Informationsarkitektprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsarkitektprogrammet"

Transkript

1 MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn between Malmö University and University f Brås Handledare: Bengt Nilssn Elias Ali Naghibi Ari Omar Karim

2 Resumé Ett fungerande högskleprgram gör både studenter ch utbildningsansvariga glada ch nöjda. Högsklans mål ch strävan är ett väl fungerande utbildningsprgram vilket kan visa sig svårt att nås ibland. Dålig planerade prgram av sämre kvalité gör både persnal ch studenter missnöjda. I detta examensarbete har vi gjrt en jämförelse av Infrmatinsarkitektprgrammet vid Malmö högskla ch vid Högsklan i Brås. Förutm jämförelsen har vi även utfört undersökningar där studenter ch utbildningsansvariga har fått säga sitt. Abstract A well functining university prgram makes bth students and university staff happy and cntent. Universities aim fr their educatinal prgram t effectively wrk but the task is nt always easy. The difficulties always attract the attentin f the university staff and the students alike. In this bachelrs thesis, we have attempted t make a cmparisn between the Infrmatin Architecture prgram at Malmö University and University f Brås. Besides the cmparisn between the IA prgrams, we investigated the pinins f bth the students and staff at the respective universities. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Frågeställning Metd ch Material Vad är Infrmatinsarkitekt? Infrmatinsarkitektprgrammet start Högsklrnas presentatin av prgrammet Vilken av utbildningarna mtsvarar beskrivningen av infrmatinsarkitekt? Kurser Studiefrm, kurslitteratur, examinatinsfrm Enkätundersökning studenter Enkätundersökning prgramansvarig Figur 2 & 3 studentundersökning Resultat Slutsatser Skillnaden på andra yrke sm är lik infrmatinsarkitekt yrket Sammanfattning Referenser: Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

4 1. Inledning Intresset av att jämföra vår utbildning Infrmatinsarkitektprgrammet vid Malmö högskla med den vid Högsklan i Brås, väcktes av att vi upptäckte skillnader i det prgram presentatin sm båda högsklrna lagt upp på sina hemsidr på internet m prgrammet Infrmatinsarkitekt. Vi ville gärna ta reda på skillnaderna utbildningarna emellan samt även hur studenter ch prgramansvariga uppfattade utbildningen ch deras förväntningar m utbildningen. 2. Frågeställning Vilka skillnader kan man hitta m man jämför Infrmatinsarkitektprgrammet vid Malmö högskla ch den vid högsklan i Brås? Vad tycker studenterna ch prgramsvariga på de båda högsklrna m prgrammet? Hur väl mtsvarar utbildningarna de förväntningar sm väckts hs studenter ch prgramansvariga utifrån prgrampresentatinerna på de två högsklrna? 4

5 3. Metd ch Material För att kunna besvara på våra frågr har vi fått vända ss till Malmö Högskla ch Högsklan i Brås för infrmatin m prgrammen. Den infrmatin sm vi har fått fram består främst av artiklar från högsklrnas hemsidr. Vi har även gjrt enkätundersökning. En där studenter från andra året på båda prgrammen har svarat på ett antal frågr kring prgrammet Infrmatinsarkitekt. Till Högsklan i Brås skickade vi vår enkät till prgramansvarig ch hn i sin tur delade ut dem till de studenter sm ville delta i vår undersökning. Undersökningen i Malmö utfördes av ss genm att vi delade ut blanketterna till studenterna persnligen, även här var det endast frivilliga elever sm deltg. Den andra enkätundersökningen riktade sig med frågr till prgramansvariga vid respektive högskla. Utdelningen av blanketter var samma sm för studenterna förutm att blanketterna innehöll frågr kring utbildningen ch prgrammet. I vårt arbete har vi använt ss av en bk Infrmatin Architecture fr the Wrld Wide Web [1] för att fastställa vad en infrmatinsarkitekt är ch vilka andra utbildningsprgram sm är likt yrket. Metdiken vi har använt ss av är mer en kvantitativ, dvs. att det finns en partisk verklighet sm vi genm insamling, utvärdering, analys ch presentatin av infrmatin har på lika sätt försökt mäta för att få fram infrmatin ch resultat m vår frågeställning.[17] 5

6 4. Vad är Infrmatinsarkitekt? Begreppet infrmatinsarkitekt fanns långt innan webben 1 sm uppfanns av Tim Berners-Lee 1989 [2]. Det var Richard Saul Wurman [3] sm myntade begreppet 1976, men då syftade man på ett skelett sm skulle sättas ihp innan man börjar fylla infrmatinsprdukten. En infrmatins prdukt kan vara en bk, en katalg ett föredrag sv. En infrmatinsarkitekts övergripande mål är att säkerställa användarvänlighet. Sm infrmatinsarkitekt kmmer man att i de flesta arbeten eller prjekt att arbeta nära intressenter, infrmatörer, interaktins designer, prgrammerare ch prjektledare ch testgrupper [4]. Bilden nedan är infrmatinsarkitekturens tre cirklar. Den visar hur viktig samverkan mellan kntext, innehåll ch användare är för att skapa en enkelt ch användbar prdukt/tjänst samtidigt sm den hjälper infrmatinsarkitekten med kända frågr sm, vilka undersökning ch utvärderingsmetder bör en infrmatinsarkitekt känna till, vilka srters människr bör ingå i en infrmatinsarkitekt team eller vilka böcker ch blggar brde man läsa för att hålla sig uppdaterat inm mrådet ch dess praxis [5, sid 25]. 1 Wrld Wide Web, www, webben, nätet, hypertextsystem sm används på internet. 6

7 Figur 1. The infamus three circles f infrmatin architecture [5] Det är i själva verket svårt att hitta en enda definitin m vad en infrmatinsarkitekt är, det skulle vara sm att med en enda mening försöka beskriva vad bra design är, författarna Peter Mrville [6] ch Luis Rsenfeld [7] har i sin bk "Infrmatin Architecture fr the Wrld Wide Web" [1] försökt ge en förklaring för begreppet infrmatinsarkitekt i fyra punkter: Strukturell design av gemensamma infrmatinsmiljöer. En kmbinatin av rganisatins-, kategriserings-, söknings- ch navigeringssystem inm webbplatser ch intranät. Knsten att skapa infrmatinsprdukter ch upplevelser sm stödjer användbarhet ch sökbarhet. En uppkmmande disciplin vars syfte är att skapa arkitektur- ch designprinciper i det digitala landskapet. En annan svår situatin sm man ställs för sm infrmatinsarkitekt är när man ska försöka förklara för andra vad man jbbar med eller är utbildad till. Ibland kan ens förklaringar göra 7

8 lyssnaren mer förvirrad vilket kan leda till att de tappar intresset för det du gör, det kan vara farligt då det gäller kunder m man inte kan ge en bra beskrivning över vad man gör ch varför man behövs kan det leda till att man förlrar kunder [5, sid 4-8]. Andra kan tycka att infrmatinsarkitekt påminner m andra utbildningar/yrken ch visst kan man relatera till andra utbildningar/yrken sm mjukvaruutvecklare, infrmatörer, interaktinsdesigner ch grafisk designer det går säkert att hitta andra utbildningar/yrken än de vi har tagit upp här. Vi kmmer i slutet av arbetet ge ett krt beskrivning ch klargöra skillnaderna. Författarna till bken "Infrmatin Architecture fr the Wrld Wide Web" har även gett tre förklaringar sm man kan använda sig av för att förklara för andra vad det är man jbbar med [5, sid 4-8]. Mrville[5] beskriver infrmatinsarkitekt i sin bk enligt följande punkter: Jag är infrmatinsarkitekt. Jag rganiserar enrma mängder infrmatin på webbplatser ch intranät så att människr verkligen kan hitta det de söker. En srts internetbiblitekarie m man så vill. Jag är infrmatinsarkitekt. Jag hjälper mitt företag att underlätta för våra kunder att hitta våra prdukter på vår webbplats. Jag är en typ av nline-handlare sm genmför småskaliga marknadsföringskncept på internet. Jag är infrmatinsarkitekt. Min uppgift är att ta hand m infrmatinsöverflödet sm alla klagar på. 8

9 5. Infrmatinsarkitektprgrammet start Malmö högskla startade sin verksamhet 1998 ch prgrammet Infrmatinsarkitekt höstterminen 2006 vid Centrum för tekniskstudier. Högsklan i Brås startade sin verksamhet 1977 ch prgrammet Infrmatinsarkitekt höstterminen 2007 på Biblitekshögsklan sm är en institutin vid Högsklan i Brås. Utan att gå djupare i utbildningsprgrammet kan man genast lägga märke till att det finns skillnader, i Malmö är kurserna mer inriktade mt datavetenskap [8] medan vid Högsklan i Brås är de flesta kurserna mer inriktade mt naturvetenskap enligt deras kursplan [9]. 5.1 Högsklrnas presentatin av prgrammet Det krav sm respektive högskla ställer på persner sm vill söka utbildningen är, förutm grundläggandebehörighet, se bilaga1, engelska B ch matematik A i Malmö, ch engelska B ch svenska B i Brås. Efter avslutade studier vid Malmö högskla erhåller man kandidatexamen i data ch infrmatinsvetenskap (Bachelr f Science in Cmputer and Infrmatin Science)[8] ch vid Högsklan i Brås kandidatexamen i infrmatinsarkitektur (Bachelr in Infrmatin Architecture) [9]. När man har tagit del av högsklrnas presentatin av prgrammet Infrmatinsarkitekt på internet vill ansvariga för prgrammen att studenterna efter avslutade studier ska kunna analysera, rganisera, integrera infrmatin ch infrmatinsflöde, identifiera brister ch arbeta fram nya lösningar[8][9], förutm dessa gemensamma punkter finns det andra sm skiljer högsklrna åt med tanke på det lika valen av kurser, men det är inga stra skillnader utan mer frmuleringen av målen sm skiljer de åt. För mer detaljer se bilaga 2 mål för utbildningen [8]. Malmö högsklas presentatin av prgrammet Infrmatinsarkitekt kan uppfattas krt ch detaljfattigt [8] medan Högsklan i Brås har en välstrukturerad presentatin med många länkar sm ger läsaren sm vill veta mer infrmatin på detaljplan [9]. 9

10 5.2 Vilken av utbildningarna mtsvarar beskrivningen av infrmatinsarkitekt? För att få en bättre förståelse ch tlkning över högsklrnas presentatin m prgrammet Infrmatinsarkitekt på internet bad vi 10 persner att studera presentatinen ch sedan ge ss en tlkning av den infrmatin de tagit emt. Testpersnerna var inte väl insatta på vad en infrmatinsarkitekt gör ch ingen förklaring gavs till dem förrän testet var färdigt, persner i testet bestd av både studenter ch persner i arbetslivet. 7 persner av de 10 tyckte att prgrammet vid Malmö högskla påminner m systemutvecklare ch 3 av 10 tyckte att det påminde m infrmatörsprgram, medan prgrammet vid Högsklan i Brås tyckte 8 persner av 10 att det påminner mer m biblitekarieprgrammet ch 2 persner svarade med att det var infrmatörsprgrammet. 8 persner av de 10 svarade med att prgrammet vid Högsklan i Brås beskriver mer vad en infrmatinsarkitekt bör göra medan bara 2 persner tyckte att prgrammet vid Malmö högskla beskriver infrmatinsarkitekt, detta då efter att testpersnerna tagit del av den infrmatin m prgrammet Infrmatinsarkitekt sm funnits tillhands på högsklrnas hemsidr. Testgruppen tyckte att Malmö högsklas presentatin av prgrammet var krt ch detaljfattigt. 10

11 6. Kurser Kursupplägget vid Malmö högskla ch vid Högsklan i Brås skiljer sig mycket åt. I Malmö högskla har man två kurser per termin à 15 högsklepäng var, sedan kan det vara så att man delar in de 15 högsklepängen i mindre uppgifter där även prjektarbeten ingår. Femte terminen får studenterna själva välja kurser inm ämnet ch sista året går prjektarbetet under namnet examensprjekt ch mfattar 15 högsklepäng vid sidan av examensarbetet på 15 högsklepäng. Alla terminer på högsklan i Brås består av fyra kurser på 7,5 högsklepäng. Femte terminen kan studenterna välja två valfria kurser på 7,5 högsklepäng var inm ämnet. Sjätte terminen på tredje året består av två kurser på 7,5 högsklepäng ch ett examensarbete på 15 högsklepäng. För att studenterna ska klara av att genmföra utbildningen ch nå målen har prgram ch kursansvariga på högsklrna valt lite lika inriktningar. Kursupplägget vid Malmö högskla är mer inriktat mt datavetenskap [10] medan kurserna vid Högsklan i Brås är mer inriktade mt naturvetenskap [11]. Nedan följer en beskrivning över vilka kurser sm ingår i prgrammet vid respektive högskla för en mer detaljerat skiss över högsklrnas kursupplägg med arbetsfrm ch examinatins metder se bilaga 3. Malmö högskla, Infrmatinsarkitektprgrammet kurser år 1: Infrmatinsdesign grunder, 15hp Grundläggande infrmatinsteknik, 15hp Webb- ch prtalknstruktin, 15hp Infrmatinsdesign: kvalitet, 15hp Högsklan i Brås, Infrmatinsarkitektprgrammet kurser år 1: Intrduktin till högre utbildning ch infrmatinsarkitektur, 7,5hp IT-medierad kmmunikatin ch infrmatinsbeteende, 7,5hp Verksamhetsinriktad systemering, 7,5hp Infrmatin, infrmatinsresurser ch aktörer i rganisatiner, 7,5hp Cntent Management I- kunskapsrganisatriska grunder, 15hp prjektledning för infrmatinsarkitekter, 7,5hp 11

12 Infrmatinsarkitektur i praktik I: Systematiskt utredningsarbete, 7,5hp Malmö högskla, Infrmatinsarkitektprgrammet år 2: Distribuerade infrmatinssystem, 15hp Infrmatinsdesign: mdeller, 15hp Arkitektur för utveckling av e-tjänster, 15hp Infrmatinsdesign: tillämpningar, 15hp Högsklan i Brås, Infrmatinsarkitektprgrammet år 2: Verifiering, validering ch användbarhet 7,5hp Databasteknik 7,5hp Systemarkitektur 7,5hp Tekniker för webbdesign 7,5hp Grundläggande prgrammering med C# 7,5hp Cntent Management - Webbtillämpningar 7,5hp Dynamiska webbapplikatiner 7,5hp Infrmatinsarkitektur i praktik: utvecklingsprjekt 7,5hp Malmö högskla, Infrmatinsarkitektprgrammet år 3: Valfria päng(kurser i datavetenskap) 30hp Examensarbete i datavetenskap, 15hp Examensprjekt IA, 15hp Högsklan i Brås, Infrmatinsarkitektprgrammet år 3: Valbar psitin i infrmatik: 7,5hp Valbar psitin i bibliteks ch infrmatinsvetenskap: 7,5hp Knwledge Management, 7,5hp Aktuell IA-frskning, 7,5hp Digitaliserade kmmunikatinsmiljöer implementering ch knsekvens, 7,5hp Vetenskapliga metder för infrmatinsarkitekter 7,5hp Examensarbete på kandidatnivå 15hp 12

13 6.1 Studiefrm, kurslitteratur, examinatinsfrm Studiefrmerna på högsklrna skiljer sig inte mycket åt, det består mest av föreläsningar, seminarier, labratiner, grupparbeten, övningar, prjekt ch det förekmmer även viss handledning. Valen av arbetsfrm skiljer sig dck berende på vilket ämne man undervisar. Förutm detta är självstudier ett viktigt mment av utbildningen. Studiefrmen är lagd på det viset för att hjälpa ch lära studenten att utveckla sin förmåga att både arbeta självständigt ch i grupp. För vidare fördjupning studera bilaga 4, [10] [12]. Kurslitteraturen är anpassad till kurserna ch utbildningen ch syftar till att hjälpa studenterna att nå kursmålen. Kurslitteraturen varierar från kurs till kurs för att ge lika perspektiv på ämnet ch för att täcka alla de lika mrådena inm prgrammet. En str del av kurslitteraturen är på engelska ch det hjälper studenten att kmma i kntakt med ch lära sig facktermer på engelska. Detta kmmer att kmma väl till pass inm framtida yrken. Vid sidan av kurslitteraturen kan artiklar, rapprter ch lika datrprgram förekmma ch dessa har visat sig vara användbara vid labbar, prjektarbeten, grupparbeten mm [10] [12]. Examinatinsfrmen vid båda högsklrna är väldig lik. Den består mest av hemtentr, prjektrapprt, redvisningar ch arbeten både individuellt ch gruppvis ch kan både vara skriftliga eller muntliga. Seminarier ch labratiner, tentr ch prjektarbeten [10] [12]. Inm det prjektdrivna lärandet finns det en viss skillnad i mellan högsklrna. Prjektdrivet lärande är ett viktig steg för studenten att kmma i kntakt med hur det är att arbeta i verkligheten, dvs. att ta sig utanför högsklan ch arbeta inm lika företag ch rganisatiner. På Malmö högskla får studenterna från ch med år ett arbeta i prjektfrm. Första året är prjektet inm högsklan medan andra ch tredje året får studenterna arbeta för lika företag ch rganisatiner. Arbetet går ut på att utveckla en prdukt eller tjänst för företaget, någt sm studenterna, företagen ch kursansvarige kmmer överens m[8]. På Högsklan i Brås har man valt att arbeta med partnerrganisatiner. Från år ett delas studenterna in i mindre grupper sm sedan knyts ihp med lika partnerrganisatiner sm studenten ska följa upp under hela utbildningen. Det kan ses sm en arbetsplats på tre år, där studentgruppen utför lika uppgifter under en del av kurserna. På Högsklan i Brås tycker 13

14 man att det är ett bra sätt för kunskapsutbyten, på så sätt kan studenten hela tiden använda sig av utbildningens teretiska kunskaper ch öka chansen för en eventuell anställning [12]. 14

