Verksamhetsrapport Forskning & Innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport 2013. Forskning & Innovation"

Transkript

1 Verksamhetsrapport 2013 Forskning & Innovation

2 2 FORSKNING & INNOVATIONS VERSAMHETSRAPPORT 2013

3 Förord 2013 var ett bra år för Sjöfartsverkets FoI-verksamhet. Vi avslutade det framgångsrika MONALISA-projektet och drog igång MONALISA 2.0 med ett partnerskap om 39 partners (privat näringsliv, myndigheter och akademin) från 10 länder runt om i EU. Inom MONALISA 2.0 medverkar nu Sjöfartsverket till att rita kartan för koordinering av sjötrafiken (Sea Traffic Management). I det arbetet ingår bland annat att presentera business-caset, ta fram målkoncept och en färdplan hur vi faktiskt ska nå dit. Inte sedan Sjöfartsverket på 1990-talet bidrog till AIS-utvecklingen har Sjöfartsverket varit på samma tekniska framkant internationellt var också året då sjöfartssektorn för första gången på många år fick del av de offentliga medlen till transportforskning och innovation. Regeringen avsatte 35 miljoner kronor till sjöfartens FoI och Sjöfartsverket fick förtroendet att förvalta dessa medel. För 2014 har nu summan vuxit till 50 miljoner kronor till sjöfartens FoI och Sjöfartsverket är nu redo att, med en process som under 2014 ska ISO-certifieras, hantera dessa offentliga FoI-medel till sjöfartens nytta på kort-, medel- och lång sikt och i en riktning som samråtts med såväl sjöfartsnäringen, transportköparna som andra myndigheter. Under 2013 har FoI-enheten byggt upp en funktion för uppföljning och redovisning av Sjöfartsverkets EU-projekt. Det här är en utomordentligt viktig funktion och kan ses som en infrastruktur som möjliggör att Sjöfartsverket kan engagera sig i EU-projekt och använda EU som medfinansiär till angelägna satsningar. Vi har nu fyra personer i den här funktionen och står rustade att stötta hela Sjöfartsverket i de EU-projekt vi deltar i. Simulatoranläggningen i Göteborg är i fulldrift och kompletteras ständigt med ny funktionalitet för att komma än fler av Sjöfartsverkets verksamheter till nytta. VTS-delen byggs ut under 2014 för att täcka utbildningsbehoven men också för kommande projekt med större fokus på Sjötrafikövervakning och som unik testbänk för Sea Traffic Management. FoI är ingen statisk verksamhet och får så heller inte vara. FoI-verksamheten kräver nytänkande, engagemang och anpassningsbarhet. Å andra sidan ger den tillbaka till såväl våra kunder som oss själva långt mycket mer än den kostar var ett bra år. Nu ska vi se till att 2014 blir ännu bättre. Nu kör vi Norrköping i februari 2014 Magnus Sundström 3

4 2013 i sammanfattning MONALISA-projektet avslutas enligt plan i december MONALISA 2.0 samlar ett betydande partnerskap, får finansiering och drar igång hösten WINMOS får finansiering och drar igång hösten MICE testar trafikledningsfunktioner för vintersjöfarten och Arktis ombord på isbrytaren ODEN. 35 miljoner kronor i offentliga FoI-medel tillförs sjöfarten för miljoner kronor i offentliga FoI-medel tillförs sjöfarten för Sjöfartsverket samarbetar med SAAB om nästa generations AIS (VDES). Vid FoI-enheten tillskapas en funktion för uppföljning och redovisning av EU-finansierade projekt. Simulatoranläggningen används av fler av våra verksamheter än tidigare och används även som testbänk i flera av våra projekt. Nyttjandegraden ökar ständigt. 4

5 Introduktion till Sjöfartsverkets FoI-verksamhet Sjöfartsverket har under 2013 fortsatt sin kraftsamling inom forskning, utveckling, innovation och demonstration (FoI). Sjöfartsverkets FoI-arbete syftar till att bidra till sjöfartens förnyelse och till ökad effektivitet, sjösäkerhet samt miljömässigt mer hållbar sjöfart. I uppdraget ingår även att bidra till att stärka sjöfartens roll och möjligheter i transportsystemet som helhet och på så vis verka för en ökad svensk konkurrenskraft. Sjöfartsverkets FoI-verksamhet är dock inte bara externt riktad på utvecklingen av sjöfarten. Den bidrar också till Sjöfartsverkets utveckling och effektivisering, bland annat genom omvärldsbevakning och teknisk inhämtande av ny kunskap, lösningar och processer. För Sjöfartsverket, liksom för övriga transportmyndigheter gäller från den 1 maj 2013 nya, delvis likalydande, instruktioner om FoI, där Sjöfartsverket ska svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter. Därutöver skall Sjöfartsverket enlig instruktionen också följa och dokumentera forskning och innovation inom sjöfartsområdet FoI-enheten Ekonomifunktion FoI-samordning Projekt Internt FoI-stöd Uppföljning och redovisning av SjöV:s EU-projekt Nationell FoI samordning MONALISA 2.0 FoI-rådet Uppföljning och redovisning av offentliga medel FoI-samordning EU FoI anslagshantering ACCEAS MICE Drivbänk för innovation Simulatorn i Göteborg Omvärldsbevakning och rapportering GOTRIS Infodelningsinitiativ Kommande projekt Horizon 2020, MoS etc. Kommande projekt Horizon 2020, MoS etc. 5

6 Ökade offentliga medel till sjöfartens FoI Sjöfarten fick under 2013 för första gången på många år tillgång till offentlig finansiering för FoI. Regeringen avsatte minst 35 miljoner kronor genom en skrivning i Trafikverkets regleringsbrev till FoI inom sjöfartsområdet. Genom denna satsning har Sjöfartsverket kunnat avlasta avgiftskollektivet kostnader för behovsmotiverade FoI-insatser. De offentliga FoI-medlen till sjöfarten har bland annat använts till att möjliggöra svenskt deltagande i EU-finansierade innovationsprojekt, till att främja ZeroVisonToolplattformen och utvecklingen av det nationella kompetenscentret Lighthouse samt till att främja forskningsmiljöer och kompetensförsörjningen i sjöfartssektorn genom ett nytt doktorandprogram där såväl KTH, Linnéuniversitetet i Kalmar som Chalmers ingår. Inom ramen för MONALISA 2.0-projektet samverkar Sjöfartsverket med andra myndigheter, privat näringsliv samt akademin i en rad europeiska länder för att driva på arbetet med konkreta e-navigationslösningar och att utveckla konceptet med koordinering av sjötrafiken i syfte att öka säkerheten, miljöprestandan och effektiviteten inom sjöfartssektorn. Exempel på andra innovationsprojekt där Sjöfartsverket deltar är ACCSEAS-projektet, där Sjöfartsverket samverkar med sjöfartsmyndigheterna i Nordsjöregionen inom e-navigationsområdet, MICE-projektet för ökad effektivitet i vintersjöfarten i Östersjön samt i Arktis tillsammans med Chalmers samt GOTRIS-projektet för effektivare trafikoptimering i Göta älv och Trollhätte kanal. Sverige deltog under 2013 genom Sjöfartsverket i EU:s utlysning inom sjöfartsprogrammet 6

7 MARTEC II med fem miljoner kronor per år under perioden för medfinansiering av svenska små- och medelstora företags deltagande i utlysningen. I slutet av december beslutade regeringen i Trafikverkets regleringsbrev för 2014 att minst 50 miljoner kronor per år ska avsättas till FoI inom sjöfartsområdet. Genom avtal mellan Trafikverket och Sjöfartsverket äger Sjöfartsverket rätt att initiera, genomföra, beställa och finansiera forskning, utveckling, demonstration och innovationsinsatser inom de FoI-områden som anges i överenskommelsen, inom den samlade ramen på 50 mkr. Beslut om projekt ska tas i samråd med Trafikverket. Sjöfartsverkets FoI-verksamhet bidrar till ökad säkerhet, miljö och effektivitet i sjöfartssektorn Sjöfartsverket deltar aktivt i TRANSAM som ska bidra till att uppnå de transportpolitiska målen samt de forsknings- och näringspolitiska målen inom transportområdet. Den nationella samverkan inom transportrelaterad FoI genom TRANSAM och dess rådgivande roll är viktig för Sjöfartsverket, speciellt avseende samordningen av myndigheternas FoI-insatser och prioriteringar i satsningsområdena. Sjöfartsverket har under 2013 stärkt sin närvaro i den europeiska teknikplattformen WATER- BORNE, vilken är en viktig kanal för att påverka EU-kommissionen om inritningen av exempelvis Horizon 2020, liksom för samordningen av konsortier som avser söka medel från EU. Sjöfartsverket samverkar med VINNOVA och regeringskansliet i syfte att rikta kommande utlysningar inom sjöfartsområdet mot områden som sammanfaller med svenska intressen. Det är utomordentligt betydelsefullt att Sverige fortsatt nyttjar dessa möjligheter att påverka inriktningen av EU:s FoI-program för att skapa mervärde i finansieringen av FoI inom transportsektorn. Sjöfartsverket har i sitt nätverk bidragit till att sätta fokus på svenskt deltagande i kommande större EU-utlysningar inom ramen för TEN-T och EU:s forskningsprogram Horizon Bland annat har planeringen för en större TEN-T-ansökan påbörjats med ZeroVisionTool som fokus. Vidare förbereder sig svenska organisationer för att utnyttja möjligheterna som ges i Horizon Sjöfartsverket bidrar med stöd, kompetens och nätverk för att säkerställa en stor svensk närvaro i Horizon Som en effekt av den nya instruktionen om omvärldsbevakning ökar Sjöfartsverket sin bevakning av utvecklingen inom nationell och internationell sjöfartsforskning, inte minst inom EU-samarbetet. Omvärldsbevakningen är även ett viktigt instrument för att skapa möjligheter till ökad medfinansiering från EU för angelägna FoI-satsningar och skapar även en grund för 50 miljoner kronor per år ska avsättas till FoI inom sjöfartsområdet 7

8 ökad samverkan mellan transportmyndigheterna och forskningsfinansiärer som VINNOVA och Energimyndigheten. En samlad rapportering från Sjöfartsverkets omvärldsbevakningsuppdrag kommer att ske under första kvartalet FoI-arbetet handlar dock inte bara om att hämta in kunskap. Genom FoI-verksamheten bygger också Sjöfartsverket upp ny kunskap som bidrar till sjöfartens utveckling till en mer effektiv, miljövänlig och säker sjöfartsnäring. För att få genomslag internationellt och säkra effekthemtagningen bidrar därför Sjöfartsverket i det internationella arbetet i IMO, IALA och HELCOM. Under 2013 har det internationella arbetet främst inriktats mot e-navigationsområdet. Sjöfartsverket deltar aktivt i Forum för Innovation och då speciellt inom området Trafikledning alla trafikslag. Här vill Sjöfartsverket koppla verksamheten till utvecklingen av koordineringen av sjötrafiken inom MONALISA 2.0 och GOTRIS samt utvecklingen av trafikslagsövergripande trafikledning och modern informationsdelning s.k. informationsfederationer inom och mellan trafikslagen. I arbetet där också LFV, Trafikverket och SAAB samverkar återanvänds bland annat investeringar i trafikledning som genomförts inom luftfarten. Forum för Innovation har även gett viktiga kontakter till sjöfartsforskningsaktörer i de nordiska länderna. Ökat samarbete mellan myndigheter inom FoI Samarbetet mellan transportmyndigheterna har intensifierats under 2013 genom det gemensamma regeringsuppdraget (N2013/121/TE) Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet som redovisades i juni

9 Sjöfartsverket har redan ett väl etablerat samarbete med Luftfartsverket inom FoI-området. Även samarbetet med SMHI har under 2013 utvecklats positivt inom FoI-området. I syfte att fördjupa samarbetet mellan Sjöfartsverket, näringslivet och andra transportmyndigheter i den övergripande inriktningen av sjöfartens FoI har Sjöfartsverket tillsatt en extern referensgrupp för de offentligt finansierad FoI. I referensgruppen förs diskussion om inriktning och prioriteringar för framtida satsningar med de offentliga FoI-medel som tillställts sjöfarten. I Sjöfartsverkets FoI-referensgrupp ingår representanter för såväl branschorganisationer, transportmyndigheterna inom sjöfartssektorn som transportköparna. Den externa referensgruppen består av för närvarande av Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt Forum, Sjöfartsforum, Näringslivets Transportråd, VINNOVA, Energimyndigheten, Transportstyrelsen och Trafikverket. I arbetet med att få en bredare analys, ett bredare samarbete och för att ta höjd för ökad kvalitet i processen kring utvärdering av projektförslag inom ramen för ERA-NET MARTEC II utlysningen 2013 har Sjöfartsverket inbjudit ett antal relevanta svenska myndigheter att delta i utvärderingsarbetet. Utlysningen riktade sig främst till små och medelstora företag med verksamhet inom det maritima området. VINNOVA, Energimyndigheten, Trafikverket, Hav- och vattenmyndigheten (HaV), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gav i detta arbete värdefulla bidrag till såväl ranknings- som utvärderingsarbetet inom sina respektive sakområden. Erfarenheterna från denna breda svenska uppslutning är mycket goda och Sjöfartsverket avser återkomma med motsvarande förfrågan

10 1 FORSKNING & INNOVATIONS VERSAMHETSRAPPORT 2013 FoI-verksamhetens nytta för sjöfarten samt för Sjöfartsverkets kärnverksamheter Sjöfartsverket initierar, driver och medverkar i en rad forsknings- och innovationsprojekt. Exempel på dessa är MONALISA, MONALISA 2.0, WINMOS, MICE, ACCSEAS och GOTRIS. Projekten genomförs i nära samverkan med privat näringsliv, akademin och andra myndigheter, såväl nationellt i Sverige som i en internationell miljö. EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020 öppnar nu och bedöms innebära nya internationella FoI-uppdrag för Sjöfartsverket. Innovations- och utvecklingsprojekt Nedan presenteras några av FoI-projekten MONALISA/MONALISA 2.0 (www.monalisaproject.eu) Innehåll: Genomförande av MONALISA samt MONALISA 2.0, definitionsfas för Sea Traffic Management, utveckling av gemensamt protokoll för ruttutbyte mellan olika navigationssystem, utveckling och demonstration av konkreta tjänster till sjöfarten, nytt ledningssystem för sjö- och flygräddning (NILS) etc. Projektet lägger grunden för nästa utvecklingsfas av Sea Traffic Management genom MONALISA-programmet ( ) Framtid: Skapar förutsättningar till ökad effektivitet, säkerhet och miljö inom sjöfarten samt möjligheter till nya kunskapstjänster, koordinering av sjötrafiken, ruttoptimeringstjänster, navigationsassistans samt medfinansiering av infra- och infostruktur. WINMOS Innehåll: WINMOs är ett projekt som syftar till att effektivisera vintersjöfarten i Östersjön. Projektet innefattar delfinansiering från EU av pågående uppgradering av isbrytarna, pilotprojekt för energieffektivare motorteknik på isbrytarna, utveckling av nästa generations ledningssystem för isbrytning, konceptstudie för nästa generations isbrytare etc. Framtid: Genom att sätta fokus på EU:s bidrag till vintersjöfarten i Östersjön, så ges förutsättningar att EU i framtiden kan medfinansiera de fasta kostnaderna för isbrytningsverksamheten. MICE (MONALISA ICE) Innehåll: Genom MICE-projektet konkretiseras resultaten av MONALISA-projektet i tjänster till nytta för vintersjöfarten i Östersjön samt för sjöfarten i Arktis. Framtid: Skapar förutsättningar för betydande effektiviseringsvinster i vintersjöfarten och till ökad säkerhet för sjöfarten i Arktis. FAMOS Innehåll: FAMOS syftar till att med EU-finansiering slutföra sjömätningarna av HELCOM Cat. I och II ytor under perioden Projektet 2.0 SECURING THE CHAIN BY INTELLIGENCE AT SEA CREATING INFRASTRUCTURE FOR FUTURE WINTER NAVIGATION Taking maritime transport into the digital age SAFETY ENVIRONMENT EFFICIENCY DYNAMIC AND PROACTIVE ROUTEPLANNING IN THE ARCTIC

11 innefattar även investering i en ny sjökortsdatabas för att effektivisera processen att få ut uppdaterade djupdata till kund. Totalbudget för projektet för Sjöfartsverket uppgår till c:a 380 mkr, med ett budgeterat EU-bidrag om totalt c:a 76 mkr. Framtid: Genom ny EU-finansiering av sjömätningsverksamheten kan sjöfartens kunder avlastas kostnader, varigenom också sjöfartens konkurrenskraft stärks. VDES (VHF Data Exchange System) Innehåll: Projektet syftar till att bidra till nästa generations AIS, VDES. Uppdrag har getts till SAAB TransponderTech att hjälpa Sjöfartsverket med detta arbete. Avsikten är att genomföra analyser, ta fram beslutsstöd och en prototyp för VDES. Framtid: Projektet lämnar ett bidrag till utvecklingen av VDES för att säkerställa funktionen för AIS och för att skapa förutsättningar för den datakommunikation som förväntas inom e-navigation, t.ex. det informationsutbyte som ett genomförande av MONALISA-konceptet kräver. Simulatorn för utbildning och som testbänk för innovationer Genom driften och utvecklingen av Sjöfartsverkets simulatoranläggning tillhandahålls inte bara en modern utbildningsanläggning utan också en unik testbänk för pågående och kommande FoIprojekt. Anläggningen uppgraderas under 2014 för att fungera som testbänk i försöken kring Sea Traffic Management som bedöms kunna bidra med stora miljövinster och ekonomisk nytta för sjöfartsnäringen genom optimerad sjötrafik. Ett väl fungerande samarbete med akademin har etablerats och utvecklas. Drivbänk för innovation Det arbete som genom FoI-rådets försorg initierats i syfte att lyfta fram och främja utveckling och innovation inom Sjöfartsverket har resulterat i ett antal förslag och idéer. För att göra verklighet och säkerställa en fortsatt idékreation inom Sjöfartsverket för utveckling och innovation initierade FoI-enheten under 2013 ett pilotprojekt om hur utvecklingsidéer inom Sjöfartsverket kan bli verklighet. Pilotprojektet handlar om ny teknik för utmärkning av farleder för fritidsbåts- och skärgårdstrafik och bedöms ha en stor potential till effektivare utprickning och betydande kostnadsbesparingar för Sjöfartsverket. Projektet, som har sin organisatoriska hemvist hos AO Bygg och Teknik, är ett utvecklings- och demonstrationsprojekt som även ska resultera i ett business case samt nyttorealiseringsplan och som ska genomföras i nära dialog med kunderna och tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Informationsdelning FoI-enheten tog under 2013 initiativ till en samverkan mellan Isbrytarledningen, Sjökommunikation, Sjöräddningen, AO Lotsning, IT Har ni några goda idéer, hör av er till oss på FoI - Vi finns till för er 11

12 samt Systemteknik i syfte att diskutera samverkan och resultatåtervinning från MONALISA, MICE m.fl. innovationsprojekt för effektivisering av Sjöfartsverkets system. Syftet är att undvika att utvecklingen inom flera idag pågående eller planerade projekt sker utifrån enskilda systemspecifika behov utan tar istället ett mer holistiskt perspektiv för att på så vis bättre kunna analysera hur Sjöfartsverkets olika system kan koppla till varandra. Initiativet handlar konkret om att Sjöfartsverket tillvaratar de möjligheter för utveckling och test av en gemensam informationsdelningsmiljö till nytta för exempelvis isbrytning, sjötrafikinformation, lotsplanering samt sjö- och flygräddning. FoI-enheten har också under 2013 jobbat för ett nytänk inom upphandlingsområdet genom exempelvis användning av Lagen om Offentlig Upphandling för Forskning och Innovation samt de möjligheter som ges till innovationsupphandling. Innovationsupphandling är också ett område som regeringen främjar och inom vilket regeringen i Sjöfartsverket i regleringsbrevet för 2014 gav Sjöfartsverket i uppdrag att utreda i vilken utsträckning Sjöfartsverkets behov av utveckling och innovation kan lösas med hjälp av exempelvis innovationsupphandling. FoI-verksamheten bidrar postivit till Sjöfartsverkets ekonomi Genom Sjöfartsverkets FoI-verksamhet har betydande medfinansiering från framförallt EU:s olika stödprogram kunnat intäktsföras och därmed bidragit till att minska bördan för avgiftskollektivet inom sjöfartssektorn. Nedan följer några exempel på pågående och planerade projekt. Fokus område / intäkter mkr MONALISA / MONALISA ,0 32,9 20,6 14,6 MICE 0 2,0 2,5 0 WINMOS 8,2 11,8 17,0 7,6 VDES (nästa generation AIS) 0 1,5 3,0 1,5 FAMOS

13 Resultatrapport 2013 FoI-enheten, inkl. simulatorn (tkr) Utfall Uppdragsverksamhet Budget UB Övriga externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Intern tidredovisning Löner Förändring semesterlöneskuld 276 Andra ersättningar 3 10 Kostnadsersättningar Sociala kostnader Övriga Personalkostnader Hyror & kostnader förhyrda lokaler & maskiner Reperation, service och underhåll 7 Köpta tjänster Extern bemanning 38 Transportmedel Resor och transporter Övriga externa kostnader Fastighetskostnader Realisationsposter Avskrivningar Interna kostnader 631 Summa Kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader 1 PERIODENS RESULTAT

14 Vi på FoI-enheten Magnus Sundström, Civ. Ekonom Magnus är generalisten, enhetschefen och projektledaren som står för mycket av skrivandet inom enheten. Magnus deltar i det strategiska arbetet inom FoI-området och genom sin domänkunskap om EU:s transportpolitik och sitt internationella kontaktnät svarar Magnus för marknadsföring av våra innovationsprojekt samt jobbar med att hitta finansiering som möjliggör FoI-verksamheten och de innovationsprojekt som Sjöfartsverket engagerar sig i. Fredrik Karlsson, Sjökapten Fredrik är vårt tekniska geni med nautisk bakgrund och god kännedom om Sjöfartsverkets olika kärnverksamheter och sakkunnig inom allt vad e-navigation innebär. Fredrik är också projektledare för simulatoretableringen i Göteborg och medverkar i de flesta av våra FoI-projekt. Fredrik är en viktig pusselbit i det arbete som ständigt utförs inom enheten genom bevakning av den tekniska utvecklingen i samhället i stort och hur nya landvinningar kan appliceras på sjöfarten på ett kostnadseffektivt sätt Ulf Svedberg, Sjökapten Ulf är konceptdesignern och visionären som tar Sjöfartsverket och vår innovationsverksamhet in i framtiden. Ulf står bakom såväl dynamisk ruttplanering som Verification System för Officers Certificates. Som f.d. lots och lotsplatschef har Ulf en stor förståelse för navigationssystemen och den nautiska vardagen. Ulf är en viktig pusselbit i det arbete som ständigt utförs inom enheten genom bevakning av den tekniska utvecklingen i samhället i stort och hur nya landvinningar kan appliceras på sjöfarten på ett kostnadseffektivt sätt. Anders Brödje, Fil. Lic, Sjökapten Anders är involverad i de flesta av Sjöfartsverkets innovationsprojekt och arbetar aktivt i den internationella marknadsföringen av projekten samt kopplar dessa till den internationella utvecklingen inom IMO och IALA. Anders kommer närmast från Chalmers Human Factors-grupp, där han under tre och ett halvt åren arbetat som en av Sjöfartsverkets fyra industridoktorander. Anders har en nautisk bakgrund som sjökapten och har tidigare inom ledande operativa befattningar på Sjöfartsverket inom VTS och sjötrafik. Per Setterberg, Sjökapten Per har flyttat över från Affärsavdelningen för att bland annat i MICE och i MO- NALISA 2.0 leda arbetet med den aktivitet som har de mest kortsiktiga nyttorna från Sea Traffic Management. Med sig i bagaget har Per lång erfarenhet från VTS-verksamheten, både i rollen som processägare och som projektledare. Med en stark känsla för struktur, processer och kvalitetsarbete kommer Per att bidra till ett effektivare innovationsarbete och till ökad kvaliteten i våra innovations- och utvecklingsprojekt. Björn Andreasson, Sjökapten Björn är inlånad på halvtid från Infrastrukturenheten för att i MONALISA 2.0 leda arbetet med att ta fram en Masterplan för hur framtidens Sea Traffic Management ska utformas. Björn kommer också att vara involverad i de tester av Shore-Based Deep Sea Assistance som kommer att utföras inom MONALISA 2.0. Med sig från Infrastrukturenheten har Björn erfarenhet från infrastrukturprojekt och en bred kunskap om Sjöfartsverkets olika verksamheter; allt för att utveckla sjöfartens säkerhet och framkomlighet. 14

15 Göran Rudbäck, Fil. Lic Göran är den analytiske strategen med uppgift att ansvara för sjöfartens forsknings- och utvecklingsfrågor. Genom sina erfarenheter från FN-systemet, universitetvärlden, akademin och mångårigt arbete i myndigheter med forskningsoch miljöfrågor bidrar Göran till att sätta prioritet på sjöfartsfrågorna på olika forskningsarenor. Göran ansvarar för samordningen av sjöfartsforskningen inom verket och är vidare Sjöfartsverkets representant i TRANSAM samt sköter vårt deltagande i påverkansarbetet på EU genom ERA-NET-samarbetet MARTEC och teknologiplattformen WATERBORNE. Ulf Siwe, Civ. Ing Ulf har en bred erfarenhet inom marknadsföring och försäljning och ansvarar för kommunikationen inom och från MONALISA 2.0. Ulf har tidigare varit ansvarig för stora marknadsprojekt, t.ex. när HP Sverige fyllde Globen med partners och kunder. Med sin tekniska bakgrund har Ulf lätt att sätta sig in i nya lösningar, och med sitt försäljningsperspektiv hittar han de budskap som tilltalar de olika målgrupperna för kommunikationen. Med idéer från andra branscher bidrar han till FoI-enhetens fortsatta kreativitet. Manuela Endrich, Projektkoordinator Manuela är projektkoordinatorn som såg till att 45 kg ansökningshandlingar för MONALISA 2.0 och WINMOS kunde skickas till Bryssel i slutet av mars Manuela är inlånad från LFV där hon sedan 2007 har jobbat med projektkoordinering i stora europeiska utvecklingsprojekt med allt från administration, information och kommunikation till anbudsförfarande. På sin halvtid jobbar Manuela i MONALISA 2.0 som projektkoordinator och som ett stöd till projektledningen. Lisa Sakharnykh, Civ. Ekonom Lisa är den ambitiösa och strukturerade projektekonomen som arbetar med uppföljning och redovisning av de offentliga medlen till sjöfartens FoI samt Eufinansierade projekt, där Lisa har fokus på Kvarkenprojektet samt farledsprojekten i Mälaren och Luleå. Lisa har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Eva Mietzner, Civ. ekonom Eva är inlånad till 60% från LFV där hon tillhör Controllerenheten i koncernstaben. På Sjöfartsverket jobbar Eva i första hand med EU-redovisningen av MONALISA, MONALISA 2.0, ACCSEAS, men stöttar även med EU-redovisningskunskaper inom Sjöfartsverkets övriga EU-finansierade projekt. Med sin bakgrund från arbete som ekonom på bl.a. EU-kommissionen och med lång erfarenhet av EU-redovisning inom LFV bidrar Eva med EU-redovisningskunskaper till både FoI och övriga enheter på Sjöfartsverket Anna Weiding, Civ. ekonom Anna kommer närmast från Statens Geotekniska Institut (SGI) i Linköping och har med sig i bagaget en lång erfarenhet av ekonomiansvar för EU-projekt inom Östersjö- och Nordsjöprogrammen inom INTERREG samt EU:s 7:e ramprogram för forskning. Nu ingår Anna i gruppen ekonomer som arbetar med uppföljning och redovisning av EU-projekt för Sjöfartsverket. Främst kommer Anna att arbeta med WINMOS och MONALISA 2.0. Johanna Amneklev, Civ. ekonom Johanna är inlånad från GFS konsult och arbetar på FoI som projektekonom främst i EU-projekten MONALISA 2.0, WINMOS och AnNa (Single Window). Vidare svarar Johanna för redovisningen i EU:s program MARTEC. Johannas roll som projektekonom innefattar såväl redovisning av EU-finansierade projekt mot EU såväl som externa kontakter mot projektpartners. Johanna har en kandidatexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetet på GSF Res. 15

16 LFV Tryck Norrköping T14-115

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Vad gör. Patrik Wiberg. Vad döljer sig under ytan ISBRYTNING FARLEDER SJÖKARTLÄGGNING. SJÖ- och FLYGRÄDDNING. LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION

Vad gör. Patrik Wiberg. Vad döljer sig under ytan ISBRYTNING FARLEDER SJÖKARTLÄGGNING. SJÖ- och FLYGRÄDDNING. LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION FARLEDER Vad gör ISBRYTNING SJÖKARTLÄGGNING LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION Patrik Wiberg SJÖ- och FLYGRÄDDNING Sjömätning Två större egna enheter Nils Strömcrona och Jacob Hägg och några mindre Upphandling

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Sjöfartsverkets underlag avseende FoI inom sjöfartsområdet till TRV Dnr 15-03307

Sjöfartsverkets underlag avseende FoI inom sjöfartsområdet till TRV Dnr 15-03307 Sjöfartsverkets underlag för FoI inom sjöfartsområdet till Trafikverkets uppdrag från regeringen att inkomma med analyser om forskning och innovation inom transportområdet (N2015/3927/T). Till föreliggande

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

Gröna korridorer Populärversion av slutrapport december 2012

Gröna korridorer Populärversion av slutrapport december 2012 Gröna korridorer Populärversion av slutrapport december 2012 Bakgrund År 2007 lanserade EU-kommissionen begreppet Gröna korri dorer i sin logistikhandlingsplan. Kommissionen ville öka samarbetet över nationsgränser

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! September!2014!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! September!2014!! Färdplan)för) Trafikledning)alla)trafikslag) FÖRETTSAMVERKANDE,HÅLLBARTOCHSAMMANHÅLLETTRANSPORTSYSTEM September2014 1 Dokumenttitel:Trafikledningallatrafikslag Skapatav:ArbetsgruppenTrafikledning Dokumentdatum:2014N09N22

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Block Trafikledning alla trafikslag

Block Trafikledning alla trafikslag BlockTrafikledningallatrafikslag Förslagtillfärdplan(Slutversion1.0L) Underlagetsyftartillattgeettförslagpåenfärdplanförframtidautvecklingavtrafikledningsfunktioner Dokumenttitel: Block Trafikledning alla

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden?

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Gerd Åström, Trafikverket 1 2014-05-16 Grunden våra strategiska utmaningar Kritiska områden med stort gap till önskvärt tillstånd/utveckling

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kortversion: Nordens transportsektor. En jämförande kartläggning över Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands transportsektorer

Kortversion: Nordens transportsektor. En jämförande kartläggning över Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands transportsektorer Kortversion: Nordens transportsektor En jämförande kartläggning över Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands transportsektorer Nordens transportsektor 1 Utgivning: Nov 2014 Produktion: Combitech AB Utgivare:

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

EU-STÖD OCH OFFENTLIG FINANSIERING

EU-STÖD OCH OFFENTLIG FINANSIERING EU-STÖD OCH OFFENTLIG FINANSIERING GIA Sweden AB Global Incentives Advisor EU-kommissionen och myndigheter i Sverige och Norden erbjuder årligen miljarder i form av bidrag och andra typer av offentlig

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 Uppdraget Utveckla formerna för samarbete mellan myndigheter och näringsliv Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2003-02-28 010302-03-01487 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD Nr 4 2012 2012-04-30 SKEPPSMÄKLARNYTT Göteborg Europas maritima huvudstad Tre platser kvar på linjesjöfartskursen Single Window har äntligen fått styrfart Det maritima Almedalsprogrammet tar form 80 anmälda

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer