Verksamhetsrapport Forskning & Innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport 2013. Forskning & Innovation"

Transkript

1 Verksamhetsrapport 2013 Forskning & Innovation

2 2 FORSKNING & INNOVATIONS VERSAMHETSRAPPORT 2013

3 Förord 2013 var ett bra år för Sjöfartsverkets FoI-verksamhet. Vi avslutade det framgångsrika MONALISA-projektet och drog igång MONALISA 2.0 med ett partnerskap om 39 partners (privat näringsliv, myndigheter och akademin) från 10 länder runt om i EU. Inom MONALISA 2.0 medverkar nu Sjöfartsverket till att rita kartan för koordinering av sjötrafiken (Sea Traffic Management). I det arbetet ingår bland annat att presentera business-caset, ta fram målkoncept och en färdplan hur vi faktiskt ska nå dit. Inte sedan Sjöfartsverket på 1990-talet bidrog till AIS-utvecklingen har Sjöfartsverket varit på samma tekniska framkant internationellt var också året då sjöfartssektorn för första gången på många år fick del av de offentliga medlen till transportforskning och innovation. Regeringen avsatte 35 miljoner kronor till sjöfartens FoI och Sjöfartsverket fick förtroendet att förvalta dessa medel. För 2014 har nu summan vuxit till 50 miljoner kronor till sjöfartens FoI och Sjöfartsverket är nu redo att, med en process som under 2014 ska ISO-certifieras, hantera dessa offentliga FoI-medel till sjöfartens nytta på kort-, medel- och lång sikt och i en riktning som samråtts med såväl sjöfartsnäringen, transportköparna som andra myndigheter. Under 2013 har FoI-enheten byggt upp en funktion för uppföljning och redovisning av Sjöfartsverkets EU-projekt. Det här är en utomordentligt viktig funktion och kan ses som en infrastruktur som möjliggör att Sjöfartsverket kan engagera sig i EU-projekt och använda EU som medfinansiär till angelägna satsningar. Vi har nu fyra personer i den här funktionen och står rustade att stötta hela Sjöfartsverket i de EU-projekt vi deltar i. Simulatoranläggningen i Göteborg är i fulldrift och kompletteras ständigt med ny funktionalitet för att komma än fler av Sjöfartsverkets verksamheter till nytta. VTS-delen byggs ut under 2014 för att täcka utbildningsbehoven men också för kommande projekt med större fokus på Sjötrafikövervakning och som unik testbänk för Sea Traffic Management. FoI är ingen statisk verksamhet och får så heller inte vara. FoI-verksamheten kräver nytänkande, engagemang och anpassningsbarhet. Å andra sidan ger den tillbaka till såväl våra kunder som oss själva långt mycket mer än den kostar var ett bra år. Nu ska vi se till att 2014 blir ännu bättre. Nu kör vi Norrköping i februari 2014 Magnus Sundström 3

4 2013 i sammanfattning MONALISA-projektet avslutas enligt plan i december MONALISA 2.0 samlar ett betydande partnerskap, får finansiering och drar igång hösten WINMOS får finansiering och drar igång hösten MICE testar trafikledningsfunktioner för vintersjöfarten och Arktis ombord på isbrytaren ODEN. 35 miljoner kronor i offentliga FoI-medel tillförs sjöfarten för miljoner kronor i offentliga FoI-medel tillförs sjöfarten för Sjöfartsverket samarbetar med SAAB om nästa generations AIS (VDES). Vid FoI-enheten tillskapas en funktion för uppföljning och redovisning av EU-finansierade projekt. Simulatoranläggningen används av fler av våra verksamheter än tidigare och används även som testbänk i flera av våra projekt. Nyttjandegraden ökar ständigt. 4

5 Introduktion till Sjöfartsverkets FoI-verksamhet Sjöfartsverket har under 2013 fortsatt sin kraftsamling inom forskning, utveckling, innovation och demonstration (FoI). Sjöfartsverkets FoI-arbete syftar till att bidra till sjöfartens förnyelse och till ökad effektivitet, sjösäkerhet samt miljömässigt mer hållbar sjöfart. I uppdraget ingår även att bidra till att stärka sjöfartens roll och möjligheter i transportsystemet som helhet och på så vis verka för en ökad svensk konkurrenskraft. Sjöfartsverkets FoI-verksamhet är dock inte bara externt riktad på utvecklingen av sjöfarten. Den bidrar också till Sjöfartsverkets utveckling och effektivisering, bland annat genom omvärldsbevakning och teknisk inhämtande av ny kunskap, lösningar och processer. För Sjöfartsverket, liksom för övriga transportmyndigheter gäller från den 1 maj 2013 nya, delvis likalydande, instruktioner om FoI, där Sjöfartsverket ska svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter. Därutöver skall Sjöfartsverket enlig instruktionen också följa och dokumentera forskning och innovation inom sjöfartsområdet FoI-enheten Ekonomifunktion FoI-samordning Projekt Internt FoI-stöd Uppföljning och redovisning av SjöV:s EU-projekt Nationell FoI samordning MONALISA 2.0 FoI-rådet Uppföljning och redovisning av offentliga medel FoI-samordning EU FoI anslagshantering ACCEAS MICE Drivbänk för innovation Simulatorn i Göteborg Omvärldsbevakning och rapportering GOTRIS Infodelningsinitiativ Kommande projekt Horizon 2020, MoS etc. Kommande projekt Horizon 2020, MoS etc. 5

6 Ökade offentliga medel till sjöfartens FoI Sjöfarten fick under 2013 för första gången på många år tillgång till offentlig finansiering för FoI. Regeringen avsatte minst 35 miljoner kronor genom en skrivning i Trafikverkets regleringsbrev till FoI inom sjöfartsområdet. Genom denna satsning har Sjöfartsverket kunnat avlasta avgiftskollektivet kostnader för behovsmotiverade FoI-insatser. De offentliga FoI-medlen till sjöfarten har bland annat använts till att möjliggöra svenskt deltagande i EU-finansierade innovationsprojekt, till att främja ZeroVisonToolplattformen och utvecklingen av det nationella kompetenscentret Lighthouse samt till att främja forskningsmiljöer och kompetensförsörjningen i sjöfartssektorn genom ett nytt doktorandprogram där såväl KTH, Linnéuniversitetet i Kalmar som Chalmers ingår. Inom ramen för MONALISA 2.0-projektet samverkar Sjöfartsverket med andra myndigheter, privat näringsliv samt akademin i en rad europeiska länder för att driva på arbetet med konkreta e-navigationslösningar och att utveckla konceptet med koordinering av sjötrafiken i syfte att öka säkerheten, miljöprestandan och effektiviteten inom sjöfartssektorn. Exempel på andra innovationsprojekt där Sjöfartsverket deltar är ACCSEAS-projektet, där Sjöfartsverket samverkar med sjöfartsmyndigheterna i Nordsjöregionen inom e-navigationsområdet, MICE-projektet för ökad effektivitet i vintersjöfarten i Östersjön samt i Arktis tillsammans med Chalmers samt GOTRIS-projektet för effektivare trafikoptimering i Göta älv och Trollhätte kanal. Sverige deltog under 2013 genom Sjöfartsverket i EU:s utlysning inom sjöfartsprogrammet 6

7 MARTEC II med fem miljoner kronor per år under perioden för medfinansiering av svenska små- och medelstora företags deltagande i utlysningen. I slutet av december beslutade regeringen i Trafikverkets regleringsbrev för 2014 att minst 50 miljoner kronor per år ska avsättas till FoI inom sjöfartsområdet. Genom avtal mellan Trafikverket och Sjöfartsverket äger Sjöfartsverket rätt att initiera, genomföra, beställa och finansiera forskning, utveckling, demonstration och innovationsinsatser inom de FoI-områden som anges i överenskommelsen, inom den samlade ramen på 50 mkr. Beslut om projekt ska tas i samråd med Trafikverket. Sjöfartsverkets FoI-verksamhet bidrar till ökad säkerhet, miljö och effektivitet i sjöfartssektorn Sjöfartsverket deltar aktivt i TRANSAM som ska bidra till att uppnå de transportpolitiska målen samt de forsknings- och näringspolitiska målen inom transportområdet. Den nationella samverkan inom transportrelaterad FoI genom TRANSAM och dess rådgivande roll är viktig för Sjöfartsverket, speciellt avseende samordningen av myndigheternas FoI-insatser och prioriteringar i satsningsområdena. Sjöfartsverket har under 2013 stärkt sin närvaro i den europeiska teknikplattformen WATER- BORNE, vilken är en viktig kanal för att påverka EU-kommissionen om inritningen av exempelvis Horizon 2020, liksom för samordningen av konsortier som avser söka medel från EU. Sjöfartsverket samverkar med VINNOVA och regeringskansliet i syfte att rikta kommande utlysningar inom sjöfartsområdet mot områden som sammanfaller med svenska intressen. Det är utomordentligt betydelsefullt att Sverige fortsatt nyttjar dessa möjligheter att påverka inriktningen av EU:s FoI-program för att skapa mervärde i finansieringen av FoI inom transportsektorn. Sjöfartsverket har i sitt nätverk bidragit till att sätta fokus på svenskt deltagande i kommande större EU-utlysningar inom ramen för TEN-T och EU:s forskningsprogram Horizon Bland annat har planeringen för en större TEN-T-ansökan påbörjats med ZeroVisionTool som fokus. Vidare förbereder sig svenska organisationer för att utnyttja möjligheterna som ges i Horizon Sjöfartsverket bidrar med stöd, kompetens och nätverk för att säkerställa en stor svensk närvaro i Horizon Som en effekt av den nya instruktionen om omvärldsbevakning ökar Sjöfartsverket sin bevakning av utvecklingen inom nationell och internationell sjöfartsforskning, inte minst inom EU-samarbetet. Omvärldsbevakningen är även ett viktigt instrument för att skapa möjligheter till ökad medfinansiering från EU för angelägna FoI-satsningar och skapar även en grund för 50 miljoner kronor per år ska avsättas till FoI inom sjöfartsområdet 7

8 ökad samverkan mellan transportmyndigheterna och forskningsfinansiärer som VINNOVA och Energimyndigheten. En samlad rapportering från Sjöfartsverkets omvärldsbevakningsuppdrag kommer att ske under första kvartalet FoI-arbetet handlar dock inte bara om att hämta in kunskap. Genom FoI-verksamheten bygger också Sjöfartsverket upp ny kunskap som bidrar till sjöfartens utveckling till en mer effektiv, miljövänlig och säker sjöfartsnäring. För att få genomslag internationellt och säkra effekthemtagningen bidrar därför Sjöfartsverket i det internationella arbetet i IMO, IALA och HELCOM. Under 2013 har det internationella arbetet främst inriktats mot e-navigationsområdet. Sjöfartsverket deltar aktivt i Forum för Innovation och då speciellt inom området Trafikledning alla trafikslag. Här vill Sjöfartsverket koppla verksamheten till utvecklingen av koordineringen av sjötrafiken inom MONALISA 2.0 och GOTRIS samt utvecklingen av trafikslagsövergripande trafikledning och modern informationsdelning s.k. informationsfederationer inom och mellan trafikslagen. I arbetet där också LFV, Trafikverket och SAAB samverkar återanvänds bland annat investeringar i trafikledning som genomförts inom luftfarten. Forum för Innovation har även gett viktiga kontakter till sjöfartsforskningsaktörer i de nordiska länderna. Ökat samarbete mellan myndigheter inom FoI Samarbetet mellan transportmyndigheterna har intensifierats under 2013 genom det gemensamma regeringsuppdraget (N2013/121/TE) Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet som redovisades i juni

9 Sjöfartsverket har redan ett väl etablerat samarbete med Luftfartsverket inom FoI-området. Även samarbetet med SMHI har under 2013 utvecklats positivt inom FoI-området. I syfte att fördjupa samarbetet mellan Sjöfartsverket, näringslivet och andra transportmyndigheter i den övergripande inriktningen av sjöfartens FoI har Sjöfartsverket tillsatt en extern referensgrupp för de offentligt finansierad FoI. I referensgruppen förs diskussion om inriktning och prioriteringar för framtida satsningar med de offentliga FoI-medel som tillställts sjöfarten. I Sjöfartsverkets FoI-referensgrupp ingår representanter för såväl branschorganisationer, transportmyndigheterna inom sjöfartssektorn som transportköparna. Den externa referensgruppen består av för närvarande av Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt Forum, Sjöfartsforum, Näringslivets Transportråd, VINNOVA, Energimyndigheten, Transportstyrelsen och Trafikverket. I arbetet med att få en bredare analys, ett bredare samarbete och för att ta höjd för ökad kvalitet i processen kring utvärdering av projektförslag inom ramen för ERA-NET MARTEC II utlysningen 2013 har Sjöfartsverket inbjudit ett antal relevanta svenska myndigheter att delta i utvärderingsarbetet. Utlysningen riktade sig främst till små och medelstora företag med verksamhet inom det maritima området. VINNOVA, Energimyndigheten, Trafikverket, Hav- och vattenmyndigheten (HaV), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gav i detta arbete värdefulla bidrag till såväl ranknings- som utvärderingsarbetet inom sina respektive sakområden. Erfarenheterna från denna breda svenska uppslutning är mycket goda och Sjöfartsverket avser återkomma med motsvarande förfrågan

10 1 FORSKNING & INNOVATIONS VERSAMHETSRAPPORT 2013 FoI-verksamhetens nytta för sjöfarten samt för Sjöfartsverkets kärnverksamheter Sjöfartsverket initierar, driver och medverkar i en rad forsknings- och innovationsprojekt. Exempel på dessa är MONALISA, MONALISA 2.0, WINMOS, MICE, ACCSEAS och GOTRIS. Projekten genomförs i nära samverkan med privat näringsliv, akademin och andra myndigheter, såväl nationellt i Sverige som i en internationell miljö. EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020 öppnar nu och bedöms innebära nya internationella FoI-uppdrag för Sjöfartsverket. Innovations- och utvecklingsprojekt Nedan presenteras några av FoI-projekten MONALISA/MONALISA 2.0 (www.monalisaproject.eu) Innehåll: Genomförande av MONALISA samt MONALISA 2.0, definitionsfas för Sea Traffic Management, utveckling av gemensamt protokoll för ruttutbyte mellan olika navigationssystem, utveckling och demonstration av konkreta tjänster till sjöfarten, nytt ledningssystem för sjö- och flygräddning (NILS) etc. Projektet lägger grunden för nästa utvecklingsfas av Sea Traffic Management genom MONALISA-programmet ( ) Framtid: Skapar förutsättningar till ökad effektivitet, säkerhet och miljö inom sjöfarten samt möjligheter till nya kunskapstjänster, koordinering av sjötrafiken, ruttoptimeringstjänster, navigationsassistans samt medfinansiering av infra- och infostruktur. WINMOS Innehåll: WINMOs är ett projekt som syftar till att effektivisera vintersjöfarten i Östersjön. Projektet innefattar delfinansiering från EU av pågående uppgradering av isbrytarna, pilotprojekt för energieffektivare motorteknik på isbrytarna, utveckling av nästa generations ledningssystem för isbrytning, konceptstudie för nästa generations isbrytare etc. Framtid: Genom att sätta fokus på EU:s bidrag till vintersjöfarten i Östersjön, så ges förutsättningar att EU i framtiden kan medfinansiera de fasta kostnaderna för isbrytningsverksamheten. MICE (MONALISA ICE) Innehåll: Genom MICE-projektet konkretiseras resultaten av MONALISA-projektet i tjänster till nytta för vintersjöfarten i Östersjön samt för sjöfarten i Arktis. Framtid: Skapar förutsättningar för betydande effektiviseringsvinster i vintersjöfarten och till ökad säkerhet för sjöfarten i Arktis. FAMOS Innehåll: FAMOS syftar till att med EU-finansiering slutföra sjömätningarna av HELCOM Cat. I och II ytor under perioden Projektet 2.0 SECURING THE CHAIN BY INTELLIGENCE AT SEA CREATING INFRASTRUCTURE FOR FUTURE WINTER NAVIGATION Taking maritime transport into the digital age SAFETY ENVIRONMENT EFFICIENCY DYNAMIC AND PROACTIVE ROUTEPLANNING IN THE ARCTIC

11 innefattar även investering i en ny sjökortsdatabas för att effektivisera processen att få ut uppdaterade djupdata till kund. Totalbudget för projektet för Sjöfartsverket uppgår till c:a 380 mkr, med ett budgeterat EU-bidrag om totalt c:a 76 mkr. Framtid: Genom ny EU-finansiering av sjömätningsverksamheten kan sjöfartens kunder avlastas kostnader, varigenom också sjöfartens konkurrenskraft stärks. VDES (VHF Data Exchange System) Innehåll: Projektet syftar till att bidra till nästa generations AIS, VDES. Uppdrag har getts till SAAB TransponderTech att hjälpa Sjöfartsverket med detta arbete. Avsikten är att genomföra analyser, ta fram beslutsstöd och en prototyp för VDES. Framtid: Projektet lämnar ett bidrag till utvecklingen av VDES för att säkerställa funktionen för AIS och för att skapa förutsättningar för den datakommunikation som förväntas inom e-navigation, t.ex. det informationsutbyte som ett genomförande av MONALISA-konceptet kräver. Simulatorn för utbildning och som testbänk för innovationer Genom driften och utvecklingen av Sjöfartsverkets simulatoranläggning tillhandahålls inte bara en modern utbildningsanläggning utan också en unik testbänk för pågående och kommande FoIprojekt. Anläggningen uppgraderas under 2014 för att fungera som testbänk i försöken kring Sea Traffic Management som bedöms kunna bidra med stora miljövinster och ekonomisk nytta för sjöfartsnäringen genom optimerad sjötrafik. Ett väl fungerande samarbete med akademin har etablerats och utvecklas. Drivbänk för innovation Det arbete som genom FoI-rådets försorg initierats i syfte att lyfta fram och främja utveckling och innovation inom Sjöfartsverket har resulterat i ett antal förslag och idéer. För att göra verklighet och säkerställa en fortsatt idékreation inom Sjöfartsverket för utveckling och innovation initierade FoI-enheten under 2013 ett pilotprojekt om hur utvecklingsidéer inom Sjöfartsverket kan bli verklighet. Pilotprojektet handlar om ny teknik för utmärkning av farleder för fritidsbåts- och skärgårdstrafik och bedöms ha en stor potential till effektivare utprickning och betydande kostnadsbesparingar för Sjöfartsverket. Projektet, som har sin organisatoriska hemvist hos AO Bygg och Teknik, är ett utvecklings- och demonstrationsprojekt som även ska resultera i ett business case samt nyttorealiseringsplan och som ska genomföras i nära dialog med kunderna och tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Informationsdelning FoI-enheten tog under 2013 initiativ till en samverkan mellan Isbrytarledningen, Sjökommunikation, Sjöräddningen, AO Lotsning, IT Har ni några goda idéer, hör av er till oss på FoI - Vi finns till för er 11

12 samt Systemteknik i syfte att diskutera samverkan och resultatåtervinning från MONALISA, MICE m.fl. innovationsprojekt för effektivisering av Sjöfartsverkets system. Syftet är att undvika att utvecklingen inom flera idag pågående eller planerade projekt sker utifrån enskilda systemspecifika behov utan tar istället ett mer holistiskt perspektiv för att på så vis bättre kunna analysera hur Sjöfartsverkets olika system kan koppla till varandra. Initiativet handlar konkret om att Sjöfartsverket tillvaratar de möjligheter för utveckling och test av en gemensam informationsdelningsmiljö till nytta för exempelvis isbrytning, sjötrafikinformation, lotsplanering samt sjö- och flygräddning. FoI-enheten har också under 2013 jobbat för ett nytänk inom upphandlingsområdet genom exempelvis användning av Lagen om Offentlig Upphandling för Forskning och Innovation samt de möjligheter som ges till innovationsupphandling. Innovationsupphandling är också ett område som regeringen främjar och inom vilket regeringen i Sjöfartsverket i regleringsbrevet för 2014 gav Sjöfartsverket i uppdrag att utreda i vilken utsträckning Sjöfartsverkets behov av utveckling och innovation kan lösas med hjälp av exempelvis innovationsupphandling. FoI-verksamheten bidrar postivit till Sjöfartsverkets ekonomi Genom Sjöfartsverkets FoI-verksamhet har betydande medfinansiering från framförallt EU:s olika stödprogram kunnat intäktsföras och därmed bidragit till att minska bördan för avgiftskollektivet inom sjöfartssektorn. Nedan följer några exempel på pågående och planerade projekt. Fokus område / intäkter mkr MONALISA / MONALISA ,0 32,9 20,6 14,6 MICE 0 2,0 2,5 0 WINMOS 8,2 11,8 17,0 7,6 VDES (nästa generation AIS) 0 1,5 3,0 1,5 FAMOS

13 Resultatrapport 2013 FoI-enheten, inkl. simulatorn (tkr) Utfall Uppdragsverksamhet Budget UB Övriga externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Intern tidredovisning Löner Förändring semesterlöneskuld 276 Andra ersättningar 3 10 Kostnadsersättningar Sociala kostnader Övriga Personalkostnader Hyror & kostnader förhyrda lokaler & maskiner Reperation, service och underhåll 7 Köpta tjänster Extern bemanning 38 Transportmedel Resor och transporter Övriga externa kostnader Fastighetskostnader Realisationsposter Avskrivningar Interna kostnader 631 Summa Kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader 1 PERIODENS RESULTAT

14 Vi på FoI-enheten Magnus Sundström, Civ. Ekonom Magnus är generalisten, enhetschefen och projektledaren som står för mycket av skrivandet inom enheten. Magnus deltar i det strategiska arbetet inom FoI-området och genom sin domänkunskap om EU:s transportpolitik och sitt internationella kontaktnät svarar Magnus för marknadsföring av våra innovationsprojekt samt jobbar med att hitta finansiering som möjliggör FoI-verksamheten och de innovationsprojekt som Sjöfartsverket engagerar sig i. Fredrik Karlsson, Sjökapten Fredrik är vårt tekniska geni med nautisk bakgrund och god kännedom om Sjöfartsverkets olika kärnverksamheter och sakkunnig inom allt vad e-navigation innebär. Fredrik är också projektledare för simulatoretableringen i Göteborg och medverkar i de flesta av våra FoI-projekt. Fredrik är en viktig pusselbit i det arbete som ständigt utförs inom enheten genom bevakning av den tekniska utvecklingen i samhället i stort och hur nya landvinningar kan appliceras på sjöfarten på ett kostnadseffektivt sätt Ulf Svedberg, Sjökapten Ulf är konceptdesignern och visionären som tar Sjöfartsverket och vår innovationsverksamhet in i framtiden. Ulf står bakom såväl dynamisk ruttplanering som Verification System för Officers Certificates. Som f.d. lots och lotsplatschef har Ulf en stor förståelse för navigationssystemen och den nautiska vardagen. Ulf är en viktig pusselbit i det arbete som ständigt utförs inom enheten genom bevakning av den tekniska utvecklingen i samhället i stort och hur nya landvinningar kan appliceras på sjöfarten på ett kostnadseffektivt sätt. Anders Brödje, Fil. Lic, Sjökapten Anders är involverad i de flesta av Sjöfartsverkets innovationsprojekt och arbetar aktivt i den internationella marknadsföringen av projekten samt kopplar dessa till den internationella utvecklingen inom IMO och IALA. Anders kommer närmast från Chalmers Human Factors-grupp, där han under tre och ett halvt åren arbetat som en av Sjöfartsverkets fyra industridoktorander. Anders har en nautisk bakgrund som sjökapten och har tidigare inom ledande operativa befattningar på Sjöfartsverket inom VTS och sjötrafik. Per Setterberg, Sjökapten Per har flyttat över från Affärsavdelningen för att bland annat i MICE och i MO- NALISA 2.0 leda arbetet med den aktivitet som har de mest kortsiktiga nyttorna från Sea Traffic Management. Med sig i bagaget har Per lång erfarenhet från VTS-verksamheten, både i rollen som processägare och som projektledare. Med en stark känsla för struktur, processer och kvalitetsarbete kommer Per att bidra till ett effektivare innovationsarbete och till ökad kvaliteten i våra innovations- och utvecklingsprojekt. Björn Andreasson, Sjökapten Björn är inlånad på halvtid från Infrastrukturenheten för att i MONALISA 2.0 leda arbetet med att ta fram en Masterplan för hur framtidens Sea Traffic Management ska utformas. Björn kommer också att vara involverad i de tester av Shore-Based Deep Sea Assistance som kommer att utföras inom MONALISA 2.0. Med sig från Infrastrukturenheten har Björn erfarenhet från infrastrukturprojekt och en bred kunskap om Sjöfartsverkets olika verksamheter; allt för att utveckla sjöfartens säkerhet och framkomlighet. 14

15 Göran Rudbäck, Fil. Lic Göran är den analytiske strategen med uppgift att ansvara för sjöfartens forsknings- och utvecklingsfrågor. Genom sina erfarenheter från FN-systemet, universitetvärlden, akademin och mångårigt arbete i myndigheter med forskningsoch miljöfrågor bidrar Göran till att sätta prioritet på sjöfartsfrågorna på olika forskningsarenor. Göran ansvarar för samordningen av sjöfartsforskningen inom verket och är vidare Sjöfartsverkets representant i TRANSAM samt sköter vårt deltagande i påverkansarbetet på EU genom ERA-NET-samarbetet MARTEC och teknologiplattformen WATERBORNE. Ulf Siwe, Civ. Ing Ulf har en bred erfarenhet inom marknadsföring och försäljning och ansvarar för kommunikationen inom och från MONALISA 2.0. Ulf har tidigare varit ansvarig för stora marknadsprojekt, t.ex. när HP Sverige fyllde Globen med partners och kunder. Med sin tekniska bakgrund har Ulf lätt att sätta sig in i nya lösningar, och med sitt försäljningsperspektiv hittar han de budskap som tilltalar de olika målgrupperna för kommunikationen. Med idéer från andra branscher bidrar han till FoI-enhetens fortsatta kreativitet. Manuela Endrich, Projektkoordinator Manuela är projektkoordinatorn som såg till att 45 kg ansökningshandlingar för MONALISA 2.0 och WINMOS kunde skickas till Bryssel i slutet av mars Manuela är inlånad från LFV där hon sedan 2007 har jobbat med projektkoordinering i stora europeiska utvecklingsprojekt med allt från administration, information och kommunikation till anbudsförfarande. På sin halvtid jobbar Manuela i MONALISA 2.0 som projektkoordinator och som ett stöd till projektledningen. Lisa Sakharnykh, Civ. Ekonom Lisa är den ambitiösa och strukturerade projektekonomen som arbetar med uppföljning och redovisning av de offentliga medlen till sjöfartens FoI samt Eufinansierade projekt, där Lisa har fokus på Kvarkenprojektet samt farledsprojekten i Mälaren och Luleå. Lisa har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Eva Mietzner, Civ. ekonom Eva är inlånad till 60% från LFV där hon tillhör Controllerenheten i koncernstaben. På Sjöfartsverket jobbar Eva i första hand med EU-redovisningen av MONALISA, MONALISA 2.0, ACCSEAS, men stöttar även med EU-redovisningskunskaper inom Sjöfartsverkets övriga EU-finansierade projekt. Med sin bakgrund från arbete som ekonom på bl.a. EU-kommissionen och med lång erfarenhet av EU-redovisning inom LFV bidrar Eva med EU-redovisningskunskaper till både FoI och övriga enheter på Sjöfartsverket Anna Weiding, Civ. ekonom Anna kommer närmast från Statens Geotekniska Institut (SGI) i Linköping och har med sig i bagaget en lång erfarenhet av ekonomiansvar för EU-projekt inom Östersjö- och Nordsjöprogrammen inom INTERREG samt EU:s 7:e ramprogram för forskning. Nu ingår Anna i gruppen ekonomer som arbetar med uppföljning och redovisning av EU-projekt för Sjöfartsverket. Främst kommer Anna att arbeta med WINMOS och MONALISA 2.0. Johanna Amneklev, Civ. ekonom Johanna är inlånad från GFS konsult och arbetar på FoI som projektekonom främst i EU-projekten MONALISA 2.0, WINMOS och AnNa (Single Window). Vidare svarar Johanna för redovisningen i EU:s program MARTEC. Johannas roll som projektekonom innefattar såväl redovisning av EU-finansierade projekt mot EU såväl som externa kontakter mot projektpartners. Johanna har en kandidatexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetet på GSF Res. 15

16 LFV Tryck Norrköping T14-115

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2015-02-26 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2016 2018 Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se Dnr/Beteckning

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 2

ÅRSREDOVISNING 2012 2 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning GD har ordet...4 Sjöfartsverkets organisation och huvuduppgifter...6 Sjöfartsverkets ledning och styrelse...6 Koncernbolagen...7 Sjöfartsmarknaden...8

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Nya vägar. Nya möjligheter. Tillsammans. En introduktion till Sjöfartsverkets tjänster och verksamhet.

Nya vägar. Nya möjligheter. Tillsammans. En introduktion till Sjöfartsverkets tjänster och verksamhet. Nya vägar. Nya möjligheter. Tillsammans. En introduktion till Sjöfartsverkets tjänster och verksamhet. Med kompetens, lyhördhet och service vill vi göra skillnad för våra kunder. Och för hela Sverige.

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 601 78 Norrköping Tel: 0771-63 00 00 Fax: 011-19 10 55 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 Datum: 2012-08-08 601 78 Norrköping

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer