SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för VATTENVERK, DEL AV STAN 1:1 M.FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Mall skapad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-11-27. Detaljplan för VATTENVERK, DEL AV STAN 1:1 M.FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Mall skapad 041115"

Transkript

1 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för VATTENVERK, DEL AV STAN 1:1 M.FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad ADRESS Stadshuset, Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 2 Detaljplan för Vattenverk, del av Stan 1:1 m.fl. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Det rubricerade förslag, daterat har varit utställt för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5:11, under tiden 15 juli- 1 september 2014 på Mimers hus i Kungälv. Förslaget har även skickats till delägare i samfälligheten Romelanda-Ryr S:3 (strandplats) som har getts tillfälle att yttra sig under perioden oktober Innehåll: SAMMANFATTNING sid 2 STATLIGA MYNDIGHETER sid 3 REGIONALA ORGAN sid 10 KOMMUNALA NÄMNDER sid 11 KOMMUNALA BOLAG (MOTSV) sid 12 FASTIGHETSÄGARE sid 12 BOENDE, ARRENDATORER sid 19 ÖVRIGA sid 20 Till samhällsbyggnad har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras. Under samrådet har inkommit 14 st yttrande från statliga organ och kommunala nämnder o.dyl. i 8 är män delaktiga och i 8 är kvinnor delaktiga SAMMANFATTNING Den viktigaste synpunkten från Länsstyrelsen samt SGI (Statens Geotekniska Institut) handlar om stabiliteten längs Göta älv och krav på komplettering av den geotekniska utredningen, vilket har beaktats. Förtydligande avseende MKN (miljökvalitetsnorm) för vatten har gjorts i planbeskrivningen. Länsstyrelsen har sett det som önskvärt att bevara Naggbjörnbärsbusken vilket dock inte bedömts möjligt inom planområdet. Lantmäteriet har haft synpunkter på plankartan vilket har beaktats. Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett omfattande yttrande men flertalet frågor bedöms inte vara planfrågor utan frågor som bör hanteras mellan Miljö och Va enheten. Synpunkterna berör framförallt hantering avloppsvatten och dagvatten. Den viktigaste frågan som framkommer i flera detaljplaner är frågan om reningsverket i Diseröds kapacitet och eventuellt planer på tryckavlopp till Gryab. I det här fallet även frågan om reningsverkets möjlighet att rena avloppsvattnet från Vattenverket som innehåller kemikalier. VA enhetens svar är att man avser att koppla Vattenverkets avloppsvatten till Gryab. I det berörda området har grustäkt som lastat sand vid älven funnits, Miljöenheten har uttryckt att en Markmiljöundersökning skulle krävas i planarbetet. Övriga i projektgruppen har inte gjort samma bedömning. Vid etablering av damm inom planområdet kommer markundersökningar att göras. En Miljökonsekvensutredning kommer att göras för verksamheten. Tjörns och Stenungsunds kommun är positiva till Kungälvs utveckling av vattenverksamheten och att denna får planstöd. Tjörns kommun ser det angeläget att Kungälv uppfyller sina åtagande och Stenungsunds kommun hoppas på förbättrad försörjning av vatten även för dem. STATLIGA MYNDIGHETER YTTRANDE Länsstyrelsen Länsstyrelsen, Om ärendet För att möta det ökade behovet av dricksvatten och säkra vattentillgången

3 3 och dess kvalitet behöver Kungälvs kommun öka kapaciteten vid vattenverket i Dösebacka. Vattenproduktionen begränsas idag av kapaciteten för in- filtration samt av uttagsbrunnarna. Syftet med detaljplanen är således att möjliggöra utbyggnad av ett nytt vattenverk strax norr om det gamla. Planuppdraget omfattar etapp 1 som in- rymmer område för nybyggnation av vattenbehandlingsanläggning och till- hörande behov som parkering och vändplats. Inom området avses även in- filtrationsdammar anläggas. Resterande del av befintligt verksamhetsområde, samt eventuellt ytterligare utvecklingsområden, avses planläggas som etapp 2 i ett separat planuppdrag. Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet med avseende på geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. Motiv för bedömningen Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 Hälsa och säkerhet Geoteknik och erosion Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat synpunkter (dat ) på planen. Sammanfattningsvis anser SGI att stabilitetsförhållandena längs Göta älv inte fullt ut är klarlagd. För fortsatt planläggning av området behöver de geotekniska säkerhetsfrågorna tydliggöras utifrån vad som anges i SGI:s yttrande, som bifogas här i sin helhet. Krävs det åtgärder eller restriktioner för att uppnå en tillfredställande stabilitet ska dessa tydligt redovisas och säkerställas på ett plantekniska godtagbart sätt. Översvämning Anläggningen bedöms som samhällsviktig och ligger på en betryggande nivå ur ett översvämningsriskperspektiv. Riksintresse Naturvård och friluftsliv Planområdet ligger inom Göta älvs dalgångar som utgör riksintresse för naturvård och friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer dock att föreliggande för-slag inte riskerarar utgöra någon påtaglig skada på riksintressena. Farled för sjötrafik Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt. MKN för vatten Då genomförandet av detaljplanen kommer att innebära vattenverksamhet handlägger Länsstyrelsen parallellt med samrådsförfarandet av själva planen en prövning för vattenverksamhet. Inom ramarna för planen så behöver MKN för vatten beaktas med avseende på utsläppen till Göta älv. Råd enligt 2 kap. PBL Förhållande till ÖP och tidigare planläggning i området Länsstyrelsen har noterat att översiktsplanen inte pekar ut någon särskild användning för det aktuella området. Området är inte tidigare planlagt. Placering av vattenverket har föregåtts av en lokaliseringsstudie daterad där fyra olika alternativ utvärderats. Utvärderingen utgick dels från tekniska och ekonomiska parametrar men också utifrån en bredare

4 4 omgivningspåverkan, exempelvis på landskapsbilden och friluftslivet. Valt alter-nativ visade sig vara det mest fördelaktiga när samtliga parametrar vägdes samman. Länsstyrelsen har inga synpunkter på den valda lokaliseringen. Naturmiljö Länsstyrelsen ser det som högst önskvärt om kommunen bevarar busken med naggbjörnbär i samband med exploateringen och ser gärna, om möjligt, att detaljplanen säkerställer detta i mesta möjliga grad. Behovsbedömning Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Beredning Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. Hälsa och säkerhet Beaktas, kompletterande geoteknisk utredning har gjorts avseende på stabilitet. Planbeskrivningen har kompletterats. Bestämmelser har införts på plankarta avseende släntlutning samt högsta tillåtna markbelastning. Översvämning Noteras Riksintresse Noteras MKN vatten Beaktas, MKN för vatten beskrivs i planbeskrivningen. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra att MKN för vatten överskrids. Föreslaget vattenverk ersätter det nuvarande och innebär inte att ökade mängder dagvatten med föroreningar kommer att nå Göta älv. MKB kommer att göras för vattenverksamheten. Förhållande till ÖP Noteras Naturmiljö Enligt Artportalen finns ett flertal observationer av naggbjörnbär framför allt söder om planområdet men även i viss mån norr om området. Inom eller i direkt anslutning till planområdet finns en observation noterad vid vägkanten. Anläggandet av infartsväg till anläggningen samt ombyggnad av vägen innebär att denna buske inte är möjligt att bevara. En större andel öppen mark inom planområdet kommer dock att öka förutsättningarna för att naggbjörnbär kan spridas till planområdet och etableras där. Naggbjörnbär förekommer på ett stort antal platser inom Kungälvs kommun och arten är inte allvarligt hotad. Ianspråktagande av en enskild växtplats bedöms inte ha någon vidare betydelse för artens överlevnad som sådan. Behovsbedömning Noteras YTTRANDE

5 5 Trafikverkets synpunkter Området ligger ca 1250 m sydost om väg 625 (Romelandavägen) och knappt 300 m sydväst om den punkt på väg 629 (Häljerödsvägen) där Trafikverkets väghållningsområde börjar/slutar. Vidare är planområdet ca 6,5 m väster om väg 629 på sträckningen där det är enskild väghållare och ca 26 m väster om Göta älv. Farleden Göta älv är utpekad som riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 Miljöbalken. Detaljplaneområdet är i sin helhet inom buffertzon för farleden. Det är viktigt att riksintresset skyddas från påverkan som kan skada användning och utveckling av riksintresset. Detaljplanen anses inte skada riksintresset men detta är viktigt att säkerställa t ex vad gäller påverkan på skredrisk. Trafikverket förutsätter att Sjöfartsverkets yttrande gällande detaljplanen inhämtas. Trafikverket har inget mer att erinra gällande planförslaget. Kommentar Den geotekniska utredningen har kompletterats. Utredningen visar att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon risk för skred. Sjöfartsverket har ingen erinran över detaljplanen. YTTRANDE SGI (Statens Geotekniska Institut) , SGI:s överväganden Enligt planbeskrivningen planeras det nya vattenverket norr om och i anslutning till kommunens befintligt vattenverk vid Göta älv. Den nya huvudbyggnaden ska enligt planen ligga ca 40 meter från älvens strandlinje. 1 den delen av planområdet som ligger närmast åsen består Jordprofilen av friktionsjord med en varierande mäktighet. Sonderingar visar att jordmäktigheten varierar mellan 2 och 20 meter. Närmare Göta älv visar sonderingar att jordens mäktighet ökar och att det i den övre delen av jordprofilen finns Inslag av lera. Lerskiktets tjocklek ökar med ett minskat avstånd till Göta älv och bedöms vara 6-7 meter mäktigt öster om planområdet. Stabilitetsförhållandena längs Göta älv är i dagsläget inte klarlagda och SGI vill framhålla betydelsen att detta utförs med hänsyn till framtida bebyggelse och markbelastningar. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa tydligt redovisas och säkerställas på ett plantekniska godtagbart sätt. Enligt planbeskrivningen ska en kompletterande geoteknisk utredning genomföras i syfte att klargöra stabilitetsförhållandena utmed Göta Alv. Denna utredning saknas i översända samrådshandlingarna vilket medför att SGI inte kan ta ställning till planens lämplighet med hänsyn till stabiliteten mot älven Yttrande över samrådshandling daterad Statens geotekniska institut (SGI) har från Kungälvs kommun erhållit rubricerad detaljplan med begäran Om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ett nytt vattenverk. Underlag: - Planbeskrivning, illustrationskarta samt plankarta med bestämmelser upprättade av Kungälvs kommun Teknisk PM geoteknik med tillhörande MUR upprättad av Norconsult den SGI:s överväganden Enligt planbeskrivningen planeras det nya vattenverket norr om och i anslutning till kommunens

6 6 befintligt vattenverk vid Göta älv. Den nya huvudbyggnaden ska enligt planen ligga ca 40 meter från älvens strandlinje. 1 den delen av planområdet som ligger närmast åsen består Jordprofilen av friktionsjord med en varierande mäktighet. Den geotekniska utredningen visar att jordmäktigheten varierar mellan 2 och 20 meter. Närmare Göta älv visar sonderingar att jordens mäktighet ökar och att det i den övre delen av jordprofilen finns inslag av lera. Lerskiktets tjocklek ökar med ett minskat avstånd till Göta älv och bedöms vara 6-7 meter mäktigt öster om planområdet. Sammantaget har det utförts 3 bestämningar av den odränerade skjuvhållfastheten i området, 3 med CPT-sondering och en med vingborr. SGI noterar att antal bestämningar är få och det kan diskuteras om utredning uppfyller kraven för en detaljerad utredning. Leran sensitivitet har inte kontrollerats vilket medför att det är oklart om det finns kvicklera i området. Detta bör kontrolleras för att säkerställa att det inte finns risk för sekundär skredpåverkan inom planområdet. Enligt utredningen har följande lägsta säkerhetsnivåer valts, dränerad analys Fø 1,3, odränerad analys Fc 1,6 och kombinerad analys Fkomb 1,4. Det saknas dock en tydlig beskrivning i utredning som motiverar ovanstående val av erforderliga säkerhetsfaktorer. Med anledning av att underlaget för att välja ett valt värde på den odränerade skjuvhållfastheten är begränsad, samt att leran sensitivitet inte har undersökts, anser SGI att det i detta fall inte är motiverat att använda sig av den nedre delen av intervallet. Väljs en högre nivå på den erforderlig säkerfaktor innebära det att Sektion D inte uppfyller kravet på en tillfredställande stabilitet. Sammanfattningsvis anser SGI att stabilitetsförhållandena längs Göta älv inte fullt ut är klarlagd. För fortsatt planläggning av området behöver de geotekniska säkerhetsfrågorna tydliggöras utifrån vad som angivits ovan. Krävs det åtgärder eller restriktioner för att uppnå en tillfredställande stabilitet ska dessa tydligt redovisas och säkerställas på ett plantekniska godtagbart sätt. Beaktas. Den geotekniska utredningen har kompletterats. Planbeskrivningen har kompletterats. Bestämmelser har införts på plankarta avseende släntlutning samt högsta tillåtna markbelastning. YTTRANDE Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inget att erinra. Noteras YTTRANDE Sjöfartsverket Sjöfartsverket har tagit del av handlingar angående detaljplan för Vattenverk Stan 1:1, Kungälvs kommun. Detaljplanen bedöms inte ha någon påverkan av betydelse för sjötrafiken på Göta älv varför Sjöfartverket inget har att erinra mot detaljplanen. Noteras STATLIGA BOLAG YTTRANDE Telia Skanova Access AB TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av rubricerad plan och låter framföra följande; Inom planområdet har Skanova ett rör med kabel, enligt markering på bifogad lägeskarta.

