Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-03-31 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda"

Transkript

1 Plats och tid Boda Samlingslokal vid Biblioteket, , 18:00 20:30 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Berthold Andersson(m), Hugo Grönlund(v), Birgitta Andréasson(kd), Alf Medin(c), Christer Skymbäck(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Mikael Berzelius(kd), Lena Holmqvist(s) och Mickael Fransson(s) Som ersättare inträder Karl-Axel Bladh(s) för Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m) för Berthold Andersson(m), Birgitta Aldén(kd) för Birgitta Andréasson(kd), Anja Granlund Karlsson(c) för Alf Medin(c), Erik Fors(s) för Maria Ixcot Nilsson(s) Torgny Karlsson(kd) för Mikael Berzelius(kd ) och Björn Johansson(s) för Lena Holmqvist(s) Hugo Grönlund(v), Christer Skymbäck(s) och Mickael Fransson(s) saknar ersättare Torgny Karlsson Deltar från 19 och Bo-Eddie Rossbol(s) anmäler tjänstgöring fr.o.m. 19 och tar över som ordförande för mötet. Övriga deltagande Tommy Persson, kommunsekreterare, Claes Lewander, kommunchef Under presentationsdelen (Ann-Louise Ahonen Boda GOIF), (Lars Larsson Konstsmide), (Bengt Pettersson Nordlife, PRO Boda Glasbruk, Boda Glasbruks samhällsförening) och (Lennart Karlsson Boda Sportfiskeklubb) Allmänhetens frågestund Utses att justera Rune Magnusson och Per Adolfsson Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28 Emmaboda kl. 08:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande Leif Karlsson 18 Bo-Eddie Rossbol justerande Rune Magnusson Per Adolfsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Gun-Britt Fransson

2 KS/2009: Besvarande av Medborgarförslag - att införa förbud för kommunens politiker och tjänstemän att göra köp och avtal med kommunen Medborgarförslaget innehĺller egentligen tvĺ alternativa förslag: 1. Inför förbud för politiker och tjänstemän inom kommunens förvaltningar och bolag att göra köp och avtal med kommunen 2. eller skaffa sig egna förmåner utan föregående offentliggörande av detta och som gör att kommuninvånare inte har rätt och möjlighet att deltaga på lika villkor. Förslaget är inkommet i samband med en överklagan på ett kommunalt beslut där en förtroendevald i kommunen tilldelades en jakträtt på kommunal mark. Förslagsställaren ser det som en trovärdighetsfråga för kommunen att sådana ärenden hanteras öppet före beslut så att invånarna står inför fullbordat faktum. Den svenska representativa demokratin bygger på idén att de förtroendevalda är vanliga medborgare som har vanliga jobb ute i samhället medan de på fritiden deltar i beslutsprocessen i en kommun, landsting eller en statlig institution. Syftet är att få en bred folklig representation och att den politiska makthavarna inte ska bli en särskild samhällsklass med egna villkor och förmåner. Det betyder också att de som tagit på sig offentliga uppdrag ska kunna leva som alla andra medborgare och få barnomsorg, hemtjänst, jakträtt m m på samma villkor som alla andra. Detsamma gäller anställda i kommunen. Alla boende i en kommun är medlemmar i kommunen och vi får inte göra någon skillnad i rättigheter eller förmåner mellan kommunmedlemmar. Ett förbud för förtroendevalda och tjänstemän att ingå avtal med kommunen skulle således strida mot svensk rätt. För att detta ska fungera behövs kontrollsystem så att politiker eller tjänstemän inte använder sitt inflytande på kommunala beslut på ett sådant sätt att de tillskansar sig fördelar jämfört med andra kommunmedlemmar. Det viktigaste kontrollsystemet utgörs av offentlighetsprincipen. Att alla handlingar är offentliga från det ögonblick de upprättats eller inkommit till kommunen är en förutsättning för medborgarnas och medias granskning av de offentliga institutionerna. Därutöver har kommunen en internkontroll där tjänstemän kontrollerar att regler och rutiner följs. Vi har också en kommunal revision som granskar att internkontrollen fungerar. En annan viktig rättslig regel i sammanhanget är reglerna om jäv. Vid minsta tvekan om ett kommunalt beslut kan anses angå en förtroendevald i sin privata roll, avstår den förtroendevalde att delat i beslutet, och dessutom ofta undviker att ens vara närvarande när beslutet tas. Med anledning av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunledningskontorets förslag till beslut Att med hänvisning till ovanstående anse medborgarförslaget besvarat.

3 Kommunstyrelsens beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anledning av ovanstående avslå medborgarförslaget att anse medborgarförslaget som besvarat. På grund av jäv deltar inte Bo Eddie Rossbol(s) i beslutet. att med anledning av ovanstående avslå medborgarförslaget att anse medborgarförslaget som besvarat. Förslagsställaren redogör för sitt medborgarförslag innan beslut tas.

4 KS/2009: Besvarande av Medborgarförslag - Förbättra vägskyltningen av Emmaboda kommun och av sjöar och vattendrag Ett medborgarförslag har kommit in till kommunfullmäktige. Medborgaren framför att alltför mĺnga gränspassager är anonyma var är jag nĺgonstans? Medborgaren framför att Vi gärna ser att besökare stannar en stund extra, besöker vĺra sevärdheter, rent av övernattar och även berättar för andra att vi är värda ett besök. Då är det bra om man vet var man varit! Eftersom kommunen ligger i gränsbygder är chansen stor att man flera gånger under t.ex. en tur i Mobergsbygd eller en glasbruksrunda passerar både kommun- och länsgränser. Säga vad man vill om gps-navigering, lika fast förankrad lägesbeskrivning som en stadig vägskylt ger den inte! En upprepning här och där av kommunnamnet hjälper också besökaren att lägga det på minnet Och kommunerna på andra sidan gränsen är överlag bättre skyltade än Emmaboda! Vatten väcker alltid intresse för bad, fiske, naturupplevelse, en paus på resan eller i livet. Finns det ens någon sjö eller å som är skyltad i vår kommun? En bättre skyltning av våra sjöar och vattendrag skulle öka värdet på turen både för kommuninvånarna och besökarna. Medborgaren föreslår att alla vägar vid gränspassager skyltas med Emmaboda kommun. Jag föreslår också att där våg passerar å eller sjö skyltas med å-/sjönamnet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTADE att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget remitterades till Teknik- och fritidsnämnden. Inventering av befintliga skyltar kommer att ske, både gällande omfattning och skick. Skyltning av Emmaboda kommun vid kommungräns på riks- och länsvägar bör finnas sammanlagt 8 platser. Skyltning av å- och sjönamn där väg passerar å eller sjö anser teknik- och fritidsnämnden att man inte har ekonomisk möjlighet att göra för närvarande. Teknik- och fritidsnämnden beslutade att skyltning av Emmaboda kommun där riks- och länsvägar korsar kommungränsen skall finnas samt att undersöka kostnaderna för detta hos olika leverantörer. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

5 att skyltning av Emmaboda kommun där riks- och länsvägar korsar kommungränsen skall finnas att teknik- och fritidsnämnden uppdras undersöka kostnaderna för detta hos olika leverantörer att skyltning av å- och sjönamn där väg passerar å eller sjö inte finns ekonomiska möjligheter att göra för närvarande att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Yrkanden Per Sigvardsson(s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger Bark-Lagergren(mp) yrkar bifall till medborgarförslaget. Propositionsordning Ordförande ställer proposition dels på kommunstyrelsens förslag och dels på medborgarens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultat Kommunstyrelsens förslag får 34 ja-röster och medborgarförslaget får 4 nej-röster. Tre ledamöter är ej närvarande. Uppropslista, se bilaga. att skyltning av Emmaboda kommun där riks- och länsvägar korsar kommungränsen skall finnas att teknik- och fritidsnämnden uppdras undersöka kostnaderna för detta hos olika leverantörer att skyltning av å- och sjönamn där väg passerar å eller sjö inte finns ekonomiska möjligheter att göra för närvarande att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Förslagsställaren redogör för sitt medborgarförslag före beslut tas.

6 Besvarande av Medborgarförslag - om konferenscenter i f d möbelhuset. KS/2010:35 Medborgarförslaget vill att kommunen utreder möjligheten att bygga om delar av f d möbelhuset till konferenscenter och sedan tar kontakt med Linnéuniversitetet om ett långtidskontrakt för utnyttjande. Förslagsställaren konstaterar dessutom att det borde vimla av organisationer och företag som skulle kunna ha nytta av lättillgängliga och fräscha konferenslokaler, centralt och på tågpendlingsavstånd i sydöstra Småland. Kommunledningskontoret håller med förslagsställaren att f d möbelhuset är ett intressant alternativ att åstadkomma konferenslokaler. Det är inte kommunen som äger f d möbelhuset. Vid de tillfällen kommunen för diskussioner kring husets framtid och påpekar även vi möjligheten att skapa konferensmöjligheter. Kommunledningskontoret föreslår Att med hänvisning till ovanstående anse medborgarförslaget besvarat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att med hänvisning till Kommunledningskontorets yttrande anse medborgarförslaget besvarat.

7 Besvarande av Medborgarförslag - om att tågen inte passar tiden KS/2010:39, KS/2010:38 Två medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgarna skriver att man säger att tågen är miljövänligt och bekvämt, är smidigt och det går fort men tågen är försenade väldigt ofta. Om du vill komma i tid någonstans är tåg inget bra val. Det har blivit mer och mer förseningar, allt från 10 minuter till att tågen inte kommer alls. Politikerna bör verka för att tågen börjat gå i tid. Emmaboda kommun håller med förslagsställarna. Det är alldeles för mycket förseningar för att man ska kunna lita på kollektivtrafiken. Det ställer till problem för enskilda och det gör att många tar bilen som är ett mindre miljövänligt alternativ. För att tågen ska gå i tid krävs det bra tåg och en tillförlitlig bana med tillräcklig kapacitet. Trafikbolagen upprustar sina tåg kontinuerligt men kapaciteten på Kust till kust-banan är för liten för att klara störningar. En utökning av kapaciteten i form av fler mötesplatser har planerats sedan länge. Emmaboda kommun har nu tillsammans med övriga kommuner längs banan åtagit sig att förskottera kostnaderna för upprustningen. Arbetet kommer inom kort att påbörjas och hela arbetet beräknas stå klart Då kommer möjligheterna för trafikbolagen att hålla tiderna kraftigt ha förbättrats. Kommunledningskontoret föreslår Att medborgarförslagen med hänvisning till ovanstående anses vara besvarade Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige att men hänvisning till Kommunledningskontorets yttrande anse medborgarförslagen besvarade.

8 KS/2009: Lokalöversyn inom bildningsnämndens verksamhetsområde Bildningsnämnden beslutade , 69, att hos kommunfullmäktige begära att nämndens förslag kring lokalöversyn inom bildningsnämndens verksamhetsområde läggs in i kommunens investeringsplan. I samband med planeringen inför uppstarten av projekteringsfasen, har projektgruppen dock provat en lösning som man tidigare under processen avfärdat. Under de senaste dagarna har många diskussioner förts mellan chefer, berörda lärare och representanter från lärarnas fackförbund. Dessa har resulterat i följande förslag till förändringar. Dessutom kommer den här justeringen att bli mindre kostsam att genomföra. Den förändring som föreslås är följande: Grundvux/särvux föreslås inrymmas i särskolans lokaler. Lokalerna anpassas för verksamheternas behov. En av de befintliga hemkunskapssalarna behålls och moderniseras. Bjurbäcksskolans nuvarande aula med intilliggande rum (i aulans förlängning) viks för kulturskoleverksamheten och då i huvudsak för drama, dans m m. Lokalen ska även kunna nyttjas av skolverk-samheten, samt kvällstid för kurser, uthyrning och dylikt. Lokalerna anpassas efter dessa behov. Förslag på ändrad beslutstext där de nya förslagen är inkluderade: Bjurbäcksskolan 0-12 år, F-3 (lågstadiet) Hela byggnaden byggs om med flexibel planlösning för skol- och fritidshemsverksamhet. Ingen rivning av delar av byggnaden görs. Bjurbäcksskolan 0-12 år, år 4-6 (mellanstadiet) Inga omfattande ombyggnadsarbeten krävs. Möjlighet för områdets chef med personal måste ges i projekteringsskedet för organisation och lokalutnyttjande inom F-6 samt fritidshem. Förslaget innebär att verksamheten för F-6 och fritidshem klaras av i befintliga byggnader. Ovanstående byggnation bör göras möjlig för flexibilitet. Bjurbäcksskolan år (högstadiebyggnaden) Matsalen kompletteras med scen och förråd för att kunna fungera för uppträdanden, samlingar och musikundervisning. Ombyggnad för 5 klasser per plan placerade i befintliga lokaler i östra delen. Befintliga biblioteket samt ett till lärarlag ombyggt klassrum hamnar då i mitten.

9 Ombyggnad av ytor över kök och matsal för kulturskoleverksamhet och musikundervisning. Hela planet tas i anspråk, förutom en hemkunskapssal och tillräckligt biutrymme för hemkunskapens behov. Hemkunskapssalen moderniseras. Bjurbäcksskolans nuvarande aula med intilliggande rum (i aulans för-längning) viks för kulturskoleverksamheten och då i huvudsak för drama, dans m m. Lokalen ska (efter samråd med kulturskoleverksamheten) även kunna nyttjas av skolverksamheten, samt kvällstid för kurser, uthyrning och dylikt. Lokalerna anpassas efter dessa behov. Gula paviljongen föreslås behållas tills vidare och därmed stannar nuvarande verksamheter kvar. Personalrummet på skolan lämnas orört. Framtida minskade elevunderlag kan göra möjligt för framtida flytt till antingen mellanstadiebyggnad eller till Bjurbäcksskolan år. Detta skulle innebära bättre möjligheter för att kunna garantera tillräcklig omfattning på lärararbetsplatser och grupprumsmöjligheter samt utrymmen för särskilt stöd. Förslaget innebär alltså att skjuta på beslutet om Gula paviljongen, då den fungerar tillfredsställande i dag med relativt låga driftskostnader. Bjurbäcksskolan år (särskolebyggnaden) Ombyggnad och anpassning av lokalerna för att även inrymma Särvux och Grundvux. Lokalerna i Kv Rosen lämnas. Lindås Skola Slöjden flyttar till lokaler på Bjurbäcksskolan år. Geparden rivs och verksamheten i Helges villa avvecklas. Villan säljs. Extra avstämning görs i projekteringsskedet kring tillräcklig egenyta för fritidshemsverksamheten i skolbyggnaden. Biblioteket föreslås bli kvar i nuvarande lokaler. Övrigt Vad det gäller fritidshemmens integration i skolbyggnaderna gäller att tillse att det i tillräcklig omfattning finns avdelade ytor för verksamhet och förrådsmöjligheter, något som saknas i dag i Emmaboda och som befaras kunna bli ett bekymmer i Lindås om detta inte beaktas. Vid eventuella beslut kring om- och tillbyggnation är det en nödvändighet att även investeringsmedel för inventarier avsätts i tillräcklig omfattning. Leif Clarhed, LR, redogör kort från förra ombyggnationen på Bjur-bäcksskolan år som genomfördes under 1990-talet. Han menar att underlaget för nu genomförd lokalöversyn varit otillräckligt, men att dagens förslag till beslut är bättre än beslutet från oktober Bildningsnämnden beslutade att hos kommunfullmäktige begära att det beslutsunderlag gällande ombyggnation av skollokaler som lades fram i samband med beslut om investeringsbudgeten justeras enligt ovanstående förslag.

10 _ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att det beslutsunderlag gällande ombyggnation av skollokaler som lades fram i samband med beslut om investeringsbudgeten justeras enligt ovanstående förslag. _ Yrkanden Jan-Olof Jäghagen(s) yrkar att den del som beskrivs under rubriken Lindås skola ändras med följande: Första meningen Slöjden flyttar till lokaler på Bjurbäcksskolan år stryks och sista meningen om biblioteket ändras till Biblioteket utreds vidare. att det beslutsunderlag gällande ombyggnation av skollokaler som lades fram i samband med beslut om investeringsbudgeten justeras enligt ovanstående förslag med ändring i enlighet med Jan-Olof Jäghagen(s) yrkande. _

11 Förslag till förändrad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län KS/2010:62 Förslag till beslut För att regionförbundets styrelsesammansättning under den kommande mandatperiod ska spegla det sammanvägda resultatet i länets kommun- och landstingsval på ett bra sätt föreslår den parlamentariska beredningen att den sjunde paragrafen i den nuvarande förbundsordningen ersätts med nedanstående lydelse. För att tydliggöra regionförbundets rätt att starta och förvärva aktier i bolag föreslår den parlamentariska beredningen att den trettonde paragrafen i den nuvarande förbundsordningen ersätts med nedanstående lydelse. 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av 33 ledamöter och 33 ersättare vilka utses av medlemmarna enligt följande. Medlem Ledamöter Ersättare Landstinget i Kalmar län Borgholms kommun 1 1 Emmaboda kommun 1 1 Hultsfreds kommun 1 1 Högsby kommun 1 1 Kalmar kommun 5 5 Mönsterås kommun 1 1 Mörbylånga kommun 1 1 Nybro kommun 3 3 Oskarshamns kommun 3 3 Torsås kommun 1 1 Vimmerby kommun 1 1 Västerviks kommun 3 3 Mandattiden utgör fyra år från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet. Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller två vice ordförande. 13 Om fast egendom, skuldsättning m.m. Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital. Förbundet har rätt att förvärva fast egendom för ändamål som ligger inom förbundets kompetens. Förbundet har också rätt att starta och förvärva aktier i bolag som har till ändamål att tillgodose behov inom förbundets kompetensområde. Förbundet får även avhända sig sådan egendom. Utan hinder av vad som sägs i första stycket äger förbundet uppta långfristiga lån för här angivna ändamål.

12 För beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom eller aktier krävs kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna. Förslagen till beslut innebär att beredningen föreslår att styrelsen: tillskriver medlemmarna och begär att respektive fullmäktige fattar beslut om ovan föreslagna förändringar av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län och att förändringarna skall träda i kraft den 1 januari 2011 ( 7) resp omgående ( 13). Redogörelse för ärendet Styrelsen har 44/09 beslutat att till den parlamentiska beredningen för översyn av Regionförbundets i Kalmar län förbundsordning och politiska organisation utse: Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Tomas Peterson, Vimmerby kommun Roland Åkesson, Mönsterås kommun Bengt Sundström, Kalmar kommun Åke Nilsson, Hultsfreds kommun Mattias Adolfsson, Kalmar kommun Bertil Dahl, Kalmar kommun Jessica Rydell, Landstinget i Kalmar län Samt att som ordförande och sammankallande utse Roland Åkesson (C). Bakgrunden är att fem av regionförbundets medlemmar har sagt upp förbundsordningen och / eller begärt omförhandling. Motivet är att styrelsesammansättningen under den kommande mandatperioden måste spegla det sammanvägda resultatet i länets kommun- och landstingsval på ett bättre sätt än i nuvarande förbundsordning. Beredningen har haft tre gemensamma möten ( , , ) och en rad enskilda överläggningar. Förslaget ovan bygger på principen att respektive medlem representeras med ett udda antal mandat i styrelsen. På detta sätt är varje medlem representerad med samma majoritet som i respektive fullmäktige. Denna princip innebär i dagens situation att gränsen för fler mandat än ett (1) går vid invånare, och för fler än tre (3) vid Enligt förslaget till ny sjunde paragraf i förbundsordningen utser styrelsen inom sig ordförande och en eller två vice ordförande (tidigare: två vice ordförande ). Att besluta om arbetsutskott åligger den nya styrelsen. Bakgrunden till förslaget om förändring av 13 är en pågående diskussion om att eventuellt starta ett för kommunerna och regionförbundet gemensamt bolag med syfte att vidareutveckla ett bokningssystem på nätet för besöksnäringen. Detta kommer i så fall att bli föremål för ett senare styrelsebeslut. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

13 att godkänna ovan föreslagna förändringar av förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län och att förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2011 ( 7) resp. omgående ( 13).

14 KS/2009:8 24 Omfördelning av budgetramen 2010 I den beslutade budgeten för 2010 räknade nämnderna med ett pålägg av sociala avgifter på 40,13 %. Nu gällande pålägg är 39,08 %. Skillnaden på dessa två procentsatser blir beloppsmässigt per nämnd följande: Kommunstyrelsen (94 tkr), Teknik- och Fritidsnämnden (198 tkr), Bygg- och Miljönämnden (18 tkr), Bildningsnämnden (967 tkr) samt Socialnämnden (991 tkr). Dessa belopp, vilket totalt blir tkr, förslås att nedjusteras i resp. nämnds budgetramar för att stå till kommunstyrelsens förfogande. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att i enlighet med ovanstående nedjustera respektive nämnds budgetram för att stå till kommunstyrelsens förfogande. Yrkanden Ann-Marie Fagerström(s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att i enlighet med ovanstående nedjustera respektive nämnds budgetram som överförs till kommunstyrelsen för vidare beslut om tilläggsbudget i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att i enlighet med ovanstående nedjustera respektive nämnds budgetram som överförs till kommunstyrelsen för vidare beslut om tilläggsbudget i Kommunfullmäktige.

15 KS/2010:64 25 Fastställande av borgensram för Emmaboda Bostads AB (EBA) Emmaboda Bostads AB (EBA) har i nuläget av Emmaboda kommun beslutad borgensram på 206 Mkr (KF ) och ett enskilt borgensåtagande på 20 Mkr ( KF ). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa en borgensram för Emmaboda Bostads AB till ett värde av 226 Mkr där det tidigare beslutade enskilda borgensåtagande på 20 Mkr ingår.

16 Inkomna Medborgarförslag och motioner Medborgarförslag installera sprinklers på äldreboende och gruppboende (2010:69) att anteckna informationen till protokollet.

17 KS/2010:9 27 Frågor och Svar i Kommunfullmäktige Rune Magnusson(c) ställer följande frågor: Hur långt har det gått i planeringen och arbetet med Gång- och cykelväg mellan Emmaboda och Lindås? Teknik- och fritidsnämndens ordförande Per Sigvardsson(s) lämnar följande svar: Idag finns inga ekonomiska förutsättningar att tillskapa en Gång- och cykelväg mellan Emmaboda och Lindås som går söder om länsväg 120. Teknik- och fritidsnämnden har beviljats bidrag från Vägverket med kronor för att tillskapa en gång- och cykelväg norr om och längs med järnvägen och förbi Emmaboda bad- och träningscenter. Det är denna gång- och cykelväg som kommer tillskapas. Vägverket ger inte bidraget till någon annan sträckning. Detta innebär inte att det andra förslaget läggs ned men idag finns inte ekonomin för det.

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 2013-03-25 18 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Hans Fransson(sd), Maria Svensson(s),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9)

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Plats och tid Moberg torsdagen den 25 mars 2010 kl 15.00-16.35. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Lena Holmqvist (s) Mickael Fransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S)

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (20) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 19:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordförande, Ann-Marie Fagerström (S) Ann-Charlotte Filipsson (C), Emma Åhlander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23 2013-02-05 17 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-02-05, 13:00 14:10 Beslutande Ann-Marie Fagerström (s) ordförande 11-19 Lena Holmqvist (s) ersättare för Ann-Marie Fagerström(s) 20-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.50-16.40 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Gunilla Nilsson, c Arne Fäldt, s Lennart Eklund, c Carola Nilsson, s Eréne

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-08

Sammanträdesdatum 2014-10-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Bjurbäcksgården matsal, kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders Fransson,

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Paragrafer 90 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 18.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné (S)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 86 (101) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Onsdagen den 19 februari 2014, kl. 09.30 15.45 Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta Larsson (s) Roland

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 20 oktober 2008 klockan 19.00 20.25 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anna-Karin Yngvesson (kd), Jan-Ove Fransson (m), Hans Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-10-07 kl. 08.00-12.45. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-10-07 kl. 08.00-12.45. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.00-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 256 Mattias Wärnsberg, S Carola Nilsson, S Övriga deltagande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-04-19 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-05-18

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-05-18 Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset kl. 13:00-15:45 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Thom Ericsson (M) (2:e vice

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Lennart Backlund, vik. kulturchef 91 Eva Gustavson, PA-konsult 91-92

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Lennart Backlund, vik. kulturchef 91 Eva Gustavson, PA-konsult 91-92 Protokoll 1 (6) Plats och tid: B-salen, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15 14.45 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Plats och tid The Glass Factory, Boda glasbruk, 2014-11-11, kl. 13:00 16:30

Plats och tid The Glass Factory, Boda glasbruk, 2014-11-11, kl. 13:00 16:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 137 (20) Plats och tid The Glass Factory, Boda glasbruk,, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Erik Fors(S) ersätter Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 2013-11-25 116 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-18 1. (21) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 15.35. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-12 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.30 10.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson Kommunstyrelsen 2015-08-12 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för Thony Andersson, S), Monika Gideskog,

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S)

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S) 1 Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grön 2013-09-30, kl 16:15-18:05 Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S),

Läs mer

Emmaboda kommun Teknik- och fritidsnämnden

Emmaboda kommun Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sid 72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Emmaboda bad och träningscenter, onsdagen den 9 oktober 2013, kl. 08.30-12.00 Per Sigvardsson

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör istället för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 1 december 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-12-07 Plats och tid 9.00-11.30 Beslutande Övriga deltagare Agneta Bode socialnämnden, Ulf Eriksson socialnämnden, Börje Blomkvist tekniska nämnden, Bo Magnusson SPRF, Sonja

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer