Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand"

Transkript

1

2 Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand -

3

4 .. rnus LI~1US. OrvUSÄTTlIllIG O. KOlMODIN. ~nb:ra IDtltll. Tl'UII U L4G... STOCI:BOLM, IlOl l. J JUU, tut.

5 STOCIi.BOLlL fttcu.a;s U:,.",. USI

6 FJY.I\OE no K Ri'l', ~to-z!51. INNEHÅLL: En fejnlag om UtenskDp emellan Adng~ och OarlHga blir, ~nnm JUenl,lInts-TriblJllcrnrs ifrl~n b~rlrirvalhlr. Bntal!cl,oak rlt Arlelns filolstånd. (Kap. 1-6). Krjl!~ Trlbunrr: ell II~g. Öherbe'. If 1L\'lI~en RomenkIl Folkets angcl~llenbeler, hemma och l lall, ner. 5r ron.lto!. (Kap. 1). - Jemv31 bliha etll IOrer DI1 l'/lr ronta 1!5n~en uhlc. (Kall. I}. - "et Ilnduycte., 1010 genom Romentl folkets dom bllr..il A.rlic.ternl fräntillel, Ilerslll.lIu genom ditjindl"de If KololJisler. (Kip. 9-11). Under en tryl:kiinde hun,ersoöd l Rom. utdelar Sllurius lfellol, eu Romersk Riddare. pii rgen heko>lnad slid Ibllnd rolkel; ledan hin deri,lenom b1ifvil menillllnens ~unllling, ertenlr.f. var hin konllnsdma~t, DIen dlldds nr nyltrrl.öf~eule/l CajlIs Senllfus Ahala pli. Iliktatorn Qlllnctli Cinr.lnn~li befalinin!:; Anglheren Luelul :!tunnclul ",rhlllh lill heiilning en Ole med lörg,ldl born. (KIp. tt-is). _ Åt de lir FidcMtrrna mordlde RomenkI ~ndeburlcn tesill bildstoder pi Talarebanan IRollra), emedln de ralli! islatenl ljeoll. (Kap. uj. JtrlCf-Tribunen Cornellul CaMuI dödar \'rjl:'nltrnrs KotIun, Tolumnius, ocll.-ionft del andra Mullilla byttls"o/ia opirtla). (K.p. Uj. Diktatorn A:milius MAmereus inlkrinter CenlOrIembe1.et. lom rllrul lullthades I fem lr. ljjl.eu h och le.

7 ntcs 1.ITlll8. månader, och blir derfor af.cen,oremll skrmfli!' utmbrkl. (Kap. U). - lljdcnw underknrvu oeh KoI01II~Ler (Utskickas. Fidenaternl ullpr~sa IiI; OI"b mörda K"lllnisterna, liien be5e~ fil If DiUatorn.iElnilius MsmercU5, di Ihen Fidl':nlJli erl'>rral (Kap. SI-3-I). - :En 5I'"m~nlvlrjning If slarvar diimpld. (Kap. U). - Krigs-Tribunen POllumlul för.jn ltryrnllel tlmad af krigsmren. (KAll ISO). _ Sold a' Sklltlkallll1lllren (iir foula,l!lgen utbetald till uopparne. (Kap. ls9, 60J. - FOr Mrlgt innebiller denna bok 8om'roet! fi1tijll tinot Vol.kerna, FldenalerDl. och )o',liskern KUlnE1' t. De nlllftjljlode KODlulerne.,oro Marcus Genucius och C.jus CUrlitu. E. R. b. lito. 1rel VIII' upprjlldl IIf irll'l.' ocl. yllre F. C. r. Ut oroligheter. Ty del. hade Menighels-Tribunell Cajus c.nulejlu.id areu borjan uppgir.it eil forjimil rörande r(jll till giflermltldörbindelli<!r emdllln AdeliG" och Oade!ig.. pers'lilcr, hvilkct PH\ricierna IIn~i1l;o leda lill orenan,le ar Sill blod och lill för.irnnde If r"mili",rne~ rlllighel..,,-; dels bier t:n t."le,,om i rikston" bloll lösliseu IIf Tribuuerne fnmitan"dd - Dlrolilijfll, all dd ~rde lill~las an.liij' Il",n ena Konsul.. af det oadelig. sl~ndel _ sedermen fulllgljd Rnda der!.'", Alt nio Tribuner framg;'f..o rörslag till ett stadgande,...il det skulle :iii Folket (rill au efler bdla; dlja KODJuler af Menigheten eller Af Adelo~. Men om della gioge i.erkstll1is hel, skulle följdeu, efter de Adelill,e~ örvhlys.lse, blir.,. all Staleos högsta styrelsemakl icke auellul bler.e till.

8 IV BOKItN. KAP. i, 2., glnglig rör personer al de ]~I(SI. Tillkol', utan au den.}ldeln borltof:" frh d.. förnaull och ]ell1n~dej il Me!lighelell. Med fill;nad ijlird.. de ded(lr.. ah Ardut..rn.. upprest 'ig, (;ir d.. t land. som orlll~isl hlif~jt (1,,111 (r.llildomdt, au Vejrlllun.. I'ilrjat I(rlnserna ar del Uomerl>h omr'del, och IU Voliil.nlle och Ai:(]u...ne,)'1I...d.. miss 1I0jc (l(ver Verru!=o's h..l'lrisl.nde. Så "')'clel.ns~go d.. eu hig _ om och. ol)'ckli;1 _ rör bittre in en neslig fred. Vid dtsu lidnin;:ar, som ochil genoin liiis.u Jer I:jordps nar... p~ del Tribullunn for"iis und..r I.i milnsa kri!tsr)'~ten malle Ilim'IlU, b..f.ltd.. Se"al.." alt (01'1"11111 ubkdrning oel,.1 alla h.ner rusla sig lill krig. om 1IJ0jlilt' vo..., m..d llnnu sl;:;...e if.er ilin dpl sken under Konsuln 1'illl.< QuinClius. Sedan CanulPjus dpr..mot infö.. Senaleo, i lä ord m..o med ifwtr, fliru...i,»lit KOllsule,ne (lirk~rvu I(eoolll slrllm~c:1 sökle ~lintl. M..oighelen ifr"" upp"'li, ksamlu'l I'" <:I.. ".p' l'l:r.. ~gorn., och au d...idri!!, _" lilll!:..!la" tefrl... skull.. furriilla nagon uuhif"i";;:, furr An M.."i;;llt:lcn slama,lol del, ~om ~r bon/lll1 och IIRIIJ embelsbrlider vore (lirul~~elll _ k81111d~ han I:Cllast tolket lill allllliin saulr""flkolllsi, K~p, 2, Vid samlnn tirl Upprel.rle I\Onsulerne S.. nalen cmol Tribunen, odl TrihlHll'1I Folket emol Konlulel na, ~O'l ~Ol <! icke 1~"l:re ml)jliljllll sade Konsulerne, "oh rlirdrri:" Tribuner""s roslod. Det Ilode nu kommit till sin 1,t1jd; de hil;. 1011' upr\'~cktes inom liam~ blll"l vore liera lin de uiil!nd~la. DeU.,"or" ide si myckcl M..nigIJelens som Adelnl skuld, ocb bord.. ej

9 6 TITIJS UVIIJI. mindre lil1skrifns KonsululIlI lir T"ibnnema. Det,om i ett lu,hlille {unne sin belo..iuj.:. "ore ock alltid del, mejl {rodades oel! lill..jl[lt:,å bild.d<"5 mill, duglise i fredens, si i Lrif:"IJ )'rioen, I ROIll,'ote uppror del som mejt bd6n.d(~; della I.Mde b~de ål enskild. pulooer och lit I,el. SI!lnd i.. II" ti!lcr skalfal IIuleende. De borde besinna i hvilkel lijl..und ar "Il;:\u. l de emot Inflit SenalelI lir sillll F;;der, i "vilkd lill"imld dc skulle öfverlclililll den At sj n" 1,011":1: mi'llllc ärv~n de, 5~.iom Menighelell, ku"du heröm,"a sig IIf Itn liljrr.xt illlllkt och..."seende'! - I)CI1" llpphij,-dc (iiljakijil;cll icke och kunde jåe upflll/in. 5~ Jan;;e u['pror..;li(lar"e "oro Iiklo s. hedr.de, 5<)10 lijlpnh"ltll.onl '.l'cijige. lh i1kll uhr ocl 1 I",ilken "ist huj" ide denne C~jus C~"UlljUS f4rlla:::il! Au iofdr. ln hi..,,!n;n!:.f ~IlU, III fdr"irrillg ar owenll;s", och en~ldda :\u'picier, s~ ~lt ;ngelllinl( Illera blehe renl, ingeoling o~lbd:...,tl; sl;l".d urph5f. des och illgen Iller. kltndc Il,"rh'n si;: sjelf eller de sim. Ty IW"11.nnal bi"l~e "",h".f tiesj" hlnndnde!lir,en, ~n alt M~II;Shel och,\del, "n,l..o SiUll1ll osl~l,ga djur, utan Of,lninl: phndc ~j;: IlIed hvnrllnd'".i /lit harnen, som dcr~r föd lic" jck",-j.'jio lir hv... ti ~Iod de voro, ej hvilkr olter dcn, lilll,/;,.,i,,; ni! dc \"01'0 lit! h,ijflen lllllr;cicr. lill 1.;llfleo I'lchrjer. icke en :::Ö1nS eul:;e med lis sjellva? MCll ide nog all..iii Gudoml;;;1 odl ulensk Hgt s/tlun.!a lö...irn"les _ ;liven till KOll~ullllel strlåle nu dene pöhelllprvigl:lre lilla Insl'r~k. io"ör,t h.de de blott i d...gligl 1..1 pa furs"k y"nl den önskan,.n den en. Konsuln kunde viiljn If I'lebejsliodel; IlU ville d.

10 IV BOll!!!. KAP.!Il. 7 g6ra det till lag, alt rolkel ~~ulle ella Crihet au efler he hag vilja Konsuler bland Add" eller hl~nd Meni!l,eleD och UIMO hiful ~lulle del wlolja bla"d llenillbelen, dca mest aroliga. Canulf'jer och lcilier d,ulle s"edc!! hlify;, Kon~ultr!.\lille dc" sode, den [5101'1' Jupiter aldrig tmlat. "u cll lombele af K"nslijl:1!I.jf'51~1 si. djupl f6rnedrlde~1! För,in del.,ille de hlld,-t lu~ellde sl",ser dö, fin lala en sad~n van1ra. Vis.serligen om f6rflderne kunnat ana, au Menigi,eteII, Ilnst irr~1i att stnom medgifnndel ar.lia de,s fonlrillg"' blifwa 0ll'igare, ~lr.ulle, sednl1 de f6rsla blifrit ul'pr)'ll<ie, med ökad oginl.d immerfort gö... 11)'11, dcn ('Ila obillig"re ~n dcn a'lllra ähcn dt skulle dil I.11ldre.'rut I..rva under"5tal sig alla lifvenly", lin lillitlil 1111 Sil,lana I"S""dem'pilrugades. Men sedan m~n den,,""gcn samlytkt lill Triblllllllels inrlillllnde, I,.de man IIfl'en fl\1' andra sl"'gen nodg.'s gif. n ehtr. Sitd"nl )kulle aldrig up\,hora 'J. J samma Slal kunde icke finnas Menighets.Tdhllner och Parll'ieier; anlingen mhte della SI'nd elj~r d~t Ämbdd af~~"ltas. och bmllre.,01'11' alt Stnl In aldrig Ila h'lickllelen Del> öfverdidel lill milles. Hud! O.lnolTlIdt J~ulle Ile, förd GenOln ul5!ltnde ar Itedrll:ufrOn. f~ rtla I:ranna.-na tdl krig, och sedan förbjuda "u dpna foltel lill förstu emot de Llill' Jom de upptllelll odl di de Jjelfte snart pgdt inkallat fienden, id.e 1,II.u, a" IIiirar emot firruie" upp' rllla~l Ulan en ClIllultjus skull...ilga alt olrenlligen i Stnaten fo,'ullr.., del ban skulle rörljudll u!skri'ol"g, så oj Enllll~ d~li d GrOnol'lus förcslsjlna ~ndrlngen: Fillt17l "on /l,r", 1\'on POII' in. eadem eit.'ilall tu;.

11 nttlll UVlIl~. rum' iclle Senaten 5AlUlyckul All anlasa hans bilar, Il! &Om J.gllT af en ~e~e... i"n~re! Hvad vore della annal in hotll, all han skulle 'öl'i"lidll f~derllf.5landel och tåla det Angripa" och erllfr?,? H"ad lifvlll'/llod må'oi1.' ide eu sadant ol'd vlicb, i<:ke il'u lloll1e,"ska mellighell'n, utall ho, Voblerna och iequerilll och Vejenlel'nll? Miste de icke hoppas, all under CAIlUI"j' "!IfGrande kunna bestiga C. pitolium och Uurgen, om tribunerne Afv<:'D 11lrmlltlde be- rtlf,.a llatriciern3 der'as "'0,1, sllsofn de berm_al dem deras r~ll och deru höghet? Men Konsulernc VOI"O beredde nit försl gil i spelsen emol mcdborgaffles förräderi, och sedan emot fiend<:'ri1as npe,,». KAP. 5. Just vid S/lmmA lid som deu. föregick i S1.'olll1.'o, 11öll C,,,,ulejus, lill försvar af sina IlIgförslag, och emot Konsulerll~. I'öljande 1~1: ~Quirilerl nuru Jjupl P~'riderne för,,~ta Erler.lJuru ovllrdige de an,e Ede, "II lefv" med sig i s"mma siad och inom samm" murar ~ del tror jag mig väj äfven tillförne "id milnga lillf':il1en lwf"" f'unnit; men,ner i1n D~gonsin finner jag det nu, d~ j"s ser med IlVilken hmtiglret de upprest sil; emot de Jnsar vi föreslagii. Och lik"..], hvad sllre.,.j derisenom ",mal, lin erinre dem, alt vi lir:) deras li)f~dhol"!:"re? alt vi, om icke deras likar i rikedolli, likväl h.bo med dem ett gelllens~mt r~dcl"lles~ land? Genu'n det en".f deua rörslag fordre vi rqllighet till ftkla föl'hindeher emellan stånden; en 1'1Itlisl,et, som pl~gal' bevilj"s åt s, ~t1ljar (le," ulliloningar. Vi I,afve ju beviljat medborgal'erau. bvilket lir mera liu Akten-

12 n. BOKR1{. IUP. 3. shpsrlll, 1H'~n ~I orv~,.v"nn. fiencer. Genom det.ndn fllresl. vi ide nil"oi nyll; vi illerfordre bloll och lillegne oss en riil1ighel, som Iillh/lr 1\01llef"h fol~et: den,.u III h,ilkeo del bel...gar, upp,/rag" olteloljis_ imbelen. _ IIva.1 on...k h..fv;o de dl, all upprör. I,imme! och jord' hud form,,,lde dem l)lillen i Scn.leD Dista" orverf.li. niig'! hurför hol" de _11 blir. binder pll ou O('h ide I~OI1l1 del h~lig" 0<:" fredty'i' 5mbele, JQrn,i beklide1 Om m'n I~m..u liolllu.l.. lolket fritt ni, 'In uppdr"fi' KonsuloleI ål hvitka del bt-h,,~arj om mao il;ke bel.gn Ifve" deo oaddill:e minneli 110ppd "It noll SlaltfJJ h6~jif I",be'e, si fr"uli h.." Ir del JIl:;~SII imbetel...,lift: s!t.. 1l denn. s...,1 de.för ide lunna bula? ir del <I"" för slut me,l dl"1 Ilouier~h dldel? Del. itu (rill;_ Om ej en Plebej lo;; blir", Konsut. Ar del d..lsamma. ~m 0111,n"n,l"lIe lå.ii", all rll 1111 eller e1l frigir. 'eo shll blif,. Iio..sul? Kan"e" J ej, Ito,""re, i h,i1ket IlIrah J lefve..? Af >jetrv" della d"s.lju~ skulte ce, om möjligl vore, bel"~" Eder "jululillle... O~l ['Ilrt,")",er dem.n J andell';,.. Il J t.. len, ~II J b~r.en eu menskjig skap. Ilad. JIl, ville rnan 11'0 de,,,s ord, sli.~ulle rid vara en f:urllli$iiih, RIl glira en PI..bcj.ill I\On5UI. S~gen mig dll, PRlricicr, rl'5in.. UlMl icke kulnar o.u del lic lidebllck~l"lln eller Rf Ör' CI.P"fSIt:l"n"S "1I1"c\;t1in~.I', liro,.i del"rörc okunnige OUl d..i, so", Qf.eu alla llll;nuilll:"" vet,,?.n Konsuleme inla~\l Ko"un~","es ru.,,1 all de Jlvlll"ken harva nilgon rahighel.. Il..r n~~o" hdlil'n, som Kem"" g"'ne r(lru! icke lude~ T"oll J dlo ".an..idrig Illlrt,nat.las, alt Noma Pompilius, som icke.lltuasl ide val

13 t. TITUS LlVIUS. Romersk AdelsmAn, utan kke an 1(5,,1:' Romenk med boti:h., ifr;l1' rlal S~bjn,kn I~llrlct jroknl/.des, och J;enom rolkel~ vol arl, Sena len,. r,ckl~r,d.>c ),Iel' 1\",,,, KoulIlIg? Dit sedermera '-"du.; Tarqn;lllus,.fl I;",~l ift'j,n att Vdra af I\on,er.k sl~~i, ~Il huu i<'ke ell g!lllg h~rsl"lllm"defriln II.lien, ell,,,n ni' Cnrihlloicl'o ()"lilnr"tlls, ;,,(Iyttnu {räo Tarq.j"ii, v"lde.~ till (ioll""!:. f'slil".'\ngli.;!e'llllnl.1i11er 80m )"I'de'! "l!. cr'h hooolll, SOnen nf 011 {""j:cn ComiculaIlsklI, Senil.; Tuliius, h,-ilken.i f"d,'!' vaf o~f",r1, modrcn cu sl"rvinru', genolll sltl.nille orh sin dygd förvärl"""dc KOlHtn;':.lllaklcn? J"j: Jld,Mve,' ich "ljuidh Sabinaren T,[us T"dlls, lued I"oilk,'n l\oll'ulu5 sjd!', noms fader,,lel"de Ihronell. - Salades, d" i,,!;cn flld"d röraklades, crhi~st tl~n van" ~I~"s uli,f' rorljens!~n, til]v;ix. le det HOIlH'I'slA \'iljdel. O~li Ull skullen J l'örlrylb alt hafvli en Illc[,eji~k Köns"l, d~ v~re f<jd,;dcl' jrke lör SUlfit! f"limn"""!e liö"li"i;ai", 0(11 dn no",. icke ell ~ilflg efln Kor,'''"J.:,uelj..r'"gcns hf"k.ll'.udo, ""nt lill.;)ulol (ö, en friln!lll.. nlle föl'ljeu.it! Ty det var,",(minsiolie efler dcn tiden, som "i (,ån S.lii""'!Lc; land "I'plo;;" dcn Clnudiska lillen. ick" "1I",,,,;t [,1",,<1 Ih""cr"kn medborgare, ulan nh'cn ili.nd /{oll,e,ska.del". Io'r"n utlär",jn,; bn man s~lcdes b1ifv~ P.'r;eier oeh sed"n fiu"""i; men en UOlller;k medl,,>rli""" shll var" sl;ill.~d iflim all ulsigt Iii I K'H\sul~'CI, SH fr"",1 I,.'n ~r "r I'leli"ji;k harkomstl Tro vi da del \".I'a omöjlilit 1111 ibl""d PI..hejerne firma en ma" af knrt odl verba"ol,el, duj;tig i fred o<~h hig, lik en N"nm., en I."eills Tllrquini",. en S"I'viu~ Tullius? Eller, om en sådllll finnes, ik()!a vi lindi!. icke lijiilih, 811

14 IV. 1l01l:!.~. IAP. 3..I. H SI~tJrodret ~t 11000m ornrlernn~~? Och slola vi h~ldl'e vilj~ h.rva Konsulu, 'Dill li~nlo Decelllwirer"a, de ars~,. "rdaste ar all" dödlig~. 11wilb dock alle voro Palricier, In ~~dane, Jorn Iiko. de bhle af vara KOllungu, hwilka '1'01'0 Ulall auor? KAP..I. "Men _ lllnde mlln s;jsa - stdan Ko DunRlIl'"suio!=en :lc,ihffa,lu, \'111' in~en.f det "lcbeji,k. ttimdet wnil Ko"slIl.. HuJ 1111'1'.1' Bör d,. "ldrig n~god ny inrihi.ling göflf/! och del. som annu kko: lo:or skelt - ly i IlII ny SIat iir mycket, SOrn an"u icke 11Hr skett - bö" Oet aldrig )kc, r,f"cn ~~I\ del vore ljyllisi? Då Romulus rl~g"rarlc. voro i"ga Ulve,'.P"e,lcl', inl;" Augurer: llf ;<\,"no POllll,iliIU bldvo de 1'1lrordflHde. I"gen ul'psk..lllli"s Hf medbo"g''''c (RIlla, in:;ell fti"delning i klauer oeh cenlurier: 3f Servilts 1'ull'tl'l Sjol'l,lcJ dedda ilieiunin!:. Ko~s"ier I,a<le H1<IriS funuiu: eller KonuDga,.nl'S f(irdrifv~nde btefvo de lill"'ii". En Diklalor hade hurken lill,,,.k! ell. r ".mn uril k~nd: den UPP~Ot1l hos.:1'. fldrr. Me"ig"~h.loillUller, lediler, Q,';eslorer funnos ide: mon förord" I" "It så,l.ne Ikulla lill,lnn. Decernv.rer lill 1.;arJ r"(f.ll~nde I,~r'-a.i inom de lisl.. lio ;\r~d b..de shplot och iler.. f~blf.l. H.llhn tvinar Ilt i en SIad, SOm lir.nl~j:d lör e"ig!.ele", och SOOl i ollndligl.el liif.:;"..r, nya Ji,nbelen, ny" Jlresl"y~sror. ny. '''SlOr lth' r.miijrr och för fn~krlda u,ilsle iur(l".s1 Sjelr.. d~'1i111 I"g. JOrn förhjl,l<!e,' llklcnsk.p e",,,il.,, P~l";cierocb PI~Leiel. har den icke.f D~c((ll.irern" fill' ra lir sedao, lill.1i11l1ln r(h'argebe och mej Slörsta orllllvisa emot me-

15 lo TITUS LIVIU'. nightlfd. blir,;1 r"d? K'n de' ~ir\'ls nio.on slorre eller ulmärj.l~re S~Jm( n III <,o del.r 1frd!x>rgut, lil<nold oren, rllru~ns o..~rdig lill g;rl.rm.brtlrbindel~r med deo.ndr~'l' Jlv.d lir del Innlll, iin..ii l.,fn. ino,n Simma mul'.r, i bod.,nyl. ot:h funisning? De sök. r(lr..by~g alt vi ej geuo,n s.l!!:.,..]..g eller.l..l'ldshp med..le'" m~s. bland Ill1 v,~rt hl,)<1 ej må föreiiu ",ed de"as! "...dl om r1ell. htollcbr edcr' ~~ ":oll.de.. ddsk"p _ il,ilk.,t J Iihil 'iii slöfre de/.n, shorn hllrs'lmmande if'"!ln _4.I~ Liner aell SJlL;n.r~, iå" hllfvt'o ;"<10'" ft'ldseln eller bio. det, ul'd de,.f(...1i J b1.f,,;! uppiisn" i SeO'ltn,.ntingen genom Konunj:llrllf"...1, dlu "ner KOllulIgulYrelnos.(.k"ITande. ~enom folhl' bul"l _ lund... J icke, gtllo,o..".kild.. 1IoUll~hmFiIl, btmh;,li~ dell" adel,hp i sin,-el111el, d!l J I,vulen vmld<)d Eder ",~h.. af pll'bcjslrlotler, ell.r lilj~ren..dm dr'lirar och ~J'lr;or RIl sifla sig ulom Jet r~rricish? JlIsetl 1'ldl<'j skulle v!lld. fön en pqrrici,k. lhda: oer ilr u, ursv~r"inl;, SOm iii' Adeln röl"ilel,!ilien. Ing..n skulle hlll\~ir nll1:0u.f Eder ruot sin vi/j. illrio ell ~J.l..mk~1'5r6rdrRg. Men att förbjuda Sidant gran". lag, od, furklar" al/ IlII för. bindrlse ('IO..IIID Palricier och I'lebl'j..r fur olillllllig _ Ii del il' Jell" Som II'.ky",(anile för pl<'brjs'!lil,lrl. Ty hwarför föl-bjuden J t j ndd giflern,1i1 emellan rik. och bttig;o? D.. SOm pil "Il,. sl~lj.. tj och i..ii" rider berdii af enskild t sod,fj"nmntie, Si, Rit en (JI'iu,.,q kuuue genom Eifte inlr~d. i hvilhn ['.. milj henne "",r lid, och en karl, ur h\"~d hus han vilj..,,'lilja sig en },usrr,,: del IJi!:gen J under (j:lllrar af den mesl l)'ralllliska las, genom hvil

16 '3!1ft) 1,i1j~n ;'(5111_ s~mrtllld5hlrj(let ocil lif elt $Rmh~He ROn thnn!!. HVRI'fOr flll'hjudcll J icke en Plebej,.u bl> i ~,..n~hre, af en Patricier? all S "mma ~ala? all itl,id umolla bord? ~H,,~ p. umma torg? Ty i sig sjch. hud I,etyder det mera, Olll en adlig,mer sig med en o:..llil;, et) o.dlig med en adlig nickl? b'l'ilken r~lligllel Llir derigellolll förliiljl'l,d'! bar/lcm (vljl ju r dren~ ~lllnd. Hnd vi söke yinn~ genom r51lillheleu lil1 Akten5hp'(hbillddser lued Eder. iir illll.enting IInllDI An alt hlir.." rikn.de bland menni~kor. bland medborgare. 0.:1, J h.f..en 1111de!" iugen orsak liii mouund,.' fr.mt det ej roar Eder IU Umpa för "'rl skyn.faude ()(:h ror~ ncdrande.u KAP. 6. DSrUllillen frigar j:>g: Ir del Romersk. follr.f;t eller II' del Eder. som j.ögnl m.klen Iillkomroer' NAr KOllun!l:llrne forjaj:adu, skedde det IOr all Gif~. EdeT en oinbkrankt välde. eller alla en lika frihet? Blir det lill/l.lli' Ro,nel'ska folket all glin en l.!: det beh._ gar1 Eller,hl! dd slä Eder frin, all Itvarje gadg Jom ett fllrsl.g blif..il kuulljordl, liil slnlt derfllr b"idt. ed utskrifniog'!' och sl snut jall. sisom Tribun, bllrj'l hll. folket lill omrö~10inlli, sl.1i Du, siuolll Konsul, strut k"unna tvinga de yngre all Ivlrjll (nu'd, och!olja dig i fait? och hola menigheten. bola TrilJuoC!n1 I.ikasom J Kle rcdao lvii sanger h.de erfuil, hunl litet,"d.ne hotelser betyd. emot en SlImdriigtig menighet. F6rmod~ ligen "lir del.r lhnhel flsr 055, lom J då.n.öl!", Eder frio '" "'rid.. Eller blef d.t derför ingeo.trid,.u

17 If nnjs L1Y1us. del 5lu1cllre partie, ;;(vrn ".1' del follligllref De,1 s".1i ic"e heller nu blif~a n~;.:on sirid, Qlliriler. Edcrt mod, medborglire! 5kol. 1l~lricicl'ne alllid f"uili; fld,," kr/llcer skola de icke föuöb. S;iledu, Koo,uter! skolen J finna meljisbetcn beredd lill dejsa krig. de ml nn diktade euer.er11;;;/i, om J, genom lleriillll.f1de IIf friheten i Iklens"r. änrlltli;;eo!lm",n dell.. folk till el! endllj om de kuunll 5/1mmlln$m~It., ~unllll fiken", och blllnd.s med Edu gennn. cnsliljii blind; om ubigl, (lm lilitriide lili l,,'src lrubettn lemna, ~l min.r duglighet oell mod; om dem tillåles att njut. en liud",l, en gemenshl' ; deu offentliga 'lyrel,,,,n, och _ $/150m.Iel lillli(lr eu jlhnlil frillcl _ under en f.rlig oowc"lilll: lir Styrd;e, ömsom lyda Dell her.lla. Mcn, om Il;,gon.iII hi'ldu dell" då - 181~n om krig. sr. mjclet J.,ilj~n, milusduhblen d~iq Gtllom Tyh~t - 'in~~n $hll lålr Inl~dll' sig, ingm raltl.,ii~". iail~n kflllp. f(ir öf..e...noliig. htrlllr, med b.,ilka "i hvar);en off'~illlig~n, uli IlIlb~len, eller eoskildt, uti äklenskftp h.rva någon gemensk.p.» KAP. 6. Sedan ~r.en KOllsulerlle iorull"it sig i $In1 miljkomsten, oeh min ifrån OJlfh,'utne tll M.erl;UI lill Ofdrulioj:, rrr's~de "'ihunen.hud"" ingen.r Plehejhkl sllind borde blir... Kllns,,]?,> och Konsuln ~.f del miihllnda SlInna. men f/lr den d~urlllde sll'ide.. mil",h'e tjenl.gl SYlIet;..delför. all ingen.r Plehrjish,I:IInd hide rjlliliihet lit "'51.U. Auspicier. oc:h just derf/lr blde Decem"irtrne fol'budit Ilttrnsbp emeliio StllQdtD. III icke Auspicierne gedom bordens o$hkerlltlmåtle kom-

18 IT OIlF... IlAP. 6. m~ i OTl'~dl"o Dell. dck,e p~ Jet hll~"1 Plehejernu fllrbillritj{;, IIH du libllioi1l de ~~ril en ~fsky för dc odildliga Gudnne, (ö,-k1.r.rles o~ftrdi~e III Ilf del" nhll.il1 njogra lecl.f'n. Och 50'" mf'oid'elen barle i sin Tribun hide den ifr;!:ule led~re. och jlm~~1 sjdf lälbrle med holjom i 51ilnLlllkti~het, sil upphörde ide fö,, de e t~i 5te..; ~n seniltell OHHidel' gir ~ib, och.1i1ll1yck1c In forsllget om b1..nd.de giflf'rmill lick fllredragu. Dui;:enom trodde de dlert Il! '1'"bun~n.e skulle Intinge".lIdetes liedl~sgll phlilendel om Pleb.diskl!\"nsuler. eller upp_ sl.jul1l det lill efler h;g~l, och meni(lhclen emedlerlid. nöjd med Akten.~k~p.f..ihelen, finn.. bue,l~ijlig till utshiflling. Men dil CUlul"jus genom denn. seljer.:hwer Adeln och genom meni~helf"s ynnflil hlir"it en 110r min, eld.des If'en de Ofdge Tribunl'rue till strid. klm(ulde med 111\ krillt för Sill först.!:, och hi"drllt!e u\shifninseu, ehuru krig~rykle( d;,gligen ble!' mtl'li W"fArRDde. Konsulerne, som funno.11 ingen linit i Se""ten kunde Ifgörls i Inseende lilt Tribuuernes molstin". höllo i siol hu$ 'idp!i;.\llingar med de förn~tilsl" af dus med. lemmar. MIn dg 'ydlibell At! mrn,"hl~ lemnr se~ren Intingen lit fienderna eller ~l medbo'ghe. 81."d rordnr Konsuler ~oro Vllelius ocl, Iloralius de ende. som icke deho;;o i dess.. öf..erllggoinsar. (..jus Clludius ville ripal konsulernlemol Irih"nern.. De b_lise Quinctier. De. Cincinn.1U5 net. C"pilolinus. fiirhsl~de med afsky mord och dlrlsllmheler emot mjln, I,vilkl min groom ell med meni,t.l'leo illgilullel (Orong hlne...01 för bei.1 och frecuysli. - Slutet If desu llr~crllslldioglr

19 .. TIT1J$ LlYlUS. hler, ~1I man 1;II~t det Krig,-Tribuner med Kn"1ll1arj,k makt ibl~lld Rd~ln oeh lri~ni;(l,ell'n mlln Alskilnad m'lle viiijas, men Mil i afsunde pil VIll lir kollsuk,' inl:l'q 'ndrin!; t~ulle gör.,. Sa vii tribunerne, som menigheten, Toro I,jnntd nöjde. - En {ol~ror,a",rmfl till...1 Ir treune tribunu med I.on.ularisl.,"..kl bier tltlysl. S. Illut delta!kell, Lorj..de hur och en, rå något.oll i ord el!et' serning ntmbkl.ig genolll ol'olisl'l'ler, i synnerhet fardne lrib.rner, lilt bemma sill om folkets gu"si, och i hvilj;ljnslll1de klider lö~ omkring p' tor gel, sil.n PRlrici",r"I!, forst u'"f,ni~~tr6)iid all.r en upprt'r..ri menil;l.el f:<'hllll. dfllnr drdif:lll~l. och sca,d If vedervilja 1I11 lillik" mt'd,.rllln_ personer hekl.d. att IImbe'e, ~fshlcktes ifrlln den sök.nde. Slut1i6en nod. gades de Iil.vil...1" de rnrnlhnllfe.h... nmlila sig. pil del de ej d;ulle "oas harn up~ir"il.1ia an.pna p' SlalJm.kten. Ulgilllgen.r della ul "i~de all.nnan In siunufgrbltninsen då mlln kllmpu for rrihet och heder,.nnlln, dll Slriden iir siulad och omdömet ovlildil;l. Ty folket v"lde.lia Iribunerr.a af dd 110gre.tllndel, ocb iloojau dermed.tt man gjort.r.unde pi plebejerna. Hnr "il! man nll (inna hoi n~son enskild dellllll mill., denn. billillbel,,ienu. sjli.l$hoshel, lom eu helt folk.id detta liurlille ådms.lllde? 1\.",. 7. Pi det trehundrlllionde E. B. b. Ito. irel dler SI.den Rom, uppbnll:.nde. F. C. r..tu. emouo&' rege.ingeo (o. forsla Iliougeu.r lrigslribuoer i allllet fllr koosuler: de.oro Auhl' SewprooilU Alnli-

20 IV BOIl;I!..'\". lo 7..7 ljus, Lucius Atilins, Tilus Creciliu$. Inhemsk endragt medjorde, uoder deru Ilyrelse, afven 111 re (red. NJgre roreauare - Ulan alt namna det uppgifnl (ör get Ont lmsll1er:5 '/iljaode af plebejsilindei - dgl alt tilledan, ulom leqnrne och Volikerna. aom,oro i "peo. och Ardeltn'ue som alf.llil, IfnD Vejenlerue hade blirjat 6tf1dlliglleler, och Ivmne konsuler ich kuode pit Mmma tid bestrida så minga krig,.si hlr mld af dtfl orsakeo ulnlmot In krigslribonu, och delse haf,. hlfl blde konsulnisk mah och.onsulariskalmhelstec.m. _ Detta.tlrel~tt h.de Iihll lor dm Biogen ic1e "".kligt hfltjndi tl i tredje miniden efln' tilhrldet, nerlb,de de Iller, till f(llje af Allguremes besjul, siu Imbele,.hom obtb(lrigen "Ide, ellled.lo Cajul Curlius, tom ledde der., val, icke med lilimrlig aoggnahel hide uppallsit shdetllrlet. - Frllo Ardea lom."o tlindebud,iii Rom, b,ma bndrade sig Mur dea lidna oförrlllen, mm pi eu du,.om tydligen "isade, IU om d,nna und'drlljdes, gedom I.ndltyckell ilersllll.ade, skulle Ardealera. ((Irblif.. bundsför".odler och vinner. Vem gafl af Mnllen till I"ar: llfolht. dom kudde icke If SeeIlen upphuvas, del. emedlln aad,lat hvafkea geoom Ittempel ellet las lunde försvllras, dels för bibebilllodfl' If higbet mallan SUnden. Mea om Ardllllerne ville ~bida ett gynoillld. tillfälle och ö'ver1emnl II Seollell5 behag alt godlgora den of6rriu de lidil, t.i '.Illle de (ramd..let rl onalt IU Rgna sig dertlt,er IU de heherrabl lid,.red.. och blir,.. orvertyg-je,.u Seaateo lika 1DrJh.11is1.ab forekoaun., au iggeo oftktlu mille defll ru.. Uri.,. IL t

21 '8 TlTOI t.lflu5. tmfog", som.n den tillfoj:lde icke mlue hlir.. "01:..rig.. Iku. lornde sj,ndebudcn all ord.grant framför., och ble{'o derpli,'niigen.lt~rd.de. - Som Staleo 'HI..r Ulan lif,crhet, d Irldde Pllricierne liil~mm'n och "Ide en Regeringsföre5Iånd~re. En alrid derl!fver, anlin-gen lonsuler eller krig.tribuner skulle förordois, vål I.de all Regentshpd nrade fler. d~g.r. Regerings (arc=lulldaren och StoIlet!,å.de.n konsuler, menighelllribunerne och menigheten alt krigsiribudet.skul/e djjls. Senaten ugrade, dels emedad mcnightten, lom vu linnad au uppdaga sil,ii den ena 50m den,ndra 't'ärdillhelfo.lit Pulricier, n(slod ifl'ln en ony1lig strid: dels emed.n de flll'nlmslcl af du. medlemrn-r häldrll ugn ett val, der intet.fseende pli dem kunde gör~.s, In eu, IIUI'.,id de, shorn ovlrdige, skul/e ((Jrbigh. Afnm meoigbets-tribunerne gåfto sig anseende ar alt för de rorolmare ~nltorernes skull upphör. med siu nnmik_ tigi molslknd. _ Titus QuioClius Barblltls..Ide, glom Reseringsf.:lreslåodlrtr, Lucilu P~p;rios MlIgilllll'iUI och Lllcius Sempronius Atralinus liii konsuler. Under deras "yuln förnyldes f.:lrbllndet med Ardulerna, och jllst d'li& bevisar att de det ilret.,oro konsuler, ly för Of~ rigt nlmou de h..rken i d, glml. Ilrsbödernl eller i 1mbetsmano.llngderna. Jag förmndar au som mlo 'lid 'ret. h.:lrjau h,d, krigs-tribuner, Å. har mlo -libsold Dill de b,la ini hade bibehlllit sl,rel~n - forbiglttt oamo,n If dessl konsuler, lorn sedermera tillultes i d~ fis.tllle. Imedlertid f6rs'krlr Licillius Mlctr, III dera's.,roo fuollils b~d, i {ördraget med Ardtltcr.oa, och i

22 IV loars...1'. 8. linneblkhrn. 'lili!ioneln tempel. _ O.lIladl st. mllnga kriglholelser af SI"lI'lI'lIlrOe, hade min l~gd,.~ val uto.u.m ipord landel. Kn. 8. Antinsen del nu nr end.,1 lribuner, el ler ockd konsuler, ~derrnen...ldc i lribunernu 5111le. som delll Arel fllrde slyreben. 511 fllljde derpi, ell ~r, _ hu.., lionjuler man ide Ir oviss: de R. n. b. au. oro Mlrcus Gel:anhu lf...cninlls fllr an F. C. f. ".H. dr'. oel. Titus QuinclilU Capiloiinus fllr femte glingen. Dtl nr ock delta 6rel.om Cen'uren först inrlttllde" ell iimhele. hvilkcl i sin hörjln nr ri"sa, men med lidep.lille till sidan "etydlighet. au det erhöll tilhynen of Vff rolltllf',l. medborgares 5lIder och I.efnadsslill; au Se 'lillen. ocb ri,ldcrshpel' rang. och besllirnm~nde If Ir 1111'I' ymr tillhörde du, Ilglrd; alt offenliig" och en.lild. 1111len.. l'11ttishet~r och romersil. slalens inkom.llit' berodde ar de;l,i.ilja och godlycll.e. Anledningen lili de1ia. i.flllping ur (Ilr Ilfrigt deo, alt sedan (olkeu IIn~ lal och f6fmögenhet p' m'nga /lr icke bhrvit undersökte, kunde en lielaa undel"$öknins ich Ilo;;re uppskjutas. me. da Rom af.. m'ng_ folk tlot.de. med his, ejtde konsulerna ie ledighet au befalla sig med d~nna (/lr. rällding. I!knateD gjordes derföre deo (/lrelllilluing..n del" besvlrlilla och p' ;lllel.iitl koil,ulari,b od'" _berde.in eglln ImbelimIII, A' h..i1ken, inseende,hif tlnbiljll'llinged,,.heller.u opprlltande och fllrvarande _l hel. ijrrlltoingca och formell af upp.kaunint;cll

23 .0 TITUS L1l"l(lS. borde uppdrag.,. Ehuru obetydligt detta ay"l!!s,8010go dock scnatol'crne fllulagel med nöje, pil det ant,let af.deliga Imbeteo"i stalco millle öhs: fosl:mooligen dgo de och' liirul, det $Om,-crUigtn intrlfl'ade, au de per JOllen Illseende, 10m dertill f/lrordnades, MloIlrt,kulle (lirn.jelr't'li Imbelct me... inu,lels<! och 't'lrdil:hel. Tribunel'ne iller, lom 80,1;0 denna IjcUJlfllrriiltning - sil. som den då fur lidel! ur - mera Dör!yllndig lin Iyunde, gjorde alldeles ingen ''t'årighel. fgr au icke "("C'l i smlipler synis otidigt ogine. Som de förnlm!!c i Slllco föomidde denn. 1'.lIrdigbel, bier ledningen af den upp.k.tlning (Gnul"l, som skulle företllg:lll. genom omr/hlniog af lollet uppdrll{cn ~t P'pidD' och SemprnniuI _ de ~mml om h"i1ku konsuld min viickt fr.s. _ f/lr au geoom delta Imbele erslitta bud lom felades i deras koolulu_'r. _ Namoet en.,orer erhllllo de af sin förritining (CflUU'). " K.tp. 9, Vid umm. lill som della.kedde i Rom, Lom en beskidming irriln _4. rdealern., 10m med ibero_ p-nde ar urg.ml. fllrbindd.er och det oyligea fornyad. fordragel,.ohllll om und5111oiog fllr der" plll.n fllr_ slorda sl.d. Ty borgerlill' fejder h.de icke lillilit dem au njuta den (red med romerska folket,.om de ganska visligen hade hibehiollit. Orsaken och aoledoingllll dertill,bli b.r.a..ril p.rtistrider, b.i1h beredioch.lol. bered. Ii ming llten undughg, men id atljpds... " krig, In hungnmlld och IjukdOllllr, och h..d mit" Mr orrigl,,uom.irnt hl.nd aliminn. olycllor, tillskrif.er

24 G.dana n-ede. Till ed mek r o.dlig hlrkom.!, p~ det bogllll ulmarl'!tfilom,iii.16nhel. fri.de henne yos li"ltu. Den ene nr lill börden hen~u like, ocb. förlit.de sil: pi belmes ft'lrmynd~,'''', hvllke dven IJelf,'c horde lill.amm~.'ilna. Den Indre Vlr Rtllig, ocb tlld~lt oeh.ilennl inlll;:en ~f beno...,kon het. HOllarn uodenllklde de förnlme, genom bvillnljemmaoden parlistriden,rvm inlrjugde i Riehns familj. Adelsmlooen h.de forlr5del ; mildrens l}'d.l!', som ön,hde sio dotter dn mat Iy"'»de sifte. Formynduoe, som "r"en "id della lillr.lle Unkte pi fiu partis fördel, lirijelllde ror den, lorn tillhörde.lera,.und. DA,aken ieke inom 11\15 kunde.f!löns,!lid man till domstolen, hvil1<en, ledan s~ viii marin". lom f4rrnyndarnes piuliienden blir"il hörde, lillerlande modren rllttighel "t efter behag bortgifta!iii doller. Men ",Jdel nr mlkligllrc. Ty scdan rtinoyn. dame, o"'gifne l'iied folk.f 'lit parii, offentligen pt. lor- ~ lr.1 sig Mver dorncus or~lt,isl, gingo de, ",ed ed 10ld hop, 1111 borlrmn Diclan ur n'oorl!1ls hlti- Rmot d_ ",aiii si~ med en hjfllgare förbittring eu skir. lif lldlig., allford ul~f den u0f:", genom ofijrr~ltelj upprlllade mannen. Det uppslod en blodig trlin'"iljg. IftI!llig!Jelen bier.lagen pil fly klen och drog _ helt olik d_ rolners" menigheten _ bedpn.d ut ur Iladen, bemllllig.de sig.n 116jd, och gjorde dmfrio.lrllfli.~ med eld och u'rd pi de forn'm.i'(~s egor. Ähm flllden, &Om ~Orut "liril lilideles 10rlkooad irrin );rigel, fllro~ Ins bon 'Ig au bellgt8, och utlockade dclifriln, gl!nom hopp Oln bylc, en m,)'ckedljl!t 11smltvcl'k8re. Nu dg man

aoo Sver.ige och Norge.

aoo Sver.ige och Norge. , aoo Sver.ige och Norge. j Intet fall anvilldas ntom Norges gränsar. Konungen äger räu att förklara krig, efter illljemlande af norska regeriugens betån. kande samt efter afhörande af sitt norska och

Läs mer

Fa ttig-gårdar, Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, de Fattiges försöljning. \Vi.tglcd IIi ng. W EX.rÖ 1. inrättandet ar

Fa ttig-gårdar, Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, de Fattiges försöljning. \Vi.tglcd IIi ng. W EX.rÖ 1. inrättandet ar ~.. \Vi.tglcd i ng till inrättandet ar Fa ttig-gårdar, eller de Fattiges försöljning l(:delsl Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, f(!,.koh. i "jfid~l:. 811pplemcnl i l Sm1\.liilHlslm Arehit\'et. W EX.rÖ 1 tl'sdt

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona 16:de Årgången Häfte N:r 2, 1853 Carlskrona NÅGRA ORD 0~1 GRATIALS-FOi'iDEN U'I'l A~HIULITWJ'S KRIGSMAI'is-IC-~.ssA N. O rotankan för eltrrlefvandes ställning, och utsigten för deras bergning måste för

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868. Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON. S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR l"okf..ningeh ltei'\l\rbe.tf.

NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868. Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON. S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR lokf..ningeh ltei'\l\rbe.tf. NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868 Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR l"okf..ningeh ltei'\l\rbe.tf. PRIS 50 ÖRE FÖRORD. D en 14:de Ma'rs 1912 kunde Smlllviken

Läs mer

Sfel .'"!1 BE'JGIENS ÅKERBRUK. j L "...l,11 HJALMAB IATHHOISL. POGGENMRFfS "DIE LANDWlRTllSCHAIT mbelgien", A1iNUAIRE DES AGRJCOLES. W. FL.

Sfel .'!1 BE'JGIENS ÅKERBRUK. j L ...l,11 HJALMAB IATHHOISL. POGGENMRFfS DIE LANDWlRTllSCHAIT mbelgien, A1iNUAIRE DES AGRJCOLES. W. FL. ., ", ~-_.-...-- I I l.'"!1 Sfel BE'JGIENS ÅKERBRUK. El'Tf.1l POGGENMRFfS "DIE LANDWlRTllSCHAIT mbelgien", A1iNUAIRE DES AGRJCOLES. W. FL. ARBETEN HJALMAB IATHHOISL _ a _ Jlf.1l f.ll: I>'\'IITA untii 110:1.(:11:\1

Läs mer

Skolmästarkonst. Lärare och skolinspektörer. O. E. L. Dahm. Antydningar för. Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846

Skolmästarkonst. Lärare och skolinspektörer. O. E. L. Dahm. Antydningar för. Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846 ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Skolmästarkonst Antydningar för Lärare och skolinspektörer af O. E. L. Dahm Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846 FÖRENINGEN FÖR

Läs mer

inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina.

inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina. N:r 15. Ar!. 15. 1910. 1'ren.-priS t 35. L inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina. Tclelon: Rik

Läs mer

*12. , ORGAN.yÖR)VLr;;.KA~510NfJ'\ I KINR. . l ~. u- J] \\~ /P- il l), ~ JL. /',.. SIN~ UIND ~ t ~ p;z. ~ ~ If

*12. , ORGAN.yÖR)VLr;;.KA~510NfJ'\ I KINR. . l ~. u- J] \\~ /P- il l), ~ JL. /',.. SIN~ UIND ~ t ~ p;z. ~ ~ If N:r 14. ÅRG. 31. 5 SEPTEMBER 1926. PREN.-PRIS 2: 25. l '= Il o( rr --9(. JI --11.IL ~II in. ~ ~ If "" ~ '~ "" :.ro.3~i"on~noningen. ~~ ~ *12 /',.. SIN~ UIND ~ t ~ ~T'2 p;z. 4 ~ P= ".E

Läs mer

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-( , FÖRRA BERÄTTELSER UR TRETTOMDE HEIiEW. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. AFDELNINGEN. TILL UNO DOMENS TJENST UTCIFVKN AND. FRYXELL.,-. ^»^ irv C-; r?>9 STOCKHOLM, ^^_ TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen enas Påand med 'iiga sam- Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen Jcrra kapitel kotnmer att behandla bak_.m[den rill att Obbarius skrey sin lärobok. itr fiirsök till analvs av innehållet. Eftersonr rokcn

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20.

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. 4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. u(visande KINA INLAND r.{issiq1iens ST.UIO:NEB. ~!L.--.i~ll INNEHÅLL: Redovisning. - Frisk olja. - Missionslöften. ling, Hugo LiI;lcler, T smkar från missionsfältet.

Läs mer

Vikingar med eget sagverk

Vikingar med eget sagverk Tidningen fran [ogo,ol om,kog,bruk och,agning Argang 1996 Saga sjalv det virke som du behover Vikingar med eget sagverk Forsta guldyxan lofll$4llld: elm tllrm ~Gu/dyDn~ 8\' tidrnn(en ulld PrlNt,M til blm

Läs mer

,---, "'-.-. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971

,---, '-.-. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971 .I '" ~.~.., 1" i ~ ~~~~'lj! ili~,jirtl l.rn ~.~tle~~~,-~~.r. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971 ( "-..,---, "'-.-. ~) ~) '~råga: Har

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv

Läs mer

URuer'rOuj.lI 7'''- I.L.~J ~ l!iir!.s!ii4e,r/' t(f Irön fll~rilterl!f!4' { p.~enum... eration.1 1,a..ndS()rt.,en

URuer'rOuj.lI 7'''- I.L.~J ~ l!iir!.s!ii4e,r/' t(f Irön fll~rilterl!f!4' { p.~enum... eration.1 1,a..ndS()rt.,en 7'''- I.L.~J ~ URuer'rOuj.lI Prenumera.tion i StOCkh~lm:} ~eck.~17 ~vs., Til1lirets slu~. I: 60 J halfl ~r : I: Io,kv.60 O., man. 200. UTGIFVARE: H IN'KE BERG EGREN. { p.~enum... eration.1 1,a..ndS()rt.,en

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

1884. 47:e årgången. Häfte N:r 3

1884. 47:e årgången. Häfte N:r 3 1884. 47:e årgången. Häfte N:r 3 - 149- Bör skeppsgosse lyda under krigslag och hänfö1 as till krigsmän? För att besvara denna fråga hafva vi först att undersöka dels beskaffenheten af och ändamålet med

Läs mer

ina-missionstidningen i;

ina-missionstidningen i; -.lrt Px. ~ 15 AUG. 1916. 'fren.-pris i: 35. 1ff1 ina-missionstidningen i; ~inims Land.,,1\ Ulltirvare Red ig ern s at Exped i tiot!: Tolograml\dress: Telefon: XRIX Fout och. fij r Sv. Jvfissiontn l\ina.

Läs mer

Årg 4, N:r 1, utg. 1839

Årg 4, N:r 1, utg. 1839 Årg 4, N:r 1, utg. 1839 TIDSRRIFT l S J Ö V Ä S E N D E T. J.t'JERDE ÅRGÅNGEN. = RARLSKRONA. G E O R G A lll E E N ~ C O M p, 1839. ,. ) Innehåll. -'/:"'.. :.. \ l A( handling om lojrat-missvisningen,

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. "!," sid. "r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. !, sid. r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn "r'nt,,i ilr,,, i,t \\ '),,t1, til,'j,,, Itr,,i, li "i,(' \tt 'r EI '[[,rtiilt'tlt' [i]trryn tl,'wll,u, 'li W;n:lifmlll, y:n'tflllr,,ttlt,!tr wllt 'wlltl'lt [t'a [tli,inn A,Wt:lty1ptlt illl,tl'tli1illli:ill,lll'

Läs mer