avensia Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "avensia Årsredovisning 2007"

Transkript

1 avensia Årsredovisning

2 Innehåll VD har ordet 3 Detta är Avensia innovation 4 Affärsområde Kompetensförstärkning 5 Affärsområde Systemlösningar 6 Affärsområde Produkter 7 Kompetensområden 11 Medarbetare 14 Styrelse 15 Ledning 16 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning koncernen 21 Balansräkning koncernen 22 Förändring i eget kapital koncernen 24 Kassaflödesanalys koncernen 25 Resultaträkning moderbolaget 26 Balansräkning moderbolaget 27 Förändring i eget kapital moderbolaget 29 Kassaflödesanalys moderbolaget 30 Noter 31 Revisionsberättelse 41 2

3 VD har ordet Startåret för en ny koncern Som entreprenör har jag ibland turen att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Sommaren 2006 fick jag frågan om jag ville titta närmare på LUVIT för att se om det fanns något som jag kunde hjälpa till med. Jag besökte bolaget och blev imponerad av deras produkt för att hantera nätbaserade utbildningar - LUVIT Learning Center. Det som saknades var ett bra verktyg för att producera kurser, men jag såg ändå stora möjligheter att skapa bättre förutsättningar för produkten på marknaden. Utmaningen låg i att få till ett komplett tjänsteerbjudande och att ytterligare anpassa produkten för företagsmarknaden. Jag med mitt INXL innovation AB tillsammans med Avensia AB bestämde oss för att gemensamt anta utmaningen LUVIT. Förvärvet blev klart den 1 april 2007 och genom att slå samman våra tre företag har vi nu bildat koncernen Avensia innovation AB. Vi har definierat en attraktiv produkt och tjänsteportfölj med tre tydliga affärsområden - Kompetensförstärkning, Systemlösningar och Produkter. Att sätta samman tre bolag innebär alltid en hel del internt arbete men det har varit värdefullt. Vår nya organisation har anpassats och byggts upp för att stödja vårt kunderbjudande. Vi har också beslutat om nya gemensamma lokaler, byggt ny infrastruktur och investerat i ett antal stödsystem för våra olika verksamheter. Vi har påbörjat att bygga upp en företagskultur som kommer väl till pass i den fortsatta expansionen med att vidareutveckla våra tjänster och produkter. En företagskultur som baseras på mycket sunt förnuft, enkelhet och långsiktighet, där vi vill utveckla personalens innovationskraft och engagemang. Utmaningen framöver för oss är att fortsätta erbjuda kvalitativa produkter och konsulttjänster. Den affärsmodellen har vi valt eftersom kompetensförstärkning och systemlösningar ger oss möjligheter att hitta nya produkter. Det är genom nya och befintliga produkter som vi skapar värden för våra aktieägare och i dagsläget har vi ett antal produkter i olika mognadsfaser. Vi fortsätter våra satsningar och investeringar i vårt kostplaneringssystem Mashie och inom e-learning med LUVIT. Under året har ett antal nya stora kunder valt våra produkter och vi har även gjort ett strategiskt förvärv inom e-learning. I mars 2008 förvärvade vi Grade i Stockholm som har ett författarverktyg för att skapa avancerade kurser och vi får tillsammans med deras personal ett komplett erbjudande inom e-learning. Under 2008 kommer vi att jobba vidare med att stärka vår position på marknaden. Även om många pratar om en kommande sättning i konjunkturen, så ser vi positivt på framtiden och hoppas kunna möte den väl med våra kompetenta medarbetare och fantastiska kunder. Per Wargéus VD 3

4 Detta är Avensia innovation En ny koncern bildades under 2007, med kompetent personal, en organisation med klara ansvarsområden, och en affärsmodell baserad på innovationsförmåga. Affärsmodell Avensia innovation utvecklar och anpassar mjukvara för datorer och inbäddade system, dvs. datorer som integrerats i någon annan produkt så som mobiltelefoner eller bilar. Utvecklingen sker dels på konsultbasis för kunders räkning och dels som utveckling av egna produkter. Avensia innovation tror på ett ökat ansvarstagande för levererade produkter och tjänster, vilket sporrar organisationens effektivitet, avlastar kunden och ger möjlighet till avkastning utöver vad som är möjligt i en renodlad konsultverksamhet. Därför sker konsultuppdragen både till löpande och fast pris med egen projektledning i egna lokaler, och resultaten generaliseras om möjligt för att bilda grunden till nya produkter. Organisation Avensia innovation är indelat i tre affärsområden; Kompetensförstärkning, Systemlösningar och Produkter. Kompetensförstärkning är en konsultverksamhet där uppdragen i första hand sker i kundernas projekt, organisationer och lokaler. De största kunderna finns inom telekommunikation och industriell automation. Systemlösningar utvecklar och anpassar system åt kunderna i projektform. Systemen är ofta administrativa eller handelsinriktade och baseras på Microsofts standardprodukter inom respektive område. Produkter marknadsför och utvecklar Avensia innovations egna produkter och produktämnen. De största produkterna, LUVIT (e-learning) och Mashie (kostplanering), marknadsförs under egna varumärken mot sina respektive marknader. Ambitionen är att det ska finnas ett flöde av projekt från Kompetensförstärkning till Systemlösningar och ett flöde av produktidéer och produktämnen från Systemlösningar till Produkter. Vision Avensia innovation skall uppnå en marknadsledande ställning och professionellt erkännande inom verksamhetskritisk systemutveckling genom att vara det självklara valet för marknadens mest krävande kunder, en attraktiv arbetsgivare och en intressant samarbetspartner. Avensia innovations bakgrund Avensia innovation AB bildades den 1 april 2007 genom samgåendet mellan LUVIT AB, INXL Media AB och f.d. Avensia AB. I denna konstellation finns en bred erfarenhet av att bedriva konsultverksamhet, utveckla affärskritiska system och att bygga produkter under egna varumärken.både INXL och f.d. Avensia hade en affärsmodell liknande Avensia innovations, medan LUVIT bidragit med ett kunnande kring produktutveckling i större skala. 4

5 Affärsområde Kompetensförstärkning Våra medarbetares förmåga och engagemang har under året resulterat i hög beläggning och ansvarsövertagande för utvecklingsprojekt. Inom affärsområde Kompetensförstärkning erbjuder vi våra kunder att direkt ta del av våra medarbetares kunskaper, erfarenheter och engagemang. Gemensamt för uppdragen inom området är att kunderna själva äger processen men att Avensia innovations konsulter bidrar med kunskap inom produktutveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling eller någon av de många specialisttjänster som Avensia innovation kan erbjuda. Uppdragen varierar mycket, ofta rör det sig om komplex produktutveckling hos Öresundsregionens stora utvecklingsföretag, men i andra fall kan det röra sig om verksamhetsutredningar eller förstudier. Ett uttalat mål för verksamheten är att, i de fall det är möjligt, ta ett utökat ansvar för uppdragen och helst ta över ägandet av processen från kunden, dvs. själva sköta specifikation, projektledning, utveckling etc. och därigenom ge affärsmöjligheter till affärsområdet Systemlösningar. Affärsområdets framgång bygger på två parametrar: beläggningsgrad och timtaxor. Med beläggningsgrad menas hur stor andel av konsulternas arbetstid som är belagd med kunduppdrag. Helt avgörande för båda dessa parametrar är konsulternas kompetens och förmåga att omsätta denna kompetens i kundernas verksamhet. Lönsamheten har dock varit god eftersom Avensia innovations konsulter haft en hög beläggningsgrad och hög konsultklassificering hos kunden, något som leder till högre timtaxor. Utsikter Beläggning och efterfrågan har varit fortsatt god under början av Det finns dock orosmoln; flera av de större kunderna har under hösten 2007 och årets början visat vikande lönsamhet. Detta har ännu inte påverkat vår beläggning, men det finns anledning att vara vaksam på utvecklingen. Fd. Avensia visade dock under åren 2001 till 2004 att det även under en vikande marknad går att upprätthålla beläggning och timtaxor, förutsatt att konsulterna genom rätt kompetens och engagemang lyckats etablera sig hos kunderna. Affärsområdets mål är även fortsatt att expandera organiskt för att möta efterfrågan, vilket sker genom ett målmedvetet rekryteringsarbete i korthet Affärsområdet har under hela året präglats av en mycket hög efterfrågan och beläggning för våra konsulter. Vi har haft långa uppdrag hos såväl ABB som flera av de större utvecklingsföretagen inom mobiltelefoni. Våra konsulter har visat ett stort engagemang och initiativförmåga, något som lett till att vi kunnat ta över processägarskapet i uppdrag även från de större kunderna, vilket får betraktas som väldigt ovanligt och ett gott betyg åt Avensia innovations trovärdighet som partner. Inom inbäddad systemutveckling, som dominerar affärsområdets verksamhet, har rekryteringssituationen under året varit svår, personalbrist har hållit tillbaka områdets expansion. 5

6 Affärsområde Systemlösningar Affärsområdet, som tagit ett stort ansvar för att integrera bolagen i koncernen, har haft stora försäljningsframgångar under hösten för sina skräddarsydda lösningar. Verksamheten inom affärsområde Systemlösningar är inriktad på att erbjuda kunderna skräddarsydda systemlösningar med tonvikt på datormjukvara, även om hårdvara i många fall kan ingå som en del av leveranserna. I uppdragen ingår ett brett spektrum av tjänster; verksamhetsanalys, system- och interaktionsdesign, systemutveckling, dokumentation, säkerhetsanalys, integration, projektledning, test och support. Genom partnersamarbete kan även serverdrift och hårdvarukonfiguration erbjudas. Uppdragen utförs både till löpande och fast pris i egna lokaler. Avensia innovation har lång och positiv erfarenhet av att driva projekt i denna form. Det leder till en naturlig ansvarsfördelning gentemot kunderna och förenklar deras beslutsprocess. Det stimulerar dessutom till effektiva interna processer och ett arbetssätt där effektivitet och leveransprecision premieras. Kunderna är medelstora och stora företag, organisationer och myndigheter i Sverige. Kunderna finns inom många branscher, exempelvis industriell produktion, logistik och distribution samt fastighetssektorn. Inom affärsområdet finns en tydlig teknisk tonvikt mot Microsofts standardprodukter inom databashantering, programutveckling och informationsutbyte. Medarbetarna har en hög kompetensnivå och ett bevis på detta är Avensia innovations ställning som Microsoft Gold Partner. Affärsområdet expanderar främst genom organisk tillväxt, och det finns ett brett utbyte av tjänster med de båda övriga affärsområdena. Affärsområdet har som uttalad målsättning att söka efter bredare affärsmöjligheter och produktmöjligheter för sina lösningar i korthet Försäljning av systemlösningar är ett område som ställer höga krav på försäljnings- och marknadsorganisationen, offertarbete och kundbeslut tar ofta tid. I samband med Avensia innovations bildande under första halvåret belastades försäljningsorganisationen mycket med att samordna och kombinera de tre samgående företagens marknadserbjudanden. Detta ledde till en tidvis låg beläggning under Q2-Q3. Höstens accelererade marknadsbearbetning gav dock resultat och under Q4 steg både beläggning och orderingång kraftigt. Särskilt på Business Intelligence-området skördade Avensia innovations dokumenterade förmåga till helhetslösningar stora framgångar. Utsikter År 2008 har inletts mycket positivt för affärsområdet, med en beläggning som stärkts av den kraftiga orderingången under december Investeringsviljan hos svenska företag tycks fortfarande stark även om finansoro och försämrad konjunktur i omvärlden ger orsak att tro att den kan komma att avta under året. Sedan tidigare lågkonjunkturer bär vi dock med oss erfarenheten att investeringar i sämre tider ofta sker i form av fastprisprojekt, något som rimmar väl med vår organisation, våra ambitioner och våra kunskaper. 6

7 Affärsområde Produkter Marknadsfokusering ledde till stora framgångar i licensförsäljning, samordningsarbete ger serviceförbättring och kostnadsreduktion på sikt. Affärsområde Produkter ansvarar för att identifiera, skapa, utveckla och marknadsföra mjukvaruprodukter. Målet är att kontinuerligt skapa framgångsrika och självständiga produktbolag med kompletta marknadserbjudanden. Affärsområdet fyller en viktig roll i Avensia innovation genom att maximera de affärsmöjligheter som skapas i övriga affärsområden. Flertalet produkter är dessutom konjunkturokänsliga, vilket skänker en balans till den känsligare konsultverksamheten. För att kunna ledsaga produkter från idéfas till självständighet stödjer Avensia innovation produktorganisationerna med marknadskompetens, teknikkunnande och stödtjänster inom juridik, ekonomi, support och drift, vilket med ett flertal aktiva produkter leder till skalfördelar som mer specialiserade produktbolag inte kan uppnå. Produkterna Inom affärsområdet ryms produktorganisationerna LUVIT (som inkluderar e-val) och Mashie vilka har en egen presentation i denna rapport, men också produktämnena Comporto, InfoWall och Paxa. De förstnämnda svarar för ca 95 % av affärsområdets omsättning. Produktämnena kännetecknas av att de har en reducerad produktorganisation och en utveckling som i hög grad är styrd av enskilda kundprojekt. Produkterna vänder sig till skilda marknader, både vad gäller geografi och branscher. Produkterna bär istället klara likheter i sina affärsmodeller samt i utvecklings- och produktionshänseende. Flera produkter, inklusive LUVIT och Mashie, säljs i abonnemangsform, en affärsmodell som ger jämna och långsiktiga intäkter. Samtliga är huvudsakligen mjukvaruprodukter, baserade på Microsofts standardprodukter och inkorporerar Internet som en naturlig kommunikationsväg. Våra produktämnen Comporto Plattform där användare kan skapa kraftfulla databasregister med tillhörande webbformulär för att samla t.ex. forskningsmaterial eller kvalitetsdata och sedan analysera materialet. InfoWall Den digitala anslagstavlan, i form av en pekskärm i hyreshusets entré, används av hyresgästerna för felanmälan, tvättstugebokning och meddelande till fastighetsskötarens mobila klient. Paxa Lokalbokningssystemet Paxa ger användarna möjligheten att boka konferenslokaler, företagsbilar och andra gemensamma resurser inom en organisation. Huvudprocesser Affärsområdet styrs av tre huvudprocesser som bedrivs med enhetliga metoder i syfte att uppnå effektivitet och beslutskvalitet. Stöd för verksamheten hämtas ifrån en organisation som präglas av effektivitet och korta beslutsvägar, och som omfattar de andra affärsområdena, koncernledningen, styrelsen och ett brett nätverk utanför företaget. Innovation Realisering Expansion Framtagning av Kontinuerlig försörjning Produktorganisationen produktämnen samt med produktidéer från byggs upp till självständig prövning av m arknad och interna och externa källor enhet, erbjudande affärsmodell kompletteras med tjänster och sidoprodukter Stödorganisation Affärsområdesledning, koncernledning, markandsorganisation, styrelse, stödfunktioner Affärsområde Produkter styrs av tre huvudprocesser. 7

8 Innovationsprocessen En kritisk framgångsfaktor för affärsområdet är att kontinuerligt finna nya produktämnen, något som säkras med en affärsprocess vi kallar Innovationsprocessen. Uppsökande Affärsområde Systemlösningar Kunder Anställda Styrelse Externt nätverk Potentiella förvärv Strukturerad och återkommande genomgång Marknadsanalys Lämplighetsbedömning Kalkyl Investeringsanalys Marknadsundersökning Affärsmodell Kalkyl Investeringsbeslut tiviteterna för produktämnena Comporto, InfoWall och Paxa varit begränsade. I synnerhet Comporto har ändå efterfrågats och fyller en viktig funktion på sin marknad. Utsikter Under 2008 fortlöper samordningsarbetet mellan produkterna, liksom uppbyggnaden av stödfunktioner för att förbättra kundservicen i de större produkterna och öka lönsamheten i tidiga skeden av produktcykeln. Arbetet med att finna nya produktidéer intensifieras efterhand som de större produktorganisationerna når allt större självständighet. Ett marknadsläge med en förmodat vikande konjunktur ger goda möjligheter för att nå framgång med vår öppna innovationsprocess eftersom riskvilligheten, och därmed konkurrensen om intressanta idéer, sjunker. Innovationsprocessen består i en uppsökande del och ett urval i två steg. Innovationsprocessen är en öppen innovationsprocess, vilket innebär att vi inte enbart söker produktidéer inom våra egna väggar, utan snarare i mötet med kunder, genom partnersamarbete, nätverk, universitetskontakter och förvärv. En bärande idé är att konsultprojekt inom affärsområdet Systemlösningar ska utmynna i produktämnen vilka i sin tur kan vidareutvecklas till produkter. Det slutliga beslutet att investera i en produktidé är avhängigt ett antal centrala frågeställningar: Finns det en marknad? Har produktidén potential att bli en självständig produkt? Är Avensia innovation rätt aktör att realisera produktidén? 2007 i korthet Både LUVIT och Mashie hade ett händelserikt år med försäljningsframgångar, förvärvsförhandlingar och viktiga samarbetsavtal. Dessa händelser kommenteras dock i separata avsnitt för respektive produktorganisation. Inom affärsområdet inleddes flera samordningsprojekt syftande till att ge en rationell och kostnadseffektiv produktutveckling och produktsupport, något som både leder till besparingar och förbättrad kundservice. Under året har marknadsföringsak- 8

9 E-learning med LUVIT Avensia innovation har sitt ursprung i bolaget LUVIT, ett bolag vars verksamhet nu ligger i e-learninggruppen inom Avensia. E-learning är datorstött lärande i en bred bemärkelse och har en etablerad och växande marknad i världen, med en lång historia i skol- och universitetssektorn. Inom näringslivet är e-learning ett yngre fenomen, men ständigt ökande krav på certifieringar, regelkännedom och säkerhetskunskap på personalsidan har lett till att medelstora och större företag inser nyttan med att erbjuda sin personal utbildning på individuella villkor. Avensia innovations vision för e-learning är att uppfattas som ett ledande e-learningföretag med kompletta lösningar av hög teknisk och pedagogisk kvalitet. Avensia innovation skall vara ett självklart alternativ när företag, myndigheter och organisationer väljer leverantör för investering i olika e-learninglösningar. Våra tjänster och produkter inom området når med hjälp av partners utanför landets gränser. Prioriterade marknader är i ordningsföljd Sverige, Norden, Europa och därefter resten av världen. E-learninggruppen inom Avensia innovation har med sin produkt LUVIT ett kraftfullt Learning Management System (LMS) som stödjer både institutionell undervisningsverksamhet såväl som näringslivets krav på certifiering och kompetenshantering av anställda och externa samarbetspartners. E-learninggruppen arbetar aktivt med att utifrån LUVIT bredda sitt erbjudande genom att utveckla och bredda produkten samt att lägga till tjänster inom behovsanalys, kompetenshantering och kursmaterialproduktion. Året som gick Under året har produkten LUVIT utvecklats främst vad gäller delarna utbildningsadministration, kompetenshantering och webbaserade mallar för snabb och professionell publicering online. Under hösten påbörjades arbete med att uppgradera samtliga kunder till den senaste versionen av LUVIT samt att utbilda kunder i de många nya funktionerna som fått ett mycket positivt mottagande. Under 2007 fortsatte vårt nära samarbete med Skandia som jobbar aktivt med e-learning som ett verktyg för sin interna kompetensutveckling. LUVITs system används nu i hela Skandia Nordic. Utöver ett aktivt användande av e-learning deltar Skandia i ett projekt där vi tillsammans vidareutvecklar systemets kompetenshanteringsmodul. Hösten 2007 lanserades Libers plattform för tekniska ämnen där Liber använder LUVIT för att erbjuda gymnasieskolor online-material och övningar till Bygg- och Fordonsprogrammen. Boehringer-Ingelheim använder LUVIT bland annat för att utbilda sjukvårdspersonal som deltar i kliniska läkemedelsstudier samt personal som övervakar de system som används för att rapportera kliniska data i läkemedelsprövningar världen över. Under 2007 fick Avensia innovation uppdraget att hantera översättning av kursmaterialet till franska, japanska, ryska och spanska. Diaverum, f.d. Gambro Healthcare, valde LUVIT som utbildningsplattform. Systemet ska användas för utbildning och certifiering av sjuksköterskor i Diaverums egna kliniker runt om i världen. Framtiden Framtidsutsikterna för e-learning i allmänhet och för LUVIT i synnerhet är ljusa. Under 2007 märktes ett klart ökat intresse både från näringslivet och från universitetsvärlden har goda förutsättningar att kunna bli ett av de mer spännande åren i LUVITs historia. Flertalet faktorer som tidigare hämmat utvecklingen inom området har under de senaste åren i det närmaste undanröjts. Exempel på det har varit brist på kapacitet i nätverk och på Internet, teknologisk ovisshet, avsaknad av branschstandarder, brist på erfarenhet bland köparna och brist på goda exempel och referenser. Idag är e-learning en etablerad bransch med en historik, tydliga aktörer, etablerade tekniska standarder och erkända metoder finns det knappast något storföretag som inte har börjat använda e-learning i någon omfattning. Samtidigt har ett snabbt växande antal organisationer inom den offentliga sektorn börjat intressera sig för och investera i olika lösningar. Trenden är att de som väl har kommit igång och börjat inse fördelarna, successivt kommer att utöka sina satsningar. Händelser efter periodens utgång Den 3:e mars 2008 förvärvades det Stockholmbaserade e-learningbolaget Databokförlaget Grade i Sverige AB (Grade). Förvärvet kompletterar Avensia innovations befintliga utbildningsplattform LUVIT. Köpet av Grade tillför inte bara ett avancerat författarverktyg utan även en hög kompetens vad gäller innehållsproduktion, geografisk närvaro i den viktiga Stockholmsregionen samt en gedigen kund- och referenslista inom stora företag och myndigheter. Den nya konstellationen blir omgående en av Sveriges mest konkurrenskraftiga e- learningaktörer med utbildningssystem, författarverktyg, innehållsproduktion och standardkurser. Den 7:e mars tecknades avtal med La Salle i Madrid, Spanien, i första fasen kommer 3000 studenter registreras. 9

10 Mashie Mashie AB är ett helägt dotterbolag som utvecklar och marknadsför de båda Internetbaserade produkterna Mashie på Internet och Recept på Internet, samt tjänster kring dessa. Mashie på Internet vänder sig till restauranger, storkök och dietister och är ett komplett verksamhetssystem med funktioner för näringsberäkning, matsedelsplanering, produktionsplanering i restauranger och storkök, dietiststöd och receptpresentation. Produkten konkurrerar på en marknad med mycket tydlig konkurrens där Mashie har en stor och växande marknadsandel. Recept på Internet är ett komplett system för att presentera receptsamlingar, inklusive näringsberäkning och sammanställning av varulistor. Recept på Internet vänder sig till livsmedelsproducenter och grossister, men även andra organisationer med receptpresentation på Internet. Internationell expansion är något vi ständigt utvärderar för Mashies produkter. I livsmedelsnäringen förekommer dock många nationella regleringar, något som försvårar marknadsinträde och begränsar den internationella konkurrensen. Därför arbetar vi främst med samarbeten med svenska internationella företag, eller etablerade internationella partners och agenter. Året som gick 2007 var mycket händelserikt för Mashie, i positiv bemärkelse. Antalet kunder på storkökssidan ökade med 25% och ett letter of intent avseende agentur tecknades med Servera (avtal har tecknats under Q1 2008), Sveriges största livsmedelsgrossist. Fazer-Amica, ett av de största svenska företagen inom personalrestauranger, har också börjat implementationen av Mashie på Internet i sina kök. Den nya produkten Recept på Internet fick en mycket positiv start genom avtal med två av Sveriges största konsumentreceptproducenter, Campbells och Arla. Framtidsutsikter Med en stark ställning i den offentliga sektorn och avtal med flera av de största aktörerna på den privata sidan bedömer vi att Mashie har en väldigt spännande framtid. Under 2008 öppnas ett Stockholmskontor för att bättre serva kunderna i Mälardalen och norra Sverige. När det gäller Recept på Internet inser allt fler aktörer att kostnaden för att själv utveckla motorn är alltför stor och ineffektiv att bära själv, särskilt som kundernas funktionella krav ständigt ökar. 10

11 Kompetensområden Kompetensområdena stöder medarbetarna i sin professionella utveckling samt tydliggör nytta och möjligheter i ny teknik hos kunderna. Inom Avensia innovation ryms många kompetensområden, varav några utgör en så väsentlig del av verksamheten att de identifierats och det bildats team kring dem. Kompetensområdena löper som röda trådar genom affärsområdena och utgör gemensamma delar i de olika affärsområdenas erbjudanden. Det finns dock en, i några fall väldigt tydlig, koppling mellan affärsområden och kompetensområden. Figuren nedan belyser hur aktiva kompetensområdesteamen är i de olika affärsområdena. Aktivitet inom kompetensområdesteamen/ affärsområde Produkter Systemlösningar Kompetensförstärkning Inbäddade system Business Intelligence Intranät Interaktionsdesign Mobilitet E-handel Inbäddade system Ett inbäddat system är ett system som innehåller en eller flera datorer men vars huvudfunktion inte är att vara en dator. Exempel på inbäddade system är mobiltelefoner, hemelektronik, bilar, styrsystem, satelliter osv. Inbäddade system har, till skillnad från de flesta datorer, ganska begränsade resurser i form av minne och beräkningskraft samt höga krav på tillgänglighet. Inom Avensia innovations verksamhet för inbäddade system arbetar ett tiotal erfarna konsulter med hårdvarunära utveckling. Dessa arbetar i huvudsak ute hos kund i kundens lokaler, med kundens system och följer kundens utvecklingsprocesser. Vi har hög kompetens och stor efterfrågan inom området. När det gäller utveckling i inbäddade miljöer är det ofta kompetens i programspråk som C/C++ och operativsystem som OSE, Windows CE/Mobile som efterfrågas. Vi har regelbundna interna certifieringar och utbildningar i dessa samt erfaret stöd, så kallade C- coacher till våra yngre förmågor. Bland kunderna märks de stora telekommunikationsföretagen i Lund samt ABB och Beijer Electronics i Malmö. Applikationsområdena är mobilplattformar, mobiltelefoner, industriella styrsystem och operatörsterminaler. Efterfrågan var stark under året och vi har haft full beläggning för våra konsulter inom området. Under året arbetade våra konsulter bland annat med följande uppdrag: Multimedia i mobiltelefoner, som t.ex. avancerad 2D och 3D grafik, videoinspelning/-uppspelning, kamerafunktioner och ljud. Mobiltelefonens webbläsare Säkerhetsklassade styrsystem Kommunikationsmoduler till industriella operatörsterminaler Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan för våra konsulter inom området och Avensia innovation kommer att fortsätta att rekrytera konsulter inom området med varierande erfarenhetsgrad för att få en bra mix av äldre och yngre konsulter. Det råder dock stor personalbrist på detta område i Öresundsregionen, vilket ställer krav på en effektiv rekryteringsprocess. Med bakgrund av att flera av de stora 11

12 kunderna inom inbäddade system har haft lönsamhetsproblem under hösten 2007 finns det också skäl att tro att efterfrågan kan komma att vika något under Ambitionen är att ta hem uppdrag inom inbäddade system och utföra dem i egna lokaler samt ha en egen produktutveckling inom området. Genom att ha en egen verksamhet får vi större möjligheter att utbilda yngre förmågor och våra konsulter får större möjligheter att växla mellan uppdrag på kontoret och ute hos kund. Business Intelligence Business Intelligence (fri översättning: hantering av verksamhetsinformation) handlar om att samla in, lagra, bearbeta och åskådliggöra kundens information om sin egen verksamhet. Väl fungerande BI hjälper en organisation att uppnå högre effektivitet genom att öka verksamhetsförståelsen, minimera dubbelarbete, bilda underlag för processförändringar och att förbättra informationens struktur och precision. Business Intelligence-teamet inom Avensia innovation använder Microsofts produktserie Integration Services, Analysis Services och Reporting Services för att hjälpa kunderna uppnå en bättre informationshantering. Dessa marknadsledande verktyg ger oss möjligheten att hämta in information från en bred flora av kundsystem, bygga upp åskådliggörande analysmodeller för informationen samt att bygga tydliga rapporter utifrån kunddata. Avensia innovation har haft en god och stigande efterfrågan på tjänster inom BI under 2007 och ser att trenden kommer att hålla i sig under Det finns ett rekryteringsbehov både vad gäller projektledare och utvecklare med kompetens kring kundernas verksamheter och kring Microsofts produkter på området. Intranät Under 2000-talet har intranät blivit allmängods hos alla medelstora och stora organisationer, om än i varierande former och med olika ambitionsnivå. Nu ser vi att andra generationens portallösningar är vanliga inom intranät, de bygger på en processorientering som sträcker sig över organisationens gränser. Användargränssnitten kommer att bli mer rollanpassade med fokus på delade arbetsytor och egen arbetsyta. Beroende på vilken roll och arbetsuppgifter användaren har kommer gränssnittet att vara utformat efter de unika behoven som användaren har. Användandet av portalerna blir mer individanpassat. Avensia innovation har en stark position på denna marknad genom sin fokusering på Microsoft Office SharePoint Solutions, en ledande produkt för att utveckla intranätportaler som innehåller dokumenthantering, samarbetsytor, processhantering, ärendehantering och webbinnehållshantering (content management). Under 2007 har Avensia innovation levererat intranätportaler utvecklade i SharePoint till flera stora internationella företag t.ex. inom förpackning och immateriella rättigheter. Under Q2-Q3 var beläggningen på området låg på grund av bolagets omstrukturering, men orderingången ökade markant under hösten. För 2008 tror vi på en fortsatt ökad efterfrågan på våra tjänster inom området och vi kommer att behöva rekrytera nya medarbetare. Många uppdragsgivare finns utomlands. Interaktionsdesign Interaktionsdesign handlar om att designa system med fokus på användbarhet. En viktig framgångsfaktor är en aktiv dialog med kunden där observationer och användbarhetstester har centrala roller. Det är i mötet mellan användare och interaktionsdesigner som förståelsen för användarens arbetssituation uppkommer. Interaktionsdesignern fungerar som en länk mellan användarna och systemutvecklare och har ett användarperspektiv i projektet. Avensia innovations interaktionsdesignteam har en stark ställning hos kunderna genom sin väl utarbetade metodik och sin bevisade förmåga att leverera användarvänliga resultat. Tjänsterna används inom samtliga affärsområden och bidrar till hög kvalitet i Avensia innovations leveranser. Under 2007 har teamet haft en god beläggning externt och samtidigt varit aktivt med interna projekt. 12

13 För 2008 ser vi en fortsatt hög efterfrågan, både externt mot kunder på systemsidan och internt inom produktutvecklingen. Mobilitet Med mobilitet menas möjligheten att komma åt en applikation helt eller delvis via handhållna enheter. Det har sedan andra halvan av 1990-talet funnits en trend att göra information tillgänglig via mobiltelefoner eller handdatorer, men utvecklingen har hela tiden hämmats av begränsningar i visuell kvalitet, kommunikationshastigheter, handenheternas prestanda, kostnader och batteritider. Just nu samverkar flera trender på området för att minska begränsningarna. Handdatorer och mobiltelefoner blir alltmer integrerade, krav på kommunikationshastighet för tillämpningar som TV över mobil och krav på prestanda för den ökade funktionaliteten i enheterna gör att teknikplattformen idag har en helt annan prestanda och tillgänglighet än för bara ett par år sedan. Därmed ser vi nu att området är på oerhört stark frammarsch och IT-verksamheterna i Sverige rankar mobilitet som ett av de största fokusområdena framöver. Avensia innovations mobilitetsteam arbetar med Microsoft Windows Mobile, en plattform som möjliggör nya applikationstyper där den handhållna enhetens uppkoppling inte behöver vara ständigt aktiv för att applikationen ska fungera. Detta öppnar för många nya tillämpningsområden där man tidigare varit begränsad av reella kommunikationsproblem. Det senaste året har ett av de mest spännande projekten på området varit inriktat på tidningsbranschens distribution, ett projekt där enkelhet och anpassning för datorovana användare varit högprioriterat. I framtiden ser vi att det kommer mer hårdvara som stöder Windows Mobile och vi ser det som oerhört spännande att SonyEricsson nu lanserat sin första Windows Mobile-telefon Experience X1. Mobilitet kommer att bli allt viktigare och en integrerad del i Avensia innovations systemlösningar och produkter. E-handel Efter haussen i slutet av 1990-talet och den påföljande kraschen i början av 2000-talet har e-handeln mognat och intagit positionen som en av de viktigaste försäljningskanalerna för många framgångsrika företag. Framväxten av standardlösningar kring säkerhet och betalning samt tekniska plattformar för handelssajterna har gjort denna utveckling möjlig, liksom insikten att bakom fasaden krävs en väl organiserad logistik. Handel på Internet förknippas ofta med konsumentförsäljning, men har även en betydande roll i handel mellan företag, där möjligheten att konfigurera och skräddarsy beställningen kan hjälpa kunden att förstå möjligheterna hos produkten samtidigt som den genererar merförsäljning. Avensia innovation erbjuder i första hand e-handelslösningar byggda på Microsoft Commerce Server 2007, en komplett produkt för produktpresentation, sökning, kundhantering, kampanjer och orderläggning. Anpassningsbarhet och förmågan att hantera stora användarantal skiljer den från konkurrensen, samtidigt som den bygger på de standardteknologier som Avensia innovation har stor kompetens kring. Ett typiskt kundprojekt omfattar grafisk design, funktionell anpassning samt kopplingar till omgivande system, vanligtvis affärs- eller ekonomisystem. Under året har beläggningen varit mycket god och aktiviteten har även uppmärksammats av Microsoft som ser Avensia innovation som en ledande partner i Sverige inom området. Vi har en väldigt positiv syn på e-handelsområdet och vi tror på en ökad efterfrågan 2008, något som även drivs på av övergången till modernare basplattformar som Commerce Server. 13

14 Medarbetare Engagerade och kompetenta medarbetare är grunden för framgångsrik utveckling och försäljning. Förmågan att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är av yttersta vikt för att Avensia innovation ska kunna upprätthålla högsta kvalitet genom alla delar av verksamheten så som produktutveckling, systemlösningar, resursförstärkning, marknadsföring, försäljning etc. Avensia innovation är ett företag som försöker hitta drivkraften hos varje enskild individ. Våra medarbetare visar ett stort engagemang i såväl bolagets som kundernas verksamhet och utveckling. Vi har en företagskultur där vi eftersträvar en harmoni mellan familj, fritid och arbete. Kompetensutveckling är en integrerad del i Avensia innovations verksamhet. Medarbetarnas personliga utveckling stärks genom stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter, ett stort mått av frihet under ansvar, internt och externt mentorskap, utbildning, samt samarbete inom gruppen som innehåller personer med stor erfarenhet och olika bakgrund. Avensia innovation arbetar aktivt med jämställdhet och har en för branschen mycket stor andel kvinnliga anställda och personer födda utanför Sverige. Denna mångfald har högst påtagligt förbättrat bolagets affärsmöjligheter i flera sammanhang, både inom och utom Sverige. Magnus Systemutvecklingskonsult inom mobilitet Med en ingenjörsutbildning mot industriell automation samt femton års erfarenhet av systemutveckling med Microsoft-produkter varav de två senaste åren med fokus på mobilitet ses han som en auktoritet inom området. - Att vara lyhörd och lyssna på kundens behov är viktigt för att utveckla ett lösningsförslag som gagnar kundens verksamhet, säger Magnus. Utmaningen med att jobba inom mobilitet är att det är ett nytt område och att utvecklingen går oerhört snabbt samtidigt som det finns ett behov och stora potentialer, säger han med ett stort leende. - På Avensia innovation finns mycket trevligt folk och det är kul att få en privat koppling till sina kollegor och se personen bakom arbetskostymen. David Systemutvecklare med inriktning på BI - Jag valde Avensia innovation som arbetsgivare för att de satsar mycket på Microsofts tekniker och produkter som jag är intresserad av samtidigt som företaget är under tillväxt. Utmaningen i arbetet som systemutvecklare är databasanalyser och den ständiga kunskapsinhämtningen för att vara uppdaterad med de senaste versionerna av produkterna då de tycks komma allt tätare. - På Avensia innovation råder ett öppet klimat och det finns möjligheter och utmaningar för den som vill ta för sig, man måste våga och vara beredd att testa nya saker och tekniker, säger han entusiastiskt. Anja Seniorkonsult inom systemutveckling Anja valde Avensia innovation för att få omväxling i arbetet och möjligheten att arbeta med ny teknik. I tjugoett år har hon arbetat inom systemutveckling och är en efterfrågad konsult som har haft flera olika roller som bla. gruppchef, projektledare, systemutvecklare och programmerare. Blandningen av att arbeta som externkonsult samt jobba internt fungerar väldigt bra enligt Anja. Hon tycker att det är viktigt att få en förståelse för kundens verksamhet genom att ta reda på vad kunden vill ha, vad systemet skall användas till, hur det skall användas och av vem. Guillermo Projektledare med inriktning på SharePoint Guillermo kommer ursprungligen från Spanien där han har en utbildning från universitetet inom Datavetenskap och sju års erfarenhet som IT-branschen. - Jag jobbar med regionala och internationella kunder och har olika uppgifter beroende på projektets upplägg; projektledare, systemarkitekt och SharePoint specialist. Fördelen att jobba som IT-konsult är att man inte blir uttråkad samtidigt som man lär sig om olika verksamheter, säger Guillermo. 14

15 Styrelse Styrelseordförande Ledamöter Lars-Erik Nilsson (född 1943) Styrelseordförande sedan 2005 och styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axis AB (Publ), IT Hantverkarna AB, Styrelseledamot i Conseller AB och MultiQ International AB (Publ). Aktieinnehav: Anders Cedervall (född 1950) Konsult och executive coach åt chefer Styrelseledamot sedan 2007.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Scalado AB och Fire Safety Design AB. Aktieinnehav: Robin Gustafsson (född 1972) Produktchef Avensia innovation AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bockeboda Bemanning AB och Aktiebolaget Fileot Förvaltning. Aktieinnehav: Per Wargéus (född 1961) VD för Avensia innovation AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i Avinova, DataHalland samt INXL innovation AB. Aktieinnehav: Suppleanter Jörgen Brandt (född 1961) Försäljningschef Avensia innovation AB Styrelseledamot Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i LIAX Förvaltning AB Aktieinnehav: Fredrik Ljungbeck (född 1968) Konsultchef Avensia innovation AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i Positiv Förvaltning i Skåne AB. Aktieinnehav: Anders Wehtje (född 1964) CFO för Volito AB Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Ledamot för bolag inom Volitogruppen, NSP Holding AB (Publ). Styrelsesuppleant CTT systems. Aktieinnehav:

16 Ledning Per Wargéus (född 1961) VD Per är en entreprenör som har startat flera företag inom IT-branschen, bland annat Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB och nu senast INXL innovation AB. Per har studerat Elektronik vid Lunds Tekniska Högskola och har även läst vid Ekonomihögskolan i Lund. Aktieinnehav: Sture Ternström (född 1949) Vice VD Sture är civilingenjör LTH F-74 och har varit verksam på ABB med t.ex. utveckling av övervakningssystem av kraftnät, som chef för automationsområdet i Montreal och som Tekniskchef/Projektchef för ABB:s automationsverksamhet i södra Sverige. Efter 24 år på ABB blev han regionchef på Prevas, region Sydsverige i Malmö och därefter VD för fd. Avensia AB i Lund som han även är en av grundarna till. Aktieinnehav: Jörgen Brandt (född 1961) Försäljningschef Jörgen, civilingenjör elektroteknik LTH, har lång erfarenhet från industriell och teknisk IT via Beijer Electronics AB, Prevas AB och fd. Avensia AB där han är en av grundarna. På Beijer Electronics arbetade Jörgen som programutvecklare, projektledare och avdelningschef. På Prevas AB i Malmö var Jörgen Försäljnings- och marknadschef. Aktieinnehav:

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för Avensia innovation AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Allmänt Den 1 april 2007 skapades en ny IT-koncern av bolagen Avensia AB, INXL Media AB och LUVIT AB. Koncernen blev i ett slag nästan 60 anställda och moderbolaget i den nya koncernen bytte samtidigt namn från LUVIT AB till Avensia Innovation AB. Avensia Innovation-koncernen har ett brett erbjudande inom tre affärsområden: Produktutveckling, Systemlösningar och Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar, produktutveckling och inbyggda system. Vi arbetar från förstudie till färdig produkt- eller projektleverans. Försäljning och resultat Omsättningen för koncernen sedan bildandet 1 april uppgick till 31,3 MKR. Omsättningen i moderbolaget för helåret uppgick till 10,7 MKR (10,1). Koncernens omsättning har kontinuerligt ökat mellan kvartalen. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -1,5 MKR och för moderbolaget till -2,1 MKR (-3,0). Kostnader för omstruktureringsåtgärder i koncernen uppgick under året till ca 1,5 MKR. Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -2,0 MKR och för moderbolaget till -2,3 MKR (-3,4). Resultat per aktie för koncernen uppgick till -0,06 SEK och för moderbolaget till -0,09 SEK (-0,65). Under december har nya avtal för 2008 uppgående till 10 MKR tecknats. Översikt resultat och ställning Koncernen Moderbolaget Resultat och ställning Kalenderår Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % Medeltal anställda Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (28 %) i förhållande till balansomslutningen 17

18 Marknadsutveckling Vi ser fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och produkter inom samtliga segment och kunderna efterfrågar allt mer IT-stöd för sina processer. Enligt Radar Groups undersökning av IT-branschen i Sverige ser man positivt på 2008 och kundernas lagda budgetar visar på en ökning om 6 procent. Priserna på våra tjänster bedöms fortsätta att öka i stabil takt även om osäkerheten om konjunkturutvecklingen har ökat. En viktig del i vår strategi är att hitta utvecklingsuppdrag med funktionsansvar vilket ger en längre framförhållning. Det ger oss också möjlighet att optimera bemanningen i projektets olika faser och skapa en jämnare beläggning. En annan fördel är att vi får långa åtaganden och kundrelationer, som i sin tur ger en stabil kundbas och lägre försäljningskostnader. Vi ser samarbetet och fokuseringen på Microsofts teknologier som en framgångsfaktor och vi är inför 2008 redan klara som Gold Certified Partner inom ett antal kompetensområden. Framtidsutsikter Vi förväntar oss en fortsatt god tillväxt under 2008 med fokus på organisk tillväxt. Successivt växer nya tjänsteområden fram och vi hittar nya produktidéer hos våra kunder. Vi kommer även selektivt att leta efter förvärvskandidater som ligger i linje med företagets strategier att förstärka framförallt våra produkter. Produktutveckling Produkter Avensia innovation har idag med sin produkt LUVIT en kraftfull plattform för att hantera individer, kompetensprofiler, kompetensutveckling och kursadministration, samt att utveckla och underhålla nätbaserade utbildningar. Under det sista kvartalet 2007 har vår nya version installerats hos våra befintliga och nya kunder. Vi har även lagt driften av LUVIT hos driftföretaget Avinova men behållit och utökat supportfunktionen för våra kunder. Vi upplever ett stort intresse för e-learning och enligt Radar Groups undersökning IT-chefens och verksamhetsansvarigas prioriteringar för investeringar för tillväxt under 2008 går e-learning från plats nio under 2007 till plats sju under Efter att ha bearbetat marknaden med vårt erbjudande är vi inne i ett antal pilotprojekt med nya kunder. Vi ser stor potential i dessa som finns både på den svenska och europeiska marknaden. Under det sista kvartalet har vi bland annat erhållit följande uppdrag avseende LUVIT: Vi har fått förtroendet att leverera LUVIT Learning Center till Diaverum (fd Gambro Healthcare). LUVIT kommer att användas som utbildningsplattform för alla sjuksköterskor runt om i världen. Sjuksköterskorna på dessa kliniker kommer att erhålla utbildning om hur man bland annat genom för dialys med Gambros dialysinstrument. Skandia har beställt en integration till sitt HR-system och en ny kompetenshanteringsmodul. Utbildningsuppdrag till Uppsala Monitoring Centre, Unionen (fd SIF), Läkemedelsindustriföreningen, Boehringer Ingelheim, Liber AB och EFL (Executive Foundation Lund). Vi har även haft stora framgångar med vårt kostplaneringssystem Mashie. Under senare delen av året har ca 20 nya kommuner tecknat avtal för att använda Mashie för att planera maten för sina skolor, äldreomsorg och liknande verksamheter. Det gör att vi idag har ca 100 kommuner som kunder. Vi har lagt in ytterligare utvecklingsresurser för att möta det starkt ökande intresset från fabrikanter, cateringkedjor och leverantörer till restauranger och storkök. Under 2008 kommer det att ge beställningar från några av Nordens största företag inom storköksverksamhet. Under årets sista månader har vi bland annat erhållit uppdrag från: Ett tjugotal kommunala verksamheter i exempelvis Halmstad, Växjö, Ekerö och Kungsör kommun. Campbells och Arla som har beställt Mashie för att visa näringsberäknade konsumentrecept på sina hemsidor. Systemlösningar En stor del av Avensia innovations verksamhet sker i funktionsåtaganden i form av lösningar och projekt inom kundernas verksamhetskritiska områden. Vi ser dessa uppdrag som mycket spännande då de i en del fall ger oss nya ämnen för framtida produkter. Under året kontrakterades många affärer och under slutet av året fick vi in ett ett stort antal förfrågningar inom Beslutstöd, Industriell IT, Portaler, E-handel och Mobila lösningar. Vad som är extra roligt är att våra interaktionsdesigners efterfrågas mer i alla våra projekt. 18

19 Under slutet av året erhöll vi uppdrag gällande: E-handelsprojekt åt Design online och ytterligare tre större kunder. Beslutstödssystem åt VTD, Alfa Laval och Shoeller Arca. Utvecklingsprojekt åt Infektionsläkarföreningen, Tarkett, Trafikflyghögskolan och Beta Technic i Danmark. Kompetensförstärkning Användningen av mjukvara i telefoner, maskiner och produkter ökar och Avensia har inom detta område specialiserat sig på utveckling av inbyggda system. Vi arbetar även med att utveckla system som stödjer verksamheten som till exempel processövervakningssystem för stora industriföretag. Vi har även hög kompetens och stor efterfrågan på våra medarbetare som är certifierade i Microsoftsutvecklingsverktyg. Under året har vi förlängt och fått nya avtal inom: Utvecklingsuppdrag inom C och C++ för mobiltelefoner Inbäddade system för ABB och Beijer Electronics..Net för Tetra Pak, AlfaLaval, TAC och SonyEricsson. Investeringar Immateriella investeringar Under 2007 aktiverade koncernen 1,0 MKR i produktutvecklingskostnader. Avskrivningar skedde enligt den uppskattade ekonomiska livslängden och enligt gällande redovisningsrekommendationer. Under året uppgick avskrivningarna till 1,9 MKR. De immateriella tillgångarna uppgick till 5,1 MKR per den 31 december När det gäller moderbolaget aktiverades 1,4 MKR i produktutvecklingskostnader under Årets avskrivningar i moderbolaget uppgick under 2007 till 2,5 MKR. De immateriella tillgångarna i moderbolaget uppgick till 5,0 MKR per den 31 december Materiella investeringar De materiella investeringarna var begränsade och utgjordes till största delen av datorer för drift samt arbetsplatsrelaterad dator- och kontorsutrustning. De materiella tillgångarna i koncernen uppgick till 0,8 MKR per den 31 december De materiella tillgångarna i moderbolaget uppgick till 0,3 MKR per den 31 december Finansiell ställning och likviditet Under kvartal 2 genomfördes en kvittningsemission och AB Nordsidans lån om 1,6 MKR löstes därmed. Under kvartal 2 upphandlades även en ny banktjänst och koncernen har i dagsläget 6 MKR i kreditlöften, varav 2 MKR är ett lån som kommer att börja amorteras per den 31 mars Resterande 4 MKR är checkräkningskrediter som per bokslutsdagen utnyttjas med ca 2 MKR. Styrelsens policy för koncernens finansiella målsättning är att ha en god kapitalstruktur samt finansiell stabilitet. Kapitalet utgörs av eget- och inlånat kapital. Varken moderbolaget eller något av dotterbolagen står under externa kapitalkrav. Medarbetare Antal anställda i koncernen var vid periodens utgång 51, varav 15 kvinnor. Av dessa var 10, varav 3 kvinnor, anställda i moderbolaget. Under perioden har ett antal konsulter nyrekryterats. Avensia innovations rekryteringstakt måste öka för att möta det goda marknadsläge som råder. Rekrytering har blivit en allt viktigare framgångsfaktor. Under slutet av året har Avensia innovation på olika sätt intensifierat sina rekryteringssatsningar för att kunna möta kundernas efterfrågan. Tvister Inget bolag i Avensiakoncernen är involverat i några rättsliga förehavanden eller skiljedomsförfaranden som skulle kunna leda till väsentliga effekter på lönsamhet eller finansiell ställning. Finansiell leasing Koncernen har inga finansiella leasingavtal av väsentlig karaktär. Skatt Skattekostnaden för koncernen 2007 var 0,4MKR varav 0,3 MKR aktuell skatt och 0,1 MKR uppskjuten skatt. Moderbolaget påverkades ej av någon skattekostnad under året. Ägarförhållanden Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 december Totalt hade Avensia Innovation aktieägare och antalet aktier uppgick till st. 19

20 Ägare per INXL Innovation AB ,1% AB Nordsidan ,9% Sture Ternström Förvaltning AB ,6% Liax Förvaltning AB ,7% Hyllie Konsultbyrå AB ,3% Michael Sjösten Förvaltning AB ,3% AB Fileot Förvaltning ,5% Lunds Universitets Utvecklings AB ,4% Luvas Väl Invest AB ,3% Övriga ,9% Totalt ,0% Ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare gällde Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelseordförande och stämmovalda styrelseledamöter efter förslag från ersättningskommittén. Ledande befattningshavare är verkställande direktören och ytterligare fyra personer. För koncernledningen tillämpas marknadsmässiga villkor för löner och övriga anställningsvillkor. Endast fast lön utgår till koncernledningen. VD:s avtal kan sägas upp av endera parten med en uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida utgår till verkställande direktören dessutom ett avgångsvederlag om 6 månaders lön och förmåner. Övriga väsentliga händelser Den 28 juni skedde en kvittningsemission, där AB Nordsidan tecknade nya aktier till en emissionskurs på 3,00 kronor. Därmed kvittades hela AB Nordsidans fordran på koncernen. I samband med bildandet av Avensia innovationkoncernen bildades dotterbolaget Avensia Holding AB. Detta bolag fusionerades i november med sina dotterbolag INXL media AB och (f.d.) Avensia AB, och bytte firma till Avensia AB. Med ett omfattande integrationsarbete bakom oss har vi successivt flyttat vårt fokus till mer offensiva marknadsaktiviteter. I slutet av kvartal 4 såg vi effekterna av våra försäljningsinsatser och under december tecknade vi avtal gällande 2008 uppgående till 10 miljoner. Väsentliga händelser efter årets utgång I mars 2008 förvärvade moderbolaget Databokförlaget Grade i Sverige AB. Företaget är verksamt inom e-learning och har säte i Stockholm. Köpeskillingen uppgick till 1,5 MKR varav 450 TKR erlades kontant och resterande som nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna har fastställts till 2,38 kronor och ägarna till Grade kommer att äga ca 1,3 % av aktierna i Avensia innovation AB. En resultatbaserad tilläggsköpeskilling kan komma att utgå vilken utbetalas i början av På en extra bolagsstämma den 31 januari fattades beslut om ett optionsprogram riktat till de anställda. Genom beslutet kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst ,35 kronor genom utgivande av högst teckningsoptioner. Den 8 april 2008 sålde Avensia innovation-koncernen sin andel i Avinova AB till huvudägaren Avansys AB. I samband med att Avansys förvärvades av Cygate löste Avansys in samtliga utestående aktier i Avinova AB. Avensia innovation erhöll ca 1,4 miljoner för sin andel vilket också motsvarar kapitalvinsten. Finansiella risker Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i kreditrisker och valutakurser. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av moderbolagets verkställande direktör och ekonomichef. Den övergripande målsättningen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering vid investeringsbehov. För närmare beskrivning hänvisas till not 18. Vinstdisposition Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 21 april 2008 godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering och kommer att föreläggas årsstämman den 6 maj 2008 för fastställande. Till årsstämmans förfogande finns följande fria fondoch vinstmedel: Överkursfond Balanserad förlust Årets förlust Summa Styrelsen föreslår att den balanserade förlusten och årets förlust avräknas mot överkursfonden. 20

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 05 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 Sign On blir Wise Group I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan 2003.

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - juni 2010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer