En litteraturstudie om Tyramin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En litteraturstudie om Tyramin"

Transkript

1 En litteraturstudie om Tyramin Rachelle Abdallah Biologiskt Aktiva Naturprodukter i Läkemedelsutveckling HT 2011

2 Sammanfattning Tyramin är en substans som är vida förekommande i växter, djur, bakterier och svampar. Exempel på föda som är rik på tyramin är ost, rödvin, fermenterad mat som korv samt kakaoprodukter som choklad. Mjölksyrebakterier som har fått en utbredd popularitet den senaste tiden för sina goda hälsoeffekter genererar en ökad mängd tyramin vilket gör aminens roll i magtarmkanalen och dess omkringliggande kärl mycket intressant. Ett flertal metoder har utvecklats för analys av biogena aminer t.ex. tunnskiktskromatografi (TLC), gaskromatografi (GC), kapillärelektrofores (CE) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC). Tyramin har tidigt kopplats till sjukdomar som Parkinson och schizofreni och även kopplats till huvudvärk och högt blodtryck. Molekylen är en underklass till de biogena aminerna, och hör till trace aminerna (TA). Dessa förekommer i lägre koncentrationer i det centrala nervsystemet än de klassiska biogena aminerna men överlappar med dessa med avseende på struktur, metabolism och subcellulära lägen. Syntes av TA i vertebrater sker i presynaptiska terminaler av CNS neuron och effekterna av tyramin medieras via TAARs (Trace Amine-Associated Receptors). Med hjälp av den nya syntetiska agonisten RO kan funktionen av TAAR 1 studeras in vitro och in vivo. Resultaten antyder att TAAR 1 med stor sannolikhet påverkar neurotransmissionen av DA och 5 HT. TAAR 1 har en stark koppling till den monoaminerga aktiviteten i CNS vilket gör denna receptor till ett lovande läkemedelsmål mot neurologiska sjukdomar. 1

3 Innehållsförteckning 1. Historisk bakgrund Biogena aminer Förekomst i naturen Tyramin och forskning Livsmedel Probiotika Huvudvärk Blodtrycksökning Toxicitet i naturen Metodbeskrivning för t.ex. extraktion och isolering av substansen Viktiga analysmetoder och isolering av tyramin från risvin Beskrivning av biologisk aktivitet Kemiska egenskaper...7 Figur 1. Strukturformel för tyramin (4-(2-aminoetyl)fenol) Distribution Biologisk funktion Effekter av tyramin Läkemedelsutveckling Klinisk effekt och användning Referenslista...9 2

4 1. Historisk bakgrund Redan på 1920 talet visste forskare att monoaminoxidas (MAO) inte var det enda enzymet som hade en inverkan på katekolaminer men det var inte förrän på slutet av 50 talet då man fick en ökad molekylär förståelse för den roll MAO verkligen har i nedbrytningen av katekolaminerna som man upptäckte tre viktiga MAO substrat: metanefrin, normetanefrin och 3 metoxytyramin. Dessa upptäckter banade vägen för ytterligare två substanser: tyramin och octopamin. Tidigt visste man att tyramin och octopamin förekom i däggdjursceller om än i små mängder. Större mängder hittades i leddjur och blötdjur (Blaschko, 1974). På 1980 talet växte intresset för tyramin på grund av den heterogena anatomin, dess subcellulära distribution i hjärnan hos däggdjur, dess extremt korta t 1/2 (30 sekunder (Maguire et al., 2009)) och dess förmåga att påverka den synaptosomala transporten av de klassiska neurotransmittorerna. Tyramin har tidigt kopplats till sjukdomar som Parkinson (Berry, 2004) och schizofreni (Orikasa et al., 1980), relaterats till huvudvärk och högt blodtryck. De första observationerna på ökat blodtryck som ett utfall av höga tyraminvärden gjordes av en neurolog på 50 talet som märkte att hans fru led av massiv huvudvärk vid intag av ost under behandling med MAO hämmare. Detta kallas än idag ostsyndromet trots att all tyraminrik föda kan orsaka samma syndrom (Herbert et al., 2008) Biogena aminer De klassiska biogena aminerna är serotonin, noradrenalin, adrenalin, dopamin och histamin. En obalans i mängden biogena aminer är starkt kopplat till ett flertal patogena neurologiska tillstånd och därför är det viktigt dels att ha en balans i syntes och lagring av dessa, dels att bevara balansen också vid nedbrytning och återupptag. En underklass till de biogena aminerna, de så kallade trace aminerna (TA) är p tyramin, b fenyletylamin, tryptamin och octopamin. Dessa förekommer i lägre koncentrationer i det centrala nervsystemet än de klassiska biogena aminerna men överlappar med dessa med avseende på struktur, metabolism och subcellulära lägen (Lindemann och Hoener, 2005). I ryggradslösa djur är dessa aminer de huvudsakliga neurotransmittorerna men i vertebrater har deras mekanismer inte blivit ordentligt utredda eftersom de funnits i så låga koncentrationer, där av namnet trace amines (TA). Länge ansågs TAs som tyramin endast vara biprodukter av tyrosindekarboxylering men deras roll i kroppen tycks vara betydligare än så (Herbert et al., 2008). Ett sätt att studera tyramin och andra TAs och deras receptorer är genom analys av Caenorhabditis elegans vars nervsystem regleras av just tyramin med flera TAs. Denna nematod har ett sekvenserat och välstuderat genom som gör den till en bra modell för biologiska studier (Komuniecki et al., 2004) Förekomst i naturen Tyramin är en substans som är vida förekommande i växter, djur, bakterier (Andrea et al., 2003; Herbert et al., 2008) och svampar (Broadley et al., 2009). Exempel på föda som är rik på tyramin är ost, rödvin, fermenterad mat som korv samt 3

5 kakaoprodukter som choklad. Aminen intas alltså via födan eller syntetiseras endogent i cellerna. (Andrea et al., 2003; Herbert et al., 2008; Broadley et al., 2009). Tyramin förekommer i vin och andra ölsorter i halter som rör sig om 5 50 mg per liter (Alko, 2011). Förekomsten av tyramin i livsmedel beror delvis på aminosyra - dekarboxylerande mikrober. I icke fermenterade födoämnen produceras tyramin av oönskade mikroorganismer och aminen kan därför bidra till tidig förruttnelse (Muñoz-Atienza et al., 2011). Tyramin framställs inte bara av mikroorganismer som kontaminerar våra livsmedel utan produceras även som nämnts ovan endogent av växter som t.ex. banan där aminen fungerar som ett naturligt toxin. Sådana fytoalexiner framställs hos växter bland annat som skydd mot svampar, insekter och mindre organismer vilket innebär att halten av dessa är låga per mg per kg kroppsvikt hos en människa (SLV, 2011). 2. Tyramin och forskning 2.1. Livsmedel Trots tyramins fysiologiska funktion i levande celler så kan förekomsten i livsmedel utgöra en hälsofara på grund av förgiftningsrisk. Trots att det ännu inte finns vetenskapliga studier som stödjer detta tros gränsen för tyraminkonsumtion ligga på mg/kg (Muñoz-Atienza et al., 2011). Enligt livsmedelsverket ska man beakta bland annat mikrobiologiska faror och kemiska faror i olika typer av livsmedel. Biogena aminer kan bland annat utgöra en kemisk fara i varor som opastöriserad mjölk och produkter av dessa samt även i pastöriserad mjölk och dess produkter (SLV, 2011) Probiotika Biogena aminer som tyramin kan produceras av mjölksyrebakterier (LAB) under fermentation av föda och alkoholaktigadrycker via aminosyradekarboxylering. I t.ex. vin producerar bakterier tyramin på detta sätt (Arena et al., 2007). På senare tid har probiotiska produkter uppmärksammats allt mer som ett hälsosamt tillskott för kroppen. Detta på grund av de hälsosamma mjölksyrebakterierna av bland annat släktena Lactobacillus, Lactococcus and Enterococcus. Dessa goda bakterier tränger undan eventuella patogena bakterier i tarmfloran och tycks också motverka att magen sväller upp eller hamnar i obalans. Det som är mindre känt är det faktum att dessa mjölksyrebakterier genererar en ökad mängd tyramin och aminens roll i magtarmkanalen och dess omkringliggande kärl är därför av stort intresse (Broadley et al., 2009). Den klassiska synen på tyramin har varit att den har en indirekt sympatomimetisk aktivitet men nyare studier har demonstrerat att kärlsammandragningar relaterade till tyramin har visat sig vara oberoende av den typen av aktivitet. Sannolikheten att dessa TA utövar sin effekt via andra receptorer så som TAAR (trace amine associated receptors) är hög och den 30 åriga dogmen att tyramin endast utövar sin effekt indirekt via frisläpp av noradrenalin är på väg att ändras (Broadley et al., 2009). Det är tyrosindekarboxylas som konverterar tyrosin till tyramin och dess gen (tdc) har identifierats i flera LAB med hjälp av specifika primers. Olika LAB har varierande förmågor att producera tyramin. Exempel på bakterier med tyraminproduktion är Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis och L. hilgardi som finns i vin, och Enterococcus faecium samt Lactobacillus 4

6 curvatus som finns i fermenterad korv. I en studie av Arena et al analyserades Lactobacillus plantarums förmåga att producera tyramin. Tyrosindekarboxylasaktiviteten mättes och tyramin identifierades med hjälp av HPLC. Resultaten indikerade att bakteriestammars förmåga att producera tyramin var kopplat till förekomsten av tdc genen. (Arena et al., 2007) Huvudvärk I slutet på 1960 talet föreslog Hanington att tyramin triggade huvudvärk och migränanfall. Denna hypotes baserades på observationer av att tyraminrika livsmedel verkade leda till huvudvärk hos deprimerade patienter som behandlades med anti monoaminoxidashämmare. Hanington observerade att patienter med dietmigrän troligen var känsliga för tyraminrik föda på grund av defekter hos de enzymer som metaboliserar tyramin (monoaminoxidas och fenolsulfotrasferas) (Andrea et al., 2003). Utveckling av effektiva, analytiska metoder har gjort det möjligt att med större noggrannhet mäta mängd och förekomst av TA med hjälp av t.ex. CoulArray HPLC (high-performance liquid chromatography) system. Sådana analytiska framsteg samt upptäckten av TAARs i amygdala, hypotalamus och andra subkortikala strukturer gjorde det möjligt att testa hypotesen om samband mellan TA och huvudvärk. Data från studier inom ämnet tyder på rubbningar i ovan nämnda delar av det centrala nervsystemet (CNS) på grund av obalans mellan neurotransmittorer och neuromodulatorer. Produkter av tyrosinmetabolism verkar ingå i de metaboliska förlopp som föregår huvudvärk och migränattacker. Synbara effekter som kan förklaras av biokemiska rubbningar på TAARs i olika delar av CNS kan vara rastlöshet och ångest, tillstånd som kan förekomma under svår huvudvärk. Andra synbara effekter som kan tänkas bero på just en sådan biokemisk rubbning är de varslande symtom som kan uppstå innan ett migränanfall, som törst, gäspningar, depression etc. (Andrea et al., 2007). Enligt (Branchek och Blackburn, 2003) är det dock oklart om det finns en koppling mellan TAs och migrän eftersom få studier lyckas bevisa den hypotesen Blodtrycksökning Tyramininducerad blodtrycksökning kallas för tyramine pressor response och har använts kliniskt som ett verktyg för att studera noradrenalinfrisläpp från sympatiska neuron. Testet definieras som den andel tyramin som krävs för att öka det systoliska blodtrycket med 30 mmhg. Tyramin och andra TAs misstänks verka som indirekta sympatomimetiska aminer. Det har dock spekulerats om att detta test inte är adekvat för fastställning av noradrenalinfrisläpp eftersom effekterna av tyramin med stor sannolikhet medieras av en noradrenalinoberoende mekanism. TAs har troligtvis en större roll i cirkulationssystemet eftersom TAAR receptorer finns uttryckta där. Receptorerna finns även i njuren vilket bekräftar tyramins roll i blodtrycksreglering (Herbert et al., 2008) Toxicitet i naturen Fenylaminer förekommer rikligt i naturens växter. På 60 talet extraherades tyramin från Acacia berlandieri, en växt som finns i Texas. Detta gjordes efter att tidigare observationer indikerat att toxiska ämnen förekom i denna buske eftersom får och 5

7 getter som intagit stora mängder av den uppvisat symtom på förgiftning i form av rörelseataxi. Detta ställde krav på en snabb och enkel extraktion - kvantifieringsmetod av toxiska fenylaminer i foder och betesväxter. De analytiska metoder som visat sig effektiva för extraktion av A. berlandieri är bland annat kombination av SPE (fastfasextraktion) och HPLC (Pemberton et al., 1993). 3. Metodbeskrivning för t.ex. extraktion och isolering av substansen Den vanligaste metoden för tyraminstudier hos människa är immunhistokemi där man identifierar populationer av neuron. Denna metod är dock inte optimal för kvantifiering av TAs utan istället används moderna separationstekniker som olika typer av HPLC där pikogram nivåer av TAs kan separeras. Även kapillärelektrofores används som detektionsmetod (Cooper och Venton, 2009) Viktiga analysmetoder och isolering av tyramin från risvin För att kunna detektera och kvantifiera tyramin och andra biogena aminer för kontroll av bland annat livsmedel användes tidigare tunnskiktskromatografi (TLC) men idag har effektivare analytiska instrument utvecklats som ger tillförlitliga kvantitativa data och en bättre separation av många aminer. Dagens analytiska metoder innefattar bland annat HPLC och gaskromatografi (GC) (Alberto et al., 2004). Förutom det faktum att en hög nivå av TAs minskar kvalitén på råvaror tros den även bidra till cancerogena ämnen. Kontinuerlig utveckling och optimering av känsliga och snabba analysmetoder är ur flera aspekter av stort intresse (Huang et al., 2009). Ett flertal metoder har utvecklats för analys av biogena aminer t.ex. tunnskiktskromatografi (TLC), gaskromatografi (GC), kapillärelektrofores (CE) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC). Tack vare hög selektivitet, sensivitet och enkel provupparbetning har HPLC varit den mest använda tekniken för detektering av TAs. Eftersom dessa aminer inte uppvisar en tydlig absorption i synligt ultraviolett ljus och inte heller har fluorescensegenskaper använder man sig av pre och postkolumn derivatisering för att öka sensitiviteten och selektiviteten på detektionsmetoden. I en studie utvecklades en optimerad detektionsmetod av bland annat tyramin i risvin. Provupparbetning: 1ml homogeniserat risvin och 4ml trikloroättikssyra tillsattes till ett provrör och vortexades i 2 minuter. Därefter centrifugerades provet i 10 minuter och supernatanten samlades och tillsattes till ett rör med 4 ml n hexane för avlägsning av fett. Extraktet filtrerades sedan och ph justerades till 8.0 med NaOH lösning. Analys: Den färdiga lösningen derivatiserades med DMQC-OSu och analyserades därefter med UDLLME (ultrasound-assisted dispersive liquid liquid microextraction) och HPLC-FL (high-performance liquid chromatography fluorescence detection). Metoden uppvisade god sensivitet och linearitet (Huang et al., 2009). 6

8 4. Beskrivning av biologisk aktivitet 4.1. Kemiska egenskaper Tyramin är till skillnad från många andra biogena aminer en fenolamin och inte en katekolamin. Molekylen har en låg molekylärvikt och är en organisk bas med biologisk aktivitet (Muñoz-Atienza et al., 2011). Oxidation av tyramin leder till en fenoxyradikal som i sin tur kan reagera med en annan tyraminmolekyl och bilda paradimerer (Cooper och Venton, 2009). Det hastighetsbestämmande enzymet är tyrosindekarboxylas som omformar tyrosin till tyramin. Dopaminhydroxylas omvandlar i sin tur tyramin till octopamin. I nästa steg kommer fenyletanolamin N metyltransferas (PNMT) att katabolisera octopamin till synepinefrin vilket är det slutliga steget i denna metabola process (Andrea et al., 2003). Tyramin metaboliseras av enzymet monoaminoxidas MAO (Andrea et al., 2003). Figur 1. Strukturformel för tyramin (4-(2-aminoetyl)fenol) Distribution Syntes av TA i vertebrater sker i presynaptiska terminaler av CNS neuron. De verkar inte aktivt ackumuleras i synaptiska vesiklar och deras frisättning tycks inte vara aktiv utan studier talar för att aminen förflyttas via passiv diffusion. Detta styrker det faktum att TAs inte fungerar som de klassiska neurotransmittorerna (Berry et al., 2011). Tyramin finns alltså i hjärnan samt i terminaler där de är lagrade i vesiklar med norepinefrin och dopamin (Andrea et al., 2003). Tyramin och andra TAs uppvisar en heterogen distribution i hjärnan och synteshastigheten är ekvivalent till dopamin och noradrenalinsyntes. Koncentrationerna av TA tros ligga på nanomolar nivåer (Berry, 2004). De högsta koncentrationerna av tyramin finns i caudate putamen i dorsala striatum där en möjlig funktion kan vara effektivisering av dopaminrespons (Cooper och Venton, 2009) Biologisk funktion De normala fysiologiska nivåerna av tyramin i kroppen genererar ingen ändring i neural aktivitet utan vid de låga koncentrationerna kan tyramin troligtvis endast påverka responsen av de samexisterande neurotransmittorerna. Effekterna av tyramin medieras via TAARs (Trace Amine-Associated Receptors). De G proteinkopplade receptorerna tycks endast utryckas intracellulärt (Berry et al., 2011). 7

9 Tyramin och octopamin är viktiga neurotransmittorer i ryggradslösa djur med funktioner liknande de adrenerga nerurotransmittorerna norepinefrin och epinefrin hos vertebrater. Den biologiska funktionen av tyramin är inte välstuderad men kopplas till luktsinne, muskelkontraktion och kokain sensibilisering. Koncentrationen av TA hos vertebrater är 100 gånger lägre än i icke vertebrater. Detta har gett en ny strategisk idé för utveckling av framtida insekticider där en eventuell inhibering av TA signalering motverkar angrepp av insekter men uppvisar en obetydlig toxicitet hos vertebrater (Cooper och Venton, 2009) Effekter av tyramin Tyraminförgiftning associeras med konsumtion av bland annat gammal ost och karaktäriseras av högt blodtryck, huvudvärk, feber och ibland även kräkningar. Detta kräver höga nivåer av tyramin och är därför inte vanligt förekommande vid normalt intag av tyraminrik föda. Emellertid så kan individer med genetisk eller farmakologiskt rubbad mängd av MAO drabbas av migrän och plötsligt ökat blodtryck vid betydligt lägre nivåer än de rekommenderade (Muñoz-Atienza et al., 2011). Vid intag av föda rik på tyramin kan även hjärtklappning uppstå (Herbert et al., 2008). Dessa effekter observeras vid mikromolarkoncentrationer av tyramin vilket kan inträffa då patienter behandlas med MAO hämmare. 5. Läkemedelsutveckling Det är tydligt att TA kan vara involverade i de flesta patologiska tillstånd som associeras med en störning i monoaminerg neurotransmission (Berry, 2004). Den farmakologiska effekten av TAs i relation till psykiska sjukdomar som depression och schizofreni har i årtionden varit av intresse för forskarsamfundet och många studier har utförts för att öka kunskapen av dessa men trots den frekventa forskningen har vår kunskap om den molekylära verkningsmekanismen kring dem varit ofullständig. Upptäckten av en ny familj av G proteinkopplade receptorer (GPCRs) med hög specificitet för just dessa aminer har dock öppnat möjligheten för en bredare förståelse för tyramins roll som neurotransmittor och neuromodulator i människa. Till en början fick den nya familjen av G proteinkopplade receptorer heta TA receptorer men efter ytterligare studier och närmare identifiering visade det sig att endast två medlemmar av GPCRs, TA1 och TA2 visade sensitivitet för TAs emedan resten av GPCRs inte visade någon typ av respons. Detta ledde till ett nomenklaturbyte till TAARs som står för trace amine associated receptors och som namnet antyder innebär detta att vissa GPCRs förmodligen inte svarar på TAs. Forskning tyder på att dessa receptorer är lovande som potentiella läkemedelsmål för just neurologiska sjukdomar och fokus ligger på att analysera receptorernas farmakologiska egenskaper samt på att identifiera de endogena ligander som hör till de tyraminkänsliga medlemmarna av den familj som utgörs av de G proteinkopplade receptorena. (Lindemann och Hoener, 2005). År 2001 identifierades alltså TAAR 1 (trace amine-associated receptor1) vilket bevisade att TAs måste ha en direkt biologisk effekt i kroppen. Vid TA stimulering kommer TAAR 1 via G s signalering att öka de intracellulära camp nivåerna. Avsaknaden av selektiva ligander för TAAR 1 har gjort det svårt att studera den biologiska funktionen av denna receptor. I en studie av Bradaia et al beskrevs dock den första selektiva TAAR 1 8

10 antagonisten: N-(3-Ethoxyphenyl)-4-pyrrolidin-1-yl-3-trifluoromethyl-benzamide (EPPTB). Studier av denna antagonist visade ett samband mellan TAAR 1 och D 2 receptorer. Ytterligare studier av TAAR 1 och dess potential som framtida läkemedelsmål kräver dock selektiva agonister. TAs har inte tillräckligt hög selektivitet för TAAR 1 och har inte heller passande molekylära eller farmakokinetiska egenskaper för att möjliggöra adekvata vivo studier. I en ny studie av Revel et al presenterades en syntetisk, selektiv agonist, RO Med hjälp av agonisten studerades funktionen av TAAR 1 in vitro och in vivo. Resultaten antydde att TAAR 1 med stor sannolikhet påverkar neurotransmissionen av DA och 5 HT. TAAR 1 har en koppling till den monoaminerga aktiviteten vilket styrker tidigare hypoteser om denna receptor som ett potentiellt läkemedelsmål mot neurologiska sjukdomar (Revel et al., 2011). 6. Klinisk effekt och användning Ingen klinisk användning finns för närvarande för tyramin (Rang et al., 2007). 7. Referenslista 1. Alberto, R. M., Arena, E. M. och Nadra, M. C. M. (2004). Differences Between Biogenic Amine Detection by HPLC Methods Using OPA and Dansyl Derivates. Methods in molecular biology, 268, Alko atser_och%20frammande_amnen.pdf Andrea, D. G., Terrazzino, S., Fortin, D., Cocco, P., Balbi, T. och Leon, A. (2003). Elusive amines and primary headaches: historical background and prospective. Neurological sciences, 24, Andrea, D. G., Nordera, P. G., Perini, F., Allais, G. och Granella, F. (2007). Biochemistry of neuromodulation in primary headaches: focus on anomalies of tyrosine metabolism. Neurological sciences, 28, Arena, E. M., Fiocco, D., Nadra, M. C. M., Pardo, I. och Spano, G. (2007). Characterization of a Lactobacillus plantarum Strain Able to Produce Tyramine and Partial Cloning of a Putative Tyrosine Decarboxylase Gene. Current microbiology, 55, Berry, D. M. (2004). Mammalian central nervous system trace amines. Pharmacologic amphetamines, physiologic neuromodulators. Journal of neurochemistry, 90, Berry, D. M., Nickel, J., Shitut, R. M. och Tomberli, B. (2011). Molecular dynamics-based simulation of trace amine membrane permeability. Journal of neural transmission, 118, Blaschko, H. (1974). The Natural History of Amine Oxidases. Reviews of physiology, biochemistry & pharmacology, 70,

11 9. Broadley, J. K., Anwar, A. M., Herbert, A. A., Fehler, M., Jones, M. E., Davies, E. W., Kidd, J. E. och Ford, R. W. (2009). Effects of dietary amines on the gut and its vasculature. British journal of nutrition, 101, Cooper, E. S. och Venton, J. (2009). Fast-scan cyclic voltammetry for the detection of tyramine and octopamine. Analytical and bioanalytical chemistry, 394, Herbert, A.A., Kidd, E.J. och Broadley, K.J. (2008). Dietary trace aminedependent vasoconstriction in porcine coronary artery. British journal of pharmacology, 155, Huang, K., Wei, C., Liu, W., Xie, W., Zhang, J. och Wang, W. (2009). Ultrasound-assisted dispersive liquid liquid microextraction combined with high-performance liquid chromatography-fluorescence detection for sensitive determination of biogenic amines in rice wine samples. Journal of chromatography A, 1216, Komuniecki, W. R., Hobson, J. R., Rex, B. E., Hapiak, M. V. och Komuniecki, R. P. (2004). Biogenic amine receptors in parasitic nematodes: what can be learned from Caenorhabditis elegans? Molecular & biochemical parasitology, 137, Lindemann, L och Hoener, C. M. (2005). A renaissance in trace amines inspired by a novel GPCR family. Trends in pharmacological sciences, 26, Livsmedelsverket Maguire, J. J., Parker, E. W., Foord, M. S., Bonner, I. T., Neubig, R. R. och Davenport, P. A. (2009). International Union of Pharmacology. LXXII. Recommendations for Trace Amine Receptor Nomenclature. Pharmacological reviews, 61, Muñoz-Atienza, E., Landeta, G., Rivas, B., Gómez-Sala, B., Muñoz, R., Hernández, E. P., Cintas, M. L. och Herranz, C. (2011). Phenotypic and genetic evaluations of biogenic amine production by lactic acid bacteria isolated from fish and fish products. International journal of food microbiology, 146, Orikasa, S., Sakurada, S. och Kisara, K. (1980). Head-Twitch Response Induced by Tyramine. Psychopharmacology, 67, Pemberton, J., Smith, R. G., Forbes, D. T. och Hensarling, M. C. (1993). Technical note: an improved method for extraction and quantification of toxic phenethylamines from Acacia berlandieri. Journal of animal sciences, 71, Rang, P. H., Dale, M. M., Ritter, M. S. och Flower, J. R. (2007). Rang and Dale s pharmacology. Churchill livingstone: London, UK; 6 th ed. 21. Revel, G. F., Moreau, J., Gainetdinov, R. R., Bradaia, A., Sotnikova, D. T., Mory, R., Durkin, S., Zbinden, G. K., Norcross, R., Meyer, A. C., Metzler, V., Chaboz, S., Ozmen, L., Trube, G., Pouzet, B., Bettler, B., Caron, G. M., Wettstein, G. J. och Hoener, C. M. (2011). TAAR1 activation modulates monoaminergic neurotransmission, preventing hyperdopaminergic and hypoglutamatergic activity. Proceedings of the national academy of sciences, 108, Branchek, T. A. och Blackburn, T. P. (2003). Trace amine receptors as targets for novel therapeutics: legend, myth and fact. Current opinion in pharmacology, 3,

BIOLOGISKA TESTMETODER

BIOLOGISKA TESTMETODER Emma Larsson 831230 6221 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT 2007 Inst. F. Läkemedelskemi, avd. f. Farmakognosi Uppsala Universitet BIOLOGISKA TESTMETODER In vivo vs. in vitro

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

Reserpin, en drog från växten Rauwolfia serpentina

Reserpin, en drog från växten Rauwolfia serpentina Reserpin, en drog från växten Rauwolfia serpentina Renée Carlberg Biologiskt Aktiva Naturprodukter i Läkemedelsproduktion - A8 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning 3 2. Historisk bakgrund 4 3.

Läs mer

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

Epirubicin. Ett av naturens under för behandling av cancer. Författare: Sara Andersson

Epirubicin. Ett av naturens under för behandling av cancer. Författare: Sara Andersson Epirubicin Ett av naturens under för behandling av cancer Författare: Sara Andersson Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp A8 HT2012 Avdelningen för Farmakognosi Institutionen

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie

Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande insekter? - en litteraturstudie Ingemar Fries Ekologiska institutionen SLU, Uppsala Vilka pollen har högt näringsvärde för bin och pollinerande

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka Åbo Akademi

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka Åbo Akademi Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön Svante Wistbacka Åbo Akademi Tiamin -Ett vattenlösligt vitamin i B-vitamin gruppen (vitamin B1) -Essentiell komponent i flera coenzym involverade i energimetabolismen

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm Vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn under 18 år inte

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Hur kan stamceller bidra till att behandla Parkinsons sjukdom?

Hur kan stamceller bidra till att behandla Parkinsons sjukdom? Hur kan stamceller bidra till att behandla Parkinsons sjukdom? Oscar Cidon Sporrong Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi HT 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning,

Läs mer

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Patientinformation Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn

Läs mer

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem.

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem. Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor Staffan Rosenborg Specialist i njurmedicin och klinisk farmakologi Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Dos effekt

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Cyanocobalamin, B12. Shahed Humam. Farmakognosi, biologisk aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp. Uppsala universitet

Cyanocobalamin, B12. Shahed Humam. Farmakognosi, biologisk aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp. Uppsala universitet Cyanocobalamin, B12 Farmakognosi, biologisk aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala universitet Shahed Humam 1 Sammanfattnig: Vitamin B12 förekommer naturligt i livsmedel, främst lever,

Läs mer

Nutri5 Frågor och Svar

Nutri5 Frågor och Svar Nutri5 Frågor och Svar Fråga: Vad innehåller Nutri5? Svar: Nutri5 är en sojabaserad mix med jordgubbssmak som innehåller en unik kombination av högkvalitativt sojaprotein, sojafibrer och sojagroddar. Nutri5

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile Susanna Walter Sektionen för gastroenterologi och hepatologi EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping IBS Definition och Symtom Kroniskt återkommande

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 RAPPORT 1(5) Lorena Olivares, Patrick Lindén, lorena.oilivares@sis.se, patrick.linden@sis.se Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 T:\TK 535\02 SIS TK N-dokument\SIS TK 535 N 012 SIS-instruktion

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Tubocurarine. Filip Kantardjiev A8. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT06. Handledare Ulf Göransson

Tubocurarine. Filip Kantardjiev A8. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT06. Handledare Ulf Göransson Tubocurarine Filip Kantardjiev A8 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT06 Handledare Ulf Göransson Institutionen för läkemedelskemi avdelningen för farmakognosi 1 1. Innehållsförteckning

Läs mer

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 Namn: Personnr: - texta Max: 80 poäng KOD: Gk: 48 poäng Skrivtid: 13-18 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall

Läs mer

Naturvetenskaplig fakultetsnämnd

Naturvetenskaplig fakultetsnämnd Naturvetenskaplig fakultetsnämnd BIR200, Cellbiologi; biokemi, genetik, mikrobiologi och cellfysiologi, 15 högskolepoäng Cell biology; biochemistry, genetics, microbiology and cell physiology, 15 higher

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Vetoryl Dechra Veterinary Products Kapsel, hård 30 mg (benvit och svart, med uppgift om styrka på kapselhöljet) Medel mot hyperadrenokorticism (Cushings syndrom).

Läs mer

Förebygg & behandla. Guide till ett friskt underliv.

Förebygg & behandla. Guide till ett friskt underliv. Förebygg & behandla Guide till ett friskt underliv. Ditt underliv är ph-antastiskt! men ibland blir det problem... I den här foldern kan du läsa om vanliga underlivsproblem och vad du kan göra för att

Läs mer

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv. Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.se Skillnad på fara och risk! Många bekämpningsmedel kan ge hälsoeffekter

Läs mer

IBS Irriterande för patient och doktor

IBS Irriterande för patient och doktor IBS Irriterande för patient och doktor Professor, Överläkare Med.klin SU/Sahlgrenska Funktionella mag-tarmsjukdomar 1 IBS Diagnoskriterier (Rom III) Återkommande episoder med buksmärta/bukobehag, minst

Läs mer

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning!

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning! Reglering: 1. Allosterisk reglering Ex. feedbackinhibering en produkt i en reaktionssekvens inhiberar ett tidigare steg i samma sekvens 2. Olika isoformer i olika organ 3. Kovalent modifiering Ex. fosforylering

Läs mer

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger? Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?, Med. Dr Inst. Klinisk Neurovetenskap Centrum för Psykiatriforskning Jenny.Haggkvist@ki.se Initialt drogtagande/bruk Tvångsmässigt drogtagande??? Beroende

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv 4 th Nordic Conference on Abuse of Anabolic Androgenic Steroids, and Anti-Doping Work (Stockholm, 26-27 September 2013) Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv Mathias Hallberg, docent Farmaceutiska

Läs mer

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem Kroppen Cirkulation Skelett Muskler Nervsystem Hormonsystem Kroppen Skelett: Muskelfästen, skydd, stöd Muskler: Rörelse, inre transport Cirkulation: Ämnestransport, skydd, temperaturreglering Nervsystem:

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Värt att veta om mögel

Värt att veta om mögel Värt att veta om mögel Anna-Sara Claeson Institutionen för psykologi Umeå universitet Seminarium om inomhusmiljö och hälsa, Umeå 28 februari 2013 Allmänt om mikroorganismer Vad? Mögel, jäst, rötsvamp,

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Vad ska vi gå igenom idag?

Vad ska vi gå igenom idag? Vad ska vi gå igenom idag? mekanismer GARNs nätverksmöte, Västerås 28-29 maj 2015 Erika Roman Docent i neurobiologisk beteendefarmakologi Universitetslektor i beteendefarmakologi Terminologi Belöningsnätverk

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel

Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel National Food Administration, Sweden Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel Formas, 2012-10-19 Heidi Pekar Hur stor del av sjukdomsbördan beror på dricksvattnet? Dricksvattnets

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat 1 Mitokondriens historia Mitokondriens struktur - 1-10 µm i diameter - upp till 100,000 mitokondrier/cell - innehåller eget DNA och ribosomer - har ett dubbelmembran;

Läs mer

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Jeanette Eldestål Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2010 Institutionen

Läs mer

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Maria Ellgren, Med Dr maria.ellgren@farmbio.uu.se Karlstad 3 september 2012 Praktiska erfarenheter och intryck Vanligt med parallella missbruk? Någon

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras Drogberoende - en allvarlig sjukdom Maria Östman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol- och

Läs mer

Hur skall vi angripa problemet (med att läkemedelsrester når naturen)?

Hur skall vi angripa problemet (med att läkemedelsrester når naturen)? Hur skall vi angripa problemet (med att läkemedelsrester når naturen)? 10 april 2014 Ann-Marie Camper Koordinator Skånes Hav och Vatten Så här möter vi ofta frågan om läkemedel och miljö 6 4 2 0 Serie

Läs mer

Irritabel Tarm: Neuro-endokrine forstyrrelser

Irritabel Tarm: Neuro-endokrine forstyrrelser Irritabel Tarm: Neuro-endokrine forstyrrelser Magdy El-Salhy, Professor/Overlege Stord Sjukehus, Klinisk Inst. 1, Universitet i Bergen Patogense Ärftlighet. Miljö och socialt inlärning. Kost. Tjocktarmens

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

Långt QT syndrom (LQTS) Definition

Långt QT syndrom (LQTS) Definition Långt QT syndrom () Definition ärftligt,oftast autosomalt dominant- Romano-Ward syndrom abnormt förlängd kammarrepolarisering ökad risk för allvarlig kammartakykardi, Torsade de Pointe ofta utlöst av hög

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Nanotekniken revolutionerar världen.

Nanotekniken revolutionerar världen. The Ångström Laboratory Nanotekniken revolutionerar världen. Maria Strømme Professor i Nanoteknologi Uppsala Universitet REVOLUTIONERANDE KRAFTER Grundläggande framsteg i vetenskap och teknik kommer ~

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Chlorotoxin (TM- 601)

Chlorotoxin (TM- 601) Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Termin 8 Av: Aseel Majid Chlorotoxin (TM- 601) 1 Sammanfattning Det finns tumörer som börjar uppstå i hjärnvävnaden och de kallas för primära hjärntumörer.

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Högt MCV Förstorade röda blodkroppar Orsaken till förstoringen är en mognadshämning där förstadierna till de röda blodkropparna växer för långt

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

Cellen och biomolekyler

Cellen och biomolekyler Cellen och biomolekyler Alla levande organismer är uppbyggda av celler!! En prokaryot cell, typ bakterie: Saknar cellkärna Saknar organeller En eukaryot djurcell: Har en välavgränsad kärna (DNA) Har flera

Läs mer

Läkemedel genom livet: aspekter på behandling av barn, äldre och gravida

Läkemedel genom livet: aspekter på behandling av barn, äldre och gravida Läkemedel genom livet: aspekter på behandling av barn, äldre och gravida Jakob N äslund, hösten 2009 Introduktion Även om ett läkemedels farmakodynamik och kinetik kan vara väl känd kan stora skillnader

Läs mer

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Prov från Ånässkolan uttaget av Olle Wedenmark Ergo-Tek Provplatsen var 401 och provet var märkt 401. Provnummer 08-260-016. Provet togs ut 2008-02-18

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Proteinrening Jonbindning Peptidgruppens

Läs mer

Fakta om cannabis - belöningssystemet

Fakta om cannabis - belöningssystemet NaAonella konferenser om cannabis Stockholm 1 februari 2013 Fakta om cannabis - belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Universitetsadjunkt/forskare Uppsala Universitet Upplägg 1. IntrodukAon All hjärnan

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Cellbiologi del tentamen augusti 2005 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 23 aug 2005 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ I02, bio99,

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

mer liv än någonsin!

mer liv än någonsin! De syns inte men mer liv än någonsin! ProBion - den smarta tabletten. ProBion innehåller livskraftiga mjölksyrabakterier inbäddade i en sinnrik struktur. Mjölksyrabakterier är naturliga och utgör ett historiskt

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer