Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015"

Transkript

1 Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning Under konferensdagen är du välkommen att diskutera och dela erfarenheter med kollegor. I rundabordssamtal tar vi upp aktuella frågeställningar med anknytning till konferensprogrammet. Du väljer själv vilka frågeställningar du vill ta del av i mån av plats. Diskussionerna sker vid två tillfällen under dagen: Ett tillfälle på förmiddagen (innan lunch) och ett på eftermiddagen (innan kaffet). Vid båda dessa tillfällen deltar du i två diskussioner. Varje diskussion varar i ca 30 minuter och leds av en moderator. Då den första diskussionen är avslutad sätter du dig vid ett nytt bord varpå en ny diskussion tar vid. Nedan ser du vilka frågeställningar som kommer att avhandlas. 1) Lönsamheten: Den sista procenten Martin Backlund, Infor Svenska företag har i de flesta fall bra kontroll på sin verksamhet och sina processer, något som är nödvändigt i ett konkurrensutsatt högkostnadsland. Dock finns orosmoln när avvikelser konstateras: processen fungerar i 99 fall av 100, men den hundrade transaktionen kan kosta oproportionerligt stora summor att få ordning på och kan äta upp lönsamheten för de övriga 99 transaktionerna. Det kan gälla saker som felfaktureringar, felkodade produkter, felleveranser, returvaror, produktionsfel och liknande avvikelser. Vid denna diskussion diskuterar vi hur man hittar en strategi dels för att sänka kostnaden för dessa transaktioner, dels lära sig hur processerna kan förbättras för att undvika framtida kostnader. 2) Business Intelligence från Controllerns perspektiv Ghita Bergdahl, Bilprovningen Syftet med denna bordsdiskussion är erfarenhetsutbyte om hur en tydligt definierad strategi avseende BI kan generera en effektiv verksamhetsstyrning som i förlängningen ger företaget konkurrensfördelar. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bland annat följande frågeställningar: - Hur arbetar du och ditt företag praktiskt med BI? - Hur vill ni arbeta och vad krävs för att nå dit? 3) Controllern som Business Partner Christina Bergman, Deloitte Det diskuteras allt mer hur controller-funktionen ska kunna utvecklas i sin roll som affärsstödjande som Business Partner. I många organisationer efterfrågas utökat stöd från controller-funktionen samtidigt som kravet på effektivitet och kostnadsbesparingar nu även har nått controllerfunktionen. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Vad krävs för att controller-funktionen ska fungera på ett bra sätt i sin roll som business partner? - Hur organiseras och bemannas controller-funktionen för att hantera kraven? - Hur ser kompetensprofilen ut för en business partner? 1

2 4) Storytelling för en controller: Konsten att förmedla insikt - Linda Borelius, Spark OBS på förmiddagen deltar även Daniel Tidström, BI & Big Data Arkitekt, Svenska Spel Ofta går mycket av controllerns tid åt till att sammanställa information och säkra att den är korrekt. Att ta fram analyser och beslutsunderlag är en viktig del av arbetet, men hur säkrar man att mottagaren förstår underlagen och analyserna? Vilka verktyg har du som controller till hjälp för att på ett effektivt och talande sätt se till att budskapet når fram och påverkar de beslut som fattas? Vid det här bordet diskuterar och utbyter vi erfarenheter runt bland annat följande frågor: - Levererar controllers för mycket information och för lite insikt? - Talar inte siffrorna för sig själva? - Känner du din målgrupp och hur syns det i din rapportering? - Vem ansvarar för analysen och insikten? Controllern eller ledningen? - Hur många därför att och skillnaden beror på finns i månadsrapporten? - Vad har du för systemstöd för att förmedla din finansiella historia? Hur ser processen ut? 5) Från årlig resultatbudget till rullande prognoser Lars Fleminggård, SAP Tempot i företagen skruvas upp när flera av de faktorer som påverkar företagets utveckling förändras. Med förändringar i råvarupriser, valutasvängningar, politisk oro i världen och ökad global konkurrens så måste företagen hela tiden arbeta aktivt för att hålla sin position på marknaden. Detta gör att det ställs höga krav på att kunna ta fram olika scenarion för framtiden och kunna göra känslighetsanalyser beroende på hur olika faktorer utvecklas. Vid detta bord diskuterar vi hur vi kan gå från en årlig resultatbudget till att arbeta med rullande prognosprocesser och därigenom vara förberedd på framtida förändringar och agera därefter. 6) Att bygga en modern ekonomiorganisation Björn Flygare, Veidekke Ekonomiorganisationerna får allt större betydelse i de allra flesta organisationer. Många är dock kvar i gamla sätt att fungera. När man går från en traditionell ekonomiorganisation till en modern ekonomiorganisation finns det är rad saker att tänka på. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bland annat följande frågeställningar: - Vilka olika delar av organisationen behöver man se över? - Finns det olika delar av förändringen som behöver komma i en viss ordning? - Hur får man alla olika delar att hänga ihop? 2

3 7) Så realiserar du strategier och förändringar med konkreta resultat Torbjörn Frank, Hypergene OBS denna diskussion hålls endast under eftermiddagspasset För att lyckas omsätta strategier och förändringar till konkreta resultat är ett beslutsstödsystem ofta till stor hjälp. Genom att ge ledning och medarbetare tillgång till ett gemensamt beslutsstöd kan organisationen skapa en plattform som leder organisationen rätt genom förändringsresan. Ett rätt använt beslutsstödsystem är ett mycket starkt stöd som tydliggör styrmodeller och gör mål och nyckeltal synliga för rätt personer vid rätt tidpunkt. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Hur man använder ett beslutsstöd för att driva förändring? - Vilka är de främsta framgångsfaktorerna i samband med införandet av ett system för verksamhetsstyrning? - Hur når man ut i organisationen och skapar konkret nytta? 8) Strategirealisering genom effektiv verksamhetsstyrning Lars Johansson, Acando Verksamhetsstyrning är avgörande för företagets förmåga att realisera sina strategier. De senaste åren har företagens förmåga att anpassa sig till ständigt ändrade spelregler ställts på sin spets. Förmågan att realisera sina strategier har blivit en konkurrensfördel. Verksamhetsstyrningen har gått från att vara en betydelsefull stödjande process till en verksamhetskritisk process. Acando avslutade nyligen en omfattande studie som fångar upp vad som kännetecknar företag med en effektiv verksamhetsstyrning. Under konferensen delar vi med oss av erfarenheter inom två områden: Förmiddagspasset: Harmonisera nyckeltal Hur säkerställer man att företagens mål är kopplade till aktuella strategier, processer och nyckeltal? Hur förankrar man kopplingen för att möjliggöra att alla drar åt samma håll? Eftermiddagspasset: Kommunicera mål Hur formulerar och kommunicerar man effektiva mål? Hur ska de företagsövergripande målen kommuniceras och brytas ner på företagets olika verksamhetsområden för att skapa samsyn? 9) Motivation Management - Gamification Motivationsprogram som del av företagets målstyrning Pär Kempe, Avalanche Studios Pär har i sitt arbete tillsammans med ledningen och ägare skapat en plattform där det finns en röd tråd för vision, värderingar, strategier och mål. Det fanns ett ursprungsbehov från cheferna att kunna belöna prestation utanför lönerevision och bonus samt att bygga stark en företagskultur. Lösningen blev Power-Up företagets motivationsprogram. Ledningen har genom detta etablerat en verksamhetsstyrning som genom tydlig målstyrning med direkt feedback och belöning har resulterat i ett fantastiskt medarbetarengagemang. Konceptet i Power-Up har gjorts med gamification. Pär berättar här hur Avalanche Studios har övergett tråkiga månader/kvartal och istället ersatt detta med levels. Återkoppling med poäng för bra prestationer sker hela tiden och delges hela organisationen. Träffa Pär och diskutera er Game Plan Gamification 2.0 är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt! 3

4 10) Verksamhetsstyrning i Molnet Madeleine Löfblad, Sucaba Externa "CFO-undersökningar" har under många år kontinuerligt pekat ut finansiell rapportering, planering och prognos som högt prioriterade investeringsområden. Är detta ett tecken på att vi kontinuerligt hittar ny förbättringspotential eller rent av inte har verkställt våra planer? Sucaba har under ett flertal år hjälpt företag att förändra sin verksamhetsstyrning och realisera stora förbättringar. Alla har gemensamt att de minskat sitt beroende av Excel och infört ett systemstöd. Nu kommer Molnbaserade tjänster på bred front och detta skapar helt nya förutsättningar för flertalet att ta sin verksamhetsstyrning till en ny nivå. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Vilka förbättringar kan uppnås inom Planering, Budgetering och Prognos? - Varför ändrar Molntjänster förutsättningarna? - Är vi redo att ta vår verksamhetsstyrning till Molnet? 11) Vad händer efter budgetstyrning? Rikard Olsson, Ekan Management Allt fler företagsledningar vill röra sig ifrån den traditionella budgetstyrningen som styrverktyg då den inte lämpar sig för dagens föränderliga affärsmiljö. Frågan är inte längre varför och om, utan snarare när och hur. Vid denna bordsdiskussion talar vi om det som ibland kallas för budgetlös styrning. Du får ta del av erfarenheter från företag som tagit steget mot ett nytt sätt att styra och leda verksamheten. Vi diskuterar även hur nya sätt att styra verksamheten kan stärka affärsmässighet och snabbrörlighet, öka engagemang hos chefer och medarbetare samt frigöra resurser och ge bättre beslutsunderlag. 12) Hur når man EN version av den finansiella sanningen? Monica Sears, UNIT4 Ocra Kämpar ni också med att förstå varför koncernredovisare och affärscontrollers har olika svar på nyckeltal, lönsamhet och resultat? En effektiv koncernrapportering levererar både ett konsoliderat beslutsstöd kopplat till koncernens styrmodell, samt uppfyller externa informationskrav. Denna diskussion handlar om hur en koncerngemensam informationsmodell kan skapa grunden för en lösning där både koncernredovisare och affärscontrollers kan samsas. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Varför är det avgörande att skapa en koncerngemensam och väldefinierad finansiell informationsmodell? - Hur skapar man en informationsmodell som rymmer såväl styrmodellens krav på information som externa informationskrav? - Hur hittar man rätt detaljnivå i informationsmodellen? 4

5 13) Hur du sätter människan i centrum och lyckas med förändringen Magnus Staxäng, Hypergene OBS denna diskussion hålls endast under förmiddagspasset Bakom alla framgångsrika förändringar ligger en rad beslut, stora som små. Men framförallt ligger där förmågan att omsätta besluten i konkreta resultat. Hur väl du lyckas med det beror på om du får med dig människorna i organisationen. I alla förändringars centrum står nämligen människans beteenden och dess betydelse för faktisk förändring. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Hur kan du driva förändring framgångsrikt? - Hur ser vi på människans beteenden och dess betydelse för faktisk förändring? - Hur kan vi få människor i våra organisationer att acceptera ett nytt sätt att arbeta? 14) Big Data och analytics Daniel Tidström, Svenska Spel OBS denna diskussion hålls endast under eftermiddagspasset Världen digitaliseras allt mer och mängden tillgänglig data har fullständigt exploderat. Det finns de som anser att data är 2000-talets olja. Men väsentlig information måste sorteras från oväsentlig och sedan tolkas och analyseras för att bli värdefull. I takt med att informationen blir med komplex blir det viktigt att kunna visualisera och säkra att mottagaren förstår analyserna och beslutsunderlagen. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Hur skiljer man värdefull data från digitalt brus? - Hur realiserar man egentligen verksamhetsnyttan med hjälp av den nya datan? - Vilken roll kommer controllern och ekonomifunktionen att spela i detta arbete i framtiden? - Vilka verktyg har controllers till hjälp för att på ett effektivt och talande sätt se till att budskapet når fram? 15) Analysarbete Peter Trigarszky, Danske Bank I en värld där tillgången på information är nästan den samma för alla blir urval av information och analys av densamma allt viktigare. Ett sätt att ha bättre beslutsunderlag än konkurrensen blir då att göra en bättre analys. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Hur kan man jobba med analys av information? - Hur säkrar man att analysen man gjort är solid? - Vilka olika typer av data är viktigt att beakta när man gör en analys? 16) Strategisk planering - möjligheter och fallgropar Emil Wiberg, Cavendi I en affärsmiljö som kännetecknas av en hög grad av osäkerhet och komplexitet väljer allt fler företag att arbeta strukturerat med scenarioplanering och kontinuerlig omvärldsanalys som en del av strategiprocessen. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Vilka möjligheter respektive fallgropar finns i en utveckling mot en mer dynamisk strategiprocess? - På vilket sätt kan ekonomifunktionen förstärkas av och bidra till ett förändrat strategiarbete? 5

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG Hur utvecklade är svenska storföretags Finance Shared Service Centers och inom vilka områden kommer de att utvecklas framöver? FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG NULÄGE OCH FRAMTIDA FOKUS

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

8-punkts strategi som ny arbetsledare

8-punkts strategi som ny arbetsledare 8-punkts strategi som ny arbetsledare HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions Din 8-punkts strategi som ny

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer