Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan Föreningsråd, klockan Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19."

Transkript

1 KALLELSE ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan Föreningsråd, kockan Föreäsning med Thomas Ravei, kockan Ärenden 1 Faststäande av tid och dag för justering av protokoet. 2 Faststäande av dagordning Kaade.!. 3 Auktorisation LIMUS.!. 4 Information om musikskoechecksystemet.!. 5 Beysning Staffanstorps Hundkubb.!. 6 Arrangemansansökan Lions Cub Vikingen.!. 7 Information om skötse och underhå av Konstnärig utsmyckning./. 8 Twin Cup i handbo 9 Arrangemangsbidrag ti Hjärups Byaag./. 10 Övrigt Eric Tabich Ordförande Ingrid Hansson sekreterare M/FP-gruppen har förmöte den 5 november k16.30 i sammanträdesoka på Hagaid skoan. s-gruppen har förmöte den 5 november k16.00 i sammanträdesoka Lia Cafeterian.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Kutur- och fritidsnämnden 37 Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum (12) 1 Faststäande av tid och pats för justering av protoko Justeringen äger rum ,k..... i Rådhuset. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 4{12) Kutur- och fritidsnämnden 38 Sammanträdesdatum Faststäande av dagordning Kutur- och fritidsnämnden besutar att godkänna dagordningen enigt ordförandens försag. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI'S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 5(12) Kutur- och fritidsnämnden xx Sammanträdesdatum Auktorisation LIMUS (dn r kfn ) Ansökan daterad har kommit in från LIMUS, Lund om auktorisation för att bi anordnare för musikskoechecksystem i statfanstorps kommun. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att auktorisera LIMUS, Lund, i musikskoechecksystemet i statfanstorps kommun under förutsättning att okaerna är godkända av statfanstorps kommun. Ord örandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

5 STAFFANSTORPS Ti Staffanstorps kommun Ansökan om auktorisation Musikskoecheck Diarienr O- 17 to!?j, LIMUS Org nr Möegatan Lund ) ) Kontakt: Gabriee Katthän Assarhusavägen Södra Sandby Härmed ansöker LIMUS om att bi anordnare för musikskoechecksystem fr o m augusti ) Beskrivning av verksamhet: LIMUS är en enskid, momsregistrerad firma som grundades av Gabriee Katthän i januari 20 O. LIMUS tihandahåer ett stort utbud av ustfyda progressiva musikutbidningar för aa ådrar. Skoans fyra edstjärnor är hög konstnärig kompetens, pedagogiskt nytänkande, en evande konsertverksamhet och en utbidning som tar vara på eevernas individuea önskemå. Skoan har en uttaat utåtriktad profi och ger omkring tjugo eevkonserter per år. För mer information om konsertverksamheten hänvisar vi ti vår webbsida. Skoan har också en uttaat internatione inriktning. Både ärarkåren och eeverna spegar det mångkuturea Sverige. Undervisning ges för närvarande på svenska, engeska, franska, tyska, ryska, poska, mandarin och japanska. Varje år väjer ett stort anta eever att åta sig certiiieras på internatione erkänt nivå enigt ABRSM. Instrument som undervisas för närvarande är piano, fio, ceo, gitarr, tvärföjt, bockföjt, trumpet, kornett, saxofon, egitarr, eceo och cembao. För närvarande undervisas drygt 200 eever i skoans oika injer Music Kindergarten, Att växa med musiken (Terminskurser för barn/ungdomar), Mindfuness in Music (vuxna), Gädje genom Kunskap (musikära) samt Musicera mera (sommarkurser) Drygt 20 eever har vat en profiering inom Young academy/yrkesförberedande fördjupning. Fera eever med diagnoser från autismspektrat är integrerade i våra kurser. Antaektionstimmar uppgick 2012 ti dry~ 2800 tim (en ektionstimme = 45 min) För närvarande samarbetar femton ärare på LIMUS. Lärarna är timanstäda med anstäningsavtal Samtiga ärare har examen från musikhögskoan eer ikvärdig utändsk

6 utbidning. Fera ärare har genomgått cettifiering enigt ABRSM upp ti högsta nivån. Nyigen bev ytterigare fem ärare cettifierade. På skoan handeds även, på uppdrag av musikhögskoan, unga ärare inför sin examen. Gabriee Katthän har en tidigare bakgrund från PSS som hon grundade 1997 och edde fram ti dec Därmed finns i LIMUS en resurs från sexton års professione musikskoeedning. De festa eever undervisas individuet eer i kombination individue/grupp, ett arbetssätt som Gabriee initierade redan I Music Kindergarten undervisas grupper upp ti 6-7 barn. I musikära är gruppstoreken upp ti 5 eever. Det finns även fexiba kursuppägg (kippkort). Varje år bjuds aa eever på ett större projekt med gästärare. I år var temat musik och rörese, 2011 var temat fokmusik med Ninni och LeifCarr. Sedan januari 2013 har LIMUS bidat en fiia på LIS (Lund internationa Schoo) där a undervisning sker på engeska. 2.) Må och visioner: -Att kunna musicera sjäv berikar ivskvaiten. Vått må är att ge ivsång musikgädje genom ) fortrogenhet med ett instrument och med musikens språk. - V åra eever ska arbeta med aa byggstenar som öppnar dörrarna ti att experimentera med oika musikstiar och i oika musiksammanhang. - V åra eever ska få ov att växa i sitt musicerande. Vi vi att aa utveckas utifrån sina individuea behov och i sin egen takt. Vi ger varje eev bästa professionea stöd och näring oavsett viken nivå han/hon befinner sig på och vika må han/hon har med sitt musicerande. - Att spea ett instrument är ett hantverk. Det stäer krav på uthåighet, koncentration och träning. Vi hjäper eeverna att möta dessa krav på ett medvetet sätt. På det viset vi vi ge dem en positiv inärningsattityd som kan berika många ivsområden. - Vi är noga med att inte sätta värderande etikett på några musikstiar. Vi vi håa vått kassiska kuturarv evande genom eget musicerande och konserter där eever kan möta musik från Bach, Mozat1, Debussy mm. Lika sjävkart ska våra eever möta fimmusik, jazzmusik, popmusik och fokmusik. - Musik främjar den sociaa kompetensen. Vi uppmuntrar våra eever att musicera gemensamt och att dea med sig av sitt spe i gemensamma ektioner och på våra eevkonsetter. Våra eever ska ära sig att kommunicera via musiken. Vi skapar många tifåen ti roiga, gemensamma uppeveser som sätter spår. -Vår vision är människor med "open mind", stora öron, spesugna fingrar, tigång ti sina inre känsor och trygg sjävtiit. - Det är ku att musicera! Gädjen for det vi håer på med ser vi som en röd tråd genom vår verksamhet. 3.) Att uppnå må enigt punkt 3 i ansökan: LIMUS är en etaberad verksamhet som i många år har arbetat med att uppnå iknande må. Vägen dit - och vidare - är att hea tiden skaffa de bästa resurserna for att yckas. Därti behövs en ständig pågående utvärdering och anpassning ti nya behov. Privatskoans korta besutsvägar och smidigare anpassbarhet utgör här en stor forde gentemot andra organisationsformer. Lärarnas kompetens är LIMUS främsta resurs. a) Lärarna väjs ut noggrannt. I deras mix av kompetenser ingår inte bara en god musikaisk/konstnärig och pedagogisk utbidning utan sociaa kompetenser som att kunna fora en tydig och yhört diaog. en undervisning som hea tiden ska spega 2

7 ) barnets/ungdomens individuea behov är kommunikation ett viktigt verktyg. Lika viktigt som att spea tisammans är att prata med varandra, och vi för atid en direkt diaog kring önskemå och utvecking. b) En ärare med en trygg utbidning i botten och gärna en gedigen yrkeserfarenhet kan tiämpa en stor fexibiitet i undervisningen. Därför kan varje eev bi sedd och undervisat bortom aa normer så den kan utveckas på bästa sätt. På LIMUS arbetar "gama rävar" ihop med unga ärare viket bidrar ti att den pedagogiska ekusten hås vid iv. Där det finns pedagogisk ekust finns också öppenhet för eevernas ekust. c) Det festa LIMUS ärare är aktiva musiker sjäva. De är förtrogna med skapande processer och fungerar som bra förebider som kreativa och yhörda vuxna. d) Inom ärarkåren finns speciakompetens för att undervisa barn med mentaa hinder.!en verksamhet som ger möjighet ti fördjupning och s eciaisering. e) Vissa eever mår bra av tydiga må och dessa erbjuder vi att arbeta fram ti en konsert eer ti internationea musikcertifieringar. Band våra konserter finns oika inriktningar, at från att stå på scenen i Lunds stadsha eer på Stortorget som att spea unchkonsert på barnsjukhuset. f) Vi har en egen inje, Young academy, för högpresterande ungdomar där de hittar gemenskap och utmanjngar. Praktiska förutsättningar som främjar våra må: g) LIMUS tihandahåer och utökar hea tiden ett stort pedagogiskt internationet bibiotek som är tigängig för aa ärare. Här hittar man rätt stycke för rätt barn i rätt tid. h) Lokaerna på LIMUS är inredda med at reevant materia för en fexibe och modern musikundervisning. Det gäer inte bara de instrument som vi tihandahåer utan även at från ådersanpassade sitt- och fotpaar, whiteboard med notinjer och en stor saming av musikpedagogiskt ekmaterial Lokaerna är sjävkart handikappanpassade och hyrs/har iordningstäts för vår verksamhet av Lunds kommun. i) Va av ektionsängd: 30, 45 eer 60 min. IProcessmedvetande. En iten privat musikskoa med en iten ärargrupp är atid under utvecking. LIMUS ärargrupp har en positiv instäning ti nya utmaningar och andras kompetenser. Vi för en ständig diaog med varandra och samarbetar intensivt kring våra gemensamma arrangemang. Hög kvaitet och anpassning ti våra eever är något som man hea tiden behöver befåsta och vidareutvecka. På LIMUS finns både kunskap och drivkraften för detta. 4.) Vi önskar bi auktoriserade av fera skä: - Vi vet att köerna ti Musikskoan i Staffanstorp är ånga och tycker att aa barn och ungdomar som viära sig musicera borde ta möjighet ti det. - Som momspiktig privatskoa har vi hittis inte möjighet ti en prissättning som ger finanssvaga famijer tigång ti vår verksamhet. Fer ska ha råd att ägga grunden ti ivsång musikgädje! - Vi har redan många eever från Staffanstorps kommun som borde få ta de av skattesubventionen i sin egen kommun. -Det finns många duktiga arbetssökande musikärare. Vi vi skaffa fer "vita" arbetstifåen som inte bara ger inkomster utan också gemenskap och utveckingsmöjigheter i en mycket kompetent ärarkår. 3

8 5.) Nej 6.) Nej 7.) Nej 8.) Nej ) 9.) På LIMUS anstäs enbart ärare med högskoeutbidning inom området eer motsvarande kompetens som har den reevanta pedagogiska erfarenheten för ämnen de ska undervisar i. Varje termin erbjuds minst en ärarfortbidning, exempevis har fem ärare denna termin bivit certifierade enigt ABRSM på LIMUS bekostnad. Föjande anstäda ärare redan har tecknat sig för ev framtida arbete inom Musikskoechecksystemet: - Anna Socha, piano, ceo, eceo - Michaea Ottosson, fio - Stanisaw Waga, saxofon, karinett - Peter Haen, gitarr - Veronica Sekander, tvärföjt, bockföjt, Music Kindergarten -Lisa Gaay, Music Kindergarten -Gabriee Katthän, piano. Rekrytering av nya ärare: LIMUS är registrerat som arbetsgivare på arbetsförmedingen och erbjuder kompetenta ärare arbete så snart underag finns. Antaet arbetssökande är stort viket också spegar sig i en mängd ansökningar som skickas direkt ti LIMUS. Därti kommer en nära kontakt ti Musikhögskoan i Mamö varifrån många unga ärare rekommenderas ti oss. Mot denna bakgrund kan vi säkerstäa personafrågan. 10.) Ja. Det är den redan nu. 11.) Antaet undervisningstifåen skijer sig mean kurserna. De vaniga barn- och ungdomskurser går på minst 14 ektionstifåen/termin varav 13 tifåen är garanterade ektioner och minst ett tifåe är aktiv eer passiv detagande i en eevkonsert Totat per äsår bir det minst 28 - oftast mer än 30 ektionstifåen. Kurser i Music Kindergatten och Musikära går på O ektioner. Per äsår bir det minst 30 ektionstifåen. 12.) LIMUS kommer att erbjuda undervisning i främst piano, gitarr, fio, ceo, eceo, saxofon, karinett, tvärföjt, bockföjt och Music Kindergarten. Sjävkart är även skoans övriga instrumentutbud tigängigt för eeverna från Staffanstorp. Vid efterfrågan för instrument som inte finns i kursutbudet kan vi försöka ordna det. Vårt kontaktnät är stort. 13.) Vi kommer vara två personer som dear mean ansvaret: a) Huvudansvaret för den pedagogiska och konstnäriga verksamheten kommer att igga på Gabriee Katthän. Gabriee är utbidad pianist och pianopedagog, har undervisat inom musik/kuturskoa/musikhögskoa/estetisk inje sedan 30 år och har därti en gedigen erfarenhet som kuturentreprenör och musikskaeedare inom det privata området. b) Det administrativa ansvaret kommer att igga på Lisa Gaay som bidrar med en avsutad utbidning i företagsekonomi. 14.) Lokaer: LIMUS har måsättning att hyra egna okaer i Staffanstorp som då kommer att inredas med samma standard som LIMUS egna okaer i Lund. Vi tihandahåer både moderna instrument som a reevant inredning, se punkt 3g) Istäet för närmare beskrivning bjuder vi gärna in ti oss på studiebesök! 4

9 För att ge eever från Staffanstorp största möjiga vafrihet gäande undervisningdag och instrument kan vi även erbjuda att fäta in deras ektioner i vår undervisning i Lund. Lokafrågan kommer att processas vidare när vi har fått svar på vår ansökan. 15.) J våra anstäningskontrakt ingår sekretessbestämmeser. Vi tar dessutom upp frågan på våra möten och fortbidningar. ) 16.) LIMUS är ett tjänsteforetag med en nära kundkontakt. Vi for en ständig diaog med våra kunder och bemöter synpunkter om brister eer kagomå inom det pedagogiska området oftast utan dröj små. Den nära kontakten mean kund och anordnare eder ti att både synpunkter och åtgärder fojs upp kontinuerigt. Ytterst säan, men det kan hända, råkar vi ut for fe i den administrativa hanteringen och när detta inträffar är vår rutin att inte bara direkt be om ursäkt utan också att snabbt och generöst åtgärda feet. Avsutningsvis: Vi hoppas att ha svarat tifredsstäande. Vid behov ämnar vi gärna kompetteringar. ) Med vänig häsning Lund, den Q {M, 20/3.. Ioh~.~. Jh.~h~... ~b~i~e Katthän ) Bifogade handingar Biaga 1 : Registreringsbevis boagsverket Biaga 2: Registreringsbevis skatteverket Biaga 3: Kontrouppgifter, sammandrag 2012 Biaga 4: Resutatrapport maj Biaga 5: Baansrapport maj 2013 Biaga 6: Försäkringsbevis Biaga 7: Anstäningskontrakt ärare Biaga 8: Utdrag ur beastningsregister 5

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI'S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 6(12) Kutur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Information om musikskoachecksystemet (dn r kfn 2013.xx) x Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att ägga informationen ti handingarna. Ordförandens sign Justeran ens sign Ut ragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Kutur- och fritidsnämnden xx Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 7(12) 5 Sammanträdesdatum Beysning statfanstorps Hundkubb (dnr kfn ) Staffanstorps hundkubb har inkommit med önskemå om att förbättra beysningen vid hundkubbens anäggning på Guåkra ti en kostnad av :- kronor. Prisuppgift för utförande av markarbetet för hundkubbens beysning har också ämnats in. Föreigger kutur- och fritidschef Mats Schöd och entreprenadingenjör Kerstin Jensen utredning i ärendet. Tekniska nämnden har inget att erinra mot att Staffanstorps Hundkubb skaffar ett eget eabonnernang, men om beysningsanäggningen fortsatt ska vara koppad ti kornmunens beysningsnät innebär detta att krav måste stäas. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att bevija :-- kronor ti Staffanstorps Hundkubb för att kunna förbättra beysningsanäggningen vid Guåkra, att om beysningsanäggningen fortsatt ska vara koppad ti kornmunens beysningsnät ska föjande krav uppfyas: 1- Innan arbetet påbörjas ska handingar, ritningar m m på beysningsanäggningen inämnas ti teknik staffanstorp.se för granskning. Anäggningen ska uppfya kraven i einstaationsregerna för SS utgåva 2. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 8(12) Kutur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Den av Hundkubben vada entreprenören för earbetena ska ämna in underag som visar att de har behörighet för och erfarenhet av iknande arbeten ti teknik staffanstorp.se. 3- Frånkopping och inkopping av Hundkubbens eanäggning ti kommunens nät ska utföras av kommunens entreprenör Kraftringen. Hundkubben bestäer detta av Kraftringen, vika fakturerar Hundkubben för dessa kostnader 4- Innan anäggningen koppas på kommunens beysningsnät ska det finnas en godkänd sutbesiktning. Hundkubben bestäer och betaar besiktningsman, men innan besiktningen utförs ska vad besiktningsman godkännas av kommunen. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

13 STAFFANSTORPS Offert Prisuppgift på markarbete på Staffanstorps hundkubb för beysning. 20!::! Diarienr ZO ~.o i- Nergrävningaverör för kabedragning ti be. stopar. Sättning av 4st färdiga betongfundament samt återfyning ti dessa. Fundament ingår ej i pris. pris de 1: 19000:- Rivning av 2st bef stopar med beysningsarmaturer. Bortforsing samt återstäning. pris de 2: 9000:- ) ) Framdragning av ström ti samtiga 4 stopar. Betongfundament 4 stycken. 4 stycken ampor med bra beysning. Vi har 4 st stopar som är på pats, så det har vi yckas ordna samt tranportera ner ti Banan. stoparna är dock het tomma så de behöver kabe, ampor och strömdragning. Samtiga dear kräver att kabevisning från edningskoen är gjord. De1 och de 2 kräver att bef. stopar gjorts strömösa av kommunen. Hundkubben i Staffanstorps kommun fyer 40 år 2014 och aktiverar både unga och gama med hund. Beysningen är undermåig och idag är det ett mycket dåigt sken som gör verksamheten osäker då beysningen är avgörande under kurstid och även då kommuninvånare vi rasta sina hundar som sker under hea året. Det finns håor i marken efter sork och dyikt som idag är dåigt uppysta och kan skada både hund och ägare. För att minska risken samt öka intresset och bibehåa de som njuter av detta område med sin vän hunden bör beysningen bytas ut ti bättre aternativ. Vandringseden går utanför och många går där med sin hund och Guåkra mosse är idag ett fint strövområde för ung Som gamma. Vi behöver hjäp att genomföra denna förbättring med hjäp av Kommunen. Vi behöver hjäp med ca kr, det är svårt att sätta exakt kostnad då E jobbet +indragningen av E och fundament. Den kaky som står ovan är beräknad av Fredrik som kan utföra en stor de av arbetet men det kommer behövas hjäp med E och det bör kommunen utföra eftersom de kommer åt e skåp och har kunskap om området i stort. Nedan Fredrik Larsson kontaktuppgifter om kommunen önskar säkerstä detta underag. Samarbete med Tekniska Förvatningen Kerstin Jensen måste fungera om arbetet ska kunna utföras. Ma in Larsson Orzr rande i Staffanstorps Hundkubb / ft.~h-h 0 r rj' (10 Mina u'j)pgifter: 0 1 ~ Fredrik Larsson Lyngby Markarbeten Lyngby Genarp

14 DOKUMENTYP Diarienr: XXXX.XXX 1{2} STAFFANSTORPS Km/.MUN STAFFANSTORPS Diarienr Z O?;. 3 T KUL TUR OCH FRITID Gäande beysning på Hundkubben vid Guåkra i Saffanstorp 5taffanstorps Hundkubbs verksamhet består främst av hundägarbutbidning och hund kurser. Kubben har 251 medemmar varav endast ett fåta personer är bidragsberättigande. Hw1dkubben nyttjar en de av fastigheten Borggård 1:4 på cirka 0,5 ha. Fastigheten ägs av kommunen och området är inte detajpaneagt Hundkubben äger och ansvar för hea anäggningen såsom staket, gräsytor, byggnad och beysning m.m. Gäande beysningen har hundkubben hea eijmehavaransvaret för anäggningen, viket innebär att Hundkubben har einnehavaransvaret enigt Eagen. Hundkubbens beysning är koppad ti kommunens eanäggning för beysning, hundkubben betaar inte ekostnaderna för sin anäggning. Hundkubben har inkommit ti Kutur och Fritidsnämnden med önskemå om att förbättra beysningen. För detta äskar Hw1dkubben kr av Kutur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden har inget att erinra mot detta om Hundkubben anskaffar ett eget eabmmemang, men ska beysningsanäggnmgen fortsatt vara koppad ti kommunens beysningsnät ska föjande krav uppfyas:. Innan arbetena påbörjas ska handingar, ritningar m.m. på beysningsanäggningen inämnas ti för granskning. Anäggningen ska uppfya kraven i einstaationsregerna utgåva Den av Hundkubben vad entreprenör för earbetena ska inämna underag som visar att de har behörighet för och erfarenhet av iknande arbeten ti 3. Frånkopping och inkopping av Hundkubbens eanäggning ti kommunens nät ska utföras av kommunens entreprenör Kraftri.ngen. Hw1dkubben bestäer detta av Kraftingen, vika fakturerar Hundkubben för dessa kostnader. 4. Innan anäggnij1gen koppas på kommunens beysningsnät ska det finnas en godkänd sutbesikh1ing. Hundkubben bestäer och betaar besiktningsman,

15 2(2) STAFFANSTORPS men innan besiktningen utförs ska vad besiktningsman godkänns av kommunen. Mats Schöd Kutur- och fritidschef Kerstin Jensen Entreprenadingenjör

16 SAMMANTRÄDESPROTOKO LL STAFFANSTORI'S Kutur- och fritidsnämnden Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum (12) b Arrangemangsansökan Lions Cub Vikingen (dnr kfn } Föreigger skrivese från Lions Cub Vikingen med ansökan om bidrag med :-- kronor för kostnader i samband med midsommarfirandet 2013 i Baders Hage. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att bevija bidrag med :-- kronor ti Lions Cub Vikingen enigt ansökan att bidraget utbetaas först när arrangören redovisat intäkter och utgifter för arrangemanget, samt att uppysa föreningen om gäande regeverk som b a säger att ansökan ska inkomma före panerat arrangemang. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

17 Lions Cub \ TIKINc--;EN!~~~~~~ StaHa nstorp Swcdcn STAFFANSTORPS 2J Kommunstyresen i S taffanstorpskommun Ansökan om bidrag för midsommarfirandet 2013 i Baders Hage ) Lions Cub Vikingen, Staffanstorp svarade som överenskommet för midsommarfirandet på eftermiddagen med traditione dans kring midsommarstången och vad i övrigt där hör ti. ) Härmed ansöker vi om ett bidrag på :- för kostnader i samband med midsommarfirandet. Vi kunde i år uppskatta antaet besökande ti c:a 1000 personer Med vänig häsning från Lions Cub Vikingen, Staffanstorp. Bo Persson President President Bo Persson Tirupsvägen 7, Staffanstorp Te Fax

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 1 0(12) Sammanträdesdatum Kutur- och fritidsnämnden xx Skötse och underhå av Konstnärig utsmyckning (dnr kfn ) Kutur- och fritidsnämnden har vid sammanträde , 34, diskuterat vem som äger frågan och ansvarar för tisyn och underhå av konstnärig utsmyckning. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att uppdra åt kutur- och fritidschefen att återrapportera panerat underhå av konstnärig utsmyckning senast under apri månad Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI'S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 11 ( 12) Kutur- och fritidsnämnden xx Sammanträdesdatum Twin Cup i handbo (dnr kfn 2013.xx) Twin Cup i handbo "Midnight tropy" paneras att genomföras den maj Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att ägga informationen ti handingarna. Ordförandens sign Justerandens sign tdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI' S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 12(12) Kutur- och fritidsnämnden xx Sammanträdesdatum Arrangemangsbidrag ti Hjärups Byaag Föreigger skrivese från Hjärups byaag med ansökan om bidrag med :-- kronor för arrangemang under hösten Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att Ord örandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

21 STAFFANSTORPS 1\0MMUN /1t?h S?A ;;vt 201: -10- o 9 ftttur-()v)/ fr1/11:/scjtej - - Diarier.r S/af)att5fo'J.5 }PHJJnt?). hitftrtd /tji var/ )t-tf'~t 6aHt/td /jt/'1'/ Yetfitt! t7}~r~dt:7 Aa'f/Htd tn na;~; m~/' *~ -e'rrtt/ JJ/1!# d't!e' Yt;å /_et~temde- t-~;jfer / J/2/11 - /a11d m~«/;a;uft> Jytttf!.? t?rrt~~~t;ejhtth$ / A;6!t:t dtjjc3,, " (/ (/ 4 v '... i J /3eirt_ft' tjm ;tq.ftjiii/#1 ~/jt??fit!-""art? /~y'e-i'u/-t)(e/ frm,;k ~// I~ V_',,h. c't!jqi-andtrt J!! /j~ 5ti/---.)e, tt~t# j,fejtt- 1 v v v /!; di u ;J v tt t' c, t- ~ej ;:! '- \ )tda Ya'tJJi.Adi:f»;ij Jc,rr5/th A~~rP~a/t{ v 15; 9 f, Skrt'vi i f~rp,p /ö'h::./bhj-? t/'1/tjtk; ft't)$(' c5 UJ# )'f tz : 1., f {)jid ~. 14-m/fe-ufjiJ!t )!)J )11/es muccum /,Lund ~eit>g/11td r /tjo.k Y' 1/Jf"»IH~ ;,5'()"f?v /?'t?t? /- b/)/),' - /:){) ~. f/j//rs ftj t) )e at/ ~e+ tj~k5/!der -';$OI~J<r ~ooo ; - )7j;p tj. ~.IM~ervtzndri~f1 ~ IInde~ /1/es/er U11114}$art/t?d~: 901','- /5'"C>() / -!, i]ee..f(}s/nd )t(): - - t;.d.ua-_ ;[{)() ' -!C/;; {. 12tun ~t ~uff ~I f v (/ '. v )fi);; h "t fa/ar t<f#4 Mca atin M 11/Jery. 3};z 1. ctis)t}; I!Jfif./ Jdt#, v v ~:>t:j1/ hd~ a h~p nä.1-ur~.'ua~ f)j'j1m$fi1/jder v L ~ 'j f ;.. 'IM e;~..5'-var a erfp. ~ e et"$411 V'' /tv' ~eftttf. /:ectov1-~m ~: Y,h:r/tand ~/J'/. k "_.},,,:... o r u-biu!r-.1 v 7ooo, - #y' 1 ef#r ~;a-)jr'!u/tndf!ff men J~'fd r?ue11 / ~ v~n/ed ~Itu' )o'rptutd. 7 f){)/- J Y«A Ovfr,b{)- f...,...,. e-, "''c; 'A-"'~ St. ur SV/11'11/ / () /1 - /f!j OU:-- ~

22 Väkommen ti höstens arrangemang med Hjät ups byaag / 9 Onsdag 5/10 Löt dag 12 /10 Lördag 27/O Söndag Su äck i HjäruJJ Hjärupsbon Jenny!viewski som författardebuterade berättar om skräckromanen Ska!pedansen. Pats: Bibioteket Hjärup k Medem fh entre, övriga 40 kr Famijeutfvkt ti Livets museum i Lnnd Professor emeritus Bengt Lindskog, guidar oss genom en medicinskhistori sk uppevese i den 120 m iånga asarettskuverten i asarettsområdet nära Universitetsbibioteket. Pats: Universitetssjukhuset Lund, k Entre från panen bakom Restamang Vavet Begränsat anta patser, bindande föranmäan på Bibioteket Hjärup senast 111 O. Fri entre Knittes sagotenter Knitte och he1mes dockor berättar sagor. I dag besöker Nis Karsson Pyssing oss. Pats: Bibioteket Hjärup k 3.00 Fri entre Oktober vandring på upptrampade stigar med Anders \\'ester, Staffanstorps naturskyddsförening Vi gör en ca 3 ti1m11ars promenad med saming vid Församingsgården k J.00. Utrustning: Varma oömma käder, matsäck, varm dryck och ev. kikare 16/11 Lördag 25/ Mimdag Ramebujong Musikaisk underhåning av Pove- Diggarna. Sång ink tipstäving och soppa serveras. Pats: Hjärupssaen, Hjärupsundsskoan k Bindande föranmäan Bibioteket Hjärup senast 11/ Entre medem 60 kr, övriga 1 00 kr Författarafton med Karin Wahberg Karin Wahberg är mest känd för sina deckare men har även skrivit historiska romaner Pats: Hjärupssaen, Hjärupsundsskoan k Medem fri entre övriga 40 kr 3/12 Tisdag Christina Odenhammer ger ästips inför juen BibioteketHjärupk Fri entre Dessutom pågår under hösten B o a~irke : Den 27/8, 15110, 26/1 1 och på Bibioteket Hjämp d Information fijus på bibiotekets ansagstava St nvg~'n g: Utgår från I-järups centrum tisdagar och torsdagar k För vidare information om arrangemang se ausagstnvorna i b~' eer gå in på vår hemsida up.nu Ett ferta arrangemang görs i samarbete med Staffanstorps kommun, Kutnr och fritid Kutur- och f"itidsrådet Hjärups Byaag OBS! Bi gärna medem! Avgiften ät 100 o för Postgiro eer bankgiro

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden k. -A SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(13) 2013-11-05 Kultur- och fritidsnänden Plats och tid Hagalidskolan i Staffanstorp/ kl 17.00-18.10 Beslutande Eric Tabich (M)/ ordf Werner Unger (S) Margareta Pauli (M) Ann-Christine

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1(2) 2014-02-25 18.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B Eric Tabich (M)

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1(2) 2014-02-25 18.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B Eric Tabich (M) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN KALLELSE DATUM: 2014-02-18 NÄMNDSEKRETERARE: Ingrid Hansson 046-251242 ingrid.hansson@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid:

Läs mer

ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola 826 80 Söderhamn Hemsida www.kulturskolan.soderhamn.se Kulturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn

ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola 826 80 Söderhamn Hemsida www.kulturskolan.soderhamn.se Kulturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn Söderhamns Kuturskoa 826 80 Söderhamn PLATS FÖR PORTO Expedition 0270-753 91 Kuturskoechef 0270-753 93 Personarum 0270-753 92 Hemsida www.kuturskoan.soderhamn.se Kuturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Trendspaning i Stockholm

Trendspaning i Stockholm ANNORDIA NEWSLETTER #3 TEMA Trendspaning i Stockhom VD HAR ORDET TEMA HOTELLMARKNAD Med Annordia som rådgivare har Kövern tecknat ett hyresavta med Nordic Choi Hotes för ett nytt hote i Västerås. Hur och

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

kulturlov kulturlovsvecka 26/10-1/11 2009 Äntligen

kulturlov kulturlovsvecka 26/10-1/11 2009 Äntligen M M M M Äntigen kuturov M kuturovsvecka 26/10-1/11 2009 Arrangeras med stöd av Västerås stads kutur-, idrotts- och fritidsnämnd med anedning av Barnens år 2009. kuturovsvecka Ördag 24:e / söndag 25:e 1

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form Kuturskoan Stockhom Skapande på din fritid Musik Teater Dans Bid & Form Kurser 2011 För barn och unga 6-22 år skrivna i Stockhoms stad Kuturskoan Stockhom Kuturskoan bedriver en verksamhet med skapande

Läs mer

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN v V).4. r L,». I' > SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum Pats 00h tid Kaingesaen, Stadshuset, Ronneby, ki. 08:30-09.00 Besutande Ledamöter Se särskid förteckning Ersättare Se särskid förteckning

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Kulturskolan Stockholm Skapande på din fritid. Musik & Sång Teater & Musikal Dans & Cirkus Bild & Form

Kulturskolan Stockholm Skapande på din fritid. Musik & Sång Teater & Musikal Dans & Cirkus Bild & Form Kuturskoan Stockhom Skapande på din fritid Musik & Sång Teater & Musika Dans & Cirkus Bid & Form Kurser 2011-2012 Kuturskoan Stockhom Kuturskoan bedriver en verksamhet med skapande på fritiden med ett

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

Frågor om landstingets/regionens habiliteringsverksamhet. ID-nummer: Ditt svar är anonymt och behandlas konfidentiellt.

Frågor om landstingets/regionens habiliteringsverksamhet. ID-nummer: Ditt svar är anonymt och behandlas konfidentiellt. Ort. datum Frågr m andstingets/reginens habiiteringsverksamhet Hej! Er famij har under det senaste året haft kntakt med barn- ch ungdmshabiiteringen. För att vi ska kunna utvecka verksamheten är det viktigt

Läs mer

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen f:s' ' ~~.. SALA KOMMUN SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-03-04 13 (21) 54 Dnr 2014/356 Försäjning av fastigheten Saa Sivergruva 1:881 i Meandammen INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014 Kristinehamns kommun Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 015-0-19 s n Sida 7() )aaj.s-! tö/d{ ~nr.ao's-: JJ( SN 37 SNau 5 Rapportering ej verkstäda besut samt verkstäda besut- kvarta 4 år 014 Besut

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för musik och bild

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för musik och bild Dnr: 2015/2622 3.1.2 Kurspan Fakuteten för konst och humaniora Institutionen för musik och bid 1MUÄ16 Musik II med verksamhetsföragd utbidning (ämne 1) inriktning mot arbete i gymnasieskoan, 30 högskoepoäng

Läs mer

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 28 apri 2015 k. 18:00 Pats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskoans matsa i Torsby Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen den 5 maj 2015

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f.

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. Åändska Studentaget vid Åbo Akademi r.f. Årsberättese 2015 Styresen I styresen 2015 har föjande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den ordning de nämns i stadgarna): Lucas Mattsson,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Arende: Byggnation av torgstånd statfanstorp

Arende: Byggnation av torgstånd statfanstorp ÄRENDEBESKRIVNING 201 31111 1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN.. Arende: Byggnatin av trgstånd statfanstrp Sammanfattning av ärendet: En kstnadsberäkning ch ett försag ti utfrmning av trgståndsbyggnad

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun.

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun. Ansökan om fastighetsregering och edningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Aingsås kommun. Aingsås Kommun, ägare ti Västerbodarna 1 :384, samt Mats och Ewa Lundbad, ägare ti

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Motion 1986/87 :Skl75

Motion 1986/87 :Skl75 Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR VALDEMARSVIKs KOMMUN Antagna av kommunfumäktige29mars 2004 10 Reviderade av kommunfumäktige 31 mars 2008 15 VALDEMARSVIKs KOMMUN 2004-03-12 2008-05-22 030001 03 1 00 20084

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

För G krävs minst 16p, för VG minst 24p. Miniräknare och utdelade tabeller

För G krävs minst 16p, för VG minst 24p. Miniräknare och utdelade tabeller ÖRERO UNIVERSITET Handeshögskoan i Örebro Tentamen i Ekonomistyrning, Fö1018, 7,5 hp nta uppgifter: Max poäng: etyg: nsvariga ärare: Tiätna hjäpmede: 6 32 För G krävs minst 16p, för VG minst 24p Kerstin

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m.

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m. Mot. 1975: 2129 6 Nr 2129 av herr Hermansson m. D. med anedning av propositionen 1975: 97 angående rörig pensionsåder m. m. Under hea den ånga tid opinionsyttringar förekommit och försag stäts om sänkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kungörese Kommunfumäktige 2013-06-04 1 Pats: Stora sessionssaen, Medborgarhuset, Aröv Tid: 2013-06-17 k. 18.00 Vid eventuet förhinder för edamot måste kommunstyresens kansi i god tid meddeas

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

FÖRFRÅGNINGsUNDERLAG. för upphandling av nya spårvagnar till Göteborg 1999

FÖRFRÅGNINGsUNDERLAG. för upphandling av nya spårvagnar till Göteborg 1999 FÖRFRÅGNINGsUNDERLAG för upphanding av nya spårvagnar ti Göteborg 1999 FÖRFRÅGNINGsUNDERLAG för upphanding av nya spårvagnar ti Göteborg 1999 INNEHÅLL Anbudsförfrågan Avtaets huvudtext Dokument 1: Dokument

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

Ödåkra IF s fotbollspolicy & spelarutbildningsplan. Den Gröna Tråden. Gäller från mars 2016 Version 1.1

Ödåkra IF s fotbollspolicy & spelarutbildningsplan. Den Gröna Tråden. Gäller från mars 2016 Version 1.1 Ödåkra IF s fotbospoicy & spearutbidningspan Den Gröna Tråden Gäer från mars 2016 Version 1.1 Innehåsförteckning Förord... 3 Gröna tråden Processen... 3 Verksamhetsidé... 4 Övergripande speidé... 4 Amänt

Läs mer