15 7. Enkätundersökning studenter Efter våra studier av sklrnas infrmatin ville vi veta vad studenterna inm Infrmatinsarkitektprgrammet vid respektive högskla tyckte m prgrammet ch hur nöjda de var. Vår enkätundersökning riktades till studenter sm studerar andra året av prgrammet på grund av att prgrammet vid Högsklan i Brås startade ett år efter att Malmö högskla startat sitt prgram dvs Enkätfrmulären innehöll 19 frågr kring prgrammet ch studenternas förväntningar, se bilaga 5 för frågrna. De flesta av frågrna gick att besvara genm ett betygsystem mellan betyg ett, mycket dåligt ch betyg 5 dvs. mycket bra. Det fanns en fråga i frmulären sm man skulle ange svar på, fråga nummer åtta, svaret till den frågan finns med i vår presentatin m undersökningen under rubriken Resultat längre ner i arbetet. Till enkätundersökningen skickades en beskrivning m hur vi vill att den ska fyllas i. Enkätundersökning från Brås blev tyvärr inte så framgångsrikt sm vi hade tänkt ss, då vi endast fick in sju enkätundersökningar tillbaka. I Malmö var det mer slagkraftigt då vi fick in sextn svar. Svaren till frågrna sm studenterna har svarat på kmmer efter del 7.1 enkätundersökningen prgramansvarig. Resultatet för undersökningen kmmer att presenteras längre fram under rubriken Resultat. 7.1 Enkätundersökning prgramansvarig En enkätundersökning gjrdes även av respektive prgramansvarig, vid Malmö högskla Andreas Jacbssn ch Högsklan i Brås Katriina Byström. Enkätundersökningen till Katriina Byström e-pstades medan Andreas Jacbssn intervjuades muntligen. Enkätundersökningen bestd först av tlv frågr angående prgrammet ch de ansvarigas förväntningar. Efter vårt 70 prcentseminarium 2 tillkm två frågr till kring prgrammet. Nedan kmmer enkätfrågrna ch svaren från respektive prgramansvarig. Andreas Jacbssn är ny prgramansvarig för Infrmatinsarkitektprgrammet vid Malmö högskla därför har lektr Göran Hagert svarat på de två sista tillkmna frågrna då han har varit med vid starten av prgrammet. Tyvärr har vi inte fått någt svar på dessa två frågr från Högsklan i Brås. Nedan kmmer svaren på frågrna: 2 70 prcent seminariet, där ppnenter gav sin kritik ch det fastställdes m man ska vidare med arbetet. 15

16 Är ni nöjda med utbildningen/prgrammet idag? Andreas Jacbssn (prgramansvarig vid Malmö högskla): I grunden ja, sakkmpetens finns, i det pedaggiska finns det skillnader, men det gäller både lärarna ch studenterna. Katriina Byström (prgramansvarig vid högsklan i Brås): Ja (utan vidare förklaring) Var era mål ch förväntningar detsamma idag sm när ni startade prgrammet? Andreas Jacbssn: Jag är nöjd med studenterna, men inte helt med prgrammet, det kan göras förbättringar. Katriina Byström: Ungefär naturligtvis har vi gjrt smärre ändringar under tiden, men grundtanken ch strukturen är desamma. Vi gjrde en mfattande ch grundligt planeringsarbete inför prgramstart, vilket förmdligen är anledningen att alla invlverade (studenter, partnerrganisatiner ch lärare) har varit rätt så nöjda med upplägget ch innehållet i prgrammet. Om ni svarar Nej på fråga två, förklara gärna krt varför? Andreas Jacbssn: Inget svar Katriina Byström: Inget svar Andelen lärare per student? Andreas Jacbssn: Vet inte riktig hur många det är. Katriina Byström: Det är ett antal lika lärare sm kmmer i kntakt med IAstudenterna under de kurser sm ingår i prgrammet, dels från de båda ansvariga institutiner, dels sm gästlärare. Därmed blir det betydelsefullt att ange någn exakt siffra per student. Antalet disputerade? Andreas Jacbssn: Det är tre persner ttalt. 16

17 Katriina Byström: Samma sm van jag sm prgramansvarig är disputerad ch min mtsvarighet på Institutinen för Data- ch Affärsvetenskap har disputatinen planerat under våren. Har alla lärare/adjunkt rätt kmpetenser för utbildningen? Andreas Jacbssn: Både ja ch nej. I grunden ja, sakkmpetens finns, i det pedaggiska finns det skillnader, men det gäller både lärarna ch studenterna Katriina Byström: Både ja ch nej. För det mesta, men man kan ju alltid bli bättre. Har ni fått ändra i utbildningsplanen/ kursplanen efter klagmål från studenterna? Andreas Jacbssn: Både ja ch nej. Det har skett förbättringar både när det gäller utbildningsplan ch kursplan, en bra utbildning lever. Katriina Byström: Nej, däremt gör vi kntinuerligt ändringar sm en naturlig del av kvalitetsarbete, när vi märker att någt inte fungerar ptimalt, antingen för studenterna eller för ss lärare (för att upptäcka dessa har vi kursvärderingar till hjälp ch även klassmöten där både lärare ch studenterna är välkmna en gång per termin). Ofta handlar det m kursupplägget snarare än kursernas huvudsakliga innehåll. Men några direkta klagmål sm lett till ändringar i kursplanerna eller i utbildningsplanen har vi inte fått från studenterna. Däremt har vi prblem (sm lett till klagmål från studenterna) med administrativa rutiner sm stödjer tillfredsställande en utbildning sm ägs av två institutiner. Känner ni att kunskapen hs studenterna mtsvara behörighetskraven till prgrammet? Andreas Jacbssn: Frmellt sätt ja. IT är svårt, men det ska gå med pedaggiskt ansträngning. Katriina Byström: Ja Känner ni att era studenter är red för att jbba sm en Infrmatinsarkitekt efter den utbildning sm ni erbjudit dem? Andreas Jacbssn: Ja, det kan man se på våra 3:r sm tar examen i år, de kmmer att kunna vara användbara i lika delar av ett företag/rganisatin, strt ch bredd. 17

18 Katriina Byström: Ja, utan tvekan de har ju kntinuerligt fått testa sina kunskaper i praktiska sammanhang under sin utbildning. Känner ni att någt behöver förstärkas? Om ja förklara gärna vad. Andreas Jacbssn: Ja, prgrammering behöver förstärkas, ch hur vi ska förhålla ss till det ch lära ut. Katriina Byström: Både ja ch nej. Vi har relativt liten mfattning av päng i grafisk design, men å andra sidan har studenterna i sin utbildning två valbara kurser vilket gör att de sm vill kan rikta sig åt det här hållet. Hur ser framtiden ut för utbildningen? Andreas Jacbssn: Hyser inga andra känslr, det ser ljust ut, ch att systemarkitektprgrammet nu ckså ska startas upp till hösten blir det bara bättre, man kan avgränsa mer ch inrikta sig bättre på det man vill studera. Katriina Byström: Bra men berr dck helt på hur antagning till prgrammet lyckas. Är det någt annat sm ni tycker är viktigt sm vi bör känna till så skriv gärna det. Andreas Jacbssn: Nej Katriina Byström: Nej Varför valde man att starta upp prgrammet då man gjrde, fanns det någt marknadsbehv, gjrdes det undersökningar? Göran Hagert: Prgrammet startades sm ett led i att göra nya prgram med IT sm bas ch med grundläggande behörighet. Kursen "Infrmatinssystem, 20 (30hp)" hade då genmförts två terminer. Sedan tidigare hade vi genmfört prgrammet "Prgramvaruteknik" där bl.a. kravhantering ch mdellering var centrala kurser/mment. Vi skapade prgrammet på basis av en inventering av annnser, kntakter ch tidigare studentprjekt. Dessutm såg vi att knsekvenserna av "ITbubblan" förr eller senare skulle "plana ut". Det skulle bli intressant med IT igen,... jag tycker att vi fick rätt. Katriina Byström: Inget svar har kmmit in 18

19 Varför finns det så stra skillnader på prgramuppläggen på respektive högskla, hur har man tänkt sig? Göran Hagert: Jag känner bara till "Infrmatinsarkitekt" i Brås utöver MAH. Den utbildningen startade ett år efter IA på MAH. En viktig skillnad är att Brås har traditiner inm Bibliteksprgrammet (en gång i tiden var Brås enda stället med den utbildningen). IA i MAH å andra sidan bygger direkt på infrmatinsteknik snarare än "bibliteksvetenskapen". Vi brde kanske ha samarbetat mer... När vi nu startar prgrammet "Systemutvecklare" så bygger det snarare på IA än någt annat. Visinen är att IA, SU ch Interaktinsdesign ska börja samarbeta... inm samma lärsäte! Katriina Byström: Inget svar har kmmit in 7.2 Figur 2 & 3 studentundersökning Nedan kmmer en lista över våra frågr för vår undersökning samt figur 2 ch figur 3 sm visar studenternas svar på frågrna vid respektive högskla. 1. När ni läste m utbildningen i högsklans katalg eller hemsida ch efter det bestämde er att söka prgrammet IA så hade ni förmdligen en viss förväntning på prgrammet/kurserna innan ni började. Har era förväntningar blivit besvarade/förverkligade? 2. Mtsvara utbildningsnivån behörighetskraven när ni sökte in? 3. Känner ni att ni hade tillräckliga förkunskaper när ni började utbildningen? 4. Känner ni att ni har kunnat delta aktivt i alla mment i utbildningen? 5. Tycker ni att mfattningen design är lagm eller behöver det förstärkas eller minskas? 6. Tycker ni att mfattningen teknik är lagm eller behöver det förstärkas eller minskas? 7. Tycker ni att mfattningen prgrammering är lagm eller behöver det förstärkas eller minskas? 8. Tycker ni att någt att annat bör förstärkas eller minskas? 9. Tycker ni att valen av kurslitteraturen i sin helhet har varit passande till utbildningen? 10. Tycker ni att era lärare/adjunkt har tillräckligt med kunskap i de lika mråden de lär ut? 11. Tycker ni att kmmunikatin mellan era lärare/adjunkt fungerar bra när det gäller utbildningen? 19

20 12. Tycker ni att ni får tillräckligt med feedback ch infrmatin från lärarna/adjunkt? Feedback efter t.ex. efter tentr, prjekt m.m. ch infrmatin t.ex. m kurser ch annat sm rör utbildningen. Feedback: Infrmatin: 13. Även m en lärare/adjunkt bär på rätta kunskaper kan de sakna det pedaggiska sättet att lära ut (läran att lära ut) upplever ni detta? 14. Vet ni idag vad en Infrmatinsarkitekt är ch vad den kmmer att jbba med? 15. Känner ni att ni kan jbba sm en Infrmatins arkitekt när ni är färdiga med er utbildning? (Då menar vi i alla mråden sm en Infrmatinsarkitekt kan jbba med, det sm utbildningen gått ut på.) 16. Skulle ni ha valt samma utbildning/prgram idag igen? 17. Skulle ni tipsa någn annan m prgrammet? 18. Fungerar sidtjänster sm biblitek, datrutrustning, ch annat utrustning bra? Finns det tillräckligt med sidtjänster eller saknar ni någt? 19. Är det någt annat ni skulle vilja dela med er m utbildningen, Rs eller Ris? 20

21 Figur 2. Enkätundersökningen vid Malmö högskla För frågrna se bilaga 5 21

22 Figur 3. Enkätundersökningen vid Högsklan i Brås För frågrna se bilaga 5 22

23 8. Resultat Resultatet av vår jämförelse mellan Infrmatinsarkitekt prgrammen vid Malmö högskla ch Högsklan i Brås är att det finns skillnader på många plan. En av rsakerna menar man kan vara att prgrammet i Brås kan ha traditiner inm bibliteksvetenskap medan prgrammet vid Malmö högskla bygger på infrmatinsteknik, enligt lektr Göran Hagert vid Malmö högskla. När det gäller infrmatin tillgängligt för läsare på högsklrnas hemsidr har Högsklan i Brås en väl strukturerad hemsida med mycket infrmatin ch länkar för vidare fördjupning m prgrammet, kurserna ch studiefrm ch annat relevant kring yrket infrmatinsarkitekt, på Malmö högsklas hemsida ger tyvärr inte läsaren mycket fördjupning kring prgrammet ch yrket. Prgrammet startade ett år senare på Biblitekshögsklan sm är en institutin vid Högsklan i Brås medan på Malmö högsklan är prgrammet en del av Centrum för teknikstudier. Därför är kurserna vid Malmö högskla mer inriktade mt datavetenskap ch vid Högsklan i Brås är mer mt naturvetenskap detta enligt högsklrnas kursplan. Man har även valt att mfördela kurspängen på lika sätt, vid Malmö högskla läser studenterna två kurser per termin sm mtsvarar 15 päng vardera medan vid Högsklan i Brås läser studenterna fyra kurser per termin på 7,5 päng vardera. Vid båda högsklrna är studiefrmer ch examinatinsfrmer lika. Det sm skiljer högsklrna åt är det prjektdrivna lärandet. Studenterna vid Malmö högskla börjar utföra prjekt för företag ch rganisatiner från andra året ch man arbetar för lika arbetsgivare medan vid Högsklan i Brås har man valt från första året att arbeta med ett företag eller en rganisatin. Att arbeta för samma företag eller rganisatin kan vara fördelaktigt ch i vissa fall leda till en anställning för studenten efter studierna då studenten har tre år på sig att visa sina kunskaper ch utvecklas ch lära känna arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det negativa kan vara att man endast lär sig att arbeta på det sätt de gör på den arbetsplatsen ch kmmer endast i kntakt med en frm av arbetsmiljö. Studenterna vid Malmö högskla kmmer i kntakt med flera arbetsgivare ch arbetsmiljöer även m risken för anställning kanske sjunker någt eftersm man i prjektfrm kanske inte hinner visa vilka kunskaper man bär på. 23

24 När det gäller kurslitteraturer har vi inte valt att göra någt större undersökning då kurslitteraturen ftast ändras eller för att man vid sidan av kurslitteraturen använder sig av annan litteratur, artiklar ch internet. Under vår jämförelse av prgrammen har vi gjrt tre undersökningar, den första bestd av att vi valde ut 10 persner, med lika bakgrund sm inte riktigt kände till vad infrmatinsarkitekt gör, att studera den infrmatin sm var tillgänglig på högsklrnas hemsidr ch sedan av den infrmatin fastställa vilket av prgrammen passar in i yrket infrmatinsarkitekt. Majriteten av deltagarna valde prgrammet vid Högsklan i Brås, någt sm vi förväntade ss efter hur kurserna är upplagda på respektive högskla. Vår andra undersökning bestd av en enkätundersökning riktad till studenterna vid båda prgrammen, enligt vår jämförelse kan vi säga att vid Malmö högskla var antalet missnöjda studenter fler än vid Högsklan i Brås. Antalet dålig vid Malmö högskla var 73 stycken sm är cirka 27 prcent ch 20 stycken mycket dålig cirka 7 prcent medan vid Högsklan i Brås var antalet dålig 17 stycken cirka 13 prcent ch mycket dålig 1 enda sm är cirka 0,8 prcent. Detsamma gäller antalet bra ch mycket bra. Vid Malmö Högskla var antalet bra 60 stycken cirka 22 prcent ch Högsklan i Brås 44 stycken cirka 35 prcent Antalet mycket bra vid Malmö högskla var 11 stycken cirka 4 prcent medan Högsklan i Brås hade 21 stycken cirka 17 prcent. Vid Malmö högskla antalet k var 109 stycken cirka 40 prcent till prgrammet men vid Högsklan i Brås var antalet k 43 stycken cirka 34 prcent. (Tabell 1). Malmö högskla Högsklan i Brås Mycket dålig 20st. ca 7 % 1st. ca 0,8 %. Dålig 73st. ca 27 % 17st ca 13 % Ok 109st. ca 40 % 43st ca 34 % Bra 60st. ca 22 % 44st ca 35 % Mycket bra 11st. ca 4 % 21st ca 17 % Tabell (1) Antal betyg för respektive högskla 24

25 Bland de studenter vi grundade vår undersökning på, 10 av 16 studenter vid Malmö högskla vill ha mindre prgrammering ch 7 av 16 vill gärna börja på grunden så att alla kan förstå grunden till prgrammering ch kan hänga med. Det man gärna ville ha mer av var designkurserna då 12 av 16 studenter hade önskat sig mer av det. Vid Högsklan i Brås var det bara 2 studenter sm önskade mer design annars var de andra nöjda med kursutbudet. Detta visar att antalet studenter sm tycker att prgrammet fungerar bra ch är nöjda med prgraminnehållet är mycket fler vid Högsklan i Brås än Malmö högskla. Detta bekräftades även när vi gjrde vår tredje enkätundersökning med prgramansvariga vid respektive högskla. Prgramansvarig vid Malmö högskla Andreas Jacbssn bekräftade detta genm att tala m att han inte var riktigt nöjd med själva prgrammet men däremt väldig nöjd med studenterna. Att många studenter vid Malmö högskla klagade över prgrammeringen är någt sm den nya prgramansvarige har tagit åt sig ch planerar att göra förstärkning av kurserna sm innehåller prgrammering, någt sm är psitivt. Vid Högsklan i Brås är Katriina Byström prgramansvarig, hn är ganska nöjd med prgrammet i helhet, det ända hn tyckte kunde kanske förstärkas var grafisk design men att man kunde välja att läsa det när man valde sina två valbara kurser under utbildningen ch det ger studenter sm vill den möjligheten att fördjupa sig i ämnet. I helhet är båda prgramansvariga ganska nöjda med prgrammet ch dess utbud., men förändringar är inget man ska vara rädd för. Andreas Jacbssn förklarar en bra utbildning lever. 9. Slutsatser Efter våra jämförelser ch undersökningar kan vi dra slutsatsen att Infrmatinsarkitektprgrammet vid Högsklan i Brås i strt sätt fungerar bättre än vid Malmö högskla. Och det verkar inte finnas någn direkt kmmunikatin mellan högsklrna angående prgrammet, någt sm vi tycker är negativt, eftersm det finns mycket man kan lära sig av varandra. Detta bekräftas av antalet nöjda studenter men även av respektive prgramansvarigas svar enligt våra enkätundersökningar. Någt sm är glädjande för framtida studenter vid Malmö högskla är att den nye prgramansvarige för prgrammet Infrmatinsarkitekt Andreas Jacbssn är insatt i situatinen ch planerar förbättringar. 25

26 A) B) Figur 4.(A,B) Studenternas betyg för prgrammen 26

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Medieplan för nygrundat aktiebolag

Medieplan för nygrundat aktiebolag Medieplan för nygrundat aktieblag En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Rbert Gripenberg Examensarbete Infrmatins- ch medieteknink Förnamn Efternamn

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer