avensia Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "avensia Årsredovisning 2007"

Transkript

1 avensia Årsredovisning

2 Innehåll VD har ordet 3 Detta är Avensia innovation 4 Affärsområde Kompetensförstärkning 5 Affärsområde Systemlösningar 6 Affärsområde Produkter 7 Kompetensområden 11 Medarbetare 14 Styrelse 15 Ledning 16 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning koncernen 21 Balansräkning koncernen 22 Förändring i eget kapital koncernen 24 Kassaflödesanalys koncernen 25 Resultaträkning moderbolaget 26 Balansräkning moderbolaget 27 Förändring i eget kapital moderbolaget 29 Kassaflödesanalys moderbolaget 30 Noter 31 Revisionsberättelse 41 2

3 VD har ordet Startåret för en ny koncern Som entreprenör har jag ibland turen att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Sommaren 2006 fick jag frågan om jag ville titta närmare på LUVIT för att se om det fanns något som jag kunde hjälpa till med. Jag besökte bolaget och blev imponerad av deras produkt för att hantera nätbaserade utbildningar - LUVIT Learning Center. Det som saknades var ett bra verktyg för att producera kurser, men jag såg ändå stora möjligheter att skapa bättre förutsättningar för produkten på marknaden. Utmaningen låg i att få till ett komplett tjänsteerbjudande och att ytterligare anpassa produkten för företagsmarknaden. Jag med mitt INXL innovation AB tillsammans med Avensia AB bestämde oss för att gemensamt anta utmaningen LUVIT. Förvärvet blev klart den 1 april 2007 och genom att slå samman våra tre företag har vi nu bildat koncernen Avensia innovation AB. Vi har definierat en attraktiv produkt och tjänsteportfölj med tre tydliga affärsområden - Kompetensförstärkning, Systemlösningar och Produkter. Att sätta samman tre bolag innebär alltid en hel del internt arbete men det har varit värdefullt. Vår nya organisation har anpassats och byggts upp för att stödja vårt kunderbjudande. Vi har också beslutat om nya gemensamma lokaler, byggt ny infrastruktur och investerat i ett antal stödsystem för våra olika verksamheter. Vi har påbörjat att bygga upp en företagskultur som kommer väl till pass i den fortsatta expansionen med att vidareutveckla våra tjänster och produkter. En företagskultur som baseras på mycket sunt förnuft, enkelhet och långsiktighet, där vi vill utveckla personalens innovationskraft och engagemang. Utmaningen framöver för oss är att fortsätta erbjuda kvalitativa produkter och konsulttjänster. Den affärsmodellen har vi valt eftersom kompetensförstärkning och systemlösningar ger oss möjligheter att hitta nya produkter. Det är genom nya och befintliga produkter som vi skapar värden för våra aktieägare och i dagsläget har vi ett antal produkter i olika mognadsfaser. Vi fortsätter våra satsningar och investeringar i vårt kostplaneringssystem Mashie och inom e-learning med LUVIT. Under året har ett antal nya stora kunder valt våra produkter och vi har även gjort ett strategiskt förvärv inom e-learning. I mars 2008 förvärvade vi Grade i Stockholm som har ett författarverktyg för att skapa avancerade kurser och vi får tillsammans med deras personal ett komplett erbjudande inom e-learning. Under 2008 kommer vi att jobba vidare med att stärka vår position på marknaden. Även om många pratar om en kommande sättning i konjunkturen, så ser vi positivt på framtiden och hoppas kunna möte den väl med våra kompetenta medarbetare och fantastiska kunder. Per Wargéus VD 3

4 Detta är Avensia innovation En ny koncern bildades under 2007, med kompetent personal, en organisation med klara ansvarsområden, och en affärsmodell baserad på innovationsförmåga. Affärsmodell Avensia innovation utvecklar och anpassar mjukvara för datorer och inbäddade system, dvs. datorer som integrerats i någon annan produkt så som mobiltelefoner eller bilar. Utvecklingen sker dels på konsultbasis för kunders räkning och dels som utveckling av egna produkter. Avensia innovation tror på ett ökat ansvarstagande för levererade produkter och tjänster, vilket sporrar organisationens effektivitet, avlastar kunden och ger möjlighet till avkastning utöver vad som är möjligt i en renodlad konsultverksamhet. Därför sker konsultuppdragen både till löpande och fast pris med egen projektledning i egna lokaler, och resultaten generaliseras om möjligt för att bilda grunden till nya produkter. Organisation Avensia innovation är indelat i tre affärsområden; Kompetensförstärkning, Systemlösningar och Produkter. Kompetensförstärkning är en konsultverksamhet där uppdragen i första hand sker i kundernas projekt, organisationer och lokaler. De största kunderna finns inom telekommunikation och industriell automation. Systemlösningar utvecklar och anpassar system åt kunderna i projektform. Systemen är ofta administrativa eller handelsinriktade och baseras på Microsofts standardprodukter inom respektive område. Produkter marknadsför och utvecklar Avensia innovations egna produkter och produktämnen. De största produkterna, LUVIT (e-learning) och Mashie (kostplanering), marknadsförs under egna varumärken mot sina respektive marknader. Ambitionen är att det ska finnas ett flöde av projekt från Kompetensförstärkning till Systemlösningar och ett flöde av produktidéer och produktämnen från Systemlösningar till Produkter. Vision Avensia innovation skall uppnå en marknadsledande ställning och professionellt erkännande inom verksamhetskritisk systemutveckling genom att vara det självklara valet för marknadens mest krävande kunder, en attraktiv arbetsgivare och en intressant samarbetspartner. Avensia innovations bakgrund Avensia innovation AB bildades den 1 april 2007 genom samgåendet mellan LUVIT AB, INXL Media AB och f.d. Avensia AB. I denna konstellation finns en bred erfarenhet av att bedriva konsultverksamhet, utveckla affärskritiska system och att bygga produkter under egna varumärken.både INXL och f.d. Avensia hade en affärsmodell liknande Avensia innovations, medan LUVIT bidragit med ett kunnande kring produktutveckling i större skala. 4

5 Affärsområde Kompetensförstärkning Våra medarbetares förmåga och engagemang har under året resulterat i hög beläggning och ansvarsövertagande för utvecklingsprojekt. Inom affärsområde Kompetensförstärkning erbjuder vi våra kunder att direkt ta del av våra medarbetares kunskaper, erfarenheter och engagemang. Gemensamt för uppdragen inom området är att kunderna själva äger processen men att Avensia innovations konsulter bidrar med kunskap inom produktutveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling eller någon av de många specialisttjänster som Avensia innovation kan erbjuda. Uppdragen varierar mycket, ofta rör det sig om komplex produktutveckling hos Öresundsregionens stora utvecklingsföretag, men i andra fall kan det röra sig om verksamhetsutredningar eller förstudier. Ett uttalat mål för verksamheten är att, i de fall det är möjligt, ta ett utökat ansvar för uppdragen och helst ta över ägandet av processen från kunden, dvs. själva sköta specifikation, projektledning, utveckling etc. och därigenom ge affärsmöjligheter till affärsområdet Systemlösningar. Affärsområdets framgång bygger på två parametrar: beläggningsgrad och timtaxor. Med beläggningsgrad menas hur stor andel av konsulternas arbetstid som är belagd med kunduppdrag. Helt avgörande för båda dessa parametrar är konsulternas kompetens och förmåga att omsätta denna kompetens i kundernas verksamhet. Lönsamheten har dock varit god eftersom Avensia innovations konsulter haft en hög beläggningsgrad och hög konsultklassificering hos kunden, något som leder till högre timtaxor. Utsikter Beläggning och efterfrågan har varit fortsatt god under början av Det finns dock orosmoln; flera av de större kunderna har under hösten 2007 och årets början visat vikande lönsamhet. Detta har ännu inte påverkat vår beläggning, men det finns anledning att vara vaksam på utvecklingen. Fd. Avensia visade dock under åren 2001 till 2004 att det även under en vikande marknad går att upprätthålla beläggning och timtaxor, förutsatt att konsulterna genom rätt kompetens och engagemang lyckats etablera sig hos kunderna. Affärsområdets mål är även fortsatt att expandera organiskt för att möta efterfrågan, vilket sker genom ett målmedvetet rekryteringsarbete i korthet Affärsområdet har under hela året präglats av en mycket hög efterfrågan och beläggning för våra konsulter. Vi har haft långa uppdrag hos såväl ABB som flera av de större utvecklingsföretagen inom mobiltelefoni. Våra konsulter har visat ett stort engagemang och initiativförmåga, något som lett till att vi kunnat ta över processägarskapet i uppdrag även från de större kunderna, vilket får betraktas som väldigt ovanligt och ett gott betyg åt Avensia innovations trovärdighet som partner. Inom inbäddad systemutveckling, som dominerar affärsområdets verksamhet, har rekryteringssituationen under året varit svår, personalbrist har hållit tillbaka områdets expansion. 5

6 Affärsområde Systemlösningar Affärsområdet, som tagit ett stort ansvar för att integrera bolagen i koncernen, har haft stora försäljningsframgångar under hösten för sina skräddarsydda lösningar. Verksamheten inom affärsområde Systemlösningar är inriktad på att erbjuda kunderna skräddarsydda systemlösningar med tonvikt på datormjukvara, även om hårdvara i många fall kan ingå som en del av leveranserna. I uppdragen ingår ett brett spektrum av tjänster; verksamhetsanalys, system- och interaktionsdesign, systemutveckling, dokumentation, säkerhetsanalys, integration, projektledning, test och support. Genom partnersamarbete kan även serverdrift och hårdvarukonfiguration erbjudas. Uppdragen utförs både till löpande och fast pris i egna lokaler. Avensia innovation har lång och positiv erfarenhet av att driva projekt i denna form. Det leder till en naturlig ansvarsfördelning gentemot kunderna och förenklar deras beslutsprocess. Det stimulerar dessutom till effektiva interna processer och ett arbetssätt där effektivitet och leveransprecision premieras. Kunderna är medelstora och stora företag, organisationer och myndigheter i Sverige. Kunderna finns inom många branscher, exempelvis industriell produktion, logistik och distribution samt fastighetssektorn. Inom affärsområdet finns en tydlig teknisk tonvikt mot Microsofts standardprodukter inom databashantering, programutveckling och informationsutbyte. Medarbetarna har en hög kompetensnivå och ett bevis på detta är Avensia innovations ställning som Microsoft Gold Partner. Affärsområdet expanderar främst genom organisk tillväxt, och det finns ett brett utbyte av tjänster med de båda övriga affärsområdena. Affärsområdet har som uttalad målsättning att söka efter bredare affärsmöjligheter och produktmöjligheter för sina lösningar i korthet Försäljning av systemlösningar är ett område som ställer höga krav på försäljnings- och marknadsorganisationen, offertarbete och kundbeslut tar ofta tid. I samband med Avensia innovations bildande under första halvåret belastades försäljningsorganisationen mycket med att samordna och kombinera de tre samgående företagens marknadserbjudanden. Detta ledde till en tidvis låg beläggning under Q2-Q3. Höstens accelererade marknadsbearbetning gav dock resultat och under Q4 steg både beläggning och orderingång kraftigt. Särskilt på Business Intelligence-området skördade Avensia innovations dokumenterade förmåga till helhetslösningar stora framgångar. Utsikter År 2008 har inletts mycket positivt för affärsområdet, med en beläggning som stärkts av den kraftiga orderingången under december Investeringsviljan hos svenska företag tycks fortfarande stark även om finansoro och försämrad konjunktur i omvärlden ger orsak att tro att den kan komma att avta under året. Sedan tidigare lågkonjunkturer bär vi dock med oss erfarenheten att investeringar i sämre tider ofta sker i form av fastprisprojekt, något som rimmar väl med vår organisation, våra ambitioner och våra kunskaper. 6

7 Affärsområde Produkter Marknadsfokusering ledde till stora framgångar i licensförsäljning, samordningsarbete ger serviceförbättring och kostnadsreduktion på sikt. Affärsområde Produkter ansvarar för att identifiera, skapa, utveckla och marknadsföra mjukvaruprodukter. Målet är att kontinuerligt skapa framgångsrika och självständiga produktbolag med kompletta marknadserbjudanden. Affärsområdet fyller en viktig roll i Avensia innovation genom att maximera de affärsmöjligheter som skapas i övriga affärsområden. Flertalet produkter är dessutom konjunkturokänsliga, vilket skänker en balans till den känsligare konsultverksamheten. För att kunna ledsaga produkter från idéfas till självständighet stödjer Avensia innovation produktorganisationerna med marknadskompetens, teknikkunnande och stödtjänster inom juridik, ekonomi, support och drift, vilket med ett flertal aktiva produkter leder till skalfördelar som mer specialiserade produktbolag inte kan uppnå. Produkterna Inom affärsområdet ryms produktorganisationerna LUVIT (som inkluderar e-val) och Mashie vilka har en egen presentation i denna rapport, men också produktämnena Comporto, InfoWall och Paxa. De förstnämnda svarar för ca 95 % av affärsområdets omsättning. Produktämnena kännetecknas av att de har en reducerad produktorganisation och en utveckling som i hög grad är styrd av enskilda kundprojekt. Produkterna vänder sig till skilda marknader, både vad gäller geografi och branscher. Produkterna bär istället klara likheter i sina affärsmodeller samt i utvecklings- och produktionshänseende. Flera produkter, inklusive LUVIT och Mashie, säljs i abonnemangsform, en affärsmodell som ger jämna och långsiktiga intäkter. Samtliga är huvudsakligen mjukvaruprodukter, baserade på Microsofts standardprodukter och inkorporerar Internet som en naturlig kommunikationsväg. Våra produktämnen Comporto Plattform där användare kan skapa kraftfulla databasregister med tillhörande webbformulär för att samla t.ex. forskningsmaterial eller kvalitetsdata och sedan analysera materialet. InfoWall Den digitala anslagstavlan, i form av en pekskärm i hyreshusets entré, används av hyresgästerna för felanmälan, tvättstugebokning och meddelande till fastighetsskötarens mobila klient. Paxa Lokalbokningssystemet Paxa ger användarna möjligheten att boka konferenslokaler, företagsbilar och andra gemensamma resurser inom en organisation. Huvudprocesser Affärsområdet styrs av tre huvudprocesser som bedrivs med enhetliga metoder i syfte att uppnå effektivitet och beslutskvalitet. Stöd för verksamheten hämtas ifrån en organisation som präglas av effektivitet och korta beslutsvägar, och som omfattar de andra affärsområdena, koncernledningen, styrelsen och ett brett nätverk utanför företaget. Innovation Realisering Expansion Framtagning av Kontinuerlig försörjning Produktorganisationen produktämnen samt med produktidéer från byggs upp till självständig prövning av m arknad och interna och externa källor enhet, erbjudande affärsmodell kompletteras med tjänster och sidoprodukter Stödorganisation Affärsområdesledning, koncernledning, markandsorganisation, styrelse, stödfunktioner Affärsområde Produkter styrs av tre huvudprocesser. 7

8 Innovationsprocessen En kritisk framgångsfaktor för affärsområdet är att kontinuerligt finna nya produktämnen, något som säkras med en affärsprocess vi kallar Innovationsprocessen. Uppsökande Affärsområde Systemlösningar Kunder Anställda Styrelse Externt nätverk Potentiella förvärv Strukturerad och återkommande genomgång Marknadsanalys Lämplighetsbedömning Kalkyl Investeringsanalys Marknadsundersökning Affärsmodell Kalkyl Investeringsbeslut tiviteterna för produktämnena Comporto, InfoWall och Paxa varit begränsade. I synnerhet Comporto har ändå efterfrågats och fyller en viktig funktion på sin marknad. Utsikter Under 2008 fortlöper samordningsarbetet mellan produkterna, liksom uppbyggnaden av stödfunktioner för att förbättra kundservicen i de större produkterna och öka lönsamheten i tidiga skeden av produktcykeln. Arbetet med att finna nya produktidéer intensifieras efterhand som de större produktorganisationerna når allt större självständighet. Ett marknadsläge med en förmodat vikande konjunktur ger goda möjligheter för att nå framgång med vår öppna innovationsprocess eftersom riskvilligheten, och därmed konkurrensen om intressanta idéer, sjunker. Innovationsprocessen består i en uppsökande del och ett urval i två steg. Innovationsprocessen är en öppen innovationsprocess, vilket innebär att vi inte enbart söker produktidéer inom våra egna väggar, utan snarare i mötet med kunder, genom partnersamarbete, nätverk, universitetskontakter och förvärv. En bärande idé är att konsultprojekt inom affärsområdet Systemlösningar ska utmynna i produktämnen vilka i sin tur kan vidareutvecklas till produkter. Det slutliga beslutet att investera i en produktidé är avhängigt ett antal centrala frågeställningar: Finns det en marknad? Har produktidén potential att bli en självständig produkt? Är Avensia innovation rätt aktör att realisera produktidén? 2007 i korthet Både LUVIT och Mashie hade ett händelserikt år med försäljningsframgångar, förvärvsförhandlingar och viktiga samarbetsavtal. Dessa händelser kommenteras dock i separata avsnitt för respektive produktorganisation. Inom affärsområdet inleddes flera samordningsprojekt syftande till att ge en rationell och kostnadseffektiv produktutveckling och produktsupport, något som både leder till besparingar och förbättrad kundservice. Under året har marknadsföringsak- 8

9 E-learning med LUVIT Avensia innovation har sitt ursprung i bolaget LUVIT, ett bolag vars verksamhet nu ligger i e-learninggruppen inom Avensia. E-learning är datorstött lärande i en bred bemärkelse och har en etablerad och växande marknad i världen, med en lång historia i skol- och universitetssektorn. Inom näringslivet är e-learning ett yngre fenomen, men ständigt ökande krav på certifieringar, regelkännedom och säkerhetskunskap på personalsidan har lett till att medelstora och större företag inser nyttan med att erbjuda sin personal utbildning på individuella villkor. Avensia innovations vision för e-learning är att uppfattas som ett ledande e-learningföretag med kompletta lösningar av hög teknisk och pedagogisk kvalitet. Avensia innovation skall vara ett självklart alternativ när företag, myndigheter och organisationer väljer leverantör för investering i olika e-learninglösningar. Våra tjänster och produkter inom området når med hjälp av partners utanför landets gränser. Prioriterade marknader är i ordningsföljd Sverige, Norden, Europa och därefter resten av världen. E-learninggruppen inom Avensia innovation har med sin produkt LUVIT ett kraftfullt Learning Management System (LMS) som stödjer både institutionell undervisningsverksamhet såväl som näringslivets krav på certifiering och kompetenshantering av anställda och externa samarbetspartners. E-learninggruppen arbetar aktivt med att utifrån LUVIT bredda sitt erbjudande genom att utveckla och bredda produkten samt att lägga till tjänster inom behovsanalys, kompetenshantering och kursmaterialproduktion. Året som gick Under året har produkten LUVIT utvecklats främst vad gäller delarna utbildningsadministration, kompetenshantering och webbaserade mallar för snabb och professionell publicering online. Under hösten påbörjades arbete med att uppgradera samtliga kunder till den senaste versionen av LUVIT samt att utbilda kunder i de många nya funktionerna som fått ett mycket positivt mottagande. Under 2007 fortsatte vårt nära samarbete med Skandia som jobbar aktivt med e-learning som ett verktyg för sin interna kompetensutveckling. LUVITs system används nu i hela Skandia Nordic. Utöver ett aktivt användande av e-learning deltar Skandia i ett projekt där vi tillsammans vidareutvecklar systemets kompetenshanteringsmodul. Hösten 2007 lanserades Libers plattform för tekniska ämnen där Liber använder LUVIT för att erbjuda gymnasieskolor online-material och övningar till Bygg- och Fordonsprogrammen. Boehringer-Ingelheim använder LUVIT bland annat för att utbilda sjukvårdspersonal som deltar i kliniska läkemedelsstudier samt personal som övervakar de system som används för att rapportera kliniska data i läkemedelsprövningar världen över. Under 2007 fick Avensia innovation uppdraget att hantera översättning av kursmaterialet till franska, japanska, ryska och spanska. Diaverum, f.d. Gambro Healthcare, valde LUVIT som utbildningsplattform. Systemet ska användas för utbildning och certifiering av sjuksköterskor i Diaverums egna kliniker runt om i världen. Framtiden Framtidsutsikterna för e-learning i allmänhet och för LUVIT i synnerhet är ljusa. Under 2007 märktes ett klart ökat intresse både från näringslivet och från universitetsvärlden har goda förutsättningar att kunna bli ett av de mer spännande åren i LUVITs historia. Flertalet faktorer som tidigare hämmat utvecklingen inom området har under de senaste åren i det närmaste undanröjts. Exempel på det har varit brist på kapacitet i nätverk och på Internet, teknologisk ovisshet, avsaknad av branschstandarder, brist på erfarenhet bland köparna och brist på goda exempel och referenser. Idag är e-learning en etablerad bransch med en historik, tydliga aktörer, etablerade tekniska standarder och erkända metoder finns det knappast något storföretag som inte har börjat använda e-learning i någon omfattning. Samtidigt har ett snabbt växande antal organisationer inom den offentliga sektorn börjat intressera sig för och investera i olika lösningar. Trenden är att de som väl har kommit igång och börjat inse fördelarna, successivt kommer att utöka sina satsningar. Händelser efter periodens utgång Den 3:e mars 2008 förvärvades det Stockholmbaserade e-learningbolaget Databokförlaget Grade i Sverige AB (Grade). Förvärvet kompletterar Avensia innovations befintliga utbildningsplattform LUVIT. Köpet av Grade tillför inte bara ett avancerat författarverktyg utan även en hög kompetens vad gäller innehållsproduktion, geografisk närvaro i den viktiga Stockholmsregionen samt en gedigen kund- och referenslista inom stora företag och myndigheter. Den nya konstellationen blir omgående en av Sveriges mest konkurrenskraftiga e- learningaktörer med utbildningssystem, författarverktyg, innehållsproduktion och standardkurser. Den 7:e mars tecknades avtal med La Salle i Madrid, Spanien, i första fasen kommer 3000 studenter registreras. 9

10 Mashie Mashie AB är ett helägt dotterbolag som utvecklar och marknadsför de båda Internetbaserade produkterna Mashie på Internet och Recept på Internet, samt tjänster kring dessa. Mashie på Internet vänder sig till restauranger, storkök och dietister och är ett komplett verksamhetssystem med funktioner för näringsberäkning, matsedelsplanering, produktionsplanering i restauranger och storkök, dietiststöd och receptpresentation. Produkten konkurrerar på en marknad med mycket tydlig konkurrens där Mashie har en stor och växande marknadsandel. Recept på Internet är ett komplett system för att presentera receptsamlingar, inklusive näringsberäkning och sammanställning av varulistor. Recept på Internet vänder sig till livsmedelsproducenter och grossister, men även andra organisationer med receptpresentation på Internet. Internationell expansion är något vi ständigt utvärderar för Mashies produkter. I livsmedelsnäringen förekommer dock många nationella regleringar, något som försvårar marknadsinträde och begränsar den internationella konkurrensen. Därför arbetar vi främst med samarbeten med svenska internationella företag, eller etablerade internationella partners och agenter. Året som gick 2007 var mycket händelserikt för Mashie, i positiv bemärkelse. Antalet kunder på storkökssidan ökade med 25% och ett letter of intent avseende agentur tecknades med Servera (avtal har tecknats under Q1 2008), Sveriges största livsmedelsgrossist. Fazer-Amica, ett av de största svenska företagen inom personalrestauranger, har också börjat implementationen av Mashie på Internet i sina kök. Den nya produkten Recept på Internet fick en mycket positiv start genom avtal med två av Sveriges största konsumentreceptproducenter, Campbells och Arla. Framtidsutsikter Med en stark ställning i den offentliga sektorn och avtal med flera av de största aktörerna på den privata sidan bedömer vi att Mashie har en väldigt spännande framtid. Under 2008 öppnas ett Stockholmskontor för att bättre serva kunderna i Mälardalen och norra Sverige. När det gäller Recept på Internet inser allt fler aktörer att kostnaden för att själv utveckla motorn är alltför stor och ineffektiv att bära själv, särskilt som kundernas funktionella krav ständigt ökar. 10

11 Kompetensområden Kompetensområdena stöder medarbetarna i sin professionella utveckling samt tydliggör nytta och möjligheter i ny teknik hos kunderna. Inom Avensia innovation ryms många kompetensområden, varav några utgör en så väsentlig del av verksamheten att de identifierats och det bildats team kring dem. Kompetensområdena löper som röda trådar genom affärsområdena och utgör gemensamma delar i de olika affärsområdenas erbjudanden. Det finns dock en, i några fall väldigt tydlig, koppling mellan affärsområden och kompetensområden. Figuren nedan belyser hur aktiva kompetensområdesteamen är i de olika affärsområdena. Aktivitet inom kompetensområdesteamen/ affärsområde Produkter Systemlösningar Kompetensförstärkning Inbäddade system Business Intelligence Intranät Interaktionsdesign Mobilitet E-handel Inbäddade system Ett inbäddat system är ett system som innehåller en eller flera datorer men vars huvudfunktion inte är att vara en dator. Exempel på inbäddade system är mobiltelefoner, hemelektronik, bilar, styrsystem, satelliter osv. Inbäddade system har, till skillnad från de flesta datorer, ganska begränsade resurser i form av minne och beräkningskraft samt höga krav på tillgänglighet. Inom Avensia innovations verksamhet för inbäddade system arbetar ett tiotal erfarna konsulter med hårdvarunära utveckling. Dessa arbetar i huvudsak ute hos kund i kundens lokaler, med kundens system och följer kundens utvecklingsprocesser. Vi har hög kompetens och stor efterfrågan inom området. När det gäller utveckling i inbäddade miljöer är det ofta kompetens i programspråk som C/C++ och operativsystem som OSE, Windows CE/Mobile som efterfrågas. Vi har regelbundna interna certifieringar och utbildningar i dessa samt erfaret stöd, så kallade C- coacher till våra yngre förmågor. Bland kunderna märks de stora telekommunikationsföretagen i Lund samt ABB och Beijer Electronics i Malmö. Applikationsområdena är mobilplattformar, mobiltelefoner, industriella styrsystem och operatörsterminaler. Efterfrågan var stark under året och vi har haft full beläggning för våra konsulter inom området. Under året arbetade våra konsulter bland annat med följande uppdrag: Multimedia i mobiltelefoner, som t.ex. avancerad 2D och 3D grafik, videoinspelning/-uppspelning, kamerafunktioner och ljud. Mobiltelefonens webbläsare Säkerhetsklassade styrsystem Kommunikationsmoduler till industriella operatörsterminaler Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan för våra konsulter inom området och Avensia innovation kommer att fortsätta att rekrytera konsulter inom området med varierande erfarenhetsgrad för att få en bra mix av äldre och yngre konsulter. Det råder dock stor personalbrist på detta område i Öresundsregionen, vilket ställer krav på en effektiv rekryteringsprocess. Med bakgrund av att flera av de stora 11

12 kunderna inom inbäddade system har haft lönsamhetsproblem under hösten 2007 finns det också skäl att tro att efterfrågan kan komma att vika något under Ambitionen är att ta hem uppdrag inom inbäddade system och utföra dem i egna lokaler samt ha en egen produktutveckling inom området. Genom att ha en egen verksamhet får vi större möjligheter att utbilda yngre förmågor och våra konsulter får större möjligheter att växla mellan uppdrag på kontoret och ute hos kund. Business Intelligence Business Intelligence (fri översättning: hantering av verksamhetsinformation) handlar om att samla in, lagra, bearbeta och åskådliggöra kundens information om sin egen verksamhet. Väl fungerande BI hjälper en organisation att uppnå högre effektivitet genom att öka verksamhetsförståelsen, minimera dubbelarbete, bilda underlag för processförändringar och att förbättra informationens struktur och precision. Business Intelligence-teamet inom Avensia innovation använder Microsofts produktserie Integration Services, Analysis Services och Reporting Services för att hjälpa kunderna uppnå en bättre informationshantering. Dessa marknadsledande verktyg ger oss möjligheten att hämta in information från en bred flora av kundsystem, bygga upp åskådliggörande analysmodeller för informationen samt att bygga tydliga rapporter utifrån kunddata. Avensia innovation har haft en god och stigande efterfrågan på tjänster inom BI under 2007 och ser att trenden kommer att hålla i sig under Det finns ett rekryteringsbehov både vad gäller projektledare och utvecklare med kompetens kring kundernas verksamheter och kring Microsofts produkter på området. Intranät Under 2000-talet har intranät blivit allmängods hos alla medelstora och stora organisationer, om än i varierande former och med olika ambitionsnivå. Nu ser vi att andra generationens portallösningar är vanliga inom intranät, de bygger på en processorientering som sträcker sig över organisationens gränser. Användargränssnitten kommer att bli mer rollanpassade med fokus på delade arbetsytor och egen arbetsyta. Beroende på vilken roll och arbetsuppgifter användaren har kommer gränssnittet att vara utformat efter de unika behoven som användaren har. Användandet av portalerna blir mer individanpassat. Avensia innovation har en stark position på denna marknad genom sin fokusering på Microsoft Office SharePoint Solutions, en ledande produkt för att utveckla intranätportaler som innehåller dokumenthantering, samarbetsytor, processhantering, ärendehantering och webbinnehållshantering (content management). Under 2007 har Avensia innovation levererat intranätportaler utvecklade i SharePoint till flera stora internationella företag t.ex. inom förpackning och immateriella rättigheter. Under Q2-Q3 var beläggningen på området låg på grund av bolagets omstrukturering, men orderingången ökade markant under hösten. För 2008 tror vi på en fortsatt ökad efterfrågan på våra tjänster inom området och vi kommer att behöva rekrytera nya medarbetare. Många uppdragsgivare finns utomlands. Interaktionsdesign Interaktionsdesign handlar om att designa system med fokus på användbarhet. En viktig framgångsfaktor är en aktiv dialog med kunden där observationer och användbarhetstester har centrala roller. Det är i mötet mellan användare och interaktionsdesigner som förståelsen för användarens arbetssituation uppkommer. Interaktionsdesignern fungerar som en länk mellan användarna och systemutvecklare och har ett användarperspektiv i projektet. Avensia innovations interaktionsdesignteam har en stark ställning hos kunderna genom sin väl utarbetade metodik och sin bevisade förmåga att leverera användarvänliga resultat. Tjänsterna används inom samtliga affärsområden och bidrar till hög kvalitet i Avensia innovations leveranser. Under 2007 har teamet haft en god beläggning externt och samtidigt varit aktivt med interna projekt. 12

13 För 2008 ser vi en fortsatt hög efterfrågan, både externt mot kunder på systemsidan och internt inom produktutvecklingen. Mobilitet Med mobilitet menas möjligheten att komma åt en applikation helt eller delvis via handhållna enheter. Det har sedan andra halvan av 1990-talet funnits en trend att göra information tillgänglig via mobiltelefoner eller handdatorer, men utvecklingen har hela tiden hämmats av begränsningar i visuell kvalitet, kommunikationshastigheter, handenheternas prestanda, kostnader och batteritider. Just nu samverkar flera trender på området för att minska begränsningarna. Handdatorer och mobiltelefoner blir alltmer integrerade, krav på kommunikationshastighet för tillämpningar som TV över mobil och krav på prestanda för den ökade funktionaliteten i enheterna gör att teknikplattformen idag har en helt annan prestanda och tillgänglighet än för bara ett par år sedan. Därmed ser vi nu att området är på oerhört stark frammarsch och IT-verksamheterna i Sverige rankar mobilitet som ett av de största fokusområdena framöver. Avensia innovations mobilitetsteam arbetar med Microsoft Windows Mobile, en plattform som möjliggör nya applikationstyper där den handhållna enhetens uppkoppling inte behöver vara ständigt aktiv för att applikationen ska fungera. Detta öppnar för många nya tillämpningsområden där man tidigare varit begränsad av reella kommunikationsproblem. Det senaste året har ett av de mest spännande projekten på området varit inriktat på tidningsbranschens distribution, ett projekt där enkelhet och anpassning för datorovana användare varit högprioriterat. I framtiden ser vi att det kommer mer hårdvara som stöder Windows Mobile och vi ser det som oerhört spännande att SonyEricsson nu lanserat sin första Windows Mobile-telefon Experience X1. Mobilitet kommer att bli allt viktigare och en integrerad del i Avensia innovations systemlösningar och produkter. E-handel Efter haussen i slutet av 1990-talet och den påföljande kraschen i början av 2000-talet har e-handeln mognat och intagit positionen som en av de viktigaste försäljningskanalerna för många framgångsrika företag. Framväxten av standardlösningar kring säkerhet och betalning samt tekniska plattformar för handelssajterna har gjort denna utveckling möjlig, liksom insikten att bakom fasaden krävs en väl organiserad logistik. Handel på Internet förknippas ofta med konsumentförsäljning, men har även en betydande roll i handel mellan företag, där möjligheten att konfigurera och skräddarsy beställningen kan hjälpa kunden att förstå möjligheterna hos produkten samtidigt som den genererar merförsäljning. Avensia innovation erbjuder i första hand e-handelslösningar byggda på Microsoft Commerce Server 2007, en komplett produkt för produktpresentation, sökning, kundhantering, kampanjer och orderläggning. Anpassningsbarhet och förmågan att hantera stora användarantal skiljer den från konkurrensen, samtidigt som den bygger på de standardteknologier som Avensia innovation har stor kompetens kring. Ett typiskt kundprojekt omfattar grafisk design, funktionell anpassning samt kopplingar till omgivande system, vanligtvis affärs- eller ekonomisystem. Under året har beläggningen varit mycket god och aktiviteten har även uppmärksammats av Microsoft som ser Avensia innovation som en ledande partner i Sverige inom området. Vi har en väldigt positiv syn på e-handelsområdet och vi tror på en ökad efterfrågan 2008, något som även drivs på av övergången till modernare basplattformar som Commerce Server. 13

14 Medarbetare Engagerade och kompetenta medarbetare är grunden för framgångsrik utveckling och försäljning. Förmågan att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är av yttersta vikt för att Avensia innovation ska kunna upprätthålla högsta kvalitet genom alla delar av verksamheten så som produktutveckling, systemlösningar, resursförstärkning, marknadsföring, försäljning etc. Avensia innovation är ett företag som försöker hitta drivkraften hos varje enskild individ. Våra medarbetare visar ett stort engagemang i såväl bolagets som kundernas verksamhet och utveckling. Vi har en företagskultur där vi eftersträvar en harmoni mellan familj, fritid och arbete. Kompetensutveckling är en integrerad del i Avensia innovations verksamhet. Medarbetarnas personliga utveckling stärks genom stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter, ett stort mått av frihet under ansvar, internt och externt mentorskap, utbildning, samt samarbete inom gruppen som innehåller personer med stor erfarenhet och olika bakgrund. Avensia innovation arbetar aktivt med jämställdhet och har en för branschen mycket stor andel kvinnliga anställda och personer födda utanför Sverige. Denna mångfald har högst påtagligt förbättrat bolagets affärsmöjligheter i flera sammanhang, både inom och utom Sverige. Magnus Systemutvecklingskonsult inom mobilitet Med en ingenjörsutbildning mot industriell automation samt femton års erfarenhet av systemutveckling med Microsoft-produkter varav de två senaste åren med fokus på mobilitet ses han som en auktoritet inom området. - Att vara lyhörd och lyssna på kundens behov är viktigt för att utveckla ett lösningsförslag som gagnar kundens verksamhet, säger Magnus. Utmaningen med att jobba inom mobilitet är att det är ett nytt område och att utvecklingen går oerhört snabbt samtidigt som det finns ett behov och stora potentialer, säger han med ett stort leende. - På Avensia innovation finns mycket trevligt folk och det är kul att få en privat koppling till sina kollegor och se personen bakom arbetskostymen. David Systemutvecklare med inriktning på BI - Jag valde Avensia innovation som arbetsgivare för att de satsar mycket på Microsofts tekniker och produkter som jag är intresserad av samtidigt som företaget är under tillväxt. Utmaningen i arbetet som systemutvecklare är databasanalyser och den ständiga kunskapsinhämtningen för att vara uppdaterad med de senaste versionerna av produkterna då de tycks komma allt tätare. - På Avensia innovation råder ett öppet klimat och det finns möjligheter och utmaningar för den som vill ta för sig, man måste våga och vara beredd att testa nya saker och tekniker, säger han entusiastiskt. Anja Seniorkonsult inom systemutveckling Anja valde Avensia innovation för att få omväxling i arbetet och möjligheten att arbeta med ny teknik. I tjugoett år har hon arbetat inom systemutveckling och är en efterfrågad konsult som har haft flera olika roller som bla. gruppchef, projektledare, systemutvecklare och programmerare. Blandningen av att arbeta som externkonsult samt jobba internt fungerar väldigt bra enligt Anja. Hon tycker att det är viktigt att få en förståelse för kundens verksamhet genom att ta reda på vad kunden vill ha, vad systemet skall användas till, hur det skall användas och av vem. Guillermo Projektledare med inriktning på SharePoint Guillermo kommer ursprungligen från Spanien där han har en utbildning från universitetet inom Datavetenskap och sju års erfarenhet som IT-branschen. - Jag jobbar med regionala och internationella kunder och har olika uppgifter beroende på projektets upplägg; projektledare, systemarkitekt och SharePoint specialist. Fördelen att jobba som IT-konsult är att man inte blir uttråkad samtidigt som man lär sig om olika verksamheter, säger Guillermo. 14

15 Styrelse Styrelseordförande Ledamöter Lars-Erik Nilsson (född 1943) Styrelseordförande sedan 2005 och styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axis AB (Publ), IT Hantverkarna AB, Styrelseledamot i Conseller AB och MultiQ International AB (Publ). Aktieinnehav: Anders Cedervall (född 1950) Konsult och executive coach åt chefer Styrelseledamot sedan 2007.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Scalado AB och Fire Safety Design AB. Aktieinnehav: Robin Gustafsson (född 1972) Produktchef Avensia innovation AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bockeboda Bemanning AB och Aktiebolaget Fileot Förvaltning. Aktieinnehav: Per Wargéus (född 1961) VD för Avensia innovation AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i Avinova, DataHalland samt INXL innovation AB. Aktieinnehav: Suppleanter Jörgen Brandt (född 1961) Försäljningschef Avensia innovation AB Styrelseledamot Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i LIAX Förvaltning AB Aktieinnehav: Fredrik Ljungbeck (född 1968) Konsultchef Avensia innovation AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i Positiv Förvaltning i Skåne AB. Aktieinnehav: Anders Wehtje (född 1964) CFO för Volito AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Ledamot för bolag inom Volitogruppen, NSP Holding AB (Publ). Styrelsesuppleant CTT systems. Aktieinnehav:

16 Ledning Per Wargéus (född 1961) VD Per är en entreprenör som har startat flera företag inom IT-branschen, bland annat Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB och nu senast INXL innovation AB. Per har studerat Elektronik vid Lunds Tekniska Högskola och har även läst vid Ekonomihögskolan i Lund. Aktieinnehav: Sture Ternström (född 1949) Vice VD Sture är civilingenjör LTH F-74 och har varit verksam på ABB med t.ex. utveckling av övervakningssystem av kraftnät, som chef för automationsområdet i Montreal och som Tekniskchef/Projektchef för ABB:s automationsverksamhet i södra Sverige. Efter 24 år på ABB blev han regionchef på Prevas, region Sydsverige i Malmö och därefter VD för fd. Avensia AB i Lund som han även är en av grundarna till. Aktieinnehav: Jörgen Brandt (född 1961) Försäljningschef Jörgen, civilingenjör elektroteknik LTH, har lång erfarenhet från industriell och teknisk IT via Beijer Electronics AB, Prevas AB och fd. Avensia AB där han är en av grundarna. På Beijer Electronics arbetade Jörgen som programutvecklare, projektledare och avdelningschef. På Prevas AB i Malmö var Jörgen Försäljnings- och marknadschef. Aktieinnehav:

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för Avensia innovation AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Allmänt Den 1 april 2007 skapades en ny IT-koncern av bolagen Avensia AB, INXL Media AB och LUVIT AB. Koncernen blev i ett slag nästan 60 anställda och moderbolaget i den nya koncernen bytte samtidigt namn från LUVIT AB till Avensia Innovation AB. Avensia Innovation-koncernen har ett brett erbjudande inom tre affärsområden: Produktutveckling, Systemlösningar och Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar, produktutveckling och inbyggda system. Vi arbetar från förstudie till färdig produkt- eller projektleverans. Försäljning och resultat Omsättningen för koncernen sedan bildandet 1 april uppgick till 31,3 MKR. Omsättningen i moderbolaget för helåret uppgick till 10,7 MKR (10,1). Koncernens omsättning har kontinuerligt ökat mellan kvartalen. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -1,5 MKR och för moderbolaget till -2,1 MKR (-3,0). Kostnader för omstruktureringsåtgärder i koncernen uppgick under året till ca 1,5 MKR. Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -2,0 MKR och för moderbolaget till -2,3 MKR (-3,4). Resultat per aktie för koncernen uppgick till -0,06 SEK och för moderbolaget till -0,09 SEK (-0,65). Under december har nya avtal för 2008 uppgående till 10 MKR tecknats. Översikt resultat och ställning Koncernen Moderbolaget Resultat och ställning Kalenderår Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % Medeltal anställda Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (28 %) i förhållande till balansomslutningen 17

18 Marknadsutveckling Vi ser fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och produkter inom samtliga segment och kunderna efterfrågar allt mer IT-stöd för sina processer. Enligt Radar Groups undersökning av IT-branschen i Sverige ser man positivt på 2008 och kundernas lagda budgetar visar på en ökning om 6 procent. Priserna på våra tjänster bedöms fortsätta att öka i stabil takt även om osäkerheten om konjunkturutvecklingen har ökat. En viktig del i vår strategi är att hitta utvecklingsuppdrag med funktionsansvar vilket ger en längre framförhållning. Det ger oss också möjlighet att optimera bemanningen i projektets olika faser och skapa en jämnare beläggning. En annan fördel är att vi får långa åtaganden och kundrelationer, som i sin tur ger en stabil kundbas och lägre försäljningskostnader. Vi ser samarbetet och fokuseringen på Microsofts teknologier som en framgångsfaktor och vi är inför 2008 redan klara som Gold Certified Partner inom ett antal kompetensområden. Framtidsutsikter Vi förväntar oss en fortsatt god tillväxt under 2008 med fokus på organisk tillväxt. Successivt växer nya tjänsteområden fram och vi hittar nya produktidéer hos våra kunder. Vi kommer även selektivt att leta efter förvärvskandidater som ligger i linje med företagets strategier att förstärka framförallt våra produkter. Produktutveckling Produkter Avensia innovation har idag med sin produkt LUVIT en kraftfull plattform för att hantera individer, kompetensprofiler, kompetensutveckling och kursadministration, samt att utveckla och underhålla nätbaserade utbildningar. Under det sista kvartalet 2007 har vår nya version installerats hos våra befintliga och nya kunder. Vi har även lagt driften av LUVIT hos driftföretaget Avinova men behållit och utökat supportfunktionen för våra kunder. Vi upplever ett stort intresse för e-learning och enligt Radar Groups undersökning IT-chefens och verksamhetsansvarigas prioriteringar för investeringar för tillväxt under 2008 går e-learning från plats nio under 2007 till plats sju under Efter att ha bearbetat marknaden med vårt erbjudande är vi inne i ett antal pilotprojekt med nya kunder. Vi ser stor potential i dessa som finns både på den svenska och europeiska marknaden. Under det sista kvartalet har vi bland annat erhållit följande uppdrag avseende LUVIT: Vi har fått förtroendet att leverera LUVIT Learning Center till Diaverum (fd Gambro Healthcare). LUVIT kommer att användas som utbildningsplattform för alla sjuksköterskor runt om i världen. Sjuksköterskorna på dessa kliniker kommer att erhålla utbildning om hur man bland annat genom för dialys med Gambros dialysinstrument. Skandia har beställt en integration till sitt HR-system och en ny kompetenshanteringsmodul. Utbildningsuppdrag till Uppsala Monitoring Centre, Unionen (fd SIF), Läkemedelsindustriföreningen, Boehringer Ingelheim, Liber AB och EFL (Executive Foundation Lund). Vi har även haft stora framgångar med vårt kostplaneringssystem Mashie. Under senare delen av året har ca 20 nya kommuner tecknat avtal för att använda Mashie för att planera maten för sina skolor, äldreomsorg och liknande verksamheter. Det gör att vi idag har ca 100 kommuner som kunder. Vi har lagt in ytterligare utvecklingsresurser för att möta det starkt ökande intresset från fabrikanter, cateringkedjor och leverantörer till restauranger och storkök. Under 2008 kommer det att ge beställningar från några av Nordens största företag inom storköksverksamhet. Under årets sista månader har vi bland annat erhållit uppdrag från: Ett tjugotal kommunala verksamheter i exempelvis Halmstad, Växjö, Ekerö och Kungsör kommun. Campbells och Arla som har beställt Mashie för att visa näringsberäknade konsumentrecept på sina hemsidor. Systemlösningar En stor del av Avensia innovations verksamhet sker i funktionsåtaganden i form av lösningar och projekt inom kundernas verksamhetskritiska områden. Vi ser dessa uppdrag som mycket spännande då de i en del fall ger oss nya ämnen för framtida produkter. Under året kontrakterades många affärer och under slutet av året fick vi in ett ett stort antal förfrågningar inom Beslutstöd, Industriell IT, Portaler, E-handel och Mobila lösningar. Vad som är extra roligt är att våra interaktionsdesigners efterfrågas mer i alla våra projekt. 18

19 Under slutet av året erhöll vi uppdrag gällande: E-handelsprojekt åt Design online och ytterligare tre större kunder. Beslutstödssystem åt VTD, Alfa Laval och Shoeller Arca. Utvecklingsprojekt åt Infektionsläkarföreningen, Tarkett, Trafikflyghögskolan och Beta Technic i Danmark. Kompetensförstärkning Användningen av mjukvara i telefoner, maskiner och produkter ökar och Avensia har inom detta område specialiserat sig på utveckling av inbyggda system. Vi arbetar även med att utveckla system som stödjer verksamheten som till exempel processövervakningssystem för stora industriföretag. Vi har även hög kompetens och stor efterfrågan på våra medarbetare som är certifierade i Microsoftsutvecklingsverktyg. Under året har vi förlängt och fått nya avtal inom: Utvecklingsuppdrag inom C och C++ för mobiltelefoner Inbäddade system för ABB och Beijer Electronics..Net för Tetra Pak, AlfaLaval, TAC och SonyEricsson. Investeringar Immateriella investeringar Under 2007 aktiverade koncernen 1,0 MKR i produktutvecklingskostnader. Avskrivningar skedde enligt den uppskattade ekonomiska livslängden och enligt gällande redovisningsrekommendationer. Under året uppgick avskrivningarna till 1,9 MKR. De immateriella tillgångarna uppgick till 5,1 MKR per den 31 december När det gäller moderbolaget aktiverades 1,4 MKR i produktutvecklingskostnader under Årets avskrivningar i moderbolaget uppgick under 2007 till 2,5 MKR. De immateriella tillgångarna i moderbolaget uppgick till 5,0 MKR per den 31 december Materiella investeringar De materiella investeringarna var begränsade och utgjordes till största delen av datorer för drift samt arbetsplatsrelaterad dator- och kontorsutrustning. De materiella tillgångarna i koncernen uppgick till 0,8 MKR per den 31 december De materiella tillgångarna i moderbolaget uppgick till 0,3 MKR per den 31 december Finansiell ställning och likviditet Under kvartal 2 genomfördes en kvittningsemission och AB Nordsidans lån om 1,6 MKR löstes därmed. Under kvartal 2 upphandlades även en ny banktjänst och koncernen har i dagsläget 6 MKR i kreditlöften, varav 2 MKR är ett lån som kommer att börja amorteras per den 31 mars Resterande 4 MKR är checkräkningskrediter som per bokslutsdagen utnyttjas med ca 2 MKR. Styrelsens policy för koncernens finansiella målsättning är att ha en god kapitalstruktur samt finansiell stabilitet. Kapitalet utgörs av eget- och inlånat kapital. Varken moderbolaget eller något av dotterbolagen står under externa kapitalkrav. Medarbetare Antal anställda i koncernen var vid periodens utgång 51, varav 15 kvinnor. Av dessa var 10, varav 3 kvinnor, anställda i moderbolaget. Under perioden har ett antal konsulter nyrekryterats. Avensia innovations rekryteringstakt måste öka för att möta det goda marknadsläge som råder. Rekrytering har blivit en allt viktigare framgångsfaktor. Under slutet av året har Avensia innovation på olika sätt intensifierat sina rekryteringssatsningar för att kunna möta kundernas efterfrågan. Tvister Inget bolag i Avensiakoncernen är involverat i några rättsliga förehavanden eller skiljedomsförfaranden som skulle kunna leda till väsentliga effekter på lönsamhet eller finansiell ställning. Finansiell leasing Koncernen har inga finansiella leasingavtal av väsentlig karaktär. Skatt Skattekostnaden för koncernen 2007 var 0,4MKR varav 0,3 MKR aktuell skatt och 0,1 MKR uppskjuten skatt. Moderbolaget påverkades ej av någon skattekostnad under året. Ägarförhållanden Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 december Totalt hade Avensia Innovation aktieägare och antalet aktier uppgick till st. 19

20 Ägare per INXL Innovation AB ,1% AB Nordsidan ,9% Sture Ternström Förvaltning AB ,6% Liax Förvaltning AB ,7% Hyllie Konsultbyrå AB ,3% Michael Sjösten Förvaltning AB ,3% AB Fileot Förvaltning ,5% Lunds Universitets Utvecklings AB ,4% Luvas Väl Invest AB ,3% Övriga ,9% Totalt ,0% Ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare gällde Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelseordförande och stämmovalda styrelseledamöter efter förslag från ersättningskommittén. Ledande befattningshavare är verkställande direktören och ytterligare fyra personer. För koncernledningen tillämpas marknadsmässiga villkor för löner och övriga anställningsvillkor. Endast fast lön utgår till koncernledningen. VD:s avtal kan sägas upp av endera parten med en uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida utgår till verkställande direktören dessutom ett avgångsvederlag om 6 månaders lön och förmåner. Övriga väsentliga händelser Den 28 juni skedde en kvittningsemission, där AB Nordsidan tecknade nya aktier till en emissionskurs på 3,00 kronor. Därmed kvittades hela AB Nordsidans fordran på koncernen. I samband med bildandet av Avensia innovationkoncernen bildades dotterbolaget Avensia Holding AB. Detta bolag fusionerades i november med sina dotterbolag INXL media AB och (f.d.) Avensia AB, och bytte firma till Avensia AB. Med ett omfattande integrationsarbete bakom oss har vi successivt flyttat vårt fokus till mer offensiva marknadsaktiviteter. I slutet av kvartal 4 såg vi effekterna av våra försäljningsinsatser och under december tecknade vi avtal gällande 2008 uppgående till 10 miljoner. Väsentliga händelser efter årets utgång I mars 2008 förvärvade moderbolaget Databokförlaget Grade i Sverige AB. Företaget är verksamt inom e-learning och har säte i Stockholm. Köpeskillingen uppgick till 1,5 MKR varav 450 TKR erlades kontant och resterande som nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna har fastställts till 2,38 kronor och ägarna till Grade kommer att äga ca 1,3 % av aktierna i Avensia innovation AB. En resultatbaserad tilläggsköpeskilling kan komma att utgå vilken utbetalas i början av På en extra bolagsstämma den 31 januari fattades beslut om ett optionsprogram riktat till de anställda. Genom beslutet kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst ,35 kronor genom utgivande av högst teckningsoptioner. Den 8 april 2008 sålde Avensia innovation-koncernen sin andel i Avinova AB till huvudägaren Avansys AB. I samband med att Avansys förvärvades av Cygate löste Avansys in samtliga utestående aktier i Avinova AB. Avensia innovation erhöll ca 1,4 miljoner för sin andel vilket också motsvarar kapitalvinsten. Finansiella risker Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i kreditrisker och valutakurser. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av moderbolagets verkställande direktör och ekonomichef. Den övergripande målsättningen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering vid investeringsbehov. För närmare beskrivning hänvisas till not 18. Vinstdisposition Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 21 april 2008 godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering och kommer att föreläggas årsstämman den 6 maj 2008 för fastställande. Till årsstämmans förfogande finns följande fria fondoch vinstmedel: Överkursfond Balanserad förlust Årets förlust Summa Styrelsen föreslår att den balanserade förlusten och årets förlust avräknas mot överkursfonden. 20

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2008

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2008 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2008 Positiv utveckling med rörelsemarginal på 10% Omsättningen för koncernen uppgick till 12,4 MKR och för moderbolaget 4,1 MKR (3,6) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007

Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007 Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007 Omsättningen för koncernen under kvartal 3 2007 uppgick till 9,8 MKR och totalt sedan koncernen bildades 1 april till 20,1

Läs mer

Delårsrapport. januari - september 2011

Delårsrapport. januari - september 2011 Delårsrapport januari - september 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2008

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2008 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2008 Ökad omsättning och framgångar för bolagets produkter Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 11,5 MKR (10,3) för koncernen och 3,1 MKR (2,0)

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - september 2008

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - september 2008 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - september 2008 Ökad fokusering på kundanpassade lösningar och produkter Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 9,4 MKR (9,8) för koncernen och 3,8

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - mars 010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni 2012 InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av design som leder

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - juni 2010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2011

Delårsrapport. januari - mars 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2012

Delårsrapport. januari - mars 2012 Delårsrapport januari - mars 2012 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Abelco AB (publ) 556775-2745

Bokslutskommuniké 2014 Abelco AB (publ) 556775-2745 Bokslutskommuniké 2014 Abelco AB (publ) 556775-2745 MaskinExpo mässan 2014 Stoxa (Stockholm) Bokslutskommuniké 2014 Bovallstrand 2014-02-27 Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Orderingången minskade med 15 % till 16,7 mkr (19,7 mkr) Orderstocken minskade med 13 % till 62,6 mkr (72,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Ökning av omsättningen med 26 procent till 39 miljoner kronor Ökning av orderingången med 23 procent till 46 miljoner kronor Resultatet efter finansnetto

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari - december 2011

Bokslutskommuniké. januari - december 2011 Bokslutskommuniké januari - december 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2008

Avensia innovation AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2008 Avensia innovation AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2008 Förbättrat helårsresultat 2008 jämfört med 2007 Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 10,2 MKR (11,3) för koncernen och för året

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Bokslutskommuniké januari - december 2012 ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Nyckeltal oktober december 2012 Omsättning 16,3 (15,6) MKR Rörelsemarginal 0,5 (neg) procent Rörelseresultat 0,1 (-0,5) MKR

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2015 Kvartalsredogörelse, Q3 2015 22 OKTOBER 2015 Januari - september 2015 unity Entertainment NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 785 (1 224). RÖRELSERESULTAT före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2000

Delårsrapport Januari mars 2000 Delårsrapport Januari mars 2000 Resultat efter finansnetto 3,3 MSEK (0,9) HelikopterService slår nytt passagerarrekord +31% under första kvartalet Stora övervärden i Helikopterservice, 33 MSEK Helikopterservice

Läs mer