ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund & Lasarettet i Landskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund & Lasarettet i Landskrona"

Transkript

1 ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund & Lasarettet i Landskrona

2 FÖRORD Denna skrift riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för övervikt eller just blivit det. Alla människor passar inte för en sådan operation. En del för att de efter närmare information inte vill, och andra därför att de av medicinska skäl inte kan eller bör behandlas operativt. Beslutet att en gång för alla, och på ett så aktivt sätt som med operation, ta itu med din övervikt är ett stort steg i ditt liv. Det är avsikten att du efter att ha läst denna skrift ska fatta Ditt beslut med tillgång till all information. En aktiv insats från din sida behövs nämligen även om behandlingsvalet för fetman är operation. Kunskap om vad som förväntas av dig och om vad operationen kan ge är A och O för att slutresultatet ska bli lyckat. Instruktionerna är skrivna i samarbete med tidigare opererade patienter, dietist, sjukgymnaster och sjuksköterskor vid Kirurgiska klinikens avdelningar och mottagning Lund-Landskrona. Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2

3 Copyright 1991, 1993, 1998, 2001, 2003, 2008, 2011 Jan Hedenbro & Mikael Ekelund, Lund 3

4 Innehållsförteckning: 1. Bakgrund 2. Varför ska grav övervikt behandlas? 3. Könsskillnader 4. Vilka kan komma ifråga för operation? 5. Hur fungerar det? 6. Gastric Bypass 7. Andra operationsmetoder 8. Blir alla opererade bra? 9. Att tänka på innan du blir opererad 10. Vad händer innan intagningen? 11. Vad händer på sjukhuset? 12. Efter operation 13. Komplikationer till operation 14. Omoperation från annan teknik till GBP 15. Allmänna råd till vid hemgång 16. Specifika anvisningar vad gäller kosten 17. Graviditet 18. Kräkningar 19. Mediciner 20. Kontroller 4

5 1. BAKGRUND Övervikt beror på ett för stort intag jämfört förbrukningen av kalorier. Detta är välbekant för alla. Såväl ärftliga som inlärda faktorer bidrar till att vissa människor drabbas av sjuklig fetma. Det går inte att gå ner i vikt utan att minska kaloriintaget. Enbart motion räcker inte. Detta visar all erfarenhet. Tyvärr har de flesta överviktiga svårt att under längre tid klara en kost som innebär tillräckligt lågt kaloriintag. Därför infördes på 1960-talet operationer som behandlingsform. De första sorterna var av typen "90%-ig tarmförkortning" men de gav för mycket biverkningar och används inte längre. Det var först sedan man började operera på magsäcken som man kunde få viktminskning utan svåra biverkningar. De första modellerna av magsäcksoperationer gav visserligen viktnedgång till en början men stygnen gav vika för belastningen, magen töjdes ut, och drygt hälften av patienterna gick upp i vikt igen. Sedan slutet av 1970-talet har dock situationen förbättrats ytterligare och de metoder som nu används har visat sig ge bestående viktminskning under åtminstone tio år med få biverkningar. Efter en ytterligare förfining av tekniken är viktnedgången än mer förutsägbar och god samtidigt som biverkningarna är färre. Dock är det som förut - den viktigaste faktorn för om operationen ska lyckas är patienten, dvs. du själv. 2. VARFÖR SKA GRAV ÖVERVIKT BEHANDLAS? Grav övervikt (i motsats till måttlig) innebär en avsevärd risk för förtida död och förorsakar också försämrad livskvalitet. Grav övervikt har en rad följdsjukdomar och symtom: Diabetes, åderförkalkning, hjärtproblem, högt blodtryck, ökad risk för en rad cancersjukdomar, sömnapnésyndrom, rygg- och ledsmärtor, andningsbesvär m.fl. Dessutom har fetmasjukdomen stora sociala och psykologiska konsekvenser. 5

6 3. KÖNSSKILLNADER Fetman är olika fördelad på kroppen hos män och kvinnor. Den typiskt manliga fetman sitter i och kring bukhålan och är starkare kopplad till hjärt-kärlsjukdomar än den kvinnliga typen av fetma som sitter mer kring lår och stuss. Av de med sjuklig fetma är 2/5 män och 3/5 kvinnor. Kvinnor söker oftare hjälp för sin fetma och här, precis som i resten av världen, utgör kvinnor 3/4 av de som opereras. 4. VILKA KAN KOMMA IFRÅGA FÖR OPERATION? 1. Först och främst ska man lida av sjuklig fetma. Ett flertal olika sätt finns för att beräkna graden av fetma och sätta den i relation till kroppslängden. De tabeller som finns baserar önskvärd vikt på vad som ger längsta överlevnaden, och uttrycker alltså inte något skönhetsideal. Vidare är det så, att vikten kan vara idealisk inom ett ganska stort intervall. Det bästa är kroppsviktsindex, på engelska Body Mass Index (BMI). Det uträknas på så sätt att vikten i kilogram divideras med kroppslängden i meter i kvadrat. Exempel: En kvinna med längden 169 cm och vikten 134 kg får BMI: = 46,9 1,69 x 1,69 För att komma ifråga för operation ska BMI vara större än För det andra ska den höga vikten ha varat i minst fem år. En tillfällig vikttopp kan inte ligga till grund för ett så allvarligt beslut som att genomgå operation. 3. Minst tre professionellt ledda försökt till viktnedgång ska ha genomförts med sakkunnig hjälp som t ex läkare, dietist, överviktssjuksköterska, viktväktare eller liknande. Operation får aldrig vara en förstahandsmetod. Man ska ha gjort försök med någon av de 6

7 mediciner som finns. 4. Åldersgränserna. För att bli opererad i Lund/Landskrona ska man ha fyllt 18 år. När man närmar sig 60 år ökar riskerna för operationskomplikationer samtidigt som den medicinska nyttan med operationen minskar. Med nuvarande kunskap om risk/nytta är det svårt att motivera överviktskirurgi på patienter över 60 år. Inga patienter över 63 år är aktuella för ställningstagande till överviktskirurgi. 5. Medicinska skäl som utesluter operation är t.ex. grav leversjukdom, alkoholism eller drogmissbruk. Besöket på vår mottagning med intervju och provtagning syftar till att ta reda på om sådan sjukdom föreligger, då riskerna med operation, respektive resultaten av behandling kraftigt påverkas/försämras. 6. Psykologiska/psykiatriska skäl till att avböja operation finns ibland. Patienter med behandlingskrävande depressioner får sämre resultat av operation och dessutom är självmordsrisken högre i denna grupp. Schizofreni och paranoid psykos är diagnoser som utesluter operation. Patienter med dessa tillstånd klarar inte av den svåra tiden efter operation. Vi är frikostiga med remisser till såväl psykolog som till psykiatriker innan vi tar definitiv ställning till operation. 7. Viktigast av allt är att du förstått vad operationen kan göra, den är hjälp till självhjälp. Du, och endast du, har det fulla ansvaret för din kropp. Om du inte förstår och accepterar detta, är du inte lämpad för operation. 5. HUR FUNGERAR DET? Operationen är inget mirakel utan en omkoppling i magtarmkanalen vilken leder till tidig mättnadskänsla och i viss mån ett försenat näringsupptag. Dessutom utlöses en del reflexer i magtarmkanalen vilket gör att patienten väljer att sluta äta för tillfället. En naturlig minskning av kaloriintaget följer. 7

8 6. Gastric Bypass (GBP) är den metod som i dag är gyllene standard. En liten magsäck konstrueras medan största delen av magsäcken är urkopplad. Till den lilla magsäcken kopplas tunntarm. Längre ner på denna tunntarmsslynga kopplas tarm in som tömmer den stora urkopplade magen. Här kommer också galla och bukspott. Vi vet att nästan alla blir av med sina höga blodfetter. 75% av de med typ II diabetes blir medicinfria. De med sömnapné har möjlighet att bli friska, eller i vart fall betydligt bättre. Högt blodtryck bättras. Genomsnittspatienten blir av med 70% av överskottsvikten. 20% av patienterna blir normalviktiga (BMI 20-25). Vikten stabiliseras efter ca 1 ½ år och vi vet att effekten på vikten är god även på lång sikt. Patienter som förut genomgått överviktsoperation men där tekniska problem uppstått med någon av de tidigare använda metoderna kan i vissa fall komma att opereras om till gastric bypass. Fig. 2: Gastric bypass 8

9 7. ANDRA OPERATIONSMETODER Det finns flera olika metoder som ger bra resultat, enligt både våra och andras erfarenheter. En annan metod, förutom GBP, som används i Lund/Landskrona är gastric sleeve, men endast i utvalda fall. De metoder som används på andra håll är inställbart band ( gastric banding, SAGB), vertikal bandförstärkt gastroplastik (VBG) och biliopankreatisk diversion med duodenal switch (BPD-DS). Gastric sleeve innbär att man konstruerar ett rör av magsäcken genom att ta bort en stor del av magsäcken. Tidig mättnadskänsla gör att man går ner i vikt. Då man inte omkopplar tunntarm är denna operation ett bra alternativ om man har kort tarm pga tidigare operationer. Effekten är något sämre än vid GBP och viktresultatet på lång sikt är inte känt. Denna operation utförs endast vid speciella fall. SAGB utvecklades på Huddinge sjukhus under slutet av 1980-talet och början på 90-talet. SABG är ett mindre ingrepp än övriga metoder men effekten är sämre och många patienter har besvär med kräkningar och krångel med bandet. Vi har därför valt att inte använda denna metod. VBG är den operation som används mest såväl i Sverige som i resten av världen under talet. Vi utför idag inga VBG-operationer. VBG innebär att man konstruerar en liten magsäck med ett trångt bandförstärkt utlopp till resten av magsäcken. Detta leder till tidig mättnadskänsla och därmed ett minskat födointag. Vi vet att viktnedgångseffekten på genomsnittspatienten är god förutsatt att man är noga med kosthållningen och inte slarvar med ex vis skräpmat. En del patienter kan bli trånga vid platsen för bandet och man kan då genom gastroskopi vidga utloppet något. På tidigt 90-tal använde man en teknik där det finns förutsättning för kommunikation ovan bandet mellan lill och stormage. Patienterna kan då äta vad som helst obehindrat och har därför haft en kort viktnedgångsepisod för att sedan återfå all sin vikt. Om så är fallet och en stark önskan finnes kan man överväga att operera om till en GBP. För kartläggning av anatomin genomgår man i så fall en röntgenundersökning. Om anatomin är korrekt för VBG så är grundregeln att omoperation till GBP inte ska utföras. Riskerna för komplikation och död vid en omoperation är 10 gånger ökade jämfört en förstagångsoperation. BPD-DS innebär att man kombinerar en gastric sleeve med en omkoppling av tarmen. Viktnedgången blir mycket god och därmed minskar följdsjukdomarna till fetma kraftigt. Ingreppet är dock omfattande och risken för salt-, vitamin- och näringsrubbningar är stor jämfört GBP. Endast ett fåtal mycket kraftigt överviktiga kan bli aktuella för denna metod. Det slutgiltiga beslutet om vilken metod som ska användas kan ibland fattas först under operationen. Detta måste patienten acceptera för att vi ska kunna göra vår del. Kontroller och uppföljning blir precis likadant oavsett hur du är opererad och alla patienter följs noggrant det första året. Går allt som planerat glesas sedan kontrollerna ut. 9

10 8. BLIR ALLA OPERERADE BRA? Kirurgi kan inte bota alla med grav övervikt. Några viktiga punkter för dig som patient att tänka på är: 1. Tröstätning mellan måltiderna kan visserligen minskas av operationen då det inte får plats så mycket, men du måste själv aktivt avstå från tröstätning. 2. Operationen hjälper dig enbart att känna starkare signaler från magen. Ha inte orealistiska förväntningar på att operationen ska förändra dig i andra avseenden. Du blir inte klokare, gladare eller mer intelligent bara av själva operationen. Målet är att gå ner i vikt och minska sjukdomar kopplade till fetma. Den nedgången bestämmer du över. 3. Du behöver hjälp och stöd från Din familj/dina närmaste. Om inte omgivningen accepterar Din nya livsstil med regelbundna måltider, ett sunt matval, inga kakor eller godis framför TV-n etc. får du mycket svårt att gå ner i vikt även med en operation. Diskutera därför med dina närmaste om de är beredda att stötta och hjälpa dig. 4. Utnyttja möjligheterna till infomationssamtal med läkare, dietist, ev. kurator och psykolog, så att du har goda kunskaper hur du bör hantera din nya livssituation. Ta kontakt med en tidigare opererad patient gärna med samma ålder, kön och bostadsort. 9. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU BLIR OPERERAD Du som är gravt överviktig löper större risk än normalviktiga att utveckla en del komplikationer i samband med denna, såväl som med andra operationer. Du kan dock själv göra mycket för att minska dessa risker. Om du inte genomfört din del av planen, dvs. inte slutat röka, tränat upp dig, gått ner några kilo eller vad vi nu kommit överens om, kommer du att strykas från operationsprogrammet och erhålla en senare tid så att du hinner genomföra din del av behandlingen före operation. 10

11 * Förbättra din kondition. En god grundkondition gör att du återhämtar dig snabbare. Ta gärna långa promenader varje dag, cykla eller simma. Det senare kan vara lättare att tåla för dina leder. * Sluta röka, åtminstone fyra veckor före operation. Visserligen kanske vikten går upp något/några kilon men nettoeffekten är till din fördel! * Du bör sluta med ev. p-piller en månad före operation, de ökar risken för blodpropp i samband med operation. * Du ska, innan operation kan bli aktuell, vara väl insatt i frågor om bra mat och vettiga måltidsrutiner. Annars har inte dina bantningsförsök varit professionella. Men många glömmer, så öka dina kunskaper i näringslära. Sätt dig in i hur matintaget blir efter operation. Prata med tidigare opererade. Det finns bra böcker att köpa. Stefan Rössner har exempelvis skrivit några lättlästa och trevliga böcker som kan hjälpa dig. 10. VAD HÄNDER INNAN INTAGNINGEN? I de flesta fall har vi kompletterande undersökningar att göra. En del patienter har i laboratorietester visat sig ha riskfaktorer som behöver kontrolleras. Andra patienter kanske har en sjukhistoria som kräver kompletterande undersökningar. Ofta vill vi göra speciella mätningar av fettvolym, andningskapacitet eller hormonhalter i blod för att kunna både mäta resultatet av operation och samtidigt förstå mer av varför din fetma uppstått. Vi hoppas att du inte ska bli oroad eller alltför besvärad av dessa undersökningar. Då vi är intresserade i fetmasjukdomen och dess följder pågår en rad olika forskningsprojekt. Bli inte förvånad om du får en förfrågan om att deltaga i en studie. Sätt dig in i vad det innebär. Deltagandet i en forskningsstudie är helt frivilligt. 11

12 11. VAD HÄNDER PÅ SJUKHUSET? Du kommer till Kirurgavdelningen i de flesta fall fyra veckor före operationen för inskrivning, och får instruktioner och testning vad gäller t.ex. lungfunktion. Alla patienter sätts på pulverdiet (Modifast eller Nutrilett) vanligtvis i fyra veckor. Detta för att minska innanfettet och framförallt leverstorleken. Du som patient blir mindre tung och operationen blir tekniskt lättare och därmed mindre riskfylld. Vid inskrivningen kommer du att få träffa narkosläkaren. Inför operationen får du medicin för att förhindra blodpropp. Du läggs in operationsdagens morgon. Speciell tvätt med antiseptisk tvål före operationen för att förhindra infektioner. Likaså får du antibiotika under operationen. Under operationen sover du med en slang i luftstrupen så att vi kan hjälpa dig med andningen. Natten efter operation får du ligga på uppvakningsavdelningen för övervakning. 12. EFTER OPERATION Det är viktigt att snarast efter operationen komma igång och röra på sig för att minska risken för lungkomplikationer och blodproppar. Redan några timmar efter operationen ska du upp och promenera. Det är ytterst viktigt att du är uppe och aktiv under din vårdtid. Följ de instruktioner som delas ut av sjukgymnasten inför operationen. Var aktiv! Sårsmärtan behandlar vi så att inte den hindrar dig att röra dig. Du får i normalfallet börja dricka direkt efter operationen men då i små volymer. Resten av den vätska du behöver får du via dropp. Dagen efter operationen är målet att du skedvis får i dig mer än 1500 ml. Smärta gör att du rör på dig mindre och andas sämre - säg till om smärtstillande om du har ont. Hur du skall göra när du kommer hem informerar sjukgymnasten Dig om innan hemgång. 12

13 När du kan dricka tillräckligt kan du gå hem. Detta blir vanligtvis 1-2 dagar efter operationen vid en förstagångsoperation. Du blir sjukskriven i 2-4 veckor direkt. Denna tid är för att viktnedgången kan orsaka trötthet och du behöver tid att komma igång med dina nya rutiner. Första tiden hemma åtgår till att vara aktiv och få i sig vätska i småklunkar, minst 1500 ml/dygn. Om du är öppet opererad behöver såret i bukväggen bli starkt vilket tar 3-4 veckor. Det kan ibland vara klokt att återgå i arbete till en början på halvtid innan du börjar jobba för fullt. 13. KOMPLIKATIONER TILL OPERATION (För risker vid omoperation från annan teknik se punkt 14) Mår man bra på eftermiddagen dagen efter operationen är komplikationer sällsynta. Det är känt att man kan få läckage av magsaft från platsen där vi sytt i magsäcken (1-2%). I vissa fall behövs en ny operation. Detta leder till förlängd sjukhusvistelse som kan innebära veckor, i ett fåtal fall månader, på sjukhus. Blödning som kräver aktiv åtgärd så som blodtransfusion, gastroskopi eller omoperation (1-2%). En viss risk för sårinfektioner och/eller senare uppträdande svaghet i ärret, det senare gäller om du är öppet opererad. För att minska risken för infektion kommer du att få antibiotika före operation. Lunginflammation är en känd riskfaktor vid all kirurgi på överviktiga. Minska risken genom flitig andningsgymnastik och uppevarande enligt de instruktioner du fått av sjukgymnasten. Blodpropp efter operation förebygger du själv genom att komma ur sängen tidigt efter operation. Alla får förebyggande blodförtunnande medel. Sammantaget är riskerna vid en förstagångsoperation för sjuklig fetma lika stora som vid en galloperation. Omoperationer är betydligt svårare, och därför förenade med fler risker. Under det första året ökar risken för gallstensbesvär. 13

14 Under senare år har det efter GBP uppmärksammats att tarmvred kan uppstå, så kallat slitsileus/intern herniering. Detta beror på att man skapar en lucka bakom tarmen där tunntarm kan klämmas fast. Det pågår för närvarande en nationell studie om man ska sy luckan eller inte. 14. OMOPERATION FRÅN ANNAN TEKNIK TILL GBP Lund/Landskrona utför årligen omoperationer från en överviktskirurgisk teknik till en annan. Vanligast är tidigare VBG-opererade. I början av 90-talet användes en maskin för sömnaden som inte visat sig hålla. Viktnedgången blev god i början men då sömnaden öppnade upp sig förlorades effekten av operationen och patienten kan då äta helt obehindrat. Från mitten av 90-talet användes en maskin som delade med kniv mellan metallklamrarna och sömnaden håller därför. En del av patienterna har problem med sura uppstötningar och att maten fastnar vid bandet. Det senare beror vanligen på att man sväljer för stora bitar eller äter för fort. En del patienter har trots små portioner/god tid vid måltid svårt att äta vanlig sund mat och äter därför skräpmat som lättare slinker ner. Detta innebär naturligtvis stor risk för viktuppgång. Ett fåtal patienter/år kommer till vår mottagning och har tidigare opererats med gastric banding eller tunntarmsförkortning och önskar diskutera omoperation. All form av omoperation från annan teknik till gastric bypass innebär hög risk för komplikationer. Riskerna för läckage är 10- falt ökade jämfört förstagångsoperation (dvs 10-20%). Enligt amerikanska material är risken att dö 1 på

15 Det är ytterst viktigt att du är väl införstådd med att en omoperation inte kan jämföras med en förstagångsoperation och att risken för lång sjukhusvistelse är klart förhöjd. 15

16 15. ALLMÄNNA RÅD VID HEMGÅNG: 1. Såret på magen blir vattentätt på 36 timmar. Sen kan du duscha direkt på såret. Bada eller borsta på såret får du göra först när stygnen/klipsen i huden är tagna. Detta sker efter 10 dagar vid titthål och 14 dagar vid öppen operation och hos din distriktssköterska. 2. Vid öppen operation är hållfastheten i stygnen i bukväggen ganska låg i början. Vänta att lyfta mer än 10 kg i några veckor. Efter 4 veckor kan du ånyo lyfta allt du orkar. Vid titthålsoperation är det ömheten i huden som begränsar rörelser och inget på insidan kan gå sönder av aktivitet. 3. Sömmen i magsäcken är svag i början varför du skall hålla dig till strikt flytande föda (det som passerar ett grovt sugrör) i 1 vecka och mat av mjuk konsistens i 1-2 veckor. Det är ytterst viktigt att detta följs. 4. Dietistbesök kommer du normalt att få på avdelningen innan hemgång samt vid första återbesöket till sjukhuset efter ca en månad och därefter vid 6 månader och 1 år. Du hänvisas till detta informationshäfte och dietist-instruktionerna vad gäller valet av föda. 5. Uppföljning på kirurgmottagningen sker efter 1, 6 och 12 månader, 2 år och 5 år. 6. Din rekommenderade viktutveckling ska helst följa kurvan du erhållit separat. Det är inte farligt att gå fortare fram. Kurvan är inritad för ett år. Den utgör riktvärden för hur du på c:a 1½ år ska uppnå normalvikt. 7. Du har fått recept på B-vitamin och Kalk/D-vitamin (samt järn om du är kvinna och menstruerande). Vitamin B12 behövs för blodbildning och nervfunktion. B12-medicineringen behövs livet ut. Kalk/D-vitamin är för skelettet. Vidare skall alla patienter köpa multivitamintablett avsedd för kvinna (även män!!!) ex vis 16

17 Vitamineral Kvinna alt Apoteket Kvinna. Du behöver inte börja med vitaminerna förrän du kommit igång med vanlig mat. 8. Diabetiker kan vanligen sätta ut sina mediciner efter operationen. Kontrollera blodsocker ofta och ha tät kontakt med diabetessköterska. Prata med utskrivande doktor innan hemgång. 9. Övriga mediciner som för blodtryck, sköldkörtel etc intages som vanligt efter hemgång. Boka tid till din husläkare 1-2 mån efter operationen för kontroll. Blodfett/kolesterolsänkare kan du sätta ut. 10. En del patienter blir förstoppade efter operationen. Har du inte haft avföring på 4:e dagen rekommenderas att Klyx inköpes på Apoteket. 11. Enklare problem som t.ex. infektion i såret kan oftast din distriktsläkare sköta. Vid svårare problem kan du per telefon fråga om råd, antingen på avd 1 (tel ) eller på kirurgmottagningen i Landskrona (tel ). Vid akuta besvär på kvällar och helger söker du akutmottagningen i Lund. 16. SPECIFIKA ANVISNINGAR VAD GÄLLER KOSTEN: Kostråd inför en överviktsoperation Lågkaloridiet Som en förberedelse inför din operation rekommenderas du att genomföra en behandling med lågkaloridiet. Behandlingen ger en start på viktnedgången redan innan operationen, vilket ger en större viktminskning totalt sett. Viktminskningen före operationen gör det även lättare för kirurgen att komma åt under operationen, eftersom fettet inne i buken såväl som det fett som är inlagrat i levern minskar. Förutsättningarna ökar för att operationen ska kunna genomföras med titthålsteknik om så är aktuellt. 17

18 Det är ett säkert sätt att gå ner i vikt med lågkaloridiet, de pulver som vi rekommenderar är godkända av Livsmedelsverket. Under 4 veckor ersätter Modifast eller Nutrilett alla måltider. Antal påsar per dag Modifast fyra påsar per dag Nutrilett sju påsar per dag Fördela måltiderna jämnt över dagen, till exempel genom frukost, lunch, middag och kvällsmål. Håll dig till rekommenderad mängd för att få i dig tillräckligt med näring och för att minska risken för sötsug eller hunger. Pulvret blandas med 2-2,5 dl vatten och skakas i en burk med tättslutande lock, mixas med stavmixer eller vispas till en jämn dryck eller soppa. Modifast kan du köpa från hemsidan eller på Apoteket. Nutrilett köper du i vanliga affärer. Ät ingenting utöver pulvret! Allt extra ätande försämrar viktnedgången och kan öka risken för hunger eller sug. Om du vill tugga på något kan du använda sockerfritt tuggummi. Drick ca 2,5 liter per dygn utöver påsarna. Välj av följande drycker Vatten Mineralvatten Lightsaft (1-6 kcal/dl utspädd saft) Lightläsk (1-6 kcal/dl) Kaffe eller te utan socker och honung. Sötningsmedel går bra att använda, liksom lite mini- eller lättmjölk. Buljong (gjord på pulver eller tärning, ger 5 kcal/dl) Undvik juice, såväl köpt som hemmagjord, eftersom det ger mycket energi. Förväntad viktnedgång under lågkaloridieten är 1-2 kg/vecka. 18

19 Fördelarna med viktnedgång är många, men då vikten minskar snabbt kan övergående biverkningar förekomma. Ta en dag i taget! Den första veckan beskriver många trötthet och hunger, speciellt tredje och fjärde dagen kan upplevas besvärliga. Andra obehag som kan upplevas är: Huvudvärk och yrsel drick mycket, kroppen behöver extra vätska under lågkaloridieten Frusenhet klä dig varmt och drick varmt Förstoppning drick mycket. Det är naturligt att toalettbesöken minskar, men du skall inte behöva ha ont eller må dåligt. Du kan även prova att blanda 2 tsk linfrö i ½ glas vatten, låt stå en liten stund och ät/drick sedan. På Apoteket finns medel att köpa vid förstoppning, tex Lactulos. Torr hud och håravfall beskrivs efter en längre tids viktnedgång och beror på den omställning som sker i kroppen. Besvären är övergående, hud och hår blir åter normalt. Menstruationsrubbning viktnedgången påverkar hormonerna i kroppen, men nivåerna normaliseras efter avslutad behandling. Att tänka på inför operationen Börja med att öva på ditt nya ätbeteende och planera inför att återgå till arbete, så att du är väl förberedd. Ta dig tid att planera, laga och äta dina måltider. Tänk ut och köp hem vad du ska äta den närmaste tiden efter operation. Kostråd efter GBP-operation Med en GBP-operation blir vissa funktioner i mag- och tarmkanalen annorlunda och mycket förändras i kosten. En magsäcksoperation innebär att du måste förändra dina matvanor och ditt sätt att äta. Förändringen är livslång. För att du ska må bra måste du alltid vara noga med maten och hur du äter. 19

20 Normalt kommer maten ner till magsäcken via strupen, och stannar sedan där i 2-4 timmar. Magsäcken bearbetar maten genom att sönderdela den, för att sedan lite i taget portionera ut maten i tunntarmen. Tarmen är därför van att få maten väl sönderdelad och i ett långsamt tempo. Efter operationen ändras funktionen, och du måste därför tugga maten väl, äta långsamt och i mindre portioner. Genom att maten först kommer ner i den lilla magsäcksfickan kommer du mycket tidigare än förut känna dig mätt, eller ha en känsla av att ha fullt i magen. Det är viktigt att inte tänja på magsäcksfickan. Framförallt i början efter operationen är den känslig och får inte utsättas för belastningar. Råd om hur du kan göra för att må så bra som möjligt kan delas in i följande fyra grupper: Rätt konsistens Rätt volym Rätt tid Rätt sammansättning Rätt konsistens På sjukhuset och den första veckan efter att du kommit hem får du endast äta flytande mat. Det beror på att vävnaderna behöver tid för att läka ihop, och stygnen kan gå upp om en bit mat skulle fastna. Till flytande mat räknas det som kan passera ett tjockt sugrör, konsistensen på maten ska dock vara helt slät, vilket innebär att många livsmedel behöver silas ex. soppor, varma koppen och fruktyoghurt. Dagen efter operationen kommer du att få börja dricka vatten. På avdelningen börjar du sedan att äta flytande mat. Därefter övergår du lite i taget till att äta mat med mjuk konsistens. Du kan äta vanlig mat som du mixar till en slät konsistens, alternativt välja naturligt mjuka livsmedel. Undvik hela bitar, skaldelar, trådiga och svårsmälta livsmedel. 20

21 Mat med mjuk konsistens äter du i 1-2 veckor. Du ska kunna känna vilka volymer du mår bra på, och hur fort du kan äta. När det är klart kan du övergå lite i taget till vanlig mat. Då du börjar äta vanlig mat är det viktigt att tugga maten väl. Skär maten i små bitar, lägg ned kniv och gaffel mellan varje tugga och vänta med att ta mer mat på skeden/gaffeln innan du svalt det du har i munnen. Tugga maten så att det innan du sväljer känns som samma konsistens som när du åt mat med mjuk konsistens. Vid varje steg är det viktigt att du känner efter hur fort du kan äta, och vilken portionsstorlek som ger dig mättnads/fyllnadskänsla. Bli inte förvånad av att det är mycket små mängder. Rätt volym En portionsstorlek är 1-1 ½ dl. Lägg gärna upp maten på en assiett, så blir portionen automatiskt mindre, och tallriken ser inte så tom ut. Lägg upp all mat som du planerar att äta. Du får då en överblick av din portion på ett lättare sätt än om du delar upp det i flera mindre portioner. Ställ bort kastruller och uppläggningsfat från bordet, så att du inte lockas av att ta om. Undvik att skölja ned maten med dryck. Magfickan är så liten att den inte rymmer både mat och dryck, låt det gå c:a 20 minuter mellan dryck och måltid. Mellan måltiderna behöver du, speciellt under de första månaderna, dricka ungefär två liter varje dygn. Vätskan driver ut slaggprodukter som bildats vid fettnedbrytningen, och som kan orsaka illamående och huvudvärk. Mät gärna upp vätskan på morgonen, och se till att allt är uppdrucket till kvällen. Bästa drycken är vatten som släcker törsten utan att ge energi. Andra lämpliga drycker är mineralvatten, te, kaffe, buljong 21

22 samt andra energisnåla drycker (0-5 kcal/100ml). Undvik kaloririka drycker såsom läsk, juice och alkoholhaltiga drycker. Rätt tid Ta god tid på dig vid måltiderna, en måltid bör ta minuter, trots den lilla mängden mat. Om du äter för snabbt reagerar kroppen, oftast med smärta och illamående. Detta eftersom magen inte kan sönderdela maten som den gör innan operationen, och tarmen inte är van vid att få maten så pass snabbt. Det tar även tid för kroppen att känna av mättnadssignaler. Att äta långsamt ger dig möjlighet att sluta äta i rätt tid, och undvika besvär. Du kan gärna ta en paus i måltiden på några minuter, men även om måltiden tar lång tid ska inte portionsstorleken ökas. Välj en plats där du kan sitta och äta i lugn och ro. Även måltidsfördelningen har betydelse, en liten portionsstorlek kräver många måltider för att du skall få i dig de näringsämnen du behöver. En bra fördelning över dagen är frukost, lunch och middag samt två till tre mellanmål. Att äta regelbundet minskar risken för att du blir hungrig och/eller sötsugen mellan måltiderna samt att du försöker att äta för mycket eller för fort när du äter. Rätt sammansättning Eftersom du efter operationen bara kan äta små mängder mat är det viktigt att den mat du väljer är näringsrik. Ditt behov av näringsämnen är detsamma som innan operationen. Eftersom kroppen har lager är det inte skadligt att få i sig för lite en kort och övergående period, men det är mycket viktigt att på sikt få i sig tillräckligt. Välj mat från alla livsmedelsgrupper så får du lättare i dig en variation av näringsämnen. Även om maten har en bra sammansättning är det vissa vitaminer och ett mineral där behovet är svårt att täcka efter operation. Du kommer därför få recept på extra tillskott av dessa. Vitamin- och 22

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Inledning Den här informationen riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma eller just blivit det. En överviktsoperation kan hjälpa många

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass DIN FRAMTID NU Din nya livsstil efter gastric bypass INNEHÅLL DITT NYA JAG 2 ÄNDRA DINA MATVANOR 5 > Dina nya matvanor 6 > Inledande mat 7 > Mat efter introduktionsfasen 10 > Kostråd 14 > Ät en varierad

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

Kostråd vid Gastric bypass

Kostråd vid Gastric bypass Kostråd vid Gastric bypass SÖRMLANDSDIETISTERNA Då du väntar på operation Ändra dina matvanor Under tiden fram till operationen är det viktigt att du förbereder dig och påbörjar dina livsstilsförändringar.

Läs mer

Viktigt att tänka på efter operationen 3. Förslag till måltidsordning flytande kost (en vecka hemma) 7

Viktigt att tänka på efter operationen 3. Förslag till måltidsordning flytande kost (en vecka hemma) 7 Innehållsförteckning Viktigt att tänka på efter operationen 3 Kostens sammansättning 5 Förslag till måltidsordning flytande kost (en vecka hemma) 7 Förslag till måltidsordning mosad mat (ca tre veckor)

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 VÄLMÅENDE MAGE 4 TIPS FÖR ATT BLI AV MED DINA FOTO: LENNART EDVARDSSON/RÄTTVIKS BILDARKIV Martin Lidberg: Vill du bli vän

Läs mer

Graviditet och diabetes

Graviditet och diabetes Graviditet och diabetes Denna skrift vänder sig till Dig som har diabetes före graviditeten eller har fått graviditetsdiabetes Vårt mål är att Du skall må bra under graviditeten, få en positiv upplevelse

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Palliativa rådgivningsteamet

Palliativa rådgivningsteamet 1 Version 3, 2007 Palliativa rådgivningsteamet 2 3 Handbok för anhöriga att vårda svårt sjuka & döende i hemmet 4 Innehåll Förord 6 Att vara anhörig/närstående 7 Att vara anhörig till en demenssjuk 7 Närståendepenning

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Patientinformation angående överviktskirurgi

Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Innehållsförteckning Din roll... 5 Konsekvenserna av svår fetma.... 5 BMI-tabell...6-7 Introduktion.... 8 Att

Läs mer

Kost efter gastric bypass operation

Kost efter gastric bypass operation Kost efter gastric bypass operation PERIOD 1 FLYTANDE KOST 2 VECKOR PERIOD 2 PURÉKOST 4 VECKOR PERIOD 3 FINFÖRDELAD KOST 2 VECKOR PERIOD 4 NORMALKOST Bild: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Mage

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre.

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre. Om Slanka Kan man skifta mellan Slanka Maxi och Slanka Kombi under min viktminskning? När du väljer Maxi får du hjälp av ketonkropparna som dämpar din hunger. Så fort du stoppar något annat i munnen kan

Läs mer

Kostinformation Gastric bypass

Kostinformation Gastric bypass Kostinformation Gastric bypass Ida Evertsson Leg. dietist 046-12 88 37 dietist.skane@aleris.se 2 Viktnedgång inför Gastric bypass-operation I samband med ditt första besök hos oss har du och kirurgen kommit

Läs mer

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Må bra hela livet Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Lars Engstrand Tryckår 2010 2 Vi har ett rikt liv framför oss! Under den yrkesverksamma delen av våra liv skaffar vi

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

Bra mat för spädbarn. under ett år

Bra mat för spädbarn. under ett år Bra mat för spädbarn under ett år 1 341 279 Livsmedelsverket 2011 Första upplagan, andra tryckningen, februari 2012 Box 622, 751 26 Uppsala Telefon: 018-17 55 00 E-post: livsmedelsverket@slv.se Grafisk

Läs mer

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Äta, röra sig och må bra handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin tillhör Stockholms läns landsting, och har ett nära samarbete med Karolinska

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman Aktuellt om Vetenskap & hälsa Juni 2009 Kampen mot den farliga fetman Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer