En litteraturstudie om Tyramin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En litteraturstudie om Tyramin"

Transkript

1 En litteraturstudie om Tyramin Rachelle Abdallah Biologiskt Aktiva Naturprodukter i Läkemedelsutveckling HT 2011

2 Sammanfattning Tyramin är en substans som är vida förekommande i växter, djur, bakterier och svampar. Exempel på föda som är rik på tyramin är ost, rödvin, fermenterad mat som korv samt kakaoprodukter som choklad. Mjölksyrebakterier som har fått en utbredd popularitet den senaste tiden för sina goda hälsoeffekter genererar en ökad mängd tyramin vilket gör aminens roll i magtarmkanalen och dess omkringliggande kärl mycket intressant. Ett flertal metoder har utvecklats för analys av biogena aminer t.ex. tunnskiktskromatografi (TLC), gaskromatografi (GC), kapillärelektrofores (CE) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC). Tyramin har tidigt kopplats till sjukdomar som Parkinson och schizofreni och även kopplats till huvudvärk och högt blodtryck. Molekylen är en underklass till de biogena aminerna, och hör till trace aminerna (TA). Dessa förekommer i lägre koncentrationer i det centrala nervsystemet än de klassiska biogena aminerna men överlappar med dessa med avseende på struktur, metabolism och subcellulära lägen. Syntes av TA i vertebrater sker i presynaptiska terminaler av CNS neuron och effekterna av tyramin medieras via TAARs (Trace Amine-Associated Receptors). Med hjälp av den nya syntetiska agonisten RO kan funktionen av TAAR 1 studeras in vitro och in vivo. Resultaten antyder att TAAR 1 med stor sannolikhet påverkar neurotransmissionen av DA och 5 HT. TAAR 1 har en stark koppling till den monoaminerga aktiviteten i CNS vilket gör denna receptor till ett lovande läkemedelsmål mot neurologiska sjukdomar. 1

3 Innehållsförteckning 1. Historisk bakgrund Biogena aminer Förekomst i naturen Tyramin och forskning Livsmedel Probiotika Huvudvärk Blodtrycksökning Toxicitet i naturen Metodbeskrivning för t.ex. extraktion och isolering av substansen Viktiga analysmetoder och isolering av tyramin från risvin Beskrivning av biologisk aktivitet Kemiska egenskaper...7 Figur 1. Strukturformel för tyramin (4-(2-aminoetyl)fenol) Distribution Biologisk funktion Effekter av tyramin Läkemedelsutveckling Klinisk effekt och användning Referenslista...9 2

4 1. Historisk bakgrund Redan på 1920 talet visste forskare att monoaminoxidas (MAO) inte var det enda enzymet som hade en inverkan på katekolaminer men det var inte förrän på slutet av 50 talet då man fick en ökad molekylär förståelse för den roll MAO verkligen har i nedbrytningen av katekolaminerna som man upptäckte tre viktiga MAO substrat: metanefrin, normetanefrin och 3 metoxytyramin. Dessa upptäckter banade vägen för ytterligare två substanser: tyramin och octopamin. Tidigt visste man att tyramin och octopamin förekom i däggdjursceller om än i små mängder. Större mängder hittades i leddjur och blötdjur (Blaschko, 1974). På 1980 talet växte intresset för tyramin på grund av den heterogena anatomin, dess subcellulära distribution i hjärnan hos däggdjur, dess extremt korta t 1/2 (30 sekunder (Maguire et al., 2009)) och dess förmåga att påverka den synaptosomala transporten av de klassiska neurotransmittorerna. Tyramin har tidigt kopplats till sjukdomar som Parkinson (Berry, 2004) och schizofreni (Orikasa et al., 1980), relaterats till huvudvärk och högt blodtryck. De första observationerna på ökat blodtryck som ett utfall av höga tyraminvärden gjordes av en neurolog på 50 talet som märkte att hans fru led av massiv huvudvärk vid intag av ost under behandling med MAO hämmare. Detta kallas än idag ostsyndromet trots att all tyraminrik föda kan orsaka samma syndrom (Herbert et al., 2008) Biogena aminer De klassiska biogena aminerna är serotonin, noradrenalin, adrenalin, dopamin och histamin. En obalans i mängden biogena aminer är starkt kopplat till ett flertal patogena neurologiska tillstånd och därför är det viktigt dels att ha en balans i syntes och lagring av dessa, dels att bevara balansen också vid nedbrytning och återupptag. En underklass till de biogena aminerna, de så kallade trace aminerna (TA) är p tyramin, b fenyletylamin, tryptamin och octopamin. Dessa förekommer i lägre koncentrationer i det centrala nervsystemet än de klassiska biogena aminerna men överlappar med dessa med avseende på struktur, metabolism och subcellulära lägen (Lindemann och Hoener, 2005). I ryggradslösa djur är dessa aminer de huvudsakliga neurotransmittorerna men i vertebrater har deras mekanismer inte blivit ordentligt utredda eftersom de funnits i så låga koncentrationer, där av namnet trace amines (TA). Länge ansågs TAs som tyramin endast vara biprodukter av tyrosindekarboxylering men deras roll i kroppen tycks vara betydligare än så (Herbert et al., 2008). Ett sätt att studera tyramin och andra TAs och deras receptorer är genom analys av Caenorhabditis elegans vars nervsystem regleras av just tyramin med flera TAs. Denna nematod har ett sekvenserat och välstuderat genom som gör den till en bra modell för biologiska studier (Komuniecki et al., 2004) Förekomst i naturen Tyramin är en substans som är vida förekommande i växter, djur, bakterier (Andrea et al., 2003; Herbert et al., 2008) och svampar (Broadley et al., 2009). Exempel på föda som är rik på tyramin är ost, rödvin, fermenterad mat som korv samt 3

5 kakaoprodukter som choklad. Aminen intas alltså via födan eller syntetiseras endogent i cellerna. (Andrea et al., 2003; Herbert et al., 2008; Broadley et al., 2009). Tyramin förekommer i vin och andra ölsorter i halter som rör sig om 5 50 mg per liter (Alko, 2011). Förekomsten av tyramin i livsmedel beror delvis på aminosyra - dekarboxylerande mikrober. I icke fermenterade födoämnen produceras tyramin av oönskade mikroorganismer och aminen kan därför bidra till tidig förruttnelse (Muñoz-Atienza et al., 2011). Tyramin framställs inte bara av mikroorganismer som kontaminerar våra livsmedel utan produceras även som nämnts ovan endogent av växter som t.ex. banan där aminen fungerar som ett naturligt toxin. Sådana fytoalexiner framställs hos växter bland annat som skydd mot svampar, insekter och mindre organismer vilket innebär att halten av dessa är låga per mg per kg kroppsvikt hos en människa (SLV, 2011). 2. Tyramin och forskning 2.1. Livsmedel Trots tyramins fysiologiska funktion i levande celler så kan förekomsten i livsmedel utgöra en hälsofara på grund av förgiftningsrisk. Trots att det ännu inte finns vetenskapliga studier som stödjer detta tros gränsen för tyraminkonsumtion ligga på mg/kg (Muñoz-Atienza et al., 2011). Enligt livsmedelsverket ska man beakta bland annat mikrobiologiska faror och kemiska faror i olika typer av livsmedel. Biogena aminer kan bland annat utgöra en kemisk fara i varor som opastöriserad mjölk och produkter av dessa samt även i pastöriserad mjölk och dess produkter (SLV, 2011) Probiotika Biogena aminer som tyramin kan produceras av mjölksyrebakterier (LAB) under fermentation av föda och alkoholaktigadrycker via aminosyradekarboxylering. I t.ex. vin producerar bakterier tyramin på detta sätt (Arena et al., 2007). På senare tid har probiotiska produkter uppmärksammats allt mer som ett hälsosamt tillskott för kroppen. Detta på grund av de hälsosamma mjölksyrebakterierna av bland annat släktena Lactobacillus, Lactococcus and Enterococcus. Dessa goda bakterier tränger undan eventuella patogena bakterier i tarmfloran och tycks också motverka att magen sväller upp eller hamnar i obalans. Det som är mindre känt är det faktum att dessa mjölksyrebakterier genererar en ökad mängd tyramin och aminens roll i magtarmkanalen och dess omkringliggande kärl är därför av stort intresse (Broadley et al., 2009). Den klassiska synen på tyramin har varit att den har en indirekt sympatomimetisk aktivitet men nyare studier har demonstrerat att kärlsammandragningar relaterade till tyramin har visat sig vara oberoende av den typen av aktivitet. Sannolikheten att dessa TA utövar sin effekt via andra receptorer så som TAAR (trace amine associated receptors) är hög och den 30 åriga dogmen att tyramin endast utövar sin effekt indirekt via frisläpp av noradrenalin är på väg att ändras (Broadley et al., 2009). Det är tyrosindekarboxylas som konverterar tyrosin till tyramin och dess gen (tdc) har identifierats i flera LAB med hjälp av specifika primers. Olika LAB har varierande förmågor att producera tyramin. Exempel på bakterier med tyraminproduktion är Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis och L. hilgardi som finns i vin, och Enterococcus faecium samt Lactobacillus 4

6 curvatus som finns i fermenterad korv. I en studie av Arena et al analyserades Lactobacillus plantarums förmåga att producera tyramin. Tyrosindekarboxylasaktiviteten mättes och tyramin identifierades med hjälp av HPLC. Resultaten indikerade att bakteriestammars förmåga att producera tyramin var kopplat till förekomsten av tdc genen. (Arena et al., 2007) Huvudvärk I slutet på 1960 talet föreslog Hanington att tyramin triggade huvudvärk och migränanfall. Denna hypotes baserades på observationer av att tyraminrika livsmedel verkade leda till huvudvärk hos deprimerade patienter som behandlades med anti monoaminoxidashämmare. Hanington observerade att patienter med dietmigrän troligen var känsliga för tyraminrik föda på grund av defekter hos de enzymer som metaboliserar tyramin (monoaminoxidas och fenolsulfotrasferas) (Andrea et al., 2003). Utveckling av effektiva, analytiska metoder har gjort det möjligt att med större noggrannhet mäta mängd och förekomst av TA med hjälp av t.ex. CoulArray HPLC (high-performance liquid chromatography) system. Sådana analytiska framsteg samt upptäckten av TAARs i amygdala, hypotalamus och andra subkortikala strukturer gjorde det möjligt att testa hypotesen om samband mellan TA och huvudvärk. Data från studier inom ämnet tyder på rubbningar i ovan nämnda delar av det centrala nervsystemet (CNS) på grund av obalans mellan neurotransmittorer och neuromodulatorer. Produkter av tyrosinmetabolism verkar ingå i de metaboliska förlopp som föregår huvudvärk och migränattacker. Synbara effekter som kan förklaras av biokemiska rubbningar på TAARs i olika delar av CNS kan vara rastlöshet och ångest, tillstånd som kan förekomma under svår huvudvärk. Andra synbara effekter som kan tänkas bero på just en sådan biokemisk rubbning är de varslande symtom som kan uppstå innan ett migränanfall, som törst, gäspningar, depression etc. (Andrea et al., 2007). Enligt (Branchek och Blackburn, 2003) är det dock oklart om det finns en koppling mellan TAs och migrän eftersom få studier lyckas bevisa den hypotesen Blodtrycksökning Tyramininducerad blodtrycksökning kallas för tyramine pressor response och har använts kliniskt som ett verktyg för att studera noradrenalinfrisläpp från sympatiska neuron. Testet definieras som den andel tyramin som krävs för att öka det systoliska blodtrycket med 30 mmhg. Tyramin och andra TAs misstänks verka som indirekta sympatomimetiska aminer. Det har dock spekulerats om att detta test inte är adekvat för fastställning av noradrenalinfrisläpp eftersom effekterna av tyramin med stor sannolikhet medieras av en noradrenalinoberoende mekanism. TAs har troligtvis en större roll i cirkulationssystemet eftersom TAAR receptorer finns uttryckta där. Receptorerna finns även i njuren vilket bekräftar tyramins roll i blodtrycksreglering (Herbert et al., 2008) Toxicitet i naturen Fenylaminer förekommer rikligt i naturens växter. På 60 talet extraherades tyramin från Acacia berlandieri, en växt som finns i Texas. Detta gjordes efter att tidigare observationer indikerat att toxiska ämnen förekom i denna buske eftersom får och 5

7 getter som intagit stora mängder av den uppvisat symtom på förgiftning i form av rörelseataxi. Detta ställde krav på en snabb och enkel extraktion - kvantifieringsmetod av toxiska fenylaminer i foder och betesväxter. De analytiska metoder som visat sig effektiva för extraktion av A. berlandieri är bland annat kombination av SPE (fastfasextraktion) och HPLC (Pemberton et al., 1993). 3. Metodbeskrivning för t.ex. extraktion och isolering av substansen Den vanligaste metoden för tyraminstudier hos människa är immunhistokemi där man identifierar populationer av neuron. Denna metod är dock inte optimal för kvantifiering av TAs utan istället används moderna separationstekniker som olika typer av HPLC där pikogram nivåer av TAs kan separeras. Även kapillärelektrofores används som detektionsmetod (Cooper och Venton, 2009) Viktiga analysmetoder och isolering av tyramin från risvin För att kunna detektera och kvantifiera tyramin och andra biogena aminer för kontroll av bland annat livsmedel användes tidigare tunnskiktskromatografi (TLC) men idag har effektivare analytiska instrument utvecklats som ger tillförlitliga kvantitativa data och en bättre separation av många aminer. Dagens analytiska metoder innefattar bland annat HPLC och gaskromatografi (GC) (Alberto et al., 2004). Förutom det faktum att en hög nivå av TAs minskar kvalitén på råvaror tros den även bidra till cancerogena ämnen. Kontinuerlig utveckling och optimering av känsliga och snabba analysmetoder är ur flera aspekter av stort intresse (Huang et al., 2009). Ett flertal metoder har utvecklats för analys av biogena aminer t.ex. tunnskiktskromatografi (TLC), gaskromatografi (GC), kapillärelektrofores (CE) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC). Tack vare hög selektivitet, sensivitet och enkel provupparbetning har HPLC varit den mest använda tekniken för detektering av TAs. Eftersom dessa aminer inte uppvisar en tydlig absorption i synligt ultraviolett ljus och inte heller har fluorescensegenskaper använder man sig av pre och postkolumn derivatisering för att öka sensitiviteten och selektiviteten på detektionsmetoden. I en studie utvecklades en optimerad detektionsmetod av bland annat tyramin i risvin. Provupparbetning: 1ml homogeniserat risvin och 4ml trikloroättikssyra tillsattes till ett provrör och vortexades i 2 minuter. Därefter centrifugerades provet i 10 minuter och supernatanten samlades och tillsattes till ett rör med 4 ml n hexane för avlägsning av fett. Extraktet filtrerades sedan och ph justerades till 8.0 med NaOH lösning. Analys: Den färdiga lösningen derivatiserades med DMQC-OSu och analyserades därefter med UDLLME (ultrasound-assisted dispersive liquid liquid microextraction) och HPLC-FL (high-performance liquid chromatography fluorescence detection). Metoden uppvisade god sensivitet och linearitet (Huang et al., 2009). 6

8 4. Beskrivning av biologisk aktivitet 4.1. Kemiska egenskaper Tyramin är till skillnad från många andra biogena aminer en fenolamin och inte en katekolamin. Molekylen har en låg molekylärvikt och är en organisk bas med biologisk aktivitet (Muñoz-Atienza et al., 2011). Oxidation av tyramin leder till en fenoxyradikal som i sin tur kan reagera med en annan tyraminmolekyl och bilda paradimerer (Cooper och Venton, 2009). Det hastighetsbestämmande enzymet är tyrosindekarboxylas som omformar tyrosin till tyramin. Dopaminhydroxylas omvandlar i sin tur tyramin till octopamin. I nästa steg kommer fenyletanolamin N metyltransferas (PNMT) att katabolisera octopamin till synepinefrin vilket är det slutliga steget i denna metabola process (Andrea et al., 2003). Tyramin metaboliseras av enzymet monoaminoxidas MAO (Andrea et al., 2003). Figur 1. Strukturformel för tyramin (4-(2-aminoetyl)fenol) Distribution Syntes av TA i vertebrater sker i presynaptiska terminaler av CNS neuron. De verkar inte aktivt ackumuleras i synaptiska vesiklar och deras frisättning tycks inte vara aktiv utan studier talar för att aminen förflyttas via passiv diffusion. Detta styrker det faktum att TAs inte fungerar som de klassiska neurotransmittorerna (Berry et al., 2011). Tyramin finns alltså i hjärnan samt i terminaler där de är lagrade i vesiklar med norepinefrin och dopamin (Andrea et al., 2003). Tyramin och andra TAs uppvisar en heterogen distribution i hjärnan och synteshastigheten är ekvivalent till dopamin och noradrenalinsyntes. Koncentrationerna av TA tros ligga på nanomolar nivåer (Berry, 2004). De högsta koncentrationerna av tyramin finns i caudate putamen i dorsala striatum där en möjlig funktion kan vara effektivisering av dopaminrespons (Cooper och Venton, 2009) Biologisk funktion De normala fysiologiska nivåerna av tyramin i kroppen genererar ingen ändring i neural aktivitet utan vid de låga koncentrationerna kan tyramin troligtvis endast påverka responsen av de samexisterande neurotransmittorerna. Effekterna av tyramin medieras via TAARs (Trace Amine-Associated Receptors). De G proteinkopplade receptorerna tycks endast utryckas intracellulärt (Berry et al., 2011). 7

9 Tyramin och octopamin är viktiga neurotransmittorer i ryggradslösa djur med funktioner liknande de adrenerga nerurotransmittorerna norepinefrin och epinefrin hos vertebrater. Den biologiska funktionen av tyramin är inte välstuderad men kopplas till luktsinne, muskelkontraktion och kokain sensibilisering. Koncentrationen av TA hos vertebrater är 100 gånger lägre än i icke vertebrater. Detta har gett en ny strategisk idé för utveckling av framtida insekticider där en eventuell inhibering av TA signalering motverkar angrepp av insekter men uppvisar en obetydlig toxicitet hos vertebrater (Cooper och Venton, 2009) Effekter av tyramin Tyraminförgiftning associeras med konsumtion av bland annat gammal ost och karaktäriseras av högt blodtryck, huvudvärk, feber och ibland även kräkningar. Detta kräver höga nivåer av tyramin och är därför inte vanligt förekommande vid normalt intag av tyraminrik föda. Emellertid så kan individer med genetisk eller farmakologiskt rubbad mängd av MAO drabbas av migrän och plötsligt ökat blodtryck vid betydligt lägre nivåer än de rekommenderade (Muñoz-Atienza et al., 2011). Vid intag av föda rik på tyramin kan även hjärtklappning uppstå (Herbert et al., 2008). Dessa effekter observeras vid mikromolarkoncentrationer av tyramin vilket kan inträffa då patienter behandlas med MAO hämmare. 5. Läkemedelsutveckling Det är tydligt att TA kan vara involverade i de flesta patologiska tillstånd som associeras med en störning i monoaminerg neurotransmission (Berry, 2004). Den farmakologiska effekten av TAs i relation till psykiska sjukdomar som depression och schizofreni har i årtionden varit av intresse för forskarsamfundet och många studier har utförts för att öka kunskapen av dessa men trots den frekventa forskningen har vår kunskap om den molekylära verkningsmekanismen kring dem varit ofullständig. Upptäckten av en ny familj av G proteinkopplade receptorer (GPCRs) med hög specificitet för just dessa aminer har dock öppnat möjligheten för en bredare förståelse för tyramins roll som neurotransmittor och neuromodulator i människa. Till en början fick den nya familjen av G proteinkopplade receptorer heta TA receptorer men efter ytterligare studier och närmare identifiering visade det sig att endast två medlemmar av GPCRs, TA1 och TA2 visade sensitivitet för TAs emedan resten av GPCRs inte visade någon typ av respons. Detta ledde till ett nomenklaturbyte till TAARs som står för trace amine associated receptors och som namnet antyder innebär detta att vissa GPCRs förmodligen inte svarar på TAs. Forskning tyder på att dessa receptorer är lovande som potentiella läkemedelsmål för just neurologiska sjukdomar och fokus ligger på att analysera receptorernas farmakologiska egenskaper samt på att identifiera de endogena ligander som hör till de tyraminkänsliga medlemmarna av den familj som utgörs av de G proteinkopplade receptorena. (Lindemann och Hoener, 2005). År 2001 identifierades alltså TAAR 1 (trace amine-associated receptor1) vilket bevisade att TAs måste ha en direkt biologisk effekt i kroppen. Vid TA stimulering kommer TAAR 1 via G s signalering att öka de intracellulära camp nivåerna. Avsaknaden av selektiva ligander för TAAR 1 har gjort det svårt att studera den biologiska funktionen av denna receptor. I en studie av Bradaia et al beskrevs dock den första selektiva TAAR 1 8

10 antagonisten: N-(3-Ethoxyphenyl)-4-pyrrolidin-1-yl-3-trifluoromethyl-benzamide (EPPTB). Studier av denna antagonist visade ett samband mellan TAAR 1 och D 2 receptorer. Ytterligare studier av TAAR 1 och dess potential som framtida läkemedelsmål kräver dock selektiva agonister. TAs har inte tillräckligt hög selektivitet för TAAR 1 och har inte heller passande molekylära eller farmakokinetiska egenskaper för att möjliggöra adekvata vivo studier. I en ny studie av Revel et al presenterades en syntetisk, selektiv agonist, RO Med hjälp av agonisten studerades funktionen av TAAR 1 in vitro och in vivo. Resultaten antydde att TAAR 1 med stor sannolikhet påverkar neurotransmissionen av DA och 5 HT. TAAR 1 har en koppling till den monoaminerga aktiviteten vilket styrker tidigare hypoteser om denna receptor som ett potentiellt läkemedelsmål mot neurologiska sjukdomar (Revel et al., 2011). 6. Klinisk effekt och användning Ingen klinisk användning finns för närvarande för tyramin (Rang et al., 2007). 7. Referenslista 1. Alberto, R. M., Arena, E. M. och Nadra, M. C. M. (2004). Differences Between Biogenic Amine Detection by HPLC Methods Using OPA and Dansyl Derivates. Methods in molecular biology, 268, Alko atser_och%20frammande_amnen.pdf Andrea, D. G., Terrazzino, S., Fortin, D., Cocco, P., Balbi, T. och Leon, A. (2003). Elusive amines and primary headaches: historical background and prospective. Neurological sciences, 24, Andrea, D. G., Nordera, P. G., Perini, F., Allais, G. och Granella, F. (2007). Biochemistry of neuromodulation in primary headaches: focus on anomalies of tyrosine metabolism. Neurological sciences, 28, Arena, E. M., Fiocco, D., Nadra, M. C. M., Pardo, I. och Spano, G. (2007). Characterization of a Lactobacillus plantarum Strain Able to Produce Tyramine and Partial Cloning of a Putative Tyrosine Decarboxylase Gene. Current microbiology, 55, Berry, D. M. (2004). Mammalian central nervous system trace amines. Pharmacologic amphetamines, physiologic neuromodulators. Journal of neurochemistry, 90, Berry, D. M., Nickel, J., Shitut, R. M. och Tomberli, B. (2011). Molecular dynamics-based simulation of trace amine membrane permeability. Journal of neural transmission, 118, Blaschko, H. (1974). The Natural History of Amine Oxidases. Reviews of physiology, biochemistry & pharmacology, 70,

11 9. Broadley, J. K., Anwar, A. M., Herbert, A. A., Fehler, M., Jones, M. E., Davies, E. W., Kidd, J. E. och Ford, R. W. (2009). Effects of dietary amines on the gut and its vasculature. British journal of nutrition, 101, Cooper, E. S. och Venton, J. (2009). Fast-scan cyclic voltammetry for the detection of tyramine and octopamine. Analytical and bioanalytical chemistry, 394, Herbert, A.A., Kidd, E.J. och Broadley, K.J. (2008). Dietary trace aminedependent vasoconstriction in porcine coronary artery. British journal of pharmacology, 155, Huang, K., Wei, C., Liu, W., Xie, W., Zhang, J. och Wang, W. (2009). Ultrasound-assisted dispersive liquid liquid microextraction combined with high-performance liquid chromatography-fluorescence detection for sensitive determination of biogenic amines in rice wine samples. Journal of chromatography A, 1216, Komuniecki, W. R., Hobson, J. R., Rex, B. E., Hapiak, M. V. och Komuniecki, R. P. (2004). Biogenic amine receptors in parasitic nematodes: what can be learned from Caenorhabditis elegans? Molecular & biochemical parasitology, 137, Lindemann, L och Hoener, C. M. (2005). A renaissance in trace amines inspired by a novel GPCR family. Trends in pharmacological sciences, 26, Livsmedelsverket Maguire, J. J., Parker, E. W., Foord, M. S., Bonner, I. T., Neubig, R. R. och Davenport, P. A. (2009). International Union of Pharmacology. LXXII. Recommendations for Trace Amine Receptor Nomenclature. Pharmacological reviews, 61, Muñoz-Atienza, E., Landeta, G., Rivas, B., Gómez-Sala, B., Muñoz, R., Hernández, E. P., Cintas, M. L. och Herranz, C. (2011). Phenotypic and genetic evaluations of biogenic amine production by lactic acid bacteria isolated from fish and fish products. International journal of food microbiology, 146, Orikasa, S., Sakurada, S. och Kisara, K. (1980). Head-Twitch Response Induced by Tyramine. Psychopharmacology, 67, Pemberton, J., Smith, R. G., Forbes, D. T. och Hensarling, M. C. (1993). Technical note: an improved method for extraction and quantification of toxic phenethylamines from Acacia berlandieri. Journal of animal sciences, 71, Rang, P. H., Dale, M. M., Ritter, M. S. och Flower, J. R. (2007). Rang and Dale s pharmacology. Churchill livingstone: London, UK; 6 th ed. 21. Revel, G. F., Moreau, J., Gainetdinov, R. R., Bradaia, A., Sotnikova, D. T., Mory, R., Durkin, S., Zbinden, G. K., Norcross, R., Meyer, A. C., Metzler, V., Chaboz, S., Ozmen, L., Trube, G., Pouzet, B., Bettler, B., Caron, G. M., Wettstein, G. J. och Hoener, C. M. (2011). TAAR1 activation modulates monoaminergic neurotransmission, preventing hyperdopaminergic and hypoglutamatergic activity. Proceedings of the national academy of sciences, 108, Branchek, T. A. och Blackburn, T. P. (2003). Trace amine receptors as targets for novel therapeutics: legend, myth and fact. Current opinion in pharmacology, 3,

Biogena aminer i livsmedel

Biogena aminer i livsmedel Biogena aminer i livsmedel Lena Gummeson och Ulf Bengtsson Biogena aminer, som histamin och tyramin, finns naturligt i vissa födoämnen. Olämpligt förvarad fisk (t.ex. tonfisk) kan liksom lagrad ost, innehålla

Läs mer

Överkänslighet mot Biogena aminer

Överkänslighet mot Biogena aminer Överkänslighet mot Biogena aminer JOHANNA ÅKERSTRÖM Produktspecialist, Mediq Klinisk Nutri@on Die@st på AllergimoEagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2007-2012 Aminer Biologiskt ak@va (biogena

Läs mer

Den virtuella katten. Karlstads universitet Receptarieprogrammet Farmakologi 15 hp. Namn på student 2009-09-10

Den virtuella katten. Karlstads universitet Receptarieprogrammet Farmakologi 15 hp. Namn på student 2009-09-10 Den virtuella katten Karlstads universitet Receptarieprogrammet Farmakologi 15 hp Namn på student 2009-09-10 Sammanfattning Syfte: Att undersöka vilken effekt ett antal farmakologiskt aktiva substanser

Läs mer

Laborationsrapport glattmuskel basgrupp 7

Laborationsrapport glattmuskel basgrupp 7 Labrapport: Glattmuskellaboration Basgrupp 7 Fredrik Bodin, Jon Gårsjö, Hanna Malm, Petra Thorsson Teoretisk bakgrund Farmakodynamik beskriver en drogs verkan på kroppen och hur plasmakoncentrationen påverkar

Läs mer

BIOLOGISKA TESTMETODER

BIOLOGISKA TESTMETODER Emma Larsson 831230 6221 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT 2007 Inst. F. Läkemedelskemi, avd. f. Farmakognosi Uppsala Universitet BIOLOGISKA TESTMETODER In vivo vs. in vitro

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 1. Kurskod: MC2014. Kursansvarig: Mikael Ivarsson.

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 1. Kurskod: MC2014. Kursansvarig: Mikael Ivarsson. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 2014 01 25 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 61 p Allmän Farmakologi 17 p Hjärt kärlsystemets

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 140124 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 57 p Poängfördelning: Allmän-, system- och

Läs mer

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Farmakologins ABC Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Linda Halldner Henriksson PhD, ST-läkare Linda.Halldner@ki.se disposition Farmakokinetik absorption

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop Labbrapport åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas Den virtuella katten dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfg

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: ------------------------------------------------------------------------------------------------- GAMMAL ÖVNINGSTENTA (HT 01) NB: Kommande tenta kommer att omfatta 75 p (inte 100!) och vissa områden har föreslästs av andra föreläsare än tidigare! 1 1. (2p) Trots att ett lågt ph gynnar membranpassagen

Läs mer

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402.

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402. Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 06 13 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng:

Läs mer

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr tomas.nilsson@mpa.se Upplägg Vad är ett läkemedel? Vad är inte ett läkemedel? Vanliga exempel. Hur kan kommunerna ta hjälp av Läkemedelsverket

Läs mer

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Laboration: Isolering av kinin Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Handledare: Patrik Holm 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Utförande...

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

Fannie Vestermark Jenny Palo-Salminen Jennifer Härdfeldth Paulina Kolmodin

Fannie Vestermark Jenny Palo-Salminen Jennifer Härdfeldth Paulina Kolmodin Fannie Vestermark Jenny Palo-Salminen Jennifer Härdfeldth Paulina Kolmodin Nicoholson & Pettersson Science 2012 Interaktioner mellan tarmfloran och värden Tarmfloran reglerar flera av kroppens signalvägar

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Perifera nervsystemet. Nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Adrenalin/Binjuremärg. Sympatiska nervsystemet

Perifera nervsystemet. Nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Adrenalin/Binjuremärg. Sympatiska nervsystemet Nervsystemet Perifera nervsystemet Centrala nervsystemet (CNS): - Hjärna - Ryggmärg Perifera nervsystemet (PNS): - Somatosensoriska - Somatomotoriska - Autonoma: - Sympatiska - Parasympatiska - Enteriska

Läs mer

HT 2011. En farmakologs syn på. Biologisk variation. Orsaker & konsekvenser Läkemedelsanvändning. I Nylander. Medicin & Farmaci

HT 2011. En farmakologs syn på. Biologisk variation. Orsaker & konsekvenser Läkemedelsanvändning. I Nylander. Medicin & Farmaci HT 2011 En farmakologs syn på Biologisk variation Orsaker & konsekvenser Läkemedelsanvändning I Nylander Medicin & Farmaci Individrelaterade faktorer Vad händer i veckan? Introduktion Miljöns inverkan

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/25 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Previcox 57 mg tuggtabletter för hund Previcox 227 mg tuggtabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett

Läs mer

Hos ringmaskar består nervsystemet huvudsakligen av nervsträngar med knutpunkter, ganglier.

Hos ringmaskar består nervsystemet huvudsakligen av nervsträngar med knutpunkter, ganglier. Hos ringmaskar består nervsystemet huvudsakligen av nervsträngar med knutpunkter, ganglier. Hos insekter består nervsystemet huvudsakligen av två nervsträngar med knutpunkter, ganglier. De har avancerade

Läs mer

Nervsystemet. Perifera nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Centrala nervsystemet (CNS): - Hjärna - Ryggmärg

Nervsystemet. Perifera nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Centrala nervsystemet (CNS): - Hjärna - Ryggmärg Nervsystemet Centrala nervsystemet (CNS): - Hjärna - Ryggmärg Perifera nervsystemet (PNS): - Somatosensoriska - Somatomotoriska - Autonoma: - Sympatiska - Parasympatiska - Enteriska Perifera nervsystemet

Läs mer

Nervsystemets utveckling. Hos ringmaskar består nervsystemet huvudsakligen av nervsträngar med knutpunkter, ganglier.

Nervsystemets utveckling. Hos ringmaskar består nervsystemet huvudsakligen av nervsträngar med knutpunkter, ganglier. Nervsystemet Nervsystemets utveckling Hos ringmaskar består nervsystemet huvudsakligen av nervsträngar med knutpunkter, ganglier. Nervsystemets utveckling Hos insekter består nervsystemet huvudsakligen

Läs mer

Fråga 8 18 besvaras och läggs i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på

Fråga 8 18 besvaras och läggs i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på Tentamen MC1411, Medicin B, Fysiologi, 7,5hp Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 12 06 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 69,5 p Nervsystemet, fråga 1 7, 17p. Endokrina, Kardiovaskulära och Respirationssystemet.

Läs mer

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Martina Sjöström Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala

Läs mer

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakologi - Grundläggande principer Farmakokinetik - Farmakodynamik

Läs mer

Mikrobiologins tekniksprång Dr. Erik Nygren SP Food and Bioscience

Mikrobiologins tekniksprång Dr. Erik Nygren SP Food and Bioscience Mikrobiologins tekniksprång Dr. Erik Nygren SP Food and Bioscience Mikrobiologins tekniksprång Den högteknologiska mikrobiologin erbjuder idag nya verktyg för att förebygga smittspridning och öka produktsäkerhet.

Läs mer

Malatonin (Hormon) Melatonin

Malatonin (Hormon) Melatonin Malatonin (Hormon) Melatonin Melatonin är ett hormon som bildas i epifysen (tallkottkörteln), en liten körtel som ligger i mitten av hjärnan. Denna körtel har i långa tider omgivits av mystik, många betraktar

Läs mer

Cathinone Elvira Santic Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala Universitet, VT 2007

Cathinone Elvira Santic Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala Universitet, VT 2007 Cathinone Elvira Santic Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala Universitet, VT 2007 Innehåll Introduktion sid. 3 Historisk bakgrund Metodbeskrivning Beskrivning av biologisk

Läs mer

Finns det ett orsakssamband mellan serotoninnivåer och obesitas?

Finns det ett orsakssamband mellan serotoninnivåer och obesitas? Finns det ett orsakssamband mellan serotoninnivåer och obesitas? Biologisk psykologi, 5 p, HT 2004 Handledare Lennart Högman Psykologiska institutionen Stockholms universitet Åsa-Helena Nilsson Abstract

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Grundnivå/First Cycle. Ges endast inom apotekarprogrammet, termin 5 och fortsättning i termin 6

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Grundnivå/First Cycle. Ges endast inom apotekarprogrammet, termin 5 och fortsättning i termin 6 SAHLGRENSKA AKADEMIN FSL561, Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi, 37,5 högskolepoäng Pharmacology, Biology of Disease and Medicinal Chemistry, 37.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

för erhållande av Apotekarlegitimation 21 augusti 2014

för erhållande av Apotekarlegitimation 21 augusti 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Apotekarlegitimation 21 augusti 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 41p Del II, 12-21, 35p Del III, 22-29, 21p Glöm ej

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel 20 PRODUKTRESUMÉ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Reserpin, en drog från växten Rauwolfia serpentina

Reserpin, en drog från växten Rauwolfia serpentina Reserpin, en drog från växten Rauwolfia serpentina Renée Carlberg Biologiskt Aktiva Naturprodukter i Läkemedelsproduktion - A8 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning 3 2. Historisk bakgrund 4 3.

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Lite basalt om enzymer

Lite basalt om enzymer Enzymer: reaktioner, kinetik och inhibering Biokatalysatorer Reaktion: substrat omvandlas till produkt(er) Påverkar reaktionen så att jämvikten ställer in sig snabbare, dvs hastigheten ökar Reaktionen

Läs mer

Åsa Konradsson-Geuken Karolinska Institutet & Uppsala Universitet

Åsa Konradsson-Geuken Karolinska Institutet & Uppsala Universitet Åsa Konradsson-Geuken Karolinska Institutet & Uppsala Universitet Människa i fokus Vätterbygdens folkhögskola Jönköping April 2016 oo Omgiven av mig as Mats Konradsson Mina upplevelser Allmänt om hjärnan

Läs mer

Riskvärdering av DMBA, 4-metyl-2-pentylamin

Riskvärdering av DMBA, 4-metyl-2-pentylamin Riskvärdering av DMBA, 4-metyl-2-pentylamin Bakgrund DMBA förekommer i prestationshöjande kosttillskott, som ersättning för substansen DMAA (4-metyl- 2-hexanamin). DMAA påverkar hjärt-kärlsystemet och

Läs mer

Bilaga II. EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet

Bilaga II. EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet Bilaga II EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet 4 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Dexamed (se bilaga I) Dexamfetamin,

Läs mer

Neonikotinoiders effekt på rapsbaggar Resultat från svenska undersökningar. Barbara Ekbom, SLU, Inst. f. ekologi

Neonikotinoiders effekt på rapsbaggar Resultat från svenska undersökningar. Barbara Ekbom, SLU, Inst. f. ekologi Neonikotinoiders effekt på rapsbaggar Resultat från svenska undersökningar Barbara Ekbom, SLU, Inst. f. ekologi Metabolisk resistens Resistenta insekter kan avgifta eller förstora giftet snabbare än känsliga

Läs mer

30. Undersökning av aminosyror i surkål

30. Undersökning av aminosyror i surkål 30. Undersökning av aminosyror i surkål VAD GÅR LABORATIONEN UT PÅ? Du ska l ära dig tekniken vid tunnskiktskromatografi, TLC undersöka vad som händer med proteinerna och polysackariderna vid mjölksyrajäsning

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde, ex allmän farmakologi. Totalt ska du använda två gröna omslag.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde, ex allmän farmakologi. Totalt ska du använda två gröna omslag. Medicin C, Farmakologi Kurskod: MC1701 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 2015 03 25 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 64.5 p Allmän farmakologi, 29.5 p Speciell farmakologi, 35 p OBS! Under rubriken lärares

Läs mer

Farmakodynamik och Farmakokinetik

Farmakodynamik och Farmakokinetik Farmakodynamik och Farmakokinetik Farmakodynamik Dosresponssamband EC50 (Effective concentration for 50 % of the response): Koncentrationen av ett läkemedel som gör hälften av maximalkraften. Visas i en

Läs mer

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi. Kursansvarig: Maria Fernström

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi. Kursansvarig: Maria Fernström Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Prov: Allmän farmakologi Kursansvarig: Maria Fernström Datum: 121204 Totalpoäng: 65p Poängfördelning: Skrivtid: 4 tim

Läs mer

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka Åbo Akademi

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka Åbo Akademi Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön Svante Wistbacka Åbo Akademi Tiamin -Ett vattenlösligt vitamin i B-vitamin gruppen (vitamin B1) -Essentiell komponent i flera coenzym involverade i energimetabolismen

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

Choklad innehåller en

Choklad innehåller en Choklad Info K akaobönan Jämfört med kaffe och te som nästan inte har något näringsvärde alls är kakaobönan mycket energirik. Kakaobönan innehåller: 50% fett 20-25% kolhydrater 15-20% protein 1,5% teobromin

Läs mer

för erhållande av Apotekarlegitimation 11 december 2013

för erhållande av Apotekarlegitimation 11 december 2013 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Apotekarlegitimation 11 december 2013 Var vänlig kontrollera att alla frågor (28 st) finns med! Del I, 1-12, 40p Del II, 13-21, 31p Del III, 22-28, 25p

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER För forskarutbildningskursen Aktuell klinisk forskning Referat av Susanne Lindgren från Göteborgs läkaresällskaps seminarium 09-05-06 Föredragshållare: Professor Agnes Wold BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER Sammanfattning

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 25 januari 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 25 januari 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 25 januari 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor (23 st) finns med! Del I, 1-9, 35p Del II, 10-17, 28p Del III, 18-23, 17p

Läs mer

Administreringsfrekvens. administreringssätt. 500 mg Hästar En gång (behandlingen kan upprepas på inrådan av veterinär) Intravenöst

Administreringsfrekvens. administreringssätt. 500 mg Hästar En gång (behandlingen kan upprepas på inrådan av veterinär) Intravenöst Bilaga I Lista över namn, läkemedelsform, styrka hos det veterinärmedicinska läkemedlet, djurslag, administreringssätt, innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna 1/7 Medlems -stat Sökande

Läs mer

Kancera AB 8 November 2011

Kancera AB 8 November 2011 Ursprung i Pharmacia & Karolinska Noterat på NASDAQ OMX First North februari 2011 20 läkemedelsutvecklare, 900 m2 laboratorier inom KI Science Park Kancera AB 8 November 2011 Kancera Fokuserar på elakartad

Läs mer

Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen.

Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. Slutrapport 2003-09-01 Ulf Järnberg Katrin Holmström ITM, Stockholms Universitet

Läs mer

Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress

Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress Bakgrund En cellskada kan uppstå på många olika sätt, till exempel exponering för kemikalier, värme, kyla, hypoxi, ischemi eller strålning. Hur

Läs mer

Narkolepsi, från grekiskans narke (=sömn/avdomning) och lepsis (=anfall) Symtomen för narkolepsi kända sen slutet av 1880-talet

Narkolepsi, från grekiskans narke (=sömn/avdomning) och lepsis (=anfall) Symtomen för narkolepsi kända sen slutet av 1880-talet Narkolepsi Andreas Thoft, Matilda Svensson, Mattias Seth, Louise Wedberg, Linnea Sjödahl, Lisa Swanberg, Sofia Rokkones, Olivia Samuelsson, Paulina Sager Inledning Narkolepsi, från grekiskans narke (=sömn/avdomning)

Läs mer

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika är ett annat namn för läkemedel som har dopaminliknande effekter på vissa specialiserade hjärnceller, neuroner. Inom dopaminergika finns

Läs mer

Laborationsrapport Glattmuskulatur. BASGRUPP 8 Caroline Johansson Jenny Sjösten Matilda Lithander Stina Lindberg

Laborationsrapport Glattmuskulatur. BASGRUPP 8 Caroline Johansson Jenny Sjösten Matilda Lithander Stina Lindberg Laborationsrapport Glattmuskulatur Caroline Johansson Jenny Sjösten Matilda Lithander Stina Lindberg 2 LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPING 2014-01-30 Syfte Syftet med laborationen är att förstå hur man konstruerar

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OLANZAPIN RATIOPHARM Datum: 21.7.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Olanzapin

Läs mer

Epirubicin. Ett av naturens under för behandling av cancer. Författare: Sara Andersson

Epirubicin. Ett av naturens under för behandling av cancer. Författare: Sara Andersson Epirubicin Ett av naturens under för behandling av cancer Författare: Sara Andersson Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp A8 HT2012 Avdelningen för Farmakognosi Institutionen

Läs mer

Birgitta Johansson fil dr, neuropsykolog Forskar om mental trötthet tillsammans med Lars Rönnbäck professor och överläkare i neurologi Sahlgrenska

Birgitta Johansson fil dr, neuropsykolog Forskar om mental trötthet tillsammans med Lars Rönnbäck professor och överläkare i neurologi Sahlgrenska Birgitta Johansson fil dr, neuropsykolog Forskar om mental trötthet tillsammans med Lars Rönnbäck professor och överläkare i neurologi Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen Kroppens signalsystem och droger Sammanfattning enligt planeringen Hur kroppens funktioner styrs Nerver: snabba signaler från hjärnan eller hjärnstammen Hormoner: långsamma signaler, från körtlar på olika

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham T cells aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 6 Primary Immune response: First encounter of naive T cells with antigen on APC. This happens in the secondary lymphoid tissues. Priming

Läs mer

Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, VT2011, Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala Universitet.

Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, VT2011, Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala Universitet. Sandra Hamadi Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, VT2011, Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala Universitet Inlämnat:09022011 Akonitin -Kinesiskt naturläkemedel sedan

Läs mer

Medlemsstat EU/EES. Styrka Läkemedelsform Administreringssätt. Namn. Vertimen 8 mg Tabletten 8 mg tabletter oral användning

Medlemsstat EU/EES. Styrka Läkemedelsform Administreringssätt. Namn. Vertimen 8 mg Tabletten 8 mg tabletter oral användning BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM(ER), STYRK(A)(OR), ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLE(T)(N) SAMT SÖKANDE OCH INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA 1 Medlemsstat

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

Fosfodiesterashämmare: nya läkemedel når kliniska prövningar inom kort Fosfo-di-vadå? fosfodiesterashämmare

Fosfodiesterashämmare: nya läkemedel når kliniska prövningar inom kort Fosfo-di-vadå? fosfodiesterashämmare Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Fosfodiesterashämmare: nya läkemedel når kliniska prövningar inom kort CHDI och Pfizer presenterar

Läs mer

Glattmuskel laboration

Glattmuskel laboration Glattmuskel laboration Introduktion: Syftet med laborationen är att ta reda på hur potenta alfa- antagonisterna Prazosin och Yohimbin är genom att tillsätta stigande koncentration av agonisten noradrenalin

Läs mer

Risk- och nyttovärdering - allmänt om risker med genförändring beträffande livsmedel och foder. Christer Andersson Livsmedelsverket

Risk- och nyttovärdering - allmänt om risker med genförändring beträffande livsmedel och foder. Christer Andersson Livsmedelsverket Bild 1 Risk- och nyttovärdering - allmänt om risker med genförändring beträffande livsmedel och foder Christer Andersson Livsmedelsverket Lund 2015-11-11 Bild 2 Historisk bakgrund för modern växtförädling

Läs mer

för erhållande av Apotekarlegitimation 3 december 2014

för erhållande av Apotekarlegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Apotekarlegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 40 p Del II, 12-20, 34 p Del III, 21-24, 19 p Glöm

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm Vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn under 18 år inte

Läs mer

Galantamin och Alzheimers sjukdom

Galantamin och Alzheimers sjukdom Galantamin och Alzheimers sjukdom Alex Dawood Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5hp Uppsala Universitet, VT 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Historiskbakgrund 3 Galantamin..

Läs mer

Cellbiologi: Intracellulär sortering och cellsignalering

Cellbiologi: Intracellulär sortering och cellsignalering Cellbiologi: Intracellulär sortering och cellsignalering Homira Behbahani 13/11 2009 Kl: 9-11a.m Homira.behbahani@ki.se Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) 2 Elektron Mikroskopbild

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Antidepressiva läkemedels påverkan på salivsekretionen och profylaktiska åtgärder på studentkliniken

Antidepressiva läkemedels påverkan på salivsekretionen och profylaktiska åtgärder på studentkliniken Antidepressiva läkemedels påverkan på salivsekretionen och profylaktiska åtgärder på studentkliniken Niloofar Javanmardy, Fereshteh Sadeghi, Shohreh Sangsari Odontologiska Institutionen karolinska Institutet

Läs mer

Verktygslåda för fekal källspårning på laboratorium och i fält

Verktygslåda för fekal källspårning på laboratorium och i fält Vattenburna smittor hur kan vi hjälpas åt för att bedöma och hantera risker? Verktygslåda för fekal källspårning på laboratorium och i fält Avlopps? rening Vattentäkt Bakgrund Förorenat råvatten är ofta

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

TENTAMEN I MEDICINSK BIOKEMI (10 hp)

TENTAMEN I MEDICINSK BIOKEMI (10 hp) KAROLINSKA INSTITUTET Biomedicinprogrammet (kandidat) TENTAMEN I MEDICINSK BIOKEMI (10 hp) MÅNDAGEN DEN 1 MARS 2010, 12.30-17.30. Kontrollera att alla sidor (1-14) och frågor (1-23) finns i mappen innan

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Stamceller För att få mer kött på benen

Stamceller För att få mer kött på benen Stamceller För att få mer kött på benen Av Nicole Loginger Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi 2013, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala. Hunger, miljöproblem

Läs mer

Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie

Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie Ingemar Fries Ekologiska institutionen SLU, Uppsala Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- TENTAMEN DELKURS 2 VT 2004 (Således tre st delar!) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1.

Läs mer

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Patientinformation Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn

Läs mer

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer

SMÄRTANALYS OCH INDIKATION FÖR MULTIMODAL REHABILITERING Annica Sundberg

SMÄRTANALYS OCH INDIKATION FÖR MULTIMODAL REHABILITERING Annica Sundberg SMÄRTANALYS OCH INDIKATION FÖR MULTIMODAL REHABILITERING Annica Sundberg 20 % av befolkningen har måttlig till svår långvarig smärta. 20-40 % av besöken i primärvärden är föranledda av smärta, hälften

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11 Anatomi -fysiologi Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s. 603-649) Dick Delbro Vt-11 Homeostasbegreppet Homeostas (= lika tillstånd ) cellerna (och därmed vävnaderna och därmed organen)

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Omtentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1 Kurskod: MC1002

Omtentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1 Kurskod: MC1002 Omtentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2013-08-12 Skrivtid: 240 min Totalpoäng: 56p Mikrobiologi, Birgitta Olsen 9p Cellen, Metabolismen

Läs mer

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p)

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p) SVARSMALL REST-Tentamen DSM1.3 Läkemedel 2011-08-19 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNR på ALLA sidor. Skrivningsresultatet

Läs mer

Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam

Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam Förekomst och negativa effekter av läkemedel i sjöar och vattendrag är ett ämne som rönt stor uppmärksamhet de senaste åren. Det finns också farhågor att läkemedelsrester

Läs mer

Litteraturstudie: Magainin - en antimikrobiell sköld på den Afrikanska klogrodans (Xenopus Laevis) rygg.

Litteraturstudie: Magainin - en antimikrobiell sköld på den Afrikanska klogrodans (Xenopus Laevis) rygg. Litteraturstudie: Magainin - en antimikrobiell sköld på den Afrikanska klogrodans (Xenopus Laevis) rygg. Jonas Fagerberg Uppsala Universitet Institutionen för läkemedels kemi Avdelningen för farmakognosi

Läs mer

Klinisk smärtfysiologi

Klinisk smärtfysiologi Klinisk smärtfysiologi neurobiologi neurofarmakologi 5:1A Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse vilken kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada, eller uttryckas i

Läs mer

Bestämning av mikrobernas antal. Koloniräkningstekning med ingjutningsmetoden.

Bestämning av mikrobernas antal. Koloniräkningstekning med ingjutningsmetoden. Ansvarig Tuula Johansson Sida/sidor 1 / 5 Bestämning av mikrobernas antal. Koloniräkningstekning med ingjutningsmetoden. 1 Metodreferenser och avvikelser ISO 4833-1:2013 (PCA 30 C/72 h; vattenprover 25

Läs mer

Namn: Saja Hasan Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter, 7.5 hp. Uppsala Universitet, VT-11

Namn: Saja Hasan Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter, 7.5 hp. Uppsala Universitet, VT-11 Namn: Saja Hasan Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter, 7.5 hp Termin: termin 8 Avdelning för Farmakognosi Uppsala Universitet, VT-11 Papaverin - en alkaloid för behandling av cerebral vasospasm 1 Innehållsförteckning

Läs mer