7 7 Skanova ser helst att denna kan kvarligga i befintligt läge. För diskussion om eventuell undanflyttning av denna, alternativt skyddande under byggnationstiden, skall kontakt tas med Skanova via epost: För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till Skanova har inget att invända mot planförslaget. Ledningens exakta läge framgår inte av den översända kartan. Utbyggnaden av vattenverket med tillhörande markplanering kommer dock med stor sannolikhet påverka ledningen vilket innebär att denna kommer att behöva flyttas till nytt läge utanför planområdet. Nödvändiga kontakter kommer att tas med Skanova. REGIONALA ORGAN YTTRANDE Bohusläns museum Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller detaljplan for nytt vattenverk etapp l. Etapp l omfattar nybyggnation av vattenbehandlingsanläggning, infiltrationsdammar och tillhörande behov som parkering och vändplats. De tänkta åtgärderna är beskrivna i samrådshandlingar daterade , som inkom till museet Efter granskning kan museet meddela följande. Kulturhistorisk bakgrund Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom något riksintresse för kulturmiljövården. Inga kända fornlämningar ligger inom planområdet. Utlåtande ur fornlämningsperspektiv Planområdet ligger strax väster om Göta Älv på nivåer från 5-15 m ö h. I området ligger två fastigheter som enligt plan kommer att rivas i samband med exploatering. Inga kända fornlämningar ligger inom planområdet eller i dess närhet. Mot bakgrund av

8 8 ovan har Bohusläns museum inget att erinra mot detaljplan for nytt vattenverk inom rubricerad fastighet. Noteras YTTRANDE Västtrafik Västtrafik har tagit del av den föreslagna planen och har inget att erinra. Noteras YTTRANDE GR Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Kungälv kommun daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende. GR lämnar inga synpunkter i ärendet. REGIONALA MYNDIGHETER YTTRANDE Lantmäteriet Lantmäteriet har granskat planens samrådshandlingar (daterad ) Plankarta I grundkartan anges inte fastighetsgränser på det vis de är redovisades i teckenförklaringen. Bestämmelse om vatten (reservoar och damm får anordnas) känns som den hamnat fel alternativt att den ska placeras på fler ställen. På illustrationskartan är dammen skissad norr om det blivande vattenverket. Det är bra om man på plankartan informerar om att kommunen är huvudman. Beaktas. Plankartan revideras beträffande redovisning av fastighetsgränser. I samrådsförslaget redovisad bestämmelse om vatten avsåg möjlighet att anlägga reservoarer och inte den illustrerade dammen. Under samrådstiden har ytterligare studier utförts av den planerade anläggningen. Planhandlingarna har uppdaterats med hänsyn till nu aktuell utformning. Detta innebär bland annat att planhandlingarna redovisar möjligheten att anlägga en infiltrationsdamm i områdets norra del. KOMMUNALA NÄMNDER MBN (Miljö- och byggnadsnämnden) Miljö-och byggnadsnämnden har tagit del av samrådshandlingarna och lämnar följande synpunkter i ärendet: Hur frågan gällande omhändertagande av avloppsvattnet kommer att lösas bör utredas vidare och redovisas tydligt. Planens påverkan på Göta älv och eventuella utsläpp till älven bör redovisas. Miljökvalitetsnorm.er för vatten saknas. Det bör redovisas om t.ex. nya ledningsdragningar berör det strandskyddade området. Hantering av släckvatten bör redovisas. Rening av dagvatten bör redovisas ytterligare. Transporter av kemiska produkter till vattenverket bör ske på ett sådant sätt att risker för olyckor med läckage av kemikalier som följd minimeras. Hantering och lagring av kemiska produkter bör redovisas. Lagring av kemiska

9 9 produkter och farligt avfall skall ske inom invallade ytor som är täta och beständiga mot de produkter och avfall som lagras. Vid förvaring utomhus skall invallningen även vara försedd med tak eller regnskydd. Invallningen skall rymma det största kärlets volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Under byggnationen är det viktigt att massor och upplag läggs upp på ett sådant sätt att grumling av eller föroreningsspridning till vattendrag förhindras. Endast rena massor får tillföras till planområdet. Förekomst av eventuella markföroreningar från tidigare täktverksamhet i området bör undersökas. Byggnation och verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Eventuella risker för störningar och åtgärder bör redovisas tydligare. Avloppsvatten ansluts till befintligt VA-nät och planeras att kopplas till Gryab, slam från processvatten hanteras i vattenverket. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra att MKN för vatten överskrids. Föreslaget vattenverk ersätter det nuvarande och innebär inte att ökade mängder dagvatten med föroreningar kommer att nå Göta älv. Strandskyddet ligger utanför planområdet. Dagvatten fördröjs på fastigheten. Tidigare hantering av sand bedöms inte kräva Markmiljöutredning. MKB kommer att göras för vattenverksamhet där frågor om avlopp, dagvatten kommer hanteras. Övriga frågor bedöms inte vara planfrågor. DELÄGARE SAMFÄLLIGHET YTTRANDE Berörd fastighet Romelanda-Ryr 2:20, Med anledning av utskick vill jag erinra om min anmärkning mot detaljplanen, daterad , vilken föranledde ett möte med Linus Johnson på Samhällsbyggnadskontoret den 3 oktober. Vid mötet mätte vi gemensamt gamla kartor och kom till samförstånd, att samfälligheten s:3 omfattar mark på nordöstra sidan om vägen. Vägen har blivit flyttad närmare Göta Älv under årens lopp. Linus Johnson lovade återkomma i ärendet, vilket inte har skett ännu. Som en lösning framförde jag till Linus Johnson, att jag, för min del, är nöjd med ett markbyte på älvstranden, inom rimligt avstånd från min fastighet. Bifogar citat från mitt yrkande i skrivelsen Mitt yrkande: Tomt och inhägnad runt nya Vattenverket får inte inkräkta på min rätt att använda strandplatsens yta nordväst om Mariebergsvägen som upplagsyta för Romelanda-Ryr Yttrande med kartbild biläggs samrådsredogörelsen. Kartbild från Kungälv kommuns handlingar vid servitutsbildning för vattenledning i området. Full kartbild bifogas på nästa sida, för förtydligande av vilken karta jag använt här ovan. De övriga åberopade, äldre handlingarna finns hos Lantmäteriet. Kommunen avser att inlösa berörda delar av Romelanda-Ryr s:3. Ersättningsfrågan till samfällighetens delägare kommer att hanteras i lantmäteriförrättning. Om behovet av

10 10 upplagsplats för samfällighetsdelägarna inom ramen för dess ändamålsenliga användande kortsiktigt skulle uppstå är kommunen beredd att anvisa temporär plats för sådant upplag. ÖVRIGA YTTRANDE, Ale kommun Vi vill tacka för möjligheten att inkomma med synpunkter på förslag till detaljplan för Vattenverk del av Stan 1:1 med flera. Sektor samhällsbyggnad Ale kommun har inga synpunkter på föreliggande förslag. Noteras. YTTRANDE Tjörns kommun Presidieutskottet beslutar Samhällsbyggnadsnämndens presidieutskott är positiv till att Kungälvs kommun får möjlighet att bygga ett nytt vattenverk i enlighet med samrådshandling , då det ger förutsättningar för Kungälvs kommun att kunna leverera vatten till Tjörns kommun. Sammanfattning Tjörns, Stenungsunds och Kungälvs kommuner har inlett ett samarbete om samordnad regional dricksvattenförsörjning. Tjörns kommunstyrelse har godkänt ett intentionsavtal med Kungälvs och Stenungsunds kommuner, som innebär att Kungälvs kommun levererar vatten till Tjörns kommun via en överföringsledning genom Stenungsunds kommun. Kungälvs kommun planerar att bygga ett nytt vattenverk för att täcka dels det egna ökande dricksvattenbehovet och dels för att kunna leverera dricksvatten till Stenungsund och Tjörn. Ur Tjörns kommuns perspektiv är det angeläget att Kungälvs kommun kan uppfylla sitt åtagande och därmed bland annat får det planstöd som kan behövas för att bygga ett nytt vattenverk. Beslutsunderlag Remiss gällande förslag till detaljplan för vattenverk i Stan 1:1, Kungälv. Noteras. YTTRANDE Stenungsunds kommun Synpunkter Stenungsunds kommun har tagit del av aktuell samrådshandling utskickad på remiss och har inget att erinra mot förslaget. Övrigt Stenungsunds kommun ser det som positivt att Kungälvs kommun utvecklar vattenverksamheten för att möta ett framtida behov, särskilt med hänvisning till att det i framtiden kan innebära en förbättrad försörjning av vatten även för Stenungsunds kommun.

11

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER Granskningshandling Februari 2016 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Mölnlycke 1:55 m fl ALHAGEN i Mölnlycke Granskningsutlåtande Under tiden 24 november 19 december 2014 har detaljplanen varit

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Tomas Lennartsson, 0573-14076 tomas.lennartsson@arjang.se 2013-03-19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse

Läs mer

GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE

GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE Detaljplan för Krökersrud 1:206 Melleruds kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE Förslag till rubricerad plan godkändes för samråd av Byggnadsnämnden 2008-06-11, enligt

Läs mer

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till antagandehandling. Detaljplan för Solberg 1:113 & 1:217, Solgården, Högsäter. Dnr 2009.F0048

Förslag till antagandehandling. Detaljplan för Solberg 1:113 & 1:217, Solgården, Högsäter. Dnr 2009.F0048 Förslag till antagandehandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Solberg 1:113 & 1:217, Solgården, Högsäter Dnr 2009.F0048 Framtagen av plan- och byggkontoret Färgelanda kommun i september 2009 Antagen av

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10)

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Detaljplan för Hede 3:122 i Kungsbacka stad Genomförande Byggnadsnämnden godkände 2014-06-05 det i maj 2014 upprättade planförslaget som underlag för granskning.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-12-17 301 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LAGA KRAFTSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LAGA KRAFTSHANDLING Datum 2016-04-12 Dnr 2013/348 Detaljplan för Skönabäck 1:424 Hällevik, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE LAGA KRAFTSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23: Detaljplan för Spinnaren 1 m fl Strömstads kommun Dnr MBN/2013-0025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-01-23 9 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING 2015-06-11 Dnr: 2012:98 Detaljplan för del av DRÄTTINGE 1:9 m.fl. i KAXHOLMEN Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Granskning detaljplan Ett planförslag,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER PLAN.2014.2 Fastighet KÖPMANNEN 3 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Köpmannen 3 Valdemarsvik kommun Östergötlands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE Detaljplanen var utställd för samråd under

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE Antagandehandling

SÄRSKILT UTLÅTANDE Antagandehandling Datum 2015-08-19 Diarienummer 0350/14 Sida 1/13 SÄRSKILT UTLÅTANDE Antagandehandling Foto eller bild! DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER NORR OM SOMMARVÄGEN ÖCKERÖ 2:397, 2:697, 2:779 M FL ÖCKERÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-05-25

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-05-25 GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-05-25 Detaljplan för verksamheter inom del av Svenstorp 1:15 Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Hökedalens industriområde, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för Hökedalens industriområde, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Eva Karlsson 0534-190 47 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2015-04-17 Diarienr: 2013/D0210.214 Detaljplan för Hökedalens industriområde, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län Ett

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD BYGGNADSNÄMNDEN LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr 2011-10-17 2011-BN0287 Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Haparanda med Färjan 2 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Avvägning

Läs mer

Detaljplan för Tusenfotingen 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande

Detaljplan för Tusenfotingen 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande 2015-08-17 Dnr SBN 2014/0527 Detaljplan för Tusenfotingen 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskningen har skett på biblioteket samt på Samhällbyggnad i stadshuset

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV VÅXTORP 6:31 OCH 6:33 VÅXTORP LAHOLMS KOMMUN Detaljplan, normalt planförfarande Tillhör Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-02-26 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13

Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13 GRANSKNINGSUTLÅTANDE FÖR HALLTORP 1:10 TRÄKLUBBAN Upprättad 2015-10-14 Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13

Läs mer

Detaljplan för småindustri och kontor vid Stenungsundsmotet, del av Kärr 1:1.

Detaljplan för småindustri och kontor vid Stenungsundsmotet, del av Kärr 1:1. 1 Dnr 0317/11 Samrådshandling 2014-10-14 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för småindustri och kontor vid Stenungsundsmotet, del av Kärr 1:1. Stenungsund kommun Västra Götalands län Bakgrund och syfte Hur

Läs mer

P l a n b e s k r i v n i n g

P l a n b e s k r i v n i n g P l a n b e s k r i v n i n g Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län A n t a g a n d e h a n d l i n g 2 0 0 6-0 9-0 7 En planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

del av Östra Karup 23:1 m fl

del av Östra Karup 23:1 m fl Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m fl i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2014 06 11 till 2014 07 23 för

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA KULLEGÅRDEN, Ugglum 2:204 m.fl.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA KULLEGÅRDEN, Ugglum 2:204 m.fl. Sida 1 av 13 Handläggare: Carin Gustrin 031-792 12 34 GRANSKNINGSHANDLING Diarienummer KS/2013:142 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA KULLEGÅRDEN, Ugglum 2:204 m.fl. SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE Detaljplanesamråd

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III.

Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. 1 [9] Stadsbyggnadsenheten 2014-02-19 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Dagvatten Norra Botkyrka. Del av Fittja III. Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-11-27 Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-11-27 Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Verkstaden klockan 10:00-12:00 och Herrgården klockan 13-16:45 Beslutande Ove Wiktorsson (C) Ordförande Mats Frisell (S) 1:e vice ordförande Tommy Olsson (M) Charlotta Windeman

Läs mer

INKOMNA SYNPUNKTER Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2007-03-22:

INKOMNA SYNPUNKTER Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2007-03-22: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Dafter 1:2, 1:3 m fl (Daftö Feriecenter) HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-10-26 226 att genomföra ett samråd. Samrådshandlingarna är

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2011 2010BN0419 Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Samrådsredogörelse 2016-02-08 Arjeplogs kommun MBR 2012/512. Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Samrådsredogörelse 2016-02-08 Arjeplogs kommun MBR 2012/512. Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Standardförfarande Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Allmänningsskogen s:1, daterat

Läs mer

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat 2015-12-18) Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. Kommentar: Noterat.

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat 2015-12-18) Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. Kommentar: Noterat. Datum Dnr. 1(7) Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Åby 1:99 och Noten 14, fjärrkyleanläggning i Åbybergsparken Mölndals stad, Västra Götalands län Tidigare behandling Kommunstyrelsen gav 2015-06-03,

Läs mer

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun.

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-10-31 Dnr:2011.0275.211 Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådet Detaljplanen har varit utsänd

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för Munkeby 1.63 m.fl. i Uddevalla kommun.

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för Munkeby 1.63 m.fl. i Uddevalla kommun. Sid 1/ 5 REGISTRERINGSDATUM Antagandedatum: 2012-04-19 Lagakraftdatum: 2012-12-19 Arkivnr: DR 108 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2011.12.13 Reviderad 2012.04.19 Bilaga till Geoteknisk utredning avseende PM

Läs mer

DOM 2014-08-07 Stockholm

DOM 2014-08-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 2014-08-07 Stockholm Mål nr P 11862-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE X MOTPART Kalix

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR AMBJÖRNARP 1:85 M FL AMBJÖRNARP, TRANEMO KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INNEHÅLL I NNEHÅLL... 1 HANDLINGAR... 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 2 FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB...

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning)

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson 0470-436 21 Utlåtande Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lägergård till bostadsändamål.

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun 1 (6) Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser om normalt planförfarande, (Plan- och bygglagen

Läs mer

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Detaljplan för Antagandehandling Antagen av Miljö- och Byggnämnden 2001-03-19 Sotenäs kommun, 2004-04-22. Justerad 2004-04-22 Laga kraft 2006-12-07. PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Kungshamn, Sotenäs kommun PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Detaljplan för GRANNÄS 1:26 M FL BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP TRANEMO KOMMUN. Detaljplanens syfte

Detaljplan för GRANNÄS 1:26 M FL BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP TRANEMO KOMMUN. Detaljplanens syfte Detaljplan för GRANNÄS 1:26 M FL BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP TRANEMO KOMMUN BEHOVSBEDÖMNING Underlag för identifiering av aspekter som kan medföra konsekvenser för miljön, hälsan eller hushållningen

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

- plankarta i skala 1:500 med bestämmelser - denna planbeskrivning - genomförandebeskrivning

- plankarta i skala 1:500 med bestämmelser - denna planbeskrivning - genomförandebeskrivning VAXHOLMS STAD 2008-09-24 Detaljplan för Vega 10 och 11 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 351 Planbeskrivning Handlingar - plankarta i skala 1:500 med bestämmelser - denna planbeskrivning - genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Detaljplan för del av SÄTILA 2:34. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. Laga kraft 2013-02-25. Diarienummer PBN 2011-699 214

Detaljplan för del av SÄTILA 2:34. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. Laga kraft 2013-02-25. Diarienummer PBN 2011-699 214 Diarienummer PBN 2011-699 214 SÄTILA 2:34 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2013-01-11 Lena Bodén Bygg och miljökontoret, Marks kommun Laga kraft 2013-02-25 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Område vid Mobergs väg, etapp 1 Källby tätort, Götene kommun DETALJPLAN. Antagandehandling. s:5

Område vid Mobergs väg, etapp 1 Källby tätort, Götene kommun DETALJPLAN. Antagandehandling. s:5 2:13 2 Antagandehandling HANDLINGAR! lanbeskrivning! Genomförandebeskrivning! Samrådsredogörelse! Utlåtande! lankarta med bestämmelser Bilaga " Fastighetsförteckning Underlagsmaterial y 1:41 1:30 1:17

Läs mer

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat planförslag har varit ute för samråd under

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING SPN-000/000 1(14) SPN 2004/0080 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING SPN-000/000 1(14) SPN 2004/0080 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 Planbeskrivning 1(14) SPN-000/000 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen) inom Smedby i Norrköping den 16 februari 2016 SAMRÅDSHANDLING 2(14) Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för GAMLA TENNISBANORNA, LINDVALLEN. Samrådstiden har varit under tiden 15 november t o m 20 december 2012.

Detaljplan för GAMLA TENNISBANORNA, LINDVALLEN. Samrådstiden har varit under tiden 15 november t o m 20 december 2012. 1(7) Detaljplan för GAMLA TENNISBANORNA, LINDVALLEN SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet bedrivits. En beskrivning av hur samrådet bedrivits lämnas i den skrivelse som bifogats vid utsändandet

Läs mer

Samrådsredogörelse. Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län. Granskningshandling november 2015 Dnr 2014 KSM 0796

Samrådsredogörelse. Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län. Granskningshandling november 2015 Dnr 2014 KSM 0796 Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg planchef Granskningshandling november 2015 Detaljplan för Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Granskningsutlåtande Antagandehandling

Granskningsutlåtande Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Bashir Hajo Stadsarkitekt Tel: 0278-25118 E-post: samh.bygg@bollnas.se Granskningsutlåtande Antagandehandling Detaljplan för Slaktaren 8, Bollnäs kommun, Gävleborgs län Dnr:15-6161

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING datum 2012-09-20 diarienummer 2010-00439 Dp 5234 UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING Detaljplan för fastigheten VÄKTAREN 4 mm i Hamnen i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Juli 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0020 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Detaljplan för Ope 1:38, 4:14 och 7:1 Bostäder vid Ope fd skola Östersunds kommun

Detaljplan för Ope 1:38, 4:14 och 7:1 Bostäder vid Ope fd skola Östersunds kommun Detaljplan för Ope 1:38, 4:14 och 7:1 Bostäder vid Ope fd skola Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2004/2013 Dnr planmodul: P 17/2014 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har hållits tillgänglig för granskning i

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/10 2016-04-12 BTN16/17 Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Behovsbedömningen ska utgöra underlag

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Anna Ekwall, Petter Skarin och Mari Lundkvist från planavdelningen Detaljplanering Planprocessen

Läs mer

Tillägg till Översiktsplan 2009 SÄRSKILT UTLÅTANDE. - LIS-områden i strandnära lägen

Tillägg till Översiktsplan 2009 SÄRSKILT UTLÅTANDE. - LIS-områden i strandnära lägen Tillägg till Översiktsplan 2009 SÄRSKILT UTLÅTANDE - LIS-områden i strandnära lägen Bygg- och miljökontoret 2013 SÄRSKILT UTLÅTANDE, LIS-OMRÅDEN I STRANDNÄRA LÄGE Tillägget till översiktsplanen, angående

Läs mer

Samrådet har ägt rum från tiden 2014-11-10 till och med 2014-12-02.

Samrådet har ägt rum från tiden 2014-11-10 till och med 2014-12-02. Samrådsredogörelse 1 (5) 2015-01-26 P 2014/000004 Byggnadsnämnd SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Klockaren 1 och 2, Falköpings kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden har vid sammanträde 30

Läs mer

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Utlåtande 2010:129 RIII (Dnr 311-1704/2010) Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Detaljplan

Läs mer