Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014"

Transkript

1 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8 miljoner kr går till Dalarna. Region Dalarna kommer dessutom att stötta satsningen med kr. Målet med satsningen är att kvinnor ska starta nya företag och utveckla befintliga samt göra dem mer konkurrenskraftiga och lönsamma. Det ska göras bland annat genom utvecklande av nya tjänster och produkter, förbättrad marknadsföring, utbildning och rådgivning. Det övergripande syftet är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Ansökningsblanketten består av fem delar. A) Allmänna uppgifter B) Projektbeskrivning C) Budget D) Indikatorer och horisontella kriterier E) Bilagor och underskrift Ansökan ska vara inne hos Region Dalarna senast: Denna ansökan ska skickas i original i pappersformat till adressen nedan, samt även i Word-format till Region Dalarna Myntgatan Falun

2 NYPS-id (Anges av Region Dalarna) Diarienr (Anges av Region Dalarna) A) ALLMÄNNA UPPGIFTER Projektets namn Mits möten inom ITS Projektledare Anna-Karin Ossendorf Startdatum (Tidigast ) Slutdatum (Senast ) Projektägare ITSdalarna Utvecklings AB Organisationsnummer Adress Forskargatan 3 Postnummer Postadress Borlänge Telefon E-post Hemsida Juridisk form Aktiebolag CFAR-nummer Bankgiro Plusgiro - Bankkonto (bifoga kontobevis) - Momsredovisning Ja Omfattas sökanden av LOU? Nej, affärsmässig upphandling genomförs. Sökt belopp från programmet kr 1 / 10

3 Kontaktpersoner Projektledare Anna-Karin Ossendorf E-post Telefonnummer Adress ITSdalarna, Forskargatan 3, Borlänge Projektmentor Annica Roos E-post Telefonnummer Adress ITSdalarna, Forskargatan 3, Borlänge Ekonomi Anna-Karin Ossendorf E-post Telefonnummer Adress ITSdalarna, Forskargatan 3, Borlänge Revisionsbyrå KPMG, Pekka Anderman E-post Telefonnummer Adress Box 84, Borlänge Kategorisering av projektet Insatsområde (markera ett av nedanstående) Gröna näringar (Jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö, enligt LRFs definition) Tjänste- och servicesektorn Kreativa och kulturella näringar Vård och omsorg Utbildning IT och Internet för ökad affärsnytta i företag som drivs i gles- och landsbygd Utveckling och kommersialisering av innovationer X Inriktning (markera ett av nedanstående) Kvinnor som driver företag ensam eller tillsammans med andra, och som vill utveckla företaget Kvinnor som vill starta företag Kvinnor som vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor och koncept Antal deltagande personer 20 2 / 10

4 Sammanfattning Sammanfattning av projektet Vi vill med projektet Mits nå användare som bär på nya idéer till innovationer inom ITS-området för att bidra till att kvinnors innovationer lyfts fram och tillåts ta plats i en mansdominerad sektor. Vi vill samtidigt utveckla det nätverk av kvinnor som driver eller vill starta företag inom ITS, som byggts upp under projektet KVITS (främja kvinnors företagande inom ITS), vilket genomförts under ITS och teknikutveckling inom transporter är områden med stark mansdominans. ITS-lösningar tenderar att utvecklas av män och sällan associeras till kvinnodominerade branscher, även om det i allra högsta grad finns stora transportutmaningar i branscher som exempelvis vård och omsorg. Genom att rikta oss till traditionellt kvinnodominerade branscher som vården, turistnäringen, gröna näringar med flera med information om möjligheterna inom ITS, vill vi möjliggöra för kvinnor i dessa näringar att identifiera transportutmaningar och hitta ITS-lösningar på problem och transportutmaningar i branscher där utbudet av tekniska lösningar är eller har varit begränsat. Dessa branscher utgör nya marknader för ITS. Mits står för möten inom ITS. Genom att tidigare KVITS-deltagare tillsammans med nya kvinnor med innovativa idéer till ITS-lösningar (eller med problem som kan lösas med hjälp av ITS) deltar i gemensamma, kreativa arbetsträffar, skapas möten som möjliggör för innovationer att vidareutvecklas och för problem att hitta lösningar. Det sammankopplar kvinnors behov och efterfrågan med sådana (kvinnliga) aktörer som kan och vill hitta lösningar som matchar behoven. Projektet inleds med informationsträffar där ITS-området presenteras med konkreta exempel på vilka möjligheter det finns att lösa problem med hjälp av ITS. Träffarna riktar sig till kvinnor i de ovan beskrivna branscherna. Från dessa informationsträffar kan såväl behov som personer med innovativa idéer följa med till de kreativa arbetsmötena och bearbetas eller vidareutvecklas i grupp tillsammans med KVITS-deltagarna. B) PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund IT och teknik är branscher som bedöms växa och behöva mer arbetskraft. ITS (intelligenta transportsystem) utgör därmed en framtidsbransch. I Dalarna är förutsättningarna för att arbeta med ITS extra goda. Här finns Trafikverket med sitt huvudkontor, som är en viktig motor för utvecklingen av kompetens inom transportområdet, däribland ITS. Transportstyrelsen är en annan transportmyndighet som har stark förankring i regionen. Det bidrar till att stärka regionens kompetensmassa inom transportnäringen. Klustret ITSdalarna har byggts upp i denna miljö och har vidare utvecklat den lokala kompetensen kring ITS. Här finns goda förutsättningar för fler företag att utvecklas inom ITS-segmentet. Forskning om kluster visar att klustermiljön förbättrar möjligheten till innovation, att ta sig från idé till kommersialisering och att växa som företag (Ketels, 2009). ITSdalarna har under 2012 drivit projektet KVITS som syftat till att främja kvinnors företagande inom ITS (intelligenta transportsystem). Detta projekt har, trots initiala svårigheter med att rekrytera deltagare ur målgruppen, varit både uppskattat och framgångsrikt. Projektet upplevs av såväl deltagare som projektledning som starten på ett mer långsiktigt arbete med att främja kvinnors företagande i IT/ITS- transport- och logistikbranscherna och därigenom bidra till en ökad jämställdhet i transportsystemet. Det är fortfarande övervägande män som driver företag inom ITS och transporter 3 / 10

5 och som arbetar med frågor som rör transportsystemet, trots att detta berör och nyttjas av båda könen. Eftersom det finns olikheter i kvinnors och mäns utnyttjande av transportsystemet, till exempel i fråga om resmönster (se ex.vis Trafikanalys, 2012), är det viktigt att även kvinnors erfarenheter och behov tas tillvara i utvecklingen av transportsystemet. Regeringen och Trafikverket har som mål är att transportsystemet ska vara jämställt (Vägverket, 2007). Med KVITS har ITSdalarna lagt en grund för att fortsätta detta arbete. Nu vill vi gå vidare och möjliggöra för dessa och fler kvinnor att vidareutveckla sina företag eller innovationer inom ITS, genom att koppla ihop dem med nya användargrupper som har behov av eller efterfrågar ITS-lösningar på transportutmaningar de har i sin verksamhet. En lärdom från KVITS är att det kan vara svårt att genom exempelvis branschkoder göra urval och hitta kvinnor som är intresserade av att affärsutveckla genom att kliva in på ITS-fältet, eftersom det är en bransch som har kontaktytor med många andra, t.ex. turistnäringen och vården (vårdlogistik). Genom att fokusera på kvinnor i transport- och IT-sektorn utestänger man potentiella ITS-företag eller innovationer som också i högre grad härrör från kvinnodominerade sektorer och därmed förstärker man bilden av att ITS är något som är manligt könskodat. Mits-projektet ska därför rikta sig till användargrupper inom sektorer där många kvinnor arbetar samt till en nätverksgrupp av kvinnor som driver eller vill starta företag inom ITS, för att jobba med att hitta nya tillämpningar och användningsområden för ITS/lösningar på problem genom ITS. Exempel på branscher där många kvinnor driver företag som kan gynnas av ITS är vård, tjänste- och servicesektorn, kultur & nöje, hotell & restaurang, detaljhandel. Syfte Syftet med Mits är att generera affärsnytta och tillväxt i ITS-branschen i Dalarna. Genom att den kunskap om ITS, resor och transporter som finns inom klustret ITSdalarna utnyttjas för att möjliggöra för fler företag och affärsidéer inom ITS att växa fram i regionen, stärks regionens konkurrenskraft som attraktivt centrum för aktörer som verkar inom transportsektorn. Jämställdhet skapas i samband med det dagliga arbetets beslutsfattande, resursfördelning och formande av normer. Genom att projektet riktar sig till kvinnor i en traditionellt mansdominerad bransch ska det också bidra till att öka jämställdheten i branschen, och att skapa ökad samhällsnytta genom att innovativa idéer till nya produkter eller tjänster inom ITS-området kommer fram utifrån kvinnors erfarenheter och behov och därigenom gör transportsystemet mer jämställt. Mål Mits ska bidra till att nya företag på sikt startas av kvinnor, samt att befintliga företag, ägda eller ledda av kvinnor, anställer eller ökar sin omsättning. Mits ska också bidra till utveckling inom ITS-området, genom att fler kvinnor tar steget in i branschen och där utnyttjar sina erfarenheter för att skapa innovativa lösningar på säkerhets- effektivitetstillgänglighets- eller miljöproblem som finns i transportsystemet. Mits ska attrahera fler kvinnor till ITS-branschen genom att informera om (och med konkreta förebilder visa) att det faktiskt är en rolig och intressant bransch att verka i, även som kvinna. 4 / 10

6 Målgrupp Mits har två målgrupper: 1) Företagare - Kvinnor som driver företag inom ITS eller som är etablerade i branschen och som vill starta nya eller vidareutveckla befintliga företag genom att hitta innovativa idéer till nya produkter eller tjänster inom ITS. I denna målgrupp finns de kvinnor som deltagit i det föregående KVITS men också nya deltagare som driver eller vill starta företag inom IT/ITStransport- och logistikbranscherna. 2) Användare - Kvinnor som är verksamma i traditionellt kvinnligt könskodade branscher och som möter transportutmaningar i sina dagliga liv och i sin verksamhet, som leder till att de har problem som kan lösas med hjälp av ITS eller idéer som kan leda till nya innovationer inom ITS. Exempel på sådana branscher är vård, tjänste- och servicesektorn, kultur & nöje, hotell & restaurang, detaljhandel, d.v.s. branscher som är beroende av transporter på olika sätt. Vi kommer att marknadsföra projektet på Högskolan Dalarna och vänder oss också till kvinnliga studenter och alumner: i Företagargruppen till studenter som läser eller avslutat utbildningar som knyter an till ITS-området, exempelvis systemvetare och BI-studenter. I användargruppen vänder vi oss till den generella gruppen kvinnliga studenter för att hitta frön till nya innovationer på oväntade ställen. Projektorganisation Projektägaren ITSdalarna Utvecklings AB ansvarar för projektets genomförande. Projektledning och administration genomförs av ITSdalarnas egen personal. ITSdalarna Utvecklings AB ägs till fullo av den ideella föreningen ITSdalarna och har till uppgift att genomföra projekt samt ge service till föreningens medlemmar (för närvarande 41 organisationer i triple helix-konstellation). Bolagets verksamhet är allmännyttigt, transparent och inte vinstdrivande. Högskolan Dalarna och företagsfrämjarna Stiftelsen Teknikdalen samt Falun-Borlängeregionen ingår i projektets styrgrupp tillsammans med ITSdalarna Utvecklings AB. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Projektplanen delas in i fyra steg: 1) Förberedelsefasen: Planering och upprättande av detaljerad tidplan och detaljerat upplägg för information, rekrytering och kreativa arbetsmöten, lokaler, seminarieinnehåll, framtagande av informationsmaterial. 2) Informations- och rekryteringsfasen: Deltagare i företagargruppen kartläggs, kontaktas och bjuds in. Ett befintligt nätverk finns från KVITS-programmet, vilket utgör stomme för företagargruppen. Nya kvinnor som driver eller vill starta företag inom ITS identifieras med hjälp av befintliga kontakter, snöbollsurval och via exempelvis högskolan. Dessa kontaktas och bjuds också in till företagargruppen. Informationskampanj på Högskolan där representanter från ITSdalarna närvarar. Snöbollsurval kontakters kontakter. Annonsering. Från KVITS finns en kontaktlista över kvinnor som driver företag inom IT/ITS, transport och logistik, som kan användas igen. En lärdom från det tidigare projektet är att det under sommaren var svårt att boka möten med dessa kvinnor för att bjuda in till projektet. Rekrytering bör därför starta redan direkt vid projektstart i maj. Målgruppen användare nås genom en informationskampanj med annonsering mot riktade grupper och via nätverk. Kvinnor ur denna grupp bjuds in till en inspirationsdag som kombinerar en inspirerande föreläsning med en workshop kring transport- och 5 / 10

7 logistikutmaningar och hur man skulle kunna lösa dem med hjälp av ITS. Intressanta idéer samt intresserade deltagare ur denna grupp fångas upp och erbjuds att delta i det fortsatta workshop-programmet med kreativa arbetsmöten. 3) Kreativa arbetsmöten. Steget fokuserar på att deltagare ur företagargruppen tillsammans med eventuella intressenter från användargruppen som själva är intresserade av att arbeta vidare med idéer till innovationer, arbetar tillsammans med identifiering av behov, skapande av frön till innovationer på ITS-området, möjligheter att vidareutveckla tjänster och produkter med hjälp av ITS. Dessa möten kommer att genomföras under 5-6 tillfällen (halvdagar) under perioden oktober- 13 till mars-14. Fokus under dessa möten kommer att vara deltagarnas behov och idéer och mötena kommer att ske i workshop-form. Föredragshållare/inspiratörer från ITSdalarna kommer att bjudas in för att hålla kortare föredrag men mötenas huvudfokus kommer att vara att deltagarna får arbeta tillsammans med idéer och lösningar. Målet med detta är att idéer ska kunna omsättas i konkreta affärsidéer, produkter eller tjänster och/eller leda till affärsutveckling. Mellan träffarna kommer ITSdalarnas hemsida att användas som en kanal för deltagarna där de kan hålla kontakten och få information. Företags- och produktidéer som uppkommer under projekttiden slussas vidare till de främjare som finns inom Stiftelsen Teknikdalens inkubator och företagsstöd samt Falun Borlängeregionen, enligt en process som arbetas fram tillsammans med de främjare som finns i styrgruppen. Mits kan därigenom fungera som en grogrund för själva idéerna och innovationerna, som sedan kan får stöd på vägen till färdigt företag eller färdig produkt av de befintliga främjarstrukturer som finns i regionen. 4) Utvärdering och avslut: Projektet avslutas och utvärderas såväl av deltagare som i klustret ITSdalarna. Plan för hur resultatet kan tas tillvara och hur kontakter och nätverk ska fortleva. Slutrapportering. Inga kontanta deltagaravgifter kommer att begäras av deltagarna. Projektledningen bedömer att den kostnad de har för deltagandet i form av sin egen tid, motiverar att deltagaravgiften subventioneras. Medfinansiering från Högskolan Dalarna och från ITS Dalarna Utvecklings AB används som insats för att deltagare ska kunna vara med utan annan kostnad än den egna tiden. Samtliga deltagare i företagargruppen ska däremot signera ett gruppkontrakt där de förbinder sig att dedikera sig i programmet och att delta aktivt i de kreativa arbetsmötena. Resultatspridning Hur ska resultaten spridas och till vilka? Projektresultaten sprids via ITSdalarnas ordinarie informationskanaler såsom hemsida och nyhetsbrev, via press och annonsering. Därutöver via Högskolan, på inspirationsdagen och på IT-frukost för ungdomar, med hjälp av framtaget informationsmaterial och i samband med slutrapportering. Målgrupper för spridningen är allmänheten, studenter, ITSdalarnas medlemmar, medlemmar i Dalarnas kommun- och landstingsfullmäktige (Nyhetsbrev distribueras till alla dessa). 6 / 10

8 Projektavgränsning ITSdalarna har en kärnverksamhet inom ITS och utveckling av klustret. Det sker i nära samarbete med aktörer som arbetar med stöd i företagsutveckling såsom starta-eget-kurser och inkubatorer. Därför avgränsas projektet till att främja innovation och näringslivsutveckling inom ITS-området. Eventuella kopplingar till andra projekt/insatser Projektet kommer att ingå i den projektportfölj som finns inom ITSdalarna och samordning av aktiveter kan vara en fördel för alla. Därför kommer vi när det är möjligt att nyttja den möjligheten. Vi försökte i KVITS-projektet att samarbeta med andra projekt inom programmet och vår ambition är att arbeta likartat i detta projekt. Effekter på lång sikt Projektet ska långsiktigt bidra till regional tillväxt genom att kvinnors företag stärks och nyetableras inom ITS-området i Dalarna. Regionens konkurrenskraft stärks ytterligare i takt med att det kluster, som byggts upp kring ITS- och transportkompetensen i Dalarna, befästs och utvecklas. Vi månar om att projektet inte blir en isolerad satsning på att öka tillväxten i branschen, utan att arbetet med att möjliggöra utveckling i kvinnors (och andras!) företag inom ITS fortgår även efter projektets slut som en del i ITSdalarnas ordinarie verksamhet. Ett led i detta arbete tror vi är att tidigt ge ungdomar information om hur det är att arbeta med ITS. En aktivitet i programmet är därför att tillsammans med regionens gymnasieskolor arrangera ett seminarium för unga tjejer, där deltagare i vår projektgrupp beskriver vad ITS är och hur det är att arbeta med ITS. (Kommunens IT-frukostar). Infrastrukturfrågor är viktiga för tillväxt rent allmänt. När vi stärker den kompetensen inom regionen så vill vi tro att det får långsiktiga effekter i allmänhet, vilket är till nytta för såväl näringsidkare som privatpersoner. Hur ska uppföljning/utvärdering ske? Projektet ska följas upp såväl bland deltagarna i de båda grupperna, som bland ITSdalarnas medlemmar. Detta sker genom intervjuer och enkätundersökningar. Uppföljningens syfte är att utreda om projektet bidragit till kontakter med nya samarbetspartners, utveckling av nya innovationer/produkter/tjänster, inträde på nya affärsområden eller utveckling av befintliga eller nya affärsidéer. Genom utvärdering i användargruppen vill vi fånga upp om idéer kring effektivisering eller innovationer med hjälp av ITS i den egna verksamheten/vardagen har uppkommit som resultat av projektet. 7 / 10

9 Beskrivning av projektledningens genuskompetens och kunskaper inom innovations- och affärsutveckling, alternativt plan för hur motsvarande kompetens/kunskap tas in i projektet Projektmentorn har gedigen erfarenhet från affärsutveckling och entreprenörskap. Projektledaren har genuskompetens och har erfarenhet från tidigare jämställdhetsprojekt. Genuskompetens inhämtas också via Högskolan Dalarnas delaktighet i projektet. Stiftelsen Teknikdalen har erfarenhet från processen att starta företag. Falun-Borlängeregionen har erfarenhet från processen att driva företag. Tid och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad 1) Förberedelsefasen kr 2) Informations- och rekryteringsfasen kr 3) Kreativa arbetsmöten kr 4) Utvärderingsfasen kr Summa: kr 8 / 10

10 C) BUDGET Kostnadsbudget Kostnadsslag Totalt Personal Köp av tjänst Lokal Resekostnader Övrigt Totala kostnader Finansieringsbudget Typ av finansiär Totalt Sökt belopp från programmet Övrig offentlig kontant: Summa: Privat kontant: Summa: Deltagaravgifter: ITSdalarna Utvecklings AB Högskolan Dalarna Summa: Total finansiering Observera att summan av kostnaderna och finansieringen ska balansera årsvis och totalt. 9 / 10

11 D) INDIKATORER OCH HORISONTELLA KRITERIER Indikatorer Indikator Mål Antal nya företag 1 Antal som gått från deltid till heltid 1 Antal företag som anställt 2 Antal företag med ökad omsättning 3 Antal deltagande företag 10 Deltagande kvinnor 20 Horisontella kriterier Integration O Syftar direkt till att förbättra integrationen x Bidrar till att förbättra integrationen O Påverkar inte integrationen Beskriv projektets påverkan på integrationen Projektet har inte som direkt syfte att bidra till ökad integration och mångfald, men genom att vända sig till breda grupper av användare välkomnar vi kvinnor med annan bakgrund än svensk att delta med sina erfarenheter i Mits. Högskolans Business Intelligence-program har många internationella studenter. Genom att rekrytera deltagare ut denna grupp och genom att komplettera med ett snöbollsurval för att nå ytterligare potentiella deltagare hoppas vi kunna nå fler utrikesfödda. 10 / 10

12 Jämställdhet x Syftar direkt till att förbättra jämställdheten O Bidrar till att förbättra jämställdheten O Påverkar inte jämställdheten Beskriv projektets effekter på jämställdheten Mits har ett riktat jämställdhetsperspektiv. Genom att rikta oss till traditionellt kvinnodominerade branscher som vården, turistnäringen, gröna näringar med flera med information om möjligheterna inom ITS, vill vi möjliggöra för kvinnor i dessa näringar att identifiera transportutmaningar och hitta ITS-lösningar på problem och transportutmaningar i branscher där utbudet av tekniska lösningar är eller har varit begränsat. ITS och teknikutveckling inom transporter är som nämnt områden med stark mansdominans. ITSlösningar tenderar att utvecklas av män och sällan associeras till kvinnodominerade branscher, även om exempelvis turistnäringen och vården i allra högsta grad har stora transportutmaningar. Transportsystemet berör och nyttjas av båda könen, men på olika sätt. Eftersom det finns olikheter i kvinnors och mäns utnyttjande av transportsystemet, till exempel i fråga om resmönster, är det viktigt att även kvinnors erfarenheter och behov tas tillvara i utvecklingen av transportsystemet. Mits ska direkt syfta till detta. Miljö O Syftar direkt till att förbättra miljön x Bidrar till att förbättra miljön O Påverkar inte miljön Beskriv projektets påverkan på miljön Projektet bidrar till att förbättra miljön. Att transporter står för en stor del av den negativa miljöbelastningen är väldokumenterat. Alla prognoser pekar mot ett transportbehov som ökar ytterligare de kommande åren. De flesta auktoriteter på området, såväl som politiska ledare, är överens om att vi inte kan fortsätta att bygga ut infrastruktur för de olika transportslagen i samma takt som tidigare. Detta gäller framförallt bil och flyg. För att uppnå ett hållbart resande arbetar exempelvis Trafikverket därför enligt en strategi kallad fyrstegsprincipen då det gäller infrastrukturfrågor. Enligt denna princip ska åtgärder för att påverka behovet av resor/valet avtransportslag samt åtgärder för att mer effektivt utnyttja befintlig infrastruktur, föregå åtgärder där man bygger om eller bygger nytt (SKL, 2007). Här kommer ITSteknik in som en möjliggörare för att underlätta resor med andra (mer miljövänliga) transportslag och för att effektivisera transporter på befintliga transportstråk. ITS-området har redan visat att det på ett avgörande sätt kan bidra till ett mer resurssnålt transportsystem och därigenom kraftigt minska transporternas negativa miljöpåverkan. Samtidigt visar ett flertal studier att kvinnor tenderar att i högre grad än män prioritera hållbara resalternativ (exempelvis Malmö Stad, 2010) och generellt prioriterar miljöfrågor i högre utsträckning än män (exempelvis Svensson, 2009). Projektets syfte, att verka för att innovativa idéer till nya produkter eller tjänster inom ITS-området utvecklas av kvinnor, bidrar därför till en positiv påverkan på miljön. 11 / 10

13 Referenslista: Ketels, C. (2009) Kluster och konkurrenskraft i en global ekonomi. Refererad av Globaliseringsrådet. Malmö Stad (2010) På väg. En resa i jämställdhet. Informationsmaterial. SKL Sveriges kommuner och landsting (2007) Fyrstegsprincipen för planering. För hållbara åtgärder i transportsystemet. skl.se/publikationer Svensson, S. (2009) Fler kvinnor för bättre miljö? En kvantitativ undersökning om betydelsen av kvinnorepresentationen för kommunal miljöpolitik. Magisteruppsats. Göteborgs Universitet, statsvetenskapliga institutionen. Trafikanalys (2012) Män reser 50 procent mer i bil än kvinnor. Pressmeddelande. trafa.se Vägverket (2007) Fördjupningsdokument Jämställdhet, Ledningsdokument 2007:60 12 / 10

14 E) BILAGOR OCH UNDERSKRIFT Utöver ansökningsblanketten ska ett registreringsbevis samt underlag som bestyrker firmatecknare bifogas. Bilagor Förteckning över de bilagor som hör till ansökan 1 Registreringsbevis (obligatoriskt) 2 Firmatecknare (obligatoriskt) Underskrift Undertecknad försäkrar härmed att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive i bilagor, är riktiga. Vidare försäkras att ingen finansiering utöver den i ansökan kommer att sökas för projektets kostnader. Om förhållanden som rör projektet ändras kommer undertecknad att meddela Region Dalarna förändringen omgående. Ort Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 13 / 10

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Denna ansökan ska skickas med e-post i wordformat till eller skickas i original i pappersformat till

Denna ansökan ska skickas med e-post i wordformat till eller skickas i original i pappersformat till 1(5) Utvecklingsmedel som stöd för metodutveckling Denna ansökan ska skickas med e-post i wordformat till lars.backlund@regionhalland eller skickas i original i pappersformat till Varbergsnämnden Birger

Läs mer

Lisa Yngvesson Förskolechef. Prästakullens förskola.

Lisa Yngvesson Förskolechef. Prästakullens förskola. 1(10) Ansökningsformulär - Utvecklingsmedel för social hållbarhet Denna ansökan ska skickas med e-post i wordformat till sophia.croona@regionhalland.se eller skickas i original i pappersformat till: Varbergsnämnden

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Paraplyprojekt - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare, bedöma projektidéns

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökningsformulär - Utvecklingsmedel för social hållbarhet

Ansökningsformulär - Utvecklingsmedel för social hållbarhet 1(5) Ansökningsformulär - Utvecklingsmedel för social hållbarhet Denna ansökan ska skickas med e-post i wordformat till sophia.croona@regionhalland.se eller skickas i original i pappersformat till: Varbergsnämnden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

2014-149 S. Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Mobil 0703-29 6267 Fax

2014-149 S. Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Mobil 0703-29 6267 Fax Leadercheck 2014-149 S Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. A Sökande Namn och adress Gesebols Fiber Ekonomiskförening Organisations/personnummer

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05 Projektets namn: Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Ver: 2009 03 05 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Datum för projektstart: 2009 09 14 Datum för projektslut: 2010 02 01 Totalt sökt belopp kr:

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: House of Dalarna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för år: Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till folkhalsa@skane.se Ansökan

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Miljöfond Bränsle Ansökan

Miljöfond Bränsle Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Miljöfond Bränsle Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfond Bränsle. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Ramsjö gård, Equisolution Rehab & Trainingcenter Journalnummer:

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 214-1-16 214-1-31 1(7) Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län Projekt (markera aktuell ruta) Ny ansökan förstudie Ny ansökan projekt Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Läs mer i

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1.

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Bioenergi i Böta-Kvarn

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

ANSÖKAN a-medel -med vägledning

ANSÖKAN a-medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37a-medel -med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare:

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer