Verksamhetsrapport Forskning & Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport 2013. Forskning & Innovation"

Transkript

1 Verksamhetsrapport 2013 Forskning & Innovation

2 2 FORSKNING & INNOVATIONS VERSAMHETSRAPPORT 2013

3 Förord 2013 var ett bra år för Sjöfartsverkets FoI-verksamhet. Vi avslutade det framgångsrika MONALISA-projektet och drog igång MONALISA 2.0 med ett partnerskap om 39 partners (privat näringsliv, myndigheter och akademin) från 10 länder runt om i EU. Inom MONALISA 2.0 medverkar nu Sjöfartsverket till att rita kartan för koordinering av sjötrafiken (Sea Traffic Management). I det arbetet ingår bland annat att presentera business-caset, ta fram målkoncept och en färdplan hur vi faktiskt ska nå dit. Inte sedan Sjöfartsverket på 1990-talet bidrog till AIS-utvecklingen har Sjöfartsverket varit på samma tekniska framkant internationellt var också året då sjöfartssektorn för första gången på många år fick del av de offentliga medlen till transportforskning och innovation. Regeringen avsatte 35 miljoner kronor till sjöfartens FoI och Sjöfartsverket fick förtroendet att förvalta dessa medel. För 2014 har nu summan vuxit till 50 miljoner kronor till sjöfartens FoI och Sjöfartsverket är nu redo att, med en process som under 2014 ska ISO-certifieras, hantera dessa offentliga FoI-medel till sjöfartens nytta på kort-, medel- och lång sikt och i en riktning som samråtts med såväl sjöfartsnäringen, transportköparna som andra myndigheter. Under 2013 har FoI-enheten byggt upp en funktion för uppföljning och redovisning av Sjöfartsverkets EU-projekt. Det här är en utomordentligt viktig funktion och kan ses som en infrastruktur som möjliggör att Sjöfartsverket kan engagera sig i EU-projekt och använda EU som medfinansiär till angelägna satsningar. Vi har nu fyra personer i den här funktionen och står rustade att stötta hela Sjöfartsverket i de EU-projekt vi deltar i. Simulatoranläggningen i Göteborg är i fulldrift och kompletteras ständigt med ny funktionalitet för att komma än fler av Sjöfartsverkets verksamheter till nytta. VTS-delen byggs ut under 2014 för att täcka utbildningsbehoven men också för kommande projekt med större fokus på Sjötrafikövervakning och som unik testbänk för Sea Traffic Management. FoI är ingen statisk verksamhet och får så heller inte vara. FoI-verksamheten kräver nytänkande, engagemang och anpassningsbarhet. Å andra sidan ger den tillbaka till såväl våra kunder som oss själva långt mycket mer än den kostar var ett bra år. Nu ska vi se till att 2014 blir ännu bättre. Nu kör vi Norrköping i februari 2014 Magnus Sundström 3

4 2013 i sammanfattning MONALISA-projektet avslutas enligt plan i december MONALISA 2.0 samlar ett betydande partnerskap, får finansiering och drar igång hösten WINMOS får finansiering och drar igång hösten MICE testar trafikledningsfunktioner för vintersjöfarten och Arktis ombord på isbrytaren ODEN. 35 miljoner kronor i offentliga FoI-medel tillförs sjöfarten för miljoner kronor i offentliga FoI-medel tillförs sjöfarten för Sjöfartsverket samarbetar med SAAB om nästa generations AIS (VDES). Vid FoI-enheten tillskapas en funktion för uppföljning och redovisning av EU-finansierade projekt. Simulatoranläggningen används av fler av våra verksamheter än tidigare och används även som testbänk i flera av våra projekt. Nyttjandegraden ökar ständigt. 4

5 Introduktion till Sjöfartsverkets FoI-verksamhet Sjöfartsverket har under 2013 fortsatt sin kraftsamling inom forskning, utveckling, innovation och demonstration (FoI). Sjöfartsverkets FoI-arbete syftar till att bidra till sjöfartens förnyelse och till ökad effektivitet, sjösäkerhet samt miljömässigt mer hållbar sjöfart. I uppdraget ingår även att bidra till att stärka sjöfartens roll och möjligheter i transportsystemet som helhet och på så vis verka för en ökad svensk konkurrenskraft. Sjöfartsverkets FoI-verksamhet är dock inte bara externt riktad på utvecklingen av sjöfarten. Den bidrar också till Sjöfartsverkets utveckling och effektivisering, bland annat genom omvärldsbevakning och teknisk inhämtande av ny kunskap, lösningar och processer. För Sjöfartsverket, liksom för övriga transportmyndigheter gäller från den 1 maj 2013 nya, delvis likalydande, instruktioner om FoI, där Sjöfartsverket ska svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter. Därutöver skall Sjöfartsverket enlig instruktionen också följa och dokumentera forskning och innovation inom sjöfartsområdet FoI-enheten Ekonomifunktion FoI-samordning Projekt Internt FoI-stöd Uppföljning och redovisning av SjöV:s EU-projekt Nationell FoI samordning MONALISA 2.0 FoI-rådet Uppföljning och redovisning av offentliga medel FoI-samordning EU FoI anslagshantering ACCEAS MICE Drivbänk för innovation Simulatorn i Göteborg Omvärldsbevakning och rapportering GOTRIS Infodelningsinitiativ Kommande projekt Horizon 2020, MoS etc. Kommande projekt Horizon 2020, MoS etc. 5

6 Ökade offentliga medel till sjöfartens FoI Sjöfarten fick under 2013 för första gången på många år tillgång till offentlig finansiering för FoI. Regeringen avsatte minst 35 miljoner kronor genom en skrivning i Trafikverkets regleringsbrev till FoI inom sjöfartsområdet. Genom denna satsning har Sjöfartsverket kunnat avlasta avgiftskollektivet kostnader för behovsmotiverade FoI-insatser. De offentliga FoI-medlen till sjöfarten har bland annat använts till att möjliggöra svenskt deltagande i EU-finansierade innovationsprojekt, till att främja ZeroVisonToolplattformen och utvecklingen av det nationella kompetenscentret Lighthouse samt till att främja forskningsmiljöer och kompetensförsörjningen i sjöfartssektorn genom ett nytt doktorandprogram där såväl KTH, Linnéuniversitetet i Kalmar som Chalmers ingår. Inom ramen för MONALISA 2.0-projektet samverkar Sjöfartsverket med andra myndigheter, privat näringsliv samt akademin i en rad europeiska länder för att driva på arbetet med konkreta e-navigationslösningar och att utveckla konceptet med koordinering av sjötrafiken i syfte att öka säkerheten, miljöprestandan och effektiviteten inom sjöfartssektorn. Exempel på andra innovationsprojekt där Sjöfartsverket deltar är ACCSEAS-projektet, där Sjöfartsverket samverkar med sjöfartsmyndigheterna i Nordsjöregionen inom e-navigationsområdet, MICE-projektet för ökad effektivitet i vintersjöfarten i Östersjön samt i Arktis tillsammans med Chalmers samt GOTRIS-projektet för effektivare trafikoptimering i Göta älv och Trollhätte kanal. Sverige deltog under 2013 genom Sjöfartsverket i EU:s utlysning inom sjöfartsprogrammet 6

7 MARTEC II med fem miljoner kronor per år under perioden för medfinansiering av svenska små- och medelstora företags deltagande i utlysningen. I slutet av december beslutade regeringen i Trafikverkets regleringsbrev för 2014 att minst 50 miljoner kronor per år ska avsättas till FoI inom sjöfartsområdet. Genom avtal mellan Trafikverket och Sjöfartsverket äger Sjöfartsverket rätt att initiera, genomföra, beställa och finansiera forskning, utveckling, demonstration och innovationsinsatser inom de FoI-områden som anges i överenskommelsen, inom den samlade ramen på 50 mkr. Beslut om projekt ska tas i samråd med Trafikverket. Sjöfartsverkets FoI-verksamhet bidrar till ökad säkerhet, miljö och effektivitet i sjöfartssektorn Sjöfartsverket deltar aktivt i TRANSAM som ska bidra till att uppnå de transportpolitiska målen samt de forsknings- och näringspolitiska målen inom transportområdet. Den nationella samverkan inom transportrelaterad FoI genom TRANSAM och dess rådgivande roll är viktig för Sjöfartsverket, speciellt avseende samordningen av myndigheternas FoI-insatser och prioriteringar i satsningsområdena. Sjöfartsverket har under 2013 stärkt sin närvaro i den europeiska teknikplattformen WATER- BORNE, vilken är en viktig kanal för att påverka EU-kommissionen om inritningen av exempelvis Horizon 2020, liksom för samordningen av konsortier som avser söka medel från EU. Sjöfartsverket samverkar med VINNOVA och regeringskansliet i syfte att rikta kommande utlysningar inom sjöfartsområdet mot områden som sammanfaller med svenska intressen. Det är utomordentligt betydelsefullt att Sverige fortsatt nyttjar dessa möjligheter att påverka inriktningen av EU:s FoI-program för att skapa mervärde i finansieringen av FoI inom transportsektorn. Sjöfartsverket har i sitt nätverk bidragit till att sätta fokus på svenskt deltagande i kommande större EU-utlysningar inom ramen för TEN-T och EU:s forskningsprogram Horizon Bland annat har planeringen för en större TEN-T-ansökan påbörjats med ZeroVisionTool som fokus. Vidare förbereder sig svenska organisationer för att utnyttja möjligheterna som ges i Horizon Sjöfartsverket bidrar med stöd, kompetens och nätverk för att säkerställa en stor svensk närvaro i Horizon Som en effekt av den nya instruktionen om omvärldsbevakning ökar Sjöfartsverket sin bevakning av utvecklingen inom nationell och internationell sjöfartsforskning, inte minst inom EU-samarbetet. Omvärldsbevakningen är även ett viktigt instrument för att skapa möjligheter till ökad medfinansiering från EU för angelägna FoI-satsningar och skapar även en grund för 50 miljoner kronor per år ska avsättas till FoI inom sjöfartsområdet 7

8 ökad samverkan mellan transportmyndigheterna och forskningsfinansiärer som VINNOVA och Energimyndigheten. En samlad rapportering från Sjöfartsverkets omvärldsbevakningsuppdrag kommer att ske under första kvartalet FoI-arbetet handlar dock inte bara om att hämta in kunskap. Genom FoI-verksamheten bygger också Sjöfartsverket upp ny kunskap som bidrar till sjöfartens utveckling till en mer effektiv, miljövänlig och säker sjöfartsnäring. För att få genomslag internationellt och säkra effekthemtagningen bidrar därför Sjöfartsverket i det internationella arbetet i IMO, IALA och HELCOM. Under 2013 har det internationella arbetet främst inriktats mot e-navigationsområdet. Sjöfartsverket deltar aktivt i Forum för Innovation och då speciellt inom området Trafikledning alla trafikslag. Här vill Sjöfartsverket koppla verksamheten till utvecklingen av koordineringen av sjötrafiken inom MONALISA 2.0 och GOTRIS samt utvecklingen av trafikslagsövergripande trafikledning och modern informationsdelning s.k. informationsfederationer inom och mellan trafikslagen. I arbetet där också LFV, Trafikverket och SAAB samverkar återanvänds bland annat investeringar i trafikledning som genomförts inom luftfarten. Forum för Innovation har även gett viktiga kontakter till sjöfartsforskningsaktörer i de nordiska länderna. Ökat samarbete mellan myndigheter inom FoI Samarbetet mellan transportmyndigheterna har intensifierats under 2013 genom det gemensamma regeringsuppdraget (N2013/121/TE) Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet som redovisades i juni

9 Sjöfartsverket har redan ett väl etablerat samarbete med Luftfartsverket inom FoI-området. Även samarbetet med SMHI har under 2013 utvecklats positivt inom FoI-området. I syfte att fördjupa samarbetet mellan Sjöfartsverket, näringslivet och andra transportmyndigheter i den övergripande inriktningen av sjöfartens FoI har Sjöfartsverket tillsatt en extern referensgrupp för de offentligt finansierad FoI. I referensgruppen förs diskussion om inriktning och prioriteringar för framtida satsningar med de offentliga FoI-medel som tillställts sjöfarten. I Sjöfartsverkets FoI-referensgrupp ingår representanter för såväl branschorganisationer, transportmyndigheterna inom sjöfartssektorn som transportköparna. Den externa referensgruppen består av för närvarande av Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt Forum, Sjöfartsforum, Näringslivets Transportråd, VINNOVA, Energimyndigheten, Transportstyrelsen och Trafikverket. I arbetet med att få en bredare analys, ett bredare samarbete och för att ta höjd för ökad kvalitet i processen kring utvärdering av projektförslag inom ramen för ERA-NET MARTEC II utlysningen 2013 har Sjöfartsverket inbjudit ett antal relevanta svenska myndigheter att delta i utvärderingsarbetet. Utlysningen riktade sig främst till små och medelstora företag med verksamhet inom det maritima området. VINNOVA, Energimyndigheten, Trafikverket, Hav- och vattenmyndigheten (HaV), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gav i detta arbete värdefulla bidrag till såväl ranknings- som utvärderingsarbetet inom sina respektive sakområden. Erfarenheterna från denna breda svenska uppslutning är mycket goda och Sjöfartsverket avser återkomma med motsvarande förfrågan

10 1 FORSKNING & INNOVATIONS VERSAMHETSRAPPORT 2013 FoI-verksamhetens nytta för sjöfarten samt för Sjöfartsverkets kärnverksamheter Sjöfartsverket initierar, driver och medverkar i en rad forsknings- och innovationsprojekt. Exempel på dessa är MONALISA, MONALISA 2.0, WINMOS, MICE, ACCSEAS och GOTRIS. Projekten genomförs i nära samverkan med privat näringsliv, akademin och andra myndigheter, såväl nationellt i Sverige som i en internationell miljö. EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020 öppnar nu och bedöms innebära nya internationella FoI-uppdrag för Sjöfartsverket. Innovations- och utvecklingsprojekt Nedan presenteras några av FoI-projekten MONALISA/MONALISA 2.0 (www.monalisaproject.eu) Innehåll: Genomförande av MONALISA samt MONALISA 2.0, definitionsfas för Sea Traffic Management, utveckling av gemensamt protokoll för ruttutbyte mellan olika navigationssystem, utveckling och demonstration av konkreta tjänster till sjöfarten, nytt ledningssystem för sjö- och flygräddning (NILS) etc. Projektet lägger grunden för nästa utvecklingsfas av Sea Traffic Management genom MONALISA-programmet ( ) Framtid: Skapar förutsättningar till ökad effektivitet, säkerhet och miljö inom sjöfarten samt möjligheter till nya kunskapstjänster, koordinering av sjötrafiken, ruttoptimeringstjänster, navigationsassistans samt medfinansiering av infra- och infostruktur. WINMOS Innehåll: WINMOs är ett projekt som syftar till att effektivisera vintersjöfarten i Östersjön. Projektet innefattar delfinansiering från EU av pågående uppgradering av isbrytarna, pilotprojekt för energieffektivare motorteknik på isbrytarna, utveckling av nästa generations ledningssystem för isbrytning, konceptstudie för nästa generations isbrytare etc. Framtid: Genom att sätta fokus på EU:s bidrag till vintersjöfarten i Östersjön, så ges förutsättningar att EU i framtiden kan medfinansiera de fasta kostnaderna för isbrytningsverksamheten. MICE (MONALISA ICE) Innehåll: Genom MICE-projektet konkretiseras resultaten av MONALISA-projektet i tjänster till nytta för vintersjöfarten i Östersjön samt för sjöfarten i Arktis. Framtid: Skapar förutsättningar för betydande effektiviseringsvinster i vintersjöfarten och till ökad säkerhet för sjöfarten i Arktis. FAMOS Innehåll: FAMOS syftar till att med EU-finansiering slutföra sjömätningarna av HELCOM Cat. I och II ytor under perioden Projektet 2.0 SECURING THE CHAIN BY INTELLIGENCE AT SEA CREATING INFRASTRUCTURE FOR FUTURE WINTER NAVIGATION Taking maritime transport into the digital age SAFETY ENVIRONMENT EFFICIENCY DYNAMIC AND PROACTIVE ROUTEPLANNING IN THE ARCTIC

11 innefattar även investering i en ny sjökortsdatabas för att effektivisera processen att få ut uppdaterade djupdata till kund. Totalbudget för projektet för Sjöfartsverket uppgår till c:a 380 mkr, med ett budgeterat EU-bidrag om totalt c:a 76 mkr. Framtid: Genom ny EU-finansiering av sjömätningsverksamheten kan sjöfartens kunder avlastas kostnader, varigenom också sjöfartens konkurrenskraft stärks. VDES (VHF Data Exchange System) Innehåll: Projektet syftar till att bidra till nästa generations AIS, VDES. Uppdrag har getts till SAAB TransponderTech att hjälpa Sjöfartsverket med detta arbete. Avsikten är att genomföra analyser, ta fram beslutsstöd och en prototyp för VDES. Framtid: Projektet lämnar ett bidrag till utvecklingen av VDES för att säkerställa funktionen för AIS och för att skapa förutsättningar för den datakommunikation som förväntas inom e-navigation, t.ex. det informationsutbyte som ett genomförande av MONALISA-konceptet kräver. Simulatorn för utbildning och som testbänk för innovationer Genom driften och utvecklingen av Sjöfartsverkets simulatoranläggning tillhandahålls inte bara en modern utbildningsanläggning utan också en unik testbänk för pågående och kommande FoIprojekt. Anläggningen uppgraderas under 2014 för att fungera som testbänk i försöken kring Sea Traffic Management som bedöms kunna bidra med stora miljövinster och ekonomisk nytta för sjöfartsnäringen genom optimerad sjötrafik. Ett väl fungerande samarbete med akademin har etablerats och utvecklas. Drivbänk för innovation Det arbete som genom FoI-rådets försorg initierats i syfte att lyfta fram och främja utveckling och innovation inom Sjöfartsverket har resulterat i ett antal förslag och idéer. För att göra verklighet och säkerställa en fortsatt idékreation inom Sjöfartsverket för utveckling och innovation initierade FoI-enheten under 2013 ett pilotprojekt om hur utvecklingsidéer inom Sjöfartsverket kan bli verklighet. Pilotprojektet handlar om ny teknik för utmärkning av farleder för fritidsbåts- och skärgårdstrafik och bedöms ha en stor potential till effektivare utprickning och betydande kostnadsbesparingar för Sjöfartsverket. Projektet, som har sin organisatoriska hemvist hos AO Bygg och Teknik, är ett utvecklings- och demonstrationsprojekt som även ska resultera i ett business case samt nyttorealiseringsplan och som ska genomföras i nära dialog med kunderna och tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Informationsdelning FoI-enheten tog under 2013 initiativ till en samverkan mellan Isbrytarledningen, Sjökommunikation, Sjöräddningen, AO Lotsning, IT Har ni några goda idéer, hör av er till oss på FoI - Vi finns till för er 11

12 samt Systemteknik i syfte att diskutera samverkan och resultatåtervinning från MONALISA, MICE m.fl. innovationsprojekt för effektivisering av Sjöfartsverkets system. Syftet är att undvika att utvecklingen inom flera idag pågående eller planerade projekt sker utifrån enskilda systemspecifika behov utan tar istället ett mer holistiskt perspektiv för att på så vis bättre kunna analysera hur Sjöfartsverkets olika system kan koppla till varandra. Initiativet handlar konkret om att Sjöfartsverket tillvaratar de möjligheter för utveckling och test av en gemensam informationsdelningsmiljö till nytta för exempelvis isbrytning, sjötrafikinformation, lotsplanering samt sjö- och flygräddning. FoI-enheten har också under 2013 jobbat för ett nytänk inom upphandlingsområdet genom exempelvis användning av Lagen om Offentlig Upphandling för Forskning och Innovation samt de möjligheter som ges till innovationsupphandling. Innovationsupphandling är också ett område som regeringen främjar och inom vilket regeringen i Sjöfartsverket i regleringsbrevet för 2014 gav Sjöfartsverket i uppdrag att utreda i vilken utsträckning Sjöfartsverkets behov av utveckling och innovation kan lösas med hjälp av exempelvis innovationsupphandling. FoI-verksamheten bidrar postivit till Sjöfartsverkets ekonomi Genom Sjöfartsverkets FoI-verksamhet har betydande medfinansiering från framförallt EU:s olika stödprogram kunnat intäktsföras och därmed bidragit till att minska bördan för avgiftskollektivet inom sjöfartssektorn. Nedan följer några exempel på pågående och planerade projekt. Fokus område / intäkter mkr MONALISA / MONALISA ,0 32,9 20,6 14,6 MICE 0 2,0 2,5 0 WINMOS 8,2 11,8 17,0 7,6 VDES (nästa generation AIS) 0 1,5 3,0 1,5 FAMOS

13 Resultatrapport 2013 FoI-enheten, inkl. simulatorn (tkr) Utfall Uppdragsverksamhet Budget UB Övriga externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Intern tidredovisning Löner Förändring semesterlöneskuld 276 Andra ersättningar 3 10 Kostnadsersättningar Sociala kostnader Övriga Personalkostnader Hyror & kostnader förhyrda lokaler & maskiner Reperation, service och underhåll 7 Köpta tjänster Extern bemanning 38 Transportmedel Resor och transporter Övriga externa kostnader Fastighetskostnader Realisationsposter Avskrivningar Interna kostnader 631 Summa Kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader 1 PERIODENS RESULTAT

14 Vi på FoI-enheten Magnus Sundström, Civ. Ekonom Magnus är generalisten, enhetschefen och projektledaren som står för mycket av skrivandet inom enheten. Magnus deltar i det strategiska arbetet inom FoI-området och genom sin domänkunskap om EU:s transportpolitik och sitt internationella kontaktnät svarar Magnus för marknadsföring av våra innovationsprojekt samt jobbar med att hitta finansiering som möjliggör FoI-verksamheten och de innovationsprojekt som Sjöfartsverket engagerar sig i. Fredrik Karlsson, Sjökapten Fredrik är vårt tekniska geni med nautisk bakgrund och god kännedom om Sjöfartsverkets olika kärnverksamheter och sakkunnig inom allt vad e-navigation innebär. Fredrik är också projektledare för simulatoretableringen i Göteborg och medverkar i de flesta av våra FoI-projekt. Fredrik är en viktig pusselbit i det arbete som ständigt utförs inom enheten genom bevakning av den tekniska utvecklingen i samhället i stort och hur nya landvinningar kan appliceras på sjöfarten på ett kostnadseffektivt sätt Ulf Svedberg, Sjökapten Ulf är konceptdesignern och visionären som tar Sjöfartsverket och vår innovationsverksamhet in i framtiden. Ulf står bakom såväl dynamisk ruttplanering som Verification System för Officers Certificates. Som f.d. lots och lotsplatschef har Ulf en stor förståelse för navigationssystemen och den nautiska vardagen. Ulf är en viktig pusselbit i det arbete som ständigt utförs inom enheten genom bevakning av den tekniska utvecklingen i samhället i stort och hur nya landvinningar kan appliceras på sjöfarten på ett kostnadseffektivt sätt. Anders Brödje, Fil. Lic, Sjökapten Anders är involverad i de flesta av Sjöfartsverkets innovationsprojekt och arbetar aktivt i den internationella marknadsföringen av projekten samt kopplar dessa till den internationella utvecklingen inom IMO och IALA. Anders kommer närmast från Chalmers Human Factors-grupp, där han under tre och ett halvt åren arbetat som en av Sjöfartsverkets fyra industridoktorander. Anders har en nautisk bakgrund som sjökapten och har tidigare inom ledande operativa befattningar på Sjöfartsverket inom VTS och sjötrafik. Per Setterberg, Sjökapten Per har flyttat över från Affärsavdelningen för att bland annat i MICE och i MO- NALISA 2.0 leda arbetet med den aktivitet som har de mest kortsiktiga nyttorna från Sea Traffic Management. Med sig i bagaget har Per lång erfarenhet från VTS-verksamheten, både i rollen som processägare och som projektledare. Med en stark känsla för struktur, processer och kvalitetsarbete kommer Per att bidra till ett effektivare innovationsarbete och till ökad kvaliteten i våra innovations- och utvecklingsprojekt. Björn Andreasson, Sjökapten Björn är inlånad på halvtid från Infrastrukturenheten för att i MONALISA 2.0 leda arbetet med att ta fram en Masterplan för hur framtidens Sea Traffic Management ska utformas. Björn kommer också att vara involverad i de tester av Shore-Based Deep Sea Assistance som kommer att utföras inom MONALISA 2.0. Med sig från Infrastrukturenheten har Björn erfarenhet från infrastrukturprojekt och en bred kunskap om Sjöfartsverkets olika verksamheter; allt för att utveckla sjöfartens säkerhet och framkomlighet. 14

15 Göran Rudbäck, Fil. Lic Göran är den analytiske strategen med uppgift att ansvara för sjöfartens forsknings- och utvecklingsfrågor. Genom sina erfarenheter från FN-systemet, universitetvärlden, akademin och mångårigt arbete i myndigheter med forskningsoch miljöfrågor bidrar Göran till att sätta prioritet på sjöfartsfrågorna på olika forskningsarenor. Göran ansvarar för samordningen av sjöfartsforskningen inom verket och är vidare Sjöfartsverkets representant i TRANSAM samt sköter vårt deltagande i påverkansarbetet på EU genom ERA-NET-samarbetet MARTEC och teknologiplattformen WATERBORNE. Ulf Siwe, Civ. Ing Ulf har en bred erfarenhet inom marknadsföring och försäljning och ansvarar för kommunikationen inom och från MONALISA 2.0. Ulf har tidigare varit ansvarig för stora marknadsprojekt, t.ex. när HP Sverige fyllde Globen med partners och kunder. Med sin tekniska bakgrund har Ulf lätt att sätta sig in i nya lösningar, och med sitt försäljningsperspektiv hittar han de budskap som tilltalar de olika målgrupperna för kommunikationen. Med idéer från andra branscher bidrar han till FoI-enhetens fortsatta kreativitet. Manuela Endrich, Projektkoordinator Manuela är projektkoordinatorn som såg till att 45 kg ansökningshandlingar för MONALISA 2.0 och WINMOS kunde skickas till Bryssel i slutet av mars Manuela är inlånad från LFV där hon sedan 2007 har jobbat med projektkoordinering i stora europeiska utvecklingsprojekt med allt från administration, information och kommunikation till anbudsförfarande. På sin halvtid jobbar Manuela i MONALISA 2.0 som projektkoordinator och som ett stöd till projektledningen. Lisa Sakharnykh, Civ. Ekonom Lisa är den ambitiösa och strukturerade projektekonomen som arbetar med uppföljning och redovisning av de offentliga medlen till sjöfartens FoI samt Eufinansierade projekt, där Lisa har fokus på Kvarkenprojektet samt farledsprojekten i Mälaren och Luleå. Lisa har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Eva Mietzner, Civ. ekonom Eva är inlånad till 60% från LFV där hon tillhör Controllerenheten i koncernstaben. På Sjöfartsverket jobbar Eva i första hand med EU-redovisningen av MONALISA, MONALISA 2.0, ACCSEAS, men stöttar även med EU-redovisningskunskaper inom Sjöfartsverkets övriga EU-finansierade projekt. Med sin bakgrund från arbete som ekonom på bl.a. EU-kommissionen och med lång erfarenhet av EU-redovisning inom LFV bidrar Eva med EU-redovisningskunskaper till både FoI och övriga enheter på Sjöfartsverket Anna Weiding, Civ. ekonom Anna kommer närmast från Statens Geotekniska Institut (SGI) i Linköping och har med sig i bagaget en lång erfarenhet av ekonomiansvar för EU-projekt inom Östersjö- och Nordsjöprogrammen inom INTERREG samt EU:s 7:e ramprogram för forskning. Nu ingår Anna i gruppen ekonomer som arbetar med uppföljning och redovisning av EU-projekt för Sjöfartsverket. Främst kommer Anna att arbeta med WINMOS och MONALISA 2.0. Johanna Amneklev, Civ. ekonom Johanna är inlånad från GFS konsult och arbetar på FoI som projektekonom främst i EU-projekten MONALISA 2.0, WINMOS och AnNa (Single Window). Vidare svarar Johanna för redovisningen i EU:s program MARTEC. Johannas roll som projektekonom innefattar såväl redovisning av EU-finansierade projekt mot EU såväl som externa kontakter mot projektpartners. Johanna har en kandidatexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetet på GSF Res. 15

16 LFV Tryck Norrköping T14-115

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Stora investeringar i infrastrukturen för att skapa

Läs mer

The Kvarken Multimodal link

The Kvarken Multimodal link The Kvarken Multimodal link TEN-T blev en del av EU-samarbetet efter Maastrichtfördraget 1992. Syftet är att en väl utbyggd infrastruktur gör det möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

Foto: Nils-Johan Norenlind TRANSAM. Samordning av transportforskning i Sverige

Foto: Nils-Johan Norenlind TRANSAM. Samordning av transportforskning i Sverige Foto: Nils-Johan Norenlind TRANSAM Samordning av transportforskning i Sverige Januari 2007 Fungerande transporter är en viktig del av vår vardag. Betydelsen för samhälle, tillväxt och sysselsättning är

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING SGU, Dnr 03-1463/2004 SJÖFARTSVERKET SJÖV, Dnr 1301-04-03182 Parter: Ramöverenskommelse om samverkan mellan Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket Sveriges

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid. Dir. 2006:116. Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006

Kommittédirektiv. Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid. Dir. 2006:116. Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006 Kommittédirektiv Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid Dir. 2006:116 Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

ITS från potential till förutsättning

ITS från potential till förutsättning TMALL 0141 Presentation v 1.0 ITS från potential till förutsättning Avrapportering av regeringsuppdraget Norra Latin, Stockholm 14 maj 2014 Inledning 20 september 2013 5 maj 2014 14 maj 2014 2 PROGRAM

Läs mer

Nationell metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag. Magnus Wallhagen

Nationell metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag. Magnus Wallhagen Nationell metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag Magnus Wallhagen Sjöfartsverkets kärnverksamheter UPPDRAG ENLIGT INSTRUKTIONEN Lotsning Farledshållning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Budgetsaldo vägtrafik 2014 Statens inkomster CO2+energiskatt diesel 17,5

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Vad gör. Patrik Wiberg. Vad döljer sig under ytan ISBRYTNING FARLEDER SJÖKARTLÄGGNING. SJÖ- och FLYGRÄDDNING. LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION

Vad gör. Patrik Wiberg. Vad döljer sig under ytan ISBRYTNING FARLEDER SJÖKARTLÄGGNING. SJÖ- och FLYGRÄDDNING. LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION FARLEDER Vad gör ISBRYTNING SJÖKARTLÄGGNING LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION Patrik Wiberg SJÖ- och FLYGRÄDDNING Sjömätning Två större egna enheter Nils Strömcrona och Jacob Hägg och några mindre Upphandling

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

Aktuellt från VINNOVA

Aktuellt från VINNOVA Aktuellt från VINNOVA Sjöfartsforum 8 november 2012 Marit Werner Bild 1 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet Bild 2 FÖRDELNING PER LÄN miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI 2011 1 000 800

Läs mer

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Stadens samlade EU arbete Påverkan Hur gör vi? Representation i Bryssel Verksamhetsutveckling Erfarenhetsutbyte Profilering Prioritering av Kommunstyrelsen

Läs mer

Verklighetslabb digital järnväg

Verklighetslabb digital järnväg TMALL 0141 Presentation v 1.0 Verklighetslabb digital järnväg Öppnar upp Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare

Läs mer

Trafikverksutredningens betänkanden SOU 2009:24 och 2009:31 - Remissvar

Trafikverksutredningens betänkanden SOU 2009:24 och 2009:31 - Remissvar dit SJOFARTSVERKET =06-17 9~92I Sjofart och Samhalle Handläggare, diitkcrelefon Ert datum Er beteckning Gunnar Eriksson, 011-19 1260 2009-04-08, 2009-04-09 N2009/2307/IR, N2009/374011R Näringsdepartementet

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Fördjupad Verksamhetsredovisning av Offentligt Finansierad FoI 2013 och 2014

Fördjupad Verksamhetsredovisning av Offentligt Finansierad FoI 2013 och 2014 Dnr 15-03437 Fördjupad Verksamhetsredovisning av Offentligt Finansierad FoI 2013 och 2014 Utmaningar, struktur, resultat och analys avseende uppbyggnad av FoI inom sjöfartsområdet med offentliga medel

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik 2012-03-29 Trafikverket och tjälforskning Per Andersson Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 2 2012-04-24 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande

Läs mer

Angående inbjudan att lämna underlag till regeringens forskningspolitik

Angående inbjudan att lämna underlag till regeringens forskningspolitik Ert datum Er beteckning U2015/1662/UH Vår referens David Bendz Regeringskansliet Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Angående inbjudan att lämna underlag till regeringens forskningspolitik

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Kortfattad information om EU-finansiering för projekt med anknytning till närsjöfart och sjömotorvägar

Kortfattad information om EU-finansiering för projekt med anknytning till närsjöfart och sjömotorvägar 1 (8) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Magnus Sundström, 011-19 12 71 Kortfattad information om EU-finansiering för projekt med anknytning till närsjöfart och sjömotorvägar Bakgrund

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 Fartygsforum 2012 genomfördes den 13-14 oktober i Göteborg. Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg, ett tillfälle för ideella aktörer

Läs mer

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011 ITS Rådet ITS statusrapport 2011 Disposition Sammanfattning Inledning ITS-rådet I. Utveckla former för samarbete mellan näringsliv och myndigheter II. Öka det svenska agerandet i EU på ITS område III.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer

Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF. Pontus Gruhs FoI-ansvarig

Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF. Pontus Gruhs FoI-ansvarig Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF Pontus Gruhs FoI-ansvarig Några punkter Gemenskap-branschgrupper SBUF m.fl. 2 2011-04-05 3 2011-04-05 1992 4 2011-04-05 Ett verktyg för

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200782 Sammanfattande beskrivning Projektet är ett samverkansprojekt där Länsstyrelsen i Skåne tillsammans

Läs mer

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi Marknadsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet

Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet Per-Erik Holmberg Viktoriainstitutet Sjöfartsforum Stockholm 20121108 Innovation..the creation and adoption of an idea, a product,

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

ARENA FÖR INFRASTRUKTUR

ARENA FÖR INFRASTRUKTUR ARENA FÖR INFRASTRUKTUR Seminarium 3 Projektidéer som skulle kunna bli verklighet med alternativa lösningar www.arenaforinfrastruktur.se @arenainfra 1 Välkomna 2 Vad är Arena för infrastruktur? Aktörer

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sjöfartsverkets medverkan i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Sjöfartsverkets medverkan i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen 1 (9) REDOGÖRELSE Stab Sjöfartspolitik Handläggare, direkttelefon 2016-03-30 : 16-00500 Reidar Grundström, +46104784906 Er beteckning: N2016/00922/TS Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer