Realismen av kostnadsbedömningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realismen av kostnadsbedömningar"

Transkript

1 Examensarbete 10 p Realismen av kostnadsbedömningar The realism of cost estimations Utbildningsprogram: Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: Stefan Windefalk och Ingrid Bolling Handledare: Håkan From Uppdragsgivare: Bygganalys Datum:

2 Sammanfattning Under byggprocessens hela kedja krävs en intensiv och noggrann planering, inte minst under projekteringsskedet. Detta skede är troligen det mest avgörande för hur projektet kommer att utveckla sig, både kostnadsmässigt och tidsmässigt. När slutkostnaden på projektet är satt vill man att den i möjligaste mån ska överensstämma med den budget man gjorde under projekteringsskedet. I uppdrag av Bygganalys AB så har en undersökning gjorts angående hur realistiska kostnadsbedömningar på olika projekt är. Även Familjebostäder har varit inblandade i arbetet i form av tillhandahållande av projekt. Arbetet innehåller tre olika projekt som alla är ombyggnationer och ligger i Stockholmsområdet. Kalkylerna från projekten har granskats, jämförts med varandra och analyserats. Allting har sammanfattats i en slutsats. i

3 Abstract During the whole building process an intense and careful planning is necessary, not least during the projecting phase. This phase is probably the most crucial for how the project will develop, both cost- and time-wise. When the final cost of the project is set, you want it to match, as closely as possible, the budget you made during the projecting phase. By order of Bygganalys AB an investigation has been made as to how realistic cost estimations are on different projects. Also Familjebostäder have been involved in this work by providing projects. The work contains three different projects which are all re-constructions and in the Stockholm area. The calculations of the projects have been scrutinized, compared to each other and analyzed. Everything has been summarized in a conclusion. ii

4 Förord Det här examensarbetet är det avslutande arbetet för vår utbildning på KTH syd i Haninge. Arbetet motsvarar 10 högskolepoäng och har utförts under perioden mars till maj Handledaren från KTH har varit Håkan From och handledaren från Bygganalys Sten Åfeldt. Ett varmt tack för all hjälp och rådgivning riktas till: Jan Kårebrandt på Familjebostäder för handledning. Alf Jellne och Bo Östlund som är projektledare på Familjebostäder. Sten Åfeldt som har varit vår handledare på Bygganalys och som hjälpt oss med frågorna kring arbetet. Anders Kivijärvi, VD på Bygganalys, som gav oss möjligheten att genomföra detta examensarbete. Ett tack även till övriga inblandade som hjälpt oss på vägen. För att på bästa sätt kunna sätta sig in i arbetet krävs att man använder bilagorna som underlag till texten. Stockholm den 24 maj 2004 Ingrid och Stefan iii

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BAKGRUND MÅL OCH SYFTE AVGRÄNSNINGAR METODER FAKTAINSAMLING RESURSUTNYTTJANDE NULÄGESBESKRIVNING BYGGANALYS AB AB FAMILJEBOSTÄDER TEORETISKA REFERENSRAMAR PROGRAMSKEDE PROJEKTERING PRODUKTION ENTREPRENADFORMER Utförandeentreprenad Totalentreprenad/Styrd totalentreprenad TOLKNING AV KALKYLER OCH BUDGET Prisläge och index Anbudsbaserad budget KV. SKÄNKRUMMET BAKGRUND Bygganalys insats Projektering Allmänna Byggherrekostnader Byggnads- och måleriarbeten Tilläggs- och ändringsarbeten Moms och index ANALYS KV. ÖRSBAKEN BAKGRUND Projektering Allmänna Byggherrekostnader Mark- och grundläggningsarbeten Byggnads- och måleriarbeten Installationer Tilläggs- och ändringsarbeten Moms och index Översikt av kostnadsposter ANALYS JOHANNESFRED, ETAPP BAKGRUND GRANSKNING AV KALKYLERNA Projektering Allmänna byggherrekostnader Mark/Bygg och målning/installation Tilläggs- och ändringsarbeten Moms och index Tomt och fastighetskostnader Översikt av kostnadsposter ANALYS (5)

6 7. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER...26 Intervjuer...27 Skriftliga källor...27 Internetsidor...27 BILAGOR (6)

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund Under hela byggprocessen, från första idé till att byggnaden är färdigställd, krävs det en mycket effektiv och noggrann planering för att på bästa möjliga sätt göra en budget för hur mycket projektet kommer att kosta i slutändan. Det är svårt att i projekteringsskedet exakt beräkna vad byggnaden eller anläggningen kommer att kosta. Projektörer och andra inblandade vill veta vad de ska lägga kraft och resurser på för att kunden i slutskedet inte ska behöva betala mer pengar än den budgeterade summan. Företag kan förlora mycket pengar genom dålig planering och okunskap om vilka fallgropar under processens gång som är vanskliga. En kontakt togs med Bygganalys VD Anders Kivijärvi som hade ett förslag som kunde resultera i ett examensarbete. Förslaget bestod i att gå igenom redan genomförda projekt och titta på om, och i så fall varför, de flesta projekt kostar mer än vad man budgeterat för. Bygganalys är ett konsultföretag som arbetar åt bland annat AB Familjebostäder, som även de kommer att bli delaktiga i examensarbetet i form av tillhandahållande av redan genomförda projekt. Efter möte med de inblandade företagen togs beslut om att genomföra arbetet. 1.2 Mål och syfte Syftet är att ge en bild av hur realistisk kostnadsbedömningen på olika projekt är samt att genom jämförelse mellan olika, redan genomförda, projekt se om det finns något samband mellan dem. Ett mål består i att hitta de olika källor som leder till att en budgeterad kostnad ofta avviker mot slutkostnad när projektet väl är genomfört. Ett annat mål är också att ge projektörer och andra inblandade en effektivare bild av kostnadsbedömningar. 1.3 Avgränsningar Examensarbetet kommer att omfattas av tre projekt som tillhandahålls av Familjebostäder i samarbete med Bygganalys. Projekten ska kostnadsmässigt vara så pass stora att det går att göra en omfattande analys. Koncentrationen ska ligga på de poster där den procentuella skillnaden mellan budget och slutkostnad är stor och som involverar stora kostnader. Även objekten ska försöka vara geografiskt avgränsade till stockholmsområdet på grund av att eventuella besök på plats kan bli aktuella. Alla projekt ska vara av samma karaktär, det vill säga ombyggnation eller nybyggnation. 3(7)

8 1.4 Metoder För att kunna lösa uppgiften ska en jämförelse mellan flera olika projekt göras. Kostnadsposterna i kalkylerna ska granskas och jämförelse mellan budget och slutkostnad ska göras. Det ska ses över vad det är som har ändrats och lagts till under projektets gång. Med hjälp av detta bör det framkomma vad det är som i allmänhet gör att kostnaderna i slutändan blir större. 1.5 Faktainsamling Efter tillhandahållande av projekt har en grundlig genomgång gjorts. Där har förfrågningsunderlag, ritningar och annan dokumentation granskats. Vid denna genomgång har frågor och funderingar uppkommit. För att få en så bra inblick i projekten som möjligt har intervjuer gjorts med berörda projektledare, där även frågorna från genomgången besvarats. Handledare och andra inblandade har också varit till stor hjälp under skrivandet av rapporten. Läroböcker och Internet har även varit till hjälp efter sökandet av information. 1.6 Resursutnyttjande När det gäller miljöpåverkan och resursutnyttjande så påverkar inte arbetet kring kalkyler och budgetar miljön i någon större utsträckning. Däremot så påverkar resultatet av kalkylarbetet miljön i och med byggandet. Här finns det mycket man kan göra för att minska påverkan på miljön och resurserna. Detta är dock inget som rör arbetet kring detta examensarbete och lämnas därmed. 4(8)

9 2. Nulägesbeskrivning 2.1 Bygganalys AB Bygganalys AB är ett konsultföretag inom anläggnings-, bygg- och fastighetsekonomi samt projektstyrning. Bygganalys är ett personalägt företag och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget utför uppdrag i hela Sverige, men den största delen av kunderna finns i Mälardalen. Bygganalys affärsidé är att erbjuda kvalificerade tjänster och produkter inom ovannämnda områden med Sverige som marknad. Kunderna kan återfinnas i byggprocessens hela kedja. Omsättningen för år 2003 var 49,4 mkr. Bygganalys bildades 1952 och har i dagsläget 46 anställda. 2.2 AB Familjebostäder AB Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag. Företaget är verksamt i Stockholm. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad. AB Familjebostäder bildades Sedan dess har bolaget medverkat vid tillkomsten av nya stadsdelar i Stockholm, från Kristineberg på talet till Hammarby sjöstad på 2000-talet. Idag har stockholmare sitt hem hos AB Familjebostäder. Bolagets uppgift är att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Stockholm. AB Familjebostäder är sedan 1999 en koncern där också det helägda dotterbolaget FB Servicehus AB ingår. Det goda boendet är AB Familjebostäders långsiktiga verksamhetsinriktning och affärsidén är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. Antalet anställda på AB Familjebostäder är ca 330 personer. Årsomsättningen uppgår till nästan 1,7 miljarder kronor och fastigheternas värderade marknadsvärde är cirka 16,7 miljarder kronor. 5(9)

10 3. Teoretiska referensramar 3.1 Programskede Programskedet innehåller utrednings- och programarbete. Programskedet innebär bland annat att man måste göra klart för sig vad byggnaden ska användas till, hur stora ytor som behövs för verksamheten, hur många rum samt hur stora rummen behöver vara. Även rummens placering tas i beaktande för att få fram de optimala förhållanden när det gäller till exempel uthyrbara ytor. Målet är att kunna hyra ut cirka % av ytan av ett våningsplan. De resterande procenten är ytor som inte är uthyrbara, till exempel trapphus. Man ser även över vilka tekniska och miljömässiga krav som måste ställas på byggnadsdelarna. Det finnas även krav i lagar och bestämmelser som bör eller måste uppfyllas, t ex i byggnadsverkslagen (BVL), Boverkets byggregler (BBR), miljöbalken och arbetsmiljölagen. Ibland kan även en lokaliseringsutredning göras i de fall då det inte är klart var fastigheten ska ligga. Med detta som underlag kan noggrannare och säkrare kalkyler göras. Om det visar sig att det finns oönskade avvikelser jämfört med tidigare beräkningar bör ändringar vidtas i utformningen av objektet eller i organisationen av projektet. Denna ekonomiska styrning är mycket viktig för att man ska kunna hålla det slutliga ekonomiska resultatet av byggprojektet inom önskade ramar. Resultatet av alla utredningar som gjorts sammanställs till ett byggnadsprogram. Programmet ska redovisa alla kända förutsättningar och alla krav som finns för byggnadens utformning enligt byggherrens önskemål. När byggnadsprogrammet är granskat av byggherren fattas beslut om den fortsatta projekteringen. 6(10)

11 3.2 Projektering Projekteringen innefattar tre skeden; gestaltning, systemutformning och detaljutformning. Projektering innebär att skapa ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla önskemål och krav enligt byggnadsprogrammet och att redovisa byggnaden på ritningar och i beskrivningar. Dessa bygghandlingar ska sedan kunna användas som underlag för dem som ska uppföra byggnaden. Det krävs ett nära samarbete mellan projektörerna (arkitekt, byggnadskonstruktör, VVS-konsult mm) så att det inte sker några kollisioner mellan deras byggnads- och installationskomponenter. Målet med gestaltning är att komma fram till ett huvudalternativ som man sedan arbetar vidare med och utvecklar mer i detalj. Ansvaret för gestaltningen har arkitekten, men de övriga projektörerna i projektgruppen bör även de bistå med sin kunskap. Handlingarna som arbetas fram kallas för förslagshandlingar. Systemutformningen innebär att utforma och fastställa byggnadens konstruktionssystem på ett sådant sätt att samtliga krav i byggnadsprogrammet uppfylls. Även alternativa kalkyler kan göras. Detta för att kunna jämföra mellan olika alternativ för till exempel prefabricerad stomme jämfört med platsbyggd. Resultatet redovisas i systemhandlingarna. Detaljutformningen är det mest omfattande projekteringsskedet. All dimensionering av samtliga byggnadskonstruktioner och installationskomponenter ska slutföras. Slutgiltig placering av till exempel dörrar, sanitetsporslin etc. gör det möjligt att fastställa all måttsättning. Utformningen av ytskikt på väggar, golv och tak med mera samt färgsättning ska fastställas. Resultatet redovisas i bygghandlingar. 3.3 Produktion Huvuddelen av en byggproduktion genomförs av byggentreprenörer, som vanligen har entreprenöravtal direkt med byggherren eller beställaren. Det är i produktionsskedet som man bygger det som har blivit definierat i projekteringen. När man ska tillverka en produkt så måste man genomföra en eller flera aktiviteter och för att utföra en aktivitet så måste man använda en eller flera resurser. Det är utnyttjandet av resurserna som medför kostnader. En resurs kan vara till exempel personal, maskiner eller material. 7(11)

12 3.4 Entreprenadformer Utförandeentreprenad En utförandeentreprenad betyder att byggherren tillsammans med konsulter svarar för projekteringen fram till färdiga bygghandlingar, det vill säga tillhandahåller all information till entreprenören. Dessa bygghandlingar ingår i förfrågningsunderlaget. Vid en utförandeentreprenad sammanställs endast ett förfrågningsunderlag som omfattar hela utförandet av projektet. Den entreprenör som får beställningen på entreprenadarbetena kallas för generalentreprenör. I och med detta så har beställaren endast en part att samarbeta med under byggskedet. Byggföretaget anlitar i sin tur underentreprenörerna och skriver avtal med dem. 8(12)

13 3.4.2 Totalentreprenad/Styrd totalentreprenad Vid totalentreprenad låter byggherren en enda entreprenör svara för såväl utformningen av byggobjektet samt byggandet. Byggherren preciserar sina funktionsoch standardkrav genom ett byggnadsprogram. Önskemål om utseende och övriga egenskaper kan också presenteras i en rambeskrivning. Entreprenören måste ta hjälp av såväl arkitekter och konsulter för att kunna arbeta fram ritningar och beskrivningar som visar utformning och konstruktion av byggnaden. En totalentreprenör har ett funktionsansvar som innebär att byggobjektet ska uppfylla beställarens funktionskrav. Vid styrd totalentreprenad är skillnaden den att byggherren innan infordran av anbud låter arkitekt och övriga konsulter göra en förprojektering av projektet. Detta för att förvissa sig om en del tekniska lösningar. Totalentreprenörens inflytande blir då begränsat när det gäller utformningen av byggnaden. 9(13)

14 3.5 Tolkning av kalkyler och budget Prisläge och index Kostnaden för ett projekt förändras vanligen i takt med att priserna i samhället förändras. Detta sker oftast med hjälp av KPI, konsumentprisindex. I och med att ett projekt är indexreglerat så kan byggkostnaden förändras. Indexreglering avser oftast större projekt som pågår under flera år. När en kalkyl görs så baseras priserna i kalkylen på de aktuella kostnadslägena. Därför nämns ett prisläge för vilket datum priserna är tagna. Detta görs för att gardera sig för eventuella prisförändringar Anbudsbaserad budget Detta är något som Familjebostäder tillämpar när de gör sina budgetar. Det innebär att budget görs efter det att anbudet från entreprenören har antagits. Innan det att anbudet kommer in till Familjebostäder så har redan en preliminär kalkyl gjorts så att de vet på ett ungefär var anbudssumman bör bli. 10(14)

15 4 Kv. Skänkrummet 4.1 Bakgrund De två befintliga bostadshusen är byggda kring mitten av 1950-talet i Hässelby Strand och är flervåningshus. Lokalerna på bottenvåningen i det ena huset (hus E) hade stått tomma i cirka fem till sex år när tanken väcktes om att göra om dessa lokaler till lägenheter. Även i det andra huset (hus D) fanns det tomma lokaler med undantag för den lokala hyresgästföreningen som nyttjade delar av lokalerna. Dessa lokaler hade dock Familjebostäder optionsrätt på och för att kunna bygga om dessa lokaler var man tvungen att flytta hyresgästföreningens aktiviteter till någon annan lokal. Tanken var att bygga ett antal ettor och tvåor som skulle kunna hyras ut billigt till ungdomar. Sammanlagt skulle 14 stycken lägenheter byggas, 8 stycken i hus E och 6 stycken i hus D. Lägenheternas storlek skulle variera mellan m². Bild 4.1 Översikt av kv. Skänkrummet Bygganalys insats För att få en uppfattning om kostnaderna som skulle följa vid en ombyggnad kopplades Bygganalys in för att göra en första kostnadsuppskattning (se bilaga 1). De första kostnadsuppskattningarna är daterade till 19/ Underlaget som Bygganalys fick från Familjebostäder för att kunna utföra arbetet var begränsat. Det bestod endast av arkitektritningar och besök på plats. På dessa vaga grunder är det svårt att göra en exakt kostnadsuppskattning för ett projekt. I det läget får man utgå från Familjebostäders standardutformning av lägenheter. Kostnadsuppskattningarna gjordes först endast på hus E då man inte visste om hus D skulle bli tillgängligt. När det var klart att även hus D:s lokaler var tillgängliga så fick hus E:s kostnadsuppskattning ligga som grund även för dessa lokaler. Detta för att husen i stort sett ansågs lika varandra. Kostnadsuppskattningen för hus E tog endast två dagar för Bygganalys att göra. En arkitekt från Bergkrantz Arkitekter AB kontaktades för att göra en skiss på förslag till ombyggnaden. Resultatet av dessa två utredningar låg som grund för Familjebostäders ledning att avgöra om projektet skulle fortskrida eller inte. Beslut togs för en fortsättning av projektet och projekteringen påbörjades. En förfrågan på entreprenaden, som var en styrd totalentreprenad, skickades ut och TL Bygg AB valdes som totalentreprenör. 11(15)

16 De problem som uppstod i samband med att hyresföreningen nyttjade hus D:s lokaler gjorde att en revidering (utökad budget) av den första budgeten var nödvändig. Detta bland annat gjorde att färdigställandet av entreprenaden senarelades en månad. Ett annat problem var också att dessa hus inom en femårsperiod skulle byta stammar, vilket skulle orsaka mer besvär för hyresgästerna. Detta medförde att huvudstammarna i fastigheterna behövde ledas utanför de nya lägenheterna. I och med ombyggnaden byttes också värmestammarna ut i båda husen. Nu kunde produktionen av ombyggnaden komma igång, vilken i förväg var satt till första kvartalet Ombyggnationen var färdigställd i december samma år. För att öka tillgängligheten till lägenheterna höjdes marknivån utanför till en nivå i jämnhöjd med lägenheterna. Under produktionstiden uppkom också problem med elledningar och vattenskador på grund av att man borrade fel. Detta för att de tidigare relationsritningarna inte gav tillräcklig information för att kunna undvika detta. De olika rörsystemen var också undermåliga, vilket gjorde att förändringar på projektet var omöjliga att undvika under produktionens gång. Efter förhandling om hyran med hyresgäst kunde inflyttningen i hus E ske den 16 september 2003 och i hus D den 31 december samma år. Bild 4.2 Lägenheter i kv. Skänkrummet 12(16)

17 4.2 Granskning av kalkylerna (se bilaga 2-4) Projektering Den utökade budgeten medförde inga kostnadsökningar från den första budgeten för projekteringen. Detta beror på att den kalkylerade kvadratmeterkostnaden från det första huset också användes på det andra huset. Om man jämför den utökade budgeten med slutkostnaden är avvikelsen -80kkr, vilket är en procentuell skillnad på 18 procent. Denna minskning av kostnaderna beror främst på de anlitade konsulterna kostat mindre än beräknat samt minskade kostnader för kopiering. Den enda märkbara posten som ökat är förprojekteringen Allmänna Byggherrekostnader I och med det inledande problemet med att hyresgästföreningen var tvungna att förflyttas till andra lokaler så ökades budgeten med 125kkr för Familjebostäders teknikavdelning. Denna summa var en uppskattning från Familjebostäders sida. Det var den enda märkbara förändringen på budgeten för allmänna byggherrekostnader över hela projektet. De övriga posterna avvek också de från budgeten men inte märkbart. Kostnaden för byggledning + kontroll, externt utgick helt. Den slutliga kostnaden visade på endast en differens på -9kkr ifrån budgeterade 508kkr Byggnads- och måleriarbeten I byggnads- och måleriarbeten sattes budgeten efter kontraktssummorna, en för varje hus. Denna summa ändrades inte på grund av att det var en anbudsbaserad budget (se kap 3.5.2) Tilläggs- och ändringsarbeten Från den första budgeten till den utökade budgeten blev revideringen stor. Från 325kkr till 1750kkr. Slutkostnaden blev 2177kkr. Denna stora förändring av kalkylerna berodde på de extrautgifter som uppkom i samband med flytten av hyresgästen till andra lokaler Moms och index Momskostnaden ändrades mellan kalkylerna allt eftersom kostnaderna ökade under projektets gång. Detta är inget som Familjebostäder kan påverka. 13(17)

18 4.2.6 Översikt av kostnadsposter kkr Jämförelse mellan kostnadsposter i utökad budget respektive slutkostnad Utökad budget Slutkostnad projektering byggherrekostn Bygg/Måleriarb. Tilläggs- och ändr.arb Moms/Index kkr Kostnader i utökad budget resp. slutkostnad Utökad budget Slutkostnad Proj.+BHkostn. Entrepr.kostn. Byggkostn. Prod.kostn. 14(18)

19 4.3 Analys För att kunna göra en bra budget bör det finnas bättre underlag för en kostnadsuppskattning. En bättre sådan gör att man lägger en bra grund för fortsatt projektering och undviker en del kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten som annars skulle ha tillkommit längre fram under projektets gång. I detta projekt har Familjebostäders kalkyl till största del baserats på Bygganalys kostnadsuppskattning, vilket kan tyckas verka egendomligt med tanke på att kostnadsuppskattningen togs fram på vagt underlag, kort tid och med stor osäkerhet. På grund av att husen var cirka 50 år gamla och relationsritningarna inte hade den informationen som behövdes för att veta exakt var el- och avlopp går i väggar och bjälklag, så försvårade det arbetet under både projekteringen och produktionen. Under projekteringen är det svårt att i förväg veta hur arbetet kommer att utveckla sig och under produktionen kan det tillkomma arbeten som man inte hade projekterat för. Till exempel vet man inte vad som döljer sig bakom en vägg eller i ett bjälklag. I de situationerna får man lita på sin egen kunskap och känsla från tidigare projekt. Äldre hus tenderar att öka projekteringskostnaden på grund av dolda installationer och bristande relationsunderlag. En bättre utredning om var den lokala hyresgästföreningen skulle flyttas skulle ha skett i ett tidigare skede, dels för att undvika förseningen av entreprenaden och dels för att minska den ekonomiska belastningen på projektet. Man kanske skulle ha hittat en lokal som redan var anpassad till föreningens behov istället för att bygga nya. Dock fanns antagligen inte tillräckligt med tid för detta och man använde sig av en snabbare lösning som kostade mer pengar. 15(19)

20 5. Kv. Örsbaken Bakgrund Projektet omfattar om- och tillbyggnad av en restaurang som heter Hjälmaren (se bild 5.1). Restaurang Hjälmaren är belägen i Årsta centrum och är byggd i fyra etapper i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Tre av etapperna är tillbyggnad på en befintlig fastighet. Restaurangen kan ta emot cirka 150 gäster. En ombyggnad och totalrenovering av restaurangen var nödvändig på grund av att det uppstått sättningar i marken, på vissa ställen upp till 40 cm. Dessa sättningar uppstod delvis av att tunnlar för södra länken gjorts i närheten och att dessa i sin tur sänkt grundvattennivån. Efter att ägaren till restaurangen uppdagat sättningarna och kontroller hade utförts, stängdes restaurangen med detsamma eftersom byggnaden var i så dåligt skick. Projekteringen av ombyggnaden satte igång och en upphandling av en generalentreprenör satte igång. Eftersom tiden för projektet var begränsad gjordes en kort upphandling. Den som valdes till generalentreprenör var NCC. Hela Årsta centrum är kulturmärkt och likaså den aktuella byggnaden, vilket gjorde att ombyggnaden inte blev helt lätt att genomföra. Förändringarna på byggnaden skulle i stort sett vara obefintliga och så mycket som möjligt av byggnaden skulle man försöka att bevara, både utvändigt och invändigt. Detta gjorde att arkitekten, med specialkompetensen som antikvarisk sakkunnig, medförde stora kostnader för Familjebostäder. Eftersom byggnaden är kulturmärkt så har Statsbyggnadskontoret varit inblandade i byggandet. Detta för att kontrollera att huset inte förändrar sitt utseende. Arbetena som skulle utföras omfattade såväl mark som grundläggning, bygg- och måleriarbeten samt installationer. Eftersom sättningarna var stora medförde det att man var tvungen att riva den tillbyggda delen av byggnaden och återuppbygga detta. Man gjorde även en om- och tillbyggnad av källarvåningen En mindre omfattande ombyggnad skulle även göras på huvudbyggnaden. Eftersom byggnaden var kulturmärkt var det mycket av inredningen som skulle bevaras, vilket gjorde att projektering och övrigt arbete försvårades. Eftersom upphovet till sättningarna på restaurangen från början berodde på ett projekt som Vägverket utförde, och att sättningarna annars inte skulle ha uppkommit, kräver Familjebostäder att Vägverket ska betala delar av kostnaderna för om- och tillbyggnaden. De kostnader som Familjbostäder är villiga att betala är mervärdeskostnaderna på entreprenaden, det vill säga alla kostnader för den förhöjda standard som gjordes i och med ombyggnaden. Förhandlingar av dessa kostnader pågår vid skrivandet av denna rapport och något resultat har ännu inte uppnåtts. Efter upphandlingen uppkom det i och med om- och tillbyggnaden att köket var i så pass dåligt skick att ett godkännande vid en besiktning inte skulle ha varit möjlig. Restaurangägaren ville dessutom sätta in extrautrustning i köket som annars inte skulle ingå i entreprenaden. Dessa kostnader fick ägaren själv betala. Även vissa delar av källarens kostnader fick ägaren stå för själv (se bilaga 5). Restauranginnehavaren var tvungen att evakueras under byggtiden och under den tiden betalades ingen hyra, vilket var en stor förlust för Familjebostäder. Även om ägaren slapp ifrån att betala hyra så förlorade han ändå mycket pengar på att han inte kunde hålla sin restaurang och verksamhet igång. Detta har Familjebostäder 16(20)

21 kompenserat genom att betala mycket av det som restaurangägaren själv egentligen skulle ha betalat. Till exempel gjorde Familjebostäder i ordning den gamla källardelen till omklädningsrum, förråd och satte in toalett med mera för en stor summa pengar. Familjebostäder stod även för kostnaderna i samband med att kylrummet renoverades. Hela entreprenaden upphandlades utan hiss, styr- och regler samt delar av kylan på grund av att man inte visste om åtgärder för dessa skulle genomföras. Detta hade dock Familjebostäder optionspris på. Med optionspris menas att en upphandling i konkurrens kan göras utan att för den skull beställaren är tvingad till köp. Köpet sker om aktuell åtgärd är nödvändig. Byggstart var i februari 2002 och entreprenaden var färdigställd i slutet av november samma år. Bild 5.1 Restaurang Hjälmaren 17(21)

22 5.2 Granskning av kalkylerna (se bilaga 5-7) Projektering Den största avvikelsen på projekteringen var att arkitektkostnaden blev mycket dyrare än beräknat. Detta på grund av tidigare nämnt merarbete i och med kulturmärkningen av fastigheten. Förprojekteringen, en post som inte alls var budgeterad, hade en kostnad på nästan 50 kkr. Anledning till detta var att ljudkraven var högt ställda med tanke på att det exempelvis kanske skulle förekomma hög musik. Även geotekniska undersökningar var nödvändiga eftersom det fanns ett behov av pålning. Kopieringskostnaderna ökade med nästan fem gånger den kalkylerade summan. Budgeten för posten el och hiss överskreds också en hel del Allmänna Byggherrekostnader Den absolut största avvikelsen skedde på posten hyra gatumark. Anledningen var att ställningar, containrar och dylikt som behövdes under produktionstiden stod på den mark som ägs av Gatu- och fastighetskontoret och som de tog ut hyra för. Denna hyra blev avsevärt mycket högre än man beräknat på grund av att man inte hade kalkylerat att en sådan stor yta skulle behöva upptas. Ombyggnaden medförde även att ett övergångsställe var tvunget att flyttas och göras om på en annan plats i närheten. Dessa kostnader fick Familjebostäder stå för själva. En ej budgeterad kostnad som uppstod var kostnaden av en extern miljökontrollant. Något som man sparade in på var kostnader för reklam och PR Mark- och grundläggningsarbeten Vid budgetering för mark- och grundläggning lades alla kostnader på posten för grundkonstruktioner. Detta beroende av att projektören inte visste vad som exakt skulle ingå i arbetet. Slutkostnaderna för mark- och grundläggningsarbeten bokfördes på kontot för byggnads- och måleriarbeten Byggnads- och måleriarbeten Anledningen till att slutkostnaden för byggnads- och måleriarbeten är så stor i jämförelse med den kalkylerade kostnaden är att kostnaderna för mark- och grundläggningsarbeten samt större delen av installationerna blev bokförda på detta konto. I ett stapeldiagram kan detta ge en felvisande bild då det kan de ut som om att ingen kostnad förekommit för mark- och grundläggningsarbeten Installationer Stora delar av installationsslutkostnaderna är konterade i posten för byggnads- och måleriarbeten. Detta gör att skillnaden mellan budget och slutkostnad för installationer är närmare två miljoner kronor. 18(22)

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnad av kv Torkan 17, Norrmalm

Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnad av kv Torkan 17, Norrmalm ÄRENDE NR 23 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR 2015/1650-1.21 2015-11-16 HANDLÄGGARE Per Andrén Projektchef Tfn 08-737 21 85 Per.andren@familjebostader.com Slutredovisning gällande AB Familjebostäders

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders totalombyggnad av fastigheten Oxögat 3, Norrmalm

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders totalombyggnad av fastigheten Oxögat 3, Norrmalm Styrelseärende ÄRENDE NR 18 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-12-02 DNR 2014/2227-3.2.4 2014-11-12 HANDLÄGGARE Bo Östlund Projektledare Tfn 08-737 22 45 Bo.ostlund@familjebostader.com Genomförandebeslut gällande

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Familjebostäder i Göteborg AB Org.nr. 556114-3941 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Information angående stambyte mm överlämnat på informationsmötet den 23 November Vi på Projektledarhuset AB, har erhållit styrelsens

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Informationsbroschyren I informationsbroschyren redovisas generella lösningar för tänkt utförande av stambyte. Andra lösningar kommer att behöva anpassas framförallt

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

Slutredovisning gällande AB Familjebostäders underhållsarbeten inom Kv.Mjödet 2, Hägervägen Tallkrogen

Slutredovisning gällande AB Familjebostäders underhållsarbeten inom Kv.Mjödet 2, Hägervägen Tallkrogen Styrelseärende ÄRENDE NR 12 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-02-10 DNR 2015/0159-3.2.4 2015-01-27 HANDLÄGGARE Katarina Dahlgen Tfn 070-737 22 46 katarina.dahlgren@familjebostader.com Slutredovisning gällande

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-15 Blad 5 Ks80 Au 79 Dnr 278/2010/043 Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn Från tekniska nämndens sammanträde

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Hyrespåverkan Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Halmstad ca 93 000 invånare 18:e största kommunen i Sverige Blandat näringsliv, ingen dominerande privat arbetsgivare Mitt på västkusten Allianspartierna

Läs mer

Dokumentation informationsmöte

Dokumentation informationsmöte Dokumentation informationsmöte 2017-05-02 Den kulvert som löper under låghusen, Knutsgatan 4-10, har föreningen haft problem med under några år. Ett flertal stopp med spolningar som följd, samt också rörbrott

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG OMBYGGNAD GÖTEBORG Jurymotivering: Goda exempel av omdaningar och upprustningar av rekordårens bostadsbestånd. I fallet Gångalåten handlar det om ganska drastiska ingrepp med tillbyggnader och hissinstallationer.

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Slutredovisning gällande AB familjebostäders ombyggnad av fastighet inom kv Kvarnspelet 4, Rinkeby

Slutredovisning gällande AB familjebostäders ombyggnad av fastighet inom kv Kvarnspelet 4, Rinkeby 2016-02-08 ÄRENDE NR 21 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2016-02-23 DNR 2016/0188-1.2.1 KONTAKT Katarina Dahlgren 08-737 22 46 Katarina.dahlgren@familjebostader.com Slutredovisning gällande AB familjebostäders

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Handläggare Per Andrén Tel 08-737 21 85 Styrelseärende 2013-10-01 Ärende nr 12 Dnr 2013/1768-3.2.4 Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Förslag till beslut Styrelsen för

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Bostads AB Poseidon (Poseidon) Org.nr. 556120-3398 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Utlåtande 2015:81 RI+VIII (Dnr 112-937/2015) Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Frågor och svar om renovering och evakuering

Frågor och svar om renovering och evakuering April 2014 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 och 4 Frågor och svar om renovering och evakuering I början av april bjöd vi in till ett möte inför renoveringarna på Tranbärsvägen där entreprenören och

Läs mer

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Tidsplan... 3 Tillvägagångssätt... 3 Säkerhet... 4 Detta förväntas av lägenhetsinnehavaren...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Adress: Sigfridsvägen Hägersten Telefon och fax: Mobil: Fax: E-post och internet:

Adress: Sigfridsvägen Hägersten Telefon och fax: Mobil: Fax: E-post och internet: Adress: Sigfridsvägen 32 126 50 Hägersten Telefon och fax: Mobil: 0707-16 16 15 Fax: 08-508 500 50 E-post och internet: info@meyerinredningar.se www.meyerinredningar.se Har du eller din bostadsförening

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 14 Dnr 2014 0361 Sid. 1 (6) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till inriktningsbeslut

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Kostnader Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden, Rågsved

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden, Rågsved Styrelsebeslut ÄRENDE NR 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2016-05-31 DNR 2016/0694-1.2.1 2016-05-23 HANDLÄGGARE Per Andrén Projektchef Tfn 08-737 21 85 Per.andren@familjebostader.com Genomförandebeslut gällande

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 Rivning av byggnader sidan 2 (5) Inledning Rivning och sanering av fd Klippans Läderfabrik finansieras

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning Att köpa med Boform 2 3 Att köpa en lägenhet eller villa är en av de största affärerna som de flesta av oss gör. Nedan kan du följa hur en typisk köpprocess går till med Boform. Intresseanmälan Hittar

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-26 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Andreas Jaeger Telefon: 08-508 29 369 SLK: Sverker Henriksson Telefon: 08-508 29 394

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen Introduktion På förekommen anledning och för att undvika problem och störningar vid större ombyggnation och/eller

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 8 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1.

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1. Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2015-12-03 Ärende nr 11 Sida 1 av 5 2015-11-26 Handläggare: Bertil Ekvall E-post: bertil.ekvall@stockholmshem.se Telefon: 08-50839298 Till Styrelsen för AB Stockholmshem

Läs mer

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat. 2017-01-30 Innehåll: Det här är Rotpartner Renoveringsstrategi Hyresgästdialogen Exempelprojekt - stambyten Det här är Rotpartner Det här är Rotpartner = en möjlighet

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2 RAPPORT Datum: Vår referens: SSM2011-153- 30 Författare: Martin Öhlund, Bygganalys AB Kostnadsuppskattning, Etapp 1 och 2 Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. De slutsatser

Läs mer

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Grundläggning på stålrörspålar ger en stabil grund. Pålgrundläggning tryggar användandet av bostaden i generationer framåt. Ruukkis stålrörspålar

Läs mer

Till dig som bor på Esplanaden 13

Till dig som bor på Esplanaden 13 Till dig som bor på Esplanaden 13 HUSET SKA RENOVERAS Hej! Många av Förvaltarens hus börjar komma upp i åren och behöver snart renoveras. Under de kommande åren går vi igenom nästan alla hus och nu har

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418 SOLLENTUNA GUNGAN 12 Porsvägen 418 Överlåtelsebesiktning 2015-06-22 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport.

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Dnr 4.2-256/2016 Sida 1 (5) 2017-01-04 Handläggare Jan Lind 08-508 269 51 Till Fastighetsnämnden 2017-01-31 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall.

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Lusten & Välgången Bedömning av beslutsunderlag och risker

Lusten & Välgången Bedömning av beslutsunderlag och risker Lusten & Välgången Bedömning av beslutsunderlag och risker 7 april 2011 Advisory Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund 6 3 Projektet i korthet 9 4 Bedömning av projektrisker 11 Appendix

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Studiekonferens för ordförande Ystad Saltsjöbad 15-16 okt. 2015. Rolf Ekstrand 2015-10-15

Studiekonferens för ordförande Ystad Saltsjöbad 15-16 okt. 2015. Rolf Ekstrand 2015-10-15 Studiekonferens för ordförande Ystad Saltsjöbad 15-16 okt. 2015 Rolf Ekstrand 2015-10-15 Underhåll och Ombyggnad Rolf Ekstrand Projektledare Ombyggnad 040-10 94 48 rolf.ekstrand@riksbyggen.se Helhetsansvar

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden.

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Viktigt att tänka på när du ska upphandla olika typer av modulbyggnader Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Vänd dig till Flexator om du vill... leasa över längre tid kunna påverka utformningen

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 )

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 2 (10) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Bäckahagens bollplan, anläggande av en 7-manna konstgräs-fotbollsplan. Slutrapport

Bäckahagens bollplan, anläggande av en 7-manna konstgräs-fotbollsplan. Slutrapport Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen 08-508 276 12 ira.lagercrantz@stockholm.se Till fastighetsnämnden 2011-12-12 Bäckahagens bollplan, anläggande av en 7-manna konstgräs-fotbollsplan. Slutrapport Förslag

Läs mer

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand ARBETSMATERIAL Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand Revisionsrapport Hans Stark, certifierad kommunal revisor Erik Palmgren, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer