Algoritm för smärta efter polio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Algoritm för smärta efter polio"

Transkript

1 Algoritm för smärta efter polio

2 framtaget av Christina Espelund Leg. Sjukgymnast, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund Jan Lexell Professor och överläkare, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund Katharina Stibrant Sunnerhagen Professor och överläkare, Rehabiliteringsmedicin SU/Högsbo, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Carin Willén Leg. Sjukgymnast och Lektor, Rehabiliteringsmedicin SU/Högsbo, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg RTP

3 Polio med/utan förlamning Sid 4 Konsekvenserna av poliosjukdomen Sid 5 muskelsvaghet med/utan andra symptom Sid 6 Ej muskelsvag med andra symptom Sid 6 felställningar, överutnyttjande, ytterläge, instabilitet, muskelstramhet smärta smärta led Sid 7 lednära Sid 7 muskel Sid 8 nerv och nervrot Sid 8 UNS Sid 9 Sid 7 Sid 7 Sid 8 Sid 8 Nociceptiv Neuropatisk

4 Polio Även om polio idag är en bortglömd sjukdom av många, var den under de första 60 åren av 1900-talet en av de mest spridda och fruktade sjukdomarna som lämnade många av de drabbade med synliga kvarstående funktionshinder. Polio (poliomyelitis acuta; ICD10: A ) är en virussjukdom vars enda kända värd (bärare) är människan. Virus finns i tre typer (1,2,3) och sprids framförallt som fekaloral smitta, oftast via förorenat dricksvatten. Polioviruset har, liksom de flesta andra virus, en säsongsvariation med en start av infektioner i slutet av sommaren, en ökning under hösten och en minskning under vintermånaderna. En polioinfektion börjar med lätta symptom på en övre luftvägsinfektion, allmän sjukdomskänlsa med lätt feber, trötthet eller gastroenterit. Sjukdomen kan stanna här (sk abortiv polio). I vissa fall kan en hjärnhinneinflammation tillstöta inom några dagar till drygt en vecka. Hög feber tillkommer då liksom nackstyvhet, huvudvärk och illamående men ingen perifer förlamning (sk icke-paralytisk polio). Medan febern kvarstår kan en förlamning breda ut sig allt mer. När febern går tillbaka efter några dagar kan sedan förlamningen kvarstå (sk paralytisk polio). Förlamningen karakteriseras av att vara slapp och asymmetrisk. Den vanligaste formen är sk spinal polio där benen ofta är drabbade. Även armar och andningsmusklerna kan drabbas och det senare kan resultera i nedsatt andningskapacitet. Kranial polio drabbar ansiktsmusklerna men ibland även musklerna i svalg och hals. Bulbär polio resulterar i förlamade svalgmuskler och nedsatt sväljningsförmåga vilket kan leda till en ansamling av sekret i lungorna och eventuell kvävning (drunkning). Områdena för andning och cirkulation i hjärnstammen kan också vara drabbade. Det finns även beskrivet sk cerebral polio som tycks vara lika andra typer av encefalit, med vakenhetssänkning som i sällsynta fall kan leda till medvetslöshet och död. Hur många personer som insjuknat i polio och därmed skulle kunna riskera att utveckla problem på grund av sena effekter av polio vet man inte. WHO uppskattar att ca 20 miljoner personer har haft polio i världen idag. I Sverige beräknar man att minst personer insjuknade i polio under 1900-talet. Vaccination mot polio infördes i Sverige Sedan 1988 bedriver WHO ett omfattande program för att med vaccinationer utrota polio. Poliovirus typ 2 har också helt utrotats. Nya fall av poliovirus typ 1 och 3 sprids i fyra länder i Afrika och Asien från inhemska smittkällor. Från dessa sprids det epidemiskt till andra länder i världen.

5 Konsekvenserna av poliosjukdomen Personer som haft polio kan uppleva olika sorters hälsoproblem. Dominerande är ny eller ökande muskelsvaghet, allmän trötthet, smärta i muskler och leder och för en liten grupp andningsproblem. Vanligt är också en sänkt tolerans för kyla. Detta tillstånd benämns sena effekter av polio (poliomyelitis sequelae; ICD 10 B91), eller post-poliosyndrom. Post-poliosyndromet har definierats av Halstead och Gawne (1985): personen ska ha haft polio med förlamning fullständig eller ofullständig neurologisk restitution ska ha skett en stabil period på 15 år ska föreligga därefter ska två eller flera hälsoproblem ha uppkommit: uttröttbarhet, muskel- och/eller ledvärk, nytillkommen muskelsvaghet i tidigare afficerad eller icke-afficerad muskulatur, nytillkommen muskelatrofi, funktionsförsämring eller köldintolerans annan medicinsk orsak till de ökade problemen skall vara utesluten. räcker de kompensatoriska processerna inte längre till och man börjar tappa i muskelstyrka. Trötthet är ett vanligt symptom och kan vara muskulär på grund av överutnyttjad muskulatur, nedsatt fysisk kondition på grund av låg aktivitetsnivå eller central, troligen på grund av skador i det retikulära aktiveringssystemet i samband med polioinfektionen. Smärta kan bero på överutnyttjad muskulatur eller leder och relateras till belastning och fysisk aktivitet. Personen med tidigare påverkan i andningsmuskulaturen kan försämras och få nya, ibland stora andningsproblem. Dessa funktionsnedsättningar kan leda till olika grad av aktivitetsbegränsningar, framförallt avseende förflyttning eftersom de nedre extremiteterna oftare är drabbade av polio än de övre. Detta kan medföra inskränkningar i delaktighet, t.ex. svårigheter med hushållsarbete, nedsatt arbetsförmåga och svårigheter med fritidssysslor. Förändringar i funktion kan bero på flera faktorer. En faktor är en fortsatt förlust av nervceller i framhornen till följd av det normala åldrandet. Andra faktorer kan vara överutnyttjande och/eller mindre effektiv reinnervation. På senare år har teorier om att immunologiska faktorer är involverade förts fram som orsak till den försämrade muskelfunktionen, men dess betydelse är fortfarande inte klarlagd. Hur stor risken är för att utveckla sena effekter av polio vet man inte. Det finns rapporterat att mellan % av de drabbade utvecklar sena effekter. Det betyder att 5 15 miljoner personer i världen kan behöva kontakt med sjukvården nu och inom de närmsta 50 åren på grund av sitt polioinsjuknande. I Sverige skulle det motsvara omkring till personer. De muskulära symtomen är relaterade till den initiala förlusten av nervceller i framhornen. Under återhämtningen efter den initiala infektionen sker en mer eller mindre framgångsrik reinnervation genom utväxt av nya nervtrådar från fungerande motoriska enheter (en nervcell med tillhörande nerver och de muskelfibrer som innerveras). Genom denna mekanism kan en överlevande nervcell innervera många fler muskelceller än normalt. Denna process leder till att muskelfunktion återhämtas, som sedan kan vara normal eller nästan normal i poliodrabbad muskulatur. En annan kompensatorisk mekanism är att muskelfibrerna kan öka i storlek, upp till mer än dubbel tvärsnittsyta än normalt. Med tiden (20-30 år efter den initiala infektionen)

6 Muskelsvaghet med/utan andra symtom Muskelsvaghet både upplevd och/eller objektivt påvisad är ett av de vanligaste symtomen och kan förekomma med eller utan andra symtom. Orsaken till svagheten är den tillbakabildning (hypotrofi/atrofi) av muskulaturen som sker över tid och som karaktäriserar de sena effekterna av polio. En muskel som minskar i storlek utvecklar mindre kraft, blir mindre uthållig och behöver mer tid för återhämtning. Om en person med försvagad muskulatur fortsätter att använda sina muskler på samma vis som tidigare utan hänsyn till svagheten uppstår smärta till följd av olika orsaker. Eftersom smärtan kan ha olika och ibland flera orsaker, och påverkas av både personliga faktorer och den miljö personen vistas i, måste alltid en noggrann bedömning göras av vad som orsakar smärtan. Smärta Smärta är ett ofta rapporterat symtom hos personer med sena effekter av polio men hur vanligt förekommande det är och i vilken grad det förekommer vet man inte i detalj. Orsaken till smärtan är i första hand den svaghet som uppstår till följd av tillbakabildningen av muskulaturen och som karaktäriserar de sena effekterna av polio. Tillbakabildningen av muskulaturen leder i sig inte till någon smärta utan smärtan uppstår som en följd av den överbelastning, felställning, instabilitet, ledförslitning, belastning i ytterläge och/eller stramhet som kommer till följd av muskelsvagheten. Smärta kan även uppstå sekundärt till följd av de sena effekterna av polio, t ex osteoporos. I denna algoritm är smärtan uppdelad utifrån dess huvudsakliga lokalisation: ledsmärta, lednära smärta respektive muskelsmärta. Ej muskelsvag med andra symtom Många personer som insjuknar i polio drabbas aldrig av någon perifer muskelförlamning sk icke-paralytisk polio. Den hjärnhinneinflammation som föregår den perifera förlamningen kan i sig orsaka en allvarlig påverkan med mer eller mindre uttalad muskelsvaghet. När hjärnhinneinflammationen går tillbaka tillfrisknar dessa personer snabbt och upplever sig som friska. Senare i livet upplever en del av dessa personer uttalad trötthet, muskelsvaghet och muskulär uttröttbarhet utan tecken till påverkan på den perifera nerv- eller muskelfunktionen (EMG och neurografier är normala), och en del andra diffusa symtom som sömnstörning, påverkan på tankeförmågan, humörförändringar och inte minst smärta. Detta liknar resttillstånd efter annan typ av virusutlöst hjärnhinneinflammation och därför föreligger många gånger en osäkerhet om de symtom en person uppvisar är orsakade av en polioinfektion för flera årtionden sedan. Idag saknas effektiv behandling av detta tillstånd, oavsett om det är orsakat av polioviruset eller annat virus.

7 Ledsmärta Ledsmärta kan uppstå till följd av en skada eller påverkan på brosk, ledytor och menisker. Skador på brosk och/eller ledytor kan orsaka en successiv utveckling av artros. Artros efter polio kan drabba leder både i tidigare poliodrabbad och muskelsvag extremitet men även leder i extremitet som inte drabbats av polio. Artros förekommer oftast i höft-, knä- och fotleder men kan även förekomma i intervertebrallederna, axel-, skulder-, hand- och fingerleder. Typiska symtom vid artros är smärta vid belastning men även smärta i vila förekommer. Smärtan är oftast vällokaliserad men kan ibland ha en mer utstrålande karaktär. Skador på korsband eller menisk ger oftast upphov till smärta i samband med belastning eller i ytterlägen. Det saknas studier av förekomsten av artros hos personer som haft polio. Diagnos Vid klinisk undersökning framkommer vid artros rörelsesmärta, ömhet vid palpation över en ledspringa och nedsatt rörlighet, ibland svullnad, rodnad och värmeökning. Vid andra ledskador kan en instabilitet eller överrörlighet förekomma, liksom tecken på inflammation. Utredning Diagnosen artros ställs med vanlig slätröntgen i olika projektioner med eller utan belastning. Ibland kan datortomografi eller magnetkameraundersökning behöva göras för att upptäcka en artros. Skador på menisker och korsband diagnostiseras med magnetkameraundersökning och artroskopi. I första hand avlastad rörelseträning, t ex bassängträning i kombination med förflyttningshjälpmedel, andra hjälpmedel och/eller ortoser, TENS, akupunktur, läkemedel (NSAID) och eventuell cortisoninjektion. Vid svår artros är artroplastik ett alternativ under förutsättning att muskulaturen i den drabbade extremiteten inte är för tillbakabildad. Lednära smärta Lednära smärta kan uppstå till följd av påverkan eller skada på ligament, senor/senskidor, muskel- och senfästen, och slemsäckar. Oftast uppstår smärtan till följd av en långvarig överbelastning till följd av muskelsvagheten, pga. av att personen går eller står för mycket. Smärtan kan också uppstå till följd av felställning i en led, instabilitet i en led, mer omfattande ytterlägesbelastning (t ex översträckning) eller inklämning av olika mjukdelar. Smärtan kan orsakas av inflammation, men kan också förekomma utan direkta tecken på detta. Det kan även finnas artros i den drabbade leden. Instabilitet ökar också risken för påverkan av olika strukturer omkring en led. Vid mer uttalad muskelsvaghet kan ytterlägesbelastning uppstå i större leder, t ex knäleden. Skolios är en form av felställning och ytterlägesbelastning och ger oftast upphov till smärta både i vila och vid rörelser. Skillnad i benlängd är en annan form av felställning och obehandlad leder den oftast till smärta vid förflyttning. Vid muskelsvaghet i övre extremiteter kan smärta uppstå omkring axel-, armbågs- och handlederna. Diagnos Vid klinisk undersökning framkommer smärta över eller omkring den eller de strukturer som är påverkade: ligament, senor/senskidor, muskel- och senfästen, och slemsäckar. Smärtan kan oftast provoceras fram genom passiv eller aktiv belastning. Utredning Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning. Eftersom artros samtidigt kan förekomma kompletteras utredningen oftast med vanlig slätröntgen. Provblockader med lokalbedövningsmedel kan göras för att lokalisera den påverkade strukturen. En noggrann undersökning av utbredning och omfattning av muskelsvagheten behövs för att förstå och kunna åtgärda den bakomliggande orsaken. Den viktigaste delen av behandlingen är att åtgärda orsaken till varför smärtan uppstått, t ex korrigering av benlängdsskillnad, minskning av felställningen, instabilitet eller ytterlägesbelastning genom ortoser. Samverkan med ortoped och ortopedingenjör möjliggör optimal utprovning och ökar sannolikheten att personen använder den förskrivna och utprovade ortosen. Eftersom en kontinuerlig överbelastning till följd av muskelsvaghet är en vanlig bakomliggande orsak behövs oftast hjälpmedel för att avlasta vid förflyttning eller andra aktiviteter samt information om graderad/ minskad belastning. Direkt behandling av den inflammerade vävnaden görs med NSAID och/eller cortisoninjektion.

8 Muskelsmärta Smärta i en muskel eller muskelgrupp kan föreskomma både i form av vilosmärta och belastningsrelaterad smärta, vara kontinuerlig eller intermittent och av olika karaktär. Smärta i vila kan uppkomma till följd av kontinuerlig överbelastning. En inte ovanlig orsak är felställning i en led som i kombination med nedsatt rörlighet i muskeln och/eller stramhet ger upphov till en lokaliserad vilosmärta. Denna typ av smärta är vanlig vid långvarigt sittande i rullstol, stående eller gående. Muskelsmärtan i vila kan även vara kontinuerlig och generell. Belastningsrelaterad muskelsmärta är oftast orsakad av ett överutnyttjande av den försvagade muskulaturen. I en muskel som till följd av sena effekter av polio minskar i storlek och som arbetar mer än den klarar uppstår en muskulär trötthet och smärta. Vanligtvis minskar smärtan när belastningen minskar och själva överbelastningen minskar. Vid ofta upprepat överutnyttjande ökar risken för mer ihållande muskelsmärta som sedan kan sprida sig och leda till en kontinuerlig generell smärta. Den viktigaste delen av behandlingen är att åtgärda orsaken till muskelsmärtan och eliminera den. Eftersom orsaken ofta är ett överutnyttjande är kunskap hos den drabbade personen om orsaken till de sena effekterna av polio och muskelsvagheten en central del, så att personen så långt som möjligt själv kan göra den livsstilsförändring som behövs. Detta kombineras med utprovning och/eller översyn av hjälpmedel för att avlasta vid förflyttning och andra aktiviteter, information om förändrat aktivitetsmönster, korrigering av sittställningar och utprovning av ortoser. Så långt som möjligt försöker man undvika analgetika eftersom det kan maskera den bakomliggande orsaken, dvs. ett överutnyttjande av en försvagad muskulatur. Stretching och töjningsövningar av stram muskulatur är viktig för att öka muskelns rörlighet. Massage upplevs av en del som välgörande men leder inte till någon varaktig förbättring och ges därför inte som en enskild sjukvårdsbehandling. Nerv och nervrot Perifer neurogen smärta Neurogen smärta hos personer med post-poliosyndrom kan oftast kopplas till en mekanisk skada av nerven och orsakas sällan av polion i sig. Ett vanligt sådant tillstånd är inklämning av en nervrot t ex ett diskbråck. Karpaltunnelsyndrom är vanligt förekommande hos personer med post-poliosyndrom. Smärtan är utstrålande (radikulär smärta) och upplevs som skarp och genomträngande. Vid svårare skador kan muskelhypotrofi uppstå. Diagnos Klinisk diagnos ställs genom bedömning av motorisk-, sensorisk- och reflexfunktion kopplat till den skadade perifera nerven. Vad gäller motoriken kan skadan medföra nedsatt kraft och ibland kan muskelatrofier förekomma. Sensorisk rubbning kan innebära domningar i nervens utbredningsområde, men även överkänslighet (hyperalgesi) alternativt minskad känslighet (hypoalgesi) för beröring. Utredning Utredning består av magnetkameraundersökning, EMG och neurografier. Smärtan kan behandlas medikamentellt (amitryptilin och gabapentin), med TENS eller nevrotsblockader. Karpaltunnelsyndrom kan initialt behandlas med nattskena i neutralt läge. Vid tecken på nervinklämning med svår smärta och neurologiska bortfallssymtom kan kirurgi vara indicerad (diskektomi eller neurolys).

9 Smärta utan tecken till tidigare perifer förlamning samt av annan orsak Ett ovanligt tillstånd är smärtan hos personer som haft polio utan perifer förlamning (sk icke-paralytisk polio). Smärtan rapporteras som diffus, ibland generell i hela kroppen, molande, gnagande, ibland svidande och brännande, kan flytta sig mellan olika kroppsdelar, kan försämras ganska påtagligt vid ansträngning och kan ge upphov till ett påtagligt funktionshinder upp till flera dygn efter ansträngningen. Vanliga analgetika liksom annan smärtbehandling har ofta begränsad effekt. en får rikta in sig på andra symtom som sömnstörning. Försök med antidepressiva läkemedel (tricykliska antidepressiva) kan göras för att förbättra sömnen och minska smärtan. Andra orsaker till smärta kan också förekomma och ska uteslutas.

10 10 Box 2031, Solna. Telefon: E-post: Webb:

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

SMÄRTGUIDE. För dig med polioskada

SMÄRTGUIDE. För dig med polioskada SMÄRTGUIDE För dig med polioskada Innehållsförteckning Förord Smärtguide för dig med polioskada ISBN 91-89064-22-4 Redaktör: Gunilla Åhrén Illustratör: Lou-Lou Pettersson Layout & tryck: In Time AB - 2007

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

När din hund får artros

När din hund får artros ELIXIR När din hund får artros Box 334, 192 30 Sollentuna. Tel. 08-623 64 40. Fax 08-623 64 80 2 Det vanligaste ledproblemet hos både människor och djur Ungefär en av fem hundar anses lida av artros. Ofta

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare:

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 2014-01-13 MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 1 MEBA är uppdelad i två delar, nacke och axlar samt armbåge och handleder/händer. Vardera del

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Inledning Del 1- föreläsning om olika idrottsrelaterade skador. Del 2- genomgång av olika behandlingar. Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten 2013 EN BROSCHYR OM en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Vad är MS? OM SJUKDOMEN OM SJUKDOMEN sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 OM ORSAKERNA TILL MS Varför får man MS?

Läs mer

Att leva med. Polyneuropati

Att leva med. Polyneuropati Att leva med Polyneuropati Att leva med polyneuropati Det är trist att så få känner till sjukdomen Samhällsfrågor har alltid varit viktiga i Hellen Ohlins liv, uppvuxen som hon är i en familj där både

Läs mer

Bältros kan bryta ut när som helst

Bältros kan bryta ut när som helst Bältros kan bryta ut när som helst 10 brännande frågor om bältros 1. Vad är bältros? Bältros är en virussjukdom som orsakas av återaktivering av det virus som ger upphov till vattkoppor. För att drabbas

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

OM BÄLTROS. och hur du minskar risken att drabbas

OM BÄLTROS. och hur du minskar risken att drabbas OM BÄLTROS och hur du minskar risken att drabbas Bältros är en virussjukdom, som är både vanlig och potentiellt allvarlig. Var fjärde person får bältros någon gång i livet. Risken att drabbas ökar med

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

information till dig om Acromioplastik

information till dig om Acromioplastik information till dig om Acromioplastik Axelleden Anatomi Axelleden består av ett ledhuvud i överarmen och en ledpanna som är formad i skulderbladet. Skuldran är ett samlingsnamn på flera olika leder; axelleden,

Läs mer

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken Fysisk aktivitet vid MS MS-mottagningen Sjukgymnastiken Vikten av fysisk aktivitet Det är lika viktigt för personer med multipel skleros (MS), som för den friska befolkningen, att bibehålla muskelaktivitet,

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

Ärftliga sjukdomar i perifera nerver-klinik och konsekvenser Barbro Westerberg 10 05 10 Tylösand HMSN - CMT CMT Charcot-Marie och Tooth HMSN hereditär motorisk-sensorisk sensorisk neuropati CMT används

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS?

Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Ingela Nygren överläkare, med dr neurologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Läkardagarna i Örebro 12-04-26 Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Ja,

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

IDROTTSSKADOR Att undvika idrottsskador Att förebygga överbelastnings- skador Träna långsiktigt

IDROTTSSKADOR Att undvika idrottsskador Att förebygga överbelastnings- skador Träna långsiktigt IDROTTSSKADOR Att undvika idrottsskador Som idrottsaktiv kan du råka ut för skador av olika slag. Skador innebär alltid träningsavbrott och oftast går det en tid innan du är tillbaka och kan träna och

Läs mer

Klassificering för medicinskt kort från och med april 2015

Klassificering för medicinskt kort från och med april 2015 Klassificering för medicinskt kort från och med april 2015 Medicinskt kortet För att kunna starta i en tävling på nationell nivå för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning krävs ett medicinskt kort. Det

Läs mer

Det är mycket omdiskuterat vilken eller vilka metoder som är bäst och det finns argument för och emot de flesta metoderna

Det är mycket omdiskuterat vilken eller vilka metoder som är bäst och det finns argument för och emot de flesta metoderna STRETCHING Fakta om stretching. Rörlighet är förmågan att röra leder. Begreppen stretching eller töjning är synonymer. Att töja eller stretcha innebär en töjning av bindväv, muskler och andra vävnader

Läs mer

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism Akut Hälseneruptur Bakgrund: Akut hälseneruptur drabbar 90 % män, vanligen i medelåldern. 90 % uppkommer i samband med idrottsutövning, som racket sport och lagidrotter med boll. En annan grupp är över

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR

FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR Gunnar Grimby Rehabiliteringsmedicin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Olika former

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Att leva med. Lösningsmedelsskador

Att leva med. Lösningsmedelsskador Att leva med Lösningsmedelsskador Att leva med skador från lösningsmedel Den bästa medicinen för mig är att vara ute i naturen När det var som värst trodde Ralph att han hade blivit galen. Minnet och

Läs mer

Välkommen till Osteopat Akuten!

Välkommen till Osteopat Akuten! Välkommen till Osteopat Akuten! Osteopat Akuten ligger centralt i Kungälv och erbjuder osteopatiska och massageterapeutiska behandlingar. Osteopati bygger på att kroppen är en enhet och att alla delar

Läs mer

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera

Läs mer

JOHANS PUNKTER. Tränarna arbetar 24/ h. De binder sig för er de förväntar sig växelverkan.

JOHANS PUNKTER. Tränarna arbetar 24/ h. De binder sig för er de förväntar sig växelverkan. JOHANS PUNKTER Var ärliga och öppna mot era tränare fartygsmiljön och rykten sprids lätt i fel former - Underlätta deras arbete genom att öppet berätta: känslor under träningen, hur ni vill träna och var

Läs mer

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Smärta och Landstinget Halland Stefan Bergman Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Ickemalign Smärta Smärta som varat längre än förväntad läkningstid Smärta

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Kategorisk indelning av skador

Kategorisk indelning av skador Kategorisk indelning av skador Ø Ø Ø Ø Ø Olycksfallskador Stukningà Bristningar i ledband Sträckning à Bristning i muskelvävnader Spricka/frakturà Bristning i skelett luxation/urled vridningà Bristning

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag.

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. Ända sedan stretching blev ett begrepp har det tvistats om

Läs mer

Förstå din hunds. Ledhälsa

Förstå din hunds. Ledhälsa Förstå din hunds Ledhälsa Varför är god ledrörlighet så viktigt? Ledsjukdom är ett av de vanligaste tillstånd som påverkar hundar. Man uppskattar att så många som en av fem hundar över ett års ålder drabbas

Läs mer

Infektioner och idrott - några synpunkter på infektioner i samband med fysisk aktivitet

Infektioner och idrott - några synpunkter på infektioner i samband med fysisk aktivitet Infektioner och idrott - några synpunkter på infektioner i samband med fysisk aktivitet Doc Bo Berglund Div för Medicin, Karolinska Sjukhuset, 171 76 Stockholm. Kort bakgrund Riskerna för skadliga effekter

Läs mer

HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR

HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR 2014-06- 14 Vad skall Pe5er prata om? HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR Idro5smedicinkursen i Visby 13/6-14 Pe5er Gustavsson Ortoped Visby lasare5 Ortopedisk synvinkel på handbesvär Fall mot öppen hand Fingerdistorsioner

Läs mer

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion Impingement (inklämning) Anatomi Inklämningssyndrom, eller så kallat impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Att leva med. ALS amyotrofisk lateralskleros

Att leva med. ALS amyotrofisk lateralskleros Att leva med ALS amyotrofisk lateralskleros Att leva med als Jag tar en dag i taget och gör det bästa av den Det började med en högerfot som inte ville få tillbaka sin kraft efter en operation. Wiveca

Läs mer

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Uppsala januari 2002 Telefonrådgivningsprocess för akut ländryggssmärta Identifiering Behov av Röd flagga?

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Det finns ca 5 miljoner utövare av klättring i världen, inkluderat både utomhusoch

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Patientguide Information till personer som ordinerats botulintoxin B (Neurobloc ) för cervikal dystoni. Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Denna guide tillhandahålls av Eisai

Läs mer

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning.

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. .Idrottsortopedi Ledbandskador i fotleden En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. Den övervägande majoriteten av skadorna förekommer på de laterala

Läs mer

Att leva med psoriasisartrit

Att leva med psoriasisartrit Att leva med psoriasisartrit Foto: Anne Stiernquist Innehåll Vad är psoriasis? 4 Psoriasisartrit 5 Varför får man psoriasisartrit? 6 Behandling 8 Vad kan jag göra själv? 10 Psoriasisförbundet 12 Fakta

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel danos naprapati Exempel på besvär vi behandlar ARM Musarm Tennisarmbåge Golfarmbåge Carpaltunnelsyndrom Ytlig axelvärk Frozen shoulder (kapsulit) Inklämningssyndrom Kalkaxel HÖFT Gångsmärtor Värk Trochanterit

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR AKUT/INLEDANDE FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING METOD. Figur 1.

AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR AKUT/INLEDANDE FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING METOD. Figur 1. REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR AKUT/INLEDANDE FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all provocerande

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse Om du vill beställa fler exemplar av denna skrift, ring landstingets Broschyrbeställning tfn 035-13 48 00 eller beställ via www.lthalland.se/broschyrer. Box 517, 301 80 Halmstad

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse april 2009 Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten drabbar omkring en tredjedel av den vuxna befolkningen

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Se manual till de olika avsnitten. Personnummer: Flicka Pojke Namn: Datum för bedömning: Sjukgymnast: MUSKELSTYRKA nedre extremiteter

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABPROGRAM Hjärt & Lung Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Träningsglädje = Livskvalitet Friskare hjärtan! Fysisk aktivitet bidrar till att vi håller

Läs mer

Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi

Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi Pressmeddelande från Pfizer AB Täby 2004-07-07 Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi EU-kommissionen har godkänt Pfizers nya läkemedel Lyrica (pregabalin) för behandling av

Läs mer