Realismen av kostnadsbedömningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realismen av kostnadsbedömningar"

Transkript

1 Examensarbete 10 p Realismen av kostnadsbedömningar The realism of cost estimations Utbildningsprogram: Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: Stefan Windefalk och Ingrid Bolling Handledare: Håkan From Uppdragsgivare: Bygganalys Datum:

2 Sammanfattning Under byggprocessens hela kedja krävs en intensiv och noggrann planering, inte minst under projekteringsskedet. Detta skede är troligen det mest avgörande för hur projektet kommer att utveckla sig, både kostnadsmässigt och tidsmässigt. När slutkostnaden på projektet är satt vill man att den i möjligaste mån ska överensstämma med den budget man gjorde under projekteringsskedet. I uppdrag av Bygganalys AB så har en undersökning gjorts angående hur realistiska kostnadsbedömningar på olika projekt är. Även Familjebostäder har varit inblandade i arbetet i form av tillhandahållande av projekt. Arbetet innehåller tre olika projekt som alla är ombyggnationer och ligger i Stockholmsområdet. Kalkylerna från projekten har granskats, jämförts med varandra och analyserats. Allting har sammanfattats i en slutsats. i

3 Abstract During the whole building process an intense and careful planning is necessary, not least during the projecting phase. This phase is probably the most crucial for how the project will develop, both cost- and time-wise. When the final cost of the project is set, you want it to match, as closely as possible, the budget you made during the projecting phase. By order of Bygganalys AB an investigation has been made as to how realistic cost estimations are on different projects. Also Familjebostäder have been involved in this work by providing projects. The work contains three different projects which are all re-constructions and in the Stockholm area. The calculations of the projects have been scrutinized, compared to each other and analyzed. Everything has been summarized in a conclusion. ii

4 Förord Det här examensarbetet är det avslutande arbetet för vår utbildning på KTH syd i Haninge. Arbetet motsvarar 10 högskolepoäng och har utförts under perioden mars till maj Handledaren från KTH har varit Håkan From och handledaren från Bygganalys Sten Åfeldt. Ett varmt tack för all hjälp och rådgivning riktas till: Jan Kårebrandt på Familjebostäder för handledning. Alf Jellne och Bo Östlund som är projektledare på Familjebostäder. Sten Åfeldt som har varit vår handledare på Bygganalys och som hjälpt oss med frågorna kring arbetet. Anders Kivijärvi, VD på Bygganalys, som gav oss möjligheten att genomföra detta examensarbete. Ett tack även till övriga inblandade som hjälpt oss på vägen. För att på bästa sätt kunna sätta sig in i arbetet krävs att man använder bilagorna som underlag till texten. Stockholm den 24 maj 2004 Ingrid och Stefan iii

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BAKGRUND MÅL OCH SYFTE AVGRÄNSNINGAR METODER FAKTAINSAMLING RESURSUTNYTTJANDE NULÄGESBESKRIVNING BYGGANALYS AB AB FAMILJEBOSTÄDER TEORETISKA REFERENSRAMAR PROGRAMSKEDE PROJEKTERING PRODUKTION ENTREPRENADFORMER Utförandeentreprenad Totalentreprenad/Styrd totalentreprenad TOLKNING AV KALKYLER OCH BUDGET Prisläge och index Anbudsbaserad budget KV. SKÄNKRUMMET BAKGRUND Bygganalys insats Projektering Allmänna Byggherrekostnader Byggnads- och måleriarbeten Tilläggs- och ändringsarbeten Moms och index ANALYS KV. ÖRSBAKEN BAKGRUND Projektering Allmänna Byggherrekostnader Mark- och grundläggningsarbeten Byggnads- och måleriarbeten Installationer Tilläggs- och ändringsarbeten Moms och index Översikt av kostnadsposter ANALYS JOHANNESFRED, ETAPP BAKGRUND GRANSKNING AV KALKYLERNA Projektering Allmänna byggherrekostnader Mark/Bygg och målning/installation Tilläggs- och ändringsarbeten Moms och index Tomt och fastighetskostnader Översikt av kostnadsposter ANALYS (5)

6 7. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER...26 Intervjuer...27 Skriftliga källor...27 Internetsidor...27 BILAGOR (6)

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund Under hela byggprocessen, från första idé till att byggnaden är färdigställd, krävs det en mycket effektiv och noggrann planering för att på bästa möjliga sätt göra en budget för hur mycket projektet kommer att kosta i slutändan. Det är svårt att i projekteringsskedet exakt beräkna vad byggnaden eller anläggningen kommer att kosta. Projektörer och andra inblandade vill veta vad de ska lägga kraft och resurser på för att kunden i slutskedet inte ska behöva betala mer pengar än den budgeterade summan. Företag kan förlora mycket pengar genom dålig planering och okunskap om vilka fallgropar under processens gång som är vanskliga. En kontakt togs med Bygganalys VD Anders Kivijärvi som hade ett förslag som kunde resultera i ett examensarbete. Förslaget bestod i att gå igenom redan genomförda projekt och titta på om, och i så fall varför, de flesta projekt kostar mer än vad man budgeterat för. Bygganalys är ett konsultföretag som arbetar åt bland annat AB Familjebostäder, som även de kommer att bli delaktiga i examensarbetet i form av tillhandahållande av redan genomförda projekt. Efter möte med de inblandade företagen togs beslut om att genomföra arbetet. 1.2 Mål och syfte Syftet är att ge en bild av hur realistisk kostnadsbedömningen på olika projekt är samt att genom jämförelse mellan olika, redan genomförda, projekt se om det finns något samband mellan dem. Ett mål består i att hitta de olika källor som leder till att en budgeterad kostnad ofta avviker mot slutkostnad när projektet väl är genomfört. Ett annat mål är också att ge projektörer och andra inblandade en effektivare bild av kostnadsbedömningar. 1.3 Avgränsningar Examensarbetet kommer att omfattas av tre projekt som tillhandahålls av Familjebostäder i samarbete med Bygganalys. Projekten ska kostnadsmässigt vara så pass stora att det går att göra en omfattande analys. Koncentrationen ska ligga på de poster där den procentuella skillnaden mellan budget och slutkostnad är stor och som involverar stora kostnader. Även objekten ska försöka vara geografiskt avgränsade till stockholmsområdet på grund av att eventuella besök på plats kan bli aktuella. Alla projekt ska vara av samma karaktär, det vill säga ombyggnation eller nybyggnation. 3(7)

8 1.4 Metoder För att kunna lösa uppgiften ska en jämförelse mellan flera olika projekt göras. Kostnadsposterna i kalkylerna ska granskas och jämförelse mellan budget och slutkostnad ska göras. Det ska ses över vad det är som har ändrats och lagts till under projektets gång. Med hjälp av detta bör det framkomma vad det är som i allmänhet gör att kostnaderna i slutändan blir större. 1.5 Faktainsamling Efter tillhandahållande av projekt har en grundlig genomgång gjorts. Där har förfrågningsunderlag, ritningar och annan dokumentation granskats. Vid denna genomgång har frågor och funderingar uppkommit. För att få en så bra inblick i projekten som möjligt har intervjuer gjorts med berörda projektledare, där även frågorna från genomgången besvarats. Handledare och andra inblandade har också varit till stor hjälp under skrivandet av rapporten. Läroböcker och Internet har även varit till hjälp efter sökandet av information. 1.6 Resursutnyttjande När det gäller miljöpåverkan och resursutnyttjande så påverkar inte arbetet kring kalkyler och budgetar miljön i någon större utsträckning. Däremot så påverkar resultatet av kalkylarbetet miljön i och med byggandet. Här finns det mycket man kan göra för att minska påverkan på miljön och resurserna. Detta är dock inget som rör arbetet kring detta examensarbete och lämnas därmed. 4(8)

9 2. Nulägesbeskrivning 2.1 Bygganalys AB Bygganalys AB är ett konsultföretag inom anläggnings-, bygg- och fastighetsekonomi samt projektstyrning. Bygganalys är ett personalägt företag och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget utför uppdrag i hela Sverige, men den största delen av kunderna finns i Mälardalen. Bygganalys affärsidé är att erbjuda kvalificerade tjänster och produkter inom ovannämnda områden med Sverige som marknad. Kunderna kan återfinnas i byggprocessens hela kedja. Omsättningen för år 2003 var 49,4 mkr. Bygganalys bildades 1952 och har i dagsläget 46 anställda. 2.2 AB Familjebostäder AB Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag. Företaget är verksamt i Stockholm. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad. AB Familjebostäder bildades Sedan dess har bolaget medverkat vid tillkomsten av nya stadsdelar i Stockholm, från Kristineberg på talet till Hammarby sjöstad på 2000-talet. Idag har stockholmare sitt hem hos AB Familjebostäder. Bolagets uppgift är att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Stockholm. AB Familjebostäder är sedan 1999 en koncern där också det helägda dotterbolaget FB Servicehus AB ingår. Det goda boendet är AB Familjebostäders långsiktiga verksamhetsinriktning och affärsidén är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. Antalet anställda på AB Familjebostäder är ca 330 personer. Årsomsättningen uppgår till nästan 1,7 miljarder kronor och fastigheternas värderade marknadsvärde är cirka 16,7 miljarder kronor. 5(9)

10 3. Teoretiska referensramar 3.1 Programskede Programskedet innehåller utrednings- och programarbete. Programskedet innebär bland annat att man måste göra klart för sig vad byggnaden ska användas till, hur stora ytor som behövs för verksamheten, hur många rum samt hur stora rummen behöver vara. Även rummens placering tas i beaktande för att få fram de optimala förhållanden när det gäller till exempel uthyrbara ytor. Målet är att kunna hyra ut cirka % av ytan av ett våningsplan. De resterande procenten är ytor som inte är uthyrbara, till exempel trapphus. Man ser även över vilka tekniska och miljömässiga krav som måste ställas på byggnadsdelarna. Det finnas även krav i lagar och bestämmelser som bör eller måste uppfyllas, t ex i byggnadsverkslagen (BVL), Boverkets byggregler (BBR), miljöbalken och arbetsmiljölagen. Ibland kan även en lokaliseringsutredning göras i de fall då det inte är klart var fastigheten ska ligga. Med detta som underlag kan noggrannare och säkrare kalkyler göras. Om det visar sig att det finns oönskade avvikelser jämfört med tidigare beräkningar bör ändringar vidtas i utformningen av objektet eller i organisationen av projektet. Denna ekonomiska styrning är mycket viktig för att man ska kunna hålla det slutliga ekonomiska resultatet av byggprojektet inom önskade ramar. Resultatet av alla utredningar som gjorts sammanställs till ett byggnadsprogram. Programmet ska redovisa alla kända förutsättningar och alla krav som finns för byggnadens utformning enligt byggherrens önskemål. När byggnadsprogrammet är granskat av byggherren fattas beslut om den fortsatta projekteringen. 6(10)

11 3.2 Projektering Projekteringen innefattar tre skeden; gestaltning, systemutformning och detaljutformning. Projektering innebär att skapa ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla önskemål och krav enligt byggnadsprogrammet och att redovisa byggnaden på ritningar och i beskrivningar. Dessa bygghandlingar ska sedan kunna användas som underlag för dem som ska uppföra byggnaden. Det krävs ett nära samarbete mellan projektörerna (arkitekt, byggnadskonstruktör, VVS-konsult mm) så att det inte sker några kollisioner mellan deras byggnads- och installationskomponenter. Målet med gestaltning är att komma fram till ett huvudalternativ som man sedan arbetar vidare med och utvecklar mer i detalj. Ansvaret för gestaltningen har arkitekten, men de övriga projektörerna i projektgruppen bör även de bistå med sin kunskap. Handlingarna som arbetas fram kallas för förslagshandlingar. Systemutformningen innebär att utforma och fastställa byggnadens konstruktionssystem på ett sådant sätt att samtliga krav i byggnadsprogrammet uppfylls. Även alternativa kalkyler kan göras. Detta för att kunna jämföra mellan olika alternativ för till exempel prefabricerad stomme jämfört med platsbyggd. Resultatet redovisas i systemhandlingarna. Detaljutformningen är det mest omfattande projekteringsskedet. All dimensionering av samtliga byggnadskonstruktioner och installationskomponenter ska slutföras. Slutgiltig placering av till exempel dörrar, sanitetsporslin etc. gör det möjligt att fastställa all måttsättning. Utformningen av ytskikt på väggar, golv och tak med mera samt färgsättning ska fastställas. Resultatet redovisas i bygghandlingar. 3.3 Produktion Huvuddelen av en byggproduktion genomförs av byggentreprenörer, som vanligen har entreprenöravtal direkt med byggherren eller beställaren. Det är i produktionsskedet som man bygger det som har blivit definierat i projekteringen. När man ska tillverka en produkt så måste man genomföra en eller flera aktiviteter och för att utföra en aktivitet så måste man använda en eller flera resurser. Det är utnyttjandet av resurserna som medför kostnader. En resurs kan vara till exempel personal, maskiner eller material. 7(11)

12 3.4 Entreprenadformer Utförandeentreprenad En utförandeentreprenad betyder att byggherren tillsammans med konsulter svarar för projekteringen fram till färdiga bygghandlingar, det vill säga tillhandahåller all information till entreprenören. Dessa bygghandlingar ingår i förfrågningsunderlaget. Vid en utförandeentreprenad sammanställs endast ett förfrågningsunderlag som omfattar hela utförandet av projektet. Den entreprenör som får beställningen på entreprenadarbetena kallas för generalentreprenör. I och med detta så har beställaren endast en part att samarbeta med under byggskedet. Byggföretaget anlitar i sin tur underentreprenörerna och skriver avtal med dem. 8(12)

13 3.4.2 Totalentreprenad/Styrd totalentreprenad Vid totalentreprenad låter byggherren en enda entreprenör svara för såväl utformningen av byggobjektet samt byggandet. Byggherren preciserar sina funktionsoch standardkrav genom ett byggnadsprogram. Önskemål om utseende och övriga egenskaper kan också presenteras i en rambeskrivning. Entreprenören måste ta hjälp av såväl arkitekter och konsulter för att kunna arbeta fram ritningar och beskrivningar som visar utformning och konstruktion av byggnaden. En totalentreprenör har ett funktionsansvar som innebär att byggobjektet ska uppfylla beställarens funktionskrav. Vid styrd totalentreprenad är skillnaden den att byggherren innan infordran av anbud låter arkitekt och övriga konsulter göra en förprojektering av projektet. Detta för att förvissa sig om en del tekniska lösningar. Totalentreprenörens inflytande blir då begränsat när det gäller utformningen av byggnaden. 9(13)

14 3.5 Tolkning av kalkyler och budget Prisläge och index Kostnaden för ett projekt förändras vanligen i takt med att priserna i samhället förändras. Detta sker oftast med hjälp av KPI, konsumentprisindex. I och med att ett projekt är indexreglerat så kan byggkostnaden förändras. Indexreglering avser oftast större projekt som pågår under flera år. När en kalkyl görs så baseras priserna i kalkylen på de aktuella kostnadslägena. Därför nämns ett prisläge för vilket datum priserna är tagna. Detta görs för att gardera sig för eventuella prisförändringar Anbudsbaserad budget Detta är något som Familjebostäder tillämpar när de gör sina budgetar. Det innebär att budget görs efter det att anbudet från entreprenören har antagits. Innan det att anbudet kommer in till Familjebostäder så har redan en preliminär kalkyl gjorts så att de vet på ett ungefär var anbudssumman bör bli. 10(14)

15 4 Kv. Skänkrummet 4.1 Bakgrund De två befintliga bostadshusen är byggda kring mitten av 1950-talet i Hässelby Strand och är flervåningshus. Lokalerna på bottenvåningen i det ena huset (hus E) hade stått tomma i cirka fem till sex år när tanken väcktes om att göra om dessa lokaler till lägenheter. Även i det andra huset (hus D) fanns det tomma lokaler med undantag för den lokala hyresgästföreningen som nyttjade delar av lokalerna. Dessa lokaler hade dock Familjebostäder optionsrätt på och för att kunna bygga om dessa lokaler var man tvungen att flytta hyresgästföreningens aktiviteter till någon annan lokal. Tanken var att bygga ett antal ettor och tvåor som skulle kunna hyras ut billigt till ungdomar. Sammanlagt skulle 14 stycken lägenheter byggas, 8 stycken i hus E och 6 stycken i hus D. Lägenheternas storlek skulle variera mellan m². Bild 4.1 Översikt av kv. Skänkrummet Bygganalys insats För att få en uppfattning om kostnaderna som skulle följa vid en ombyggnad kopplades Bygganalys in för att göra en första kostnadsuppskattning (se bilaga 1). De första kostnadsuppskattningarna är daterade till 19/ Underlaget som Bygganalys fick från Familjebostäder för att kunna utföra arbetet var begränsat. Det bestod endast av arkitektritningar och besök på plats. På dessa vaga grunder är det svårt att göra en exakt kostnadsuppskattning för ett projekt. I det läget får man utgå från Familjebostäders standardutformning av lägenheter. Kostnadsuppskattningarna gjordes först endast på hus E då man inte visste om hus D skulle bli tillgängligt. När det var klart att även hus D:s lokaler var tillgängliga så fick hus E:s kostnadsuppskattning ligga som grund även för dessa lokaler. Detta för att husen i stort sett ansågs lika varandra. Kostnadsuppskattningen för hus E tog endast två dagar för Bygganalys att göra. En arkitekt från Bergkrantz Arkitekter AB kontaktades för att göra en skiss på förslag till ombyggnaden. Resultatet av dessa två utredningar låg som grund för Familjebostäders ledning att avgöra om projektet skulle fortskrida eller inte. Beslut togs för en fortsättning av projektet och projekteringen påbörjades. En förfrågan på entreprenaden, som var en styrd totalentreprenad, skickades ut och TL Bygg AB valdes som totalentreprenör. 11(15)

16 De problem som uppstod i samband med att hyresföreningen nyttjade hus D:s lokaler gjorde att en revidering (utökad budget) av den första budgeten var nödvändig. Detta bland annat gjorde att färdigställandet av entreprenaden senarelades en månad. Ett annat problem var också att dessa hus inom en femårsperiod skulle byta stammar, vilket skulle orsaka mer besvär för hyresgästerna. Detta medförde att huvudstammarna i fastigheterna behövde ledas utanför de nya lägenheterna. I och med ombyggnaden byttes också värmestammarna ut i båda husen. Nu kunde produktionen av ombyggnaden komma igång, vilken i förväg var satt till första kvartalet Ombyggnationen var färdigställd i december samma år. För att öka tillgängligheten till lägenheterna höjdes marknivån utanför till en nivå i jämnhöjd med lägenheterna. Under produktionstiden uppkom också problem med elledningar och vattenskador på grund av att man borrade fel. Detta för att de tidigare relationsritningarna inte gav tillräcklig information för att kunna undvika detta. De olika rörsystemen var också undermåliga, vilket gjorde att förändringar på projektet var omöjliga att undvika under produktionens gång. Efter förhandling om hyran med hyresgäst kunde inflyttningen i hus E ske den 16 september 2003 och i hus D den 31 december samma år. Bild 4.2 Lägenheter i kv. Skänkrummet 12(16)

17 4.2 Granskning av kalkylerna (se bilaga 2-4) Projektering Den utökade budgeten medförde inga kostnadsökningar från den första budgeten för projekteringen. Detta beror på att den kalkylerade kvadratmeterkostnaden från det första huset också användes på det andra huset. Om man jämför den utökade budgeten med slutkostnaden är avvikelsen -80kkr, vilket är en procentuell skillnad på 18 procent. Denna minskning av kostnaderna beror främst på de anlitade konsulterna kostat mindre än beräknat samt minskade kostnader för kopiering. Den enda märkbara posten som ökat är förprojekteringen Allmänna Byggherrekostnader I och med det inledande problemet med att hyresgästföreningen var tvungna att förflyttas till andra lokaler så ökades budgeten med 125kkr för Familjebostäders teknikavdelning. Denna summa var en uppskattning från Familjebostäders sida. Det var den enda märkbara förändringen på budgeten för allmänna byggherrekostnader över hela projektet. De övriga posterna avvek också de från budgeten men inte märkbart. Kostnaden för byggledning + kontroll, externt utgick helt. Den slutliga kostnaden visade på endast en differens på -9kkr ifrån budgeterade 508kkr Byggnads- och måleriarbeten I byggnads- och måleriarbeten sattes budgeten efter kontraktssummorna, en för varje hus. Denna summa ändrades inte på grund av att det var en anbudsbaserad budget (se kap 3.5.2) Tilläggs- och ändringsarbeten Från den första budgeten till den utökade budgeten blev revideringen stor. Från 325kkr till 1750kkr. Slutkostnaden blev 2177kkr. Denna stora förändring av kalkylerna berodde på de extrautgifter som uppkom i samband med flytten av hyresgästen till andra lokaler Moms och index Momskostnaden ändrades mellan kalkylerna allt eftersom kostnaderna ökade under projektets gång. Detta är inget som Familjebostäder kan påverka. 13(17)

18 4.2.6 Översikt av kostnadsposter kkr Jämförelse mellan kostnadsposter i utökad budget respektive slutkostnad Utökad budget Slutkostnad projektering byggherrekostn Bygg/Måleriarb. Tilläggs- och ändr.arb Moms/Index kkr Kostnader i utökad budget resp. slutkostnad Utökad budget Slutkostnad Proj.+BHkostn. Entrepr.kostn. Byggkostn. Prod.kostn. 14(18)

19 4.3 Analys För att kunna göra en bra budget bör det finnas bättre underlag för en kostnadsuppskattning. En bättre sådan gör att man lägger en bra grund för fortsatt projektering och undviker en del kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten som annars skulle ha tillkommit längre fram under projektets gång. I detta projekt har Familjebostäders kalkyl till största del baserats på Bygganalys kostnadsuppskattning, vilket kan tyckas verka egendomligt med tanke på att kostnadsuppskattningen togs fram på vagt underlag, kort tid och med stor osäkerhet. På grund av att husen var cirka 50 år gamla och relationsritningarna inte hade den informationen som behövdes för att veta exakt var el- och avlopp går i väggar och bjälklag, så försvårade det arbetet under både projekteringen och produktionen. Under projekteringen är det svårt att i förväg veta hur arbetet kommer att utveckla sig och under produktionen kan det tillkomma arbeten som man inte hade projekterat för. Till exempel vet man inte vad som döljer sig bakom en vägg eller i ett bjälklag. I de situationerna får man lita på sin egen kunskap och känsla från tidigare projekt. Äldre hus tenderar att öka projekteringskostnaden på grund av dolda installationer och bristande relationsunderlag. En bättre utredning om var den lokala hyresgästföreningen skulle flyttas skulle ha skett i ett tidigare skede, dels för att undvika förseningen av entreprenaden och dels för att minska den ekonomiska belastningen på projektet. Man kanske skulle ha hittat en lokal som redan var anpassad till föreningens behov istället för att bygga nya. Dock fanns antagligen inte tillräckligt med tid för detta och man använde sig av en snabbare lösning som kostade mer pengar. 15(19)

20 5. Kv. Örsbaken Bakgrund Projektet omfattar om- och tillbyggnad av en restaurang som heter Hjälmaren (se bild 5.1). Restaurang Hjälmaren är belägen i Årsta centrum och är byggd i fyra etapper i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Tre av etapperna är tillbyggnad på en befintlig fastighet. Restaurangen kan ta emot cirka 150 gäster. En ombyggnad och totalrenovering av restaurangen var nödvändig på grund av att det uppstått sättningar i marken, på vissa ställen upp till 40 cm. Dessa sättningar uppstod delvis av att tunnlar för södra länken gjorts i närheten och att dessa i sin tur sänkt grundvattennivån. Efter att ägaren till restaurangen uppdagat sättningarna och kontroller hade utförts, stängdes restaurangen med detsamma eftersom byggnaden var i så dåligt skick. Projekteringen av ombyggnaden satte igång och en upphandling av en generalentreprenör satte igång. Eftersom tiden för projektet var begränsad gjordes en kort upphandling. Den som valdes till generalentreprenör var NCC. Hela Årsta centrum är kulturmärkt och likaså den aktuella byggnaden, vilket gjorde att ombyggnaden inte blev helt lätt att genomföra. Förändringarna på byggnaden skulle i stort sett vara obefintliga och så mycket som möjligt av byggnaden skulle man försöka att bevara, både utvändigt och invändigt. Detta gjorde att arkitekten, med specialkompetensen som antikvarisk sakkunnig, medförde stora kostnader för Familjebostäder. Eftersom byggnaden är kulturmärkt så har Statsbyggnadskontoret varit inblandade i byggandet. Detta för att kontrollera att huset inte förändrar sitt utseende. Arbetena som skulle utföras omfattade såväl mark som grundläggning, bygg- och måleriarbeten samt installationer. Eftersom sättningarna var stora medförde det att man var tvungen att riva den tillbyggda delen av byggnaden och återuppbygga detta. Man gjorde även en om- och tillbyggnad av källarvåningen En mindre omfattande ombyggnad skulle även göras på huvudbyggnaden. Eftersom byggnaden var kulturmärkt var det mycket av inredningen som skulle bevaras, vilket gjorde att projektering och övrigt arbete försvårades. Eftersom upphovet till sättningarna på restaurangen från början berodde på ett projekt som Vägverket utförde, och att sättningarna annars inte skulle ha uppkommit, kräver Familjebostäder att Vägverket ska betala delar av kostnaderna för om- och tillbyggnaden. De kostnader som Familjbostäder är villiga att betala är mervärdeskostnaderna på entreprenaden, det vill säga alla kostnader för den förhöjda standard som gjordes i och med ombyggnaden. Förhandlingar av dessa kostnader pågår vid skrivandet av denna rapport och något resultat har ännu inte uppnåtts. Efter upphandlingen uppkom det i och med om- och tillbyggnaden att köket var i så pass dåligt skick att ett godkännande vid en besiktning inte skulle ha varit möjlig. Restaurangägaren ville dessutom sätta in extrautrustning i köket som annars inte skulle ingå i entreprenaden. Dessa kostnader fick ägaren själv betala. Även vissa delar av källarens kostnader fick ägaren stå för själv (se bilaga 5). Restauranginnehavaren var tvungen att evakueras under byggtiden och under den tiden betalades ingen hyra, vilket var en stor förlust för Familjebostäder. Även om ägaren slapp ifrån att betala hyra så förlorade han ändå mycket pengar på att han inte kunde hålla sin restaurang och verksamhet igång. Detta har Familjebostäder 16(20)

21 kompenserat genom att betala mycket av det som restaurangägaren själv egentligen skulle ha betalat. Till exempel gjorde Familjebostäder i ordning den gamla källardelen till omklädningsrum, förråd och satte in toalett med mera för en stor summa pengar. Familjebostäder stod även för kostnaderna i samband med att kylrummet renoverades. Hela entreprenaden upphandlades utan hiss, styr- och regler samt delar av kylan på grund av att man inte visste om åtgärder för dessa skulle genomföras. Detta hade dock Familjebostäder optionspris på. Med optionspris menas att en upphandling i konkurrens kan göras utan att för den skull beställaren är tvingad till köp. Köpet sker om aktuell åtgärd är nödvändig. Byggstart var i februari 2002 och entreprenaden var färdigställd i slutet av november samma år. Bild 5.1 Restaurang Hjälmaren 17(21)

22 5.2 Granskning av kalkylerna (se bilaga 5-7) Projektering Den största avvikelsen på projekteringen var att arkitektkostnaden blev mycket dyrare än beräknat. Detta på grund av tidigare nämnt merarbete i och med kulturmärkningen av fastigheten. Förprojekteringen, en post som inte alls var budgeterad, hade en kostnad på nästan 50 kkr. Anledning till detta var att ljudkraven var högt ställda med tanke på att det exempelvis kanske skulle förekomma hög musik. Även geotekniska undersökningar var nödvändiga eftersom det fanns ett behov av pålning. Kopieringskostnaderna ökade med nästan fem gånger den kalkylerade summan. Budgeten för posten el och hiss överskreds också en hel del Allmänna Byggherrekostnader Den absolut största avvikelsen skedde på posten hyra gatumark. Anledningen var att ställningar, containrar och dylikt som behövdes under produktionstiden stod på den mark som ägs av Gatu- och fastighetskontoret och som de tog ut hyra för. Denna hyra blev avsevärt mycket högre än man beräknat på grund av att man inte hade kalkylerat att en sådan stor yta skulle behöva upptas. Ombyggnaden medförde även att ett övergångsställe var tvunget att flyttas och göras om på en annan plats i närheten. Dessa kostnader fick Familjebostäder stå för själva. En ej budgeterad kostnad som uppstod var kostnaden av en extern miljökontrollant. Något som man sparade in på var kostnader för reklam och PR Mark- och grundläggningsarbeten Vid budgetering för mark- och grundläggning lades alla kostnader på posten för grundkonstruktioner. Detta beroende av att projektören inte visste vad som exakt skulle ingå i arbetet. Slutkostnaderna för mark- och grundläggningsarbeten bokfördes på kontot för byggnads- och måleriarbeten Byggnads- och måleriarbeten Anledningen till att slutkostnaden för byggnads- och måleriarbeten är så stor i jämförelse med den kalkylerade kostnaden är att kostnaderna för mark- och grundläggningsarbeten samt större delen av installationerna blev bokförda på detta konto. I ett stapeldiagram kan detta ge en felvisande bild då det kan de ut som om att ingen kostnad förekommit för mark- och grundläggningsarbeten Installationer Stora delar av installationsslutkostnaderna är konterade i posten för byggnads- och måleriarbeten. Detta gör att skillnaden mellan budget och slutkostnad för installationer är närmare två miljoner kronor. 18(22)

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Dags för stambyte. Ågatan 8-14

Dags för stambyte. Ågatan 8-14 Dags för stambyte Ågatan 8-14 Nu ska ditt hus få en rejäl standardhöjning. Nya stammar, nytt badrum och nytt kök. För ett tryggt och trivsamt boende långt in i framtiden. Stambytet steg för steg 1. Informationsmöte

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september.

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. smöte 15 januari 2014 Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. Föreningens ärende är uppe i Hyresnämnden för behandlande. Efter

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

Vindsutbyggnad Brf Betel

Vindsutbyggnad Brf Betel Vindsutbyggnad Brf Betel Ett förslag utarbetat av Vindsgruppen 2009 Inledning och historik... 2 Förutsättningar för vindsutbyggnad... 3 Brandsäkerhet och utrymningsvägar... 3 Vindsutbyggnad... 3 Torkvindar

Läs mer

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2 RAPPORT Datum: Vår referens: SSM2011-153- 30 Författare: Martin Öhlund, Bygganalys AB Kostnadsuppskattning, Etapp 1 och 2 Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. De slutsatser

Läs mer

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox.

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox. Snabba Hus Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare Bild Spacebox www.spacebox.nl Genomförd av Vanda Kehr och Anna Svensson 2009 Sammanfattning Den rådande

Läs mer

JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA. Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp

JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA. Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp Jämförelseobjekt 1. Vitsippan, Falun 54 lgh 2. Brigaden, Falun 89 lgh 3. Trädgården, Leksand 17 lgh 4. Gruvriset, Falun

Läs mer

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning Att köpa med Boform 2 3 Att köpa en lägenhet eller villa är en av de största affärerna som de flesta av oss gör. Nedan kan du följa hur en typisk köpprocess går till med Boform. Intresseanmälan Hittar

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Grundläggning på stålrörspålar ger en stabil grund. Pålgrundläggning tryggar användandet av bostaden i generationer framåt. Ruukkis stålrörspålar

Läs mer

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB).

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB). Uppdragsnr: 10161899 1 (8) RAPPORT KV. KLÄDESFABRIKEN 1, NORRKÖPING 1 Parter och projektets organisation 1.1 Beställare Beställare för projektet är: Etablering i Norrköping AB (ENAB) 1.2 Konsulter Övergripande

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö

Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Lokaler vid Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Lokaler Ankarparken i Västra Hamnen, Malmö Söder om Västra Varvsgatan 13, mitt emot Ica Maxi, kommer 6 st hus att uppföras i två etapper. I de tre av husen

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken.

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. BYGG STORT och spännande i trä Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. Introduktion till Nationella träbyggnadsstrategins FORTBILDNINGSPROGRAM. VÄXJÖ UNIVERSITET. OMSLAGSBILD:

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18 Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem.

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem. Bilaga 17 KALKYL-PM Datum: 2013-10-24 Beteckning: KORTRUTTSPROJEKET Delprojektbeskrivning för geografiska delprojekten DP07-DP15 Skede: Tidigt skede Prisnivå: 2013 juli Kalkyl: Krister Löfgren Vectura

Läs mer

Projektörens roll i totalentreprenader Krav och förväntningar projektören ställs inför

Projektörens roll i totalentreprenader Krav och förväntningar projektören ställs inför Projektörens roll i totalentreprenader Krav och förväntningar projektören ställs inför Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÖRJAN INGVALDSSON MARTIN SVENSSON Institutionen för bygg-

Läs mer

ybyggnadsprojekt centrala Mariehamn

ybyggnadsprojekt centrala Mariehamn N ybyggnadsprojekt i centrala Mariehamn Norrfjärden Ab tillsammans med Brändö Bygg Ab uppför med byggstart under hösten 2014 Bostads Ab Ålandsgården i Mariehamn vid Ålandsvägen 35. Bostads Ab Ålandsgården

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 version 2 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Värmdö Kommun. Investeringsprocessen. Revisionsrapport KPMG AB 2011-11-19. Antal sidor:7

Värmdö Kommun. Investeringsprocessen. Revisionsrapport KPMG AB 2011-11-19. Antal sidor:7 Värmdö Kommun Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor:7 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 2 3. Syfte 2 4. Metod, avgränsning och genomförande 2 5. Noteringar från

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Information till medlemmar i Brf Gjutaren angående ett eventuellt vindsprojekt

Information till medlemmar i Brf Gjutaren angående ett eventuellt vindsprojekt Information till medlemmar i angående ett eventuellt vindsprojekt Bakgrund Styrelsen i undersöker möjligheten att sälja föreningens råvind i syfte att den skall inredas till vindsvåningar. I samband med

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor 2013-08-22 Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor Sedan bygglov meddelats kallas medlemmarna i Bf Eldaren 1 härmed till ett allmänt informationsmöte om läget i pågående förberedelser inför ett

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer