Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan Föreningsråd, klockan Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19."

Transkript

1 KALLELSE ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan Föreningsråd, kockan Föreäsning med Thomas Ravei, kockan Ärenden 1 Faststäande av tid och dag för justering av protokoet. 2 Faststäande av dagordning Kaade.!. 3 Auktorisation LIMUS.!. 4 Information om musikskoechecksystemet.!. 5 Beysning Staffanstorps Hundkubb.!. 6 Arrangemansansökan Lions Cub Vikingen.!. 7 Information om skötse och underhå av Konstnärig utsmyckning./. 8 Twin Cup i handbo 9 Arrangemangsbidrag ti Hjärups Byaag./. 10 Övrigt Eric Tabich Ordförande Ingrid Hansson sekreterare M/FP-gruppen har förmöte den 5 november k16.30 i sammanträdesoka på Hagaid skoan. s-gruppen har förmöte den 5 november k16.00 i sammanträdesoka Lia Cafeterian.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Kutur- och fritidsnämnden 37 Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum (12) 1 Faststäande av tid och pats för justering av protoko Justeringen äger rum ,k..... i Rådhuset. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 4{12) Kutur- och fritidsnämnden 38 Sammanträdesdatum Faststäande av dagordning Kutur- och fritidsnämnden besutar att godkänna dagordningen enigt ordförandens försag. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI'S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 5(12) Kutur- och fritidsnämnden xx Sammanträdesdatum Auktorisation LIMUS (dn r kfn ) Ansökan daterad har kommit in från LIMUS, Lund om auktorisation för att bi anordnare för musikskoechecksystem i statfanstorps kommun. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att auktorisera LIMUS, Lund, i musikskoechecksystemet i statfanstorps kommun under förutsättning att okaerna är godkända av statfanstorps kommun. Ord örandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

5 STAFFANSTORPS Ti Staffanstorps kommun Ansökan om auktorisation Musikskoecheck Diarienr O- 17 to!?j, LIMUS Org nr Möegatan Lund ) ) Kontakt: Gabriee Katthän Assarhusavägen Södra Sandby Härmed ansöker LIMUS om att bi anordnare för musikskoechecksystem fr o m augusti ) Beskrivning av verksamhet: LIMUS är en enskid, momsregistrerad firma som grundades av Gabriee Katthän i januari 20 O. LIMUS tihandahåer ett stort utbud av ustfyda progressiva musikutbidningar för aa ådrar. Skoans fyra edstjärnor är hög konstnärig kompetens, pedagogiskt nytänkande, en evande konsertverksamhet och en utbidning som tar vara på eevernas individuea önskemå. Skoan har en uttaat utåtriktad profi och ger omkring tjugo eevkonserter per år. För mer information om konsertverksamheten hänvisar vi ti vår webbsida. Skoan har också en uttaat internatione inriktning. Både ärarkåren och eeverna spegar det mångkuturea Sverige. Undervisning ges för närvarande på svenska, engeska, franska, tyska, ryska, poska, mandarin och japanska. Varje år väjer ett stort anta eever att åta sig certiiieras på internatione erkänt nivå enigt ABRSM. Instrument som undervisas för närvarande är piano, fio, ceo, gitarr, tvärföjt, bockföjt, trumpet, kornett, saxofon, egitarr, eceo och cembao. För närvarande undervisas drygt 200 eever i skoans oika injer Music Kindergarten, Att växa med musiken (Terminskurser för barn/ungdomar), Mindfuness in Music (vuxna), Gädje genom Kunskap (musikära) samt Musicera mera (sommarkurser) Drygt 20 eever har vat en profiering inom Young academy/yrkesförberedande fördjupning. Fera eever med diagnoser från autismspektrat är integrerade i våra kurser. Antaektionstimmar uppgick 2012 ti dry~ 2800 tim (en ektionstimme = 45 min) För närvarande samarbetar femton ärare på LIMUS. Lärarna är timanstäda med anstäningsavtal Samtiga ärare har examen från musikhögskoan eer ikvärdig utändsk

6 utbidning. Fera ärare har genomgått cettifiering enigt ABRSM upp ti högsta nivån. Nyigen bev ytterigare fem ärare cettifierade. På skoan handeds även, på uppdrag av musikhögskoan, unga ärare inför sin examen. Gabriee Katthän har en tidigare bakgrund från PSS som hon grundade 1997 och edde fram ti dec Därmed finns i LIMUS en resurs från sexton års professione musikskoeedning. De festa eever undervisas individuet eer i kombination individue/grupp, ett arbetssätt som Gabriee initierade redan I Music Kindergarten undervisas grupper upp ti 6-7 barn. I musikära är gruppstoreken upp ti 5 eever. Det finns även fexiba kursuppägg (kippkort). Varje år bjuds aa eever på ett större projekt med gästärare. I år var temat musik och rörese, 2011 var temat fokmusik med Ninni och LeifCarr. Sedan januari 2013 har LIMUS bidat en fiia på LIS (Lund internationa Schoo) där a undervisning sker på engeska. 2.) Må och visioner: -Att kunna musicera sjäv berikar ivskvaiten. Vått må är att ge ivsång musikgädje genom ) fortrogenhet med ett instrument och med musikens språk. - V åra eever ska arbeta med aa byggstenar som öppnar dörrarna ti att experimentera med oika musikstiar och i oika musiksammanhang. - V åra eever ska få ov att växa i sitt musicerande. Vi vi att aa utveckas utifrån sina individuea behov och i sin egen takt. Vi ger varje eev bästa professionea stöd och näring oavsett viken nivå han/hon befinner sig på och vika må han/hon har med sitt musicerande. - Att spea ett instrument är ett hantverk. Det stäer krav på uthåighet, koncentration och träning. Vi hjäper eeverna att möta dessa krav på ett medvetet sätt. På det viset vi vi ge dem en positiv inärningsattityd som kan berika många ivsområden. - Vi är noga med att inte sätta värderande etikett på några musikstiar. Vi vi håa vått kassiska kuturarv evande genom eget musicerande och konserter där eever kan möta musik från Bach, Mozat1, Debussy mm. Lika sjävkart ska våra eever möta fimmusik, jazzmusik, popmusik och fokmusik. - Musik främjar den sociaa kompetensen. Vi uppmuntrar våra eever att musicera gemensamt och att dea med sig av sitt spe i gemensamma ektioner och på våra eevkonsetter. Våra eever ska ära sig att kommunicera via musiken. Vi skapar många tifåen ti roiga, gemensamma uppeveser som sätter spår. -Vår vision är människor med "open mind", stora öron, spesugna fingrar, tigång ti sina inre känsor och trygg sjävtiit. - Det är ku att musicera! Gädjen for det vi håer på med ser vi som en röd tråd genom vår verksamhet. 3.) Att uppnå må enigt punkt 3 i ansökan: LIMUS är en etaberad verksamhet som i många år har arbetat med att uppnå iknande må. Vägen dit - och vidare - är att hea tiden skaffa de bästa resurserna for att yckas. Därti behövs en ständig pågående utvärdering och anpassning ti nya behov. Privatskoans korta besutsvägar och smidigare anpassbarhet utgör här en stor forde gentemot andra organisationsformer. Lärarnas kompetens är LIMUS främsta resurs. a) Lärarna väjs ut noggrannt. I deras mix av kompetenser ingår inte bara en god musikaisk/konstnärig och pedagogisk utbidning utan sociaa kompetenser som att kunna fora en tydig och yhört diaog. en undervisning som hea tiden ska spega 2

7 ) barnets/ungdomens individuea behov är kommunikation ett viktigt verktyg. Lika viktigt som att spea tisammans är att prata med varandra, och vi för atid en direkt diaog kring önskemå och utvecking. b) En ärare med en trygg utbidning i botten och gärna en gedigen yrkeserfarenhet kan tiämpa en stor fexibiitet i undervisningen. Därför kan varje eev bi sedd och undervisat bortom aa normer så den kan utveckas på bästa sätt. På LIMUS arbetar "gama rävar" ihop med unga ärare viket bidrar ti att den pedagogiska ekusten hås vid iv. Där det finns pedagogisk ekust finns också öppenhet för eevernas ekust. c) Det festa LIMUS ärare är aktiva musiker sjäva. De är förtrogna med skapande processer och fungerar som bra förebider som kreativa och yhörda vuxna. d) Inom ärarkåren finns speciakompetens för att undervisa barn med mentaa hinder.!en verksamhet som ger möjighet ti fördjupning och s eciaisering. e) Vissa eever mår bra av tydiga må och dessa erbjuder vi att arbeta fram ti en konsert eer ti internationea musikcertifieringar. Band våra konserter finns oika inriktningar, at från att stå på scenen i Lunds stadsha eer på Stortorget som att spea unchkonsert på barnsjukhuset. f) Vi har en egen inje, Young academy, för högpresterande ungdomar där de hittar gemenskap och utmanjngar. Praktiska förutsättningar som främjar våra må: g) LIMUS tihandahåer och utökar hea tiden ett stort pedagogiskt internationet bibiotek som är tigängig för aa ärare. Här hittar man rätt stycke för rätt barn i rätt tid. h) Lokaerna på LIMUS är inredda med at reevant materia för en fexibe och modern musikundervisning. Det gäer inte bara de instrument som vi tihandahåer utan även at från ådersanpassade sitt- och fotpaar, whiteboard med notinjer och en stor saming av musikpedagogiskt ekmaterial Lokaerna är sjävkart handikappanpassade och hyrs/har iordningstäts för vår verksamhet av Lunds kommun. i) Va av ektionsängd: 30, 45 eer 60 min. IProcessmedvetande. En iten privat musikskoa med en iten ärargrupp är atid under utvecking. LIMUS ärargrupp har en positiv instäning ti nya utmaningar och andras kompetenser. Vi för en ständig diaog med varandra och samarbetar intensivt kring våra gemensamma arrangemang. Hög kvaitet och anpassning ti våra eever är något som man hea tiden behöver befåsta och vidareutvecka. På LIMUS finns både kunskap och drivkraften för detta. 4.) Vi önskar bi auktoriserade av fera skä: - Vi vet att köerna ti Musikskoan i Staffanstorp är ånga och tycker att aa barn och ungdomar som viära sig musicera borde ta möjighet ti det. - Som momspiktig privatskoa har vi hittis inte möjighet ti en prissättning som ger finanssvaga famijer tigång ti vår verksamhet. Fer ska ha råd att ägga grunden ti ivsång musikgädje! - Vi har redan många eever från Staffanstorps kommun som borde få ta de av skattesubventionen i sin egen kommun. -Det finns många duktiga arbetssökande musikärare. Vi vi skaffa fer "vita" arbetstifåen som inte bara ger inkomster utan också gemenskap och utveckingsmöjigheter i en mycket kompetent ärarkår. 3

8 5.) Nej 6.) Nej 7.) Nej 8.) Nej ) 9.) På LIMUS anstäs enbart ärare med högskoeutbidning inom området eer motsvarande kompetens som har den reevanta pedagogiska erfarenheten för ämnen de ska undervisar i. Varje termin erbjuds minst en ärarfortbidning, exempevis har fem ärare denna termin bivit certifierade enigt ABRSM på LIMUS bekostnad. Föjande anstäda ärare redan har tecknat sig för ev framtida arbete inom Musikskoechecksystemet: - Anna Socha, piano, ceo, eceo - Michaea Ottosson, fio - Stanisaw Waga, saxofon, karinett - Peter Haen, gitarr - Veronica Sekander, tvärföjt, bockföjt, Music Kindergarten -Lisa Gaay, Music Kindergarten -Gabriee Katthän, piano. Rekrytering av nya ärare: LIMUS är registrerat som arbetsgivare på arbetsförmedingen och erbjuder kompetenta ärare arbete så snart underag finns. Antaet arbetssökande är stort viket också spegar sig i en mängd ansökningar som skickas direkt ti LIMUS. Därti kommer en nära kontakt ti Musikhögskoan i Mamö varifrån många unga ärare rekommenderas ti oss. Mot denna bakgrund kan vi säkerstäa personafrågan. 10.) Ja. Det är den redan nu. 11.) Antaet undervisningstifåen skijer sig mean kurserna. De vaniga barn- och ungdomskurser går på minst 14 ektionstifåen/termin varav 13 tifåen är garanterade ektioner och minst ett tifåe är aktiv eer passiv detagande i en eevkonsert Totat per äsår bir det minst 28 - oftast mer än 30 ektionstifåen. Kurser i Music Kindergatten och Musikära går på O ektioner. Per äsår bir det minst 30 ektionstifåen. 12.) LIMUS kommer att erbjuda undervisning i främst piano, gitarr, fio, ceo, eceo, saxofon, karinett, tvärföjt, bockföjt och Music Kindergarten. Sjävkart är även skoans övriga instrumentutbud tigängigt för eeverna från Staffanstorp. Vid efterfrågan för instrument som inte finns i kursutbudet kan vi försöka ordna det. Vårt kontaktnät är stort. 13.) Vi kommer vara två personer som dear mean ansvaret: a) Huvudansvaret för den pedagogiska och konstnäriga verksamheten kommer att igga på Gabriee Katthän. Gabriee är utbidad pianist och pianopedagog, har undervisat inom musik/kuturskoa/musikhögskoa/estetisk inje sedan 30 år och har därti en gedigen erfarenhet som kuturentreprenör och musikskaeedare inom det privata området. b) Det administrativa ansvaret kommer att igga på Lisa Gaay som bidrar med en avsutad utbidning i företagsekonomi. 14.) Lokaer: LIMUS har måsättning att hyra egna okaer i Staffanstorp som då kommer att inredas med samma standard som LIMUS egna okaer i Lund. Vi tihandahåer både moderna instrument som a reevant inredning, se punkt 3g) Istäet för närmare beskrivning bjuder vi gärna in ti oss på studiebesök! 4

9 För att ge eever från Staffanstorp största möjiga vafrihet gäande undervisningdag och instrument kan vi även erbjuda att fäta in deras ektioner i vår undervisning i Lund. Lokafrågan kommer att processas vidare när vi har fått svar på vår ansökan. 15.) J våra anstäningskontrakt ingår sekretessbestämmeser. Vi tar dessutom upp frågan på våra möten och fortbidningar. ) 16.) LIMUS är ett tjänsteforetag med en nära kundkontakt. Vi for en ständig diaog med våra kunder och bemöter synpunkter om brister eer kagomå inom det pedagogiska området oftast utan dröj små. Den nära kontakten mean kund och anordnare eder ti att både synpunkter och åtgärder fojs upp kontinuerigt. Ytterst säan, men det kan hända, råkar vi ut for fe i den administrativa hanteringen och när detta inträffar är vår rutin att inte bara direkt be om ursäkt utan också att snabbt och generöst åtgärda feet. Avsutningsvis: Vi hoppas att ha svarat tifredsstäande. Vid behov ämnar vi gärna kompetteringar. ) Med vänig häsning Lund, den Q {M, 20/3.. Ioh~.~. Jh.~h~... ~b~i~e Katthän ) Bifogade handingar Biaga 1 : Registreringsbevis boagsverket Biaga 2: Registreringsbevis skatteverket Biaga 3: Kontrouppgifter, sammandrag 2012 Biaga 4: Resutatrapport maj Biaga 5: Baansrapport maj 2013 Biaga 6: Försäkringsbevis Biaga 7: Anstäningskontrakt ärare Biaga 8: Utdrag ur beastningsregister 5

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI'S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 6(12) Kutur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Information om musikskoachecksystemet (dn r kfn 2013.xx) x Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att ägga informationen ti handingarna. Ordförandens sign Justeran ens sign Ut ragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Kutur- och fritidsnämnden xx Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 7(12) 5 Sammanträdesdatum Beysning statfanstorps Hundkubb (dnr kfn ) Staffanstorps hundkubb har inkommit med önskemå om att förbättra beysningen vid hundkubbens anäggning på Guåkra ti en kostnad av :- kronor. Prisuppgift för utförande av markarbetet för hundkubbens beysning har också ämnats in. Föreigger kutur- och fritidschef Mats Schöd och entreprenadingenjör Kerstin Jensen utredning i ärendet. Tekniska nämnden har inget att erinra mot att Staffanstorps Hundkubb skaffar ett eget eabonnernang, men om beysningsanäggningen fortsatt ska vara koppad ti kornmunens beysningsnät innebär detta att krav måste stäas. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att bevija :-- kronor ti Staffanstorps Hundkubb för att kunna förbättra beysningsanäggningen vid Guåkra, att om beysningsanäggningen fortsatt ska vara koppad ti kornmunens beysningsnät ska föjande krav uppfyas: 1- Innan arbetet påbörjas ska handingar, ritningar m m på beysningsanäggningen inämnas ti teknik staffanstorp.se för granskning. Anäggningen ska uppfya kraven i einstaationsregerna för SS utgåva 2. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 8(12) Kutur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Den av Hundkubben vada entreprenören för earbetena ska ämna in underag som visar att de har behörighet för och erfarenhet av iknande arbeten ti teknik staffanstorp.se. 3- Frånkopping och inkopping av Hundkubbens eanäggning ti kommunens nät ska utföras av kommunens entreprenör Kraftringen. Hundkubben bestäer detta av Kraftringen, vika fakturerar Hundkubben för dessa kostnader 4- Innan anäggningen koppas på kommunens beysningsnät ska det finnas en godkänd sutbesiktning. Hundkubben bestäer och betaar besiktningsman, men innan besiktningen utförs ska vad besiktningsman godkännas av kommunen. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

13 STAFFANSTORPS Offert Prisuppgift på markarbete på Staffanstorps hundkubb för beysning. 20!::! Diarienr ZO ~.o i- Nergrävningaverör för kabedragning ti be. stopar. Sättning av 4st färdiga betongfundament samt återfyning ti dessa. Fundament ingår ej i pris. pris de 1: 19000:- Rivning av 2st bef stopar med beysningsarmaturer. Bortforsing samt återstäning. pris de 2: 9000:- ) ) Framdragning av ström ti samtiga 4 stopar. Betongfundament 4 stycken. 4 stycken ampor med bra beysning. Vi har 4 st stopar som är på pats, så det har vi yckas ordna samt tranportera ner ti Banan. stoparna är dock het tomma så de behöver kabe, ampor och strömdragning. Samtiga dear kräver att kabevisning från edningskoen är gjord. De1 och de 2 kräver att bef. stopar gjorts strömösa av kommunen. Hundkubben i Staffanstorps kommun fyer 40 år 2014 och aktiverar både unga och gama med hund. Beysningen är undermåig och idag är det ett mycket dåigt sken som gör verksamheten osäker då beysningen är avgörande under kurstid och även då kommuninvånare vi rasta sina hundar som sker under hea året. Det finns håor i marken efter sork och dyikt som idag är dåigt uppysta och kan skada både hund och ägare. För att minska risken samt öka intresset och bibehåa de som njuter av detta område med sin vän hunden bör beysningen bytas ut ti bättre aternativ. Vandringseden går utanför och många går där med sin hund och Guåkra mosse är idag ett fint strövområde för ung Som gamma. Vi behöver hjäp att genomföra denna förbättring med hjäp av Kommunen. Vi behöver hjäp med ca kr, det är svårt att sätta exakt kostnad då E jobbet +indragningen av E och fundament. Den kaky som står ovan är beräknad av Fredrik som kan utföra en stor de av arbetet men det kommer behövas hjäp med E och det bör kommunen utföra eftersom de kommer åt e skåp och har kunskap om området i stort. Nedan Fredrik Larsson kontaktuppgifter om kommunen önskar säkerstä detta underag. Samarbete med Tekniska Förvatningen Kerstin Jensen måste fungera om arbetet ska kunna utföras. Ma in Larsson Orzr rande i Staffanstorps Hundkubb / ft.~h-h 0 r rj' (10 Mina u'j)pgifter: 0 1 ~ Fredrik Larsson Lyngby Markarbeten Lyngby Genarp

14 DOKUMENTYP Diarienr: XXXX.XXX 1{2} STAFFANSTORPS Km/.MUN STAFFANSTORPS Diarienr Z O?;. 3 T KUL TUR OCH FRITID Gäande beysning på Hundkubben vid Guåkra i Saffanstorp 5taffanstorps Hundkubbs verksamhet består främst av hundägarbutbidning och hund kurser. Kubben har 251 medemmar varav endast ett fåta personer är bidragsberättigande. Hw1dkubben nyttjar en de av fastigheten Borggård 1:4 på cirka 0,5 ha. Fastigheten ägs av kommunen och området är inte detajpaneagt Hundkubben äger och ansvar för hea anäggningen såsom staket, gräsytor, byggnad och beysning m.m. Gäande beysningen har hundkubben hea eijmehavaransvaret för anäggningen, viket innebär att Hundkubben har einnehavaransvaret enigt Eagen. Hundkubbens beysning är koppad ti kommunens eanäggning för beysning, hundkubben betaar inte ekostnaderna för sin anäggning. Hundkubben har inkommit ti Kutur och Fritidsnämnden med önskemå om att förbättra beysningen. För detta äskar Hw1dkubben kr av Kutur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden har inget att erinra mot detta om Hundkubben anskaffar ett eget eabmmemang, men ska beysningsanäggnmgen fortsatt vara koppad ti kommunens beysningsnät ska föjande krav uppfyas:. Innan arbetena påbörjas ska handingar, ritningar m.m. på beysningsanäggningen inämnas ti för granskning. Anäggningen ska uppfya kraven i einstaationsregerna utgåva Den av Hundkubben vad entreprenör för earbetena ska inämna underag som visar att de har behörighet för och erfarenhet av iknande arbeten ti 3. Frånkopping och inkopping av Hundkubbens eanäggning ti kommunens nät ska utföras av kommunens entreprenör Kraftri.ngen. Hw1dkubben bestäer detta av Kraftingen, vika fakturerar Hundkubben för dessa kostnader. 4. Innan anäggnij1gen koppas på kommunens beysningsnät ska det finnas en godkänd sutbesikh1ing. Hundkubben bestäer och betaar besiktningsman,

15 2(2) STAFFANSTORPS men innan besiktningen utförs ska vad besiktningsman godkänns av kommunen. Mats Schöd Kutur- och fritidschef Kerstin Jensen Entreprenadingenjör

16 SAMMANTRÄDESPROTOKO LL STAFFANSTORI'S Kutur- och fritidsnämnden Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum (12) b Arrangemangsansökan Lions Cub Vikingen (dnr kfn } Föreigger skrivese från Lions Cub Vikingen med ansökan om bidrag med :-- kronor för kostnader i samband med midsommarfirandet 2013 i Baders Hage. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att bevija bidrag med :-- kronor ti Lions Cub Vikingen enigt ansökan att bidraget utbetaas först när arrangören redovisat intäkter och utgifter för arrangemanget, samt att uppysa föreningen om gäande regeverk som b a säger att ansökan ska inkomma före panerat arrangemang. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

17 Lions Cub \ TIKINc--;EN!~~~~~~ StaHa nstorp Swcdcn STAFFANSTORPS 2J Kommunstyresen i S taffanstorpskommun Ansökan om bidrag för midsommarfirandet 2013 i Baders Hage ) Lions Cub Vikingen, Staffanstorp svarade som överenskommet för midsommarfirandet på eftermiddagen med traditione dans kring midsommarstången och vad i övrigt där hör ti. ) Härmed ansöker vi om ett bidrag på :- för kostnader i samband med midsommarfirandet. Vi kunde i år uppskatta antaet besökande ti c:a 1000 personer Med vänig häsning från Lions Cub Vikingen, Staffanstorp. Bo Persson President President Bo Persson Tirupsvägen 7, Staffanstorp Te Fax

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 1 0(12) Sammanträdesdatum Kutur- och fritidsnämnden xx Skötse och underhå av Konstnärig utsmyckning (dnr kfn ) Kutur- och fritidsnämnden har vid sammanträde , 34, diskuterat vem som äger frågan och ansvarar för tisyn och underhå av konstnärig utsmyckning. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att uppdra åt kutur- och fritidschefen att återrapportera panerat underhå av konstnärig utsmyckning senast under apri månad Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI'S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 11 ( 12) Kutur- och fritidsnämnden xx Sammanträdesdatum Twin Cup i handbo (dnr kfn 2013.xx) Twin Cup i handbo "Midnight tropy" paneras att genomföras den maj Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att ägga informationen ti handingarna. Ordförandens sign Justerandens sign tdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI' S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 12(12) Kutur- och fritidsnämnden xx Sammanträdesdatum Arrangemangsbidrag ti Hjärups Byaag Föreigger skrivese från Hjärups byaag med ansökan om bidrag med :-- kronor för arrangemang under hösten Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att Ord örandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

21 STAFFANSTORPS 1\0MMUN /1t?h S?A ;;vt 201: -10- o 9 ftttur-()v)/ fr1/11:/scjtej - - Diarier.r S/af)att5fo'J.5 }PHJJnt?). hitftrtd /tji var/ )t-tf'~t 6aHt/td /jt/'1'/ Yetfitt! t7}~r~dt:7 Aa'f/Htd tn na;~; m~/' *~ -e'rrtt/ JJ/1!# d't!e' Yt;å /_et~temde- t-~;jfer / J/2/11 - /a11d m~«/;a;uft> Jytttf!.? t?rrt~~~t;ejhtth$ / A;6!t:t dtjjc3,, " (/ (/ 4 v '... i J /3eirt_ft' tjm ;tq.ftjiii/#1 ~/jt??fit!-""art? /~y'e-i'u/-t)(e/ frm,;k ~// I~ V_',,h. c't!jqi-andtrt J!! /j~ 5ti/---.)e, tt~t# j,fejtt- 1 v v v /!; di u ;J v tt t' c, t- ~ej ;:! '- \ )tda Ya'tJJi.Adi:f»;ij Jc,rr5/th A~~rP~a/t{ v 15; 9 f, Skrt'vi i f~rp,p /ö'h::./bhj-? t/'1/tjtk; ft't)$(' c5 UJ# )'f tz : 1., f {)jid ~. 14-m/fe-ufjiJ!t )!)J )11/es muccum /,Lund ~eit>g/11td r /tjo.k Y' 1/Jf"»IH~ ;,5'()"f?v /?'t?t? /- b/)/),' - /:){) ~. f/j//rs ftj t) )e at/ ~e+ tj~k5/!der -';$OI~J<r ~ooo ; - )7j;p tj. ~.IM~ervtzndri~f1 ~ IInde~ /1/es/er U11114}$art/t?d~: 901','- /5'"C>() / -!, i]ee..f(}s/nd )t(): - - t;.d.ua-_ ;[{)() ' -!C/;; {. 12tun ~t ~uff ~I f v (/ '. v )fi);; h "t fa/ar t<f#4 Mca atin M 11/Jery. 3};z 1. ctis)t}; I!Jfif./ Jdt#, v v ~:>t:j1/ hd~ a h~p nä.1-ur~.'ua~ f)j'j1m$fi1/jder v L ~ 'j f ;.. 'IM e;~..5'-var a erfp. ~ e et"$411 V'' /tv' ~eftttf. /:ectov1-~m ~: Y,h:r/tand ~/J'/. k "_.},,,:... o r u-biu!r-.1 v 7ooo, - #y' 1 ef#r ~;a-)jr'!u/tndf!ff men J~'fd r?ue11 / ~ v~n/ed ~Itu' )o'rptutd. 7 f){)/- J Y«A Ovfr,b{)- f...,...,. e-, "''c; 'A-"'~ St. ur SV/11'11/ / () /1 - /f!j OU:-- ~

22 Väkommen ti höstens arrangemang med Hjät ups byaag / 9 Onsdag 5/10 Löt dag 12 /10 Lördag 27/O Söndag Su äck i HjäruJJ Hjärupsbon Jenny!viewski som författardebuterade berättar om skräckromanen Ska!pedansen. Pats: Bibioteket Hjärup k Medem fh entre, övriga 40 kr Famijeutfvkt ti Livets museum i Lnnd Professor emeritus Bengt Lindskog, guidar oss genom en medicinskhistori sk uppevese i den 120 m iånga asarettskuverten i asarettsområdet nära Universitetsbibioteket. Pats: Universitetssjukhuset Lund, k Entre från panen bakom Restamang Vavet Begränsat anta patser, bindande föranmäan på Bibioteket Hjärup senast 111 O. Fri entre Knittes sagotenter Knitte och he1mes dockor berättar sagor. I dag besöker Nis Karsson Pyssing oss. Pats: Bibioteket Hjärup k 3.00 Fri entre Oktober vandring på upptrampade stigar med Anders \\'ester, Staffanstorps naturskyddsförening Vi gör en ca 3 ti1m11ars promenad med saming vid Församingsgården k J.00. Utrustning: Varma oömma käder, matsäck, varm dryck och ev. kikare 16/11 Lördag 25/ Mimdag Ramebujong Musikaisk underhåning av Pove- Diggarna. Sång ink tipstäving och soppa serveras. Pats: Hjärupssaen, Hjärupsundsskoan k Bindande föranmäan Bibioteket Hjärup senast 11/ Entre medem 60 kr, övriga 1 00 kr Författarafton med Karin Wahberg Karin Wahberg är mest känd för sina deckare men har även skrivit historiska romaner Pats: Hjärupssaen, Hjärupsundsskoan k Medem fri entre övriga 40 kr 3/12 Tisdag Christina Odenhammer ger ästips inför juen BibioteketHjärupk Fri entre Dessutom pågår under hösten B o a~irke : Den 27/8, 15110, 26/1 1 och på Bibioteket Hjämp d Information fijus på bibiotekets ansagstava St nvg~'n g: Utgår från I-järups centrum tisdagar och torsdagar k För vidare information om arrangemang se ausagstnvorna i b~' eer gå in på vår hemsida up.nu Ett ferta arrangemang görs i samarbete med Staffanstorps kommun, Kutnr och fritid Kutur- och f"itidsrådet Hjärups Byaag OBS! Bi gärna medem! Avgiften ät 100 o för Postgiro eer bankgiro

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00 KALLELSE 2014-08-27 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS BYGGNADSNÄMNDEN Pats/ tid Sammanträdesrum Bjäerup A onsdagen den 17 september 2014 k18:00 Godkännande av dagordning 2 Faststäande av tid

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18, INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Du har problemet vi har lösningen

Du har problemet vi har lösningen Nummer 22 Vecka 23 Årgång 37 Onsdagen den 5 juni 2013 Du har probemet vi har ösningen DaaFrakt hänger med i utveckingen när det handar om markarbeten och transporter inom mijö- och anäggningsbranschen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1 Sandviken 1 Porto betatt I Apr 1993 I,. Många programnyheter! Häriga våpriser! o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i ~sscd e ~ 7d PIUS 0 MuUGraphb 1.5 Mr pm#k n Turbo ett Vwia Editinn, BC++ & AF O Vsua

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer