 011 {""j:cn ComiculaIlsklI, Senil.; Tuliius, h,-ilken.i f"d,'!' vaf o~f",r1, modrcn cu sl"rvinru', genolll sltl.nille orh sin dygd förvärl"""dc KOlHtn;':.lllaklcn? J"j: Jld,Mve,' ich "ljuidh Sabinaren T,[us T"dlls, lued I"oilk,'n l\oll'ulu5 sjd!', noms fader,,lel"de Ihronell. - Salades, d" i,,!;cn flld"d röraklades, crhi~st tl~n van" ~I~"s uli,f' rorljens!~n, til]v;ix. le det HOIlH'I'slA \'iljdel. O~li Ull skullen J l'örlrylb alt hafvli en Illc[,eji~k Köns"l, d~ v~re f<jd,;dcl' jrke lör SUlfit! f"limn"""!e liö"li"i;ai", 0(11 dn no",. icke ell ~ilflg efln Kor,'''"J.:,uelj..r'"gcns hf"k.ll'.udo, ""nt lill.;)ulol (ö, en friln!lll.. nlle föl'ljeu.it! Ty det var,",(minsiolie efler dcn tiden, som "i (,ån S.lii""'!Lc; land "I'plo;;" dcn Clnudiska lillen. ick" "1I",,,,;t [,1",,<1 Ih""cr"kn medborgare, ulan nh'cn ili.nd /{oll,e,ska.del". Io'r"n utlär",jn,; bn man s~lcdes b1ifv~ P.'r;eier oeh sed"n fiu"""i; men en UOlller;k medl,,>rli""" shll var" sl;ill.~d iflim all ulsigt Iii I K'H\sul~'CI, SH fr"",1 I,.'n ~r "r I'leli"ji;k harkomstl Tro vi da del \".I'a omöjlilit 1111 ibl""d PI..hejerne firma en ma" af knrt odl verba"ol,el, duj;tig i fred o<~h hig, lik en N"nm., en I."eills Tllrquini",. en S"I'viu~ Tullius? Eller, om en sådllll finnes, ik()!a vi lindi!. icke lijiilih, 811

14 IV. 1l01l:!.~. IAP. 3..I. H SI~tJrodret ~t 11000m ornrlernn~~? Och slola vi h~ldl'e vilj~ h.rva Konsulu, 'Dill li~nlo Decelllwirer"a, de ars~,. "rdaste ar all" dödlig~. 11wilb dock alle voro Palricier, In ~~dane, Jorn Iiko. de bhle af vara KOllungu, hwilka '1'01'0 Ulall auor? KAP..I. "Men _ lllnde mlln s;jsa - stdan Ko DunRlIl'"suio!=en :lc,ihffa,lu, \'111' in~en.f det "lcbeji,k. ttimdet wnil Ko"slIl.. HuJ 1111'1'.1' Bör d,. "ldrig n~god ny inrihi.ling göflf/! och del. som annu kko: lo:or skelt - ly i IlII ny SIat iir mycket, SOrn an"u icke 11Hr skett - bö" Oet aldrig )kc, r,f"cn ~~I\ del vore ljyllisi? Då Romulus rl~g"rarlc. voro i"ga Ulve,'.P"e,lcl', inl;" Augurer: llf ;<\,"no POllll,iliIU bldvo de 1'1lrordflHde. I"gen ul'psk..lllli"s Hf medbo"g''''c (RIlla, in:;ell fti"delning i klauer oeh cenlurier: 3f Servilts 1'ull'tl'l Sjol'l,lcJ dedda ilieiunin!:. Ko~s"ier I,a<le H1<IriS funuiu: eller KonuDga,.nl'S f(irdrifv~nde btefvo de lill"'ii". En Diklalor hade hurken lill,,,.k! ell. r ".mn uril k~nd: den UPP~Ot1l hos.:1'. fldrr. Me"ig"~h.loillUller, lediler, Q,';eslorer funnos ide: mon förord" I" "It så,l.ne Ikulla lill,lnn. Decernv.rer lill 1.;arJ r"(f.ll~nde I,~r'-a.i inom de lisl.. lio ;\r~d b..de shplot och iler.. f~blf.l. H.llhn tvinar Ilt i en SIad, SOm lir.nl~j:d lör e"ig!.ele", och SOOl i ollndligl.el liif.:;"..r, nya Ji,nbelen, ny" Jlresl"y~sror. ny. '''SlOr lth' r.miijrr och för fn~krlda u,ilsle iur(l".s1 Sjelr.. d~'1i111 I"g. JOrn förhjl,l<!e,' llklcnsk.p e",,,il.,, P~l";cierocb PI~Leiel. har den icke.f D~c((ll.irern" fill' ra lir sedao, lill.1i11l1ln r(h'argebe och mej Slörsta orllllvisa emot me-

15 lo TITUS LIVIU'. nightlfd. blir,;1 r"d? K'n de' ~ir\'ls nio.on slorre eller ulmärj.l~re S~Jm( n III <,o del.r 1frd!x>rgut, lil<nold oren, rllru~ns o..~rdig lill g;rl.rm.brtlrbindel~r med deo.ndr~'l' Jlv.d lir del Innlll, iin..ii l.,fn. ino,n Simma mul'.r, i bod.,nyl. ot:h funisning? De sök. r(lr..by~g alt vi ej geuo,n s.l!!:.,..]..g eller.l..l'ldshp med..le'" m~s. bland Ill1 v,~rt hl,)<1 ej må föreiiu ",ed de"as! "...dl om r1ell. htollcbr edcr' ~~ ":oll.de.. ddsk"p _ il,ilk.,t J Iihil 'iii slöfre de/.n, shorn hllrs'lmmande if'"!ln _4.I~ Liner aell SJlL;n.r~, iå" hllfvt'o ;"<10'" ft'ldseln eller bio. det, ul'd de,.f(...1i J b1.f,,;! uppiisn" i SeO'ltn,.ntingen genom Konunj:llrllf"...1, dlu "ner KOllulIgulYrelnos.(.k"ITande. ~enom folhl' bul"l _ lund... J icke, gtllo,o..".kild.. 1IoUll~hmFiIl, btmh;,li~ dell" adel,hp i sin,-el111el, d!l J I,vulen vmld<)d Eder ",~h.. af pll'bcjslrlotler, ell.r lilj~ren..dm dr'lirar och ~J'lr;or RIl sifla sig ulom Jet r~rricish? JlIsetl 1'ldl<'j skulle v!lld. fön en pqrrici,k. lhda: oer ilr u, ursv~r"inl;, SOm iii' Adeln röl"ilel,!ilien. Ing..n skulle hlll\~ir nll1:0u.f Eder ruot sin vi/j. illrio ell ~J.l..mk~1'5r6rdrRg. Men att förbjuda Sidant gran". lag, od, furklar" al/ IlII för. bindrlse ('IO..IIID Palricier och I'lebl'j..r fur olillllllig _ Ii del il' Jell" Som II'.ky",(anile för pl<'brjs'!lil,lrl. Ty hwarför föl-bjuden J t j ndd giflern,1i1 emellan rik. och bttig;o? D.. SOm pil "Il,. sl~lj.. tj och i..ii" rider berdii af enskild t sod,fj"nmntie, Si, Rit en (JI'iu,.,q kuuue genom Eifte inlr~d. i hvilhn ['.. milj henne "",r lid, och en karl, ur h\"~d hus han vilj..,,'lilja sig en },usrr,,: del IJi!:gen J under (j:lllrar af den mesl l)'ralllliska las, genom hvil

16 '3!1ft) 1,i1j~n ;'(5111_ s~mrtllld5hlrj(let ocil lif elt $Rmh~He ROn thnn!!. HVRI'fOr flll'hjudcll J icke en Plebej,.u bl> i ~,..n~hre, af en Patricier? all S "mma ~ala? all itl,id umolla bord? ~H,,~ p. umma torg? Ty i sig sjch. hud I,etyder det mera, Olll en adlig,mer sig med en o:..llil;, et) o.dlig med en adlig nickl? b'l'ilken r~lligllel Llir derigellolll förliiljl'l,d'! bar/lcm (vljl ju r dren~ ~lllnd. Hnd vi söke yinn~ genom r51lillheleu lil1 Akten5hp'(hbillddser lued Eder. iir illll.enting IInllDI An alt hlir.." rikn.de bland menni~kor. bland medborgare. 0.:1, J h.f..en 1111de!" iugen orsak liii mouund,.' fr.mt det ej roar Eder IU Umpa för "'rl skyn.faude ()(:h ror~ ncdrande.u KAP. 6. DSrUllillen frigar j:>g: Ir del Romersk. follr.f;t eller II' del Eder. som j.ögnl m.klen Iillkomroer' NAr KOllun!l:llrne forjaj:adu, skedde det IOr all Gif~. EdeT en oinbkrankt välde. eller alla en lika frihet? Blir det lill/l.lli' Ro,nel'ska folket all glin en l.!: det beh._ gar1 Eller,hl! dd slä Eder frin, all Itvarje gadg Jom ett fllrsl.g blif..il kuulljordl, liil slnlt derfllr b"idt. ed utskrifniog'!' och sl snut jall. sisom Tribun, bllrj'l hll. folket lill omrö~10inlli, sl.1i Du, siuolll Konsul, strut k"unna tvinga de yngre all Ivlrjll (nu'd, och!olja dig i fait? och hola menigheten. bola TrilJuoC!n1 I.ikasom J Kle rcdao lvii sanger h.de erfuil, hunl litet,"d.ne hotelser betyd. emot en SlImdriigtig menighet. F6rmod~ ligen "lir del.r lhnhel flsr 055, lom J då.n.öl!", Eder frio '" "'rid.. Eller blef d.t derför ingeo.trid,.u

17 If nnjs L1Y1us. del 5lu1cllre partie, ;;(vrn ".1' del follligllref De,1 s".1i ic"e heller nu blif~a n~;.:on sirid, Qlliriler. Edcrt mod, medborglire! 5kol. 1l~lricicl'ne alllid f"uili; fld,," kr/llcer skola de icke föuöb. S;iledu, Koo,uter! skolen J finna meljisbetcn beredd lill dejsa krig. de ml nn diktade euer.er11;;;/i, om J, genom lleriillll.f1de IIf friheten i Iklens"r. änrlltli;;eo!lm",n dell.. folk till el! endllj om de kuunll 5/1mmlln$m~It., ~unllll fiken", och blllnd.s med Edu gennn. cnsliljii blind; om ubigl, (lm lilitriide lili l,,'src lrubettn lemna, ~l min.r duglighet oell mod; om dem tillåles att njut. en liud",l, en gemenshl' ; deu offentliga 'lyrel,,,,n, och _ $/150m.Iel lillli(lr eu jlhnlil frillcl _ under en f.rlig oowc"lilll: lir Styrd;e, ömsom lyda Dell her.lla. Mcn, om Il;,gon.iII hi'ldu dell" då - 181~n om krig. sr. mjclet J.,ilj~n, milusduhblen d~iq Gtllom Tyh~t - 'in~~n $hll lålr Inl~dll' sig, ingm raltl.,ii~". iail~n kflllp. f(ir öf..e...noliig. htrlllr, med b.,ilka "i hvar);en off'~illlig~n, uli IlIlb~len, eller eoskildt, uti äklenskftp h.rva någon gemensk.p.» KAP. 6. Sedan ~r.en KOllsulerlle iorull"it sig i $In1 miljkomsten, oeh min ifrån OJlfh,'utne tll M.erl;UI lill Ofdrulioj:, rrr's~de "'ihunen.hud"" ingen.r Plehejhkl sllind borde blir... Kllns,,]?,> och Konsuln ~.f del miihllnda SlInna. men f/lr den d~urlllde sll'ide.. mil",h'e tjenl.gl SYlIet;..delför. all ingen.r Plehrjish,I:IInd hide rjlliliihet lit "'51.U. Auspicier. oc:h just derf/lr blde Decem"irtrne fol'budit Ilttrnsbp emeliio StllQdtD. III icke Auspicierne gedom bordens o$hkerlltlmåtle kom-

18 IT OIlF... IlAP. 6. m~ i OTl'~dl"o Dell. dck,e p~ Jet hll~"1 Plehejernu fllrbillritj{;, IIH du libllioi1l de ~~ril en ~fsky för dc odildliga Gudnne, (ö,-k1.r.rles o~ftrdi~e III Ilf del" nhll.il1 njogra lecl.f'n. Och 50'" mf'oid'elen barle i sin Tribun hide den ifr;!:ule led~re. och jlm~~1 sjdf lälbrle med holjom i 51ilnLlllkti~het, sil upphörde ide fö,, de e t~i 5te..; ~n seniltell OHHidel' gir ~ib, och.1i1ll1yck1c In forsllget om b1..nd.de giflf'rmill lick fllredragu. Dui;:enom trodde de dlert Il! '1'"bun~n.e skulle Intinge".lIdetes liedl~sgll phlilendel om Pleb.diskl!\"nsuler. eller upp_ sl.jul1l det lill efler h;g~l, och meni(lhclen emedlerlid. nöjd med Akten.~k~p.f..ihelen, finn.. bue,l~ijlig till utshiflling. Men dil CUlul"jus genom denn. seljer.:hwer Adeln och genom meni~helf"s ynnflil hlir"it en 110r min, eld.des If'en de Ofdge Tribunl'rue till strid. klm(ulde med 111\ krillt för Sill först.!:, och hi"drllt!e u\shifninseu, ehuru krig~rykle( d;,gligen ble!' mtl'li W"fArRDde. Konsulerne, som funno.11 ingen linit i Se""ten kunde Ifgörls i Inseende lilt Tribuuernes molstin". höllo i siol hu$ 'idp!i;.\llingar med de förn~tilsl" af dus med. lemmar. MIn dg 'ydlibell At! mrn,"hl~ lemnr se~ren Intingen lit fienderna eller ~l medbo'ghe. 81."d rordnr Konsuler ~oro Vllelius ocl, Iloralius de ende. som icke deho;;o i dess.. öf..erllggoinsar. (..jus Clludius ville ripal konsulernlemol Irih"nern.. De b_lise Quinctier. De. Cincinn.1U5 net. C"pilolinus. fiirhsl~de med afsky mord och dlrlsllmheler emot mjln, I,vilkl min groom ell med meni,t.l'leo illgilullel (Orong hlne...01 för bei.1 och frecuysli. - Slutet If desu llr~crllslldioglr

19 .. TIT1J$ LlYlUS. hler, ~1I man 1;II~t det Krig,-Tribuner med Kn"1ll1arj,k makt ibl~lld Rd~ln oeh lri~ni;(l,ell'n mlln Alskilnad m'lle viiijas, men Mil i afsunde pil VIll lir kollsuk,' inl:l'q 'ndrin!; t~ulle gör.,. Sa vii tribunerne, som menigheten, Toro I,jnntd nöjde. - En {ol~ror,a",rmfl till...1 Ir treune tribunu med I.on.ularisl.,"..kl bier tltlysl. S. Illut delta!kell, Lorj..de hur och en, rå något.oll i ord el!et' serning ntmbkl.ig genolll ol'olisl'l'ler, i synnerhet fardne lrib.rner, lilt bemma sill om folkets gu"si, och i hvilj;ljnslll1de klider lö~ omkring p' tor gel, sil.n PRlrici",r"I!, forst u'"f,ni~~tr6)iid all.r en upprt'r..ri menil;l.el f:<'hllll. dfllnr drdif:lll~l. och sca,d If vedervilja 1I11 lillik" mt'd,.rllln_ personer hekl.d. att IImbe'e, ~fshlcktes ifrlln den sök.nde. Slut1i6en nod. gades de Iil.vil...1" de rnrnlhnllfe.h... nmlila sig. pil del de ej d;ulle "oas harn up~ir"il.1ia an.pna p' SlalJm.kten. Ulgilllgen.r della ul "i~de all.nnan In siunufgrbltninsen då mlln kllmpu for rrihet och heder,.nnlln, dll Slriden iir siulad och omdömet ovlildil;l. Ty folket v"lde.lia Iribunerr.a af dd 110gre.tllndel, ocb iloojau dermed.tt man gjort.r.unde pi plebejerna. Hnr "il! man nll (inna hoi n~son enskild dellllll mill., denn. billillbel,,ienu. sjli.l$hoshel, lom eu helt folk.id detta liurlille ådms.lllde? 1\.",. 7. Pi det trehundrlllionde E. B. b. Ito. irel dler SI.den Rom, uppbnll:.nde. F. C. r..tu. emouo&' rege.ingeo (o. forsla Iliougeu.r lrigslribuoer i allllet fllr koosuler: de.oro Auhl' SewprooilU Alnli-

20 IV BOIl;I!..'\". lo 7..7 ljus, Lucius Atilins, Tilus Creciliu$. Inhemsk endragt medjorde, uoder deru Ilyrelse, afven 111 re (red. NJgre roreauare - Ulan alt namna det uppgifnl (ör get Ont lmsll1er:5 '/iljaode af plebejsilindei - dgl alt tilledan, ulom leqnrne och Volikerna. aom,oro i "peo. och Ardeltn'ue som alf.llil, IfnD Vejenlerue hade blirjat 6tf1dlliglleler, och Ivmne konsuler ich kuode pit Mmma tid bestrida så minga krig,.si hlr mld af dtfl orsakeo ulnlmot In krigslribonu, och delse haf,. hlfl blde konsulnisk mah och.onsulariskalmhelstec.m. _ Detta.tlrel~tt h.de Iihll lor dm Biogen ic1e "".kligt hfltjndi tl i tredje miniden efln' tilhrldet, nerlb,de de Iller, till f(llje af Allguremes besjul, siu Imbele,.hom obtb(lrigen "Ide, ellled.lo Cajul Curlius, tom ledde der., val, icke med lilimrlig aoggnahel hide uppallsit shdetllrlet. - Frllo Ardea lom."o tlindebud,iii Rom, b,ma bndrade sig Mur dea lidna oförrlllen, mm pi eu du,.om tydligen "isade, IU om d,nna und'drlljdes, gedom I.ndltyckell ilersllll.ade, skulle Ardealera. ((Irblif.. bundsför".odler och vinner. Vem gafl af Mnllen till I"ar: llfolht. dom kudde icke If SeeIlen upphuvas, del. emedlln aad,lat hvafkea geoom Ittempel ellet las lunde försvllras, dels för bibebilllodfl' If higbet mallan SUnden. Mea om Ardllllerne ville ~bida ett gynoillld. tillfälle och ö'ver1emnl II Seollell5 behag alt godlgora den of6rriu de lidil, t.i '.Illle de (ramd..let rl onalt IU Rgna sig dertlt,er IU de heherrabl lid,.red.. och blir,.. orvertyg-je,.u Seaateo lika 1DrJh.11is1.ab forekoaun., au iggeo oftktlu mille defll ru.. Uri.,. IL t

21 '8 TlTOI t.lflu5. tmfog", som.n den tillfoj:lde icke mlue hlir.. "01:..rig.. Iku. lornde sj,ndebudcn all ord.grant framför., och ble{'o derpli,'niigen.lt~rd.de. - Som Staleo 'HI..r Ulan lif,crhet, d Irldde Pllricierne liil~mm'n och "Ide en Regeringsföre5Iånd~re. En alrid derl!fver, anlin-gen lonsuler eller krig.tribuner skulle förordois, vål I.de all Regentshpd nrade fler. d~g.r. Regerings (arc=lulldaren och StoIlet!,å.de.n konsuler, menighelllribunerne och menigheten alt krigsiribudet.skul/e djjls. Senaten ugrade, dels emedad mcnightten, lom vu linnad au uppdaga sil,ii den ena 50m den,ndra 't'ärdillhelfo.lit Pulricier, n(slod ifl'ln en ony1lig strid: dels emed.n de flll'nlmslcl af du. medlemrn-r häldrll ugn ett val, der intet.fseende pli dem kunde gör~.s, In eu, IIUI'.,id de, shorn ovlrdige, skul/e ((Jrbigh. Afnm meoigbets-tribunerne gåfto sig anseende ar alt för de rorolmare ~nltorernes skull upphör. med siu nnmik_ tigi molslknd. _ Titus QuioClius Barblltls..Ide, glom Reseringsf.:lreslåodlrtr, Lucilu P~p;rios MlIgilllll'iUI och Lllcius Sempronius Atralinus liii konsuler. Under deras "yuln förnyldes f.:lrbllndet med Ardulerna, och jllst d'li& bevisar att de det ilret.,oro konsuler, ly för Of~ rigt nlmou de h..rken i d, glml. Ilrsbödernl eller i 1mbetsmano.llngderna. Jag förmndar au som mlo 'lid 'ret. h.:lrjau h,d, krigs-tribuner, Å. har mlo -libsold Dill de b,la ini hade bibehlllit sl,rel~n - forbiglttt oamo,n If dessl konsuler, lorn sedermera tillultes i d~ fis.tllle. Imedlertid f6rs'krlr Licillius Mlctr, III dera's.,roo fuollils b~d, i {ördraget med Ardtltcr.oa, och i

22 IV loars...1'. 8. linneblkhrn. 'lili!ioneln tempel. _ O.lIladl st. mllnga kriglholelser af SI"lI'lI'lIlrOe, hade min l~gd,.~ val uto.u.m ipord landel. Kn. 8. Antinsen del nu nr end.,1 lribuner, el ler ockd konsuler, ~derrnen...ldc i lribunernu 5111le. som delll Arel fllrde slyreben. 511 fllljde derpi, ell ~r, _ hu.., lionjuler man ide Ir oviss: de R. n. b. au. oro Mlrcus Gel:anhu lf...cninlls fllr an F. C. f. ".H. dr'. oel. Titus QuinclilU Capiloiinus fllr femte glingen. Dtl nr ock delta 6rel.om Cen'uren först inrlttllde" ell iimhele. hvilkcl i sin hörjln nr ri"sa, men med lidep.lille till sidan "etydlighet. au det erhöll tilhynen of Vff rolltllf',l. medborgares 5lIder och I.efnadsslill; au Se 'lillen. ocb ri,ldcrshpel' rang. och besllirnm~nde If Ir 1111'I' ymr tillhörde du, Ilglrd; alt offenliig" och en.lild. 1111len.. l'11ttishet~r och romersil. slalens inkom.llit' berodde ar de;l,i.ilja och godlycll.e. Anledningen lili de1ia. i.flllping ur (Ilr Ilfrigt deo, alt sedan (olkeu IIn~ lal och f6fmögenhet p' m'nga /lr icke bhrvit undersökte, kunde en lielaa undel"$öknins ich Ilo;;re uppskjutas. me. da Rom af.. m'ng_ folk tlot.de. med his, ejtde konsulerna ie ledighet au befalla sig med d~nna (/lr. rällding. I!knateD gjordes derföre deo (/lrelllilluing..n del" besvlrlilla och p' ;lllel.iitl koil,ulari,b od'" _berde.in eglln ImbelimIII, A' h..i1ken, inseende,hif tlnbiljll'llinged,,.heller.u opprlltande och fllrvarande _l hel. ijrrlltoingca och formell af upp.kaunint;cll

23 .0 TITUS L1l"l(lS. borde uppdrag.,. Ehuru obetydligt detta ay"l!!s,8010go dock scnatol'crne fllulagel med nöje, pil det ant,let af.deliga Imbeteo"i stalco millle öhs: fosl:mooligen dgo de och' liirul, det $Om,-crUigtn intrlfl'ade, au de per JOllen Illseende, 10m dertill f/lrordnades, MloIlrt,kulle (lirn.jelr't'li Imbelct me... inu,lels<! och 't'lrdil:hel. Tribunel'ne iller, lom 80,1;0 denna IjcUJlfllrriiltning - sil. som den då fur lidel! ur - mera Dör!yllndig lin Iyunde, gjorde alldeles ingen ''t'årighel. fgr au icke "("C'l i smlipler synis otidigt ogine. Som de förnlm!!c i Slllco föomidde denn. 1'.lIrdigbel, bier ledningen af den upp.k.tlning (Gnul"l, som skulle företllg:lll. genom omr/hlniog af lollet uppdrll{cn ~t P'pidD' och SemprnniuI _ de ~mml om h"i1ku konsuld min viickt fr.s. _ f/lr au geoom delta Imbele erslitta bud lom felades i deras koolulu_'r. _ Namoet en.,orer erhllllo de af sin förritining (CflUU'). " K.tp. 9, Vid umm. lill som della.kedde i Rom, Lom en beskidming irriln _4. rdealern., 10m med ibero_ p-nde ar urg.ml. fllrbindd.er och det oyligea fornyad. fordragel,.ohllll om und5111oiog fllr der" plll.n fllr_ slorda sl.d. Ty borgerlill' fejder h.de icke lillilit dem au njuta den (red med romerska folket,.om de ganska visligen hade hibehiollit. Orsaken och aoledoingllll dertill,bli b.r.a..ril p.rtistrider, b.i1h beredioch.lol. bered. Ii ming llten undughg, men id atljpds... " krig, In hungnmlld och IjukdOllllr, och h..d mit" Mr orrigl,,uom.irnt hl.nd aliminn. olycllor, tillskrif.er

24 G.dana n-ede. Till ed mek r o.dlig hlrkom.!, p~ det bogllll ulmarl'!tfilom,iii.16nhel. fri.de henne yos li"ltu. Den ene nr lill börden hen~u like, ocb. förlit.de sil: pi belmes ft'lrmynd~,'''', hvllke dven IJelf,'c horde lill.amm~.'ilna. Den Indre Vlr Rtllig, ocb tlld~lt oeh.ilennl inlll;:en ~f beno...,kon het. HOllarn uodenllklde de förnlme, genom bvillnljemmaoden parlistriden,rvm inlrjugde i Riehns familj. Adelsmlooen h.de forlr5del ; mildrens l}'d.l!', som ön,hde sio dotter dn mat Iy"'»de sifte. Formynduoe, som "r"en "id della lillr.lle Unkte pi fiu partis fördel, lirijelllde ror den, lorn tillhörde.lera,.und. DA,aken ieke inom 11\15 kunde.f!löns,!lid man till domstolen, hvil1<en, ledan s~ viii marin". lom f4rrnyndarnes piuliienden blir"il hörde, lillerlande modren rllttighel "t efter behag bortgifta!iii doller. Men ",Jdel nr mlkligllrc. Ty scdan rtinoyn. dame, o"'gifne l'iied folk.f 'lit parii, offentligen pt. lor- ~ lr.1 sig Mver dorncus or~lt,isl, gingo de, ",ed ed 10ld hop, 1111 borlrmn Diclan ur n'oorl!1ls hlti- Rmot d_ ",aiii si~ med en hjfllgare förbittring eu skir. lif lldlig., allford ul~f den u0f:", genom ofijrr~ltelj upprlllade mannen. Det uppslod en blodig trlin'"iljg. IftI!llig!Jelen bier.lagen pil fly klen och drog _ helt olik d_ rolners" menigheten _ bedpn.d ut ur Iladen, bemllllig.de sig.n 116jd, och gjorde dmfrio.lrllfli.~ med eld och u'rd pi de forn'm.i'(~s egor. Ähm flllden, &Om ~Orut "liril lilideles 10rlkooad irrin );rigel, fllro~ Ins bon 'Ig au bellgt8, och utlockade dclifriln, gl!nom hopp Oln bylc, en m,)'ckedljl!t 11smltvcl'k8re. Nu dg man

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

l.f'laod,,blef'o de under fl,kten, i IJoDuhet.f.riet, nedijoggol!. LAgret inlogs Oell plundncles: Sllricum gingo de nhln nalt efler sl.

l.f'laod,,blef'o de under fl,kten, i IJoDuhet.f.riet, nedijoggol!. LAgret inlogs Oell plundncles: Sllricum gingo de nhln nalt efler sl. ... TITtJS UYnJl. au o'gon utsigt!lafs till d'n gamla gäldens rörminu.lnde, ilosalllk.des en ny, gedorn shullgguing till en mllr DI IfI'adel"lilen, h,..rs uppf/iunde «nsorerr;e genom beting r~r8"sl.it.i:

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor OrgKnrKA,T,:8A,MA Bokslutsbilagor förkräkenskapsåretkl:8l:8l:k8kl:8:8e: Innehåll bilaga ByggnaderKochKmark : Kundfordringar ÖvrigaKfordringar E KassaKochKbank D InbetaldaKinsatserCKStiftelsekapital M Reservfond,

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige' q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt

..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige' q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt 11. BaUN.,(AP. 2. Ut llldanröj dlil), fortfo; han. "Lucius Tarquinills. fri vill igt ledna frllklan, Vi mil1nas. Yi erkiinna det: du har lördrifvil kollllngllhuset. Fullända din förljenst: befria o.s.r\'(

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Servicehandbok. Felsökning

Servicehandbok. Felsökning Servicehandbok Felsökning Felsökning B + c.'h... Anslutning av kontrollampor Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontroll ~ laft1por anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. Anslut: 1. Grän ledning

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44 pp på Novas arm och hon flämtade till ennes hud. Då hon höjde handen för att en upp, tittade på henne med sina sneda t Illustration - na er i nn tet n bt n nan STOFTÖDLA Bor på ökenplaneten Karech. Blir

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer