Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand"

Transkript

1

2 Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand -

3

4 .. rnus LI~1US. OrvUSÄTTlIllIG O. KOlMODIN. ~nb:ra IDtltll. Tl'UII U L4G... STOCI:BOLM, IlOl l. J JUU, tut.

5 STOCIi.BOLlL fttcu.a;s U:,.",. USI

6 FJY.I\OE no K Ri'l', ~to-z!51. INNEHÅLL: En fejnlag om UtenskDp emellan Adng~ och OarlHga blir, ~nnm JUenl,lInts-TriblJllcrnrs ifrl~n b~rlrirvalhlr. Bntal!cl,oak rlt Arlelns filolstånd. (Kap. 1-6). Krjl!~ Trlbunrr: ell II~g. Öherbe'. If 1L\'lI~en RomenkIl Folkets angcl~llenbeler, hemma och l lall, ner. 5r ron.lto!. (Kap. 1). - Jemv31 bliha etll IOrer DI1 l'/lr ronta 1!5n~en uhlc. (Kall. I}. - "et Ilnduycte., 1010 genom Romentl folkets dom bllr..il A.rlic.ternl fräntillel, Ilerslll.lIu genom ditjindl"de If KololJisler. (Kip. 9-11). Under en tryl:kiinde hun,ersoöd l Rom. utdelar Sllurius lfellol, eu Romersk Riddare. pii rgen heko>lnad slid Ibllnd rolkel; ledan hin deri,lenom b1ifvil menillllnens ~unllling, ertenlr.f. var hin konllnsdma~t, DIen dlldds nr nyltrrl.öf~eule/l CajlIs Senllfus Ahala pli. Iliktatorn Qlllnctli Cinr.lnn~li befalinin!:; Anglheren Luelul :!tunnclul ",rhlllh lill heiilning en Ole med lörg,ldl born. (KIp. tt-is). _ Åt de lir FidcMtrrna mordlde RomenkI ~ndeburlcn tesill bildstoder pi Talarebanan IRollra), emedln de ralli! islatenl ljeoll. (Kap. uj. JtrlCf-Tribunen Cornellul CaMuI dödar \'rjl:'nltrnrs KotIun, Tolumnius, ocll.-ionft del andra Mullilla byttls"o/ia opirtla). (K.p. Uj. Diktatorn A:milius MAmereus inlkrinter CenlOrIembe1.et. lom rllrul lullthades I fem lr. ljjl.eu h och le.

7 ntcs 1.ITlll8. månader, och blir derfor af.cen,oremll skrmfli!' utmbrkl. (Kap. U). - lljdcnw underknrvu oeh KoI01II~Ler (Utskickas. Fidenaternl ullpr~sa IiI; OI"b mörda K"lllnisterna, liien be5e~ fil If DiUatorn.iElnilius MsmercU5, di Ihen Fidl':nlJli erl'>rral (Kap. SI-3-I). - :En 5I'"m~nlvlrjning If slarvar diimpld. (Kap. U). - Krigs-Tribunen POllumlul för.jn ltryrnllel tlmad af krigsmren. (KAll ISO). _ Sold a' Sklltlkallll1lllren (iir foula,l!lgen utbetald till uopparne. (Kap. ls9, 60J. - FOr Mrlgt innebiller denna bok 8om'roet! fi1tijll tinot Vol.kerna, FldenalerDl. och )o',liskern KUlnE1' t. De nlllftjljlode KODlulerne.,oro Marcus Genucius och C.jus CUrlitu. E. R. b. lito. 1rel VIII' upprjlldl IIf irll'l.' ocl. yllre F. C. r. Ut oroligheter. Ty del. hade Menighels-Tribunell Cajus c.nulejlu.id areu borjan uppgir.it eil forjimil rörande r(jll till giflermltldörbindelli<!r emdllln AdeliG" och Oade!ig.. pers'lilcr, hvilkct PH\ricierna IIn~i1l;o leda lill orenan,le ar Sill blod och lill för.irnnde If r"mili",rne~ rlllighel..,,-; dels bier t:n t."le,,om i rikston" bloll lösliseu IIf Tribuuerne fnmitan"dd - Dlrolilijfll, all dd ~rde lill~las an.liij' Il",n ena Konsul.. af det oadelig. sl~ndel _ sedermen fulllgljd Rnda der!.'", Alt nio Tribuner framg;'f..o rörslag till ett stadgande,...il det skulle :iii Folket (rill au efler bdla; dlja KODJuler af Menigheten eller Af Adelo~. Men om della gioge i.erkstll1is hel, skulle följdeu, efter de Adelill,e~ örvhlys.lse, blir.,. all Staleos högsta styrelsemakl icke auellul bler.e till.

8 IV BOKItN. KAP. i, 2., glnglig rör personer al de ]~I(SI. Tillkol', utan au den.}ldeln borltof:" frh d.. förnaull och ]ell1n~dej il Me!lighelell. Med fill;nad ijlird.. de ded(lr.. ah Ardut..rn.. upprest 'ig, (;ir d.. t land. som orlll~isl hlif~jt (1,,111 (r.llildomdt, au Vejrlllun.. I'ilrjat I(rlnserna ar del Uomerl>h omr'del, och IU Voliil.nlle och Ai:(]u...ne,)'1I...d.. miss 1I0jc (l(ver Verru!=o's h..l'lrisl.nde. Så "')'clel.ns~go d.. eu hig _ om och. ol)'ckli;1 _ rör bittre in en neslig fred. Vid dtsu lidnin;:ar, som ochil genoin liiis.u Jer I:jordps nar... p~ del Tribullunn for"iis und..r I.i milnsa kri!tsr)'~ten malle Ilim'IlU, b..f.ltd.. Se"al.." alt (01'1"11111 ubkdrning oel,.1 alla h.ner rusla sig lill krig. om 1IJ0jlilt' vo..., m..d llnnu sl;:;...e if.er ilin dpl sken under Konsuln 1'illl.< QuinClius. Sedan CanulPjus dpr..mot infö.. Senaleo, i lä ord m..o med ifwtr, fliru...i,»lit KOllsule,ne (lirk~rvu I(eoolll slrllm~c:1 sökle ~lintl. M..oighelen ifr"" upp"'li, ksamlu'l I'" <:I.. ".p' l'l:r.. ~gorn., och au d...idri!!, _" lilll!:..!la" tefrl... skull.. furriilla nagon uuhif"i";;:, furr An M.."i;;llt:lcn slama,lol del, ~om ~r bon/lll1 och IIRIIJ embelsbrlider vore (lirul~~elll _ k81111d~ han I:Cllast tolket lill allllliin saulr""flkolllsi, K~p, 2, Vid samlnn tirl Upprel.rle I\Onsulerne S.. nalen cmol Tribunen, odl TrihlHll'1I Folket emol Konlulel na, ~O'l ~Ol <! icke 1~"l:re ml)jliljllll sade Konsulerne, "oh rlirdrri:" Tribuner""s roslod. Det Ilode nu kommit till sin 1,t1jd; de hil;. 1011' upr\'~cktes inom liam~ blll"l vore liera lin de uiil!nd~la. DeU.,"or" ide si myckcl M..nigIJelens som Adelnl skuld, ocb bord.. ej

9 6 TITIJS UVIIJI. mindre lil1skrifns KonsululIlI lir T"ibnnema. Det,om i ett lu,hlille {unne sin belo..iuj.:. "ore ock alltid del, mejl {rodades oel! lill..jl[lt:,å bild.d<"5 mill, duglise i fredens, si i Lrif:"IJ )'rioen, I ROIll,'ote uppror del som mejt bd6n.d(~; della I.Mde b~de ål enskild. pulooer och lit I,el. SI!lnd i.. II" ti!lcr skalfal IIuleende. De borde besinna i hvilkel lijl..und ar "Il;:\u. l de emot Inflit SenalelI lir sillll F;;der, i "vilkd lill"imld dc skulle öfverlclililll den At sj n" 1,011":1: mi'llllc ärv~n de, 5~.iom Menighelell, ku"du heröm,"a sig IIf Itn liljrr.xt illlllkt och..."seende'! - I)CI1" llpphij,-dc (iiljakijil;cll icke och kunde jåe upflll/in. 5~ Jan;;e u['pror..;li(lar"e "oro Iiklo s. hedr.de, 5<)10 lijlpnh"ltll.onl '.l'cijige. lh i1kll uhr ocl 1 I",ilken "ist huj" ide denne C~jus C~"UlljUS f4rlla:::il! Au iofdr. ln hi..,,!n;n!:.f ~IlU, III fdr"irrillg ar owenll;s", och en~ldda :\u'picier, s~ ~lt ;ngelllinl( Illera blehe renl, ingeoling o~lbd:...,tl; sl;l".d urph5f. des och illgen Iller. kltndc Il,"rh'n si;: sjelf eller de sim. Ty IW"11.nnal bi"l~e "",h".f tiesj" hlnndnde!lir,en, ~n alt M~II;Shel och,\del, "n,l..o SiUll1ll osl~l,ga djur, utan Of,lninl: phndc ~j;: IlIed hvnrllnd'".i /lit harnen, som dcr~r föd lic" jck",-j.'jio lir hv... ti ~Iod de voro, ej hvilkr olter dcn, lilll,/;,.,i,,; ni! dc \"01'0 lit! h,ijflen lllllr;cicr. lill 1.;llfleo I'lchrjer. icke en :::Ö1nS eul:;e med lis sjellva? MCll ide nog all..iii Gudoml;;;1 odl ulensk Hgt s/tlun.!a lö...irn"les _ ;liven till KOll~ullllel strlåle nu dene pöhelllprvigl:lre lilla Insl'r~k. io"ör,t h.de de blott i d...gligl 1..1 pa furs"k y"nl den önskan,.n den en. Konsuln kunde viiljn If I'lebejsliodel; IlU ville d.

10 IV BOll!!!. KAP.!Il. 7 g6ra det till lag, alt rolkel ~~ulle ella Crihet au efler he hag vilja Konsuler bland Add" eller hl~nd Meni!l,eleD och UIMO hiful ~lulle del wlolja bla"d llenillbelen, dca mest aroliga. Canulf'jer och lcilier d,ulle s"edc!! hlify;, Kon~ultr!.\lille dc" sode, den [5101'1' Jupiter aldrig tmlat. "u cll lombele af K"nslijl:1!I.jf'51~1 si. djupl f6rnedrlde~1! För,in del.,ille de hlld,-t lu~ellde sl",ser dö, fin lala en sad~n van1ra. Vis.serligen om f6rflderne kunnat ana, au Menigi,eteII, Ilnst irr~1i att stnom medgifnndel ar.lia de,s fonlrillg"' blifwa 0ll'igare, ~lr.ulle, sednl1 de f6rsla blifrit ul'pr)'ll<ie, med ökad oginl.d immerfort gö... 11)'11, dcn ('Ila obillig"re ~n dcn a'lllra ähcn dt skulle dil I.11ldre.'rut I..rva under"5tal sig alla lifvenly", lin lillitlil 1111 Sil,lana I"S""dem'pilrugades. Men sedan m~n den,,""gcn samlytkt lill Triblllllllels inrlillllnde, I,.de man IIfl'en fl\1' andra sl"'gen nodg.'s gif. n ehtr. Sitd"nl )kulle aldrig up\,hora 'J. J samma Slal kunde icke finnas Menighets.Tdhllner och Parll'ieier; anlingen mhte della SI'nd elj~r d~t Ämbdd af~~"ltas. och bmllre.,01'11' alt Stnl In aldrig Ila h'lickllelen Del> öfverdidel lill milles. Hud! O.lnolTlIdt J~ulle Ile, förd GenOln ul5!ltnde ar Itedrll:ufrOn. f~ rtla I:ranna.-na tdl krig, och sedan förbjuda "u dpna foltel lill förstu emot de Llill' Jom de upptllelll odl di de Jjelfte snart pgdt inkallat fienden, id.e 1,II.u, a" IIiirar emot firruie" upp' rllla~l Ulan en ClIllultjus skull...ilga alt olrenlligen i Stnaten fo,'ullr.., del ban skulle rörljudll u!skri'ol"g, så oj Enllll~ d~li d GrOnol'lus förcslsjlna ~ndrlngen: Fillt17l "on /l,r", 1\'on POII' in. eadem eit.'ilall tu;.

11 nttlll UVlIl~. rum' iclle Senaten 5AlUlyckul All anlasa hans bilar, Il! &Om J.gllT af en ~e~e... i"n~re! Hvad vore della annal in hotll, all han skulle 'öl'i"lidll f~derllf.5landel och tåla det Angripa" och erllfr?,? H"ad lifvlll'/llod må'oi1.' ide eu sadant ol'd vlicb, i<:ke il'u lloll1e,"ska mellighell'n, utall ho, Voblerna och iequerilll och Vejenlel'nll? Miste de icke hoppas, all under CAIlUI"j' "!IfGrande kunna bestiga C. pitolium och Uurgen, om tribunerne Afv<:'D 11lrmlltlde be- rtlf,.a llatriciern3 der'as "'0,1, sllsofn de berm_al dem deras r~ll och deru höghet? Men Konsulernc VOI"O beredde nit försl gil i spelsen emol mcdborgaffles förräderi, och sedan emot fiend<:'ri1as npe,,». KAP. 5. Just vid S/lmmA lid som deu. föregick i S1.'olll1.'o, 11öll C,,,,ulejus, lill försvar af sina IlIgförslag, och emot Konsulerll~. I'öljande 1~1: ~Quirilerl nuru Jjupl P~'riderne för,,~ta Erler.lJuru ovllrdige de an,e Ede, "II lefv" med sig i s"mma siad och inom samm" murar ~ del tror jag mig väj äfven tillförne "id milnga lillf':il1en lwf"" f'unnit; men,ner i1n D~gonsin finner jag det nu, d~ j"s ser med IlVilken hmtiglret de upprest sil; emot de Jnsar vi föreslagii. Och lik"..], hvad sllre.,.j derisenom ",mal, lin erinre dem, alt vi lir:) deras li)f~dhol"!:"re? alt vi, om icke deras likar i rikedolli, likväl h.bo med dem ett gelllens~mt r~dcl"lles~ land? Genu'n det en".f deua rörslag fordre vi rqllighet till ftkla föl'hindeher emellan stånden; en 1'1Itlisl,et, som pl~gal' bevilj"s åt s, ~t1ljar (le," ulliloningar. Vi I,afve ju beviljat medborgal'erau. bvilket lir mera liu Akten-

12 n. BOKR1{. IUP. 3. shpsrlll, 1H'~n ~I orv~,.v"nn. fiencer. Genom det.ndn fllresl. vi ide nil"oi nyll; vi illerfordre bloll och lillegne oss en riil1ighel, som Iillh/lr 1\01llef"h fol~et: den,.u III h,ilkeo del bel...gar, upp,/rag" olteloljis_ imbelen. _ IIva.1 on...k h..fv;o de dl, all upprör. I,imme! och jord' hud form,,,lde dem l)lillen i Scn.leD Dista" orverf.li. niig'! hurför hol" de _11 blir. binder pll ou O('h ide I~OI1l1 del h~lig" 0<:" fredty'i' 5mbele, JQrn,i beklide1 Om m'n I~m..u liolllu.l.. lolket fritt ni, 'In uppdr"fi' KonsuloleI ål hvitka del bt-h,,~arj om mao il;ke bel.gn Ifve" deo oaddill:e minneli 110ppd "It noll SlaltfJJ h6~jif I",be'e, si fr"uli h.." Ir del JIl:;~SII imbetel...,lift: s!t.. 1l denn. s...,1 de.för ide lunna bula? ir del <I"" för slut me,l dl"1 Ilouier~h dldel? Del. itu (rill;_ Om ej en Plebej lo;; blir", Konsut. Ar del d..lsamma. ~m 0111,n"n,l"lIe lå.ii", all rll 1111 eller e1l frigir. 'eo shll blif,. Iio..sul? Kan"e" J ej, Ito,""re, i h,i1ket IlIrah J lefve..? Af >jetrv" della d"s.lju~ skulte ce, om möjligl vore, bel"~" Eder "jululillle... O~l ['Ilrt,")",er dem.n J andell';,.. Il J t.. len, ~II J b~r.en eu menskjig skap. Ilad. JIl, ville rnan 11'0 de,,,s ord, sli.~ulle rid vara en f:urllli$iiih, RIl glira en PI..bcj.ill I\On5UI. S~gen mig dll, PRlricicr, rl'5in.. UlMl icke kulnar o.u del lic lidebllck~l"lln eller Rf Ör' CI.P"fSIt:l"n"S "1I1"c\;t1in~.I', liro,.i del"rörc okunnige OUl d..i, so", Qf.eu alla llll;nuilll:"" vet,,?.n Konsuleme inla~\l Ko"un~","es ru.,,1 all de Jlvlll"ken harva nilgon rahighel.. Il..r n~~o" hdlil'n, som Kem"" g"'ne r(lru! icke lude~ T"oll J dlo ".an..idrig Illlrt,nat.las, alt Noma Pompilius, som icke.lltuasl ide val

13 t. TITUS LlVIUS. Romersk AdelsmAn, utan kke an 1(5,,1:' Romenk med boti:h., ifr;l1' rlal S~bjn,kn I~llrlct jroknl/.des, och J;enom rolkel~ vol arl, Sena len,. r,ckl~r,d.>c ),Iel' 1\",,,, KoulIlIg? Dit sedermera '-"du.; Tarqn;lllus,.fl I;",~l ift'j,n att Vdra af I\on,er.k sl~~i, ~Il huu i<'ke ell g!lllg h~rsl"lllm"defriln II.lien, ell,,,n ni' Cnrihlloicl'o ()"lilnr"tlls, ;,,(Iyttnu {räo Tarq.j"ii, v"lde.~ till (ioll""!:. f'slil".'\ngli.;!e'llllnl.1i11er 80m )"I'de'! "l!. cr'h hooolll, SOnen nf 011 {""j:cn ComiculaIlsklI, Senil.; Tuliius, h,-ilken.i f"d,'!' vaf o~f",r1, modrcn cu sl"rvinru', genolll sltl.nille orh sin dygd förvärl"""dc KOlHtn;':.lllaklcn? J"j: Jld,Mve,' ich "ljuidh Sabinaren T,[us T"dlls, lued I"oilk,'n l\oll'ulu5 sjd!', noms fader,,lel"de Ihronell. - Salades, d" i,,!;cn flld"d röraklades, crhi~st tl~n van" ~I~"s uli,f' rorljens!~n, til]v;ix. le det HOIlH'I'slA \'iljdel. O~li Ull skullen J l'örlrylb alt hafvli en Illc[,eji~k Köns"l, d~ v~re f<jd,;dcl' jrke lör SUlfit! f"limn"""!e liö"li"i;ai", 0(11 dn no",. icke ell ~ilflg efln Kor,'''"J.:,uelj..r'"gcns hf"k.ll'.udo, ""nt lill.;)ulol (ö, en friln!lll.. nlle föl'ljeu.it! Ty det var,",(minsiolie efler dcn tiden, som "i (,ån S.lii""'!Lc; land "I'plo;;" dcn Clnudiska lillen. ick" "1I",,,,;t [,1",,<1 Ih""cr"kn medborgare, ulan nh'cn ili.nd /{oll,e,ska.del". Io'r"n utlär",jn,; bn man s~lcdes b1ifv~ P.'r;eier oeh sed"n fiu"""i; men en UOlller;k medl,,>rli""" shll var" sl;ill.~d iflim all ulsigt Iii I K'H\sul~'CI, SH fr"",1 I,.'n ~r "r I'leli"ji;k harkomstl Tro vi da del \".I'a omöjlilit 1111 ibl""d PI..hejerne firma en ma" af knrt odl verba"ol,el, duj;tig i fred o<~h hig, lik en N"nm., en I."eills Tllrquini",. en S"I'viu~ Tullius? Eller, om en sådllll finnes, ik()!a vi lindi!. icke lijiilih, 811

14 IV. 1l01l:!.~. IAP. 3..I. H SI~tJrodret ~t 11000m ornrlernn~~? Och slola vi h~ldl'e vilj~ h.rva Konsulu, 'Dill li~nlo Decelllwirer"a, de ars~,. "rdaste ar all" dödlig~. 11wilb dock alle voro Palricier, In ~~dane, Jorn Iiko. de bhle af vara KOllungu, hwilka '1'01'0 Ulall auor? KAP..I. "Men _ lllnde mlln s;jsa - stdan Ko DunRlIl'"suio!=en :lc,ihffa,lu, \'111' in~en.f det "lcbeji,k. ttimdet wnil Ko"slIl.. HuJ 1111'1'.1' Bör d,. "ldrig n~god ny inrihi.ling göflf/! och del. som annu kko: lo:or skelt - ly i IlII ny SIat iir mycket, SOrn an"u icke 11Hr skett - bö" Oet aldrig )kc, r,f"cn ~~I\ del vore ljyllisi? Då Romulus rl~g"rarlc. voro i"ga Ulve,'.P"e,lcl', inl;" Augurer: llf ;<\,"no POllll,iliIU bldvo de 1'1lrordflHde. I"gen ul'psk..lllli"s Hf medbo"g''''c (RIlla, in:;ell fti"delning i klauer oeh cenlurier: 3f Servilts 1'ull'tl'l Sjol'l,lcJ dedda ilieiunin!:. Ko~s"ier I,a<le H1<IriS funuiu: eller KonuDga,.nl'S f(irdrifv~nde btefvo de lill"'ii". En Diklalor hade hurken lill,,,.k! ell. r ".mn uril k~nd: den UPP~Ot1l hos.:1'. fldrr. Me"ig"~h.loillUller, lediler, Q,';eslorer funnos ide: mon förord" I" "It så,l.ne Ikulla lill,lnn. Decernv.rer lill 1.;arJ r"(f.ll~nde I,~r'-a.i inom de lisl.. lio ;\r~d b..de shplot och iler.. f~blf.l. H.llhn tvinar Ilt i en SIad, SOm lir.nl~j:d lör e"ig!.ele", och SOOl i ollndligl.el liif.:;"..r, nya Ji,nbelen, ny" Jlresl"y~sror. ny. '''SlOr lth' r.miijrr och för fn~krlda u,ilsle iur(l".s1 Sjelr.. d~'1i111 I"g. JOrn förhjl,l<!e,' llklcnsk.p e",,,il.,, P~l";cierocb PI~Leiel. har den icke.f D~c((ll.irern" fill' ra lir sedao, lill.1i11l1ln r(h'argebe och mej Slörsta orllllvisa emot me-

15 lo TITUS LIVIU'. nightlfd. blir,;1 r"d? K'n de' ~ir\'ls nio.on slorre eller ulmärj.l~re S~Jm( n III <,o del.r 1frd!x>rgut, lil<nold oren, rllru~ns o..~rdig lill g;rl.rm.brtlrbindel~r med deo.ndr~'l' Jlv.d lir del Innlll, iin..ii l.,fn. ino,n Simma mul'.r, i bod.,nyl. ot:h funisning? De sök. r(lr..by~g alt vi ej geuo,n s.l!!:.,..]..g eller.l..l'ldshp med..le'" m~s. bland Ill1 v,~rt hl,)<1 ej må föreiiu ",ed de"as! "...dl om r1ell. htollcbr edcr' ~~ ":oll.de.. ddsk"p _ il,ilk.,t J Iihil 'iii slöfre de/.n, shorn hllrs'lmmande if'"!ln _4.I~ Liner aell SJlL;n.r~, iå" hllfvt'o ;"<10'" ft'ldseln eller bio. det, ul'd de,.f(...1i J b1.f,,;! uppiisn" i SeO'ltn,.ntingen genom Konunj:llrllf"...1, dlu "ner KOllulIgulYrelnos.(.k"ITande. ~enom folhl' bul"l _ lund... J icke, gtllo,o..".kild.. 1IoUll~hmFiIl, btmh;,li~ dell" adel,hp i sin,-el111el, d!l J I,vulen vmld<)d Eder ",~h.. af pll'bcjslrlotler, ell.r lilj~ren..dm dr'lirar och ~J'lr;or RIl sifla sig ulom Jet r~rricish? JlIsetl 1'ldl<'j skulle v!lld. fön en pqrrici,k. lhda: oer ilr u, ursv~r"inl;, SOm iii' Adeln röl"ilel,!ilien. Ing..n skulle hlll\~ir nll1:0u.f Eder ruot sin vi/j. illrio ell ~J.l..mk~1'5r6rdrRg. Men att förbjuda Sidant gran". lag, od, furklar" al/ IlII för. bindrlse ('IO..IIID Palricier och I'lebl'j..r fur olillllllig _ Ii del il' Jell" Som II'.ky",(anile för pl<'brjs'!lil,lrl. Ty hwarför föl-bjuden J t j ndd giflern,1i1 emellan rik. och bttig;o? D.. SOm pil "Il,. sl~lj.. tj och i..ii" rider berdii af enskild t sod,fj"nmntie, Si, Rit en (JI'iu,.,q kuuue genom Eifte inlr~d. i hvilhn ['.. milj henne "",r lid, och en karl, ur h\"~d hus han vilj..,,'lilja sig en },usrr,,: del IJi!:gen J under (j:lllrar af den mesl l)'ralllliska las, genom hvil

16 '3!1ft) 1,i1j~n ;'(5111_ s~mrtllld5hlrj(let ocil lif elt $Rmh~He ROn thnn!!. HVRI'fOr flll'hjudcll J icke en Plebej,.u bl> i ~,..n~hre, af en Patricier? all S "mma ~ala? all itl,id umolla bord? ~H,,~ p. umma torg? Ty i sig sjch. hud I,etyder det mera, Olll en adlig,mer sig med en o:..llil;, et) o.dlig med en adlig nickl? b'l'ilken r~lligllel Llir derigellolll förliiljl'l,d'! bar/lcm (vljl ju r dren~ ~lllnd. Hnd vi söke yinn~ genom r51lillheleu lil1 Akten5hp'(hbillddser lued Eder. iir illll.enting IInllDI An alt hlir.." rikn.de bland menni~kor. bland medborgare. 0.:1, J h.f..en 1111de!" iugen orsak liii mouund,.' fr.mt det ej roar Eder IU Umpa för "'rl skyn.faude ()(:h ror~ ncdrande.u KAP. 6. DSrUllillen frigar j:>g: Ir del Romersk. follr.f;t eller II' del Eder. som j.ögnl m.klen Iillkomroer' NAr KOllun!l:llrne forjaj:adu, skedde det IOr all Gif~. EdeT en oinbkrankt välde. eller alla en lika frihet? Blir det lill/l.lli' Ro,nel'ska folket all glin en l.!: det beh._ gar1 Eller,hl! dd slä Eder frin, all Itvarje gadg Jom ett fllrsl.g blif..il kuulljordl, liil slnlt derfllr b"idt. ed utskrifniog'!' och sl snut jall. sisom Tribun, bllrj'l hll. folket lill omrö~10inlli, sl.1i Du, siuolll Konsul, strut k"unna tvinga de yngre all Ivlrjll (nu'd, och!olja dig i fait? och hola menigheten. bola TrilJuoC!n1 I.ikasom J Kle rcdao lvii sanger h.de erfuil, hunl litet,"d.ne hotelser betyd. emot en SlImdriigtig menighet. F6rmod~ ligen "lir del.r lhnhel flsr 055, lom J då.n.öl!", Eder frio '" "'rid.. Eller blef d.t derför ingeo.trid,.u

17 If nnjs L1Y1us. del 5lu1cllre partie, ;;(vrn ".1' del follligllref De,1 s".1i ic"e heller nu blif~a n~;.:on sirid, Qlliriler. Edcrt mod, medborglire! 5kol. 1l~lricicl'ne alllid f"uili; fld,," kr/llcer skola de icke föuöb. S;iledu, Koo,uter! skolen J finna meljisbetcn beredd lill dejsa krig. de ml nn diktade euer.er11;;;/i, om J, genom lleriillll.f1de IIf friheten i Iklens"r. änrlltli;;eo!lm",n dell.. folk till el! endllj om de kuunll 5/1mmlln$m~It., ~unllll fiken", och blllnd.s med Edu gennn. cnsliljii blind; om ubigl, (lm lilitriide lili l,,'src lrubettn lemna, ~l min.r duglighet oell mod; om dem tillåles att njut. en liud",l, en gemenshl' ; deu offentliga 'lyrel,,,,n, och _ $/150m.Iel lillli(lr eu jlhnlil frillcl _ under en f.rlig oowc"lilll: lir Styrd;e, ömsom lyda Dell her.lla. Mcn, om Il;,gon.iII hi'ldu dell" då - 181~n om krig. sr. mjclet J.,ilj~n, milusduhblen d~iq Gtllom Tyh~t - 'in~~n $hll lålr Inl~dll' sig, ingm raltl.,ii~". iail~n kflllp. f(ir öf..e...noliig. htrlllr, med b.,ilka "i hvar);en off'~illlig~n, uli IlIlb~len, eller eoskildt, uti äklenskftp h.rva någon gemensk.p.» KAP. 6. Sedan ~r.en KOllsulerlle iorull"it sig i $In1 miljkomsten, oeh min ifrån OJlfh,'utne tll M.erl;UI lill Ofdrulioj:, rrr's~de "'ihunen.hud"" ingen.r Plehejhkl sllind borde blir... Kllns,,]?,> och Konsuln ~.f del miihllnda SlInna. men f/lr den d~urlllde sll'ide.. mil",h'e tjenl.gl SYlIet;..delför. all ingen.r Plehrjish,I:IInd hide rjlliliihet lit "'51.U. Auspicier. oc:h just derf/lr blde Decem"irtrne fol'budit Ilttrnsbp emeliio StllQdtD. III icke Auspicierne gedom bordens o$hkerlltlmåtle kom-

18 IT OIlF... IlAP. 6. m~ i OTl'~dl"o Dell. dck,e p~ Jet hll~"1 Plehejernu fllrbillritj{;, IIH du libllioi1l de ~~ril en ~fsky för dc odildliga Gudnne, (ö,-k1.r.rles o~ftrdi~e III Ilf del" nhll.il1 njogra lecl.f'n. Och 50'" mf'oid'elen barle i sin Tribun hide den ifr;!:ule led~re. och jlm~~1 sjdf lälbrle med holjom i 51ilnLlllkti~het, sil upphörde ide fö,, de e t~i 5te..; ~n seniltell OHHidel' gir ~ib, och.1i1ll1yck1c In forsllget om b1..nd.de giflf'rmill lick fllredragu. Dui;:enom trodde de dlert Il! '1'"bun~n.e skulle Intinge".lIdetes liedl~sgll phlilendel om Pleb.diskl!\"nsuler. eller upp_ sl.jul1l det lill efler h;g~l, och meni(lhclen emedlerlid. nöjd med Akten.~k~p.f..ihelen, finn.. bue,l~ijlig till utshiflling. Men dil CUlul"jus genom denn. seljer.:hwer Adeln och genom meni~helf"s ynnflil hlir"it en 110r min, eld.des If'en de Ofdge Tribunl'rue till strid. klm(ulde med 111\ krillt för Sill först.!:, och hi"drllt!e u\shifninseu, ehuru krig~rykle( d;,gligen ble!' mtl'li W"fArRDde. Konsulerne, som funno.11 ingen linit i Se""ten kunde Ifgörls i Inseende lilt Tribuuernes molstin". höllo i siol hu$ 'idp!i;.\llingar med de förn~tilsl" af dus med. lemmar. MIn dg 'ydlibell At! mrn,"hl~ lemnr se~ren Intingen lit fienderna eller ~l medbo'ghe. 81."d rordnr Konsuler ~oro Vllelius ocl, Iloralius de ende. som icke deho;;o i dess.. öf..erllggoinsar. (..jus Clludius ville ripal konsulernlemol Irih"nern.. De b_lise Quinctier. De. Cincinn.1U5 net. C"pilolinus. fiirhsl~de med afsky mord och dlrlsllmheler emot mjln, I,vilkl min groom ell med meni,t.l'leo illgilullel (Orong hlne...01 för bei.1 och frecuysli. - Slutet If desu llr~crllslldioglr

19 .. TIT1J$ LlYlUS. hler, ~1I man 1;II~t det Krig,-Tribuner med Kn"1ll1arj,k makt ibl~lld Rd~ln oeh lri~ni;(l,ell'n mlln Alskilnad m'lle viiijas, men Mil i afsunde pil VIll lir kollsuk,' inl:l'q 'ndrin!; t~ulle gör.,. Sa vii tribunerne, som menigheten, Toro I,jnntd nöjde. - En {ol~ror,a",rmfl till...1 Ir treune tribunu med I.on.ularisl.,"..kl bier tltlysl. S. Illut delta!kell, Lorj..de hur och en, rå något.oll i ord el!et' serning ntmbkl.ig genolll ol'olisl'l'ler, i synnerhet fardne lrib.rner, lilt bemma sill om folkets gu"si, och i hvilj;ljnslll1de klider lö~ omkring p' tor gel, sil.n PRlrici",r"I!, forst u'"f,ni~~tr6)iid all.r en upprt'r..ri menil;l.el f:<'hllll. dfllnr drdif:lll~l. och sca,d If vedervilja 1I11 lillik" mt'd,.rllln_ personer hekl.d. att IImbe'e, ~fshlcktes ifrlln den sök.nde. Slut1i6en nod. gades de Iil.vil...1" de rnrnlhnllfe.h... nmlila sig. pil del de ej d;ulle "oas harn up~ir"il.1ia an.pna p' SlalJm.kten. Ulgilllgen.r della ul "i~de all.nnan In siunufgrbltninsen då mlln kllmpu for rrihet och heder,.nnlln, dll Slriden iir siulad och omdömet ovlildil;l. Ty folket v"lde.lia Iribunerr.a af dd 110gre.tllndel, ocb iloojau dermed.tt man gjort.r.unde pi plebejerna. Hnr "il! man nll (inna hoi n~son enskild dellllll mill., denn. billillbel,,ienu. sjli.l$hoshel, lom eu helt folk.id detta liurlille ådms.lllde? 1\.",. 7. Pi det trehundrlllionde E. B. b. Ito. irel dler SI.den Rom, uppbnll:.nde. F. C. r..tu. emouo&' rege.ingeo (o. forsla Iliougeu.r lrigslribuoer i allllet fllr koosuler: de.oro Auhl' SewprooilU Alnli-

20 IV BOIl;I!..'\". lo 7..7 ljus, Lucius Atilins, Tilus Creciliu$. Inhemsk endragt medjorde, uoder deru Ilyrelse, afven 111 re (red. NJgre roreauare - Ulan alt namna det uppgifnl (ör get Ont lmsll1er:5 '/iljaode af plebejsilindei - dgl alt tilledan, ulom leqnrne och Volikerna. aom,oro i "peo. och Ardeltn'ue som alf.llil, IfnD Vejenlerue hade blirjat 6tf1dlliglleler, och Ivmne konsuler ich kuode pit Mmma tid bestrida så minga krig,.si hlr mld af dtfl orsakeo ulnlmot In krigslribonu, och delse haf,. hlfl blde konsulnisk mah och.onsulariskalmhelstec.m. _ Detta.tlrel~tt h.de Iihll lor dm Biogen ic1e "".kligt hfltjndi tl i tredje miniden efln' tilhrldet, nerlb,de de Iller, till f(llje af Allguremes besjul, siu Imbele,.hom obtb(lrigen "Ide, ellled.lo Cajul Curlius, tom ledde der., val, icke med lilimrlig aoggnahel hide uppallsit shdetllrlet. - Frllo Ardea lom."o tlindebud,iii Rom, b,ma bndrade sig Mur dea lidna oförrlllen, mm pi eu du,.om tydligen "isade, IU om d,nna und'drlljdes, gedom I.ndltyckell ilersllll.ade, skulle Ardealera. ((Irblif.. bundsför".odler och vinner. Vem gafl af Mnllen till I"ar: llfolht. dom kudde icke If SeeIlen upphuvas, del. emedlln aad,lat hvafkea geoom Ittempel ellet las lunde försvllras, dels för bibebilllodfl' If higbet mallan SUnden. Mea om Ardllllerne ville ~bida ett gynoillld. tillfälle och ö'ver1emnl II Seollell5 behag alt godlgora den of6rriu de lidil, t.i '.Illle de (ramd..let rl onalt IU Rgna sig dertlt,er IU de heherrabl lid,.red.. och blir,.. orvertyg-je,.u Seaateo lika 1DrJh.11is1.ab forekoaun., au iggeo oftktlu mille defll ru.. Uri.,. IL t

21 '8 TlTOI t.lflu5. tmfog", som.n den tillfoj:lde icke mlue hlir.. "01:..rig.. Iku. lornde sj,ndebudcn all ord.grant framför., och ble{'o derpli,'niigen.lt~rd.de. - Som Staleo 'HI..r Ulan lif,crhet, d Irldde Pllricierne liil~mm'n och "Ide en Regeringsföre5Iånd~re. En alrid derl!fver, anlin-gen lonsuler eller krig.tribuner skulle förordois, vål I.de all Regentshpd nrade fler. d~g.r. Regerings (arc=lulldaren och StoIlet!,å.de.n konsuler, menighelllribunerne och menigheten alt krigsiribudet.skul/e djjls. Senaten ugrade, dels emedad mcnightten, lom vu linnad au uppdaga sil,ii den ena 50m den,ndra 't'ärdillhelfo.lit Pulricier, n(slod ifl'ln en ony1lig strid: dels emed.n de flll'nlmslcl af du. medlemrn-r häldrll ugn ett val, der intet.fseende pli dem kunde gör~.s, In eu, IIUI'.,id de, shorn ovlrdige, skul/e ((Jrbigh. Afnm meoigbets-tribunerne gåfto sig anseende ar alt för de rorolmare ~nltorernes skull upphör. med siu nnmik_ tigi molslknd. _ Titus QuioClius Barblltls..Ide, glom Reseringsf.:lreslåodlrtr, Lucilu P~p;rios MlIgilllll'iUI och Lllcius Sempronius Atralinus liii konsuler. Under deras "yuln förnyldes f.:lrbllndet med Ardulerna, och jllst d'li& bevisar att de det ilret.,oro konsuler, ly för Of~ rigt nlmou de h..rken i d, glml. Ilrsbödernl eller i 1mbetsmano.llngderna. Jag förmndar au som mlo 'lid 'ret. h.:lrjau h,d, krigs-tribuner, Å. har mlo -libsold Dill de b,la ini hade bibehlllit sl,rel~n - forbiglttt oamo,n If dessl konsuler, lorn sedermera tillultes i d~ fis.tllle. Imedlertid f6rs'krlr Licillius Mlctr, III dera's.,roo fuollils b~d, i {ördraget med Ardtltcr.oa, och i

22 IV loars...1'. 8. linneblkhrn. 'lili!ioneln tempel. _ O.lIladl st. mllnga kriglholelser af SI"lI'lI'lIlrOe, hade min l~gd,.~ val uto.u.m ipord landel. Kn. 8. Antinsen del nu nr end.,1 lribuner, el ler ockd konsuler, ~derrnen...ldc i lribunernu 5111le. som delll Arel fllrde slyreben. 511 fllljde derpi, ell ~r, _ hu.., lionjuler man ide Ir oviss: de R. n. b. au. oro Mlrcus Gel:anhu lf...cninlls fllr an F. C. f. ".H. dr'. oel. Titus QuinclilU Capiloiinus fllr femte glingen. Dtl nr ock delta 6rel.om Cen'uren först inrlttllde" ell iimhele. hvilkcl i sin hörjln nr ri"sa, men med lidep.lille till sidan "etydlighet. au det erhöll tilhynen of Vff rolltllf',l. medborgares 5lIder och I.efnadsslill; au Se 'lillen. ocb ri,ldcrshpel' rang. och besllirnm~nde If Ir 1111'I' ymr tillhörde du, Ilglrd; alt offenliig" och en.lild. 1111len.. l'11ttishet~r och romersil. slalens inkom.llit' berodde ar de;l,i.ilja och godlycll.e. Anledningen lili de1ia. i.flllping ur (Ilr Ilfrigt deo, alt sedan (olkeu IIn~ lal och f6fmögenhet p' m'nga /lr icke bhrvit undersökte, kunde en lielaa undel"$öknins ich Ilo;;re uppskjutas. me. da Rom af.. m'ng_ folk tlot.de. med his, ejtde konsulerna ie ledighet au befalla sig med d~nna (/lr. rällding. I!knateD gjordes derföre deo (/lrelllilluing..n del" besvlrlilla och p' ;lllel.iitl koil,ulari,b od'" _berde.in eglln ImbelimIII, A' h..i1ken, inseende,hif tlnbiljll'llinged,,.heller.u opprlltande och fllrvarande _l hel. ijrrlltoingca och formell af upp.kaunint;cll

23 .0 TITUS L1l"l(lS. borde uppdrag.,. Ehuru obetydligt detta ay"l!!s,8010go dock scnatol'crne fllulagel med nöje, pil det ant,let af.deliga Imbeteo"i stalco millle öhs: fosl:mooligen dgo de och' liirul, det $Om,-crUigtn intrlfl'ade, au de per JOllen Illseende, 10m dertill f/lrordnades, MloIlrt,kulle (lirn.jelr't'li Imbelct me... inu,lels<! och 't'lrdil:hel. Tribunel'ne iller, lom 80,1;0 denna IjcUJlfllrriiltning - sil. som den då fur lidel! ur - mera Dör!yllndig lin Iyunde, gjorde alldeles ingen ''t'årighel. fgr au icke "("C'l i smlipler synis otidigt ogine. Som de förnlm!!c i Slllco föomidde denn. 1'.lIrdigbel, bier ledningen af den upp.k.tlning (Gnul"l, som skulle företllg:lll. genom omr/hlniog af lollet uppdrll{cn ~t P'pidD' och SemprnniuI _ de ~mml om h"i1ku konsuld min viickt fr.s. _ f/lr au geoom delta Imbele erslitta bud lom felades i deras koolulu_'r. _ Namoet en.,orer erhllllo de af sin förritining (CflUU'). " K.tp. 9, Vid umm. lill som della.kedde i Rom, Lom en beskidming irriln _4. rdealern., 10m med ibero_ p-nde ar urg.ml. fllrbindd.er och det oyligea fornyad. fordragel,.ohllll om und5111oiog fllr der" plll.n fllr_ slorda sl.d. Ty borgerlill' fejder h.de icke lillilit dem au njuta den (red med romerska folket,.om de ganska visligen hade hibehiollit. Orsaken och aoledoingllll dertill,bli b.r.a..ril p.rtistrider, b.i1h beredioch.lol. bered. Ii ming llten undughg, men id atljpds... " krig, In hungnmlld och IjukdOllllr, och h..d mit" Mr orrigl,,uom.irnt hl.nd aliminn. olycllor, tillskrif.er

24 G.dana n-ede. Till ed mek r o.dlig hlrkom.!, p~ det bogllll ulmarl'!tfilom,iii.16nhel. fri.de henne yos li"ltu. Den ene nr lill börden hen~u like, ocb. förlit.de sil: pi belmes ft'lrmynd~,'''', hvllke dven IJelf,'c horde lill.amm~.'ilna. Den Indre Vlr Rtllig, ocb tlld~lt oeh.ilennl inlll;:en ~f beno...,kon het. HOllarn uodenllklde de förnlme, genom bvillnljemmaoden parlistriden,rvm inlrjugde i Riehns familj. Adelsmlooen h.de forlr5del ; mildrens l}'d.l!', som ön,hde sio dotter dn mat Iy"'»de sifte. Formynduoe, som "r"en "id della lillr.lle Unkte pi fiu partis fördel, lirijelllde ror den, lorn tillhörde.lera,.und. DA,aken ieke inom 11\15 kunde.f!löns,!lid man till domstolen, hvil1<en, ledan s~ viii marin". lom f4rrnyndarnes piuliienden blir"il hörde, lillerlande modren rllttighel "t efter behag bortgifta!iii doller. Men ",Jdel nr mlkligllrc. Ty scdan rtinoyn. dame, o"'gifne l'iied folk.f 'lit parii, offentligen pt. lor- ~ lr.1 sig Mver dorncus or~lt,isl, gingo de, ",ed ed 10ld hop, 1111 borlrmn Diclan ur n'oorl!1ls hlti- Rmot d_ ",aiii si~ med en hjfllgare förbittring eu skir. lif lldlig., allford ul~f den u0f:", genom ofijrr~ltelj upprlllade mannen. Det uppslod en blodig trlin'"iljg. IftI!llig!Jelen bier.lagen pil fly klen och drog _ helt olik d_ rolners" menigheten _ bedpn.d ut ur Iladen, bemllllig.de sig.n 116jd, och gjorde dmfrio.lrllfli.~ med eld och u'rd pi de forn'm.i'(~s egor. Ähm flllden, &Om ~Orut "liril lilideles 10rlkooad irrin );rigel, fllro~ Ins bon 'Ig au bellgt8, och utlockade dclifriln, gl!nom hopp Oln bylc, en m,)'ckedljl!t 11smltvcl'k8re. Nu dg man

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Järnbärarna i Stockholms hamn

Järnbärarna i Stockholms hamn Järnbärarna i Stockholms hamn Kåseri om svensk järnexport av Ture Nerman. (Ur Radions programhäfte för föredrag i skolan, utsänt 8 nov 1937) Lyssna efter [j] Järnbäraren är en arbetartyp, som ungdom nu

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1

Den magiska dörren. Kapitel 1 Den magiska dörren Kapitel 1 Hej jag heter Jakob och jag är 9 år och går på sunds val skolan. Jag hade också en dästa vän oliver.och vi ska gå till skolan för första gången med varandra.men jag var lite

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Nycirkus breddar idrottsämnet

Nycirkus breddar idrottsämnet Nycirkus breddar idrottsämnet Landskrona kommun samarbetar med Cirkus Clrkör för att sprida nyclrkus bland barn och unga. samband med överraskande clrkusbesök på några skolor fick kommunens Idrottslärare

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer