Projektnummer: Rapport Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik - En förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektnummer: 31756-1 Rapport Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik - En förstudie"

Transkript

1 1 Projektnummer: Rapport Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik - En förstudie Nils Svendenius Professor School of Engineering, Jönköping Projektet är finansierat av Energimyndigheten

2 2 Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik En förstudie Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund Nuvarande utvecklingsnivå - Intentioner 2.1 Forskning, utveckling och tillverkning av LEDs 2.2 Armaturer med LED som ljuskälla 2.3 Simuleringsprogram 2.4 Tillgänglig optik för styrning av ljus med LED som ljuskälla 2.5 Utveckling av optiska metoder för ljusstyrning av LED 3 Den asymmetriska belysningen - Belysningskvalite 3.1 Väg- och gatuarmaturer asymmetrisk ljusstyrning 3.2 Arbetsplatsbelysning - asymmetrisk ljusstyrning 4 Styrning av ljuset från dioderna 4.1 Ljusalstringsfunktion 4.2 Värmeproblem 4.3 LEDkvalitevariation 4.4 Chips i utbytbara moduler med yttre enhetlig optik 5 Konstruktion och dimensionering av LEDoptik medelst datorhjälpmedel 5.1 Optikutformningsprogram 5.2 Simuleringsprogram - raytracingprogram 6 Studiemetod och analys 6.1 Vetenskapliga publikationer 6.2 Tekniker för ljusstyrning och kylning 6.3 Slutsatser 7 Referenser Appendix A LED-produkter Figurer Appendix B LED Funktion

3 3 Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik En förstudie Sammanfattning En förstudie har genomförts omfattande den LED-optik (LED,Light Emitting Diode) som globalt finns tillgänglig för styrning av ljusutstrålningen från LED-ljuskällor. Studien har i första hand omfattat tillgänglig metodik, CAD-programvara och tillgängliga datorprogram för teknisk, innovativ design av optik ( linser och reflektoroptik) och för simulering av ljusutsändning från ljuskälla och optik i kombination. Studien har också i viss mån omfattat forskning, utveckling och distribution av ljuskällan i sig. Resultatet i form av marknadsförda armaturer har också studerats. Bedömningen är att studien har täckt in merparten av den teknik som finns tillgänglig på området utan att göra anspråk på att vara heltäckande. Det sammanfattade resultatet ger vid handen att viss metodik har utvecklats. Det gäller i synnerhet simulering av ljusutsändning från LED-armaturen, speciellt sammansatta ljusmoduler innehållande ett cluster av enskilda LEDs som tillsammans ger en relativt jämn ljusutsändning och utveckling av linsoptik styrande ljuset från varje enskild LED. Det föreligger ändå stora behov av utveckling av listiga metoder för konstruktion av innovativ reflektor- och linsoptik. Utveckling av ljuskällan i sig är förhållandevis längre kommen än armaturer, ljusoptik och övrig armaturteknik; något som påtagligt hämmar den totala utvecklingen och sålunda möjlig energibesparing. Längst kommen är utvecklingen av optisk teknik för väg- och gatuarmaturer. 1 Inledning Utvecklingen av ljuseffektiva och färgriktiga lysdioder (LED light emitting diode) förväntas på sikt medföra att mycket stora mängder funktionellt ljus kan produceras i världen på ett avsevärt mindre elenergikrävande sätt än tidigare. Bara i den industrialiserade delen av världen kan på sikt 10-15% av den elenergi som för närvarande används för belysning vara tillräcklig för att fylla samma behov (och med högre kvalitet) som tidigare om LED-utvecklingen går i prognoserad rikting. Den period som nyss har påbörjats och ligger framför måste betecknas vara det tredje paradigmskiftet för utveckling av artificiell belysning. Paradigmskiftena är då knutna till ljuskälleutvecklingen och den första utgjordes av tillkomsten av glödlampan i början av det förra seklet, den andra av gasurladdningsljuskällorna (lysrör, högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor m fl) och nu den tredje av lysdioden (LED ). För att nå eftersträvansvärda mål beträffande elenergibesparing och ljuskvalitet är det nödvändigt att utveckla både lämplig optisk ljusstyrande teknik och elektronikverktyg. Besparing beroende på nedsläckning vid närvarokontroll kräver t ex ny och effektiv elektronik. Ny och effektiv optik för ljusstyrning (skapande av effektiva och funktionella ljusfördelningar från armaturen) kan också ge lika stora eller större möjligheter. Effektiva ljusfördelningar i ett rum (dvs rätt mängd ljus med rätt infallsriktning på arbetsplatsen mm och mindre mängd ljus på områden där det inte behövs mycket ljus) kan kräva en mängd ljus som behöver flerfalldigas om en mindre effektiv ljusstyrning kommer till användning. Under det andra paradigmskiftet (gasurladdningslampor) har det skett en påtaglig utveckling av i första hand reflektortekniken (men även viss linsoptik) vilket t ex har inneburit att moderna effektiva lysrörsarmaturer använder ljuset tre gånger mer effektivt än vad som gjordes på 1950-talet. Detta beror dels på att modern reflektorteknik har höjt verkningsgraden från 35-50% till 80-90% och att ljuset har riktats mot rätt ställen i rummet. En motsvarande utveckling har skett av ljusstyrande optik för små gasurladdningslampor.

4 4 Möjligheterna att optiskt styra ljuset har bl a att göra med ljuskällans storlek i relation till optikens dimensioner. Trots att lysröret har ganska omfattande dimensioner har utvecklingen inneburit att ljusstyrning ha kunnat ske med i storlek mindre skrymmande reflektorer. En LED-ljuskälla har en yttre omfattning i två dimensioner på 1 till 10 mm2 och ett T5 lysrör ca 3000 mm2 vilket då möjliggör en teknik som kan rikta ljuset avsevärt effektivare från en LED-armatur och ändå utnyttja en optik som är begränsad i omfattning. Utveckling av effektiv ljusstyrande optik för LED-ljuskällor har alltså en hög utvecklingspotential. 2 Bakgrund Nuvarande utvecklingsnivå - Intentioner 2.1 Forskning, utveckling och tillverkning av LEDs Antalet grupper som bedriver forskning för att senare kunna utveckla LED-ljuskällor är omfattande till antalet; det torde globalt vara mellan 200 till 500 olika eller delvis samverkande grupper, enbart i Sverige finns minst tre grupper. Gränsen mellan forskning och produktutveckling är flytande och antalet grupper som dessutom tillverkar är betydligt färre. När utvecklingen fortsätter bedöms en konsolidering ske vilket i det här sammanhanget innebär att antalet grupper kommer att minska. Antalet konglomerat som finns med i hela kedjan dvs forskning, utveckling, tillverkning och distribution är betydligt färre. De fem största är för närvarande Cree (USA), Nichea (Japan), Osram /Seoul Semiconductors (Europa, Sydkorea), Philips/Lumiled (Europa,USA) och Toyoda (Japan). Utvecklingen inom området går fort och bristen på standards och väldefinierade jämförelsestorheter gör det till en mycket svår uppgift att jämföra produkter från olika distributörer. NIST, USA (National Institute of Standards and Technology) har påbörjat ett arbete med avsikt att lägga grunden för en standard på området. SP (Statens Provningsanstalt) har påbörjat ett mätprojekt (medel från Energimyndigheten) med samma intentioner. Uppgifterna består bl a i att bedöma och jämföra uppgifter från både seriösa och mindre seriösa aktörer och dessutom jämföra dessa med data om gasurladdningslampor. I skrivande stund dvs i början av 2009 är det möjligt att ge vissa säkra uppgifter. LEDs som medelst applicerat lyspulver i dioderna kan ge ett vitt bredbandigt spektrum med acceptabel färgåtergivning och produca mellan lm/w kan erhållas från flera olika distributörer; de högsta mätvärdena är från LEDs med hög färgtemperatur dvs blåvitt ljus. Förbättringshastigheten är ca 5-10 lm/w per år. 2.2 Armaturer med LED som ljuskälla Av lättförståeliga skäl är mängden tillgängliga LED-armaturer inte särdeles stor. I Appenix A visas ett antal på marknaden förekommande produkter. När nya ljuskällor tas i bruk appliceras de ofta i gamla armaturskal och lösningar. En ljuskälla som är så revolutionerande både beträffande funktionssätt, ljusutsändning och dimensioner som LED jämfört då med urladdningsljuskällorna kräver ett nytänkande vad gäller användningssätt och funktion som gör utmaningarna stora för armaturutvecklare och fabrikanter om fördelarna med den nya tekniken skall kunna utnyttjas fullt ut. En process som skulle kunna genomföras avsevärt snabbare om det i föreliggande ansökan aktuella projektet kommer till stånd och genomförs med prognoserade resultat.. Flera av de nu tillgängliga armaturerna har genomgått en viss förbättring sedan de första armaturerna anlände till marknaden. Vägarmaturer har förbättrats och de nya ger en bättre asymmetrisk ljusbild jämfört med de första som enbart riktade ljuset rakt ner(figur 25 28). Spotlights som numera ger en hyfsad ljusbild finns på marknaden (Figur 19-20). Här utnyttjas både reflektor och linsteknik. Exempel på moduler där omvägar har utnyttjats för att få armaturtillverkare att gå över till LEDs via gamla invanda tänkesätt är LEDs som fogats samman till en lysrörsliknande modul som då direkt kan

5 5 användas i gamla lysrörsarmaturer; om nu allt är funktionssäkert utfört. Värmeproblemen kan här öka dramatiskt och avsevärt förkorta livslängden. LEDs måste kylas på ett professionellt sätt och detta ställer större krav på både möjliga optiska metoder och montagesätt. Efter hand som utvecklingen fortsätter mot energieffektivare LEDs kommer emellertid värmeproblemen att minska; strålning som nu absorberas och förorsakar värmeproblem kommer då att stråla ut som ljus och därmed minska värmebelastningen på ljuskällan Exempel på moduler som direkt bygger på den nya LED-ljuskällans möjligheter är Fortimo och Linear från Philips och moduler från Citizen, GE m flera (se nedan och Appendix A). 2.3 Simuleringsprogram Det finns ett flertal olika simuleringsprogram tillgängliga på marknaden - för att simulera ljus dvs beräkna ljusfördelning och ljusutströmning från ljuskälla och optik när denna definierats i programet (Cadmiljö). De mest tillgängliga och med högst renome är Lighttool (Kalifornien, USA), TracePro (Massachusets, USA) och Optis (Frankrike). Programmen har funnits på marknaden under ca 15 år och förbättringar har lagts till efterhand. Programmen har ett stort användningsområde där belysningstillämpningar (i synnerhet då LED-applikationer) i allmänhet utgör en mindre del. Simuleringsresultaten är i de flesta fall acceptabla dvs brukaren kan dra användbara slutsatser av simuleringarna. I Sverige har flera belysningstillverkare och även andra använt flera av programmen för bl a utveckling av lysrörsreflektorer; Optis och ett enklare program Photopia som utvecklats i Denver, Colorada, USA. 2.4 Tillgänglig optik för styrning av ljus med LED som ljuskälla Det har varit mycket svårt att på marknaden finna databaserad teknik, metodik eller verktyg för att utforma den kreativa optik (reflektorer, linser) som kan åstadkomma verkningsfulla ljusfördelningar från LED-ljuskällor; med visst undantag för helt nyligen utvecklad linsoptik utnyttjad i väg- och gatuarmaturer. Nyligen har också visats optisk teknik som möjliggör hel- och halvljusbelysning hos bilar; applicerad för närvarande i Audi R8. Denna teknik kan emellertid svårligen komma till användning i inomhusmiljö. Förmodligen beror det på två faktorer. Dels är de kvalificerade optiskt kunniga experter som utvecklar t ex LightTool inte belysningsexperter och har begränsade kunskaper om belysningskvalite och ljusfördelningar och dels är de flesta som utvecklar reflektorer och optik för belysning inte särskilt kunniga inom grundläggande optik, matematik och dataprogrammering. En metod som utvecklats hos en armaturfabrikant utgör ju dessutom en del av företagets know how och det finns då ett stort intresse av att bevara kunskapen inom företaget. Kunskapen kan förmedlas till allmänheten som en produkt och när det är möjligt skyddas gentimot konkurenter medelst ett patent. Under år som gått har emellertid en hel del sådan metodik utvecklats med tillämpning på lysrör och andra gasurladdningslampor. Här kan nämnas olika typer av paraboler t ex Stevens kurva och Cirkelns involuta. 2.5 Utveckling av optiska metoder för ljusstyrning av LED Föreliggande artikels författare har under en period av ca 30 år på basis av kunnande inom grundläggande optik, matematik och datorprogrammering utvecklat allmänna och speciella metoder för att tekniskt utforma reflektorer och optik för gasurladdningslampor i synnerhet lysrör dvs både metoder och simuleringsprogram för att evaluera ljusfördelning mm. Under denna period har mer än ett hundra tusen programrader datakod skrivits vilket gett upphov till ett stort antal användningsbara program och i förlängningen reflektorer och optik som finns i en stor mängd armaturer uppsatta både i Sverige och utomlands. Armaturer och reflektorer har tillverkats av svenska fabrikanter i första hand Fagerhult AB och bl a gett upphov till fyra patent.. Det kommer att vara möjligt att utveckla liknande metoder också med utgångspunkt från LED- ljuskällan. Metoderna kommer att transformeras via olika datorprogram och

6 6 testas först via simuleringsprogram och sedan via prototyper. Avsikten är att i projektets slutskede göra programmoduler som på ett enkelt kan tillfogas andra kommersiella Cad- och simuleringsprogram. 3 Den asymmetriska belysningen - Belysningskvalite Asymmetrisk belysning innebär att att optiken i armaturen styr ljuset ut från ljuskällan(orna) så att det belysta området under armaturen inte ligger symmetriskt omkring en punkt lodrät under denna utan har en osymmetrisk utsträckning. För att lösa många belysningsuppgifter både inom- och utomhus på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att förse armaturen med asymmetriskt ljusstyrande optik. 3.1 Väg- och gatuarmaturer asymmetrisk ljusstyrning Väg- och gatuarmaturer är ofta placerade vid vägkanten och armaturen på den stolpe som bär upp denna har ofta en horisontell arm som lyfter in armaturen (över en eventuell trottoar) ett litet avstånd in på vägen. Det är ändå nödvändigt att armaturen avger en ljusbild som i liten utsträckning finns på vägrenen men som belägger hela vägen och ett stort område mellan föregående och nästa armatur längs vägkanten; det är här då nödvändigt med en asymmetrisk belysning för att lösa uppgiften. Armaturer med konventionella ljuskällor (metallhalogen- och högtrycksnatriumljuskällor) har förbättrats påtagligt därvidlag under senare tid vilket innebär att vägbelysningmöjligheterna förbättrats avsevärt. Den LED-belysning som till en början monterats på vägar (för några år sedan) gav en närmast symmetrisk ljusbild och kunde därvidlag inte konkurrera med den konventionella vägbelysningen. Optiken har efter hand förbättrats och armaturer som nyligen marknadsförts har utmärkta optiska egenskaper. Armaturerna är oftast försedda med ett stort antal lysdioder (oftast på en watt) som vardera är försedda med en direkt påkopplad optisk lins som ger denna kraftiga asymmetriska ljusfördelning (Figur 25-29). Troligen kan dessa egenskaper förbättras ytterligare; antingen med mer kraftfulla dioder (med högre verkningsgrad) som inte är i behov av lika stark kylning och därför också kan förses med spegeloptik som kan avge ännu mer uttalad asymmetri eller med större och mer effektiva linser. De utmärkta ljusregleringsmöjligheter som kommer att stå till buds med LED (jämfört med gasurladdningslampor) gör också att ljusnivån kan regleras efter behov. Under lågtrafik kan ljusnivån styras ned till valfri nivå( t ex 10%) utan att ljusegenskaperna försämras eller styras med närvarokontroll till önskade nivåer. Detta är ju inte alls på samma sätt möjligt med gasurladdningslampor. Det finns ju möjligheter att ljusreglera dessa ner till halva nivån men då blir färggivningsegenskaparna påtagligt sämre. Redan nu går det alltså att prognosera en utveckling där LED-belysning för utomhusbruk ganska snabbt kan ersätta den konventionella belysningen. Den blir i alla avseenden att föredra; energiekonomiskt, färggivningsegenskaper, ljusregleringsmässigt, ljusfördelningsförmåga mm. 3.2 Arbetsplatsbelysning - asymmetrisk ljusstyrning Asymmetrisk belysning vid en arbetsplats innebär att armaturen är placerad vid kanten på eller utanför det område som skall belysas (Figur1-2). Figuren visar en armatur som är placerad ovanför eller ett visst avstånd bakom arbetstagaren framför arbetsbordet (utanför kanten av arbetsbordet) och sedan belyser arbetsområdet på bordet med den högsta belysningsnivån. Reflekterande ljusstrålar (speglande reflektion) blir riktade från personen framför bordet så att de inte når in i synriktningen. Det är i det här fallet endast den diffust reflekterande strålningen som når arbetstagaren; vilken då ger mycket goda kontraster och synförhållanden om ljusnivån är tillräckligt hög. När det är fråga om föremål, tryckt text, bilder, broschyrer mm så kan belysning där den reflekterande strålningen faller inom synriktningen ge upphov till så kallad kontrastförsämring som påtagligt minskar möjligheterna att se objektet(n) bra. Är t ex armaturen placerad ovanför arbetsbordet mitt på detta (och armaturen ger en symmetrisk ljusbild) så kommer den icke diffust reflekterande strålningen från de föremål som betraktas att hamna inom synriktningen och ge

7 7 en påtagligt försämrad kontrast och där med också synbarhet. I Sverige är det numera kutym att placera lysrörsarmaturer med konventionella långa lysrör (t ex T5) och tillräcklig bra ljusfördelning enligt figuren (Figur 1 2). Utomlands är det ibland möjligt att se armaturplaceringar mitt över bord och på andra mindre funktionella ställen och som då kan ge upphov till försämrade kontrastförhållanden. Även en mindre försämring av kontrasten måste kombineras med en betydande höjning av belysningsstyrkan för att väga upp kontrastförsämringen. De flesta mindre arbetsplatsarmaturer som är tänkta att placeras på arbetsbordet och ge en mera geometriskt begränsad ljusbild har mindre goda asymmetriska belysningsegenskaper. Förmodligen beroende på konventionen att den ljusstyrande optiken inte tillåts vara tillräckligt stor och välformad för att kunna ge upphov till bra asymmetrisk ljusfördelning; åtminstone när förhållandevis stora (jämfört med små halogenlampor) kompaktlysrör används som ljuskällor. De fåtaliga LED-armaturer som finns tillgängliga på marknaden (Appendix A) för användning som arbetsplatsarmaturer har i de flesta fall mindre funktionella ljusfördelningar; i varje fall ej asymmetriska. Det är härvidlag en påtaglig skillnad i funktionalitet mellan de senast marknadsförda vägarmaturerna och de tillgängliga arbetsplatsarmaturerna. Det måste samtidigt betecknas som en betydligt svårare uppgift att ge en LED-armatur för arbetsplatser och inomhusmiljö både optimala ljusfördelnings egenskaper och en acceptabel och smakfull yttre form; jämfört då med motsvarande egenskaper hos vägarmaturer. 4 Styrning av ljuset från dioderna 4.1 Ljusalstringsfunktion I Appendix B LED funktion beskrivs ingående hur ljuset skapas i halvledarenheten och sedan bringas att lämna denna ut till omgivningen. En intensiv och omfattande forskning bedrivs med avsikt att alstra mer ljus (strålning) från den elström som passerar dioden och minst lika stora insatser läggs ner på att få ut ljuset från diodenheten. Beroende på att ljusalstringsenheten för det mesta är förknippad med ett högt brytningsindex lämnar endast en mindre del av det alstrade ljuset själva diodenheten på naturligt sätt ; från vissa diodkluster endast några få procent. Förhållandevis har själva ljusalstringen för närvarande högre verkningsgrad än ljusutsläppsprocessen från diodenheten. Ett antal olika tekniker utvecklas fortlöpande med avsikt att få ut mera strålning från själva dioden. Dessa optiska tekniker blir då intimt förknippade med själva ljusfördelningskurvan från LED-enheten och luminansfördelningen på denna. Många tillverkare (och armaturtillverkare) har därför valt att foga extra linser till dioden och med dessa producera en viss önskvärd ljusfördelning. Linsen(erna) skall då fogas samman med dioden optiskt tätt dvs utan luftspalt därimellan; en eventuell luftspalt ger upphov till en påtaglig ljusförlust när ljuset passerar de olika gränskikten. På så sätt kan en fungerande minimal armatur erhållas. Optiska linser har emellertid ett funktionsätt som medför större ljusförluster än om t ex spegelreflektorer används för att rikta ljuset. En spegelarmatur får större dimensioner än motsvarande linsarmatur men högre verkningsgrad och bättre ljusstyrningsförmåga. 4.2 Värmeproblem Det energi som inte kan lämna LED-enheten och armaturen i form av strålning förvandlas till värme och kan höja temperaturen påtagligt inne i chippet och därmed sänka verkningsgrad och förkorta livslängd påtagligt. Därför krävs en effektiv kylning av enheten. Att samtidigt kyla LEDen effektivt och optiskt styra ljuset ut ur armaturen har hitintills varit påtagligt enklare med linsoptik än med spegeloptik. Under utvecklingens gång kommer verkningsgraden från LED-enheten att öka påtagligt och därmed automatiskt minska värmeproblemen och kanske så småningom nästan eliminera dessa. En utveckling som då medför att spegellösningar blir enklare att applicera. Naturligtvis går det att utnyttja både lins- och reflektorlösningar i samma armaturkonstruktion.

8 8 4.3 LED-kvalitevariation Att utveckla och tillverka halvledare av kvalitet är en mycket kvalificerad och omständig process. Lysdioderna som har minimala dimensioner (från hundradelar av en kvadratmillimeter upp till några) skärs ut från en tillverkad waferplatta med några decimeters diameter. En waferplatta kan alltså ge upphov till upp mot ett hundratusen chips som är av skiftande kvalitet. De med de bästa egenskaperna förs samman i olika så kallade binnings med likartade optiska egenskaper (färgtemperatur, färgåtergivningsegenskaper, ljusutbyte mm). Mellan olika binnings av hög kvalite kan de optiska egenskaperna ändå skifta en hel del. Även inom en och samma binning kan egenskaperna skifta på ett för ögat noterbart sätt. De flesta utskurna chips blir produkter men de av sämre kvalitet säljs ut med betydligt lägre priser och hamnar hos lågprisutförsäljare och produkten hos slutkunden blir därför billigare men får ofta en betydligt sämre funktion. 4.4 Chips i utbytbara moduler med yttre enhetlig optik Används i en och samma armaturserie enskilda lysdioder vars ljus styrs ut med separat optik från varje LED kan ljusegenskaperna mellan dessa armaturer skifta en hel del även om det är fråga om högkvalitativa chips från en och samma binning; och i synnerhet om driftsegenskaperna (armaturerna placeras på olika ställen med mera) också kommer att skifta över driftstiden. Det kan också bli kostsamt och servicekrävande att byta ut enskilda dioder ur armaturerna. Därför har flera ljuskälleföretag lanserat modulenheter med ett flertal små likadana dioder i samma enhet. Ljuset från dioderna blandas i vissa av dem i ett inre optiskt rum och riktas mot en och samma ljusblandande platta som då fungerar som ljuskälla i en armatur. Fördelen med ett sådant förfaringssätt är att ljusegenskaperna hos de olika modulerna blir betydligt mera likartade än från enskilda dioder. Philips har utvecklat och säljer för närvarande två olika moduler - Fortimo LED Downlight module system och Fortimo LED linear (Figur 3-8). Philips moduler monteras och kan bytas ut i en armatur på ett lika enkelt sätt som andra ljuskällor. Philips har för avsikt att uppgradera modulerna med nya mer effektiva dioder efter hand som sådana utvecklas. Ljusmängden från modulerna kommer hela tiden att vara lik stor vilket innebär att ljusutbytet ökar i takt med uppgraderingen. En av nackdelarna är emellertid att det inre optiska rummet i sig absorberar ganska mycket ljus och på så sätt kraftigt sänker totalverkningsgraden jämfört med om dioderna hade fått brinna utan yttre begränsning. Värmeproblemen blir därmed större och kylningen kräver ett stort utrymme för att bli effektiv. För närvarande har Fortimo LED Downlight ett ljusutbyte på 65 lm/w och armaturer byggda med modulen som ljuskälla är redan konkurenskraftiga i professionella miljöer. Citizen och General Electric (Figur 8) marknadsför också en mindre något annorlunda modul. Utvecklingen av funktionella LED-armaturer släpar efter påtagligt och ligger inte i takt med diodutvecklingen; förmodligen beroende på ovan beskrivna problem. De utvecklade modulerna kommer med stor sannolikhet att påskynda denna utveckling. 5 Konstruktion och dimensionering av LEDoptik medelst datorhjälpmedel Vid konstruktion och dimensionering av optik (linser, reflektorer) för ljusstyrning medelst datorteknik utnyttjas två typer av datorprogram; optikutformningsprogram och raytracingprogram. 5.1 Optikutformningsprogram

9 9 Optikutformningsprogram kan exemplifieras med det program författaren till föreliggande rapport har utvecklat för att med utstrålningen från en minimal ljuskälla belysa en rektangelformad eller ellipsformad yta. Ljuskällan och armaturen (lins eller reflektor) placeras på ett visst avstånd från den yta eller det föremål som skall belysas och den belysta ytan hamnar då på ett visst avstånd från punkten rakt under armaturen. Detta benäms asymmetrisk belysning och utgör en belysningsmetod som i de flest fall förbättrar de funktionella belysningsförhållandena avsevärt vid t ex en arbetsplats (se avsnittet asymmetrisk belysning). I de flest fall eftersträvas en jämn belysning på det belysta området. I praktiken uppstår en belysning som i bästa fall har högst nivå i mitten på det belysta området och blir något lägre ut mot kanterna på det belysta området för att sedan avta ganska kraftigt utanför; för optimala synförhållanden eftersträvas en avklingande belysning utan skarpa kanter. Evalueringen kan starta med en central ljusstråle som antingen lämnar ljuskällan lodrät uppåt i rymden (reflektor) eller lodrät nedåt (lins). Denna bringas sedan när den träffar ett litet (av konstruktören utlagt) reflektorelement att reflekteras så att strålen hamnar på en bestämd punkt på den yta som skall belysas. Programmet beräknar hur det lilla elementet skall orienteras i rymden så att strålen hamnar på rätt ställe på ytan. Beroende på hur strålen går ut från ljuskälleytan, ljuskälleytans luminansegenskaper och reflektorelementets rymdyta och avstånd till ljuskällan representerar ljusstrålen ifråga en viss mängd ljus som hamnar på en mycket liten del av det område som skall belysas. Är det fråga om en lins beror strålens riktning ut från linsen av brytningsindex och vinkeln mellan strålen och ytan på optikelementet. Rymdytan (sfären) utanför ljus-källan kan delas in i ett stort antal element ( ) och programmet följer strålarna från ljus-källan genom varje element (med en logisk ordning) och placerar ut dessa på det belysta området så att den eftersträvade belysningsfördelningen erhålls. Det existerar i praktiken inga punktformiga ljuskällor. Beroende på detta och en viss osäkerhet i placering och orientering av optikelementen kommer en senare simulerad beräkning av belysningen på ytan inte att ge samma resultat som belysning konstruerad enligt ovan. Det är då möjligt att som utgångsbelysning vid en ny konstruktionsberäkning modifiera denna (beroende på simuleringens resultat) på ett rätt sätt som kompenserar för ljuskällans storlek och den lysande ytans geometriska utformning. Den totala reflektorytan eller linsen måste också få en slutlig utformning som gör att den hänger ihop och som resultat ger en tillverkningsbar och acceptabel form. 5.2 Simuleringsprogram - raytracingprogram Vid simulering av ljusfördelning (belysningsfördelning, belysningsresultat) måste alla optiska element föras in i datorprogrammet. Ljuskällan uppträder som geometrisk form som kan delas in i ett antal mycket små element och får adekvata ljusutsändningsegenskaper. Luminansen på varje litet element har oftast inte lambertfördelning ( ideal diffusor) utan denna beror på ljuskällans övriga optiska egenskaper och är ofta en funktion av ljusstrålens vinkel mot ljuskälleytans normal. Det ljusstyrande elementet (reflektor, lins) har en form som beskrivs med analytiska funktioner eller en punktmängd i rymden. Är det fråga om en punktmängd beskrivs ytan vanligen med små trianglar som bildas av vardera tre närliggande punkter. Analytiska funktioner beskrivs antingen av enkla parabel- eller ellipsformade ytor eller av t ex bezierkurvor eller någon form av så kallade friformsytor. De optiska egenskaperna finns också inlagda i programmet; brytningsindex, reflektorns spridningsegenskaper (speglande,delvis diffus mm). I simuleringen följs matematiskt ett stort antal strålar som går ut från varje element hos ljuskällan så att halvsfären över varje ljuskälleelement täcks in. Varje ljusstråle följs sedan genom hela armaturen och lämnar denna och ger upphov till en så kallad ljusfördelning i rymden och/ eller träffar en yta på vilken belysningsresultatet eftersträvas. För att uppnå tillräcklig precision i resultatet kan det ibland vara tillfyllest med att följa några hundra tusen strålar. I särskilt komplicerade fall kan det vara nödvändigt att simulera resultatet med upp mot 20 miljoner strålar.

10 10 Beroende på komplexiteten i modellen kan beräkningstiden variera från några få sekunder till flera timmar. Programmets och operatörens kompetens och uppgiftens svårighetsgrad avgör hur många simuleringar som behövs för att resulatet skall vara nöjaktigt. Efter ett tillfredställande simuleringsresultat är det oftas nödvändigt att kontrollera resultatet med ett praktiskt prov. Beroende på avvikelsen mellan simuleringsoch mätresultatet får beslut tagas om hela proceduren behöver upprepas för att komma närmare det önskvärda resultatet. För det mesta uppnås ett accepterat resultat efter några få omgångar. Ibland för att kanske skapa marknadens bästa armatur kan det krävas inte bara ett mycket stort antal simuleringar utan också ett flertal praktiska prov innan utgången är tillfredställande. Programmen har begränsningar som gör att det i vissa fall inte är kapabelt att producera ett resultat som i tillfredställande grad överensstämmer med provresultatet. Jämfört med de först konstruerade datorprogrammen har förbättringarna på senare tid varit avsevärda. Ett avsevärt framsteg gjordes vid övergång till simuleringar som styrs av sannolikhetskalkyl t ex enligt Monte Carlometoden. När en ljusstråle passerar ett optiskt interface behöver då inte alla möjligheter simuleras när en enda stråle följs. Alla alternativen läggs visserligen in i programmet men vid varje passage avgör slumptalsmetoden vilket alternativ som följs. När då ett mycket stort antal strålar följs i hela simuleringen kommer det slutgiltiga resultatet ändå att bli i stort sett detsamma som om den äldre typen av avsevärt mer komplicerad programmeringsmodell hade utnyttjats. På marknaden finns enligt ovan ett antal program som simulerar ljusresultatet från en armatur inkl ljuskälla(or). Flera av dem är mycket omfattande och komplexa men används ofta i mindre utsträckning för armaturkonstruktion. Endast ett program Photopia innehåller förutom raytracing en del listiga optikutformningsprogram som då underlättar konstruktionsarbetet. Framtagning av ett antal metoder som uttrycks i form av speciella kurvor eller metoder enligt ovan skulle kunna påtagligt underlätta, snabba upp och förbättra möjligheterna att utveckla nya innovativa och funktionella LEDarmaturer. Flera av programmen bl a Photopia utgår från en uppmätt ljusfördelning när strålarna från ljuskällan skall konstrueras. Detta är kanske tillfyllest när det är fråga om T5-lysrör med en mycket jämn och likartad luminans över hela ljuskälleytan. Många andra ljuskällor har en luminans som varierar över ytan (bland gamla ljuskällor t ex kompaktlysrör) och då måste egenskaperna noggrant kartäggas och simuleras så att utgångspunkten för ljusstrålarna blir egenskaperna på den del av ljuskällan som strålarna utgår från vid simuleringen. Beträffande LED-ljuskällor blir gränsskiktet mellan dioden och den omgivande luften mycket viktigt och för att underlätta för fortsatt arbete här genomförs ett studium av egenskaperna av Statens Provningsanstalt. Ljuskällemoduler som t ex Fortimo förenklar denna process avsevärt beroende på att luminansegenskaperna från den yttre lysande enheten är betydligt enklare att utgå från. Luminansegenskaperna kan fasställas genom en inte alltför komplicerad uppmätning. 6 Studiemetod och analys Studieinriktning och analys har varit att med alla möjligheter som ett modernt samhälle erbjuder få tillgång till den kunskap som globalt finns inom området optiska metoder för styrning av ljuset från LEDljuskällor. Detta är naturligtvis en totalt sett omöjlig uppgift. Det är mycket svårt nästintill omöjligt att få tillgång till utvecklade optiska metoder som kommersiella företag betraktar som kunskap som inte bör släppas ut från företaget. På ett eller annat sätt brukar ändå resultat av kunskaperna färga av sig åtminstone i form av marknadsförda produkter. Om en inom området kunnig forskare eller utvecklare får tillgång till produkter som nått marknaden brukar ett närmare studium av dessa ge en viss uppfattning om tillvägagångssätt och metoder som ligger som grund för resultatet. Det gäller i synnerhet om ett företag

11 11 lyckats finna en ny tillämpning av en mera traditionell metod men även om nya mera revolutionerade metoder har tillämpats; åtminstone i viss utsträckning. En sådan studium av produkter har gett upphov till den mest givande kunskapsinhämtningen i föreliggande projekt. 6.1 Vetenskapliga publikationer Förhoppningen var naturligtvis också att det skulle finnas tillgång till en beskrivning av viss grundläggande optik för LED-ljusstyrning som publicerats i vetenskapliga eller andra tidskrifter som är tillgängliga bl a på internet. Sådan information från internet har emellertid varit möjligt att få tillgång till i mycket begränsad utsträckning, vilket varit både förvånadsvärt och naturligtvis i högsta grad otillfredsställande. Internet har ändå utgjort den främsta kunskapskällan men de produkter ( och optisk teknik ) som visats upp på internet har marknadsförts på ett mycket ytligt och otekniskt sätt; ofta har tyngdpunkten inte lagts på egenskaper som har med funktionell och energisnål belysning att göra utan på flashighet och teatraliska upplevelser. Detta beror till stor del förmodligen på att det inte finns några väl etablerade standards på området. Armaturprodukter har emellertid visats upp som sedan möjliggjort en närmare kontakt med tillverkare eller sådana som i Sverige marknadsfört produkten och senare också möjliggjort ett fysiskt studium av dessa. 6.2 Tekniker för ljusstyrning och kylning Ett flertal LEDarmaturer har ur både optisk och andra aspekter ( inte minst den nödvändiga kylningstekniken) studerats ingående; både armaturer för inom-och utomhusbruk. När det gäller funktionalitet och ljusegenskaper tekniken i utomhusarmaturer nått längst (Figur ). Figurerna visar vägarmaturer med mycket funktionell ljusspridning och beräkningar ger vid handen att ljusspridningen redan är i nivå med den hos de bästa konventionella armaturerna. Det är här avancerad linsteknik som utnyttjats för att åstadkomma de funktionella fördelningarna. Varje 1 Ws diod har försetts med varsin lins vars utformning har framtagits medelst datorprogram. Trots att linserna är små är den ljusstyrande förmågan imponerande; vilket beror på att den ljusgivande ytan är mininmal i förhållande till (den ändå lilla) linsens storlek. Beroende på konventionella ljuskällors storlek ( och att de sprider ljuset i hela sfären) är det inte möjligt att styra ljuset från dessa på samma sätt. Huvudanledningen till utveckling av linstekniken är att det är betydligt svårare att lösa värmeproblemet om ljusstyrningen sker enbart med reflektorer. Nu löses kylningsbehovet genom kylande flänsar på ovansidan av armaturen. För att få till stånd en mera utvecklad styrning med reflektorer måste dioden placeras under reflektorn och ljusstråla uppåt mot denna och ger då utomordentligt goda ljusstyrningsegenskaper ( bättre än medelst linser ) men nuvarande kylproblem går svårligen att lösa på så sätt. Den kylningsenhet som då måste placeras under reflektor och LEDenhet skärmar av och blockerar vid nuvarande utvecklingsnivå för stor andel av det från reflektorn utstyrda ljuset. Sådana lösningar får kanske anstå till dessa att LEDenheternas verkningsgrad blir påtagligt större och därmed minskar eller negligerar kylningsbehovet. De beskrivna linslösningarna fungerar alltså för närvarande mycket bra men absorberar i sig mer ljus än en reflektorlösning beroende på att själva linsen konsumerar mer ljus än vad som är fallet vid reflektionen i en reflektor. Konstruktionsmetoden vid linsutformningen är likartad den som beskrivs i avsnittet optikutformning. Ny teknik har traditionellt varit möjligt att få tillgång till via forskarrapporter och publikationer. I vissa fall upplever forskare också ( av olika anledningar) ett behov av att publicera större rapporter i form av böcker. Företag brukar också ibland när nya armaturer, med ljusegenskaper som beskrivs som revolutionerande, marknadsförs för att imponera och kanske sälja mer visa en del av de optiska egenskaperna i form av strålgångar. Denna form av redovisning har det endast varit möjligt att få tillgång till i mycket liten utsträckning. Det går inte att peka ut någon rapport eller publikation som innehållit några väsentliga nyheter härvidlag. Samma situation har delvis varit rådande ifråga om teknik och metoder rörande själva

12 12 dioderna; med visst undantag för den information som erhållits från Philips AB vilket lett fram till en nödvändig förståelse av gränssnittet mellan LED-enheten och omgivningen. 6.3 Slutsatser Förhoppningen var när denna studie påbörjades att kunskapsinhämtningen skulle vara avsevärt mindre arbetskrävande och ge ett mer omfattande resultat; och således att föreliggande rapport skulle komma att innehålla betydligt mera handfast kunskap. En verkningsfull och funktionell grund är ändå lagd för ett nytt projekt som kan ge upphov till ny och verkningsfull optisk metodik för ljusstyrning med LED som ljuskälla. Detta kommer då att kunna innebära en betydligt snabbare omvandling av samhället mot en energibesparande och funktionell belysning. 7 Referenser Referenserna (de fyra första) utgör webbadresser till beskrivningar av allmänna simuleringsprogram för ljusbehandling. De tre artiklarna beskriver optiska metoder för styrning av ljus från små ljuskällor. Svårigheterna att få tillgång till adekvata referenser har gjort dokumentationsarbetet avsevärt mer komplicerat. Cassarly "Illumination merit functions," SPIE Optics + Photonics Conference, Proc. SPIE, Vol. 6670, Nonimaging Optics and Efficient Illumination Systems IV (September 2007). Cassarly, Davenport, Hough Cassarly, Davenport, Hough "Optimization for Illumination Systems: The Next Level of Design," SPIE, Vol. 5456, p , September "Optimization for Efficient Angle-to-Area Conversion in Illumination Systems," SPIE, Vol. 5524, p , October 2004

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Datum Tenta Lösning Svar 2005-01-11 X X 2004-08-27 X X 2004-03-11 X X 2004-01-13 X 2003-08-29 X 2003-03-14 X 2003-01-14 X X 2002-08-30 X X 2002-03-15 X X 2002-01-15 X X 2001-08-31

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18 EXTRALJUSTEST Särtryck från Vi Bilägare nr 18 test stora extraljus Bländande uppvisning Det är inte extraljus från Hella eller Bosch som når längst på vägen. Där heter vinnaren Lightforce. Men det sker

Läs mer

Energieffektiv belysning med dagens teknik hösten 2011

Energieffektiv belysning med dagens teknik hösten 2011 Energieffektiv belysning med dagens teknik hösten 2011 Utarbetad av Susanne Strömberg, ECO konsult i Stockholm AB Sammanfattning Energieffektiv är den belysning som med minst energi ger rätt belysning

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Fördelning av fastighetsel

Fördelning av fastighetsel Lampguide Fördelning av fastighetsel Belysningen står för 25 procent av den totala elanvändningen i företag och offentlig verksamhet. I många lokaler är siffran 30 procent,belysningen är alltså en påtaglig

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Vi såg tidigt möjligheter och utmaningar inom trafikbelysning...

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m Problem. Utbredning av vattenvågor är komplicerad. Vågorna är inte transversella, utan vattnet rör sig i cirklar eller ellipser. Våghastigheten beror bland annat på hur djupt vattnet är. I grunt vatten

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2002 Modifierad 2007 (Mathias Danielsson) Innehåll 1 Vad är geometrisk optik? 1 2 Brytningsindex och dispersion 1 3 Snells lag och reflektionslagen

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015 70 år av kunskap och innovation Produktnyheter hösten 2015 Fagerhult 70 år av innovation 1996 Första generationens Pleiad. Horisontellt kompaktlysrör men samtidigt med en rotationssymmetrisk ljusbild.

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan : Se livet från den ljusa sidan LED-katalog 2014 02 03 Rätt belysning för alla tillfällen Vilken belysning passar dig? En bekväm allt-i-ett-lösning, en professionell butiksbelysning eller en förstklassig

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING I HEMMET

HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING I HEMMET HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING I HEMMET 2009-09-09 Karin Alsterstad 1 Göteborgs universitet ForumVision Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/sekt. Oftalmologi Förord Rapporten HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP K1 ELEGANT OCH KOMPAKT 2 K1 ETAP K1:ans eleganta och kompakta design passar i de mest skiftande miljöer. K1 är en komplett serie armaturer med olika ljuskällor och montagetillbehör. Ett och samma koncept

Läs mer

Spara energi i ditt parkeringshus

Spara energi i ditt parkeringshus Spara energi i ditt parkeringshus - Helhetslösning, snabblösning eller Long Life-lösning? Tre sätt att spara energi i ditt parkeringshus Nedan presenteras tre av våra mest energisparande lösningar för

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Tredje upplagan, oktober 2012 Inledning Lysdiodtekniken utvecklas i ett snabbt tempo. Ett bra bevis på det är denna lysdiodsbroschyr, som redan är på sin tredje

Läs mer

Fysikalisk optik. Övningshäfte

Fysikalisk optik. Övningshäfte Fysikalisk optik Övningshäfte Fotometri 1) Ett kök med måtten 3,4 m x 6,0 m skall ljussättas med infällda ljuspunkter i taket, s.k. spotlights. Belysningen på golvet i köket skall bli 300 lux i medeltal

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Få standarder för 1 Johan Elm

Läs mer

SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS

SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS VARFÖR EXTRALJUS? Med mer än 31 000 mil asfalterad väg i Sverige kan du ta dig vart du vill. Du bör dock tänka på att du inte är ensam på vägen. Du delar den med våra

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET F U INNEHÅLL N K T I O N & K V A L I T É Katalog december 2011 INNEHÅLL LED - 12V... sid 3-5 LED - HighPower / 350mA... sid

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD INSIKT OM LJUS UTE För att kunna känna sig trygg och hemma i en utomhusmiljö behöver man kunna göra en tydlig helhetsbild. Man behöver förstå sammanhang och kunna orientera sig. Det handlar inte bara om

Läs mer

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 levererar LED moduler och system till belysningsbranschen och till industrier med speciella ljusbehov Aluwave är ett tillväxtbolag som snabbt har etablerat sig som en ledande

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INKÖPS- OCH LEVERANSVILLKOR PRISLISTA sid.2 sid.3 PRODUKT LJUSKÄLLA CAP LED sid.4 DISC LED sid.5 SENZA LED sid.6 JOKER HALOGEN sid.7 AERO

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

Låt det nya ljuset LEDa dig

Låt det nya ljuset LEDa dig www.osram.se/ledlampor Låt det nya ljuset LEDa dig UTÖKAT SORTIMENT LED-lampor för allmänbelysning från OSRAM. OSRAM LED-lampor för allmänbelysning Klassiska former 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 OSRAM har ett fullt

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren Geometrisk optik Förberedelser Läs i vågläraboken om avbildning med linser (sid 227 241), ögat (sid 278 281), färg och färgseende (sid 281 285), glasögon (sid 287 290), kameran (sid 291 299), vinkelförstoring

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringsmagi i fickformat High End Längd 94 mm Vikt 31 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 6 h** Räckvidd 45 m* Tekniska

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Ljusets polarisation

Ljusets polarisation Ljusets polarisation Viktor Jonsson och Alexander Forsman 1 Sammanfattning Denna labb går ut på att lära sig om, och använda, ljusets polarisation. Efter utförd labb ska studenten kunna sätta upp en enkel

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd?

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd? Problem. Betrakta en elgitarr. Strängarna är 660 mm långa. Stämningen är E-A-d-g-b-e, det vill säga att strängen som ger tonen e-prim (330 Hz) ligger två oktav högre i frekvens än E-strängen. Alla strängar

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Bastupaket 5010, 6 punkter

Bastupaket 5010, 6 punkter Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket 5010, 6 punkter Glasfiber ø 2,0 mm med megalonhölje. 2 st 2 m, 2 st 2,5 m och 2 st 3 m. Armaturavslut. Kan kompletteras med armaturer. Håltagning 7 mm. E-nummer 7480310

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver?

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Rev. 2015 08 18. SSMS- SAFE STREETLIGHT MAINTENANCE SYSTEM Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Vill

Läs mer

Belysning vid bildskärmsarbete, krav och rekommendationer

Belysning vid bildskärmsarbete, krav och rekommendationer Text Hillevi Hemphälä och Per Nylén Illustration Anette Hedberg Belysning vid bildskärmsarbete, krav och rekommendationer Mer än hälften av alla arbetstagare arbetar dagligen med datorer och behöver därför

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Femte upplagan, oktober 2014 Inledning Lysdioder är den nya standarden inom belysningsvärlden. Även om den tekniska kapaciteten så småningom kommer att ha nått

Läs mer