Patientinformation inför överviktskirurgi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientinformation inför överviktskirurgi"

Transkript

1 Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett framtagen av Per Lundquist och Maria Flykt reviderad Maria Flykt

2 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi. Svår övervikt är ett kroniskt tillstånd där denna balans på något sätt störts under längre tid. Många olika hormonella och andra faktorer kan bidra till att störa balansen. Det enda sättet att på sikt reducera svår övervikt är att minska intaget av kalorier. Detta kan göras i form av förändring av beteende, medicinsk eller kirurgisk behandling. Medicinsk behandling handlar i första hand om att antingen minska aptiten, få en ökad mättnadskänsla eller minska upptaget av näringsämnen i tarmen. Reglermekanismerna för aptit och mättnad är komplexa och fortfarande inte helt kartlagda. Grovt sett kan sägas att det i magsäcken och tunntarmen finns olika faktorer som reglerar vårt födointag. Allt intag av föda passerar till tunntarmen där näringsämnen tas upp. Flertalet kraftigt överviktiga personer klarar att gå ned ett antal kilo i vikt genom bantning. Vanliga bantningsresultat brukar ligga på 5 till 20 kilos vikt nedgång. Tyvärr är det få som också klarar att behålla den nya vikten en längre tid. Oftast har bantaren återtagit den tidigare vikten inom ett år efter att bantningen startade. Oförmåga att gå ner i vikt och oförmåga att behålla en viktreduktion efter bantning är de två viktigaste skälen till att överväga alternativa behandlingsformer. Vår syn på överviktskirurgi är att det är en extrem åtgärd som ska användas endast i undantagsfall. Använd på rätt indikation och med rätt teknik är det dock en säker och i de flesta fall effektiv behandling för patienter med extrem övervikt. När det gäller kirurgi för övervikt anser vi att det inte endast är själva operationen som är behandlingen utan att förberedelser inför, information före och under tiden på sjukhuset och uppföljning efter operationen är en viktig del av behandlingen. 2

3 Remiss När remiss inkommer till oss från Din vårdcentral gör vi först en bedömning på om vi på remissen har alla relevanta fakta och uppgifter om Dig. Om något saknas sänder vi remissen åter till din läkare på vårdcentralen för komplettering. Ibland behöver vårdcentralen kompletter med att göra ytterligare utredningar (t.ex. för att utreda sömnapné syndrom) innan besök sker hos oss. Viktiga uppgifter som vi måste ha på alla remisser är följande: Längd, vikt, BMI, midjemått, om Du använder tobak eller alkohol, om Du snarkar eller har andningsuppehåll under sömnen, om övervikt finns i släkten, om Du har några sjukdomar, tidigare operationer och viktigast- vilken hjälp vårdcentralen har gett Dig för att försöka uppnå viktnedgång samt resultat av detta Dina tidigare viktminskningsförsök. Indikationer och kontraindikationer För att få komma till kirurgiska klinikens mottagning i Nyköping skall patienten: vara år (i yttersta undantagsfall även äldre). ha varit överviktig i minst 3 år och att vikten har legat stabilt. ha försökt med tillgänglig professionellt ledd konservativ terapi ha ett BMI >35. ha ett eget önskemål om att bli opererad. vara rökfri och ej ha en obehandlad sömnapnetillstånd. Vidare skall patienten ej ha: allvarlig psykisk störning. pågående missbruk (alkohol, narkotika). obehandlad cancer eller behandlad cancer med < 5 års recidivfri uppföljning. 3

4 BMI=kroppsvikt i kg/ längd i meter x längd i meter Ex; Om man är 2 m lång och väger 160 kg är BMI kg/2x2 m=40 kg/m 2 Normalt BMI är kg/m 2 När remissen blir godkänd kallas Du till en föreläsning där man noggrant går igenom förutsättningar för ett lyckat resultat samt föroch nackdelar med operation. Om du efter den föreläsningen fortfarande är intresserad av en operation kommer du att kallas till vår mottagning för ett enskilt läkarbesök där vi går igenom förutsättningarna för just dig att bli hjälpt av en operation. Om vi då kommer överens om att operera dig sätts du då upp på vår väntelista. Från det datumet gäller vårdgaranti för operation. Kan vi ej hålla det har Du rätt att åberopa vårdgaranti och därmed bli skickad till ett annat sjukhus. Cirka 2 veckor innan operationen hos oss kallas Du till inskrivningsmottagning med läkare, sjuksköterska samt en bedömning av narkosläkare och information av sjukgymnast. Om Du i någon fas av processen inför kirurgi kommer fram till att Du inte vill genomgå en operation, eller om vi tillsammans anser att en operation inte är lämplig, överförs remissen åter till vårdcentralen för vidare omhändertagande. 4

5 På Nyköpings lasarett använder vi ingrepp kallad gastric bypass. Operationen utförs i huvudsak med s.k. titthållskirurgi (laparoskopi). Vid speciella omständigheter kan det vara så att vi bedömer att speciell kompetens behövs för att hjälpa Dig. Då remitteras Du vidare av oss till ett annat sjukhus. För vissa patienter, som t ex genomgått vissa typer av operationer i buken tidigare, kan man behöva göra operationen öppet redan från början. Gastric bypass Denna operation baserar sig på två principer, dels en minskning av magsäckens storlek och del att en del av magsäck och tunntarm kopplas ur mag-tarmkanalen så att ett normalt upptag av näringsämnen inte kan ske. Här skär man ut en liten del av magsäcken och kopplar upp en del av tunntarmen till den lilla magsäcksfickan man skapat (Var god se näst sida). Det innebär att maten ej passerar den urkopplade större delen av magsäcken och den första delen av tunntarmen. Den största fördelen med operation med gastric by-pass är att den tillsammans med rätt mängder mat ger en säker viktminskning. Nackdelen är att det kan uppstå brist på flera viktiga näringsämnen. Därför måste man efter operation äta olika former av vitaminer och näringsämnen och livslångt regelbundet kontrolleras med blodprover. Det är därför viktigt att gå på dom kontroller som är planerade för Dig. 5

6 Liten magsäck Gallblåsa Koppling mellan lilla magsäcken och tunntarm Urkopplad magsäck Urkopplad tunntarm 6

7 Hur farlig är operationen? Det finns inga helt ofarliga operationer. I en genomgångår av operationer mot övervikt i vårt kvalitetsregister (SOReg från år 2012) visade det sig att dödligheten under den första månaden efter operation vara 0,05 %, dvs. 1 patienter av 2000 har avlidit i samband med operation. Cirka 3 % av patienterna får under tiden efter operationen någon form av allvarlig komplikation som kräver ny operation och 4 % någon form av lindrigare tidig komplikation. Vid omoperationer är risken 25 % för komplikationer. När man diskuterar risker bör man dock också minnas att grav övervikt i sig ökar risken för såväl diabetes, hjärt-kärlsjukdomar som alltför tidig död. För att minska på riskerna i samband med operationen är det viktigt att Du som patient gjort allt som stått i din makt för att dels om möjligt minska kroppsvikten men kanske främst öka din fysiska aktivitet före operation och träna in hur måltiderna efter operation skall hanteras. Vad skall Du äta? Vad får Du äta? Vad skall Du undvika? Hur ofta skall Du äta? Allt detta måste Du ha fulla kunskaper om innan Du opereras och en dokumenterad viktnedgång innan operation brukar visa att Du tagit till Dig av information och klara av den nya livsstil du framöver måste ha. Man har också sett att rökare får fler allvarliga komplikationer vid operation. Därför måste du sluta röka senast 3 månader före operationen. Om Du snusar ber vi Dig sluta. Rökavvänjare erbjuds via landstingets försorg. För att minska riskerna för blodproppsbildning, infektioner och lunginflammationer är vi vid operationstillfället mycket bestämda på att Du måste komma upp ur sängen och röra dig redan operationsdagen. Du får även förebyggande medicinsk behandling mot blodproppsbildning (spruta) och antibiotika mot infektioner (tablett). 7

8 Vem kan komma i fråga för operation? Då det finns risker med alla former av kirurgi och resultatet av behandlingen inte kan garanteras i varje enskilt fall måste såväl patient som kirurg noga överväga lämpligheten med en operation. Vår målsättning är att minska riskerna för sjukdomar som orsakas av, eller försämras av svår övervikt. Vi vill också med operation öka chanserna till arbete, ett mer normalt socialt liv och bättre livskvalitet. Vi utför inga former av kosmetiska operationer så som fettsugning eller liknande! Operation för övervikt är för att förbättra Din hälsa! Vissa former av övervikt kan beskrivas som en form av missbruksproblematik. Vi kan av den anledningen inte heller acceptera patienter med andra former av missbruk så som pågående missbruk av alkohol eller andra droger. Om Du har problem med hetsätning eller bulimi bör Du kontakta någon vårdinrättning med psykiatrisk kompetens innan operation övervägs. Det kan vara förenat med livsfara att operera personer med obehandlad formera av ätstörningar eller missbruk Vidare måste Du som önskar genomgå kirurgisk behandlingsmetod vara beredd att komma på alla de efterundersökningar och kontroller som är nödvändiga för att kunna bedriva den här formen av kirurgi på ett säkert sätt. Alla kliniker i Sverige som gör viktminskningsoperationer registrerar sina resultat i ett register som kallas SOReg (Scandinavian obesity surgery registry). För det registret kommer du ibland bli ombedd att fylla i en enkät om hur du mår. 8

9 Vi råder Dig att noga inhämta kunskap och fakta samt läsa på. Minskning av komplikationer i samband med operation, ett lyckat resultat av operation och ett bra liv efter operation bygger på att Du som patient tar ansvar och följer den information och råd vi ger Dig. Vår uppgift är att ge Dig en säker och god vård baserad på vetenskap och medicinska direktiv. 9

10 Till dig som skall opereras med gastric by-pass Detta är i dag den vanligaste operationen i Sverige och i världen. För patienter med diabetes kan denna metod erbjuda en mer effektiv reduktion av behovet av diabetesmediciner och insulin. Operationen görs vanligtvis i form av titthålskirurgi där 5 små hål görs i huden. Vid denna operation delas magsäcken och en liten del av övre delen av magsäcken kopplas direkt till tunntarmen. Härigenom tvingas man äta långsammare och signaler från tarmen till hjärnan om mättnadskänsla kommer tidigare. Om patienten äter alltför mycket fett finns stor risk för besvärande diarréer. Vid stort intag av snabba kolhydrater som socker kan obehag i form av yrsel, matthet, kallsvettning och hjärtklappning, så kallad dumping, uppstå. Efter gastric bypass, liksom all annan form av överviktskirurgi, är det patientens förmåga att ändra sina kostvanor som avgör resultatet! I tre veckor innan operationen får du bara äta så kallat VLCD eller LCD (very low calorie diet eller low calorie diet. Det vill säga pulverdrycker som till exempel Nutrilette, Modifast eller liknande). Det finns två skäl till detta. Det ena är att man då snabbt kommer ner i vikt vilket är gynnsamt inför sövningen. Det andra är att levern mycket snabbt töms på sina fettlager vilket innebär att den blir lättare att flytta på (vilket behövs för att man ska kunna se övre delen av magsäcken) och risken är mindre att man av misstag skadar den vid operationen. Du kan återvända hem så snart det går bra att dricka 1 ½ l dryck, Du inte behöver starka smärtstillande medel och Du kunnat vara uppe och röra dig fritt. Detta kan vara aktuellt redan efter 1 2 nätter på sjukhuset efter en gastric bypass-operation. Vid utskrivningen får Du också recept på B12-vitamin och kalktabletter som du skall fortsätta med hela livet. Du bör också regelbundet äta vanliga multivitamintabletter som finns receptfritt. Ibland kan man behöva tillägg med järnmedicin. Under den första månaden får man också ta Omeprazol som är en magsårsmedicin, för att läkningen ska gå bättre. 10

11 Komplikationer efter gastric bypass Diarréer Om patienten äter alltför mycket fett, finns vid denna teknik stor risk för besvärande diarréer. Även illaluktande gaser kan vara ett problem som minskar om fettintaget reduceras. Dumping Om man äter för fort eller vid ett för stort intag av snabba kolhydrater som socker kan obehag i form av yrsel, matthet, kallsvettning och hjärtklappning uppstå, så kallad dumping. Detta är ofarligt men obehagligt. Kräkningar De allra flesta patienter har någon gång smärta eller kräkningar efter födointag. Det gäller då att känna igen denna situation och avstå från antingen samma maträtt eller samma beteende. Kräks du ofta eller regelbundet måste detta diskuteras vid återbesök. Problemet kan bero på en förträngning av kopplingen mellan magsäcksfickan och tunntarmen. Detta kan åtgärdas på mottagningen med ballongvidgning med hjälp av gastroskopi (kameraundersökning av magsäcken). Smärta Om Du får ont efter matintag kan det bero på magsår eller förträngning i första hand. Diagnosen ställs med gastroskopi och behandlingen är medicin eller ballongvidgning. Efter snabb viktminskning är det vanligt med gallbesvär. Får Du smärtor anfallsvis i övre delen av buken efter fet mat, ägg och äpplen så bör Du ta upp det med din doktor. 11

12 Halsbränna/sura uppstötningar Detta är mycket sällsynt efter gastric bypass men den lilla magsäcken kan fortfarande producera magsyra som kan reta matstrupen och ge dessa besvär. Ärrbråck Vid öppen kirurgi finns alltid risken för bråck i ärret. Oftast hänger detta samman med infektion och har inte så mycket med din normala fysiska aktivitet att göra. Om ett bråck besvärar så att man överväger operation bör viktnedgången vara avklarad först. Bråck kan också förekomma efter titthålskirurgi, men är ovanligare. Inre bråck När man flyttar om tarmar med en operation bildas det luckor mellan tarmarna där andra tarmavsnitt kan klämmas in. Det ger buksmärtor som ibland kan bli mycket svåra och kräva ny operation. I mycket sällsynta fall kan inre bråck med inklämd tarm bli livshotande. Svår smärta ska alltid föranleda akutbesök, helst på det sjukhus som utförde operationen eller annat sjukhus som har kunskap om dessa operationer. Vid akut besök på sjukhus tala om att Du är opererad för överviktskirurgi. Vårdtiden på sjukhuset Det är viktigt att Du kommer upp ur sängen så fort som möjligt efter operationen för att undvika blodproppar och lunginflammation. Redan på operationsdagens kväll får Du hjälp att sitta på sängkanten och stå upp en stund. Det är också viktigt att Du rör på fötterna när Du ligger i sängen. Sjukgymnasten kommer att instruera hur Du på bästa sätt tar dig i och ur sängen. Hon förser dig även med en vattenflaska, i vilken Du skall blåsa med en slang varje timme för att undvika lungkomplikationer. Vanligtvis får Du redan samma dag som operationen börja dricka mycket försiktigt (teskedsvis cirka 300 ml operationsdagen). Därefter får Du dricka allt mer efter hur du mår. Den vätska Du 12

13 behöver utöver det Du kan dricka får Du via dropp. Vårdtiden efter en operation är normalt 1-2 nätter på sjukhus och du får gå hem när du kan dricka 1500 ml på ett dygn och inte har mer ont än att smärtstillande tabletter är tillräckligt bra. Vad händer efter operation? Första besöket på mottagningen sker hos sjuksköterska cirka 2 veckor efter operationen då stygnen tas och första återbesöket hos läkare blir cirka 8 veckor efter operationen. Då träffar du också dietist och sjuksköterska. Vi planerar därefter individuella återbesök. Efter operationen eftersträvas en långsam men kontinuerlig viktnedgång snarare än en mycket snabb radikal viktnedgång då risken i dessa fall är stor för viktuppgång igen. Det är absolut nödvändigt att Du kommer på de planerade återbesöken eller meddelar förhinder i god tid! Vad och hur skall jag äta efter operationen? Två veckor efter gastric bypass måste Du leva på flytande kost enligt vårt kosthäfte. Från vecka 2-4 kan Du därefter försiktigt lägga till mat med purékonsistens. Om Du börjar äta normal föda och den lilla magsäcksfickan överfylls finns risk för komplikationer. Efter den första tidens diet med kostrestriktioner är det för framtiden viktigt att Du lär dig att äta mat av rätt konsistens, rätt volym, med rätt hastighet och med rätt sammansättning. Det är mycket lätt att lura sig själv genom att dricka flytande kalorier, det vill säga att inta större mängder av alkohol, feta såser, choklad eller glass. Avsikten är i stället att Du skall kunna leva på normal svensk husmanskost. Detta innebär dock att Du måste lära dig att äta på ett helt nytt sätt. Varje tugga måste tuggas till dess den är helt sönderdelad. Ett knep kan vara att lägga ned besticken på bordet efter att man smakat på maten med första tuggan. Detta för att lära dig att sakta ned hastigheten. 13

14 Det som finns hemma blir alltid uppätet. Detta är en sanning som tyvärr gäller de allra flesta patienter med viktproblem. Även om man kan undvika att äta chips, kakor, choklad och liknande så finns alltid risken att man vid stress, depression, oro och liknande psykosociala stressituationer lindrar detta med de maträtter som finns hemma. Alkohol är i detta hänseende ett särskilt problem eftersom alkohol är mycket kaloririkt och lätt rinner ned. Det är inte förbjudet på något sätt att ta ett glas vin vid högtidliga tillfällen. Risken är dock att ens omdöme och föresats att inte äta kaloririk mat minskar. Vid gastric bypass är dessutom toleransen för alkohol extra nedsatt vilket innebär att man snabbt efter mindre alkoholintag kan bli kraftigare berusad än före operationen. Se i övrigt häftet om kosten efter operation. Direkt efter operation Operationen är första steget i en stor omställning i ditt liv. Under konvalescenstiden skall vävnaderna läka efter operationen och du skall lära in nya beteenden. Det gäller givetvis i första hand dina ätbeteenden men det gäller också att lära nya motionsvanor. De första 2-4 veckorna efter utskrivningen får du endast inta flytande föda. Skälen till detta är att vävnaderna måste få tid att läka ihop och bli tillräckligt starka. Tidigare erfarenheter har visat att patienter som alltför tidigt får äta fast mat riskerar att vidga den nya magsäcksfickan. Efter tiden med flytande föda skall du under två veckor inta purékost och därefter övergå till små portioner normalkost. Du blir sjukskriven 4 veckor efter operationen. Under den tiden kommer du sannolikt inte att må så dåligt så att du inte skulle kunna arbeta. Tiden är mera för att lära sig hantera maten och omställning av den nya livssituationen. Känner Du att Du har god kontroll på din vardag med mat tider och födointag finns inga medicinska hinder till att börja arbeta tidigare. Allt för tunga lyft bör undvikas första 2 veckorna efter operation 14

15 Efter operation och framöver Kräkningar De flesta opererade patienter känner någon gång smärta eller kräks efter födointag. Detta beror i allmänhet på att de ätit för mycket eller för fort. Ät sakta och lugnt och lär Dig lyssna på signalerna från Din mage. Sluta äta i tid innan Du mår illa, får ont eller kräks. Kräks Du regelmässigt är detta ett varningstecken. Det kan bero på felaktigt ätbeteende, men kan även bero på att utflödet från magsäcksfickan blivit för trångt och detta kan då behöva åtgärdas. Brukar Du kräkas ofta så ta upp detta till diskussion vid något återbesök. Alkohol Alkohol i alla former är mycket kaloririkt, stimulerar aptiten, försämrar omdömet, rinner lätt ner och motverkar därigenom syftet med operationen. Ett glas vin eller liknande vid speciella tillfällen är dock inte något fel. Många patienter har upplevt sig tåla mindre mängd alkohol efter operationen än före. Detta kan bero på att alkohol sänker blodsockernivån som redan tidigare kan ligga på en låg nivå, som ett resultat av operationen. Detta kan i vissa lägen innebära risker och innebär ytterligare ett skäl till att man skall ta det försiktigt med alkoholhaltiga drycker efter operationen. 15

16 Vitaminer Efter operationen rekommenderar vi att Du som ett komplement till en allsidig kost livslångt tar ett receptfritt multivitaminpreparat med mineraler och järn. Graviditet Vi rekommenderar kvinnor som önskar skaffa barn att vänta minst ett år efter operationen tills vikten stabiliserats på en ny nivå. En ensidig kost kan ge brist på folsyra. En sådan brist kan ge allvarliga fosterskador, vilka uppstår innan man vet om att man är gravid. Finns möjligheten att man kan bli gravid bör man äta extra folsyra vilket ofta finns i de multivitaminpreparat vi rekommenderar, men ibland i för hög dos. Kontakta gärna mödravårdscentralen innan du planerar för en gravid och påbörja extra folsyrabehandling c:a 3 månader före graviditeten. Oplanerad graviditet kan innebära en hel del problem och vi rekommenderar därför att man i möjligaste mån undviker det. Tänk på att många kvinnor har lättare att bli gravida efter en viktnedgång. Mediciner Ofta måste ändringar ske i medicinering av högt blodtryck, diabetes, astma och andra sjukdomar, då man går ner i vikt efter operationen. Ta upp denna fråga vid återbesöken eller med den läkare som normalt sköter dessa åkommor. Förstoppning Många patienter upplever sig som förstoppade efter operationen Detta beror till stor del på att det minskade födointaget leder till mindre slaggprodukter och det är således normalt med färre toalettbesök. Skulle man dock tvingas använda laxermedel bör man använda tarmreglerande medel, exempelvis Laktulos, Importal pulver, Laktipex. Tänk också på att för lågt vätskeintag kan leda till förstoppning. 16

17 Håravfall Ökat håravfall är något som drabbar en del patienter framförallt under första halvåret efter operationen. Detta leder dock aldrig så långt som till skallighet och hårväxten återkommer alltid så småningom i full omfattning. Sköra naglar Sköra naglar kan vara ett tecken på brist på vitaminer. Det är då viktigt att du tar de vitaminpreparat vi rekommenderar varje dag. Läkarkontroller Efter operationen måste du kontrolleras regelbundet.. Om allt är bra blir det årliga kontroller på kirurgmottagningen eller på din vårdcentral. Om något bekymrar dig kan du alltid kontakta kirurgmottagningen. Det är dock väldigt viktigt att komma på kontrollerna även om de görs på vårdcentralen. Fysisk aktivitet Liksom när det gäller födointaget gäller det att successivt lära sig nya vanor. Sätt inte igång från början med någon våldsam satsning på motion, börja försiktigt, förslagsvis med promenader och öka successivt och målmedvetet. Efter en laparoskopisk operation finns det dock inga egentliga restriktioner vad gäller fysisk aktivitet efter hemgång. Är man opererad med öppen kirurgi bör man avstå från övningar med ökad buktrycksbelastning (tunga lyft etc.) de första 6 veckorna. Nedstämdhet Det är inte så ovanligt att man någon månad efter op kan uppleva någon form av nedstämdhet. Kroppen och hjärnan är inte i fas. Det brukar gå över av sig själv men känner Du att Du behöver prata med någon så är det Din läkare på vårdcentralen som bör hjälpa Dig att ex komma i kontakt med kurator eller beteendevetare. 17

18 Patientföreningar Vi rekommenderar att Du tar kontakt med någon av de patientföreningar som finns som stöd till överviktiga patienter samt för patienter som opererats för övervikt. Det är viktigt att få en möjlighet att diskutera problem och dela erfarenheter med patienter som opererats eller skall opereras. Du är inte ensam om alla de problem som övervikten leder till. Även livet efter operation innebär stora påfrestningar och en radikal omställning för att resultatet av behandlingen skall bli riktigt bra. Operation mot svår övervikt är ett behandlingsalternativ för starkt motiverade patienter när alla andra möjligheter är uttömda. 18

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Inledning Den här informationen riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma eller just blivit det. En överviktsoperation kan hjälpa många

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Patientinformation angående överviktskirurgi

Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Innehållsförteckning Din roll... 5 Konsekvenserna av svår fetma.... 5 BMI-tabell...6-7 Introduktion.... 8 Att

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass DIN FRAMTID NU Din nya livsstil efter gastric bypass INNEHÅLL DITT NYA JAG 2 ÄNDRA DINA MATVANOR 5 > Dina nya matvanor 6 > Inledande mat 7 > Mat efter introduktionsfasen 10 > Kostråd 14 > Ät en varierad

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 VÄLMÅENDE MAGE 4 TIPS FÖR ATT BLI AV MED DINA FOTO: LENNART EDVARDSSON/RÄTTVIKS BILDARKIV Martin Lidberg: Vill du bli vän

Läs mer

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet?

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Institutionen för hälsovetenskap Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Olsson, Eleonor Examensarbete (rehabiliteringsvetenskap,

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB Författare:

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Trots att Gastric Banding operativt sett är ett lindrigare ingrepp än övriga typer av fetmaoperationer har metoden påtagliga komplikationer.

Trots att Gastric Banding operativt sett är ett lindrigare ingrepp än övriga typer av fetmaoperationer har metoden påtagliga komplikationer. Gastric Bypass Viktoperationer Viktoperationer finns i flera olika varianter; Gastric Banding Gastric Bypass Gastric Sleeve Gastric Banding Ett ihåligt slangliknande band fylls med saltlösning och läggs

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet medicin hälsa välbefinnande nr 4 december 2009 PRis 49 kr Mindre näring i vår mat SverigeS mest lästa tidning i väntrummet! Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Carinas liv med bipolär sjukdom Överviktsoperation

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd Må bra under Ramadan Fakta och goda råd Innehållsförteckning Förord 4 Andlighet och mat 6 Vad kan du uppnå genom att fasta? 8 De fysiologiska förändringar som äger rum under fastan 9 Tänkbara hälsorisker

Läs mer