Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan Föreningsråd, klockan Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19."

Transkript

1 KALLELSE ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan Föreningsråd, kockan Föreäsning med Thomas Ravei, kockan Ärenden 1 Faststäande av tid och dag för justering av protokoet. 2 Faststäande av dagordning Kaade.!. 3 Auktorisation LIMUS.!. 4 Information om musikskoechecksystemet.!. 5 Beysning Staffanstorps Hundkubb.!. 6 Arrangemansansökan Lions Cub Vikingen.!. 7 Information om skötse och underhå av Konstnärig utsmyckning./. 8 Twin Cup i handbo 9 Arrangemangsbidrag ti Hjärups Byaag./. 10 Övrigt Eric Tabich Ordförande Ingrid Hansson sekreterare M/FP-gruppen har förmöte den 5 november k16.30 i sammanträdesoka på Hagaid skoan. s-gruppen har förmöte den 5 november k16.00 i sammanträdesoka Lia Cafeterian.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Kutur- och fritidsnämnden 37 Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum (12) 1 Faststäande av tid och pats för justering av protoko Justeringen äger rum ,k..... i Rådhuset. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 4{12) Kutur- och fritidsnämnden 38 Sammanträdesdatum Faststäande av dagordning Kutur- och fritidsnämnden besutar att godkänna dagordningen enigt ordförandens försag. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI'S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 5(12) Kutur- och fritidsnämnden xx Sammanträdesdatum Auktorisation LIMUS (dn r kfn ) Ansökan daterad har kommit in från LIMUS, Lund om auktorisation för att bi anordnare för musikskoechecksystem i statfanstorps kommun. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att auktorisera LIMUS, Lund, i musikskoechecksystemet i statfanstorps kommun under förutsättning att okaerna är godkända av statfanstorps kommun. Ord örandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

5 STAFFANSTORPS Ti Staffanstorps kommun Ansökan om auktorisation Musikskoecheck Diarienr O- 17 to!?j, LIMUS Org nr Möegatan Lund ) ) Kontakt: Gabriee Katthän Assarhusavägen Södra Sandby Härmed ansöker LIMUS om att bi anordnare för musikskoechecksystem fr o m augusti ) Beskrivning av verksamhet: LIMUS är en enskid, momsregistrerad firma som grundades av Gabriee Katthän i januari 20 O. LIMUS tihandahåer ett stort utbud av ustfyda progressiva musikutbidningar för aa ådrar. Skoans fyra edstjärnor är hög konstnärig kompetens, pedagogiskt nytänkande, en evande konsertverksamhet och en utbidning som tar vara på eevernas individuea önskemå. Skoan har en uttaat utåtriktad profi och ger omkring tjugo eevkonserter per år. För mer information om konsertverksamheten hänvisar vi ti vår webbsida. Skoan har också en uttaat internatione inriktning. Både ärarkåren och eeverna spegar det mångkuturea Sverige. Undervisning ges för närvarande på svenska, engeska, franska, tyska, ryska, poska, mandarin och japanska. Varje år väjer ett stort anta eever att åta sig certiiieras på internatione erkänt nivå enigt ABRSM. Instrument som undervisas för närvarande är piano, fio, ceo, gitarr, tvärföjt, bockföjt, trumpet, kornett, saxofon, egitarr, eceo och cembao. För närvarande undervisas drygt 200 eever i skoans oika injer Music Kindergarten, Att växa med musiken (Terminskurser för barn/ungdomar), Mindfuness in Music (vuxna), Gädje genom Kunskap (musikära) samt Musicera mera (sommarkurser) Drygt 20 eever har vat en profiering inom Young academy/yrkesförberedande fördjupning. Fera eever med diagnoser från autismspektrat är integrerade i våra kurser. Antaektionstimmar uppgick 2012 ti dry~ 2800 tim (en ektionstimme = 45 min) För närvarande samarbetar femton ärare på LIMUS. Lärarna är timanstäda med anstäningsavtal Samtiga ärare har examen från musikhögskoan eer ikvärdig utändsk

6 utbidning. Fera ärare har genomgått cettifiering enigt ABRSM upp ti högsta nivån. Nyigen bev ytterigare fem ärare cettifierade. På skoan handeds även, på uppdrag av musikhögskoan, unga ärare inför sin examen. Gabriee Katthän har en tidigare bakgrund från PSS som hon grundade 1997 och edde fram ti dec Därmed finns i LIMUS en resurs från sexton års professione musikskoeedning. De festa eever undervisas individuet eer i kombination individue/grupp, ett arbetssätt som Gabriee initierade redan I Music Kindergarten undervisas grupper upp ti 6-7 barn. I musikära är gruppstoreken upp ti 5 eever. Det finns även fexiba kursuppägg (kippkort). Varje år bjuds aa eever på ett större projekt med gästärare. I år var temat musik och rörese, 2011 var temat fokmusik med Ninni och LeifCarr. Sedan januari 2013 har LIMUS bidat en fiia på LIS (Lund internationa Schoo) där a undervisning sker på engeska. 2.) Må och visioner: -Att kunna musicera sjäv berikar ivskvaiten. Vått må är att ge ivsång musikgädje genom ) fortrogenhet med ett instrument och med musikens språk. - V åra eever ska arbeta med aa byggstenar som öppnar dörrarna ti att experimentera med oika musikstiar och i oika musiksammanhang. - V åra eever ska få ov att växa i sitt musicerande. Vi vi att aa utveckas utifrån sina individuea behov och i sin egen takt. Vi ger varje eev bästa professionea stöd och näring oavsett viken nivå han/hon befinner sig på och vika må han/hon har med sitt musicerande. - Att spea ett instrument är ett hantverk. Det stäer krav på uthåighet, koncentration och träning. Vi hjäper eeverna att möta dessa krav på ett medvetet sätt. På det viset vi vi ge dem en positiv inärningsattityd som kan berika många ivsområden. - Vi är noga med att inte sätta värderande etikett på några musikstiar. Vi vi håa vått kassiska kuturarv evande genom eget musicerande och konserter där eever kan möta musik från Bach, Mozat1, Debussy mm. Lika sjävkart ska våra eever möta fimmusik, jazzmusik, popmusik och fokmusik. - Musik främjar den sociaa kompetensen. Vi uppmuntrar våra eever att musicera gemensamt och att dea med sig av sitt spe i gemensamma ektioner och på våra eevkonsetter. Våra eever ska ära sig att kommunicera via musiken. Vi skapar många tifåen ti roiga, gemensamma uppeveser som sätter spår. -Vår vision är människor med "open mind", stora öron, spesugna fingrar, tigång ti sina inre känsor och trygg sjävtiit. - Det är ku att musicera! Gädjen for det vi håer på med ser vi som en röd tråd genom vår verksamhet. 3.) Att uppnå må enigt punkt 3 i ansökan: LIMUS är en etaberad verksamhet som i många år har arbetat med att uppnå iknande må. Vägen dit - och vidare - är att hea tiden skaffa de bästa resurserna for att yckas. Därti behövs en ständig pågående utvärdering och anpassning ti nya behov. Privatskoans korta besutsvägar och smidigare anpassbarhet utgör här en stor forde gentemot andra organisationsformer. Lärarnas kompetens är LIMUS främsta resurs. a) Lärarna väjs ut noggrannt. I deras mix av kompetenser ingår inte bara en god musikaisk/konstnärig och pedagogisk utbidning utan sociaa kompetenser som att kunna fora en tydig och yhört diaog. en undervisning som hea tiden ska spega 2

7 ) barnets/ungdomens individuea behov är kommunikation ett viktigt verktyg. Lika viktigt som att spea tisammans är att prata med varandra, och vi för atid en direkt diaog kring önskemå och utvecking. b) En ärare med en trygg utbidning i botten och gärna en gedigen yrkeserfarenhet kan tiämpa en stor fexibiitet i undervisningen. Därför kan varje eev bi sedd och undervisat bortom aa normer så den kan utveckas på bästa sätt. På LIMUS arbetar "gama rävar" ihop med unga ärare viket bidrar ti att den pedagogiska ekusten hås vid iv. Där det finns pedagogisk ekust finns också öppenhet för eevernas ekust. c) Det festa LIMUS ärare är aktiva musiker sjäva. De är förtrogna med skapande processer och fungerar som bra förebider som kreativa och yhörda vuxna. d) Inom ärarkåren finns speciakompetens för att undervisa barn med mentaa hinder.!en verksamhet som ger möjighet ti fördjupning och s eciaisering. e) Vissa eever mår bra av tydiga må och dessa erbjuder vi att arbeta fram ti en konsert eer ti internationea musikcertifieringar. Band våra konserter finns oika inriktningar, at från att stå på scenen i Lunds stadsha eer på Stortorget som att spea unchkonsert på barnsjukhuset. f) Vi har en egen inje, Young academy, för högpresterande ungdomar där de hittar gemenskap och utmanjngar. Praktiska förutsättningar som främjar våra må: g) LIMUS tihandahåer och utökar hea tiden ett stort pedagogiskt internationet bibiotek som är tigängig för aa ärare. Här hittar man rätt stycke för rätt barn i rätt tid. h) Lokaerna på LIMUS är inredda med at reevant materia för en fexibe och modern musikundervisning. Det gäer inte bara de instrument som vi tihandahåer utan även at från ådersanpassade sitt- och fotpaar, whiteboard med notinjer och en stor saming av musikpedagogiskt ekmaterial Lokaerna är sjävkart handikappanpassade och hyrs/har iordningstäts för vår verksamhet av Lunds kommun. i) Va av ektionsängd: 30, 45 eer 60 min. IProcessmedvetande. En iten privat musikskoa med en iten ärargrupp är atid under utvecking. LIMUS ärargrupp har en positiv instäning ti nya utmaningar och andras kompetenser. Vi för en ständig diaog med varandra och samarbetar intensivt kring våra gemensamma arrangemang. Hög kvaitet och anpassning ti våra eever är något som man hea tiden behöver befåsta och vidareutvecka. På LIMUS finns både kunskap och drivkraften för detta. 4.) Vi önskar bi auktoriserade av fera skä: - Vi vet att köerna ti Musikskoan i Staffanstorp är ånga och tycker att aa barn och ungdomar som viära sig musicera borde ta möjighet ti det. - Som momspiktig privatskoa har vi hittis inte möjighet ti en prissättning som ger finanssvaga famijer tigång ti vår verksamhet. Fer ska ha råd att ägga grunden ti ivsång musikgädje! - Vi har redan många eever från Staffanstorps kommun som borde få ta de av skattesubventionen i sin egen kommun. -Det finns många duktiga arbetssökande musikärare. Vi vi skaffa fer "vita" arbetstifåen som inte bara ger inkomster utan också gemenskap och utveckingsmöjigheter i en mycket kompetent ärarkår. 3

8 5.) Nej 6.) Nej 7.) Nej 8.) Nej ) 9.) På LIMUS anstäs enbart ärare med högskoeutbidning inom området eer motsvarande kompetens som har den reevanta pedagogiska erfarenheten för ämnen de ska undervisar i. Varje termin erbjuds minst en ärarfortbidning, exempevis har fem ärare denna termin bivit certifierade enigt ABRSM på LIMUS bekostnad. Föjande anstäda ärare redan har tecknat sig för ev framtida arbete inom Musikskoechecksystemet: - Anna Socha, piano, ceo, eceo - Michaea Ottosson, fio - Stanisaw Waga, saxofon, karinett - Peter Haen, gitarr - Veronica Sekander, tvärföjt, bockföjt, Music Kindergarten -Lisa Gaay, Music Kindergarten -Gabriee Katthän, piano. Rekrytering av nya ärare: LIMUS är registrerat som arbetsgivare på arbetsförmedingen och erbjuder kompetenta ärare arbete så snart underag finns. Antaet arbetssökande är stort viket också spegar sig i en mängd ansökningar som skickas direkt ti LIMUS. Därti kommer en nära kontakt ti Musikhögskoan i Mamö varifrån många unga ärare rekommenderas ti oss. Mot denna bakgrund kan vi säkerstäa personafrågan. 10.) Ja. Det är den redan nu. 11.) Antaet undervisningstifåen skijer sig mean kurserna. De vaniga barn- och ungdomskurser går på minst 14 ektionstifåen/termin varav 13 tifåen är garanterade ektioner och minst ett tifåe är aktiv eer passiv detagande i en eevkonsert Totat per äsår bir det minst 28 - oftast mer än 30 ektionstifåen. Kurser i Music Kindergatten och Musikära går på O ektioner. Per äsår bir det minst 30 ektionstifåen. 12.) LIMUS kommer att erbjuda undervisning i främst piano, gitarr, fio, ceo, eceo, saxofon, karinett, tvärföjt, bockföjt och Music Kindergarten. Sjävkart är även skoans övriga instrumentutbud tigängigt för eeverna från Staffanstorp. Vid efterfrågan för instrument som inte finns i kursutbudet kan vi försöka ordna det. Vårt kontaktnät är stort. 13.) Vi kommer vara två personer som dear mean ansvaret: a) Huvudansvaret för den pedagogiska och konstnäriga verksamheten kommer att igga på Gabriee Katthän. Gabriee är utbidad pianist och pianopedagog, har undervisat inom musik/kuturskoa/musikhögskoa/estetisk inje sedan 30 år och har därti en gedigen erfarenhet som kuturentreprenör och musikskaeedare inom det privata området. b) Det administrativa ansvaret kommer att igga på Lisa Gaay som bidrar med en avsutad utbidning i företagsekonomi. 14.) Lokaer: LIMUS har måsättning att hyra egna okaer i Staffanstorp som då kommer att inredas med samma standard som LIMUS egna okaer i Lund. Vi tihandahåer både moderna instrument som a reevant inredning, se punkt 3g) Istäet för närmare beskrivning bjuder vi gärna in ti oss på studiebesök! 4

9 För att ge eever från Staffanstorp största möjiga vafrihet gäande undervisningdag och instrument kan vi även erbjuda att fäta in deras ektioner i vår undervisning i Lund. Lokafrågan kommer att processas vidare när vi har fått svar på vår ansökan. 15.) J våra anstäningskontrakt ingår sekretessbestämmeser. Vi tar dessutom upp frågan på våra möten och fortbidningar. ) 16.) LIMUS är ett tjänsteforetag med en nära kundkontakt. Vi for en ständig diaog med våra kunder och bemöter synpunkter om brister eer kagomå inom det pedagogiska området oftast utan dröj små. Den nära kontakten mean kund och anordnare eder ti att både synpunkter och åtgärder fojs upp kontinuerigt. Ytterst säan, men det kan hända, råkar vi ut for fe i den administrativa hanteringen och när detta inträffar är vår rutin att inte bara direkt be om ursäkt utan också att snabbt och generöst åtgärda feet. Avsutningsvis: Vi hoppas att ha svarat tifredsstäande. Vid behov ämnar vi gärna kompetteringar. ) Med vänig häsning Lund, den Q {M, 20/3.. Ioh~.~. Jh.~h~... ~b~i~e Katthän ) Bifogade handingar Biaga 1 : Registreringsbevis boagsverket Biaga 2: Registreringsbevis skatteverket Biaga 3: Kontrouppgifter, sammandrag 2012 Biaga 4: Resutatrapport maj Biaga 5: Baansrapport maj 2013 Biaga 6: Försäkringsbevis Biaga 7: Anstäningskontrakt ärare Biaga 8: Utdrag ur beastningsregister 5

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI'S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 6(12) Kutur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Information om musikskoachecksystemet (dn r kfn 2013.xx) x Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att ägga informationen ti handingarna. Ordförandens sign Justeran ens sign Ut ragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Kutur- och fritidsnämnden xx Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 7(12) 5 Sammanträdesdatum Beysning statfanstorps Hundkubb (dnr kfn ) Staffanstorps hundkubb har inkommit med önskemå om att förbättra beysningen vid hundkubbens anäggning på Guåkra ti en kostnad av :- kronor. Prisuppgift för utförande av markarbetet för hundkubbens beysning har också ämnats in. Föreigger kutur- och fritidschef Mats Schöd och entreprenadingenjör Kerstin Jensen utredning i ärendet. Tekniska nämnden har inget att erinra mot att Staffanstorps Hundkubb skaffar ett eget eabonnernang, men om beysningsanäggningen fortsatt ska vara koppad ti kornmunens beysningsnät innebär detta att krav måste stäas. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att bevija :-- kronor ti Staffanstorps Hundkubb för att kunna förbättra beysningsanäggningen vid Guåkra, att om beysningsanäggningen fortsatt ska vara koppad ti kornmunens beysningsnät ska föjande krav uppfyas: 1- Innan arbetet påbörjas ska handingar, ritningar m m på beysningsanäggningen inämnas ti teknik staffanstorp.se för granskning. Anäggningen ska uppfya kraven i einstaationsregerna för SS utgåva 2. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 8(12) Kutur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Den av Hundkubben vada entreprenören för earbetena ska ämna in underag som visar att de har behörighet för och erfarenhet av iknande arbeten ti teknik staffanstorp.se. 3- Frånkopping och inkopping av Hundkubbens eanäggning ti kommunens nät ska utföras av kommunens entreprenör Kraftringen. Hundkubben bestäer detta av Kraftringen, vika fakturerar Hundkubben för dessa kostnader 4- Innan anäggningen koppas på kommunens beysningsnät ska det finnas en godkänd sutbesiktning. Hundkubben bestäer och betaar besiktningsman, men innan besiktningen utförs ska vad besiktningsman godkännas av kommunen. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

13 STAFFANSTORPS Offert Prisuppgift på markarbete på Staffanstorps hundkubb för beysning. 20!::! Diarienr ZO ~.o i- Nergrävningaverör för kabedragning ti be. stopar. Sättning av 4st färdiga betongfundament samt återfyning ti dessa. Fundament ingår ej i pris. pris de 1: 19000:- Rivning av 2st bef stopar med beysningsarmaturer. Bortforsing samt återstäning. pris de 2: 9000:- ) ) Framdragning av ström ti samtiga 4 stopar. Betongfundament 4 stycken. 4 stycken ampor med bra beysning. Vi har 4 st stopar som är på pats, så det har vi yckas ordna samt tranportera ner ti Banan. stoparna är dock het tomma så de behöver kabe, ampor och strömdragning. Samtiga dear kräver att kabevisning från edningskoen är gjord. De1 och de 2 kräver att bef. stopar gjorts strömösa av kommunen. Hundkubben i Staffanstorps kommun fyer 40 år 2014 och aktiverar både unga och gama med hund. Beysningen är undermåig och idag är det ett mycket dåigt sken som gör verksamheten osäker då beysningen är avgörande under kurstid och även då kommuninvånare vi rasta sina hundar som sker under hea året. Det finns håor i marken efter sork och dyikt som idag är dåigt uppysta och kan skada både hund och ägare. För att minska risken samt öka intresset och bibehåa de som njuter av detta område med sin vän hunden bör beysningen bytas ut ti bättre aternativ. Vandringseden går utanför och många går där med sin hund och Guåkra mosse är idag ett fint strövområde för ung Som gamma. Vi behöver hjäp att genomföra denna förbättring med hjäp av Kommunen. Vi behöver hjäp med ca kr, det är svårt att sätta exakt kostnad då E jobbet +indragningen av E och fundament. Den kaky som står ovan är beräknad av Fredrik som kan utföra en stor de av arbetet men det kommer behövas hjäp med E och det bör kommunen utföra eftersom de kommer åt e skåp och har kunskap om området i stort. Nedan Fredrik Larsson kontaktuppgifter om kommunen önskar säkerstä detta underag. Samarbete med Tekniska Förvatningen Kerstin Jensen måste fungera om arbetet ska kunna utföras. Ma in Larsson Orzr rande i Staffanstorps Hundkubb / ft.~h-h 0 r rj' (10 Mina u'j)pgifter: 0 1 ~ Fredrik Larsson Lyngby Markarbeten Lyngby Genarp

14 DOKUMENTYP Diarienr: XXXX.XXX 1{2} STAFFANSTORPS Km/.MUN STAFFANSTORPS Diarienr Z O?;. 3 T KUL TUR OCH FRITID Gäande beysning på Hundkubben vid Guåkra i Saffanstorp 5taffanstorps Hundkubbs verksamhet består främst av hundägarbutbidning och hund kurser. Kubben har 251 medemmar varav endast ett fåta personer är bidragsberättigande. Hw1dkubben nyttjar en de av fastigheten Borggård 1:4 på cirka 0,5 ha. Fastigheten ägs av kommunen och området är inte detajpaneagt Hundkubben äger och ansvar för hea anäggningen såsom staket, gräsytor, byggnad och beysning m.m. Gäande beysningen har hundkubben hea eijmehavaransvaret för anäggningen, viket innebär att Hundkubben har einnehavaransvaret enigt Eagen. Hundkubbens beysning är koppad ti kommunens eanäggning för beysning, hundkubben betaar inte ekostnaderna för sin anäggning. Hundkubben har inkommit ti Kutur och Fritidsnämnden med önskemå om att förbättra beysningen. För detta äskar Hw1dkubben kr av Kutur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden har inget att erinra mot detta om Hundkubben anskaffar ett eget eabmmemang, men ska beysningsanäggnmgen fortsatt vara koppad ti kommunens beysningsnät ska föjande krav uppfyas:. Innan arbetena påbörjas ska handingar, ritningar m.m. på beysningsanäggningen inämnas ti för granskning. Anäggningen ska uppfya kraven i einstaationsregerna utgåva Den av Hundkubben vad entreprenör för earbetena ska inämna underag som visar att de har behörighet för och erfarenhet av iknande arbeten ti 3. Frånkopping och inkopping av Hundkubbens eanäggning ti kommunens nät ska utföras av kommunens entreprenör Kraftri.ngen. Hw1dkubben bestäer detta av Kraftingen, vika fakturerar Hundkubben för dessa kostnader. 4. Innan anäggnij1gen koppas på kommunens beysningsnät ska det finnas en godkänd sutbesikh1ing. Hundkubben bestäer och betaar besiktningsman,

15 2(2) STAFFANSTORPS men innan besiktningen utförs ska vad besiktningsman godkänns av kommunen. Mats Schöd Kutur- och fritidschef Kerstin Jensen Entreprenadingenjör

16 SAMMANTRÄDESPROTOKO LL STAFFANSTORI'S Kutur- och fritidsnämnden Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum (12) b Arrangemangsansökan Lions Cub Vikingen (dnr kfn } Föreigger skrivese från Lions Cub Vikingen med ansökan om bidrag med :-- kronor för kostnader i samband med midsommarfirandet 2013 i Baders Hage. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att bevija bidrag med :-- kronor ti Lions Cub Vikingen enigt ansökan att bidraget utbetaas först när arrangören redovisat intäkter och utgifter för arrangemanget, samt att uppysa föreningen om gäande regeverk som b a säger att ansökan ska inkomma före panerat arrangemang. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

17 Lions Cub \ TIKINc--;EN!~~~~~~ StaHa nstorp Swcdcn STAFFANSTORPS 2J Kommunstyresen i S taffanstorpskommun Ansökan om bidrag för midsommarfirandet 2013 i Baders Hage ) Lions Cub Vikingen, Staffanstorp svarade som överenskommet för midsommarfirandet på eftermiddagen med traditione dans kring midsommarstången och vad i övrigt där hör ti. ) Härmed ansöker vi om ett bidrag på :- för kostnader i samband med midsommarfirandet. Vi kunde i år uppskatta antaet besökande ti c:a 1000 personer Med vänig häsning från Lions Cub Vikingen, Staffanstorp. Bo Persson President President Bo Persson Tirupsvägen 7, Staffanstorp Te Fax

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 1 0(12) Sammanträdesdatum Kutur- och fritidsnämnden xx Skötse och underhå av Konstnärig utsmyckning (dnr kfn ) Kutur- och fritidsnämnden har vid sammanträde , 34, diskuterat vem som äger frågan och ansvarar för tisyn och underhå av konstnärig utsmyckning. Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att uppdra åt kutur- och fritidschefen att återrapportera panerat underhå av konstnärig utsmyckning senast under apri månad Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI'S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 11 ( 12) Kutur- och fritidsnämnden xx Sammanträdesdatum Twin Cup i handbo (dnr kfn 2013.xx) Twin Cup i handbo "Midnight tropy" paneras att genomföras den maj Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att ägga informationen ti handingarna. Ordförandens sign Justerandens sign tdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORI' S Ordförandens försag ti sammanträdesprotoko 12(12) Kutur- och fritidsnämnden xx Sammanträdesdatum Arrangemangsbidrag ti Hjärups Byaag Föreigger skrivese från Hjärups byaag med ansökan om bidrag med :-- kronor för arrangemang under hösten Försag ti besut: Kutur- och fritidsnämnden besutar att Ord örandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

21 STAFFANSTORPS 1\0MMUN /1t?h S?A ;;vt 201: -10- o 9 ftttur-()v)/ fr1/11:/scjtej - - Diarier.r S/af)att5fo'J.5 }PHJJnt?). hitftrtd /tji var/ )t-tf'~t 6aHt/td /jt/'1'/ Yetfitt! t7}~r~dt:7 Aa'f/Htd tn na;~; m~/' *~ -e'rrtt/ JJ/1!# d't!e' Yt;å /_et~temde- t-~;jfer / J/2/11 - /a11d m~«/;a;uft> Jytttf!.? t?rrt~~~t;ejhtth$ / A;6!t:t dtjjc3,, " (/ (/ 4 v '... i J /3eirt_ft' tjm ;tq.ftjiii/#1 ~/jt??fit!-""art? /~y'e-i'u/-t)(e/ frm,;k ~// I~ V_',,h. c't!jqi-andtrt J!! /j~ 5ti/---.)e, tt~t# j,fejtt- 1 v v v /!; di u ;J v tt t' c, t- ~ej ;:! '- \ )tda Ya'tJJi.Adi:f»;ij Jc,rr5/th A~~rP~a/t{ v 15; 9 f, Skrt'vi i f~rp,p /ö'h::./bhj-? t/'1/tjtk; ft't)$(' c5 UJ# )'f tz : 1., f {)jid ~. 14-m/fe-ufjiJ!t )!)J )11/es muccum /,Lund ~eit>g/11td r /tjo.k Y' 1/Jf"»IH~ ;,5'()"f?v /?'t?t? /- b/)/),' - /:){) ~. f/j//rs ftj t) )e at/ ~e+ tj~k5/!der -';$OI~J<r ~ooo ; - )7j;p tj. ~.IM~ervtzndri~f1 ~ IInde~ /1/es/er U11114}$art/t?d~: 901','- /5'"C>() / -!, i]ee..f(}s/nd )t(): - - t;.d.ua-_ ;[{)() ' -!C/;; {. 12tun ~t ~uff ~I f v (/ '. v )fi);; h "t fa/ar t<f#4 Mca atin M 11/Jery. 3};z 1. ctis)t}; I!Jfif./ Jdt#, v v ~:>t:j1/ hd~ a h~p nä.1-ur~.'ua~ f)j'j1m$fi1/jder v L ~ 'j f ;.. 'IM e;~..5'-var a erfp. ~ e et"$411 V'' /tv' ~eftttf. /:ectov1-~m ~: Y,h:r/tand ~/J'/. k "_.},,,:... o r u-biu!r-.1 v 7ooo, - #y' 1 ef#r ~;a-)jr'!u/tndf!ff men J~'fd r?ue11 / ~ v~n/ed ~Itu' )o'rptutd. 7 f){)/- J Y«A Ovfr,b{)- f...,...,. e-, "''c; 'A-"'~ St. ur SV/11'11/ / () /1 - /f!j OU:-- ~

22 Väkommen ti höstens arrangemang med Hjät ups byaag / 9 Onsdag 5/10 Löt dag 12 /10 Lördag 27/O Söndag Su äck i HjäruJJ Hjärupsbon Jenny!viewski som författardebuterade berättar om skräckromanen Ska!pedansen. Pats: Bibioteket Hjärup k Medem fh entre, övriga 40 kr Famijeutfvkt ti Livets museum i Lnnd Professor emeritus Bengt Lindskog, guidar oss genom en medicinskhistori sk uppevese i den 120 m iånga asarettskuverten i asarettsområdet nära Universitetsbibioteket. Pats: Universitetssjukhuset Lund, k Entre från panen bakom Restamang Vavet Begränsat anta patser, bindande föranmäan på Bibioteket Hjärup senast 111 O. Fri entre Knittes sagotenter Knitte och he1mes dockor berättar sagor. I dag besöker Nis Karsson Pyssing oss. Pats: Bibioteket Hjärup k 3.00 Fri entre Oktober vandring på upptrampade stigar med Anders \\'ester, Staffanstorps naturskyddsförening Vi gör en ca 3 ti1m11ars promenad med saming vid Församingsgården k J.00. Utrustning: Varma oömma käder, matsäck, varm dryck och ev. kikare 16/11 Lördag 25/ Mimdag Ramebujong Musikaisk underhåning av Pove- Diggarna. Sång ink tipstäving och soppa serveras. Pats: Hjärupssaen, Hjärupsundsskoan k Bindande föranmäan Bibioteket Hjärup senast 11/ Entre medem 60 kr, övriga 1 00 kr Författarafton med Karin Wahberg Karin Wahberg är mest känd för sina deckare men har även skrivit historiska romaner Pats: Hjärupssaen, Hjärupsundsskoan k Medem fri entre övriga 40 kr 3/12 Tisdag Christina Odenhammer ger ästips inför juen BibioteketHjärupk Fri entre Dessutom pågår under hösten B o a~irke : Den 27/8, 15110, 26/1 1 och på Bibioteket Hjämp d Information fijus på bibiotekets ansagstava St nvg~'n g: Utgår från I-järups centrum tisdagar och torsdagar k För vidare information om arrangemang se ausagstnvorna i b~' eer gå in på vår hemsida up.nu Ett ferta arrangemang görs i samarbete med Staffanstorps kommun, Kutnr och fritid Kutur- och f"itidsrådet Hjärups Byaag OBS! Bi gärna medem! Avgiften ät 100 o för Postgiro eer bankgiro

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola 826 80 Söderhamn Hemsida www.kulturskolan.soderhamn.se Kulturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn

ultur Skolan Kursprogram Söderhamns Kulturskola 826 80 Söderhamn Hemsida www.kulturskolan.soderhamn.se Kulturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn Söderhamns Kuturskoa 826 80 Söderhamn PLATS FÖR PORTO Expedition 0270-753 91 Kuturskoechef 0270-753 93 Personarum 0270-753 92 Hemsida www.kuturskoan.soderhamn.se Kuturens Hus Oxtorget 4 826 32 Söderhamn

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form Kuturskoan Stockhom Skapande på din fritid Musik Teater Dans Bid & Form Kurser 2011 För barn och unga 6-22 år skrivna i Stockhoms stad Kuturskoan Stockhom Kuturskoan bedriver en verksamhet med skapande

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R 17913 Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 6/7 12 2012 2011 Vi på EIO ska bi ännu bättre på att yssna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

magdas liv Makrill på japanska Kloakbarnen 20 år senare Ett gilla på Facebook förändrar inte världen P-M och Ester startade egen Zlataninsamling

magdas liv Makrill på japanska Kloakbarnen 20 år senare Ett gilla på Facebook förändrar inte världen P-M och Ester startade egen Zlataninsamling SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 2 apri 2015 Årgång 91 Koakbarnen 20 år senare äkarmissionen var först på pats Vådtäkter som vapen Offren förenas av Mama London Ett

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. J. 8 Bidragsnormer för kulturbidrag, kulturkicken och arrangemangsbidrag. J. 10 Remissvar, Ungdom i arbete 2013

STAFFANSTORPS KOMMUN. J. 8 Bidragsnormer för kulturbidrag, kulturkicken och arrangemangsbidrag. J. 10 Remissvar, Ungdom i arbete 2013 KALLELSE 2012-10-16 1(2) STAFFANSTORPS KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B, plan 1l tisdagen den 23 oktober 2012, klockan 18.00 Ärenden 1 Fastställande av tid och

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné 2012 NUMMER 4 EN TIDNING FRÅN PMU Emiie utmanar sig sjäv i Indien Dynamic Voca på Barnens rätt-turné När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- KAMPANJ Nu får Thiwankas famij hjäp ur fattigdom

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

ger.. ord åt kanslan Glutenfritt på menyn het soppa i kallt himalaya studier ger nytt liv johanna besöker byar i bergen

ger.. ord åt kanslan Glutenfritt på menyn het soppa i kallt himalaya studier ger nytt liv johanna besöker byar i bergen SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 5 oktober 2014 Årgång 90 het soppa i kat himaaya johanna besöker byar i bergen Jag bev rädd när de dog Prince Musa vårdade de första

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk medems - och kundtidning, nyköpings gk Många nya medemmar Ku att spea på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor NR 2 oktober 2011 ångt mean favoritbanorna? e det som en möjighet. Vinden har vänt!

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. 3 Driftupphandling park. Kerstin Jensen kl 17.

Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. 3 Driftupphandling park. Kerstin Jensen kl 17. KALLELSE 2012-12-03 1 (2) STAFFANSTORPS Tekniska nämnden Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. Förmöten kl 16.30-17.00. Ärenden 1 Fastställande av tid och

Läs mer

starka åsikter Somriga maträtter Krigar mot omskärelse hjälpen ger resultat

starka åsikter Somriga maträtter Krigar mot omskärelse hjälpen ger resultat SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen augusti 2014 Årgång 90 Krigar mot omskärese Mary räddar kvinnor i Kenya jag vie se med egna ögon Per Åkerström föjde med ti Uganda

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

Hur kissar barn? Börjar bli medveten om/känner obehag av våt blöja

Hur kissar barn? Börjar bli medveten om/känner obehag av våt blöja Hur kissar barn? Nyföddhetsperioden 1 år Börjar bi medveten om/känner obehag av våt böja 2 år Kan skija mean avförings/miktionsbehov. Somiga barn bir torra dagtid, kan passas torra 3-4 år Fertaet barn

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

ournalen Mat-Lina HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG TYGER BLIR FINA BRICKOR Italienska smaker på riktigt

ournalen Mat-Lina HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG TYGER BLIR FINA BRICKOR Italienska smaker på riktigt Svenska ournaen oktober 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS Många har inte råd att föda säkert SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG Jukappar skickas ti Östeuropa

Läs mer

livet rasade Laga mat med Doreen räddade liv i ebolans spår Francis offrade allt för att rädda andra sparar både fötter och tid

livet rasade Laga mat med Doreen räddade liv i ebolans spår Francis offrade allt för att rädda andra sparar både fötter och tid SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 4 augusti 2015 Årgång 91 räddade iv i eboans spår Francis offrade at för att rädda andra sparar både fötter och tid byborna i Pogodji

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1970 T RAPP OB och mannen under 1960-ta/et Föredrag av Överbefähavaren, hået vid Kung Örogsmannasäskapets sammanträde 1212 1970 1. nedning Min tid som OB är snart tiända.

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer