AVFALLSHANTERING PÅ SJUKHUS I ÖRESUNDS REGIONEN. en rapportsammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSHANTERING PÅ SJUKHUS I ÖRESUNDS REGIONEN. en rapportsammanfattning"

Transkript

1 AVFALLSHANTERING PÅ SJUKHUS I ÖRESUNDS REGIONEN en rapportsammanfattning 1

2 2

3 För Region Skåne har en rapport utarbetats med syfte att kartlägga och jämföra avfallsmängder och avfallshantering på sjukhusen i Öresundsregionen. Rapporten är framtagen av Instituttet for Fremtidsforskning. Studien ska stödja genomförandet av Region Skånes avfallsminimerings - plan och bidra till en hållbar utveckling. En slutsats av studien är att sjukhusens storlek och verksamhet verkar spela en större roll för vilket och hur mycket avfall som relativt sett produceras än landet de ligger i. Ett intressant undantag visar dock jämförelsen av tidsserier ( ) där danska sjukhus uppvisar en minskning av riskavfall per vårdtillfälle medan riskavfallet ökar vid flera av de svenska sjukhus som ingår i undersökningen. Det är således både relevant och möjligt att jämföra sjukhus, och det borde finnas goda vinster att hämta genom erfarenhetsutbyte mellan svenska och danska sjukhus på avfallsområdet. Studien omfattar 12 sjukhus, varav nio sjukhus i Region Skåne och tre i Örebro läns landsting. Universitetssjukhuset i Lund, Universitetssjukhuset MAS och Universitetssjukhuset Örebro är region/universitetssjukhus. Centralsjukhuset i Kristianstad och Helsingborgs lasarett är så kallade läns sjukhus. De övriga sju är länsdelssjukhus. I Danmark omfattar studien 10 sjukhus, varav sex i Hovedstadens Sygehus fælleskab (HS), tre i Københavns Amt och ett i Århus Amt. Samtliga danska sjukhus bedriver forskning och är universitetssjukhus. 3

4 ATT JÄMFÖRA AVFALLSMÄNGDER ÖVER LANDGRÄNSER EN UTMANING Sverige och Danmark har olika sjukhuskulturer och skilda sätt att arbeta på och sammanställa statistik. För studiens analys är grunden dock att ländernas avfallsdefinitioner och verksamhetsvariabler är jämförbara. I Sverige indelas avfall ofta i två huvud grupper: konventionellt avfall och farligt avfall. Konventionellt avfall Farligt avfall Hushållsavfall Papper och pappersförpackningar Wellpapp Färgat och ofärgat glas Mjuk och hård plast Metallförpackningar Metallskrot Byggavfall Riskavfall: Smittförande avfall från sjukvården, cytotoxiska läkemedel och cytostatika Kemiskt avfall Röntgenkemikalier samt fi lm Batterier Lysrör, lågenergilampor Bly, kvicksilver, andra tungmetaller Sprayfl askor Oljeavfall Elektronikavfall Hushållsavfall utgör en stor del av avfallet i Sverige. I Danmark täcker hushållsavfall även matavfall och avfall som går till förbränning. Farligt avfall är avfall som påverkar miljön negativt om det inte omhändertas på rätt sätt, t ex kemiskt avfall, oljeavfall, tungmetaller och sprayflaskor. I Danmark består fraktionen uteslutande av olje- och kemikalieavfall. Riskavfall följer arbetarskyddsstyrelsens föreskrift; avfall som vid hantering kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall: smittförande, biologiskt, skärande/stickande eller radioaktivt avfall samt läkemedelsavfall. Den danska definitionen är snarlik (läke medel ingår dock inte). Definitionerna av återvunnet papper skiljer sig mellan Region Skåne och Örebro läns landsting. Danmark redovisar inte alltid denna fraktion separat. Endast ett fåtal danska sjukhus redovisar återvunnet glas. 4

5 SJUKHUSENS VERKSAMHETSVARIABLER Att verksamhetsvariablerna motsvarar varandra ganska väl i Danmark och Sverige har varit en förutsättning för studien. Variablerna har dock olika svagheter i relation till avfallsproduktionen. Gemensamt är att sambandet mellan variablerna och de fysiska avfallsmängderna varierar från sjukhus till sjukhus. Svagheterna blir ännu tydligare vid en jämförelse mellan länderna. Det beror bland annat på att hälso- och sjukvårdssektorerna är organiserade på olika sätt. 1. Vårdtillfälle är vårdkontakt i sluten vård, och avgränsas av in- och utskrivning till/ från ett medicinskt verksamhetsområde. Region Skånes vårdtillfällen för 2002 och 2003 kopplats till fysisk vårdavdelning istället för medicinskt verksamhetsområde. Danska utskrivningar likaså. 2. Vårddagar är dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle. Varje påbörjat dygn, exklusive permissionsdygn, räknas som en vårddag. Den danska definitionen är snarlik. 3. Läkarbesök i öppenvård. Den danska definitionen är snarlik. 4. Personalresurser är anställningsvolym omräknat till heltid, inklusive övertid minus frånvaro och semester. Den danska definitionen är snarlik. 5. Disponibla vårdplatser. Fastställd vårdplats som är belagd eller kan beläggas. Beläggning beräknas som antal belagda vårdplatser. Den danska definitionen är snarlik. 6. Utgifter är sjukhusens bruttoutgifter. Ingen verksamhetsvariabel är fullständigt tillförlitlig i jämförelsen av avfallsmängder mellan sjukhusen. Men genom att använda ett index där de olika variablerna vägs samman är det möjligt att skapa en jämförelsegrund. Som enskilda variabler förefaller vårdtillfällen och vårddagar mest användbara. Under perioden 1999 och 2003 har fler avfallsslag kommit i fokus. Mängdökningen beror sannolikt på att man blivit bättre på att redovisa eller insamla det enskilda avfallsslaget, inte att avfallsmängderna skulle ha vuxit. På t ex Amager Hospital och Hässleholms sjukhus har mängden avfall per vårdtillfälle stigit ovanligt mycket. Omvänt kan en ökad fokusering i vissa fall göra att den redovisade mängden avfall minskar. Den ökade uppmärksamheten kan leda till att man hanterar avfallet bättre. Rigshospitalets matavfall minskade betydligt under 2002 och 2003, det kan förklaras med en medveten strategi att servera mat som patienterna tycker om! 5

6 KOMPARATIV ANALYS I jämförelsen mellan sjukhusen studerades hur avfallsmängderna fördelade sig på de olika verksamhetsvariablerna. Hushållsavfall är den enskilt största avfallsfraktionen. Statistiken ger inte något entydigt svar på om danska eller svenska sjukhus är bättre på att begränsa avfallet. De danska sjukhusen visar i genomsnitt något högre produktion av hushållsavfall per verksamhetsvariabel. Men det behöver inte betyda att man är sämre på att begränsa mängden avfall. Bland svenska sjukhus är skillnaden stor. Vid Helsingborgs lasarett är mängden relativt låg, vilket delvis kan hänga samman med att matavfall inte inräknas i hushålls avfall där. Sjukhusen i Örebro läns landstings siffror avviker betydligt från Region Skånes. Mängden hushållsavfall ligger mycket lågt i Örebro, samtidigt ligger sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg förhållandevis högt. När det gäller riskavfall finns inte något klart svar på vilket land som är bäst på att begränsa avfallet. Variationerna är mycket större mellan de enskilda sjukhusen inom länderna än mellan dem. 6

7 VID EN JÄMFÖRELSE MÅSTE HÄNSYN TAS TILL SJUKHUSENS STORLEK OCH VERKSAMHET De största sjukhusen redovisar upp till sex gånger mer riskavfall per verksamhetsvariabel än de minsta, vilket antas avspegla bredden i utbudet av högspecialiserad hälso- och sjukvård på dessa sjukhus. Farligt avfall, exklusive riskavfall, är en av de minsta avfallsfraktionerna. Jämfört med riskavfall är mängden farligt avfall i genomsnitt bara en femtedel så stor bland de skånska sjukhusen. Bland de danska är skillnaden ofta ännu större. Det går inte direkt att utläsa något entydigt mönster mellan sjukhusen. Men de svenska mindre länssjukhusen visar små mängder farligt avfall per verksamhets variabel än de lite större. Återvunnet papper utgör en av de tre största fraktionerna. Svårigheten här är att veta om en liten mängd återvunnet papper verkligen beror på en mindre förbrukning av pappersprodukter, eller om källsorteringen inte fungerar optimalt. Det intressanta är att det, till skillnad från hushålls- och riskavfall, inte verkar finnas något tydligt samband mellan sjukhusens storlek och mängden återvunnet papper per verksamhetsvariabel. Återvunnet glas utgör en av de tre minsta fraktionerna. Det är inte entydigt positivt eller negativt att uppvisa större eller mindre mängder glasavfall, beroende på hur effektiv återvinningen är och hur mycket glasavfall som produceras. De danska sjukhusen har låga tal i förhållande till de svenska. Det kan bero på att återvunnet glas redovisas på olika sätt i de båda länderna. Återvunnet elektronikskrot varierar mycket lite per verksamhetsvariabel mellan de olika sjukhusen. Det gäller både mellan stora och små sjukhus och tillsynes också över landgränserna. 7

8 AVFALLSMÄNGDER VID SJUKHUSEN Diagrammet visar mängden hushållsavfall totalt i ton per sjukhus. Rigshospitalet Univ.sjukhuset MAS Univ.sjukhuset i Lund Amtssygehuset i Herlev Bispebjerg Hospital Amtssygehuset i Gentofte Århus Kommunehospital Hvidovre Hospital Amtssygehuset i Glostrup Frederiksberg Hospital Universitetssjukhuset Örebro Centralsjukhuset i Kristianstad Amager Hospital Helsingborgs Lasarett Sct. Hans Hospital Karlskoga lasarett Ängelholms sjukhus Lindesbergs lasarett Lasarettet i Ystad Hässleholms sjukhus Lasarettet Trelleborg Lasarettet i Landskrona ton De största sjukhusen visar större avfallsmängder och nyckeltal. Studien sökte svar på om motsvarande mönster fanns bland de beräknade avfallsnyckeltalen, och om det är möjligt att uppnå stordriftsfördelar vid avfallshantering och avfallsproduktion. I följande tabell finns beräknat ett index för nyckeltalen över hushållsavfall och riskavfall för var och en av de tre storleksgrupperna. 8

9 Hushållsavfall och riskavfall i förhållande till sjukhusstorlek 2003, medelvärdesindex Medelvärden Index för hushållsavfallsnyckeltal Index för riskavfallsnyckeltal Stora sjukhus 94,9 166,2 Mellanstora sjukhus 103,7 71,0 Små sjukhus 102,2 45,6 Alla sjukhus 100,0 100,0 Svenska sjukhus 95,5 102,0 Danska sjukhus 104,1 99,6 I förhållande till sin storlek visar de stora sjukhusen fem procent lägre produktion av hushållsavfall och cirka 65 procent större produktion av riskavfall än genomsnittet för samtliga sjukhus. De mellanstora sjukhusen genererar relativt sett mest hushållsavfall. De danska sjukhusen producerar relativt sett mer hushållsavfall än de svenska, som i gengäld relativt sett producerar mest riskavfall. Skillnaderna är emellertid små, och kan möjligen bero på olika redovisningsmetoder. JÄMFÖRELSE MELLAN DE TRE STÖRSTA SJUKHUSEN Det förefaller mest relevant att jämföra de stora sjukhusen inbördes. Förklaringen är att de har gemensamma drag: de är kompletta universitetssjukhus med en rad specialfunktioner. Rigshospitalet är totalt sett den absolut största avfallsproducenten. Universitetssjukhuset i Lund producerar dubbelt så mycket riskavfall och fem gånger så mycket farligt avfall som Universitetssjukhuset MAS. Samtidigt redovisar MAS dubbelt så mycket återvunnet papper som den förra. För att tydligt se skillnaderna sattes avfallsmängderna i relation till verksamhetsvariablerna. I förhållande till sin dessa uppvisar Rigshospitalet störst produktion av hushållsavfall. Hushållsavfall per verksamhetsvariabel för de tre stora sjukhusen 2003, index medelvärde = Vårdtillfällen Univ.sjukhuset i Lund Univ.sjukhuset MAS Rigshospitalet Läkarbesök i öppenvård Vårddagar Personalresurser Disponibel vårdplats Utgifter M SEK 9

10 Ser man till riskavfall är det återigen Rigshospitalet som ligger högst. Skillnaden är störst i jämförelse med MAS. Rigshospitalet producerar nästan tre gånger så mycket riskavfall som MAS. Även vad gäller återvunnet papper ligger Rigshospitalet högst i förhållande till sin storlek. Jämfört med Universitetssjukhuset i Lund återvinner Rigshospitalet två till tre gånger så mycket papper, medan MAS återvinner ca dubbelt så mycket. Det tyder på att Universitetssjukhuset i Lund sannolikt skulle kunna öka sin pappersåtervinning. NATIONELLA OCH REGIONALA SKILLNADER Det finns inte någon gemensam standard för att redovisa avfallsmängder i Sverige eller Danmark. Men vid den jämförande studien länderna mellan framkom intressanta mönster. Vad gäller mängden hushållsavfall ligger de danska sjukhusen i genomsnitt något högre än de svenska för nästan samtliga verksamhetsvariabler. För mängden återvunnet papper saknas viss statistik. Samtliga sjukhus i Örebro läns landsting visar relativt stora mängder återvunnet papper per verksamhetsvariabel, både i förhållande till Region Skåne och de danska sjukhusen. Detsamma gäller för farligt avfall, där Örebro läns landsting utmärker sig genom att visa låga värden. Vid en jämförelse mellan 13 sjukhus av antal kilo hushållsavfall per vårdtillfälle (mellan ) hade de flesta, nio stycken, upplevt en ökning. En motsvarande studie för kilo riskavfall per vårdtillfälle fördelat på 14 sjukhus ( ) visar att hälften av sjukhusen upplevt en minskning och den andra hälften en ökning. Flest sjukhus med ökat antal kilo riskavfall finns i Region Skåne, där riskavfallet per vårdtillfälle, samlat sett, ökat med över 25 procent. Bland de danska sjukhusen har riskavfallet per vårdtillfälle minskat med 33 procent. Sjukhus med minskad mängd i kg riskavfall per vårdtillfälle 6 Hvidorvre Hospital Århus Kommunehospital Medelvärde Frederiksberg Hospital Amager Hospital Bispebjerg Hospital Sct. Hans Hospital Lasarettet i Ystad Det går inte att avgöra i vilket land det är dyrast att få avfallet omhändertaget. Det varierar från sjukhus till sjukhus. Men priset för att få avfall hämtat ligger på likartad nivå i de båda länderna. Däremot förefaller det vara dyrare att få farligt avfall och riskavfall omhändertaget i Sverige. 10

11 INFÖR FRAMTIDEN Den största utmaningen är att minska avfallsmängden på sjukhusen. 11

12 2005 Grafi sk Formgivning / illustrationer: Henell Grafi sk Form Text: Weibull ord&idé Koncernledningsstaben/miljö i Region Skåne 2005 Läs hela rapporten på Region Skåne Koncernledningsstaben/miljö Baravägen 1 Box Lund 12

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata DE SVENSKA HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING OCH BETALNINGSFÖRMÅGA EN ANALYS PÅ HUSHÅLLSDATA Trots den kraftiga kreditexpansion

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Social bakgrund och genomströmning i högskolan

Social bakgrund och genomströmning i högskolan , Rapport 2013:4 Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner Rapport Det spelar roll var vi bor - jämförelse mellan 38 kommuner Institutet för Privatekonomi Lina Gustafsson Ulla Samuel Juni 2004 Institutet

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Matavfall från restauranger, storkök och butiker Nyckeltal med användarhandledning. RVF rapport 2006:07 ISSN 1103-4092

Matavfall från restauranger, storkök och butiker Nyckeltal med användarhandledning. RVF rapport 2006:07 ISSN 1103-4092 Matavfall från restauranger, storkök och butiker Nyckeltal med användarhandledning RVF rapport 2006:07 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2006:07 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2006 Upplaga:

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas.

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas. STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 3/214 LEVA IHOP en generationsfråga Utrikes föddas LÖNER UNDER LUPP Unga kvinnor SÖMNLÖSA AV JOBBET 24 % 14 % HÖGST RÄNTEAVDRAG för

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram. Teknikneutrala miljöanpassade offentliga upphandlingar av bioavfall

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram. Teknikneutrala miljöanpassade offentliga upphandlingar av bioavfall GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram Teknikneutrala miljöanpassade offentliga upphandlingar av bioavfall Jämförelse av miljöekonomisk modell och viktningsmodell Examensarbete i

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer